Vytvoření světelného těla

Vytvoření světelného těla

Vytvoření světelného těla

Mayské orákulum může transformaci velmi usnadnit, protože glyfy jsou souborem prastarých symbolů, v nichž jsou zašifrovány symbolické zprávy. Souhrn těchto zpráv tvoří galaktickou „řeč svět­la“. Necháme-li tuto řeč proniknout tělem i duší, aktivujeme a pod­porujeme buněčnou restrukturalizaci potřebnou k vytvoření a výživě „světelného těla“, duchovního těla, které prostupuje tělem fyzickým. Jakmile se světelné tělo aktivuje, budeme se stále více rozhodovat ve shodě s Duchem. A nakonec, až se vibrace zvýší a my se úplně probudíme, „vystoupíme“ do jiných dimenzí. Fyzické tělo si můžeme dokonce vzít na cestu do kosmu s sebou.

Leckdo asi takové vyhlídky považuje za výplod fantazie, patří to však do velké transformace naší doby. Mayské symboly jsou součás­tí galaktického kódu a zárodků světelného těla. Přicházejí v pravý čas, protože z Boží vůle nyní začínáme přesahovat svou trojrozměr­nou existenci. Žijeme v době, o níž mluvili proroci, v době, kdy se učíme vracet se do svého „hvězdného domova“, cestovat na vlně Zuvuya, což je paměťový obvod a proud, kterým se všechny věci vracejí k sobě. Nakonec dojde k transformaci celé planety a vše, co na ní existuje, „se zrodí znovu“ v pětirozměrném království čirého Ducha a nepodmíněné lásky, svítání Šestého Slunce květin. Takové bude stvoření nebe na Zemi.

Neempirickým procesem přenosu světelné energie nabízejí may­ské symboly přístup k poznání, které je katalyzátorem duchovního růstu. „Informace“ získané z těchto archetypů se neprojevují slovy nebo kvalitativními údaji, ale změnou výrazu a vědomí. Tímto způsobem dary archetypálních hvězdných glyfů rezonují přímo s mytickým kódem naší duše.

Dohromady oněch čtyřicet čtyři glyfů, čísel a čoček Mayského orákula představuje most mezi fyzickou a duchovní realitou. Jsou to metafory, jež probouzejí vědomí a usnadňují transformaci lidské zkušenosti do zkušenosti Nekonečna.

Řeč světla

Mayské orákulum bylo napsáno jazykem, který inspiruje, povzná­ší a připomíná nám naši bytostnou podstatu. V textu se například neustále objevují slova jako „hologram“, „hvězdné sémě“, „galak­tický“, „model“, „proces“, „transformace“, „rezonance“ atd. Tyto vý­razy jsou metaforickými klíči při odhalování důležitých vzpomínek a možností.

V textu také stále zdůrazňujeme určité pojmy, například „snové pole“, „stín“, „synchronicita“, „světelné tělo“, „vzestup“ a „síť krysta­lových mřížek“, abyste se s nimi sžili natolik, že se stanou vaší sou­částí. (Pokud některý z těchto pojmů neznáte, najdete jeho definici v glosáři na konci knihy.)

A na závěr, když hovoříme například o potížích, bolesti, odloučení a dualitě, používáme často slova „zdánlivě“ a „na první pohled“, (chceme tím připomenout, že mnoho našich představ je iluzorních a při pohledu z jiné perspektivy je lze vědomě změnit.

Možná vám bude připadat, že některé používané pojmy obsahují emocionální náboj. Je li tomu tak, měli byste s nimi pracovat a zjistit příčinu tohoto napětí – nebo poodstoupit a přeformulovat význam slova do kontextu, v němž je budete schopni lépe pochopit.

Výběrem slov i tónem se snažíme vyjádřit abstraktní, symbolickou „řeč světla“ vtělenou do karet – řeč, která pozvedá a vede nás K poznání sebe samých. Snažili jsme se tento evoluční jazyk přeformulovali a vyjádřit určitými slovy. Problematické pojmy, které se v textu vyskytují, se snažíme používat jasně, abychom na Zemi ne­ztratili pevnou půdu pod nohama.

Jinými slovy, tuto příručku jsme napsali srdcem i rozumem. Napsali jsme ji pro ty z vás, kteří se chtějí rozpomenout, kým jsou a jaký mají v tomto životě úkol. Napsali jsme ji proto, abychom vám usnadnili cestu, poskytli naději a pomoc při jízdě na mohutné vlně transformace, která se nyní vzdouvá ke břehům času.

 

Kdo byli Mayové?

Mayové byli stavitelé velkých pyramid a měst. Jejich civilizace se proslavila astronomií a matematikou stejně vyspělou, jako je naše. Kromě nápisů na kamenných památkách a chrámech se dochovaly pouze torzovité pozůstatky čtyř textů neboli kodexů.

Mayská kosmologie, zasazená do hvězd, ztělesňovala vzájemnou interakci člověka a vesmíru, to vše v harmonickém kontextu cyklic­kého pojetí času. V roce 1950 známý odborník na mayskou kulturu Eric Thompson napsal: „Podle mého názoru je největším tajemstvím mayského náboženství nekonečný běh času. Toto mystérium proni­kalo mayským myšlením měrou, která nemá v historii lidstva obdo­by.“ Sama nebeská tělesa a čísla byla považována za antropomorfická božstva jednoho celku, který zahrnoval Stvořitele i vesmír. Jeden celek také tvořily vědy jako astronomie, astrologie, numerologie, ka­lendář, vypočítávání posvátných dnů a věštění.

Mayové byli uváděni do souvislosti s jinými civilizacemi a jinými obdobími. Od spekulací o tom, že jsou podhoubím zednářství, až po nedávno objevený společný původ kmene Hopiů a Mayů, zvukové korelace a staré symboly mluví pro existenci Jednoho prajazyka“ a pranárodů, jež žily v takzvané „pravlasti“. A opravdu, předci růz­ných kultur byli nazýváni Mayové: v Africe Mayové, v hindštině Naga Maya a v řečtině Kára Maya. Podle tradice přišli původní Mayové z nebe, ze souše, z moře a z nitra Země. Tito lidé byli dává­ni do souvislosti s Egypťany, Atlanty a Lemury, ale i s Asiaty, Evropany a Afričany. Ať již tito Mayové byli nejstarším národem, ať již pocházeli z vesmíru, nebo byli prostě jen vyspělou civilizací, ma­jí nám stále co nabídnout.

Jako každá významná starověká kultura měli i Mayové systémy symbolů, které sloužily jednak jako klíče k pochopení univerza, jednak jako prostředky k věštění. Systémy věštění s pomocí sym­bolů – od čínské Knihy proměn neboli I Ting až po runy germánských Skandinávců a středozemní tarot – se dochovaly dodnes. Pozůstatek tohoto starého mayského systému se praktikuje ještě dnes v odlehlé guatemalské vysočině. S pomocí posvátného kalen­dáře a dvaceti denních glyfů (hvězdných glyfů) a třinácti čísel věští kněží-strážci dne tak, že vrhají malé krystaly nebo kamínky, a zprávu jim potvrzuje tělesný pocit nazývaný „blesk krve“. U sta­rých Mezoameričanů mělo dvacet glyfů, kromě různých symbolů a významů, také různou grafickou podobu a fonetickou a sémantickou hodnotu a byly používány v každodenním i náboženském životě.

O úžasné mayské civilizaci víme velmi málo. V tomto textu a orá-kulu předkládáme vizionářskou verzi jejich věšteckého systému v moderní interpretaci. Orákulum nabízíme tak, jak jsme je pocho­pili my, a byli bychom rádi, aby čtenářům zprostředkovalo jejich vlastní zkušenosti. Podaří-li se vám s touto nadčasovou moudrostí navázat osobní vztah, objasní se vám vše, co není napsáno nebo de­šifrováno.

Kde se nacházíme nyní?

Již jsme se zmínili o Tzolkinu, cyklu posvátného mayského kalen­dáře. Celý kalendář zahrnuje dobu dvaceti šesti tisíc let – čili dobu Velkého roku precesní rovnodennosti. Nyní se nacházíme těsně před koncem tohoto obrovského galaktického cyklu (podle výpočtů bude rok 2012 začátkem dalšího 26 000 letého cyklu), při němž dojde k vnitřní proměně lidstva i celé planety. Mayové a José Argůelles charakterizovali tento poslední subcyklus Velkého roku, v němž se právě nacházíme, jako období, kdy se staneme svědky „transforma­ce hmoty“. V mnoha kulturách, například v tibetské, hopi, dogonské a dalších, je předpovězeno datum, v němž se stane na Zemi zázrak, a mnoho bytostí z mnoha planetárních systémů si zvolilo svoji inkar­naci v této době úmyslně, aby se staly svědky a zúčastnily se urych­lené duchovní evoluce.
Poslední dva subcykly čili katuny na konci tohoto století jsou sym­bolizovány mayskými archetypy Cauac a Ahau, které představují procesy očištění, transformace a vzestupu. Cauac představuje po­slední očištění před dosažením Mysli světla. Tato metamorfóza je součástí cyklu, který lze chápat jako dar i výzvu. Její konkrétní pro­jevy – například globální a ekonomické těžkosti, emocionální, du­ševní a fyzické problémy vycházející z oslabeného imunitního systé­mu, průlom ve vztazích, stereotypech a v pojetí člověka vůbec – je možno interpretovat jako náhodné zhroucení a rozklad, prostě tak, že už nic není jako dřív. Když však interpretujeme tento proces z ga­laktické perspektivy, jak to činí Mayové, stává se cennou a nutnou přípravou na obrovský a blahodárný posun ve vědomí.

Během cyklu Cauac nesmíme zapomenout, že prožíváme přestav­bu, která provází vzestup do vyššího řádu skutečnosti. Během této doby dochází k přirozené transformaci všeho, co nás obklopuje, defi­nuje nebo omezuje. Pokud si to uvědomíme, pochopíme nejen smysl zdánlivé dezintegrace, ale i její řešení a naplnění.

Nová významná hlediska

Na ní nacházíme, je důležité se podívat ještě z dalších hledisek. Jedním z nich je hologram. Zkuste si stej­ně jako Mayové představit vesmír jako jeden obrovský, nedělitelný celek, kde je všechno propleteno v tak složitém vztahu, že se všech­ny části navzájem ovlivňují. V tomto celku je každá část – včetně vás – odrazem mysli Stvořitele, holografickým obrazem Boha. Tak jako lidé nyní vytvářejí hologramy tím, že vedou koherentní papr­sek světla na zrcadlo a tím vytvářejí trojrozměrný obraz, můžeme se i na sebe samé dívat jako na trojrozměrné obrazy Mysli světla, které se promítly skrze duchovní realitu do trojrozměrného prosto­ru a času.

V naší době je dále důležitý pojem morfogenetické pole, který jako první razil biolog Rupert Sheldrake. Toto pole je „forma forem“, ne­viditelné energetické pole, v němž se vytvářejí všechny věci ještě předtím, než se projeví ve fyzikální realitě. Jestliže poblíž bubnu, je­hož kůže je pokryta pískem, zazní zvuk, objeví se v písku geome­trický obrazec. Různé frekvence vytvářejí různé vzory. Podobně i v případě, když spolu začne „rezonovat“ určité množství lidí – ne­jde o nic jiného, než že tento kolektiv má novou vizi reality a ener­getická změna se projeví i změnou v naší emoční a fyzické realitě.

Z toho plyne, že realita je prostě holografickým odrazem našich projektovaných názorů. Není neměnná, neustále prochází procesem tvoření a kolektivním sněním přechází do reality. Osvobozenými univerzálními principy můžeme realitu tvořit a přetvářet. Silou ko­lektivní mysli může několik málo lidí provést obrovské změny v re­alitě, stačí, aby vědomě sdíleli stejnou myšlenku a vizi. Jako v teorii o „sté opici“, změna představ má silný vliv na morfogenetické pole planety, fyzikální svět a kolektivní nevědomí lidstva.

Vlivem zavedeného společenského pojetí „skutečnosti“ jsme si vy­tvořili svou realitu na základě zákazů, popírání, omezení a hodno­cení. Každý z nás má však na vybranou. Stačí přijetím širší per­spektivy svého bytostného Já provést transformaci své bytosti, v níž doposud přetrvávají netknuté kolektivní názory. Když opustíme způsob, jakým „běžně“ vnímáme skutečnost, vnitřní změna se pro­mítne i do vnější reality.

Podle Mayů je posun světů na spadnutí, a aby se tento posun urychlil, vychází našim stále větším schopnostem vnímání na po­moc mocná galaktická energie. Všude, kde jsme si doposud vystači­li s omezenými a stereotypními definicemi, probíhá přechod do no­vého paradigmatu. Důležitou součástí této transformace je poznání a integrace všech našich stránek včetně těch, které jsme vydělili a vydědili – našich stínů. V současném období Cauac nelze věřit v absolutní hodnoty, je třeba nechat se unášet proudem okamžiku. Při transformaci nám může pomoci bezvýhradně otevřený, široký, receptivní postoj.

Dalším jednoduchým prostředkem, jak dosáhnout v období Cauac uvolnění, je pochopení rezonance. Rezonance znamená „odezvu“, „na­ladění“ na něco jiného, nebo v tomto případě na univerzální energii Stvořitele. Během procesu lidského zrání často cítíme „rozladění“. Rezonancí získáváme možnost nepřetržitého vedení Ducha. Toto ve­dení přichází smyslovými vjemy. Nemusíme všechno promýšlet a vy­počítávat, stačí důvěřovat.

Dalším užitečným prostředkem je zrcadlový sál. Můžeme se kdy­koliv podívat kolem sebe a zjistíme, že lidé a události kolem nás věr­ně odrážejí naše vlastní problémy, na kterých musíme ještě praco­vat. Podle tohoto modelu přitahujeme právě ty zkušenosti a lidi, které potřebujeme k odrazu svých nepřiznaných nebo polarizova­ných aspektů. Zde se nevyskytují chyby, selhání, oběti – jenom da­ry a příležitost k duchovnímu růstu.

Zrcadlovému sálu je příbuzná konstrukce, která se nazývá osobní snové pole. Všichni lidé mají osobní energetické pole, které si vy­tvářejí svými názory a minulými zkušenostmi — pole, které je spoje­no s celkem. Toto pole se řídí magnetickým zákonem „stejné přita­huje stejné“. Vaše osobní snové pole k sobě přitahuje lidi a situace, lileré vám nastaví zrcadlo, v němž uvidíte vše, co potřebujete ke své­mu trvalému růstu. Často jde o lekce polarity a stínu, v nichž ostat­ní hrají role, které jsou pro vás výzvou. Širší pojetí této konstrukce reality je kolektivní snové pole. Kolektivní snové pole, známé také pod názvem morfogenetické pole, je energetické pole veškerých možností. Je nelineární a nekauzální a nečiní rozdíl mezi minulostí a současností, reálnem a imaginár-nem, snem a člověkem, který sní. V kolektivním snovém poli jsou věci nejen možné, ale neustále se i vyvíjejí – jsou předmětem snů, tvoření a přetváření.

Rozhodnete-li se, že z vás bude vědomý snílek, napomáháte svými sny ke vzniku nové reality. Všechna místa, doby a události jsou v tomto poli, tzv. krystalové mřížce, propojeny energetickými čara­mi. Naše záměry a vize se promítají nadsvětelnou rychlostí na tuto mřížku a vysvětlují telepatii, synchronicitu a jasnovidnost.

 

Fyzická transformace

Energie Cauac představuje finální proces vyjasnění, urychlení a oži­vení, který je předpokladem k přípravě nového galaktického cyklu, jenž začne v r. 2012. Naše těla se mění – vyrovnávají se, harmonizují a napájejí vyššími vibračními frekvencemi. Ačkoliv fyzické vje­my, které jsou výsledkem těchto vibrací, lze interpretovat jako ne­obvyklé nebo nepříjemné, mají navýsost pozitivní záměr: vymazat každý symbol minulosti, který není propojen s plnějším výrazem re­ality, který se ve vás rodí.

Také je třeba pochopit, že budou nutné úpravy fyzického těla, kte­ré jako „transformátor“ spojuje nové frekvence se Zemí. Avšak sjed­nocením s bytostnou podstatou a prostou přítomností bez posuzová­ní zkušenosti budete moci tyto frekvence plně využít. Nezapomeňte, že v celém transformačním cyklu Cauac-Ahau mají všechny osobní změny a terapie vliv na kolektivní snové pole planety. Na každém velmi záleží! Ať jsou zdánlivé potíže vašeho osobního růstu jakéko­liv, pamatujte, že přicházíme do posledních dvou dekád cyklu, který trvá dvacet šest tisíc let, a že naše smyslová skutečnost se mění a připravuje cestu k zázraku: povýšení planety Země a všeho živého do páté dimenze. Nemějte strach, rozhodnutí zúčastnit se vám při­nese jen radost

 

zdroj: www.novyvek.cz

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz