REZOLUCE – Valné shromáždění spojených národů…

REZOLUCE – Valné shromáždění spojených národů…

REZOLUCE

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SPOJENÝCH NÁRODŮ

DESETILETÍ KONTAKTU SPOJENÝCH NÁRODŮ

My, níže podepsaní, schvalujeme následující petici pro:

 

H.E. Jana Eliassona, prezidenta Valného shromáždění Spojených národů, pro Valné shromáždění Spojených národů a pro všechny členské státy Valného shromáždění Spojených národů.

Požadujeme Desetiletí kontaktu Spojených národů:

 

ODHALENÍ ohledně mimozemských civilizací.

 

DESETILETÍ KONTAKTU – veřejné financování vzdělávacího výzkumu mimozemských civilizací.

 

ODZBROJENÍ – zákaz vesmírných zbraní a války ve vesmíru.

 

DIPLOMATICKÁ JEDNÁNÍ s eticky smýšlejícími mimozemšťany, kteří nyní navštěvují Zemi; a požadujeme, aby prezident a členské státy Valného shromáždění Spojených národů bezodkladně sponzorovali, schválili, financovali a realizovali tuto rezoluci:

 

 

Valné shromáždění,

potvrdí rozhodnutí Valného shromáždění Spojených národů č. 33/426, 1978, schváleného 18.12. 1978, kde se konstatuje, že: „Valné shromáždění zve zainteresované členské státy k tomu, aby na národní úrovni podnikly vhodné kroky při koordinaci vědeckého výzkumu a vyšetřování mimozemského života, včetně neidentifikovaných létajících objektů, a aby informovaly Generálního tajemníka o pozorování, výzkumu a vyhodnocování takovýchto aktivit.“

Uzná, že od roku 1963 do 1967, ctihodný Paul Hellyer byl ministrem Národní obrany Kanady v kabinetu ministerského předsedy Lestera B. Pearsona, který získal Nobelovu cenu míru. 25. září 2005 na Sympóziu Exopolitiky* v Torontu, které se konalo ve společenském sále torontské univerzity, bývalý ministr Národní obrany Hellyer prohlásil: „UFO je tak skutečné jako letadla, která nám létají nad hlavou“ a „jsem velmi znepokojen tím, jaké následky by mohly vzniknout při mezigalaktické válce, že jsem se k tomu musel vyjádřit.“

Uzná, že pan Hellyer prohlásil, že lidé na Zemi mohou být ohroženi důsledky války ve vesmíru: „Armáda Spojených států připravuje zbraně, které by mohly být použity proti mimozemšťanům a mohly by nás dostat do mezigalaktické války, aniž by nás vůbec někdo varoval.“ Bývalý ministr obrany Hellyer pokračuje ve svém výroku: „Nadešel čas poodhalit závoj tajemství a nechat pravdu vyjít najevo, tak aby mohla nastat skutečná a zasvěcená debata o jednom z nejdůležitějších problémů, kterému dnes čelí naše planeta.“

Uzná, že ctihodný Paul Hellyer prohlásil na univerzitě v Torontu: „K obrácení naší pozornosti směrem ke sjednocení se zbytkem tvorstva, navrhuje Alfred Lambremont Webre „Desetiletí kontaktu“, období otevřenosti, veřejného slyšení, veřejného výzkumu krytého financemi a vzdělávání v rámci mimozemské reality. To by mohla být právě ta protilátka, kterou svět potřebuje k ukončení své hrabivosti a svého šílenství po moci.“

Uzná společný zájem všech národů na bádání a využívání vesmíru pro mírové účely.

Znovu zdůrazní vůli všech států, které výzkum a využití vesmíru – včetně Měsíce a dalších nebeských těles, budou podporovat pro mírové účely a budou to uskutečňovat ve prospěch a v zájmu všech zemí, bez ohledu na svůj stupeň ekonomického nebo vědeckého vývoje.

Zdůrazní také ustanovení článků III a IV Smlouvy o zásadách platných pro činnosti států při bádání a využívání vesmíru včetně Měsíce a ostatních nebeských těles.

Připomene závazek všech států k plnění ustanovení Charty Spojených národů týkající se použití síly nebo hrozby síly v rámci mezinárodních vztahů – včetně jejich vesmírných aktivit.

Zdůrazní paragraf 80 Závěrečného dokumentu desáté zvláštní porady Valného shromáždění, ve kterém je řečeno, že k zabránění zbrojních závodů ve vesmíru by se měla podniknout další opatření a konat se příslušná mezinárodní jednání ve shodě s duchem Smlouvy.

Připomene předchozí rezoluce v této otázce a všimne si návrhů předložených Valnému shromáždění při jeho desáté zvláštní poradě a na jeho pravidelných poradách; a na základě těchto doporučení přivede ke kompetenci orgány Spojených národů a Konferenci za odzbrojení.

Uzná, že zabránění zbrojním závodům ve vesmíru by odvrátilo vážné nebezpečí pro  mezinárodní mír a bezpečnost.

Zdůrazní prvořadou důležitost přísného dodržování existujícího zbrojního omezení a dohody o odzbrojení týkající se vesmíru, včetně bilaterálních úmluv a dodržování existujícího zákonného režimu týkajícího se využívání vesmíru.

Vezme v úvahu, že široká spoluúčast na legálním základě vhodná pro otázky vesmíru by mohla přispívat ke zvyšování její efektivnosti.

Povšimne si, že Výbor pro zabránění závodů ve zbrojení ve vesmíru sestavený za tímto účelem, beroucí v úvahu svá předchozí úsilí od svého ustanovení v roce 1985 a hledající možnost jak zvýšit své působení v termínech kvality, pokračoval ve  vyšetřování a identifikaci různých sporných otázek, stávajících dohod a současných návrhů, jakožto i v budoucích iniciativách týkajících se zabránění zbrojních závodů ve vesmíru a že to přispělo k lepšímu porozumění množstvím problémů a k jasnějšímu vnímání různých postojů.

Také si povšimne toho, že na Konferenci o odzbrojení nebyly v podstatě žádné námitky vůči opětovnému ustanovení Výboru, zřízeného za účelem obnoveného zkoumání mandátu obsaženého v rozhodnutí Konference za odzbrojení ze 13.2. 1992.

Zdůrazní oboustrannou, doplňovací povahu bilaterálních a multilaterálních snah

na poli zabránění závodů ve zbrojení ve vesmíru a bude doufat, že z těchto snah vyplynou konkrétní výsledky, jakmile to bude možné.

Přesvědčí se, že by se mělo zkoumat další opatření při hledání účinných a ověřitelných bilaterálních a multilaterálních dohod za účelem zabránění zbrojní horečky ve vesmíru, včetně vyzbrojování vesmíru.

Zdůrazní, že vzrůstající využívání vesmíru zvyšuje potřebu větší průhlednosti a lepších informací ze strany mezinárodního společenství.

V tomto kontextu připomene své předchozí rezoluce, především rezoluci 45/55 B ze 4. 12. 1990, 47/51 z 9.12. 1992 a 48/74 A ze 16.12.1993, ve kterých se mezi jiným znovu zdůrazňuje důležitost vybudování důvěrných opatření jako prostředků napomáhajících k zabezpečení a dosažení reálného zamezení závodů ve zbrojení ve vesmíru.

Uvědomí si přínos z důvěrně vybudovaných opatření na vojenském poli. Uzná, že vyjednání mezinárodní smlouvy, smluv o zabránění vesmírných zbrojních závodů, zůstalo prioritním úkolem Výboru sestaveným pro tento účel, a že konkrétní návrhy o důvěrně vybudovaných opatřeních by mohly zformovat integrální součást takovýchto smluv.

Potvrdí důležitost a naléhavost otázky zabránit zbrojní horečce ve vesmíru a připravenost všech států přispívat ke společným cílům, ve shodě s ustanovením Smlouvy o platných zásadách aktivit států ve výzkumu a využívaní vesmíru včetně Měsíce a ostatních vesmírných těles.

Potvrdí své zjištění, jak bylo prohlášeno ve zprávě Výboru pro zabránění zbrojní horečky vesmíru sestaveným za tímto účelem, že platné zákony používané

ve vesmíru samy o sobě nezaručují zabránění závodů ve zbrojení ve vesmíru, že hrají podstatnou roli v zabránění závodů ve zbrojení v tomto prostředí a že existuje potřeba upevnit a posílit tyto zákony a pozvednout jejich efektivitu, a že je důležité striktně se podrobit existujícím dohodám jak bilaterálním, tak multilaterálním.

Zdůrazní nutnost dalších opatření pomocí vhodných a účinných nástrojů o ověřování prevence zbrojní horečky ve vesmíru.

Vyzve všechny státy, především ty s velkým vesmírným potenciálem, aby aktivně přispívaly k cíli mírového využití vesmíru a k zabránění závodů ve zbrojení

ve vesmíru, a aby se zdržely činů v rozporu s tímto cílem a v rozporu se závažností existujících smluv v zájmu udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, a aby podporovaly mezinárodní spolupráci.

Zdůrazní ujednání A/RES/58/36, upravené 8.12. 2003 hlasováním 174:0 hlasů, se čtyřmi, které se hlasování zdržely (počítaje v to USA a Izrael), včetně zdůraznění pozvání na Konferenci o odzbrojení za účelem „ustanovení Výboru pro tyto účely již během jejího možného zasedání v roce 2004.“

Vezme na vědomí rozhodnutí Valného shromáždění „zařadit do přechodné agendy jejího 59. zasedání bod nazvaný Zabránění závodům ve zbrojení ve vesmíru.“

 

 

DESETILETÍ KONTAKTU SPOJENÝCH NÁRODŮ

 

Valné shromáždění Spojených národů ustanovuje DESETILETÍ KONTAKTU s následujícími čtyřmi cíli:

 

ODHALENÍ – otevřené, transparentní, oficiální a vládní odhalení a zpřístupnění tajných dokumentů všech minulých a současných programů vztahujících se na mimozemskou přítomnost.

 

DESETILETÍ KONTAKTU – veřejné financování členskými státy SN a SPOJENÝMI NÁRODY 10letého procesu formálního veřejného vzdělávání, vědeckého výzkumu, vzdělávací osnovy vývoje, strategického plánování, společenské aktivity a veřejného dosahu ohledně mimozemské přítomnosti a naší budoucnosti v zalidněném vesmíru.

 

ODZBROJENÍ – permanentní zákaz všech zbraní ve vesmíru a válečného konfliktu skrze Smlouvu o vesmírné ochraně.

 

DIPLOMACIE – veřejný zájem SPOJENÝCH NÁRODŮ diplomaticky jednat s eticky smýšlejícími kulturami mimo tuto planetu, které nyní navštěvují Zemi.

 

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SPOJENÝCH NÁRODŮ

 

Plenární schůze

H.E. Jan Eliasson, prezident Valného shromáždění Spojených národů

Spojené národy, N.Y. 10017

 

překlad Karel Rašín

Převzato:  http://www.exopolitika.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz