Jak se rozhodneš ty? – kap.6.

Jak se rozhodneš ty? – kap.6.

KAPITOLA 6.

ISO 9000: Program na označení všeho mamonu na Zemi nadpřirozeným číslem Šelmy

„Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti“ řekl Ježíš Kristus. „Nemůžte Bohu sloužiti i mammoně“ (Matouš 6:24). Tím, že nám dopředu sdělil tento princip vlády, náš Pán objasnil skutečnost, že vyšší věci patří Duchu, zatímco věci pozemské – „mamon“ – patří Protivníkovi. Bůh je nejvyšší a.porazí Protivníka, ale podle své vůle dovolí Satanovi, aby po krátké období historie pokračoval ve svém díle. Bible nám tedy říká~ že dokud se Kristus nevrátí, bude Satan „pánem tohoto světa“. Pouze křesťané jsou vyňati z jeho moci. Je dočasným pánem země a všechny její produkty a zboží (mamon) je ovládáno ďáblem skrze jeho lidské agenty.

Jak je tudíž příhodné, že planetární elitní dozorci přišli s neuvěřitelným, novým systémem úzkostlivé kontroly všeho světového mamonu. Tento systém se nazývá osvědčení IS0 9000 a obkličuje každého výrobce na zemi. Věřím, že program ISO 9000 bude významně napomáhat kontrole majetku lidstva a zboží pomočí univerzální sítě LUCID.

Co cifry „9-0-0-4“ znamenaj? V okultní numerologii je devítka nejzazším číslem zla. V čísle devět je obsaženo a ukryto číslo 666! Okultní numerolog sečte jednotlivé číslice 6,6 a 6 a dostane číslo 18. Tyto číslice opět sečte a dostane číslo 9. Takže jednociferné číslo 9 obsahuje trojmístné číslo šelmy, 666.

Tři nuly (O) budou pravděpodobně představovat hříšnou trojici Satana – tři otevřené kruhy, nebo sluneční tělesa.

Může pak kód ISO 9000 představovat computerizovaný systém identifikace veškerého světového mamonu Šelmou 666, na jehož vlastnictví si činí výhradní nárok ?

 

 

ISO 9000 se stane celosvětovým standardem

Skutečně v každé společnosti z každého odvětví průmyslu se šušká o povinném programu ISO 9000. Očekává se, že brzy, do roku 2000, nebude moci nikdo na planetě vyrábět a prodávat své zboží, pokud nebude mít osvědčení ISO 9000.

V průmyslovém časopise American Papermaker Jackie Coxová píše: „ISO 9000 se stává minimálním standardem pro obchodování na světovém trhu pro 90. léta a pro příští tisíciletí.“ (1 ) Sue Jacksonová, konzultantka řízení kvality a technologického centra společnosti DuPont, dodává: „ISO 9000 je systém certifikace kvality, který společnosti budou muset mít, ať jsou to továrny nebo dodavatelé, pokud budou chtít obchodovat ve sjednocené Evropě, USA nebo jinde ve světě.“ (2)

Již více než 100 zemí na celém světě přijalo ISO 9000 jako svůj standardní systém kontroly kvality. Osvědčení ISO 9000 vzniklo v Evropě jako výsledek rozhodnutí Bilderbergerů, tajnůstkářské skupiny okolo 125 nejbohatších a nejmocnějších průmyslníků a bankéřů na zemi. Nejdříve to bylo „dobrovolné“. Ale současný plán je, aby se do konce roku 1999 toto osvědčení stalo povinným. ISO 9000 se rychle stává základním požadavkem pro obchodní styk ve všech národech světa.

Nejbohatší podnikatelé hodlají přinutit každého producenta – malého nebo velkého – opustit své místo na trhu, pokud se nepodrobí jejich plánu na registraci všech, kteří vyrábějí nějaké zboží nebo mamon, na zemi. To přináší na mysl proroctví obsažené v Zjevení 18, jež zaznamenává pád obchodního tajemství Babylonu:

I zkřikl silně hlasem velikým, řka: Padl, padl Babylon ten veliký, a učiněn jest příbytkem ďáblů, a stráží každého ducha nečistého, a stráží všelikého ptactva nečistého a ohyzdného.

I kupci zemští budou plakati a kvíleti nad ním; nebo koupí jejich žádný nebude kupovati více:

Koupě zlata, a stříbra, a drahého kamene, i perel, i kmentu, i šarlatu, i hedvábí. i brunátného roucha, i všelikého dřeva thyinového, a všech nádob z kostí slonových, i všelikého nádobí z nejdražšího dříví, i z mědi, i ze železa, i z mramoru a skořice, i vonných věcí, a mastí, i kadidla, i vína, i oleje, i bělí, i pšenice, i dobytka, i ovec, i koní, a vozů, služebníků, i duší lidských.

I ovoce žádostivá duši tvé odešla od tebe, a všecko tučné a stkvoúcí odešlo od tebe, aniž toho více nalezneš.

Ti, kteříž v tom kupčili, a jím zbohatlí zdaleka stanou se strach muk jeho, plačíce a kvílíce,

A řkouce: Běda, běda, město veliké, kteréž odíno bylo kmentem, a šarlatem, a brunátným rouchem, a pokryto bylo zlatem, a kamením drahým, i perlami, nebo v Jednu hodinu zahynula tak veliká bohatství.

I všeliký správce lodí, i všecko množství lidí, kteříž jsou na lodích, i plavci, a kteřížkoli svou živnost na moři mají, zdaleka stanou,

A zkřiknou, vidouce dým zapálení jeho, řkouce: Které bylo podobné městu tomuto velikému !

A sypouce prach na hlavy své, křičeti budou, plačíce a kvílíce, a řkouce: Běda, běda, město veliké, v němž zbohatli všickni, kteříž měli lodí na moři, z drahých věcí jeho; nebo jedné hodiny zpustlo. (Zjevení 18:2 11-19)

Takže vidíme, že univerzální komerční systém volného obchodu není vůbec „volný“. Je kontrolován. Tuto

kontrolu zajistí ISO 9000. Jak potvrzuje Jeden spičkový průmyslový odborník:

Vládní agentury přijmou normu ISO 9000 za svůj standardní systém kvality. Americké Ministerstvo obrany (DOD), NATO a FDA oznámily, že hodlají přejít na ISO 9000, možná s dalšími dodatečnými požadavky (3).

 

 

Požadována internetová registrace

Jeden můj přítel který pracuje na ministerstvu obrany, mi důvěrně sdělil že „Vláda tvrdí že do roku 2000 musí být všechny obchodní transakce prováděny přes Internet, prostřednictvím elektronické komerce.“

Mimoto můj přítel dodává, že „Federální vláda bude brzy požadovat, aby všichni podnikatelé byli registrováni v systému CCR {Centralized Contractor Register = Centralizovaný podnikatelský registr).“

To znamená, říká, že všechny osoby a společnosti, které provádějí obchody s vládou, musí být zaznamenáni v jejich registru a používat TPN (Trading Partner Number = Číslo obchodního partnera).

– „Pokud nebudou mít toto číslo,“ varuje, „nebudou smět prodávat své produkty !“

Představte si to! Ať vyrábíte police na knihy, šroubky, hodinky, kladiva nebo odpadkové koše, budete vytlačeni z trhu, pokud vaše výrobní zařízení – dokonce i v případě, že je to domácí dílna nebo garáž nebude mít certifikační značku ISO 9000. Dokonce i potom budete muset byt registrováni a mít číslo obchodního partnera (TPN). Kromě toho po vás bude požadováno, abyste všechny vaše obchodní transakce prováděli přes internet a identifikovali je vašim registračním číslem. Víme již, že Internet bude v budoucnu propojen se sítí LUCID.

Velký nebo malý, každý výrobce se musí podrobit tomuto systému, čímž se naplní proroctví Bible, že Šelma

„rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i ve službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých Aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, aneb počet jména jejího.“ (Zjevení 13:16-17)

Rudolph G. Boznak, který pracuje u mezinárodní konzultační firmy, psal v časopise Industrial Engineering o jednom mezinárodním výrobci .počítačů; který „bolestně objevil“, že z důvodu ISO 9000 byly ohroženy jeho prodeje v ceně 1,5 miliardy dolarů (4). Této společnosti pohrozili: Získej pro své výrobky ISO 9000, nebo jsi mimo !

Zatímco společnosti, které včas rozpoznaly nevyhnutelné a snaží se získat ISO 9000, se těší výhodám z jejího všeobecného přijetí. Jedna společnost, Intertek, se ve svých reklamách chlubí tím, že má „certifikaci ISO 9000.“ Plošný inzerát, otištěný v časopisech před pěti lety, hlásal: „S Intertekem nebudete odmítnuti na sedmi kontinentech.“

V tomto inzerátu Intertek vytrubuje následující zprávu:

Intertek je jednou z prvních amerických firem s udělenou certifikací ISO 9000, sledovatelnou u členských států EC. To činí naši certifikační značku okamžitě rozpoznatelnou na celém světě. Stále více a více zemí je nuceno přejít na tento standard kvality, a tak naše osvědčení ISO 9000 bude stále podstatnější pro každého, kdo vyváží do ciziny. Se značkou Intertek si jméno vaší společnosti získá respekt a příležitosti organizace, která má certifikát ISO 9000. Bez ní riskujete že budete odmítnuti na sedmi kontinentech.

 

 

Je uplatňován dohled prostřednictvím povinných auditů

Z průmyslových publikací se můžeme dozvědět, jak program ISO 9000 funguje:

Certifikační proces ISO 9000 používá systém registrace třetí stranou, což znamená, že zplnomocněný nebo oprávněný soudní poradce provede nezávislý audit systému řízení kvality organizace.

Společnosti musí předložit důkazy, že jejich systém je zdokumentovaný… Jakmile je certifikace udělena, provádí se audit dvakrát do roka, aby se ověřilo, zda systém vyhovuje při systémových změnách a změnách požadavků (5).

Donald W.Marquardt, píšící do časopisu Management Review, říká, že získat osvědčení ISO 9000 může být drahé: „Tento proces může trvat i rok a stát 100 tisíc dolarů nebo i víc.“ (6)

Ale pokud certifikát ISO 9000 nemáte, může to být ještě dražší. Nakonec vám bude prodávat vaše zboží zakázáno. Neil Maltra z Volvo-General Motors and Heavy Trucks oznamuje, že potenciálním obchodním partnerům bez ISO 9000, kteří chtějí obchodovat s jejich společností, říkají, aby šli jinam. Vysvětluje: „Potenciální dodavatel, který volá, je dotázán, zda má ISO 9000. Pokud „řekne ne“, my mu odpovíme, aby zavolal znovu až certifikaci bude mít:“ (7)

 

 

Kdo stojí za ISO 9000 ?

Kdo provozuje program Velkého Bratra ISO 9000 ? Časopis Training v článku s názvem, „Co byste měli vědět o ISO 9000“, říká, „Standardy ISO 9000 byly vyvinuty v průběhu 80. let Mezinárodním úřadem pro standardizaci (ISO).“ (8)

Časopis Quality, další zdroj průmyslových informací, vysvětluje, že National Accreditation Council for Certification Bodies (NACCB), která má ústředí v Londýně, „je oficiální schvalovací autoritou pro registrační úřad třetí strany ve Spojených státech.“ (9)

Avšak dva americké orgány, Americká společnost pro kontrolu kvality (ASQC), Milwaukee, Wisconsin, a Americký institut pro národní standardy (ANSI), budou mít skutečně absolutní a totální kontrolu nad celým procesem výroby a prodeje ve Spojených státech ! Ale kdo jsou tyto organizace ? Kdo je založil ? Kdo je řídí? Kdo jim dal jejich pravomoc?

 

 

Program „Síx Sigma Qualíty“

Pro další rozsáhlou kontrolu nad světovým trhem zboží, kromě programu ISO 9000, zřídili světoví průmysloví magnáti ještě další takzvaný „systém kontroly kvality“. V obchodní sekci novin USA Today byl nedávno uveden článek nazvaný „Americké společnosti tlačí na kvalitu,“ v němž redaktor John Hillkick vysvětluje, že největší firmy na světě nyní začínají vyžadovat něco, čemu říkají „six-sigma quality“. ( 1 1 )

Mnohé z těchto obřích korporací, zapojených do prosazování programu six-sigma, jsou aktivními členy Rady pro zahraniční vztahy, Trilaterální komise a dalších globalizačních organizací Nového světového řádu. Například Motorola vytvořila vnitropodnikový institut Six-Sigma Quality. Další korporace, které jsou aktivní v Síx-Sigma Quality, jsou Eastman Kodak, L.L.Bean, IBM, Texas Instruments, Fuji a Digital Equipment.

Co přesně termín „six-sigma“ znamená? To skutečně nevím, ale toto neblahé číslo šest (anglicky six) tam jistě není „pro nic za nic“, že ?

 

 

Schválen globální čárový kód

Dalším kontrolním zařízením, které se začíná používat po celém světě, je čárový kód. Dnes vidíme jeho všudypřítomné použití na veškerém zboží v supermarketech a ve velkých obchodních domech. Ale víte, že opět Ilumináti založili mezinárodní organizace pro dohled nad standardizací a univerzálním zavedením čárových kódů? V roce 1991 přišla z Bruselu informace, že dvě organizace, Uniform code Council (UCC) a International Article Numbering Associatoin, navrhly nový standard čárového kódu pro použití v globální distribuci maloobchodního zboží, průmyslových výrobků, komerčních, farmaceutických a dalších produktů.

Dříve měl každý národ svůj vlastní standard pro čárové kódování. Ale stále více komerčních odbytišť po celé planetě přijímá globální kódovací systém.

 

 

Světová obchodní organizace

Nově založená Světová obchodní organizace (WTO), vytvořená Kongresem, návrhem zákona GATT, utáhne ještě více šroub ISO 9000, six-sígma a systému univerzálního čárového kódu. Skutečně se řítíme do temné éry, v níž nikdo nebude moci nakupovat nebo prodávat, pokud nebude mít znamení, jméno nebo číslo šelmy. Proroctví Bible se naplní okázalým způsobem.

V kombinaci s Univerzální biometrickou kartou a globálním systémem lidské kontroly, pod projektem LUCID, poskytne ISO 9000 přicházející Světové vládě prostředek všeobecné kontroly. Všechno, co máme a vlastníme – dokonce i soukromí našich těl – bude patřit Šelmě.

 

Pokračování

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz