Sri Amma Bhagavan – Poselství Univerzity Jednoty

Sri Amma Bhagavan – Poselství Univerzity Jednoty

Sri Amma Bhagavan

Poselství Univerzity Jednoty

Ve světě, ve kterém se lidstvo cítí ohroženo sociálními otřesy, přelidněním, válkami, hrozivým násilím, lhostejností, se každá lidská bytost více než kdykoliv předtím soustřeďuje na své vlastní přežití.

Přežití znamená vést normální šťastný život bez veliké tíhy nebo napětí. Každý z nás definuje přežití na základě svých vlastních určitých představ. Idealisté vytváří způsob života, který není reálný. Teoretici, ať už marxisté, náboženská nebo jiná přesvědčení stanovili modely jak žít. Nacionalisté se domnívají, že je možné přežít jenom v rámci určité skupiny nebo komunity. Tyto ideologické rozdíly, ideály a víry tvoří základ rozdělení, které brání lidskému přežití.

Lidé chtějí přežít určitým způsobem, v rámci svých omezených reakcí, dosahovat okamžitá potěšení, žít podle nějaké víry. Nic z toho nepřinese pocit bezpečí, protože to všechno nás rozděluje, uzavírá, omezuje. Nemá význam žít podle zásad starobylé nebo moderní tradice. Dílčí řešení jakéhokoliv druhu – vědecká, náboženská, politická, ekonomická – už více lidstvu nemohou zajistit jeho přežití. Člověk se soustředil na své přežití jako jednotlivce, v rámci své rodiny, své skupiny, v rámci svého národa a protože tohle všechno rozděluje, ve skutečnosti ohrožuje jeho skutečné přežití.

Moderní rozdělení podle národnosti, barvy pleti, kultury, náboženství je příčinou nejistého přežití lidstva. Ve zmatku a nejistotě dnešního světa se člověk obrátil na politickou, náboženskou nebo ekonomickou autoritu. Konání autority je nevyhnutelně nebezpečenstvím, protože musí být vždycky dílčí, omezené. Není možné uniknout nebo se vyhnout problému. Už se nemůžete nadále odvolávat na totalitu lidského tvrzení.

Nemůžeme přežít, pokud se budeme zaměřovat na své individuální přežití. Všechny lidské bytosti po celém světe se nyní vzájemně ovlivňují. Co se děje v jedné zemi ovlivňuje ostatní země. Člověk se sám považuje za jednotlivce odděleného od ostatních, ale psychologicky je lidská bytost neoddělitelná od celého lidstva.

Neexistuje taková věc jako psychologické přežití. Když máte touhu po přežití nebo naplnění, z psychologického hlediska si vytváříte situaci, která vás nejenom odděluje, ale která je naprosto nereálná. Z psychologického hlediska nejste odděleni od ostatních a tato touha po separaci je prapříčinou nebezpečenství a destrukce. Každý člověk, který trvá na své oddělenosti, ohrožuje své vlastní přežití.

Toto tvrzení o oddělenosti ničí naši schopnost společně pracovat s přírodou, se živými věcmi země a také s ostatními bytostmi. Jako společenské bytosti žijeme sami pro sebe. Naše zákony, naše vlády, naše náboženství kladou důraz na oddělenost člověka a během staletí postavili člověka proti člověku. Pro naše přežití se stává nejdůležitější spolupráce s univerzem, se všemi věcmi moře a země.

Ve všech společenských strukturách můžeme vidět ničivý efekt náboženského, společenského a ekonomického rozdělení – národ proti národu, skupina proti jiné skupině, rodina proti jiné rodině, jednotlivec proti ostatním. Každý bojuje sám za sebe, za svou skupinu nebo určitý zájem v komunitě. Toto rozdělení podle víry, ideálů, závěrů a předsudků brání rozkvětu spolupráce. Jsme lidské bytosti a ne příslušníci nějaké třídy, nejsme odděleni. Jsme lidské bytosti uvězněné v úsudcích, teoriích, vírách. Jsme živé bytosti a nemáme na sobě štítek s nápisem. Okolnosti nás přiměli hledat potravu, ošacení, přístřeší na úkor druhých. Naše myšlenky jsou rozdělující a všechny naše činy vyvěrají z tohoto omezeného Já a to nevyhnutelně brání spolupráci. Ekonomická a společenská struktura, tak jak ji známe dnes, zahrnuje organizované náboženství, posiluje výlučnost a oddělenost člověka. Tento nedostatek spolupráce nakonec vede k válkám a zničení člověka. Zdá se, že jenom během krizí a katastrof se semkneme dohromady a když nebezpečí pomine, vrátíme se zpět k našim starým návykům. Zdá se, že nejsme schopni společně harmonicky žít a pracovat.

Způsobil to náš mozek – centrum našich myšlenek, našich pocitů, který si od dávných časů z nutnosti navykl hledat své vlastní osobní přežití až vytvořil tento izolující agresivní proces? Je příčinou to, že tento izolující proces se sám ztotožňuje s rodinou, třídou a stává se oslavovaným nacionalizmem? Nevede veškerá izolace k potřebě totožnosti (identifikace) a naplnění? Nebyla důležitost Já evolučně pěstována protiklady „já“ a „ty“, „my“ a „oni“? Nezdůrazňovali všechna náboženství spásu jednotlivce, osvícení jednotlivce, osobní úspěch? Je možné, že se znemožnila spolupráce, protože jsme kladli takový důraz na tuto oddělenost? Je to proto, že se lidská spolupráce soustředila na určitý druh autority vlády nebo náboženství, založené na nějaké ideologii nebo určitých závěrech, které pak nevyhnutelně přinesli svůj vlastní ničivý opak?

Co znamená spolupracovat – nemyslím slovo, ale jeho podstatu? Pokud nejste sami v rovnováze, jste zlomení, plní rozporů, nemůžete spolupracovat s ostatními lidmi, se zemí a jejími vodami. Spolupráce není možná pokud jste sami pod tlakem, tíhou a v konfliktu. Jak můžete spolupracovat s univerzem, když jste zaměřeni na sebe, na vaše problémy a ambice? Spolupráce je nemožná, pokud jsou všechny vaše aktivity sobecké a když se zaobíráte svým vlastním sobectvím, svými vlastními touhami a potěšeními. Až do té doby co bude intelekt a jeho myšlenky ovládat všechny vaše činy, je zřejmé, že spolupráce není možná, protože sobecká myšlenka je dílčí, omezená a navěky rozdělující. Spolupráce vyžaduje velikou upřímnost. Upřímnost nemá motiv. Upřímnost neznamená určitý ideál, určitou víru. Upřímnost je průzračnost – jasné vnímání věcí takových jaké ve skutečnosti jsou. Vnímání je zaměření pozornosti. A tato pozornost vrhá světlo se vší svou energií na to, co je pozorováno. Toto světlo vnímání přináší transformaci věcí, které jsou pozorovány. Není způsob, jak se naučit spolupracovat. Nedá se to popsat a zatřídit. Spolupráce vyžaduje, aby tady byla láska a tato láska je neměřitelná.

Když je pravda o tomhle všem viděna a pochopena, zodpovědnost člověka prodělá radikální změnu, nejenom směrem k bezprostřednímu okolí, ale taky ke všem žijícím věcem. Tato úplná zodpovědnost je láska. A tato láska jedná skrze inteligenci. Tato inteligence není dílčí, individuální, oddělená. Láska není nikdy částečná. Láska je tajemstvím všech žijících věcí.

Stanovili jsme problém, jeho příčinu a teď musíme najít řešení. Není možné to dosáhnout úsilím. Všechno je možné jedině když je vaše srdce naplněno Přítomností. Přítomnost k vám proudí prostřednictvím dikši.

A takhle dikša pomůže vytvořit novou generaci lidských bytostí, které budou mít nové vyhlídky, a budou dávat nový význam pojmu obyvatelé světa, budou odpovědný za všechny živoucí věci na zemi. Je vaší opravdovou zodpovědností pomoct dosáhnout tuto Jednotu.

 

 

 

 

POSELSTVÍ SRI AMMYBHAGAVANA K NOVÉMU ROKU 2011

 

 

Zrychlené změny vedly k nejistotě v každé sféře života. Na individuální úrovni jde o nejistotu ve vztazích, práci a ohledně zdraví a na globální úrovni jde o úzkost z kolísavé tržní ekonomiky, zoufalé ekologie a z konfliktu. A toto, co zažívá lidstvo jako celek, neustále ovlivňuje jednotlivce. Jako tlak celého oceánu působí na každou kapku, stejně tak ovlivňuje celý Vesmír každého jednotlivce.

Prosazování oddělenosti zničilo naši schopnost spolupráce. Stává se stále větší nutností, že pokud máme přežít, musí být nastolený duch spolupráce s Vesmírem. Člověk nemůže s nikým spolupracovat, pokud je sám zlomený a v konfliktu, spolupráce je možná jen, když je člověk v harmonii. Dokud mysl ovládá všechny naše činy, spolupráce není možná.

Probuzení je rozkvětem srdce, když vidíme příčiny problému i vznik utrpení. Osobní utrpení je věcí minulosti. Všechny pocity povstávají a zanikají bez jakéhokoli odporu. Je těžké udržet emocionální zranění. Probuzený člověk je doma i mezi cizími lidmi, svět je pro něj domovem. Cítí větší spojení se všemi lidmi a se vším.

Toho je možné dosáhnout pouze tehdy, když si člověk vytvoří silné spojení s Božstvím. Jedině tehdy projde lidská zodpovědnost radikální změnou. Probuzení je cestou, po které máme kráčet a ne cílem, jehož je třeba dosáhnout. Probuzení je procesem probuzení ze snu do reality. Takový život je tak obyčejný, až je výjimečný. Probuzený člověk cítí, že to tak bylo odjakživa.

V tomto roce uvidíme víc a víc lidí vystoupat k Božství a Božské sestoupit do lidí.

 

 

 

 

Hnutí Jednoty

 

 

Hnutí Jednoty není kult, víra nebo sekta. Je to proces. Je to duchovní zkušenost, která v každé zemi probíhá jinak. Nesnaží se lidem vnutit nějakou víru nebo praktiky. Není samo o sobě něčím a ani si nic nepřivlastňuje, ale umožňuje každému jednotlivci, objevit jeho individuální pravdu o realitě. Jednotou není myšlena nějaká nová víra, která se snaží o jednotu všech světových náboženství, a ani se nesnaží prosazovat nějakou víru nad ostatní.

Mezi domorodými národy se hnutí Jednoty manifestuje jak obrození Šamanské víry, v Japonsku je obrozením Buddhismu, v Křes?anství je to obrození toho co původně hlásal Kristus, mezi Muslimy to bude zkušenost odevzdání se bohu a v Hinduismu to bude stav mukti (osvobození). Pouze napomáháme k objevení individuální pravdy, skrze Deekshu.

Univerzita Jednoty (The Oneness University)

 

 

Univerzita jednoty napomáhá k probuzení vědomí, jednotě a realizaci boha. Podle dostupných historických záznamů bylo lidí s prožitkem jednoty asi stejně jako géniů a osobností velkého nadaní ve všech oblastech vědění a umění, ale jejichž revoluční myšlenky ovlivňují náš svět dodnes. Lidé později četli o jejich pozoruhodných zkušenostech, jako jsou prožitky jednoty s vesmírem nebo bohem, které i přesto, že jsou intelektuálně a emocionálně velmi inspirující, nebyli schopni hledající znovu zopakovat jako svou přímou zkušenost. Neposkytovalo to pak nové základy pro život, které to poskytovalo lidem, kteří tyto prožitky skutečně žili. Z nedostatku vlastních duchovních a mystických zkušeností, lidé zapomněli na svůj vnitřní svět, který se jim téměř vytratil skrze ruch vnějšího materiálního světa. Dnes žijeme ve světě, jehož hodnotami se stal materialismus, klam, zlost, násilí, vyčerpání a deziluze.

Vstupem do třetího milénia přichází doba změn. Rostoucí počet případů spontánně probuzeného vědomí, o kterém přicházejí zprávy z celého světa, naznačuje, že zlatý věk naší evoluce je na dosah ruky, pokud dokážeme spolupracovat.

Mise Avatarů Sri Ammy Bhagavana je uskutečnit tuto velkou změnu kolektivního vědomí lidstva. Reprezentují inspiraci, energii a moudrost, která stojí za Univerzitou Jednoty. Tato univerzita byla založena s cílem pozvednout jednotlivce do přirozeného probuzeného stavu a realizace boha. Tato skupina lidí pak bude spolupracovat na pozvednutí kolektivního vědomí lidstva. Skutečná změna může nastat jedině tehdy, pokud si tito lidé uvědomí sami sebe, ostatní, svět a boha a pak se z nich stanou filozofové-učitelé, kteří budou schopni probudit další lidi.

 

Univerzita nepropaguje žádné konkrétní náboženství, dogma, víru nebo učení. Během veškerých aktivit se řídíme myšlenkou Sri Ammy a Bhagavana, která říká: „Dokud se jakkoliv hluboká pravda nestane vaší pravdou, tak zůstává nepravdou“. Proto se univerzita zaměřuje na to, aby se každý jednotlivec dostal do kontaktu s pravdou jeho víry nebo přesvědčení skrze jeho vlastní prožitek.

To je cíl veškerých kurzů. Když mluvíme o bohu, tak tím myslíme být tváří v tvář bohu. Když mluvíme o vztazích, tak tím nemyslíme, že máte někoho milovat nebo naopak, ale vyjadřujeme tím náš zájem objevovat, co láska je. Pokud vykládáme vědomosti, pak to neslouží jako spekulace nebo něco metafyzického, ale jako vhled, který mění úhel vědomí.

Univerzita je centrem hnutí za pozvednutí vědomí směrem k jednotě.

 

 

„Vy si vytváříte svého Boha,
Vy si tvoříte svůj Život,
Vy si tvoříte svoje Náboženství,
Buď se ke mně můžete modlit a odmítnout mé učení, nebo
následovat moje učení a nemodlit se ke mně, nebo
můžete odmítnout obojí a přijmout moji Deekshu.
Jediné co mě zajímá, je to jak vám můžu pomoci.

Každá cesta je správná dokud je pro vás přirozená“

Sri Amma Bhagavan

 

 

 

ONENESS DEEKSHA

 

 

Hlavní nástroj, který užíváme jako pomoc spirituálního růstu, nazýváme “Deeksha” (nebo také Oneness Blessing – v překladu požehnání jednoty). Deeksha je starodávné slovo odvozené ze Sanskrtu a odkazuje na “požehnání” nebo “dar”, nebo ve zkratce se dá říct, že je to “přenos”, nebo li příjem daru od Božství, od Boha, od Vyššího Já, které pohání a podporuje proces probuzení. Deeksha je požehnání od Božství, které aktivuje kundalini, dává do rovnováhy čakry, a moudře vede příjemce Deekshy na jeho individuální, jedinečné cestě do vyšších stavů vědomí, a nakonec do samotného stavu Jednoty.

 

Během našich kurzů, ať už na Oneness Univerzitě nebo během kurzů v Čechách a na Slovensku, účastníci přijímají různá učení, jsou provázeni osobním procesem a učí se velmi silným starodávným technikám modliteb a meditací. Nicméně je to Deeksha, která oživuje a proměňuje tyto odhalení a sdělení na přímé osobní prožitky. V mnoha spirituálních tradicích se říká, že dosáhnout probuzení není možné pouze vlastním úsilím. Ale spíše je potřeba nějaká forma božské intervence, nebo li božského zásahu, prostě nějaká forma pomoci se vyžaduje, abychom nastoupili tuto cestu. Deeksha je jednoduše Božství, které se přibližuje a dostává k lidem, nabízejíc tak potřebnou pomoc a podporu k samotnému završení procesu probuzení.

Ve zkratce je Deeksha přenos fyzické energie, která ovlivňuje neurobiologickou změnu v mozku, a tím iniciuje proces, kdy Božství vede příjemce Deekshy jeho individuální cestou k probuzení do Jednoty. Deeksha vytváří změny v mozku, deaktivuje energii v určitých oblastech, zatímco zvyšuje energii v jiných oblastech, a následkem toho dochází k oslabení pocitu oddělenosti, který máme všichni. Aktivováním jiných částí mozku zjistíme, že jsme schopni skutečně prožívat realitu prostřednictvím smyslů – skutečně si vychutnat banán, vidět svého partnera takového jaký je nebo skutečně slyšet pláč svého dítěte. Otevře se nám zcela nový svět, kdy jsme v přímém kontaktu s realitou takovou jaká je, bez toho aby nás odvádělo tlachání mysli, její hodnocení a interpretace.

Dle starodávného chápání se vyšší stavy vědomí probuzené bytosti ve skutečnosti mohou přenést na jinou lidskou bytost skrze specifický iniciační nebo li zasvěcovací proces. V hnutí Oneness vycházíme z tohoto starodávného pochopení, že Deeksha pomáhá růst a léčit. Tyto stavy se přenáší na příjemce Deekshami, a příjemce má pak přímý a osobní prožitek těchto vyšších stavů lásky, svornosti, radosti, ticha a Jednoty.

Během procesů v Indii s účastníky procesů také meditují zakladatelé Oneness Univerzity, kteří na ně přenáší Deekshu, aby jim pomohli dostat se do těchto vyšších stavů tím, že probouzí přirozené energie jejich těl, kundalini a čaker. Mnoho spirituálních tradic po celém světě nám již ukázalo, že být v přítomnosti bytostí, které žijí v jednotě, lásce nebo milosti je velmi mocný způsob, jak se začít dotýkat těchto prožitků v našich vlastních životech, a to velice hlubokou osobní cestou.

 

 

 

 

Kurz Oneness Awakening

 

 

Napsal admin   Pátek, 17 prosinec 2010

 

 

Kurzy „Oneness Awakening“ nebo li kurzy „probuzení do Jednoty“ jsou 2 až 3 denní kurzy vytvořeny za účelem pomoci lidem dostat se z omezení a konstrukcí mysli. Když se ztotožňujeme s myslí – když naše prožitky filtrujeme na základě minulého podmiňování – ve skutečnosti nežijeme, ale pouze existujeme, pouze přežíváme. Když žijeme uvnitř konstrukcí mysli, ve skutečnosti nežijeme vůbec. Smyslem života je jednoduše žít – prožívat realitu tak jak je – a tento přirozený stav, kdy jsou naše smysly živé, srdce je otevřené, jsme v přímém kontaktu s Jednotou ve všem.

Tímto kurzem vás bude Oneness trenér provázet různými druhy učení a procesů, které sám obdržel na trenérském kurzu v Indii a při vedení kurzu bude vycházet ze svých vlastních prožitků. Smyslem kurzu není poskytnutí informací nebo pomocných nástrojů jak na sobě pracovat, ale spíše jde o to, abyste si sami přímo prožili, jaký je život mimo omezení mysli a skrze váš přímý prožitek objevili ohromný mír, ticho, klid a lásku.

Je to velmi posvátný proces vedený Božstvím, který vyvrcholí přenosem velmi speciální dikšy, která se nazývá Mukthi Deeksha. Tato dikša se předává starodávnou spirituální technikou skrze Padukas. Padukas symbolizují božská chodidla a v mnoha kulturách reprezentují velmi silné odevzdání se Božství. Tato dikša je jedinečná tím, že přichází přímo od Božství a není směrována přes lidskou bytost. Je to přímý přenos z Božství na přijímajícího za jediným účelem a tím je dostat přijímajícího do stavu Jednoty a probuzení, přesně do takého stavu, ve kterém se nacházeli světci, mudrcové a mystici po celém světě.

Přenos Mukthi Deekshy je součástí třídílného procesu, který slouží na přípravu přijímajícího, aby přijal božské požehnání. Za prvé, fyzické tělo se připraví skrze starodávný rituál praktikovaný ve všech kulturách a tradicích, tedy skrze tanec, prostřednictvím kterého se účastníci otevřou Božství. Tímto tancem se aktivuje kundalini a otevřou se čakry. Za druhé, jsou účastníci vedeni procesem opakování manter, aby se mysl a podvědomí naplnili božskou přítomností a vyčistili se jakékoliv zbývající překážky, které brání plnému přijmutí dikšy. Toto opakování manter slouží jako „naprogramování“ mysli a energetického těla za účelem probuzení. Za třetí, účastníci přijmou během posvátné ceremonie speciální Mukthi Deekshu, kdy se dotknou Padukas nebo jiného posvátného náboženského předmětu své vlastní víry a vyznání.

Jakmile účastníci projdou kurzem probuzení „Oneness Awakening“, jsou iniciováni a zasvěceni na dikšadávající a bude jim ukázáno jak předávat dikšu ostatním.

 

 

 

 

Proces MUKTHI DEEKSHA a DEEKSHA 64

 

 

Napsal admin   Čtvrtek, 23 prosinec 2010

 

 

Kromě kurzu Oneness Awakening („probuzení do Jednoty“), může Oneness trenér pravidelně vést Mukthi Deeksha proces, dle potřeb a přání místní komunity dikšadávajících. Tento sám o sobě nezávislý proces je otevřen pouze dikšadávajícím (absolventům kurzu „Oneness Awakening“,  21-denního procesu, kurzu 1. a 2. stupně – tzv. Level 1 a Level 2). Mukthi Deeksha proces se může  dělat opakovaně jako pomoc na prohloubení stavů dikšadávajících, aby dosáhli hlubokých stavů Jednoty a probuzení

Je to velmi posvátný proces vedený Božstvím, který vyvrcholí přenosem velmi speciální dikšy, která se nazývá Mukthi Deeksha. Tato dikša se předává starodávnou spirituální technikou skrze Padukas. Padukas symbolizují božská chodidla a v mnoha kulturách reprezentují velmi silné odevzdání se Božství. Tato dikša je jedinečná tím, že přichází přímo od Božství a není směrována přes lidskou bytost. Je to přímý přenos z Božství na přijímajícího za jediným účelem a tím je dostat přijímajícího do stavu Jednoty a probuzení, přesně do takého stavu, ve kterém se nacházeli světci, mudrcové a mystici po celém světě.

Přenos Mukthi Deekshy je součástí třídílného procesu, který slouží na přípravu přijímajícího, aby přijal božské požehnání. Za prvé, fyzické tělo se připraví skrze starodávný rituál praktikovaný ve všech kulturách a tradicích, tedy skrze tanec, prostřednictvím kterého se účastníci otevřou Božství. Tímto tancem se aktivuje kundalini a otevřou se čakry. Za druhé, jsou účastníci vedeni procesem opakování manter, aby se mysl a podvědomí naplnili božskou přítomností a vyčistili se jakékoliv zbývající překážky, které brání plnému přijmutí dikšy. Toto opakování manter slouží jako „naprogramování“ mysli a energetického těla za účelem probuzení. Za třetí, účastníci přijmou během posvátné ceremonie speciální Mukthi Deekshu, kdy se dotknou Padukas nebo jiného posvátného náboženského předmětu své vlastní víry a vyznání.

Všichni dikšadávající si mohou sami dělat Mukthi Deeksha proces ve svých domovech tak často jak jen chtějí na prohloubení jejich stavu. Nicméně, pouze Oneness trenéři mohou vést Mukthi Deeksha proces pro skupiny dikšadávajících.

Po procesu Mukthi Deeksha může následovat velice silný proces nazývaný proces DEEKSHA 64, který mnohokrát znásobí sílu Mukthi Deeksha procesu, také zesílí prožitky z Mukthi Deeksha procesu a lidé při něm můžou obdržet více Milosti. Proces DEEKSHA 64 je také určen pouze lidem zasvěceným do předávání dikší, ať už absolvovali kurz „Oneness Awakening“, 21-denní proces nebo proces 1. i 2. stupně  (Level 1 a 2). A také jej může vést pouze Oneness trenér dle přesných instrukcí Sri Bhagavana. Sri Bhagavan nazývá proces DEEKSHA 64 – „buldozérem“, protože tak silný tento proces pro dikšadávající je.

Proces MUKTHI DEEKSHA a DEEKSHA 64 probíhají po celém světě dle přesných instrukcí Sri Bhagavana a jsou prováděny stejným způsobem, a tak vytváří určitou neurologickou cestu v kolektivním vědomí, což podporuje globální probuzení.

 

 

 

 

 

Vědomí z pohledu současného vědeckého výzkumu

 

 

Napsal admin   Neděle, 29 říjen 2006

Následující interview, probíhalo s Erikem Hoffmannem Ph.D., který se zabývá dlouhodobým vědeckým výzkumem lidského vědomí a mozku.  Erik Hoffmann je uznávanou autoritou v tomto oboru, který své práce publikuje v odborných časopisech a na mezinárodních konferencích. Závěry jeho vědeckého bádání jsou krásným příkladem toho, jak se současná věda přibližuje k duchovnímu poznání starověku.

 

Co je to vědomí?

Vědomí je vrozená vlastnost vesmíru. Prostupuje vším a poskytuje všem živým formám schopnost prožívat.

Kde se vědomí nachází?

Vědomí se nachází, mino fyzický časoprostor, ve kterém se manifestuje skrze živé organismy.

Obvykle má vědomí obsah (smyslové vjemy, myšlenky nebo city). Je možné oddělit vědomí od obsahu?

Vědomí je primární zdroj všeho (včetně fyzického vesmíru), které na sebe bere formu, skrze kosmické energie, za účelem vlastního sebepoznání. To je základ veškeré zkušenosti. Pouze v hlubokém meditativním stavu nazývaném Samadhi, vědomí prožívá sebe sama bez jakéhokoliv obsahu. Tento stav se také nazývá „prázdno“, „prázdnota“ nebo „nicota“.

Může vědomí a jeho obsah být racionalizováno, tzv. vědecky popsáno?

Bezpříčinné vědomí („Bůh“ nebo „Já jsem“) nemůže být nikdy popsáno nebo analyzováno pomocí vědy. Nicméně všechny efekty, které má vědomí na energii a hmotu lze popsat s matematickou přesností, která umožňuje poznat všechny proměnné. Všechny vědomé procesy se musí odehrát v nějaké formě hmoty (nemusí to ale být fyzická hmota) a to pak lze přesně popsat pomocí přírodních zákonů.

Jaký je vztah mezi vědomím a mozkem? Je vědomí produkt mozkový procesů nebo může vědomí existovat nezávisle na mozku?

Vědomí existuje nezávisle na mozku, na který se můžeme koukat jako na zařízení (počítač), který je řízen vědomím. Mozek jedná jako transformační stanice, která transformuje vnímání, myšlenky a city do fyzického časoprostoru – nejspíše skrze kvantově mechanické procesy v mozku.

Mají zvířata, jako jsou plazi a savci vědomí? Mají ho také bakterie a rostliny?

Vědomí prostupuje veškerou hmotu a všechny živé tvory včetně bakterii a rostlin. Dokonce i anorganická hmota má vlastní, latentní vědomí. Samozřejmě, že lidé mohou být vědomí na mnohem vyšší úrovni než zvířata. Lidé si mohou být dokonce vědomi toho, že jsou vědomí.

Během snů, hypnotického transu, hluboké meditace, atd. mají lidé přístup ke stavům podvědomí a nevědomí. Jaký je status těchto stavů vzhledem k vědomí?

Nevědomé stavy, jaké jsou během spánku a snů, se odehrávají na jiné rovině reality, než je ta fyzická. Nižší hladiny reality (změněné stavy) jsou spojeny s nižšími čakramy, zatímco lidské vědomí, tak jak ho známe je spojeno s vyššími čarami. Vědomí je svrchované nad nevědomími stavy, které mohou být a měli by být kontrolovány.

Jaký je vztah mezi Mystickými stavy a stavem Probuzení?

Podle Bhagavana probíhá Mystický stav tehdy, když vystoupá energie Kundalini a tím se aktivují čakry. Když pak Kundalini klesne, tak se tím stav ztratí. Naopak stav Probuzení je trvalý a nezvratný stav, skrze který prožíváme jednotu s vesmírem.

Je vědomí vším co existuje?

Vědomí je původní zdroj všeho, ale je tu také energie. Život probíhá v okamžiku, kdy si vědomí hraje s energií. Tato hra je základem prožívání a je tím, o čem celý život je. V Samadhi tu není prožitek energie, ale pouze vědomí, které prožívá samo sebe.

 

 

 

 

Video:

 

http://www.vimeo.com/17957112


Toto speciální internetové vysílání darshanu se Sri Bhagavanem se konalo v neděli 21.11.2010 v 11:00hod. Sri Bhagavan mluvil o vzestupu vědomí lidstva po celé planetě, o historii fenoménu Oneness (Jednoty) a také mluvil o tom, co se očekává v roce 2011 a v dalších letech i stoletích.

Z technických důvodů není v záznamu začátek Bhagavanovho proslovu, kde mluví o některých prožitcích studentů internátní školy Jeevashram, kde studovali děti běžné předměty jako vědu, matematiku atd. Tuto školu založili Sri Amma Bhagavan a Bhagavan byl v této škole v té době ředitelem. Místo, kde byla tato škola je nyní známá jako kampus Satya Loca ve státě Andra Pradesh v Indii. V této škole se v červenci/júli 1989 po prvé manifestoval fenomén Oneness (fenomén Jednoty) sestupem zlaté koule milosti.

 

Převzato:  http://www.deeksha.cz/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz