Channeling s členkou Galaktické rady

Channeling s členkou Galaktické rady

Channeling s členkou Galaktické rady

01.10.08 Miroslav Zelenka

Lidstvo jako celek má své kolektivní vědomí. Tak jako je vědomí Země souhrn všech vědomí bytostí obývajících Zemi, tak i vědomí lidstva je souhrn všech vědomí lidí obývajících Zemi. Tím je míněno opravdu vědomí lidí, ne některých mimozemských nebo odlišných ras. A toto kolektivní vědomí má vlastní volbu, tak jako každá duše si vybírá vlastní volbou svoji inkarnaci a svým způsobem je neomezená ve své volbě. Není možno prezentovat vývoj lidstva nebo budoucnost lidstva jenom ve smyslu existence lidstva, tak jak funguje teď na této Zemi. Takže je možno říct, že i kdyby došlo k takové situaci, kdy Zemi ovládnou jiné mimozemské civilizace nebo bude zničena katastrofami včetně zničení života na Zemi, čemuž se Galaktická federace snaží co nejúčinněji zabránit, tak potom dojde k tomu, že většina lidí, kteří touží po vývoji a posunutí se na vyšší úroveň se inkarnuje na odpovídající planetu, která bude odpovídat svými podmínkami Zemi a tam bude pokračovat ve svém vývoji. Galaxie je velká, je tu nespočetné množství planet.

Příklad channelingu zprostředkovaného overegem s členkou Galaktické rady, která má na starosti sektor Galaxie, ve kterém je i Země. Jedná se o přepis bez větších úprav, oprav a seřazení do logických celků pouze v podobě tak, jak byly informace přijaty. Některé formulace tak vypadají poněkud kostrbatě, ale považovali jsme za vhodné je neupravovat, tak aby nebyl zkreslen celkový dojem z channelingu. Většina otázek není uvedena, protože tyto otázky vyplývají z odpovědí a v telepatickém kontaktu dost často i odpověď přichází současně s otázkou a v mnoha případech ji i předchází.

 

 

 

Členka Galaktické rady je dále označena pouze jako G, channeler pouze jako CH.

 

 

G: Komunikace v češtině není problém, naopak. Čeština je jeden z nejstarších a tím i nejrozvinutějších a zároveň nejsložitějších jazyků na Zemi a přispívá k vysoké průměrné inteligenci národa protože velmi rozvíjí logiku a tvůrčí schopnosti, schopnost uvažování v kvalitních pojmech.

 

Není úplně přesné vyjádření, že nejrozvinutější jazyk podporuje rozvoj inteligence, je to spíše rozvoj tvůrčích schopností.

 

Proto je český národ obecně velmi tvůrčí i když vzhledem k tomu, že se zde inkarnovalo poměrně hodně duší z Atlantidy je v současné době tento tvůrčí prvek zaměřen více do oblasti technické a technologické

 

Naopak angličtina je jeden z nejméně rozvinutých jazyků a proto je vhodná pro komunikaci mezi všemi národy. Rozšířila se mimo jiné ne proto, že by byla nejvhodnější, ale právě pro tu svoji jednoduchost a snadnou pochopitelnost všemi různými národy.

 

To, že se čeština udržela v středoevropském prostoru v neuvěřitelném tlaku ostatních germanizujících vlivů není zdaleka náhodné.

 

Čeština je také nejvíce určujícím elementem toho, čemu se říká český národ, protože z genetického hlediska jsou tady opravdu vlivy mnoha dalších národů.

 

Mírumilovnost a nebojovnost českého národa je považována vyššími civilizacemi a Galaktickou radou na rozdíl od názorů mnoha jiných pozemských národů i mnohých Čechů za klad a ne za zápor.

 

Galaktická rada a její zájem o lidstvo je ve smyslu svobodného se vyjádření lidstva ke svému dalšímu vývoji bez ovlivnění dalšími mimozemskými civilizacemi, případně vlivy bytostí z astrálu nižší úrovně.

 

Jedním z důležitých prvků svobody je poznání. Tam, kde není poznání není svoboda rozhodováním, není svoboda vůle.

 

Galaktická federace je volné sdružení bez hierarchické struktury, která má svůj poradní orgán Galaktickou radu. Nejedná se o formu podobnou státním zřízením na Zemi, kde státy mají svoji vládu, parlament, a soudy. Takto není organizovaná Galaktická federace.

 

Členy Galaktické federace se stávají civilizace na základě výše své duchovní úrovně a ne technologické úrovně.

 

Jednotliví členové Galaktické federace přijímají usnesení Galaktické rady jako doporučení, o kterém se svobodně rozhodují, zda ho přijmou nebo ne.

 

Podobnost s OSN je pouze velmi vzdálená protože cílem Galaktické federace je spolupráce, na rozdíl od OSN, kde zájmem jednotlivých zemí a států je prosadit svoje ekonomické a mocenské cíle.

 

Galaktická rada je poradní orgán, ne výkonný, ale pravdou je že velká většina členů Galaktické federace se řídí doporučeními Galaktické rady zejména proto, že to bývá pro ně výhodné.

 

Funkce členky Galaktické rady se dá definovat jako koordinátor činností Galaktické federace pro sektor Galaxie, ve  kterém je Země.

 

V Galaxii existují uskupení, která nejsou součástí Galaktické federace, členové těchto uskupení  nejsou členy Galaktické federace. Zájmy těchto uskupení bývají často v rozporu se zájmy Galaktické federace, popřípadě jejích jednotlivých členů.

 

V takovém případě dochází ke sdružení sil jednotlivých civilizací Galaktické federace na obranu proti takovýmto uskupením.

 

Značnou nevýhodou takovýchto mocenským uskupení, které mají tendenci bojovat proti Galaktické federaci je to, že tato uskupení  nemají dlouhého trvání protože její jednotliví členové soupeří sami mezi sebou o získání mocenského postavení i v rámci toho uskupení. Nakonec to dost často dopadne tak, že bojují i mezi sebou o rozhodující moc v tomto uskupení a to bývá příčinou rozpadu těchto uskupení.

 

Součástí Galaktické federace jsou i duchovně vyspělé reptiloidní civilizace.

 

Duchovní vývoj civilizací lze přirovnat jako stoupání na kopec z různých stran. Čím blíže jste vrcholu tím bližší jsou si i tyto jednotlivé civilizace. Bližší ve svých filozofických názorech, ve svém postoji k Bohu, k okolním civilizacím, v zájmech někoho ovládat nebo neovládat, či někomu pomáhat.

 

V současné době se Galaktická rada snaží vytvořit pro lidstvo na Zemi takové podmínky, aby jeho vývoj nebyl ovlivňován žádnými mocenskými uskupeními, která by měla zájem ovládnout prostor ve Sluneční soustavě, na Zemi či případně i lidstvo.

 

K postoupení na vyšší úroveň a k přijetí do Galaktické federace musí lidstvo vyvinout vlastní úsilí.

 

Galaktická federace nebude vyvíjet činnost nebo nebude mocensky zasahovat proti lidským globálním elitám na Zemi, které ji momentálně ovládají,  ale vytvoří takové podmínky, aby tyto globální elity nedostávaly žádnou podporu od mimozemských vlivů.

 

Otázka  posunu Země na vyšší úroveň vědomí není otázka zda, je to otázka kdy a za jakých podmínek, za jakých obětí lidstva.

 

Přes všechen zdánlivý pokrok, zejména technologický se míra utrpení jednotlivých lidí spíše zvýšila než zmenšila oproti době před 100 až 200 lety. Pojem míra utrpení by se dal nahradit i pojmem míra pocitu štěstí.

 

 

 

 

CH: Jaké používá Galaktická federace zdroje pro získávání informací o stavu na Zemi?

 

G: Používá mimo jiné i channelingy, kde proud informací prochází obráceným směrem. Zdrojem bývají často bytosti, které pocházejí z vyšších úrovní, které se vědomě inkarnovaly do lidí v  tomto období na Zemi, aby pomohly v procesu transformace.

 

 

 

 

CH: Jaký vliv na vývoj situace na Zemi má rok 2012

 

G: Čas má cyklický charakter a rok 2012 je rokem ukončení mnoha nebo více cyklů – malých i velkých časových cyklů. Jednotlivé části těchto cyklů mají svoji kvalitu, která je pro jednotlivé cykly obdobná. Tato kvalita předurčuje charakter doby – jaké druhy jevů a událostí se budou v dané době odehrávat.

 

Poslední fáze každého časového cyklu má logicky charakter završení a víceméně v sobě obsahuje již i předpokládanou změnu v následném dalším cyklu.

 

Protože v současné době dochází v časoprostoru Země k uzavření více cyklů a tyto závěrečné fáze těchto cyklických časů mají určitou kvalitu, dochází k vzájemnému posilování těchto efektů směřujících k určité finalizaci dějů – vyvrcholení. To znamená, že jestliže určitý cyklus končí, má tento cyklus svojí kvalitu spočívající v ukončování tohoto cyklu. A pokud dochází k ukončování více cyklů, dochází k zesílení tohoto efektu a tím je i předpoklad pro výraznou změnu.

 

 

 

 

CH: Ze které planety a civilizace členka Galaktické rady pochází?

 

G Tato informace není přístupná. Dejme tomu, že by se to dalo formulovat tak, že moje rodná planeta pochází přibližně ze vzdálenosti nebo z okruhu 200 světelných let  nebo ze sféry  o poloměru 200 světelných let od Země. Důvod proč se nesdělují přesné informace v této oblasti je ten, že veškeré informace, které se objevují v médiích na Zemi jsou monitorovány a předávány a sbírány i některými mocenskými uskupeními, které mají zájmy, které jsou v rozporu se zájmy Galaktické federace.

 

 

 

 

CH: Jaká je budoucnosti lidstva?

 

G: Odpověď je taková, kterou většina channelerů a samozřejmě většina obyvatel Země nechce zřejmě slyšet. Záleží na volbě lidstva.

 

Obecně se dá říct, že žádná z budoucností, která byla předložena na Zemi jako předpověď budoucnosti není zcela vyloučena. Nikdy nic není absolutně vyloučeno, jedná se pouze o míru pravděpodobnosti, s jakou tato budoucnost může nastat .

 

 

 

 

CH: Jak je možné, že by záleželo pouze na volbě lidstva, vždyť lidstvo je ovlivněno mnoha vlivy, jak vesmírnými fyzikálními silami tak vlivy mimozemských civilizací?

 

G: Lidstvo má možnost zcela svobodné volby.

 

Lidstvo jako celek má své kolektivní vědomí. Tak jako je vědomí Země souhrn všech vědomí bytostí obývajících Zemi, tak i vědomí lidstva je souhrn všech vědomí lidí obývajících Zemi. Tím je míněno opravdu vědomí lidí, ne některých mimozemských nebo odlišných ras.

 

A toto kolektivní vědomí má vlastní volbu, tak jako každá duše si vybírá vlastní volbou svoji  inkarnaci a svým způsobem je neomezená ve své volbě.

 

Není možno prezentovat vývoj lidstva nebo budoucnost lidstva jenom ve smyslu existence lidstva, tak jak funguje teď na této Zemi. Takže je možno říct, že i kdyby došlo k takové situaci, kdy Zemi ovládnou jiné mimozemské civilizace nebo bude zničena katastrofami včetně zničení života na Zemi, čemuž se Galaktická federace snaží co nejúčinněji zabránit, tak potom dojde k tomu, že většina lidí, kteří touží po vývoji a posunutí se na vyšší úroveň se inkarnuje na odpovídající planetu, která bude odpovídat svými podmínkami Zemi a tam bude pokračovat ve svém vývoji. Galaxie je velká, je tu nespočetné množství planet.

 

Je mi jasné, že toto není odpověď, kterou by většina lidí chtěla slyšet.

 

V Galaktické federaci je sdruženo přibližně 30 až 40% civilizací existujících v Galaxii. To číslo je nepřesné, protože záleží na tom jak si budeme definovat civilizaci, co už budeme považovat jako civilizaci, jaká je její úroveň a zda by byla schopna se stát členem Galaktické federace.

 

Důvod proč jsou v současné době USA větší hrozbou pro duchovní vývoj lidstva než Rusko nespočívá v tom, že by v Rusku byli momentálně lidé na podstatně vyšší duchovní úrovni, ale v tom, že globální elity se snaží prosadit svoje plány právě prostřednictvím USA.

 

Vzkaz členky Galaktické rady všem hledajícím – nevěřte channelingovým zdrojů, které popisují detailně plány Galaktické federace na pomoc Zemi. Takovéto plány by nikdy nebyly tímto způsobem detailně zveřejněny protože by umožňovaly mocenským uskupením, které jsou v rozporu se zájmy Galaktické federace tyto plány poznat a připravit se na ně.

 

To, že by Galaktická federace prostřednictvím channelingu sdělovala své přesné plány, je asi stejně pravděpodobné jako by např. ve 2. světové válce spojenci před svým vyloděním v Normandii uveřejnili ve sdělovacích prostředcích přesně čas, hodinu a místo, kde chtějí provést své vylodění. Tedy stejně pravděpodobně nesmyslné.

 

Galaktická federace není neomezeně vládnoucí silou Galaxie. Je sdružením duchovně vyspělých civilizací, což nemusí vždy znamenat absolutně technologicky nejvyspělejších.

 

Kromě toho je nutno počítat i se silami, které mohou přicházet z jiných Galaxií. Samozřejmě nejen z Galaxií sousedních i z dalekých hlubin vesmíru. Čas a prostor není pro vyspělé civilizace žádnou překážkou.

 

Galaktická federace Galaxie Mléčné dráhy má dobré vztahy s Galaktickou federací Galaxie zvané u vás Androméda.

 

Otázky týkající se organizační struktury a fungování Galaktické federace nemají smysl pro tento channeling. Smyslem tohoto channelingu je podat informace, které mají význam pro lidstvo v tomto okamžiku. Pokud se lidstvo rozhodne pro postup na vyšší úroveň a pro transformaci, tyto okolnosti se dozví a budou naprosto běžnou součástí jeho poznání.

 

 

 

 

CH: Jaká je teď rozhodná doba pro lidstvo – kdy by se mělo nejvíce soustředit?

 

G: Teď už je každá doba rozhodná. Čas sice probíhá v určitých cyklech a určitých z vašeho pohledu spirálách, kdy se zesilují a zeslabují určité tlaky, ale od teď už každý okamžik má velký význam a je nutno se soustředit na každý okamžik.

 

Každý člověk, každá lidská duše přispívá k transformaci Země, jak pozitivně tak i negativně, (ať už vědomě či nevědomě -pozn. CH).

 

Galaktická federace nebude zasahovat či ovlivňovat přímo lidstvo. Galaktická federace se omezí na opatření, která odpovídají jejím možnostem a filozofii, a která mají  zabránit tomu, aby se lidstvo nemohlo vyvíjet svobodně.

 

K tomu slouží i channelingové informace osvobozující lidstvo od dogmat, která mu byla vnucena, která byla uměle vložena do lidské paměti i do paměti lidstva, od dogmat, která nejsou pravdivá, která deformují minulost, přítomnost i budoucnost lidstva.

 

Tato dogmata, toto ovlivnění paměti lidstva znemožňuje lidstvu se svobodně rozhodnout., Protože ten, kdo nemá dostatek informací není svobodný, protože se rozhoduje na základě nedostatku nebo nepřesných informací.

 

Určitou výhodou mocenských uskupení, jejichž zájmy jsou v rozporu se zájmy Galaktické federace, jsou většinou jejich přísná hierarchická uspořádání, která umožňují snadnější způsob koordinace jejich akcí a činnosti. Rozhodování i velmi podstatných záležitostí je dílem okamžiku, protože je to rozhodnutí jedince. Schopnost bleskové reakce na vývoj situace je tak vyšší. Galaktická federace tento handicap vyrovnává vyšší duchovní úrovní. Přeneseno do lidské terminologie moudrostí vědců či spíše možno říci mudrců Galaktické federace, kteří jsou schopni předvídat kroky nepřátelských mocenských uskupení a tím reagovat s předstihem, čímž se vyrovnává náskok hierarchického řízení.

 

Tato schopnost spočívá v tom, že tyto bytosti jsou schopny se napojit na vyšší inteligence. Z vašeho pohledu by se to dalo nazvat channelingem s bytostmi či vědomím z vyšších úrovní.

 

Mocenská uskupení nepřátelská Galaktické federaci (pro pochopení ve významu rozporných zájmů, nemusí se zdaleka vždy jednat o stavy podobné válce – pozn. CH) nemají ve svých řadách bytosti, které by byly schopny se napojit na vyšší inteligence (ve smyslu vyšší duchovní bytosti – pozn. CH), protože samy mají nízkovibrační vědomí, které neumožňuje napojení se na vyšší inteligence, které fungují na vyšší vibrační úrovni. Tím jim schází schopnost intuice, která ve svém dosahu vysoce překračuje možnosti inteligence ve smyslu funkce rozumu, logického uvažování, jež může být u těchto bytostí i velmi vysoká. (Pravděpodobně pokud se takové bytosti s vysokými vibracemi vědomí v jejich řadách vyskytnou, přestanou se ztotožňovat se zájmy těchto mocenských uskupení a poskytovat informace v jejich prospěch, obdobně i jako zde na Zemi – pozn. CH).

 

Do Galaktické federace nejsou přijímány civilizace, které nepostoupily na určitou duchovní úroveň. (Pak se nemůžeme divit, že ještě nejsme členy – pozn.CH).

 

Stává se někdy, že i někteří členové mocenských uskupení postoupí na vyšší duchovní úroveň, odtrhnou se od mocenského uskupení a stanou se členy Galaktické federace.

 

Nehrozí nebezpečí infiltrace civilizací s mocenskými zájmy do Galaktické federace, protože mezi členy Galaktické federace jsou i velmi vyspělé bytosti s mimořádnými telepatickými schopnostmi, pro které není žádný problém poznat skutečné úmysly a duchovní úroveň jak jednotlivých bytostí, tak i celých civilizací.

 

 

 

 

CH: Jak vidí Galaktická rada šance lidstva na přestup na vyšší úroveň, na transformaci Země?

 

G: Kdyby Galaktická rada a já jsme nebyly přesvědčeny o tom, že lidstvo má reálnou šanci, neuskutečnil by se ani tento rozhovor. Tak jako duchovní mistr na Zemi neztrácí svůj drahocenný čas s tím, aby se věnoval zarytému ateistovi či materialistovi, jehož jediným cílem je získání co největšího množství majetku bez ohledu na to, jak jej získá, zrovna tak by Galaktická rada nevěnovala tolik úsilí civilizaci, u které by věděla, že nemá sebemenší šanci.

 

Jako člen Galaktické rady, který je koordinátorem pro oblast Země, byla záměrně vybrána žena, protože Země, přesněji vědomí lidstva  potřebuje ženský prvek.

 

Tak jako je vědomí každé lidské bytosti, můžeme tomu říkat i duše, ovlivňováno morfickými rezonancemi okolních vědomí a vědomí lidstva – kolektivní duší lidstva, tak i kolektivní vědomí lidstva – duše lidstva je ovlivňována morfickými rezonancemi kolektivních vědomí jiných lidských civilizací naší Galaxie a Vesmíru.

 

 

 

 

CH: Jaká je pravděpodobnost, že Galaktická federace bude demonstrovat nějakým způsobem svoji existenci vůči lidstvu?

 

G: Tato eventualita se zvažuje jako jedna z forem osvobození od dogmat o neexistenci mimozemských civilizací ve Vesmíru, dogmat o jedinečnosti lidstva a jeho inteligenci jako nejrozvinutější ve Vesmíru.

 

 

 

 

CH: Jsou možné channelingy s bytostmi, které jsou příslušníky civilizací, které jsou členy Galaktické federace, ale které nejsou na vysoké duchovní úrovni?

 

G: Informace pocházející z takovýchto channelingů nemusí být kvalitní a nemusí vyjadřovat názory členů Galaktické rady.

 

Žádná z bytostí s vyšším postavením v duchovní hierarchii Galaktické federace se nebude vyjadřovat negativně k pozemským náboženstvím, pouze bude pozitivně vysvětlovat filozofii, která je vlastní vyšším duchovním hierarchiím členů Galaktické federace. Ani v rámci Galaktické federace neexistuje nic, jako je jednotné náboženství.

 

U bytostí na vyšším stupni duchovního vývoje neexistuje ani nic, co by bylo náboženstvím ve vašem smyslu slova, v tom pojetí, jak je vy obvykle chápete.

 

Každá svobodná bytost má svůj individuální vztah k bohu a dalo by se tak říct, že každá svobodná bytost má svoje náboženství.

 

Ve vyšších duchovních společenstvích není obvyklé vnucovat svoje náboženské představy ostatním bytostem.

 

Dalo by se ale říct, jak jsou bytosti na vyšší duchovní úrovni, jsou blíže k bohu a jejich celkové poznání, jejich pojetí boha a to, čemu vy říkáte náboženství nebo filozofie se tím samozřejmě sbližuje.

 

Technologická úroveň zdaleka ne vždy kladně ovlivňuje úroveň duchovního poznání. Mnohé tzv. přírodní národy na Zemi mají blíže k bohu než velká většina příslušníků tradičních náboženství. Proto se jejich pojetí k sobě blíží a nejsou mezi nimi takové rozdíly jako mezi tradičními náboženstvími. Povšimněte si jedné významné věci. Přírodní národy nebojovaly a nebojují mezi sebou o svoji vizi boha, o prosazení svého náboženství. Přesněji lze říct, že přírodní národy nepoužívají boha jako záminku pro boj proti druhému společenství, protože je to pro ně příliš posvátné.

 

Galaktická federace pro ochranu a obranu zájmů svých členů používá, pokud je to jen možné zejména mentální prostředky a pokud je to nutné, používá prostředky technologicky nejvyspělejších členů federace.

 

Základní vzkaz lidstvu je ten, aby si lidé uvědomili, že každá lidská bytost nese plnou odpovědnost za svůj osud a nemůže se vymlouvat, že je jí ubližováno a že trpí pouze v důsledku okolností, které se nacházejí  mimo ni, které jí způsobují jiné bytosti ať už úmyslně či neúmyslně. Obdobně je to i s kolektivním vědomím lidstva. Ono rozhoduje o svém osudu a jenom ono může připustit vlivy mimozemských civilizací a nechat se jimi negativně ovlivňovat. Pokud se lidstvo jako celek – jeho vědomí rozhodne pro postup na vyšší duchovní úroveň, pro transformaci, nemůže tomu zabránit žádná mimozemská civilizace. Je pouze na lidstvu jako celku, jak se rozhodne.

 

Zkuste při svém posuzování situace vnímat lidstvo jako jednu velkou duši a tak, jak aplikujete duchovní učení na duši, na její vývoj, na její reinkarnace a na to, jak ona si sama vybírá události a okolnosti, do kterých se inkarnuje, tak zkuste tato učení aplikovat i na kolektivní duši (vědomí) lidstva. A tím dostanete správnou představu o tom, jak lidstvo ovlivňuje svoji budoucnost a svůj vývoj.

 

 

 

 

 

 

Channeling s členkou Galaktické rady 11. červen 2010

 

14.06.10   Miroslav Zelenka

 

 

Opět velmi zjednodušeně se dá říct, že inteligence, která vstoupila (tento výraz není přesný, ale nenacházím v lidštině přesnější) do určitého bodu časoprostoru Země si s sebou přinesla (či stvořila) i jí odpovídající formy života, a to jak rostlinného, tak i živočišného. Pro vás nejsnáze pochopitelné je, že tyto formy byly přeneseny z jiných planet, ale nebyl to jediný způsob. Tyto formy pak bylo nutno přizpůsobit podmínkám Země a také zde docházelo k jejich mutacím. V důsledku kosmických a případně i jiných katastrof docházelo k odchodu inteligencí a velkému vymírání jimi vnesených forem života. Přesto se téměř vždy podařilo, že některé formy života se byť ve zmutované podobě udržely i přes příchod nové inteligence a nových forem života.

 

 

Úvod tohoto článku jsem se rozhodl zveřejnit i přes mírný nesouhlas členky Galaktické rady.

 

Nikdy o svých informacích netvrdím (a zvláště o informacích dále uvedených), že jsou pravdivé a že skutečnost nemůže být odlišná. Osobně doporučuji dělit informace na zajímavé a nezajímavé a ne na pravdivé a nepravdivé. Sám tak činím a považuji to pro sebe za užitečnější. Během pár let se může stát, že u mnoha informací se nám výrazně změní pravdivostní znaménka plus a mínus. Záleží na každém jedinci, zda s myšlenkami uvedeným v tomto textu bude či nebude rezonovat bez ohledu na jeho formu.

 

Pro lepší pochopení doporučuji přečíst i předchozí rozhovor uveřejněný v článku „Channeling s členkou Galaktické rady“ v říjnu 2008.

 

 

M.: Zhruba po 20 měsících dochází opět k našemu dialogu.

 

G.: Pokud budeme přesní, dochází po uvedené době k našemu dialogu, který zveřejňuješ.
(Aby to nevypadalo, že jsem si některé informace nechával pro pouze sebe, tak je nutno říct, že pokud se jednalo o informace s širším významem, tak jsem je začleňoval do jednotlivých článků – poznámka M.Z.)

 

 

 

 

M.: Je něco zásadně nového oproti našemu poslednímu dialogu?

 

G.: Zásadní je to, že se vše ještě více zrychluje. Vím, že mnoho lidí si myslí, že včera už bylo pozdě, ale oni si neuvědomují rozsah a podstatu změn. To, co se jindy či jinde odehrává během staletí či spíše tisíciletí, děje se zde během několika let. Je možné, že vy vše vnímáte poněkud odlišně. Přeci jen asi nejste plně schopni zcela odfiltrovat působení médií.

Když však vnímáme celkovou auru Země, tak změny ve vědomí lidí probíhají podstatně rychleji než je schopna vnímat velká většina lidí. Tím myslím velká většina těch, co se vůbec takovýmito otázkami zabývají, protože kdybych řekla, že všech lidí, tak by to asi nebylo takové překvapení. Nám se ty změny zdají úžasné, protože máme možnost srovnání s obdobnými procesy na jiných planetách.

 

 

 

 

M.: Je možno tyto změny nějak zasadit do kontextu změn, které probíhaly na Zemi v dřívějších dobách? Myšleno v řádu desetitisíců, statisíců či milionů let.

 

G.: Problém téměř všech lidí, včetně duchovně vyspělých, je obtížnost odpoutání se od fikce – ano zdůrazňuji – fikce existence nezávislého lineárního času, což má za následek vnímání dějin jako jakéhosi víceméně lineárního vývoje. Tak, jako neexistuje nezávislý lineární čas, neexistuje ani nezávislý lineární vývoj. Čas i vývoj mají však cyklickou povahu a při geometrickém vyjádření je pro ně charakteristická spíše spirála skládající se ze spirály, což odráží fraktální uspořádání Teoversa. Vnímání času je velmi relativní – částice, jepice, člověk, strom, skála, Gaia mohou vnímat ze svého pohledu svůj život jako relativně stejně dlouhý.

 

 

 

 

M.: Tvůrcem času je však přece vědomí.

 

G.: Ano. Pro lepší představu času je možno použít podobenství. Je možné si představit diktafon, který se zapíná při zaznění hlasu. Zazní hlas (pohyb – informace), běží diktafon (běží čas), hlas zmlkne (ustane pohyb – informace), diktafon se zastaví (přestane běžet čas).

 

 

 

 

M.: Jak toto jiné vnímání času má vliv na posuzování změn v dějinách Země?

 

G.: Velmi zjednodušeně řečeno soudobá teorie dějin vašich vědců tvrdí, že na Zemi se postupem doby vyvíjely stále složitější organismy, až se nakonec objevily organismy nadané inteligencí – lidé. Téměř opak je však pravdou.

 

Opět velmi zjednodušeně se dá říct, že inteligence, která vstoupila (tento výraz není přesný, ale nenacházím v lidštině přesnější) do určitého bodu časoprostoru Země si s sebou přinesla (či stvořila) i jí odpovídající formy života, a to jak rostlinného, tak i živočišného. Pro vás nejsnáze pochopitelné je, že tyto formy byly přeneseny z jiných planet, ale nebyl to jediný způsob. Tyto formy pak bylo nutno přizpůsobit podmínkám Země a také zde docházelo k jejich mutacím. V důsledku kosmických a případně i jiných katastrof docházelo k odchodu inteligencí a velkému vymírání jimi vnesených forem života. Přesto se téměř vždy podařilo, že některé formy života se byť ve zmutované podobě udržely i přes příchod nové inteligence a nových forem života.

 

 

 

 

M.: To je pro mě velmi zajímavá informace a možná mohu říct i poprvé logicky vypadající, protože jiné rozumné vysvětlení pro hromadný výskyt téměř zcela nových druhů a forem života bez náznaku přechodových forem (pomiňme ty uměle vykonstruované) v poměrně velice krátkém časovém úseku jsem nečetl. Proto je tedy fauna a flora na Zemi tak pestrá?

G.: Ano, a proto je také o Zemi takový zájem mezi různými mimozemskými civilizacemi, a proto je také velký zájem z naší strany o zachování co nejvíce různorodých forem života. Včetně lidí.

 

Zajímavé je, že vaši vědci jsou v zajetí teorie entropie, ale v situaci, kdy fakta mluví o tom, že v mnoha případech civilizace spíše degenerovaly, než se vyvíjely, tak tato fakta evidentně přehlížejí a stále prosazují svoji minimálně velmi problematickou teorii víceméně lineární evoluce.

 

 

 

 

M.: Jakou roli v tom hraje teorie Gaia?

 

G.: Na Gaiu jako bytost je možno přiměřeně vztáhnout i obecné představy o inkarnaci. Jako při každé inkarnaci zde jsou dva základní body – zrození a zánik. Pak je několik „karmických“ událostí – bodů, kterými při svém vývoji (životě) nutně prochází. Ostatní události jsou projevem relativně svobodných vůlí všech zúčastněných bytostí. Tyto „karmické body“ jsou atraktory (atraktor – stav, do kterého systém směřuje) pro předchozí vývoj. Zrození a zánik jsou nezpochybnitelné atraktory každé inkarnace.

 

 

 

 

M.: Jestli dobře rozumím tomu, kam míříš, tak období kolem roku 2012 je jedním z „karmických“ bodů a současný vývoj je ovlivňován atraktorem tohoto bodu?

 

G.: K takovémuto závěru došli naši vědci. Možná je vhodnější použít výraz mudrci, aby to ve vás neprobouzelo nežádoucí asociace. Jsou určité svým způsobem odlišné struktury časoprostoru. U nás ve vědeckém žargonu se jim říká záplaty. Přiznám se, že ani nevím přesně proč a je možné, že termín záplata může být pro vás zavádějící. Nicméně jedna taková záplata v časoprostoru je oblast Sluneční soustavy a roky 2008 – 2013.

 

 

 

 

M.: Z toho plyne pro nás a Zemi jaký závěr?

 

G.: Stvořitel našeho Vesmíru…

 

 

 

 

M.: Omlouvám se, že skáču do řeči, ale bylo mi doporučeno používat pojem Tvořitel, což se mi také zdá vhodnější.

 

G.: Stvořitel našeho Vesmíru není totožný s Tvořitelem Universa, je jeho částí, ne zcela přesně řečeno podmnožinou – subfraktálem, i když z vašeho i našeho pohledu je možno ho vnímat jako všemohoucího boha. Náš Vesmír má svůj relativní počátek a konec na rozdíl od Universa, a proto je možno mluvit o stvoření a Stvořiteli.

 

 

 

 

M.: Ještě jednou se omlouvám za přerušení a děkuji za vysvětlení.

 

G.: Jedná se samozřejmě o podobenství, o myšlenkovou konstrukci. V ní Stvořitel našeho Vesmíru hraje šachovou partii s černými i bílými figurami. Již byl učiněn tah bílými, který při pokračování bez velkých „chyb“ či změn ve strategii vede k vítězství bílých figur na Zemi. Je však nemožné sledovat tuto hru z pozice Stvořitele.

 

Pochop, že vy jste tak schopni vnímat na šachovnici maximálně tahy pěšců a nám se daří občas zahlédnout pohyby střelců či koní, což nám ovšem nebrání se aktivně účastnit šachové hry na straně bílých figur. Přesněji řečeno z našeho pohledu bílých figur.

 

 

 

 

M.: Takže vítězství je …

 

G.: Pravděpodobné, ale ještě je potřeba si ujasnit, co se rozumí vítězstvím. Lidstvo by si mělo uvědomit a přijmout jednu poměrně zásadní věc – vím, že to není za současného stavu informovanosti jednoduché – a to, že skutečnost se daleko více podobná tomu popisu, jaký vidí ve sci-fi filmech, ala Starwars nebo Startrek, než popisu, který předkládá oficiální věda. Součástí oficiální vědy jsou mimo jiné i cílené desinformace v mnoha oblastech.

 

 

 

 

M.: To se mi zdá poměrně pravděpodobné, protože mnohem více se vždy přiblížili budoucí skutečnosti tvůrci sci-fi, než tak zvaní vědečtí futurologové. Futurologové aproximují z dosažených stupňů vývoje, zatímco spisovatelé sci-fi nemají žádná omezení kromě vlastní představivosti. Proto při pohledu na budoucí vývoj považuji za vhodnější sledovat sci-fi než předpovědi futurologů. Stále slýchám hovořit o cestě udržitelného rozvoje. Jaká je budoucnost lidstva, kde jsou hranice rozvoje lidské civilizace?

 

G.: Žádná jiná omezení kromě vlastní představivosti pro rozvoj civilizace lidských bytostí neexistují. U mnoha technologií, které dnes vidíte pouze ve sci-fi filmech se nemusí jednat o vzdálenou budoucnost a mohou se stát zcela běžnými v relativně krátké době.

 

Vše závisí na vás. Mimo jiné vám v tom brání tendence neustále drobit pozorovanou skutečnost na stále menší a menší detaily bez věnování pozornosti celku. Je to velmi podobné tomu, když je člověk vnímán jako soustava orgánů a buněk a ne jako celek – člověk.

 

 

 

 

M.: Je pravda, že mě často zaráží, jak vědci, kteří přichází s jinak velmi zajímavou tak zvaně alternativní teorií, nejsou schopni či ochotni vnímat i ostatní alternativní teorie a zasazují tu svoji do rámce v mnoha případech již přežitých ortodoxních dogmat. Tím způsobem používají svoji teorii v kontextu nesprávných premis a díky tomu i jejich teorie je tím zkreslená.

 

G.: Genialita lidí je daná jejich schopností napojit se na informační pole. Inteligence hraje samozřejmě důležitou roli, zejména při zpracování těchto informací, jejich praktickém využití, ale také při jejich zasazení do správného rámce. Neméně důležitá je však i emoční (společenská) inteligence géniů, která má svůj velký význam při prosazování jejich teorií do povědomí společnosti a jejich všeobecném přijetí.

 

 

 

 

M.: Proti přijímání nových myšlenek má naše společnost velmi silné obranné mechanismy a zdá se mi až neuvěřitelné, jak se někdy zcela evidentně logičtější a pravdivější teorie dlouho nejsou schopny prosadit proti starším teoriím.

 

G.: To souvisí s tisíciletí trvajícím úsilím o desinformaci lidstva ze strany mocných, která je silně ovlivněna některými mimozemskými entitami. Bude vážně zajímavé, jak budou lidé reagovat, až se dozvědí pravdu o mnoha věcech.

 

Lidstvo je dlouhodobě cíleně udržováno ve stavu nevědomé sebestřednosti, v pýše nad dosaženým stupněm vlastního rozvoje, v pocitu, že je nejvyšší inteligencí ve Vesmíru. V některých náboženských ideologiích jsou výjimkou archandělé a bůh, i když i tyto bytosti jsou zobrazovány víceméně něco jako lidské bytosti s mimořádnými schopnostmi. K tomu je ještě lidstvo téměř v každé době utvrzováno v tom, že soudobý systém je tím nejdokonalejším, kterého je možno dosáhnout. Jsou prý potřeba už jen lehké úpravy a lepší lidé. Ostatně nejinak je tomu i v dnešní době. Naštěstí už poměrně dost lidí začíná chápat nesmyslnost tohoto názoru.

 

Přitom je lidstvu zatajována skutečná podstata každé lidské bytosti. Většina lidí (čímž jsou míněni ti, kteří se takovými otázkami vůbec zabývají) žije v iluzi, že už lidstvu stačí relativně malý krok, aby poznali o světě téměř vše. Netuší, jak dalece jejich nevědomost přesahuje jejich vědomosti, jak je realita nekonečně rozmanitá a nekonečně přesahuje lidskou schopnost jejího chápání.

 

 

 

 

M.: Dá se tedy říct, že informovanost je jedním z největších problémů lidstva? Já to tak cítím.

 

G.: Nepochybně. Není tedy divu, že v podstatě všechna média, která mají vliv na názory velké většiny lidstva, jsou v rukou těch, u kterých jsou velké pochyby, zda jejich zájmy jsou v souladu se zájmy lidstva jako celku. Internet byl velký dar lidstvu a rozhodně jeho objev nelze chápat jako náhodu. Je to jeden ze způsobů „povoleného“ ovlivňování vývoje lidstva poskytnutím určité technologie.

 

 

 

 

M.: Proč zrovna tato technologie na rozdíl od jiných je v rámci těch povolených?

 

G.: Protože se jedná o technologii, která pomáhá lidstvo osvobodit od informačního embarga a tím mu i dává možnost svobodného rozhodnutí.

 

 

 

 

 

Do skupiny tak zvaných parazitů patří například armády a zbrojní průmysl, velká část farmaceutického průmyslu, většina pracovníků byrokratických aparátů, různí spekulanti, makléři, pracovníci reklamních a marketingových agentur, dealeři apod. A do značné míry také celé bankovnictví. Kdyby se lidstvo zbavilo těchto parazitů, a že jich opravdu není málo (reálný odhad je, že v tzv. západní civilizaci připadá na dva lidi vyrábějící hodnoty jeden parazit), tak by se rovněž zbavilo většiny nedostatků všeho druhu. Tímto zbavením samozřejmě není myšleno jejich fyzické odstranění, ale změna jejich života z parazitického na užitečný.

 

 

 

M.: Takže kudy vede cesta k osvobození lidstva? Zdá se mi, že se jedná o bludný kruh. Kudy z něj ven?

 

G.: To je poměrně těžká otázka. Lidstvo je svázáno a ovládáno mnoha egregory, které si samo stvořilo, i ke kterým bylo zmanipulováno s cílem jeho snazšího ovládání. Jedná se o všechny ideologie a mnohé další i vědecké -ismy, které mu většinou byly uměle indoktrinovány a v tomto okamžiku už ani není tak důležité kým.

 

Zde musím udělat krátkou odbočku pro pochopení toho, co chci sdělit. Vycházím z teorie, kterou jsi uvedl ve svém článku „Fraktální uspořádání Teoversa“. Z této teorie plyne mimo jiné i to, že fraktálně jsou uspořádány i egregory. Z tohoto pohledu se dá říct, že některé egregory (které se nám jeví jako nezávislé) jsou v podstatě subegregory a jako takové jsou součástí vyšších celků – vyšších egregorů. Matematicky vyjádřeno se jedná o podmnožiny množin. Z toho by plynulo, že v určitém hierarchickém uspořádání jsou všechny egregory zároveň subegregory vyšších egregorů ale i egregory (vyššími celky) pro „podřízené“ subegregory. Z určité úrovně poznání je tak možno vnímat i egregor naší Galaxie a vyšší egregor našeho Vesmíru.

 

 

 

 

M.:Doufám, že to bude dostatečně srozumitelné. Asi by bylo vhodné, aby čtenář, který uvedený článek nečetl, tak učinil. Abych se však vrátil k původnímu tématu. Dalo by se to tedy formulovat tak, že všechny ideologie a další -ismy, kterými lidstvo oplývá, a které mu byly uměle indoktrinovány (indoktrinace – soustavné získávání jednotlivců i skupin pro přijetí určité politické, nacionální, náboženské a jiné nauky – poznámka M. Z.), jsou subegregory, které jsou součástí vyšších egregorů.

 

G.: Ano, to je poměrně přesná formulace.

 

 

 

 

M.: Takže opět, jestli dobře chápu, směřuješ k tomu, abychom se tímto způsobem dopátrali k tomu, které tyto vyšší egregory jsou společné všem těm subegregorům, které brání osvobození lidstva.

G.: Ano, a tím se dostáváme k podstatě problému. Základními takovými vyššími egregory jsou egregor strachu a s ním související egregor iluze nedostatku, které se vzájemně částečně prolínají a vzájemně spolupůsobí a zvyšují svou účinnost. Dá se říct, že lidstvo je při vymýšlení strachů, fobií a mnoha rozmanitých druhů nedostatků neuvěřitelně tvůrčí. Mnoho z nich však je výsledkem cílené desinformace a tudíž nedostatkem informací.

 

To je přesně to, co nazýváš bludným kruhem. Strach je způsoben nedostatkem informací a nedostatek informací většiny lidí je zapříčiněn strachem minimálně části lidstva. Strach v tomto případě má dvě základní formy, formu pasivní („přijímačů“ informací) a formu aktivní („vysílačů“ informací). U první formy se jedná o strach lidí z některých informací, které by zcela zbořily jejich vžité paradigma, otřásly by celou jejich představou o světě, a proto se takovýmto pro ně „výbušným“ informacím částečně podvědomě a částečně vědomě vyhýbají. U druhé formy se jedná u těch, kteří mají tyto „výbušné“ informace k dispozici, o strach z následků, jaké by mělo seznámení širší veřejnosti s takovýmito informacemi. Je však třeba chápat, že oba tyto strachy jsou svým způsobem z pohledu těchto lidí oprávněné.

 

 

 

 

M.: Vidím, že ten kruh je bludnější, než jsem si uvědomoval. Nezbývá mi než opakovat, jak z něj ven?

 

G.: Napřed tedy víceméně všeobecně známou věc: jediným účinným prostředkem proti strachu je láska. Aby to bylo dobře pochopeno, láska v mém srdci, ne v srdci těch ostatních, je jedinou cestou k odstranění strachu. Strach jako emoci je nevhodné zaměňovat s pudem sebezáchovy, jak občas někteří činí a odůvodňují tím užitečnost strachu. Existence určité situace a její vnímání jako ohrožující, nemusí nutně vyvolat strach a také ho skutečně v mnoha případech nevyvolává, což ale nebrání reagovat v souladu s pudem sebezáchovy. Naopak strach (který je vždy subjektivním pocitem) je často pociťován i v situacích, kdy z objektivního hlediska (z pohledu ostatních lidí) pro něj není žádný důvod.

 

 

 

 

M.: Co ale říct matce dvou dětí, když řekne – „ Jak se nemám bát, když je tolik důvodů…“ Ono se to řekne někomu, kdo je v bezpečí na kosmické lodi, ale tady na Zemi to není tak jednoduché.

G.: Odpověz jí, aby se nekoncentrovala na svůj strach o děti, ale na svou lásku k nim. Ale je nutné si ještě objasnit podstatu strachu.  Strach se dá přirovnat k rezonanci části bytosti (některých vibrací části vědomí bytosti) s určitou energií (frekvencí vibrace této energie). Pokud tato energie nemá s čím v bytosti rezonovat, strach nevzbuzuje. Proto je nejúčinnějším prostředkem při práci s vlastním strachem vyčištění mysli od energií a informací, které by mohly s energiemi strachu rezonovat. Pozvednutí frekvence vědomí na vyšší úroveň pak rovněž umožní, že hrubo-vibrační energie strachu procházejí bez jakékoliv reakce (rezonance) vědomím vibrujícím na vyšších frekvencích. Tak jako láska je stav duše, tak i strach je vždy zcela subjektivní a je v podstatě stavem duše a svým způsobem není závislý na „objektivních“ skutečnostech.

 

 

 

 

M.: Dá se to tedy formulovat tak, že podstatou strachu je náš vnitřní problém či rozpor?

 

G.: Základní problém lidstva a lidí jako jednotlivců spočívá v tom, že hledá nepřítele vně sebe. Potřebuje pro svůj život vnějšího nepřítele. Přitom lidstvo si je jediným protivníkem. Jediným skutečným nepřítelem je vlastní vše stravující a vše ničící strach. Strach je velmi mocná emoce ochromující všechny ostatní obranné mechanismy. Je téměř neuvěřitelné, jak velká část lidské aktivity je motivována strachem. Doporučuji se tomuto tématu s rozšířením i na další emoce a zejména agresi věnovat v některém z tvých příštích článků.

 

 

 

 

M.: Toto téma si asi opravdu vyžaduje samostatný článek. Budu o tom přemýšlet. Neměla bys pro uváděný stav nějaké podobenství?

 

G.: Zrovna jsem na to myslela, že bys mi četl myšlenky?

 

 

 

 

M.: Myslel jsem, že to je podstatou channelingu?

 

G.: To byl jen pokus o vtip. Nyní to podobenství. Lidstvo a většinu lidí jako jednotlivců lze připodobnit k následujícímu obrazu. Ze strachu z vnějšího nepřítele stojí v brnění a s přilbou na hlavě se spuštěným hledím. V ruce drží meč, kterým výhružně mává, aby zakryl vlastní strach a nahnal strach nepříteli. Přitom nevnímá, že se dívá do zrcadla a čím více mává mečem, tím větší má strach a tím více proto mává mečem. Kolem něj krouží nehmotní energetičtí paraziti, kteří neustále jeho strach podněcují, přiživují a vyzývají ke stále větší agresivitě a k boji za konečné poražení nepřítele. Ze vzniklé energie strachu a agrese se pak vyživují.

 

 

 

 

M.: My se dnes z těch bludných kruhů nevymotáme.

 

G.: Východiskem je koncentrovat se do svého srdce, překonat strach, sejmout přilbu a podívat se nepříteli do tváře. Překonat strach podporovaný parazity, kteří našeptávají, že v okamžiku, kdy sundá přilbu, nepřítel povede úder na nejslabší místo, na odkrytou hlavu. Když sundá přilbu a pohlédne na svého nepřítele v zrcadle, tak pochopí, kdo mu byl celou dobu nepřítelem. Pochopí, že lidstvo je jeden organismus, který strachem sám ze sebe ubližuje jen sám sobě. Pochopí, že vnější nepřítel neexistuje. Z uvedeného plyne absurdnost některých našich představ o vítězství v boji nad nepřítelem, ať už si jej označíte nebo pojmenujete jakkoliv.

Až lidstvo pochopí, že stále bojuje hlavně samo se sebou, žádný vnější nepřítel ho nemůže ohrozit. Tím nechci říct, že žádný vnější nepřítel nikdy neexistoval či zcela neexistuje, ale chci říct to, že pokud by se ho lidstvo nebálo a plně si uvědomilo své vlastní možnosti, nepřítel nemá šanci. Strach je největší brzda rozvoje lidstva. Jinak lidstvo nemá žádné hranice svého rozvoje kromě hranice dané jeho představivostí. Ostatně to je důvod, proč byl egregor strachu lidstvu implantován. Ten, kdo se bojí, se dá snáze ovládat. Toho, kdo se nebojí, není čím ovládat.

 

 

 

 

M.: A nemůže v tomto pomoct Galaktická federace?

 

G.: Otázka ani tak nezní, zda může či nikoliv, ale zda to považuje za správné či nikoliv. Pokud to mám vyjádřit opět obrazně, tak nepovažujeme za vhodné přijít a sundat lidstvu přilbu. Reakce by při nevědomém sejmutí přilby byla taková, že by obrněnec okamžitě zaútočil na svůj obraz v zrcadle nečekaje na spatření tváře nepřítele, aby tak využil slabiny nepřítele spočívající v odkryté hlavě. Pokud si snímá přilbu sám, nemá v rukou meč a má čas a mnohem lepší podmínky k pochopení toho, kdo byl jeho nepřítelem. Omlouvám se, pokud se někomu přirovnání naší role k roli rodičů nebude zdát vhodná, ale když vychováváte děti, také považujete za správné, aby se učili vlastními zkušenostmi, včetně některých negativních, samozřejmě kromě těch sebezničujících.

 

 

 

 

M.: Ještě by mě zajímalo, jaký je tvůj názor na myšlenku, že strach je příčinou vzniku mnoha různých závislostí?

 

G.: Zajímavá otázka. Strach je skutečně příčinou vzniku mnoha závislostí, ačkoliv se to u některých tak nemusí jevit. Strach je jednoznačně příčinou i obecně nejhorší závislosti, a to závislosti na moci. Závislosti jsou docela velkou brzdou na cestě duchovního vzestupu, takže to je další důvod, proč pracovat s vlastním strachem.

 

Ještě než přejdeme na další téma, tak připomínám, že lidstvo má pro mnoho svých problémů návod na řešení. Možná to bude pro někoho překvapení, i když by být nemělo, ale tyto návody na řešení jsou obsaženy ve vašich pohádkách a bájích. Stačí si jen připomenout mnoho pohádek, ve kterých láska pomohla překonat všechny problémy a úskalí. To láska pomáhá hlavním hrdinům či hrdinkám vydat se do míst, kam se všichni bojí či postavit se síle nebo moci, nad kterou se podle dosavadních zkušeností nedá zvítězit. Bohužel lidé nechápou toto poselství a jeho platnost i pro život mimo pohádky.

 

 

 

 

M.: To je zajímavé. Ani jsem si neuvědomil, jak je tato v duchovním světě stále omílaná pravda předkládaná dětem v pohádkách nevtíravou formou.

 

G.: Ta vaše moderní věda má obecně tendenci se přezíravě dívat na lidové moudrosti získané tisíciletými zkušenostmi předků. Kdybychom neznali pozadí a skutečné motivy, bylo by až neuvěřitelné, jak například v oblasti péče o zdraví jsou popírány, zavrhovány a opovrhovány dlouholeté velmi pozitivní zkušenosti například s léčivými rostlinami. Tím bych volně přešla k jednomu z dalších problémů lidstva.

 

 

 

 

M.: Pokud bychom měli probrat jen většinu hlavních problémů, tak se obávám, že tolik času nemáš ani ty ani já.

 

G.: Tak toto je ten tvůj bezbřehý optimismus, o kterém tak rád všude vykládáš. To bych se tedy ráda seznámila s nějakým bezbřehým pesimistou. Ale vraťme se k problému.

Opět velmi zjednodušeně se dá říct, že lidé v aktivním věku se dají dělit na dvě skupiny. První skupina obsahuje lidi, kteří se podílejí na vytváření hodnot, které slouží ke zvyšování kvality života lidí. Takto široce pojatá formulace slouží k tomu, aby při hodnocení, zda konkrétní člověk patří do této skupiny, nebyli bráni do úvahy pouze lidé podílející se na výrobě, dopravě a distribuci potravin a výrobků. Druhá skupina se na vytváření takovýchto hodnot nepodílí.

 

 

 

 

M.: Takže lidé z této druhé skupiny jsou víceméně parazité?

 

G.: Spíše více než méně. Aby toto dělení se nezdálo příliš přísné, lze do první skupiny zařadit i některé umělce a sportovce, protože oni se svým způsobem podílejí na zkvalitnění života druhých.

 

 

 

 

M.: Možná, že by bylo vhodné, abys také uvedla na některých příkladech i příslušníky druhé skupiny.

G.: Ještě považuji za nutné uvést, že do první skupiny patří i řídící složky výrobců hodnot. Výše jejich odměn není otázkou parazitického způsobu života, ale nepřiměřeného přerozdělování hodnot získaných výrobou.

 

Do skupiny tak zvaných parazitů patří například armády a zbrojní průmysl, velká část farmaceutického průmyslu, většina pracovníků byrokratických aparátů, různí spekulanti, makléři, pracovníci reklamních a marketingových agentur, dealeři apod. A do značné míry také celé bankovnictví. Kdyby se lidstvo zbavilo těchto parazitů, a že jich opravdu není málo (reálný odhad je, že v tzv. západní civilizaci připadá na dva lidi vyrábějící hodnoty jeden parazit), tak by se rovněž zbavilo většiny nedostatků všeho druhu. Tímto zbavením samozřejmě není myšleno jejich fyzické odstranění, ale změna jejich života z parazitického na užitečný.

 

 

 

 

M.:V této souvislosti by mě zajímal tvůj nebo váš pohled na peníze a jejich negativní vliv.

 

G.: Především je na začátku vhodné konstatovat, že duchovně vyspělé společnosti peníze nepoužívají.

 

 

 

 

M.: Možná proto někteří lidé mají spíše negativní vztah k penězům, protože si z některé z předchozích, paralelních či budoucích inkarnací „pamatují“ na společnosti fungující bez peněz. Bohužel pro ně pak s nimi mají v tomto životě často problém.

 

G.: Ano, to je dost možné. Ale tento přístup není v této době na Zemi ideální. Peníze jsou prostředkem směny. Je nutné se na ně dívat jako na proudící energii. Základním negativním aspektem peněz na Zemi je zejména to, že se staly nástrojem moci. Dalším prvkem je již víceméně patologický stav některých jedinců, pro které se hromadění peněz stalo cílem a velikost hromady známkou jejich životní úspěšnosti, v čemž jsou médii mohutně podporováni.

 

 

 

 

M.: Znáš pověst o blanických rytířích v čele se svatým Václavem. Není už čas, aby vyjeli?

 

G.: Pověst o Blaníku má své racionální jádro. Rozdíl je pouze v tom, že v jeho nitru nejsou rytíři, ale dle některých informací, které však nemám ověřené, by tam mělo být zařízení, které je schopno vytvořit energetické ochranné pole nad českou kotlinou. Před „loupeživými hordami“ politiků a finančníků vás však neochrání. O to se musíte postarat sami.

 

 

 

 

M.: Promiň mi, prosím tě, takovouto až bych řekl drzou otázku. K čemu je nám (míněno většině lidstva) existence, přítomnost či pomoc Galaktické federace dobrá, když vlastně není výchovné či etické, abyste zde jakkoliv zasahovali?

 

G.: Vím, že to tak nemyslíš, že se mě snažíš vyprovokovat k nějakým konkrétnějším údajům. Opět to zjednoduším. Rozhodující pomoc je v práci na zabránění nežádoucím vnějším vlivům a odblokování informačního embarga. Jednou z forem je i tento rozhovor. Stále je také ve hře možnost manifestace naší existence a přítomnosti.

 

 

 

 

M.: Na toto téma se také objevují úvahy, že je připraveno a plánováno fingované přistání mimozemské inteligence.

 

G.: Zabránění takovéto akci je v rámci našeho etického kodexu. Větší starosti nám dělá mediální masáž lidí prostřednictvím filmů a televizních seriálů, které se snaží zobrazovat jednostranně mimozemšťany jako hrozbu pro lidstvo. V poslední době do této kampaně jsou zapojováni i vědci. Na závěr mám pro tebe menší překvapení, když vy lidé tak dáte na to, co vidíte na vlastní oči. Musíš ale vyjít ven před dům.

 

 

 

 

M.: Teď, v hodině duchů, o půlnoci středoevropského času?

 

G.: Ano právě teď.

 

Vyšel jsem ven do krásné teplé bezmračné a bezměsíční noci (z 6. na 7. června).

 

 

 

G.: Pohlédni na oblohu bez brýlí a podívej se způsobem, jakým se díváš na 3D obrázky.

 

Pohlédl jsem na noční oblohu rozostřeným zrakem. Rozostřenost mého zraku spočívala v tom, že jsem neměl své tří-dioptrické brýle. Při delším pohledu, při kterém došlo ještě k dalšímu rozostření typu, jako když se dívám na 3D obrázky, jsem uviděl velmi zajímavý obraz. Po nebeské klenbě se rozprostírala jemná prostorová struktura připomínající poledníky a rovnoběžky, ale s tím rozdílem, že prostupovala celou polokoulí. V bodech, které byly průsečíky poledníků a rovnoběžek se mihotaly – nebo také by se dalo říct chvěly – ne zcela přesně zřetelné objekty, které vypadaly vzdáleně jako létající talíře. Připadalo mi to neskutečně reálné, přestože jsem zatím ještě takto zřetelně na vlastní oči žádné UFO neviděl. Pro vytvoření lepší představy jsem vytvořil přibližný model (viz obrázek dole).

 

 

 

 

M.: Co to je? To jsem ještě nikdy neviděl. To jsou vaše kosmické lodě?

 

G.: To, co vidíš a co ti bylo umožněno spatřit, jsou energetické objekty (někdo je může vnímat jako kosmické lodě, ale je to nepřesné vyjádření) Galaktické federace umístěné v uzlových bodech časoprostorové sítě kolem Země. Účelem těchto objektů je zabránit jakémukoliv vnějšímu ovlivňování Země a jejích obyvatel.

 

 

 

 

M.: Je nějak významné, která hvězda je v centru této sítě?

 

G.: Ne, je to jedna z hvězd dobře viditelných bez dalekohledu, která je přibližně uprostřed oblohy (v zenitu) o půlnoci.

 

 

 

 

M.: Doufám, že tyto závěrečné informace přispějí k tomu, že lidé alespoň občas pohlédnou na noční oblohu.

 

G.: Kdyby k tomu ještě pohlédli do svých duší, byla bych spokojená i já.

 

(c)2010 Miroslav Zelenka

 

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz