NZPJK – Korolaria… č.2

NZPJK – Korolaria… č.2

KOROLARIA NOVÉHO  ZJEVENÍ PÁNA  JEŽÍŠE  KRISTA

(14)

Doplnění 13

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 75 – 84, Doplnění 13.

 

Dne 1. září 1993 jsem byl Pánem Ježíšem Kristem požádán, abych sdílel s těmi, kdo čtou, přijímají a praktikují Jeho/Její Nové zjevení kvůli principu, následující důležité informace:

 

„Je čas, aby některá tajemství o vaší přirozenosti, vašem původu a umístění – ve vztahu k Nové Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista – vešla do popředí vaší vědomé uvědomělosti.

 

Jak však víte, situace negativního stavu se nedávno ZMĚNILA.

(1) Tuto změnu přinesl především přenos Nového zjevení, které bylo dáno k dispozici všem všude a kdykoliv v jsoucnu a bytí, v pseudojsoucnu a pseudobytí a na planetě Nula.

 

(2) Za druhé: Dostupnost Nového zjevení ustanovila na planetě Nula a ve veškeré říši negativního stavu velmi zvláštní rozpoložení, které umožňuje Pánu Ježíši Kristu nejen uvést veškerý pozitivní stav do nanejvýš těsné blízkosti ke stavu negativnímu, ale ho úplně obklíčit a uzavřít.

Jak víte, do nynějška bylo tajemství vaší přirozenosti a vašeho původu, jakož i vaší pozice a funkce na planetě Nula, pečlivě ukryto jak před vámi osobně, tak i před kýmkoli jiným. Důvodem tohoto zatajení byl fakt, že kdyby agenti negativního stavu a všichni poskoci pseudotvůrců, jakož i pseudotvůrci sami, znali, kým jste a co je vaším zvláštním posláním na planetě Nula, mohli by využít tyto znalosti a mohli by vám zabránit ve splnění vašeho poslání. Ale nejen to, kvůli schopnostem, které měli až donedávna, mohli by být úspěšní v tom, že by vás odstranili z povrchu planety Nula, a takto nulifikovali účinnost působení pozitivního stavu, které se do posledního detailu odehrává skrze vaše činnosti.

Negativnost, kterou vy všichni zakoušíte ve svých dennodenních životech, a zřejmé těžkosti, kterým jste někteří z vás vystaveni, nejsou již výsledkem útoků negativního stavu proti vám osobně. V případě obecně prožívané negativity, kterou si všichni uvědomujete a která velmi často nepříjemně ovlivňuje váš život, je tato výsledkem globální negativní, zlé a nesprávné atmosféry, která obklopuje planetu Nula a která je neustále stále intenzivněji a stále více kondenzovaně vyzařována ke všem a všemu náhodným způsobem. Takže to není speciálním osobním útokem, který je nasměrován na jednotlivého agenta pozitivního stavu, ale je to výsledkem umístění ve středu negativního stavu. Jak víte, kondenzace negativního stavu je v procesu dosažení své nejzazší míry. V případě zřejmých obtíží, které někteří z vás stále zakoušíte a z času na čas budete prožívat i v budoucnu, je tato situace buď na základě souhlasu (něco důležitého se má poznat či projevit), či proto, že někteří s vás se ještě nezbavili všech nánosů negativního stavu ve svých životech (ve svém myšlení, chtění, cítění, ve svých emocích, postojích, vztazích, zvycích, návycích atd.). V tomto ohledu je to pro ty z vás, u kterých pokračuje prožívání těchto zřejmých obtíží, záležitostí vaší osobní odpovědnosti, abyste vyhledali ve svých nitrech, která situace platí pro vás samotné, a následně učinili náležité korekce či viděli situaci v řádné perspektivě, přijímajíce plně nutnost těchto zjevných obtíží. V tomto posledním případě slouží tyto zjevné potíže nejen  nějakému důležitému účelu, ale též fungují jako bezpečnostní anebo ochranné prostředky proti něčemu z duchovního hlediska daleko zničujícímu, jež – kdyby se ve vašem životě stalo – by vás mohlo uvrhnout do otroctví negativního stavu.

 

(3) Za třetí: Jak si pamatujete z jednoho z posledních doplnění (ze dne 25. srpna 1993), dosáhl negativní stav bodu či roviny, za nimiž je možné jedině jedno: Úplné a plné vítězství negativního stavu na planetě Nula beze stop něčeho pozitivního. Takže v tomto bodě je každý v negativním stavu soustředěn na to, aby se přivodilo závěrečné „vítězství“ negativního stavu na planetě Nula a ustanovila se bezkonkurenční vláda pseudotvůrců. Za těchto okolností a kvůli skutečnosti, že všichni agenti pozitivního stavu a ti, kdo jsou integrálně spojeni s Novým zjevením, budou uzavřeni a obaleni ve zvláštní ochranné sféře pod zvláštním osobním dohledem samotného Pána Ježíše Krista a prostředky a skrze prostředky Jeho/Jejího Nového zjevení a Jeho/Jejího veškerého pozitivního stavu, nemají agenti negativního stavu, pseudotvůrci a jejich kohorta již déle jakýkoli přístup k jakékoli informaci, která přichází přímo od Pána Ježíše Krista skrze Nové zjevení a jeho doplnění. Takže co je vám v tomto či jiném ohledu zjeveno, není jim přístupné. Z toho důvodu se již nemohou vměšovat do vaší pozice, situace a mise.

 

Takže za těchto podmínek je bezpečné vám sdělit některé aspekty tajemství vašeho původu, vaší přirozenosti, situace, pozice a toho, jak se to vše vztahuje k Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Nicméně to není jediný, byť je to velmi důležitý důvod, proč se vám to nyní zjevuje. Hlavní důvod má vztah k tomu, co vám bylo sděleno v poslední zprávě (ze dne 28. srpna). Jak si vzpomínáte, bylo v této zprávě ukázáno, že každý z vás potřebuje být umístěn do určité pozice a pověřen jistou rolí, což umožní, aby se vítězství negativního stavu stalo dočasnou skutečností, ale také, a to je nejdůležitější, aby vás to mohlo připravit na váš přechod na domácí základnu (v případě agentů pozitivního stavu), či na vaši nově určenou domácí základnu (v případě agentů negativního stavu a vlastních lidských tvorů, kteří pod znamením a prostřednictvím Nového zjevení konvertovali do pozitivního stavu), což by vás učinilo bezpečnými, dokud jste stále na planetě Nula; a což by vám umožnilo završit způsobem nejúčinnějším a nejúspěšnějším vaše vlastní poslání a pověření. Jak si pamatujete, je vaše poslání a pověření v tomto ohledu v závěrečné fázi či, aby se opakovala slova užitá v poselství ze dne 1. a 2. července 1993, je ve fázi svého posledního příspěvku.

 

Nyní přichází na řadu záležitost vašeho původu, vaší přirozenosti. Jste prosím, předem upozorněni na to, že to, co následuje, se vztahuje jen a pouze na ty, kdo čtou, přijímají a praktikují Nové zjevení bezpodmínečně a kvůli principu a kdo je učinili nebo učiní (ti, kdo k němu přijdou v blízké budoucnosti čili v době svého pobytu na planetě Nula, či ti, kdo tak z nějakých důvodů doposud neučinili, ale nakonec tak učiní) číslem jedna na žebříčku priorit vlastních životů.

 

Jak si pamatujete z poselství ze dne 1. a 2. července 1993, byly zde uvedeny kromě mnoha jiných důležité dva body. Někteří z vás pravděpodobně nezaznamenali tyto dva body. Mohou být shrnuty následujícím způsobem:

 

(1)

Jako agenti pozitivního stavu máte skrze Nové zjevení uvědomění a výsadu si být vědomi odlišnosti od kohokoli jiného na planetě Nula přímým nadělením od Pána Ježíše Krista.

 

Tento výrok znamená, že mnoho z vás si je často vědomo podivného pocitu, který vám sděloval, že se jaksi nehodíte k nikomu a k ničemu na této planetě. Je to pro vás cizí území a vy se cítíte jako cizinec mezi množstvím lidských tvorů a agentů negativního stavu. Ať je vám všem, kdo patříte do této kategorie, nyní známo, že je to pravdivá skutečnost. Nejste ani lidskými tvory. Ani nepatříte na tuto planetu. Ve skutečnosti jste cizinci, kteří načas přijali přechodnou povinnost či roli od Pána Ježíše Krista, aby pro Něj/Ni konali nějakou důležitou práci. Povaha té práce bude zjevena za okamžik.

 

(2)

Dělá se rozdíl mezi agenty pozitivního stavu obecně a těmi z vás, kteří v čistotě svých srdcí jsou asistenty a pomahači pozitivního stavu prostřednictvím a skrze spojení s Novým zjevením za účelem toho, abyste byli samými sebou ve své pravé přirozenosti, to jest, abyste se vrátili ke své pravé přirozenosti.

 

Jak vidíte, užívají se zde zjevně odlišné kategorie: Jedna se vztahuje na agenty pozitivního stavu samotné; druhá zvlášť na asistenty a pomocníky pozitivního stavu prostřednictvím a skrze spojení s Novým zjevením. Taktéž je tu definován účel: Být sám sebou ve své vlastní přirozenosti. Před tím, než se můžete stát sebou samými, a tedy před tím, než se budete moci navrátit ke své pravé přirozenosti, musíte samozřejmě vědět, jaká tato přirozenost je a z čeho sestává.

 

Co si zde musíte uvědomit, je to, že zatímco ti z vás, kdo jsou asistenty a pomocníky pozitivního stavu skrze a prostřednictvím Nového zjevení, jsou dle definice těchto pojmů také agenty pozitivního stavu, ne všichni agenti pozitivního stavu – ve skutečnosti ne většina z nich – jsou asistenty a pomocníky pozitivního stavu těmito prostředky. Jejich poslání, funkce, pozice a role, a co všechno nemají, jsou zcela jiné. Jak z tohoto vidíte, je vaše pozice a role velmi zvláštní, specializovaná a jedinečná. Krátce: Je velmi odlišná.

 

Vezmete-li nyní v úvahu ohromný, a pro vaši mysl nepředstavitelný, význam, jaký má Nové zjevení pro veškeré Stvoření a jeho multivesmír a pro zónu vymístění a planetu Nula, a že je hlavním nástrojem eliminace negativního stavu a Posledního soudu tohoto časového cyklu, a vezme-li se do úvahy fakt stále velkolepější role, kterou ve všem tom hraje Nová přirozenost Pána Ježíše Krista, bylo nutné zaangažovat dobrovolníky v pozitivním stavu ze všech úrovní, stupňů, okruhů a dimenzí Stvoření.

 

Takže ti z vás, kdo spadají do výše uvedené kategorie – asistentů a pomocníků, přicházejí či pocházejí z těchto rozmanitých úrovní Stvoření. Avšak tajemství tímto nekončí. Pouze zde začíná. Především se obraťme na některé záležitosti Stvoření obecně a vašeho Stvoření zvláště. Tento faktor má dva aspekty: Jedním je to, že vaše přirozenost byla stvořena dle obrazu a podoby té úrovně Stvoření, ve které jste byli umístěni a z níž jste se inkarnovali na planetu Nula. Z tohoto plyne, že jste pravými reprezentanty této úrovně a že jste integrálně spojeni s touto úrovní (doposud bez jakéhokoli vědomého uvědomění na vaší straně) a že, a to je nejdůležitější, každý jednotlivý člen této úrovně je s vámi SPOJEN a k vám PŘIPOJEN a PLNĚ A ÚPLNĚ SE SPOLUÚČASTNÍ NA VŠEM, co probíhá na planetě Nula a obecně v negativním stavu.

 

Druhým aspektem je to, že vy všichni této kategorie, bez ohledu na fázi stvoření, ve které jste byli stvořeni, pocházíte z téže ideje Pána Ježíše Krista, vztahující se zvláštně a jednotlivě k Jeho/Její budoucí Nové přirozenosti. Budeme o tom hovořit za chvíli.

 

Nicméně je tu ještě jedno tajemství, vztahující se ke stvoření Stvoření, které bylo doposud skryto. Čeho si máte být nyní vědomi, je to, že před tím, než Bůh Nejvyšší (Pán Ježíš Kristus) uvedl do pohybu proces stvoření samého stvoření s jeho všemi multivesmíry, stvořil ze Sebe Sama zvláštní druh entit, které Mu/Jí asistovali v průběhu Jeho/Jejích následných tvůrčích počinů, kdy se proces stvoření uvedl do pohybu. A v té době (ve skutečnosti v tom bez prostoru a v tom bez času) byla stvořena jedna z těchto entit z velmi zvláštní ideje, která se přímo vztahovala k budoucí Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Z tohoto tajemství jasně vidíte, že před tím, než bylo stvořeno Stvoření (nebo když byl uveden do pohybu proces stvoření), Stvořitel již TEHDY naplánoval budoucí kroky, aby se uskutečnily tehdy, když každý a jednotlivý aspekt stvoření dozraje. Avšak daleko důležitější je to, že před tím, než bylo stvořeno stvoření, Stvořitel již myslel na potřebu Své vlastní Nové přirozenosti a dle toho podnikl kroky, aby se tato potřeba naplnila na všech úrovních, krocích a dimenzích ve Stvoření.

 

Nechť je vám všem, kdo jste spojeni s Novým zjevením a patříte do výše zmíněné kategorie známo, že zmíněná jedna entita, která byla stvořena z ideje Budoucí nové přirozenosti Pána Ježíše Krista před tím, než se proces stvoření dal do pohybu, byla stvořena se zvláštním úmyslem – aby se inkarnovala na planetu Nula za účelem přenosu Nového zjevení a za účelem reprezentování těchto entit, které byly zároveň s ní stvořeny v této fázi před-stvoření. To je pro tebe velkým překvapením, Petře, a velmi, velmi, velmi se zdráháš přijmout takovou představu. Ale, prosím, přemýšlej chvíli a uvidíš, že potřeba takové reprezentace je logická. Někdo musel reprezentovat toto zvláštní období veškeré činnosti Pána Ježíše Krista. Je tu i jiný důvod, proč bylo třeba této inkarnace z této úrovně. Ale tato potřeba se vztahuje k Absolutnímu účelu Pána Ježíše Krista a ten by vám nyní byl zcela nesrozumitelný. Stane se vám zřejmým, až se navrátíte domů na tu úroveň, kde jste byli stvořeni.

 

Takže tu máme následující: Jedna osoba se inkarnovala z této úrovně před-stvoření. Byla jí, kromě jiných věcí, přidělena role zprostředkovatele přenosu Nového zjevení. Kdyby byl za tím účelem pověřen někdo jiný – z nějaké jiné fáze procesu stvoření Stvoření, byly by entity, které byly stvořeny před tím, než se proces stvoření Stvoření dal do pohybu, vyloučeny z přímého poučení o povaze negativního stavu a o tom, proč bylo dovoleno, aby se aktivoval. Rozumějte, prosím, tomu, že každé poučení má své vlastní úrovně a stupně. Cokoli je uvedeno do universality všeho, je zde uvedeno skrze REPREZENTANTY KAŽDÉ ZVLÁŠTNÍ ÚROVNĚ Stvoření. Členové každé této zvláštní úrovně se – kvůli diskrétní struktuře Stvoření v té době – mohli z toho všeho poučit a účastnit se toho jen prostřednictvím svých VLASTNÍCH REPREZENTANTŮ. Takže kdykoli by chtěli vejít do universality všeho, museli by vyhledat prostředky, jimiž a skrze něž by tam mohli vstoupit. Jediné, jak to mohou v tomto ohledu učinit, je prostřednictvím a skrze své zástupce na planetě Nula anebo v jiných oblastech zóny vymístění. Takto se tedy uskutečňuje poučení o tomto všem.

 

Následně po stvoření výše zmíněných entit, v průběhu prvního kola Stvoření, kdy bylo v procesu stvoření své duchovní dimenze, byly v každém bodě tohoto procesu – ale před tím, než byl zaveden čas a prostor – stvořeny určité entity, které určily rysy každému jednotlivému stupni této dimenze. V každém bodě tohoto stvoření byly stvořeny jedna či dvě či mnohé entity ze zvláštní ideje Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Z těchto entit byly některé stvořeny kvůli budoucímu účelu inkarnace na planetu Nula, kde by se pak spojily s Novým zjevením. Mezi vámi jsou čtyři lidé, kteří pocházejí z tohoto prvního kola Stvoření. Zvláštností jejich stvoření bylo to, že idea užitá Pánem Ježíšem Kristem za tím účelem byla filtrována skrze entitu stvořenou před tím, než proces stvoření byl uveden do pohybu. Takže ve smyslu, který je nepochopitelný pro vaši lidskou mysl, stvořil Pán Ježíš Kristus tyto čtyři entity skrze tuto a s pomocí té, která se stala zprostředkovatelem přenosu Nového zjevení.

 

Je vám třeba v tomto ohledu pochopit následující tajemství: Někteří z vás byli stvořeni v průběhu nejrůznějších kol stvoření, aby se stali reprezentanty a nositeli charakteru, povahy, stavu, procesu a dynamiky každého takového kola. Toto zvláštní stvoření nastalo před Prvním příchodem Pána Ježíše Krista. V tomto případě byli ti z vás, kteří jsou nyní na planetě Nula a jsou vtěleni z tohoto údobí, stvořeni ze samé ideje Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Takže v podstatě – již samou touto ideou – vyvěrá vaše přirozenost z Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. V procesu čtení, přijímání a praktikování Nového zjevení vaše pravá přirozenost následně vykrystalizovala a Nové zjevení spustilo projevení se této ideje tak, aby se tato idea stala pravou realitou v každém z vás. Jinými slovy: Stali jste se nebo se stáváte svou vlastní pravou přirozeností, která vyvěrá přímo z Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista.

 

Takže kdyby nikdo na planetě Nula tuto úroveň před-stvoření nereprezentoval, byla by tato úroveň ochuzena o toto rozhodné a životně závažné poučení. V tomto případě by členové této úrovně byli neschopni učinit konečné rozhodnutí ohledně zbavení se té ideje, která jim říká, že mají právo odmítnout svého Stvořitele jako jediný Zdroj životů svých a kohokoli a čehokoli jiného. Kdyby se to stalo, nemohl by se negativní stav eliminovat, neboť tato idea by se musela někam vyhazovat. Logikou této situace by zóna vymístění musela zůstat do nekonečna a nikdo zde či onde a kdykoli by nemohl být spasen. Takže tu je nutnost toho, aby se jeden člen této úrovně stal jejich zástupcem ve všech těchto událostech a aby byl zprostředkovatelem Nového zjevení. Zprostředkovatelem přenosu Nového zjevení musí být někdo, kdo je představitelem všezahrnujícího rozpoložení Stvoření. Členové této úrovně před-stvoření jsou všezahrnujícím faktorem Stvoření.

 

Následně k tomuto kroku byli stvořeni z téže ideje Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista – s pomocí a využitím všech těch, kdo byli stvořeni za tím účelem v předcházejících krocích stvoření – všichni ostatní asistenti a pomocníci pozitivního stavu skrze a prostřednictvím Nového zjevení. To je jedním z důvodů, Petře, proč je v některých knihách Nového zjevení a jakož i v „Novém zjevení Pána Ježíše Krista“ samotném někdy naznačeno, že všichni od Nového zjevení nebo ti, kdo jsou asistenty a pomocníky pozitivního stavu skrze a prostřednictvím Pravdy Nového zjevení, jsou tvými dětmi. V tomto zvláštním smyslu jsou. Jste všichni integrálně spojeni z prostého důvodu, že jste byli stvořeni buď z ideje Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista přímo Pánem Ježíšem Kristem (v každém kole stvoření), nebo později z té části Přirozenosti Pána Ježíše Krista, která byla zkřížena a spojena fúzí s lidským tělem Ježíše Krista.

 

Jak víte, poslední osoba zrozená z tohoto procesu – procesu vývoje a neustálého věčného ustanovování Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista – se narodila tehdy, kdy tento proces byl úspěšně završen. To bylo v době Vánoc roku l987. Jak si pamatujete, po této době, pár měsíců později (dne 1. července l988), nebylo nikomu z pozitivního stavu, z žádné jeho úrovně, dovoleno narodit se na planetě Nula.

 

Na druhé straně byli někteří z vás stvořeni v průběhu procesu rozvoje Nové přirozenosti Pána Ježíše Kristapo Prvním příchodu Pána Ježíše Krista a poté, co se Sám/Sama sjednotil znovu se Svým Otcem, to jest se svou Absolutní esencí a Substancí. V tomto případě jste byli stvořeni z té části Pána Ježíše Krista, která již byla součástí Nové přirozenosti. Co zde musíte pochopit, je fakt, že Přirozenost Stvořitele od Něho/Ní vyžaduje, aby vždy tvořil/tvořila z něčeho nového v Něm/Ní, co právě dozrálo. Takže někteří z vás  byli stvořeni během tohoto rozhodujícího a významného procesu z tohoto procesu samotného a pak, později, byli vysláni na planetu Nula, aby reprezentovali tento aspekt stvoření a jeho společenstva, která vycházejí z každých a všech částí (můžeme-li to tak říci) Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Bez ohledu na to, ve kterém období vývoje Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista jste byli stvořeni, či před tím, z ideje této Nové přirozenosti, vy všichni pocházíte přímo z Pána Ježíše Krista a speciálně a jednotlivě z Jeho/Její Nové přirozenosti. V každém případě byla či je a bude vaše pravá přirozenost vyvolána v těch, kdo se k vám připojí později, prostředky Nového zjevení Pána Ježíše Krista a skrze ně.

 

Při pohledu na vaši přirozenost a pozici z této perspektivy můžete vidět, jak je důležité pro všechny z vás, kdo patříte do této kategorie, abyste rozpoznali skutečnost svého původu a poslání, což má přímý vztah k vašemu původu v Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a z této přirozenosti. Avšak struktura vaší přirozenosti je daleko složitější, než jak se naznačuje výše. V procesu stvoření vaší přirozenosti bud přímo z ideje Pána Ježíše Krista o Jeho/Její Nové přirozenosti (u těch, kdo byli stvořeni před prvním příchodem), nebo přímo z Jeho/Její Nové přirozenosti (či z její části před úplným završením procesu křížení – jak se zjevuje v Novém zjevení) bylo do ní včleněno několik rozlišitelně odlišných aspektů. Takže tato idea či tato dávka Nové přirozenosti v sobě zahrnuje složitý kód, který obsahuje kopii pro váš život, vaši činnost a vaše poslání v negativním stavu na planetě Nula, jakož i pro uvedení pojmu Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejího Nového zjevení do světa lidských tvorů a, zároveň, pro objevení vaší vlastní nové přirozenosti se všemi důsledky a výsledky tohoto objevu.

 

Je tu i jiný bod tohoto tajemství ohledně vaší přirozenosti a toho, jaký má vztah k Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. V procesu vašeho stvoření, bez ohledu na to, v jakém kole stvoření či před-stvoření jste byli stvořeni, jste všichni souhlasili s tím, že jakákoli idea či znalost ohledně pravého původu vaší pravé přirozenosti bude zcela a úplně vyhlazena z vaší vědomé a nevědomé uvědomělosti až do chvíle, dokud se nepřenese Nové zjevení a toto jeho, jakož i ostatní předcházející, doplnění. Důvod pro toto utajení má vztah k tajemství o Bohu a Jeho/Její Přirozenosti, jak se zjevuje a vysvětluje v Novém zjevení a jak se uvádí ve Zjevení Ježíše Krista skrze apoštola Jana. Proto doposud či donedávna neměl nikdo z vás ani ponětí o tom, kým jste a odkud pochází vaše pravá přirozenost.

 

V tomto ohledu je čas odpovědět na otázku, kterou někteří z vás mají, vztahující se k výše uvedenému tajemství. Podstata této otázky se může zformulovat následujícím způsobem: Jak je možné, abych byl příkladem pro každého, jestliže mám co dočinění s tak málo lidmi, nebo jsem-li ve svém životě spojen s omezeným počtem lid ?

 

Navíc vaše pozice na planetě Nula – vzhledem k multidimenzionální povaze, struktuře a dynamice vaší přirozenosti, jak se odvozuje přímo z multidimenzionální a nekonečné Povahy, Struktury a Dynamiky Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista – je taková, že není ohraničena jen na spojení s vaším vlastním rozměrem či světem či společenstvem, ze kterého pocházíte a z něhož jste se inkarnovali na planetu Nula. Co musíte nyní pochopit, je to, že v procesu stvoření byly do vaší přirozenosti připojeny nejrůznější odlišné součásti. Ty se vztahují k mnohoúrovňové a multidimenzionální struktuře Stvoření. Skrze tuto jedinečnou strukturu jste spojeni se všemi ostatními úrovněmi Stvoření, jakož i se vším ostatním, včetně universality všeho, za účelem přenášení, zpříkladnění a zobrazení rozličných světů a života v negativním stavu obecně a vytvoření mostů k nim a k němu.

 

Z výše uvedeného tajemství je zřejmé, že jste spojeni s mnoha úrovněmi reality a pseudoreality. Proč si myslíte, že vaše přirozenost byla stvořena taková, jak se popisuje výše ?  Byla stvořena přesně za tím účelem, abyste se spojili se všemi úrovněmi Stvoření a zóny vymístění, abyste tak byli schopni přenášet všem jejich příslušným obyvatelům vše, co proběhlo a bude probíhat v negativním stavu obecně, na planetě Nula a ve vašem osobním životě zvlášť.

 

Jak vidíte, je tato otázka položena z úplně nesprávné pozice. Vychází z naprosto zevní části samotné vnější lidské mysli.Tato mysl vnímá jen ty věci a vztahy, které jsou zas a jen rozlišitelné senzorickými vstupy této, vnější mysli v tomto vnějším světě (ve skutečnosti v pseudosvětě). Je čas napravit toto nesprávné pojímání.

 

Aby se vám připomnělo, zopakujme si, co bylo o této situaci zjeveno v knihách Nového zjevení (ti, co položili tuto otázku, zřejmě zapomněli na to, co bylo řečeno o této věci v Novém zjevení). Znovu si uvědomte fakt, že vaší Nejniternější duchovní myslí jste přímo napojeni na duchovní dimenzi Stvoření. Rozličnými úrovněmi, stupni a zvláštními částmi vaší duchovní mysli jste napojeni na rozličné úrovně této dimenze. Pochopte, prosím, tajemství struktury své duchovní mysli, vztahující se ke struktuře Takže skrze každou částečnou komponentu vaší duchovní dimenze. Vaše duchovní mysl odráží veškerou strukturu duchovní dimenze.duchovní mysli jste napojeni s každou částečnou komponentou duchovní dimenze, tyto součásti vaší mysli jsou v dokonalé duchovní souvztažnosti s komponentami duchovní dimenze a se všemi jejich odpovídajícími obyvateli.

 

Svou vnitřní myslí a jejími početnými různými součástmi jste spojeni s intermediálním světem a jeho všemi úrovněmi přesně stejným způsobem, jak se popisuje výše. Svou pravou vnější myslí a všemi jejími součástmi (její nevědomou částí) jste spojeni s fyzickou dimenzí Stvoření a všech jeho obyvatel. Svou lidskou pseudomyslí a jejími rozličnými úrovněmi, stupni a součástmi (které jsou uspořádány stejně jako pravá mysl) jste spojeni s nejrůznějšími úrovněmi, stupni a dimenzemi zóny vymístění a se všemi jejich odpovídajícími obyvateli. A konečně konglomerátem toho všeho výše uvedeného jste spojeni s universalitou všeho, kde vše, co zakoušíte, ať je to cokoli, je umístěno pro věčné poučení všech, kdo vstoupí do svého jsoucna a bytí v budoucnu, jakož i všem ostatním v minulosti a přítomnosti.

 

Ale vraťme se zpátky k vaší přirozenosti, misi a pozici. Ze všeho shora řečeného je zřejmé, jak je důležitý váš život na planetě Nula. V tomto ohledu máte rozumět tomu, že hodnota vašeho života na planetě Nula není určena vnější lidskou pozicí, kterou zaujímáte či ve které jste ve společenském žebříčku, jak se to pojímá a vnímá v typicky lidském ohodnocení vaší ceny (jinými slovy: Dle vaší pozice společenské, finanční a v zaměstnání atd.). Z pozice pozitivního stavu a zvláště z pohledu Pána Ježíše Krista nehraje roli, zdali jste ředitelem významné obchodní společnosti (či dokonce prezident země) či prostý šofér autobusu, čistič bazénů či vrátný nebo chudý bezdomovec či penzista. Toto se nepočítá. Všechny tyto pozice jsou rovnocenné pro podávání příkladu a projevování všeho s nimi spojeného tak, jak se popisuje výše. Žádná z nich není upřednostňována.

 

Proces tohoto poučení není procesem vnějšího ukazování a zobrazování pro zevnější pozorování toho, kdo je poučován. Takové poučení by nemělo žádný trvalý a zkušenostní účinek. Vše toto se poznává splynutím a skrze splynutí s vámi a vašimi zkušenostmi. Jinými slovy případný učedník přijímá na okamžik času a ne-času vaši identitu a způsob zakoušení a tímto faktorem se přímo zúčastní ve všem, co se s vámi stalo, jakoby to byl učedník sám, kdo to prožívá. Takto nastává pravé a trvalé poučení.

 

Jak bylo předtím několikrát uvedeno, vaší hlavní rolí je být PŘEKLADATELI či MOSTY ke všem, kdo jsou s vámi spojeni ve všech světech a pseudosvětech – v obou směrech, aby se jim umožnilo skrze zvláštní pozici, kterou zaujímáte, zúčastnit se událostí na planetě Nula, v negativním stavu obecně a ve stavu pozitivním. A, to je ze všeho nejdůležitější, abyste se stali ohniskem či bodem, jímž se síly pozitivního stavu Pána Ježíše Krista dostanou právě na místo ve středu negativního stavu, aby se přivodilo vše, co má vztah k osudu negativního stavu, jakož i k budoucímu osudu veškerého Stvoření a života budoucího pozitivního stavu (jak se popisuje v kapitole osmnácté „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“).

 

Při hodnocení původu své přirozenosti a toho, v jakém kole stvoření či před-stvoření jste byli stvořeni, je důležité, abyste se za jakoukoli cenu vyhýbali všem negativním emocím, kterým by mohli někteří z vás podléhat. Bez ohledu na to, v jakém bodě jste byli stvořeni, pamatujte na to, prosím, že pocházíte z téže samé ideje Pána Ježíše Krista (v její nekonečné obměně), která se vztahuje k Jeho/Její Nové přirozenosti, k aktivování negativního stavu, jeho eliminaci a ustanovení nového života pozitivního stavu poté, co již negativního stavu nebude. Takže jakékoli přednostní zacházení s někým z vás není možné ani myslitelné. A jestliže by někdo z vás prožíval, byť vzdáleně, pocity závisti či žárlivosti nebo komplexu nadřazenosti či méněcennosti, povýšenosti a vlastní moci či pocity toho, že je nejdůležitější, hodnotnější či zaslouženější či více jedinečný – a naopak – jako kdokoli jiný z vás, pak jste stále ve spárech a pod nátlakem negativního stavu. V tomto případě se vám radí, abyste přišli k Pánu Ježíši Kristu a vyznali své protivné pocity v tom či onom ohledu a požádali o pomoc, abyste se jich nastálo a trvale zbavili. Je čas, abyste se zbavili takovýchto pocitů, které se týkají buď vaší vlastní přirozenosti či čehokoli jiného v tomto ohledu (obzvláště vaší sexuality a toho, jak na ni nahlížíte a jak ji praktikujete ve vlastním životě).

 

Shora uvedený výrok samozřejmě neznamená, že někteří z vás, když to srovnáme, nemají větší míru odpovědnosti a zátěže na svých ramenou jako ostatní. Ale váš osobní stupeň zodpovědnosti v tomto, jakož i jakémkoli jiném ohledu, je pro pozitivní stav a pro Pána Ježíše Krista stejně důležitý, jako je u kohokoli jiného. Několik z vás, zvláště ty, Petře, tím, že jsi zprostředkovatelem přenosu Nového zjevení a jeho všech doplnění novými údaji, má větší míru odpovědnosti než někteří jiní, a obzvláště ty, Petře, pociťuješ tíhu na svých ramenou v takové míře, jako nikdo jiný z vás. To je pochopitelné, vezme-li se v úvahu faktor významu toho, když se vykládá lidem o těchto věcech ve jménu Pána Ježíše Krista. Ale míra odpovědnosti a břemeno na vašich ramenou, které všichni nesete, bez ohledu na tom, jak jsou velké či malé, jsou stejně významné a potřebné jako u jiných.

 

A s touto záležitostí je spjata věc vaší obecné odpovědnosti a zodpovědnosti. Jak si vzpomínáte, na tuto záležitost se narazilo v poselství ze dne 28. července 1993. Je na řadě určité zpracování těchto dvou pojmů a toho, jak se na vás vztahují individuálně.

 

Při pohledu na zjevené tajemství o vaší přirozenosti, vašem původu a poslání lze na pojem odpovědnosti a zodpovědnosti pohlížet v jiném světle. Ve vašem životě jsou dvě striktně odlišná údobí, která se vztahují k těmto dvěma pojmům. Jedno se vztahuje na váš život prve, než jste se dostali do přímého styku s Novým zjevením, druhé údobí je po vašem přijetí Nového zjevení jako Slova Boha Pána Ježíše Krista a obzvláště po přečtení a přijetí dnešního poselství.

 

Jak víte, před poznáním Nového zjevení a v několika, ale ne všech ohledech před tímto poselstvím jste byli pod vlivem nátlaků negativního stavu. Za této situace vědomé neznalosti skutečné Pravdy spočívala míra vaší odpovědnosti a zodpovědnosti ve faktoru toho, jak dobře jste nakládali s tím, co jste měli a znali v té době, a v jakém rozsahu jste si osvojili a přivlastnili to, co bylo pod nátlakem negativního stavu. Pokud jste byli s to se vyhnout jakémukoli ztotožnění či dosáhnout pouze minimálního ztotožnění s těmito nátlaky, nejste za ně odpovědni a nemohou se vám přičíst. Nejsou vaše. Náležejí negativnímu stavu. Takže kdokoli souhlasil, že bude prostředkem tohoto nátlaku negativního stavu na vás, nese jako osoba či nesou jako osoby v negativním stavu za to odpovědnost a zodpovědnost. Jak víte, tyto nátlaky vznikají na rozličných úrovních  pekel a jsou pak následně prudce uvrženy  proti vám buď přímo, či skrze některé agenty negativního stavu nebo samotné lidi na planetě Nula. Tito tvorové, ať jsou v peklech či na planetě Nula nebo v obojím, jsou za to odpovědni a zodpovědni.

 

Vy jste však byli zrovna v tomto období vybaveni jistou mírou intuice a zvláštním smyslem, což vám ukazovalo, co bylo a co nebylo tehdy správně. Kvůli tomuto faktoru jste plně odpovědni a zodpovědni za to, jak dalece a v jakém rozsahu jste naslouchali hlasu vlastní intuice a tomuto zvláštnímu smyslu. Pokud jste ho následovali a naslouchali mu, vše probíhalo více či méně velmi dobře. V okamžiku, kdy jste ho přestali poslouchat či následovat, setkali jste se se všemi druhy problémů a překážek a byli jste pod neustálými útoky negativního stavu. Když se pečlivě podíváte zpět na toto období svých životů, seznáte velmi jasně, že je tomu tak. Avšak s novým poznáním svého původu, své přirozenosti a všeho, co vám bylo jako výsada dáno se naučit z Nového zjevení, nastává v tomto ohledu posun. Tento posun určuje vaši odpovědnost a zodpovědnost za všechny vaše činy, chování, postoje a vše ostatní na všech úrovních vaší mysli bez výjimky a vyloučení.

 

(1) Především jste odpovědni a zodpovědni za zjištění – samozřejmě s pomocí Pána Ježíše Krista – toho, co tyto nátlaky negativního stavu byly a stále by mohly být, a za to, že se následně zcela a úplně od nich oddělíte, odstraníte je ze svého života a nedovolíte jim, aby vás již nakazily. To lze provést pečlivým prozkoumáním vlastního života ve všech jeho aspektech a vašich postojů ke všemu a všem kolem vás a ke zbytku jsoucna a bytí – ve světle Pravdy Nového zjevení a ve světle všech jeho doplnění, která jste obdrželi od Pána Ježíše Krista přes Petra a v některých případech přes Petra skrze Dana v New Yorku.

 

(2) Za druhé: Jste od nynějška plně odpovědni a zodpovědni za každé jednotlivé myšlenky, pocity, emoce, poznání, projevy vůle, ideje, pojmy, chování, postoje, vztahy a vše ostatní bez výjimky a vyloučení čehokoli, co ze sebe započnete anebo založíte. A Nové zjevení se všemi jeho doplňky vám opět dá klíč a postaví vám základ, na kterém lze budovat a ustanovit nejvhodnější způsob života dle principů Nového zjevení. Kvůli tomuto činiteli vás tedy v tomto ohledu již nic neomlouvá.

 

(3) A za třetí: Jste plně odpovědni a zodpovědni za vše vztahující se k vaší misi a pozici na planetě Nula. Jste tedy plně odpovědni a zodpovědni za to, učiníte-li Nové zjevení nejvyšší prioritou svého vlastního života.Opomenutí takto učinit naznačuje, že jste selhali ve svém poslání. Budete shledáni odpovědnými a zodpovědnými za toto selhání. Všem z vás, kteří se pohybovali cestou svého zvláštního života, dokud nedosáhli bodu, kdy byli poctěni a bylo jim dovoleno číst všechna tato slova, jakož i všechna ostatní, která byla před tím sdělena od okamžiku přenosu Nového zjeveníNové zjevení je tím nástrojem a prostředkem. Neužíváte-li je náležitě a účinně, jste za to odpovědni. Složíte účty z toho, že je ve svém osobním životě nevyužíváte nanejvýš efektivně a náležitě. do dneška, byly dány velmi mocné a schopné nástroje a prostředky, aby se pokračovalo takovým způsobem a takovou cestou, s jakými jste všichni souhlasili.

 

Kvůli Pánu Ježíši Kristu, kvůli všem, kteří jsou s vámi spojeni, a pro ty, kdo jsou ohniskem a mostem překladu na všech úrovních jsoucna a bytí, jakož i pseudojsoucna a pseudobytí, a kvůli vám samotným vezměte, prosím, zřetel na to, co se zjevilo v tomto doplnění i ve všech předcházejících a v Novém zjevení, a postupujte ve svých životech s touto novou znalostí o sobě, přijímajíce ji, ztotožňujíce se s ní a uskutečňujíce ji ve vašem dennodenním životě kvůli principu, protože konat takto je správné. Dělá-li se toto a postupuje-li se takto ve vašich životech, splníte vaše poslání a všechny požadavky vaší odpovědnosti a zodpovědnosti.“

 

 

 

(15)

Doplnění 14

 

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 85 – 88, Doplnění 14.

 

Dne 4. září 1993 jsem byl velmi brzy ráno požádán Pánem Ježíšem Kristem, abych sdělil vám všem, kdo máte zájem, následující informace a rady:

 

„Aby se tato otázka zodpověděla a odpověď na ni byla tak jednoduchá a srozumitelná, jak je jen možné, nechť je její obsah vylíčen v následujících bodech:

 

Jak víte, ve všech doplněních, která jste donedávna obdrželi se několikrát opakuje, že máte učinit Nové zjevení Pána Ježíše Krista JEDNIČKOU na žebříčku priorit svého života. Někteří z vás se správně tážou na praktický význam tohoto požadavku či rady. Jinými slovy je otázkou, co to v praktickém smyslu znamená, že se Novému zjevení Pána Ježíše Krista dá nejvyšší přednost ve vlastním životě. A jaké jsou dosahy takového požadavku či rady pro normální dennodenní typ činností, kterým jste vystaveni a neustále je prožíváte?

 

 

(1) Aby se váš život učinil zvládatelnějším a prostším, jste nabádáni uspořádat svůj každodenní život – v rozsahu, který je proveditelný a prakticky možný – následujícím způsobem: Když vstanete z postele, umyjete se, než učiníte cokoliv jiného, čtěte Nové zjevení. Jak víte, každý den je jiný. Má odlišné spoluoznačení a jiný význam v universalitě všeho. Některé dny jste čilejší a energičtější než v jiné. Jsou dny, kdy je vaše pozornost a soustředění vynikající. Na druhé straně jsou dny, kdy opak je pravdou. Přizpůsobte se těmto proměnám a kolísáním. Znamená to, že některé dny bude vaše čtení Nového zjevení smysluplnější, více naplňující a uspokojivější než v některých jiných. V tomto případě, kdy je to smysluplnější, přečtěte několik stránek či tolik, na kolik máte čas. Během jiných dnů, kdy rozpoložení či stav vaší mysli a vašeho těla je méně příhodný, přečtěte pouze pár odstavců či stránku, aby vaše čtení neztratilo smysl.

 

 

(2) Z vaší vlastní svobodné vůle a volby – bez jakéhokoli vynucování a nátlaku, kvůli principu, kvůli rozpoznání faktu, že je to správné udělat a bez očekávání něčeho na oplátku – vykonávejte veškeré svoje snažení v souladu se svými nejlepšími schopnostmi a do plnosti svých potenciálů při aplikování všeho toho, co je obsaženo v kapitolách 13, 16 a 24 „Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, v každodenním životě. Protože lidská paměť je křehká, nespolehlivá a má sklon zkreslit vše, co si pamatuje, jste nabádáni si čas od času přečíst tyto tři kapitoly častěji jako přídavek k pravidelnému čtení Nového zjevení. Použitím toho, co je obsaženo v těchto kapitolách, ve svém každodenním životě splňujete požadavek, abyste učinili Nové zjevení nejvyšší prioritou svého života.

 

(3) Po četbě Nového zjevení si řekněte Novou úplnou motlitbu Pána Ježíše Krista a vejděte do nitra metodou, která je pro vás nejvhodnější. V procesu přebývání uvnitř buďte ve společenství, komunikujte a interagujte jakýmikoli prostředky, které máte k dispozici (duchovně, duševně, sexuálně, představou, myšlením, cítěním nebo čímkoliv, co máte), s Pánem Ježíšem Kristem, všemi členy vlastní duchovní rodiny a všemi ostatními členy pozitivního stavu, kteří jsou vám přiděleni za účelem účasti v událostech, které se odehrávají na planetě Nula. Pamatujte si, že v průběhu doby, kdy jste uvnitř, máte zahrnovat do tohoto procesu popředí vašeho vědomého uvědomění, takže si budete vždy vědomě uvědomovat to, co se odehrává.

 

 

(4) Když jste před skončením vašeho denního niterného putování, jak se popisuje v bodě č.3, ze své svobodné vůle a volby pozvěte Pána Ježíše Krista, všechny členy vaší pravé duchovní rodiny a ostatní členy pozitivního stavu, aby vás doprovázeli a byli s vámi po celý den, kdy se zabýváte svými denními povinnostmi, závazky, tím, za co jste odpovědni, zaměstnáním a povoláním, odpočinkem, zábavou či čímkoli, co je na programu každého jednotlivého dne vašeho života na planetě Nula. Mějte to stále v uvědomělém vědomí pomocí metody rozdělené pozornosti – jak se popisuje v jednom z předcházejících doplňků.

 

(5) V procesu svého denního života na planetě Nula, bez ohledu na to, co děláte či neděláte, čím se zabýváte či nezabýváte atd., konejte vše na základě principů Nového zjevení. V praktickém smyslu to znamená, že hodnotíte vše, pohlížíte na vše, zkoumáte vše, uvažujete o všem a analyzujete vše atd. z pozice Nového zjevení a jeho nauky. Neberte ohled na jiná vysvětlení událostí a dění, kterým jste vystaveni po celých čtyřiadvacet hodin. Jsou všechna buď nesprávná, či zkreslená. Jinými slovy: Váš postoj v tom všem a ve všem, co se týká vašeho života, má být ovlivněn obsahem Nového zjevení.

 

(6) Když tak jdete za svým denním zaměstnáním ve svém lidském životě na planetě Nula, bez ohledu na to, co děláte či co se s vámi děje, a to bez jakékoliv výjimky a vyloučení čehokoli, pociťujete-li například nějaké těžkosti či něco nepříjemného, nebo naopak – něco příjemného a šťastného, mějte neustále na mysli, že je to vše součástí vašeho poslání a pověření a že vše bylo dohodnuto a že není nic ve vašem životě, co by bylo mimo tuto dohodu či mimo Vůli a DovoleníPána Ježíše Krista.

 

(7) Stále si pamatujte, v jakém světě žijete. Jak víte, tento svět se stává negativnějším a negativnějším každou vteřinou. Znamená to, že vy, jakož i kdokoli jiný, jste nenadále bombardováni všemi druhy negativních, zlých, protivných, nesprávných atd. myšlenek, citů, emocí, událostí, dějů či čehokoli, co máte. Tím, že se nacházíte v tomto světě, je absolutně nevyhnutelné, že podléháte velmi často těmto negativním myšlenkám, pocitům, emocím a tomuto chování atd. Vaší povinností a odpovědností v tomto ohledu je rozpoznat tyto protivné stavy a okamžitě se od nich distancovat tím, že je prostě odvrhnete jako vám nepatřící. Když pocítíte nevolnost, strach, zuřivost, či touhu, které nejsou v souladu s povahou pozitivního stavu a s vaší původní přirozeností, okamžitě se zastavte a řekněte si nahlas a jasně (to lze učinit ve vaší mysli potichu, jste – li obklopeni jinými lidmi), že toto není vaším rozpoložením či stavem nebo reakcí, ale že pocházejí a jsou z negativního stavu, a tudíž s nimi zcela a úplně nesouhlasíte. Následně pak vejděte při první příležitosti do nitra a očistěte se od všech možných z nich plynoucí zašpinění a zamoření. Vzpomínáte si, co bylo řečeno v Novém zjevení o této situaci ?  Je pro vás nemožné, abyste z času na čas nezakopli a neupadli, ale vaší povinností a odpovědností v tomto ohledu je okamžitě vstát, když upadnete, nebo se narovnat, když zakopnete. Budete-li právě takto jednat, nemůžete si přivlastnit či osvojit nic negativní a protivné povahy.

 

(8) Jste nabádáni, abyste přijali skutečnost, že různí členové Nového zjevení, jakož i kteříkoli jiní v tomto ohledu, mají odlišnou roli, odlišné pověření, poslání, odlišný osud atd. než vy sami. Avšak všichni ostatní se vším tímto mají vztah, ať tak, či onak, k Novému zjevení. Takže slouží svým životem a příkladem nějakému důležitému účelu. Z toho důvodu se máte veškerým způsobem vyhýbat tomu, abyste je soudili, odmítali, zavrhovali, odkládali jako odpad, nezlořečili jim, nezvedali nad nimi prst, nebavili se s nimi nebo se jim vysmívali tak, či onak. Ti z vás, kdo čtou, přijímají a praktikuji Nové zjevení, jsou integrálně spojeni toutéž ideou, která vyvěrá přímo z Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista. Proto jste v Jeho/Jejích očích stejně hodnotní a potřební. Ze strany Pána Ježíše Krista není v žádném ohledu možné a nevzniká žádné přednostní zacházení s kýmkoli z vás. Jste nabádáni následovat příkladu Pána Ježíše Krista, abyste byli ve svém relativním rozpoložení stejní či podobní jako je On/Ona nebo Ona/On. Aby se toho, jakož i cokoli jiného dosáhlo, požádejte Pána Ježíše Krista  o pomoc. Požádejte Ho/Ji či Ji/Ho, aby vám pomohl konat vše v životě bez ohledu na to, co to je, s Ním/Ní, Jím/Jí, skrze Něj/Ni a z Něj/Ní, kráčejíce vždy s Ním/Ní či s Ním/Ní. Takže prostými slovy: Konajíce vše pod dohledem, doprovodem, vedením , kontrolou a předsednictvím Pána Ježíše Krista.

 

(9) Při praktikování vaší lidské sexuality jakýmikoli prostředky se distancujte jak jen možno za podmínek lidského života od typicky lidského pojetí a chápání toho, co je sexualita zač. Pro členy Nového zjevení, ty, kdo se plně identifikují s jeho principy a ideami, je sexualita prostředek sdílení, radosti, potěšení, rozkoše a obohacení vlastního každodenního života, která zasahuje do fyzického a tělesného pociťování. Někteří z vás by mohli mít sklon opovrhovat smyslnou a čistě tělesnou rozkoší sexuálního aspektu. Sexualitu máte ve svém lidském životě pojímat tak, že je rozšířením duchovní a duševní rozkoše do fyzických a tělesných zážitků (tedy z nitra do zevnějšku). Nelze vyloučit fyzický aspekt z jejího praktikování. Smyslnost v tomto ohledu působí jen tehdy, když neberete ohled na duchovní či duševní konotaci vlastní sexuality. Ale je tu jiný bod v této věci. Smyslné poznání se z duchovního hlediska vztahuje k praktikování sexuality v sexuálních orgiích během uctívání satana, v různých náboženstvích, kultech, pseudoduchovních rituálech a při nárokování si „prominentních“ guru, swámí a různých pseudoduchovních vůdců na planetě Nula, kdy jediná cesta k Bohu je skrze sexuální styk výhradně jen s nimi. Jste nabádáni se za každou cenu vyhýbat takovému praktikování a pojímání sexuality. V tomto ohledu před tím, než přistoupíte k sexuálnímu styku, prozkoumejte velmi pečlivě své sklony a motivace, s jakými plánujete se pustit do tohoto aktu. Vždy požádejte Pána Ježíše Krista o radu v tom, či onom, zdali jsou vaše sklony a motivace duchovně, duševně a fyzicky náležité a zdali má vámi plánovaná účast v sexuálním styku s případným sexuálním partnerem podporu Pána Ježíše Krista a zda-li by byla prospěšná a užitečná všem, jichž se to týká zde a v duchovním světě. S přístupem ke své sexualitě v tomto ohledu nemůžete nikdy kráčet nesprávným směrem.

 

(10) To, že se Nové zjevení učiní vrcholnou prioritou vašich životů, NEZNAMENÁ, že se vzdáte svých pravidelních denních činností, zábav, odpočinku a čehokoli, co máte. Po nikom se nežádá, aby se něčeho vzdával, s výjimkou všech nátlaků negativního stavu a všeho, co komplikuje váš život, dělá jej obtížným, zatěžujícím, zamotaným, nezvládatelným, nešťastným a depresivním. Požádejte Pána Ježíše Krista, aby vám pomohl zbavit se všeho ve svém životě, co má tuto protivnou povahu. Jinak máte spokojeně užívat svého života ve všech jeho aspektech a buďte svobodní a nezávislí na komkoli a čemkoli, jsouce zodpovědní a schopni skládat účty jen za svůj život, a ne za jiného. Se svou svobodou a nezávislostí nedělejte žádné kompromisy kvůli ničemu a nikomu. V každé situaci, kdy se takové kompromisy vyžadují, požádejte Pána Ježíše Krista, aby vás vedl v tom, či jakémkoli jiném ohledu, abyste tak mohli poznat, jak postupovat a co dělat ve všech situacích na planetě Nula. A, což je nejdůležitější, snažte se s pomocí Pána Ježíše Krista ustanovit náležitý a správný postoj ke každému a všemu a ve všech záležitostech svého života dle principů Nového zjevení.

 

(11) Učinit Nové zjevení nejvyšší prioritou svého života znamená akceptovat fakt, že jste zde na planetě Nula se SPECIÁLNÍM POSLÁNÍM od Pána Ježíše Krista. Protože se jedná o pověření od Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti, máte to považovat ze nejvyšší možnou poctu a výsadu. Vzhledem k tomu vykonávejte všechny své povinnosti, závazky, práce a své pověření či cokoli máte s povznesením, rozkoší, radostí, spokojeností, potěšením a štěstím a se všemi pozitivními city a emocemi, vyhýbajíce se, jak je jen možno, pocitům nudy, odporu, deprese, nenaplnění, nespokojenosti a toho, že jste vyhořelí. Naučte se přijímat svůj osud, svou práci a pozici, či cokoliv máte, jako pověření od Pána Ježíše Krista. Nakonec je tomu tak !  Snažte se všeobecně o to nejlepší do krajnosti svých potenciálů ve všem, co děláte či neděláte, bez ohledu na to, co to je či není. Rozviňte si pocit spokojenosti z vlastního života, protože to velmi uspokojuje Pána Ježíše Krista a veškerý pozitivní stav, když jste sami se sebou a se svým životem spokojeni – z pozice Nového zjevení.

 

(12) A na závěr: Učinit Nové zjevení číslem jedna na žebříčku priorit svého života znamená být zodpovědným a schopným SLOŽIT ÚČTY za to, jak smýšlíte, cítíte, chcete, chováte se, konáte a představujete se sami sobě, Pánu Ježíši Kristu a druhým. A konat to vše z vlastní svobodné vůle a volby, pamatujíce na to, že struktura Stvoření a sentientní mysli je taková, že každá volba, bez ohledu na její obsah a působení, má v sobě zakotveny své vlastní důsledky a výsledky. Když hovoříme o vaší odpovědnosti a zodpovědnosti, hovoříme o nutnosti nést důsledky jakékoli volby či dohody, kterou jste učinili. Taková volba anebo dohoda zavazuje. Toto je Universální zákon. Jakmile ji učiníte, tím, že jste ji učinili vy, stáváte se za ni plně odpovědnými a zodpovědnými. Někteří z vás se snad cítíte ohroženi předcházejícími výroky v některých doplňcích, které se týkají této věci. Někteří s vás mysleli, že to zní poněkud drsně. Avšak nikdy to nebylo míněno tak, aby to takto vyznělo nebo aby to takové bylo. Prostě to znamená, že kdykoli učiníte volbu či dohodu či nějaký závazek, stáváte se plně odpovědnými a zodpovědnými za to, jak splníte požadavky vaší dohody, volby, smlouvy či čehokoli, co máte. Toto je prostá logika uspořádání sentientního života – jakéhokoliv sentientního života. Není tomu nijak jinak nikde a nikdy ve stvoření či jinde. Prostě řečeno: vyhýbat se tomuto znamená vyhýbat se životu. Používejte, prosím, techniku zrcadlení v její úplné formě za účelem provádění všeho, co bylo řečeno v tomto bodě či bodech předcházejících. Děkuji vám všem za uvážení těchto bodů a všech předcházejících doplnění novými údaji. Na závěr této rady pokračuj, Petře, a řekni to, co jsem ti navrhl.“

 

Aby se vyhnulo jakémukoli pojímání nátlaku, diktátu, tlaku či násilí a aby se zachovala plně svoboda vůle a volby, žádám ve vší pokoře a poníženosti a skromnosti vás, kdo přijímáte tyto doplňky, abyste mi dali vědět (písemně či telefonicky), jestli chcete pokračovat v jejich příjmu. Pokud neodpovíte na tento požadavek během odpovídající a obvyklé doby, bude se to považovat za to, že si nepřejete dostávat tyto doplňky. V tomto případě je nedostanete, pokud o ně znovu nepožádáte. Děkuji vám za vaši pozornost v této věci a za vaši promptní odpověď na mou žádost. Další doplnění novými údaji nepřijde dříve, než se uskuteční společné setkání Marka, Petra a Pána Ježíše Krista (někdy v průběhu měsíce října). To vám poskytne čas, abyste mohli přijmout vše, co vám bylo doposud sděleno ve 14 doplněních. Přeji vám vše nejlepší. Petr.

 

 

 

(16)

Doplnění 15

 

Dne 9. října 1993 v průběhu mé návštěvy Marka K. v Koloradu nám Pán Ježíš Kristus poskytl následující informace, abychom je zvážili a uvedli do života – pokud se rozhodneme tak učinit ze své svobodné vůle a volby. Tyto informace přišly opět formou rozhovoru.

 

„Dobré ráno, Petře. Začněme dnes právě tím, že nastíníme a řekneme následující: Jak víš, jsou podmínky a okolnosti, za nichž vše na všech úrovních nastává, nové a odlišné. Také odrážejí umístění či přemístění všech prvků energie, jak vám bylo asi před rokem naznačeno, že by se tak mohlo stát. Než budeme pokračovat, omezme však své soustředění na velmi jednoduchou úroveň. Jak víš, je povznášející a radostné, že vaše činnost a ze všeho nejvíce vaše záměry se na této úrovni pociťují s velkým povznesením a radostí. Pamatuj si, že se nejprve soustředíme na ustanovení a objevení zvláštních aspektů toho, proč máš v tomto daném čase a prostoru toto poslání – postupovat v před v tomto porozumění, aby tak i ostatní mohli jednoduše a náležitě pochopit, jak se to uplatní u jejich vlastní pozice, a tedy v pozici všeobecné.

 

K tomuto se hodí zajímavá metafora, kterou lze prostě popsat následovně: Kdyby se všem entitám na planetě Nula a v negativním stavu jednoduše poskytl dar pochopení toho, kým jsou, přestal by negativní stav prostě existovat. S tímto na mysli začneme dnes vyvoláním a novým posílením úvah, že je nyní včas a vhod, aby všichni náležitě porozuměli tomu, kým jsou. A také tomu, jak se hodí do kontinua zde-a-nyní.

 

Dnes probereme a nabídneme k úvaze v zásadě tři body a další budou následovat zítra a brzy ráno v pondělí. Teď, když jsme se tu spolu sešli o tomto pěkném víkendu, je důležité myslet též na rozšiřování sféry uvědomění, kterou máš osobně, Petře, a tudíž pomáhat a rozšiřovat sféru použití Nového zjevení. Zítřejší poselství vyžaduje dnešní úvod, protože bude velmi nové. Ale připomíná se vám také skutečnost, že Nové zjevení je ve svém celku nové. V úvodu je také velmi včasné a vhodné si uvědomit, že zároveň by se ničemu v Novém zjevení neměla dávat příležitost, aby se to stalo starým. Toto je náš první bod.

 

Takže můžeme začíst s těmito třemi body. Jak víš, Petře, na počátku, když lidští tvorové dosáhli bodu svého vlastního uvědomění v procesu oddělování Božského od jejich lidskosti a stvoření této falešné konstrukce, byl jedním z elementů, který byl vložen do působení jejich mysli, sklon, ba přímo nutkání vyhledávat něco důvěrně známého. Vzhledem k úchylnému způsobu, jakým je zapojena lidská mysl, z čehož tudíž vyplývá a jehož výsledkem je přepojení všech fyzických procesů, je toho důsledkem, že spojení s Absolutním vědomím, které lidští tvorové zajisté mají, má chvilkovou podobu. Ale doposud není rozvinuto tak, aby bylo v popředí lidského uvědomění. Kvůli tomuto zřejmému oddělení je tu sklon či potřeba tíhnout ne tak k tomu, co je – metaforicky řečeno – na hraně, ale raději k tomu, co je důvěrně známou půdou pod nohama. Ale paradoxní na tom je, že v zde-a-nyní lidského uvědomění je, jak víte, působení lidskosti takové, že snahou ustanovit důvěrně známý základ – který je všem lidem znám a umožňuje jim působit, nebo, což je výstižnější, na který jsou omezeni – se lidé z vlastního dopuštění sami dostanou na špici. A lze to ověřit pohledem na stav záležitostí, se kterým je nyní konfrontována většina mládeže a světa. Co se tím myslí?

 

Aby se tomuto bodu rozumělo, je nutno opět zjednodušovat. Jak lidé vyhledávají důvěrně známé, což je pro ně jediným pohodlným způsobem působení, je tu stále narůstající proces, jehož výsledkem je rozpoložení, jež stále a velmi neochvějně odstraňuje jisté prvky, které by jinak byly v jejich vědomí. A protože je tu zřejmá desintegrace, kterou v tomto bodě lidstvo pociťuje, je tu souběžná vytrvalost, s jakou lidé přistupují k představě stability, která je ve skutečnosti falešnou představou – neboť se týká stability na planetě Nula. Jedinou stabilitou, jakou lze očekávat na planetě Nula, je stabilita pocházející z uvědomění, že nic není stabilní. Teď je to v několika ohledech zpětným pohledem, ale ten vede k něčemu novému a tím je následující:

 

Doposud nebyl nikdo schopen uchopit konkrétně a, což je nejdůležitější, zkušenostně představu nestabilního. Protože dokonce i s informacemi a vědomím Nového zjevení nebylo doposud ani včasné, ani vhodné se soustředit na stabilitu skrze nestabilitu. Tento paradox je poněkud obtížné pochopit. Jak víš, Petře, jak zahajují mnozí proces své duchovní transformace v rovině svého vlastního uvědomění, tedy řekněme bytím na živu, stávají se účastníky této transformace; když dosáhne nejvyššího bodu či vrcholu počátku, čehož znakem je, že si uvědomují svoji vlastní duchovní transformaci a též okrajové prvky s ní spojené (totiž být s to vám o tom vyprávět, nebo se s k vám z tohoto zvláštního důvodu připojit), tedy se jejich mysl stává naplněnou mnoha, mnoha prvky, které jsou vhodně načasované, protože je pro ně vhodné a časově příhodné, aby se soustředili na veškeré toto zjevné pozdvižení, které je spojeno s duchovní transformací. To je v podstatě procitnutí.

 

Je-li tomu tak, soustředí-li svoji energii na toto procitnutí, pak je pro ně velmi obtížné se též soustředit na jiné elementy objevování, které jsou jednotlivci jako vy nyní připraveni pochopit. Takže vidíte, že následuje pěkné pokročení – že v procesu počáteční duchovní transformace se tu toho vynořuje tolik a tak mnoho věcí je uvrženo do stavu převratných změn, že je nutně třeba soustředit se na sebe. Jakmile se tohoto bodu dosáhne a uspěje se v něm, je možno se soustředit na dodatečné elementy, kterými jsou ve skutečnosti doplnění novými údaji. Takže s tímto na mysli a s pochopením toho, že to předtím nikdy nebylo časově vhodné, protože kolektivně jste vy jako skupina nebyli na této pozici a prostě se to nehodilo – s tímto poučením a porozuměním můžeme nyní pokročit v této rozpravě.

 

Je přirozeností lidí, že používají pojem paradox pro něco, co přesahuje jejich rozsah chápání. Přesto je ale pojem paradoxu svým způsobem nejvhodnějším obratem pro toto, co máte chápat jako svoji cestu návratu. Protože na počátku  je konstatování skutečnosti či paradoxu nebo věci – a pak je tu druhá strana paradoxu, jíž je to, co nedává na první pohled žádný smysl – ta souvztaží s cestou návratu. Ale ve skutečnosti je to jen cedulka či štítek, který je velmi vhodně vtisknut či pojmově uzpůsoben v lidské řeči, aby se popsalo něco, co ve skutečnosti nepřináší žádné porozumění v situaci zde-a-nyní na planetě Nula. Ale v podstatě je vhodné pochopit, že nyní přišel čas se tím zabývat. Co to znamená?

 

Při umisťování všech lidských tvorů a u jejich kolektivních voleb existuje bod, ve kterém kolektivní volba zaujme pozici nasměrování. Tím se má říci následující: V průběhu dějin planety Nula a lidstva je tu vždy prvek zralosti, jenž je pro negativní stav nutný k tomu, aby vyčerpal důvod, pro který vstoupil do jsoucna a bytí. Ale je tu též okrajová sada okolností, které podporovaly rozvoj toho, aby negativní stav dosáhl svého plodného dozrání. Důsledky, které z toho tedy plynou, mají nyní dvojí účel.

 

(1)

První spočívá v bezprostřední ilustraci ve zde-a-nyní v každém jednotlivém období na časové linii negativního stavu, která slouží k naznačení toho, že negativní stav se vskutku aktivuje a probíhá. Druhý účel, který lze v jeho působení popsat jako podélný, vede ale takovým směrem, aby negativní stav vskutku došel plodnosti, což znamená, ke svým následkům a důsledkům.

 

Jakmile se posunou všechny energie od prvního účelu ke druhému, což nyní znamená, že negativní stav se nashromáždil do toho, co se popisuje jako jeho kondenzace, jež slouží dvojímu záměru – jeho izolaci a separaci, ale také vnímání negativního stavu jako kondenzujícího ve smyslu energie a v pseudosmyslu jeho oživování – pak negativní stav již nepotřebuje vynakládat podstatnou část své energie za prvním účelem, jímž je projevování jeho vlastní existence. Takže pro tuto dobu je charakteristický posun od prvního prvku ke druhému, kterým je dovedení negativního stavu k jeho plodnosti – dle tvé terminologie, Petře, k jeho výhře čili vítězství.

 

Co to znamená ?  Důsledky, které jsou toho výsledkem, jsou ve skutečnosti tímto vnímaným posunem. A tento posun, který později zkušenostně prožíváte jako mnohonásobně se projevující, ale, a to je nejdůležitější, jako zdánlivě rušivý vjem nepřítomnosti něčeho důvěrně známého, a tím se navracíme zpět k zahájení či počátku tohoto rozhovoru – absenci familiárního, je zajisté odchýlením se od prvního elementu. Jinými slovy negativní stav musel vynaložit jisté množství energie, aby projevil, že skutečně existuje, a tudíž poskytl platformu důvěrné známosti lidským tvorům, na něž má působit. Jemnosti svého působení a svých triků byl negativní stav v zásadě s to naučit lidi věřit, že fakticky existovala základna důvěrně známého a základna toho, co se může v uvozovkách vyložit jako „dokonalý život“ na planetě Nula.

 

Takže, Petře, vidíš, že je tu souběžnost v otřásání ohromné a úsporné tendence individuí, aby vnímala „dokonalý život“ na planetě Nula, a tudíž aby využívala svůj dvojaký výklad „dokonalého života“ jako vztažný bod veškerého působení a všech aktivit, které podnikají. Ale souběžně na druhé straně mince je tu ponětí toho, že existuje absolutní duchovní anarchie, která se tak dobře projevuje u mnoha mladých lidí, u nichž zcela a úplně absentuje cokoli důvěrně známé, a tudíž vše, co je jim důvěrně známé, je to, co důvěrně známé není.

 

Tento posun či toto oddělení v pseudokontinuu na planetě Nula naznačuje, že posun energie se nyní fakticky přiřazuje ke druhému elementu přivedení negativního stavu k jeho pseudovítězství. To jest, jak se opakuje, neexistuje již potřeba či sklon vynakládat energii na to, aby se předvedlo, že planeta Nula je v podstatě místem, jaké má být.

 

Takže s tímto posunem přicházejí zřejmé důsledky pro agenty pozitivního stavu na planetě Nula. A je důležité, že to je náš první bod kvůli faktu, že jste také dobrovolně sdrátováni ve formě lidských tvorů na planetě Nula – ačkoli se z milosti a pocty Pána Ježíše Krista v okrajovém smyslu převíjíte – stále ještě potřebujete částečně přijímat a, což je mnohem důležitější, vnímat svým lidským  uzpůsobením to, co zde nastává. Je to jediný způsob, jakým byste to mohli prožívat, přijímat, upotřebit a chápat, a tudíž umožnit druhým toto poznání. A toto je nyní velmi důležité kvůli pochopení toho, kde se nacházíte a do čeho se hodíte.

 

Proto postupme k bodu druhému. A mimochodem: V procesu přepisu, jak ti ráno postupuje, se ciť zcela svobodně při rozpravě o tomto bodu.

 

(2)

Bod číslo dva se, Petře, vztahuje k tobě osobně. S ohromnou radostí je ti věnován s připomínkou, že to pochází z Absolutní štědrosti Pána Ježíše Krista. Jak nyní víš, tvá pozice a mise je vskutku spojena s oblastí napomáhání druhým při objevování toho, co ve velmi jednoduchém smyslu přibližuje Absolutní pravdu. Tímto objevováním, tímto procesem a, což je nejdůležitější, tímto nadáním, které jsi obdržel, jsi položil značný důraz na toto své poslání jako takové a přiložil jsi mu velký význam. Avšak v této chvíli je časově vhodné a náležité tě požádat, aby ses seznámil s několika novými věcmi, které jsou následující:

 

Jak bylo uvedeno v bodě jedna, je včasné a důležité, aby se opět na světlo ramp dostalo povědomí toho, že by bylo krajně nevhodné pro cokoli z Nového zjevení, aby se to stalo zastaralým. Co to tedy znamená, co se tebe, Petře, týče ?  Můžeme začít pohledem na metody a praktiky, které se doposud užívaly. A říká se stručně, že se, jak je ti známo, Nové zjevení ve své čisté ideji – formě spíše než, jak bychom řekli, ve formě archivní jako psaná kniha – ve kteréžto podobě tato idea – forma nastala na počátku – Petře, nemůže nikdy stát zastaralým. Protože vlastní této ideji – formě, která vyvěrá přímo z Absolutní energie Uvědomění Pána Ježíše Krista, je vestavěný bezpečnostní činitel, který způsobuje, že nic v ní se nemůže stát ničím jiným, než obnovujícím se. Jinými slovy v absolutní vizi není Nové zjevení ani knihou, ani přepisem, ani ničím jiným než krásnou ideou energie světla, která se neustále obnovuje a znovu rodí. Toto je jeho nádherná forma v pozitivním stavu, Petře. Při potřebě, aby byla k dispozici lidským a jiným tvorům v rozmanitých součástech stavby multivesmíru, bylo nutné, aby na sebe vzala psanou formu. Na určitý čas je to jediný způsob, jakým se může přijímat náležité šíření takové energie.

 

Avšak co je předmětem stárnutí, jsou metody a praktiky. Na planetě Nula bys nyní mohl pojímat následující: Protože metody a praktiky jsou elementy, které jsou zajisté z planety Nula, mají charakter svého času a prostoru. Je typické – protože jsou nástroji tvého chápání v říši a oblasti lidskosti – že by se mohly stát novým terčem posunu, který vnímáš. A protože negativní stav již nevynakládá energii na první element, kterým je demonstrace jeho uvědomování nebo existence, a protože se nyní posouvá ke druhému bodu, který je  důsledkem a následkem, ohnisko energie se stává více jak terčem, Petře.

 

Všechny rozpravy o zrcadlení a předcházejících elementech minulého roku byly předchůdci této skutečnosti. Tu se splétá nebo se rozvíjí překrásná logika, která je pochopitelná ve smyslu následku negativního stavu. Jak se uvádí, toto bude vhodné jen pro nemnoho vás, Petře, neboť jen nemnoho z vás se nachází v pozici, v níž jsou připraveni to pochopit. A proto se tu nyní v tomto bodě trochu odchýlíme, abychom ve formě poznámky pod čarou probrali následující velmi důležitou věc:

 

Neznepokojuj se prosím nedostatkem odpovědí od jistých jedinců, neboť se to v tomto bodě může popsat jako splývání různých forem vlivu, což je charakteristické pro zde-a-nyní na planetě Nula. Vezměme jednu formu za druhou a zkombinujme je. Jak víš, někteří jedinci neodpověděli na tvoji výzvu, kterou si rozeslal ve smyslu toho, aby se požádalo o doplnění Nového zjevení novými údaji. To ukazuje na něco zvláštního v čase a prostoru na planetě Nula. Ti co si zvolili neodpovědět, ve skutečnosti odpovídají na částečný iniciační prvek uvnitř svého vlastního jsoucna. Více o tom bude řečeno později. Neznamená to prostě, že odpadli. Odpovídají na určité popudy. A jak víte, protože jsou rozmanité stupně přijetí Nového zjevení, jsou určití jedinci taktéž náchylní k různým úrovním reakcí na energii negativního stavu.

 

S tímto na mysli by se nyní mohlo tušit, že není-li zjevné zavázání se Novému zjevení dostatečné k tomu, aby se vyhnulo náklonnosti k energii negativního stavu, bylo by třeba tak řečeno zvýšit vlastní závazek. Ale to již není udržitelný argument, a není z následujících důvodů:

 

Každý, potenciálně každý, kdo se vtělil na planetu Nula, má určité a zvláštní aspekty spojené se svým posláním, které jsou striktní záležitostí mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem. A je časově vhodné a užitečné si nyní uvědomit, že je-li někdo ze 75 % zavázán Novému zjevení, neznamená to, že tento jedinec je líný, přelétavý či jakýkoli, ale znamená to spíše, že jisté energie přítomné na planetě Nula v této chvíli spouštějí tuto jednotlivou demonstraci a manifestaci toho, čím tito jedinci jsou. Pozicí, ve které se nacházejí, slouží proto veškerému Stvoření jako krajně cenný příklad. Proč je to nyní z časového hlediska vhodné ?  V podstatě proto, že nyní je vše na úrovni vytváření příkladu ve zkušenosti. Slouží to jako velmi, velmi užitečný příspěvek všem jednotlivcům v tom, čím a kým teď právě jsou. A nejdůležitější skutečností, kterou budeme dnes probírat, je pro vaši informaci, Petře, Marku a vy všichni ostatní, to, že představa ukládání z vnějšku dosáhla velmi, velmi důležité úrovně.

 

Co by se doposud  charakterizovalo jako zevní nátlak, má ve skutečnosti nový význam. Jestliže je příležitost pohlížet na pojímání nátlaku, jak se popisoval a vnímal dříve, pak je tu krajně velký rozsah informací, které by byly ponechány stranou. Protože s posunem negativního stavu, který je ovšem nyní nutný a správný, se pojetí nátlaku dostává na velmi, velmi citlivou úroveň. A tohoto rána je pro tebe a Marka, Petře, včasné, abyste pochopili, že nyní má nátlak nový potenciál. Jinými slovy: To, co nebylo doposud nátlakem, je jím teď, a je to proto, že kvůli posunu energie jsou jistí jednotlivci spojeni s jednotlivými úrovněmi či jednotlivými ideologiemi. Tyto ideologie se vyvolávají duchovní formou. A tudíž jedinec dochází k úplnému uvědomění toho, proč se má či začíná spojovat se svými vlastními duchovními předpoklady, což pak zpětně přivádí k rozpravám o tom, proč daný jednotlivec byl stvořen ve světle či v … to je poněkud obtížný bod, Petře. Zopakujme si zas a znovu toto: Je tu idea, velmi zásadní idea dohody mezi jednotlivcem a Pánem Ježíšem Kristem. A to se v metaforickém smyslu může vnímat jako to, jak je jednotlivec stvořen, a skrze to dostáváme kód či rozvoj účelu, kvůli němuž bylo jednotlivé  individuum stvořeno či zfabrikováno – ať by se jednalo o jakýkoli případ. A ten kód by se mohl kvůli pochopení obrazně popsat jako počítačový čip, Petře.

 

V tomto čipu jsou zahrnuty programy působení a chování tohoto jednotlivce, které jsou specifické jen dle dohody, kterou tento jednotlivec učinil s Pánem Ježíšem Kristem. Ta určuje působení individua a jeho chování po celý jeho život. A nyní přichází to, co je závažné a kritické, Petře, neboť se tím doplňuje pojetí životní cesty. Toto je nejkrásnějším poselstvím. A je to proto, že kvůli srozumění mezi jedincem a Pánem Ježíšem Kristem, což se může vnímat jako naprogramované v tomto počítačovém čipu, odrážejí tyto události a následnost podél životní cesty toto naprogramování. A tudíž jsou v průběhu životní cesty také nedílnou součástí tohoto naprogramování určité reakce, které jsou spuštěny rozličnými energetickými úrovněmi – ať jsou z negativního stavu, či jakékoli jiné.

 

Takže se dá říci, že pokud má někdo dohodu s Pánem Ježíšem Kristem být po určitý čas v blízkosti Nového zjevení, aby se vykonala určitá práce, uskutečnili se určité prvky a vytvořilo se východisko pro další pokračování, a nyní se tento jedinec kvůli nějakým důvodům vnímá jako uchylující se od Nového zjevení, jeho poslání bylo nicméně splněno, pokud učinil vše, co bylo předem naprogramováno a dohodnuto mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem. Tehdy vykonal tento jednotlivec svou práci. A to odchýlení je zajisté také fakticky předem naprogramovaným prvkem. A není to odpadnutí, jak někdo může pociťovat kupříkladu u těch, co odpadnou od babtistické církve. Neboť kdyby tomu tak bylo, byli byste všichni ztraceni.

 

Ale co je teď závažné, Petře, a včas se to dostává do vašeho povědomí, je představa nátlaku. Není-li tato informace odhalena, pak se tito jednotlivci samozřejmě prostě vnímají jako odpadlíci či jako ti, kdo se odvrátili kvůli nějakým periferním elementům. Ale důležitý je teď následující scénář: Předpokládejme, že je tu pořadí, v jakém mnozí přicházejí k Novému zjevení v jeho formě na planetě Nula. A jeden za druhým tito lidé odpadají – jak se všeobecně pociťuje – a v době přechodu by tu byli jen tři z vás. Pravda by byla stále pravdou bez ohledu na to, jak do někoho jiného vstupuje či jak ji kdo vnímá, či na cokoli jiného. A byť je to prostě jen hypotetické vylíčení – je tu včasné, že každý jednotlivec, který přichází do styku s Novým zjevením – tedy každé individuum na planetě Nula, má svoji zvláštní roli ve vzájemné mezihře, ve které se vytváří pozice pro náležité následky na planetě Nula. A to zahrnuje ty, kteří přijdou do styku s Novým zjevením, a též ty, kteří s Novým zjevením nezůstanou, jak to vnímáte vy.

 

S tímto na mysli  lze pojem vkládání z vnějšku probrat v přijatelné formě. A nyní se můžeme vrátit a v zásadě uzavřít tuto poznámku pod čarou, Petře. V pojetí ukládání z vnějšku, jak se mu rozumí v samotném lidstvu, se na něj pohlíží dvěma způsoby: Především je ve skutečnosti vše přítomné v pravé duchovní realitě na planetě Nula vloženo z vnějšku. Je to ale na druhé straně to, co se od planety Nula požaduje, aby mohlo nastat ponaučení. Takže jak jste přicházeli na planetu Nula jako agenti pozitivního stavu, souhlasili jste s tím, že přijmete metody a způsoby vkládání z vnějšku jako svou prvořadou metodu poznávání.

 

Kdyby dozajista nebylo na planetě Nula žádného vkládání z vnějšku, veškeré poznání by vyvěralo a prýštilo z nitra – jak je náležité a správné. A tak vy, kdo jste agenty pozitivního stavu, působíte ve skutečnosti duálně, přičemž je tu stránka vnějšího vkladu, ve které např. přicházejí poselství v psané formě, takže mnozí, kdo četli Nové zjevení, je ve skutečnosti četli jako konstrukci, která přišla z vnějšku. Jinými slovy z knihy do jejich vědomého uvědomění. Ale souběžně je tu činitel intuice, který je opakem vložení, který verifikuje a potvrzuje takové informace a potvrzuje jejich platnost pro daného jednotlivce.

 

To je ovšem metoda, která je povětšinou vyhrazena agentům pozitivního stavu – jak těm, kteří jsou s ním nyní otevřeně spojeni, tak i těm, kteří s ním spojeni nejsou nebo skrytě. Zajímavé je však to, že tento prvek se v narůstající míře zmenšuje. Znamená to tedy, že vlastní lidští tvorové doposud měli příležitost a  schopnosti se přinejmenším v jistém ohledu dotknout tohoto pojetí ve svých životech – pojetí opačného k vložení z vnějšku, kterým je osobní, intuitivní typ objevování. Jelikož ale i to si negativní stav přivlastnil, je nyní důležité, že toto bude vskutku dostupné jedině těm, kdož rozmanitými způsoby vedou za ruku jiné. Např. Margaretina školka, tvoje úsilí, Petře. Skrze dílo, které ty a Marek a někteří další konáte, pomáháte lidem s odpovědí na jejich vlastní otázky. A je jen málo lidí, kteří k vám nyní kvůli tomu přistupují. Ale zajisté je se stále o co zajímat v psaném slově Nového zjevení. Ohniskem je nyní pomoc, aby se podpořila tato samotná schopnost v jiných. A to je něco velmi nového, na což se nikdy před tím nesoustředila pozornost, protože v minulosti množství této energie procházelo jinými kanály, což bylo velmi potřebné a nutné.

 

Porozumět nyní opaku vkládání z vnějšku znamená v podstatě pomáhat  a být nápomocen druhým, aby byli nejprve s to klást své vlastní otázky a za druhé na ně získat odpověď. To v podstatě pomáhá rozvíjet proces intuitivního uvědomění, bez něhož je každý, kdo provádí přechod do duchovního světa, neschopen působení. A důvod, proč je toto nyní včasné, je ten, že i v Nové škole je posun, Petře. To, co je zatím vodné říci a co je nyní dostupné popisu, odráží v podstatě skutečnost, že přijímání do Nové školy má kritéria. Dobrovolnost je nejzávažnějším kritériem. Za druhé je to ale vykázání určitých základních dovedností. To přináší otázku podmíněnosti. A ta je úvodem k bodu třetímu.

 

Vaše odpovědnost je nyní také spojena s podmíněností. Jak víte, a toto je velmi důležitý bod, je Absolutní láska Pána Ježíše Krista bezpodmínečně přístupná všem. Avšak odpověď a odpovědnost za odpověď se zakládají především na ochotě přijímatele čili na ochotě objektu. Protože Absolutní láska, Božské milosrdenství a Odpuštění Pána Ježíše Krista jsou přístupné každému, je jedinou nutnou podmínkou pro odpověď, aby tu u příjemce byla ochota přijímat takovou Božskou lásku, Božské milosrdenství a Odpuštění, a tudíž zahájit cestu porozumění tomu, co to ve skutečnosti znamená.

 

Prvním elementem této skutečnosti je uznání, že taková Božská láska, Božské milosrdenství a Odpuštění zajisté existuje. Jestliže je to vskutku milník – a zajisté to bude, Petře, milníkem pro mnoho, mnoho, mnoho, mnoho lidí – bude to počátkem a poslouží to jako kritérium přijetí do Nové školy. Ale je zde včasné a vhodné uvést, že s tímto posunem a energií, Petře, je tu teď jakési zmenšení uvědomělosti toho, že tato nepodmíněnost může především existovat a že se může za druhé použít, rozeznat a být božsky přítomná v lidských životech.

 

Je právě načas pohlédnout na jistá individua, která jsou dle tebe, Petře, tak sešněrovaná, že nemají žádnou základnu či oporu pro rozpoznání byť i nejzákladnějších prvků toho, proč existují. Vidíte, že je to tam, kde se nyní nachází terč negativního stavu – v završení cyklu zaměřování se na tuto energii. Protože tento posun proběhl  také k této nové formě a k novému soustředění energie, toto soustředění se ve skutečnosti stává velmi, velmi zásadním prvkem ochoty. A je tudíž časově vhod, že jste nyní požádáni – a to se ještě v průběhu tohoto víkendu bude rozebírat – abyste porozuměli tomu, jak se může vaše metoda působení ve vašem bytí na planetě Nula začít obracet k představě této ochoty. V zásadě by bylo užitečné shrnout, jak to může nastat.

 

Především jsme v poznámce pod čarou popsali, že každý má zvláštní dohodu, známou jen jemu a Pánu Ježíši Kristu, kvůli níž a jíž přichází do jsoucna a bytí. Ta tudíž nastavuje jeho působení, jak se popisuje v metafoře o počítačovém čipu. A ustanovuje také pozici pro vaše působení jako reakci na ně. Protože každý na planetě Nula má své poslání – a vy to můžete vnímat tak, že jeho misí může být, aby se houževnatě vyhýbal Novému zjevení, a že může být jeho posláním být nejzavrženíhodnějším kriminálníkem, sociálně úchylným, či čímkoli jiným. A snad může být jeho posláním podpořit poselství, která přicházejí od Pána Ježíše Krista a z Jeho/Jejího Nového zjevení v nejširším ohledu. Měli byste ale vnímat všechny jednotlivce tak, že mají svou vlastní dohodu. A může se to popsat tak, že je jejich prací  přebývat určitým způsobem na planetě Nula. A je tedy nyní načase říci – a toto je velmi nové – že oni jsou ve skutečnosti součástí důsledků Nového zjevení, protože svým způsobem, na základě vlastní dohody s Pánem Ježíšem Kristem pomáhají tím, že slouží jako nejrůznější příklady na cestě životem.

 

Takže vidíte, že Nové zjevení by nemohlo mít svůj dopad, kdyby se jistá individua dobrovolně nepodjala na tyto pozice, které by ilustrovali, proč je Nové zjevení absolutně podstatné. Takže každý jednotlivec, který vchází do jsoucna a bytí, se v zásadě přidržuje své zvláštní pozice v celkové osnově projevovaného. Takže je zřejmé, že některá individua jsou dobrovolně negativní, jiná kolísající a jistá souhlasila ze své odpovědnosti a volby podporovat Absolutní slovo Pána Ježíše KristaNové zjevení.

 

 

Petr: Takže tu musí být kontrast. Musí tu být kontrast mezi někým, kdo nanejvýš podporuje Nové zjevení, a někým, kdo je zavrhuje.

 

Pán Ježíš Kristus: To je pravda sama, Petře. A je jí vlastní ohromné a krásné porozumění zde-a-nyní. A je to tak krásné, Petře, protože se tím rozpoznává třetí bod souhrnu, kterým je ve skutečnosti to, že nikdo není zatracen, dokonce ani pseudotvůrci. Není nic krásnějšího, než oznamovat tuto nádhernou zprávu všem ve stvoření, protože to ve skutečnosti znamená v nejkonkrétnějším smyslu, že negativní stav je experiment.  A tudíž nikdo není zatracen – nikdy. A je-li v některém bodě nutné opětovné nabytí energie, je to Absolutním Božským milosrdenstvím, Láskou a Odpuštěním Pána Ježíše Krista, že se tato energie ve své nejelementárněji poskytnuté formě navrací ke svému pozitivnímu zdroji.

 

Protože tato krása a prostota skutečně odráží zaobalení všech věcí, může to sloužit jako velmi krásné opětovné ujištění všem jednotlivcům, Petře, ať kdy měli, či neměli možnost číst Nové zjevení na planetě Nula, že budou mít tuto možnost čtení, až přijdou do duchovního světa. Je tomu skutečně tak.

 

Jak se to v tomto bodě dotýká jednotlivců na planetě Nula ?  Začněme nyní s jednotlivci, kteří jsou spojeni s tvým kruhem, Petře. Jsi teď požádán, abys pohlížel na jiný modus působení. Opakuje se, že se to počne rozvíjet v průběhu tohoto víkendu. Protože tato informace je k dispozici a připravena, jsou tu jisté nutné podmínky, které spadají do odpovědnosti, kterou má každý jednotlivec. Nyní to lze ve zvláštním smyslu popsat jako následující:

 

Ve své vlastní štědrosti jsi schopen vzít některá individua takříkajíc za ruku. Tím se jim ohromě pomůže. Můžeš ale také, Petře, očekávat, že je tu jaksi na okraji sklon se spoléhat na tvé vedení. A někteří jednotlivci, a to se ti dostalo do podvědomí během doplnění, přistupovali k doplňkům ve smyslu toho, že je obdrželi jako překrásná doplnění novými údaji a jako nové informace od Pána Ježíše Krista. Ale jiní, kteří jsou na částečně jiné úrovni svého vývoje, se na ně počali spoléhat. Co se stalo důsledkem tohoto spoléhání se, je to, že se báli učinit jakýkoli pohyb bez tvého souhlasu, Petře. Co to nyní znamená?

 

Doufejme, že se těmto několika individuím v této pozici dostane schopnosti znovu se spolehnout na vlastní intuici. Namísto přímého spoléhání se na rozlišování tak řečeno každého jejich pohybu se snad stanou objekty soustředění pomoci, aby nyní mohli v intuitivním smyslu pohlížet na události vlastního života spíše tak, že jsou z vlastního rozhodnutí, a tedy se jim předkládají, aby je mohli prodiskutovat. Rozdíl je tu tento: jsou-li tu ti, kdo jsou spojeni s Novým zjevením a kteří jsou neschopni rozumět nástrojům, které mají, a tudíž je využívat, pak to v zásadě bude pro negativní stav střelivem, a oni se stanou ve skutečnosti terčem.

 

Toto je úvodem zajímavého bodu: Ti, kdo mají informaci Nového zjevení, ale chápou ji nevhodně, se tedy stanou více terčem než dokonce i nejnižší z nejnižších pekel, Petře. A to je nyní zajímavý bod k diskusi, neboť zatímco náležité pochopení všech prvků, které vyvěrají z vlastního náležitého pojetí Pána Ježíše Krista a vztahu s Ním/Ní, učiní vlastní bytí v negativním stavu sotva kdy vnímatelné pseudotvůrcům, ti, kdo mají tuto energii a tyto nástroje, ale vnímají je a vyjadřují špatně, se pak stávají jakoby jasným světlem pro ty, kdo jsou v nejnižších peklech, Petře. Jinými slovy stahují na sebe pozornost jako bolavý palec.

 

Kvůli velkorysosti, kvůli dávání a kvůli náležitému chápání všech duchovních prvků je tedy důležité, aby se tito jednotlivci, kteří jsou spojeni s Novým zjevením, ze svého srdce, vlastním výběrem, ze své svobodné vůle a volby skutečně spoléhali na opak vkládání z vnějšku – což je jejich vlastní intuice. Protože potřebují-li být vskutku vedeni za ruku do pozitivního stavu, do dalšího přechodu, musí jim být opět položena otázka dobrovolnosti, protože každé individuum stojí jako jednotlivec před Pánem Ježíšem Kristem. Je dobré si to zapamatovat. Je to důležité.

 

V tomto bodě je důležité a pozitivní si uvědomit, že s tímto posunem se vyžaduje i posun ve vašem působení – některý bude ve skutečnosti poněkud drastický, Petře, jestliže si ovšem zvolíte jej takto vnímat a pohlížet na něj. Ale drastický jen ve své pozitivní souvislosti, a ne v negativní. A opětovně: ohniskem jsou metody a praktiky. Důležité je, že metodami a praktikami je to, co je viditelné negativnímu stavu. A ačkoli je vždy docela krásné chápat, že vskutku není nic zatraceno a že s tím uzavřením negativního stavu přichází porozumění tomu, že experiment bude mít následky a že všechny elementy, které do tohoto experimentu vstoupily, se spravedlivě navrátí jejich oprávněnému vlastníkovi, je důležité nyní pochopit a uvědomit si, že jak experiment pokračuje, vychází z toho, že důsledky, činy, reakce a metody i praktiky těch, kdo si zvolili se v něm účastnit, se nyní stávají daleko více viditelnými na jevišti planety Nula. To jest tam, kde představa  zodpovědnosti hraje velmi důležitou roli.

 

Jak víš, Petře, negativní stav nenávidí zodpovědnost, a tudíž bude dělat vše, aby zabránil jejímu náležitému porozumění. A přece paprsek nyní spočívá na zodpovědnosti a je nyní velmi důležité si uvědomit, že náležitý příklon k ní a její řádné pochopení je nutné pro správné působení v rámci parametrů času. To bude v praxi znamenat jakousi generální opravu metod a praktik, protože s náležitým pochopením, s posunem správného chápání přichází také posun ve vyjádření toho chápání. A nyní přišel čas tohoto posunu.

 

Aby se nyní založilo východisko pro zbytek rozpravy o tomto víkendu, požaduje se po tobě ze stanoviska svobodné volby pár maličkostí. Především by bylo dobré prohlédnout si nyní znovu seznam tvých otázek, ne kvůli tomu, abys je teď položil, neboť se můžeš tázat zítra. Co se tvé osoby týče, Petře, vezme-li se za základ to, co přišlo dnes ráno, a pochopení  posunu v energii k následku, jaký je nyní protikladem k perifernímu, a také pochopení ve smyslu doplnění novými údaji o pozici každého, můžeš tyto otázky prostě projít kvůli případné oprávce záměrů, s jakými byly tyto otázky na počátku postaveny. Svobodně můžeš tyto otázky položit zítra.

 

Je to nádherná příležitost prozkoumat znovu povahu těchto otázek, než se položí. A může to také posloužit jako začátek informování ohledně Danovy otázky a Danovy zapeklité situace. A opět se ti připomíná – toto je druhý bod – že pozice každého, jeho obtížná situace, jak to lze nazvat, vyvěrá z jeho souhlasu mít svoji vlastní zvláštní cestovní mapu na cestě životem. A tudíž všechny elementy, z nichž sestávají jejich cestovní mapy, a tudíž všechny zkušenosti, které jednotlivec zažije na této cestě životem, jsou dozajista specifické vzhledem k tomu, čím jedinec je, a k tomu, co dobrovolně uvádí jako příklad kvůli prospěchu všech. A tedy se také nemůže odehrát nic bez předchozí dohody a smlouvy mezi tímto jedincem a Pánem Ježíšem Kristem. V tomto bodě je to velmi, velmi důležité, protože je to jistě podstatou odpovědnosti, Petře. Když se tomuto rozumí, pak se může započít s odstraňováním prvku náhodnosti, jenž se někdy zdá doprovázet to, co se stává lidem. Jak víte, nic není náhodné.

 

S tímto v mysli můžeme nyní uzavřít toto setkání. Ale nejdůležitější je, jak se opakuje, Petře, že se má zvětšovat ohromný vděk, protože je nyní důležitý a v ohnisku leží posun od metod a praktik k pravdě. Jak se již uvedlo, je prospěšné přemýšlet o tom, že v Novém zjevení by mohlo zestárnout pouze to, co je spojeno s praktikami čili zevními elementy působení na planetě Nula. S tím na mysli můžete opět započít shledávat, že je nyní k dispozici nový potenciál působení. A používá se nyní slov, která jsou jedině použitelná k tomu, aby se to mohlo popsat. V podstatě se to, z čeho toto nové působení sestává, dá popsat následujícím obrazem:

 

Nové zjevení, jak je viděno z této strany (pozitivního stavu), je ve skutečnosti ohromným bílým světlem úplného poznání a vědění veškerých absolutních pravd, které vyvěrají z Pána Ježíše Krista. Jestliže tedy někdo něco zná intuitivně, v podstatě nepotřebuje provádět slovní popis. A v zásadě je Nové zjevení na této straně známo v této formě. To je absolutní pravdou – v pozitivním stavu. Nyní se zde uvádí to, že forma Nového zjevení na planetě Nula – forma psaná – je v podstatě pro všechny úvodem do života pozitivního stavu. Ale v tomto bodě je nyní zajímavé uvést, jak může Nové zjevení postupovat a nebýt přesto mařeno metodami a praktikami. Proto se v zásadě zdůrazňuje, že jsouc ve své psané formě, v jazyce planety Nula a negativního stavu, je součástí potenciálu této situace to, že ho může negativní stav zvrhnout a zvrátit atd. Jinými slovy: jsou-li metody a praktiky úplně známy negativnímu stavu, pak se může, jak víte, zahájit jeho nákaza. Takže ohniskem je nyní a dnes uvedení modifikací  metod a praktik, aby se nic z Nového zjevení v podstatě nestalo starým. A jediný způsob, cesta a místo, jimiž a kde by se mohlo stát starým, je planeta Nula.

 

 

Petr: Dal bys nám instrukce o nových způsobech těchto metod a praktik?

 

Pán Ježíš Kristus: Rád. A přídavkem, Petře, a to je velmi důležité, je třeba pro každého ustanovit úvod k jeho osobnímu intuitivnímu ověřování a objevování instrukcí a těchto záležitostí. A je dobré dnes ráno říci, že jednou z věcí, kterou zajisté negativní stav využije, je universální  či globální pojetí instrukcí, neboť co se začíná velmi dobře hodit k parametrům negativního stavu, je představa universálního návodu. Platí však osobní návody, Petře. A ty se zakládají na souhlasu s vlastním takzvaným počítačovým čipem.

 

Petr: Takže poselstvím je, že osobní praktiky a metody jsou u každého individuální, a tudíž nelze poskytnout návody.

 

Pán Ježíš Kristus: To je pravda, ale, jak víš, jediným způsobem, jak jsme se mohli dostat až sem, je to, že tomu předcházel patřičný sled událostí. Jinými slovy: Písemná forma a veškeré tvé psané dílo a veškeré doplňky.

 

Petr: Doplňování novými údaji budou přicházet neustále, dokud jsem zde?

 

Pán Ježíš Kristus: Ve zvláštní formě, Petře. Bylo by obtížné a kontraproduktivní učinit prohlášení dopředu, že právě přijdou. Ale forma bude tím, u čeho dojde k posunu. Je to nutné proto, že když doplnění novými údaji přichází jako návod v očekávané formě, pak by ovšem i negativní stav také věděl, co se má očekávat. Absolutní obsah a, což je důležitější, absolutní pochopení toho, co tato doplnění skutečně obsahují a skutečně znamenají, vyžaduje prvek dobrovolnosti, který povětšinou není negativní stav schopen zažít. Negativní stav je ovšem schopen užívat stále stejné metody a praktiky. Takže klíčovým prvkem je ochota vidět pozitivní plody doplnění novými údaji, jak se vztahují na každého jednotlivce a jeho vlastní porozumění. Je to forma, co se mění. Protože, jak víš, Petře, je forma, která má povahu zde-a-nyní, dočasná a přechodná. Není vůbec třeba na ní záviset či ji zachovávat. A co je důležité a vskutku nádherné a pokrokové a podporované Pánem Ježíšem Kristem, je stálá novost a změna za účelem uspokojení z toho, co přišel každý udělat. A v této formě se uskutečňuje stálý přerod a stále obnovování. A to je to, co je krásné a vzmáhající se, proti čemu negativní stav bojuje, neboť jak by obnovování a obrození mohly být na planetě Nula možné?

 

Všechna doplnění jsou součástí cestovní mapy, Petře. Předpokládat, že metoda a praktikování budou správné a pravé nekonečně dlouho, by bylo nesprávné. Žádá se, abyste posunuli svoje myšlení ve smyslu toho, že doplnění jsou značkami na cestovní mapě, a tudíž významnými referenčními body pro ty, kdo je čtou. Toto je velmi důležité. Naznačovalo by to, že kdyby se potvrdilo, že jsou správné a pravdivé na věčné časy, pak by mnoho lidí mělo sklon je vidět jako neměnné, a nemající tudíž nikdy schopnost, aby je někdo změnil, něco k nim přidal či je doplnil novým či čímkoli. A je důležité si uvědomit, že doplnění představují pojem plynutí pozitivním směrem a v tom, jak můžete vidět, slouží svému nejhodnotnějšímu účelu.

 

Dnešní setkání by tedy posloužilo jako dostatečný úvod. Pokračovat budeme zítra ráno. V tomto úvodu jsou některé body nejasné. Lze si je vysvětlit a pochopit je během dne.

 

Co se týče Danova rozpoložení: To má dvě části. Vzhledem k první části musíš chvíli počkat, až se rozvine význam tohoto víkendového setkání. Ale, za druhé, se také rozumí, že v Danově rozpoložení není nic náhodného a že toto svou existencí jako takovou slouží velmi, velmi hodnotnému účelu a je důležité, že to pro Dana slouží dvojímu účelu: Prvním je rozpoznání a uvědomění si, že on je jediným člověkem na tuto práci, a nedílnou součástí toho je opětovné ujištění, že je tomu tak, neboť se opakuje, že nic se neděje náhodu. Je tu oddělená sada důvodů, kvůli kterým a pro které je zodpovědný a bude skládat účty za své výsledky Pánu Ježíši Kristu. Za druhé je tu ale skutečnost, že se to odehrává zde-a-nyní na planetě Nula a může to sloužit hodnotné funkci uklidňující změny. Žádá se, aby se vše ostatní  ve vztahu k tomuto rozpoložení ponechalo na zítřek, pokud proti tomu něco nemáš.

 

Děkuji ti tedy za tvoji snahu a, což je nejdůležitější, za tvoji novou ochotu, protože ta zasahuje dál za jakékoli představy či pojetí, které jsi ty či kdokoli jiný před tím kdy měl. Prostě se po tobě žádá, abys dnes přemýšlel o ochotě v její nejširší podobě.“

 

 

 

Dne 10. října 1993

„Tak začněme. Dobré ráno, Petře. Jako pokračování ze včerejška budiž nyní řečeno, že to, co přijde dnes, bude značně stručnější než úvod. Přesto bude dopad této věci významný.

 

Prvním elementem je nyní naznačení toho, že jste připraveni poznat něco, co je vskutku milníkem, Petře. Jak si pamatujete, včerejší úvod měl formu popisu metod a praktik. Co to teď znamená ?  V tvé mysli je prvek pochybnosti o věrohodnosti této informace, jsi ale znovu ujištěn, že ze své svobodné vůle a volby a, což je důležitější, svou intuicí si to ověříš a objasníš.

 

Protože se diskutovalo o vkládání z vnějšku, jsi nyní připraven si nově uvědomit, co tyto vklady z vnějšku znamenají. Byl jsi též požádán, abys zvážil otázky, které jsi měl položit jiným způsobem. Nyní to poslouží jako příklad, který zobrazí tento bod. Metaforicky bys mohl vše, co je přítomné ve tvém vědomém uvědomění na planetě Nula, popsat jako obrazovku. Všechny představy, události, atd. se promítají na obrazovku. Ale, jak víš, jestliže se chápe tato metafora obrazovky či filmového plátna, pak je to jen plocha, na kterou jsou vrženy všechny tyto představy. Avšak kdybys mohl vnímat představu pravdy, která je vším jiným než touto obrazovkou, pak by tato obrazovka byla tím, na co jsi připraven se dívat jako lidský tvor. Představ si obrazovku v divadle, Petře, ale je tam i vše ostatní přídavkem k této obrazovce: podpůrný mechanismus obrazovky, místnost za obrazovkou a také vše vně toho divadla.

 

Proč je tato metafora důležitá ?  Především jsi povzbuzován, abys viděl nejen to, co se promítá na obrazovku – co je včasné tak, jak se to jeví zde na planetě Nula – ale žádá se po tobě, abys začal myslet na vše ostatní, co se k tomu přidává. Jinými slovy na to, co je za obrazovkou. Začneš-li s tímto malým cvičením v metaforickém smyslu, začneš také chápat okrajové působení jistých sil, které jsou nyní aktivní.

 

Tento výklad představuje pro tebe nyní úvod a zjevení o několika působeních negativního stavu, který se dále zkondenzoval, jak se popsalo včera, v to, co by se dalo popsat jako podélné působení.

 

Takže zahajme rozpravu o Danově případu: Jak víš, když jsi s ním minulý večer hovořil, ukázalo se u něj jisté zlepšení. A bylo to právě včas, protože to souviselo s tvým výkladem a chápáním jeho pozice. Ale pro tvé porozumění, do té míry, jak se to týká tebe, Petře, a kohokoli jiného, se sděluje následující:

 

V zásadě sloužil Dan jako terč. Dobrovolně se rozhodl pro tuto pozici, ze své svobodné vůle a volby a při jemu udělených vlohách a schopnostech byl pro tento úkol nadán jako nejvhodnější. Co to ale nyní znamená ?  Proč se to hodí, že byl Dan terčem ?  Jeho zobrazení toho, jaké je to být objektem soustřeďování energií negativního stavu, bylo vhodné a včasné, neboť se tím předvádí možnost toho, co se nyní může stát. Jak víš, byli jste požádáni, abyste si uvědomovali, že se vyžaduje a je nutná změna na velmi, velmi jemné úrovni nejen ve smyslu přežití na planetě Nula, ale i ve smyslu toho, aby se v náležitém pořadí a pořádku splnilo vaše poslání.

 

Ve smyslu toho, jak jsi navyklý vnímat elementy Nového zjevení, Petře, je toto nutně nepochopitelné. Ale nyní je nutné, abys nanovo upravil přístup, a jsi prostě požádán, abys ho v tomto bodě nanovo upravil tím, že ve skutečnosti postoupíš nad metody a praktiky. Protože metodami a praktikami se působí do té míry, jak se na ně pohlíží na planetě Nula.

 

Ale v pozitivním stavu nejsou ve skutečnosti  žádné metody a praktiky – je tu prostě život Nového zjevení pozitivního stavu. A ten je absolutní čistotou v nanejvýš krásné podobě.

 

Ale jak víte, a to poslouží jako potvrzení, může absolutní stupeň uvědomění tohoto zvláštního života v pozitivním stavu přinést plody jen tehdy, jakmile negativní stav naplní svou posloupnost a svůj účel. Nyní ale, dáme-li to vše dohromady, můžeme položit otázku, co to tedy znamená žít nad metodami a praktikami ?  V podstatě – kvůli tomu, že jste na planetě Nula – existuje nějaké zdání uvědomělosti či poznání, které je vám třeba mít. To je jistě pravda. Ale tím se vracíme zpět k prezentovanému obrazu uvědomění toho, co je přítomné na obrazovce. Jinými slovy to, co je přítomné v říši planety Nula ve srovnání s čímkoli jiným, jsou v podstatě metody a praktiky. Jsou tím, co se prezentuje na obrazovce.

 

To lze dále objasnit, uvažujeme-li v pojmech filmu. Když sledujete film, či vnímáte svůj život jako film, máme tu posloupnost scén či událostí, kterými se prochází při účasti v takovém filmu. Ale co nám to začíná říkat ?  V podstatě je tu uvědomení, že se někdo účastní ve filmu – jako účastník či herec nebo jakkoli jinak. Je tu ale také absolutní vědomí znalosti toho, že jiní ho sledují, obzvláště Pán Ježíš Kristus. Takže v rámci parametrů scénáře filmu existuje působení, které se může vztahovat k vašemu životu na planetě Nula. Je tu také globální, universální uvědomění toho, že to vidí ostatní, jakož i Pán Ježíš Kristus. Můžeme-li to ještě dál zredukovat do jednodušších pojmů, můžeme říci, že negativní stav pozoruje pokrok rovněž jako Pán Ježíš Kristus.

 

Co se však stalo, a to je nové, Petře, je to, že negativní stav – skrze proces kondenzace, který podstoupil, kvůli volbám všech těch, kteří si zvolili se na tom podílet, a protože forma energie zaujala více podélný, a tím účinnější přístup – studoval jisté metody a praktiky, které – což bylo tehdy fakticky vhodné – užívali agenti pozitivního stavu na planetě Nula – a staly se mu nyní známé. To je důležitý faktor.

 

Danovou pozicí a jeho ochotou podstoupit tyto potíže minulých týdnů, jste uvedeni do toho, abyste ve smyslu lidské vnímavosti poznali velmi hmatatelně, reálně a konkrétně to, že faktor kondenzace negativního stavu ve smyslu zaměření energie je velmi, velmi reálný.

 

Vám to, Petře, naznačuje, že negativní stav získal znalosti metod a praktik. A ačkoliv je pro vás obtížné, si to osobně uvědomit, je tomu nicméně tak. Jak s tím tedy zacházet?

 

Pro vás je nyní důležité si uvědomit, že nyní není cestou, aby se to popisovalo psanou či slovní formou s tím, že se to pak využije jako návod, protože – jak se znovu opakuje, co bylo uvedeno včera – návody byly již zahrnuty pod negativní stav. A kvůli podélné transformaci energie je terč v této podobě, jak se to krásně ukázalo a uvedlo jako příklad v Danově případě, velmi, velmi reálný a zasažitelný. Více se vám dostane, až projdete procesem intuitivního verifikování toho všeho, což se odehraje za čas, Petře.

 

Jsi ale požádán, abys provedl jistá opatření. A jsi požádán je udělat v následující formě: Včera tu byla zmínka o zevrubné prohlídce, pečlivém prozkoumání otázky, života atd. je to hodnotný nástroj, neboť nyní můžeš vnímat tento proces skrutinia – namísto prohlídky starých forem, které jsou nevhodné – a můžeš nyní zviditelnit tento postup v procesu otvírání dveří.

 

Mysli na chvíli na to, jak otvíráš dveře, a na účinek, jaký toto otevření má. Sedíš-li v pokoji s mnoha dveřmi, které jsou všechny zavřené, místnost se pociťuje jako temná a uzavřená – což je současný stav negativního stavu na planetě Nula. Otevřeš-li však dveře, je dovoleno vstoupit světlu a rovněž vzduchu a následně jsi s to projít ven dveřmi a ostatní zase vejít dovnitř. A otevřeš-li mnoho dveří do této místnosti, nezůstala tu již místnost, ale je tu prostě otevřený prostor. Tento obraz možno nyní použít na to, jak teď přistupovat ve svém působení k planetě Nula. Neboť jak vidíš, že ve smyslu výkladu metod a praktik vše, co jsi přijal, co jsi sepsal jako způsob, jak působit, se stalo více jak kdykoli předtím podřízeno negativnímu stavu. Proč je tomu tak?

 

Do této chvíle existoval vysoký stupeň bezpečnosti, který obklopoval působení Nového zjevení na planetě Nula. Byl sis toho vědom. Ale kvůli současné rozmanité úrovni přístupu a sklonů, které předvádějí ti, kdo čtou Nové zjevení, –  a zvláště uvedeme příklad tebe samotného, kdož zaujímáš jistou pozici chápání, a někoho jiného, například tvého přítele Manfreda, se kterým pracuješ. Je nyní nepochybně rozumné předpokládat, že vaše úrovně duchovního rozvoje – vaše odpovídající úrovně duchovního rozvoje – jsou odlišné. Jsou-li tudíž odlišné vaše úrovně duchovního rozvoje, jsou tudíž nepochybně odlišné i úrovně vnímání. Chápeš to?

 

Je-li tomu tak, pak co pociťuješ a vnímáš na úrovni intuice, bude u tebe inherentně jiné než to, co vnímá Manfred. Je to proto, a pokračujeme tak v tom, co se popisovalo včera, že Manfred se nachází v jisté pozici soustředění na problémy a vlastní faktory svého vlastního života, které se dostávají do popředí jeho uvědomělého vědomí skrze tvoji pomoc, Petře. Rozumíš ?  Ty, Petře, na straně druhé, jsi zcela jinde. Nyní je ale zajímavé vědět, že vzhledem k jeho pozici je tu stupeň citlivosti, který se na tebe nevztahuje. Znamená to tedy, že působení a nátlaky negativního stavu budou s ohledem na tebe a něho odlišné.

 

Je tomu tak proto, že on si dle principu zodpovědnosti a odpovědnosti zvolil projít svým procesem duchovního uvědomění v přesném časovém okamžiku na své vlastní časové linii negativního stavu planety Nula. A ty jsi souhlasil, že projdeš svým vlastním ve svém zvláštním čase na časové linii planety Nula.

 

V tomto bodě je ale závažné to, že různí lidé jsou citliví na různé úrovně energií z negativního stavu. Je velmi důležité si tento princip uvědomit. Předpokládat, že je tu všeobecná ochrana společná a účinná pro všechny na stejném stupni a stejné  úrovni, je mylné. A znovu se ti tímto nyní prohlašuje, že je to pravda. Je to pravda proto, že každý je individuálně zodpovědný Pánu Ježíši Kristu. Každý učinil své volby v určitém sledu a zvolil si být zodpovědný za svůj vlastní sled rozhodnutí. Sekvence voleb se zajisté odehrává v čase a prostoru, protože to je svět, kde se nyní nacházíte. A tudíž by nebylo možné, aby všichni podstoupili tutéž úroveň, tentýž stupeň a touž formu duchovní transformace, neboť by se tím především porušila svoboda volby. A v podstatě to, Petře, znamená toto: Poselství a doplňky novými údaji a zajisté sám obsah celého Nového zjevení v jeho úplné psané formě vnímá každé individuum odlišně, dle charakteru své vlastní pozice ve svém vlastním duchovním rozvoji.

 

V tomto určitém bodě to je velmi fundamentální skutečností. Týká se to nyní představy o metodách a praktikách následujícím způsobem: Ti, co jsou začátečníky ve svém procesu duchovního rozvoje, budou mít sklon lpět na ustanovených metodách a praktikách, protože se to vztahuje k pojetí důvěrně známého, jež bylo popsáno včera. Pokud jednotlivec významně nerozvine úroveň zkušenosti či uvědomění či toho, že se nachází za bloky, jak by se mohlo říci, pak bude zajisté tendencí, která je normálním, v lidském tvoru zabudovaným faktorem, chytat se důvěrně známého.

 

V tomto bodě a jak se o tom zmiňuje včera, se vám naznačuje, že jen velmi málo z vás je připraveno to pochopit. Jestliže se jedinec v tomto určitém čase a místě ve sledu rozvoje a pokroku na planetě Nula i nadále drží důvěrně známého, představuje to past. Protože jedinec si sám sobě nastavuje past tím, že se stává terčem. To je nový potenciál negativního stavu.

 

Nyní se ve smyslu objasnění popíše, což je bod druhý, následující: Na metody a praktiky lze pohlížet tak, že je lze nahradit: Můžete-li, vnímejte se tímto vizuálním způsobem: Představte si, že stojíte na scéně a jste pod bílým světlem Pána Ježíše Krista. A když na to myslíte, nacházíte se stále v absolutním rozlišování a v absolutní energii vyzařující z Pána Ježíše Krista tak, že všechny volby, veškerý pokrok, veškeré uvědomění a myšlení a veškerý proces nyní vyvěrají přímo z Pána Ježíše Krista. Z tohoto od této chvíle můžete ve svém životě zahájit odstraňování představy a potřeby návodů. Na toto lze pohlížet v kombinaci se znalostí toho, že všechny elementy Nového zjevení jsou ve své psané formě včasné a vhodné. Má platnost a je vhodné je číst a držet je v povědomí, jak jste to doposud činili, ale uvědomovat si, že všechny mají svou pozici ve vztahu k doplňkům, které přišly přímo od Pána Ježíše Krista. Nyní se zjevuje, že to znamená, že vše má svoji pozici v čase a prostoru.

 

Poslední a nejnovější doplňující informací od Pána Ježíše Krista je nyní toto: (jen velmi málo z vás to bude schopno uvést v život, což je v pořádku, neboť rozvoj každého z vás je zvláštní dle dohody mezi vámi a Pánem Ježíšem Kristem.) jestliže se neustále shledáváte v paprsku světla, které vyzařuje Pán Ježíš Kristus, pak se můžete začít cítit jako absolutně uvědomělí a neustále v popředí všeho nového. Jinými slovy to znamená, že vaše intuitivní schopnosti se dále rozvinuly, když jste se na to uvědoměle soustředili. Soustředíte-li se vědomě na to, že jste ve středu bílého světla, a myslíte uvědoměle na to, jak rozvinout vlastní intuici, pak je to něco, co se u vás zajisté rozvine do té míry, že se vám dostane náhlého potvrzení.

 

To má nyní dodatečný účinek v tom, že ostatní, kteří jsou připraveni a schopni podniknout tento další krok, si budou prostě vyměňovat informace formou rozhovoru tak, že všechny vaše vnější myšlenky, všechny prvky vašeho uvědomění a vaše schopnosti plynou z tohoto nového, co lze nazvat praktikami. Ve skutečnosti je to ale více jak praktika, Petře, protože ačkoli se to nedá hmatatelně popsat, dostává vás to přímo do pozice nejnovější formy z nejnovějších – přímo do vědomí Pána Ježíše Krista. To je metodou, jak vyhodit ze sedla metody a praktiky a neupadnout při tom do bahna jakýchkoli vzdálených možností, které by poskytovali příležitost, aby se některé prvky Nového zjevení stali zastaralými.

 

Je to nyní důležité z následujících důvodů: Jak víš, v minulosti byly jisté informace dané v této formě – což znamená tebou tímto způsobem obdržená poselství, Petře – poněkud popisnější. To bylo proto, že v minulosti bylo včasné mít konkrétní popis všech těchto věcí. Nyní ale, jak víš, se stále více klade důraz a potřeba na rozvoj a spolehnutí se na vlastní intuici bez otázky a ohledu: Je to skutečně správné ?  Potvrzení se u tebe dostaví při srovnání s formou jednoduché slovní výměny s jinými, kdo jsou v této zvláštní pozici. Je to nyní extrémně včasné  a velmi, velmi nutné proto, že – jak se popsalo včera – když jedinci učiní přechod z planety Nula, obzvláště ve zde-a-nyní na časové linii planety Země, narůstá soustředění na potřebu mít rozvinutou intuici, obzvláště s ohledem na výsledky rozvoje, které zaujaly místo ve výbavě Nové školy.

 

Při všech pozitivních výsledcích rozvoje je potřeba jistých jedinců, kteří – samozřejmě dobrovolně – postoupí vpřed s rozvojem intuice. V tomto ohledu je třeba vykonat mnoho práce, Petře. A prohlašuje se, že je čas tuto práci zahájit. Může se to jevit poněkud nekonkrétní těm z vás, kteří nejsou v tomto zvláštním smyslu uzpůsobeni. Jste ale ujištěni, že narůstající se spolehnutí na vaši intuici, které je vždy větší než v minulosti, se samo a v sobě začne rozvíjet. Může se ale rozvinout jedině tak, že se na ně soustředí narůstající energie.

 

Souvztažnost, jak se můžete znovu ujistit, je pozitivní, protože jak se popisuje před tím a v předcházejících poselstvích, je soustředění na rozvoj jedince a zajisté i základní soustředění na jednotlivce před Pánem Ježíšem Kristem nyní velmi, velmi včasné, protože jak víte, akce negativního stavu jsou povětšinou skupinové povahy. Proto při dodatečné energii ve skupinové formě negativního stavu spějícího ke svému konci či závěru je jediným jednoduchým prvkem, který by mohl učinit agenty pozitivního stavu stále účinnějšími v jejich poslání, pokorné spolehnutí se na velmi tenký hlas, který je v nich, který je přímým nadáním od Pána Ježíše Krista a který je ve skutečnosti mostem k Absolutní pravdě.

 

A proč by tu tedy bylo toto zdánlivě nevhodné inscenování masivního skupinového úsilí, či skupinového terčového efektu negativního stavu oproti skromným a tichým jednotlivcům, kteří jsou agenty pozitivního stavu ?  Zajisté je součástí protikladného účinku při srovnání pozitivního a negativního stavu tato navýsost skromná a pozitivní znalost, že bez ohledu na to, jak malá či jak zdánlivě neúčinná se negativnímu stavu jeví být jedna malá individualita, přímým nadělením Lásky, Božskou milostí a Odpuštěním a Absolutní pravdou Pána Ježíše Krista může jedinec vzdorovat veškeré energii negativního stavu.

 

To je nyní velmi důležitý bod, neboť s tímto narůstajícím posunem k jednotlivci a k rozvoji jeho intuice a uvědomělosti se začíná chystat jeviště pro závěrečné fáze, které přicházejí. Toto se vám ovšem předkládá k uvážení a za žádných okolností se to nevnucuje, jen se to předkládá k pochopení z vaši svobodné vůle a volby.

 

Nyní, jako v minulosti, budeš při svém procesu editace a chápání této věci s to dostat se do stavu rovnováhy s ohledem na sebe ve smyslu toho, jak a co by se mělo aplikovat. Jelikož je to tvůj úkol a část tvého poslání, Petře, abys přenášel tyto informace jiným, pak poté, co je sám zpracuješ a přijmeš v pojmech a způsobem, které jsou pochopitelné všem, se budou dále rozvíjet a mít další význam. Protože, jak víš a jak to vyplývá ze včerejška, v průběhu rozpravy o nátlaku poskytuje veškeré poznání, které přichází v jakékoli formě z vnějšku – což je ovšem charakteristickým způsobem chápání na planetě Nula – prostě příležitost, abys toto vše přijala pochopil.

 

S tímto na mysli jsi prostě požádán, abys to ze své svobodné vůle a volby začal přijímat. A shledáš, Petře, že tento proces je právě načas. Nemůže celý nastat dnes, ani tento, ani příští týden. Ale jak bude tento proces pokračovat, poznáš, že se ideje začínají posouvat a přicházet skrze tvoji intuici a ověřovat věci, o kterých jsi nikdy nemyslel, že by mohly zde na planetě Zemi existovat. Ale opětovně se žádá, abys nyní nehledal návody či metody a praktiky. Protože jak to Dan ve své dobrovolné pozici tak vhodně ukázal, má negativní stav nyní schopnost soustřeďovat energii také na ostatní, A jestliže účinně pochopí metody a praktiky jednotlivého individua, může se na něj zaměřit, Petře. A jak víš, to není jednoduché.

 

Peter: Znamená to také, že proces vcházení do nitra již není platný.

 

Pán Ježíš Kristus: To vůbec ne.

 

 

Petr: Tak je platnější než kdykoliv jindy?

 

Pán Ježíš Kristus: Ano. Tvoje otázka je nyní včasná, neboť uvádí třetí bod, a my se toho dotkneme jen krátce a zítra přistoupíme ke zbytku. Protože jste v lidské formě, jste citliví na jisté elementy chování, které nyní v několika případech kolektivně vytvářejí terč. Co to znamená ?  Vezměme si například skupinové schůzky vyznavačů Nového zjevení. V minulosti sloužily jako platforma pro rozšiřování energie a idejí, které přišly. Ale vždy se předpokládalo, že tomu tak má být. Ale nyní jsi požádán, aby ses v procesu přeorientování svého přístupu a náhrady metod a praktik intuicí podíval na to, že se po tobě prostě vyžaduje, abys ponechal dveře otevřené druhým možnostem. A protože je to velmi nové a včasné, prostě se po tobě žádá, abys pochopil, že jsou tu jisté důsledky tvého lidského zevního projevování či tvého lidského rozpoložení, o kterých nebylo v minulosti vhodné vůbec vědět. Protože, jak se opakuje, na časové linii svého duchovního rozvoje, jsi nebyl ještě hotov k tomu, aby se ti to zjevilo. A proto to nechal negativní stav docela dobře stranou, protože jak by o tom mohl vědět?

 

Nyní ale je načase pochopit, že existují jisté faktory, které jsou prostými důsledky toho, že je někdo lidský tvor, které se nyní automaticky stanou terčem negativního stavu. To se vám bude odhalovat průběžně. Ale žádá se, abyste nechali dveře otevřeně pro změny v metodách a praktikách.

 

A nyní, Petře, něco zvlášť. Poznamenal jsi, jaká je to tento víkend příjemná epizoda. Ačkoliv práce je namáhavá, je to nicméně nejproduktivnějšl mezihra pro vás oba, chlapci. Ale toto je forma netypická, což znamená, že ses uvolnil z pozice, jakou má Marek. A tudíž to slouží jako velmi pěkný příklad, protože i když jsi tu již jednou byl, nebyl jsi tu právě v tomto zvláštním čase a za této situace. A je to vhodně načasováno jako úvod, neboť to představuje způsob i cestu působení, které jsou v zásadě protikladné tomu, co očekává negativní stav. Co to znamená ?  Negativní stav, Petře, opravdu není uzpůsoben – můžeme-li užít tyto jednoduché pojmy – k tomu, aby si uvědomil, že tento druh setkání za těchto okolností by dokonce ještě mohl v tomto určitém čase a místě nastat. Když se nyní popíše, co to znamená, je to skutečně něco poněkud nečekaného. V Koloradu není sama o sobě žádná organizace Nového zjevení – můžeme-li to popsat v těchto nejzákladnějších pojmech. A důvod; že to slouží jako ilustrace, je ten, že tu není žádná základna, na které by mohl negativní stav získat půdu pod nohama, ze které by mohl ovlivňovat a mířit na terč či cokoli, protože je to jaksi od Pána Ježíše Krista v zásadě nečekané a ve způsobu a formě spontánní. Což znamená, že jsi neměl ani potuchy o tom, co nastane na těchto schůzkách. Jak by to tedy potenciálně mohlo být negativnímu stavu známo ?  Zbyly tu jen nicotné schopnosti určitých forem a prvků rušení. V zásadě se to ale odehrálo, Petře.

 

Jsi o tom informován z následujícího důvodu: V zásadě byly ponechány dveře otevřené, aby toto setkání mohlo nastat. A v zásadě to bylo protikladem k tomu, co očekával negativní stav. Proto tento druh přenosů atd. vždy přicházel za různých okolností. Jak o tom ale začneš přemýšlet poté, co jsi to přepsal a máš možnost si přečíst několikrát přepis, začneš zde postřehovat prvek odlišnosti a to, proč je to platné a důležité.

 

Nyní na závěr dnešního rána – i když něco z toho, co se zjevuje a diskutuje, je poněkud neuchopitelné – se vám sděluje, že toto chápání intuice a její rozvoj je ohromně krásnou věcí. Protože to skutečně znamená, Petře, že je tu vybudovaný most mezi vynuceným chápáním, to jest, že se vše musí chápat v psané formě, a chápáním všeho v nejčistší podobě, jako je tomu v pozitivním stavu – ve formě všeznalosti – univerzálního poznání – skrze absolutní nadání a obohacení Pána Ježíše Krista. A můžete se považovat za velmi šťastné, že takový úvod je nyní dán, protože ty, Petře, víš, že tento most chápání – překlenující tuto mezeru v porozumění – je velkým kamenem úrazu pro ty lidské tvory, kteří se přesunuli z planety Nula. Lidští tvorové mají vždy sklon chtít, aby měli konkrétní vysvětlení ve vhodných slovních či psaných formách. Ale je to vskutku ohromným obohacením mít více neslovní a úplné chápání ve formě všeznalosti, jak je to v protikladu s formou vloženého z vnějšku. A kvůli tomuto vám byl tento víkend dán tento výklad.

 

Takže by bylo včasné, prospěšné a v zásadě dobré zahájit přepis a strávit nějaký čas zpracováním těchto informací, snahou jim porozumět a rozpravou o nich. A to, co bude následovat zítra, bude pokračováním a též maloučkým poskytnutím směru, Petře.“

 

 

 

Dne 11. října 1993.

 

„Toto ranní setkání bude velmi krátké. Je vhodné pokračovat a také dodat pouze jeden nový, velmi jednoduchý bod. Nejprve bude tedy v procesu pokračování dobré, když uděláme rekapitulaci ve formě myšlení o myšlení. Co to znamená ?  Jak víš, tento víkend se toho hodně probralo, a kvůli tomu, že jsi byl blízko této diskusi, vyžaduje to trochu času pro posun z procesu angažovanosti k procesu kritického odstupu za účelem zhodnocení. Ale tato situace je nyní na postupu. Řekněme si ale pár slov o myšlení. Jak vidíš, Petře, tuto se vytvořila velmi malá spojitost s novými metodami a praktikami – můžeme-li užít těchto slov. Ve skutečnosti, jak se popsalo dříve, není metod a praktik. Ale jak vidíš, je dalším výhonkem soustředění se na intuici – v tom, jak se má dál pokročit ve smyslu jejího použití ve vašich vlastních životech – schopnost kriticky přemýšlet o intuici. Můžeme uvést následující příklady. Máš-li otázku či touhu či něco, co by tě v dřívějších metodách a praktikách ponoukalo jednoduše přistoupit k podstatě a odpovědět postaru, můžeš nyní použít svou intuici a pak o ní přemýšlet. Protože, jak se popsalo; je tvé intuitivní spojení tím, co je protikladem pojetí nátlaku, a tím, co tě uvádí do přímé blízkostí světla Pána Ježíše Krista. Ale když se o tom přemýšlí, rozlišuje se to a hodnotí atd. navýsost osobně, což znamená, že je to tvým vlastním procesem, pak především v podstatě opouštíš jakékoli elementy a sklony k tomu, abys byl predisponován, měl předsudky a dělal chyby. Za druhé to pak eliminuje nutnost vstupování aspektu souhlasu, což znamená to, že když se někdo soustředí na vlastní intuici, je to zajisté velmi osobní proces.

 

V minulosti měli mnozí lidé sklon spoléhat se na potvrzeni u druhých jedinců jako na důkaz, že jejich vlastni intuice je vskutku správná. Nyní se ale prezentuje, že jelikož je intuice velmi, velmi osobní záležitosti, potvrzeni přichází z vlastního já a skrze rozhovory s druhými, např. po telefonu, se pouze šíří informace, jaké víte. Takže podstatu toho lze nalézt v uvědomění, že je tu ohromně narůstající posun, či součást nedávného posunu k jednotlivci, vždy narůstající a více, než kdykoli před tím. A je tomu tak proto, Petře, že přichází nejen jako příprava na to, co má přijít, ale i jako druh včasného ukazatele toho, kde se vy všichni nacházíte. Je to nyní poněkud jemná záležitost, protože jak jsme to probrali dříve, je každý jedinec v jiném bodě svého vlastního duchovního rozvoje. A kolektivně je každému jedinci k dispozici to, co tato individua mají sdílet. A celkový souhrn sděleného vytváří klima či něco jako barometr všeobecného stavu lidského uvědomění na planetě Nula. Je tu ale upozornění, Petře. Jelikož je obecný stav lidského uvědomění – kolektivní stav lidského uvědomění na planetě Nula – upravován mnoha činiteli včetně vlivu pseudotvůrců, je též uzpůsoben vlivem a příspěvkem pozitivních agentů na planetě Nula.

 

Obecný stav lidského uvědomění má tedy ve skutečnosti tři podkategorie: Uvědomění, které je vstupem negativního;uvědomění vlastních lidských tvorů; a uvědomění agentů pozitivního stavu, kteří jsou v podstatě v tom nejzevněji viditelném smyslu fungující rukou Slova a Absolutního života Pána Ježíše Krista. Avšak, a to bude nyní naším druhým bodem, u těch, kdo následují Nové zjevení na planetě Nula, tu máme spád v chápání, což znamená, že má široký rozsah a značnou variabilitu. A poprvé se vám prostě nabízí, Petře, že minulé metody a praktiky jako zapadající do této široké škály se nyní musí brát odlišně. A my můžeme začít tento výklad poznámkou o několika věcech.

 

Především je, jak víte, dynamika vztahů mezi jedinci, kteří na sebe vzali lidskou formu – tím se míní agenti pozitivního stavu, nutně do jisté míry ovládána pravidly a zákony působení pseudopřírodního světa. Je to něco, s čím jste souhlasili, když jste přijali své poslání. Avšak proces, kterým se do toho vkládá kritické uvědomění, vyžaduje přijetí jisté úrovně zodpovědnosti. A znamená to, Petře, že nyní vzhledem k informaci, kterou máte před sebou k dispozici, se vyžaduje jiný přístup ve vašem chování. To ovšem nutně neznamená, že máte vědomě pozměnit své chování vynuceným způsobem. Ale máte-li nyní k dispozici tento nový materiál, pak se opakuje, že to, co bylo vhodné dříve, již není takové, protože to ztratilo svou užitečnost. A vzhledem k novému naplňování závazků, které nyní probíhá, se vyžaduje něco odlišného.

 

Aby se ve výkladu o dynamice lidských interakcí postoupilo, odpovíme si na tvé otázky. Jak víte, všichni jednotlivci, kteří se stýkají na velmi nenápadné úrovni, se stýkají jinak, než jednotlivci, kteří se setkávají hromadně – jinými slovy: Jako mnoho, mnoho jedinců. Není to náhodou, že velmi dávno ve vašem časovém měřítku byl učiněn tento výrok: „Když se dva nebo tři shromáždí Jeho jménem“. Vzpomínáte ?  Je to v zásadě proto, že dynamika těch dvou či tři, kdo se sejdou Jeho jménem, se podstatně odlišuje od toho, když se shromáždí 20, 30 či 200 nebo 300 Jeho jménem – nyní leho/Jejím jménem. Co to nyní znamená ?  Znamená to, Petře, že se potenciálně vytváří zcela odlišné skupinové uvědomění, protože je ve skupinovém kolektivním vědomí zvláštní citlivost vnímání, která se odlišuje od senzitivity ve vnímání, když jsou dva nebo tři pospolu. A to se nyní, Petře, ve tvém zájmu speciálně týká schůzek Nového zjevení. A je to vhodné a načas, že se toto poselství opakovaně jako informace předkládá tobě a velmi, velmi, velmi málo jiným.

 

Znamená to, že jste nyní připraveni poznat, že přidáním počtu se posouvá uvědomění a nastává odlišnost v kolektivním skupinovém vědomí kvůli skutečnosti, že ve své lidské slupce máte zabudovány elementy, které skutečno nemůžete v této chvíli zapřít, neboť jsou součástí fungujícího lidského mechanismu. Ano ?  Kvůli tomu jste požádáni, abyste si prostě byli vědomi, že se působí jiným způsobem, soustředí-li se dohromady více lidí, ať jsou ve svém konání zcela pozitivní, či nikoliv. Je to právě důsledkem způsobu lidského působení.

 

O co nyní, Petře, jde, je toto: Pokud se podejmeš na velké schůzky, jaké jsi dělal doposud, kvůli těmto zabudovaným faktorům nyní narůstá potenciál stát se kolektivním terčem.

 

To se vám nyní prezentuje prostě proto, že je to tak. A je načase vám to poskytnout jako to, čemu se zvykne říkat varování, Petře, ale nyní by se to mělo prostě nazývat rozhovorem, neboť negativní stav miluje varování. To nás ale uvádí ke třem bodům. Za prvé: Je třeba si uvědomit, že tento posun v kolektivním chování nastává, je-li tu velká masová skupina. Za druhé: Žádá se po vás, abyste to, co to znamená, zvážili jen ve smyslu toho, jaký mít vztah k lidem od Nového zjevení, ano ?  Vezměte v úvahu, že nyní je vše odlišné, protože se vám dostává nových informací. Kdykoliv se objeví nová informace, pak se, jak Petře víš, automaticky mění vše, co předcházelo, a vše, co ji bude následovat. Je to, jako byste byli osvíceni, a nic již opět nebude totéž. Takže, pokračujeme-li v druhém bodě, žádalo by se, abyste prostě poněkud kriticky uvážili, že je třeba nyní myslet na nový způsob vztahu k těmto jedincům, který by se mohl charakterizovat následujícími zásadami: Za prvé: Počneš-­li, Petře, přemýšlet o vztazích k těmto jedincům a zároveň umenšuješ všechny typicky lidské prvky, které jsou spojeny se vztahy mezi lidmi ve velkých skupinách, pak ty především postoupíš v tomto procesu. A za druhé z toho všeho postoupíš ve svém vlastním procesu osobního, kritického ohodnocení toho, co to znamená působit v lidské slupce při všech těchto nových informacích.

 

A opakuje se: Protože je tato idea tak nová a protože terč je nyní zredukován na velmi základní úroveň, dosahujete dvojího cíle. Především zabraňujete příležitosti, aby se zesiloval útok na terč. A to je důležité, jak ukázal Dan, ano ?  Druhou věcí je obrácená strana mince, neboť vždy, když je tu potenciál, aby nastalo něco viditelně negativního, jakmile je tento potenciál zmařen, pak vše, co zbývá, je pozitivní důsledek a ohlas. Tak to, co bylo užito pro zřejmé negativní následky, prochází pěkně procesem obrácení, aby se to navrátilo následkům pozitivním. Takže co to znamená, vztáhneme-li si to k tomu, o čem hovoříme ?  Uvědomíte-li si, že staré způsoby mohou sloužit jako terč, a potvrzuje se tak to, co se diskutovalo v sobotu ráno, nedá-li se příležitost ničemu z Nového zjevení, aby zastaralo, ve skutečnosti shledáte, že vaším motivem není jen to, že se prostě vyhnete tomu být terčem, ale podporování nových věcí. A tudíž stále a neustále doplňovat Nové zjevení novými údaji.

 

Nyní třetí bod, a to je to, co se po tobě žádá, Petře. Při tvém příštím setkání na Den díkůvzdání bude jistý druh dynamiky, který by byl nevhodný, jestliže budou určití lidé přítomni. Jsi požádán, abys toto přijal s pokorným a otevřeným srdcem. Setkání o tomto víkendu, Petře, bylo usnadněno krajně vysokou úrovní komunikace a poctivosti. Jsi s to to vnímat. Mnohé bloky, které tu byly před tím, tu již nejsou. A naznačuje to následující: Tvůj vztah k Markovi se může popsat jako vztah „mezi potrhlými“. A to znamená něco odlišného a vymyká se to jakékoli možnosti to charakterizovat pojmy planety Nula. Rozumíte tomu ?  Má to ten význam, že jakákoli charakterizace lidských vztahů na planetě Nula znamená, že vztah mezi dvěma jedinci zapadá do způsobu a působení, které se popsaly jako typický počítačový čip lidských tvorů. Ano ?  Avšak vy jste dosáhli zvláštní úrovně vztahu, který má zcela a jen pozitivní rysy. Pak se ale v podstatě všechny tyto čipy obejdou. Skrze tento proces obcházení může jakýkoli vliv, který je silnější, než bys kdy poznal či byl připraven poznat – pravá činnost Pána Ježíše Krista, pokračovat na nejnovějším z nové úrovně. Takže jakmile se tak stalo – jako o tomto víkendu i v minulosti – poskytuje to souběžnou příležitost pro setkání.

 

Jinými slovy: Vaše připravenost pro setkání v budoucnu nebude v typicky očekávaném smyslu. A důvod, že tomu tak, je dvojí. Za prvé: Aby se vyhnulo nastavení terče, což by mohlo nastat kvůli mnoha okrajovým důvodům, které se vyloží za chvíli. A za druhé: Aby se vytvořila příležitost být spolu a konat práci, jež je zcela bez jakýchkoli elementů, které jsou typicky lidské. Prostě se nyní po tobě žádá, abys pochopil, že schůzka u tebe na Den díkůvzdání je včasná, ale je tu pár jednotlivců, kteří se žádají, aby se jí nezúčastnili. Marek je jedním z nich. A že je tomu tak, Petře, je opět kvůli potenciálu stát se terčem kvůli faktu, že na této schůzce bude opět značný velikostní spád víry a porozumění, které budou přítomny na tomto setkání. Nyní je důležité, abyste pochopili, že tomu tak v minulosti nebylo ze dvou důvodů. Prvním bylo to, že signifikantní byla úroveň tolerance gradientu chápání či rozptylu porozumění Nového jevení. A znamená to, Petře, že rozličná uzpůsobení, významy, rozmanité úrovně víry dosažené těmi, kdo se u tebe setkávají, nebyly negativnímu stavu postřehnutelné. Avšak že to nyní vyšlo najevo a že se to na vás žádá, je proto, že vaše úroveň vztahů dosáhla daleko čistější kvality. Shledáváš to také ?  A protože dosáhla čistější kvality, pak, a to není nějakým elitářstvím či čímkoli, to ale poněkud naznačuje, aby se nyní vaše schůzky s Markem a s několika jinými konaly na zcela neočekávaném základě. A to neznamená, že nemají opět nastat, protože to by bylo kontraproduktivní. Raději na to hleď takto: Každý očekává, že se na Den díkůvzdání sejdete z nejrůznějších důvodů, které se budou probírat v nadcházejících týdnech, buď skrze tvé či Markovy vstupy, nebo několika jiných. Kvůli tomuto elementu ale, Petře, nastaly jisté posuny, které by mohly učinit tuto schůzku kontraproduktivní tomu, co by sis myslel, že by jinak byla.

 

Toto je nyní důležité sdělení a vše, co můžeš udělat, je brát je za to, co v zásadě říká. Je tu potenciál jeho kontraproduktivity, než by se jinak myslelo. Opakuje se: Dan zobrazil některé z velmi důležitých bodů. A jako nejdůležitější to, že tyto záležitosti jsou nyní krajně důležité a mají své důsledky, jejichž dopad, jak zobrazil Dan, může být extrémní. Takže i když se to teď nejeví jasně, a ty teď můžeš myslet na mnoho důvodů, pro které by se Marek měl zúčastnit, je prospěšné nyní pochopit toto: Vaše schůzky budou na odlišné a neočekávané úrovni jak v přípravě, tak realizaci. A pochopíš vše ve chvíli, kdy tak bude třeba. V popředí těchto úvah je porozumění tomu, že dynamika vztahu mezi vámi dvěma chlapci je bytostně jiná než dynamika vztahů mezi vámi dvěma a skupinou. To se ještě nikdy před tím neřeklo, je to nicméně pravda a žádá se, abys o tom přemýšlel.

 

To ale nyní jednoduše neznamená, že se někomu zakazuje někam chodit. Ale kvůli této jednotlivé schůzce a krátkému období, které po ní bude následovat, je tomu tak, že vy chlapci můžete mít příležitost se navzájem stýkat na zcela odlišné úrovni. Samozřejmě se žádá, abyste tuto možnost zvážili ze své svobodné vůle a volby, ano?

 

Toto je tedy důležitý bod, ve kterém nešlo pokročit, dokud nebylo na místě, aby se o tomto víkendu prezentoval sled informací, které by ho umožnily pochopit. Opakuje se, že se to vztahuje k novému procesu, který je nyní na místě a který má dvojí účel. Jeho prvním účelem je zřejmě pochopení nových informaci, jež přicházejí přímo z pozitivního stavu, od Pána Ježíše Krista. Za druhé ale, a jak víš, když dosáhneš úrovně získání nových informací a nové pozitivní energie, je s tím závazně spojena také nová úroveň odpovědnosti, která požaduje, abys konal jen správně. Někdy je to trochu obtížné a nečekané. Ale jak tato schůzka vyvstává, začneš, Petře, chápat, proč je tomu tak. A pouze se předkládá, že kdyby věci měly být jinak, mělo by to dozajista důsledky. A to se obzvláště vztahuje k dynamice vztahů mezi určitými jedinci. Tato představa dynamiky vztahů je, Petře, něčím, co si žádá něco z vaší pozornosti a vylaďuje nyní – ve smyslu soustředění se na ni a pochopení toho, co znamená – vaši vlastní intuici.

 

Tak tedy mezi vámi dvěma dojde k různým setkáním, která proběhnou příjemně a neočekávaně. Proto je třeba, Petře, splnit novou sadu kritérií. A může být nyní na místě jiné rozpoložení vztahů mezi vámi, a je to velmi radostné, protože je to, jako byste vy dva ze sebe stahovali starou kůži. Snažit se ji udržet či zachovat by jen spotřebovalo energii, kterou je třeba nyní poslat někam jinam. To je důležité. Takže se právě po tobě žádá, abys nijak nemyslel na to, že někdo bude v Santa Barbaře chybět. Mysli namísto toho na to, jestliže chceš o tom přemýšlet, aby se jiné sadě okolností dodalo to, co by vám dvěma umožnilo se setkat na odlišné a vyšší úrovni, za jiných okolností a zajisté snad i na jiném místě. Je to nyní včasné, ale jen ty bys tomu měl rozumět. Ale budou předložena další objasnění, až přijde čas – další doplňky, u kterých jste, chlapci, vyzváni, abyste je sdíleli po telefonu.

 

Na závěr se pak zdůrazňuje, že tento bod, je důležitý nejen pro svůj obsah a to, co vlastně znamená, ale protože to také poslouží k vyvolání některých okrajových elementů myšlení, což bude, Petře, velmi významné, včasné a nápomocné při zavádění několika nových změn. Předkládá se tobě a všem, protože je v podstatě tou nejlepší věcí. Je to zcela nové, Petře, a jak uvidíš na Den díkůvzdání, bude setkání takové, jako nikdy před tím. Ve svém dopadu bude významně odlišné, a bude-li se k němu přistupovat jako kdykoli před tím, s předešlým souborem očekávání, metod a praktik, nebude zajisté pozitivní, Petře. Takže kdyby nic jiného, můžeš v tom spatřovat potenciál, Buď ale prosím znovu ujištěn, Petře, že tu vůbec nejde o špatnou věc, neboť se nyní nastavuje soubor zcela okrajových okolností, které jsou potřebné či nutné. Jsi požádán, abys – protože je to svého druhu obtížný úkol na cestě, ­otevřel dveře své intuice pro to, co to znamená. A také se ti slibuje, že skrze okrajový soubor okolností (a co to znamená okrajový ?) a budováním okrajového souboru okolností je tu nekonečný počet pozitivních možností, které se nabízejí vám dvěma a všem ostatním. A to je důležité, neboť někdo nyní potřebuje na to myslet z tvého konce zde (z tvé pozice vzhledem k negativnímu stavu). Je tomu tak?

 

Poznáním okrajového souboru okolností, které právě nyní existují ve tvé mysli jen potenciálně, děláš v zásadě to, že pomáháš v ustanovení a poznání nekonečného počtu pozitivních možností a v uskutečnění jejich přístupnosti jedincům na planetě Nula – jak těm, kteří vědí, že jsou agenty pozitivního stavu, tak těm, kdo to nevědí, tak i vlastním lidským tvorům. Proto je to včasné a možno to popsat prostě tak, že děláš Nové zjevení přístupnějším tajnými a tajemnými prostředky, které by nikdo nikdy ani vzdáleně neočekával.

 

Petr: A co technika zrcadlení – máme ji používat?

 

Pán Ježíš Kristus: Tedy jak víš, a řeklo se to včera, je ve svém obsahu zcela zahrnuta do nových metod. A že je pravou, jak existovala i před tím, ale bylo k ní něco přidáno, byla modifikována a nově doplněna, aby se umožnila její ohromná funkce, takže o zrcadlení můžete uvažovat jako o části současného celku, jako o části celkového procesu bílého světla. A protože vše je nyní v souhrnu, a tudíž aditivní, Petře, je celé pojetí zrcadlení obsaženo v procesu představy přijímání Božské lásky, Milosti, Odpuštění a nade všechno Moudrosti Pána Ježíše Krista novými prostředky.“

 

 

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

 

V průběhu třídenního rozhovoru mezi mnou a Pánem Ježíšem Kristem byly kvůli objasnění položeny některé důležité otázky. Protože odpovědi na ně obsahují některé velmi důležité informace, které by mohly zajímat každého z nás, budu tyto odpovědi sdílet se všemi z vás, kdo dostáváte tyto doplňky.

 

 

Petr: Vcházení dovnitř neznamená změnu metod a praktik ?  Rozumím tomu správně, že vcházení dovnitř znamená přicházení k vlastní intuici a k Pánu Ježíši Kristu, a tudíž je platné?

 

Pán Ježíš Kristus: „Ano, je to tak, Petře. Vcházení dovnitř bylo nyní skutečně obnoveno, aby v nejnovější formě bylo s to na všechny časy dosáhnout tuto intuitivní energii a propojenost s Pánem Ježíšem Kristem. Pěkně jsi to, Petře, jednou řekl, když jsi prohlásil, že jsi uvnitř po celý čas. To je to, co se po vás žádá, abyste rozvíjeli, protože kdybyste byli ve skutečnosti uvnitř po celý čas, nebylo by vám třeba procházet vizuálními stadii, která mají tento proces vzbudit. Prostě byste se v něm zdržovali. Jak vidíš, je to skutečně přednostní stav, Petře, a je tomu tak proto, abys mohl vždy klást své otázky z niterného stavu; a tudíž pořizovat ty nejlíp možné závěry vzhledem ke své existenci na planetě Nula tím, že se učiní tvůj niterný stav tvým absolutním referenčním bodem vzhledem ke všemu, co skutečně děláš a co si myslíš.

 

Petr: Jen tak pro zajímavost, jak se pseudotvůrci objeví na této planetě ?  Vzpomínáš si, jak jsem s Markem probíral různé možnosti jejich objevení se, když jsme jeli včera večer na večeři?

 

Pán Ježíš Kristus: Ano. A bylo to zábavné, Petře (veselý smích). Bylo tomu proto, že jak si vzpomínáš, v minulosti se prozrazení těchto informací považovalo za bezpečnostní riziko. Nyní ale, když jsme se poněkud tomuto riziku vzdálili, nechť se vyloží toto: Jsou snad čtyři nebo je pět scénářů toho, v jaké by to mohlo být formě. Všechny jsou paralelní a simultánní. Důvodem k tomu, že jsou čtyři, nebo je jich pět, což je protikladem k jednomu absolutnímu způsobu, je to, že ponechání otevřených možností dává příležitost, aby se provedly volby nejen lidmi na planetě Nula a nejen pseudotvůrci, ale též kolektivně každým, jak to má nastat. Proto by nebylo skutečně možné popsat patero nebo čtvero scénářů. Máte tímto být jen znovu ujištěni, že přijdou ! Je to jejich úkolem, aby přišli, a vaším úkolem je to vědět.

 

Petr: Bude tu někdo spojený s Novým zjevením, když se takto objeví?

 

Pán Ježíš Kristus: Jistým způsobem a do jisté míry. Je to trochu obtížné vysvětlit, Petře. Procesem projekce vlastního uvědomění v určitých … tady by nejlepším popisem bylo ­stavech snů. Budete s to vědět některé aspekty této věci. Není to ani skutečný krok do budoucnosti, ale není to ani skutečné snění. Jak víte, přiblížením jejich energie, přiblížení jakékoli energie, když má něco nastat, předchází tomu jeho vlastní energie. A v té energii, Petře, jsou obsaženy elementy toho, co nastane. Takže procesem své projekce do ní můžete pojmout část této energie, podobu toho, co ta energie je, a tím si vytvořit zviditelnit jistý obraz pochopení této věci. A to je způsob a forma, jakými budou někteří z vás schopni dopředu zviditelnit či vidět či být svědky nastávání toho jevu. Ale ve smyslu jeho aktuálního uskutečnění … – to se bude, jak se opakuje, zakládat na některých volbách – je ale více než pravděpodobné, protože budete mít dobrou vnímavost k této předcházející energii, že nebude třeba se toho všeho zúčastnit, rozumíte ?  To je nyní vůbec zajímavý bod, protože jak vidíte, jedině rozvojem vlastní intuice jako receptoru této energie, která předchází příchodu těchto událostí, poháněných pseudotvůrci …. jestliže se vaše intuice rozvine do bodu, kdy jste skutečně schopni tuto energii vnímat, budete pak schopni poznat a vnímat rozličné scénáře ­čtyři nebo pět – v jejich formě před tím, než se skutečně odehrají, i před tím, než pseudotvůrci skutečně poznají jejich následky vůbec. Jedině Pán ležíš Kristus zná v celku absolutní následek všech scénářů v jejich kombinaci a v jejich rozložené formě. Ale protože energie přichází jaksi jako mlha, skrze kterou lze přesto vidět (jak byste si to mohli, Petře, myslet), máte v podstatě jakési poznání toho, co přichází.

 

Petr: Je správné předpokládat, že poté, co budu odvolán, již nebudou dále přicházet doplňky v jejich univerzální používatelné podobě ?

 

Pán Ježíš Kristus: Ó ano, tento typ doplňků přestane.

 

 

Petr: Takže kdokoli by se domníval, že dostává tyto typy doplňků, přichází z negativního stavu.

 

Pán Ježíš Kristus: Ano. Ale také, velmi prostě, Petře, budou nemnozí, kteří to tu jaksi dodělají, a někteří z nich budou mít příležitost nebo schopnost rozšířeného intuitivního rozlišování. A znamená to, že funkcí, které nyní slouží doplňky skrze tebe, je jak příprava na to, co přijde, tak také velmi přesné značkování cestovní mapy pro zde-a-nyní, pro tento sám den, pro toto samotné rozpoložení. A mysli na to, až přepíšeš toto poselství, neboť toto je velmi přesný a významný značkovač cesty. Tyto doplňky budou budovány a užity jako měřítko pro pochopení zvláštního elementu klimatu této doby. Takže ti, co jsou pozadu na linii, budou mít k dispozici odlišné schopnosti, které jsou charakteristické a vskutku vhodné pro tuto dobu. Důležité je zde vědět, že je tu činitel časové linie spojený s těmito doplňky. A kdyby někdo měl později, až budeš odvolán, napodobovat tyto metody a praktiky, pak lze nahlédnout na problém tomu vlastní. Protože v časové linii všech těchto doplňků, Petře, spočívá jejich zvláštnost vzhledem ke zde-a-nyní a jen pro zde-a-nyní. V souhrnu ale, v dodatečném smyslu, tato doplnění završují historii Nového zjevení na planetě Nula.

 

 

Petr: Toto je velmi osobní otázka a není nutno na ni odpovídat: Budu odvolán jako první z těch, co jsou spojeni s Novým zjevením?

 

Pán Ježíš Kristus: (Smích.) Jak víš, Petře, má to být – jak jsi to včera popsal: Je to aktuální vědět, a přece to není aktuální vědět – dalekosáhlé důsledky, protože …. . Vidíš, Petře, kvůli tomu, kde jsi, a kvůli tomu, co si můžeš či nemůžeš zvolit, aby ses toho účastnil, ovlivňuje to také řada paralelních scénářů toho, co si můžeš zvolit, abys konal. Mohlo by se to tedy stát takto či snad odlišně. Klíčovým faktorem je zde poznání, že možnost volby je nyní k dispozici v popředí tvého vědomí. Takže můžeš vidět, že kdyby se ti dostalo odpovědi, že bys měl jít před někým jiným, nejenom že by ses stal neustálým terčem, ale za druhé odstranila by se ti řada okrajových možností volby, což by nejen že neobohatilo tvé poslání, ale vskutku by to odstranilo příležitost pro vykonání ohromného množství dobra tím, že tyto volby mají možnost existovat. Rozumíš?

 

Petr: Byl jsem několika lidmi požádán, abych se v pokoře zeptal, jak si mají vysvětlit takové jevy jako Fatima, UFO, zjevování se Marie, únosy neznámými bytostmi a zdali též Danova kondice nebyla vyvolána nějakým navštívením těchto bytostí či něčím podobným.

 

Pán Ježíš Kristus: Davovou situací se zabývejme zvlášť později. Petře, jak víš, je kvůli principu Absolutního dovolení Pána Ježíše Krista do jisté míry povoleno, aby uvolnili určitou energii ti, kdo jsou výrazně mnohem mocnější, než jsou lidští tvorové na planetě Nula. A kvůli celkové spoustě možností volby, které jsou k dispozici tomu, jaké mají entity ze své svobodné vůle a volby být, a protože to vše musí dojít plodného dozrání, znamená to tedy, že vliv a, významněji, nátlaky těchto entit, které jsou za tyto činy zodpovědné, jsou skutečností.

 

 

Petr: Jsou entity, které způsobují tyto výše zmíněné jevy, z negativního stavu ?

 

Pán Ježíž Kristus: Jsou z negativního stavu, Petře. Ale opakuje se, že existují různé úrovně. Uvědomit si to je velmi důležité, neboť nikdo není absolutně negativní, Petře. To je absolutně nemožné, jak víte. Ale jsou RŮZNÉ úrovně zkreslení pojetí Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista, které dovolují, aby se to stalo. A byť to není pro vás podstatné, abyste znali mechanismus tohoto působení, následuje tento popis: Na základě souhlasu jak pseudotvůrců, tak jejich poskoků a po nich následujících subtvorů… bylo dohodnuto, že se uvolní jisté množství a určitá úroveň takové energie, aby se mohly odehrát podobné události jako tyto. Na základě této dohody tu může být vliv či modifikace či přesun určitých kosmických energií, což by mohlo produkovat určité vize či jisté zřejmé zázraky nebo cokoli jiného. Ale jak víte a jak lze nepochybně pochopit, ti, kdo překotně spustili tento druh energie, mají také významný počet svých následovníků na planetě Nula. Mít množství duchovně spřízněných vyznavačů na planetě znamená, že tito ze své svobodné vůle a volby souhlasili, aby měli podobné soubory informací zakódované ve svých čipech, které by se vyvolávaly ve smyslu sympatií vzhledem k nejrůznějším událostem kosmického významu. Znamená o následující: Je-li tu v rámci jednotlivého prostoru a času jednotlivec nezávislý na planetě Nula, ale přesto s ní spojený, může vyvolat zvláštní uvolnění energie. Pak jsou na planetě Nula takoví, kteří by byli automaticky citliví na takový popud a vrozeně by se vyvolalo něco v nich. Co jiného by mohly být nekonečné zástupy katolických vyznavačů, kteří vidí zjevy a věci tohoto charakteru?  Chápeš to ?  A také zázraky Středního východu, případ Fatimy, různé síly kundalini, uzdravování z Jižní Ameriky a Filipín, rituály amerických Indiánů a podobné věci. Takže jak víte, je to do té míry skutečnost – tak, jako jsou tu rozličné metody a způsoby uvolňování a spouštění energie, na kterou se lidé na planetě Nula ze své svobodné vůle a volby uvolili být citliví. Ano?

 

V Davově případu zvlášť nejsou mechanismy působení, kterých si byl vždy vědom, příliš vzdáleny označení v popisu toho, co se mu přihodilo, ale opět, Petře, se to vztahuje k představě terče. Uvidíte, že jeho ochotou to podstoupit – a jen málo lidí je připraveno poznat všechna proč v této věci, Petře – byl schopen velmi vhodně předvést, že je negativní stav najisto schopen ve svých duchovních formách obsadit lidské tělo a jeho orgány tak, jako nepřítel obsadí území, Petře. Ale kvůli tomu, co se rozhodl vykonat, je tu klíčový faktor v tom, že byť bylo jeho poslání těžké, bylo nicméně napravováno vkládáním a působením, dá­li se to tak nazvat, pozitivního stavu pozitivní energií, aby se tento proces obrátil – ne ale aby tento proces byl Davovou demisí, ale aby se raději zvrátila dočasná okupace energií negativního stavu. A vlastní tomu je, Petře, že to byl pěkný příklad, protože ukazuje, že i to, co se pociťuje jako navýsost negativní energie, se obrátí jednoduchou záměnou a změnou ke svému absolutnímu kořeni, kterým je pozitivní energie. Takže se tím demonstruje nejkrásnějším způsobem, a Davovi by se za to mělo poděkovat, že vskutku není nic absolutně negativního. Kdyby bylo něco absolutně negativní, bylo by to v protikladu k absolutně pozitivnímu, A v Novém zjevení se jasně říká , že tak tomu je v absolutním smyslu. Kdyby negativní stav měl být absolutním, byl by absolutním konkurentem Pána Ježíše Krista, a tudíž by se nemohl eliminovat. A co by bylo účelem jsoucna a bytí, kdyby tomu tak bylo?

 

 

Petr: V poselství ze dne 1. – 2. července 1993 vyvstala záležitost okolo přerodu do pozitivního stavu, o čemž jsme předpokládali, že se to probere někdy později v tomto roce.

 

Pán Ježíš Kristus: Vy víte, Petře, že většina tohoto poselství se s tímto spojuje téměř tajemnou formou. A je to tak proto: Vzpomínáte si, že před několika minutami bylo popsáno, jak má mnoho lidí, když vykonávají svůj přechod do pozitivního stavu, ohromné těžkosti v procesu přerodu, protože pojem všeznalosti a soustřední se na jejich život jako takový je jim něčím, čeho se nemají jak zachytit.  V zásadě to tedy spočívá v popisu a v podpoře procesu přerodu. A je nyní krásné, že je přístupný všem na planetě Nula. Jaké je to krásné, že by to nyní mohlo nastat, Petře. Podporuje to představu stavby mostu mezi planetou Nula a pozitivním stavem a taktéž to velmi, velmi pěkně souvisí s přesunem energie, protože byť to lze i vnímat – a vztahuje se to k otázce, na kterou ses, Petře, neptal – že by pseudotvůrci museli přijít v kosmických lodích či jinak, na druhé straně této mince je též možnost, že přesun z planety Nula a skutečný její zánik a znovunastolení správného uspořádání a pořádku všech elementů ve fyzickém, přírodním a nejniternějším se mohou také odehrát nanejvýš prostě, jakož i tím nejpříjemnějším způsobem. A vidíš, Petře, že je na rozvoji a ochotě agentů pozitivního stavu na planetě Nula, aby se nyní uskutečnilo to, co můžeme nazvat, že je za metodami a praktikami. Je to v tom všem velmi pěkně propojeno a je to tak krásné, Petře.

 

A to je prozatím vše.“

 

(17)

Doplnění 16

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 115 – 124, Doplnění 16.

 

Dne 23. října 1993 během mého formálního, jakož i neformálního niterného stavu, v rozpoložení intuitivního rozlišování mi byla Milosrdenstvím a Štědrostí Pána Ježíše Krista předložena následující objasnění, rozpracování a vysvětlení, abychom jim porozuměli, uvažovali o nich, intuitivně je verifikovali a potvrdili – pokud tak učiníme pouze ze své vůle a volby bez jakéhokoli vnějšího nátlaku:

 

„V doplnění 15, které jste, Petře, obdrželi během svého pobytu u Marka v Koloradu ve dnech 9., 10. a 11. října 1993, se sděluje, že určité ideje tohoto doplňku jsou nekonkrétní a zahalené. Bylo též naznačeno, že je tvou povinností, misí, odpovědností a posláním si s pomocí přímého nadání, intuice a vstupu Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti do tvé mysli objasnit, vysvětlit a vyložit obsah tohoto doplnění, jakož i ostatních – jak minulých, tak i budoucích. Pak je představit všem, kdo jsou spojeni s Jeho/Jejím Novým zjevením, aby je oni sami intuitivně verifikovali, potvrdili, zvážili a uvedli v život v individualizované a zosobněné formě, která je v souladu s jejich zvláštní a jedinečnou přirozeností, úrovní duchovního rozvoje a povahou jejich poslání, které mají přímo od Pána Ježíše Krista.

 

Než postoupíme dále ke speciálním záležitostem, nechť se objasní, že hlavní změnou ve formě těchto doplňků je od této chvíle to, že nic se již nikomu nebude předkládat ve formě návodů, instrukcí a návrhů, jak se má chovat, co má dělat a jak použít cokoli, co vyvstane z těchto doplnění. Je výhradní a absolutní odpovědností každého jednotlivce, který čte toto či jiné poselství, aby ze svého nitra s pomocí metody rozlišující intuice nalezl a stanovil, jaké jsou jeho osobní a individuální návody a metody k praktikování principů Nového zjevení a všech jeho doplnění. Každý jedinec je na základě prvotní dohody osobně odpovědný a zodpovědný přímo Pánu Ježíši Kristu. Namísto toho budou tato či všechna následující doplnění nabízet pouze vysvětlení, rozpracování a objasnění idejí, pojmů a obsahu Nového zjevení s jeho doplňky, jak bude třeba, když a jestliže bude třeba; a také tu budou pro zjevení nových informací, které do té chvíle nebyly k dispozici z prostého důvodu, že nebyl ještě čas nebo by to bylo předčasné, aby se zjevily na každé jednotlivé křižovatce životní cesty na planetě Nula.

 

Takže nyní se obrátíme ke třem záležitostem pocházejícím z doplnění ze dne 9. – 11. října.

 

 

(A)

První věc se týká definování metod a praktik. Co to vlastně jsou metody a praktiky a co vytváří jejich obsah a význam?

 

Existuje obecné chápání těchto pojmů a existuje i jejich zvláštní a podrobné vysvětlení. V obecném smyslu jsou všechny metody a praktiky tím, co se očekává od lidí ve smyslu toho, jak smýšlejí, cítí, jak se chovají, vytvářejí vztahy, fungují a projevují se v každodenním životě. Každý je na své cestě individuálním životem situován do určitých pravidel, předpisů a očekávání, která jsou určena buď rozličnými zákonnými či společenskými požadavky, či zvláštními znaky nějakého společenstva nebo oblasti. Tyto požadavky do posledního detailu diktují jedinci způsob jeho života a všechny jeho aspekty. Očekává se, že se s těmito požadavky a očekáváními ztotožní. Neučiní-li tak, stává se takříkajíc vyvrhelem.

 

Na druhé straně tu máme jistá zvláštní seskupení metod a praktik, které lze rozdělit do čtyř kategorií:

 

(1) Nejběžnější metody a praktiky lze shledat ve všech tradicích, zvycích a zvláštních kulturách, které diktují způsob života každé zvláštní společnosti či národa. Všechny tradice, zvyky a kulturní návyky jsou v zásadě ustanoveny za tím účelem, aby se neustále udržoval status quo a přežíval zvláštní životní styl, vynucený požadavky jedinečnosti každého zvláštního národa či jen oblasti v rámci tohoto národa. Následkem tohoto udržování je důsledná neohebnost, tuhost a neochota něco změnit či postoupit vpřed k nějakému odlišnému způsobu a stylu života. Lpění na tomto typu života ustanovuje bytí v negativním stavu. Není-li kdo ochoten odvrhnout tento stagnující životní způsob, je mu souzeno zůstat otrokem svých vlastních tradic, zvyků a kultur. V tom případě odmítá svou vlastní svobodu a nezávislost. Výsledkem toho je rozpoložen(, které mu nedovoluje dělat rozhodnutí z vlastní svobodné vůle a volby. Nerozhoduje se z pozice vlastní individuální jedinečnosti, ale namísto toho z pozice běžně přijímaného zakládání si na příslušných tradicích, zvycích a kulturách. Takže se žije životem stagnujícího shromažďování a hromadění, které se udržuje neohebností, tuhostí a pevností toho, jak kdo přijímá svůj životní způsob v souladu s požadavky veškerých pravidel a očekáváni jemu příslušné společnosti.

 

(2) Jiné nejběžnější metody a praktiky jsou obsaženy ve všech náboženských, duchovních a kultovních doktrínách, dogmatech, rituálech, předpisech a požadavcích, které jsou vnucovány jejich následovníkům a jejichž praktikování se požaduje a udržuje do nekonečna bez toho, že by se povolilo, aby mohly nastat či se odehrát nějaké změny či modifikace. Ohromné nebezpečí v následování těchto stagnujících pravidel a rituálů spočívá ve faktu, že se to „děje ve jménu Božím“, jehož autorita je neoddiskutovatelná, neměnitelná a nezměnitelná, a kdykoliv se nenásledují či nesetrvává se u nich, hrozí věčné zatracení. Nejohavnějším zločinem, který neustále páchají všechna náboženství na planetě Nula zvlášť a v zóně vymístění obecně, je to, že nanejvýš pevně a zoufale lpějí na ideách, pojetích či výrocích, které pocházejí z doby před mnoha sty či dokonce tisíci lety, aniž by se jakkoli dovolovalo jakékoli odchýlení. Tím, že tak činí, naznačují, že Bůh není schopen přijít s něčím novým a cokoli dávno stanovil, je platné na všechny časy a přesně tak, jak to stanovil, a tak tomu bude navěky a jakékoli změny v tomto ohledu nejsou jakkoli možné. Takový nárok se rovná vzdorování Bohu a činí Ho neschopným, nezáživným, neproduktivním a netvůrčím. Takové pojetí přirozenosti Boží ustanovuje život negativního stavu. Takže všechna současně existující náboženství, a to bez jakékoli výjimky či výluky (včetně vyznavačů Swedenborgova učení ve všech jejich existujících větvích), neslouží pravému Bohu, ale tím, že pevně lpí na všech dogmatech, doktrínách a obřadech (vyvinutých a založených před stovkami či tisíci lety) svých příslušných náboženství, kultů či čehokoli, co vám zde v tomto ohledu tak bují, ve skutečnosti slouží negativnímu stavu. Nedovolí-li v tomto či jiném ohledu jakékoli změny či doplnění novými údaji, přispívají velmi mocně a významně k udržování života negativního stavu.

 

(3) Specifičnost tohoto bodu metod a praktik se vztahuje k obecně ustanoveným pravidlům a návodům lidských systémů zákonů a z nich vyplývajících nakupení zákonů, které diktují, co je a co není dovoleno v rámci každého národa či společenství. Když si určíte a ustanovíte takové zákony a pravidla života a lidského chování, automaticky se omezujete ve svém expresivním či impresivním projevu a chování. Důvod k tomu lze nalézt ve faktu, že jestliže se odchylujete jakýmkoli způsobem od těchto pravidel, porušujte ustanovené kodexy. A výsledkem toho,je potrestání a ochuzení vlastní svobody. Problémem s těmito typy zákonů a pravidel je, že mají sklon setrvávat v knihách po staletí a zabírá to nezměřitelné úsilí a mnoho času, než se v nich učiní jakékoli změny či modifikace, aby se přizpůsobily požadavkům progresivního směřování v lidském rozvoji; to jest, řekněme, že odlišná doba si vyžaduje odlišné chápání a způsob použití těchto zákonů a pravidel. V progresivním způsobu života se takové zákony a pravidla stanou zastaralými velmi rychle. Zabere to ohromné množství úsilí a času, aby se změnila. A nejen to, ale problémem je též, že v době, v jaké se tato změna uskutečňuje, uběhne tolik času, že prováděné změny a modifikace se stávají ve chvíli svého uskutečnění taktéž obsoletními a neodpovídajícími novým poměrům. Takto se problémy zavile udržují v životě negativního stavu. A ačkoliv jsou takové zákony a pravidla nutné ve společnosti, která je ovládána principy džungle negativního stavu, problémem je to, že se velmi brzy stávají zpátečnickými a brzdícími, nesloužícími již svému původnímu účelu. Bez neustálých změn a modifikací, to jest bez jakýchkoli doplnění novými údaji, aby se přizpůsobily požadavkům každé jednotlivé doby na časové linii životní cesty, se stávají tyto zákony tak zkaženými, že začínají sloužit účelu přesně opačnému k tomu, pro který byly zpočátku ustanoveny. Tím, že se tak působí, či že se takovými stávají, slouží velmi pěkně udržování života negativního stavu.

 

(4) Věc metod a praktik se vztahuje k osobním a individuálním záležitostem. Hlavní aspekt této věci se v tomto ohledu vztahuje k osobním návykům a rituálům, k jejichž ustanovení má každá individualita sklon. Je tendencí dělat věci stále a stále znovu přesně stejným způsobem. Je tu sklon být spojen s jistými věcmi, objekty, tretkami, mazlíčky a podobnými jsoucny a uvyknout na ně do té míry, že není žádné touhy, přání či ochoty cokoli v tomto ohledu změnit. Takový postoj potlačuje vlastní tvůrčí rozvoj a projev vlastního tvůrčího úsilí tím, že se zoufale Ipí na tom, co je dobře zavedeno, zdánlivě pohodlné a důvěrně známé. Ustanoví-li se takový životní styl, jeden se naplní hrůzou, když se vyžadují či jsou nutné jakékoli změny či úpravy. Někteří lidé mohou v tomto ohledu jít tak daleko, že mohou vážně duševně onemocnět, jsou-li konfrontováni s nutností změny a pozměnění jejich dobře založeného životního stylu, kterému tak význačně uvykli. Jinými slovy si v tomto ohledu navykli na své metody a praktiky. Jakmile se stanete na něco navyklými či uvyklými, stáváte se toho otroky. A to odnímá jakoukoli touhu nebo přání anebo ochotu se tvořivě vyvíjet a měnit kdekoli, kdy je to třeba. V tahovém případě se jeden stává plně oddaným, otrokem negativního stavu, vzdávajícím se v jeho prospěch zcela své svobody volby a projevu.

 

 

Podíváte-li se pečlivě na všechna tato seskupení metod a praktik, jakož i na všechno ostatní zde zmíněné (je duchovní povinností každého z vás, kdo je spojen s Novým zjevením, aby ze svého nitra objevil, jaké jiné zvláštní a osobní metody a praktiky pěstuje a uskutečňuje ve svém osobním životě, a aby je dle toho následně upravil, změnil, nahradil anebo doplnil), zcela zřejmě shledáte, že jejich hlavní charakteristikou je to, že jsou všechny vnuceny z vnějšku. Řeklo by se tedy, že jsou vnucené z vnějšku a nepocházejí z vnitřního či niterného uznání skrze intuici, zdali je něco tak, či jinak. Takže diktáty zevních nátlaků jsou považované za platné za všech dob a okolností, majíce stále stejné univerzální použití pro všechna individua bez jakéhokoli ohledu na jedinečnost a zvláštnost přirozenosti každé osoby a její role, pozice, totožnosti a jejího osudu. Takto působí negativní stav.

 

Jedním z hlavních a význačných důvodů toho, proč se v doplňcích Nového zjevení Pána Ježíše Krista tak velmi zdůrazňuje, že POSUN odehrávající se od skupiny směrem k jednotlivci a od běžně zavedených metod a praktik použitelných všeobecně u každého k individuálním a jedinečným přístupům a návodům, které jsou použitelné jednomu jedinci, je ten, že život negativního stavu je životem skupin a mas. Čím větší je počet lidí ve skupině, tím se negativní stav stává mocnějším. To je obzvlášť pravdou, jsou-li takové skupiny ovládány dobře zavedenými a dobře ustanovenými metodami a praktikami, které podléhají jejich funkci a činnosti. V okamžiku, kdy se taková všeobecná pravidla ustanoví, všichni členové této skupiny se okamžitě stávají cílem negativního stavu. Velmi brzy poté jsou všichni zkaženi negativním stavem – sloužíce jeho účelu a cílům. V pozitivním stavu ­na straně druhé – se klade důraz vždy na jednotlivce a jeho jedinečné nadání, prezentaci a projev z nitra při intuitivním rozlišování toho, co je a není správné a náležité, při neustálém vnímání – skrze toto osobní a jedinečné intuitivní rozlišování – potřeby změn, modifikací a doplňování v rámci vlastního způsobu a praktikování životního stylu bez jakýchkoli stagnací, kdykoli je to nutné a včasně – takříkajíc bez toho, aby se uvízlo v bahně jedněch metod a praktik, které byly náležité a správné do té doby, ale které nejsou již udržitelné v nadcházejícím způsobu duchovní progrese života, Že tito jedinci v pozitivním stavu následně sdílejí tyto své jedinečné dispozice mezi sebou navzájem, takže přispívají svou jedinečnou dávkou všem ostatním, je zcela jiná věc.

 

Negativní stav šílí, když vnímá, že jakákoli jednotlivá individualita již není pod vlivem předešlých metod a praktik či skupinového hnutí, protože je zcela neschopen si představit, co se děje a jak učinit takového jedince terčem svého vlivu a své zkaženosti.

 

(Tyto důležité informace potvrzuji svými zkušenostmi při vlastním působením a šíření informací kontaktů s Vesmírnými přáteli a Stvořitelem Prvotním – sám jsem individuálním, nevázaným na skupinu, a skutečně tehdy negativní stav má omezenější možnost působení, naopak pozoroval jsem asi 10 skupin, které fungovaly asi 3 -10 měsíců a byly zcela zlikvidovány negativním stavem – poznámka zpracovatele na internet  www.universe-people.cz , Ivo A. Bendy, 18.4.2001.)

 

Z toho plyne zřejmý fakt, že od této chvíle je jediným způsobem, jak je možné být osvobozen od jakéhokoli vlivu negativního stavu či od jakékoliv moci, kterou by negativní stav mohl vykonávat na jakéhokoli jedince, individualizace vlastních metod a praktik s neustálými modifikacemi, změnami a doplněními v jejich procesu a užívání prostřednictvím vstupu z vlastního nitra intuitivním rozlišováním – z přítomnosti Pána Ježíše Krista v této intuici (slabý tichý hlas v tvém nitru !). Proto v tomto jednotlivém doplnění a ve všech ostatních, která by mohla následovat, již nenajdete nějaké směrnice či rady, jak máte žít svůj život a jak postupovat ve svém každodenním žití a svých záležitostech. To se stává záležitostí nejvyšší bezpečnosti a ochrany před nákazou a vlivem negativního stavu.

 

Vidíte, že negativní stav je neschopen učinit svým terčem jedince, který se spoléhá na svou intuici. Důvod lze nalézt v prostém a zřejmém faktu, uvedeném mnohokrát před tím, že vaše intuice je přímým nadělením Pána Ježíše Krista ve vás. A proto je přítomnost Pána Ježíše Krista ve vaší intuici nanejvýš přímá a mocná. Myslíte si, že je negativní stav schopen zvýšit útoky proti přítomnosti Pána Ježíše Krista? Taková snaha by vedla k okamžité anihilaci každého, kdo by se jen vzdáleně pokusil učinit takovou bláznivou věc.

 

(B)

Druhý pojem, který potřebuje objasnění a více propracované vysvětlení, je pojem užitý několikrát v Doplňku 15, a tím je důvěrná známost. V tomto poselství se uvádí, že lidští tvorové mají nebezpečný sklon lpět na tom, co je jim důvěrně známé. Co ustanovuje tuto důvěrnou známost ve vašem lidském životě ?  Jak lze pojem důvěrně známého definovat a vysvětlit, abyste přesně znali, čeho si máte v tomto ohledu být vědomi?

 

Tento pojem je v zásadě spojen s výše uvedeným vysvětlením ohledně metod a praktik. Dobře zavedené metody a praktiky, které se staly životním stylem jakéhokoli individua, se celkem vzato stávají něčím velmi familiárním a zdánlivě bezpečným a jistým. Takové jsou všechny návyky a zautomatizované a ritualizované způsoby chování, jednání, myšlení, cítění, vztahů a podobné elementy. Takže tyto věci se lidem stávají opěrnými body důvěrně známého.

 

Je tu ale jiný bod v pojetí důvěrně známého. Vztahuje se k něčemu, co bylo původně vloženo do lidských genů pseudotvůrci. Má to vztah k tomu, jak jsou lidé uzpůsobeni vnímat realitu svého jsoucna a bytí a taktéž, jsoucna a bytí obecně. Zakládajíce na tomto uzpůsobení je pro ně jedinou věcí, která je skutečnou, a tudíž důvěrně známou, to, co vnímají svými vnějšími senzorickými orgány. Nejsou si vědomi skutečnosti, že jejich senzorické orgány byly původně pozměněny tak, aby jim poskytovaly nesprávné vjemy světa kolem nich, jakož i jich samotných. Zároveň byli uzpůsobeni tak, aby se spoléhali jen na to, čím jsou napájeni z vnějšku své mysli, to jest z něčeho, co je mimo nich, co se odlišuje od jejich osobních vstupů. Vstupující údaje o všem přicházejí vždy z jejich vnějšku. Při jejich rozvoji a založení vnímání je jim cokoli přicházející z vnějšku, či, jinými slovy, cokoli mohou slyšet svýma ušima, vidět očima, ochutnat svými chuťovými pohárky, vnímat svým dotykem atd., důvěrně známé a pro ně pohodlné. Cokoli jiné, mimo jejich způsob vnímání, je velmi neznámé a nepohodlné.

 

To je typický způsob života v negativním stavu a života lidí. Skutečností této situace je to, že takzvaná familiarita, na níž tak lidé Ipí, je fakticky nereálná – vzhledem k obecné definici života i lidského života speciálně. Zároveň to, co lidé pociťují jako důvěrně známé a pohodlné, ve skutečném jsoucnu a bytí buď vůbec neexistuje, nebo je to pokroucením a karikaturou pravé reality jen velmi málo se jí podobající či ji odrážející. Na druhé straně mince je fakt, že povaha této familiárnosti nemá svůj vlastní původní život, ale je vstupem idejí někoho jiného, idejí, které ve své podstatě a formě nevznikly v lidském životě nebo na planetě Nula. Jinými slovy: Realita je za scénou, ne na scéně. Aby se to tedy zopakovalo: Co lidé vnímají jako realitu, není pravá skutečnost, ale realitou je to, co je za jimi považovanou skutečností, či to, co způsobuje, že jejich skutečnost se jeví jako realita.

 

Avšak to, co je za jimi považovanou skutečností, je lidem naprosto cizí, a tudíž se tomu za každou cenu vyhýbají, lpíce namísto toho na tom, co je nereálné a je jen povrchní a přechodnou pseudorealitou, kvůli faktu, že je jim to důvěrně známé, potvrzované jejich způsobem vnímání prostřednictvím senzorických orgánů. A cokoli, co je s tím v protikladu, protiřečí tomu či to zpochybňuje, to vše je jim velmi nepohodlné a cizí, takže mají soustavný sklon to přehlížet či se tomu vyhýbat.

 

Vzhledem k tomu mají lidé nesprávný sklon nebrat v úvahu nic, co přichází z jejich nitra či z nich. Většina z nich dokonce popírá, že takové nitro existuje. Niternosti neboli niterný stav je něčím, co je jim značně cizí. Je-li to nefamiliární, pak je to nebezpečné, nepohodlné a není to nutné. Takže past negativního stavu je nastavena a většina z nich do ní padne velmi snadno, „pohodlně“ stagnujíc ve vlastní nereálné familiárnosti, považované jimi za jedinou skutečnost, kterou jsou ochotni přijmout, ve které chtějí být a se kterou chtějí zacházet.

 

Aby se vyhnulo této pasti, doporučilo se vám, abyste si přivykali pohlížet za scénu, za všechny tyto metody a praktiky a nad tuto pseudorealitu typického lidského vnímání. To znamená uznat a přijmout skutečnost, že je tu VÍCE než to, co se právě odehrává na scéně lidského života. A že vše na této scéně má hlubší, niternější smysl a účel; a že nic se neodehrává bez zvláštního souhlasu a přípravy za účelem dosažení něčeho, co má multiverzální význam a slouží to v nejzazším smyslu prospěchu z poučení z velmi důležité lekce všem ve Stvoření a z odjinud, jakož i z jindy. Znamená to též, a to je nejdůležitější, cvičit se v pohlížení dovnitř a vyhledávat všechny odpovědi na své životní otázky ve stavu a ze stavu vlastních niterností, a tak se do značné míry vyhýbat jakýmkoli a všem nátlakům negativního stavu, jakož i jakýmkoli jiným.

 

Jak si vzpomínáte z doplnění ze dne 9. – 11. října, je vše na planetě Nula uvaleno z vnějšku. Avšak na toto sdělení lze pohlížet následovně: Jsou uvalení způsobená negativním stavem a jsou některá jiná, která jsou dána povahou světa, v němž žijete. Všechny nátlaky negativního stavu existují za účelem, aby se někdo, kdo se nachází v jeho těsné blízkosti či je s ním ve styku, učinil otrokem či agentem jeho pseudoživota. Na straně druhé vyžaduje povaha života na planetě Nula, aby se proces poučeni odehrál především s pomoci vloženého z vnějšku – to jest, jak se říká z vnějšku dovnitř. Kvůli tomuto uspořádání se i pozitivní stav přizpůsobil této situaci a předkládá lidem poučení způsobem ukládání z vnějšku – v tomto případě pomocí psaného slova či rad od někoho jiného. Této situaci pozitivních aspektů poznávání těmito jednotlivými způsoby vkládání z vnějšku se lze vyhnout s pomocí vaší schopnosti vcházet dovnitř a potvrzovat, ověřovat, zjišťovat intuicí, stvrzovat atd. vše, co se vám předkládá jakýmkoli vnějším nátlakem, zdali tomu je tak, či nikoliv. Je-li tomu tak, přijmete to, zvnitřníte a učiníte integrální součástí vlastního života. Když to odmítnete, nemůže to mít nad vámi žádným způsobem žádnou moc. V tomto případě jste zabezpečeni a zajištěni poznáním, že konáte něco, co se nachází mimo metody a praktiky vnějších obřadů vnějšího světa a rozpoložení.

 

Při pohledu na výše uvedená fakta je otázkou, zdali je ve vašem životě vůbec něco, co by negativní stav nebyl s to zkazit a co by se nemohlo stát jeho terčem. Jsou některé faktory, které jsou negativnímu stavu nepřístupné a nemůže si je jakkoli podřídit.

 

(1) První se vztahuje ke stavu a procesu niterného vcházení nebo bytí či setrvávání – uvnitř sebe sama navždy. To jest, jak se říká, pohlížet na vše z nitra ven – jak Pán Ježíš Kristus učí ve všech knihách Svého Nového zjevení a ve všech jeho doplňcích. Být ve stavu niternosti znamená být v přítomnosti Pána Ježíše Krista a všech členů své duchovní rodiny, jakož i všech členů pozitivního stavu, kteří jsou s vámi na základě dohody spojeni. Být neustále a stále v přítomnosti Pána Ježíše Krista znamená vyloučení čehokoli a všeho vnuceného negativním stavem. Ale také to znamená neustálé a stálé individuální potvrzování, ověřování a dosvědčování všeho, co ukládá stav pozitivní (Nové zjevení Pána Ježíše Krista a všechna jeho doplnění, což k vám přichází z vnějšku ve formě slov a písemného materiálu) přímo a od Pána Ježíše Krista skrze vaši intuici. Jak víte, je stav intuice jak velmi osobní a individuální, tak je i středem vašeho nitra. Aby se znovu zopakovalo; Je to místo ve středu vašeho nitra, kde je přítomen Pán Ježíš Kristus s Jeho/Její pravou multiverzální skutečností. Negativní stav nemůže takový stav a takové rozpoložení jakkoli ovlivňovat. Nemohou se stát terčem. A je to tak proto, že je tu multiverzální zákon a výsada, které vám dovoluji být v neustálém spojení a společenství s Pánem Ježíšem Kristem ve vás (význam Poslední večeře). Tato výsada nemůže být nikdy nikomu odňata. Aby se však této přítomnosti dosáhlo, je nutno ji z vlastní svobodné vůle a volby vyvolat. Na druhé straně je proces niterného vcházení a setrvávání něčím, co je neznámé, a tudíž většině lidských tvorů nepohodlné. Ve většině případů se tomu vyhýbají. Proto se nemůže stát terčem negativního stavu.

 

(2) Druhá situace se v tomto ohledu vztahuje k úplné verzi Nové modlitby Pána Ježíše Krista. Každé slovo této modlitby obsahuje multiverzální duchovní souvztažnost, jejíž vyvolání poskytuje velmi mocný a účinný štít proti úkladům negativního stavu. Jak Pán Ježíš Kristus ve Svém Novém zjevení uvádí, je Jeho/Její přítomnost v Jeho/Její Nové přirozenosti nanejvýš intenzívní. Toto sdělení je však pravdivé pod jednou podmínkou: Že pronášení této modlitby se nestane rituálem, rutinou a neztratí ve svém procesu svůj smysl a význam. Jestliže nevidíte či nevnímáte za slovy této modlitby multiverzálně mnohonásobnou duchovní souvztažnost a jestliže se nesoustředíte na význam slov, která obsahuje, pak se i může stát, že ji negativní stav zkazí a podřídí si ji.

 

(3) Třetím stavem – bezpečným před negativním stavem, jestliže se k němu přistupuje s pozitivním a dobrým úmyslem, kvůli principu – je vaše zviditelňování, představování či myšlení si toho, že se nacházíte v bílém světle Pána Ježíše Krista, které pochází z Jeho/Její Nové přirozenosti a které se do vás promítá či do vás vlévá z Jeho/Její Absolutní nepodmíněné lásky, Moudrosti, Milosrdnosti a Opuštění. Ale aby to působilo, je nutné, aby každý, kdo k tomuto faktoru přistupuje, uznal a přijal fakt, že taková Nepodmíněná absolutní láska, Moudrost, Milost a Odpuštění Pána Ježíše Krista jistě existuje, a následně ukázal ochotu ji vyvolat, přijmout a zapojit do svého vlastního života. A opět nic z celkové moci negativního stavu v jeho souhrnu a vzato dohromady nemůže prostoupit, nebo odejmout anebo si podřídit tento typ Božské lásky, Moudrosti, Milosti a Odpuštění Pána Ježíše Krista, aby jej zničil. To obzvlášť platí, jestliže je někdo přivolává z pozice vlastní svobodné vůle a volby, ze svého niterného stavu, kvůli principu, neboť konat takto je správné.

 

(4) Čtvrtým stavem, který si negativní stav nemůže podřídit, je – pokud se dělá s řádným záměrem a kvůli správným důvodům – pravidelné denní čtení Nového zjevení Pána Ježíše Krista a všech jeho doplňků. Kdyby se však toto čtení mělo dělat pro jakýkoli jiný důvod než kvůli prohlubování vlastního poznání, chápání a praktikování všech principů Slova Pána Ježíše Krista, jak je zaznamenává osobně pro sebe sama, pak v takovém případě by tuto metodu mohl negativní stav pokazit ovládnout. V tomto případě bude vaše chápání toho, co je psáno v Nové zjevení, a pro podporu rozvoje vlastní intuice, skrze kterou se verifikuje Pravda Nového zjeveníNovém zjevení a jeho průběžných doplňcích, zkreslené, nevhodné a bude sloužit vašemu duchovnímu poklesu. Jak si pamatujete z Doplňku 15, nesprávné chápání Nového zjevení a Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a zkreslený náhled na tyto činitele z vás činí terč negativního stavu více, než je tomu u těch, co jsou v nejnižších z nejnižších pekel.

 

 

Ale u čtení Nového zjevení a jeho pokračujících doplňků – pokud se k tomu přistupuje se správným záměrem a ze správných důvodů – tu máme další bod. Jak víte, Nové zjevení obsahuje jisté informace, které jsou velmi včasné. Ale taktéž se přizpůsobuje svým obsahem a informacemi, které poskytuje, potřebám té které jednotlivé doby ve zde-a-nyní. Znamená to tedy, že každé nové čtení Nového zjevení a jeho doplňků vyvolá v každém čtenáři něco, co doposud nebylo k dispozici v době předešlého čtení z prostého důvodu, že nepřišel ještě čas, aby bylo vhodné to poznat či si to na základů čtení vydedukovat. A zároveň se tímto faktorem pomáhá čtenáři v dalším rozvoji jeho vlastní intuice, porozumění a míry pochopení všeho, co se vztahuje k obsahu Nového zjevení a všech jeho doplnění, jakož i k životu obecně a lidskému životu zvlášť. Takže v každé době vytváří odlišnou, hlubší a účinnější úroveň osobní a individuální intuice, která pak uvádí čtenáře blíže k Pánu Ježíši Kristu v Jeho/Její Nové přirozenosti a k Jeho/Jejímu pozitivnímu stavu a všem jeho členům. Kvůli této skutečnosti se tento proces nemůže podřídit negativnímu stavu. Kvůli faktu, že tento faktor se praktikuje za účelem dalšího rozvoje vaší intuice, vašeho poznání a chápání Slova Pána Ježíše Krista, a tak se vám umožňuje rozvoj lepšího a více osobního vztahu s Pánem Ježíšem Kristem v Jeho/Její Nové přirozenosti, může se uvedený přístup bezpečně považovat za probíhající mimo obvyklé metody a praktiky.

 

Důvodem, proč tedy nelze tyto shora popsané faktory podřídit negativnímu stavu, je to, že jdou za metody a praktiky a neodvozují se ze zevních věcí, kde mají metody a praktiky původ. Všimněte si prosím, že tyto faktory jsou ze stavu i ve stavu niterností a stavem niterností čili stavem niterným. Vcházení do vašeho nitra je odchodem od zevnějšností, a tedy z negativního stavu. Jak by se toto mohlo podřídit negativnímu stavu ?  Vyřčením kompletní verze Modlitby Pána Ježíše Krista a čtením Jeho/Jejího Nového zjevení a všech jeho doplnění se shora uvedeným záměrem a účelem se uvádíte do stavu niterností a to, když jste v tomto stavu, vás spojuje s různými okruhy Stvoření v pozitivním stavu a umožňuje přítomnost Pána Ježíše Krista ve vás. Jak by takový proces mohl být podřízen negativnímu stavu ?  Být ponořen v bílém světle Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista a skrze to v Jeho/Její Absolutní nepodmíněné Božské lásce, Moudrosti, Milosrdnosti a Odpuštění znamená být přímo pod ochrannými křídly Pána Ježíše Krista. Existuje v celém multivesmíru nějaká síla, která by vám mohla zabránit, abyste obdrželi tyto nanejvýš vybrané atributy Absolutní nové přirozenosti Pána Ježíše Krista ? Taková myšlenka, stav či kondice jsou byt‘ i vzdáleně nemyslitelné.

 

 

(C)

A třetím bodem, který dnes potřebuje vysvětlení, je to, co se vztahuje ke sdělení v Doplňku 15 a které naznačuje, že každý na planetě Nula, celkem vzato každý, je zde na základě osobní a individuální dohody mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem. Toto sdělení se vztahuje k záležitosti, o které se Pán Ježíš Kristus mnohokrát zmiňuje v knihách Nového zjevení a která se znovu potvrzuje v Doplňku 15, že negativní stav je experiment. Co to znamená experiment ?

 

Pohlížíte-li na pojetí toho, co experiment znamená v typicky vědeckém chápání tohoto pojmu, postřehnete následující fakta:

 

(1) Především je tu otázka či hypotéza. Jak si vzpomínáte, otázkou v tomto případě bylo: Je život možný bez Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejich pravých duchovních principů ? A je-li možný, jaký život by to byl a jak by se srovnával se životem, který vychází z Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích pravých duchovních principů?

 

(2) Druhým krokem v tomto procesu je ustanovení velmi podrobných a zvláštních podmínek, za nichž se tato hypotéza vyzkouší tím nanejvýš spolehlivým, platným a dopady majícím způsobem. Za tím účelem do nejmenšího detailu definujete to, jak se takový pokus provede. Vyhledáte dobrovolníky, kteří souhlasí s účastí v tomto experimentu. Každému takovému dobrovolníkovi přiřadíte velmi podrobnou, jedinečnou a zvláštní roli, formu chování, identitu, osudovou náplň, mysl, osobnost atd. a to, co má dělat a čím má být a jak to má dělat a jak má být. Jestliže takový dobrovolník souhlasí s tímto zvláštním pověřením, zahrnete ho do experimentu s tím, že se chápe, že tento pokus bude především pokračovat pouze a jen do té doby, než se testovaná hypotéza či otázka plně, spolehlivě a platně zodpoví ke spokojenosti všech – což znamená do té doby, než se získá plné poučení a stane se integrální součástí mysli všech; a za druhé všechny dobrovolníky odměníte tím, že budou vyvedeni ven z okolností tohoto pokusu a umístíte je zpět tam, kam patří – do pozitivního stavu. Jestliže dobrovolník nějakou náhodou nesouhlasí s tímto experimentem, či se pro něj shledává nevhodným, z tohoto procesu ho vyloučíte.

 

Z tohoto popisu můžete nyní získat lepší pochopení toho, proč se v Doplňku 15 naznačuje, že prakticky každý se na planetě Nula a v zóně vymístění nachází na základě dohody mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem, a proč je každý tak, či onak spojen s Novým zjevením, skrze něž Pán Ježíš Kristus zjevuje všechny tyto záležitosti, a proč je každý takový, jaký je. Takže jak můžete vidět, jelikož je negativní stav fakticky experimentem na multiverzální úrovni, dle pravidel platného a spolehlivého pokusu musí proběhnout od začátku do konce. To jasně naznačuje, že měl jak svůj počátek v době, kdy byl aktivován negativní stav a uveden do procesu stávání se tím, čím je, tak bude mít i svůj konec – z prostého důvodu, že každý pokus je doveden ke svým důsledkům, aby nastalo poučení a přineslo požadované plody. Jinak by nic nedávalo smysl. Tato vysvětlení vám též umožňuje pochopit, proč nikdo nikdy nemůže být zatracen či odsouzen na věčnost pobývat v peklech či negativním stavu, jak byste měli věřit dle bláznivých náboženství na planetě Nula a v zóně vymístění.

 

Takže na základě souhlasu s účastí v tomto pokusu v jakékoli roli, přirozenosti či identitě, jedinec také zcela a plně souhlasil, že bude spasen z jakýchkoli protivných důsledků tohoto experimentu. Jinými slovy bylo každému slíbeno, že na konci pokusu se vrátí na své právoplatné místo – do pozitivního stavu, který bude aktivován ve své plné a úplné kondici v době ukončení tohoto experimentu – jak se popisuje v kapitole osmnácté Nového zjevení Pána Ježíše Krista. A to je prozatím vše.“

 

 

 

(18)

Doplnění 17

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 125 – 136, Doplnění 17.

 

Dne 4. listopadu 1993 a několik dní před tím se během mého niterného stavu odehrávala následující diskuse mezi mnou a Pánem Ježíšem Kristem za přítomnosti všech členů pozitivního stavu se mnou spojených, jakož i všech členů mé pravé duchovní rodiny. Předmět diskuse byl mnohoúrovňový. Týkal se obsahu a idejí vyjádřených v Doplňku 15. Byl jsem Pánem Ježíšem Kristem zpraven, abych sdílel tento rozhovor se všemi z vás, kteří ze svobodné vůle a volby požádali, aby byli zahrnuti mezi ty, kdo budou dostávat doplnění novými údaji. Účel tohoto sdílení je dvojí. Jedním je, abyste dostali do povědomí to, co vyvstalo v procesu diskuse. Tímto účelem je, aby se vám objasnily a snad dostaly do pozornosti nějaké nové informace, které nebyly doposud k dispozici, které jsou ale nyní vhodné ke zjevení. Druhým účelem je vaše vlastní intuitivní ověření, prověření a potvrzení ­z vašeho vlastního niterného stavu – pravdivosti a autentičnosti těchto informací. Takže jde o toto:

 

„V procesu tvého mnohonásobného probírání Doplňku 15 ti přišlo na mysl několik otázek, jakož i pochyb, Petře. Hlavní zájem, který jsi vyjádřil, měl vztah ke sdělení, že každý, celkem vzato každý, je tu na planetě Nula na základě dohody mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem. Takže když někdo kupříkladu svolil k tomu, že na planetě Nula zobrazí povahu, chování a životní styl vraha, nemá jiné východisko než být vrahem či nepopiratelným zločincem. Jak by v tomto případě mohla u kteréhokoli jedince vyvstat záležitost zavržení, odsouzení, spravedlnosti, odpovědnosti a skládání účtů?

 

Než se tato otázka zodpoví k tvé spokojenosti, jakož i ke spokojenosti několika jiných vyznavačů a čtenářů Nového zjevení a jeho doplňků, kteří ti, Petře, vyjádřili podobné starosti, ať se vám zjeví, jakož i připomene následující:

 

Jak víš, a bylo to uvedeno mnohokrát před tím, je planeta Nula jevištěm, na kterém se provádí experiment v negativním stavu. Tato situace spolu s okolnostmi na planetě Nula určují, komu a jakému druhu jsoucen je dovoleno se zúčastnit tohoto experimentu a žít na této planetě. Co musíš pochopit, a je to něco nové, Petře, je to, že se na jeviště života na planetě Nula promítá směsice rozličných elementů včetně kontrolní skupiny. Tyto elementy lze definovat následovně:

 

(1) Všichni agenti pozitivního stavu, kteří se na základě dohody s Pánem Ježíšem Kristem dobrovolně účastní tohoto experimentu v každé jednotlivé době v průběhu celé historie této planety, byli pověřeni rozličnými rolemi, identitami a životními styly, které by mohly uvést příklad překlenovacích schopností či mechanismů – chcete-li to tak nazvat – u někoho, kdo je niterně pozitivní, ale musí fungovat a působit uprostřed negativního stavu. Ale nejen to, kde se vystavuje i NEBEZPEČÍ, že se na své cestě ztratí a nakazí se životním stylem negativního stavu – tedy se stane negativním.

 

(2) Všichni vlastní lidští tvorové, kteří souhlasili – dle ideje souhlasu před svým aktuálním fyzickým zrozením, aby se stali typickými lidskými tvory, mají za účel uvést příklad svého prazvláštního životního stylu, který není ani stavu pozitivního, ani negativního, ale je vystaven oběma a směřuje oběma cestami v závislosti na niterné inklinaci každého jednotlivého lidského tvora. Co musíte ohledně vlastních lidských tvorů pochopit, je to, že jejich souhlas, aby se stali lidmi, určuje zvláštní životní styl, který má charakter otevřeného konce. Rozdíl mezi vlastními lidskými tvory a například agenty pozitivního stavu, kteří sem přicházejí s velmi specifickou plnou mocí, rolí a přirozeností, spočívá ve faktu, že vlastní lidští tvorové mají trojí obvod ve svém obrazném počítačovém čipu. Dá se tedy říci, že vystavením se jak pozitivnímu, tak negativnímu stavu se lidem poskytuje svobodná možnost se připojit na kteroukoli stranu, nebo, jak je tomu v některých případech, uvést příklad obou sklonů v rámci téhož jednotlivce. Řečeno jako paradox: Lidští tvorové se mohou podivným způsobem stát jak pozitivními, tak negativními zároveň.

Aby byl experiment platný, spolehlivý a schopný pojmout všechny elementy odpovědi na existenciální otázku o životě bez Boha a Jeho/Jejího pozitivního stavu, či s falešným bohem a falešnými duchovními principy, bylo nutné dovolit fabrikaci typických lidských tvorů, kteří by mohli v sobě projevovat všechna tři směřování najednou. Takže mezi vlastními lidskými tvory lze pojímat existenci těch, kteří projevují sklon především k pozitivnímu, či negativnímu stavu, ale taky těch, kdo projevují stejnou náklonnost k oběma stavům. Musíte pochopit, že u typických lidských tvorů byl jejich obrazný počítačový čip přeprogramován trojím způsobem. Takže každý lidský tvor má ve svých genech zakódovány všechny tři alternativy. Jakmile se nějaký lidský tvor objeví na planetě Nula, je vystaven různým situacím téměř náhodným způsobem, což umožňuje vyvolat tyto dispozice postupně, ale někdy i souběžně. Tento faktor naznačuje, že tito lidé se mohou stát pozitivními, nebo negativními, nebo zároveň obojím buď postupně, nebo souběžně v závislosti na vyvolávacím mechanismu. Tato situace lidem umožňuje velmi důležité demonstrování a uvedení příkladu – pro poučení všem – zvláštního životního stylu, který není ani zcela pozitivní, ani zcela negativní, ale nějak mezi tím, nebo může na druhé straně také zobrazovat životní styl, který je lidsky pozitivní, nebo lidsky negativní, či lidsky obojí zároveň.

Jak jste si povšimli, bylo shora zdůrazněno slovo „lidsky“. Ohledně lidských tvorů musíte pochopit, že jejich pozitivnost se jen velmi málo podobá pozitivnosti, jak se projevuje v samém pozitivním stavu. Totéž platí o lidské negativnosti. Není to přesné totéž jako negativita samotného negativního stavu. Třetí rozpoložení, které neexistuje nikde jinde a nikdy jindy, je typicky lidské ve smyslu toho, že jen vlastní lidští tvorové jsou schopni být současně v rámci jednoho individua jak lidsky pozitivní, tak i lidsky negativní. Taková lidská kondice dovoluje náležitě zobrazit důsledky a následky aktivace negativního stavu. Jak vidíte, Petře a vy všichni, kdo čtete tato slova, je náležité, platné a spolehlivé zobrazení důsledků a následků aktivovaného negativního stavu možné jen a pouze s pomocí životního typu, který obsahují vlastní lidští tvorové. Proto bylo pseudotvůrcům poskytnuto povolení, aby postupovali ve fabrikaci lidstva. Ve skutečnosti, jak můžete vidět z tohoto tajemství, začíná proces aktivace negativního stavu a následná ilustrace důsledků a následků takové aktivace fabrikací lidských tvorů ustanovením typicky lidského životního stylu.

 

(3) Třetí element tohoto pokusu představují agenti negativního stavu, kteří se vtělili na planetu Nula z různých pekel, čili byli zfabrikováni v peklech se specifickým záměrem a posláním inkarnace na planetě Nula. Tyto typy tvorů nejsou na této planetě se svolením, ale s dovolením Pána Ježíše Krista. Je jim dovoleno být na planete Nula za jediným účelem, aby zviklali vlastní lidské tvory do negativního stavu či aby je učinili otroky či plnohodnotnými agenty negativního stavu. Dohoda mezi nimi a Pánem Ježíšem Kristem je zahrnuta v původní dohodě o provedení experimentu v negativním stavu. Každý, kdo byl zfabrikován za účelem toho, aby se stal agentem negativního stavu, byl na počátku dotázán dle ideje dotazování, zdali souhlasí s tím, aby se dobrovolně stal agentem negativního stavu s přesně určenou rolí, přirozeností a zaměřením. Jakmile se takový souhlas zajistí, takový agent postupuje ve svém jednotlivém životě dle procesu dovolení být takovým a chovat se tak za účelem ilustrace života typicky negativního stavu. Tento život je velmi odlišný jak od života v pozitivním stavu, tak také od typického života lidských tvorů.

 

(4) Čtvrtým elementem pokusu je kontrolní skupina. Tato skupina představuje ty tvory, kteří jsou mimo jakoukoli shora uvedenou kategorii. Jak si pamatujete, bylo sděleno shora a v Doplňku 15, že celkem vzato každý je na této planetě dle dohody či dovolení (což je ve skutečnosti také dle dohody – vzhledem k výše uvedenému vysvětlení). Výraz „celkem vzato“ znamená převážnou většinu, ale ne výlučně každého. Takže, a to je něco nového, v celé lidské historii na planetě Nula až jedno procento celkové populace patřilo do této kategorie, která nezapadá do žádné ze shora uvedených. Jinými slovy nejsou tito tvorové na planetě Nula ani dle dohody, ani z přímého dovolení, ani dobrovolně, ale z pouhé nutnosti, aby se ilustrovalo něco, co není ani povahy pozitivního stavu, ani negativního stavu, ani typického lidského života. V uspořádání experimentu lze tuto kategorii považovat za kontrolní skupinu, s níž se srovnává vše ostatní. Máme tu takový životní styl, který by se nemohl přiklonit ani k pozitivnímu stavu, ani k negativnímu stavu, ani ke stavu lidských tvorů ?  Jaký je to život ?  Tyto lidi nelze považovat ani za pozitivuí, ani za negativní, ani za typické lidské tvory, ale za zcela neutrální ve všech ohledech. A zároveň je jim přidělena role pozorování a zaznamenávání všech tří typů života pro účely objektivního zhodnocení následků experimentu. Aby se získalo toto objektivní zhodnocení, je nutné na této planetě mít někoho, kdo by byl nejen zcela neutrální, ale kdo by nepocházel ze žádné z těchto shora uvedených kategorií. Jinak by se taková osoba mohla přiklánět ke kategorii, ke které by patřila. Za takových okolností by nebylo možné žádné objektivní a nestranné hodnoceni. Tato zvláštní stvoření vstoupila zároveň do svého jsoucna a bytí na základě paradoxní dohody nesouhlasit s ničím, jen s neutralitou, dokud experiment probíhá a dokud se úspěšně a účinně nezavrší. Jedině poté budou odměněni za své úsilí účastnit se této nezvyklé role, která se ale dá pochopit, tím, že budou zahrnuti do nového života pozitivního stavu.

Tento typ tvorů má dvě podkategorie. Na základě původní dohody mezi pseudotvůrci a Pánem Ježíšem Kristem (tehdy Bohem Nejvyšším) byl před tím, než se pseudotvůrci stali skutečně pseudotvůrci, stvořen jak Pánem Bohem Nejvyšším, tak i těmi, kdo mají být pseudotvůrci, zvláštní typ sentientních entit se zvláštním uzpůsobením, aby se staly neutrálními pozorovateli a záznamníky procesu aktivace negativního stavu, jakož i procesu ilustrace důsledků a následků této aktivace, z obou stran mince (symbolicky řečeno). A zároveň, aby byly kontrolní skupinou, s níž by se mohly srovnávat všechny ostatní životní styly, jakož i pro zobrazení životního stylu, který nespadá do žádné ze shora uvedených kategorií.

Aby se navždy zachovala tato neutralita čtvrté kategorie tvorů, nikdo na planetě Nula, jakož i v zóně vymístění a v celém Stvoření s výjimkou Pána Ježíše Krista od počátku až dokonce neví, kdo tato stvoření mezi vámi na planetě Nula jsou. Ale nejen to, ale i ona sama nemají vědomou znalost či ideu, že se nacházejí ve své neobvykle zvláštní roli a sudbě. Jedině za těchto podmínek lze zajistit jejich úplnou a ničím nekontaminovanou neutralitu.

 

(5) A nakonec element pátý, který není ještě na planetě Nula plně aktivován, ačkoli je v procesu své plné aktivace, představují a zobrazují sami pseudotvůrci. Jejich pozice je zcela odlišná od všech kategorií uvedených výše. Jejich účelem je ilustrovat na planetě Nula životní styl těch, kdo vytvořili a aktivovali negativní stav ve všech jeho aspektech. Jak vidíte, Petře a vy všichni, kdo čtete tato slova, je životní styl a způsob působení někoho, kdo je sám původcem a aktivátorem negativního stavu, zásadně odlišný od výše uvedených kategorií. Ve skutečnosti nemají vůbec nic společného. Aby negativní stav na planetě Nula řekl plně své ­to jest, jak by se řeklo, aby dosáhl svého plného pseudovítězství, je nutné, aby se úplná a všem dostupná přítomnost těch, kdo jej vytvořili a aktivovali, stala plně rozvinutou skutečností. Co máte v tomto ohledu chápat, je to, že úplné vítězství, čili pseudovítězství negativního stavu je možné jen a pouze tehdy, když by všech pět uvedených kategorií mělo příležitost zobrazit a uvést příklad své zvláštní party a role. Jakmile bude v tomto ohledu vše zobrazeno a k dispozici, tehdy budou agenti pozitivního stavu ODVOLÁNI z planety Nula a může nastat závěrečná fáze jsoucna a bytí negativního stavu. Tato fáze vyžaduje plnou přítomnost pseudotvůrců na planetě Nula – tedy i v jejich fyzické formě.

 

 

(Tomu odpovídá i informace od Vesmírných přátel, že zde budou pomáhat a ochraňovat lidi s pozitivním posláním TAK DLOUHO, dokud nebude jejich poslání splněno (ve smyslu celkového obsahu a účelu, nikoli ve smyslu, že každý agent pozitivního stavu jej splní). Pak bude následovat převibrování lidí se splněným pozitivním posláním, a to je řada variant, ať už krajní formou – evakuací, anebo pravděpodobnější formou – přirozeným převibrováním s planetou Zemí ze 3. do 5. dimenze, což by proběhlo během 3-5 dní tmy a bez el. proudu (ani v bateriích), nebudou nutné zásoby čehokoliv, životní funkce budou zpomaleny – viz sdělení 1231 a 1276, „V. Rozhovory …“ www.universe-people.cz – pozn. zpracovatele Nového zjevení na internet, Ivo A. Benda).

 

A jak tedy lze – při pohledu na výše uvedená fakta – odpovědět na otázku odpovědnosti a skládání účtů ?  Jak mohou vstupovat záležitosti Soudu a Spravedlnosti a následné odplaty či odměny do tohoto podivného uspořádání ?

 

Aby se tato otázka zodpověděla, vraťme se na chvíli k metafoře počítačového čipu. Můžeme předpokládat, že existuje PĚT OBECNÝCH ČIPŮ navržených tak, aby vyhovovaly každé z pěti výše uvedených zvláštních kategorií, a je téměř NEKONEČNĚ MNOHO SPECIÁLNÍCH ČIPŮ v rámci každého z těchto pěti. Takže odlišný obecný čip s téměř nekonečným počtem svých speciálních čipů je určen pro agenty pozitivního stavu, negativního stavu, pro vlastní lidské tvory, neutrály a pseudotvůrce. V každém z těchto obecných čipů a v jejich individualizovaném počtu jsou zahrnuty různé úrovně programování.

(1) Sama první úroveň programování obsahuje nevědomou informaci o tom, že program v každém jednotlivém čipu je jen dočasný a trvající potud, pokud se provádí specifické naprogramované poslání.

 

(2) Druhá úroveň obsahuje souhlas přijmout každé dodatečné pověření na cestě životem na planetě Nula, které by bylo třeba, jestliže a kdykoliv by bylo třeba. Toto jednotlivé naprogramování poskytuje schopnost flexibility, přizpůsobení a adaptace vždy se měnícím požadavkům života v negativním stavu a na planetě Nula.

 

(3) Třetí úroveň programování obsahuje mnoho možností a nástrojů působení, reakcí, akcí, chování, postojů, způsobů myšlení, cítění, chtění a voleb. Takže tato partikulární úroveň programování poskytuje každému jednotlivci téměř nekonečnou rozmanitost možných výběrů a reagování vzhledem ke každé jednotlivé situaci v jeho životě.

 

(4) Čtvrtá úroveň programování obsahuje paměťový blok zabraňující, aby se pamatovalo, že cokoli takové povahy se předpokládalo a souhlasilo se s ním.

 

(5) Pátá úroveň programování se vztahuje ke schopnosti každého volit a měnit se. Poskytuje jedinci možnost modifikovat vlastní pověření a změnit vlastní volbu v rámci dohody o tomto jednotlivém postavení. Znamená to například, že nemůžete změnit to, že jste přítomni na planetě Nula, dokud zde není ukončena trasa vašich povinností, ale můžete měnit svůj způsob působení a reagování v bytí na planetě Nula – ať by to bylo cokoliv.

 

(6) Šestá úroveň programování obsahuje souhlas s tím, že přebíráte odpovědnost a budete skládat účty za vše, co s vaším souhlasem je a dělá se obecně i ve své postupné zvláštní manifestaci, aktualizaci a realizaci.

 

(7) A sedmou úrovní programování je dohoda, že nebudete nikdy byť jen souhlasit s tím, abyste zůstali či byli negativními nadobro a navždy, a že na konci trasy vašich povinností ve vašem poslání na planetě Nula nebo obecně v negativním stavu, ať byste měli jakoukoli roli, pozici, povahu, inklinaci, identitu a osobnost a byť by se sledoval v tomto procesu jakýkoliv životní styl, nebudete mít žádnou touhu, žádost, potřebu, motivaci, intenci atd., abyste pokračovali v tomto jednotlivém životním stylu; a že budete souhlasit s návratem zpět do pozitivního stavu, ať je to jakkoli. V případě kontrolní skupiny je dodatečně naprogramován i souhlas s paradoxem toho, že se nesouhlasí s ničím, dokud neskončí experiment nebo dokud se pro každou jednotlivou individualitu v této kategorii nezavrší v tomto ohledu posloupnost jejích povinností.

 

 

A zároveň se v každém obecném i individuálním čipu nechá dostatek prostoru pro zvýšení úrovně, modifikace, změny anebo nahrazování, jak, kdykoli a jestliže je to třeba.

 

Z tohoto výkladu vyplývá odpověď na otázku odpovědnosti a skládání účtů. Mohou se rozlišovat nejrůznější aspekty této odpovědnosti a zodpovědnosti. Tyto aspekty se vztahují k rozmanitým úrovním struktury sentientní mysli, Stvoření obecně a zóny vymístění i planety Nula zvlášť.

 

(1) Na základě těchto činitelů je každý jednotlivec v každé kategorii plně odpovědný a zodpovědný především za to, aby postupoval ve svém poslání, jak souhlasil nesouhlasit (v případě neutrálů), a za druhé za to, že uzná a přijme skutečnost, že takové poslání a pověření je jen dočasné hodnoty a v žádném případě nebude trvat navždy. Tento typ odpovědnosti a skládání účtů se vztahuje k Duchovní mysli i k pseudoduchovní mysli každého a duchovnímu světu i jeho protějšku v zóně vymístění.

 

(2) Další úroveň odpovědnosti a skládání účtů se vztahuje k činiteli objevování a chápání vlastní role, přirozenosti a identity. Každý jednotlivec je odpovědný a složí účty za to, aby vyhledal, co je jeho úlohou, přirozeností a osobností a jak je s tím vším v souladu. Touha nalézt odpověď na tuto závažnou otázku je naprogramována v tomto čipu. Avšak čemu musíte rozumět, je to, že tento jednotlivý program, jakož i všechny ostatní, se musí vyvolat jednotlivcovou ochotou takovou otázku především položit a za druhé na ni hledat odpovědi. Stav a proces ochoty je součásti tohoto obrazného počítačového čipu. Tato úroveň odpovědnosti a skládání účtů se vztahuje u každého k jeho vnitřní mysli a pseudovnitřní mysli a intermediálnímu světu a jeho protějšku v zóně vymístění.

 

(3) Třetí úroveň odpovědnosti a skládání účtů má vztah k faktu, že každý jednotlivec kvůli demonstraci, ilustraci a poučení souhlasil s tím, že ponese následky a důsledky každé jednotlivé odezvy, reakce, chování a zvoleného životního stylu až do nejúplnějšího stupně. Takže je v tomto ohledu každý jedinec odpovědný a složí účty za to, že sám sebe bude za předsednictví Pána Ježíše Krista soudit dle toho, co kdy udělal či neudělal – ať je to cokoli. A nejen to, ale každý takový jedinec je také odpovědný a složí účty za to, že sám sebe odsoudí k velmi zvláštnímu typu odměny či trestu za tyto všechny důsledky a následky svého chování, rozhodování atd. – ať by to bylo cokoli. Tato úroveň odpovědnosti a skládání účtů se vztahuje k vnější mysli a pseudovnější mysli a k přírodnímu světu a jeho protějšku v zóně vymístění.

Co se týká lidských tvorů na planetě Nula, nemůže – vzhledem ke zvláštní dohodě – jejich odměňování či potrestání nastat, dokud nebudou mimo planetu Nula. Cokoli se jim stane v průběhu života na planetě Nula, je výsledkem původní dohody. Nelze to považovat za odměnu či trest. Může u nich dojít ke zvláštním druhům navštívení – jestliže zlo a negativita jejich chování a činů překročí dovolenou míru. V tomto případě jsou vzati z planety Nula a umístěni do rozpoložení, kde se takový soud může vykonat.

 

(4) Čtvrtá úroveň odpovědnosti a skládání účtů se vztahuje k faktoru podmíněnosti a nepodmíněnosti. Každý jedinec je zodpovědný a odpovědný především za UZNÁNÍ faktu, že jeho situace v negativním stavu a na planetě Nula je podmíněná a přechodná, mající vztah pouze k prostoru a času, ale ne ke stavu a procesu života, který je mimo zvláštní časové kontinuum, a za druhé za PŘIJETÍ toho faktu jako takového bez toho, že by se vězelo v bahně pojetí toho, že cokoli spojené s negativním stavem pokračuje na věčnost. Zároveň je každé individuum odpovědné a bude skládat účty za skutečnost, naprogramovanou v tomto obrazném čipu, že bez ohledu na to, jaká je, existuje ve .jsoucnu a bytí kondice, která je nepodmíněná. Tento nepodmíněný stav se vztahuje k Absolutnímu stavu a Procesu, kterým je integrovaná Přirozenost Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti. Znamená to, že je za prvé každý odpovědný a složí účty za uznání toho, že Božská láska a Moudrost, Božská milosrdnost a Odpuštění jsou Absolutní a, což je nejdůležitější, Nepodmíněné. A za druhé je každý jedinec odpovědný a složí účty za to, jak reaguje na tuto Nepodmíněnou absolutní Božskou lásku, Moudrost, Milost a Odpuštění svojí ochotou uznat, že tyto existují a jsou k dispozici všem, přijímat je a užívat ve svém životě.

 

 

Jak vidno, Petře a vy všichni, kdo čtete tato slova, než bylo dovoleno negativnímu stavu dozrát, byla mezi všemi účastníky a mezi všemi ostatními ve Stvoření, kteří nebyli přímo zahrnuti pod negativní stav, učiněna dohoda, že každý ze zúčastněných jedinců je především odpovědný a bude skládat účty za všechny následky a důsledky negativního životního stylu s patřičným potrestáním a sebeodsouzením, aby se plně zobrazilo, jaké jsou plody tohoto životního stylu; a za druhé, a to je nejdůležitější, že jim všem Pán Ježíš Kristus BEZPODMÍNEČNĚ ODPUSTÍ a prokáže MILOSRDENSTVÍ bez ohledu na to, co vskutku učinili, či ne. Pouze a jen za těchto podmínek mohl negativní stav dojít plodného dozrání. Ať je nyní známo po celém Stvoření a všech jeho multivesmírech, jakož i všem v zóně vymístění a na planetě Nula, že je to Absolutní pravda.

 

Jiná úroveň odpovědnosti a skládání účtů, kterou má každý jedinec, se vztahuje k programu, který obsahuje schopnost či nadání každého jednotlivce volit a měnit se. Takže na konci každého poslání a pověření, které každý jedinec má, je odpovědný a bude skládat účty za cokoli, co si zvolil na každé křižovatce cesty ve své zvláštní životní posloupnosti, a za to, jak se změní a jakým směrem půjde. Je mnoho takových křižovatek na životní cestě, které takové volby a změny umožňují. Nejzazší volba a změna naprogramovaná v tomto obrazném počítačovém čipu se ovšem týká úplné likvidace všeho, co má ve vlastním životě vztah k negativnímu stavu, a plného přijetí nového života pozitivního stavu.

 

Z těchto skutečností plyne závěr, že NIC V ŽÁDNÉM DRUHU ŽIVOTA ČI V ŽÁDNÉ Z VÝŠE POPSANÝCH KATEGORIÍ NENÍ PŘEDURČENO NEBO PREDESTINOVÁNO. Pojetí predestinace a předurčenosti se v duchovním smyslu vztahuje jen na nezměnitelnou či neproměnnou kondici. Což jest řekněme to, že pokud by někdo byl odsouzen setrvávat v negativním stavu na věčnost a nemohly by kdy nastat žádné změny v jeho rozpoložení, pak by byl predestinován a předurčen být navěky zatracen z pozitivního stavu. Toto nesprávné a ohavné pojetí by bylo pravdivé, kdyby negativní stav existoval navěky. Protože je ale přechodný a dočasný a protože je jen pokusem za účelem přípravy na dozrání plné aktivace nového života pozitivního stavu, žádná osoba bez ohledu na to, kdo to je nebo co dělá, nemůže být predestinována a předurčena zůstat navěky v negativním stavu. V tomto ohledu je to zcela jasné a je absolutní pravdou, že KAŽDÝ JE V NEJZAZŠÍM SMYSLU PREDESTINOVÁN A PŘEDURČEN POUZE PRO NOVÝ ŽIVOT V POZITIVNÍM STAVU. Žádné jiné předjímání osudu a předurčení neexistuje. Namísto toho existuje dohoda mezi všemi účastníky v negativním stavu a Pánem Ježíšem Kristem o jejich dočasné účasti jako dobrovolníků v experimentu s povahou života v negativním stavu či, jinými slovy, v životě, který nevznikl přímo v pozitivním stavu Pána Ježíše Krista.

 

A nyní se obraťme k několika jiným záležitostem majícím vztah k obsahu Doplňku 15. Jak si z tohoto doplnění pamatujete, bylo soustředění energie negativního stavu zcela přesměrováno k tomu, aby dosáhl svého pseudovítězství na planetě Nula. Protože se již nemrhá energií na něčí přesvědčování, že negativní stav a planeta Nula jsou dokonalým místem, jaké má být, způsob působení vás, kdo jste spojeni s Novým zjevením na jakékoli úrovni a stupni jeho pochopení, přijímání a užívání, se zcela a úplně změnil. Co to prakticky znamená?

 

(1) Především se všechny vaše činnosti a způsoby chování, jakož i formy metod a praktik, které užíváte a jste jim uvyklí, staly více a více viditelné na jevišti planety Nula.

 

(2) A za druhé jste se vy všichni kvůli této viditelnosti stali potenciálním terčem negativního stavu. Jediným způsobem, jak se před tímto zabezpečit, a toto je připomínkou něčeho, co se uvedlo již mnohokrát před tím, je se vyhnout, jak jen je možno, spoléhání se na popudy a vstupy z vnějšku a namísto toho se učit a přizpůsobovat své VLASTNÍ ZOSOBNĚNÉ INDIVIDUALIZOVANÉ INTUICI. Ve skutečnosti NENÍ JINÉ CESTY z této šlamastiky. Aby se tak učinilo, je třeba se učit vytvářet neustálý niterný stav, to jest být navždy v přítomnosti Pána Ježíše Krista ve vás spolu se všemi členy vaší pravé duchovní rodiny a s každým z pozitivního stavu, kdo je s vámi spojen.

 

 

Opětovně použijme metaforu s počítačovým programováním. Máte-li počítač, můžete působit dvěma způsoby.Mimo nebo skrze síť. Předpokládejme nyní, že tato síť představuje váš niterný stav, na který jsou napojeni mnozí lidé v pozitivním stavu a obzvláště Pán Ježíš Kristus. Na druhé straně představuje váš individuální program váš dennodenní život, Předpokládejme, že máte svůj individuální program, který nemá spojení s ničím a s nikým, a zároveň je váš počítač napojen na sít‘. Je-li váš počítač takto napojen, můžete přistupovat ke svému individuálnímu programu dvěma způsoby: jak kráčíte za svými záležitostmi a za vším, co na planetě Nula děláte. Jestliže tedy kráčíte za svými denními záležitostmi přímo skrze váš individuální program bez spojení či napojení nebo bez prostřednictví vaší sítě – niterného stavu a osobního intuitivního rozlišování – stanete se snadným terčem negativního stavu. Nemáte dosti jistící ochrany pomocí ohromné moci vaší sítě, což by mohlo učinit zaměřování vašeho osobního života negativním stavem téměř nemožným, či možným jen do jisté omezené míry za účelem jistého důležitého poučení a zobrazení. Na druhé straně, když se nejprve napojíte na svou sít‘ a z této pozice budete aktivovat svůj osobní a individuální program, tak zatímco jste zde v tomto vnějším světě každodenního lopocení a potýkání se s lidským životem nebo životem negativního stavu, máte veškerou podporu a navíc od každého, kdo je na tuto sít‘ napojen. Ale nejen to, ale také umožňujete každému z vaší sítě, aby se zúčastnil všech aspektů vašeho individuálního života a života v negativním stavu a na planetě Nula obecně. Vidíte z toho důležitost toho, abyste vždy byli napojeni na svou sít‘, to jest na stav své niternosti, a působili a fungovali jen a pouze z této pozice ? Jak vidíte, má to mnohonásobný účel. Je to nejen štítem a ochranou proti nátlakům a zacílení negativního stavu, ale také to funguje jako most jak pro vás do pozitivního stavu, tak pro každého z pozitivního stavu, který je spojen s vámi, s planetou Nula a s negativním stavem obecně. A také to agentům negativního stavu a vlastním lidským tvorům poskytuje příležitost poznat, jaké je to v pozitivním stavu – skrze vaše úsilí vytvořit jim most do pozitivního stavu prostřednictvím vašeho niterného stavu či neustálého spojení s vaší sítí.

 

Doufejme, že tento obraz vám pomůže porozumět důležitosti toho, co se děje, a tomu, jak se máte přizpůsobit současné situaci na planetě Nula.

 

Aby se vám tedy pomohlo při přípravě na to, co přichází, sdělují se vám k uvážení a osobnímu intuitivnímu ověření a spolupráci následující informace za účelem toho, abyste si mohli uvědomit, jaké oblasti veškerého lidského života a působení na planetě Nula jsou terčem negativního stavu, aby se mohlo dosáhnout jeho pseudovitězství na planetě Nula.

 

Podívejme se na nějaké zvláštní aspekty zacílení se jak na lidstvo obecně, tak zvláště na vaše lidské vybavení – těch, kdo jsou spojeni s Novým zjevením. Je nám zahájit se zacílením na veškeré lidstvo za účelem toho, aby se negativní stav přivedl ke svému pseudovítězství. Aby negativní stav dosáhl tohoto bodu, budou, a již jsou, předmětem jeho intenzivního zaměřování následující oblasti lidské činnosti:

 

(1) Nová přirozenost Pána Ježíše Krista, jakož i ta stará. Zde máme tři úrovně, které jsou jeho terčem.

 

(1-1) Na první úrovni se vylučuje, že by se přirozenost Boží mohla jakkoli měnit. Je tedy nemyslitelné, že by Bůh do Sebe mohl včlenit něco tak agresivního, zlého a špatného, jako je lidské tělo – maso a jeho sexualita, která je plna zel a nepravd a všech druhů ohavností a ošklivostí. Bůh tak nikdy nekoná.

 

(1-2) Druhou úrovní je uznání, že Pán Ježíš Kristus je Syn Boží, který je Božský, ale je jen druhou a oddělenou osobou vzhledem k pravému Bohu a Duchu Svatému. Tento typ nepravdy budou načas udržovat všechna křesťanská náboženství.

 

(1-3) A třetí úrovní, která je terčem, je to, že Ježíš Kristus neměl žádnou Božskost, ale že je jen prorokem či obyčejným člověkem, který byl osvícen a snažil se pomáhat lidským tvorům v jejich bídě na planetě Nula. Jak si tedy pamatujete ze Slova Pána Ježíše Krista v Jeho/Jejím Novém zjevení, bylo zde předpovězeno, že se pseudotvůrci na počátku objeví na planetě Nula jako spasitelé (jeden z možných scénářů jejich objevení se). Bylo zde také naznačeno, že jedním z jejich hlavních činů bude VYTVOŘENÍ proroka Ježíše či Ježíše Krista, který se bude PODOBAT skutečnému Pánu Ježíši Kristu, přičemž budou prohlašovat, že jsou především stvořiteli lidských tvorů (což je samozřejmě pravda) a za druhé, že Ježíš Kristus je jedním z nich, a tudíž není žádného Boha či Syna Božího nebo nikoho takovéto povahy, ale že ONI jsou těmi nejzazšími bohy a stvořiteli. Se všemi zázraky, které bude tento Ježíš Kristus schopen provádět a ukazovat, bude veškeré lidstvo načas svedeno na jejich stranu. Takto negativní stav zvítězí. Jak víš, Petře, takové zvěsti se již šíří po světě v oznámeních UFO, jak ti to sdělil od Moniky a Klause z Německa tvůj přítel Manfred. To je přípravou na to, co má přijít. Jste o této situaci zpraveni, takže nepodlehnete této falešné propagandě. Těmito poplašnými zprávami se jen potvrzuje věrohodnost Absolutního slova Nového zjevení. Zapamatujte si to. Je to důležité.

 

(2) Obsah a všechny ideje Nového zjevení Pána Ježíše Krista budou dalším terčem intenzivního zacílení negativním stavem. Tento bod má integrální vztah k bodu prvnímu. Jestliže tu není žádný Bůh, jestliže tu není žádný skutečný Pán Ježíš Kristus, pak z toho ovšem logicky plyne, že neexistují ani takové věci, jako je Nové zjevení Pána Ježíše Krista. A tedy cokoli je v něm obsaženo, je nesprávné a zavádějící. Je to výsledek fantazie zprostředkovatele přenosu a jeho duševní choroby. Je jen falešným prorokem a považuje se za zprostředkovatele přenosu něčeho, co ve skutečnosti neexistuje. Nevěřte ani jednomu slovu obsaženému v tomto takzvaném Novém zjevení. A zase bude falešný Ježíš schopen s pomoci mnoha zázraků přesvědčit lidi o pravdivosti svých prohlášení ohledně Nového zjevení. Takovéto zvěsti ohledně Nového zjevení však již kolují mezi několika příslušníky různých církví.

 

(3) Tento bod se již uvedl do pohybu od počátku měsíce října (10. měsíc) 1993. Zahrnuje postupné odříznutí všech lidských tvorů od přístupu k vlastní intuici čili k tenkému tichému hlásku uvnitř nich – hlasu Pána Ježíše Krista. Lidstvo je vedeno k víře, že jediná věc, kterou lze uvnitř sebe nalézt, je pouhá prázdná představa – v případě nejlepším, či šílenství – v případě nejhorším. Takže, prosím, nemrhejte svým vzácným časem na vcházení do nitra nebo na snahu naslouchat tomuto tenkému hlasu či své intuici, ale namísto toho poslouchejte nás a to, co přichází z vašeho vnějšku. Jedině v tom spočívá vaše bezpečnost a jistota. Tento bod je velmi lehké splnit, protože cokoli, co přichází z nitra, je pro lidské tvory velmi nefamiliární a nepohodlné. Takže velmi rychle ztratí byť jen chvilkovou schopnost přístupu ke své intuici, kterou doposud měli. Namísto toho očekávají, že vše obdrží z vnějšku. Konajíce tak, stávají se snadným terčem zkázy negativním stavem a pseudotvůrci, kteří jim vloží do jejich myslí všechny zlé a nesprávné představy ohledně Pána Ježíše Krista, Jeho/Jejího Nového zjevení a původu, účelu a smyslu života obecně.

 

(4) Zacílení se na ochotu a schopnost lidských tvorů volit a měnit se. S tímto bodem je spojena schopnost lidských tvorů uznat a přijmout Absolutní nepodmíněnou Božskou lásku, Moudrost, Milosrdnost a Odpuštění Pána Ježíše Krista. To znamená odříznutí lidských tvorů od možnosti vzít na sebe odpovědnost a složit účty za to, že se stanou ochotnými uznat, že taková Nepodmíněná Božská láska, Moudrost, Milost a Odpuštění především jistě existuje a za druhé, že ji mohou použít a že může být pro ně a pro jejich život obecně vhodná. Nezapomínejte, že princip věčného zatracení zcela vylučuje, že by něco takové velikostí mohlo v nepodmíněné formě existovat či být k dispozici. Zároveň tedy, jestliže není žádný skutečný Bůh ani Pán Ježíš Kristus, pak skutečně nehraje roli, co děláte či nikoliv. Nejste za nic odpovědni a nebudete z ničeho skládat účty. Můžete dosíci štěstí a klidu bez tohoto nesmyslu. My vás naučíme, jak to zařídit, protože vás milujeme, staráme se o vás a chceme pro vás jen to nejlepší. A úspěšně odstraníme všechny nepříjemné okolnosti, v nichž žije lidstvo (jako jsou války, hladomory, zdravotní potíže, nedostatky a vše ostatní, co lidi tak značně sužuje) a zbavíme je od toho jednou provždy. A jestliže budete mít hmatatelný a konkrétní důkaz, že se tento slib plní, bude krajně obtížné, ne-li nemožné, nepodlehnout této nepravdě.

 

(5) Zaměření se na individuální jedinečnost každé osoby a namísto ní podporovat, povzbuzovat a prosazovat spoléhání se na masy a velké skupiny, v nichž se pohltí osobnost a individualita každého jednotlivce, takže tu dostáváme úplnou a celkovou závislost na skupinách, masách, vnějších organizacích, institucích a podobných jednotkách, které jsou postaveny na početné účasti, a ne na jednotlivých jedincích. To povede k situaci, ve které nebude mít ani jeden jedinec své vlastní osobní názory, postoje, ideje, myšlení, pocity, emoce či projevy vůle, ale namísto toho přijme plné – jako své vlastní – názory, ideje, myšlenky, pocity, emoce, projevy vůle atd. příslušných skupin, organizací, církví, institucí a speciálně pro tento účel založených společenstev. Taková ztotožnění se a přijímání zcela vymažou jakýkoliv smysl pro to, že by někdo měl něco byť jen vzdáleně podobného stavu niternosti a osobnosti.

 

 

Pokud si tedy uvědomíme tyto a mnohé jiné podobné faktory tohoto zaměřování, které se zde neuvádějí, budete vědět, že negativní stav na této planetě zvítězil. Tehdy bude konec na dosah.

 

Jinými oblastmi automatického zaměřování negativního stavu budou, a již jsou, typické lidské faktory, které vy všichni máte či vlastníte tím, že jste takříkajíc v lidské kůži. Tento bod a vše, co následuje, se vztahuje jednotlivě k těm, kdo jsou SPOJENI s Novým zjevením.

 

(1) Především se, jak je uvedeno v Doplňku 15, všechny vaše metody a praktiky, které nejsou individualizovány a neustále nově doplňovány, se stávají podřízenými negativnímu stavu. Jsou jeho hlavním terčem. Nebudou již fungovat. Takže když se snažíte kopírovat tyto metody a praktiky od druhých (některé tyto typy metod a praktik byly nastíněny v Doplňku 16) a jestliže ve svém životě následujete něco, co je všem společné, stáváte se automaticky terčem negativního stavu. Čeho si máte být vědomi, je to, že je typicky lidské, co mají lidé takříkajíc v krvi – kopírovat, napodobovat způsoby, metody a praktiky jiných lidí a ztotožňovat se s nimi, obzvláště když se vycítí, že fungují. Do této chvíle se kvůli tomu, že na planetě Nula existovala jiná situace, a kvůli zcela jiné distribuci energie tato situace tolerovala a byla udržitelná. Avšak s tímto ohromně revolučním posunem jak v pozitivním, tak v negativním stavu se tento typicky lidský sklon se stal podříditelným negativnímu stavu. Protože negativní stav miluje všeobecné, generalizující praktiky, ovládl by vás a vnutil by vám vše, co bylo popsáno shora o zacílování se na lidstvo obecně.

 

(2) Za druhé: Prostřednictvím jakýchkoli zvyků, krajností a vazeb, které byste bez jakéhokoli důvodu měli, se stanete výrazným terčem. Vzpomenuli jsme již v předešlých doplněních nebezpečí pití alkoholu, kouření tabáku, braní mysl pozměňujících drog a podobných faktorů a to, jak je užívá negativní stav. Na druhé straně mince je sklon některých lidských tvorů včetně některých agentů pozitivního stavu a těch, kdo jsou spojeni s Novým zjevením, omezovat a ohraničovat se v určitých oblastech svého života. Tato omezení a ohraničení nejsou absolutně nutná. Nejen že nejsou nutná, ale stávají se mocným nástrojem v rukách negativního stavu k tomu, abyste byli jeho terčem. Je to typický lidský sklon uvalit na svůj život různá omezení a ohraničení. Dobrý příklad tohoto omezování a ohraničování lze nalézt ve způsobu, jakým lidé jedí a pijí. Nestačí, že je lidský život ve své povaze již omezen a ohraničen mírou vrchovatou, tito lidé jdou dál a omezují se a ohraničují daleko více, než se to po nich žádá a vyžaduje. Pokud nejsou například pro omezení příjmu potravy zřejmé lékařské důvody, nemělo by se omezovat v tom, co kdo jí. Takže například omezovat se pouze na vybranou stravu je jednou z mnoha ukázek toho, jak se tito lidé ohraničují. Veškerá strava – to vše bylo lidskému životu poskytnuto k výživě těl, ve kterých setrvává duch a duše lidských tvorů. Jedná se zde o důležitou duchovní souvztažnost: Veškerá potrava, kterou se vyživuje tělo, souvztaží s duchovní výživou ducha a duše. Máme tu různé důležité duchovní souvztažnosti s různými druhy potravy, jako jsou různé druhy obilnin, zeleniny, ovoce atd. Všechny jsou dary Pána Ježíše Krista na všech úrovních – duchovní, duševní i fyzické. Jestliže například vstoupíte do místnosti, ve které vám Pán Ježíš Kristus předkládá mnohé dary, je duchovně správné přijmout je s povděkem a vděčností užít je pro uvažovaný účel. Ve smyslu duchovních souvztažností to znamená, že se odmítá účast v plnosti života pozitivního stavu. Rovná se to přijetí některých idejí a principů pozitivního stavu či několika aspektů Absolutní přirozenosti Pána Ježíše Krista a odmítnutí jiných. To je typický přístup a praxe negativního stavu. Jak víte, má potrava jednu z nejhlubších a nejvýznamnějších duchovních souvztažností ve srovnání s čímkoli ostatním. Takže buďte velmi opatrní ve svém přístupu k potravě a ve své stravovací praxi. Nyní není důležité to, co jíte, ale to, za jakým účelem a kolik toho jíte. Jakékoliv krajnosti v čemkoli se stanou předmětem zaměřování se negativního stavu. A protože lidský život překypuje těmito krajnostmi v obou směrech, stanete se automaticky terčem, když si dovolíte podílet se na těchto praktikách.

Doposud byla tato situace tolerovaná a pochopitelná. Avšak od této chvíle, od okamžiku, kdy se tento posun dal do pohybu, se tento postoj ke stravě a jiným podobným záležitostem lidského života stal terčem negativního stavu. Takže je radno, aby každý z vás, pokud tak zvolí ze své svobodné vůle a volby, přehodnotil svůj postoj v této věci a ji podobných záležitostech vašeho lidského života.

 

(3) Za třetí: Jakýkoli typický lidský vztah, který se zakládá na vašich vlastních očekáváních a projekcích toho, jak se lidé mají chovat, jak mají jednat, .jaké mají mít vztahy a jací mají v obecnosti být, se stává automaticky terčem negativního stavu. Je zde sklon definovat takové lidské vztahy z pozice běžně přijímaných způsobů, které lidským tvorům diktují, jak se takové vztahy mají zakládat či budovat. Nechovají-li se určitým předpokládaným způsobem a neuspokojují-li očekávání, máte sklon je zavrhovat, odsuzovat, odepisovat, vyhánět ze své společnosti či svého domu a kritizovat je bez uvážení toho, proč se chovají, jak se chovají, a jsou takoví, jací jsou. Tento druh postoje se nyní stává prvořadým nástrojem či prostředkem v rukách negativního stavu, při jeho snaze, abyste se stali jeho terčem. Jestliže budete pokračovat v tomto postoji vzhledem k druhým, budete na sebe upozorňovat negativní stav, jako na sebe upozorňuje bolavý palec. Opětovně se připomíná, že je radno, aby každý z vás v tomto ohledu přehodnotil svůj způsob působení a odstranil co možná nejdřív sklon takto se chovat.

 

(4) Za čtvrté: Lidská nepřizpůsobivost, rigidnost, stagnace, neochota se změnit a lpění na důvěrně známém se stávají v rukách negativního stavu prostředky k tomu, aby se stal jeho terčem každý, kdo odmítá byt‘ jen uvažovat o nějakých možných změnách a o tom, že by přijal něco zcela nového a odlišného od toho, co používá nebo co je mu pohodlné. Toto je obecný směr typického lidského života. Pro agenty pozitivního stavu a speciálně pro ty, kdo jsou spojeni s Novým zjevením, se tyto rysy, mají-li je, stávají hlavními prostředky toho, že jsou terčem a že se jejich život stává bídným. Na druhé straně přizpůsobivost, pokrok, hledání nového, lepšího a odlišného, změna kdykoliv, kdy je náznak, že taková změna je správná a včasná, zabraňuje tomu, abyste se stali terčem negativnímu stavu.

 

(5) A za páté: To, že se vše bere doslovně, jak je v typickém lidském životě zvykem, tj. že se neberou vůbec v úvahu duchovní souvztažnosti, ať je to cokoli, ať se to zdá být jakkoli bezvýznamné a nedůležité a ať to vyhlíží nevhodně, se stává v rukách negativního stavu hlavním nástrojem k tomu, abyste se stali jeho terčem. Necvičíte-li se v tom, jak nahlížet za scénu, jak se vám naznačilo v Doplňku 15, neuvážíte-li duchovní konotaci jakékoli události, situace, jakéhokoli dění, jednání a chování a konání atd., bez ohledu na to, jak chvilkové či bláznivé se vám zdají, stáváte se jasným světlem v očích negativního stavu a velmi snadným terčem jeho snah a zkaženosti. Zcela a vůbec neporozumíte pravému smyslu života v pozitivním stavu a uspořádání Stvoření, jakož i obsahu Absolutního slova Pána Ježíše Krista – Jeho/Jejímu Novému zjevení.

 

Tyto faktory – a některé jiné, zde neuvedené – typického lidského nadělení se tedy od této chvíle automaticky stávají terčem negativního stavu. Ty faktory, které se zde neuvádějí, jsou těmi, které potřebujete vyhledat v sobě, když vstupujete do nitra, abyste objevili, co ve vašem vlastním osobním a individuálním životě je typicky lidského charakteru, co připisujete, že by se mohlo stát, nebo již je, terčem negativního stavu. Je to vaše osobní povinnost, jste za to odpovědni a zodpovědni, abyste takto konali. Proto zde nejsou vyjmenovány všechny faktory. Kdyby tomu tak bylo, pak jen faktem jejich jmenování byste se stali okamžitým terčem.

 

A nakonec se vám dnes radí, abyste posunuli proces zevrubné prohlídky svého minulého života z pozice všeho nového, jak se zjevuje v předešlých doplněních, k něčemu zcela odlišnému. Jak si vzpomínáte, počínaje 1, červencem 1993 se vám radilo, abyste velmi pečlivě prošli svůj minulý život z pozice toho, že je vše nové. A tedy ti, co tak již učinili, se nabádají, aby přesměrovali svoji energii užitou za tím účelem k něčemu zcela novému; k otevření dveří do budoucnosti a do doby, kdy se budete přesouvat z planety Nula na svou domácí základnu. Na druhé straně ti z vás, kteří se nacházejí v procesu prvního čtení Nového zjevení, jsou oprávněni – jakmile skončí své první čtení – aby zkombinovali druhé a třetí čtení a všechna následující se studiem všech těchto doplnění v pořadí, jak doposud přišla. Důvodem k tomu, že tato doplnění je třeba studovat v pořadí, je to, že každý z vás přijal svůj vlastní způsob pokroku ve svém individuálním časovém a prostorovém měřítku. Není to proto, abyste byli pozadu za ostatními, pozadu za těmi, kdo již tímto procesem prošli, ale proto, že vašeho vstupu v tomto ohledu je třeba teď, nebo bude třeba v budoucnu, kdy začnete číst a používat ve svém životě to, co je obsahem Nového zjevení Pána Ježíše Krista. S tímto je spojené načasování, které se vám stane zřejmým ve chvíli, kdy tyto události nastanou. Všichni ostatní, kteří mají podchycena všechna tato doplnění, se nabádají, aby přemýšleli o tom, kým jsou, proč jsou zde a jak by se mohli připravovat na přechod z planety Nula – aby byli nachystáni, až přijde zavolání.

 

A to je pro dnešek vše. Mějte se pěkně. Opět se zde opakuje, že jste nabádáni k tomu, abyste si to všechno ověřili vlastní intuicí, když jste uvnitř s Pánem Ježíšem Kristem, a od Pána Ježíše Krista.

 

 

 

(19)

Doplnění 18

 

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 137 – 144, Doplnění 18.

 

Dne 1. ledna 1994 jsem byl v tomto prvním dnu nového roku Pánem Ježíšem Kristem požádán, abych s vámi všemi, kdo jste spojeni s Jeho/Jejím Novým zjevením, sdílel následující informace. Jejich účelem je, aby se sdílely s intuitivním ověřením těmi, kdo je budou číst s otevřeným srdcem a otevřenou mysli, a aby jejich obsah byl posuzován vzhledem k pokračujícím doplňováním Nového zjevení tak, aby se ničemu z jeho obsahu nedovolilo se stát zastaralým – a to nikdy.

 

„Jak si pamatujete z nedávných doplnění, je současná duchovní situace agentů pozitivního stavu na planetě Nula a obzvláště těch, kdo jsou integrálně spojeni s Novým zjevením, taková, že na jevišti lidského života na vás svítí světla a vaše pravá přirozenost, role, osud a vaše chování jsou vystaveny pohledu. Současná duchovní situace vyžaduje posun od zahalování, neviditelnosti, tajnůstkářství a zatajování k otevřené a viditelné manifestaci, uvedení příkladu, aktualizaci a realizaci všeho toho, čím jste a co máte.

 

Účel toho, že se nyní nacházíte osvětlení na jevišti lidského života, je mnohonásobný:

 

(1) Abyste se stali negativnímu stavu a vlastním lidským tvorům příkladem fundamentálních odlišností mezi způsoby a módy života vedenými a prováděnými agenty pozitivního stavu, tedy mezi tím, co to znamená a jaké je to být pozitivním, a agenty stavu negativního a samotnými lidskými tvory, kteří nemají žádné ponětí o tom, jaký je vlastně pravý smysl života obecně a jejich individuálního života zvlášť;

 

(2) Aby se uvedl příklad specifického, osobního a individuálního života v souladu s principy Nového zjevení Pána Ježíše Krista;

 

(3) Aby se zviditelnil most přenosu, který vytváříte jak pro negativní, tak pro pozitivní stav i pro vlastní lidské tvory; a

 

(4) Aby se učinily daleko více viditelnými vaše vlastní problémy, nedostatky, vzorce chování, myšlenky, pocity, vjemy a záměry, které vyvěrají z vašeho typicky lidského uzpůsobení.

 

 

Jak si doufejme pamatujete z Doplnění 15, máte dvojí vinutí. Použijme opět metaforu o počítačovém čipu. V obecném smyslu vy, kdo jste agenty pozitivního stavu a kdo jste spojeni s Novým zjevením, obsahujete v sobě dva široce determinované počítačové čipy. Jeden je naprogramován způsobem odpovídajícím uspořádání pozitivního stavu se všemi následky a důsledky jeho typické povahy. Je v jeho povaze, že se plně projevuje přítomnost Pána Ježíše Krista v Jeho/Její Nové přirozenosti, všech členů vaší pravé duchovní rodiny a každého, kdo je vám přiřazen. Druhý čip je naprogramován typicky lidským způsobem. Jak si uvědomujete, být naprogramován typicky lidsky znamená mít typicky lidské problémy. Takže bez ohledu na vaši duchovní úroveň a vaše výdobytky v pozitivním smyslu máte všichni z pozice vašeho typicky lidského čipu problémy.

 

Je to tento aspekt vaší lidské přirozenosti, který se stává viditelný pseudotvůrcům a jejich agentům. Takže je to ta část vašeho života, která se může stát jejich terčem. Tomuto výroku máte rozumět tak, že to není osobní, individuální viditelnost, která je terčem, ale zaměřují se na oblast typické lidské přirozenosti. Takže to není tak, že se negativní stav zaměřuje kupříkladu na konkrétního Petra, ale namísto toho je to obecně jeho lidský aspekt, který se může stát terčem. Jedině vaše odpověď a způsob reagování na toto zaměřování umožňuje negativnímu stavu poznat zvláštní individualitu reagujícího jednotlivce. Tak nějak vidíte, máte zde dvě možné úrovně zaměřování. Jedna je všeobecnou úrovní, skrze niž si negativní stav neuvědomuje vaši zvláštní totožnost. V tomto případě pociťuje vaše lidské problémy a zaměřuje se na ně bez toho, že by věděl, kdo je jeho terčem. Užije-li se tvého výrazu, Petře, typický lidský aspekt vašeho uzpůsobení zapáchá či vylučuje pach, který přitahuje negativní stav tak, jak světlo přitahuje můru či med včely. Tento zápach vytváří pro členy negativního stavu nanejvýš příjemné aróma, které je ohromně dráždí. Symbolicky řečeno, potloukají se kolem planety Nula, vyhledávajíce takové pachy, kterými se mohou napájet. Toto napájení prožívá ten, kdo jim ho poskytuje, jako potíže a bídu. Jinými slovy: Navršují se problémy jeho typického lidského života a vystupují na povrch. Náhle nemá nic jiného než samé problémy.

 

Jinou úrovní zaměřování je to, když si jeho zdroj uvědomí zvláštní identitu individua, které je terčem. Jak se uvedlo shora, to se může stát jedině skrze vaši či individuální reakci na toto zaměřování. Je-li reakce z pozice typicky lidského uzpůsobení či počítačového čipu, tedy řekněme z pozice typicky lidského reagování (z problémů do problémů), stává se tento jedinec viditelným ve své vlastní identitě. Jinými slovy: Členové negativního stavu vědí, kdo je tento jedinec. V tomto případě se život toho jednotlivce stává peklem na planetě Nula. Je-­li na druhé straně reakce na toto zaměřování z pozice pozitivního uzpůsobení či čipu, který byl umístěn Pánem Ježíšem Kristem, zaměřující se zdroj nebude nikdy moci poznat, kdo jste a jaká je vaše totožnost.

 

Tato situace vám velmi jasně naznačuje, jak se vyhnout tomu, abyste byli ve své totožnosti rozpoznáni negativním stavem. Pán ležíš Kristus vás povzbuzuje, abyste se naučili reagovat z pozice vaši pravé přirozenosti, kterou jste byli nadáni od Něho/Ní. Zjednodušeně řečeno: Fakticky se vám doporučuje, abyste na každou takovou situaci či na všechny situace obecně reagovali vždy ze svého stavu nitra. Pouze reakce z vnějšku do vnějšku (to je typicky lidská reakce) vás může ve vaší zvláštní totožnosti zviditelnit negativnímu stavu.

 

Hlavním a kriticky závažným důvodem toho, že pobývání na osvětleném jevišti odhaluje kromě jiného vaše typické lidské problémy a nedostatky, je to, že si je můžete jasněji uvědomit, abyste se mohli naučit je kontrolovat a nedovolit jim, aby se staly kamenem úrazu vašeho duchovního rozvoje. Když jednáte a reagujete z pozice vašeho lidského uzpůsobení, jednáte a reagujete komplexem podřadnosti či nadřazenosti, na základu nízkého úsudku o já, egoistických stavů, omezenosti ve znalostech i chápání, zranitelnosti, nesprávného vnímání pravé reality, zmatenosti, neadekvátnosti, útočnosti, sebeobrany, nesprávné vlastní totožnosti, pod vlivem vaší typicky lidské výchovy, všech možných nátlaků z vnějšku a množství podobných typicky lidských nesmyslností. Taková reakce neprodukuje nic jiného než problémy a více problémů, které se navršují a přidávají k již existujícím problémům.

 

Typický příklad takové reakce vyplynul ze zážitku, který někteří z vás měli na začátku a na konci vašeho setkání na den Díkůvzdání. Tyto dva incidenty byly dovoleny, aby se jak vám, tak pozitivnímu stavu ilustrovalo, co se může stát, když odpovídáte či reagujete z pozice vašeho lidského uzpůsobení, to jest z pozice vašich lidských problémů, a ne z pozice Pána Ježíše Krista ve vás k Pánu Ježíši Kristu v druhých, to jest z pozice pozitivního stavu a Jeho/Jejího Nového zjevení.

 

Tyto příhody mají dva aspekty. Jeden se vztahuje k chování Larisy, jejíž negativita a negativita jejího přítele si vyžádaly jejich odchod z vašeho domu. Petře, aby tak jejich přítomnost neotrávila pozitivní aspekty vašeho čtvrtečního a pátečního setkání ke dni Díkůvzdání. Její příklad byl dán – kromě mnoha jiného – za účelem ilustrace tvrzení, vyřčených mnohokrát Pánem Ježíšem Kristem v doplněních novými údaji i jinak, o tom, co se může stát, když někdo přistupuje k Novému zjevení kvůli nesprávným důvodům, s nesprávným záměrem a za účelem jeho zkreslování, zrušení jeho platnosti, za účelem je zatemnit a učinit nepřijatelným. To bylo jedním z aspektů Larisina poslání. Jak jsi poznal, část Nového zjevení, kterou přeložila, obsahuje početná zkreslení a nevhodně se v ní používají ruské termíny a pojmy. Druhým aspektem bylo blokovat Dr. N. před jeho duchovní transformací a znemožnit mu, aby se Nové zjevení ve své čisté formě a obsahu přineslo do Ruska. V tomto ohledu jsou ještě jiné aspekty její role, které teď není vhodné zjevit. Později se stanou zřejmé.

 

Druhý incident má přímý vztah k uvedení příkladu a zobrazení toho, co se může stát, jestliže následovníci Nového zjevení Pána Ježíše Krista mají vztah ke všem ostatním ne z pozice tohoto zjevení, ale z pozice jejich lidského uzpůsobení. Takže jak můžete vidět, to, že jste následovníky Nového zjevení, vám nezabraňuje reagovat typicky lidsky. V tomto případě se děje to, že když se chováte a jednáte z pozice vašeho lidského metaforického počítačového čipu, a ne z pozice čipu od Pána Ježíše Krista, chováte se a jednáte z pozice nedorozumění a typicky lidských problémů. V tomto případě je komunikační linka zamořena a stává se nečitelnou. Takže si nerozumíte jeden s druhým. Jedna osoba něco řekne či udělá a z pozice této osoby se to zdá vhodné milé a příjemné, v dobré víře a z legrace a pohody, vycházející z.jejího láskyplného srdce, zatímco druhá osoba to pociťuje jako útočné, chladné, nevhodné, neláskyplné, hrubiánské a velmi nelaskavé atd. Na základě takového vnímání a chování reagující osoby nastupuje ovšem řetězová reakce, takže první osoba, vysílatel, odpovídá jako napadený na negativní reakci původního adresáta podobně negativně, tedy ze svého lidského čipu. Buďte si, prosím, vědomi faktu, že veškeré metaforické lidské počítačové čipy jsou povětšinou málo hodnotné. Reagovat z jejich pozice znamená reagovat nanejvýš nízkým způsobem. Jakmile se taková reakce učiní, nezpůsobuje nic jiného než další problémy, poskytujíc jeviště pro další zamořování negativním stavem, které končí individuálním zacílením, kdy je negativní stav s to rozpoznat totožnost jedince.

 

Aby se vyhnulo tomto nešťastným incidentům mezi těmi, kdo jsou spojeni s Novým zjevením, jste nabádáni, abyste se naučili, jak obcházet váš lidský čip. Použijme ještě jednou metaforu o počítači. Počítač může obsahovat mnohé programy. Když ho zapnete, jste na vstupní úrovni, která čeká na vaše rozhodnuti. Jakmile se rozhodnete, který program chcete aktivovat, musíte operovat v rámci parametrů a požadavků tohoto jednotlivého programu. Jakékoli úsilí dělat něco, co je mimo schopnost tohoto programu, skončí zprávou „nesprávný příkaz či soubor“ nebo zprávou podobnou, což vás nutí operovat v rámci možnosti a ohraničení zvoleného programu.

 

Povšimněte si nyní zde, prosím, paralely: Na začátku, když nastartujete váš počítač, je vám v tom dána možnost. Zvolíte-li si zvláštní program, který se hodí vašim okamžitým potřebám, pominete všechny ostatní programy, které máte v počítači k dispozici. Takže tyto ostatní programy zůstávají neaktivovány, dokud je nevyvoláte. Na druhé straně: Když aktivujete nějaký specifický program, jste v procesu jeho aktivace vázáni jeho pravidly, omezeními, možnostmi a tím, co obecně i speciálně obsahuje. Nemůžete působit jinak, než jak vám toto částečné programové vybavení ve své jedinečnosti dovolí. A totéž je pravdou o vašem osobním naprogramování. Pokaždé, když ráno vstanete z postele, či jinak, čelíte volbě, který z vašich osobních programů aktivujete. Aktivace vašeho lidského programování přináší chování, reakce, odpovědi atd. typicky lidské. V tom okamžiku se stáváte zranitelnými, lehce napadnutelnými, nízkými, neadekvátními, ubohými, depresivními, odsuzujícími, zavrhujícími, dezinterpretujícími, nerozumějícími druhým a jejich motivům a stáváte se typickými lidskými tvory – otroky negativního stavu.

 

Aktivujete-li na druhé straně v sobě čip Pána Ježíše Krista, budete šťastnými, chápajícími, tolerantními, trpělivými, citlivými, beroucími lidi takové, jací jsou, bez toho, že byste od nich očekávali více, než mohou nabídnout; vaše reakce a odpovědi budou laskavé, mírné, láskyplné a moudré bez ohledu na to, co říkají či dělají, či jak se chovají a reagují. Jak můžete nyní vidět, toto je typická reakce pozitivního stavu. Je vaší osobní povinností, odpovědností a zodpovědností jako agentů pozitivního stavu a speciálně těch, kdo jsou spojeni s Novým zjevením Pána Ježíše Krista, abyste vždy působili z pozice svého osobního, individuálního obrazného počítačového čipu, který je tu umístěn Pánem Ježíšem Kristem.

 

Zde se objevuje opět záležitost odpovědnosti a zodpovědnosti. Je vám dáno poznání, že je tomu tak – že jste uzpůsobeni jak pozitivním stavem, tak i typicky lidsky. Vaší povinností, odpovědností a zodpovědností je se nyní naučit, jak fungovat jen z pozice tohoto čipu, který sem umístil Sám/Sama Pán Ježíš Kristus. Musíte stále a opět chápat, že vaše životní cesta, jakož i cesta kohokoli jiného, je uspořádána tak, aby se vám kdykoliv dávala možnost v této záležitosti – který program v rámci své osobnosti zaktivujete. Jakmile je ale program aktivován, nutí vás operovat v rámci jeho parametrů a povahy svého naprogramování. Samozřejmě máte vždy možnost zvolit si jeho ukončení tím, že jej opustíte jeho deaktivací. Zde se tedy ve vašem životě stává záležitost odpovědnosti a skládání účtů realitou.

 

Způsobem, jakým se lze vždy nacházet v aktivním módu vašeho niterného programu, který zde byl umístěn Pánem Ježíšem Kristem, je ustanovení takové kondice vašeho života, ve které se budete nacházet ve stálém niterném stavu a v centru své intuice. Čistota niterného stavu je vždy z pozitivního stavu. Toto je váš osobní a individuální počítačový čip, umístěný zde přímo a osobně Pánem Ježíšem Kristem. A to nás přivádí k druhé záležitosti, kterou máme dnes probrat: Jak neustále vcházet do nitra a setrvávat tam.

 

Jak víš, Petře, nedávno ses zabýval obsahem Kapitoly páté Nového zjevení Pána Ježíše Krista „Principy a užití nové duchovní hypnoterapie a procesu vcházení do nitra“. Otázkou v tvé mysli je: Do jaké míry jsou postupy, metody a užívání popsané v této kapitole platné, udržitelné a použitelné za současně existujících duchovních podmínek na planetě Nula ?  Jsou stále použitelné a platné ?

 

Na co si musíš v tomto ohledu vzpomenout, je to, že v době, kdy tato metoda byla vyvinuta poprvé, a v průběhu jejího rozvoje po léta, která následovala její první objevení se, byl pozitivní stav, symbolicky řečeno, velmi vzdálen od stavu negativního a vaší planety. Toto umístění vyžaduje odlišný přístup. Za těchto okolností bylo nutné vyvinout velmi komplikované, složité a obezřetné metody vytváření kontaktů s vlastní duchovní realitou, která se nachází hluboce zatlačena v Duchovní mysli jedince (tehdy zvané „Niterná mysl“), a s vlastním duchovním světem. Aby se vyhnulo početným nástrahám negativního stavu, byla vyvinuta propracovaná procedura bezpečnostní kontroly, která vám umožnila se ujistit, že jste byli ve styku s pravou realitou pozitivního stavu.

 

Avšak jak se pozitivní stav přibližoval stále více a více ke stavu negativnímu, bylo s každým stupněm těsnější blízkosti nutné pozměnit metody vcházení do nitra, aby se přizpůsobily každé nové situaci. Poslední krok v tomto ohledu se odráží v obsahu shora uvedené páté kapitoly. Jak víte, bylo v současnosti završeno úplné obklíčení negativního stavu stavem pozitivním a uvedení pozitivního stavu do nejtěsnější možné blízkostí ke stavu negativnímu. Završení tohoto procesu vyžaduje ještě jednou modifikaci tohoto postupu. Celkem vzato je obsah Kapitoly páté velmi platný z pozice toho, že je milníkem na cestě a dějinnou vyhlídkou, jakož i z pozice poučení veškerému pozitivnímu stavu, jaké kroky je v tomto ohledu třeba uskutečnit v tomto jednotlivém období a za těchto jednotlivých podmínek. Takže aby mohl obsah této kapitoly neustále poskytovat všem v pozitivním stavu toto důležité poučení, nikdy by se nemohl v sobě a sám sebou změnit. Při jeho aplikaci jakoukoli jednotlivou osobou na planetě Nula je modifikace nutná a potřebná.

 

Tato nutná a potřebná modifikace byla jasně vyvozena na konci této kapitoly, kde bylo silně zdůrazněno, že – cituje se: „….. je to odpovědností každého jednotlivce, aby zjistil z pozice své sjednocené mysli … jaký styl, způsob a prostředky při niterném putování se má ….“ V předzvěsti toho, co se stane, byl tento výrok učiněn již tehdy, aby se všichni připravili na to, co přijde.

 

Takže jak vidíte z tohoto tvrzení a ze všech doplnění, jsou veškeré metody a postupy v tomto ohledu individuální a osobní. Někdo může zažít tento proces přesně tak, jak se popisuje v Kapitole páté; někdo může v tomto ohledu zažit něco, co nemá nic společného s tím, co je obsaženo v této kapitole; nebo něčí metoda může být pouze intenzívním myšlením na to, že je v nitru, a zvyšováním důležitosti této věci; nebo někdo může vyvinout velmi živou a intenzívní interakci se členy své vlastní duchovní rodiny a obzvláště s Pánem Ježíšem Kristem. Takové zážitky mohou být nekonečně rozmanité. A ačkoli je v tomto procesu několik společných jmenovatelů, které jsou v nejzazším smyslu použitelné u všech, budou v těchto prožitcích základní odlišnosti. Aby se v tomto ohledu znovu zopakovalo: Každý vždy musí sám svou intuicí a intuitivním rozlišováním přijít na to, co je pro něj správné a vhodné. Takže je důležité se soustředit na rozvoj vlastní intuice tím, že se o ní přemýšlí a spoléhá se na vlastní vstupy, a ne na to, co říká či prožívá jiný člen Nového zjevení.

 

Vhodný precedent v tomto ohledu ustanovil procesem duchovní transformace Dr. Vasilij N Tento proces probíhá od té doby, kdy tě, Petře, požádal, abys mu pomohl ustanovit jeho niterný stav. Jak ti řekl, ztratil, když byl v ruské Moskvě, kontakt se stavem svého nitra a žádnou metodou, kterou užil, nebyl schopen vytvořit s nikým a ničím žádný kontakt. Jedině jeho intuice mu řekla, co má dělat a jak. To byla jeho první lekce – vždy se spoléhat na vlastní intuici. Jakmile přišel do Santa Barbary, toužil tě požádat o pomoc. Sledujte nyní tento postup: Je blokován před formálním stavem niterností, aby se naučil spoléhat se na vlastní intuici, která je neformálním niterným stavem. Pak tě, Petře, ze své svobodné vůle a volby, bez jakýchkoli vnějších tlaků, protože mu to řekla jeho intuice, požádal, abys mu pomohl vstoupit do formálního stavu niternosti, aby tak mohl zahájit proces své individuální a osobní duchovní transformace. Poté, co ze své strany učinil s pozitivním a dobrým záměrem kvůli principu tento požadavek, ukázal jsi mu, jak se vchází do nitra. Měl jsi s ním pouze jedno sezení tímto formálním způsobem. Ale povšimněte si, prosím, co se dělo pak. Několikrát denně Dr. N putoval do nitra a s Pánem Ježíšem Kristem a se všemi členy své pravé duchovní rodiny velmi usilovně a produktivně pracoval na svých problémech a na své duchovní transformaci, aniž by vynechal jediný den. Každý den od té doby ti sděloval vše, co se s ním dělo. V procesu tohoto důkladného a smysluplného sdělování jsi byl s to objasnit mu mnoho věcí a dát mu pár hodnotných návrhů, jak má v tomto ohledu postupovat, jakož i on sám si uvědomil mnoho nových, nanejvýš významných a závažných aspektů svých zkušenosti. Tvé návrhy byly ale formulovány tak, aby se u něho nevzbudil dojem, že to musí udělat tak, jak se navrhuje, či jinak. Dávalo se mu to jako možnosti, které mohly či nemusely být správné, s důrazem na to, že se potřebuje otázat sám sebe, když je ve svém niterném stavu, zdali jsou tyto návrhy v jeho jednotlivém případě použitelné. Takže se plná zodpovědnost za jeho vlastní niterný stav a proces přesunula na něj, kam patřila. Zároveň byl postupně uveden do stálého niterného stavu a procesu, kdy se učil dělat vše z nitra navenek.

 

Z jeho příkladu a precedentu samozřejmě neplyne, že od této chvíle každý musí projít podobným procesem. U některých lidí na základě dohody mezi nimi a Pánem Ježíšem Kristem bude pokračovat potřeba mít s tebou, Petře, příležitostná či pravidelná sezení. Ale opět si povšimni, co se stane v procesu těchto setkání. Sděluji se a diskutuji všechny jednotlivé zkušenosti a události ze života těchto osob. Poté vcházejí do formalizovaného stavu nitra, z něhož pokračují ve sdílení jak s tebou, tak se všemi členy své duchovní rodiny, jakož i se svou vnější myslí toho, co prožívají. Kladou své otázky a dostávají odpovědi a jsou nasměrováni uvnitř sebe přímo od Pána Ježíše Krista, a ne od tebe. Ty ze své pozice nijak tento proces neovlivňuješ. A tak tomu má být. A když tě nevyhnutelně žádají, abys jim odpověděl na některé jejich otázky ze své pozice, často je odkazuješ na jejich vlastní odpovědi z jejich vlastního nitra nebo, když je Pán Ježíš Kristus požádá, aby se tě zeptali, jsou při tvé odpovědi zavázáni poznáním, že tento požadavek je učiněn z nějakých důležitých duchovních důvodů a že je třeba, aby odpověď byla tebou dána z Pána Ježíše Krista v tobě. Není jiný způsob, jak od této chvíle tuto práci konat. Jako vždy, je to na dohodě mezi každým jednotlivým jedincem a Pánem Ježíšem Kristem, jaký druh zkušenosti, pokud vůbec nějaký, bude mít.

 

Na straně druhé může být také dohodnuto, že někteří jedinci nebudou mít v tomto ohledu žádný zřejmý prožitek. Namísto toho budou chtivými čtenáři Nového zjevení Pána Ježíše Krista, aniž by ustanovili formální stav niternosti. V podobných případech se budou v procesu čtení a praktikování nacházet v neformálním niterném stavu. V jejich zvláštním případě tím, že přistupují ke všem událostem a děním svého života z pozice zásad Nového zjevení jako Absolutního slova Pána Ježíše Krista a konají vše z této pozice, jakož i přemýšlejí o obsahu Nového zjevení a obzvláště o tom, že jsou v přítomnosti Pána Ježíše Krista a všech členů své duchovní rodiny a ostatních z pozitivního stavu, byť nemají žádný vnější či vnitřní zkušenostní vjem této přítomnosti, udržuje je to ve stálém neformálním niterném stavu. Forma a způsob jejich zkušenosti a praxe je v tomto ohledu tak potřebná a hodnotná, jako u těch, kdo mají takovou přímou zkušenost.

 

Provádění tohoto shora popsaného postupu vám umožní působit z pozice vašeho metaforického počítačového čipu, zde umístěného Pánem Ježíšem Kristem. Jinými slovy: Obejde se tím váš typický lidský čip, který působí vám i komukoli jinému potíže.

 

Aby se znovu zopakovalo: Jestliže ve vztahu k druhým působíte z pozice vašeho lidského nadání čili počítačového čipu, plně se aktivují vaše různice s druhými a vaše problémy a sklon zacházet a mít vztah s ostatními z pozice vašich problémů, a ne z Pána Ježíše Krista. Pamatujte si, že každý, kdo je spojen s Novým zjevením, se nachází na rozličné úrovni chápání, přijetí a praktikování principů Nového zjevení. Není mezi vámi osob, které by byly přesně na stejné úrovni. Ale na druhé straně je to tím, co se po vás přesně požaduje – být samými sebou a být na této odlišné úrovni. Ze své úrovně jste spojeni s úrovni pozitivního stavu, který potřebuje vaše zvláštní zkušenosti v tomto ohledu a vaše zvláštní chápání, přijetí a praktikování principů Nového zjevení. Žádná jiná úroveň by to nemohla vykonat. Takže v podstatě a fakticky je vás třeba takových, jací v tomto ohledu jste.

 

Jestliže ale působíte z pozice obrazného lidského čipu ve vás, pociťují se takové odlišnosti a stupně vnímavosti těchto skutečností jako vás ohrožující, snižující, nesprávně odsuzující, špatně s vámi zacházející, neberoucí v úvahu vaše potřeby, považující vás za nízké a nechtěné a jako mnoho jiných takových nevhodných pocitů. Výsledkem toho je odsuzování, snižování, pomlouvání, zatracování, odepisování jednoho druhým a vylučování jednoho ze společnosti druhého atd. Mohli bychom takto věčně vypočítávat, jaké negativní a nepřátelské pocity a postoje jedněch vzhledem k druhým byste mohli v tomto případě rozvinout. A vaše zkušenost na konci soboty po sešlosti na den Díkůvzdání pouze potvrzuje, že se to může stát také vám, kdo jste spojeni s Novým zjevením. Jestliže se můžete takto chovat a takto reagovat, co očekáváte od jiných, kteří jsou typickými lidskými tvory a kteří nemají žádnou znalost, že by Nové zjevení vůbec existovalo ?

 

Takže si buďte vědomi těchto negativních možností ve vašem životě, obzvláště když se nacházíte ve skupině. Skupinová setkání tím, že jsou terčem negativního stavu, jsou zvláště citlivá na to, jak ve vás vzbudit sklon reagovat a mít vztah vzhledem k druhým z vašeho zapáchajícího stavu ega, jak to, Petře, rád nazýváš. Jinými slovy: Z pozice vašeho typicky lidského uzpůsobení. Opakuje se, že je povoleno, aby se to dělo, takže máte příležitost pracovat na vašich zbylých problémech, poznávat své slabiny a svou zranitelnost a nedovolit jim, aby ovládly váš život. Potřebujete je poznat a předložit je Pánu Ježíši Kristu, aby s nimi mohl naložit, jak uzná za vhodné.

 

Aby se vyhnulo tomuto negativnímu faktoru, namísto odsuzování, zatracování, odepisování, pomlouvání, nenávisti a snižování jednoho druhým atd., máte miloval všechny ostatní, respektovat je, chovat v lásce, akceptovat je, považovat si.je a podporovat je bez ohledu na to, jak dalece jsou od vás odlišní, jak se chovají a co dělají. Pamatujte si jasně, že každý z vás je přesně takový, jak to bylo dohodnuto mezi ním a Pánem Ježíšem Kristem osobně. Respektujete-li tento faktor, respektujete tajemné dílo Pána Ježíše Krista. Nečiníte-li tak, odvrhujete a neberete na zřetel toto dílo, jak se projevuje v životním stylu každého jednotlivého individua mezi vámi. Avšak jste-li neustále v niterném stavu, znamená to, že operujete z pozice své intuice a z Pána Ježíše Krista ve vás. Takže je to výhodou vás všech, jakož i výhodou každého v pozitivním stavu a podobné ve stavu negativním, že se učíte být neustále v niterném stavu. Takto se úspěšně vyhnete svému vlastnímu typickému lidskému čipu, který neznamená nic než problémy.

 

A na závěr pro dnešek jemné upozornění na to, jak dosíci daleko účinněji vašeho neustálého niterného stavu: Jak si pamatujete, je jedním z prostředků putování do nitra vyřčení Nové modlitby Pána Ježíše Krista v její úplné podobě. Nicméně z autority Pána Ježíše Krista můžete – pokud si tak přejete ze své svobodné vůle a volby – zosobnit a zindividualizovat tuto modlitbu, aby se ve vašem životě učinila intimnější a efektivnější. Může se to učinit následovně: Současná úplná forma této modlitby má multiverzální význam. Měla by se užívat dennodenně, neboť vás spojuje s rozličnými úrovněmi multivesmíru. Ale občas ji můžete použít způsobem více osobním. Takže například namísto, abyste Pekli „náš Pane Ježíši Kriste“, můžete říci „můj Pane Ježíši Kriste“, tedy „my“, „náš“, „naše“ atd. nahradí „já“, „můj“, mne atd. Ale hlavní zosobnění přichází ve větě „Ať přijde Tvá Láska a Moudrost, Dobro a Pravda a Tvé Pozitivní konání i Tvá Víra a nechť se navěky ustanoví ve všech aspektech našeho života.“ Můžete přidat, pokud si tak přejete, něco jako to, co následuje: „Ať přijde Tvá Absolutní, Nepodmíněná Božská láska a Božská moudrost, Absolutní, Nepodmíněné Božské milosrdenství a Odpuštění, Božská dobrota a Pravda, Božské pozitivní skutky a Víra, Tvá Božská objektivita, Poctivost, Spravedlnost a Tvé Soudy, Tvá Sympatie a Empatie, jakož i hluboká a důkladná pokora, poníženost, nevinnost a skromnost a nechť se nastálo ustanoví ve všech aspektech mého života.“ Můžete zde přidat jakékoli jiné pozitivní atributy či rysy, které si přejete získat od Pána Ježíše Krista pro váš každodenní život.

 

Je životně závažné, že se na této křižovatce životních cest, které následujete, každodenně soustavně poznává, požaduje a aplikuje Absolutní nepodmíněná láska, Moudrost, Milosrdenství a Odpuštění Pána Ježíše Krista. Tento faktor bude hrát ohromně významnou roli nejen ve vašem životě, ale v životě celého pozitivního stavu, jakož i ve stavu negativním a na planetě Nula. Tím, že o to požádáte a dostanete to, budete s to obejít váš vlastní metaforický lidský počítačový čip. Pamatujte si, že jej potřebujete obejít, abyste se vrátili zpět k vaši pravé přirozenosti a domů, do pozitivního stavu. To je přípravou na vaše odvolání z planety Nula, až přijde čas.

 

A to je pro dnes vše.“

 

 

 

Konec druhé části

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz