Jak se rozhodneš ty? – kap.7.

Jak se rozhodneš ty? – kap.7.

KAPITOLA 7.

Krvavé peníze: Zisky korporací a vytváření lidských kyberotroků

Blížíme se rychle k období totálního zotročení lidstva v Technotronickém věku ? Jak jsem odhalil v Circle of Intrigue a dalších knihách, lidé, kteří tvoří vnitřní kruh Iluminátů, mají globální plán. Zdá se, že při uskutečňování tohoto plánu plně spolupracují s největšími a nejmocnějšími korporacemi na této planetě. Největší telekomunikační koncern na světě je gigant mezi giganty, AT&T. AT&T bude jistě hrát významný part na Informační superdálnici, která je nyní vytvářena na podporu Projektu LUCID.

Nedávno bylo oznámeno, že se dělí na tři samostatné společnosti. Jedna z nich – společnost dříve známá jako Bell Laboratories – byla čerstvě přejmenována na Lucent Technologies.

Ale má toto nové dítě AT&T rohy ? Je jméno Lucent nějakým způsobem spojeno se jménem Lucifer ? Může tomu být tak, jak se domnívá jeden spisovatel, že Lucent znamená Lucifer’s Enterprise (tj. Luciferův podnik) ?

V Bibli je Lucifer titulován jako „syn úsvitu“. Prý často přichází v přestrojení jako „anděl světla“. Ve starověku byl pohany uctíván jako „Sluneční bůh, Osvícený nebo Bůh světla“.

V moderní době skupiny New Age a Svobodných zednářů pokračují v této starověké glorifikaci Lucifera. Jednou prominentní organizací New Age je Lucis Trust. Její zakladatelka, Alice Baileyová, oslavovala rohatého jako „nositele světla“, „zářící bytost“. On je, vytrubovala, „Iluminátor“ lidstva.

Jelikož globalistická okultní skupina Alice Baileyové, Lucis Trust, uctívá Lucifera jako „Iluminátora lidstva“, stejně jako Svobodné zednářství ve svém egyptském náboženství, věřím, že pravý význam jména Lucis je Lucifer plus Isis (Isis byla nejvyšší bohyní v Egyptě).

O tom, že ve slově Lucis je obsaženo slovo Lucifer, svědčí fakt, že Lucis Trust byl založen v roce 1922 jako Lucifer Publishing !

 

 

Lucent znamená „vyzařující světlo“

Nyní pečlivě čtěte úryvek z článku, publikovaného 6.února 1996 v USA Today, pod názvem „AT&T pojmenovala své dítě jako Lucent“:

Společnost bez jména jej nakonec dostala. AT&T bude nazývat společnost vyrábějící přístroje, která vznikla rozdělením telekomunikačního giganta na tři části, jako Lucent Technologies.

Lucent ? To jméno znamená vyzařující světlo nebo jasný – přestože má málo společného s výrobky firmy – telefonními přístroji.

AT&T pojmenovala společnost v pondělí na zasedání správní rady . Ta plánuje nabídnout akcie společnosti Lucent letos na jaře.

AT&T doufá, že jméno a logo – jednoduchý rudý kruh – osvítí povědomí o nové společnosti.

Všimněte si především prohlášení, že jméno nové, rozdělením vzniklé, korporace: “Lucent znamená „vyzařující světlo“.

Logo pro novou, mocnou korporaci je rudý kruh s hrubým okrajem. Má poslední kniha Circle of Intrigue (Kruh intrik), odhalující Ilumináty, vrhá světlo na pravý a skrytý význam ohnivého, hadovitého kruhu. Mezi zdroji, citovanými v mé knize, je Hislopovo klasické pojednání The Two Babylons. Hislop píše: „Ve starověkém Babylonu král… typu Antikrista… byl oslavován jako Sluneční bůh… Iluminátor materiálního světa… Osvětlovač lidských duší.“ ( 1 )

Pro okultisty představuje kruh jejich satanské božstvo, velkého a obávaného Slunečního hada. Žhnoucí, rudé slunce nebo kruh je jeho obraz. Písmo jej zjevuje jako „velkého rudého draka“ a jeho globální systém jako šarlatovou šelmu (Zjevení 12:3 a 17:3-5). Jak zajímavé, že logo Lucent Technologies je rudý kruh!

Ve výše uvedené citaci z článku v USA Today je úchvatná. tato věta: „AT&T doufá, že jméno a logo jednoduchý rudy kruh – osvítí povědomí o nové společnosti.“

 

 

Shoda okolností ?

Možná, že AT&T zvolila nešťastné jméno svého nového dítěte (Lucent = Lucifer ? ) náhodou. Bez konečného důkazu nemůžeme s jistotou tvrdit, že šlo o zlý úmysl. Je možné, že tento podivný okultistický jazyk a terminologie, kterou AT&T použil a jíž citovaly noviny USA Today – fráze jako „osvítí povědomí“ nebo „vyzařující světlo“ – jsou náhodné. Ale v kombinaci s tím, že AT&T za logo zvolila ohnivě rudý kruh, tak převládající a významný symbol u pohanských a jiných temných kultur, to skutečně vyvolává otázky a vážná podezření.

Na podporu tohoto podezření den předtím, než jsem si přečetl v USA Today toto oznámení, obdrželi v Living Truth Ministers telefonát od jednoho manažera AT&T, který je křesťan. Vyjádřil zděšení, že jeho společnost udělala takovou věc. Tento muž kategoricky odsoudil rozhodnutí AT&T slovy: „Mnoho zaměstnanců společnosti má podezření, že zvolené jméno Lucent má luciferský význam.“

Křesťanský badatel Des Griffin autor Fourth Reich of Rich, Descent Into Slavery a dalších knih, ve své vynikající publikaci Midnight Messenger nedávno vyjádřil svůj hluboký zájem o volbu názvu a loga společností AT&T pro svou pobočku. Zvláště si všímá skrytého významu této symboliky:

Ti, jimž je známa okultní symbolika a symbolika hnutí New Age, pochopí, co se zde zdůrazňuje. Vůdci ukrývají své záměry v symbolech, a čím vyšší stupeň zasvěcení a větší znalosti jedinec má, tím více chápe, jaká skutečná zpráva je pomocí těchto symbolů předávána.

Jeden význam rudého kruhu je „nepřemožitelné slunce“ (které je již řadu let odhaleno v rudém „O“ v logu firmy Mobil). O slunci se věří, že je dárcem a udržovatelem všeho života. Pro zasvěcené světlo z tohoto slunce představuje – ve svém hlubokém významu – Lucifera. Jméno Lucifer označuje v Latmě světlo, stejně jako slovo „Lucent“.

Dalším zjemněním této doktríny, která je dodnes před lidmi tajena, je, že světlo znamená vědomosti. Jak se věřilo ve starověku, ti, kdo mají vědomosti, jsou ostatním nadřazeni, a tudíž ctihodní a oprávnění své znalosti použít k ovládání a řízení těch, kteří tyto znalosti nemají. Tito ubozí, neosvícení chudáci mohou být ovšem vděční, že mají takové laskavé vůdce, kteří od nich vymáhají daně a udržují je v chudobě.

Ještě hlouběji v této doktríně je myšlenka, že lidé jsou svými vlastními bohy, a že lidské vědění a intelekt sám o sobě je náš zachránce a vládce. Podle toho, co všechno má být nyní lidem odhaleno, Lze usuzovat, že se nacházíme v kritickém bodě obratu. Ti, kteří se řídí touto doktrínou a naučí se chápat smysl symbolů a konvencí, budou odměněni, zatímco ostatní, přestože někdy mají větší talent a schopnosti, jsou při povyšování a uznání opomíjení… (2)

 

 

Prázdná nádoba bude naplněna

„Nejdůležitější skutečností v tomto hmotném světě,“ říká Des Griffin, „je, co se stane s našimi životy, rodinami a kariérou.“ Naše rodinné životy, pokračuje, jsou hluboce poznamenány naší kulturou, a je zřejmé, že Lucent má v úmyslu ovlivnit naši kulturu. Griffin vysvětluje:

Podle Bell Labs News je Lucent „mnohými kategorizován jako prázdná nádoba.“ Bell Labs News říká, „Rozhodli jsme se pro Lucent, protože máme šanci tuto prázdnou nádobu naplnit hodnotami, výrobky a tímto způsobem si vzájemně pomoci.“

Ti, kdo vědí, jak AT&T pomáhala křesťanským zaměstnancům v minulosti, může ze slov CEO (tj. Chief Executive Officer = vedoucí výkonný úředník) tušit budoucnost. Abychom se zmínili alespoň o jednom příkladu: dělali velké těžkosti – vyhazovem nebo disciplinárními tresty – těm, kteří otevřeně neschvalovali homosexualitu.

Prázdná nádoba – symbolická pro životy mnoha Američanů v 90. letech – nemůže být naplněna více výrobky, přesto se mnoho lidí dalo zlákat touto vidinou; a Lucent se snaží z toho mít zisk. Jinými slovy, hodnoty, který mi si pan Schacht z AT&T přeje naplnit tuto „prázdnou nádobu“ není z těch hodnot, o něž by stáli následovníci biblického Boha a Pána Ježíše Krista (3).

 

 

Lucid, Lucent, Inferno: pekelné podobnosti ?

Stojí za zmínku, že jméno Lucent se nápadně podobá slovu Lucid, nebo L.U.C.I.D. Dlouholetý manažer, který‘ mi psal o svém zájmu o nový směr jeho společnosti, který se projevil novým jménem a novým logem – stejně jako personální politikou, orientovanou na New Age – mi pověděl, že upřímně věří, že pravým, i když skrytým významem jména Lucent je Lucifer’s Enterprises (Luciferův podnik); jinými slovy Lucent.

Jako na objednávku na podporu tohoto názoru ve dnech, kdy jsem od svého přítele z AT&T dostal dopis a materiály, jsem rovněž obdržel v poště od člena fakulty Angličtiny na Rochesterské univerzitě v New Yorku zprávu, kterou vydala společnost Lucent Technologies, v níž nabízela svůj „sílový operační systém a programovací prostředí.“ Jméno tohoto nového produktu firmy Lucent překonalo moji představivost: Inferno. Ano, Inferno.

Co víc, logo pro tento vtíravě nabízený produkt je slovo „inferno“, vytištěné písmem ohnivě červené a sírově žluté barvy, s roztřepanými hranami, obklopeným stoupajícím kouřem !

Potom jsem se podíval na horní část reklamního letáku a objevil jsem tuto citaci z Dantova klasického díla Peklo:

Den odcházel a stmívání volalo všechna pozemská stvoření k nočnímu tichu.

Zatímco já sám jsem se připravoval k boji…

Dantovo nesmrtelné dílo Peklo je vyprávění o pekle a o Luciferovi! A tak..jsem se ptal sám sebe, „Neoznamuje tento reklamní leták firmy Lucent, že jejich nový produkt, určený pro spojení s globální počítačovou sítí Internet, je pekelného, Luciferova původu ?

 

 

Elektronická Babylonská věž ?

Byl to Lucifer, pán pekla, kdo se skrze svého lidského služebníka, Babyloňana Nimroda, vzepřel Bohu a usiloval o vytvoření Nového světového řádu postavením kolosální Babylonské věže. Nimrodovo ohromné úsilí však bylo zmařeno, když Bůh stavitele uvedl ve zmatek tím, že způsobil, že si nerozuměli, protože každý mluvil jiným jazykem. Nastal chaos. Jak kouzelné bylo číst v novinách společnosti Lucent o softwarovém produktu Inferno, kde Peter Bernstein, prezident Infonautics Consufting, chválil produkt firmy Lucent slovy: „Programové vybavení Inferno je konstruováno tak, aby z elektronické Babylonské věže odstranilo chaos.“

Ponořil jsem se ještě více do materiálů inferno a objevil jsem větu, že „Aplikace (pro Internet/počítač) pod operačním systémem Inferno jsou psány v novém jazyce nazývaném Limbo, který‘ byl vytvořen speciálně pro programové prostředí inferno..“

Limbo? Není to jiné označení pro očistec, který se nachází v nižším oddělení pekla, kde duše čekají .na soud a potrestání ?

Dále jsem zjistil, že komunikační protokoly pro Inferno se nazývají Styx. V pohanské mytologii a náboženství je styx synonymem pro pekelnou oblast podsvětí, kde sídlí čerti. Jinými slovy: peklo!

 

 

Temná zpráva ?

„Lucent… Inferno… Limbo… Styx!“ Jakou podivnou a temnou zprávu, ptal jsem se sám sebe, se tento korporační gigant snaží poslat ?

Potom jsem si ve firemních novinách Bell Labs News, společnosti Lucent Technologies, přečetl článek o jejich novém sítovém operačním systému, který mi věc poněkud osvětlil. Zde je část onoho článku, který napsal Patrick Regan, zaměstnanec Lucent Technologies, s názvem „Uvnitř Inferna“:

Dantova Božská komedie, středověká báseň, která inspirovala tvůrce při hledání názvu pro svůj nový síťový operační systém Inferno, podrobně líčí metafyzickou cestu; která začíná procházkou peklem a končí vizí ráje. Příběh projektu Inferno-je ve své výpravnosti, tématu a obsazení rolí poněkud skromnější, ale příběh končí šťastně.

Při vývoji systému Inferno; od prvních návrhů až po jeho komerční využitelnost, neuplynulo více než 13 měsíců. Postup urychlovala spolupráce mezi vynálezci systému a jeho realizátory. Představení systému veřejnosti se setkalo s pozitivní a nadšenou odezvou od průmyslových analytiků a žurnalistů. V této souvislosti, dříve než Inferno bude moci přesvědčit zákazníky o své výkonnosti na trhu, Bell Labs News může nabídnout pohled dovnitř Inferna – na jeho koncepci, projekt a technologii.

Interaktivita: Interaktivní televize (ITV) byla prvním komerčním cílem při tvorbě systému Inferno. Spolupráce mezi výzkumníky a lidmi, kteří mají blízko k obchodu, rozšířila základní myšlenku o to, co potřebuje trh, co může poskytnout síťová technologie a na co se má výzkumný tým zaměřit.

Počátkem roku 1995, podle Dennise Ritchie, vedoucího výzkumu softwarových systémů, se malá skupinka setkala v Murray Hill, New Persey, na výzvu prezidenta Bel Labs Dana Stanzione a Boba Martina. Potom technický náměstek pro sítové systémy s přítomnými diskutoval, jak mohou softwaroví výzkumníci poradit a pomoci vývojářům, kteří pracují na interaktivních TV systémech.

Téma rozhovoru se z interaktivní TV brzy přeneslo na vymýšlení silového operačního systému, který by umožnil interaktivním aplikacím použít jakékoli médium, jakýkoli druh sítě a mnoho druhů komunikačních přístrojů, včetně osobních počítačů, TV set-top boxů, elektronických her, inteligentních telefonů a přenosných zařízení, jako jsou digitální diáře (4).

Převedeno do běžného jazyka, silový systém Inferno je konstruován tak, aby televizní přístroje, rozhlasové přijímače, telefony a ostatní elektronická zařízení mohla být interaktivní a připojitelná k síti LUCID! Dnes se ve svém obýváku sledujete a posloucháte televizi, ale již brzy nastane doba, kdy někdo jiný a někde jinde bude, prostřednictvím vašeho televizního přijímače, sledovat a poslouchat vás.

Velký Bratr již na tom tvrdě pracuje. A vize George Orwella 1984 klepe na dveře.

 

 

Kruh Hadího krále

Jak jsem vysvětlil ve své knize Circle of Intrigue, zatvrzelí okultisté, kteří vedou aktivity Iluminátů, uctívají svého pána Lucifera jako ohnivě červeného hada, který je symbolicky znázorněn jako kruh. Zde je ukázán nejvyšší znak Theosofické společnosti Heleny Blavatské, luciferské organizace z 19. století, která byla podhoubím pro vznik novodobé konspirativní skupiny známé jako Lucis Trust.

Podívejte se pozorně na toto luciferské logo. Všimněte si hadího kruhu s korunou. Uvnitř kruhu je druhý, téměř skrytý, vnitřní kruh s uzavřeným znakem zvaným svastika. Tento vnitřní kruh, se svou svastikou, představuje exkluzivní, desetičlenný vnitřní kruh iluminátů. To jsou Mudrci. Ti jsou v Circle of Intrigue odhaleni jako Luciferovi zvrácení vůdci – super bohatí elitáři, vedení svou šílenou hrabivostí, neukojitelným hladem po penězích, kontrole a moci.

Tito muži jsou prorocky popsáni jako „deset rohů“ (viz Zjevení 13 a 17), kteří dohlížejí na dnešní masivní, globální spiknutí. Jejich cíl: kataklyzmaticky vyčistit Zemi a „osvítit povědomí“ u těch, kteří přežijí, podstatně redukovat populaci do roku 2000 a oslavit jasný úsvit svého Nového milénia.

 

 

Nové kanceláře na Páté Avenue 666

Výše jsem uvedl, že Lucent Technologies, pobočka AT&T, rovněž přijala- za své logo ohnivý, rudý kruh. Analyzovali jsme jméno Lucent samotné a zkoumali jsme rovněž jeho pekelně pojmenované novátorské produkty. Je zde však jedna, ještě podivnější náhoda, naznačující spojení této korporace s Šelmou 666 a jejím globálním policejním počítačovým systémem LUCID ? Skutečně je !

Crain’s (formálně Crain’s New York Business) je jedna z nejvlivnějších a nejuznávanějších obchodních publikací v New Yorku. Je dychtivě čtena Newyorčany a lidmi z Wals Streetu. Ve svém červencovém vydání 1996, na straně jedna najdeme tuto překvapivou informaci, kterou zde doslova přetiskujeme:

 

Lucent hledá prostor .

Lucent Technologies; bývalá přístrojová divize AT&T s majetkem za 21 miliard dolarů, hledá na Manhattanu prostory. Společnost již podepsala nájemní smlouvu na 40 000 čtverečních stop na Páté Avenue 666, za nájem v odhadované výši 30 dolarů za čtvereční stopu, a nyní se rozhlíží po dalších 15C 000 čtverečních stopách ve Finanční čtvrti Manhattanu. Cushman & Wakefield Lucent zastupují. Realitní kanceláře – Sumitomo Realty na Páté Avenue 666 a Paramount Group ve Finanční čtvrti – jednají v jejich zastoupení.

Co to je za mysl matoucí náhodu? Lucent Technologies, společnost s logem ve tvaru rudého kruhu, která nám prodává svůj úžasný, nový intemetový software Inferno, přestěhovala své kanceláře na Pátou Avenue 666! Z knihy Zjevení víme, že číslo 666 identifikuje Šelmu. Číslo pět je v okultní a zednářské numerologii číslem smrti. Tak se opět ptám: Jsou všechny tyto věci pouhé náhody?… Nebo to jsou všechno důkazy, že Lucent Technologies je ve skutečnosti skupina vlastněná Ilumináty ?

 

 

Báječný nový technotronický svět

Dnes je identifikační systém Znamení Šelmy konstruován přímo před našimi zraky. Mezitím, pod bdělým dohledem Iluminátů, všechny světové vojenské zpravodajské, špionážní a policejní agentury urputně pracují na vynálezech ještě účinnějších, elektronických, high tech okovech. Záměrem těchto dozorců je nahnat nás jako otroky do Báječného nového technotronického světa. Cílovým datem jejich projektu je rok 2000.

Nejpřednější telekomunikační společnost na světě náhle vytvoří svoji výzkumnou a vývojovou pobočku, kterou pojmenuje Lucent Technologies. Budou novátorské mozky u ctihodné společnosti, historicky známé jako Bell Laboratories, nyní přejmenované na Lucent, aktivní při uskutečňování bezbožného úkolu Velkého Bratra nastolit technotronickou kontrolu ?

Budou prvotřídní vědci a inženýři od Lucentu v první linii při vývoji pokročilých nástrojů lidské kontroly, které jsem zařadil do kategorie „černé vědy“? Bude Lucent Technologies napomáhat při vývoj odposlouchávacích zařízení, mikročipů, špehovacích a dozorných systémů, systémů umělé inteligence virtuální reality, řízení robotů a dalších přístrojů, které nás přivedou do věku konečného Věku technotroniky? Bude hrát Lucent klíčovou roli při zavádění nových, high tech přístrojů a metod, které umožní krutý systém finanční kontroly, prorokovaný v Boží svaté Bibli ?

Může být docela dobře možné, že muži, kteří jsou nyní mozky za Lucentem a dalšími korporacemi, o nichž zde byla řeč, nemají tušení o tom, jak se jimi stvořené „děti“ – produkty jako Inferno, Limbo atd. hodí do scénáře konce časů. Bez konečného a nezpochybnitelného důkazu nemohu tyto muže označit jako vědomé a znalé agenty Zlého. Nicméně, Satan je více než schopný zneužít dokonce ty nejupřímnější z nevědomých hlupáků a poskoků; aby vykonali jeho špinavou práci zde na Zemi. Představte si, jaké škody může napáchat s produkty vymyšlenými brilantními muži, kteří těkají po halách a chodbách nejpřednější technologické laboratoře na světě!

Co někdo může pokládat za komerční objevy, které se stanou pomocníky člověka, se nevyhnutelně změní na výrobky, které budou mít za následek jeho utlačování.

 

 

Spojování korporací. vytváření obrovských zisků

Mé vyšetřování a komentáře, které se týkaly Lucent Technologies, pobočky AT&T, si nekladly za cíl zabývat se pouze jedinou americkou nebo mezinárodní společností. Ve skutečnosti, během posledních několika let, svět -korporací zaznamenal překotný výzkum a vývoj pokročilých prostředků počítačového řízení: Dělají to především pro zisk – pomáháním Velkému Bratrovi při zavádění jeho ohromného, nového systému kontroly mohou vydělat úžasné jmění.

Uvažte například, co Rolland Kane, vedoucí pracovník firmy Cubic Corporation nedávno řekl o jejich novátorských, high tech přístrojích, určených pro řídicí systémy. „Kdyby bylo po našem,“ řekl Kane, „implantovali bychom každému za ucho čip již v porodnicí.“ (5)

Podle časopisu Popular Science je Cubic Corporation pana Kana jednou z mnoha společností, které aktivně „posunují hranici smart karet – peněz budoucnosti.“ (6) Smart karty ovšem nejsou pouhým kouskem plastu – jsou to maličké, přenosné počítače. Smart karty, poznamenal Phil Patton z Popular Science, budou brzy tak futuristické, že „budou ověřovány biomorficky pomocí otisků prstů nebo obrazu duhovky.“ Bezhotovostní společnost roku 2000, založená na využití smart karet, může být jednou dokonce nahrazena, říká Patton, „čipem implantovaným pod naši pokožku.“ (7)

Ceny akcí Cubic Corporation vyletěly během posledních let nahoru jako raketa, což je jistě známkou toho, že informovaní insideři a prozíraví investoři vidí pole produktů pro kybernetické řízení jako prudce se rozvíjející oblast s vysokými zisky. Když byly akcie Lucent Technologies poprvé nabídnuty v dubnu 1996, jejich hodnota prudce stoupla o 13 procent během jednoho dne, což byl na Wall Streetu rekord (8).

Ale nic – dokonce ani nebetyčně vysoký kurs akcí společnosti Lucent – nemůže dostihnout stratosférický vzestup akcí malé společnosti s názvem Comparator. Comparator je nová společnost, prodávající pokročilý typ biometrického identifikačního přístroje, který‘ pracuje s otisky prstů. V květnu 1996 tržní záznamy Nasdaq ukázaly, že cena akcí této nepatrné společnosti vzrostly o neuvěřitelných 2 900 procent během tři dnů !

Co víc, tento fantastický vzestup nastal uprostřed zpráv, že finanční poměry této společnosti jsou propastné! (9)

Ačkoli Comparator, Cubic a Lucent zaznamenávají nárůst hodnoty svých akcí do nebetyčných výšin, nejsou v žádném případě tyto tři společnosti jediné, o něž se investoři perou. Takové společnosti, jako Fingermatrix, U.S. West, Scanpoint, Polaroid, Oracle, DataCard, Bloodhound Sensors, Identix, TRW, Harris, Gemplus, Microscan, Malco, Danyl, Cotag, Identicator, Trigon, Symbology, Fargo Electronics, Recognition Systems a desítky dalších prosperují.

Velký Bratr zřejmě nešetří sliby o pohádkových ziscích a je více než ochotný tuto technologii rozšířit všude kolem. Prorokovaný kontrolní systém, který identifikuji jako Projekt LUCID, je budován – a rychle.

 

 

Pohltit celou Zemi

Co bylo kdysi nemyslitelné, se nyní dostalo do sféry možného – dokonce do oblasti reality. Lucent Technologies a tisíce dalších high tech výzkumných společností a středisek nás hbitě tlačí do brutální a děsivé éry, v níž bude člověku zasazen konečný, prudký úder od jeho dozorců. Dělají to z důvodu honby za ziskem, někteří ani nechápou, že peníze, které vydělají, se již brzy, až Velký Bratr začne „čistit“ společnost, stanou „krvavými penězi“.

Biblickému proroku Danielovi byla ukázána vize právě z tohoto věku – Věku technotroniky, lidského otroctví. Danielova vize předvídala čtyři království šelem, které budou na Zemi vládnout: v historické posloupnosti. Nyní jsme svědky a zažíváme nástup posledního království, nebo světové moci – království čtvrté šelmy.

Ano, prorokovaná Šelma z posledních dní se plíží směrem k Jeruzalému. A co víc; zakládá svůj hnusný, dotěrný technologický systém po celé zeměkouli, vyplňujíc každý kout, každou škvíru svýma high tech očima a ušima, a svýma krvavýma, elektronickýma rukama.

Již velmi brzy všichni občané USA a skutečně celá Země se začne třást a chvět před nezastavitelným útokem této bezuzdné, technologické bestie:

Řekl takto: Šelma čtvrtá znamená království čtvrté na zemi, kteréž rozdílné bude ode všech království, a zežře všecku zemi, a zmlátí ji, a potře ji.

 

 

„Protož bděte…“

Jsi připraven na rychlý příchod čtvrté šelmy a jejích temných, technologických divů? Je tvůj život v pořádku? Věříš pouze v Beránka Božího, ktery‘ ti poskytne ochranu a živobyt? Bud‘ bdělý, bud‘ střízlivý, bud‘ ostražitý, prorocké spisy varují: „Protož bděte; nebo nevíte, kdy Pán domu přijde, u večer-li, čili po půlnoci, čili když kohouti zpívají, čili ráno. Aby snad přijda v nenadáte, nenalezl vás, a vy spíte.“ (Marek 13:35-36)

 

Pokračování

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz