Reakce na mimozemskou infiltraci…

Reakce na mimozemskou infiltraci…

REAKCE NA MIMOZEMSKOU INFILTRACI SKRYTÝCH ORGANIZACÍ PEVNĚ ZAPUŠTĚNÝCH V ARMÁDĚ, ZPRAVODAJSTVÍ A VE VLÁDNÍCH ODVĚTVÍCH

30.5. 2003 PhDr Michael Salla

 

Vzrůstá počet jedinců, kteří sloužili v armádě, zpravodajství nebo ve vládních institucích dosvědčujících přítomnost mimozemských ras, které soutěží mezi sebou a se skrytými (lidskými) organizacemi, o vliv nad globálním lidstvem. Dr. Steven Greer soustředil výpovědi více jak 100 těchto svědků v psané podobě i videoformátech a zpřístupnil je veřejnosti a kongresnímu šetření. Tvrdí, že jich je dalších 300 připraveno vyjít na veřejnost a poskytnout prohlášení, pokud jim bude poskytnuta právní ochrana před soudním stíháním za porušení slibu mlčenlivosti. Tajné organizace jsou skupiny jedinců zapuštěných ve zpravodajských a vojenských službách různých národních vlád, jejichž úloha je projednávat všechny otázky náležící přítomnosti ET. Různé mimozemské rasy se pohybují celým spektrem od ras, které se nechtějí vměšovat a které mají filosofii založenou na nezasahování do svobodné lidské vůle, kdy působí na jedince nebo ovlivňují organizace a společnosti; až po rasy, které zasahují a které se pletou do lidských záležitostí, aniž by nevyhnutelně respektovali lidskou svobodnou vůli kvůli motivacím, které se pohybují v rozsahu od: přání sloužit vlastnímu prospěchu po touhu „těžit“ ze zdrojů globálního lidstva k jakémusi altruistickému přání asistovat globálnímu lidstvu ve vývoji k jeho vyššímu třídnímu potenciálu. Ty nejvěrohodnější zdroje poskytující důkaz o těchto utajovaných organizacích a o různých mimozemských skupinách jsou „informátoři“, kteří se zúčastnili nejrůznějších utajovaných vojenských/zpravodajských projektů. Další důležité zdroje jsou jedinci, kteří přímo zažili kontakt s různými mimozemskými frakcemi a/nebo byli bezděčnými subjekty utajovaných mimozemských projektů.

 

Tito bývalí účastníci na projektech řízených skrytými organizacemi, dosvědčovali vztahy mezi lidstvem a různými mimozemskými rasami ve smyslu pozdějších motivací, aktivit a morální filozofie a spojenectví, které formují s „utajovanými organizacemi“ zakotvenými ve zpravodajských a bezpečnostních silách, které mají vzájemný vztah s různými mimozemskými rasami. Podstata tohoto spojenectví se zdá být velmi proměnlivá ve smyslu toho, jaké mají mimozemšťané a elity vzájemné vztahy, a jaké různé elity, které se dostávají na vrchol těchto organizací. Vypadá to, že zápas mezi rozdílnými frakcemi mimozemšťanů, kteří zastávají přístupy zasahování a nezasahování do lidských záležitostí, se zobrazuje v rozličných tajných organizacích, které na sebe vzájemně působí a diktují globální politiku. Oba tyto frakční rozdíly se jeví v rámci vztahů mezi těmito tajnými organizacemi, ale také ve vnitřní dynamice tajných organizacích.

Tento referát určený ke studiu, popisuje dynamiku vzájemného působení mezi tajnými organizacemi a různými mimozemskými rasami. Důraz bude kladen na popis různých filozofií o zasahování, na aktivity mimozemských ras a na identifikování toho, jak to vše dopadá na činění rozhodnutí a na organizační struktury tajných organizací zapuštěných v armádě a zpravodajských složkách Spojených Států a v dalších národních vládách. Nakonec, referát skončí popisem toho, do jaké míry byly tajné organizace infiltrovány různými mimozemskými frakcemi a do jaké míry tyto postoje ohrožují suverenitu lidstva. Důkaz, použitý při vytváření analýz poskytnutých v tomto referátu, je v první řadě shromážděn z výpovědí účastníků tajných vládních organizací, které slouží jako ty nejsilnější průkazné zdroje pro analýzy mimozemské přítomnosti. Všichni z těchto jedinců se zúčastnili „černých projektů“, které v USA mají určení té nejvyšší bezpečnosti, ale i také v dalších zemích a přinášejí těžké tresty za šíření na veřejnosti. Skutečnost, že mnoho z těchto svědků bylo schopno učinit tato prohlášení veřejně při různých přednáškách, na videu, webových stránkách nebo knihách naznačuje, že „aklimatizační program“ se odehrává, jehož pomocí je veřejnost připravována na mnohem zneklidňující aspekty mimozemské přítomnosti. Doporučení učiněná na závěr tohoto referátu, jsou návrhem na podporu při vývoji adekvátní odezvy na infiltraci tajných organizací různými frakcemi mimozemšťanů.

 

 

Pochopení dynamiky vzájemného působení mezi různými mimozemskými frakcemi a lidstvem

 

Kontroverzní překladatel sumérských textů Zecharia Sitchin popisuje ve velkých detailech povahu boje mezi dvěma frakcemi mimozemšťanů, kterým Suméřané říkají Anunnaki. Popisuje, jak tato mimozemská rasa poskytla biologický materiál pro genetické inženýrství lidského druhu, který byl vytvořen ze směsice biologického materiálu primátů s genetickým materiálem těchto mimozemských ras. Sitchin popisuje, jak frakce vedená mimozemským bohem Enlilem sloužila vlastnímu prospěchu před lidstvem, které bylo v podstatě viděno jako nějaký postradatelný zdroj vytvořený k tomu, aby poskytoval různé zásoby pro využití Anunnaki.

 

Ta druhá mimozemská frakce vedená mimozemským bohem Enkilem měla mnohem nesobečtější pohled na lidstvo, která se charakterizovala hlubokým citem (náklonností), která byla orientovaná k rozvoji lidstva jako druhu. Pradávný sumérský zápas mezi mimozemšťany o tom, jak se má na lidstvo pohlížet a jak s ním jednat, se zobrazuje v mytologických systémech víry pozdějších civilizací a v jejich příslušných válečných antických chrámech všech bohů. To naznačuje, že prastaré „války bohů“ jsou archetypálním důkazem, který byl dlouho zakořeněn v kolektivním lidském vědomí vyplývající ze vzpomínek národů o napjatém historickém konfliktu mezi různými mimozemskými frakcemi.

 

Historický konflikt mezi různými mimozemskými frakcemi byl nejčastěji zvýrazňován v dualistickém mravním rámci, kde tito mimozemské frakce nebo „bozi“, jsou podle toho ve svých motivacích a aktivitách buď „dobří“ nebo „škodliví“. V sumérských záznamech, se na boha Enlila mohlo nahlížet jako na toho, co je vůči lidstvu zlovolně orientován, narozdíl od jeho bratra Enkila, který měl dobrotivější přístup. To je jistě scénář, který popisuje Sitchin ve svých překladech „velké povodně“, kde Enlil rozkázal, že by lidstvo nemělo být předem varováno před velkou povodní kvůli přesvědčení, že lidstvo bylo zkorumpováno a bylo postradatelné, narozdíl od Enkila, který předem upozornil většinu osvícených členů lidstva Utnapishtim/Noe. Podobný příběh se objevuje v řecké mytologii, kde vystupoval Prométheus a Zeus, který naznačoval, že existoval konflikt mezi mimozemšťany ohledně toho, jak zacházet s lidstvem, který byl hluboce usazen v kolektivním nevědomí lidstva.

 

V náboženské aréně, frakční boj mezi božími tvůrci lidstva, dal vzrůst dualistickému náboženství jako je Zoroasterismus a Manechismus, kde je nejvyšší bůh Světla sevřen ve velkém kosmickém zápasu proti bohu Temna. V Judeo-křesťansko-islámské tradici, je tento souboj vykreslován ve smyslu konfrontace mezi dvěma soutěživými andělskými armádami vedenými samostatně archanděly Michaelem a Luciferem. Apokryfní (sporná) kniha Enocha úzce popisuje původ mimozemšťanů tohoto náboženského boje, a to, jak rebelující andělé/Nephilim vedeni „Semjasou“ zkorumpovali Zemi, a jak byli archandělem Gabrielem vytvořeni i s jeho andělským vojskem, zatímco Země byla sužována velkou povodní.

 

Avšak dualistický, morální rámec, není jen přesným základem k porozumění mimozemským snahám ovlivnit a/nebo řídit lidské záležitosti skrze spojenectví s tajnými organizacemi. Komplikovanost mimozemského působení popisované různými zdroji nastiňuje, že existuje mnohem složitější dynamika mezi různými mimozemskými frakcemi a že jednoduché morální kategorie, jako jsou přátelský/hodný a škodlivý/zlý, jsou zavádějící. Například podle Dr. Jamissona Nerudy, který tvrdí, že byl „informátor“, který zběhl z tajné organizace zapuštěné v agentuře národní bezpečnosti, existuje jistý počet mimozemských ras, které na planetě zasahují s rozsáhlými agendami, kde jsou jednoduché morální kategorie nedostatečné k plnému pochopení důsledků jejich aktivit a vlivu. Proto je nutný „trojitý rámec“, který nepoužívá těchto zavádějících morálních kategorií, protože ten mnohem přesněji zobrazuje dynamiky způsobů vzájemného působení mimozemšťanů a vypovídá o pravidlech zasahování, která jsou nastavena mimozemskými rasami a „politickými filosofiemi“ těchto mimozemských ras.

 

Hlavní faktory ovlivňující dynamiky těchto trojstranných mimozemských vlivů, jsou filosofie o zasahování (vměšování) těchto ras ve smyslu respektování svobodné lidské vůle, tedy do jaké míry mimozemská „politická filosofie“ odmítá nebo přijímá myšlenku o tom, že lidstvo dosáhlo nezbytné „dospělosti druhu“ k vývoji a rozkvětu, aniž by bylo kontrolováno vyspělými mimozemskými rasami, a do jaké míry mimozemské vzájemné působení s lidstvem slouží vlastnímu prospěchu z pohledu mimozemšťanů nebo zda slouží zájmům lidstva. Tyto faktory daly vznik třem modelům, které budou používány při popisu hlavních charakteristik toho, jak mimozemšťané řídí a/nebo ovlivňují vývoj lidské společnosti a tajných organizací, které spolupůsobí s mimozemskými rasami. Tyto modely jsou:

 

„hodný pastýř“, „ochranný rodič“ a “moudrý rádce“. Přestože seznam mimozemských ras popsaný v následujících kategoriích není vyčerpávající, pokud porovnáme nějaké klasifikační systémy, které obíhají po internetu s těmi, co tvrdí, že komunikují s mimozemskými rasami nebo přes „channeling“, zahrnuje následující seznam rasy získané z výpovědí informátorů a od těch, jejichž vliv je nejvíce pociťován v procesu tvoření politiky.

 

 

Mimozemšťané typu „hodný pastýř“

 

Mimozemské rasy, zastávající přístup „zasahovat“, sdílejí při hodnocení lidské „dospělosti druhu“ poněkud „pesimistický“ pohled, který slouží jejich vlastnímu prospěchu při morální orientaci, kterou můžeme vnímat ve smyslu analogie s „hodným (dobrým) pastýřem“. Mimozemšťané typu „hodný pastýř“ se drží podobné představy jako pastýř pečující o stáda ovcí. Ovce a pastýř mají různé vnitřní hodnoty, kde nadřazenost a právo pastýře vlastnit a využívat své stádo, je pastýřem akceptováno jako samozřejmá a přirozená součást existence. Proto na straně pastýře neexistuje žádná morální výhrada při ovládání a využívání své ovce jako zdroje. „Hodný pastýř“ může vyvinout laskavý vztah s některými členy svého stáda, zvláště s těmi, kteří zobrazují vlastnosti, kterých si pastýř považuje, jako je inteligence. Tito „členové stáda“ mohou být velkoryse odměňováni za své ceněné kvality těmi nejlepšími pastvinami a příležitostmi k páření, ale na méně obdařené členy stáda se pohlíží jako na mnohem méně, než na postradatelný zdroj, který slouží zájmům „hodných pastýřů“ a jejich komunitě. Pro pastýře je nepředstavitelné, že by „ovce“ směla očekávat, že bude patřit k nim, protože ta by mohla být ukradena jinými „pastýři“ a/nebo vydána napospas predátorům, čímž zmenšuje základní zdroj pro pastýře.

 

Kdyby se analogie „hodného pastýře“ rozšířila na lidstvo, můžeme se domnívat, že mimozemšťané typu „hodný pastýř“ zastávají jako součást svého systému myšlení to, že lidé jsou příliš „nezralí“ jako druh k tomu, aby jim bylo dovoleno vyvíjet se bez toho, aniž by byli úzce zkoumány v tom, jak si lidstvo samo vládne a jak využívá planetární zdroje. Tento celkově pesimistický náhled na lidskou povahu vede k přání kontrolovat lidské instituce tak, aby mimozemské rasy typu „hodný pastýř“ mohly monitorovat a omezovat evoluční růst lidstva za účelem „těžit“ z lidí a/nebo z biosféry Země jako z obnovitelného zdroje pro mimozemské rasy. Podle Sitchinových překladů sumérských textů klínového písma a z různých náboženských tradic, existuje důkaz podporující biologické spojení mezi lidstvem a mimozemšťany typu „hodný pastýř“ a kteří později sehrály klíčovou roli při tvorbě nebo při bio-inženýrství lidské rasy.

 

„Hodní pastýři“ korespondují se sumérskými záznamy frakce Enlila z Anunnaki. V rámci různých mimozemských ras, popisovali informátoři mimozemšťany typu „hodný pastýř“ Šedé ze Zeta Reticulum, Vysoké šedé z Orionu, Reptiliány ze Země, Drako-Reptiliány z Orionu a Anunnaki – velké humanoidy z Nibiru.

 

Nejběžnější strategie, kterou používají mimozemšťané typu „hodný pastýř“ k vykonávání kontroly nad lidstvem je vytvořit iluzi „vlků“ ve formě nebezpečných jedinců, organizací nebo jiných vymyšlených hrozeb, které dovolují těmto jedincům a komunitám zastupovat sílu jejich suverenity vůči politickým institucím. To v podstatě kopíruje politický proces, který popsal v 17tém století anglický filosof Thomas Hobbes v díle „Leviathan“ (O podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského. Pozn. přek.), kde jedinci v „přirozeném stavu“ (anarchistické/nezákonné prostředí) se vzdají své individuální suverenity svrchovanému vládci za účelem své vlastní ochrany před potencionálním agresorem, zlodějem a nebo únosem. Podobně, mimozemšťané typu „hodný pastýř“, vytvoří vhodné „iluzorní vlky“, kteří ohrožují zákon a pořádek a přemlouvají jedince k tomu, aby  se vzdal své osobní suverenity mocným politickým institucím. Následně, mimozemšťané typu „hodný pastýř“ se pustí do vybírání „Faustových dohod“ s politickými elitami, které jim přímo přinášejí prospěch, pokud souhlasí se spoluprácí s těmito mimozemskými rasami při řízení všech sektorů národního života: politického, náboženského, ekonomického a vojenského. O takovém „Faustově“ procesu se v písmech starých historiků zmiňuje Manethem (egyptský kněz Manetho, který na popud Ptolomaia II. sepsal dějiny Egypta. Pozn. přek.), který sepsal v Egyptě 30 dynastií, které se objevily po bozích/polobozích a kteří drželi přímou vládu nad lidstvem. Motivace těchto lidských elit jsou podobné kolaborantům okupovaných zemí, kteří na sebe pohlíží jako na jednoduše ty, co rozpoznávají politickou realitu a pokračují v životě v naději, že se v budoucnu podmínky zlepší. Existovaly historické dohody/svazky mezi lidskou elitou a mimozemšťany typu „hodný pastýř“, které byly předmětem zkoumání konspiračními teoretiky jako je Jim Marrs a David Icke.

 

Frakce mimozemšťanů typu „hodný pastýř“ má tři podskupiny, které jsou strategickými konkurenty, ale také spolupracují na minimalizaci vlivu dalších dvou dominantních mimozemských frakcí, které jsou zasvěceni do evoluce lidských druhů. První jsou pozemští „Reptiliáni“, kteří byli usídleni na planetě po tisíciletí a hospodaří s lidstvem jako se svým zdrojem způsobem, který neztenčuje planetární zdroje a neohrožuje integritu biosféry. Přesněji řečeno, tato podskupina není mimozemská, ale je vyspělou ne-lidskou rasou, která obývá podzemní říši. Někteří autoři tvrdí, že tato reptiliánská, ne-lidská rasa osídlila zemský povrch dlouho před lidstvem, ale musela povrch opustit po vážné katastrofě životního prostředí a/nebo po meziplanetárním válečném konfliktu.

 

Tato reptiliánská rasa se sídlem na Zemi, zásluhou své dlouhé přítomnosti na Zemi a snahám omezovat lidské destruktivní tendence, nabyla historicky mýtu o „strážné rase“. V gotické architektuře mnoha evropských katedrál, můžeme být svědky nesčetných soch „Příšer“, které symbolizují ochrannou sílu při lidském vývoji směrem k náboženské skutečnosti. Tato podskupina si nepřeje podílet se na kontrole lidské rasy s jinými mimozemskými rasami a zkouší zabránit mimozemské intervenci, (která ale představuje hrozbu Zemi schopností pozemských Reptiliánů spravovat lidstvo) buď za pomocí lidstva při zabývání se řadou problémů jako je degradace životního prostředí, hrozba nukleární války nebo přelidnění všeho, co ohrožuje zdroj této podskupiny „hodných pastýřů“. Proto tato skupina napomáhá při vývoji jedné světové vlády, která soustřeďuje politickou moc, která omezuje suverenitu a svobodu, aniž by přitom musela všechno eliminovat. Pro poskytnutí důvěryhodnosti tohoto scénáře, Phil Schneider, civilní inženýr zaměstnaný na kontraktu postavit tajné podzemní středisko pro skryté organizace, popisoval důkaz se kterým se setkal a naznačoval, že mimozemšťané jsou skuteční vládci jedné ze světových vlád a rozepisoval se o tom, proč on a mnoho ostatních odešlo ze „služby“ z amerických tajných organizacích.

 

Druhá podskupina mimozemšťanů typu „hodný pastýř“ je rasou mimo tento svět, která vstoupila do dohod s tajnými organizacemi, kde se vyměňuje vyspělá technologie za právo zbudovat přítomnost na planetě a spolupracovat na společných mimozemsko/lidských projektech. Tajná dohoda podepsaná v roce 1954 mezi Eisenhowerovou administrativou byla odhalena Williamem Cooperem a dalšími „informátory“. Cooper vypráví o událostech obklopujících tuto Smlouvu, která pochází z tajných dokumentů, které musel číst, když sloužil v námořní zpravodajské službě jako součást instruktážního týmu velitele Pacifické flotily:

 

„V roce 1954 rasa velkých, nosatých šedých mimozemšťanů, kteří byli na orbitu Země, přistála na Hollomanově letecké základně. Bylo dosaženo základní dohody. Tato rasa se identifikovala, jako bytosti pocházející z planety kolem červené hvězdy v souhvězdí Orion, které říkáme Betelgeuse. Řekli, že jejich planeta umírá a že v nějaké neznámé budoucnosti již nebude schopná déle přežít. To vedlo k druhému přistání na Edwardsově letecké základně. Tato historická událost byla plánována dopředu, kde se domluvily podrobnosti smlouvy. Eisenhower si zařídil dovolenou v Palm Springs. Ve stanovený den byl prezident odvezen na základnu a tisku se předhodila výmluva, že musel navštívit zubaře. President Eisenhower se setkal s mimozemšťany a byla podepsána formální dohoda mezi tímto mimozemským národem a USA.“

 

O stejné dohodě podepsané Eisenhowerovou administrativou se nepřímo zmiňuje plukovník Philip Corso, vysoce vážený důstojník, který sloužil v Eisenhowerově Výboru národní bezpečnosti. Napsal: „Vyjednali jsme s nimi (mimozemšťany) jakousi kapitulaci, protože jsme s nimi nemohli bojovat. Nadiktovali si podmínky, protože věděli čeho se bojíme nejvíce, a to bylo jejich odhalení“.  

 

Technologická výměna přímo pomáhá rozvoji vysoce vyvinutým zbraňovým systémům a tajné organizace na území USA je touží získat za účelem vlivu, ale zároveň zápolí s omezením mimozemské přítomnosti a se soutěží, kterou mezi sebou navzájem mají kvůli strategické výhodě po celém světě. Tato podskupina se skládá s typických „Šedých“ ze Zeta Reticuli, kteří si přejí využívat lidské zdroje a biosféru ke znovuobnovení genetické identity jejich rasy. Podle plukovníka Corsa, Šedí: „nebyli mírumilovnými bytostmi, kteří přišli osvítit lidskou rasu. Těží z biologických druhů na Zemi pro své vlastní experimenty.“ Tato podskupina volně spolupracuje s první podskupinou při podněcování vývoje centralizované světové vlády, která vstupuje do dohod s touto podskupinou, kde by bylo lepší využívat lidstvo i planetární zdroje. Přestože si první podskupina přeje svět jedné vlády díky větší efektivnosti, kterou jí to poskytne pro jejich management globálního lidstva, druhá podskupina si to také přeje, protože je více v souladu s jejich filozofickým přesvědčením, že zájmy jedince jsou zahrnuté v potřebách kolektivu.

 

Třetí podskupina zahrnuje dvě rasy, které sdílejí pesimičtější pohled na lidskou způsobilost, protože mají v péči planetární zdroje a historicky zformovaly spojenectví při řízení lidstva. Ta první je velká humanoidní rasa, která se popisuje v knize Genesis jako Nephilim (knižně řečeno – obři), kteří oplodnili lidské ženy, které pak porodily obry. Říká se, že jejich původ je ze souhvězdí Lyry a že osídlili záhadnou planetu Nibiru (podle Sumérů „křižující planeta“), která se podle Sitchinových překladů sumérských dokumentů, vrací každých 3600 let do blízkosti solárního systému. O druhé rase se říká, že zahrnuje reptiliánské druhy ze systému Draka v Orionu, kteří jsou geneticky spřízněni s pozemními Reptiliány, ale jsou mnohem dominantnější a technologicky vyspělejší. Tyto dvě rasy v této podskupině jsou v souladu s frakcí Enlila z Anunnaki, o které se zmiňuje Sitchin ve svých překladech sůmérských textů. Tato podskupina mimozemšťanů typu „hodný pastýř“ je ve své povaze velmi hierarchální a nahlíží na dominanci jednoho druhu nad druhým, jako na nejpřirozenější a nejúčinnější způsob získávání planetárních zdrojů. Jejich racionální pohled na svět je podobný tomu, který mělo nacistické Německo a diskutuje se o tom, že tato podskupina „hodných pastýřů“ asistovala některým z elit nacistického Německa uniknout před spojeneckou invazí, uniknout do Ameriky a do dalších regionů v Jižním Atlantiku, aby postavili nové tajné základny. Agenda sloužící svému účelu této třetí podskupiny mimozemšťanů typu „hodný pastýř“, má povzbuzovat vojenské reakce mezi různými tajnými organizacemi nejen destabilizací globálního lidstva pomocí channelingových zdrojů a ovlivňováním vojensko průmyslového komplexu různých národů, ale aby se tyto tajné organizace dostaly se za hraniceúnosného limitu za pomoci rozjitřování otevřeného vojenského konfliktu se Šedými ze Zeta Reticuli (druhá podskupina mimozemšťanů typu „hodný pastýř“).

 

Takový scénář je patrný z odhalení plukovníka Corsa, který říká, že: „po celých 50 let pokračovala válka proti UFO (Šedí ze Zeta Reticulum), zatímco jsme se snažili bránit proti jejich dotěrnostem.“

 

Eskalující vojenský konflikt mezi bytostmi ze Zeta Reticulum a skrytými organizacemi by nakonec mohl kulminovat v zásah třetí podskupiny mimozemšťanů typu „hodný pastýř“, Drako-Reptiliánů/obří lidé, kteří jsou ve shodě s frakcí Anunnaki vedenou Enlilem. Jako globální sociální otřes týkající se životního prostředí by se mohl objevit zásah frakce „hodných pastýřů“ Anunnaki s Enlilem a/nebo by se mohl vyskytnout vojenský konflikt se Zeta Reticuliány do té míry, že by to poskytlo těmto dvěma mimozemským rasám příležitost zasáhnout jako „zachránci“ lidstva s „návratem Elohim (bohů).“ S pokročilou holografickou technologií, cestováním v čase a se schopností měnit podobu (tvar), o čemž vypovídaly zprávy, že patří této rase, by to mohlo uskutečnit „Druhý příchod“, který by se skládal z geneticky upraveného „Ježíše“ doprovázeného „Na nebe vzatými Mistry“ (ascended masters) a „Andělskou armádou“, která byla oslavována náboženskými stoupenci jako začátek Království Bohů. Stavěním se do pozice záchranářů, tyto dvě spojené rasy Drako-Reptiliánů/obřích lidí, by v podstatě převzaly oslabené lidstvo po sérii katastrof životního prostředí a vojenských událostí a ohlásili by „éru míru“ pod jednou vládou světa, jehož vedení je zjevně kontrolováno touto podskupinou mimozemšťanů typu „hodný pastýř“. Pomohly by jim ostatní dvě prohrávající podskupiny „hodných pastýřů“ při zabraňování jiným mimozemským frakcím, kteří by chtěli pomocí lidstvu v jeho nesnázích.

 

Obecně řečeno, mimozemšťané v první a třetí podskupině kategorie „hodných pastýřů“ si nepřejí odhalení mimozemské přítomnosti a zacházejí do větší míry při zastrašování, utišování a eliminování jedinců, kteří se zúčastnili v tajných organizacích, před zveřejněním plného rozsahu jejich aktivit. Hlavním cílem všech podskupin v kategorii mimozemšťanů typu „hodný pastýř“ je „sklízet“ lidské zdroje bez kompromisu o integritu biosféry a mimozemské kontroly nad evolucí lidstva. Tím je morální orientace mimozemšťanů typu „hodný pastýř“ obecně řečeno analogií k historickému směru, ve kterém převládaly koloniální vlády a asimilovaly původní komunity. Přestože tři podskupiny frakce „hodných pastýřů“ jsou strategickými konkurenty toho, kdo vykonává kontrolu nad lidstvem, sdílí společný zájem při omezování suverenity a nezávislosti lidského druhu, tak aby se mohl využít jako globální zdroj. Přestože první dvě podskupiny (pozemští Reptiliáni a Zeta Reticuliáni) ztratili něco ze svého vlivu při řízení lidstva, pokud ovšem Drako Reptiliáni/obří humanoidé měli převzít bezvýhradnou kontrolu lidstva, ztratí dokonce více ze svých schopností mít vliv a kontrolu lidstva, pokud má příští frakce zasáhnout. To zaručuje volné spojenectví mezi těmito třemi podskupinami mimozemšťanů typu „hodný pastýř.“

 

 

Mimozemšťané typu „ochranný rodič“

 

Druhá analogie, kterou budu používat k popisu motivací a aktivit další kategorie mimozemské rasy, je model „ochranný rodič“. Mimozemšťané kategorie „ochranný rodič“ si přejí chránit lidstvo jako „dospívající druh“, pokud možno před nebezpečím, které pro ně existuje jako vyvíjející se druh. Mimozemšťané této kategorie jsou  morálně orientovaní pomoci lidstvu všímat si přítomnosti jiných mimozemských ras v celé galaxii a spolupracovat s těmito rasami ve spojenectví, které často popisují informátoři a i jiné zdroje, jako Galaktickou federaci. Galaktická federace zobrazená v sériích Star Trek je pěkně blízko odhadům toho, jak vypadají tyto mimozemské rasy. Existuje tam respekt suverenity lidstva a přání pomoci lidstvu sjednotit a integrovat pokročilou technologii, aby bylo lidstvo připravené na přijetí do Galaktické federace, jak vysvětluje dr. Neruda:

 

„Každá galaxie má Federaci nebo volně stmelenou organizaci, která zahrnuje všechny vnímavé životní formy na každé planetě v dosahu galaxie. Byl by to ekvivalent Spojeným Národům Galaxie. Tato Federace má jak pozvané členy, tak pozorovatele. Sezvaní členové jsou ti představitelé, kterým se daří  chovat se zodpovědným způsobem jako správce své planety a kombinovat jak technologii, filozofii, tak kulturu, která jim umožní komunikovat jako globální entita, která má jednotnou agendu. Pozorovatelé jsou ti představitelé lidstva, kteří jsou rozdělení a stále mezi sebou zápasí o půdu, moc, peníze, obdělávání a o mnoho dalších věcí, což jim zabraňuje vytvořit jednotnou světovou vládu. Lidská rasa na planetě Zemi takovým druhem lidstva je, a nyní je Federací jednoduše pozorována, ale není zvána do tvorby politiky a ekonomických systémů.“

 

Tyto mimozemské rasy nevstupují do dohod, protože poskytují pokročilou technologii pro zbraňové programy skrytým organizacím, což umísťuje tyto mimozemské rasy do značné nevýhody k rasám „hodného pastýře“. Například bylo zaznamenáno, že jednání mezi prezidentem Eisenhowerem a zástupci této rasy v roce 1953 (ještě před dohodou se Zeta Reticuliány z roku 1954) nevedla k dohodě, protože tyto mimozemské rasy věřili, že lidstvo bylo pro požadovanou technologii příliš nedospělé, a tak by mělo například nukleární arzenál zničit. Cooper podrobně popisuje událost, která obklopovala toto setkání:

 

„Mezitím, rasa lidsky vypadajících humanoidů kontaktovala vládu USA. Tato mimozemská skupina nás varovala proti mimozemšťanům, kteří byli na orbitu našeho rovníku (před těmi, se kterými posléze Eisenhower podepsal dohodu) a nabízeli nám pomoc s duchovním rozvojem. Požadovali, abychom rozebrali a zničili nukleární zbraně jako hlavní podmínku. Odmítli výměnu technologie a uváděli, že jsme nebyli duchovně schopní zacházet s technologií, kterou bychom pak drželi. Domnívali se, že bychom využili jakékoli nové technologie ke zničení sebe navzájem. Tato rasa uvedla, že jsme na cestě sebe zničení a musíme zastavit vzájemné zabíjení, zastavit znečišťování Země, zastavit vyčerpávání pozemních přírodních zdrojů a naučit se žít v harmonii. Tyto podmínky se setkaly s mimořádným podezřením, zvláště ta hlavní, o nukleárním odzbrojení. Říkalo se, že setkání za těchto podmínek, by nás zavedlo k bezmoci vzhledem k zřetelné mimozemské hrozbě…. Nukleární odzbrojení se nepovažovalo za ten nejlepší zájem pro USA. Předběžné jednání bylo odmítnuto.“

 

Mimozemské rasy typu „ochranný rodič“ tráví značný čas podporováním různých lidských organizací při tom, jak čelit agendám mimozemských ras typu „hodný pastýř“, kteří se aktivně snaží kontrolovat lidstvo za účelem získávat lidské a planetární zdroje. Tato kategorie mimozemšťanů propaguje program plného odhalení mimozemské přítomnosti a je oddaná sloužit těm nejlepším zájmům lidstva, viděno pohledem „ochranného rodiče“, který sloužil jako biologický zdroj pro lidstvo. Tudíž, mimozemšťané typu „ochranný rodič“ úzce korespondují s frakcí Enkila z Anunnaki, popisovaného Sitchinem v překladech sumérských záznamů klínového písma. Některé z mimozemských ras, které spadají do této kategorie se typicky popisují jako Nordičtí (Lyra); Síriáni (Sirius B); Plejáďané, Orioňané a Alfa Centauřané.

 

Existují dvě podskupiny, které můžeme identifikovat ve výpovědích těch, kteří měli kontakt nebo byli svědky důkazů mimozemšťanů kategorie „ochranný rodič.“ Ta první je pozemská přítomnost humanoidní rasy, která historicky pomáhala lidstvu při jeho evolučním vývoji. O takové rase diskutovalo mnoho autorů, kteří měli za to, že je to pozůstatek pradávné Lemurské a Atlantské civilizace, která zbudovala obrovská křišťálová města uvnitř Země poté, co se vzdala svých měst/civilizací zbudovaných na povrchu Země. V tajném letu do Arktického oceánu v roce 1947, zaznamenal do svého diáře admirál Richard Byrd, o jehož věrohodnosti pokračují debaty, setkání s vysokou Nordicky vyhlížející rasou v podzemním městě pod Severním pólem, kde se vyskytla následující konverzace s vedoucím města:

 

„Nechali jsme vás sem vstoupit, protože máte dobrý charakter a dobře znáte povrch Země, admirále…nacházíte se v domově, kterému říkáme Ariannie, což je vnitřní svět Země….Admirále, řeknu vám proč jste sem byl povolán. Náš zájem začíná krátce poté, co vaše rasa nechala explodovat první atomové bomby nad Hirošimou a Nagasaki v Japonsku. Bylo to v té znepokojující době, kdy jsme poslali naše létající stroje „Flugelrads“ na povrch vašeho světa, aby vypátraly, co to vaše vláda vlastně učinila. Jak vidíte, nikdy předtím jsme nezasahovali do vašich válek ani do barbarství, kterého se dopouštíte, ale nyní musíme, neboť jste se naučili manipulovat s určitou mocí, která není pro lidi, a to zejména se silou, které se říká atomová energie. Naši vyslanci již doručili zprávy mocným vašeho světa a dále nebudou brát ohled. Nyní jste byl vybrán jako svědek toho, že náš svět existuje. Vidíte, naše kultura a věda je o mnoho tisíc let před vaší rasou, admirále!“

 

V přesném slova smyslu, není tato podskupina svým původem mimo-zemská, ale prostě pod-zemní humanoidní rasou, která je geneticky spojená s lidstvem. Jistý počet archeologů/historiků se domnívá, že tyto prastaré rasy jsou základem nesčetných mýtů týkajících se zásahu záhadných „bílých bratrů/bohů“ při vývoji lidstva na planetě Zemi. Aztékové a Inkové, například, nejprve uvěřili, že španělští dobyvatelé jsou návratem „bílých bratrů/bohů.“ Tato podzemní Lemuřanská města neustávají ve vzájemném působení s mimozemskými rasami, mají vyspělou technologii a asistují lidstvu při vypořádávání se s myriádou sociálních, ekonomických problémů a s nesnázemi se životním prostředí. Zdroje popisují psychotronickou krystalovou technologii, kterou používají Lemuřané v podzemních městech a snahy podporovat technologii pro mírové účely.

 

Tato podskupina úzce spolupracuje s první podskupinou frakce mimozemšťanů typu „hodný pastýř“ (pozemní Reptiliáni) při zabezpečování toho, aby lidstvo nezničilo svůj domov na povrchu země. Avšak, jsou strategickými konkurenty, když přijde na evoluční vývoj lidstva, který tato podskupina (Lemuřané/Atlaňtané) podporuje, ale kterou zase pozemští Reptiliáni omezují. Je to právě tato volná aliance pozemských mimozemských ras, která ovlivňuje/řídí vedení tajných společností, protože historicky vzato, panovala lidstvu. Čili vedení Svobodných zednářů, Illuminátů, Templářských rytířů apod., všichni odrážejí volnou spolupráci pozemských mimozemských ras, které sdílejí společné zájmy při zabraňování globální katastrofě na planetě, ale hluboce se liší v evoluci lidského druhu a v tom, zda-li by měly mimozemské rasy mimo tento svět, na Zemi zasáhnout.

 

Druhou podskupinou modelu „ochranný rodič“, jsou mimozemšťané mimo planetu Zemi, kteří zasahují, aby asistovali při vypořádávání se s rasami mimo tento svět. Tato kategorie se společně nazývá a popisuje jako „Nordičtí“ a „Semitští“, kteří pocházejí ze Sírius B, Plejád, Altair Alfa Centaury a Andromédy, kteří jsou svým vzhledem humanoidní, něco mezi 7-8 stop vysocí a mají strategii zasahovat při vypořádávání se s destabilizačními strategiemi druhé a třetí mimozemské podskupiny z frakce „hodný pastýř.“ V rozhovoru s dr. Michaelem Wolfem, bývalým poradcem Výboru Národní Bezpečnosti, který se stal součástí nového „aklimatizačního“ programu, dr. Richard Boyland píše následující:

 

„Wolf o takových lidsko-mimozemských zásazích mluvil nenuceně, když pracoval bok po boku v tajných vládních laboratořích s mimozemšťany lidského vzhledu ze systému Altair a se „Šedými“ humanoidními vědci ze systému Zeta Reticulum: Čtvrtá a pátá planeta Altairu jsou obydlené.Ve skutečnosti lidé z Altairu kolonizovali systém Plejád před dlouhou dobou. Lidsky vypadající Plejáďané, se kterými se někteří setkali, jsou vlastně dědičně Altaiřané. Existují dvě varianty, Semitsky vypadající jedinci a Nordicky vyhlížející lidé. Ti Semitští jsou rasou, která přistála na Hollomanově letecké základně (Nové Mexiko) v 60tých letech a rozmlouvali tam s nějakými generály.“

Některé ze způsobů, kterými tyto Nordičtí/Semitští mimozemšťané asistují lidstvu jsou například, jak čelit škodlivým účinkům na životní prostředí způsobenými pokročilými technologickými zbraněmi vyvinutými a rozmísťovanými tajnými organizacemi. Také, jak čelit velkým teroristickým akcím sponzorovaných mimozemskou frakcí „hodných pastýřů“, které jsou podle všeho zmírňovány nebo je jim zabraňováno Nordickými/Semitskými rasami. Například, teroristické akce, které následovaly po 11. září 2001, tak těm mělo být zabráněno tajnou asistencí bezpečnostních složek kolem planety právě těmito rasami, čímž pomohly stabilizovat pozemskou bezpečnostní situaci.

Tito Nordičtí/Semitští mimozemšťané mimo tento svět, nevstupují do dohod s tajnými vládami v rámci technologie zbraní, ale asistují při podněcování vývoje pokročilé technologie, která nemá vojenské využití. Dr. Wolf byl například svědkem vysokých Nordických/Semitských na společných základnách tajné vlády a mimozemšťanů. Jedinci popisují pozitivní zkušenosti, které měli při vzájemném působení s těmito rasami mimozemšťanů na rozdíl od zastrašování od mimozemšťanů typu „hodný pastýř“. Tato podskupina je v podstatě strategickou protiváhou vlivu mimozemských elementů frakce „hodný pastýř“. Podskupiny „hodný pastýř“ mimo tento svět, nahlíží na podskupinu mimozemšťanů „ochranný rodič“ jako na svého úhlavního nepřítele, protože později bude představovat hrozbu pro schopnosti jejich tvůrce, který zasahoval a ovládal lidstvo jako zdroj.

 

 

Mimozemšťané typu „moudrý rádce“

 

Třetí analogie, která se používá k popisu mimozemského ovládání a ovlivňování, je kategorie „moudrý rádce“. Tyto rasy se nepletou do záležitostí lidstva a pomoc k takovému zásahu nabízejí, jen pouze když je v nejlepším zájmu všech zúčastněných. Podněcují „pozvedávání vědomí“ a mají morální orientaci, která je natolik hluboce duchovní, že představuje jednotu všeho života a důležitost uznávání role všech složek v evolučním vývoji lidstva. Nenabízejí technologii v konvenčním smyslu, ale vysoce vyvinutou „řeč světla“, technologie skládající se z posvátných geometrických forem, které jsou součastně nalézány po celém vesmíru v atomu a v lidském energetickém poli. Učí, že pochopením posvátných geometrických světelných vzorců v celém životě, vede k emancipaci jedinců a života na planetě.

 

Mimozemšťané typu „moudrý rádce“ nejdou do přímé konfrontace a jsou proti vlivu mimozemských ras typu „hodný pastýř“, čímž se tato kategorie odlišuje i od „ochranného rodiče“. Vlastně, mimozemšťané typu „moudrý rádce“ varují před následky intervence, protože to může zpomalit evoluční růst lidstva. Jednoduše řečeno, mimozemšťané typu „moudrý rádce“ vidí lidské strádání s mimozemšťany typu „hodný pastýř“, jako součást evolučního procesu pro vývojové druhy a tudíž nezasahují. Naproti tomu ochrana lidstva před „ranami osudu“, tedy strádáním lidí s mimozemšťany typu „hodný pastýř“, je důležitým cílem mimozemšťanů typu „ochranný rodič“.Filozofické otázky zde jsou: ta stejná konfrontace „energetického léčitele“ při preventivní medicíně. Kdyby alternativní lékařský profesionál jednoduše vyléčil nemoc, aniž by aktivně spolupracoval s pacientem, pak by se zotavil, ale byl by citlivý na budoucí recidivu.Kvalifikovaný alternativní lékařský profesionál jednoduše demonstruje pacientovi, jak se léčit sám a tím minimalizovat šance budoucí recidivy.

 

Toto jsou dvě podskupiny frakce „moudrý rádce“. V té první jsou ne-humanoidní rasy ze Sirius A, Arktusu a Orionu. Tu druhou popisuje Neruda v rozhovoru jako „ústřední rasu“, která osídlila galaxii před přesně neřečeným tisíciletím. První podskupina se skládá z „Výboru“, který spolu působí s vnímavými lidmi a organizacemi při nabídce asistence a vedení, pokud jsou o to požádáni. Nejvíce důkazů o existenci takových mimozemských výborů pochází ze zpráv z telepatické komunikace s těmi bytostmi, o kterých se říká, že mají směsici lidských znaků s hlavami podobnými ptákům nebo kočce (např. srovnej: – egyptský bůh slunce – muž se sokolí hlavou; Thowt – bůh písařského umění – postava s ptačí hlavou; Horus – bůh slunce, nebe, světa a vládce Egypta – muž se sokolí hlavou; Nebthet – bohyně s jestřábí hlavou; Sechmet někdy Bastet – krvelačná bohyně války, žena s hlavou lvice a další. pozn. přek.). Zdá se, že tyto bytosti byly asi inspiračním zdrojem pro staré egyptské sochy vypodobující lidi se zvířecími tvary jako byl „bůh“ Thoth, který měl hlavu ibisa (domorodý egyptský pták).

 

Druhá podskupina, kterou v rozhovoru Neruda popisuje je tzv. „Ústřední rasou.“ Podle Nerudy, tyto rasy ovlivňují jistou oblast v centrálních galaxiích vesmíru a před mnoha miliardami, tyto galaxie objevili a zanechali na nich „jemné otisky prstů“ své přítomnosti, což pokud je interpretováno správně, otevírá dveře různým druhům, aby se s nimi znovu zavedla komunikace. Neruda je srovnává s Elohim, prastarými náboženskými bohy a argumentuje tím, že se chovají jako tišší pomocníci při evoluci lidstva pro ty, kteří se rozhodnou se s nimi „znovu spojit“.

 

Myšlenku „kořenových ras“, které osídlily Galaxii, najdeme v „poradním orgánu“ jako je „Výbor devíti“, který pravděpodobně nabízí duchovní poradenství při vývoji lidských druhů, podle jedinců tvrdících, že s nimi byli v komunikaci.

 

 

Struktura tajných organizací

 

Klíčem při pochopení toho, jak výše zmíněné mimozemské kategorie ovlivňují skryté organizace je to, že si tyto organizace později začnou obecně uvědomovat politické, morální a filozofické orientace různých mimozemských ras a dalších skrytých organizací. Tajné organizace proto zkouší směřovat svůj zájem skrze rozličné mimozemské filozofie a strategie o vměšování, zatímco spolupracují a jsou si navzájem konkurenty způsobem, který maximalizuje moc skrytých organizací, aniž by přitom musely dělat nadměrné kompromisy při „infiltraci“ jiných mimozemských frakcí či podskupin. Čili, pro příslušné vůdce skrytých organizací existuje jakási trojrozměrná šachová hra, ve které je rozmanitý počet hráčů, divadel (jevišť) a cílů, které ovlivňují dynamiku uvnitř, a mezi skrytými organizacemi.

 

Skryté organizace soustředěné na mimozemskou přítomnost, se poprvé ustanovily, když si zpravodajské a vojenské organizace v roce 1941 začaly být vědomy mimozemské přítomnosti, kdy byla nalezena zřícená mimozemské loď v mělkých vodách oceánu západně od San Diega. Vyšetřování se ujalo námořnictvo a převzalo vedoucí úlohu, která se vší vervou pokračuje dodnes. To postupně vyústilo v potřebu po veřejném tajemství, aby mohla americká vláda vyvíjet adekvátní politickou odezvu. To vedlo ke vzniku skrytých organizací zakotvených v různých vojenských, zpravodajských a politických odvětvích vlády, přičemž každá z nich má různý program, ačkoli se zastřešují funkcemi, to podle širších cílů resortu (rajonu), ve kterém si členové „rodičovského resortu“ nejsou vědomi plného rozsahu aktivit a vlivů těchto vklíněných tajných organizací, i když sdílejí stejnou zastřešující funkci. Například tři hlavní odvětví americké armády – námořnictvo, armáda a letectvo – mají svůj vlastní vývoj zbraní a zpravodajská oddělení, všechny navržené k tomu, aby s konečnou platností chránily národní bezpečnost USA. Uvnitř každé z těchto specializovaných odvětvích existuje hluboce vklíněná skrytá organizace, která je zodpovědná za zpětné inženýrství mimozemské technologie za účelem vývoje zbraní a získávání zpravodajských informací při mimozemských operacích na planetě, aby mohla vytvořit adekvátní obranné strategie. Tudíž tajná organizace zapuštěná v americkém námořnictvu bude například neznámá jiným námořním jednotkám, které se soustřeďují spíše na širší otázky týkající se vývoje zbraní a zpravodajského sbírání informací a jejichž nižší stupeň bezpečnostního utajení činí zločin pro zaměstnance námořnictva kdyby soustřeďovali informace kolem těchto skrytých organizací. To efektivně povede ke skrytým organizacím zapuštěným v námořnictvu, které mají jistý stupeň autonomie, moci a zdrojů, které jsou neznámé zaměstnancům širšího námořnictva, dokonce i na úrovni hlavního velitelství.

 

Způsob jakým jsou tyto skryté organizace vsazeny do různých vojenských/zpravodajských organizací, aniž by byly odhaleny zbožnými kongresmany, je popsán bývalým seržantem Air Force, Danem Shermanem, když vzpomínal na svá kapitánská léta:

 

„Černé mise, kterým jsme říkali Úroveň 2, jsou přesně ty mimozemské projekty, které jsou za nimi skryté. Existence černých misí je známa pouze hrstce kongresmanů a prezidentovy. Tyto černé mise jsou poslední linií obrany pro mimozemské projekty. Kamkoli je černý projekt umístěn, musí tam existovat černá mise pro krytí jeho existence před zvědavými zraky. Vytvoří se vysoce sofistikovaný štít navržený k tomu, aby zamaskoval existenci šedých projektů před vysokými důstojníky, kteří nemají potřebu to vědět. Jinak by případně mimozemský projekt přišel pod dohled někoho v dosahu oficiálních kanálů. Protože se to však nachází v současném systému, tak pokud nějaký zvědavý kongresman začne hledat tam, kde „není potřeba aby to věděl“, může být klidně instruován o černé misi, aby měl pocit důležitosti, čímž se umlčí jakékoli jeho další šťourání. Je to mimořádně účinná metoda, jak zakrývat mimozemské mise a to je důvod, proč byly tak účinně zakrývány tak dlouho.“

 

Agentura národní bezpečnosti NSA, byla vytvořena v roce 1952 se svou primární odpovědností soustřeďování zpravodajských dat. Uvnitř NSA je zaklíněná skrytá organizace zodpovědná za získávání zpravodajských informací o mimozemských rasách a buduje s nimi komunikaci. Podle dr. Nerudy, skrytá organizace v NSA se nazývá „Organizace vyspělého zpravodajského kontaktu“ (ACIO) a je vsazena do Laboratoří pro zvláštní projekty. Jako v případě amerického námořnictva, širší členská základna NSA si nebude vědoma skutečných aktivit své vklíněné skryté organizace ACIO díky vyšší úrovni utajení. Seržant Sherman si vybavuje, jak byl instruován svým kapitánem, že byl součástí skrytého projektu NSA nazvaného „Projekt na záchranu osudu“, ve kterém byl jako důsledek experimentu sestaveného k zlepšení telepatické komunikace s mimozemšťany druhu „Šedých“: „Experiment, o kterém se zmiňuji se jmenoval, a stále se jmenuje „Projekt na záchranu osudu“. Začal v roce 1960 a byl plně funkční do roku 1963. Byl to projekt genetického vedení za jediným účelem – kultivovat lidské potomky tak, aby měli schopnost komunikovat se Šedými.“

 

Nejdůležitější ze všech skrytých organizací vsazených do amerických vládních agentur je ta, která je obsažena uvnitř Agentury národní bezpečnosti NSA. NSA byla založena v roce 1947 prezidentem Trumanem a její funkce měla koordinovat politická doporučení od různých odvětví vlády, armády a zpravodajských komunit do těsné sady politických doporučení ze kterých si prezident může vybrat. Tato koordinační funkce, kterou NSA obecně sehrála, je napodobována ve skryté organizaci zapuštěné do NSA, která byla známa jistému počtu jmen včetně Majestic-12, která pochází z dokumentu podepsaným prezidentem Trumanem v roce 1947. Když vytvořil Truman svůj prezidentský, politický koordinační výbor týkající se mimozemské přítomnosti, byla MJ-12 formálně v roce 1952 začleněna do NSA vyhláškou NSA, čímž vytvořila rodičovskou organizaci, do které byla NSA zapuštěna. „Oficiální“ verze náležící do této části historie NSA je následující:

 

„V roce 1954 NSC 5412 navrhlo, aby se ti, co jsou ustanovení do poroty navržených zástupců prezidenta a ministrů země a obrany, pravidelně scházeli k zhodnocování doporučených skrytých operací. Gordon Gray převzal předsednictví „výboru 5412“, jak se to nazývalo, a všichni nastoupivší poradci národní bezpečnosti předsedali (zasedali) v podobných následných výborech, různě pojmenovaných „303“, „40“, „Zvláštní koordinační výbor“, které byly v pozdějších prezidentských administrativách pověřeni, aby přezkoumali skryté operace CIA.“

 

Výbor 5412 obsahuje podvýbor nazývaný PI-40, jehož rolí je koordinovat informace ze všech dalších skrytých organizací zaměřených na mimozemskou přítomnost, tak aby se mohla vyvinout souvislá sada politických tipů pro výběr toho, jak uvažovat, určených pro ty politické tvůrce, kteří se skládají z PI-40. Skryté organizace vklíněné do soukromých organizací, jako je Výbor pro zahraniční záležitosti, poskytuje nejlepší zaměstnance a zdroje pro doplňování a politickou diskuzi v PI-40. V popisu dřívějšího složení MJ-12 si William Cooper povšiml důvěry ve skupiny z Výboru pro zahraniční vztahy, které přezdíval „moudré muže“:

 

„Moudří muži byli klíčoví členové Výboru pro zahraniční vztahy. Bylo tam 12 členů včetně prvních 6 z vládních pozic, tudíž Většinová dvanáctka. Tato skupina byla po celá ta léta tvořena vrcholnými důstojníky a řediteli Výboru pro zahraniční vztahy a později trilaterální komisí. Gordon Dean, George Bush a Zbygněw Brzezinsky byli mezi nimi. Nejdůležitější a nejvlivnější z „moudrých mužů“, kteří sloužili v MJ-12, byli John McCloy, Robert Lovett, Averell Harriman, Charles Bohlen, George Kennan a Dean Acheson. Jejich politika měla trvat celé desetiletí 70tých let. Je významné, že prezident Eisenhower, jakož i prvních 6 členů MJ-12 z vlády, byli také členy Výboru pro zahraniční vztahy.“

 

Teoreticky by pak PI-40 měla být na vrcholku moci, když přijde na mimozemskou přítomnost zaměstnávající ty nejlepší mozky při koordinování reakcí na mimozemskou přítomnost. Ve skutečnosti však vzhledem k byrokratické odolnosti, separátním agenturám a darebáckým jedincům, jsou různé skryté organizace neochotné sdílet informace, které by mohly ohrozit jejich moc, zdroje nebo vliv.  Názorným příkladem toho je diskuze s dr. Nerudou o tom, jak se skrytá organizace, které byl členem, odmítá podělit o své nejdůležitější informace s rodičovskou organizací, ve které je usazená – NSA. Tak, jak si můžeme představit, jsou tyto problémy dokonce více zveličeny na globální úrovni, když se hlavní skryté organizace na národní úrovni setkají k diskuzi a koordinují globální politiku o mimozemské přítomnosti.

 

Podle výpovědi „informátora“, výroční „setkání Bilderbergovy skupiny“, je vsazené uvnitř skryté organizace, jejíž cíl je koordinovat národní politiky týkající se mimozemské přítomnosti. Takové tvrzení poskytuje větší důvěryhodnost úloze sehranou Nelsonem Rockefellerem při počátcích výročních shromáždění Bilderbergovy skupiny. V roce 1954 ustanovil prezident Eisenhower Rockefellera svým „zvláštním asistentem pro plánování studené války“, což je pozice, která úředně zahrnuje „monitortování a schvalování skrytých operací CIA“. To bylo však pouze zakrytí Rockefellovy skutečné role při řízení americké zahraniční politiky jako následek dřívější dojednané „tajné dohody“ mezi mimozemskou rasou Zeta Reticuliánů a USA. Rockefellerův hlavní zájem spočíval na rozvrhování, zavádění a monitorování rozsáhlých vojenských a zpravodajských programů zavedených jako reakce na mimozemskou přítomnost obecně a na formální dohodu a rasou mimozemšťanů Zeta Reticuli. Rockefeller sehrál klíčovou „koordinační“ úlohu v tajné organizaci vklíněné do Výboru národní bezpečnosti – Majestic 12. S Bilderbergovým výročním shromážděním, by Rockefeller sehrál podobnou roli při zabezpečování toho, že různé západní bloky národních vlád budou koordinovat své zdroje, jak při setkávání se s výzvou představovanou Waršavským paktem, tak s mimozemskou přítomností.

 

Zatímco utajované operace by teoreticky měly fungovat podobným způsobem vůči svým rodičovským resortům, které koordinují a sdílí zdroje pro prvořadý cíl na ochranu národní bezpečnosti USA, pravda je taková, že tyto tajné organizace kooperují na mezinárodní úrovni. Jejich „kooperace“ je omezena vnímáním nulového zisku (zero-sum) z konkurence proti jeden druhému kvůli vlivu, prestiži a zdrojům. Například tajné organizace v armádě, námořnictvu a letectvu pracující na integraci mimozemské technologie do zbraňových systémů, budou soutěžit o to, které zbraňové systémy si zaslouží financovat a jaké vnímání ohrožení takové výlohy omlouvá. Narozdíl od intenzivní debaty o konvenčních zbraních, které se ve veřejné sféře vynořily, debata o získávání mimozemské technologie je vysoce utajovaná. Rozškatulkovaná povaha těchto organizací, bezpečnostní klasifikace, která je klade za hranici kongresního/úsekového dozoru, před normálním odvětví vlády, vzájemné působení s mimozemskými rasami a s jejich technologií, tvoří tyto tajné organizace nejlepšími cíli pro mimozemskou infiltraci.

 

 

Mimozemské infiltrace tajných organizací

 

Infiltrace tajných organizací se vyskytuje skrze technologickou výměnu – vývojové programy a skrze zpravodajské shromažďovací techniky, což pravděpodobně pomáhá těmto utajeným organizacím při realizaci svých specifických funkcí, avšak které je ve skutečnosti činí náchylné k infiltraci

 

Převzato:  http://www.exopolitika.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz