NZPJK – Nové zjevení Pána Ježíše Krista – č.2

NZPJK – Nové zjevení Pána Ježíše Krista – č.2

NOVÉ ZJEVENÍ

PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

(5)

Kapitola pátá

PRINCIPY A UŽITÍ

NOVÉ DUCHOVNÍ HYPNOTERAPIE

A PROCESU VCHÁZENÍ DO NITRA

 

 

Dne 5. února 1988 v 6:00 ráno přišlo ke mně slovo Pána Ježíše Krista, řkoucí:

 

„Aby se mohl Druhý příchod Pána Ježíše Krista odehrát v srdcích i myslích některých lidských bytostí na vaší planetě, je nutno, aby došlo k několika modifikacím v metodách a procesech léčení pomocí duchovní hypnoterapie i niterné pouti. Výše popsané změny, k nimž došlo v Přirozenosti Pána Ježíše Krista a ve všem Stvoření, vyžadují, aby se jim přizpůsobili také někteří lidé na planetě Nula.

Jak víte, před nemnohými lety s uveřejněním knihy „Principy duchovní hypnózy“ byla uvedena prvotní řada zásad a pravidel pro „vcházení do nitra“, jak vejít do styku s vlastní Vnitřní myslí (tohle je její název z tehdejší doby), jak obrátit osobní „stín“ a jak vyvolat své duchovní rádce. Ty zásady a ta pravidla odpovídaly stavu duchovních záležitostí té doby. Co bylo zjeveno a praktikováno tehdy, bylo správné a vhodné a nic více nebo jiného by k ničemu nebylo. Duchovní situace v duchovním světě byla v souzvuku s těmi činnostmi. Ale jakmile začalo docházet ke změnám kladným v pozitivním stavu a k záporným v negativním, další zákroky byly nutné. Bylo jich zapotřebí pro neustálé osvěžování a modifikování principů a procedur, jakými bylo nutno léčebný proces a niternou pouť nově uskutečňovat.

 

Jak je vám známo, negativní stav nikdy nespí. Je bystrý v učení. Krátce po té, co ty principy byly formulovány, přizpůsobil se hned požadavkům a podmínkám těchto principů, pravidel a procedur. Tím ovšem pozměnil svou tvář, metodu a taktiku. Kvůli těmto změnám byla uvedena nová řada pravidel a procedur pro pečlivé bezpečnostní prověrky, jak jsou popsány v knihách „Realita, mýty a iluze“, „Kdo jsi a proč jsi zde ?“ a ve čtvrté kapitole díla „Hlavní ideje Nového zjevení“. Nicméně i tyto nové bezpečnostní prověrky se stávají velmi brzo neúčinnými a zastaralými. Členové negativního stavu se naučili všem trikům, užije-li se vašeho jazyka pro vyjádření této situace. V přítomné době neexistuje nic, za co by se nemohli vydávat. Není nikdo, jehož roli by nedovedli zahrát, nikdo, koho by nedokázali napodobit, nevyjímaje ani samotnou osobu Pána Ježíše Krista. Většina lidí se ale chová tak, jako by oni nic neuměli, jako kdyby byli leví a hloupí, a tak jsou snadnými hračkami – loutkami negativního stavu – pozn. zpracovatele.

 

V průběhu změn v pozitivním stavu docházelo zároveň ve větší míře k zamořování pohotovějšími a přizpůsobivějšími negativními entitami, které se začaly objevovat v životě lidských tvorů ve chvílích kontaktů s vlastní nejniternější Duchovní myslí a osobními duchovními rádci. Hlavním důvodem pro tuto infestaci a penetraci bylo blokovat lidem možnost pociťovat nastálé změny, a tak jim zabránit v reagování na tyto změny tak, že by přizpůsobili svůj život a proces niterní pouti, aby odrážely uvedené změny. Toto blokování mělo a má za účel předstírání, že všechno je v naprostém pořádku, že k žádným změnám nemusí docházet a že status quo má být zachován. Tím, že daly určitým jedincům pocit bezpečnosti v denním praktikování, vcházení do nitra a styku s vlastními duchovními rádci, dokázaly negativní entity úspěšně zablokovat vědomí, že je nutno uskutečnit změny v jejich postupu. A nejen to: Když jsi je, Petře, informoval o potřebě těchto změn, obvinili tě, že jsi sám podlehl negativním entitám. Tím se stalo, že mnoho z tvých dřívějších žáků a následovníků přerušilo s tebou styk a přestalo naslouchat a věnovat pozornost varováním, přicházejícím od pravého Pána Ježíše Krista o této situaci. Stále ještě rigidně provozují svou praxi starým, zastaralým a nepoužitelným způsobem. Tím, že se nezměnili, došlo k postupnému, téměř nepozorovatelnému přesunu ve smyslu recese a odpadnutí od pozitivního stavu a k namíření směrem k negativnímu. Tento přesun se odrazil v návratu jejich dřívějších nežádoucích duchovních, duševních i tělesných stavů nebo jejich vstupem do řad nesčíslných pseudoduchovních trendů tak zvaných lidí nového věku.

 

A tak sis najednou uvědomil, že déle již nelze důvěřovat ničemu pocházejícímu z niternosti a že bez ohledu na to, jak mnohá rozmanitá a důmyslná bezpečnostní prověřování jsi podnikl, nezdála se již být více účinná. Ztratil jsi veškerou víru v praktikování duchovní hypnoterapie a procesu „vcházení do nitra“. Je pochopitelné, proč k tomu došlo, máte-li co dělat s hlubokými univerzálními změnami, neustále probíhajícími od doby zveřejnění tvé první knihy „Principy duchovní hypnózy“.

 

Planeta Nula, vaše planeta, v postavení, v jakém je, je vždy pozadu v čase a prostoru se svým reagováním na takové změny. Jedním z důvodů je to, že je stejně přístupná jak silám pozitivního stavu, tak i silám stavu negativního. Avšak tato pozice se nedávno změnila. Tím, že je třeba, aby se povaha negativního stavu víc a více dostávala na povrch až k bodu úplně dovršeného odhalení, bylo mu dovoleno, aby více a více zaplavoval vaši práci i vaše mysli. Pamatujte si, že lidští tvorové na vaší planetě jsou jevištěm, na němž se tato povaha má dokonale odhalit. Z důvodů, které byly uvedeny v předešlých kapitolách, toto úplné odhalení může být započato jenom na vaší planetě. Byla tedy porušena rovnováha stejnosti přístupu pozitivních a negativních sil na vaší planetě ve prospěch stavu negativního. Tato situace vede k ŠIRŠÍMU a SNADNĚJŠÍMU ovlivňování a vpouštění negativních entit do lidských myslí ve srovnání s pozitivními entitami.

 

Nedojde-li k poučení, jak v procesu niterné pouti a během duchovní hypnoterapie učinit důležité kroky přizpůsobení se, upadá se do postupného ovládnutí negativními entitami, které předstírají a jeví se, že jsou vašimi pravými duchovními rádci, ba dokonce Pánem Ježíšem Kristem. Dosavad nebyla vhodná doba, aby se vědělo, v čem spočívaly tyto adaptace a modifikace.

 

Jak si vzpomínáte z předešlých kapitol, mělo k těmto základním změnám dojít nejprve v duchovním světě čili v nejniternější sféře Stvoření. Ve skutečnosti měly tyto změny nastat především v Absolutní přirozenosti Nejvyššího, který se stal navěky plností Pána Ježíše Krista. Změny, k nimž došlo v Něm/Ní, daly směr a způsob nutným změnám ve všech jiných dimenzích Stvoření Pána Ježíše Krista. Jakmile tyto změny byly úspěšně provedeny, mohlo být darováno zjevení o stavu těchto záležitostí, takže bylo možno formulovat druh nutných změn a modifikací v procedurách vcházení dovnitř a duchovní hypnoterapie. Proces vcházení dovnitř a duchovní hypnoterapie měl ve svých dřívějších stádiích sledovat určitý přesně definovaný postup. Hlavním úsilím bylo přijít do styku s vlastní pravou Vnitřní myslí čili, podle nynějšího názvu, s Nejniternější duchovní myslí, a z té pozice pak započít práci nad postupným eliminováním lidských problémů a běd, nakupených od okamžiku tělesného narození na planetě Nula až do chvíle vstupu do léčení.

 

Zde se sluší poznamenat, proč Vnitřní mysl byla přejmenována na nejniternější Duchovní mysl. Pojem „Vnitřní mysl“ byl definován v knize „Principy duchovní hypnózy“. Obsah této definice předpokládal existenci duchovní reality skryté v hlubinách lidské mysli. V procesu jakéhokoliv typu léčby – před zavedením duchovní hypnózy – byla tato oblast lidské mysli úplně zanedbána nebo i zcela odvržena. Nová léčebná metoda, popsaná a formulovaná v té knize, přivedla k napravení toho nedostatku a zavedla do jakéhokoliv typu léčby duchovní přístup. Postupně byl termín „Vnitřní mysl“ převzat jinými odborníky na poli hypnoterapie bez odkazu na výše uvedenou knihu a aniž by byla vzata v úvahu duchovní definice toho pojmu. V přítomné době každý přijímá tento termín, ale bez duchovního obsahu. Tímto se ukázalo, že negativní stav úspěšně kontaminoval samotné principy, jak byly formulovány v té knize. Z tohoto důvodu nemá pro pravou duchovní esenci lidské mysli déle již smysl, při existující kontaminované duchovní situaci, vzývat vnitřní mysl během léčebného procesu. Místo ní se vyvolává pseudomysl, která blokuje pravou Duchovní mysl v její cestě ven. Aby se vyhnulo tomuto zatarasení, je radno od této chvíle užívat termínu Nejniternější duchovní mysl. Tento pojem vystřídal termín „Vnitřní mysl“.

 

Ale vraťme se k našemu tématu: V knize „Principy duchovní hypnózy“ předcházel procesu práce s jednotlivcovými problémy, po navázání spojení s Duchovní myslí, pokus obrátit vlastní „stín“ a přivolat vlastní duchovní rádce. Jakmile stín byl přeměněn a spojení s duchovními rádci bylo navázáno, pak tehdy, jen tehdy se začalo pracovat nad všemi naléhavými problémy klienta s jejich plnou účastí a pomocí. Jak bylo sděleno shora, tento přístup a tato pozice byly tenkrát správné. Samým prvním krokem, který bylo zapotřebí učinit v těch dnech, bylo přivést do vědomí lidí, co jsou jejich základní duchovní potřeby; vždyť jejich zanedbávání bylo zdrojem většiny, ne-li všech, jejich problémů. Pak je učit, jak konat niternou pouť a dodat vše ve svých životech z pozice Duchovní mysli.

 

Jak sami víte, dosud tato uvědomělost buď zcela neexistovala, nebo velmi temně, zahalená do všemožných změtí zevnějších obřadů a ceremonií rozličných náboženských a pseudospiritualistických směrů a též do literalizací duchovních principů, připisujících duchovní hodnotu a posvátnost prostředkům a nástrojům užitým při niterné pouti raději, než stavu vnitřního prožitku vlastní bytosti. Nesmyslnost rituálů, ceremonií a literalizace samotných prostředků a nástrojů je zvláště patrná v křesťanské církvi, v praktikách jógy, východních, orientálních náboženských obřadech a v islámských náboženstvích. Vše toto samo o sobě nemá vůbec žádný duchovní význam. Z toho důvodu byla zjevena a založena metodologie, popsaná v knize „Principy duchovní hypnózy“ a v knize „Intenzivní duchovní hypnoterapie“ (jen jejích prvních čtyřicet stránek), podle níž se dovoluje lidem jít dovnitř přímo bez veškerých ritualistických meditací a bez celoživotních vnějších cvičení a praktik.

 

Když počáteční vědomí potřeby dělat vše z vnitřní pozice, z popudu vlastní Duchovní mysli a podle pravých duchovních principů, jak byly předloženy vlastními opravdovými rádci, když toto bylo prožito a nový životní styl, vyvěrající z této potřeby, se upevnil, pak se může pohotově přistoupit k následujícímu kroku. V tomto stupni pokročení byla zodpovědnost za vcházení do nitra a za znalost duchovní pravdy ve vlastním nitru úplně přiřčena každému jednotlivci. Aby se splnilo, co tento krok vyžaduje, byla na požádání Pána Ježíše Krista napsána nová kniha, v níž je nabídnut těm, kdo si přejí projít tímto procesem, návod, jak jít krok za krokem dovnitř, jak se spojit s vlastní Duchovní myslí, provést různé bezpečnostní prověrky a jak komunikovat s vlastními duchovními rádci. Kniha tato vyšla pod názvem „Kdo jsi a proč jsi zde ?“

 

Povšimněte si, prosím, že důraz v těchto dvou předešlých krocích se kladl na to, jak pracovat s vlastní Duchovní myslí, z pozice této Duchovní mysli čili z vlastní opravdové niternosti s pomocí obráceného vlastního stínu a vlastních duchovních rádců. V prvním stupni pokročení není žádná zmínka, ba ani pocit, že se má něco dělat s vlastní vnitřní myslí a ještě méně s exteriorní čili vnější myslí. Předpokládalo se jako samozřejmost, že při práci s Duchovní myslí (tenkrát nazývanou Vnitřní mysl) bude automaticky postaráno o všechny problémy interiorní a zevní mysli.

 

Neúplnost tohoto procesu byla dovolena a bylo jí zapotřebí v té době, aby lidští tvorové se svým návykem zdržovat se stále ve vnějšku svých vlastních bytostí nezůstali navždy uvízlými a zabořenými do bahna interiorní či exteriorní úrovni svých myslí. Opakujeme zde, že nejpřednějším krokem v této práci je návrat k pravým duchovním procedurám – z niternostinavenek. Kdyby se přednostně a plně věnovala pozornost práci s vnější myslí, pak s myslí vnitřní, bylo by to postupem z vnějšku dovnitř. Toto je procedura negativního stavu. Nic užitečného nemůže být docíleno, půjde-li tímto směrem. Použití postupu z vnějšku do niternosti by skončilo daleko horším stavem plného rozmachu negativního stavu, s pociťováním falešného bezpečí a štěstí, jak je to v případě následovníků různých guru, učitelů, sovami, šamanů, lékařů – čarodějů, svatých mužů se všemi jejich bláznivými rituály, cvičeními, čakrami, kundalini a čeho všeho, co tam máte v takové hojnosti.

 

Nicméně, jakmile byla uznána potřeba správného postupu z niternosti zevnějšku a jedinci, užívající tyto metody, byli pevně zakotvení v nejniternější úrovni své mysli, pak z té pozice lze obrátit náležitě a účinně veškerou pozornost ke stavu a podmínkám jejich interiorní a exteriorní mysli i všem jiným činitelům jejich myslí.

 

(1) Prvním krokem je vymést nejdřív všechno smetí negativního stavu, kterým je obklopena Duchovní mysl. Z této pozice, po odstranění té zaneřáděnosti, bude možno se dobře dívat a jasně vidět, co se může dělat se zbytkem nepořádku obklopujícím vnitřní a vnější mysl. Jeden z vnitřních duchovních významů tvrzení, zaznamenaného v Matoušově evangeliu v kapitole 7 ve verších 3-5, se symbolicky vztahuje k tomuto předmětu. Toto je tam řečeno:

Jak pak vidíš mrvu v oku svého bratra, ale v svém vlastním oku nepozoruješ kládu ?  Anebo jak můžeš říkati svému bratrovi: „Dovol, vyjmu ti mrvu z oka !“ a zatím máš kládu v svém vlastním oku ?  Pokrytče, vyjmi napřed z vlastního oka kládu, a teprve prohlédneš, abys mohl vyjmouti z oka svému bratrovi mrvu.

Dívat se na mrvu k bratrově oku“ je dívat se navenek z pozice venkovní (zvenku navenek). „Ve svém oku nepozorovat kládu“ znamená nebrat v úvahu nepořádek obklopující vlastní nejniternější Duchovní mysl. Není vůbec možno mít jasné vidění, nedojde-li k náležitému vyčištění nejvnitřnější oblasti vlastní bytosti od veškeré zaneřáděnosti. „Vlastní oko“ označuje pravý střed nejniternější Duchovní mysli. Jenom tato Mysl může vidět náležitě. Avšak tam byla postavena kláda negativním stavem, aby bylo zablokováno toto vidění čili správné vnímání duchovní reality. Aby se jasně vidělo, co se má činit s ostatními oblastmi vlastní mysli a života (zde označenými „svým bratrem“), je nutno nejdříve odstranit tu kládu – blok z nejniternější oblasti celku vlastní mysli.

Proto se potřebuje počáteční zakročení. Ve druhém stupni pokročení, který odráží kniha „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, jde o pokus dostat se dále v tomto ohledu, avšak stále ještě bez přímého přiznání potřeby pracovat s vlastní vnitřní i vnější myslí. V rámci tohoto kroku se radí spojit se nejdříve s vlastní Duchovní myslí a pak z této pozice, před obrácením „stínu“ a než dojde ke styku s vlastními duchovními rádci, vyřešit zpočátku všelijaké druhy všedních, pozemských problémů, které jsou obvykle čistě psychologického (vnitřní (interiorní) mysl), nebo tělesného charakteru (exteriorní (vnější) mysl).

Ve skutečnosti jsme se v tomto procesu, po navázání styku s Duchovní myslí, učili, jak prosit vlastní Duchovní mysl, aby nám ukázala náležité kroky, které třeba učinit. Je nutno usilovat nejdříve o proměnu „stínu“ ?  Nebo vyvolat vlastní duchovní rádce na úrovni Duchovní mysli ? Nebo zda by nebylo výhodnější vyřídit vlastní psychologické a somatické problémy z pozice Duchovní mysli dříve, než by se postupovalo dál ?  Ve všech těchto případech má se pracovat ve směru z vnitřku k zevnějšku. Různí jedinci mají různé potřeby a rozličné stupně pohotovosti, které rozhodnou o volbě vhodného přístupu.

 

(2) V druhem kroku této metodologie byl vyvinut složitý systém bezpečnostních prověrek, které bylo radno přísně sledovat, aby bylo zaručeno, že došlo ke styku s pravou Vnitřní myslí a pravými duchovními rádci. Zpočátku a jen pro kratičkou dobu byly tyto bezpečnostní prověrky validní a dobře sloužily tomu, k čemu byly určeny: Eliminovaly možné podvodníky. Avšak jak začalo docházet k ohromným změnám v duchovním světě a přitom víc a víc vychytralých a protřelých negativních entit mělo dovoleno vstoupit do lidských myslí na vaší planetě, staly se tyto bezpečnostní prověrky méně a méně spolehlivými. Došlo k bodu, kdy se staly neužitečnými a jenom pro smích negativnímu stavu. Hlavním důvodem pro tuto situaci je to, že až dosud nebyl dovolen přímý pracovní přístup na odstranění nečistot negativního stavu, jež obkličují vnitřní i vnější mysl. Tyto úrovně mysli se staly nyní nejspolehlivějšími baštami negativního stavu pro blokování každé správné percepce toho, co se děje v Nejniternější duchovní mysli.

Doposud hlavní nápor útoků a blokování negativního stavu mířil proti nejniternější Duchovní mysli. Proto to soustředění se na práci s Duchovní myslí. Jak se stával přístup k Duchovní mysli více a více očištěn od všech neřádností, které ji obklopují, přeskupil negativní stav své řady a namířil veškerou pozornost na vnitřní a vnější mysl. Z této pozice může negativní stav docílit dvojí věc:

 

(a) Cokoliv se vám předává od Pána Ježíše Krista nebo vašimi duchovními rádci ze stavu vaší Nejniternější duchovní mysli nebo vaší Duchovní mysli neslyšíte, ani tomu nerozumíte přesně tak, jak se vám to sděluje. Slyšíte a chápete vše ve shodě s vlastní žádostivostí ovlivněným myšlením, či ve shodě s ne zcela vznešenou motivací, nebo podle svého falešného očekávání, vnuknutého z úrovně vaší interiorní nebo vnější mysli anebo zároveň z obou.

(b) Za druhé, všechny ideje a poselství, přicházející z oblasti pravé niternosti jsou v zajetí vaší duševnosti vnitřní mysli. Tam jsou zahaleny do temnot; je jim těžko rozumět; jsou nesprávně interpretovány, znetvořeny a zfalšovány; v takovém stavu a v takových podmínkách jsou předloženy vnější mysli. Na úrovni vnější mysli jsou tyto ideje a tato poselství dodatečně překrouceny, aby tak vyhovovaly vnějším očekáváním, a v této zmrzačené formě vstupují do jasného vědomí.

Není divu, že vámi přijímaná poselství – jak si je vykládáte – nikdy nebo zcela zřídka souhlasí s realitou událostí vašeho života. Je vám řečeno něco udělat – rada zní tak, jako by přicházela od Pána Ježíše Krista nebo od vašich duchovních rádců či z vaší Nejniternější duchovní mysli, a přece stane se, že když to učiníte a tu radu uposlechnete, zjistíte, že vše, co jste dělali, bylo špatné. Po takovém prožitku vaše rozčarování je pochopitelné, i to, že otráveni ztratíte veškerou důvěru k procesu vcházení dovnitř. Ocitáte se ve slepé uličce.

 

V předešlých postupech, jak byly popsány výše, nikdy nemohlo dojít ke správnému sjednocení všech úrovní lidské mysli. Takové sjednocení nikde nemohlo být uskutečněno, pokud nedošlo k procesu fúze a křížení všech aspektů Nejvyššího s fyzickým tělem Ježíše Krista, kdy se Nejvyšší stal trvale a na věky Pánem Ježíšem Kristem. Nemohl uspat pokus o unifikaci ze staré pozice dříve, než byla dovršena unifikace v Absolutním stavu samotného Nejvyššího. Jinak by to bylo daleko nebezpečnější, protože bez náležité fúze prvků zóny vymístění a planety Nula, vzatých z Marie a Josefa, nastalo by trvalé sjednocení s negativním stavem. Musíte si zapamatovat velmi jasně, že jenom Pán Ježíš Kristus, dříve zvaný Nejvyšší, může zahájit jakýkoliv proces v čemkoliv či v komkoliv. Nejdříve se to musí stát v samotném Pánu Ježíši Kristu. Pak je na řadě ostatní Stvoření. Nic nemůže započít samo od sebe nebo v sobě.

 

Takže zahrnutí transformovaných a zbožštělých prvků, vzatých ze zóny vymístění a z planety Nula, do přirozenosti NejvyššíhoPána Ježíše Krista – slouží jako precedent pro unifikaci povšechnosti jsoucna a bytí. Než došlo k tomuto sjednocení, neexistovalo u Nejvyššího nic ze zóny vymístění ani z planety Nula. Toto naznačovalo, že někde v dálavách bylo něco úplně odděleného od Nejvyššího, co mělo svůj relativní nezávislý život. Takový mohl být výklad situace. Pokud je tam někde něco, co je separováno od ostatní Přirozenosti Nejvyššího, plná opravdová unifikace není možná. Jakákoliv snaha započít s předčasným sjednocováním, bez náležitých příprav a pozvolné postupnosti, končila by naprostým vyhlazením nejen zóny vymístění a planety Nula s jejich obyvatelstvem, nýbrž i veškerého Stvoření.

 

Jakmile však byl tento proces sjednocení v Nejvyšším dokonán a Nejvyšší se stal Pánem Ježíšem Kristem, mohlo se přistoupit ke sjednocování všech a se všemi. Proto byly první výše popsané dva kroky přípravou pro přítomný krok v procesu niterného putování a léčení pomocí duchovní hypnoterapie.

 

Než budeme pokračovat v diskusi o procedurách pro příští krok, musí se formulovat některé věci na osvětlení.

 

V základě jsou zde dva výrazně odlišné procesy: Jeden je vlastní duchovní hypnóza, druhý je proces vcházení do nitra. Duchovní hypnoterapie má za úkol léčení lidských problémů duchovními prostředky, jak byly definovány na prvních 40 stránkách knihy „Intenzivní duchovní Hypnoterapie“ a v knihách „Principy duchovní hypnózy“ a „Kdo jsi a proč jsi zde ?“  Na druhé straně je proces niterného putování způsobem udržování neustále se konajícího spojení s vlastní duchovní realitou, představovanou Nejniternější duchovní myslí, vlastními duchovními rádci a, což je nejdůležitější, se samým Pánem Ježíšem Kristem. Přitom se postupuje ve směru z nitra k zevnějšku. A tak se udržuje na vaší nepořádné planetě uspořádaná organizovanost pravdivého života. Má se za to, že než se stane proces vcházení do nitra pravidelnou činností, musí se nejdříve absolvovat duchovní hypnoterapie. Jedno předpokládá druhé. Jako následek stane se proces niterného putování vlastním životním stylem. Toto je žádoucím vyzněním duchovní hypnoterapie. Nicméně je vzdáleně možné, že nakolik vzácných jedinců nemusí projít celou škálou procesu duchovní hypnoterapie, aby se naučili správně jít do nitra. Avšak i v jejich případě musí dojít nejdříve k formálnímu seznámení s vlastními duchovními rádci a ke konverzi stínu, či k získání pozitivních entit, jež by se staraly o jejich bezpečnost. Takže do určité míry nezbývá nikdo, kdo by neměl projít nějakým tím elementem prvního procesu.

 

Na tomto místě je nutno varovat každého, kdo čte tyto řádky, že ne příliš mnoho jedinců na vaší planetě bylo s to podstoupit proces duchovní hypnoterapie a navázat správné spojení s vlastním duchovním světem. Někteří, co tak učinili, pro určité důležité duchovní důvody, se postupně vrátili do dřívějšího, neduchovního způsobu životního stylu. Druzí, nedbaje varování, praktikují postaru. Zašpiňují tento proces svými vlastními nápady a ideami jiných falešných náboženských systémů, spiritualistických a okultistických trendů, zabývajících se otázkou, jak má vypadat struktura a údržba duchovních procesů a duchovního života. Takovýmto praktikováním a postojem zaprodali se dobrovolně negativnímu stavu. Prohlašují, že nadále pravidelně provádějí duchovní hypnoterapii a denně konají niterní pouť, nicméně tato praxe bez stálého opravování v duchuNového zjevení Pána Ježíše Krista se stala negativní a nepřijatelnou. Naneštěstí dále užívají jména zprostředkovatele přenosu, původce té metodologie, zřejmě za účelem přivábení případné klientely.

 

Jen několik jedinců, kteří původně završili tento proces, jak byl znám v té době, zůstalo jeho věrnými stoupenci, když zasvětili své životy následným náležitým procedurám s ochotou podrobit se nutným změnám v samotném procesu, jak jsou zjevovány v čase a prostoru. Zaujetím správného duchovního postoje získalo několik málo těchto jedinců dar pohyblivosti, poddajnosti, přizpůsobitelnosti a vyrovnanosti.

 

Nyní však se může stát, že dokonce i z tohoto nepatrného počtu zájemců někdo nebude chtít nebo nebude duchově schopen přijmout ani aplikovat, co zde následuje a co je zjevováno v této porci Nového zjevení. Je to věru proces diferenciace, separace a zvolení loajality vůči pozitivnímu nebo negativnímu stavu, jakožto i odhodlání sledovat cestu neustálého duchovního pokroku. Konec konců je to na každém zvolit si svobodně nebo odmítnout poslání a praktickou aplikaci všeho, co je zjeveno v této dávce Nového zjevení, jak je zaznamenáno v této knize.

 

Ovšem na základě kvalitativního požadavku pozitivního stavu nebyla většina lidských tvorů na vaší planetě ještě hotová podstoupit tento proces. Jestliže v době kdy tento proces byl účinný, jen málo lidí bylo připraveno jej prožívat a mít z něj nějaký užitek, pak ještě méně jedinců bude na určitý čas ochotno zkusit jeho modifikovanou verzi. S ohledem na výše uvedené, dohodneme se na tom, co je dobrý plán a postup v léčebném procesu vůbec: Většina lidí bude moci projít jen jednoduchou počáteční fází tohoto procesu, bohem níž se mohou vyřešit, nebo zmírnit, či značně zeslabit jejich duševní nebo tělesné problémy, získané během pozemského života. Nebude pro ně třeba, aby došlo aspoň tak daleko, aby se octli ve spojení s vlastní nejniternější Duchovní myslí. Někteří budou schopni dostat se do styku se svou nejniternější Duchovní myslí, ale nic víc. Jiní zase budou s to postoupit o krok dále a proměnit stín či stíny na úrovni Duchovní mysli. Menšina bude připravena pokročit až tak daleko, že naváže kontakt s některými svými duchovními rádci, ale ne se všemi. A ještě méně bude těch, kdo budou moci být ve spojení se všemi duchovními rádci, ale ne s Pánem Ježíšem Kristem. A přece ještě i z této menšiny jen malinký počet bude ochoten a připraven prožít ve svém osobním niterném životě vše, včetně Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Zbývajících několik málo jedinců prozatím bude schopno pokročit dále a vyčistit neřádstvo, které obklopuje vnitřní i zevní mysl a pak provést unifikaci jejich Nejniternější duchovní mysli, vnitřní mysli i zevní mysli v jednu sjednocenou duchovně duševněfyzickou mysl.

 

Každý z výše popsaných kroků má své místo i svou hodnotu. Každý z nich slouží nějakému důležitému účelu, nehledě na to, zda se o tom ví, že takovému účelu slouží. Podle rozsahu a stupni připravenosti lidí prožívat jeden nebo více kroků, každý z nich se připravuje k důležité duchovní volbě ve chvíli jejich Posledního soudu a, což je nejzávažnější, v době poslední fáze Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Staví je do pozice na jejich vlastní úrovni pro provedení správného výběru, který rozhodne o místě, jaké zaujmou v povšechné duchovní organizaci Stvoření. Při uskutečňovaní posledního kroku v tomto procesu mějte laskavě na mysli, že postup se poněkud bude lišit u těch, kdo již podstoupili první dva kroky (duchovní hypnoterapie a pravidelné niterné putování) od těch, co nikdy neměli žádnou zkušenost s touto metodologií. Zkušení veteráni tohoto procesu (užije-li se vašeho výrazu) musí pokračovat až k jeho dovršení. Někteří z vás to již zdárně učinili. V takovém případě předcházela zkušenost teoretické formulaci samotného procesu. Tak tomu muselo být z bezpečnostních důvodů. Členové negativního stavu neměli možnost kontaminovat proces, protože se nevědělo, co se má očekávat. Jakmile se tato zkušenost u některých z vás uskutečnila, může se přikročit k formulaci teorie tohoto procesu.

 

Pro nováčky v tomto procesu je nutný značně modifikovaný přístup. Od této chýle je radno, aby se podnikly následující kroky (jsou aplikovatelné jak pro duchovního hypnoterapeuta, pomáhajícího jiným procházet tímto procesem, tak i pro ty, co to činí samostatně):

 

 

(1) Po ustanovení stavu niternosti (podle metod, popsaných ve shora uvedených třech knihách), prvním krokem je určit, zda klient nebo vy (děláte-li to samostatně) jste připraveni a doopravdy ochotni pracovat s vlastní bytostí užitím prostředků této, zvláštní metodologie. Je-li tomu tak, pak můžete přistoupit v prozkoumání povahy těch problémů (mate-li vůbec nějaké), kterými se musíte zabývat.

V nové proceduře, než se naváže důsledné spojení s nejniternější Duchovní myslí, je nutno se nejprve zbavit všech nánosů nečistot, získaných v průběhu celého života na planetě Nula od okamžiku početí až do přítomné doby. Pamatujte si, že tyto problémy užívá negativní stav, aby blokoval váš jasný přístup bez překážek k vaší nejniternější  Duchovní mysli. Konec konců, tyto zvláštní problémy – ať psychologického nebo tělesného rázu – byly získány zvenčí a upevnily se v nevědomé oblasti vaší zevní mysli. Proto je třeba je odstranit z pozic nevědomých procesů této dílčí mysli. Musí nastat odloučení od všeho, co na vás bylo navaleno během vašeho pozemského života a co se následně internalizovalo ve sférách nevědomých částí zevní mysli, jakožto i od jiných aspektů vaší mysli. Tyto jiné aspekty nebyly formovány nátlakem vnějších požadavků, ani sociálním, ekonomickým, rasovým, kulturním a náboženským prostředím. Zde se musí jasně rozlišovat, neboť ve většině případů jsou všechny vnucené a uměle navozené a pak internalizované stavy negativního původu. Jsou zdrojem všech vnějších problémů. V tomto ohledu je nutno se řídit podle pravidla: Dej císaři, co je císařovo, a Bohu, co jest Boží.

Důvodem, proč tyto problémy byly vyřešeny během prvních dvou kroků z pozice Duchovní mysli, bylo to, že tenkrát všechny duchovní bitvy byly namířeny a soustředěny kolem oblasti Duchovní mysli. Boj zuřil, aniž by si kdo toho byl vědom. Průběh této bitvy se projevil v rozličných duchovních, duševních a tělesných symptomech lidí a nikdo nevěděl, jak se tyto příznaky objevily a proč trvaly. Proto vše se muselo dělat ze zmíněné pozice, jeho pohonná látka pro lidské problémy přicházela z této bitevní situace. Avšak nyní bitevní pole se přesunulo na vnitřní a zvláště zevní úroveň lidské mysli. Všechno úsilí negativního stavu se soustředilo na těchto územích, aby se ztížilo chápání toho, co se snaží sdílet Duchovní mysl a všichni ti, co jsou v pozitivním stavu. Zároveň na této úrovni uvědomělosti dochází velmi často ke zdařilému zcestnému usměrňování pozornosti pryč od pravé Duchovní mysli směrem k tomu, co ve skutečnosti je výrůstek falešné vnitřní mysli. V takovém případě lidé si myslí a cítí, jako by byli ve spojení s vlastní pravou Duchovní myslí, a zatím fakticky jsou ve styku s něčím či s nikým jiným. Předstíravost pseudomysli je do takové míry přesvědčivá, že je vskutku velmi obtížné odhalit její podvodnost. Zde opět nutno připomenout, že právě pro tuto zhoubnou práci a pro to blokování jsou používány vnější psychologické a tělesné problémy. Z tohoto důvodu musí být v prvním kroku problémy podobného rázu vyřešeny dříve, než se pokročí dále.

Vyřešení těchto problémů se docílí určitými procedurami, užívanými běžnými léčiteli a hypnoterapeuty. V hlubokém hypnotickém stavu naváže se spojení s klientovou či vlastní nevidomou oblastí zevní mysli a vyvedou se na povrch k jasnému vědomí všechny zapomenuté, potlačené i zatlačené důvody, které jsou v pozadí vědomých problémů. Pak se nabídne jejich vyřešení pomocí procesu změny struktury a vybudování účinného mostu mezi nimi a vlastním jednáním a postojem. Užije se silných sugescí, povzbuzujících k provedení změn v sebeničivém chování a životním stylu. Klient se zároveň učí sebehypnóze, která pomůže v upevňování nových, produktivnějších způsobů chování. Zde se již od samého začátku hypnózy zodpovědnost za pocity blahobytu a jeho stálého posilování přenese na samého klienta. Je zodpovědný za to, že se bude nebo nebude cvičit v předepsané sebehypnóze. Provádí-li ji pravidelně, pak špatné zvyky starého životního stylu, které působí všechny problémy a trampoty, se zlomí a klient se tak stane šťastnějším a funkčně výkonnějším člověkem. Jak bylo řečeno shora, většina lidí se zastaví u tohoto bodu. Chce-li však někdo postoupit dále v tomto procesu, pak další krok je nezbytný.

 

(2) Jakmile jsou všechny zevní faktory získaných problémů odstraněny očistou, musí dojít k navázaní spojení s vlastní Nejniternější duchovní myslí. Od tohoto bodu nadále je třeba ve veškeré práci postupovat z této nejniternější pozicezevní pozici – z pozice vlastní pravé Duchovní mysli k pozici všech, zbývajících oblastí celkové mysli. Po navázání spojení s Nejniternější duchovní myslí a po ujištění se – mocí intuice – že vskutku došlo ke spojení s vaší Nejniternější duchovní myslí, poprosíte tuto Mysl, aby vás upozornila na jiné problémy (jakož i na souvztažné duchovní faktory směrem k psychologických a nebo tělesných problémů – které byly dříve vyřešeny), mající čistě duchovní spojitost i původ. Nyní je nám jasné, že tyto problémy – jako vůbec vše duchovní – nemohou být probírány jinak než z pozice nejniternější Duchovní mysli. Na tomto místě musí být opravena všechna nesprávná pojímání Boha, duchovnosti, života, vztahů, náboženství, stvoření atd., jejich falešnost se musí odstranit a nahradit pojímáním náležitým a pravdivým ve shodě s idejemi Nového zjevení.

Když se tyto ideje přijmou ochotně a svobodně, z vlastní svobodné vůle, pak se může učinit další krok. Ten, kdo má potíže s přijetím idejí Nového zjevení a kdo není ochoten provést nutné změny ve vlastních názorech, filosofickém myšlení, náboženství a systémech víry, dále postoupit nemůže. Rozhodne-li se přece jen kráčet dál, bez přijetí Nového zjevení, končí tím, že se dostane do kontaktu s negativními duchy, kteří budou prohlašovat, že jsou Pánem Ježíšem Kristem a opravdovými duchovními rádci. Tito podvodníci s úmyslem polapit vás do pasti své pseudo-duchovnosti nebo upevnit tu vaši, zajdou až tak daleko, že vám budou předpovídat budoucnost a ujistí vás, že skutečně dojde k událostem přesně tak, jak bylo řečeno. Může být lepší způsob, jak někoho svést ?  Zajisté jsou schopni vyčíst vše z vašeho minulého života či životů v předešlých dimenzích a nastínit úspěšné vyřešení všech s nimi souvisejících problémů, jakožto i nabídnout uzdravení s velmi pěknými a pozitivními výsledky. Je nám teď jasné, že takové výdobytky je velmi těžko hanit nebo je prohlásit, že pocházejí z negativního stavu či jsou dílem zlých duchů. Většina lidí však pohodlně zapomíná, že při nynějším pojímání přirozenosti Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejího Nového zjevení, nebojuje se o nic jiného, než znemožnit přijetí těchto zjevených skutečností.

Aby negativní stav uspěl ve svých snahách, vymyslel zcela nový přístup a přitom se drží svých starých cest neřesti a šerednosti. Nový přístup je v přivlastnění metod a taktik pozitivního stavu: Uzdravovaní, niterní pouť, slova lásky a moudrosti, oslavování a kázání o Bohu (s rozmanitými jmény), ba dokonce i provádění všelijakých zázraků, jen aby zavedly na zcestí – je-li možno – i ty, kdo již přijali a měli co činit s idejemi Nového zjevení. Je to nelehká situace pro všechny žijící na vaší planetě. Ale to je částí dohody a je to nutné pro úplné odhalení pravé povahy negativního stavu. Jak tedy lze ROZLIŠIT mezi pravými a nepravými zvěstmi či mezi pravdivými a falešnými duchovními rádci ?

Jak již bylo řečeno při různých příležitostech, nemáme jinou metodu v přítomné době, než že se radí naslouchat velmi jemnému varovnému hlasu VLASTNÍ INTUICE a opatrně prozkoumávat své pravé úmysly, s jakými přistupujete k těmto důležitým duchovním záležitostem a k procesu niterného putování nebo k duchovní hypnoterapii. Také se vší vážností požádat Pána Ježíše Krista o větší stupeň lásky, rozlišující moudrosti a o nadělení velmi bystré intuice se schopností ROZPOZNAT tyto situace včas, než dojde k polapení do pastí, nastrojených negativním stavem. Budete-li sledovat tyto procedury, pak budete moci vědět, oč běží. Navíc se radí neustále žádat o takovou znalost, ale zároveň pořád sama sebe zkoumat, zpytovat a zkoušet, zda se nevloudily nekalé motivy a nepravé úmysly v tomto, či jiném ohledu. Když se toto bude provádět pravidelně, vaše úsilí přinese dobré ovoce a pak budete mít jistotu v tom, kdo je kdo a co je co. Když dojde k uznání pravé Přirozenosti Pána Ježíce Krista a všech idejí Nového zjevení, pak se může pokročit dále.

 

(3) V tomto stupni pokročení jsi přiveden na vrch vlastní duchovní hory a přistupuje se ke konverzi tvého stínu. Základní pojmy vrchu duchovní hory a stínu byly vysvětleny v knihách „Principy duchovní hypnózy“ a „Kdo jsi a proč jsi zde ?“  Na samém začátku vývojové fáze duchovní hypnózy se předpokládalo, že „stín“ nadále zachovává tvar, jaký se ukázal na vrchu duchovní hory. Mohl se jevit a zůstat jako nějaké zvíře, příšera, démon, neoduševnělá věc nebo jako humanoid. Velmi brzo po tomto počátečním pojímání autor duchovní hypnózy si ujasnil, že pravá konverze „stínu“ nemůže nastat, nebude-li přeměněn ve formu muže nebo ženy a pokud se nestane strážcem u vrat pekla na úrovni Nejniternější duchovní mysli. Zároveň má se mu nebo jí svěřit funkce ochránce bezpečnosti, odrážejícího útoky a urážlivé výpady negativních entit a podvodníků.

V tomto pojímání byl stín transformován v podobu muže nebo ženy a stal se duchovním rádcem. Občas se objeví stínů víc než jeden – jak mužského, tak i ženského pohlaví. Ale to je častěji výjimkou než pravidlem. Pamatujte si, prosím, že vše toto se děje na úrovni Nejniternější duchovní mysli. Proces konverze vlastních stínů odpovídá vymetání smetí, které obklopuje Nejniternější duchovní mysl.

Nicméně tenkrát nebyl nikdo duchovně připraven k tomu, aby si uvědomil, že existuje jak mužský, tak i ženský stín na každé úrovni mysli, se kterým je třeba jednat a konvertovat jej do pozitivnímu stavu. Není to nahodilé, že než negativní stav mohl být aktivován; musela být původní androgynní forma rozštěpena na oddělené mužské a ženské formy, jež se později objevily jako muž a žena v separovaných postavách. Unifikace těchto osudově závažných principů nemohla podnítit negativní stav k tomu, aby vstoupil do jsoucna a bytí. Více o tomto předmětu se můžete dočíst v první části třetí kapitoly knihy „Základy lidské duchovnosti“.

Aby se tato separace udržovala – a s ní i život negativního stavu – do nekonečna, byly jak mužské, tak i ženské „stíny“ přiděleny již na úrovni Nejniternější duchovní mysli, a to za tím účelem, aby vytvářely a udržovaly stav rozbrojů, nerovnosti, animozity, izolace, separace, nedorozumění, externalizace a mnohých jiných negativních rysů všech principů maskulinity a femininity v každém žijícím a dýchajícím jedinci na vaší planetě a v celé zóně vymístění. Tato znalost nemohla by být nikomu přístupná dříve, než unifikace těchto principů ze stanoviska zóny vymístění a planety Nula mohla být dokončena u Nejvyššího, nyní zvaného Pánem Ježíšem Kristem.

Povšimněte si, prosím, že to nebylo náhodou, že v procesu křížení a příprav k narození Ježíše Krista na vaší planetě byl vzat jeden prvek z Josefa – maskulinní princip, a druhý element z Marie – princip femininní. Tyto dva prvky nejprve prošly fúzí, pak k nim byl přidán jeden element z Absolutní vnější mysli Nejvyššího, zkřížen a fúzován. V tomto stavu byly uloženy v Mariině lůně, aniž došlo k tělesnému pohlavnímu styku, aby tak se vyvinulo tělo – kříženec pro Ježíše Krista. Po té postupně byl vložen do toho hybridizovaného těla element z Absolutní duševnostiAbsolutní vnitřní mysli. A posléze – po značných přípravách a procesu přizpůsobování se – vstoupil do toho těla a té duševnosti element, vyšlý z Absolutní duchovní mysliDuch.

Bylo by – to hrubou chybou usoudit, jak to činí většina křesťanů, že sperma Josefa nijak nebylo použito v narození Ježíše Krista. Bylo absolutně nezbytné je použít, jediný rozdíl byl v tom, že Josef si nebyl ničeho vědom a neměl žádný sexuální styk s Marií před narozením Ježíše Krista. Bez využití maskulinního elementu ze zóny vymístění a z planety Nula, Pán Ježíš Kristu by vůbec nikdy nebyl schopen vyplnit Své poslání. Bez tohoto činu by se žádné sjednocení nemohlo provést. Odloučenost sprincipů femininity a maskulinity by potrvala navěky a zóna vymístění by byla obsazena provždy, čímž by zásobovala negativní stav životní silou do nekonečna. Žádná eliminace negativního stavu by nenastala. Vždyť negativní stav je stavem separace všech principů. Aby se provedlo sjednocení femininního a maskulinního principu s ohledem na zónu vymístění a planetu Nula, bylo nezbytné využít obou těchto principů a postavit na nich základ pro budoucí spasení všech chycených do pasti negativního stavu.

Před završením fúze přírodního těla Ježíše Krista v celistvost Nejvyššího, vědomí nutnosti mít alespoň dva stíny dvojího pohlaví nebylo vhodné ani možné. Stín obvykle zůstal nesjednocen se svých opačným principem dokonce i po konverzi. Tato situace je závadná, neboť nedovoluje, aby se prožila unifikace Nejniternější duchovní mysli s ostatkem vlastní mysli – vnitřní a vnější mysli. Duchovní manželství ženských a mužských duchovních rádců je něco, co představuje zcela jiný aspekt duchovní skutečnosti, než tomu bylo s dřívějšími „stíny“. V případě stínů to znamená vysvobození maskulinního i femininního principu z pekel, to jest z negativního stavu a ze stavu odloučenosti. Tento stav separace nedovolil vnímání pravé reality tím, že ji zredukoval na fyzickou, smyslovou a smyslnou úroveň prožitku a komunikování.

Význam duchovního manželství principů představovaných femininními a maskulinními rádci, dlícími v oblasti Nejniternější duchovní mysli, bude probírán v následujícím bodě.

Tedy v tomto stupni pokročení musí být vyveden na světlo jak mužský, tak i ženský „stín“ a obrácen do pozitivního stavu a tak sjednocen. Toto není unifikací lásky a moudrosti, dobra a pravdy, účinné lásky a víry, ani maskulinity a femininity, jak je to v případě principů, představovaných mužskými a ženskými rádci. Je to osvobození principů maskulinity a femininity od všech padělků, překroucenin, perverzí a zmrzačování, způsobených pekly, a unifikací energií, sil, životnosti a sexuality, produkovaných těmito principy. Pomocí těchto sjednocených energií mohou tyto entity – silou vloženou do nich Pánem Ježíšem Kristemochraňovat Nejniternější duchovní mysl před obklopením všelijakými neřádnostmi z negativního stavu a též před pseudomyslí, která byla umístěna do blízkosti pravé Duchovní mysli pseudotvůrci a napojena na nejhlubší, nejnižší pekla zóny vymístění. Zároveň stávají se tyto obrácené entity strážci rovnosti a jednoty všech maskulinních a femininních principů na všech úrovních lidské mysli. Ode dneška toto bude funkcí všech nově sjednocených entit, strážců nejniternější Duchovní mysli. Jakmile tento krok je dovršen, může se pokročit dále.

 

(4) Mnoho lidských tvorů nebude připraveno podniknout tento krok. Je to stupeň pokročení do sféry daleko vyššího duchovního uvědomění a integrace. V tomto stupni je učiněn pokus uvést a poznat předně vlastní duchovní rádce, jakož i jiné duchovní poradce, pokud jsou přiděleni Pánem Ježíšem Kristem. Připravenost k tomuto kroku musí být nejdříve zajištěna ve vlastní Nejniternější duchovní mysli. Je-li určeno, že jakýkoliv případný jedinec není ještě připraven učinit tento krok, pak se navrhne, aby se tato připravenost vyvinula někdy v budoucnu – a to buď ještě zde na Zemi nebo potom. A ovšem, když se tato připravenost ustanoví v blízké budoucnosti, pak to bude nade vší pochybnost známkou, že nastal čas pro setkání s pravými duchovními rádci. Tehdy se může pokročit k dalšímu bodu.

Prokáže-li se, že tento krok se může učinit hned nyní, pak je nutno při vyvolání duchovních rádců sledovat podle postupu, popsaného v knize „Kdo jsi a proč jsi zde ?“ Rozdíl mezi procedurami, uvedenými v té knize a mezi přítomnými požadavky je v tomto ohledu jen v metodách bezpečnostních prověrek. Jak bylo připomenuto dříve, již žádná z dosavadních bezpečnostních prověrek není spolehlivá. Daleko vhodnější metoda takových prověrek je popsána ve čtvrté kapitole knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, zvláště na stránkách 49-56 anglického originálu. Čtenáři se radí, aby se seznámil s touto kapitolou, chce-li zvědět, oč tady jde.

Jemné rozlišování vlastní intuicí je nejrozhodnějším bodem v procesu bezpečnostního prověřování. Znovu zde upozorňujeme: Pociťuje-li se sebenepatrnější stav nepohodlnosti, nesnáze, úzkostnosti, strachu nebo bolesti, nebo čehokoliv nepříjemného ať duchovně, duševně či tělesně, znamená to, že nedošlo ke spojení s duchovními rádci. Bez ohledu na to, co řeknou, jak se chovají a jak pěkné vypadají – i při téměř neprokazatelném pocitu nepříznivosti je jisté, že má co činit s podvodníky. V podobných případech je třeba jim sdělit, co jsou jejich práva a výsady, jak se to popisuje v knihách „Realita, mýty a iluze“ a „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, anebo je odkázat k odebrání se na zvláštní místo, pro tento účel určené Pánem Ježíšem Kristem mezi pekly a mezisvětem duchů – tam se jejich stav ohodnotí a tam se jim dá možnost výběru.

Jakmile však zjistíte, že máte co činit s pravými duchovními rádci, hned přistupte spolu s nimi k práci na všech záležitostech vašeho života. Duchovní rádci mužského a ženského pohlaví představují rovnost, jednotu, jednotnost, harmonii, ucelenost a duchovní spojení čili manželství duchovních principů femininity a maskulinity neboli lásky a moudrosti, dobra a pravdy, pozitivních skutků a víry, objektivnosti a řádnosti, spravedlnosti a soudu, skromnosti a poníženosti, nevinnosti a pokory, vůle a rozumu, citů a inteligence, emocí a logiky, intuice a rozumovosti, úmysly a činů, jakož i všech jiných atributů, vztahujících se k jejich reprezentaci. Jsou zde s vámi, aby vám dali pocit smyslu pro tyto zásady a aby vám pomohli brát je plně na vědomí a začít s procesem sjednocení těchto principů ve vašem život. Proces sjednocování je však funkcí dalšího kroku.

Pokud se týká jiných duchovních rádců, pak tito mohou reprezentovat několik dalších specifických atributů zmíněných nebo jiných duchovních principů, které vyžadují větší stupeň specializovanosti a zdůraznění. Ti jsou vyvoláni a uvádějí se podle potřeby, jsou-li vůbec zapotřebí. Potřebnost jejich zapojení do procesu niterní pouti neboli v procesu duchovní hypnoterapie může být zjištěna pomocí nejniternější Duchovní mysli a již přítomných duchovních rádců a bezpečnostních strážců (dřívějších „stínů“).

V celistvosti tohoto přístupu se na úrovni Nejniternější duchovní mysli musí zajistit minimum požadavků pro navázání tohoto kontaktu a této interakce. Minimálním požadavkem – bez něhož není možný žádný duchovní vývoj a žádná integrace – je přítomnost dvou proměněných stínů, jednoho muže a jedné ženy, jedné prvotní ženské duchovní rádkyně, jednoho primárního mužského duchovního rádce a jednoho z nejvyšších duchovních poradců. Nad tyto minimální požadavky neexistují žádná ohraničení. Můžeš mít tolik duchovních rádců, kolik je ti libo. Avšak mít MÉNĚ, než bylo uvedeno výše, je známkou toho, že SCHÁZÍ připravenost pro opravdovou duchovní transformaci a nový životní styl. Jednou je dovršen tento krok, lze se pokusit o další.

Musí se znovu připomenout, že mnoho lidských tvorů nebude připraveno učinit tento krok. Anebo budou velmi váhat v zaujetí správného stanoviska k duchovním idejím, vztahujícím se k tomuto kroku. A přece bez náležitého dokončení tohoto kroku nemůže dojít k duchovní transformaci. Bez dovršení tohoto stupně pokročení není možno postoupit dále. Pokusí-li se kdo jít vpřed i přes fakt, že příslušný krok nebyl náležitě pojat ani dovršen, uvrhuje se do obrovského duchovního nebezpečí.

 

(5) V tomto stupni pokročení dochází k setkání s vlastním Nejvyšším duchovním rádcem – Pánem Ježíšem Kristem. Toto je nejrozhodnější krok ve všech ohledech. Je to také nejcitlivější krok, co se týká bezpečnosti. Zde budou pekla co nejusilovněji zatarasovat cestu k náležitému uznání a přijetí pravé Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Co největší počet podvodníků může se ukázat během tohoto kroku. Musíte být připraveni použít svou intuici při prověřování každé pídě cesty v procesu setkávání se s Pánem Ježíšem Kristem. Slyšíte-li slova jsem Kristus, já jsem Ježíš, jsem Bůh, jsem Nejvyšší, jsem Pán, já jsem Ježíš Kristus, jsem Jehova a jiné podobné výrazy, pak si můžete být jistí, že nejste ve spojení s pravým Pánem Ježíšem Kristem. Slyšíte-li však slova: Jsem Pán Ježíš Kristus, neznamená to nutně, že se jedná o pravého Pána Ježíše Krista.

A zde je na místě diskuse o Přirozenosti Pána Ježíše Krista. Uslyšíte-li něco jako jsem Syn Boží, Syn člověka a podobné odpovědi a prohlášení, pak nejste v kontaktu s opravdovým Pánem Ježíšem Kristem. Klíčovými slovy v tomto ohledu mají být Lidské Božství (Mé Božství bylo učiněno lidským) a Božské lidství (Mé lidství bylo učiněno Božským). Lidské Božství a Božské lidství prošla unifikací a fúzí v povšechnosti Nejvyššího, čehož výsledkem je úplně nový duchovní stav, mající jen jedno přijatelné jméno – Pán Ježíš Kristus. Nedojde-li k podobné rozpravě či vyciťujete-li, že nastala určitá kolísavost v tomto ohledu, pak můžete být ujištěni, že nejste ve spojení s pravým Pánem Ježíšem Kristem. Řečeno zase: Prozkoumejte svou intuici a prověřte své pocity s krajní opatrností.

Někteří z lidských tvorů se uspokojí, uslyší-li zprávu, že jsou ve styku s Kristem, nebo s Ježíšem, či s Nejvyšším, nebo s Bohem atd. Uzavřou pak svou věc, majíce za to, že docílili, co chtěli, a tím se zastaví. Toto je duchovně velmi nebezpečná situace. S ohledem na skutečnosti popsané v předešlých kapitolách této knihy, nebyl navázán žádný poměr s Novou přirozeností Pána Ježíše Krista. Dochází ke spojení s podvodníky. Když se toto stane, falešný Kristus zavládne vaším životem a bude vás postupně uvrhovat do větší a vaší duchovní záhuby. Jak se tohle bude dít, falešný nejvyšší rádce – nehledě na to, jakého jména použije – zdařile zamění vaše pravé duchovní rádce a dřívější stíny a zotročí vás pod vládou negativního stavu, přitom může mluvit i konat činy „lásky“ a „moudrosti“ (alespoň ze začátku, jen aby vás dostal do svých spárů). Naneštěstí, tito podvodníci, kteří nastoupí na místo vašich opravdových duchovních rádců a dřívějších „stínů“, budou vypadat, chovat se, jednat, jevit se a mluvit přesně tak, jak ti praví. Nebude možno snadno vycítit rozdíl. Nicméně postupně, ač ne hned, začnete se cítit hůř a ukáží se všelijaké podivné duchovní, duševní a tělesné symptomy. V tomto bodě již musíte vědět, oč běží a je na čase učinit nápravu !

Bohužel, mnohým lidským tvorům bude velmi zatěžko přijmout ideu o Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, jak je pojímána v této porci Nového zjevení. A přece od nynějška není možné jiné pojímání a jiný poměr vůči Pánu Ježíši Kristu, zvláště pak, čtete-li tuto knihu anebo přejete-li si podstoupit proces duchovní transformace prostředky duchovní hypnoterapie a niterné pouti, prováděnými každodenně.

Musíte si uvědomit, že došlo k úžasné duchovní revoluci v pojímání Přirozenosti Nejvyššího, jenž se stal Pánem Ježíšem Kristem procesem popsaným v předešlých kapitolách. Jak již bylo uvedeno, tato revoluce zatřese základy veškerého Stvoření a zóny vymístění se vším jejich obyvatelstvem v budoucích věcích. Že tomu tak vskutku bude a že uznání tohoto faktu o Pánu Ježíši Kristu bude záležitostí života a smrti, dovídáme se z vnitřního smyslu slov Pána Ježíše Krista, jak jsou napsána v Janově evangeliu v kapitole 6 ve verších 53-58:

„Ježíš jim řekl: Zajisté pravím vám, nejíte-li maso z těla Syna člověka a nepijete-li Mou krev, nemáte života v sobě.“

„Kdo jí maso z Mého těla a pije Mou krev, má život věčný, a já jej vzkřísím v poslední den.“

„Neboť maso z Mého těla je pravý pokrm a má krev je pravý nápoj. Kdo jí maso z Mého těla a pije Mou krev, ve Mně zůstává a Já v něm. Jako Mne poslal živý Otec a Já jsem živ skrz Otce, i ten, kdo jí Mne, bude živ skrze Mne.“

„To je chléb, který sestoupil z nebe – ne jak jedli vaši praotcové manu a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude živ na věky.“

Nejíte-li maso z těla Syna člověka a nepijete-li Jeho krev, nemáte života v sobě“ znamená přijmout ve vlastním srdci ideu, že lidské tělo Ježíše Krista bylo učiněno Božským, a že prvky, vzaté z Josefa a Marie, byly po jejich zbožštění spojeny fúzí v povšechnosti Nejvyššího, a tak došlo k narození zcela nového stavu křížení v Přirozenosti Nejvyššího. „Pít Jeho krev“ značí přijmout ten fakt, že Nejvyšší vzal jeden prvek ze Své absolutní vnější mysli, provedl fúzi s elementy Marie a Josefa, potom k ním přidal jeden prvek ze Své Absolutní vnitřní mysli a znovu provedl fúzi. A pak když proces divinizace byl dokonán, vzal jeden element ze Své Absolutní duchovní mysliAbsolutního ducha, a dal je dohromady pomocí fúze a klížení. Tímto činem připravil Nejvyšší příznivé podmínky pro lidské tělo Ježíše Krista, aby tak postupně, krok za krokem, v čase a prostoru, zcela prošlé fúzí bylo integrováno v celku Jeho/Její Absolutní Přirozenosti.

Když se tento akt naplnil, stal se Nejvyšší navěky plností Pána Ježíše Krista. I to se má rozumět pod slovy „jísti maso z těla Syna člověka“ a „pít Jeho krev“. Splynutí s touto skutečností dává vpravdě život věčný. O tom svědčí slova „Neboť maso z Mého těla je pravý pokrm a Má krev je pravý nápoj“. Jenom plným přijetím tohoto procesu lze dojít k jistotě, že vskutku jde o spojení s pravým Pánem Ježíšem Kristem. Toto se odráží ve slovech: „Kdo jí maso z mého těla a pije Mou krev, ve Mně zůstává a Já v něm.

Ovšem mnozí budou znechuceni tímto pojímáním Přirozenosti Pána Ježíše Krista čili Nejvyššího. Rovnou odmítnou připustit možnost, že by se podobný proces mohl odehrát u Nejvyššího. Příliš jsou zamilováni do tradičního pojímání Přirozenosti Pána Ježíše Krista či Nejvyššího či Boha nebo do čehokoliv, co mají a čemu věří. Dokonce citují biblická rčení, podle nichž Ježíš Kristus je tentýž navěky (Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i na věky, Židům 13:5). Doslovný výklad tohoto rčení zdánlivě naznačuje, že k žádným změnám v povaze Nejvyššího či Ježíše Krista nikdy nemůže dojít.

Avšak kdyby tato interpretace uvedeného rčení byla správná, především by se pak Nejvyšší nikdy nebyl mohl vtělit ve fyzické formě Ježíše Krista. Vždyť takový krok znamenal ohromnou změnu !  Duchovní, vnitřní spoluoznačení slova stejný prostě má ten význam, že nehledě na to, jak se přirozenost Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, mění, zůstává přesně takovým Jedním Nedělitelným Stvořitelem či Bohem a že není vůbec nikoho druhého v jsoucnu a bytí. Jeho/Její milující, laskavý, spravedlivý a moudrý postoj k Svému Stvoření bude navždy tentýž, nezměněný a bude provždy v absolutní proporci. Toto je význam stejnosti.

Na neštěstí mnoho jedinců po přečtení této knihy skončí přesně tak, jak se to stalo s dřívějšími učedníky Pána Ježíše Krista na planetě Nula, jak to dosvědčuje verš 60 téže kapitoly u Jana: „To je těžká řeč !  Kdopak ji může pochopit ?“  A samozřejmě, jak 66 verš říká: „Od té doby mnoho z Jeho učedníků odešlo zpět a již s ním více nechodili.

Nepřijme-li kdo skutečnost Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, pak se sám odsoudí k duchovní regresi, sklouzne zpět do negativního stavu („odešlo zpět“) a nebude moci již s Ním/Ní více chodit. A toto je duchovní smrtí. S ohledem na tyto skutečnosti je očividné, jako je to důležité v tomto bodě přistoupit k setkání se s Pánem Ježíšem Kristem jako s Nejvyšším duchovním rádcem, a to ze stanoviska nového pojímání Jeho/Její Přirozenosti. Cokoliv méně nebo jinačího bude mít za následek odchod zpět a nemožnost více s Ním/Ní chodit.

Jakmile se toto uvedení učiní, všechny bezpečnostní prověrky jsou provedeny a jste ujištěni, že jste ve spojení s pravým Pánem Ježíšem Kristem, pak Jej/Ji pokorně požádáte, aby s vámi zahájil proces transformace, unifikace a integrace všech principů pozitivního stavu. Tato prosba má za účel prožít ve vlastním srdci osobní Druhý příchod Pána Ježíše Krista. Tento proces sestává z následujících kroků:

 

(6) Když jste se ocitli na vrcholku vlastní hory, kde jsou s vámi duchovní rádci, bezpečnostní personál a Pán Ježíš Kristus, informujte se u Pána Ježíše Krista, jste-li připraveni učinit další krok. Tento stupeň pokročení vede k odstraňování neřádstva a špíny zalévajícího a obklopujícího vaši vnitřní mysl. Je-li odpověď na vaši otázku kladná, požádejte pak Pána Ježíše Krista, aby vás i všechny, co jsou s vámi na vrcholu hory, přenesl na úroveň vaší vnitřní mysli a ukázal vám přesně, v jakém stavu se nachází vaše vnitřní mysl v tomto okamžiku. Vnitřní mysl reprezentuje veškerou duševnost a všechny její procesy (myšlení, cítění, chtění, usuzování atd.) s jejich jakostí i stavem. Duševní pochody se odvozují z jejich duchovních idejí, jež jsou produkovány a jež se u každého odehrávají na nejvnitřnější úrovni Nejniternější duchovní mysli. Jakmile jsou tam vytvořeny, proudí do oblasti vnitřní mysli, kde se transformují v modalitu duševních procesů.

Je to zde, kde většina idejí, ne-li všechny, je zachycena určitými bloky kolem vnitřní mysli, vystavěnými silami negativního stavu, a kde jsou posléze zatemňovány, znetvořeny, zprzněny, zfalšovány a zmrzačeny. Potom, v tomto novém hanebném stavu, je jim dovoleno, aby vstoupily do vnitřní mysli a staly se formou specifické kvality duševnosti. K tomuto účelu umístil negativní stav kolem vnitřní mysli své VLASTNÍ STRÁŽCE (stíny), za jejichž zády stojí četní démoni, kteří infiltrují, filtrují a jinak interpretují všechny zachycené ideje, přicházející z Nejniternější duchovní mysli. Tímto činem dávají zrod mentalitě, jež ve shodě s povahou negativního stavu v nejhorším případě, anebo – v nejlepším případě – je značně pošpiněna, otrávena a kontaminována negativním stavem. Všechny lidské negativní myšlenky, city, impulsy, tendence, náklonnosti atd. vyvěrají z tohoto zvláštního uspořádání.

Účel zde je zřejmý: Za každou cenu se stavět do cesty pravému a ryzímu vnímání, smyslu, chápání, přijetí a aktualizaci všeho, co přichází z Nejniternější duchovní mysli; nebo aby se to slyšelo, vidělo, vyciťovalo a vychutnávalo jinak, než jak to ve skutečnosti vyznívá, pociťuje se a jeví. Máte tu řadu různých stínů – strážců postavených proti pozitivnímu stavu a pro udržování negativního stavu v lidské duševnosti. Jak již bylo uvedeno shora, jsou tito strážcistíny kontrolováni a zásobováni pohonnými látkami v pozadí stojícími démony, kteří zajišťují, aby nedocházelo k žádné proměně těchto strážců do pozitivního stavu a aby bylo zachováno negativní vyznívání lidského duševna do nekonečna.

Při práci na této úrovni je nejprve nutno se zbavit všech démonů majících za úkol zmíněnou činnost. Buď jsou vyhnáni do míst mezi peklem a mezisvětem, nebo jsou uzamčeni přímo v peklech, pokud se vzpírají a nechtějí spolupracovat; anebo se jim nabídne možnost konverze k pozitivnímu stavu, k zapsání se do Nové školy takřka hned na místě. Jakmile jsou démoni takto vyřízeni, musí se odehrát osvobození a obrácení stínů. Připomeňme zde, že jeden stín je mužský a druhý – ženský. Je možno na této úrovni mít víc než jeden pár stínů. Mějte na paměti, že čím víc se postupuje navenek z niternosti, tím víc kvantita převládá nad kvalitou. Moc v číselném množství je mottem na těchto úrovních.

Po osvobození a konverzi stínů a po jejich transfiguraci a přejmenování, ujme se jich bezpečnostní pracovní četa, přicházející z nejniternější Duchovní mysli. Jejich funkcí je konat něco zcela opačného ve srovnání s tím, co bylo dříve. Nyní v moci, jež, jim byla dána Pánem Ježíšem Kristem, stanou se strážci ve službách pozitivního stavu proti negativnímu stavu. Zavřou vrata, jimiž se jde do pekel a před agenty negativního stavu, tak se zajistí, aby nikdy nemohlo dojít k žádným zkreslením, perversím, mrzačením, zatemňováním a falsifikacím čistoty všech duchovních idejí, proudících z Nejniternější duchovní mysli a z pravého duchovního světa. Mají udržet všechny kanály do Duchovní mysli a duchovního světa jasné a čisté a v co možná v nejlepší kondici a aby tak život pozitivní lidské duševnosti byl zajištěn. Důvod, pro který se tyto entity používají pro výše zmíněný účel a ne pro nějaký nový, a to přímo z pozitivního stavu, je v tom, že bývalé stíny této úrovně mají prvořadou zkušenost ve věci všech triků, podvodnosti, vychytralosti a protřelosti negativních sil, což jim umožňuje snadno zachytit každý jejich pokus o navracení a penetraci.

Až tento krok je dokončen, požádáte Pána Ježíše Krista, aby důkladně vyčistil, očistil a uzdravil vaši vnitřní mysl od všeho neřádstva, které na ni negativní stav navalil, a sjednotil mužské a ženské strážce, aby mohli působit v jednotě, jednomyslnosti a harmonii všech duševních aspektů femininního a maskulinního principu. Všimněte si, prosím, že je to mentální úroveň, kde se mezi ženskostí a mužskostí odehrávají neustále nejsurovější akty separace, izolace, mrzačení, nenávisti, nerovnosti a co všecko tam nemáte. Jednou z hlavních funkcí těchto strážců bude udržovat tuto jednotu, rovnost a harmonii zmíněných principů na duševní úrovni života lidských tvorů.

Až dojde k ukončení očisty a vyčištění, požádejte Pána Ježíše Krista, aby ve vás spojil a  sjednotil vnitřní mysl s pravou Nejniternější duchovní myslí, takže již nebudou oddělené, ale v jednotě. Aktivace negativního stavu, jak se ozřejmí v příští kapitole, byla založena na separaci těchto principů a na následném rozdělení různých úrovní jedné mysli na tři autonomní mysli. Každá mysl pak byla obklíčena bloky a pseudomyslemi, aby se tak udržoval slav separace a izolace do nekonečna. Jakmile dojde k této unifikaci, můžete podniknout další krok.

 

(7) V něm požádejte Pána Ježíše Kriste, aby vás i všechny, co jsou s vámi, posunul na úroveň vnější mysli. Pamatujte, že zde se mluví o té části vnější mysli, jež je nevědomá. Devadesát pět procent (95 %) vnější mysli je v trvalém módu nevědomna. Jen pět procent (5 %) je tedy ve stavu vědomí, neboli přístupné vašemu vědomému uvědomění. Když již tento posun byl proveden, zjistíte, že budete muset čelit možná ještě většímu počtu stinných postav s daleko početnějšími podpůrnými systémy démonů, stojícími za jejich zády. Vnější mysl je také obklopena všelijakými bloky a stěnami, které jsou pečlivě střeženy několikerými stinnými postavami obého pohlaví. Počet těchto postav může zahrnovat jednu nebo i více dvojic. Jsou pod kontrolou několika démonů, kteří zajišťují jejich řádné fungování a loajalitu.

Mentalita a inteligence těchto stinných postav je poněkud nízká, tupá a nudná. Takovými jsou i démoni na této úrovni. Mají za účel blokovat jakékoliv cesty jdoucí do nitra a udržovat lidské tvory venku, v zevnějšnostech. Velmi se jim daří udržovat lidské tvory zaneprázdněné vnějšími záležitostmi života, banálními, nudnými, každodenními typy prací, aktivit a lopocení, které nemají žádnou duchovní a vůbec jakoukoliv hodnotu. Jejich posláním je zajistit, aby se tyto nedůležité nebo nejméně závažné činnosti považovaly za velmi důležité nebo dokonce za nejdůležitější pro život, činí je uměle příjemnými a žádoucími, takže se v honbě za nimi věnuje všechen čas. A tím se dociluje to, že není vůbec čas nebo zbývá jen trošinku času pro niternou pouť, pro soustředění se a naslouchání niternému hlasu vlastní intuice. Ano, udržují vás, abyste bylí zaneprázdněni někde jinde a dávají všem falešný pocit, že vše má být právě tak a ne jinak. Jejich účelem taky je blokovat pozitivní ideje náležitých činností a správné chování, vyplývající z vnitřní mysli a z Nejniternější duchovní mysli, a tak abyste ve svém jednání přečasto byli v rozporu s tím, co je pro vás dobré a správné. Můžete mít znalost toho, co je pravé a pravdivé, ale nebudete mít chuť, ani motivaci, ba ani nepocítíte potřebu podle toho se chovat.aniž by přišla správná odpověď. Učinit, abyste se takto chovali, je přesně to, co mají jako svou funkci stinné postavy, umístěné kolem vaší vnější mysli. Vhodným příkladem pro takovou situaci může sloužit někdo propadlý nějaké chemické látce; může velmi dobře vědět, že jeho/její návyk je nesmírně zhoubný, ničemný, ohrožující život, a přece nadále se chová v rozporu s touto znalostí. Jak často jste překvapeni, když zjistíte, že jednáte způsobem, o němž víte, že je nesprávný a nevhodný, ba dokonce pro vás zhoubný !  Ptáte se sama sebe s údivem a pobouřeně: Proč jsem to udělal ?

První věcí tedy je zbavit se těchto démonů stejně, jak se o tom zmiňuje bod číslo pět. Až démoni zmizí, může dojít k osvobození a konverzi stinných postav. Budiž znovu řečeno, že zde máme mužské a ženské protějšky. Jejich účelem je blokovat možnost jednotného vystupování maskulinních a femininních principů a udržovat je striktně odlišné, oddělené, nepoužitelné, navenek přesně definovatelné pro účely diskriminace, nerovnosti a na úrovni povrchnosti. Mají taky za účel učinit tyto principy omezenými, jednostrannými a příliš zdůrazňovat jejich jednostrannývnějškový postoj a způsob jednání, vyvyšováním jednoho principu nad druhým.

Jakmile jsou tyto entity osvobozeny, obráceny a osvíceny Pánem Ježíšem Kristem, stanou se strážci pozitivního stavu, udržující všechny průchody a stezky směřující k zevní mysli jasné, čisté a otevřené, k přijetí, v nezkreslené formě, všeho, co přichází z Nejniternější duchovní mysli a vnitřní mysli. Mají zajistit jasnost a jednoduchost na všech úrovních vnímání a chápání. Jak je vám známo, povaha negativního stavu spočívá v temnotě a složité zamotanosti. Po té, co se určí a objasní jim jejich poslání a až jsou postaveni na správné pozice, požádáte Pána Ježíše Krista, aby důkladně vyčistila očistil vnější mysl od všech nečistot, jedů a bloků negativního stavu. Po té se požádá Pán Ježíš Kristus, aby přistoupil ke sjednocení a spojení vnější mysli s Nejniternější duchovní myslí a vnitřní myslí, aby tak byly jednou, zcelenou, sjednocenou a úplnou myslí, jež bude zasvěcená, loajální a věrná jen Pánu Ježíši Kristu a pozitivnímu stavu.

Od této chvíle můžete prožívat ve svém srdci Druhý příchod Pána Ježíce Krista jako soukromou, osobní událost. Až hluboce prožijete tuto veledůležitou událost, zažijete nový vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Tato zkušenost se projeví také v tom, jaký budete mít vztah k sobě a ostatním. Od této chvíle již se nebudete vyjadřovat v pojmech jako: Má niterná mysl,vnitřní mysl, či má vnější mysl, nýbrž: Moje sjednocená mysl či prostě: Má mysl. Když se dostanete až sem, jste s to učinit další důležitý krok.

 

(8) Prožití individualizovaného Druhého příchodu Pána Ježíše Krista ve vlastní mysli činí vás hodnými toho, abyste poprosili Pána Ježíše Krista o návrat na Základnu vlastního původního domova. Pamatujte si, prosím, že váš život nezapočal na planetě Nula. Počáteční život nikdy nemůže vzniknout na té planetě, kvůli povaze jejího podivného a nezvyklého postavení. Počáteční odstartování každého sentientního života jedině může nastat buď v pozitivním stavu (plus jedna nebo výše), nebo ve stavu negativním (minus jedna nebo níže). Nula nedá popud vůbec k ničemu. Aby něco bylo něčím, něco se musí dodat k nule z toho, co je nad či pod nulou. To je podstatou matematické nuly. Takže každý, kdo se vtělil na planetě Nula, musel přijít odjinud.

 

(a) V případě pozitivních jedinců čili těch, kteří se zde vtělili z místa odpovídajícího postavení nad nulou (0), stane se to, že budou znovu přivedeni do jejich původního domova, tam se setkají s členy té společnosti, k níž dříve patřili. Bude jim zde přidělen pokoj či pracovna, kam se budou denně odebírat a kde se budou potkávat s členy své duchovní rodiny a vykonávat veškerou svou činnost pouze z pozice niternosti, neboť budou v ní. A toto je místo, jež převyšuje vrcholek jejich duchovní hory. Postup je ten, že nejdříve jdou na vrchol své duchovní hory provést bezpečnostní prověrku a pro denní očistu, jak je popsáno v páté kapitole knihy „Kdo jsi a proč jsi zde ?“  Po té se odeberou – spolu se svými duchovními rádci a pod ochranou a péčí Pána Ježíše Krista – na svou domácí základnu. Od této chvíle budou konat svou práci nebo vše, co se má dělat, v místě jim přiděleném na té domácí základně. Je nutno upozornit, že ne mnozí budou schopni dojít až k tomuto bodu ve své duchovní práci. Převážná většina zůstane na vrcholku vlastní hory do konce svých životů na planetě Nula.

(b) V případě negativních individuí, kteří přišli z místa nebo stavu odpovídajícího postavení pod nulou (0), to jest z negativního stavu, ti nebudou posláni na původní domácí základnu. Bylo by to odeslání zpět do pekel. Nechce se jít zpátky do stavu mizerie a temnot, aniž by to bylo zapotřebí k nějakému důležitému poučení nebo pomoci jiným dostat se ven z toho stavu. Raději požádají Pána Ježíše Krista, aby jim přidělil to nejvhodnější pro jejich nový duchovní vzhled, stav nebo podmínky a takovou nebeskou společnost (v pozitivním stavu), která potřebuje lidi jejich typu. A tento stav a místo se stane jejich domovem. Tímto bodem počínaje, po provedení bezpečnostních prověrek a očistě na vrcholku jejich duchovní hory, půjdou na novou domácí základnu, kde budou konat svou práci jedině z té pozice. Proces a povaha té práce pro oba případy (pro přicházející z pozitivního stavu i pro přišlé ze stavu negativního) jsou vylíčeny v páté kapitole knihy „Kdo jsi a proč jsi zde ?“

Důvodem, proč potřebujete jít zpět na vlastní domácí základnu, je to, že ta základna reprezentuje původní stav unifikace a integrace, stav, z něhož jste se oddálili, abyste se vtělili na planetě Nula. Abyste byli znovu ucelenými, musíte se vrátit do stavu sjednocenosti a integrace všech duchovních principů. Domácí základna má tuto duchovní souvztažnost.

 

(9) Když jste se pevně usadili na domácí základně a zařídili jste si tam pohodlné bydlení, můžete začít prožívat nebo se rozpomínat na události, k nimž došlo v průběhu vaší inkarnace na planetě Nula, neboli během přecházení z místa či stavu vašeho původního domova na tuto planetu. Tento krok je podniknut za tím účelem, aby se zjistilo, jaké byly na počátku volby; proč takové výběry byly učiněny; proč došlo, došlo-li vůbec, k úchylkám při prvním kontaktu s vámi zvolenými tělesnými geny, které vyšly z vašich pozemských rodičů; aby se objevilo, jaké byly smlouvy a závazky a zda jejich plnění bylo či nebylo dovedeno do konci. Z takto získané znalosti budete schopni stanovit, co ještě se má udělat pro úplné splnění závazků podle vašeho původního souhlasu. Znovu prožít tento proces může být velmi nepříjemné. Konec konců přicházení na tento světZakouší se přitom naprostá izolace, odloučenost, odmítnutí a opuštěnost – od všeho a vším, co je blízké a harmonické. Nicméně tato zkušenost je také nutná pro náležité pochopení a naplnění života na planetě Nula. Příchod na planetu Nula je vždy pro nějaké důležité duchovní, duševní i tělesné poučení. Nelze získat tuto znalost, aniž znovu prožijete zmíněný proces. Tento proces je sám o sobě součástí toho důležitého ponaučení. ve všech ohledech je nanejvýš surovou, krutou a nepohodlnou zkušeností. Nic není to pravé ani správné v průběhu inkarnace na planetě Nula.

 

Z takového poučení se získá náležité, významné a zcela odlišné pohlížení na vlastní život na planetě Nula. A to pak pomáhá při redefinování všech interpretací životních událostí během putování na této prapodivné planetě, a to ze stanoviska nově získané perspektivy.

 

(10) Shora popsanou zkušenost může následovat odhalení vlastního skutečného poslání na planetě Nula. Z bezpečnostních důvodů ne všechny aspekty toho poslání mohou být odhaleny. Získání plné znalosti o povaze vašeho poslání mohlo by nepříteli poskytnout celý plán od vaší „pevnosti“ a jejich slabých míst. Nepřítel – negativní stav – by použil takové údaje k tomu, aby rušil a podkopával toto vaše poslání. A proto plán vašeho života, odrážející se ve vašem poslání, je odhalován v postupných, malých a bezpečných krůčcích. Když jeden krok je dovršen, něco z aspektu příštího kroku je vám zjeveno, a to právě než k němu má dojít, nikoliv však hodně napřed do budoucnosti. V případě obrácených agentů negativního stavu situace je poněkud jiná. V podobných případech není třeba brát v úvahu nějaké bezpečnostní důvody, ježto plán jejich života byl vypracován negativním stavem. Tím plný rozsah jejich poslání může být odhalen v jednom nebo dvou sezeních.

Avšak obrácení negativní entity nebo záporného agenta do pozitivního stavu znamená, že bude Pánem Ježíšem Kristem pověřen NOVÝM úkolem a posláním. Celý plán této mise nemůže být zjeven pro bezpečnostní důvody. Zde se plně uskutečňuje odhodlání sloužit Pánu Ježíši Kristu v jakémkoliv rozsahu, situaci, v jakémkoliv stavu a místě. Plně se důvěřuje Pánu Ježíši Kristu, že pro vás zvolí ten co možná nejlepší životní plán, jenž je nejvhodněji v souladu s jedinečnými kvalitami vaší nově integrované mysli a její osobnosti. Konec konců jen Pán Ježíš Kristus, jsa v Absolutním stavu, může vědět v absolutním smyslu, co je pro vás dobré a vhodné. Podobná determinace není možná ze žádného jiného stavu. Všichni jste relativní vůči absolutnímu stavu. Proto je sebepoznání, jakož i všechno jiné, pouze relativní. Jenom Pán Ježíš Kristus toto může učinit. Z toho důvodu zjevuje aspekty vašeho životního plánu v malých krůčcích, podle toho, jak jste připraveni učinit další krok. Předčasné odhalení obsahu toho kroku může ohrozit vás život i důležité poslání. Jsme-li v negativním stavu, musí se úzkostlivě dbát bezpečnosti. Užije-li se váš výraz. Vaše volby, konané z vlastního popudu, nemohou brát v úvahu povšechnost vaší přirozenosti z hlediska jejího věčného trvání.

Proces duchovní transformace pomocí Nové duchovní hypnoterapie a vcházení do nitra je jiný pro ty, kdo se vtělili na planetu Nula z pekel. Ve skutečnosti je konfigurace jejich duchovních rádců a stínů vzhledem ke všem ostatním v postavení opačném. Je jen přirozené, že jejich pravými duchovními rádci jsou negativní duchové, démoni, ďáblové a satanášové, kteří mají v moci jejich životy (jejich funkce – viz kapitola 29 této knihy – pozn. zpracovatele). Vrchol jejich duchovní hory se nachází v nejnižším bodě, v pekle, což oni ovšem vnímají jako nejvyšší bod. Mají přesně stejnou hierarchii organizace, a to tak, jak bylo popsáno výše: Až na to, že jejich stíny, či to, co oni považují za stíny, jsou vlastně pozitivními entitami, které jim byly přiděleny pozitivním stavem. Je jen samozřejmé, že jsouce dětmi temnot, považují tmu za světlo a světlo za tmu. Takže se jim jejich duchovní rádci počátečně jeví jako bytosti světla, kdežto bytosti světla jsou pro ně stíny. V procesu jejich duchovní transformace je nutno, aby vzali tato fakta do pozornosti.

Agenti negativního stavu, kteří si přejí konvertovat na stav pozitivní, musí si uvědomit, že jejich duchovní rádci jsou ve skutečnosti stíny a že to, co považovali za stíny, jsou jejich praví duchovními rádci. Postavení všech se musí uspořádat v opačném směru, a to tak, aby každý dostal své pravé místo ve vědomí klienta. Je nutno navázat spojení s vlastním nejvyšším stínem, kterým je Pán Ježíš Kristus, a s Jeho/Její pomocí se mají postupně, krůček za krůčkem, vyvádět z temnot aktem postupné konverze jejich tak zvaných duchovních rádců. Až k tomu dojde, vytvoří pro ně Pán Ježíš Kristus pravou duchovní horu, na jejímž vrcholku se objeví v pravém světle a v náležité pozici ti, co jsou jejich opravdovými duchovními rádci, dříve považovanými za stíny. Na druhé straně jejich dřívější duchovní rádci čili ti, co byli považováni za duchovní rádce, stanou se po svém vysvobození a konverzi do pozitivního stavu jejich bezpečnostními strážci na všech úrovních Nejniternější duchovní mysli, vnitřní mysli i mysli vnější. Všechny ostatní kroky v tomto procesu jsou souhlasné se vším, co bylo uvedeno shora.

 

Dokončení probírané duchovní transformace má jinou sounáležitost a následek pro ty, co zůstávají v zóně vymístění a na planetě Nula než pro ty, co přebývají v plnosti pozitivního stavu.

 

Jak již bylo řečeno v předešlé kapitole, po tom, kdy došlo k úplné fúzi fyzického těla Ježíše Krista v celek Přirozenosti Nejvyššího, a stalo se tak Jeho/Její integrální částí a kdy se Nejvyšší stal v plné reálnosti, nikoliv jen potenciálně, Pánem Ježíšem Kristem, bylo dalším krokem znovuuspořádání, přestavba a transformace myslí všech jiných sentientních entit ve Stvoření. Tento proces probíhá v pozitivním stavu za účelem nasměrování všech sentientních myslí k Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, aby mohly mít k Němu/Ní nový vztah, duchovně souhlasný s touto Přirozeností.

 

Členové pozitivního stavu ve Stvoření a jeho multivesmírech, kteří nejsou částí zóny vymístění, přebývají v oblasti, která je pod vládou principů Božské lásky a Božské moudrosti Pána Ježíše Krista. Jich se netýkají pravidla zóny vymístění ani negativní stav zla a nepravd. Proto proces jejich transformace přináší okamžitě své plody. Stupeň a rozsah jejich změn je pronikavý a bezprostředně zkušenostní podle zásad „zde a nyní“. Není zde nic, co by jim překáželo nebo jim zatarasovalo cestu k okamžitému prožitku toho zde a nyní.

 

Avšak zcela jiná situace je s lidmi sídlícími ještě v zóně vymístění a na planetě Nula. Vaši situaci nelze porovnat se situací lidí, kteří přebývají duchovně, duševně i tělesně v pozitivním stavu. Pozitivní lidé na vaší planetě a v jiných územích zóny vymístění nacházejí se v pozitivním stavu VNITŘNĚ, DUCHOVNĚ, nikoliv fyzicky, a velmi často ani ne duševně. Zde máme rozhodně hlavní rozdílnost. Pokud si vzpomínáte z kapitoly XVI knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, vaše hmotná těla byla vytvořena z elementů vašeho prostředí. Prvky vašeho prostředí sestávají ze zla a nepravd. Váš duch a vaše duše jsou úmyslně polapeny v pasti vašeho těla a vnějšího prostředí, pro které všechny druhy zla a nepravd; tj. negativní stav, jsou přirozeným stavem událostí. Z tohoto důvodu musíte si ještě – nehledě na to, jak úspěšnou může být vaše duchovní transformace ponechat hmotná těla a žít v jejich vlastním prostředí. V následující kapitole bude více zjeveno o tomto předmětu. Vinou této situace vždy bude trvat separace mezi slabounkým životem vašeho těla s jeho funkcemi a mezi životem vašeho ducha a vaší duše.

 

Musíte si jasně uvědomovat, že v procesu genetického inženýrství a experimentování pseudotvůrců za účelem zfabrikování takového těla a prostředí, jež by byly vhodné pro výrobu a údržbu všech druhů zla a nepravd, to jest pro negativní stav, bylo kolem pravé sentientní mysli lidí a mezi jednotlivými úrovněmi jedné mysli vykonstruováno něco jako obal nebo kruhová genetická stěna. Toto bylo vykonáno za tím účelem, aby bylo zabráněno jakémukoliv přístupu k pravým duchovním principům pozitivního stavu. Nyní se musí říci toto: I když se vám může podařit odstranit bloky mezi jednotlivými úrovněmi vaší pravé mysli, zůstane vám ještě ten obecný obal či cirkulární stěna, oddělující tělo a jeho život od ostatních sfér mysli. Je ponechán jen mizivě nepatrný prostor pro jejich vzájemné spojení, a to proto, aby se dovolilo proniknout právě tolika životním podpůrným elementům, kolik by mohlo udržet tělo naživu a funkčně schopným.

 

Nejubožejší situací pro lidi v negativním stavu je to, že ať jakkoli, jsou svázáni zákony a pravidly, které řídí tento stav. Tyto zákony nelze porušit ani pozměnit, pokud existuje negativní stav ve svém účinném a dominantním postavení. Jejich dodržování je věcí přežití. Jeden z takových zákonů staví vás do úplné závislosti na vašem prostředí a na vnějšnostech v obecném smyslu. Neustále se musíte ohlížet po pokrmu a přístřeší. Jinak vaše tělo nebude moci žít. Je zde taky značný stupeň závislosti na jiných a na jejich schválení, jakožto i na mnohých podobných věcech. (Jsou to opět jedny z nejdůležitějších ovládacích programů Sil temna – pozn. zpracovatele.) Tato situace dává zrod všelijakým tradicím, zvykům, náboženským směrům, institucím, konvencím, kulturám atd., což se stalo integrální částí vašeho každodenního žití. Tvoří kupu požadavků, očekávání a konformity, jež se musí sledovat, chcete-li něco v čemkoliv docílit. Z této situace vytryskly uměle vytvořené stavy ega a jejich duševnosti. Tyto „ego – stavy“ byly nasazeny na vaši pravou mysl nebo pravou přirozenost. Tím se stává, že vaše mysl, vaše pravé jsem, je chyceno do pasti této falešné mysli zvané „ego – stavy“. V převážné většině případů stane se tato falešná mysl jedinou realitou jsoucna a bytí.

 

Protože není žádnými prostředky možné odstranit tento vnuceně nasazený artefakt během vašeho života na planetě Nula – nehledě na to, zda jste nebo nejste si vědomi této situace – existuje neustálé napětí mezi těmito dvěma stavy. Toto napětí se stává zdrojem pro mnohé, ne-li pro všechny, duchovní, duševní a tělesné problémy, které na vás pořád dorážejí. Pro tento důvod – i po dovršení procesu duchovní transformace a unifikace vaší pravé mysli, – stále ještě u vás zůstává tato zevní skořápka, dovolující vám možnost přežití v zóně vymístění. Tento krunýř, tak nezbytný pro přežití, působí, že se vnímá velmi málo, nebo téměř nic z výsledků práce, prováděné a vykonané vnitřně.

 

Kvůli této situaci máte být realistickými a připustit, že ve vašich zevnějšnostech budete ještě podléhat všem možným problémům, starostem, úzkostem, strachům, nemocím atd. Toto je vlastní povahou negativního stavu. Nezapomeňte, prosím, že přece jen ten krunýř sestává z elementů zla a nepravd (čili, abychom byli přesní, ze souvztažících s nimi faktorů zla a nepravd), které produkují vaše problémy a různé nepříznivé stavy.

 

Jediným rozdílem, který pocítíte po dovršení transformačního procesu, bude to, že se vám bude dařit daleko úspěšněji zápolit a překonávat tyto nepříznivé stavy; budete cítit, že máte větší moc nad vlastním životem; budete prožívat větší intenzitu niterného pokoje; a schopnost přijímat tento stav jako nezbytný po dobu vašeho tělesného přebývání v negativním stavu. Budiž znovu připomenuto, že žijete přece na území nepřítele. Vdechujete jeho vzduch, jíte jeho potravu, pijete jeho nápoje, užíváte jeho výrobky a plodiny atd. Toto jsou základní věci pro vaše tělesné přežití.

 

Avšak to, že jste byli niterně transformováni mimo hranice tohoto krunýře, staví vás do přímé opozice vůči všem pravidlům a nařízením vašeho nepřítele. Ale jste na jeho území. A proto je jen samozřejmé, že po prožití duchovní transformace může se vám stát, že zažijete zcela odlišný druh těžkostí, než jaké jste měli před tím procesem. Budete více vnímat krutost reality negativního stavu. Budete citlivější na surovosti a ohavnosti, jež se dějí kolem vás. Daleko více budete rozrušeni nespravedlností, utrpením a bídou, stále kdekoliv přítomnými. Bude se na vás více naléhat, abyste se vzdali a přizpůsobili požadavkům všech, žijících pod vládou negativního stavu. Budete daleko intenzivněji napadáni mocnostmi negativního stavu, zvláště niterně, v podobě takových prožitků, jako jsou těžká pochybování, nejistoty a kolísání. Někdy se vám bude zdát, že jste v horší kondici, než jste byli před dobou duchovní transformace. Vždy váš životní styl proudí v protisměru k životnímu stylu negativního stavu. Plavete proti proudu. Síla proudu je ohromná. Není to lehké a nebude to lehčí.

 

Při tom však budete mít větší stupeň protekce a podpory, který vám poskytne Pán Ježíš Kristus, vaše duchovní rodina a pravá mysl ve vašem nitru. Jediným způsobem, jak přežít tyto nové okolnosti, je denně vcházet do nitra, prodlévat zde s vlastní opravdovou rodinou a čerpat u ní posilu, dar uzdravení, energie, odhodlanosti atd., s tím; aby se mohlo pokračovat v usilovném plnění vašeho poslání až do doby, kdy budete připraveni na odvolání z negativního stavu. Toto je ten pravý důvod, vlastně nejdůležitější příčina, proč se vám klade na srdce, abyste dennodeně a neustále konali niterní pouť.

 

Zde je na místě varovná poznámka. Proces duchovní transformace bude svou kvalitou, obsahem a stupněm, rozsáhlosti a hloubky jedinečně odlišný pro různé jedince, a to v souladu s jejich individuální potřebou. Také proces, styl, modalita a způsob a prostředky niterného putování se budou LIŠIT od jedince k jedinci. Není v tomto ohledu možné nějaké ZEVŠEOBECŇOVÁNÍ. Je to odpovědností každého jednotlivce, aby zjistil z pozice své sjednocené mysli, s pomocí své duchovní rodiny a zvláště pak Pána Ježíše Krista, jaký styl, způsob a prostředky při niterném putování se má podniknout a jaká je pro něj jeho nejlepší a nejúčinnější forma a frekvence.

 

Nicméně, obecný nárys těchto procedur a kroků bude hodnotný pro všechny, kdo podstoupí tento proces, a to pro drahnou ještě chvíli. Zde nejdůležitější věcí je pamatovat si, že váš duchovní proces, vcházíte-li do nitra denně, či jste neustále uvnitř, má věčnou hodnotu. Provádíte jej více pro vaši věčnou budoucnost než pro přebývání nyní a zde na této planetě. Nemáte ani ponětí, čemu se můžete vyhnout po fyzické smrti svého těla tím, že podstoupíte proces duchovní transformace a trvalého prožívání niterného putování. V přítomné chvíli vás ani nemůže napadnout, jak nesmírně cenné je vaše duchovní transformování a následné niterné putování pro veškeré Stvoření a jeho multivesmír. Prosím, pamatujte si toto a nechť neklesá vaše srdce. V evangeliu Lukáše v kapitole 18 ve verši 1 je psáno: Je třeba se stále modlit a neochabovat. Modlit se v této souvislosti značí putovat dovnitř. Stále značí neustálým způsobem. Neochabovat značí, že je snadno ztratit odvahu, stát se nahořklým, roztrpčeným a beznadějným, nesetrvá-li se v niterní pouti, aby se bojovalo proti těmto protivným a bídným stavům. Prosím proto, abyste v zájmu všech v pozitivním i negativním stavu, jakož i ve vašem zájmu vlastním neochabovali a abyste neustále pokračovali ve vcházení do nitra a v setrvávání v něm, pokud ještě zůstáváte ve svém těle – až do samého konce vašeho života na planetě Nula.

 

Ten/ta, co má uši k slyšení a naslouchání, ať slyší a poslouchá, co Pán Ježíš Kristus zjevil v této kapitole.“

 

 

 

(6)

Kapitola šestá

 

TAJEMSTVÍ O PSEUDOTVŮRCÍCH

 

 

Dne 10. února 1988 ve 4:15 bylo ke mně slovo Pána Ježíše Krista, řkoucí:

 

„Mnoho bylo zjeveno ohledně povahy pseudotvůrců a jejich metod, jakým byl aktivován negativní stav, v knihách „Základy lidské duchovnosti“ a „Kdo jsi a proč jsi zde ?“. Tehdy poprvé v dějinách lidstva na vaší planetě byly odhaleny původ a podstata negativního stavu. Dříve, než bylo toto odhalení, nikdo přesně nevěděl, jak negativní stav vešel do jsoucna a bytí.

 

Nejběžnější historka, uznávaná většinou lidí, se odvozuje z dosavadního smyslu několika míst v Biblí svaté. Například v Judově epištole ve verši 6 (tato epištola má jen jednu kapitolu) se píše:

 

„Ach ty anděly, kteří se nedrželi svého panství, ale opustili příbytek svůj,

On k soudu velikého toho dne vazbu věčnou v temnotě schoval.“

 

Z tohoto údaje se vyvozuje, že původ negativního stavu lze nalézt u andělů Božích, kteří z nějakého či jiného důvodu se rozhodli rebelovat proti Bohu a odejít z pozitivního stavu nebe a založit svou vlastní doménu. Není zde však řečeno, pročneobsahuje žádný vnitřní duchovní smysl. Žádná epištola jej nemá, jak již bylo zjeveno skrze Swedenborga. Je to však jiné s jinými údaji v Biblí svaté, které vnitřní, duchovní význam mají. První může být nalezen u proroka Izaiáše, kapitola 14, verše 12-15: andělům se vůbec mělo zachtít udělat něco tak bláznivého. Mohlo by se zdát, že hodně toho v hlavě neměli, když přišli na takovouto hloupost. Ovšem výše citovaný údaj

 

„Jak jsi spadl z nebe, Ó, Lucifere, synu rána !

Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů !

 

A v srdci sis říkal:

„Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy;

zasednu též na hoře setkávání na nejzazším severu;

vystoupím nad výšiny oblaků, budu jako Nejvyšší.

„Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy !“ “

 

Doslovný smysl těchto veršů napovídá, že existovala osoba jménem Lucifer (ranní hvězda), který byl synem Božím, a který se rozhodl svrhnout Nejvyššího a sám se stát Bohem. Následkem této pošetilé pýchy bylo to, že Bůh vyhodil Lucifera z pozitivního stavu. Po tomto činu se Lucifer usídlil v zóně vymístění (mimo pozitivního stavu), založil všechny pekla a zahájil své trvalé válčení proti Bohu a všem členům pozitivního stavu. Nicméně, dokonce i v doslovném smyslu, tento údaj je vytrženvnitřním, duchovním smyslu tento údaj nemá vůbec co činit s nějakou zvláštní osobou či pozemským králem. V žádném případě se netýká nějakého anděla, archanděla či jiného hodnostáře pozitivního stavu. Vztahuje se však na veškerý negativní stav, reprezentovaný Babylonem a jeho vladaři. Popsán je zde proces aktivace negativního stavu a jeho konečného zániku. Źádný jiný význam se nemá vyvozovat z výše citovaného textu. z kontextu kapitoly. Týká se osudu babylónského krále, jenž byl vylíčen jako Lucifer. Ve

 

I ještě význačnější v tomto ohledu je to, co vylíčil prorok Ezechiel v kapitole 28 ve verších 12-19:

 

 

„Toto praví Pán Bůh:

 

Byl jsi znak dokonalosti, plný moudrosti a dokonce krásný.

Byl jsi v Edenu, zahradě Boží;

Pokrývaly tě všechny drahokamy:

Sardonyx, topas a diamant, beryl, onyx a jaspis, safír, tyrkys a smaragd se zlatem.

Dovedné zhotovení tvých tamburin a píšťal bylo připraveno na den, kdy jsi byl stvořen.

 

Byl jsi zářivý cherub ochránce;

Já jsem tě ustanovil;

Pobýval jsi na svaté hoře Boží;

Procházel ses uprostřed ohnivých kamenů.

Byl jsi dokonalý ve svých způsobech ode dne svého stvoření,

dokud se v tobě nenašla nepravost.

 

Pro hojnost tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil;

proto jsem tě svrhnul jako znesvěcenou věc ven z hory Boží,

a vyhladil jsem tě, cherube ochránče, z prostředku ohnivých kamenů.

 

Povyšoval ses kvůli své kráse, svoji moudrost jsi zkazil kvůli své skvělosti;

Svrhl jsem tě k zemi, položil tě před krále, aby mohli na tebe zírat.

Znesvětil jsi své svatyně množstvím svých nepravostí, nepravostí svých obchodů;

proto  jsem rozhořel oheň z tvého středu;

ten tě pohltil,

a Já tě obrátil v popel na zemi před očima všech, kteří tě spatřili.

Všichni z lidí, kteří tě znali, se nad tebou zděsili;

stal ses hrůzou, a nebudeš již nikdy navěky.“

 

 

doslovném smyslu tento text pojednává o zničení tyrského krále. Ve vnitřním, duchovním smyslu, je zde obsaženo vyprávění o pseudotvůrcích, čili o prvních lidech na planetě Nula (tehdejší Zemi), u nichž se zrodil nápad aktivace negativního stavu.

 

Popisuje se jejich původní stav velkého vědění, moudrosti, vědy a schopností, jež byly použity při nastolování negativního stavu všech druhů zla a falešností.

 

Byl jsi v Edenu, zahradě Boží“ zde znamená být v přírodním stupni Stvoření Nejvyššího. Skutečný přírodní Vesmír je vnímán a pojímán jako Boží zahrada neboli Eden. Drahokamy, které jsou zde vypočítávány, znamenají rozličné hluboké duchovní, duševní a přírodní znalosti a inteligenci, jimiž byli obdařeni, a také vědu genetického inženýrství („množství tvých obchodů“).

 

Byl jsi zářivý cherub ochránce“ označuje jejich umístění ve Stvoření – v nejvnějšnějším stupni, jenž je vnímán jako obalující kůže veškerého Stvoření. Negativní stav nemůže být počat nikde jinde, než v nejzevnějším přírodnímstupni Stvoření.

 

Pobýval jsi na svaté hoře Boží“ značí, že lidé na této planetě byli původně integrální součástí pozitivního stavu.

 

Dokud se v tobě nenašla nepravost“ znamená otázku, kterou položili tehdejší učenci:

 

 

„Jak by VYPADAL ŽIVOT,

 

kdyby byl odvozován ne z duchovních principů a ne od Nejvyššího,

 

NÝBRŽ ZE STUPNĚ PŘÍRODNÍHO,

 

z nejvíce zevního postavení Stvoření,

 

nikoliv z nejniternější pozice Stvoření, jak tomu vždy bylo ?“

 

 

Ptát se takto znamená UČINIT TEN NEJPRVNĚJŠÍ krok směrem k plné aktivaci negativního stavu. Proto se to považuje za „nepravost“, kvůli ohromným duchovním důsledkům a následkům, které to má pro veškerý přítomný časový cyklus Stvoření !

 

Pro množství tvých obchodů“ znamená ROZSÁHLOU EXPERIMENTACI V GENETICKÉM INŽENÝRSTVÍ A FABRIKACI ROZLIČNÝCH ŽIVOTNÍCH FOREM, jež nejsou přímo odvozeny ze žádných pravých duchovních principů. Tvé nitro se naplnilo násilím, a ty jsi zhřešil“ označuje, že vědci se následkem úspěšného genetického inženýrství stali hlavní hnací silou lidstva směrem k nastolení negativního stavu a vnucením své vůle a volby („nitro“). Tento svobodný výběr měl za následek to, že se objevil HŘÍCH.Hřích“ není nic jiného, než využití vlastní svobodné vůle a volby pro nesprávný neduchovní účel neboli pro vlastní výhodu bez ohledu na obecné dobro či na Pána Ježíše Krista (tenkrát Nejvyššího). Toto vede k znesvěcení pravých duchovních principů, což je zřejmé ze slov: „Proto tě svrhnu jako znesvěcenou věc z hory Boží.“. „Srazit z hory Boží“ označuje být vyloučen z pozitivního stavu Stvoření a upadnout do Zóny vymístění. Verše, které následují za tímto údajem, popisují budoucí osud aktivátorů negativního stavu („ a nebudeš již nikdy více navěky.“). Toto teprve nastane. Pojem „Lucifer“ byl vysvětlen jinde (viz stránky 10-11 v první kapitole knihy „Chápání a naplnění našeho pozemského života“ a na stránkách 17-18 první kapitoly knihy „Čtvero pojímání duchovní struktury Stvoření.)“

 

Tudíž ze shora popsaného a vysvětleného má být očividné zas a zas, že nikdo z jedinců duchovního světa by nemohl chtít ani byl schopen dát původ negativnímu stavu. Historie a tajemství pseudotvůrců byly zahaleny velkou nevědomostí a z převážné části o nich nebylo nic dáno znát nikomu, až do doby uveřejnění knihy „Základy lidské duchovnosti“. Přesto je tu nějaký nepřímý následek jejich existence na vaší planetě, a to ve formě obskurních zkazek o Lemurii, Atlantidě, El Dorádu a v podobných vyprávěních. Nikdo přesně neví, co ty země znamenají, kde se nacházely na vaší planetě, by zda vůbec existovaly. Dosud nemáme žádný hmatatelný, přesvědčivý důkaz o jejich existenci. Konec konců, jak si vzpomínáte z knihy „Základy lidské duchovnosti“, postarali se pseudotvůrci velmi pečlivě o to, aby byly důkladně vyhlazeny z povrchu pozemského všechny stopy jejich existence.

 

Swedenborg něco zjevil o Zlatém, Stříbrném a Bronzovém věku atd. Není v jeho spisech žádná přímá zmínka o existenci pseudotvůrců, vyjma jakési vědomí toho, že na vaší planetě býval stav čistých duchovních principů lásky a moudrosti. Tento stav se postupně zhoršoval až do tak zvaného Pádu. Avšak ze spisů Swedenborga nelze vyvozovat pravou znalost a pochopení původu negativního stavu. V jeho době nikdo nebyl připraven na to, aby snesl plný rozsah takového poznání. (Před 250 lety – pozn. zpracovatele.) Duchovní podmínky tehdy byly takového druhu, že nebylo vhodné zjevit o tom více. Nicméně vnitřní smysl některých vyprávění zaznamenaných v Biblí svaté obsahuje tuto plnou znalost. Avšak nikdo nemá klíč k rozluštění toho vnitřního smyslu. Ten klíč byl schován úmyslně, aby se dovolilo negativnímu stavu projevit naplno svou povahu. Kdyby klíč byl přístupný dříve, než došlo k tomuto odhalení, nikomu by se nezachtělo zůstat v negativním stavu. Negativní stav by neměl příležitost prokázat svůj význam. V takovém případě by bylo Stvoření nesmírně ZNEPOKOJENO, že tak životně osudná a závažná ODPOVĚĎ CHYBÍ. Bylo by ve své životní povaze – činit volbu, OCHUZENOU o jednu z nejdůležitějších znalostí – CO NEVOLIT.

 

 

 

 

PŘÍBĚH O PSEUDOTVŮRCÍCH

 

(2. kap. Geneze)

Tentokrát je možno přistoupit ke zjevení některých dodatečných informací o tajemství pseudotvůrců. Příběh o pseudotvůrcích má svůj začátek ve Svaté Bibli,druhé kapitole Genese, verši 15, s pokračováním k verši 26 kapitoly jedenácté téže knihy. Vše, co následuje po tom verši, jsou historické události, v nichž jsou ukrytá duchovní tajemstvíhlubšího významu, vztahující se na následky aktivace negativního stavu, k přirozenosti Nejvyššího a Jeho/Její inkarnaci na vaší planetě, na Jeho/Její zápasy s pekly, k jeho/Jejímu vkročení a pobytu v peklech, k procesu spasení a, což je nejdůležitější, k procesu Jeho/Její fúze, kdy se stane Pánem Ježíšem Kristem.

 

Takže prvních jedenáct kapitol Genese nemá vůbec žádný historický význam. Tam je vylíčeno hluboké tajemství aktivace negativního stavu pseudotvůrci a jak se odehrálo. Činnost samého prvního člověčenstva na vaší planetě je popsána ve verších 19-20 druhé kapitoly Genese v Biblí svaté. (Poznámka o pojmech „člověčenstvo“ a „lidstvo“. Termín „člověčenstvooznačuje první skutečné lidi, žijící na pravé planetě Zemi. (Pravá Země je skutečná podstata Země, ostatní „Země“ v jiných dimenzích jsou její odlesky a nejsou tedy pravé – toto je třeba rozlišovat – pozn. zpracovatele). Pojem „člověk“ značí jak ženský, tak i mužský princip. Termín „lidstvo“ se vztahuje pouze na lidi, zfabrikované pseudotvůrci a umístěné na planetě Nula (planeta Nula je nejzevnějšnější odlesk skutečné podstaty planety Země – pozn. zpracovatele). Opět zahrnuje jak ženský, tak i mužský rod.) „Adam“ reprezentuje toto lidstvo. Adam nebyl jedna samotná osoba, jak tomu stále ještě mnozí na vaší planetě věří. „Adamem“ se popisují první androgynní lidé (obojpohlavní lidé – pozn. zpracovatele). Měli za účel přichystat určitou dimenzi na té planetě pro aktivaci negativního stavu umístěním všeho na této planetě do vhodné pozice k tomuto účelu a stavu.

 

Fakt o těchto přípravách je skryt ve slovech verše 20: „Člověk tedy pojmenoval všechen dobytek, ptactvo ovzduší i všechnu polní zvěř !“ „Pojmenovat“  v této souvislosti znamená ODHALIT a OZNAČIT určité důležité OBSAHY a IDEJE v rozličných oblastech VĚDOMĚ CÍTÍCÍ MYSLI (dobytek, ptactvo, zvěř), které se staly osudově závažnými pro genetické inženýrství, přípravu to pro aktivaci negativního stavu.

 

V této konotaci

 

dobytek“ znamená genetický kód pro vývoj niterných oblastí budoucí lidské mysli.

 

Ptactvo“ znamená genetický kód pro vývoj vnitřních oblastí té mysli;

 

a všechna polní zvěř“ je genetickým kódem pro vývoj všech aspektů vnější mysli.

 

Navíc znamenají tyto tři pojmy také rozmanité duchovní stavy, jimiž je nadělena mysl skrze tyto genetické kódy.

 

V předcházejícím verši té kapitoly, verši 19, se tvrdí: „Ze Země vytvořil Pán Bůh všechnu zvěř polní a všechno ptactvo ovzduší, přinesl je Adamovi, aby viděl, jak je nazve. A jak každého živého tvora Adam nazval, tak se jmenoval.“ Povšimněte si, prosím, že slovo „dobytekse nezmiňuje v tomto verši. Náhle se objevuje na samém začátku následujícího verše (20). Také se zde liší pořadí jejich pojmenování. Ve verši 19 na prvním místě stojí polní zvěř a po ní následuje ptactvo. Ve verši 20 nejdřív přichází dobytek, na druhém místě je ptactvo a zvěř polní je na třetím místě. Máte zde situaci poněkud OBRÁCENOU. Což není jen tak náhodou.

 

Ze Země“ znamená z idejí sentientní mysli. V tomto ohledu je to z idejí vnější mysli, z nichž zvěř polní je utvořena. Není stvořena, nýbrž UTVOŘENA. Stvořené je vždy původní. Utvořené se odvozuje z něčeho, co již bylo stvořeno. „Polní zvěř“ též znamená všechny lidské city v jsoucnu i bytí.Ptactvo ovzduší“ označuje všechny duševní a přírodní vědomosti v jsoucnu a bytí.Přinést je k Adamovi“ znamená, že všechny tyto vědomosti i city byly vštěpeny prvnímu lidstvu, takže nic nescházelo v jeho schopnostech náležitě volit.Aby viděl, jak je nazve“ značí jejich užití a využití ve snaze docílit plné kontroly nad všemi zákony, které vládnou nad životem člověčenstva (prvních skutečných lidí – pozn. zpracovatele). Toto se označuje slovy: „Jak každého živého tvora Adam nazval, tak se jmenoval“. „Nazvat“ znamená použít a uplatnit. Tak se jmenoval“ znamená plnou kontrolu nad všemi zákony, které vládnou životem člověčenstva a jeho přirozeností.

 

Aby se mohl řádně aktivovat negativní stav, je NUTNO mít úplnou znalost všech zákonů, schopných produkovat život. Jde tu o to, že první lidé, stvoření přímo Nejvyšším, nemohli zcela aktivovat negativní stav sami od sebe, protože byli stvořeni plně z elementů pozitivního stavu. Vše, co přichází přímo od Nejvyššího, nemůže vytvářet nic záporného. Z toho důvodu se lidem poskytne plná znalost, jak produkovat život. Následně jej začnou vytvářet. Ten život teď není odvozen přímo z Nejvyššího, nýbrž jen nepřímo – prostřednictvím těchto lidí. A toto je přesně to, co se popisuje ve výše citovaných dvou verších.

 

Přidané slovo „dobytek“ znamená, že ti lidé byli schopni objevit také zákony, řídící duchovní principy, na jejichž základě je vybudována Nejniternější duchovní mysl. To, že pořadí je zde zcela obrácené, znamená, že získáním takové znalosti mohli tito lidé rozeznat skutečnost, že aby mohli započít cokoliv nové, musí postupovat nejdříve podle řádu Stvoření – z nitra navenek.

 

Duchovní je první (dobytek),

 

duševní je druhé (ptactvo ovzduší)

 

a přírodní čili fyzické je třetí (zvěř polní).

 

Že Pán Bůh dal tomu jiné pořadí značí, že touha lidí pro vědění předchází samo vědění. Bez náklonnosti nelze mít silnou motivaci k tomu, aby se něco dělalo nebo poznávalo. Proto náklonnost přichází první. Avšak při třídění tohoto poznání je třeba od počátku postupovat podle multiversálního řádu.

 

Ale pro Adama se nenašel pomocník jemu přiměřený“ označuje, že ti lidé neměli žádnou pravou náklonnost pro aktivaci negativního stavu. Jediné, co byli ochotni učinit, bylo předání nahromaděného poznání ve věci genetického inženýrství a produkce nových životních forem, jakožto i jiných ohromných vědomostí, jimiž byli obdařeni. Takže až ta znalost byla klasifikována, náležitě uspořádána a zaznamenána ve všech genetických pamětních bankách („Adam pojmenoval“), byli původní androgynní lidé z planety Země odvoláni. Z této genetické pamětní pokladnice byl vytvořen nový typ člověčenstva, v němž byly odděleny principy femininity a maskulinity. Pokud si vzpomínáte, obsahovala androgynní forma stejně oba elementy v plném jejich projevu. Z té formy, vlastně z genetického materiálu, který byl zde ponechán, povstalo nové plemeno lidí ve svém jsoucnu  i bytí – rozštěpené na mužskou a na ženskou fyzickou formu.A Pán Bůh způsobil, že Adam upadl do hlubokého spánku, a usnul“ značí odvolání prvních lidí z planety Země. „Vzal jedno z jeho žeber“ znamená použití genetické pamětní banky a materiálu, ponechaného prvními lidmi, za účelem odluky maskulinního a femininního principu.A uzavřel to tělo v tom místě“ označuje nahrazení přímého prožívání jednoty všech principů maskulinity a femininity a všech duchovních faktorů jim odpovídajících nepřímým, skrze vnímání jejich vnějších projevů ve formě rozdílných fyzických těl. Tyto události jsou vylíčeny ve verších 21 až 25 v druhé kapitole první knihy Genese v Biblí svaté. „

 

To, že dokonce i po tomto aktu se další lidé na Zemi ještě jmenovali „Adam“, znamená, že byli utvořeni z genetické pamětní zásoby a z jiného materiálu originálních lidí. Lze to poznat z příštího verše (23): „Toto teď je kost z mých kostí a tělo z mého těla !  Ať ženou se nazývá, vždyť z člověka vzata jest.“ Tento verš, tak jako všechny verše zde a jinde, ve vnitřním smyslu Biblí svaté mají mnohočetné významy. Vztahuje se na mnoho jiných záležitostí mimo řečeného. Několik z těchto rozmanitých duchovních věcí bylo zjeveno ve spisech Swedenborga. O dalších byla zmínka v předešlých knihách zprostředkovatele tohoto přenosu. To, co se zde nyní zjevuje, týká se jen tajemství pseudotvůrců.

 

Vzít z člověka“ znamená v probírané souvislosti plnost duchovního stavu obou principů, jak byly reprezentovány androgynními lidmi.Člověk“ neznamená muže. „Ať ženou se nazývá“ značí odloučení femininní formy a jejích duchovních činitelů od původního zdroje – člověka – androgyna. V této konotaci žena neznačí ženský rod. Znamená odpojení femininního principu od jeho původně jednotného zdroje. Je zde popsána struktura, jež se stane základnou pro aktivaci negativního stavu, jak naznačuje jeden z vnitřních smyslů, mající vztah k této věci, v následujícím verši (24). „Proto opustí člověk svého otce i matku a připojí se ke své manželce a stanou se jedním tělem.“ V této zvláštní souvislosti „člověk“ představuje jak ženský, tak i mužský rod. Že „člověk opustí svého otce i matku“ znamená odloučenost od vlastního duchovního zdroje. Zde „matka a otec“ značí Nejvyššího – jednoho Absolutního rodiče. „Připojí se ke své manželce“ označuje zde, že se vzdá svého duchovního dědictví a bude vše vyvozovat ze své zevnější, osobní „egotisované“ přirozenosti.Manželka“ v této souvislosti znamená vlastní přirozenost odvozenou z vnější mysli. „A stanou se jedním tělem“ značí, že vše se bude odvozovat z vnějších senzuálně – senzorických vjemů, nikoliv z nitra či z duchovních principů.

 

Verš 25: „Oba dva byli nazí, člověk i jeho manželka, ale nestyděli se“. Tento verš popisuje duchovní stav druhých, tělesně rozloučených lidí, kteří přišli po odchodu androgynních lidí z planety Země.Být nahý“ značí nebýt ještě zkažený negativním stavem. Je to stav nevinnosti PŘEDCHÁZEJÍCÍ stavu hanby – aktivaci negativního stavu.

 

(3. kap. Geneze)

Třetí kapitola Genese ve svém vnitřním smyslu se ve skutečnost věnuje popisu procesu aktivace samotného negativního stavu. Do určité míry tento proces byl odhalen v knize „Základy lidské duchovnosti“ v poslední kapitole knihy „Realita, mýty a iluze“ a v knize „Kdo jsi a proč jsi zde ?“. Některé závažné aspekty tohoto procesu již byly zjeveny ve Swedenborgových spisech.

 

(4. kap. Geneze)

Čtvrtá kapitola Genese ve svém vnitřním smyslu odráží mimo jiné duchovní stav a podmínky, v nichž žili lidé zrození jiným způsobem než přímým nadělením Nejvyššího. Toto je narození podle vědeckých genetických principů,nikoliv podle principů duchovních. Tímto činem napevno nastupuje duchovní úpadek lidstva. Tento fakt se odráží v příběhu o Kainu, jenž zabil svého bratra Ábela. „Ábel“ označuje čistotu duchovních principů, odvozených z lásky Boží a z lásky k Bohu.Kain“ znamená separaci těchto principů od té lásky. Plnost duchovní deteriorace a dominance negativního stavu nemůže dojít k plodnému dozrání, pokud je tu jakékoliv vědomí Boží lásky a jakýkoliv stupeň lásky k Bohu. Takové cítění odstrašuje od plné manifestace povahy negativního stavu. Ve skutečnosti jeden z mnoha aspektů hlubšího významu vnitřního smyslu vraždy Ábela Kainem je vylíčení procesu genetického inženýrství a manipulace, jimiž byly hlavní duchovní principy vztahující se k pravé lásce (Ábela) odstraněny nebo umrtveny v genech, ze kterých se měly zfabrikovat příští generace lidí. Na místě toho jsou nahrazeny sebeláskou a láskou k zevnějšnostem (Kain). Taková láska zatemňuje vnímání pravdy a vede k vývoji jejích zkreslenin a ke zrodu naprostých nepravd a zel.

 

(5. kap. Geneze)

Pátá kapitola Genese ve svém vnitřním smyslu popisuje, mimo jiných věcí, duchovní stav každé následné epochy, jež nastoupily po aktivaci negativního stavu. Jména osob v té kapitole jsou odrazem obsahu a idejí, které vládly v každé následující epoše, a stupně jejího zla a nepravd. Věk zmíněných osob odráží či obsahuje popis kvality, životního stylu a vědecké inteligence a znalostí, které vlastnili lidé té které následné epochy. Tato čísla neříkají nic o skutečném tělesném věku nebo časovém trvání. Fakticky každá epocha v té době trvala přibližně dva milióny let (více, či méně, v závislosti na její jakosti, kterou bylo potřeba projevit, aby další krok úpadku mohl dojít ke svému plodnému dozrání).

 

(6. a 7. kap. Geneze)

V základě existovalo dvanáct takových epoch, každá měla svou výrazně odlišnou kvalitu a obsah životního stylu, jakožto i stupně vědění ve věci genetického inženýrství. Končily plnou ztrátou jakéhokoliv náležitého duchovního vědomí a záměnou pravých duchovních principů potopou nepravd, zkaženosti a bezbožnictví. Tento konec je popsán v niterném smyslu v šesté a sedmé kapitole Genese v Biblí svaté – příběhem o Velké potopě. Prvním dvanácti epochám předcházela epocha androgynních lidí, kteří na tento svět přišli z přímého nadělení Nejvyššího. Sama první epocha z těch dvanácti je ta, ve které přímé nadělení bylo NAHRAZENO vědeckým biklonováním, jak je popsáno v knize „Základy lidské duchovnosti“. Tato epocha trvala v pojetí fyzického času nejdéle – přibližně dvacet pět miliónů let.

 

Na konci dvanácté epochy, popsané v šesté kapitole knihy Genese v Biblí svaté, bylo prováděno nejpronikavější genetické experimentování. Výsledkem těchto pokusů byla produkce rozličných životních forem, převážně negativního rázu. Tyto produkované jedinečné živočišné formy na vaší planetě jsou označovány vašimi učenci různými paleontologickými termíny (jako např. dinosauři). Ve stejnou dobu docházelo na vaší planetě k jiným rozmanitým vědeckým pokusům. Jeden z nich skončil pečlivě naplánovanou katastrofou, jež spustila doby ledové a jiné fenomény, které rozštěpily kůru vaší planety a rozdělily jednu pevninu na několik kontinentů. Tento proces vyústil vyhlazením většiny živočišného a rostlinného života existujícího tenkrát a vytvořeného pseudotvůrci. K tomu došlo obzvláště během dvanácté epochy jejich přítomnosti na vaší planetě. Dvanáctá epocha skončila Velkou potopou,Nová epocha ve skutečnosti počala historii jeskynního člověka a moderních dějin, jak se objevují na vaší planetě v přítomné době (posledních 7 miliónů let, z toho 4 milióny let lidských dějin – pozn. zpracovatele). po níž vešla do jsoucna a bytí nová, docela jiná epocha.

 

(11. kap. Geneze)

To, jak se pseudotvůrci usadili v peklech, je vylíčeno ve vnitřním smyslu první části jedenácté kapitoly knihy Genese.

 

Noemův příběh se vztahuje na akt Nejvyššího, jímž zachoval určitý stupeň duchovní uvědomělosti, jako SEMENE pro budoucí duchovní ZNOVUPROBUZENÍ. Popotopní epocha, kterou označuje slovo „Noé“ a jeho odvozeniny – synové: Šém, Chám a Jáfet, odráží postupné zatlačení náležitého duchovního vnímání s ohledem na praktickou upotřebitelnost duchovních principů. Což znamená, že bylo nutno podržet určitý stupeň znalosti pravdy o duchovních principech, ale nebyla žádná motivace ani přání žít ve shodě s těmi duchovními principy. Znalost sama o sobě musí být zachována bez ohledu na to, na jaké je úrovni. V té době tato znalost byla ještě vědomá. Později, zvláště pak ve většině případů v přítomné době je nevědomá, uložená v hlubších záhybech Nejniternější duchovní mysli, v té části, jež se nazývá univerzální vědomí.

 

Žádné znovuprobuzení ani spasení všech lidí z negativního stavu, ba ani úplná eliminace negativního stavu nejsou možné bezzachování vitální a osudně závažné znalosti pravdy ohledně pravých duchovních principů. V Biblí svaté toto zachování se nazývá „ostatky“ či „zbytky“. Jenom ostatky či zbytky budou spaseny. Takže proces spasení je možný jenom z pozice těchto ostatků nebo zbytků. V té době, kdy bude negativní stav úplně odhalen, a po vyčerpání jeho užitečnosti, budou otevřeny u každého dveře k těmto zbytkům: Veškeré poznatky pravdy o pravých duchovních principech i všechny jiná tajemství o aktivaci negativního stavu vstoupí do vědomého uvědomění každého; a učiní se poslední volba ohledně vlastní pozice čili toho, kde kdo bude chtít být. Tímto posledním krokem skončí éra negativního stavu. Celý časový cyklus, v němž toto vše proběhlo, se uzavře a nový cyklus času – bez negativního stavu a bez pekel – vejde v jsoucno a bytí.

 

Noemova epocha představuje vědomé nahromadění pravdy, ale ne natolik dobra. Následující epocha, popsaná Noemovými syny, odráží genetickou manipulaci pseudotvůrců, jíž se takto nahromaděné poznatky zcela vytlačí z vědomého uvědomění a umístí do nevědomého módu lidské mysli, kterou sami GENETICKY ZFABRIKOVALI. Toto je doba, kdy zcela DOZRAJE ideová koncepce jeskynního člověka. V této době došlo k ZPĚTNÉMU CESTOVÁNÍ V ČASE, před DOBU STVOŘENÍ PLANETY ZEMĚ, což je popsáno ve druhém verši 11. kapitoly v Genesi. Toto se tam uvádí:

 

„I stalo se, že když cestovali od východu, nalezli pláň v zemi Sinear, a bydlili tam.“

 

Když cestovali od východu“ v této souvislosti má dvojí význam:

 

(a)

Jeden značí cestování zpět v čase za účelem ŘÍZENÍ VÝVOJE VAŠÍ PLANETY A VYKONÁVÁNÍ VLIVU NA JESKYNNÍHO ČLOVĚKA A VYVINUTÍ ZCELA ROZDÍLNÉHO  L I D S T V A, nikde ani nikdy předtím neexistujícího.

 

(b)

Druhý význam je v tom, že DOCELA OPUSTÍ POZITIVNÍ STAV A PRAVÉ STVOŘENÍ A USÍDLÍ SE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ.

 

Nalezli pláň v zemi Sinear“, kde „pláň“ souvztaží s pekly.

 

Země Sinear“ souvztaží se zónou vymístění.

 

Sinear“ je kódové jméno pro Babylon.

 

Babylon“ je pak kódovým jménem pro VEŠKERÝ NEGATIVNÍ STAV SE VŠEMI DRUHY ZLA A NEPRAVD V JEHO AKTIVOVANÉM A DOMINANTNÍM ZPŮSOBU.

 

Když se jednou pseudotvůrci zařídili v peklech, postoupili k dalšímu experimentu s genetickým materiálem, který získali od prvních lidí. Že provádění těchto pokusů bylo založeno na zcela falešných premisách, je zřejmé ze slov následujícího verše (3) v kapitole 11 Genese:

 

„Měli cihly místo kamení“.

 

Cihly“ souvztaží se všemi falešnými pojmy, které nahradí pravdu – „kámen“.

 

„Nuže, nadělejme cihel, a důkladně je vypalme“ znamená produkci docela nového druhu falešných představ, které byly pevně ustanoveny jako styl neduchovního života, jenž měl dominovat nad lidstvem na vaší planetě.

 

„Měli asfalt místo malty“ značí zlý úmysl.

 

Vše toto bylo prováděno se zlým úmyslem, aby se DOKÁZALO, že život na vaší planetě NEPOVSTAL Z DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ NEJVYŠŠÍHO, nýbrž ze samotné přírody či od pseudotvůrců – falešných bohů. Slovo „asfalt“ má tuto zvláštní souvztažnost.

 

Budování babylonské věže symbolizuje úsilí pseudotvůrců o zřízení bašty přímo v nebesích a svrhnutí vlády Nejvyššího. Toto je prorockým vylíčením budoucího usilování pseudotvůrců právě v době, kdy mělo dojít k inkarnaci Ježíše Kristacestovat dál zpátky v čase, před čas a prostor, před započetí Aktu stvoření. Účelem toho pokusu bylo zablokovat proces Stvoření, a namísto toho nastolit plnou vládu pseudotvůrců, zfabrikovat vlastní pseudostvoření, jež by se zcela podřídilo jejich vládě bez jakékoliv účasti Nejvyššího. Pokud si vzpomínáte, tento krok nebylo dovoleno podniknout a ta zvláštní znalost cestování v čase byla pseudotvůrcům navždy odebrána. Také byli odloučeni od všech v zóně vymístění a uzamčeni ve speciálním stavu a na místě, známém až donedávna jenom Pánu Ježíši Kristu. Tímto aktem Pána Ježíše Krista končí příběh o pseudotvůrcích – prozatím.

 

Nicméně přetrvávají následky jejich činnosti, historie jejich fabrikací – nyní existující lidé a jiní tvorové v peklech a v ostatních končinách zóny vymístění. Bude to trvat do doby úplné eliminace negativního stavu. Pamatujte si, prosím, že každý čin nebo činnost, každá idea a její projev se může potvrdit ve své platnosti jenom podle svých důsledků, výsledků a následků. Tedy negativní stav musí dál pokračovat až do doby, kdy se všechny tyto důsledky, výsledky a následky projeví, zpřítomní a uskuteční. Takto se získává pravé poznání. Nic se vpravdě nemůže poznat bez tohoto zobrazení. Následky, výplody a výsledky aktivit pseudotvůrců jsou plně znázorněny v kvalitě života lidí na vaší planetě počínaje dobou, kdy se objevil jeskynní člověk. Pokud si vzpomínáte, byl jeskynní člověk zfabrikován pseudotvůrci za tím účelem, aby svedli budoucí vědce uvěřit klamu, že lidští tvorové pochází z opic evolučním procesem, a ne z jiného duchovního pramene. VĚTŠINA VĚDCŮ na vaší planetě dosud ještě věří této FALEŠNÉ BAJCE. (A tato falešná bajka se učí jako ovládací program ve většině školách po celé planetě – proto také, jak je v Biblí svaté psáno: Poslední budou prvními a první budou posledními – dle kariérního a vzdělanostního principu – pozn. zpracovatele.)

 

Nyní je z dosud řečeného v této kapitole jasné, že vaše planeta má DVĚ výrazně odlišné historie.

 

(1) Jedna je historie o pseudotvůrcích a jejich předchůdcích – než se vystěhovali do zóny vymístění a než přestěhovali fyzický stav jedné dimenze samé planety Země. (Přes 100 miliónů let – pozn. zpracovatele.)

 

(2)  Druhá začíná příběhem jeskynního člověka a pokračuje až do přítomné doby. Toto bude pokračovat do chvíle, kdy negativní stav se ujme vší vlády a dočasně zvítězí na vaší planetě. Okamžik toho vítězství bude znamenat konec druhého údobí. (7 miliónů let – pozn. zpracovatele.)

 

(3) Plná dominance negativního stavu. (Za použití mikročipů jako součást systému ovládajícího těla lidských tvorů – prosazují finančníci – projekt mikročip, další vývoj může být jako ve filmu MATRIX – pozn. zpracovatele.)

Zde započne třetí perioda. Kvalita a obsah tohoto údobí nemohou být toho času odhaleny. Avšak to údobí bude mít velice krátké trvání kvůli pozitivnímu stavu.

 

(4) Úplná eliminace negativního stavu a návrat do původního postavení ve stavu pozitivním.

Na konci třetí periody bude negativní stav NAVĚKY ELIMINOVÁN. Prostředky a způsob jeho eliminování nesmí být zjeveny z bezpečnostních důvodů. Postačí zde odhalit, že negativní stav – ať jakýmikoliv prostředky – BUDE ÚPLNĚ, DOKONALE A NA VĚKY ELIMINOVÁN.

 

Toto je slavnostní příslib Pána Ježíše Krista, učiněný všemu Stvoření a všem, kdo v přítomné době jsou v pasti negativního stavu.

 

Fyzické postavení této planety během její první historie – době, kdy pseudotvůrci na ní přebývali – bylo jiné. Musíte si pamatovat, že VŠECHNO ve Stvoření a ve fyzickém Vesmíru, jakož i v zóně vymístění, závisí na ČINNOSTI a IDEÁCH sentientních myslí. Obsah a jakost těchto aktivit a idejí čijících myslí určuje fyzickou pozici, životní styl, události a osud jakékoliv planety nebo sluneční soustavy, galaxie, veškerého Vesmíru a multivesmíru s jejich vlastními dimenzemi, odrážením a „zrcadlením“ (o této záležitosti bude více zjeveno později). Takže vaše planeta v údobí první historie byla se vším svým odrážením nejen v jiném fyzickém postavení, ale i v jiné sluneční soustavě a v jiném vesmíru. Ta sluneční soustava měla dvě slunce. Pozice a sklon planety Země byly takové, že dvě slunce se zjevovala střídavě, periodicky. V té časové periodě na vaší planetě tudíž neexistovala žádná noc. Důvodem pro takové uspořádání bylo, že noc a temnota souvztaží s duchovní ignorancí a s nevědomými duševními pochody. V průběhu celé historie pseudotvůrců a jejich předchůdců nikdy nebyli bez znalosti a vědomí si pravých principů a zákonů, vládnoucích multiversu a sentientní mysli. Jejich mysl byla při plném vědomí na všech svých úrovních a žádné nevědomé procesy neexistovaly. Proto žádná temnota ani noc nebyla možná. Kvůli těmto podmínkám byla fyzická situace planety Země udržována v solárním systému se dvěma slunci. Zároveň teplota a počasí bylo regulováno tak, že se udržovalo neustále příjemné, hojivé, mírné klima bez bouřek a extrémních výkyvů. Schopnost kontrolovat a regulovat přírodní zákony myšlenkovými principy činí tuto skutečnost možnou. Jak víte, pseudotvůrci byli velkými mistry v oblasti takové kontroly. Kdykoliv jedno slunce se ukázalo na jedné hemisféře, druhé bylo na opačné. A obráceně. Nikdy se neobjevila spolu ve stejnou dobu nebo na stejné obloze. Západ jednoho slunce znamenal východ druhého.

 

Ale po vystěhování z této planety a až se usadili v peklech (či přesně: Až vytvořili podmínky pro pekla), zpětným cestováním v čase se dostali do blízkosti doby stvoření planety Země se všemi jejími rozmanitými dimenzemi. Během procesu cestování v čase pozměnili osud jedné dimenze planety Země a taky svůj vlastní osud. Byly záměrně zničeny všechny životní formy, jež existovaly v původní dimenzi Země. Pseudotvůrci přemístili a vzali se sebou všechen genetický materiál tehdy existujících živočichů a rostlin, jakožto i všeho ostatního, aby jej pak mohli přetvořit pro své vlastní účely.

 

Jakmile zmíněná dimenze planety Země byla přetvořena, byla pak fyzicky přestěhována přes dimenzionální zákruty osmou dimenzí a umístěna na hranici mezi zónou vymístění a pravým Stvořením do velice neobvyklé pozice. Byla uložena do vyšinutého solárního systému, který má jen jedno Slunce. Pro tuto neobyčejnou situaci a neobvyklé postavení stala se zmíněná dimenze planety známou jako planeta Nula. Jak bylo uvedeno výše, je to jediná planeta, kde mohou koexistovat oba stavy, jak pozitivní, tak i negativní, a to za účelem, jenž byl zjeven v předešlých kapitolách této knihy (více o této věci a pozici planety Nula bude zjeveno později).

 

V procesu fyzického stěhování vaší planety byl jeden kontinent rozštěpen na několik, vznikly extrémní výkyvy počasí a teploty od pólu k pólu, byly zavedeny roční doby a započala ÉRA NA VAŠÍ PLANETĚ SE ZAHÁJENÍM STAVU NEVĚDĚNÍ A NEVĚDOMÝCH POCHODŮ. Tyto procesy souvztaží s nepříznivými přírodními klimatickými podmínkami na vaší planetě.

 

Nejdříve postrádala planeta Nula jakoukoliv životní formu. Aby se mohla obydlet vhodnými životními formami, jež byly s to plně zobrazit všechny důsledky, následky a výsledky aktivace a dominance negativního stavu, bylo nutno zprvu geneticky experimentovat s takovými podmínkami a formami, jež by se nejvíce hodily pro toto zobrazení. Pamatujte, prosím, že aktivovat negativní stav a uvést jej do dominující pozice je jedna věc, ale zcela jinou věcí je úspěšně znázornit následky, výsledky a důsledky takového příšerného aktu.

 

První historické období vaší planety a jejího obyvatelstva bylo období aktivace negativního stavu. Druhé období bylo zobrazení důsledků, následků a výsledků negativního stavu. Třetí období je plná dominance negativního stavu. A čtvrtým historickým údobím je úplná eliminace negativního stavu a návrat do původního postavení ve stavu pozitivním. Podle fyzických časových měřítek má každé historické období, jež následuje za prvním, stále kratší a kratší dobu trvání. První historická éra – aktivace trvala nejdéle (mnoho miliónů let); druhá éra je značně kratší (stále ještě působí – vy v ní žijete); třetí historická éra bude velice krátká a čtvrtá bude dokonce ještě kratší.

 

Poznámka o slově „dimenze“: Shora bylo řečeno, že jedna dimenze nebo reflexe Země byla přestěhována přes osmou dimenzi. Toto slovo je zde použito v rozdílném spoluoznačení, než tomu bylo v jiných knihách Nového zjevení. Tam to označovalo duchovní dimenzi, zprostředkující dimenzi, fyzickou čili přírodní dimenzi a jí odpovídající dimenzi zóny vymístění. Zde však slovo „dimenze“ je použito ve smyslu časo-prostorového a percepčního módu fyzického – přírodního Vesmíru a jemu souvztažných činitelů duchovního a intermediálního světa, jakožto i zóny vymístění. Každý vesmír v rámci multivesmíru a jemu odpovídající zóna vymístění sestává z dvanácti takových dimenzí či stavů. Na své planetě Nula poznáte ze zkušenosti tři rozměrydélku, šířku a výšku. Někdo z vás si uvědomuje čtvrtou dimenzi, jež obvykle se rovná času. Někteří postulují i pátý rozměr, aniž by jej ve skutečnosti zkušenostně vnímali. Nikdo nic neví o zbývajících sedmi rozměrech ani teoreticky, ani zkušenostně.

 

Pseudotvůrci však měli PLNOU znalost všech dvanácti dimenzí, jak teoreticky, tak empiricky, pohybujíce se v nich podle libosti. Takže byli schopni cestovat a stěhovat celá nebeská tělesa jak v mezích jakéhokoliv vesmíru, tak i přes různé dimenze a do úplně jiných vesmírů, galaxií a slunečních soustav. Těmito prostředky byli schopni dopravit a doplnit na vaši planetu jakékoliv ideje a výsledky svého genetického experimentování a inženýrství.

 

Jakmile se takto zařídili v pro sebe vhodné pozici, pustili se do druhé řady genetického experimentování. Jak si vzpomínáte, záležitostí první řady pokusů bylo, aby se na svět přivedli lidé ne přímo daní Nejvyšším, ale pomocí zvláštního genetického biklonování s četnými variacemi. druhé sadě pokusů bylo experimentování zaměřeno na vývoj živých, myslících a cítících entit, jež by se hodily k zobrazení plné povahy negativního stavu a pro prokázání faktu, že ty či ony duchovní principy nejsou buď nutné k produkci života, nebo nejsou odvozeny z Nejvyššího. Tato idea však se mohla uskutečnit jen s jednou podmínkou: Vše se mělo udat v BLÍZKÉM sousedství pozitivního stavu.

 

Jeden z hlavních důvodů, proč pseudotvůrci umístili vaši planetu v tak podivné pozici, bylo umožnění kontaktu se členy pozitivního stavu ve formě a za okolností vzájemného PROMÍCHÁVÁNÍ SE, nikoliv odloučenosti.Rozhodováním o tom, za jakých podmínek se lidé mají rodit na této planetě, podařilo se pseudotvůrcům ZAJMOUT některé členy pozitivního stavu a v mnohých případech i PŘETÁHNOUT je na čas na svou stranu. Potřebovali nový genetický materiál, VZATÝ z pozitivního stavu. Čím je nový materiál silnějším, tím manifestace nové negativní formy je zlořádnější a vytrvalejší. Dalším důvodem pro toto podivné umístění planety Nula bylo ukázat pozitivnímu stavu, že negativní stav je schopen vlastního nezávislého života a jak početní jsou jeho následovníci. Bylo to pro ně věcí soutěživosti. Negativní stav neustále konkuruje pozitivnímu stavu. Nemůžete soutěžit s někým, jestliže ten někdo nemůže vidět vaše výdobytky, ať jsou jakékoliv (připomíná mi to „výkladní skříně“ socialismu, např. JZD Slušovice – pozn. zpracovatele). Ovšem v této soutěži jde o LIDSKÉ DUŠE. Toto bylo a je povoleno Pánem Ježíšem Kristem za účelem, jenž byl dříve vysvětlen.

 

V procesu druhé várky experimentování byly vyvinuty a naprojektovány rozmanité životní formy rostlinstva a živočichů, aby se objevily na planetě Nula. Úmyslně napodobili evoluční proces. Z toho můžete vidět, jak darwinovská evoluční teorie je MYLNÁ (je to další z tisíců ovládacích programů lidské mysli od pseudotvůrců – Sil temna – pozn. zpracovatele). Evoluční teorie je založena na chybném vědeckém pojetí. Darwin a jeho následovníci měli za to, že druhy se vyvíjejí procesem přírodního výběru, aby se přizpůsobili podmínkám, existujícím v různých prostředích planety za účelem přežití nejsilnějšího a nejzpůsobilejšího. Myšlenka evoluce je správná v tom smyslu, že rozličné životní formy byly pseudotvůrci vytvořeny, vyzkoušeny a vyřazeny jedna za druhou. Prováděli genetické pokusy tak dlouho, až přišli na nejvíce žádoucí a nejvýhodnější podmínky na této planetě, podmínky nejvhodnější pro PROVEDENÍ JEJICH PLÁNU. Něco jako přírodní výběr NIKDY neexistovalo. Vše bylo pečlivě naplánováno. Pojetí přírodní selekce je dosud nejbláznivější nápad v hlavách vašich učenců.

 

Pokud si vzpomínáte, byla vaše planeta původně, než došlo k aktivaci negativního stavu, obydlena pouze pozitivními životními projevy. Neexistoval tenkrát žádný druh dravců, ani jedovatých, zlořádných usmrcujících zvířat a rostlin. Živočichové a rostliny byli v podstatě blahodárně kladnými. Byli však všichni zničeni během dimenzionálního přemístění vaší planety. Ale jejich genetický materiál byl zachován. V průběhu mnoha miliónů let experimentování vyzkoušeli pseudotvůrci v procesu křížení mnohé kombinace rozmanitých životních forem – mnohé byly úspěšné a mnohé úspěšné nebyly. Ponechaly ty, co byly zdaření, a užili je pro další křížení. Zničili to, co se nepodařilo (něco z těchto procesů ale bez dalších důležitých souvislostí je např. v knize Ivo Wiesnera „Předpeklí ráje“ – pozn. zpracovatele).

 

Vyhlazení a zmizení různých druhů živočichů na vaší planetě nebylo důsledkem přírodních či kosmických katastrof, jak by vědci rádi věřili. Ani to nebylo následkem působení ze strany lidí, jak tomu je v přítomné době s vyhubenými zvířaty rukama lidské chamtivosti a stupidity. Takzvané přírodní katastrofy a typické lidské chování byly přivedeny do plodnosti pseudotvůrci a některými dalšími procesy v peklech s tím, aby se docílila DESTRUKCE zmíněných DRUHŮ, NEHODÍCÍCH SE PRO JEJICH ÚMYSLY. Nynější pokračující hubení některých druhů má hlubší duchovní souvztažnost. Druhy dávno zmizelé i ty, co zmizely ne tak dávno, spolu s těmi, co postupně mizí, mají být odstraněny dříve, než dojde k úplnému vítězství negativního stavu na vaší planetě. Ty druhy jsou souvztažnostmi nevhodné oddanosti a sklonů, které vyčerpaly svou užitečnost. Proto jejich pokračování by bylo překážkou a porušováním tohoto závažného procesu – plné vítězství negativního stavu na planetě Nula. Musíte si uvědomit, že jakmile určitý stav nebo sklon či cit či emoce nebo element myšlení nejsou již déle udržitelné, pak se musí odstranit. Jinak by nic nemohlo dojít k dozrání, jak v pozitivním, tak v negativním smyslu. Ve chvíli, kdy dojde k jejich odstranění, všechny s nimi souvztažící životní formy a elementy přestanou existovat. Takto dovedli pseudotvůrci vyhladit všechny nevhodné druhy z povrchu vaší planety před tím, než by z nich vzešly trvale úspěšné výsledky. (Není nahodilé, že po tomto zdařilém díle nedocházelo k žádnému dalšímu evolučnímu vývoji na vaší planetě. Zastavil se právě v  době.) A takto dosahují současně působící síly negativního stavu svých cílů v tomto ohledu. Prostřednictvím svých vlastních agentů na vaší planetě vyvolávají proces eliminace čehokoliv nebo kohokoliv, co neslouží jejich záměru. (I dnes – pozn. zpracovatele.)

 

 

 

FABRIKACE JESKYNNÍHO LIDSKÉHO TVORA A JEHO MODERNÍHO POTOMSTVA

 

Tak došlo k tomu, že v procesu experimentování podařilo se pseudotvůrcům získat podivného hybrida, jehož vzorce chování byly v rozporu se vším, co bylo pozorováno u živočichů pozitivního typu. Účelem zde bylo zfabrikovat zvěř, ptáky, hmyz, ryby, rostliny a plody atd., které by odrážely ve svém chování zlořádnost, útočnost, násilí, strach, jedovatost a pud zabíjení. Žádné takové zvíře, ani pták, ani hmyz, ryba, rostlina nebo plody atd. do tohoto časového úseku NEEXISTOVALY. Tomuto typu chování vaši veterinární a sociální psychologové rádi dávají nálepku „instinkt útoku nebo útěku“. Jakmile se pseudotvůrcům podařila produkce těchto protivných životních forem, ihned je uvrhli na vaši planetu pro ilustraci. Z jednoho velmi zvláštního živočicha se zmíněnou přirozeností, vlastně z jeho genů, zfabrikovali nekonečný počet hybridů, rozmístili je všechny na planetě Nula, aby viděli, jak dobře se hodí pro splnění KONEČNÉHO CÍLE – FABRIKACI JESKYNNÍHO LIDSKÉHO TVORA A JEHO MODERNÍHO POTOMSTVA. Tato experimentace vyvrcholila ve FABRIKACI TVORA PODOBNÉHO OPICI, který se stal vhodným PROTOTYPEM vývoje nyní existující formy lidského těla.

 

V průběhu tohoto experimentování a křížení byly zfabrikovány rozmanité životní formy jak inteligentního, tak i neinteligentního rázu. Některé z nich byly prapodivné. Ne všechny byly zachovány na vaší planetě. Většina inteligentních životních forem, nevyhovujících podmínkám na vaší planetě, byla umístěna jinde. Je třeba si totiž uvědomit, že jednou utvořená či zfabrikovaná sentientní životní forma – a to nehledě na to, jakými prostředky – pozitivními či negativními, pak navěky nemůže být zničena. Pouze nesentientní životní formy mohou být – a často jsou – zničeny. Inteligentní životní formy, formy schopné pojetí pojmu „já jsem“, mají v sobě ŽIVOTNÍ ENERGII, jež původně byla UKRADENA u Nejvyššího (v případě negativních životních forem). V té energii je přítomnost Pána Ježíše Krista (který tenkrát byl Nejvyšším). Díky této přítomnosti takový život nikdy nemůže být zničen. Je to pramen a možnost spasení všech v negativním stavu a pro obrácení do stavu pozitivního (také někteří Vesmírní lidé, mající s námi částečně společné předky, se dokázali vymanit z negativního stavu, ale procesem dlouhodobé konverze – duchovním růstem – se zpět transformují k dokonalým nehmotným bytostem v blízkosti Stvořitele našeho milovaného – pozn. zpracovatele).

 

Takto Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista zajistila těmto zvláštním inteligentním životním formám místo, stav a podmínky, jež vyhovují jejich přirozenosti. Jak jistě víte, lidské pohádky obsahují mnoho příběhů o divných a podivných tvorech, mluvících zvířatech, rostlinách atd., a to jak povahy pozitivní, tak i negativní. Obsah těchto příběhů je fakticky čerpán z tehdy existující skutečnosti (procesu výše uvedených experimentací).

 

Někteří z těchto tvorů zfabrikovaných pseudotvůrci byli příliš pozitivní nebo uvědomělí, jiní ne dosti nevědomí, nebo příliš důvtipní, či zas příliš jednostranně zlí pro záměry pseudotvůrců. Tvorové převážně pozitivní byli vyzvednuti z negativního stavu a umístěni na planetách uprostřed říše pozitivního přírodního vesmíru, kde se mohli vyvíjet zcela v souladu s principy duchovní progrese. Tvorové na jiném krajním pólu obývají rozmanité oblasti zóny vymístění a pekel, kde mají za úkol neustále fabrikovat nové typy zla a nepravd ve všech možných formách a stavech.

 

Tedy v průběhu těchto kriticky a osudově závažných experimentací byl použit princip hybridizace. Z genetické pamětní banky i z jiného materiálu sentientního inventáře zděděného po prvních lidech, žijících na planetě Země, před tak zvaným Pádem, byly použity dva elementy.prvním kole pokusů byly vyzkoušeny různé kombinace s fúzí jednoho či druhého genu a geny vzatými z protichůdných elementů. Účelem této experimentace bylo přijít na takovou fúzí spojenou kombinaci, jež by dovedla potlačit všechny pozitivní duchovní principy, vzpomínky, city, emoce a zážitky. A která by také potlačila smysl pro jednotu, jednotnost a harmonii všech principů femininity a maskulinity, lásky a moudrosti, dobra a pravdy, jakožto i všech jiných duchovních principů. Tato represe měla být takového rozsahu, aby hybrid, takto prošlý fúzí, vůbec si jich nebyl vědom a přitom přece jen měl zachovaný smysl pro „já jsem“ a byl zcela inteligentní, schopen se učit a do určité míry též vynalézavý a tvořivý.

 

Toto se nakonec podařilo provést.

 

Dalším krokem bylo vytvořit takové podmínky, v nichž by duch a duševnost nově vyvinutého, fúzí připraveného křížence, mohly být POLAPENY VE ZVLÁŠŤ UZPŮSOBENÉM TĚLE, KTERÉ BY ZNAČNĚ OMEZILO MOŽNOST PLNÉHO PROJEVU DUCHA A DUŠE V NĚM ULOŽENÝCH, ČÍMŽ BY SE STALY ÚPLNĚ ZÁVISLÝMI NA TĚLE PRO PŘEŽITÍ V POZEMSKÉM DUCHOVNÍM, DUŠEVNÍM A FYZICKÉM OVZDUŠÍ (uvědomte si prosím, že většina lidí své životní projevy považuje za přirozené, dané od Boha či od přírody, vůbec nechápe, že většina našich životních projevů – negativní myšlenky a jednání jsou produktem pseudotvůrů, a lidé svým potlačeným nitrem – 5 % v akci – pozitivního nedělají téměř vůbec nic ze své svobodné vůle ! – pozn. zpracovatele).

 

Pokusnou otázkou zde bylo:

 

CO BY SE STALO, KDYBY DUCH – NEJNITERNĚJŠÍ DUCHOVNÍ MYSL, OBSAHUJÍCÍ POZITIVNÍ IDEJE ŽIVOTA I VŠECHNY POZITIVNÍ DUCHOVNÍ PRINCIPY, A DUŠE – VNITŘNÍ MYSL, OBSAHUJÍCÍ VŠECHNY KLADNÉ ASPEKTY VĚDOMĚ UVĚDOMĚLÉ DUŠEVNOSTI, BYLY VLOŽENY V ŽIVOČIŠNÉ TĚLO A ZVÍŘECÍ DUŠEVNOST, SESTÁVAJÍCÍ Z HRUBÝCH EMOCÍ, NEINTELIGENTNÍCH INSTINKTŮ A PUDŮ, ZALOŽENÝCH NA PRIMITIVNÍCH POTŘEBÁCH PŘEŽITÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ BEZ JAKÉKOLIV DUCHOVNÍ UVĚDOMĚLOSTI ČI SCHOPNOSTI VYVINOUT POJETÍ „JÁ JSEM“ ?

 

Jak si vzpomínáte, v této době pseudotvůrci již úspěšně vyvinuli opici podobného tvora, jenž sloužil jako prototyp(to bylo před více než 7 milióny let – pozn. zpracovatele). V něm se plně rozvinuly všechny negativní aspekty chování a duševnosti, hrubé síly a agrese, zabíjení a ničivosti, strachu a bojovnosti, bezohledného zachování druhu a územní dominance a – což je nejhlavnější – směřování všech pudových činností navenek, k zevnějšku. V něm se zajistilo plození způsobem zevním, bolestným a nebezpečným, bez účasti jakýchkoliv duchovních principů. V této fázi experimentování byla zkoušena kombinace genů víceméně úspěšně. Účelem bylo vytvořit podmínky, v nichž by pozitivní, niterné, duchovní aspekty sentientního ducha a duševnosti byly úplně potlačeny a zablokovány do nejzazšího možného stupně (čili ne zcela – to není možné – pozn. zpracovatele), avšak aby byly přitom dostatečně přítomny, dávajíce vědomí „já jsem“. Toto temné vědomí „já jsem“ mělo dát určitý stupeň pocitu odlišnostik tomuto účelu od jiných životních forem; a také motivaci vyvinout dostatečně vysokou úroveň inteligence a tvořivosti k službám toho záměru, pro který tyto podmínky byly vyvinuty pseudotvůrci (v míře zla a nepravd proti tomuto byl Hitler malým, nechodícím a nemluvícím dítětem – pozn. zpracovatele).

 

Je očividné, že tento tvor, sloužící jako prototyp, sám o sobě, bez jakékoli směsi genetického materiálu, vzatého ze sentientních životních forem, byl jen dalším tupým zvířetem, neschopným zobrazit následky aktivace negativního stavu. Tentokrát se pseudotvůrcům již podařilo vypěstovat tvora z idejí „čistého“ zla a nepravd. V genech toho tvora nezbylo již nic z pozitivního stavu dobra a pravdy. Toto bylo konečným cílem. Nyní tedy mají pseudotvůrci vhodný genetický materiál, se kterým mohou experimentovat jeho kombinováním s genetickými elementy, již dříve prošlými fúzí, znovu uspořádanými a přestavěnými, elementy, pocházejícími z ženské a mužské genetické banky. Provedli tudíž fúzi sentientního hybrida s genem opici podobného tvora, čímž se vyvinula nová hybridní životní forma, která dosud neexistovala. Nový hybridní tvor byl tím příslovečným jeskynním člověkem (měl by se ve skutečnosti nazývat jeskynním lidským tvorem, aby se tak naznačilo, že jde o zcela jinačí, dosud neznámou sentientní životní formu). Pseudotvůrci nasadili tento výtvor na planetě Nula (vaší planetě), pečlivě sledovali a ovlivňovali jeho vývoj v průběhu celé historie vaší planety (to bylo před 4 milióny let a trvá to dosud – pozn. zpracovatele).

 

Budiž zde zdůrazněno, že bylo by omylem předpokládat, jako by pseudotvůrci nasadili na povrchu vaší planety jen jednoho či dva takové nově vyvinuté hybridy – sentientní tvory. Pamatujte si, že v té době již byla zdařile rozštěpena planetární pevnina na několik kontinentů. Zfabrikovali tudíž tisíce a tisíce takových tvorů a umístili je na rozličných kontinentech a ostrovech, aby se tak dal popud k rozvoji různých variací kultur a kmenů schopných zvěčňovat negativní stav v rozmanitých modech a podmínkách. Současně modifikovali tohoto prototypního, opici podobného tvora, učinivše z něj úplnou opici, jak ji znáte na vaší planetě, a souběžně s novým hybridem ji též nasadili na vaší planetě. Nasazení této opice bylo dvojí. Jedním bylo ve zpátky jdoucím čase. Opice se objevily v různých pečlivě určených stádiích zdánlivě evolučního rázu, před statisícem nebo i pár milióny lety, než došlo ke skutečnému nasazení nové hybridní sentientní formy – lidských tvorů. Druhý způsob bylo simultánní promítnutí.

 

 

 

OKLAMÁNÍ VĚDCŮ ZKOUMAJÍCÍCH VZNIK ČLOVĚKA

 

Účelem první projekce bylo založit vědecké podvodné napálení, které by u pozdějších učenců vytvořilo dojem, že lidští tvorové se vyvinuli v přírodě, evolučně z opic, a že nebyla do toho zapletena žádná zevní božská moc. Tím by se došlo k závěru, že původ lidských tvorů není v Bohu, ani v duchovních principech, nýbrž je výsledkem šťastlivé kombinace rozmanitých přírodních částic, atomů, molekul a prvků, čímž se nakonec umožnil vznik vědomého vnímání. V tomto ohledu tedy rozumovost a sebeuvědomělost nevycházejí z jakéhosi Absolutního stavu inteligence a Vědomí, nýbrž z mrtvých elementů hmoty. Je-li tomu tak, pak neexistují ŽÁDNÉ niterné duchovní principy. A existují-li, pak nejsou původním zdrojem sentientního života, ba vlastně žádné formy života, jen jakýmsi bezpříčinným DOPROVODEM života. Duchovní principy samy o sobě by mohly vznikat z neduchovních kombinací mrtvých elementů. Podobný závěr je nevyhnutelný, vezme-li se v úvahu výše uvedené.

 

Tedy NYNĚJŠÍ LIDSTVO na vaší planetě není ničím jiným, než SPECIÁLNÍM HYBRIDEM, ZFABRIKOVANÝM PSEUDOTVŮRCI za tím ÚČELEM, aby se ZOBRAZILY DŮSLEDKY, VÝSLEDKY A NÁSLEDKY AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU A ABY SE PROKÁZALO, ŽE NENÍ TŘEBA ŽÁDNÉHO BOHA ANI DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ KE ZRODU SENTIENTNÍHO ŽIVOTA.

 

V průběhu experimentace s tímto novým sentientním hybridem – lidskými tvory – jedním z hlavních principů bylo DOCÍLENÍ ÚPLNÉ ODLUKY A NEVĚDOMOSTI JINÉHO SENTIENTNÍHO ŽIVOTA V MULTIVESMÍRU I V JAKÝCHKOLIV JINÝCH DIMENZÍCH MIMO VLASTNÍ PLANETU A VESMÍR. Toto bylo ŽIVOTNĚ ZÁVAŽNOU PODMÍNKOU, kterou bylo nutno ustanovit, aby tito tvorové byli zcela izolováni od jakékoliv objektivní informace ohledně jiných sentientních forem, jiných dimenzí a multivesmíru obecně, zvláště pak od PRAVÉ znalosti jejich původu, jakožto i nevědomého uvědomění si existence pozitivního stavu – pravého Stvoření.

 

Toto bylo docíleno fabrikací hmotného těla z genů prototypního opici podobného tvora s nepravými modifikacemi. Do toho těla byly vloženy pomocí fúze značně pozměněné geny, vzaté z genetického fondu sentientních životních forem. V procesu té fúze a hybridizace byly všechny pozitivní, duchovní aspekty těch sentientních životních forem zapouzdřeny v speciálně vyhotovených genetických „nádobách“, blokujících většinu jejich obsahu. Pouze PRAMALÝ, NEKONEČNĚ MALINKATÝ OTVOR BYL PONECHÁN, ZCELA OMEZEN NA PROSAKOVÁNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE, která neustále oživuje to tělo. Pseudotvůrci velmi dobře věděli, že chtěli-li dovolit přítomnost sentience v tom nově vyvinutém kříženci, pak bylo nutno ponechat neporušenými některé duchovní principy té sentienece. Jinak by se minuli cílem. Avšak pomocí velmi zamotané a složité genetické i jinačí, korespondenční manipulace a kombinace, se jim úspěšně podařilo v genu sentience zablokovat vědomí duchovnosti, jen se z něj vysává životní energie bez uvědomění si, co je pravým zdrojem té energie. Navíc vybudovali pseudotvůrci z genetického materiálu toho prototypního tvora a z výsledků velmi složitého přeuspořádání duchovních korespondencí další geneticko – duchovní nádobu, jež v sobě uzavřela pravou duševnost, obsaženou v elementech, přišlých ze sentientních životních forem. Ta duševnost ve svém původním stavu byla velmi pokojná, něžná a laskavá a nikdy nemohla zplodit vražednou násilnost, útočnost, nenávist, ani žádné jiné záporné emoce, pocity, myšlenky, postoje a chování, tak hojně přítomné na vaší planetě.

 

Tak se stalo, že tato kladná duševnost byla zakryta zmíněnou nádobou s ponecháním malinkatého otvoru, jenž dovolil pozměněný přenos životní energieduchovní sféry těch sentienetních genů a umožňující zachování duševní uvědomělosti nově vyvinutého hybrida – lidských tvorů. Nakonec další, jiná genetická nádoba byla použita pro zapouzdření obsahu vnější mysli pravých sentientních životních forem. Z idejí těchto forem bylo vybudováno hmotné tělo pro manifestování duchovních idejí vlastního ducha a duše zevním chováním, vnějšími vztahy a postoji.Uvědomělost této zevní formy byla úplně zablokována, tak, aby současná lidská bytost nemohla poznat, co je být a pociťovat a vypadat jako pravá sentientní bytost v opravdové fyzické formě, vytvořené z ryzích pozitivních elementů lásky a moudrosti.

 

A znovu byl ponechán nesmírně malinký otvůrek pro proudění životní energie z nejhlubší niternosti přes vnitřní oblast do nejzevnějšího území těla, aby jej tak zachovávala při životě a fungujícím. Jakmile se toto provedlo, byl vyvinut zvláštní genetický a souvztažnostní obal z elementů negativního stavu, do něho byly uloženy pravá nejniternější duchovní mysl, pravá vnitřní mysl a pravá vnější mysl, odvozené z genů sentientních životních forem, oddělující je od těla a od tělesné vědomosti si jich. Pouze infinitesimálně nepatrné spojení bylo ponecháno mezi nimi a hmotným tělem, jež bylo omezeno na pouhé přijímání životní energie pro zachování jakéhosi stupně životnosti v tom těle.

 

V dalším kroku byly mezi tělem a tím obalem, obsahujícím pravou sentientní mysl, nyní rozdělenou na tři rozdílné oblastinejniternější, vnitřní a zevnější, vytvořeny z genetického a jiného souvztažnostního materiálu toho prototypu zvířecího tvora na úrovni každé nádoby tři zřetelně odlišné pseudomysli. Tedy na úrovni Nejniternější duchovní mysli, zapouzdřené v té geneticky a negativně uzpůsobené duchovní nádobě, byla vybudována niterná pseudomysl. Byla umístěna v její okružní blízkosti, aby tak úplně obklíčila zmíněnou nádobu a zajistila zachycení všeho, co by prosakovalo ponechaným malinkým otvorem, a vše prověřila dříve, než by došlo k prozrazení nějaké informace škodící jsoucnu a bytí negativního stavu. Obdobné napodobeniny byly zbudována a uloženy kolem pravé vnitřní i pravé vnější mysli.

 

Máte zde tudíž, vrstva na vrstvě, OCHRANU, zřízenou proti proniknutí čehokoliv vskutku duchovního a pravdivého z nyní separované a izolované opravdové sentientní mysli nebo přicházejícího přes ni. Jak můžete vidět, účelem zde bylo separovat a izolovat JEDNU sentientní mysl, jež sestává ze tří vlastních aspektů, a vytvořit TŘI rozličné mysli, které mají být izolovány a odloučeny jedna od druhé do nekonečna. Zapamatujte si, že pravou povahou negativního stavu je budovat vše na principech ROZLOUČENOSTI a IZOLACE.

V pravém Stvoření NEEXISTUJE taková separace a izolace. Sentientní mysl všech čijících entit v pozitivním stavu Stvoření a jeho multivesmíru je úplně a cele SJEDNOCENA. Je to JEDNA MYSL, jež se projevuje ve třech ASPEKTECHnejniternějším, vnitřním a zevnějším. Toto uspořádání je obrazem pravé přirozenosti Stvořitele – Pána Ježíše Krista. S takovým uspořádáním by však negativní stav nikdy nemohl dojít svého uzrání. Dokud tam je jednota a jednotnost mysli, plná vláda patří pozitivnímu stavu. TOTO JE PRAVÁ POVAHA POZITIVNÍHO STAVU. Aby se mohl negativní stav aktivovat, bylo nutno se odchýlit od tohoto uspořádání. Vzpomeňte si, prosím, že prvním krokem ve směru aktivace negativního stavu bylo rozdělení jedné androgynní (obojpohlavní) formy na dvě (jednopohlavní) tělesné formy – jednu ženskou a druhou mužskou. Plné odůvodnění pro tuto separaci, jakožto i pro to, proč sentientní život na původní planetě Země musel začít v androgynní formě, bylo zjeveno a pěkně vysvětleno v knize „Základy lidské duchovnosti“. Není zapotřebí, aby se tyto důvody uváděly zde.

Z toho vysvítá, že aktivace negativního stavu je ve skutečnosti procesem postupné separace různých duchovních principů z jejich soudržné celistvosti a jednoty s následnou odlukou jejich schránek sentientní mysli. Každý duchovní princip se všemi svými nekonečnými odvozeninami má svou specifickou schránku v sentientní mysli. Tím, že je schopna přijímat a obsahovat každý princip s jeho svérázností, drží se sentientní mysl na živu. Žádný jiný zdroj života neexistoval, není a nikdy nebude existovat. A protože všechny pravé duchovní principy jsou odvozeny z pravé Přirozenosti Pána Ježíše Krista, neexistuje žádný jiný zdroj života mimo Pána Ježíše Krista. Tímto se Pánem Ježíšem Kristem slavnostně prohlašuje, že tento výrok je Absolutní pravdou.

 

Odloučením a odštěpením těchto duchovních principů od jejich sjednocujícího Zdroje je možné jejich PŘEKRUCOVÁNÍ, PRZNĚNÍ A FALŠOVÁNÍ. A teď tedy nemají žádné spojení s tímto Zdrojem. Nemožnost tohoto spojení dovoluje pak to, že zmatek a nesprávný výklad jejich obsahu se stává realitou. Tímto aktem je provedena separace a izolace specifických schránek v sentientní mysli. Čímž ve skutečnosti došlo k vyvrcholení a úplnému odloučení a rozdělení jedné sentientní mysli na tři různé, oddělené mysli. Nicméně tato separace a izolace sama o sobě, i když nesmírně vítána pseudotvůrci a nutná pro jejich konečný cíl, přece jen nebyla pro něj dostatečná. K jejich zármutku je zde stále ta vrozená, vštěpená tendence různých aspektů a schránek sentientní mysli, vyhledat dřívější stav a navrátit se do tohoto stavu jednoty, jednotnosti, soudržnosti a celistvosti.

 

K zajištění toho, aby separace a izolace této mysli trvala do nekonečna (absolutně nutná podmínka, má-li negativní stav přežít), vybudovali pseudotvůrci výše popsané genetické a souvztažnostní nádoby a bloky, které obklopují každou mysl odděleně. Navíc vytvořili jeden povšechný genetický a korespondenční obal, jenž odlučuje celou mysl se svými třemi úrovněmi od ostatního těla. A nejen to: Ještě z genů toho zvířete, jimi tak vhodně zkříženého, zfabrikovali tři zcela rozličné pseudomysli, jimiž obklíčili pravou sentientní mysl v jejích třech aspektech. Avšak ani toto uspořádání nebylo dostatečné pro zachování života negativního stavu.

 

V následujícím stádiu svých experimentací pseudotvůrci vytvořili a oživili nový druh bytostí zvaných STRÁŽCI. Tito strážcové byli umístěni v blízkosti každé úrovně – u Nejniternější duchovní mysli, u vnitřní mysli a u zevnější mysliaby ZABRAŇOVALI JAKÝMKOLIV ZMĚNÁM v záležitostech lidské mysli. Funkce těchto strážců byla popsána v páté kapitole této knihy. LEGIE DÉMONŮ velí těmto strážcům, aby tak bylo zajištěno, že náležitě střeží status quo. Tito strážcové se nazývají „STÍNY“ a „STINNÉ POSTAVY“. Nyní můžete vidět, v čem spočívá rozumové zdůvodnění transformačního procesu, jak byl vylíčen v předešlé kapitole. Též z toho můžete vidět, proč sekvence ve zjevování těchto kapitol je, jaká je. Každá kapitola čerpá z myšlenek předchozí kapitoly. Je zde duchovní logika.

 

Proces separace a izolace, na němž byl negativní stav vybudován, není omezen výše popsaným uspořádáním. Zůstal tu jeden krok, osudově závažný, jenž bylo nutno dokončit. Bylo zapotřebí připravit plán pro globální separaci a izolaci forem od ostatních končin Stvoření a od zóny vymístění. Tento druh odluky a izolace je něco nevyhnutelného, chcete-li se, aby lidští tvorové na vaší planetě byli udržováni v nevědomosti ohledně pravé povahy Stvoření a zóny vymístění.

 

Shora vylíčeným uspořádáním byl ustanoven stav neustálé ignorance a nevědomých procesů. Neznalost a nevědomé duševní pochody jsou životní pohonnou látkou pro zvěčňování negativního stavu. Jimi se trvale zajišťuje, že veškeré poznávání přichází ne ve směru z niternosti, nýbrž zvenčí. Nevíte-li nic o své niterné, duchovní přirozenosti, pak se budete obracet navenek, budete poučováni zvenčí, věříce, že cokoliv je vám řečeno jinými zkušenějšími zevnějšími autoritami, je pravda. Tato situace je však omezena pouze na planetě Nula.

 

Z toho důvodu byla planeta Nula ponechána v úplné izolaci a separaci od ostatních oblastí své Galaxie a Vesmíru. Lidské tělo bylo vytvořeno z genů zvířete pomocí speciálního genetického inženýrství. A tělo toho zvířete, na druhé straně, bylo učiněno z elementů zóny vymístění. Tyto elementy byly zhmotnělými a zkonkretizovanými odvrženými duchovními idejemi sentientních entit pozitivního stavu, jež odmítly přijmout jejich obsah a jednat dle něho. Pokud si vzpomínáte, obsahem těchto idejí byl výběr ve věci prohlášení a víry, že život nevychází z Pána Ježíše Krista (dříve Nejvyššího) ani z jeho/Jejích duchovních principů, nýbrž z něčeho a někoho jiného. Tyto odvrhnuté ideje – opaky se všemi důsledky jejich možné aktivace ustanovují život zóny vymístění. Z nich byl prototyp – živočich zfabrikován. Tedy ve skutečnosti bylo lidské tělo, které je tělem zvířecím, zfabrikováno pseudotvůrci v modifikované formě,z negativních antielementů zóny vymístění. K těmto ohraničujícím elementům byly přidány prvky planety Nula, a tak došlo k hybridizaci zcela nového, nanejvýš omezeného typu těla. Nic podobného dříve neexistovalo. Do toho hybridizovaného těla byly vloženy, způsobem shora popsaným, dva elementy, které prošly fúzí, a které patřily sentientním životním formám.

 

Kvůli tomuto uspořádání byly duch života a jeho duše vhodně polapeny v tom nesmírně omezeném a omezujícím těle; a nemohou se z něho dostat ven jinak, než jeho zabitím, nebo opotřebením, anebo když samo umře. Každý pohyb ducha a jeho duše tedy zcela závisí na činnosti toho těla.

 

 

 

OMEZENÍ LIDSKÉHO TĚLA

 

Ale co je zač, toto tělo ?  Jen si všimněte, jak jste OMEZOVÁNI. Chce-li váš duch někam jít, musí brát s sebou to těžkopádné a nepohodlné tělo. Aby v něm přežil, musí duch a jeho duše usměrňovat VŠECHNY své činnosti na pečování o tělo. Vaše tělo požaduje velmi zvláštní prostředí, velmi svérázné ovzduší a neustálou, minutu za minutou, péči a ochranu. Máte-li příliš málo nebo příliš mnoho kyslíku, nebo tohoto či onoho chemického prvku, vaše tělo podlehne otravě, bude poškozeno a umře. Jíte-li a pijete-li příliš mnoho nebo málo, vaše tělo trpí a umírá. Běžíte-li příliš rychle či dlouho, vaše tělo se vyčerpá, může se zhroutit a umřít. Spíte-li nebo odpočíváte příliš málo nebo nadmíru, může se zhroutit a zemřít. Jste-li vystaveni extrémnímu horku či chladu, vaše tělo může umřít. Chcete-li cestovat, musíte vymyslet nějaký druh zevnějšího dopravního prostředku, aby se vaše tělo pohybovalo rychleji. Avšak překročíte-li rychlost pohybu, který je pohodlný a bezpečný pro to vaše tělo, pak přežít velmi dlouho nebude moci. Vaše tělo vyžaduje zvláštní druh zemské přitažlivosti, aby se mohlo nosit pohodlně. Velká gravitace ho rozdrtí. Příliš malá gravitace působí pocit nepohodlnosti oslabováním svalového napětí. Lze takto vypočítávat do nekonečna všechna HRUBÁ OMEZENÍ, jež jsou vlastní vašemu tělu. Přesto vaši učenci bláhově považují funkci těla za zázrak. Div to tedy je, ale ne ve smyslu, jak si to oni myslí. Div divoucí je v tom, že v takovém těle se vůbec může uchovat nějaká jiskřička života. Další komplikací izolovanosti a ohraničenosti je vylučování výměšků. Tento požadavek ovládá rozvrh dne. Nedojde-li k eliminaci jedů, dojde nakonec k smrti těla.

 

Všechny tyto faktory zapříčiňují, že jste úplně zaneprázdněni péčí o tělo a jeho separovaný a izolovaný život.

 

NENÍ ČAS, NEBO JEN VELICE MÁLO NA COKOLIV JINÉHO

MIMO PEČOVÁNÍ O TĚLESNÉ PŘEŽITÍ.

TOTO JE TA PRAVÁ PAST NEGATIVNÍHO STAVU.

 

Právě tyto svérázné, podivné a neobvyklé potřeby vašeho těla působí, že se nacházíte v GLOBÁLNÍ A MUTIVERZÁLNÍ IZOLACI. Jen si řekněte, jak daleko můžete cestovat ve Vesmíru nebo v prostoru s tím vaším tělem ? Jste nuceni si vystavět velmi složitou prostornou loď, v níž by se přesně imitovalo tělesné a mentální prostředí, v němž by vaše tělo mohlo žít se zachováním zdravého rozumu. A jakou pak rychlostí může vaše tělo cestovat ? Což může překročit světelnou rychlost bilionkrát, aby navštívilo jiné končiny této Galaxie a také se vrátit na rodnou planetu ještě za živa ?

 

Na počátku druhé historické éry tato fyzická izolace a separace nabyla směšných rozměrů. V té době lidští tvorové byli tak primitivní, že cestovali pěšky. Později začali užívat zvířat pro tento účel. Není tomu tak dávno, že Evropané na příklad neměli tušení, že je jakási Amerika nebo že mohou existovat nějací Američané. A američtí indiáni nevěděli, že existují Evropané atd. Tato situace byla záměrně vytvořena, aby se pokračovalo se separací a izolací vašeho rodu co nejdéle. Teprve v posledních dvou desetiletích jste byli schopni letět na Měsíc. A jen se podívejte, jak nemotorně těžký ochranný oděv a jak komplikovaný dopravní prostředek se musel vymyslet, aby vaši astronauti mohli cestovat na Měsíc a zpět !

 

Samozřejmě způsob vlády se mění i u negativního stavu. Tak zvaný vědecký pokrok je přizpůsobován většímu a rychlejšímu rozšiřování negativního stavu až k jeho konečnému a úplnému odhalení. Nicméně, pokud jste v těle takto uspořádaném, pak nehledě na to, do jaké míry jste si vědomi této situace i bez ohledu na to, jak dalece jste duchovně transformováni, musíte počítat s tím tělem. Hmotně a geneticky je odloučeno od ostatních oblastí vaší mysli způsobem shora popsaným. Tato okolnost vždy bude rodit problémy, strachy, úzkost, ustaranost, nemoci a všemožné nepříznivé podmínky, vlastní tomu druhu těla. Z toho důvodu, jak si vzpomínáte, předešlá kapitola končila varováním, že dovršení procesu duchovní transformace ještě nevede k volnosti a vysvobození od této odloučenosti a zmíněného uspořádání.Stále jste ještě uvězněni v těle. Nic se v tomto ohledu nemůže změnit žádnými prostředky až do doby, kdy bude odloženo na stranu a vy v něm již nebudete déle přebývat. Jediným rozdílem v tomto ohledu je, že po prožití duchovní transformace budete – podle dřívější zmínky – schopni mít větší moc nad vlastním životem; budete řídit svůj životní styl ve větší shodě s přirozeností pozitivního stavu. Toto určí, co budou vaše budoucí volby, až se zbavíte tohoto vašeho „zázračného těla“.

 

Musíte si pamatovat, že většina lidských tvorů ve své povšechné a úplné nevědomosti v této oblasti považuje své postavení i situaci, v níž se nacházejí jejich těla, za dění zcela normální. Nic se jim nezdá abnormálním v těchto okolnostech. A proto se zamilovávají do tělesného života a lpí na něm zoufale. Osvojí si určitý životní styl, mentalitu, ba i duchovnost, jež by byla oporou tohoto životního stylu. Úplně se ztotožní se všemi návyky, způsoby a zásadami tohoto života. Proto po smrti těla přetrvají jejich lásky, zvyky a přitažlivosti toho života, které si berou s sebou. Po příchodu do duchovního světa tento druh lidských tvorů (převážná jejich většina) má tendenci odmítnout vše, co není v souladu s osvojeným, známým a blízkým. Takový způsob ulpění a ztotožnění je udržuje stále ve spárech negativního stavu. Proto volí cestu do pekel, kde pokračují na čas, na časy a poločas ve svém oblíbeném, blízce známém a „pohodlném“ životním stylu bez ohledu na to, jak je bídný a záporný. Máte-li v lásce bídu, nešťastnost a zápornost, pak jediný život, který může mít pro vás nějaký smysl, je ten, který je s nimi v souladu. Vše ostatní je přebytečné. Je to věru těžké si představit, že nesmírně velká většina lidských tvorů je zamilována do mizérie, neštěstí a negativity. Důvod pro možnost takového postoje je v tom, že lidé považují tyto nepříznivé stavy za normální a přirozené. Nepociťují to jako bídu, neštěstí a zápornost, nýbrž jako jedině možnou skutečnost, jež jim poskytuje iluzi štěstí, radosti a uspokojení. (Lidé si zatím v drtivé většině neuvědomují tento celkový problém s jejich postavením, stejně, jako v Africe v Sahelu si lidé neuvědomují, že mají hlad, neřeší ten problém, protože jej ještě nerozpoznali – pozn. zpracovatele).

 

 

 

PROCES DUCHOVNÍ TRANSFORMACE

 

Musí se na prvním místě poznat a přiznat, že vlastní životní styl NENÍ to, čím se zdá být. A za druhé musí se pocítit SILNÁ touha změnit status quo. A tady vstupuje na scénu proces transformace. Poskytuje lidským tvorům zjevení o tom, oč ve skutečnosti běží. Tím mohou nabýt moci nad svými životy a výběry. To je připravuje na život v pozitivním stavu, až odloží svá těla, aniž by museli setrvávat do nekonečna v životě negativního stavu někde v peklech. Dává to pocit naděje a radosti nad budoucím splněním příslibu Pána Ježíše Krista. Poskytuje jistotu, že vlastní život na této planetě má smysl, význam a světlou perspektivu. Máte kontrolu nad problémy. Problémy nemají kontrolu nad vámi. Problémy ovšem budou tam stále, pokud žijete v těle, avšak budete jejich pány, nikoliv otroky. A taky budete pány svého života ve směru z nitra navenek. Toto je pravým účelem procesu duchovní transformace. Nad to se nemá do něj nic více vkládat. Chcete-li toho docílit, pak potřebujete jen postupovat podle procedury, popsané v předešlé kapitole této knihy.

 

Teď – když ukončili tuto fázi experimentací (fabrikace lidských tvorů), když ustanovili plnou dominanci negativního stavu aktivovaného po celé zóně vymístění a na planetě Nula, když se stali nepopíratelnými vládci a diktátory ve své doméně – pokročili pseudotvůrci k další fázi experimentování. Tato fáze se týká plánu jimi zamýšleného v době, kdy vaše planeta byla zdařile zalidněna jeskynním člověkem a kdy vývoj lidské civilizace byl na cestě.

 

Někteří z vás mohli by se ptát, proč v tomto okamžiku Nejvyšší neeliminoval negativní stav. Vždyť pseudotvůrci vyhráli a plné odhalení povahy negativního stavu bylo docíleno !  Dvě věci jsou mylné v tomto závěru: Za prvé negativní stav do té chvíle existoval z donucení, nikoliv na základě svobodného výběru. Jak si můžete vzpomenout z deváté kapitoly knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, ničemu se nelze naučit pod nátlakem, pouze svobodnou volbou. Ve skutečnosti nemůže zobrazení důsledků negativního stavu jak se patří nastat, dokud negativní stav není zvolen svobodně jako žádoucí životní styl.

 

V průběhu aktivace negativního stavu byly nutné dvě fáze:

 

(1)     Za prvésama aktivace. Proces aktivace byl násilný, z donucení. Tvorové, kteří byli zfabrikováni pseudotvůrci, neměli na vybranou, než být negativními. Teprve inkarnace Ježíše Krista jim přinesla možnost volby, čili jinou alternativu.

(2) Druhou fází je znázornění důsledků, následků a výsledků té aktivace. Tato druhá fáze nemohla započít před odchodem Pána Ježíše Krista z vaší planety. Je založená na svobodě být negativním.

 

V průběhu počáteční aktivace nikdo ve Stvoření nechtěl si zvolit být negativním ani znázorňovat konsekvence dominujícího negativního stavu. Toto je důvodem, proč jiné plemeno tvorů muselo být zfabrikováno. Těmto tvorům negativní stav byl vnucen jako jediná životní možnost. Jak sami víte, dokonce i v dnešní době mnoho tvorů v zóně vymístění, jakožto i mnoho lidí nemá ani potuchy, že něco jiného existuje, než co mají a co jsou. Když tato situace mezi tvory a lidmi byla ustanovena, došlo k Prvnímu příchodu Pána Ježíše Krista. Jeden z hlavních následků Prvního příchodu Pána Ježíše Krista bylo vysvobodit všechny tvory z donucenosti být negativním, a tak jim dát možnost jiného výběru. Eliminování negativního stavu v tomto stádiu, to jest dříve, než by se prokázal a osvědčil jako vyvolený životní styl, bylo by předčasné a nevedlo by k pravému novému poučení.

 

Druhou mylnou stránkou ve výše položené otázce je, že v té době, PŘED inkarnací Ježíše Krista na vaší planetě, NEMĚL Nejvyšší ve své přirozenosti ŽÁDNÉ PRVKY ZE ZÓNY VYMÍSTĚNÍ ANI Z PLANETY NULA. Bez těchto elementů v Sobě, musel by se Nejvyšší v procesu eliminace negativního stavu objevit v zóně vymístění i na vaší planetě v plné Své esenci i substanci. Kdyby se to bývalo stalo, pak by byla veškerá zóna vymístění i planeta Nula se všemi svými obyvateli náhle, v oka mihu, zničena. Kdyby zóna vymístění měla zahynout, pak neustále odmítané ideje volně zvoleného popírání Boha a Jeho/Jejích duchovních principů by neměly kam padat. Odrazily by se a byly by vrženy zpět na odesílatele a zničily by ho v procesu ANIHILACE. A tak by zahynulo veškeré Stvoření. Stvoření nemůže snést pomyšlení, že by nebylo možné zbavovat se takových představ, a že by se nenašlo místo pro jejich odhození. V takovém případě zmíněné představy by se měly uznat za platné. Idea, že existuje Bůh a je jediným zdrojem života, a představa, že Bůh neexistuje, nebo není jediným pramenem života, nemohou být stejně pravdivé. Avšak, není-li jedna z těchto idejí odhalena a náležitě odmítnuta, nemajíc, kam by spadla, pak se odrazí a uhodí zpátky, vyžadujíc, aby byla považována za pravdivou. V tomto případě musí obě ideje být uznány jako pravdivé. Takové protichůdné přiznání by končilo okamžitým šílenstvím a sebevraždou všech  ve Stvoření.

 

Je jisté, že Nejvyšší by mohl učinit jiné Stvoření, stvořit jiný multivesmír. Pak by se musel celý proces opakovat zas a znovu kvůli bytostní otázce, jež byla formulována v této knize i v jiných knihách Nového zjevení tohoto přenosce. Pán Ježíš Kristus, tehdy Nejvyšší, takto nepostupuje. Z toho důvodu byl Nejvyšším připraven zvláštní Velký plán spasení, který má co činit s obsahem i významem jak Prvního, tak i Druhého příchodu Pána Ježíše Krista.

 

První významná fáze experimentování pseudotvůrců, s jejími četnými podfázemi, byla jen půlkou jejich plánu. Druhá půlka toho plánu byla povážlivější a daleko tajemnější ve srovnání s první polovinou. Plný obsah toho plánu a prostředky, jimiž se docílilo jeho částečného splnění, se nemohou nyní odhalit, ba snad vůbec nikdy. Jen důležité ideje toho plánu mohou být zjeveny (nikoliv však jejich proces).

 

Druhá fáze experimentování byla namířena na vyvinutí zvláštních psychických sil a výdobytků jejich mysli a těla, jež by se téměř rovnaly moci Nejvyššího. Je řečeno „téměř“. Důvodem pro tohle „téměř“ je fakt, že žádný z pseudotvůrců není absolutní. Všichni byli stvořeni. Proto postrádají zkušenost absolutního stavu. Toto by se však mohlo obejít pouhou početností. Zfabrikuje-li se dostatečný počet tvorů s tak obrovskou mocí a kondicí, pak souhrnný součet všech by se mohl rovnat moci Nejvyššího. Babylonská věž (Genese 11:1-9) o tom svědčí.

 

Tedy pseudotvůrci pokračovali se svými pokusy, až se jim konečně povedlo vyvinout zvláštní a neobyčejnou životní formu z nejryzejšího zla, která se téměř rovnala moci ryzího dobra, které je v Nejvyšším. Do této formy vpojili fúzí všechny své vlastní geny se všemi modifikovanými geny z genetického fondu všech životních forem prvních androgynních lidí na vaší planetě. Tato neobyčejná kombinace zrodila nejmocnějšího, nejschopnějšího a nepředstavitelně inteligentního křížence, jaký nebyl, ani nikdy nebude již počat, zrozen či vyvinut. Jakmile toto bylo dokonáno, odhodili pseudotvůrci své dřívější formy a vstoupili do čerstvě vyvinutého hybrida, a tak se vskutku stali „bohy“. (Rozličné lidské mytologie, obsahující vyprávění ze života „bohů“, o jejich pantheonu, moci a nesmrtelnosti a také jak ovlivňovali lidský život, jako na příklad mytologie Řeků a Římanů, jsou odrazem toho, jak se pseudotvůrci stali „bohy“).

 

V takovém novém stavu a v takových podmínkách pokročili pseudotvůrci ve svém plánu cestovat dál v čase zpět, až ke chvíli, kdy ještě NEBYLO započato s uskutečněním Stvoření. Nově hybridizovaní pseudotvůrci věřili, že kdyby dokázali zastihnout Boha DŘÍVE, než jakékoliv sentientní entity existovaly, pak by zůstal bez podpory ze strany Stvoření, pročež by byl více náchylný k porážce, nebo přinejmenším k jednání o podílení se s nimi o Svou moc. Tato situace je vystihnuta v proroctví Izajáše, kapitola 63, verš 5:

 

„Rozhlédl jsem se, ale nebylo pomocníka, užasl jsem, opora žádná.

K záchraně Mi dopomohla vlastní paže, oporou Mi bylo moje rozhořčení.“

 

Slovo „rozhořčení“ v této souvislosti neoznačuje lidskou emoci zuřivosti. Znamená vědomí Absolutní moci Pána Ježíše Krista, která se nedá pokazit nějakým vyjednáváním či transakcemi a negativním stavem, v tomto případě s nově hybridizovanými pseudotvůrci. Ukončení této fáze pokusu vyvolalo inkarnaci Pána Ježíše Krista. Tělesné narození Ježíše Krista na vaší planetě způsobilo, že pseudotvůrci odložili tehdy cestování do zmíněného období. Potřebovali se soustředit na zničení Jeho/Jejího poslání. To poslání OHROŽOVALO celý jejich plán. Takže ta cesta byla vlastně odložena do NEKONEČNA. Povšimněte si prosím, že to nebylo náhodou, že k narození Ježíše Krista došlo právě v době, kdy se pseudotvůrcům podařilo dokončit vlastní negativní transformaci, čili, abychom byli přesnější, svou TRANSMOGRIFIKACI. Též není vůbec nahodilé, že proces narození Ježíše Krista následoval nebo byl paralelou týchž principů křížení, jakých použili pseudotvůrci. Tato paralela může vyvolat dojem, že Nejvyšší si vypůjčil tento proces u pseudotvůrců. Pravdou je pravý opak. Pseudotvůrci použili a přivlastnili si principy života – tvořivého procesu, které ukradli u Nejvyššího. Původně byla tato dovednost Stvořitelem dána všem sentientním entitám. Byla zakořeněna v jejich genech. Takže byla pro ně k dispozici v genetickém materiálu, zděděném po prvních lidech, žijících na vaší planetě. Proces tvoření nekonečných odrůd sentientního i nesentientního života je procesem hybridizace.

 

V počáteční fázi je zde idea stvoření a sentientních entit. Tato idea nastává v Absolutní mysli Nejvyššího. Po svém výskytu idea postoupí k promítnutí navenek od té Mysli jako nezávislá, svá vlastní, sentientní životní forma. Jakmile se tato životní forma objeví, začne budovat svou vlastní genetickou zásobárnu. Z té jsou vzaty rozličné geny a jsou zkombinovány s částečkami, emanujícími z životní síly, která sama bez přestání vyzařuje z činností Absolutní mysli Nejvyššího – Pána Ježíše Krista. Kombinace těchto elementů rodí zcela rozdílné sentientní životní formy. A tak to pokračuje dál až na věčnost. Nicméně, žádná z těchto entit neobsahuje přímý Absolutní element, vzatý od Nejvyššího. Jsou původními idejemi Nejvyššího, ale nejsou Nejvyšším (více o tomto předmětu je nalezeno v knihách „Základy lidské duchovnosti“ a „Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“). Byla jenom jedna výjimka z tohoto pravidla – od věčnosti do věčnosti – a to bylo narození Pána Ježíše Krista. V tom narození, jak si můžete vzpomenout z řečeného v druhé kapitole této knihy, byl použit element nejzevnější části Absolutní zevní mysli Nejvyššího, který byl fúzován a zkřížen se dvěma prvky zóny vymístění a planety Nula, které byly vzaty z genů Josefa a Marie.

 

Tato procedura byla nezbytnázastavení pseudotvůrců. Jediný způsob, jak je zastavit, aniž by muselo během tohoto procesu dojít k něčímu vyhlazení, bylo použití jejich vlastních zbraní, jejich vlastního výtvoru ve formě slabounkého lidského těla, když bylo učiněno božským zvláštním procesem, zvaným divinizace, jak bylo popsáno v druhé kapitole, a s tím tělem – nebo s tím, co s ním souvztaží – vstoupit v jejich doménu a izolovat je od ostatního Stvoření i zóny vymístění. Dělat něco jiného by bylo k ničemu. Toto jsou pravidla zóny vymístění. Nejdříve je nutno zachovat všechny pravidla, aby se získala jejich znalost z první ruky, než by se mělo přistoupit k jejich zdolání a vítězství nad nimi. Každý, včetně Pána Ježíše Krista, má se řídit těmi pravidly. Tím, že předtím neměl žádnou hmatatelnou tělesnou a intimní zkušenost života negativního stavu, nemohl Ježíš Kristus nic dělat, jedině ovšem, jestli by si přál zahubit celé Stvoření (což by, mimochodem, Mu/Jí nikdy nepřišlo na mysl).

 

Proto kvůli spasení veškerého Stvoření a pro konečné úplné a věčné eliminování negativního stavu, rozhodl se Nejvyšší jako Ježíš Kristus sejít dobrovolně do zóny vymístění, žít v těle, původně zfabrikovaného pseudotvůrci, zažít z první ruky, zač je negativní stav, vstoupit do pekel pseudotvůrců a uvěznit je na neurčitou dobu. V průběhu toho činu Pán Ježíš Kristus vzal pseudotvůrcům znalost cestování v čase a oslabil jejich mocné dovednosti, získané s pomocí té tajemné negativní transmogrifikace, jež byla krátce výše popsána. Separoval a izoloval je ve zvláštních podmínkách a oblasti, nepřístupných až donedávna nikomu, dal jim plně pocítit, jak chutná izolace a separace, tak účinně vnucené lidským tvorům, kteří byli jimi zfabrikováni, jakožto i jiným tvorům v zóně vymístění a v peklech. Věru jim to patřilo. Od této chvíle neměli pseudotvůrci absolutně žádný přístup k nikomu a k ničemu a donedávna nikomu nebylo dovoleno, z bezpečnostních důvodů, vstoupit do jejich oblasti. Nikomu není známo mimo Pána Ježíše Krista, jak se k nim dostat a jak se s nimi stýkat. Tato separace byla nutným krokem, aby každý měl příležitost prožívat negativní stav i všechny jeho důsledky dobrovolně, na základě vlastního výběru, nikoliv z donucení. Kdyby pseudotvůrci byli na scéně, taková zkušenost by nebyla možná. Ovládali by situaci a nadále by uvalovali na lidi břemeno negativního stavu. Tímto přítomným stavem však tajemství pseudotvůrců nekončí. Musí dojít k ještě jednomu drastickému kroku dříve, než jejich historie a všechno, co zapříčinili, bude moci natrvalo a navěky skončit. Některé aspekty toho tajemného kroku budou zjeveny v příští kapitole.

 

Ten/ta, co má uši k slyšení a k naslouchání, nechť slyší a poslouchá to, co Pán Ježíš Kristus zjevuje v této kapitole.“

 

 

 

(7)

Kapitola sedmá

 

POJETÍ ANTIKRISTA

 

Dne 13. února 1988 bylo ke mně slovo Pána Ježíše Krista, řkoucí:

 

„Tak jak je tomu u většiny, ne-li u všech, duchovních pojetí, idejí a principů na vaší planetě, tak i pojetí „antikrista“ je překrouceno, zfalšováno a nepochopeno. Většina  křesťanů doslovně věří, že v určitou dobu, krátce před tím, než se Pán Ježíš Kristus objeví v těle na doslovných oblacích za zvuků archandělských trumpet, to jest krátce před Druhým příchodem Pána Ježíše Krista, na vaší planetě se objeví Antikrist. Tento Antikrist se ujme vlády nad celou planetou, prohlásí se za Boha, za skutečného Ježíše Krista, bude provádět velké zázraky a znamení. Prokáže se velkou mocí, kterou učiní, že všichni lidští tvorové uvěří v jeho božskost.

 

Toto pojímání je založeno primárně na jediné pasáži Pavla v druhém listě Tesalonickým v kapitole druhé ve verších 1 až 12. Co donutilo Pavla napsat tento dopis, byl fakt, že někteří tenkrát věřili, že k Druhému příchodu již došlo. Citujme:

 

„. . . den Kristův přišel.“

 

Pavel pokračuje:

 

„Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože ten Den nepřijde, dokud nedojde k odpadnutí a nezjeví se člověk hříchu, syn zatracení, který odporuje a povyšuje se všemu, co má jméno Boží nebo co se uctívá, takže usedne jako Bůh v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha …. Příchod tohoto bez zákona je dílem satanovým, se vší mocí, znameními, a klamnými  zázraky. . . atd.“

 

Jak vidíte z tohoto citátu, neužívá Pavel slova „antikrist“. Místo něj nazývá jej „ten bez zákona“. Je mnoho povídání o Antikristu, která kolují mezi tak zvanými křesťany.  A přece, pokud si vzpomínáte, během Svého života na vaší planetě nezmínil se Pán Ježíš Kristus nikdy o slově „antikrist“. Namísto toho jsou raději používána slova „falešní kristové“ a „falešní proroci“. A, jak vidíte, jsou v plurálu a ne v jednotném  čísle. U Matouše v kapitole 24 ve verši 24 stojí psáno:

 

„Neboť vyvstanou falešní kristové a falešní proroci a činiti budou divy veliké a zázraky, tak že by svedli také i vyvolené, kdyby to bylo možné.“

 

Přesně tatáž slova jsou opakována v evangeliu Markově, kapitola 13, verš 22. V evangeliu Lukáše, kapitola 21, verš 8 je řečeno toto:

 

„Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v Mém jménu a budou říkat: „Já jsem to„ a „nastává čas“. Proto je nenásledujte.“

 

Ve skutečnosti slovo „antikrist“ je použito jenom jednou, či dvakrát apoštolem Janem ve dvou listech. V první epištole Jana, kapitola druhá, verš 18, říká:

 

„Dítky, toto je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde Antikrist, tak nyní přišlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.“

 

Jan také definuje Antikrista. Ve verších 22-23 ve stejné kapitole říká:

 

„Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus ?  Ten je antikrist, který popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce.“

 

A v druhé epištole Jana ve verši 7 se tvrdí:

 

„Neboť do světa vyšlo mnoho svůdců, kteří nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Toto je svůdce a antikrist.“

 

Několik věcí je zřejmých z těchto citátů:

 

(1) Především je jasné, že ve výrocích apoštolů není ŽÁDNÝ niterný, ani vnitřní smysl. Všechny epištoly apoštolů jsou tím, čím mají být: Dopisy pro povzbuzení, vysvětlení, napomínání a, kde bylo nutné, i výtkami. Později však, na neštěstí, udělali z nich Otcové Církve pevnou, nezměnitelnou a nepochybnou dogmatickou základnu, prohlásili je za slovo Boží, jež obsahuje hluboké duchovní a nebeské významy. Žádný takový význam v listech apoštolů není.

 

(2) Za druhé, je očividné, že všichni apoštolové sami očekávali, že dojde k Druhému příchodu Pána Ježíše Krista CO NEVIDĚT. Fakticky většina z nich dokonce věřila, že k tomu dojde během jejich pozemského života. Toto je jasné ze slov, použitých Janem – nastala poslední hodina.

Tato pevná víra poukazuje na to, že apoštolové nebyli tak docela inspirováni ohledně těchto i mnohých jiných duchovních záležitostí, jak všichni křesťané věří. Problémem křesťanů je, že jim unikl fakt dobové reality, v jaké apoštolové žili a působili. Křesťané bláhově věří, že když apoštolové, s výjimkou Pavla, tělesně chodili s Pánem Ježíšem Kristem, učinilo je to zvláštními lidmi, více osvícenějšími, více znalými, inspirovanějšími a zcela neomylnými ve srovnání s kýmkoli, kdo žil a žije na vaší planetě. Avšak tak tomu není. Je na čase, aby se opravil tento bláhový omyl o nich.

Faktem je, že Pán Ježíš Kristus si vybral velmi pečlivě Své apoštoly, aby se hodili k duchovnímu ovzduší, jaké v té době existovalo. Naladěnost a seřazení jejich duševních vlastností, rozsah chápavosti, stupeň duchovního uvědomění a povšechné schopnosti byly přiměřené co do duchovního stavu těch časů. A tento výběr byl učiněn také v ohledu toho, že Ježíš Kristus předvídal zradu, které se vbrzku dopustí křesťané. Do určité míry – a toto se bude zdát rouháním v očích všech křesťanů – přispěli všichni apoštolové k té zradě vinou svého omezeného chápání pravých duchovních věcí. Tenkrát tomu tak mělo být. Ten, kdo by byl více duchovní, více inspirovaný, chápavější a ve všem schopnější, byl by se nehodil pro Velký plán Pána Ježíše Krista vzhledem k budoucímu vyznění negativního stavu. Zde je důvod pro duchovní omezení apoštolů. Avšak toto omezení je považováno za omezení jenom z hlediska vaší doby, nikoliv jejich. Za těch časů byli ve skutečnosti nejpokročilejšími a duchovně nejosvícenějšími lidskými bytostmi.

Běžnou tragédií u většiny křesťanů je neschopnost ocenit tento fakt z tohoto náhledu. Namísto toho považují apoštoly za nejosvícenější, nejduchovnější a Duchem Svatým nejvíc inspirované lidské tvory všech časů a na věčnost. Tento přístup je velmi omezený, je udržovaný a podporovaný negativním stavem za tím účelem, aby udržoval křesťany v husté tmě nevědomosti skutečné pravdy a všech duchovních věcí.

 

(3) Za třetí je zřejmé z výše citovaného, že apoštolové považovali stále Ježíše Krista za osobu oddělenou od Boha. Mluví o Synu a Jeho Otci. A to bez ohledu na to, co je učil během Svého pozemského života, když jasně prohlásil – ve chvíli, kdy byl ve stavu Své niternosti – „Já a Otec jsme jedno“ (Jan 10:30), „Já jsem vzkříšení a život“ (Jan 11:25) a „Otec je ve Mně a Já v Něm“ (Jan 10:38). Nebyla ještě vhodná doba k tomu, aby věděli či rozuměli, že Ježíš Kristus mluvil střídavě ze dvou pozic:

 

(3-1)

Z pozice, dané elementy z Josefa a Marie, to jest z pozice negativního stavu či zevnějšností. V tomto postavení jevil se zcela odděleným od Svého Otce, Nejvyššího, jelikož nic z negativního stavu nemůže být obsaženo v Nejvyšším a nemůže se Mu/Jí přisuzovat.

 

(3-2)

Avšak kdykoliv mluvil z pozice niternosti, z elementů, přišlých přímo z Nejvyššího, pak šlo o pozici jednoty, kdy byl tím Jediným Bohem Nerozdílným. Tento tajemný fakt byl apoštolům nepochopitelný prostě proto, že proces znovusjednocení elementů odloučených od Nejvyššího se zbožštěnými elementy, vzatých z Marie a Josefa – hmotného těla, ještě pro nějakou dobu nebyl ukončen. Znovusjednocení elementů z Nejvyššího s povšechností Nejvyššího bylo dokonáno po vzkříšení Pána Ježíše Krista.

 

Nicméně, jak si vzpomínáte, byla integrace, fúze a hybridizace Jeho/Jejího hmotného těla do Přirozenosti Pána Ježíše Krista dokonána teprve, zcela nedávno. A protože apoštolové nemohli o této skutečnosti vědět, nadále se dívali na Pána Ježíše Krista z nesprávného duchovního postavení odloučenosti. A tak mluvili o Synu a Otci a Duchu Svatém jako by šlo o rozdílné osobnosti a entity. Usoudili tedy křesťané z tohoto postoje apoštolů, že šlo o věčný fakt, něco, co se nezmění do věčnosti. Přijdou-li někteří, jako na příklad Swedenborg či Petr F., a prohlásí něco jiného než apoštolové, pak se označí za antikristy.

Jedinou věc, kterou apoštolové věděli v tomto ohledu, bylo, že pro nějaký důvod měl se se vší vážností přijmout Pán Ježíš Kristus přicházející v těle. Jeho/Její tělo mělo jakýsi velmi důležitý význam. Tento význam byl však přijat na slepou víru, aniž by se mu příliš rozumělo a aniž by jeho smysl byl vysvětlen. Význam vzkříšeného fyzického těla Ježíše Krista byl zdůrazněn samotným Pánem Ježíšem Kristem. V evangeliu Lukáše v kapitole 24 ve verších 36-43 čteme:

 

„36. A když o tom mluvili, Ježíš Sám stál uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám !“

 

37. Ale oni se zděsili a byli plni strachu, a domnívali se, že vidí ducha.

 

38. A on jim řekl: Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl ?

 

39. Pohleďte na Mé ruce a nohy, že jsem to Já. Dotkněte se Mne a vizte, neboť duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte u Mne.

 

40. To řekl a ukázal jim ruce a nohy.

 

41. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: „Máte tu něco k jídlu?

 

42. Podali mu kus pečené ryby a plást medu.

 

43. Vzal si a pojedl před nimi.“

 

Povšimněte si, prosím, jak obrovský důraz se klade na hmotné tělo Ježíše Krista. Pobídl apoštoly, aby si na Něj/Ni sáhli, a tak mohli pocítit Jeho/Její maso a kosti. Také jedl vyžádaný pokrm, aby se tak ještě více zdůraznil fyzický aspekt. Anebo to, co se odehrálo mezi Ježíšem Kristem a Tomášem podle zaznamenaného v evangeliu Jana, kapitola 20, verše 24-29. Opět důraz je na hmotném těle, vzkříšeném z mrtvých. Nebo si vezměme scénu, kterou Jan popsal v 21. kapitole, kdy se jedná o pojídání fyzické ryby. Ve všech těchto událostech je hluboký duchovní význam, ukazující na tajemství lidského těla, v němž bydlelo Božství Nejvyššího a které si Pán Ježíš Kristus vzal s Sebou. Avšak proč se toto všecko dělo, zůstalo tajemstvím pro apoštoly i pro všecky ostatní až do této chvíle.

 

(4) Za čtvrté Jan správně definuje pojem antikrista jako někoho, kdo odmítá Božství lidského těla – masa Pána Ježíše Krista a že to Božské bylo učiněno tělem. Zde jde o dva důležité činitele:

 

(4-1) Božské bylo učiněno lidským – tělem. Tělo má vždy negativní spoluoznačení slabosti, ohraničenosti a hotovosti snadno podlehnout pokušení a všelijakým špatnostem. A přece, přes to všecko, Božské, tělem učiněno jest. Stalo se vlastně to, že Božské vzalo na Sebe či obléklo se do toho negativního těla, sestávajícího z ničeho jiného než ze všech druhů zla a nepravd (ovšem pouze ve smyslu souvztažností).

 

(4-2) Druhou skutečností je, že to TĚLO BYLO UČINĚNO BOŽSKÝM A ŽE JE PAN JEŽÍŠ KRISTUS VZAL S SEBOU PŘI TĚLESNÉM ODCHODU Z VAŠÍ PLANETY. Nyní se může říci, že nejdůležitější duchovní doktrínou, správně pochopenou všemi apoštoly včetně Pavla, bylo uznání těchto dvou činitelů. Vše ostatní bylo založeno nebo odvozováno z tohoto osudně závažného faktu. Proto každý, kdo zpochybňoval a zpochybňuje, odmítal a odmítá skutečnost Lidského Božství a Božského lidství, je antikristem. Tato definice byla navržena Janem. Je správnou ze stanoviska zmíněných dvou faktorů. Podle této definice vyskytlo se mnoho antikristů na vaší planetě od dob apoštolů až do dneška. Každý, kdo popírá výše uvedené skutečnosti – a takových je více než těch, co tak nečiní – je fakticky antikristem.

 

Nicméně budiž známo, že pojem antikrista má v sobě více, než se zde zatím uvádí. Především se slovo „antikrist“ nepoužívá správně. Není náhodou, že Pán Ježíš Kristus nikdy toho slova nepoužil. Jak bylo shora řečeno, byla použita slova jako „falešní kristové“ a „falešní proroci“. Ve Zjevení Ježíše Krista v Bibli Svaté v přenosu apoštola Jana jsou užita slova „drak“, „dravec z moře“, „dravec ze země“ a „falešný prorok“. Také u proroka Daniele se užívá slovo dravci. V této souvislosti slovo „Kristus“ značí duchovní pravdu.Falešní kristové“ znamenají mnohonásobně zfalšovanou duchovní pravdu. V hlubším smyslu označuje povšechnou falsifikaci všeho pravdivého o přirozenosti Pána Ježíše Krista. Nevhodnost slova „Antikrist“ je v tom, že je omezeno na zfalšování pouze jednoho aspektu pravdy, reprezentovaného slovem Kristus. Neobsahuje nic z toho, co se vztahuje na zlo falsifikace pojetí Přirozenosti Pána Ježíše Krista.

 

Na druhé straně má slovo „dravec“ toto plné spoluoznačení: „Dravec z moře“ má dva výrazně rozdílné významy. V jednom se odráží celý konglomerát všech možných druhů zla a nepravd hlubších pekel, použitý ve své pseudosjednocené formě pro útok na veškerý pozitivní stav. Je také intenzívním dychtěním a touhou po totálním zničení pozitivního stavu. Je však jiný tajemnější spoluvýznam v obsahu tohoto slova. Nebyl nikdy dříve odhalen. Nyní je ten pravý čas, aby byl zjeven. Má něco málo do činění s pseudotvůrci, kteří představují nejhlubší, nejhorší a nejvíce zfalšovaná pekla. K této záležitosti se vrátíme později.

 

Dravec ze země“ označuje všechny síly negativního stavu ostatních pekel, zóny vymístění a planety Nula – vaší planety. Všeobecně jsou využity pro likvidaci jakékoliv možnosti přijetí pravé Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista v oblasti pekel i ostatních částí zóny vymístění, jakožto i na vaší planetě. Pro negativní stav je opravdové uznání této Nové pravé přirozenosti Pána Ježíše Krista věcí nanejvýš nebezpečnou a ničivou. Znamená smrt negativního stavu. Proto všechny snahy negativního stavu jsou věnovány plné mobilizaci všech zdrojů, sil a schopností vynalézavosti podkopat za každou cenu toto opravdové chápání a přijetí.

 

Jak vidíte z tohoto sdělení, má se to s negativním stavem nyní tak, že všechno v něm má povahu spíše obrannou než útočnou. Je to novou fází v životě negativního stavu. Zatím co dříve negativní stav vždy byl v ofenzívě se snahou aktivně zničit pozitivní stav, jeho pozice v přítomné době, po zrušení lidské éry v mezisvětě (což bylo zjeveno v knize „Poselství z nitra“) byla posunuta do nitra zóny vymístění. Negativní stav se musí nyní bránit i chránit před řádným pojímáním Přirozenosti Pána Ježíše Krista. Toto je jeho defenzivním postavením: Kdokoliv přijme Novou přirozenost Pána Ježíše Krista, octne se v postavení, vedoucím k možné konverzi s následnou duchovní transformací.

 

V pozitivním stavu situace je jiná. Po krátkodobém stavu nejistoty (což byla nejtěžší doba) přijal pozitivní stav s velkým povznesením a potěšením tuto změnu a podrobil se ve své přirozenosti zcela jednomyslně a neodvolatelně „chirurgickému zákroku“, aby tak vešel v úplný soulad s Novým duchovním stavem. Tento proces změny je, mezi jiným, plně popsán ve vnitřním smyslu Zjevení Ježíše Krista (Apokalypsy) v podání Janově. Avšak je tam taky vylíčeno toto defenzivní postavení a mobilizace negativního stavu na obranu proti jakýmkoliv změnám v tomto ohledu.

 

Budiž nyní připomenuto, že doslovný smysl tohoto zjevení není k jinému užitku, než pro větší zmatenost a tajemnost. Podle toho smyslu se má za to, že „hněv a rozhořčení Boží“ se vylévá na negativní stav; že Boží andělé – pozitivní entity – při zvuku trub a vyléváním kalichů působí muka a bídu celému negativnímu stavu. Zde máte dobrý příklad toho, jak doslovný smysl překrucuje pravdu. Je to pravda zdánlivá, jenom se jeví jako pravda. Musíte si však uvědomit fakt, že Pán Ježíš Kristus a členové pozitivního stavu – andělé a duchové jsou svou povahou zcela pozitivní. Pozitivní přirozenost nemůže dávat zrod něčemu, co má negativní povahu, jako je stav ubohosti, utrpení a trestání. Domnívat se, že by tomu tak bylo, znamenalo by tvrdit, že Pán Ježíš Kristus a Jeho/Její celý pozitivní stav jsou ve skutečnosti negativní. Toto je jediný logický závěr, který možno vyvodit z tohoto předpokladu. Tak tedy křesťanští kazatelé ze svých kazatelen neustále straší své naivní následovníky Božím hněvem. Takovým činem slouží velice pěkně samotnému negativnímu stavu. V jeho souznění Bůh je zlý a Ježíš Kristus je zlým pochopem toho zlého Boha.

 

Realitou této situace je, že negativní stav je sama bída a utrpení. Je to hustá tma. Přes toto sám sebe nepovažuje za bídný a temný. Když se vpustí duchovní světlo do této temnoty, ukáže se pravá povaha negativního stavu, jako nejbídnější, nejprohnilejší a nejtrýznivější stav. Náhle členové negativního stavu pocítí všechnu tu mizérii a utrpení, jež je vlastní jejich stavu. Toto odhalení se však děje podle stupně blízkosti pozitivního stavu k negativnímu stavu. Čím je světlo pozitivního stavu dále od negativního stavu, tím méně, ba téměř neexistující je vědomí výskytu té bědnosti a trýznivosti negativního stavu. A naopak: Čím blíže se dostává energie pozitivního stavu ke stavu negativnímu, tím více se obnažuje a prožívá stav ubohosti a utrpení.

 

Soud nad negativním stavem neprobíhá jako nějaká parádní soudní procedura, jak to líčí doslovný smysl v Bibli Svaté. Děje se to PŘIBLIŽOVÁNÍM pozitivního stavu do sousedství negativního stavu. Přijde-li intenzivní pocit lásky a dobroty a čistoty stavu moudrosti a pravdy do těsného kontaktu se členy negativního stavu, stává se pro ně zcela nesnesitelným. Zakoušejí bídu a utrpení přirozenou jejich vlastní povaze. Přítomnost pozitivního stavu vynáší ven z negativního stavu jenom to, co patří k jeho pravé povaze.

 

Ale tím, že jsou v zevnějšnostech, věříce, že všechno přichází zvenčí, domnívají se členové negativního stavu, že toto utrpení a bída jsou zevního původu, totiž, že přicházejí od Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích andělů a duchů. Jiný druh vnímání jim není dostupný. Je přirozeností negativního stavu být takovým. Máte zde tedy klasický příklad projekce. Pozitivní stav je obviňován za všechna neštěstí a utrpení negativního stavu, neboť se domnívá, že kdyby pozitivní stav neexistoval, nebylo by žádného strádání a mizérie. A zatím opak je pravda. Pozitivní stav nepřináší nic jiného než dobro a pravdu, lásku a moudrost se všemi kladnými myšlenkami, city a záměry.

 

Avšak pociťovat tyto pozitivní stavy jako takové není možno, pokud se neodhalí opačná přirozenost negativního stavu. Čím více lásky, dobroty, moudrosti a pravdy je do negativního stavu vléváno, tím více utrpení a bídy negativního stavu vstupuje do vědomí a pociťuje se. Nelze velmi dobře přijmout a prožívat tyto atributy pozitivního stavu, pokud trvá život bídy a utrpení. Zároveň však nelze se vzdát tohoto života, aniž si uvědomíte a procítíte tuto bídu a trýzeň. Proces zbavování se strádání a mizérie je intenzívní prožití všech emocí a stavů bídy a utrpení. Jinak by nebylo třeba se jich zbavit. Nicméně tato zkušenost prožitku může se uskutečnit jen porovnáním s pozitivním stavem. A proto přisune se pozitivní stav do blízkosti stavu negativního, pak všechna bída a všelijaké utrpení se stanou zřejmým a pozorovatelným zkušenostním zážitkem. Avšak v této fázi odhalení zdá se členům negativního stavu, že jejich utrpení a bída jsou zapříčiněny Bohem a Jeho/Jejím pozitivním stavem. Pamatujte si, prosím, že doslovný smysl Bible Svaté používá jejich mluvu, řeč projekce. Není jiný jazyk v negativním stavu než jazyk stavu negativního. Z toho důvodu myslí-li, že všechna bída a trápení jsou způsobeny Bohem, pak jsou při popisování toho procesu použita slova jeho jazyka. Musíme to říci znovu: Členové negativního stavu nejsou schopni chápat jinou řeč než negativní.

 

Falešný prorok“ v této souvislosti označuje všechna náboženství, duchovní nauky, názory, mínění a filozofie, užívané pro racionalizaci, přesvědčování, opodstatňování a dokazování všeho, co přichází od dravce z moře a ze země (popsaných výše). „Drak“ v této souvislosti znamená sjednocení všech sil negativního stavu v jejich totalitě – všech pekel, veškeré zóny vymístění i vaší planety s příslušnými útočnými i obrannými prostředky pro potírání pozitivního stavu a zvláště pak pro blokování náležitého chápání a přijímaní Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista.

 

Ze shora uvedeného krátkého výkladu je očividné, že Antikrist není jedna výjimečná osoba, nějaký syn satanáše či ďábla, který je protivou k Ježíši Kristu jako Synu Božímu. Tento poněkud zkreslený závěr pochází z výše citovaného sdělení Pavlova. Z toho údaje vzešla domněnka, že satan či ďábel vstoupí do nějaké panny na vaší planetě a přivede ji do jiného stavu. Z jeho semene se narodí dítě mužského pohlaví, které ďábel nadělí všemožnou mocí a všelijakými dovednostmi. Samozřejmě za účelem podvedení lidí prohlásí se, až jako dítě vyroste, za Ježíše Krista. Aby prokázal, že je Ježíšem Kristem, bude mít přesně takovou moc provádět zázraky, včetně kříšení lidí z mrtvých, jako to činil Ježíš Kristus, ba i víc. Jakmile všichni na vaší planetě se přesvědčí a přiznají Antikrista za pravého Boha, za Pána Ježíše Krista, pak tehdy, a jenom tehdy Antikrist odhalí svou pravou povahu. Údobí, které bude následovat po tomto zjevení Antikrista jako skutečného Antikrista, bude prý dobou hrozného soužení, předpověděného Pánem Ježíšem Kristem u Matouše 24:21, u Marka 13:19 a na stránkách Apokalypsy. Toto je všeobecně přijato jako skutečnost, jež je založená na Pavlově pojetí. Celá událost takto vypravovaná má se prý odehrát fyzicky a doslovně na vaší planetě.

 

Toto je jedna krajnost v pojímání Antikrista. Zrnko pravdy by se mohlo najít v tomto pojetí, avšak ne tak, jak se to myslí. Druhá krajnost je v tom, jak zcela jinak se chápou události, předpověděné Pánem Ježíšem Kristem. Malý počet lidí, zvláště mezi následovníky Swedenborgova učení – tak, jak chápou a vykládají, co bylo zjeveno skrze Swedenborga – má za to, že žádná z těchto událostí se neodehraje na vaší planetě ve hmotném smyslu.

 

Jsou dva aspekty tohoto chápání odvozeného ze spisů Swedenborga. Podle jednoho nastane splnění těchto událostí v mezisvětě (v intermediálním světě duchů). Má za to, že cokoliv je popsáno ve Zjevení Ježíše Krista, proběhne ne v této dimenzi, ale ve světě duchů (v intermediálním světě). Vlastně – podle interpretace následovníků Swedenborga – tyto události již se odehrály, a tím je dílo uzavřeno. Jiný aspekt tohoto chápání je v tom, že uvedené události jsou pouze symbolickým vylíčením duchovních bojů, k nimž dochází čistě na úrovni lidské mysli bez jakýchkoliv vnějších projevů ve formě skutečného dění. Jinými slovy, celá záležitost pozitivního a negativního stavu je věcí vnitřního duchovního a duševního zápasu mezi silami dobra a zla. Vše ostatní je nadbytečné.

 

Tyto aspekty jsou docela správné ve svém tvrzení až na to, že se zastaví právě na tom místě, aniž by se pohnuly o krůček dále. Je to pravda, že všechny duchovní záležitosti se řeší na úrovni mezisvěta duchů a na duchovní a duševní úrovni lidské sentientní mysli. Co druhý přístup zanedbává, je vědomí faktu, že v normálním, přírodním a duchovním stavu všechny ideje nastávají v tom nejniternějším; jakmile se tam vyskytnou, postoupí do oblasti duševního stavuidejí, myšlení, chtění, cítění a chápání těch idejí), stanou se potom životem zevnějšnosti ve formě chování, postojů, vztahů a rozličných vnějších událostí. A toto je normální, zdravý a řádný běh všech věcí v pozitivním stavu. (vědomí,

 

Kdežto nic normálního se nenajde ve stavu negativním. Především, abychom osvětlili tento bod, negativní stav by se nikdy nemohl vyskytovat v oblasti nejniternější, jež je duchovním stavem lásky a moudrosti. Nemohl započít ani v intermediálním stavu, protože toto je stav dobra a pravdy. Proto mohl být započat jedině v tom nejzevnějším vnějšího světa – na planetě Zemi, a odtud se šířit po celé zóně vymístění a (do určité míry) do mezisvěta, jakožto i do světa duchovního. Takže zde můžete vidět obrácený řád: Z vnějšku směrem dovnitř. Je to pozice vzhůru nohama, charakteristická pro negativní stav. Negativní stav vznikl na nejzevnější úrovni, postoupil k vnitřní úrovni, byl zaznamenán na nějvnitřnější úrovni a stal se falešnou nejniternější stránkou lidské mysli. Pro tento druh uspořádání nemůže negativní stav být úplně eliminován, aniž se eliminuje také v tom nejzevnějším. Konec konců, to nejzevnější je jeho baštou.

 

Je pravda, že vyřazování negativního stavu začíná zvnitřku a postupuje směrem navenek. Eliminace negativního stavu je pozitivní událostí. Pro samou povahu této kladnosti se tato procedura má provádět z niternosti k zevnějšku. Jinak by byla negativní. Nemůže se vyřadit negativní stav negativními prostředky v postavení obráceném. Proto Pán Ježíš Kristuszahájil Své poslání eliminací negativního stavu z pozice pozitivního stavu.

 

Jak si pamatujete z knihy „Hlavní ideje Nového Zjevení“, měli pseudotvůrci v době prvního příchodu Ježíše Krista volný přístup k pozitivnímu stavu. Pronikali k první stráži nebes, souvztažící s Nejniternější duchovní myslí – s jejím třetím stupněm, celého Stvoření a jeho multivesmíru. Došlo tedy k tomu, že prvním krokem v této eliminaci bylo trvalé odstranění negativního stavu v oblasti nebeské, a tudíž v tom nejniternějším Duchovní mysli, a to krátce po ukřižování Pána Ježíše Krista. Proces této zvláštní eliminace byl dokonán v době dokončení Jeho/Jejího Prvního příchodu.

 

A nyní si nutno pamatovat, že při odstraňování negativního stavu z jedné oblasti či stavu dochází k jeho zatlačení do další oblasti či jiného stavu. Síly negativního stavu se začaly víc a více soustřeďovat, čímž se stávají zdánlivě stále mocnějšími. Až tedy byla všechna stanoviště negativního stavu v nebesích, v duchovním světě a v Duchovní mysli Stvoření (všechny jsou význačné) zrušena, byla zatlačena a upevnila se se svými nepředstavitelně velkými silami v mezisvětě či ve světě duchů neboli ve vnitřní mysli Stvoření. Zde vytvořil negativní stav velice zapletený a složitý systém společností, vlád, náboženských směrů, kultů a filozofií povahou co nejvíce záporně různorodých a pokračoval v duchovní válce proti pozitivnímu stavu.

 

A tato válka je vždy vedena takovými zbraněmi, prostředky a nástroji, jaké jsou vhodné pro úroveň, na níž se válka odehrává. Takže zatím co se válčilo v duchovním světě nebes prostředky čistě duchovními, vám nepochopitelnými, v mezisvětě se to činilo prostředky mysli neboli mentálními čili duševními. Dokonce i tyto prostředky je vám těžko pochopit, ač drobet poněkud mlžného poznání jejich povahy může vstoupit do vaší vědomé percepce.

 

Podle vašeho pozemského času trvalo to téměř dva tisíce let od vzkříšení Pána Ježíše Krista, než se mohla začít a započala eliminace negativního stavu v mezisvětě. Jak si pamatujeme, započal proces eliminace negativního stavu v tom světě v době Swedenborgově, přibližně před 250 lety. Swedenborg byl svědkem toho procesu a vylíčil jej ve svých spisech. Jeho následovníci a do určité míry (ač jen na kratičkou dobu) i sám Swedenborg předpokládali, že případ byl uzavřen a tedy vše, co bylo předpověděno v Apokalypse a u Matouše 24, se docela a úplně splnilo.

 

Tento závěr byl mylný. Fakticky to, čeho Swedenborg byl tenkrát svědkem, bylo jen počátkem eliminace negativního stavu v mezisvětě. Proces této eliminace nebyl ukončen až donedávna (a stalo se tak v době přenosu knihy „Poselství z nitra“). Jakmile se toto provedlo a intermediální svět byl osvobozen, vyčištěn a očištěn od jedu negativního stavu, byly síly negativního stavu zcela zatlačeny zpět do jejich vlastní domény a na planetu Nula. Takže boj se přenesl do zevnějšího světa, či do zevní mysli a do zóny vymístění. Je samozřejmé, že bojovat se musí prostředky zevního světa, POCHOPITELNÝMI KAŽDÉMU. Vše se bude dít OTEVŘENĚ.

 

Takže členové negativního stavu byli vyhnáni natrvalo ze všech oblastí pozitivního stavu i mezisvěta. V přítomné době jediným styčným bodem, který negativní stav má se stavem pozitivním, je vaše planeta.Planeta Nula se stala tentokrát osudově a životně nejdůležitějším místem pro přežití negativního stavu. JE TO VAŠE PLANETA, KDE DOJDE K POSLEDNÍ A ROZHODNÉ DUCHOVNÍ BITVĚ SOUVZTAŽNÝMI ZEVNÍMI PROSTŘEDKY.

 

Budiž nyní řečeno, že postavení planety Nula následovníkům Swedenborga uniklo, nepovšimli si jej ve svém hlubokém studování duchovního významu věcí. Avšak důležitost její pozice neunikla pozornosti doslovným vykladačům Bible Svaté při výkladu konceptu Antikrista. Musíme zde zopakovat – a je to nesmírně závažné si uvědomit ! – že NEGATIVNÍ STAV BYL POPRVÉ AKTIVOVÁN NA VAŠÍ PLANETĚ. Proto, díky tomuto osudně závažnému faktu, MUSÍ DOJÍT K NAPROSTÉMU VYHLAZENÍ NEGATIVNÍHO STAVU JENOM NA VAŠÍ PLANETĚ. Vždyť byla to tato planeta, na níž žili pseudotvůrci a ze které se odstěhovali do pekel, kde se usídlili po jejich zfabrikování. Byla to tato planeta, na níž se udál První příchod Pána Ježíše Krista. A bude to zase tato planeta, na které Druhý příchod Pána Ježíše Krista bude ukončen a dovršen, kdy vyvrcholí totálním a trvalým, tj. navěky trvajícím zrušením negativního stavu. Vzhledem k této situaci, stala se planeta Nula nejdůležitějším předvojovým bojištěm všech ukrutností a ohavností negativního stavu, které se MAJÍ PROJEVIT VE VŠECH MOŽNÝCH FORMÁCH A VÝRAZECH. Avšak je to rovněž tato planeta, na kterou Pán Ježíš Kristus myslí nejvíce.

 

Po dokonaném zrušení lidské éry a jejího negativního stavu v mezisvětě mohly se provést a provedly se přípravy k invazi do poslední předsunuté bašty negativního stavu za účelem povšechné eliminace negativního stavu na všech místech. Nejzávažnějším a osudově význačným krokem v této přípravě bylo dokončení fúze těla – fyzického těla Ježíše Krista v celku Nejvyššího, což mělo za výsledek vznik úplně Nového Absolutního hybrida – Pána Ježíše Krista. Jak již bylo připomenuto, žádné další kroky v tomto ohledu se nemohly podniknout, dokud tento proces nebyl dokonán.

 

Zde se ocitáte před tváří největšího tajemství. KONEČNÉ STŘETNUTÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA MÁ BÝT SE SAMOTNÝMI PSEUDOTVŮRCI. To je zcela nové zjevení v této záležitosti. Je to rovněž osobní, soukromou a intimní záležitostí mezi Pánem Ježíšem Kristem a pseudotvůrci. Avšak k tomuto střetnutí by nemohlo dojít, dokud by hmotné tělo Ježíše Krista neprošlo fúzí a nebylo hybridizováno v povšechnosti přirozenosti Nejvyššího a Nejvyšší se nestal plností Pána Ježíše Krista. Nyní tedy jsou již prostředky, kterými je možno uskutečnit toho střetnutí.

 

průběhu této hybridizace a fúze byli pseudotvůrci UVĚZNĚNI a drženi v plné izolaci od ostatního Stvoření a od zóny vymístění, aby nemohli zasahovat do tohoto procesu, a aby se negativnímu stavu poskytla příležitost existovat z vlastní volby a ne z vnucené nutnosti. Přece je známo, že pseudotvůrci mají prostředky, jimiž mohou lidem vnutit negativní stav v rozporu s jejich svobodnou vůlí a dobrovolným výběrem. Jelikož toto nebylo déle již přípustné (po tom, co Ježíš Kristus byl přítomen na planetě Nula), muselo dojít k jejich uvěznění. Avšak, mějte v paměti, prosím, že pseudotvůrci jsou aktivátory negativního stavu. Díky tomu postavení, negativní stav nemůže být zrušen bez jejich osobní a bezprostřední účasti v tomto procesu.

 

V určitou chvíli, kdy vše bude přichystáno pro tu dobu a míra negativního stavu bude dovršena, pseudotvůrci budou ještě jednou a NAPOSLED PROPUŠTĚNI. Jejich propuštění bude omezeno na zónu vymístění a zvláště pak na planetu Nula – vaši planetu, kde byl jejich začátek, a kde taky musí skončit a být nakonec poraženi. NÁVRAT PSEUDOTVŮRCŮ JE FAKTICKY TO, CO SE MÍNÍ POJMEM ANTIKRIST ČI DRAVEC Z MOŘE.

 

V rámci příprav pro jejich navrácení bylo nedávno vysláno do pekel pseudotvůrců několik agentů, zvláště nadaných a určených Pánem Ježíšem Kristem na zvláštní misi, aby tam vykonali utajenou práci. V průběhu té mise byla zavedena určitá ohraničení a omezení v činnosti pseudotvůrců, způsobující, že by již nikdy více nebyli schopni vstoupit do žádné oblasti pravého Stvoření a uvalovat na lidi něco, co je proti jejich svobodné vůli a volbě, dokonce i v jejich doméně. Znalost cestování v čase byla jim Pánem Ježíšem Kristem odňata již dávno před tím. Nicméně v jiném ohledu budou moci se objevit ve své plné „síle“ a „slávě“ a vystoupit před svým vlastním výtvorem – lidstvem na vaší planetě a před všemi tvory pekel a jiných oblastí zóny vymístění, které vytvořili před svým uvězněním.

 

Účelem pro dovolení návratu pseudotvůrců je fakt, že je nemožné úplně odhalit povahu negativního stavu bez přímé účasti těch, kdo jej aktivovali a učinili dominantním. Jejich budoucí účast v tomto činu je však založena na docela jiných podmínkách. V minulosti, kdy pseudotvůrci měli úplně v moci zónu vymístění, vládli tam pomocí násilí a donucování, nedávajíce žádný svobodný výběr svým fabrikátům. Konec konců, zformovali své tvory tak, aby se jim nic jiného nezachtělo, než být negativními. Když mne nic jiného nezajímá, nemám pak na vybranou, než být takovým, jakým jsem byl původně uzpůsoben. Jediný výběr na jakékoliv počáteční fázi vývoje a fabrikace je volba být či nebýt (vzpomeňte si na Wericha – pozn. zpracovatele). Avšak v okamžiku, kdy se zvolí bytí, automaticky se předpokládá, že se to má stát jenom jedním určitým způsobem – být negativní. Žádná jiná motivace neexistuje.

 

Jiným rozpoložením, v němž se tehdy ocitli tito tvorové, byl nedostatek jakékoli znalosti o jejich pravém původu. Domnívali se, že přišli do svého jsoucna a bytí buď jakousi náhodou, nebo skrze negativně přírodní příčiny, či z vůle Boží, jsou stvořením Božím nebo bohů. Považujete-li toto za pravdu, pak není vůbec třeba něco měnit v negativním způsobu života. Především ani nevidíte, ba ani nepovažujete svou cestu jako zlou, negativní. Za druhé, jste-li Božím stvořením, pak je zřejmé, že Bůh vás stvořil takovými, jakými jste, a proto jste právě tak, jak máte být. Na druhé straně, pokud jste sem přišli nějakou náhodou, aniž by se kdo byl namáhal vás stvořit, pak vůbec na tom nezáleží, co jste zač. Koho to zajímá ?  Takový postoj tedy byl geneticky zakódován ve většině tvorů, zfabrikovaných pseudotvůrci.

 

S LIDSKÝMI TVORY na vaší planetě zašli dokonce ještě DÁLE. Podle jejich plánu neměli lidští tvorové nikdy poznat, kdo byli jejich tvůrci. Na místo toho, mělo se předpokládat, že jsou výtvorem Božím, jehož přirozenost byla pečlivě definována pseudotvůrci v pojmech zkreslených a zfalšovaných, anebo že vznikli evolučně z opic, tak vhodně jimi zfabrikovanými za tímto účelem, a pak postavených do blízkosti jeskynních lidí. Stalo se tedy, že nikdo na vaší planetě neví jistě, jak tam vznikl sentientní život.

 

Nicméně buďte zpraveni, že plné odhalení a následná eliminace negativního stavu není možná bez takové znalosti. A nejen to: PLNÉ POUČENÍ O PRAVÉ POVAZE NEGATIVNÍHO STAVU JE NEMOŽNÉ, DOKUD VŠICHNI TVOROVÉ, I LIDŠTÍ, ZFABRIKOVANÍ PSEUDOTVŮRCI, SI NEZVOLÍ PSEUDOTVŮRCE DOBROVOLNĚ, ZE SVOBODNÉ VŮLE. Takový výběr není možno učinit, dokud jsou uvězněni a nikdo, nebo jen nepatrný počet ví, že pseudotvůrci vůbec existují. Co je třeba si uvědomit, je to, jak již bylo před tím uvedeno, že negativní stav nemůže být vyřazen, dokud nedojde k jeho dočasnému, úplnému vítězství na vaší planetě. Jenom tehdy bude možno získat plné poznání jeho pravé povahy a tyto poznatky pak bude možno provždy uložit v povšechnosti veškerenstva pro věčné poučení a zobrazení toho, co NIKDY NEVOLIT.

 

Důvod, proč se to má stát fyzicky na vaší planetě, je zřejmý: Vaše planeta je svou polohou JEDINÝM STYČNÝM BODEM pozitivního a negativního stavu navzájem. Avšak vaše planeta představuje plnost konkretizace a zpřítomnění nejzevnějšího fyzického stupně zóny vymístění. Ať se stane cokoliv v pozitivním či negativním smyslu, mohou se projevit jeho následky a výsledky jenom v tom stupni, na kterém hmatatelnost, konkretizace a zpříkladnění pomocí zevních událostí jsou tou pravou podstatou toho stupně. V postavení negativního stavu pekel a jiných oblastí zóny vymístění taková plnost není přístupná, protože jim schází tento negativně přírodní stupeň. Mají rozdílný stav, jiné podmínky a jsou jiného stupně. Tak je uspořádáno Stvoření a zóna vymístění.

 

Pamatujte si prosím, jak se zdůrazňuje před tím, že pravé poučení o čemkoliv se může naskytnout jenom z důsledků, následků a výsledků jakékoliv vyskytující se ideje, nikoliv však z ní samotné. Nepostoupí-li nějaká idea ke svému stávání se čili zpřítomnění a uskutečnění ve formě svých důsledků, následků a výsledků, pak zůstává jen prázdnou zmínkou bez jakékoliv hmatatelnosti. Prázdná zmínka neposkytuje žádné poučení ani základ pro růst. A toto je důvod, proč negativní stav musí zcela vyhrát na vaší planetě dříve, než bude možno jej trvale zrušit.

 

Pokud na vaší planetě se ještě zdržují nějací agenti pozitivního stavu a pokud jakási zrnka pravdy jsou ještě rozeseta po prostorách rozmanitých učení, nemůže k úplnému odhalení ošklivé povahy negativního stavu dojít. Jejich přítomnost působí, že se to nemůže stát. Jejich přítomnost to blokuje. Z toho důvodu budou pseudotvůrci propuštěni a cele ovládnou vaši planetu, ale jen na velmi krátkou dobu, dostatečnou k úplnému zničení a odstranění zrnek pravdy a dobra ještě přítomných na vaší planetě a ke skoncování s přítomností agentů pozitivního stavu. Jak si jistě vzpomenete, byla tato situace předpověděna již prorokem Danielem v kapitole 7 ve verši 25 a ve Zjevení Ježíše Krista v kapitole 13 ve verši 7.:

 

„Bude mluvit okázalými slovy proti Nejvyššímu

a bude pronásledovat svaté Nejvyššího,

bude se snažit změnit doby a zákon.

Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času. (Daniel 7:25)“

 

„A bylo mu dáno, aby vedl válku proti svatým a aby nad nimi zvítězil. Dostala moc nad každým kmenem, jazykem i národem. (Zjevení 13:7).“

 

Celý proces a následky návratu pseudotvůrců je popsán ve vnitřním smyslu v kapitole 13 Zjevení Ježíše Krista v Biblí Svaté. Že negativní stav na kratinkou dobu úplně zvítězí, je zřejmé ze slov Ježíše Krista, jež jsou zaznamenána u Matouše 24, verš 21 a u Marka 13, verš 19. Tam můžeme číst:

 

„Neboť tehdy nastane veliké soužení,

jaké nebylo od počátku světa až do nynějška, a nikdy již nebude. (Matouš 24:21).“

 

„Neboť v těch dnech přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku Božího stvoření až do dneška, a nikdy již nebude. (Marek 13:19).“

 

Neboť v těch dnech“ označuje NÁVRAT PSEUDOTVŮRCŮ.Nastane veliké soužení“ znamená ÚPLNÉ VÍTĚZSTVÍ PSEUDOTVŮRCŮ. Zbytek verše naznačuje, že taková situace neexistovala od doby, kdy Bůh stvořil Své Stvoření a nikdy znovu nebude. Když jednou už dojde ke konkrétnímu zobrazení života v plnosti negativního stavu a každý ve Stvoření budemít příležitost pozorovat, poučit se a zaznamenat na věky fakta života bez přítomnosti čehokoliv pozitivního v tom nejkonkrétnějším přírodním stupni, a to jenom na tom místě, kde to vůbec může mít nějaký smysl – pak podobná situace se nebude nikdy muset odehrát na věky věků.

 

Jak bylo shora uvedeno, někteří lidští tvorové (následovníci Swedenborgova učení) věří, že všechny tyto události se mohou odehrát jen ve světě duchů, a že vaše planeta unikne tomuto příšernému osudu. Zde se však nevzalo v úvahu, že svět duchů je mezisvětem. Tento svět sám nepředstavuje plnost všech stupňů, jak to činí vaše planeta. Jinak by se nenazýval zprostředkujícím světem. Je nutno zas a znova opakovat, že nemůže dojít k úplnému odhalení negativního stavu (před zraky všech – pozn. zpracovatele) a k úplnému a náležitému poučení ohledně života bez čehokoliv pozitivního jinak, než ve stavu naprosté úplnosti se všemi možnými výsledky. Tento stav je nejzevnějším stupněm přírodního světa a zóny vymístění, a to je planeta Nula. Jak si vzpomínáte, byla planeta Nula přesně za tímto účelem umístněna ve zvláštní a prapodivné oblasti na kraji zóny vymístění a do blízkého sousedství s pozitivním stavem Stvoření, a to v jeho nejzevnějším stupni.

 

A nyní se krátce podívejme na vnitřní smysl kapitoly 13 ve Zjevení Ježíše Krista v Biblí svaté. Jistě si pamatujete z předešlých sdělení, že vnitřní smysl, skrytý v doslovných údajích Zjevení i na jiných místech Biblí svaté má mnohočetné významy, jež jsou přizpůsobeny všem dobám, situacím a okolnostem. Takže kapitola 13 má taky takovou strukturu. Z toho důvodu vnitřní smysl této kapitoly bude vyžadovat ve vztahu s každou zvláštní dobou a situací jiné interpretace. Jeden z takových výkladů byl zprostředkován Swedenborgem. Jeho interpretace je správná a platná, pokud se týká událostí, k nimž došlo za jeho časů v intermediálním světě. Přítomná interpretace má platnost pro tuto dobu a pro planetu Nula.

 

První verš:

 

„A viděl jsem, jak se z moře vynořil dravec, mající sedm hlav a deset rohů;

a na jeho rozích deset korun, a na jeho hlavách jméno rouhání.“

 

Tento verš vnitřně popisuje povahu pseudotvůrců.Dravec vynořující se z moře“ znamená návrat pseudotvůrců.Dravec“ zde značí pseudotvůrce. „Z moře“ označuje nejnižší, nejhlubší peklo, kde byli uvězněni Pánem Ježíšem Kristem.Mající sedm hlav“ značí všechno nahromaděné poznání všech dob a všech typů ve jsoucnu a bytí.Deset rohů“ označuje veškerou nahromaděnou schopnost upotřebení těch vědomostí k produkci životních forem a k manipulaci souvztažností.A na jeho rozích deset korun“ označuje souhrn všech zfalšovaných pravd.A na jeho hlavách jméno rouhání“ označuje, že všechno to poznání i schopnost byly použity k aktivaci negativního stavu. „ „ „

 

Verš 2:

 

„Ten dravec, kterého jsem viděl, byl jako levhart,

jeho nohy byly jako tlapy medvěda,

a jeho tlama jako tlama lví.

A drak mu dal svou sílu i svůj trůn i velikou moc.“

 

Ten dravec, kterého jsem viděl, byl jako levhart“ značí uzpůsobení pseudotvůrců sklonem k násilí proti mociNejvyššího. „Jeho nohy byly jako tlapy medvěda“ označuje náklonnost k odmítání všeho, co je pozitivní a dobré.A jeho tlama jako tlama lví“ znamená přivlastnění si PODOBY Pána Ježíše Krista.A drak mu dal svou sílu i svůj trůn i velikou moc“ označuje to, že všechny jiné oblasti pekel, zbytek zóny vymístění, planeta Nula a všechny náboženské směry, duchovní hnutí, filosofické soustavy, kulty atd. (drak) podrobí se úplně pseudotvůrcům a poskytnou jim všechny k dispozici mající prostředky, které získaly a mají k dispozici od doby uvěznění pseudotvůrců.

 

Verš 3.:

 

„Viděl jsem jednu z jeho hlav, jako by byla smrtelně raněná,

ale jeho smrtelná rána se zahojila.

A celý svět obdivoval a následoval dravce.“

 

Viděl jsem jednu z jeho hlav, jako by byla smrtelně raněná,“ odráží skutečnost uvěznění pseudotvůrců, izolaci a ztrátu vědění jak cestovat v čase, a také ztrátu jiných důležitých znalostí.Smrtelně raněná“ značí, že všichni ve Stvoření se domnívají, že toto je trvalý stav, a že pseudotvůrci nebudou již nikdy vypuštěni na svobodu.Ale jeho smrtelná rána se zahojila“ znamená, že tomu tak není, a že budou ještě hrát další důležitou roli v životě negativního stavu.A celý svět obdivoval a následoval dravce“ znamená bezpodmínečné uznání pseudotvůrců za bezkonkurenční vládce.“ „

 

Verš 4:

 

„Uctívali draka, který dal moc dravci;

a uctívali dravce řkouce:

Kdo je takový jako dravec ?

Kdo s ním může válčit ?“

 

Uctívali draka“ znamená přijetí zel a nepravd negativního stavu za jedinou moc.Který dal moc dravci“ značí, že negativní stav přiznává, že pseudotvůrci jsou skutečnými aktivátory negativního stavu a padělateli lidských tvorů, jakožto i všech tvorů v peklech a jiných oblastech zóny vymístění.A uctívali dravce řkouce: Kdo je takový jako dravec ?  Kdo s ním může válčit ?“ označuje zjištění, kde se nachází pravý zdroj negativního stavu, že vše, co je v negativním stavu a co z něho vychází, nemůže převládnout nad pseudotvůrci, jelikož jsou ztělesněním negativního stavu, jeho aktivátory a otci.

 

Verš 5:

 

„A byla mu dána ústa mluvící velké věci a rouhání,

a byla mu dána moc trvat po čtyřicet dva měsíce.“

 

A byla mu dána ústa mluvící velké věci a rouhání,“ znamená to, že pseudotvůrci přijdou s velkými slovy lásky a moudrosti, míru a sjednocení, pozitivnosti a dobroty. Ale tím, že tato slova slouží účelům podvádění, ukáže se, že jsou to slova čistého zla, nepravd, násilí, rozbroje a zkázy.A byla mu dána moc trvat po čtyřicet dva měsíce“ značí přemožení sil pozitivního stavu až do chvíle, kdy se provede plné zobrazení života bez čehokoliv pozitivního.Čtyřicet dva měsícenemá význam prvků fyzického času.Čtyři“ v této souvislosti značí PLNOU MÍRU.Dva“ zde označuje ZLO A NEPRAVDY. Takže „čtyřicet dva“ znamená PLNOU MÍRU VŠEHO ZLÉHO A NEPRAVDIVÉHO.

 

Verš 6:

 

„A tak otvíral svá ústa v rouhání se Bohu,

aby se rouhal Jeho jménu i jeho stánku,

a těm, kdo přebývají v nebi.“

 

A tak otvíral svá ústa v rouhání se Bohu“ označuje nepřiznání jiného stvořitele než pseudotvůrce.Rouhat se Jeho jménu“ znamená popření pravé Přirozenosti Boha, který je Pán Ježíš Kristus. BOŽÍ JMÉNO JE PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. Popřít tento fakt je rouhání. „Jeho stánku“ značí popření všech pravých duchovních principů a jejich sjednocení v Pánu Ježíši Kristu. „A těm, kdo přebývají v nebi“ označuje popření existence veškerého pozitivního stavu. Rouhání se těmto věcem znamená, že pseudotvůrci budou prohlašovat, že není jiné reality mimo negativního stavu, a že ten je vlastně jediným pozitivním stavem. Vše ostatní se považuje za neexistující. A protože jsou stvořiteli negativního stavu, jenž je představen jako stav pozitivní, pak není Boha a Stvořitele jiného mimo ně. Toto je pravý význam slova „rouhání“ v rámci tohoto textu.

 

Verš 7:

 

„A bylo mu povoleno vést válku proti svatým a porazit je.

A dostal moc nad každým kmenem, jazykem i národem.“

 

A bylo mu povoleno vést válku proti svatým a porazit je“ znamená úspěšné odstranění všech agentů pozitivního stavu z celé zóny vymístění i planety Nula i jakéhokoliv zrnka pravdy a dobra obsaženého v rozličných lidských učeních.Dostal moc nad každým kmenem, jazykem i národem“ značí úplné vítězství negativního stavu v zóně vymístění a na planetě Nula bez jakékoliv výjimky a vyloučení. (Agenti pozitivního stavu, kteří si splní své poslání, budou včas ODVOLÁNI, převibrováním jakoukoliv variantou, nejkrajnější je evakuační, viz Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru, www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele)

 

Verš 8:

 

„Budou ho uctívat všichni, kdo prodlévají na zemi,

jejichž jména nejsou zapsána v knize života Beránka,

zabíjeného založením světa.“

 

Budou ho uctívat všichni, kdo prodlévají na zemi“ znamená všechny ty, co jsou v zevnějšnostech duchovnosti a v lásce k zevnímu vlastnictví a povrchním hodnotám.Jejichž jména nejsou zapsána v knize života Beránka“ označuje všechny tvory v zóně vymístění a všechny lidské tvory, kteří byli původně zfabrikováni pseudotvůrci, a kteří odmítli uznat pravou Přirozenost Pána Ježíše Krista (Beránka).“

 

Zabíjeného založením světa“ znamená neustálou snahu všech v negativním stavu odmítat fakt, že Nejvyšší učinil Své Božství Lidským a Své lidství Božským a stal se tak Pánem Ježíšem Kristem. Odmítnout tuto skutečnost značí zabíjení pravdy vlastním srdcem a myslí („založení světa“).

 

Verš 9:

 

„Kdo má uši, slyš !“

 

Kdo má uši, slyš !“ označuje, že JEN TI, CO OTEVŘELI SVÁ SRDCE A MYSLI PRO PRAVDU, BUDOU SCHOPNI VNÍMAT SKUTEČNOST TĚCHTO FAKTŮ.

 

Verš 10:

 

„Kdo vede do zajetí, půjde do zajetí.

Zabije-li kdo mečem, bude mečem zabit.

Zde je trpělivost a víra svatých.“

 

Kdo vede do zajetí, půjde do zajetí“ označuje nutnost nést následky aktivace a přijetí negativního stavu.Zabije-li kdo mečem, bude mečem zabit“ znamená nutnost poučit se z důsledků prohlášení, že negativní stav je jedinou realitou v jsoucnu a bytí. Prohlašovat něco podobného znamená zabíjet duchovně. Toto přijmout za své značí duchovní smrt. „Zde je trpělivost a víra svatých“ označuje, že pozitivní stav toleruje všechny tyto příšernosti a ohavnosti negativního stavu kvůli závažnému duchovnímu poučení, vědom si slibu, učiněného Pánem Ježíšem Kristem před veškerým Stvořením a před všemi všude, že negativní stav bude po té, až DOJDE K TOMUTO POUČENÍ, NATRVALO A NAVĚKY ELIMINOVÁN A ZRUŠEN.

 

Verš 11:

 

„A potom jsem viděl jiného dravce, jak povstal ze země,

měl dva rohy jako beránek, ale mluvil jako drak.“

 

A potom jsem viděl jiného dravce, jak povstal ze země“ značí zformování nového náboženského systému víry, vyvozeného z pseudovnitřní mysli (země zde označuje pseudovnitřní mysl). „Měl dva rohy jako beránek“ značí kombinaci a sjednocení všech druhů zla a nepravd stejným způsobem, jak jsou zkombinovány a sjednoceny dobro a pravdaPánu Ježíši Kristu (Beránek). „Mluvil jako drak“ označuje, že toto nové náboženství bude čerpat z přístupných zkreslenin a nepravd, jak jsou obsaženy ve všech lidských náboženských soustavách, sektách, kultech, okultních a jiných pseudoduchovních směrech či trendech („drak“).

 

Verš 12:

 

„A vykonává veškerou moc toho prvního dravce v jeho přítomnosti

a nutí zemi a všechny, kdo na ní prodlévají,

uctívat prvního dravce, jehož smrtelná rána se uzdravila.“

 

A vykonává veškerou moc toho prvního dravce v jeho přítomnosti“ odráží vztah těchto náboženství a pseudotvůrců. Vynoření se těchto náboženství je motivováno jedině přítomností pseudotvůrců.Nutí zemi a všechny, kdo na ní prodlévají, uctívat prvního dravce, jehož smrtelná rána se uzdravila“ znamená, že toto nové náboženství prohlásí pseudotvůrce za jedinou duchovní moc a Boha multivesmíru, který se má uznávat a uctívat, neboť byli schopni se dostat ven z vězení, do něhož byli uvrženi Pánem Ježíšem Kristem, a tím dokázali, že jsou mocnější než Pán Ježíš Kristus, který je v jejich očích podvodníkem a imitátorem. Propuštění a návrat pseudotvůrců se bude vnímat, jako že oni sami byli s to se dostat ven, když se chytrácky vyhnuli všem zátarasům na ně postaveným pozitivním stavem. Nepoznají, že to bylo z dovolení Pána Ježíše Krista. V tomto je důvod, proč „celý svět obdivoval a následoval dravce“ (verš 3).

 

Verš 13:

 

„Předvede veliká znamení, dokonce učiní,

že oheň z nebe sestoupí před zraky lidí na zem.“

 

Předvede veliká znamení“ značí přesvědčivý důkaz o jejich schopnostech mysli a provádění zázraků.Dokonce učiní, že oheň z nebe sestoupí před zraky lidí na zem“ označuje, že všude toto se činí s velkou a intenzívní náklonností, se slovy lásky, dobra a pokoje, přece vědí, co lidé očekávají a co se jim líbí.

 

Verš 14:

 

„A svádí ty, co prodlévají na zemi, těmito znameními,

což mu bylo dovoleno činit pod dohledem dravce,

říkajíc těm, co dlí na zemi,

aby zhotovili obraz tomu dravci,

který byl zraněn mečem, a přitom žil.“

 

A svádí ty, co prodlévají na zemi, těmito znameními“ znamená, že lidé, kteří oceňují zevní jevy bez jakéhokoliv uvážení vnitřních duchovních hodnot, ochotně akceptují ta slova a zázraky.Což mu bylo dovoleno činit pod dohledem dravce“ znamená, že vše se dělá z úplného pověření pseudotvůrců.Říkajíc těm, co dlí na zemi, aby zhotovili obraz tomu dravci, který byl zraněn mečem, a přitom žil“ znamená zvnějšnění zevnějšností. Ti, co jsou v zevní formě bohoslužby, potřebují všelijaké zevnější symboly, popisy a obrazy pro předmět své bohoslužby, kterým v tomto případě jsou pseudotvůrci.

 

Verš 15:

 

„Byla mu dána moc vdechnout život obrazu dravce,

že ten obraz jak hovořil, tak i způsoboval,

že budou zabiti všichni,

kteří nebudou uctívat obraz dravce.“

 

Tento verš popisuje skutečnost, že moderní technologie a všechny vědecké výdobytky budou použity k ovládání mysli, jednání a skutků, takže v nich nezůstane z pozitivního stavu vůbec nic.

 

Verše 16 a 17:

 

„A přinutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky,

přijmout znamení na jejich pravé ruce nebo na jejich čela,

a tak nikdo nesmí kupovat, ani prodávat, vyjma těch,

kdo mají znamení či jméno tohoto dravce nebo číslo jeho jména.“

 

Oba tyto verše popisují novou formu genetického inženýrství, oživeného pseudotvůrci a daného k dispozici vědcům za účelem pozměnění lidského mozku a duševních pochodů, a to takových způsobem, aby nemohly obsahovat žádný sklon vůči pozitivnímu stavu, ba, aby o něm NEZŮSTALA ANI JEDINÁ VZPOMÍNKA. Najde-li se stopa náklonnosti či zůstane-li z něj něco v paměti, pak tací lidští tvorové budou podrobeni smyslové deprivaci, a když odmítnou uposlechnout, budou ZLIKVIDOVÁNI.

 

Verš 18:

 

„Tu je moudrost. Ať každý, kdo má rozum, spočte číslo toho dravce;

neboť je to číslo člověka. Jeho číslo je 666.“

 

Tu je moudrost“ znamená proniknutí do tajemství negativního stavu a jeho úplné odhalení.Ať každý, kdo má rozum, spočte číslo toho dravce“ značí, že správné chápání negativního stavu se může získat jenom z poznání povahy pseudotvůrců, jeho původců.Neboť je to číslo člověka“ znamená, že negativní stav povstal v nejzevnějším přírodním stupni u lidí na planetě Země.Jeho číslo je 666“ značí, že trvání negativního stavu je ohraničeno pouze na jeden časový cyklus Stvoření, a že je omezen pouze na zónu vymístění a na planetu Nula.666“ značí zkrácený cyklus času, v němž negativní stav je aktivován za účelem duchovního poučení. Všechny jiné časové cykly mají kód „777“. „777“ značí plnost pozitivního stavu, avšak „666“ znamená nedostatek této plnosti, což dává příležitost negativnímu stavu, aby došel plného plodného dozrání. Ve skutečnosti znamená „666plnost negativního stavu, nacházejícího se navenek od pozitivního stavu. Protože planeta Nula je v přírodní souvztažnosti s tímto nejzevnějším v pozitivním stavu, ke vzniku negativního stavu musí dojít na vaší planetě. Avšak toto je rovněž důvodem, proč jeho konec musí nastat také na vaší planetě. Toto je způsob hierarchického duchovního uspořádání Stvoření. Tato hierarchie nemůže být porušena.

 

Nyní není možné zjevit, jakými prostředky budou pseudotvůrci propuštěni, jakým způsobem se objeví znovu na vaší planetě a v jaké formě a za jakých okolností. Bude to VŠAK VELMI DRAMATICKÉ A JASNÉ NA POHLED V KAŽDÉM PŘÍPADĚ.Nemáte být překvapeni, objeví-li se v kosmických lodích a prohlásí-li, že jsou spasiteli lidstva, jež bude, vlastně již je, na pokraji úplné zkázy a sebezničení. Jak víte, hodně se povídá, že se objeví kosmické lodě, a že cizí životní formy se přihrnou na pomoc vaší planetě. Je mnoho „kanálů(ne všechny – pozn. zpracovatele), které předávají různé zprávy od těchto nepozemských či dávných lidí. Nenechte se obalamutit žádným z nich. I když hovoří kladně a dobře, mile, láskyplně a moudře, nic z nich nepřichází z pozitivního stavu. Tyto jevy se všechny odehrávají v rámci příprav způsobu pro návrat pseudotvůrců. Ovšem bude to vše s velkou „parádou a doprovodem“, abychom použili vašeho výrazu.

 

Mezi všemi tvory včetně lidí bude určitá známost a příbuznosti s pseudotvůrci, s výjimkou velmi malého počtu agentů pozitivního stavu, kteří zůstanou na vaší planetě pro zakončení nějakých záležitostí Pána Ježíše Krista a pak budou odvoláni. Tato známost a příbuznost vyjde na povrch z hluboce uchovaných vzpomínek v prohlubních pseudomysli, kdy v nich poznají své „tvůrce – rodiče“.

 

Musíte zas a znovu chápat, že PSEUDOTVŮRCI BUDOU VYSTUPOVAT PŘEDEVŠÍM JAKO ZACHRÁNCI. Sjednotí vaši planetu v jeden národ. Odstraní všechny války, hlad, nemoci a zevnější utrpení a bídu. Zavedou mimopozemské cestování po celé zóně vymístění. A učiní mnoho jiných „pozitivních“ věcí podobného rázu. Jakmile dostanou pevně do svých rukou celé lidstvo i veškerou zónu vymístění, pak tehdy odhalí své pravé záměry, a to v tak hrůzném rozsahu, že se nenajde slov ve vašem slovníku, ani si to nedovedete představit, aby se to dalo popsat. (Hitler je oproti nim malé nemluvící a nechodící dítě – pozn. zpracovatele.)

 

Právě v té chvíli se pustí znovu do práce s geny, kdy se pokusí vyvinout nadčlověka, či celou armádu nadlidí, ozbrojených plody nejvyšších technologických výdobytků nepředstavitelných rozměrů. Podaří se jim vyrobit obrovskou armádu takových nadlidí s nesmírně negativními a zlými sklony a použijí toto vojsko k napadení sil pozitivního stavu přes devátou dimenzi, skrze určité časoprostorové uzly, se všemi druhy souvztažnostních prostředků.Zahojení smrtelné rány“ značí též obnovení jejich schopnosti cestovat v čase a prostoru, avšak nikoliv do minulosti. Cesty do minula jimi nebudou obnoveny. Po dokončení těchto příprav a když procítí, že jsou hotovi podniknout tuto invazi, provede Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista malinkou, žádnými prostředky nevypátratelnou chybičku v jejich výpočtech pro vstup do devátého rozměru. Při pokusu pseudotvůrců a jejich armády nadlidí vejít do deváté dimenze a vynořit se znovu v pozitivním stavu Stvoření, ta chyba způsobí, že budou vychýleni do limba – místa a stavu vně dvanáctidimenzionální struktury zfabrikovaného časoprostoru. A co se budou zdržovat v tom limbu, bude nad nimi vyhlášen soud.

 

Nacházet se v limbu znamená pro pseudotvůrce plnou ztrátu veškeré moci i jejich zvláštních schopností. Ale znamená to taky naprosto neutrální stav, bez jakéhokoliv vlivu stavu pozitivního či negativního. Značí to rovněž, úplné odkrytí veškerých vzpomínek na dobrovolnost postoje aktivátorů negativního stavu i všechny zobrazení důsledků, následků a výsledků negativního stavu. Najednou každý pozná pravou skutečnost původu negativního stavu i důvod, proč mu bylo dovoleno, aby vládl v tomto časovém cyklu. S tímto důležitým vědomím bude každému v negativnímu stavu prezentována nová volba – přejít do pozitivního stavu, podstoupit proces duchovní transformace v Nové škole, anebo, nebude-li někdo s konverzí souhlasit – ODEJMUTÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE Z JEJICH MYSLÍ, KDY SE STANOU SOUČÁSTÍ LIMBA – NICOTY, STANOU SE NIČÍM.

 

Tímto aktem bude negativní stav natrvalo a navěky zrušen, a veškeré poučení o jeho povaze se završí. A takto se splní slib Pána Ježíše Krista, daný ve chvíli stvoření základů jsoucna a bytí. Tímto aktem bude dovršena a ukončena poslední fáze Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Jeho/Její slova “Učiněno jest !“ (Zjevení 21:6) stanou se skutečností. Ale toto je jeden z mnoha možných scénářů pro to, jak se všechno bude dít. Avšak který způsob bude použit, bude záležet na mnohých složitých činitelích, o nichž nelze nic zjevit z bezpečnostních důvodů až do doby jejich uskutečnění.

 

Na závěr této kapitoly nechť jsou odhaleny ještě další důvody pro návrat pseudotvůrců:

 

(1) Existuje určitý duchovní princip ve jsoucnu a bytí, který řídí tento průběh událostí. Tato zásada stanoví:

Je-li něco jednou započato v nějakém místě, stavu a podmínkách, pak postupuje ke svému projevení se na všech úrovních vědomí v  jsoucnu a bytí, dokud nezavrší celý kruh a neskončí ve stejném místě, stavu i podmínkách, kde bylo započato.

Jak víte, může se Vesmír pojímat jako něco kulatého. Vše v něm se pohybuje v kruhovitých smyčkách.

Negativní stav byl spuštěn pseudotvůrci na planetě Zemi – Nule. A proto musí jeho konec nastat také na planetě Nula zároveň s návratem pseudotvůrců. Je nepředstavitelné, aby bylo možno zcela odhalit škaredou tvář negativního stavu a poučit se o jeho pravé povaze bez zcela otevřené účasti těch, kdo jej vyvolali. Jejich předešlá účast byla ze zcela odlišné pozice – jako vyvolávajícího činitele, nikoliv jako činitele zobrazujícího. Nyní tedy mají ukončit negativní stav z pozice zobrazování. Nikdo neví, ano zdaleka si nemůže představit, jak vypadá život v negativním stavu bez zjevné přítomnosti těch, kdo jej aktivovali.

Jak víte, pseudotvůrci po aktivaci negativního stavu odešli z planety Nula a zabydlili se v peklech, které vytvořili a založili. Takže se přímo nikdy nezúčastnili zobrazující fáze jeho aktivace. Jejich účast byla nepřímá přes agenty, nestvůry, démony, ďábly a satanáše, kteří byli jimi zfabrikováni pro tento účel. Ve skutečnosti lze považovat tento akt aktivace negativního stavu za první příchod pseudotvůrců. Povšimněte si zde, prosím, paralely mezi Prvním příchodem Ježíše Krista a prvním příchodem pseudotvůrců a mezi Druhým příchodem Pána Ježíše Krista a druhým příchodem pseudotvůrců. Jedno předchází druhé. Takže nejdříve došlo k prvnímu příchodu pseudotvůrců, kdy aktivovali negativní stav a pak se usadili v duchovním světě. Toto skončilo na začátku Prvního příchodu Ježíše Krista, kdy byl učiněn konec jejich prvního příchodu tím, že byli uvězněni a odloučeni od ostatních oblastí Stvoření a zóny vymístění. První příchod Ježíše Krista započal získáním tělesné formy, vytvořené z genetického materiálu pseudotvůrců a zóny vymístění, a skončil totální fúzí a hybridizací toho těla s povšechností přirozenosti Nejvyššího. Tehdy se Nejvyšší stal doopravdy Pánem Ježíšem Kristem. Tímto aktem dal se do pohybu Druhý příchod Pána Ježíše Krista. Mezi tím se projevovaly, osvětlovaly, uskutečňovaly a zpřítomňovaly důsledky, následky a výsledky prvního příchodu pseudotvůrců a Prvního příchodu Ježíše Krista.

Mějte na mysli důležitý fakt, že oby – jak první příchod pseudotvůrců, tak i První příchod Ježíše Krista – se udály na planetě Nula v poněkud obráceném směru. Negativní stav je vyvolán na planetě Země, v krajně zevním stupni fyzického Vesmíru Stvoření a šíří se dovnitř směrem k duchovnímu stupni Stvoření. Objevení se pseudtvůrců v duchovním světě znamenalo fakticky jejich první příchod. Na druhé straně, konal se První příchod Ježíše Krista zvnitřku směrem k zevnějšku: Božský element byl oddělen od Absolutní zevní mysli Nejvyššího, prodělal fúzi s elementy Marie a Josefa, vložen do Mariina lůna a fyzicky se narodil jako zvláštní kříženec. Objevení se Ježíše Krista na planetě Nula započalo Jeho/Její první příchod.

Jak negativní stav skončil pobyt v doméně pozitivního stavu předsunutých stanovišť pseudotvůrců v nebesích, tak pozitivní stav v podobě Ježíše Krista skončil v doméně negativního stavu v tom místě, kde se může prožívat plnost jeho vyjádření i vlivu – a to je vaše planeta, planeta Nula. V důsledku povahy formulovaných duchovních principů nemůže dojítk Druhému příchodu Pána Ježíše Krista dříve, než se udá druhý příchod pseudotvůrců. V tomto ohledu je správná domněnka Pavlova, formulovaná ve druhé epištole k Tesalonickým v kapitole 2 ve verši 3. Citujme: „Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, neboť ten DEN NEPŘIJDE, dokud nedojde nejprve k odpadnutí a neobjeví se člověk hříchu, syn zatracení . . .

Je samozřejmé, že Pavel ani nikdo jiný neměl zdání o existenci pseudotvůrců nebo o tom, kdo je „člověk hříchu“ či „syn zatracení“. Jak všichni ostatní, tak i Pavel měl za to, že je to jedna osoba, syn Ďábla, kdo je jen jinou osobou; podobně jak Ježíš Kristus, kdo je Synem Božím, je též  jinou osobou. Jinými slovy, je to osoba, kterou křesťané nazývají Antikristem. A nyní budiž řečeno, že druhý příchod pseudotvůrců a Druhý příchod Pána Ježíše Krista se udá opět v obráceném směru. Tentokrát to bude dvojí zpětné obrácení. Zatímco při svém prvním příchodu zahájili pseudotvůrci cestu v nejzevnějším stupni a skončili v duchovním světě, při druhém příchodu vykročí ze svého vlastního pseudoduchovního světa, z nejnižšího stupně (pro ně nejniternějšího) a skončí na planetě Nula, obklopené všemi úrovněmi, stupni a oblastmi zóny vymístění, od jejího nejvnitřnějšího (nejnižšího) až do toho nejzevnějšího – přírodního stupně zóny vymístění – planety Nula. Naproti tomu započne Druhý příchod Pána Ježíše Krista ne na planetě Nula, jak to bylo při prvním příchodu, nýbrž v  tom nejniternějším Stvoření, v duchovním světě, odkud bude postupovat krok za krokem, přes všechny úrovně, stupně a oblasti Stvoření a skončí na planetě Nula v těle, ve fyzickém těle Pána Ježíše Krista. Pomocí těchto procedur se mohou všechny úrovně Stvoření plně podílet na tomto dění.

Tvrzení o tom, že Druhý příchod Pána Ježíše Krista skončí na vaší planetě v těle, ve fyzickém těle, přesně tak, jak tomu bylo při odchodu Ježíše Krista z vaší planety, ti přijde jako velké překvapení, Petře, a všem tvým dětem, se kterými sdílíš toto zjevení. Jak známo, Swedenborg i ty jste měli za to, že Druhý příchod Pána Ježíše Krista je událostí čistě duchovní, bez hmotného projevu, tak, jak první příchod byl čistě fyzickou událostí. Swedenborgův i tvůj problém, Petře, byl v tom, že jste si vyložili Druhý příchod Pána Ježíše Krista ze stanoviska jeho počáteční fáze. V té fázi byl vskutku duchovní událostí bez jakékoliv fyzické či literní manifestace. Tuto událost jste vnímali z hlediska ukončenosti, mysleli jste, že existuje jen jedna fáze Druhého příchodu. Toto je případ omezeného literárního způsobu myšlení. Je to porušením výše formulovaného duchovního principu: Cokoliv se začne v jednom stupni, místě, stavu, musí tam též skončit. Jinak by to nemělo žádný smysl ani význam. Bylo by to nedokončené podnikání.

Ovšem doslovný popis Druhého příchodu Pána Ježíše Krista v Biblí Svaté nemá žádný reálný význam. Symbolika, použitá v jeho vylíčení, představuje to, co se děje s lidskou myslí ve chvíli Druhého příchodu. Závažnost těchto událostí je nesmírná a nevypočitatelná dle žádných měřítek.

Druhý příchod pseudotvůrců umožňuje negativnímu stavu dostat se do pozice jeho úplného odhalení v procesu jeho vítězství na planetě Nula. Takže musí skončit na planetě Nula. Druhý příchod Pána Ježíše Krista umožňuje úplnou eliminaci a naprosté zrušení negativního stavu, proto také musí skončit na planetě Nula. Není jiné cesty.

 

(2) Není možné úplné odhalení negativního stavu, ani plná znalost jeho pravé povahy, aniž by se poznal a zažil na vlastní zkušenosti jeho zdroj. Od začátku druhého historického údobí na vaší planetě, jež začalo objevením se jeskynních lidí (lidských tvorů) (před 7 milióny let – pozn. zpracovatele), bylo lidstvo souženo mučivou nejistotou v otázce, proč negativní stav existuje, jaký má účel a jak povstal. Četné pokusy odpovědět na tyto otázky nedotkly se ani povrchu pravdy o těchto záležitostech. Trvalo to až do chvíle napsání knihy „Základy lidské duchovnosti“, kdy se začaly dostávat odpovědi na zmíněné otázky.

Avšak nelze dát na tyto otázky plné, vyčerpávající a naprosto uspokojující odpovědi, dokud nedojde k přímé účasti pravého zdroje negativního stavu v tom, co rozpoutal v tomto časovém cyklu. Vzhledem k tomu, že planeta Nula byla určena k této konkrétní, celé a vyčerpávající odpovědi, musí se tomu zdroji, pseudotvůrcům, dovolit, aby se vrátili, aby tak každý mohl na vlastní oči vidět a poučit se, proč a jak se vše přihodilo. Odpověď z jiného pramene, dokonce i přímo od Pána Ježíše Krista, by byla neuspokojivá, protože On/Ona ani kdokoliv jiný není původcem či zdrojem negativního stavu. Potvrzovat platnost se musí a je možno jen ze samotného pravého pramene. Toto je duchovně – vědecký princip jakéhokoliv předpokladu.

Je tedy návrat pseudotvůrců nezbytnou podmínkou pro eliminaci negativního stavu, jelikož je prameništěm odpovědí na všechny otázky tak životně důležité pro multiversální poučení. Jen pseudotvůrci mají ty nejobsažnější odpovědi. Že se pseudotvůrci musí vrátit na vaši planetu, je zřejmým faktem, vezme-li se v úvahu postavení vaší planety, které zaujímá v hierarchii duchovní organizace. Žádné jiné místo neposkytuje nutné prostředky pro takové specifické, konkrétní, zkušenostní poskytování odpovědí a poučení.

 

(3) Náležité a hodnotné provozování plnosti přirozenosti pozitivního stavu s plností povahy stavu negativního může nastat jenom z průzkumu zdrojů obou stavů a vyplývajících z nich důsledků, následků a výsledků. Ve vnitřním smyslu tohoto verše Předpokládá se, že pramenem pozitivního stavu je Bůh. A zdrojem stavu negativního má být ďábel a satan. Avšak, ač každý ví, že zdrojem pozitivního stavu je Bůh, nikdo přesně neví, kdo je ďábel a satanáš. Má se falešně zato, že existoval jakýsi archanděl se svými anděly, jenž se rozhodl stát se bohem, a který proto byl shozen z nebe do vnějších temnot. Vnější tma je ovšem zóna vymístění. Tento nehodný a vzbouřený archanděl se stal ďáblem a satanem. Ani se neví, jaký je rozdíl mezi ďáblem a satanem. Ve zjevení Ježíše Krista v kapitole 12 ve verši 9 je uvedeno: „A veliký drak, ten dávný had, zvaný Ďábel a Satan, který sváděl celý svět, byl vyvržen.“ V této kapitole drak je nazýván oběma jmény: Ďáblem i Satanem. Také je nazýván „dávným hadem“.

 

„drak“ označuje VEŠKERÝ NEGATIVNÍ STAV;

„ten dávný had“ jsou PSEUDOTVŮRCI;

„ďábel“ představuje VŠECHNY DRUHY ZLA NEGATIVNÍHO STAVU;

„satan“ jsou VŠECHNY NEPRAVDY NEGATIVNÍHO STAVU.

 

(Toto jsou důležité klíčové pojmy – proto jsou tak zdůrazněny oproti jiným – pozn. zpracovatele)

 

V tomto verši se popisuje vypuzení lidské éry a všech předsunutých pozic negativního stavu z domény stavu pozitivního a z mezisvěta. Ve skutečnosti však nikdo neví, co je pravou povahou „toho dávného hada“, jak se projevuje, jak došlo k jeho vzniku, byl zahalen do hlubokého tajemství (samotnými pseudotvůrci – logicky, sami se nebudou odhalovat, pak by jejich ovládání nefungovalo – pozn. zpracovatele). Naproti tomu ani nikdo v negativním stavu přesně neví, kdo je Pán Ježíš Kristus. Jak bylo popsáno v druhé kapitole této knihy, existuje nejméně sedm možných dohadů o jeho/Její přirozenosti. Většina lidských bytostí a tvorů v peklech se domnívá, že Ježíš Kristus je buď Synem Božím, nebo jakýmsi osvíceným člověkem, anebo někým, kdo nikdy neexistoval, ale byl vymyšlen lidmi pro sebeklam i pro oklamávání jiných. Většina taky se domnívá, že ďábel a satan je padlým andělem, či že byl původně bratrem Ježíše Krista – jak tomu na příklad věří Mormoni – který se rozzuřil, když se dozvěděl, že Bůh dal přednost Ježíši pro funkci Spasitele. Spasitele čeho ?  Nebyl-li žádný negativní stav, pak od čeho bylo nutno něco spasit ?

Tak tedy „bratrJežíše Krista, nazvaný Lucifer, stal se žárlivým a závistivým, i vzbouřil se proti BohuOtci. Toto je bláznivé uvažování plné rozporů. Pocity žárlivosti a závisti jsou negativní city. Pocházejí z negativního stavu. Prožíval-li je Lucifer, syn Boha, pak tyto city vycházely z Boha. Odkud by jinak vycházely ?  Vždyť tehdy ještě neexistoval nějaký negativní stav. Protože každý pocit musí mít svůj zdroj, jediným pramenem těch pocitů musel mít Bůh. Takže podle tohoto bláhového pojímání, Bůh je aktivátorem negativního stavu.

Tento bláznivý závěr nepřinesl nic, než více zmatenosti. Fakticky tedy nikdo v negativním stavu nemá správnou představu a ponětí o pravé povaze jak pozitivního, tak i negativního stavu. Tím, že účastníci negativního stavu nemají náležité představy o těchto životně závažných věcech, nemají možnost úplně odhalit pravou podstatu negativního života. Plné odhalení je možné jenom z pozice správných představ o tom, co je ta přirozenost. Jenom pseudotvůrci mají takové představy. Proto jen oni mohou zobrazit a projevit plně pravou přirozenost negativního stavu. Toto je účelem jejich druhého příchodu.

Když toto vše se osvětlí, pak dojde k poslední fázi Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. V této fázi budou moci členové negativního stavu poprvé poznat, kdo je Pán Ježíš Kristus a co je pravou přirozeností pozitivního stavu, v porovnání se stavem negativním v jeho plně vítězném rozpoložení na vaší planetě. Takové porovnávání je základem pro plnost duchovního poučení ohledně přirozenosti negativního stavu, jakožto i stavu pozitivního.

Jde zde o velké duchovní tajemství. Členové pozitivního stavu nemohou plně poznat a prožít přirozenost pozitivního stavu, dokud nebude odhalena povaha negativního stavu ve své plnosti a dokud nedojde k poslední fázi Druhého příchodu Pána Ježíše Krista na vaší planetě. Toto může být dokonáno, jenom když na scénu vstoupí pseudotvůrci.

 

(4) Aby se docílilo všeho toho, co bylo výše vylíčeno, musí být rekapitulován proces aktivace negativního stavu. Nikdo přesně neví, jak byl negativní stav ve skutečnosti konkrétně aktivován.Nové zjevení“ poskytuje o této záležitosti jenom teoretické údaje. Nemůže předložit jasné, živé zobrazení. Takové ilustrování potřebují zvláště členové negativního stavu pro své konečné spasení. Nicméně, též mnoho členů pozitivního stavu o tom nic neví. Zdroj poznání se najde jen v historických záznamech, ukrytých v univerzalitě povšechnosti, k níž byl až donedávna uzavřen přístup. Jen Pán Ježíš Kristus a pseudotvůrci vědí přesně, jak byl negativní stav aktivován. Pán Ježíš Kristus však nemůže, jsa absolutně pozitivním, zobrazovat ten proces živým příkladem na členech pozitivního stavu. Proto dojde k návratu pseudotvůrců a jim bude povoleno zobrazit ten proces od A do Z, použito vašeho rčení.

Co se zde bude dít, je to, že pseudotvůrci obnoví své experimentování, čímž budou moci zobrazit na živých příkladech proces aktivace negativního stavu. Tedy každý obdrží odpověď v konkrétním vyobrazení na otázku, jak byl aktivován negativní stav. Bez odpovědi na tuto otázku negativní stav by nemohl být deaktivován a zrušen. Byl by stále motivován k tomu, aby déle trval ve svém jsoucnu i bytí, a to tak dlouho, až by to „jak“ dostalo odpověď.

 

(5) Pán Ježíš Kristus má Své osobní, soukromé a intimní důvody, proč se chce s pseudotvůrci setkat tváří v tvář, což je známo jenom Jemu/Jí. Tyto důvody nemožno zjevit, pokud nedojde k tomuto setkání.

Během prvního setkání, kdy pseudotvůrci byli uvězněni, působil Ježíš Kristus ještě z pozice relativní separace od Nejvyššího.proč Nejvyšší potřeboval fyzické tělo Ježíše Krista, bylo to, že předvídal jeho nutnost pro konečné, osudně nejzávažnější setkání. TOTO POSLEDNÍ SETKÁNÍ BUDE Z POZICE SJEDNOCENÍ, Z NOVÉ PŘIROZENOSTI PÁNA JEŽÍŠE KRISTA JAKO JEDNOTY VŠECH ELEMENTŮ, VČETNĚ PRVKŮ VZATÝCH ZE ZÓNY VYMÍSTĚNÍ A PLANETY NULA, ELEMENTŮ, JEŽ BYLY TOTIŽ PŮVODNĚ ZFABRIKOVÁNY PSEUDOTVŮRCI. Toto je to největší tajemství. K poslednímu setkání musí dojít v plnosti všech stavů a podmínek a na místě, kde negativní stav byl původně vyvolán. Duchovní válka skončí na vaší planetě, neboť také začala na vaší planetě. Pseudotvůrci ji zahájili, jsou to oni, co ji také musí ukončit plnou porážkou. Jeden aspekt tohoto největšího tajemství je, že PSEUDOTVŮRCI BUDOU PORAŽENI Z POZICE SVÝCH VLASTNÍCH FABRIKACÍ. Toto je naznačeno ve vnitřním smyslu Zjevení Ježíše Krista Jeden z tajemných důvodů, (Apokalypsy), kapitola 17, verše 16 a 17:

 

„A těch deset rohů, které jste viděli na tom dravci,

bude nenávidět nevěstku, zpustoší ji a obnaží,

bude jíst její tělo a spálí ji ohněm.“

 

„Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby splnili jeho záměr,

být jedné mysli a odevzdávat dravci své království,

dokud se slova Boží nevyplní.“

 

Ale je také tajemným faktem, že Pán Ježíš Kristus obsahuje v Sobě plnost přirozenosti zóny vymístění a planety Nula, po provedení hybridizace a dinivizace (opětné přetransformování negací fabrikátu zpět do pozitivního stavu – pozn. zpracovatele) lidského těla, získaného během přebývání na vaší planetě. Jde zde o to, aby se

 

PROKÁZALO PŘED TVÁŘÍ PSEUDOTVŮRCŮ A VŠECH, NACHÁZEJÍCÍCH SE V NEGATIVNÍM STAVU I JINDE PO CELÉM STVOŘENÍ, ŽE JE ZCELA MOŽNÉ MÍT TAKOVÝ DRUH TĚLA, JEŽ BYLO PŮVODNĚ VYTVOŘENO Z IDEJÍ POUHÉHO ZLA A SAMÝCH NEPRAVD, – A PŘECE BÝT ZCELA A ABSOLUTNĚ POZITIVNÍM BEZ JAKÉHOKOLIV BAŽENÍ ČI TOUŽENÍ PO ZLU A NEPRAVDÁCH.

 

Pseudotvůrci totiž chvástavě prohlašovali, že nikdo nemůže být docela pozitivní a dobrý, když má takové tělo. Znovu je třeba připomenout, že zde spočívá to největší tajemství. Protože toto tělo povstalo z prvků vaší planety, bude to vaše planeta, kde se tento fakt obrazně prokáže před tváří pseudotvůrců. V tomto aktu je obsažena i možnost spasení pro samé pseudotvůrce – což je jiné veliké tajemství. Tímto konečným aktem bude ukončen časový cyklus, v němž došlo k odehrání se všech těchto mystérií, a dojde pak k zahájení konečné fáze Posledního soudu (viz následující kapitolu).

 

Po tomto aktu a po dokončení Posledního soudu vejde do jsoucna a bytí nový cyklus času, jenž se nazývá Nové nebe a Nová Země.

 

Ten/ta, co má uši, ať slyší a naslouchá tomu, co Pán Ježíš Kristus zjevuje k této kapitole.“

 

 

Pokračování

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz