Teorie rozvětvující se budoucnosti

Teorie rozvětvující se budoucnosti

Teorie rozvětvující se budoucnosti

19.05.09   Miroslav Zelenka

      Nejen na tzv. alternativních internetových stránkách jsou ohledně budoucnosti Země a lidstva rozvíjeny dvě základní polaritní teorie. Jedna je pesimistická (pro mnoho lidí realistická) a jejím základem je zavedení NWO a zotročení lidstva různého stupně dle míry pesimismu (či informovanosti) autora. Druhá je optimistická (pro mnoho lidí utopická) a jejím základem je postoupení Země a lidstva do vyšší dimenze či na vyšší vibrační úroveň. Tato varianta také zahrnuje sjednocení celého lidstva, ale na zcela jiné úrovni a principech. Základním rozdílem bude typ hry. V nízko-vibrační variantě se bude jednat v zásadě o hry s nulovým koncem a ve vysoko-vibrační variantě o hry s nenulovým koncem. Zjednodušeně hra s nulovým koncem je hra, kdy já získávám, když jiný ztrácí a hra s nenulovým koncem je hra, kde získáváme oba (všichni). Na základě některých informací jsem došel k názoru, že by se tyto teorie nemusely jednoznačně vylučovat, jak by tomu zdánlivě napovídala logika věci a pokusil jsem se je skloubit v teorii relativně novou. Ke svému mírnému překvapení jsem zjistil, že z mého zorného úhlu se mi jeví tato nová unifikující teorie logická a jaksi i „spravedlivá“. Pojem spravedlnosti je samozřejmě velmi relativní a tak jen zdůrazňuji, že se jedná o můj úhel pohledu. Předložit k této teorii jakékoliv důkazy zřejmě nelze. Dle mého názoru však je velmi problematické předložit k jakékoliv teorii pro všechny nepochybné důkazy. Sám pro sebe jsem si definoval to, co je pro mě pravda. Pravda je pro mě to, co zapadá do mozaiky mnou přijímaných skutečností.

Pro mnoho lidí je pravda to, co řekne nebo napíše jejich autorita. Tou autoritou může být jejich vůdce, farář, papež nebo uznávaný politik. Předpokládám a doufám, že důvodně, že hlavním zájmem čtenářů Matrixu jsou nové informace. Kdo chce pravdu, musí do kostela nebo se podívat na televizní zprávy. Kdo hledá nové informace, které by pro něj byly zajímavé z pohledu doplnění jeho mozaiky poznání, ten navštěvuje Matrix či podobné webovské stránky.

Důkazy neexistují. Náš mozek vnímá svět tak, jak ho chce vnímat a ne takový jaký je. Toto je možno dokumentovat na pokusech prováděných s brýlemi, které pokřivují úhly. Pokud si tyto brýle nasadíte, vidíte svět pokřivený, zkreslený. Pokud brýle nosíte neustále několik dní, mozek vše zkoriguje a vy vidíte svět jako normálně. Pokud si opět po několika dnech brýle sundáte, vidíte opět svět pokřivený a trvá opět nějaký čas, než začnete vidět zase normálně.

Většina lidí považuje jako důkaz pravdy to, že něco viděli. Přitom si neuvědomí, že nevědí, co vlastně vidí. Vidí jen to, co jim dovolí jejich mozek vnímat. K tomuto jevu bylo provedeno mnoho experimentů. Upozorňuji, že se jedná o nejnižší čistě materiální úroveň poznání a proto je nutno takto na tyto informace pohlížet.

Stvořený svět i náš Vesmír skýtá nekonečné a neomezené možnosti různých variant minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Zkusme připustit i tu možnost, že náš Vesmír umožní realizaci obou uvažovaných variant budoucnosti. Jejím předpokladem je, že kolem roku 2012 nastává určité časoprostorové okno, které je specifické tím, že se budeme moci svobodně rozhodnout pro „svou“ variantu budoucnost bez ohledu na situaci, která právě je, relativně bez ohledu na rozhodnutí ostatních. V této době by došlo k rozvětvení naší reality na dvě paralelně se vyvíjející odlišné budoucnosti (přítomnosti). Tyto dvě nové paralelní reality by se s postupujícím časem od sebe kvalitativně vzdalovaly.

V jedné z paralelních realit by s postupujícím časem docházelo k plánovaným i neplánovaným krizím a zavedení NWO, včetně určité míry zotročení lidstva s možnou účastí mimozemských „temných“ sil a energií. Tím by došlo k posupnému snižování celkové frekvence vibrací Země a lidstva a pravděpodobně i ke katastrofám zemského a možná i vesmírného původu. Myslím, že není nutné do detailu tuto variantu popisovat, protože nejen Internet a sci-fi literatura a filmy je plné těchto pochmurných vizí, ale dokonce i tzv. vědecký svět těmto negativním vizím věnuje mnohočetné články a studie.

V druhé z paralelních realit by s postupujícím časem docházelo ke zvyšování vibrací a posléze ke kvalitativní změně a skoku na vyšší úroveň frekvence vibrací (skoku do vyšší dimenze či hustoty, jak je to uváděno). I v tomto případě existuje mnoho popisů naší pro změnu šťastné budoucnosti pocházejících většinou z channelingů s vyššími či mimozemskými inteligencemi.

Neprovedl jsem sice žádný ani minimální průzkum, ale odhaduji, že počet článků věnující se negativní budoucnosti vysoce převyšuje počet článku věnující se budoucnosti pozitivní, což se obávám, je bohužel fenomén asi zcela běžný a pravděpodobně i manipulovaný ve smyslu úmyslného negativního programování. Ještě nápadněji se tento nepoměr projevuje u diskuzí k těmto článkům, kde diskuze k negativním verzím budoucnosti mnoho násobně převyšuje diskuze k článkům s verzí pozitivní.

Co považuji za velmi významné je to, že každý by v tomto pojetí měl svobodnou volbu zvolit si svou variantu budoucnosti. Nemyslím, že by si to bylo možno představit tak, že volba bude prováděna obdobně jako zaškrtnutí jedné z variant na volebním lístku. Mnoho lidí učiní tuto volbu nevědomě. Už jen z toho důvodu, že se nedozvědí, případně neuvěří, že by k nějakému rozvětvení reality mohlo dojít. Mnoho lidí nechce znát pravdu. Oni se vyhýbají informacím, které by jim mohly otevřít oči, protože by se jim mohl zbořit jejich svět.

Volba bude prováděna celkovým postojem, myšlení, jednáním a činy jednotlivých lidí. Dalo by se to také formulovat tak, že si lidé vyberou takovou variantu, se kterou budou rezonovat, variantu, která bude odpovídat frekvenci vibrací jejich vědomí.

Možná bychom byli překvapeni i tím, kolik lidí i s dostatkem informací by volilo variantu NWO. Jedná se tu o určitou obdobu situace ve filmu Matrix, kdy je možno si vybrat mezi modrou a červenou pilulkou. Osobně se domnívám, že minimálně 60% by volilo modrou pilulku a setrvání v matrixu. Všichni budeme mít na výběr mezi modrou a červenou pilulkou. Možná také budou na výběr i růžová nebo fialová a budoucností bude na výběr i více než dvě.

Rozhodující nebude pouze naše „duchovní úroveň“, ale to jaký svět si vybereme.  To, jaký svět si vybereme, je samozřejmě do značné míry ovlivněno naší úrovní poznání, naší duchovní úrovní. Naše rozhodnutí může být ovlivněno i tím, s kým chceme žít, případně komu chceme pomáhat. Ukázkovým příkladem může být milující matka, která se rozhodne zůstat se svými dětmi, aby jim mohla pomáhat.

Možná jedním z rozhodujících hledisek je míra touhy po svobodě, a to nejen vlastní ale i ostatních bytostí a touha po poznání. Vlastní absolutní svoboda však může být chápána i jako absolutní moc nad ostatními.

Mnoho lidí bude chtít zůstat v matrixu, protože po svobodě netouží. Oni by nevěděli co s ní. I ve filmovém Matrixu jeden člověk zradí, protože dává přednost jistotě „matrixu“.

Řešení dle mého názoru spravedlivé pro všechny.  Pro každého by se tak realizoval svět, který by si vybral. Každý by si prožil ty principy, které si prožít chce či které si prožít má.

Neznamená to, že ten, kdo se rozhodne pro nižší vibrační úroveň, bude a priori nešťastný a opačně, že ten, kdo se rozhodne pro vyšší vibrační úroveň, pak bude a priori šťastný.

Svět nižší vibrační úrovně by si vybralo i mnoho těch, co si myslí, že si zaslouží, aby trpěli, kteří touží trpět.

Principiálně v horizontu 5 let není jednoznačné, že lidstvo, které postoupí se Zemí na vyšší vibrační úroveň, se musí mít materiálně podstatně lépe. Rovněž tak není jednoznačné a ani pravděpodobné, že by většina lidí v té temnější variantě musela strádat fyzicky a materiálně. Pokud pomineme možnost třetí světové války či přírodních katastrof, není v zájmu mocných, aby lidé měli nízkou životní úroveň, která by mohla přispívat k vytváření revolučních nálad. Jinou otázkou je redukce počtu obyvatel, kdy by se ale z pohledu jedince jednalo o strádání krátkodobé či relativně malé.

Ve filmu Matrix si snad jen Neo byl schopen uvědomit (alespoň tak jsem pochopil určitý náznak na začátku třetího dílu), že únikem z jednoho matrixu pouze postoupil do matrixu vyšší úrovně. Unikl z jednoho matrixu pochopením principu jeho fungování. Na začátku třetího dílu se Neo ocitá na chvíli mimo oba matrixy. Nejsem si ale jist, zda to tak i tvůrci filmového Matrixu chápali, či dokonce zamýšleli. Dle konce třetího dílu bych soudil, že ne.

Zrovna tak je nutno si uvědomit, že přestup na vyšší vibrační úroveň je „pouze“ přestup do matrixu vyšší úrovně. Součástí každé kosmické hry na reinkarnace je určitá úroveň matrixu.

Jedním ze základních principů matrixu vyššího řádu je uvědomění si tohoto matrixu, a to, že jsme jeho součástí. Velká většina lidí si dnes neuvědomuje, nebo nechce připustit, že jsou součástí matrixu.

Tato varianta vývoje rozvětvené budoucnosti se z mého pohledu jeví i jako spravedlivá, protože každý si může vybrat. Naše vědomí, přesněji koncentrace vědomí mysli, zůstane v té variantě budoucnosti, kterou si vybereme.

Na každém z nás je, jakou si vybereme budoucnost. Všechny naše současné myšlenky a činy jsou zároveň i volbou budoucnosti. Někteří z nás budou mít i tu možnost provést tuto volbu vědomě.

(c)2009 Miroslav Zelenka

Převzato:  http://www.matrix-2001.cz/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz