Vznik blokád v systému čaker

Vznik blokád v systému čaker

Vznik blokád v systému čaker

Svojí vlastní přirozeností jsme tatáž síla, která se projevuje v nekonečně rozmanitých vibracích a zákonitostech, barvách a formách, vůních a zvucích celého stvoření. Nejsme od ničeho oddáleni. Nejvnitrnější podstata našeho bytí žije v neoddělitelné jednotě s absolutním, věrným, všudy přítomným Bytím, nazývaným nejčastěji Bůh, které vytvořilo všechny oblasti našich relativních existencí a zcela je proniká. Toto čisté neohraničené Bytí je svojí povahou blaženosti.

Jakmile se tichý, v sobě samém spočívající oceán božského bytí pozvedne a rozvlní, začíná tanec tvoření, jehož jsme také my vyjádřením, a kterého se můžeme – prostřednictvím našich vibračních polí i našeho fyzického těla – na všech rovinách bytí zúčastnit.

 

 

 

Vědomi jednoty s ním jsme však ztratili v tom okamžiku když jsme se začali orientovat pouze na ty informace, které k nám přicházejí fyzickými smysly a racionálním rozumem, a zapomněli na náš původ a naši božskou podstatu. Vzniklo tak zdánlivé oddělení a přineslo sebou reálnou zkušenost strachu. Ztratili jsme pocit vnitřního naplnění a bezpečí v životě a začali ho hledat ve vnějším světě. Zde je ale naše touha po dokonalé naplněnosti stále znovu zklamávána. Z této zkušenosti vyvstává další strach z nového zklamání. Zapomněli jsme, že nikdy nemůžeme zcela zaniknout, neboť smrt znamená jenom změnu vnější formy.

 

 

 

Strach znamená vždy stažení, kontrakci, a tam křeč nebo blokádu, která ještě zesiluje pocit odloučenosti a strach dále umocňuje. Dostat se z tohoto bludného kruhu a znovu získat ztracenou jednotu je zřejmým cílem téměř všech východních i západních duchovních cest.

 

 

 

Čakry jsou těmi rozvodnými místy systému energií člověka, kde se strachem podmíněné blokády tvoří především. Další blokády nalezneme také podél kanálů nádí. Stanou-li se tyto kontrakce permanentními, způsobují, že životní energie nemůže již volně proudit a zásobovat naše tělo a všechna vibrační pole vším tím, co potřebují, aby mohla znovu zrcadlit a udržovat vědomí jednoty. Když nás pocit odloučenosti, opuštěnosti, vnitřní prázdnoty a strachu ze smrti přiměje k tomu, že začneme hledat ve vnějším světě to, co můžeme nalézt jen v nejvnitřnější podstatě našeho bytí, stáváme se pak závislí na lásce a uznání jiných lidí, na smyslových požitcích, na úspěchu a materiálních statcích. Místo aby nás tyto věci obohacovaly, stávají se nutnostmi, se kterými se pokoušíme zaplnit naší prázdnotu. A když je ztratíme, stojíme náhle před naprostým NIC, a tichý pocit strachu, který nás lidi téměř všechny provází, opět vyvstane. A přirozeně, že jsou to ti ostatní, kteří nám berou to, co přece tak zjevně potřebujeme pro naše naplnění a spokojenost. Zapomínáme, že máme všichni společný původ v božském Bytí, a že jsme na této rovině všichni navzájem spojeni. Místo abychom k ostatním pociťovali lásku, začínáme je považovat za konkurenty, nebo dokonce za nepřátele. Nakonec se domníváme, že se musíme chránit, a jistí lidi, situace nebo informace k sobě nesmíme vpustit. Zatahujeme naše přijímací „antény“, abychom se nesetkávali s výzvou, a způsobujeme si tím jen další kontrakce a blokády našich čaker. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že člověk sám sebe uzamyká před energií, které nerozumí nebo jí nechce porozumět. Strach hraje nemalou roli a nutí lidi podřizovat se a uzavírat před vlastní touhou, což se zákonitě musí projevit i v běžném životě.

 

 

 

Potřeba uznání ostatními lidmi nebo skupinou, ke které se cítíme patřit, je však tak silná, že jsme ochotni podřídit náš

 

 

 

život do značné míry představám okolí nebo všeobecně platným společenskym pravidlům a naše spontánní pocity držet na uzdě, pokud překračují rámec očekávání nebo konvence. Společenské tlaky, které mají různých dobách různé podoby, formují člověka tak, aby vyhovoval obecným požadavkům. Jakékoliv pocity, vjemy nebo touhy, které platnost obecnosti popírají se stávají překážkou pro uznání v rámci sociálního postavení jedince. Zabránit tomu je možné jen tak,že „přivřeme“ naše čakry do takové míry, že se přes tento „filtr“ nedostanou vůbec žádné předem nezkontrolované emoce. Tím dochází u dotyčné čakry k „zácpě“ energie. Protože energie nemůže být vyzařována ve své původní podobě, deformuje se, proráží bariéru a vybíjí se nepřiměřeným způsobem formou silné, často negativní emoce nebo přehnanou aktivitou. … Toto jednání odpovídá reakci typu jang. Protože se ale energie takto „vybije“ může přijít nová energie (zácpa se uvolnila) přestože její používání pokračuje dál stejně nepřiměřeným způsobem.

 

 

 

Je li reakce na zablokování čakry typu jin, projevuje se to téměř úplným zastavením přijmu energie, protože vzhledem k nashromážděné energii není místo, kam by další energie mohla proudit. Následkem je nedostatečné zásobování životní silou a oslabená funkce dotyčné čakry. O důsledcích oslabení funkce čaker i o důsledcích jejich přeplnění energií se dočteš v odkazech na jednotlivéch čakry. Tam se ti pokoušíme ukázat některé obecné souvislosti, od kterých se ale tvé individuální reakce mohou v mnohém lišit, neboť jsou závislé na prožitcích, které blokády přivodily, a jsou uloženy v emočním a v menší míře také v mentálním vibračním poli.

 

 

 

Tyto nasbírané zkušeností nás s fyzickou smrtí neopouštějí. Bereme si je s sebou z jedné inkarnace do druhé, než je během našeho vývoje plně zpracujeme. Určují velkou měrou okolnosti, ve kterých jsme znovu zrozeni, a zážitky, které v novém životě díky vyzařování našeho emočního vibračního pole nevědomky přitahujeme.

 

 

 

Přesto máme v každém životě možnost zrušit velmi rychle už v dětství naše staré emoční struktury. U zdravého novorozeněte je celý systém energií ještě dokonale průchodný a otevřený. To znamená, že v principu každá nově zrozená duše dostává také novou šanci na naplněný život. Znamená to však také, že je otevřena všem frekvencím a zkušenostem, a tím i každému druhu ovlivňování. Nově narozené dítě nemůže ještě svůj život vědomě spoluvytvářet ani hodnotit své zážitky. Tak je zcela závislé na péči a přání svých rodičů. Tady se nalézá velká šance pro rodiče, která je také velkým úkolem.

 

 

 

Chtěli bychom ti na těchto stránkách popsat, jaké vlivy dítě ve svých prvních letech potřebuje, aby se mohlo optimálně vyvíjet, aby se vyhnulo novým blokádám a aby se rozpouštěly jeho staré emoční struktury.

 

 

 

V naší době čekají mnohé vysoce vyvinuté duše na vhodný manželský pár, kterému by se mohly narodit, aniž by přibraly nevhodné blokády, které by jim zabraňovaly plnit jejich úlohu na Zemi. Jiné duše by se chtěly v našem čase epochální změny zrodit ve fyzickém těle, protože taková příležitost učit se a růst se zase dlouho nevyskytne.

 

 

 

Následující znalosti mohou nastávajícím rodičům pomoci, aby poskytli duši, která by k nim ráda přišla, ty nejlepší startovní možnosti pro cestu životem. Tyto informace mohou pomoci i každému z nás lépe porozumět vlastním „dějinám blokád“, a tak se s nimi lépe vypořádat.

 

 

 

Počátky blokád v systému energií mohou vzniknout už v těle matky, je-li vznikající bytost odmítána, nebo žije-li matka trvale ve stresové situaci, neboť zárodek prožívá a vnímá matku jako svůj svět. Láskyplné očekávání nové malé bytosti v mateřském těle zásobuje jeho systém energií vibracemi, ve kterých se cítí dobře a bezpečně. Jestliže prožije matka měsíce těhotenství šťastně a klidně, vytvoří tak pro své dítě optimální podmínky, ve kterých se pak může plně rozvinout potenciál štěstí a tvořivosti jeho života.

 

 

 

Milníkem v životě každého člověka je okamžik narození. Zážitek porodu má za jistých okolností náš život na dlouho ovlivnit, může být rozhodující pro to, zda budeme pociťovat svět jako místo přátelské a příjemné, nebo jako místo chladu, nelásky a surovosti. Při porodu opouští dítě svou bezpečnou fyzickou ochranu, která mu v prvních devíti měsících jeho života, strávených ve šťastném stavu bez času a tíže, poskytovala i výživu. Ale nová bytost se připravuj na zrození a je zvědavá na svět. Proto znamená přirozený porod, při kterém ani matka ani dítě nejsou oslabeni léky, mnoho práce a námahy, ne však šok pro dítě. Na co však dítě není v žádném případě připraveno, je oddělení od matky bezprostředně po narození. Dokud totiž cítí důvěrně známé tělo matky a nachází se ve vibracích její aury, je schopno se s plnou důvěrou otevřít novým prožitkům.

 

 

 

Tělesným kontaktem mezi matkou a dítětem bezprostředně po porodu se vytváří hluboké spojení, nazvané v odborných kruzích „bonding“. Proud láskyplné pozitivní emoční energie směřuje automaticky, bez vědomého přičinění, od matky k dítěti a není přerušen, dokud dítě cítí její tělo nebo zůstává alespoň ve sféře její emoční aury. Naplňuje malou duši důvěrou a radostí. Také u otců vzniká niternější vztah k dítěti a víc intuitivního porozumění, když byli přítomni porodu a mohli se dítěte dotýkat a hladit ho.

 

 

 

Jestliže je novorozenec po porodu od matky oddělen, zažívá hlubokou bolest z odloučení a samoty. Pokud matka při odloučení vědomě vysílá své láskyplné pocity a myšlenky, je ještě kontakt udržován a posun její energie k dítěti není zcela přerušen. Věnuje-li se však jiným věcem nebo je unavená a znecitlivěná léky, je i tento kontakt přerušen.

 

 

 

Nová malá bytost cítí svoji bezmocnost v neznámém studeném světě; ve kterém se bez ochranné, hřejivé přítomnosti matky cítí zcela osamocena. Tento zážitek je tak silný; že systém energií dítěte není zpravidla sto tyto děsivé pocity zpracovat a zažívá hluboký otřes, který má za následek první blokádu energií.

 

 

 

Blokáda se projeví předně v základní čakře. V předchozí kapitole jsme popisovali životní periody ve svět a učení o čakrách. Z tabulky můžeš zjistit, že v prvním roce života se rozvíjejí energie základní čakry, jak v souladu se sedmiletým cyklem, tak s jednoletým. Vedle zvládáni fyzického a materiálního světa, které má ke konci prvního roku života svůj první vrchol, je v popředí v této době tvorba prvotní důvěry. Tato „pradůvěra“ je základem pro úplný, strachem nepoškozeny rozvoj všech možností daných člověku. Kromě toho jsou pomocí síly kundalini zásobovány životní energií ze základní čakry všechny ostatní čakry, takže blokáda v základní čakra nepůsobí na celý systém energií. Není náhodou, že psychologie označuje první rok v životě člověka jako vůbec nejdůležitější.

 

 

 

V této době, kdy dítě sbírá zkušenosti hlavně prostřednictvím fyzického těla, potřebuje především tělesný kontakt s matkou, občas i s otcem nebo některými dalšími důvěrně známými osobami.

 

 

 

V tomto věku nemá dítě ještě pojem času. Když pláče ze samoty nebo z hladu, neví zda tento stav někdy skončí, a propadá často úzkosti. Je-li pokaždé zbaveno své nouze, buduje se v něm důvěra, že tato Země poskytuje svým dětem všechno, co potřebují k udržování svého těla a k uspokojení svých fyzických potřeb. Dítě se tak může otevřít na fyzické úrovni i na ostatních vibračních úrovních všem vyživujícím a ochrannym energiím, které má naše mateřská planeta k dispozici.

 

 

 

Téměř všechny přírodní národy znají intuitivně správně tyto souvislosti. Matky nosí své děti až do doby prvních kroků neustále nějak připevněné na svém těle a neodkládají je, ani když kymácení houpá malou bytost ke spánku. Když dítě začíná lézt, berou ho do náručí okamžitě, jakmile si to přeje. V noci leží děti vedle matky v posteli a kdykoliv pociťují hlad, je tu mateřský prs, aby je nakojil. Zářící oči a spokojené obličeje téchto šťastných malých tvorečků mluví samy za sebe. Děti těchto národů pláčou jen zřídka a jsou velmi brzy schopné přijmout i sociální spoluzodpovědnost.

 

 

 

Jestliže se matka naší civilizační oblasti věnuje v prvním roce tímto způsobem zcela dítěti a odsune všechno ostatní do pozadí, dá tím dítěti ten nejlepší potenciál pro jeho život. Domníváme se, že tato „investice“ se skutečně vyplatí. Automaticky proud lásky a radosti, který vznikne mezi matkou a dítětem, je bohatým odškodněním za všechny ty drobnosti, které si v této době matka musí odepřít.

 

 

 

Jestliže dítě ztratí vnitřní pocit prvotní důvěry, jistoty a bezpečí, bude ji s postupujícími léty hledat stále více ve vnějším materiálním světě. Bude si vytvářet vztahy k věcem místo k lidem. Začíná to plyšovými zvířátky, která jsou náhražkou za lidskou blízkost a „teplíčko“. Později vyžaduje stále víc hraček a sladkostí, ve snaze zahnat tiše narůstající pocit prázdnoty. Pro dospělé jsou to potom krásné šaty, auta, nábytek, dům nebo společenské postavení a kariéra, kterým věnují své srdce v naději, že v dětství ztracený pocit jistoty a naplněnosti získají zpět. Naše konzumní společnost by bez těchto neukájených potřeb velkého počtu svých členů vůbec nemohla existovat.

 

 

 

V dnešní době však narůstá i počet těch, kteří poznali, že pocitu vnitřního bezpečí a spokojenosti nelze dosáhnout skrze materiální statky. Vydávají se na cestu vnitřního hledání a to je skutečně jediná šance, jak znovu objevit ztracený ráj, který většina z nás ztratila již porodem.

 

 

 

Ve druhém roce života se připojuje k základnímu tématu první čakry nové jednoleté téma. Rostoucí dítě přichází do kontaktu s energií druhé čakry. Něžné dotyky, hlazení a mazlení získávají kromě čistě tělesného kontaktu na významu. Dítě začíná objevovat svoje smysly a dává a vyjadřuje své pocity vědoměji. Nyní se začínají také postupně vynořovat obsahy emočního vibračního pole, zděděné z minulých životů. V druhém roce života prožívá dítě především ty nejzákladnější emoční struktury.

 

 

 

Je nyní velmi, důležité, aby se rodiče nepokoušeli vnucovat dítěti určité postoje, protože pak začíná své emoce potlačovat a projevovat je pouze určitým způsobem. Jestliže se dítě naproti tomu naučí své emoce prostě jen prožívat, akceptovat jejich existenci a zacházet s nimi s hravostí, je schopno v krátkém čase rozpustit celé svoje emoční „dědictví“.

 

 

 

Rodiče by si měli uvědomit, že dítě v tomto věku nevyjadřuje žádné negativity. Je-li hněvivé, tak jen proto, že byla zklamána jeho přirozená potřeba. Zuřivý brekot nebo pohyby uvolňují vzniklou blokádu a dítě od ní osvobozují. Většině rodičů ale přijde zatěžko zcela akceptovat své dítě v jeho emočním projevu, protože sami se sebou v této věci nemají jasno. Mají své dítě rádi, pouze když dělá to a nedělá ono, a vysílají mu tím poselství: „Takový jaký jsi, nejsi dost dobrý.“.

 

Dítě přijme soud rodičů, a protože nechce ztratit jejich lásku potlačuje nemilované části sebe sama. To má za následek hluboký zásah do jeho systému energií. Jestliže navíc chybí i smyslová stimulace, vzniká nedostatek prvotní důvěry v emoční oblasti a zablokuje se druhá čakra. Když se z dítěte stane dospělý, připadá mu obtížné akceptovat a vyjadřovat své přirozené emoce Aby mohl něco pociťovat, potřebuje hrubé smyslové podněty a rozvíjí tendenci považovat ostatní za objekty, které slouží k uspokojování jeho potřeb.

 

 

 

Třetí rok života naváže malá lidská bytost kontakt s energií třetí čakry – čakry solar-plexu. Emoční projevy jsou stále rozličnější a to co bylo řečeno o druhém roku života, platí už jen v omezené míře. Dítě si zkouší samo sebe jako samostatnou osobnost, chce znát svůj vliv a zkouší říkat stále častěji ne, aby si ověřilo, co se pak stane.

 

 

 

Probíhá-li mezi rodiči a dítětem boj – domnívají-li se rodiče, že dítě vychovají tím, že mu vnutí svou vlastní vůli dostupuje tento boj ve třetím roce života svého prvního vrcholu. Necítí-li se dítě ve své probouzející osobnosti být milováno a akceptováno, zablokuje se energie čakry solar-plexu. Jako dospělému mu pak chybí důvěra a odvaha žít svůj vlastní život, vytvářet si jej podle vlastních představ a učit se také z negativních zkušeností. Místo toho se přizpůsobí, nebo zkusí zcela svůj svět ovládat.

 

 

 

Tak probíhá cesta dítěte energiemi různých čaker, my však zůstaneme u těchto několika příkladů. Pomocí popsaných životních cyklů a čaker si však můžeš lehce promítnout další cestu.

 

U všech těchto výkladů bychom však neměli zapomínat, že my sami jsme to byli, kdo si vyhledal okolnosti nového zrození. Narodili jsme se u takových rodičů, abychom se“obrousili“ do lepší podoby, abychom nasbírali určité zkušenosti, které naše duše potřebuje na své cestě k dokonalosti.

 

 

 

Málokteří z nás přišli k rodičům, kteří měli tak hluboké porozumění a tolik nesobecké lásky, že pod jejich láskyplným a moudrým vedením zmizely i poslední omezující struktury našeho emočního vibračního pole. To pro nás neznamená nic jiného, než že je naším úkolem a posláním v tomto životě rozvinout chápající lásku k nám samým, která v nás uvolní blokády a osvobodí nemilované, potlačené části naší duše. Aniž by si toho často byli vědomi, jsou naši rodiče prvními učiteli, kteří nás svých chováním upozorňují na naše slabosti, takže z bolesti a pocitu nedostatku začínáme hledat cestu k opětnému získání vnitřní celistvosti. Později přijímají tuto úlohu jiní lidé a životní situace, jež nevědomky přitahujeme a jež nám slouží jako zrcadlo pro ony části naší duše, které jsi se snažil odsunout do stínu nevědomí.

 

 

Identifika poruch dle vlastností a chování

 

 

 

 

 

 

 

Na těchto stránkách podáváme při popisu jednotlivých čaker jasné rozlišovací znaky, z nichž můžeš usoudit, která z tvých čaker reaguje harmonicky, a která ne. Podle těchto kritérií může každý rychle poznat’své problémové oblasti. Pokusili jsme se při tom ukázat důsledky chybné funkce čakry co nejzřetelněji , někdy i trochu nadsazeně, aby ti určité tendence byly rychle a jednoznačně jasné. Při pročítáni těchto popisů by sis měl být vědom, že ne všechny uvedené účinky se musí u každého člověka projevit. Přesto by se mohlo stát, že se při čtení některých pasáží budeš cítit dotčený nebo dokonce napadený. To však není naším záměrem. Chtě-li bychom, aby ses jasně a zřetelně poznal, a když nějaký popis na tebe bude „sedět“, může se tě to i dotknout. Neber to prosím jako naši výčitku vůči tobě nechceme tě zraňovat, ale pomoci ti k sebepoznání. Sebepoznání však není vždy příjemné, naše stinné stránky musí být jednou osvětleny, neboť jenom tak mohou být odstraněny. Tato cesta se však zcela určitě vyplatí, protože ti dává k dispozici celou řadu možností ozdravení čaker a jejich harmonizace.

 

 

Identifikace poruch dle reakcí na abnormální a stresové situace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další způsob analýzy systému čaker spočívá v přísném pozorování, které čakry reagují nápadně při abnormálních stresech a šokových situacích. Je možné, že trpíte v určitých obtížných životních situacích vždy stejnými obtížemi.

 

 

 

Je-li např. oslabena základní čakra, můžeš trpět ve stresových situacích pocitem, že „ztrácíš půdu pod nohama“; popřípadě dostáváš průjem. Při hyperfunkci první čakry upadáš rychle do vzteku a agresivity. Funguje-li nedostatečné druhá čakra, dochází při abnormálním napětí k blokádám citu, při hyperfunkci propukáš s největší pravděpodobností v pláč nebo reaguješ nepřiměřenou citovou odezvou. Následkem nedostatečné funkce třetí čakry se dostavuje při přetížení pocit mdloby, bezmocnosti, popřípadě houpavý pocit v žaludku nebo také bezmocná nervozita. Přeplnění této čakry se vyznačuje nervózní podrážděností nebo pokusy ovládat situaci přehnanou aktivitou. Trpíš-li pocitem, že se ti zastavuje srdce, je tím vinna nedostatečná funkce čakry srdce. Dostáváš-li při stresu bušení srdce, ukazuje to také na všeobecnou chybnou funkci páté čakry. Při nedostatečné funkci krční čakry se ti stahuje hrálo, máš „knedlík v krku“, můžeš začít koktat, nebo se ti od krku chvěje hlava, při hyperfunkci se zase pokoušíš získat situaci pod kontrolu přívalem neuvážených slov. Když ztrácíš ve stresu nebo šoku schopnost jasně uvažovat, ukazuje to na nedostatečnou funkci šesté čakry, její přeplnění se často projevuje bolestmi hlavy.

 

 

 

Podobné reakce se objevují vždy jen na zeslabených místech našeho systému energií. Pozorné vnímání těchto reakcí nám může mnohé ujasnit.

 

 

Řeč těla

 

 

 

 

 

 

 

Nyní se můžeme zaměřit na „řeč těla“. Z vnějších tvarů a vybavenosti lidského těla můžeme usoudit, zda je některá jeho oblast energeticky nevyvážená. Naše tělo je přece zrcadlovým obrazem struktur energií našich vibračních polí. Kdekoliv se nacházejí tělesné abnormality jako jsou např. pokřiveniny, naběhliny, napnuté nebo ochablé části, můžeme je přiřadit podle místa výskytu odpovídající čakře. Všichni známe rozdíly v tělesném vzhledu, z nichž si můžeme intuitivně a bez přemýšlení udělat často velmi správnou představu o dotyčném člověku. Setkáváme se s lidmi, kteří zjevně všechnu svoji energii vytáhli vzhůru a ve spodní části těla jsou vysloveně zesláblí. U jiných je tomu právě opačně, někteří jsou zase vtělená slabost nebo síla. Pozoruj se někdy sám s tímto vědomím před zrcadlem nebo na fotografiích. Hlas bývá často důležitým kritériem pro posouzení stavu krční čakry. Velmi dobrý popis těchto souvislostí poskytuje kniha „Vědomí těla“.

 

 

 

Když vezmeme v úvahu i slabosti tělesných orgánů popř. symptomy nemocí, máš dostatečné podklady pro určení oblastí v systému energií, které trpí nedostatkem nebo zablokováním, a je jim třeba pomoci. Na našich stránkách o jednotlivých čakrách jsme přiřadili každé čakře odpovídající orgány a části těla. Z tohoto přehledu můžeš snadno vyčíst, které čakry se poškozením určitých orgánů projevují jako nedostatečně otevřené, a s těmi potom pracovat.

 

 

Kinesiologické testy

 

 

 

 

 

 

 

Mnoho léčitelů, ale i velký počet laiků pracuje se speciálním testem, s kterým bychom tě zde chtěli seznámit. Pro uskutečnění testu jsou zapotřebí dvě osoby. Jedna se o tzv. kinesiologický test, který byl vyvinut v rámci metody Touch for Health (Dotek pro zdraví).

 

Postup je následující : polož pravou ruku na některou čakru a současně upaž levou ruku v pravém úhlu od těla. Druhá osoba (která tě testuje) vydá příkaz „drž“, a zatím co ty se snažíš držet svoji ruku v původní poloze, testující osoba se ji snaží stlačit dolů, přičemž tlačí na ruku přibližně v místě zápěstí. Je-li čakra harmonická a vyrovnaná ve své funkci, klade upažená ruka zřetelný, silný odpor, naopak je-li čakra zablokovaná, je zřetelně cítit, že ruka odpor neklade a je testující osobou lehce stlačena dolů.

 

 

 

Projdeš-li s touto testovací metodou od základní čakry až k čakře temene hlavy, dostaneš informace o stavu energie ve všech čakrách. Na poruchy v čakře reaguje ruka v testu vždy slabostí. Později můžeš test znovu opakovat, abys zjistil případné změny. Při neporušeném systému energií v čakrách by měl test sedmkrát za sebou vyjít bez jakékoli slabosti. Mezi testováním jednotlivých čaker můžeš udělat malou pauzu, abys předešel případnému projevu únavy ruky.

 

 

 

Při měření speciálním kinesiornetrem se zjistilo, že ruka odolává tlaku asi 20 kg je-li „silná“, zatímco je-li „slabá“, už jen tlak 8 kg je postačující na její úplné stlačení k tělu. Je samozřejmě zapotřebí brát zřetel na tělesnou konstituci testovaných osob. Rozdíl mezi „silnou“ a „slabou“ rukou však oba účastníci testu dobře cítí.

 

 

 

Jiná varianta tohoto testu levou ruku přitiskneš na testovanou čakru a stiskneš palec a ukazovák pravé ruky. Partner se pak pokouší na povel tvoje sepnuté prsty rozevřít. Kladou-li prsty velký odpor, je testovaná čakra v pořádku, je-li odpar jen malý, je čakra porušená a je jí třeba ošetřit.

 

 

 

Setkali jsme se, ale již s lidmi, kteří tento test provádějí sami na sobě. Stisknou přitom ukazováček a palec jiné ruky k sobě a pokoušejí se je ukazováčkem a palcem druhé ruky oddělit. Při tom se vždy koncentrují v mysli na určitou čakru. Také v tomto případě se zřetelně projeví slabost, je-li cakra porušena.

 

 

 

Pro kinesiologické testy potřebujeme samozřejmě trochu cviku, abychom došli k jistým výsledkům. Metoda však funguje výborně a umožní nám dobře poznat, na které čakře bychom měli „pracovat“.

 

 

Vnitřní zření

 

„Vnitřní zření“ je další možností posuzování stavu našich čaker. Pro mnoho lidí je to nejednoduší a nejrychlejší způsob, jak vstoupit do kontaktu se svým systémem energií.

 

 

 

Uvedeme se na několik minut do klidného meditativního stavu a pokoušíme si pak naším, „vnitřním zrakem“ udělat obrázek o stavu jednotlivých čaker. Postupujeme opět systematicky pomalu odspodu nahoru. Mnoho lidí je schopno zřetelně rozeznat stav svých čaker podle barevných změn. (Odpovídající barvy jsou uvedeny v kapitolách o jednotlivých čakrách. Každá odchylka, kterou zjistíš, je důležitým znamením.)

 

 

 

Jiní lidé vidí spíše tvary. V takovém případě sleduj, zda jsou čakry kulaté a tvary harmonicky vyvážené, nebo zda mají vybouleniny či jiné změny. Někdo pozná stav čaker podle jejich velikosti a vyzařovací síly nebo vnímá i kombinace popisovaných znaků. Všechny tyto možnosti a kritéria posouzení stavu čaker stojí ale na určité vlastní zkušenosti a musí se cvičit, abychom dostali jednoznačný a jasný výsledek.

 

 

Vnímání rukama

 

Státe více lidí je schopno vycítit stav energie v čakrách rukama. Když „narazíš“ rukou na hranici vyzařování svého vlastního nebo cizího éterického vibračního pole (ve kterém jsou čakry), cítíš při tom určitý odpor, podobný třeba odporu při pohybech ve vodě. „Osaháváním“ hranice je možné přijít na různé nerovnosti, trhliny nebo vypoukliny. Můžeš se to učit tím, že se budeš pomalu přibližovat rukama k vlastnímu tělu, tělu jiných lidí nebo i zvířat a rostlin a budeš se snažit vycítit nějaké změny. Také zde je k získání použitelných výsledků velmi důležitá vlastní zkušenost, vyplývající z časté vlastní praxe.

 

 

Vciťování

 

Další způsob, jak zjistit funkci čaker jiné osoby, je mediální schopnost pociťovat ve vlastních čakrách to, co právě zažívá a cítí zkoumaná osoba. Terapeut se nejdříve „naladí“ na vibrační pole pacienta. Známe terapeuty, kteří pracují tímto způsobem a určují správné diagnózy. Vzhledem k tomu, že se přitom cítí stejně špatně jako pacient, domníváme se, že je třeba dát přednost jiným metodám.

 

 

Spánek

 

V některých tradičních asijských textech jsou uvedeny různé charakteristiky pro případ dominantní funkce jednotlivých čaker. Je při tom velmi zajímavá např. analýza našich spacích návyků.

 

 

 

Žije-li člověk především prostřednictvím své první čakry, má obecně velkou potřebu spánku, deset až dvanáct hodin, a dává přednost leženi na břiše. Lidé, potřebují osm až deset hodin spánku a spí převážně v poloze embrya, žijí hlavně prostřednictvím své druhé čakry. Kdo žije prostřednictvím třetí čakry, spí v noci převážně na zádech, a jeho přirozená potřeba spánku je průměrně sedm až osm hodin. Člověk s vyvinutou čtvrtou čakrou leží zpravidla na levé straně a potřebuje pět až šest hodin spánku. Převládá-li u dotyčného otevřená pátá čakra, spí jen čtyři až pět hodin střídavě na levé a pravé straně. Člověk, u kterého je otevřená aktivní a dominantní šestá čakra, stráví pouze čtyři hodiny mezi spánkem a „bdělým spánkem“ (stav, kdy je vnitřní vědomí zachováno, pouze tělo spi). Pouze „bdělý spánek“ se dá očekávat u toho, kdo má dominantní sedmou čakru. „Plně probuzený“ nespí tedy v pravém slova smyslu vůbec, dopřává však tělu fázi odpočinku.

 

 

 

Podle těchto charakteristik můžeme tedy také přezkoumat funkci našich čaker.

 

 

Vidění aury

 

Jako nejpříjemnější cestu můžeme označit přímé vidění aury, i když tuto schopnost má poměrně velmi málo lidí. Takový člověk přímo vidí situaci v systému energií a procesy, existující v něm i v jiných lidech. Je při tom možné poznat i vyhodnotit psychické, duchovní i tělesné vztahy. Jsi-li požehnán touto schopností je velmi důležité viděné také správně interpretovat. K tomu je zapotřebí mnoho tréninku, zkušeností a pozorovacího talentu.

 

 

 

Nejsi-li si docela jistý zda máš tyto schopnosti, můžeš se následujícím způsobem otestovat. Posad’se do úplně tmavého prostoru, např. ve sklepě, v sauně nebo v komoře, kam vůbec nevniká světlo. Tam setrvej několik minut v tichu. Jako testovací předměty stačí pro začátek špičky krystalů křišťálu. Ty postavíš ve vhodné vzdálenosti od sebe nebo je držíš v ruce. Jsi-li schopen vnímat určité jemné zbarvení na špičkách krystalů, zejména když se jimi pohybuje sem a tam, máš skutečně tendenci k jasnovidnosti. Nevzdávej to hned, někdy se i toto musí trochu trénovat Hlavně musí toto testování probíhat zcela bez úsilí. Budeš li chtít pozorovat vibrační pole člověka, použij pokud možno černé pozadí, před kterým pozorovaná osoba stojí nebo leží. Ze vzdálenosti několika metrů pak pozoruj osobu a její bezprostřední okolí, postupně tam objevíš věnec energie – auru. Nejlepších výsledků dosáhneme v určitém meditativnim stavu. Nespěchej ! Pravděpodobně bys jako první rozeznal éterické vibrační pole, které obklopuje fyzické tělo jako zářící obal. S jistou praxí můžeš rozeznávat také barvy a formy emočního vibračního pole. Neočekávej žádné nehybné statické barevné obrazy, nebo~ vibrační energie jsou v neustálém pohybu – živé a poloprůsvitné. V zásadě lze říci, že harmonické barvy a tvary poukazují na harmonického člověka, nečisté barvy a nevyrovnané tvary ukazují na problémové oblasti dané osoby.

 

 

 

Chceš-li se pokusit spatřit vlastní auru, postav se před velké nástěnné zrcadlo a prováděj patřičná cvičení. Většině lidí se však podaří spíše vidět vyzařování energie jiné osoby.

 

 

 

Existují dokonce tzv. brýle na auru, které mají tmavě-fialová skla a jsou kolem dokola hermeticky zacloněny. Jsou dobrým pomocníkem, ale neumožňují samozřejmě automaticky každému uživateli pohled do úrovní energií a vibračních polí. My samy jsme s nimi udělali dobré zkušenosti především ve volné přírodě.

 

 

 

Dnes také stále narůstá počet těch, kteří jsou schopni posoudit a ohodnotit vibrační pole, a obzvlášť systém čaker jiného člověka z velké vzdálenosti stovek nebo i tisíců kilometrů – obvykle pomocí fotografie nebo telefonního spojení. Pro někoho nevypadá tato možnost věrohodně, však ale takové případy nejsou výjimkou.

 

 

 

Jestli ti dělá problémy připustit podobné zvláštní jevy, uvědom si, co je dnes např. možné s rádiem a televizí. Zde se také vysílají a přijímají éterem obrazy a tóny ve formě neviditelných vln. U většiny technických vynálezů platí, že existovaly už dříve a je tomu tak i s bezdrátovým přenosem.

 

 

 

Právě proto, že ti zůstává samozřejmě vyhrazeno právo tyto možná těžko přijatelné metody a možnosti odmítat, uvedli jsme z počátku celou řadu jiných metod.

 

 

Technické pomůcky

 

Vedle popsaných možností existují ještě způsoby využívající různé technické pomůcky k analýze čaker. Bývají používány některými léčiteli a jsou to především kyvadélka, virgule a Kirlianova fotografie.

 

 

 

Tyto nástroje v rukou člověka reagují na stav čaker nízkými pohyby – harmonická čakra způsobuje např. velké kruhy a narušená čakra malé nebo žádné. Je zcela zapotřebí dostatek cviku, abychom dokázali výsledky správně odlišovat.

 

 

 

Kirlianova fotografie je speciální technická metoda, kterou dokážeme vyfotografovat zevní energie, např. našeho těla,

 

 

 

a to i barevně. V poslední době se z této metody vyvinul opravdu zajímavý způsob stanovení diagnózy. Mnoho pozornosti vzbudila v současnosti energetická diagnóza terminálních bodů léčitele Petera Mandela. Těmito bio-energetickými diagnostickými postupy pracuje již velký počet lékařů a léčitelů.

 

 

 

V Japonsku se dnes již užívají ke stanovení diagnózy vibračních polí propracované elektronické systémy. Protože my ale chceme stavět na našich vlastních vnitřních možnostech, pouze se o těchto technických prostředcích zmiňujeme.

 

 

 

Když na konec použiješ jen jednu ze zde uvedených metod k otestování čaker, může to pro tebe být zcela dostačující. Je často lepší ovládat jednu věc dobře než více věcí polovičatě. Přejeme ti, abys tyto poznatky uměl smysluplně použít.

 

 

 

 

 

 

 

Uvolňování blokád

 

Jsou v zásadě dvě cesty, jak působit na uvolnění a harmonizaci našich čaker.

 

 

 

První cesta znamená vystavit čakry vibracím energie takových frekvencí, na kterých harmonicky reagující čakra bez jakýchkoli blokád kmitá naprosto přirozeně.

 

 

 

Takové frekvence vibrací nalezneme u čistých živých barev, u drahokamů, v harmonických tónech a u éterických olejů, ale i u dalších projevů pestré přírody. Praktické užití těchto prostředků popisujeme na těchto stránkách.

 

 

 

Jakmile přichází do našich čaker vibrace, které jsou čistší a jejich frekvence vyšší než ty stávající rozkmitají se čakry rychle a blokády postupně mizí. Mohou být přijímány nové životní energie a nerušeně přidávány do vibračních polí. Je to, jako by našim systémem energií zavál nový vítr. Nově proudící prána naplňuje éterické vibrační pole, které předává zase energii fyzickému tělu. Energie proudí i do emočního a mentálního vibračního pole, jímž se i zde začnou uvolňovat blokády, protože jejich frekvence je nižší než frekvence vibrací nově proudící energie. Nakonec proudí životní energie všemi kanály nádí celého systému energií a tělo, duch i duše začnou kmitat na vyšší frekvenci a vyzařovat zdraví a spokojenost.

 

 

 

Když se při tomto procesu očišťování uvolňuje z blokád zadržovaná energie, vstoupí jejich obsahy ještě jednou do našeho vědomí. Tak můžeme znovu zažít pocity, kterými byly blokády způsobeny – různé naše strachy, náš hněv i bolesti. Mohou se naposledy objevit i fyzické nemoci, aby pak zcela zmizely. Během tohoto procesu se možná budeme cítit neklidní, podráždění nebo také velmi unavení. Jakmile jsou však dráty energií volné, vrátí se nám hluboká radost, uvolnění a jasnost.

 

 

 

Mnoho lidí a nemá odvahu projít nutným očišťováním. Často jen proto, že jim chybí vědění o něčem podobném a interpretují si prožívané pocity jako krok zpátky ve svém vývoji.

 

 

 

Ve skutečnosti se blokády našeho systému energie odstraní pouze do té míry, jak dalece jsme vzhledem k stavu našeho celkového vývoje připraveni podívat se opravdovým a potlačovaným částem sebe sama „do tváře“ a osvobodit je naší láskou.

 

 

 

Tím přicházíme k druhé cestě, o které jsme se zmínili na začátku kapitoly. Měla by popsanou první cestu přímé aktivizace a pročištění čaker neustále doprovázet, je ale zároveň samostatnou možností jak harmonizovat celý systém energií a zbavit ho blokád.

 

Touto cestou je vnitřní postoj bezpodmínečného přijímání, který vede k úplnému uvolnění. Uvolnění představuje protiklad a proti-prostředek k napětí, křečovitému stažení, blokádě. Dokud jakoukoli část sebe sama vědomě nebo nevědomě odmítáme, dokud sami sebe posuzujeme a části sebe sama tím odsuzujeme, vytváříme tak napětí, které brání celkovému uvolnění a odstranění blokád.

 

 

 

Setkáváme se stále znovu s lidmi, kteří říkají, že se nemohou uvolnit. Tito lidé potřebují i ve svém volném čase a o dovolené neustálé rozptýleni nebo aktivitu, a i když občas nic nedělají, pokračují stále ve vnitřním dialogu. Jakmile ustanou s vnější činností, pocit’ují vnitřní neklid. Samo-léčitelský mechanismus je u těchto lidí tak aktivní, že se blokády začnou okamžité uvolňovat jakmile je jejich systém energie alespoň trochu v klidu, protože tomuto mechanismu však tito lidé nerozumějí, utíkají se stále znovu a znovu do aktivity, a potlačují tak očišťováni a zpracovávání blokovaných energii.

 

 

 

Tito lidé se uzavřou ve svém mentálním vibračním poli, aby tak unikli konfrontaci s obsahy svého emočního vibračního pole. U těchto lidí probíhají všechny zážitky přes rozum. Analyzují, interpretují a kategorizují, nevstupují však nikdy do prožitku celou svou podstatou.

 

 

 

Někdy se setkáváme i s lidmi, kteří se pokoušejí vynutit si otevření čaker tím, že na ně praktikují nadměrně určitá cvičení kundalini jógy bez patřičných znalostí, a jsou pak zaplavováni nevědomými obsahy těchto čaker. Při pokusu tyto obsahy opět potlačit mohou vzniknout nové, mnohdy ještě hlubší blokády. Také se nezřídka stává, že ten, kdo se vydal na duchovni cestu, aktivuje své vyšší čakry a nevědomky nechává blokády v nižších čakrách, protože se s jejich uvolňujícími se obsahy odmítá ztotožnit. Takový člověk může zažívat krásné prožitky z oblasti svých vyšších čaker a přesto pociťovat hluboko v sobě nedostatek nebo prázdnotu. Ničím nepodmíněná radost a pocit dokonalé živosti a bezprostřednosti v životě, mohou nastat pouze tehdy když jsou všechny čakry rovnoměrně otevřeny a frekvence jejich vibrací jsou na nejvyšší jim dostupné úrovni.

 

 

 

Postoj bez výlučného přijímání skutečnosti však vyžaduje značnou poctivost a odvahu. Poctivost znamená v této souvislosti vidět se objektivně se všemi svými slabostmi a zápory. Odvaha je potom ochota viděné přijmout a akceptovat, říkat ano, aniž bychom něco vylučovali.

 

 

 

Přejali jsme mínění o sobě od našich rodičů, abychom si zajistili jejich lásku. Potlačili jsme v sobě určité emoce a přáni, abychom odpovídali očekávání společnosti, skupiny nebo našemu vlastnímu obrazu o sobě. Zanechat toho znamená být vnitřně odkázán zcela sám na sebe a, jako mylně věříme, ztratit lásku a uznání ostatních. Je to však právě sám, akt odmítání, negace, kterým naše energie nabývají negativního výrazu. Potlačené emoce se stávají jen proto „zlými“, že je odmítáme, místo abychom s nimi zacházeli s láskou a pochopením. Čím více je odmítáme, tím „zlejší“ a mučivější budou, než je jednou naší láskou osvobodíme z jejich vězení.

 

 

 

Za každým citovým hnutím stojí nakonec touha znovu dosáhnout původního rajského stavu jednoty. Jakmile se však přizpůsobíme převládajícímu pohledu společnosti a jako jedině reálnou přijmeme jen vnější, našimi fyzickými smysly a racionálním rozumem vnímanou rovinu skutečnosti, stane se z našeho přání po jednotě a po splynutí se životem pouze chtění vlastnit. Naše touha vlastnit nějakého člověka, postavení, lásku, uznání nebo materiální statky bude však vždy znovu zklamána, neboť nepovede natrvalo k očekávanému naplnění, protože to je dosažitelné pouze vnitřní jednotou.

 

 

 

Ze strachu před novým zklamáním zadržujeme naši energii – v našem systému energií vytváříme blokádu. Přicházející energie jsou blokádami poškozeny a projevuji se jako negativní emoce, které se často opět pokoušíme potlačit, abychom neztratili přízeň lidí a kolo nás.

 

Tento koloběh můžeme přerušit tím, že naším emocím věnujeme naši plnou pozornost. V ten moment se začnou proměňovat, protože poznáme, že jsou prosté energiemi, které povstaly z touhy po jednotě a byly ve svém původním výrazu zablokovány. Stanou se silou, která nám pomůže na cestě k celistvosti.

 

 

 

Tyto souvislosti si můžeme ozřejmit jednoduchou analogií. Máš-li strach z nějakého člověka a odmítáš ho, nikdy ho opravdu nemůžeš celého poznat. Když mu však věnuješ pozornost a dáš mu pocítit svou lásku, pozvolna se ti otevře. Potom poznáš, že za jeho negativním způsobem chování, které jsi odsuzoval není nic jiného než zklamaná touha po naplnění. Tvoje porozumění mu může pomoci cestu ke skutečnému naplnění najít. S tvými emocemi to je podobné jako s tímto člověkem.

 

 

 

Popsané bezvýhradné přijímáni odpovídá postoji našeho vyššího já. Tím, že vědomě přijmeme tento postoj, otevřeme se úrovni vibrací vnitřního vůdce v nás a necháme se vést směre k blaženému a celistvému bytí.

 

 

 

Vyšší já je tou částí naší duše, která nás spojuje s božským Bytím. Není ohraničeno časem ani prostorem. Proto má v každé chvíli přístup k celkovému vědění o životě jak v Universu, tak i uvnitř nás. Spolehneme-li se na jeho vedení, povede nás nejkratší a nejpřímější cestou k vnitřní jednotě a blokády v našem systému energií se rozpustí tím nejšetrnějším možným způsobem.

 

 

 

Rozumíme-li těmto souvislostem, můžeme dosáhnout optimální účinnosti různých druhů léčby, popisovaných na těchto stránkách. Přijmi všechny prožitky, které přijdou během léčby, i když – a právě když – se zdají nepříjemné nebo negativní, věnuj jim svoji neutrální pozornost a lásku a vnitřně je přenechej léčivé síle tvého vyššího já.

 

 

 

Existují formy meditace, které ti v tom mohou pomoci. Jedna z těchto meditačních technik, kterou ti můžeme z vlastní zkušenosti doporučit, je tzv. transcendentální meditace (zkráceně TM). Při ní je vědomí vedeno zcela bez námahy, napětí nebo koncentrace nejpřímější cestou k zážitku čistého bytí, Celý proces je doprovázen vzrůstajícím uvolněním při němž se energie sama odblokuje. Uvolňované myšlenky a emoce nejsou odmítány, nýbrž nahrazovány zážitkem vzrůstajícího uvolnění a radosti. Touto meditací získáváš vysoce účinný nástroj, který při správném používání představuje sám o sobě cestu, jak harmonicky aktivovat své čakry, odstranit blokády a otevřít celý svůj duchovní potenciál. Této meditační technice se však musíme naučit u kvalifikovaného učitele.

 

 

 

Na tvé cestě ti mohou pomáhat i jiné druhy meditací. Dej ale pozor na to, abys při meditaci nehodnotil a nepotlačoval své myšlenky ani pocity, ale přijal jej jako součást nutného očistného procesu. I při nejúčinnějších a nejpřirozenějších formách meditace se může stát, že ze zvyku začneš posuzovat a hodnotit. Také se stává, že zážitky, které se dostavují při uvolňování blokád, bývají nevědomě potlačovány, protože bývají pocit’ovány jako nepříjemné. Tím se vytrácí nezaujatost a meditace ztrácí účinnost. Zasvěcený učitel ti však může pomoci znovu nalézt původní meditační zážitek.

 

 

 

Jakmile se naučíš milovat a akceptovat sebe sama, vyzařuješ tyto vibrace svojí aurou a přitahuješ ve vnějším světě odpovídající zážitky a zkušenosti. To znamená, že teprve nyní opravdu získáváš lásku a uznání druhých, i když právě o jejich ztrátu ses možná bál. Začnou tě oceňovat takového, jakým opravdu ve své podstatě jsi, a obdivovat tě pro dvou odvahu být sám sebou. Pravá láska a pravé společenství jsou možné teprve za tohoto předpokladu.

 

 

 

Chtěli bychom se ještě zmínit v souvislosti s tímto tématem o poslední věci. Na tvé cestě k celistvosti se může vyskytnout časové údobí, ve kterém se tvoje čakry poměrně široce otevřou, i když ještě nemáš odstraněné všechny blokády. Jsi potom příliš otevřený všem energiím, které vstoupí do tvé aury, nevyzařuješ však ještě tolik světelné síly, abys přitahoval jen prospěšné energie nebo dokázal neutralizovat negativní vibrace ve svém okolí.

 

 

 

Kdykoliv se potom nalézáš ve vypjatých situacích, ve vibracích nespokojenosti, nepřátelství nebo agresivity, mohou byt tvé čakry zahlceny negativními energiemi, nebo se stáhnou, aby se před těmito vlivy ochránily. V obou případech to má za následek nedostatečné zásobování pozitivní životní energií.

 

 

 

Jakmile se pole energií dvou lidí dotknou nebo do sebe zasáhnou, dojde k bezprostřední výměně a vzájemnému ovlivnění energií. Vnímáme toho druhého nevědomě, ať chceme nebo ne. Když je nám nějaký člověk spontánně sympatický nebo nesympatický, je příčina většinou ve vibracích, které cítíme v jeho auře. Cítíme-li strach, nespokojenost nebo hněv, ovlivňují tyto vibrace nejen náš obraz o něm, nýbrž také náš vlastní systém energií. Jsi-li bez vnějšího důvodu v přítomnosti nějakého člověka napjatý, necítíš se dobře nebo máš pocit, že se v tobě všechno stahuje, je příčinou těchto pocitů vyzařování jeho aury. Cítíš-li v auře jiného člověka naopak radost, lásku a uvolněnost, budeš se cítit v jeho přítomnosti dobře, i když spolu vůbec nepromluvíte.

 

 

 

U skupiny lidí, kteří se sešli za nějakým určitým účelem, může mít vznikající kolektivní aura takovou působnost, že je jí zasažen každý člen skupiny. Platí to i v tak světských záležitostech, jako je např. fotbalový zápas a jeho diváci. Když se shromáždí větší počet lidí k meditaci, může být jedinec vynesen na daleko vyšší úroveň vědomí než vypovídá stupni jeho rozvoje.

 

 

 

Také místa mají své vlastní vibrace, protože hmota může zvenčí akumulovat. Dochází k tomu obzvlášť v uzavřených prostorách (jeskyně, kostely, chrámy).

 

 

 

Domníváme se, že rozumět těmto souvislostem je velmi důležité obzvláště při jednání s malými dětmi a systém energie těchto malých bytostí je ještě zcela otevřený pro všechny druhy vibrací. Reaguje obzvlášť citlivě na každou láskyplnou myšlenku a každý pocit radosti, ale také na napětí, hádky a agresivitu ve svém okolí. Zde hraje tělesná blízkost rodičů nebo jiné důvěrné osoby důležitou roli, např. když je dítě při nákupu vystaveno cizím vlivům. Aura dospělého člověka působí jako nárazník, od kterého se odráží negativní vibrace. Také z tohoto důvodu je lepší, je-li dítě nošeno místo vězení v kočárku.

 

 

 

My dospělí můžeme hodně přispět k tomu, aby naše vlastní čakry, ale i čakry našich dětí zůstaly otevřené a uvolněné. I když v zásadě přitahujeme takové vibrace a takové situace, které odpovídají našemu vlastnímu vyzařování, máme určitý volný prostor k vědomému ovlivňování vnějších podmínek našeho života. Tak se můžeme podílet na činnostech, při kterých se vytváří radostná a láskyplná atmosféra, můžeme navštěvovat místa, která vyžadují pozitivní povznášející energií, můžeme náš vlastní domov proměnit v takové místo. Příjemné barvy, květy, vůně a uvolňující hudba velmi přispívají k harmonické a život podporující atmosféře. Volbou televizních programů, rozhovorů a aktivit mezi našimi čtyřmi stěnami můžeme podporovat takovou atmosféru, ve které se systém energie každého v nich se zdržujícího člověka osvobozuje od negativních vlivů a může se uvolnit.

 

 

 

Také uvnitř sebe můžeš udělat něco pro to, aby ses ochránil před nechtěnými vlivy okolního světa. Doporučujeme ti, abys věnoval pozornost obzvlášť otevření čakry srdce, protože z ní navenek vyzařující láska má schopnost zneutralizovat popřípadě proměnit všechny negativní vibrace. Je to určitá výzva rozvíjet spolu s ostatními schopnostmi naši lásku.

 

 

 

Rozvojem čakry srdce budeš poznávat stále víc a víc pozitivní stránky ostatních a vážit si jich, a harmonicky do sebe vpouštět právě jen tyto vibrace. Tvým oceňováním budou tyto kvality zpětně posilovány a oživovány také u těch lidí, s kterými se stýkáš. Tak může každé setkání obohatit obě strany.

 

 

 

Aktivní vyzařování představuje v každém případě dobrou ochranu. Jakmile se naučíš brát sebe sama takového, jaký jsi a budeš vyzařovat zcela bez zábran svoje vibrace, vytvoříš okolo sebe ochranný obal, kterým vnější negativní vibrace nebudou moci proniknout. Když budeš vnitřně zcela vyrovnaný a uvolněný, nenaleznou u tebe napětí z okolí odezvu, nemohou do tebe vniknout ani tě negativně ovlivňovat.

 

 

 

Jsme si přirozeně vědomi, že tyto schopnosti předpokládají poměrně pokročilí stav vývoje. Proto bychom tě chtěli seznámit i s některými jednoduchými způsoby, jak se vnitřně chránit před nežádoucími vlivy a před negativní energií z tvého okolí.

 

 

 

Chceš-li se v nějaké situaci ochránit nebo chceš-li zesílit svůj vliv, představuj si, jak „nasáváš světlo“ svou sedmou čakrou do svého nitra a necháváš ho opět vyzařovat, tentokrát živé čakry solar-plexu, aby vytvořilo ochranný obal kolem tvého těla a chránilo tě před všemi špatnými vlivy. Můžeš si představovat toto vyzařování jako mocný proud sprchy nebo vodotrysk, který odpuzuje všechny negativní vibrace.

 

 

 

Velmi dobrou ochranou jsou také éterické oleje, které pro tento účel nanášíš přímo na čakry. Naplňují tvoji auru svým čistým zářením a neutralizují napětí a disharmonické vlivy, které pronikají z vnějšku do tvé aury.

 

 

 

Můžeš u sebe nosit křišťál – zesiluje světelnou kvalitu a ochrannou zářivou sílu tvé aury. Jeho působnost se velmi dobře doplňuje s vlivem éterických olejů.

 

 

 

Také hedvábné spodní prádlo představuje dobrou energetickou ochranu, obzvlášť vhodnou pro kojence a malé děti. Jsi-li plný napětí po nějakém šoku, náhlém úleku nebo hněvu, můžeme ti doporučit účinnou metodu, kterou můžeš zadrženou energii ihned uvolnit. Postav se lehce rozkročmo a napni na několik vteřin všechny svaly co nejvíc, Jestliže jsi sám, řvi při tom co nejhlasitěji, jinak alespoň mocným výdechem vypusť všechen vzduch z plic. Opakuj toto cvičení tak dlouho, až pocítíš úlevu. Uvolní blokády, které vznikly, protože tvůj systém energie nemohl náhlý zážitek zpracovat Jestli ti to dělá dobře, můžeš se potom pořádně protáhnout jako po vydatném spánku. Je zajímavé, že u mnohých lidí dochází při meditaci k spontánnímu napínání svalů, a to v oblastech, kde chtějí uvolnit blokády. To je zřetelné znamení potřebnosti a účinnosti tohoto cviku.

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz