Duchovná úloha strednej Európy

Duchovná úloha strednej Európy

Emil Páleš: Duchovná úloha strednej Európy

Prednáška „Duchovná úloha Strednej Európy – Ako súvisia rozprávk y 8 s9 politikou? nachádza styčný bod medzi dvoma na prvý pohľad nezlučiteľnými svetmi: pragmatickým svetom hospodárstva a politiky – a svetom duchovných bytostí, ktoré sme v posledných storočiach neprávom vyhostili zo života len do sveta fantastiky a náboženskej viery.

Prednáška sleduje dva metafyzické princípy – mužský/solárny a ženský/lunárny – ktoré sa v jednotlivom človeku prejavujú ako denná a nočná stránka vedomia alebo ľavá a pravá hemisféra mozgu a vo svetovom organizme ako západná a východná zemská pologuľa. Východná pologuľa je orientovaná viac dovnútra, do duchovného sveta, západná viac navonok, do hmotného sveta. Vďaka tomu západ dosiahol obdivuhodné výsledky vo vede, technike a dobývaní vonkajšej prírody – a východ rovnako obdivuhodné výsledky v zmapovaní subtílneho duševného sveta a ovládnutí vnútornej prirodzenosti.

Od západu pôsobia zároveň sily, ktoré vedú ku kryštalizácii slobodnej ľudskej individuality a od východu sily inšpirujúce k bratskej spolupatričnosti a kolektivizmu. V dôsledku toho vzniká na západe typ človeka, ktorý je samostatnou individualitou, ale iba v hmotnej oblasti – a na východe typ, ktorý je síce duchovnejší, ale za cenu straty vlastnej osobnosti, splynutia s nejakým kolektívnym myšlienkovým smerom.

Prednáška sleduje pôvod týchto dvoch duševných síl – z ktorých jedna pôsobí zo zeme a zo západu a druhá zhora a od východu – až do čias Lemurie a Atlantídy, kedy do svetového vývoja začali výrazne zasahovať dve mocné duchovné bytosti. Hoci súčasný človek ich nemôže vnímať bezprostredne, ako dávnoveký človek, ktorého jasnovidnému zraku sa zjavovali duchovné bytosti a božstvá, tieto bytosti zato neprestali pôsobiť, ich pôsobenie sa len zahalilo viacerými vrstvami vonkajších kulís: avšak bystrý pozorovateľ aj dnes môže sledovať nitky, ktoré vedú džungľou politického zákulisia, kapitálových zoskupení, spravodajských služieb a tajných lóží až za hranice viditeľného sveta, do sveta duchovného. Je to stále boj tých istých dvoch princípov, inšpirovaných onými dvoma bytosťami, ktorý sa v každej historickej epoche metamorfuje a pokračuje v premenenej podobe: najprv ako protiklad medzi keltskými mystériami zeme a egyptsko-chaldejskými
mystériami hviezd, potom ako protiklad medzi buržoáziou a šľachtou, kapitalistickým a komunistickým táborom, a ktorý sa na Slovensku v poslednom čase vyhrotil v spore medzi prezidentom Kováčom a premiérom Mečiarom.

Je úlohou Strednej Európy, aby striedavo neskĺzala jednostranne len do západnej alebo východnej sféry vplyvu, ale aby našla taký spôsob života, ktorý umožní harmonické spojenie hospodárskeho života s duchovným, zjavenej pravdy čerpanej zvnútra s empirickou pravdou čerpanou zvonka a umožnila tak vznik duchovnej individuality, t.j. človeka, ktorý je aj individualitou aj duchovným zároveň. Je úlohou Slovanskej kultúry, aby prevzala najkrajšie plody anglosaskogermánskej kultúry – racionalitu a sebavedomie – a spojila ich s bohatstvom citu a nezištnou oddanosťou duchovnému svetu a umožnila tak v strede Európy, na rozhraní germánskej a slovanskej kultúry po prvý raz v dejinách sformovanie vedomej duchovnej individuality, duchovného ja.

 

Převzato:http://sophia.sk/

 

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz