Chrámy událostí – část 10

Chrámy událostí – část 10

Chrámy událostí – část 10

Úvod

 

Tento průvodce je vytvořen jako vysvětlující prostředek pro meditaci Seance 2 Chrámů Událostí. Jestliže bude podroben studiu, může pomoci tvému pochopení smyslu a procesu synchronizované komunitní meditace. Formujeme kvantovou komunitu, která vyjadřuje společný soucit směřovaný božskou inteligencí (Duchem). To je základní smysl Projasňování Cesty.

Poznámka: Celý text seance Projasňování Cesty je na konci tohoto dokumentu.

 

 

Chrámy Událostí – Meditace Seance 2

 

Jsou slova k vyřčení.

Myšlenky k myšlení.

Činy k vykonání…

Avšak nyní v tomto Chrámu Událostí odložíme stranou

Myšlenky a slova.

 

Tato úvodní sloka připomíná lidskou schopnost mluvit, myslet a konat v každodenních událostech života. Byli jsme stvořeni pro aktivitu, avšak v této seanci jsme vyzýváni ke vnitřní, subjektivní práci. Proto necháváme stranou množství myšlenek, které obvykle plynou myslí, stejně jako řady slov, která je doprovázejí.

 

Činy jsou našimi nástroji,

Činy božské inteligentní energie,

Jejichž představa vyvěrá z naší vyšší přirozenosti,

Přivedena k uvědomění z našeho nejhlubšího srdce.

Kontaktujeme božskou inteligentní energii. Činíme tak skrze aktivaci našich srdcí a představ. Srdce je pocitovým senzorem naší lidské tělesné soustavy. Nejhlubší srdce poukazuje na jemné energie, které vyvěrají z oblasti našich fyzických srdcí. Tyto energie jsou frekvencemi elektromagnetismu a fotonového světla; neviditelné očím. Zrovna jako srdce je centrem našeho lidského těla, energetické srdce je centrem našeho duchovního života a průchodem, skrze který naše vyšší jáství odhaluje samo sebe.

Naše vyšší přirozenost je spojením a sjednocením našich srdcí, myslí a Ducha, které pracuje společně, aby posílilo naši představivost tak, abychom mohli vidět nebo si představit, co je za naším prožitkem či vírou. To je kanál, který všichni sdílíme s Polem Ducha, které obklopuje všechen život a časoprostor.

 

To všechno přinášíme do tohoto chrámu našeho tvoření.

 

Vstupujeme do tohoto Chrámu, naše ega necháváme stranou a svou pozornost zaměřujeme namísto toho dovnitř, na energetické srdce a schopnost představivosti, která pracuje jeho prostřednictvím. Vytváříme přátelství mezi našimi srdci a myslemi, abychom sloužili lidstvu.

 

Naše těla relaxují.

Naše myšlenky utichají.

Naše ústa mlčí.

Božská inteligence se objevuje v nás,

Z mocných proudů naší duše,

Plně si uvědomujíce svůj účel

V tomto Chrámu Událostí.

 

To bychom mohli nazvat fází sjednocení lidského nástroje, duše a božské inteligence. Jde o fázi, kdy jsou aktivity lidské osobnosti utišeny a jsou zaktivovány hlubší činy naší srdce-mysli, duše a božské inteligence (vyvěrající v nás).

Jak ztišujeme ego-osobnost, hlas duše může znít skrze srdce. Tento hlas srdce mluví jazykem inteligence Ducha. V tomto „tichém prostoru“ vytvořeném naším spojením, jsme schopni zažívat božskou inteligenci. To je citlivost zrozená ve vnitřním světě, nikoliv zážitek vnějšího světa skrze našich pět smyslů.

Na začátku této praxe může být obtížné poznat hlas duše. Nicméně s pokračující praxí, se vzrůstající ochotou vstoupit do harmonických frekvencí duše, začneme slyšet její hlas.

 

Jsme roztroušeni po celé Zemi,

Náš účel je však stejný:

Projasnění cesty.

 

Tento verš uvádí jednu z nejdůležitějších součástí účinné společné meditace – společný záměr. Poté, co je připomenuto, že jsme roztroušeni po celé Zemi, jsme vyzváni, abychom si uvědomili, že náš účel je stejný. Tímto účelem je projasnění cesty tak, že my a celé lidstvo můžeme šířit a sdílet světlo, takže se můžeme dále vyvíjet s optimismem a soucitem.

Abychom mohli efektivně vyzařovat pozitivní duchovní energii, sdílíme spolu všichni stejný záměr, stejnou touhu, stejný účel. Duchovní účel je zrozen z objevujícího se pochopení naší zodpovědnosti coby energetických bytostí. To je oním mocným zdrojem, který nás aktivuje. Udržení našeho účelu v mysli a srdci je základem našich seancí Chrámů Událostí.

 

Jsme synchronizováni

Záměrem naší duše.

Přinášíme svůj dar,

Naši božskou inteligenci

Na oltář Ducha

A ukotvujeme ho v lásce.

 

Ve spojení s naším záměrem duše nabízíme svůj dar božské lásky Duchu a ukotvujeme ho v lásce. To je čin pokory, který nás přivádí do stavu, jež je hluboký a krásný, pro který jsme na oltáři Ducha – vstoupili jsme do srdce Chrámu – a poznáváme naše skutečné spojení s Duchem, přes božský fragment, který dlí v nás všech.

Dokončili jsme akt spolu-tvoření. Vynořili jsme se v Duchu se záměrem projasnění cesty pro sebe a celé lidstvo dočasným odložením svého „normálního“ každodenního stavu vědomí a vyzýváním božské inteligence.

Láska vyvěrá z celé naší bytosti, když chápeme, že jsme vědomě propojeni věčným přátelstvím s Duchem. Pochopení a vhled do naší jednoty s Duchem posiluje pokoru v srdci.

 

Jako jedna bytost opakujeme slova:

Plynutí v soucitu

Uvolnění toho, co je božské,

Jako při probuzení buněk

Zapalujeme druhé, kteří kráčí vedle nás.

Projasňujeme cestu.

 

V této fázi naší meditace jsme vyzýváni k plynutí v soucitu, aktu úcty. Plynutí je uvolněné, připravené vyjádřit naši vyšší přirozenost, která s lehkostí uvolňuje energii soucitu bez jejího směřování k určité události či osobě, prostým uvolněním coby příspěvku k projasnění cesty všem.

Tento verš také začíná naši aktivitu směrem navenek. Až doposud bylo středem našeho zájmu utišení ego-osobnosti a spojení srdce, mysli a duše do božské inteligence. Nyní je však naše příprava dokončena a my můžeme poslat naši Duchovně naplněnou energii lidem v nouzi. Činíme tak uvolněním toho, co je božské. Při tom jsme jako buňky náhle oživené světlem a láskou. Prostřednictvím schopnosti představivosti srdce-mysli vzájemně posilujeme své probuzení a projasňujeme tak cestu všem. Spolutvoříme nejen s Duchem, ale také jeden s druhým.

 

Plyneme v soucitu.

Takto činíce splýváme v jedno bytí.

Voláme paprsky světla

Nechť sestoupí na všechny.

Projasňujeme cestu.

 

Nyní jsme spojeni dohromady jako komunita energetických srdcí-myslí, spojeni našimi dušemi, vnořeni ve vždy přítomném Duchu. Soustředíme naše tužby a cíle do aktu duchovní vůle, kterou voláme paprsky světla, aby sestoupily na všechny.

 

Plynutí v soucitu.

Léčení tvého nejhlubšího jáství.

Dávání nekonečného.

Těm, kteří věří, že jejich konec se blíží.

Projasňujeme cestu.

Projasňujeme cestu.

 

V mysli udržujeme představu plynutí v soucitu a nyní jsme vyzýváni, abychom do popředí vynesli léčivou sílu duše a dali ji těm, kteří ji potřebují – v tomto případě těm, kteří věří, že jejich konec se blíží. To jsou členové naší lidské rodiny, kteří vnímají fyzické tělo a mysl jako svou oddělenou identitu a cítí, že tato identita je ohrožena měnícím se vzorcem našeho světa, který vypadá, že je na rozsypání.

Je důležité pochopit, že léčivá energie, kterou dáváme druhým je nekonečná. Léčitelem je duše a její zásoba léčivé lásky je nekonečná. Máme možnost koncentrovat naše duchovní energie a projektovat je tam, kde je třeba.

 

A nyní naše spolupracující světlo

Začíná svolávat samo sebe

Ke koncentraci

K zesílení.

Sjednocuje se a stává se jedním.

A větry Ducha vedou toto nové světlo,

Které spolu-vytváříme

K jeho účelu a cíli:

Dítěti

Bratrovi

Sestře

Matce

Otci

Babičce

Dědovi

Lidské rodině

Zemi

Vesmírům

Našemu Stvořiteli

Každému z nás.

 

Nyní nabízíme náš společně vytvořený soucit Duchu, který ho směruje k jeho účelu a cíli. Nevíme, jak božská inteligence zajišťuje tuto funkci, ale důvěřujeme procesu a víme, že najde svůj cíl podmilujícím vedením Ducha: dítě, bratra, sestru, matku, atd.

Zde začínáme shromažďovat tento rozsvícený soucit, dovolujíce mu zabudovat do sebe prioritní duchovní sílu, která ho uvolňuje a projektuje Duchu – k dalšímu šíření.

 

To, co jsme vytvořili,

Koluje v každém z nás

Navždy.

Projasňuje cestu

Všem, aby viděli trochu jasněji

Další krok touhy své duše.

 

Tento verš ujasňuje fakt, že pozitivní energie, které jsme vytvořili v našich individuálních jástvích a v naší kvantové komunitě se nikdy neztratí. Stále plynou do lidské rodiny, osvětlují cestu, kterou všichni kráčíme.

 

Může se to zdát jako sen nebo toužebná myšlenka,

Avšak to, co dáváme

Přetrvává

Odrážejíce se v srdcích všech

Jako hologram, který prochází

Od nejmenšího k největšímu

A vrací se zpět, aby započal nový cyklus…

Tento verš ukazuje další dvě fáze. Říká, že duchovní energie, které jsme vyzářili na druhé, zůstávají v nich – je to náš dar druhým. Tyto energie nejsou statické – dále cirkulují. Energie se vrací zpět, aby započala další cyklus…

Tento božský cirkulační proud může být vnímán jako vzestupná spirála duchovní energie vznikající v lidské rodině, urychlující náš vzestup do duchovních říší, které nás očekávají, které vyzývají náš přirozený duchovní charakter.

 

Jak dokončujeme tento Chrám Událostí

Dáváme svým spoluúčastníkům,

svým přátelům-v-duchu požehnání,

posíláme jim lásku.

Projasňujeme cestu.

 

* * * *

 

Důležité poznámky a doporučení k uvážení

 

  1. Prvním bodem je kontinuita praxe. Je dobré praktikovat tuto meditaci vytrvale. Vytrvalá snaha oddané skupiny jedinců může zvítězit nad obrovskými proudy negativních emocí beznaděje a utrpení, které postihuje velkou část naší lidské rodiny. Neříkáme, že máš jít ve svém praktikování do extrému, nýbrž aby sis vytvořil vyrovnaný rozvrh praxe, který se bude hodit do tvého plného života. Ustálený, vyvážený a oddaný závazek je něčím, co může učinit jen jedinec sám.
  2. Doporučujeme naučit se tři verše meditace. Můžou být přirovnány k afirmacím věnovaným naší rostoucí komunitě a celému lidstvu. Jsou to:

 

  • Zapálit druhé, kteří jdou vedle nás.
  • Uvědomění si našeho spojení do jediného bytí, když voláme paprsky světla, aby sestoupily na všechny.
  • Zprostředkování léčení těm, kteří věří, že jejich konec se blíží.

 

Tyto tři verše dohromady nás absolutně vyzývají projasnit cestu vzájemným inspirováním, vzýváním světla pro všechny a zprostředkování léčení těm, kteří to potřebují.

 

Zde jsou uvedené tři verše:

 

Plynutí v soucitu

Uvolnění toho, co je božské,

Jako při probuzení buněk

Zapalujeme druhé, kteří kráčí vedle nás.

Projasňujeme cestu.

Plyneme v soucitu.

Takto činíce splýváme v jedno bytí.

Voláme paprsky světla

Nechť sestoupí na všechny.

Projasňujeme cestu.

Plynutí v soucitu.

Léčení tvého nejhlubšího jáství.

Dávání nekonečného.

Těm, kteří věří, že jejich konec se blíží.

Projasňujeme cestu.

Projasňujeme cestu.

 

Naše závěrečné doporučení je dodat ti odvahy ke stažení video a audio souborů Seance 2 a použít je kdykoliv ucítíš potřebu. (Viz sekce Downloads na webu EventTemple.org).

Poté si budeš moci přehrávat soubory mimo své PC, například na MP3 přehrávači nebo na domácím stereu.

Také tím získáš možnost sdílet tuto meditace se skupinou přátel. Například projekcí na videu nebo na tvém PC či televizi.

Jinými slovy budeme rádi, když budeš tuto meditaci provozovat tak často, jak si přeješ a tak pohodlně, jak si přeješ, ať už v plánovaných časech nebo mimo ně, připojen přes internet nebo offline, samostatně nebo ve skupině, audio či video. Nebo jen můžeš sedět v tichu a číst si meditaci ve svém vnitřním spojení.

 

S vděčností za tvůj zájem o Seance Chrámů Událostí.

John Berges

 

Úplný text Seance 2 Chrámů Událostí:

Projasňování cesty

Jsou slova k vyřčení.

Myšlenky k myšlení.

Činy k vykonání…

Avšak nyní v tomto Chrámu Událostí odložíme stranou

Myšlenky a slova.

Činy jsou našimi nástroji,

Činy božské inteligentní energie,

Jejichž představa vyvěrá z naší vyšší přirozenosti,

Přivedena k uvědomění z našeho nejhlubšího srdce.

To všechno přinášíme do tohoto chrámu našeho tvoření.

Naše těla relaxují.

Naše myšlenky utichají.

Naše ústa mlčí.

Božská inteligence se objevuje v nás,

Z mocných proudů naší duše,

Plně si uvědomujíce svůj účel

V tomto Chrámu Událostí.

Jsme roztroušeni po celé Zemi,

Náš účel je však stejný:

Projasnění cesty.

Jsme synchronizováni

Záměrem naší duše.

Přinášíme svůj dar,

Naši božskou inteligenci

Na oltář Ducha

A ukotvujeme ho v lásce.

Jako jedna bytost opakujeme slova:

Plynutí v soucitu

Uvolnění toho, co je božské,

Jako při probuzení buněk

Zapalujeme druhé, kteří kráčí vedle nás.

Projasňujeme cestu.

Plyneme v soucitu.

Takto činíce splýváme v jedno bytí.

Voláme paprsky světla

Nechť sestoupí na všechny.

Projasňujeme cestu.

Plynutí v soucitu.

Léčení tvého nejhlubšího jáství.

Dávání nekonečného.

Těm, kteří věří, že jejich konec se blíží.

Projasňujeme cestu.

Projasňujeme cestu.

A nyní naše spolupracující světlo

Začíná svolávat samo sebe

Ke koncentraci

K zesílení.

Sjednocuje se a stává se jedním.

A větry Ducha vedou toto nové světlo,

Které spolu-vytváříme

K jeho účelu a cíli:

Dítěti

Bratrovi

Sestře

Matce

Otci

Babičce

Dědovi

Lidské rodině

Zemi

Vesmírům

Našemu Stvořiteli

Každému z nás.

To, co jsme vytvořili,

Koluje v každém z nás

Navždy.

Projasňuje cestu

Všem, aby viděli trochu jasněji

Další krok touhy své duše.

Může se to zdát jako sen nebo toužebná myšlenka,

Avšak to, co dáváme

Přetrvává

Odrážejíce se v srdcích všech

Jako hologram, který prochází

Od nejmenšího k největšímu

A vrací se zpět, aby započal nový cyklus…

Jak dokončujeme tento Chrám Událostí

Dáváme svým spoluúčastníkům,

svým přátelům-v-duchu požehnání,

posíláme jim lásku.

Projasňujeme cestu.

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz