Jak se rozhodneš ty? – kap.2.

Jak se rozhodneš ty? – kap.2.

KAPITOLA 2.

Už není kam se ukrýt

 

 

 

Projekt LUCID – globální počítačová síť – je tak důmyslně konstruován, že nikdo nemůže uniknout jeho vševidoucí a vševědoucí umělé inteligenci. Mnozí budou bezpochyby hledat – tím, nebo oním způsobem – slabé místo systému. Důvtipní počítačoví hackeři vyvinou krajní úsilí, aby našli klíč k jeho elektronickému, silikonovému mozku. Ale tento systém je vybudován tak, s tolika zabezpečeními proti selhání, s tolika vrstevnatými strukturami, a je zkonstruován s tak komplikovaným a komplexním kryptografickým kódováním, že narušení systému bude nemožné. Nezbyde žádné místo k ukrytu !

Podivnou kličkou okultní záhuby se Lucifer, se svojí síti LUCID, snaží ubohým způsobem napodobit boha. Bible nám říká, že až se Pán vrátí, lidé nebudou schopni uniknout Jeho velkému hněvu.

A králové země, i knížata, i bohatí, a úředníci, a mocní, i každý služebník, i všeliký svobodný, skryli se v jeskyních a v skálí hor.

A řekli horám i skálí: Padněte na nás, a skryjte nás před tváří toho, který’ž sedí na trůnu, a před hněvem toho Beránka.

Neboď jest přišel ten den veliký hněvu jeho. I kdo bude moci obstáti ? (Zjevení 6:15-17)

Lucifer je bledou napodobeninou všemohoucího Boha, snažící se založit dobře uspořádaný, uzavřený planetární systém kontroly lidstva. Projekt LUCID je jeho vybraným prostředkem – systémem, který’m dá volný průchod svému vlastnímu hněvu, který si vybije na obyvatelích Země.

Abychom pochopili, jak důmyslně naplánovaný a vymyšleny Luciferův systém je, obrátíme svoji pozornost na zvláštní rysy sítě LUCID. Je překvapující, že ačkoli mnoho z toho, co LUCID obnáší, je drženo v tajnosti, jeho konstruktéři, profesor Antony Halaris a dr. Jean-Paul Creusat nám poskytli pohled z ptačí perspektivy na tento systém ve dvou článcích, publikovaných v časopise Narc Officer (1 ).

I Časopis Narc Officer je oficiálním časopisem sdružení Narcotics Officers Association of America. Tento časopis čtou převážně federální agenti, ale také mnoho orgánů pro prosazování zákona na státní a místní

úrovni, zahraniční a korporační tajné služby a policejní kruhy. Takže zveřejnění těchto článků v Narc Officeru názorné ukazuje, že LUCID je již v takovém stádiu svého vývoje a nasazení, že byrokraté ve vedení Národní bezpečnostní rady – a elita, které tito lidé slouží – dali souhlas ke zveřejnění těchto informací pro pracovníky tajných služeb na nízké úrovni a pro policejní byrokraty.

 

 

Jak LUCID pracuje

Pojďme tedy přímo k těmto vysvětlujícím článkům autorů Creusata a Halarise a prozkoumejme, co LUCID je a jak pracuje.Za prvé, zjistili jsme, že jméno LUCID je chráněno autorským právem. Když Creusat a Halaris hovoří o tomto systému, vždy, když je zmíněno slovo LUCID, je k němu připojena značka (c). O důsledcích – chránění jejich sledovacího a identifikačního systému na prosazování zákona obchodní značkou se můžeme jenom dohadovat. Musíme však učinit závěr, že, podle existujícího zákona o autorském právu a ochranných známkách, nebude moci v budoucnosti žádná soukromá společnost smět používat akronym LUCID pro název dalšího systému, společností nebo produktu.

LUCID, jak nám bylo řečeno, má být „Univerzální identifikační systém“. Jeho použití, bylo nám dále sděleno, bude efektivní „v roce 2000 a po něm“. (2)

Z toho vyplývá, že LUCID bude postupně instalován, aby byl do roku 2000 plně funkční a kompletní

Univerzální a všezahrnující povaha sledovací a dohlížecí sítě LUCID je naznačena v komentáři autorů, že „systém LUCID bude informačním centrem, kde se budou slučovat mnohojazyčné informace do společné komunikační sítě.“ (3)

V běžné řeči to znamená, že data a informace budou do počítačového systému LUCID plynout „ze všech zdrojů“ – t.j., z každé vládní agentury, každého byra, každé banky a finanční instituce, každé korporace, každé univerzity, od každého prodavače a obchodníka, z každé policejní stanice, každé vojenské posádky,

od každého vyšetřovatele a tak dále… A tak všechny informace budou systémem LUCID „sloučeny“, to jest sebrány, unifikovány, analyzovány a učiněna rozhodnutí.

Bude to jeden bod, ovládací centrum a globální mozek pro dozor nad každou osobou na Zemi. Uloží do své kybernetické paměti každou transakci, každý klep a každý bit informace dostupný na každého člověka z 5,5 miliardy lidí, žijících na planetě Zemi.

Skutečnost, že LUCID „bude slučovat mnohojazyčné informace do společné komunikační sítě“ znamená, že LUCID bude sbírat a zpracovávat zprávy z celé zeměkoule v jakémkoli jazyce. LUCID bude jedinou agenturou Nového světového řádu pro identifikaci, sledování, špehování, dozor a represi. Má se stát spojeným a unifikovaným registrem pro Univerzální biometrické karty vydávané globálně občanům a všechna data, která bude obsahovat mikročip integrovaný na kartě.

Je nanejvýš významné, že všechny počítače na Zemi – celá informační superdálnice – budou spojeny do sítě LUCID Ta bude tvořit primární planetární jádro, „společnou komunikační síť, spojující všechny další počítačové sítě a datové systémy.“ Stručně řečeno, není pochyb o tom, že LUCID se stane Univerzálním systémem pro kontrolu lidí – šelmou 666.

 

 

Univerzální systém pro kontrolu lidí -Šelma 666

„Šelmovská“ povaha projektu LUCID je potvrzena tvrzením Creusata a Halarise v jejich článku, uveřejněném v Narc Officeru, že síť LUCID bude „Univerzálním computerizovaným identifikačním zúčtovacím centrem“(4). Přečtěte si, prosím tento titulek ještě jednou a zamyslete se nad každým slovem zvlášť. Důsledky a důležitost LUCID je překvapující.

Dalším vodítkem k znepokojivému a alarmujícímu významu LUCID je tvrzení jeho konstruktérů, Creusata a Halarise, že systém zavede „bezpečnostní, interaktivní a okamžitý univerzální ínformační systém.“ (5) Věřím, že slovo „bezpečnostní“ znamená, že pouze ti, kdo budou zmocněni Velkým Bratrem, budou mít přístup k neuvěřitelnému množství dat, uložených v systému. „Interaktivní“ znamená, že gestapácké jednotky po celé zeměkouli, jejíž příslušníci budou mít udělen zvláštní bezpečnostní kód, budou tohoto systému používat ke sledování a kontrole jednotlivců a jejích každého pohybu. „Okamžitý“ znamená, že na žádost dostanou okamžitě data. Systém je popsán Creusatem a Halarisem jako poskytující své služby „24 hodin denně, 7 dní v týdnu.“ (6)

Globální rozsah LUCID je naznačen tvrzením, že systém bude přijímat a vybírat zprávy a žádat informace „jak z rozvojových, tak průmyslových zemí.“ Bude to univerzální bod kontaktu,“ bylo nám řečeno. Bude shromaždovat data o jednotlivcích, získaných ze: „sítí federálních, státních a místních agentur; veřejných a soukromých neziskových organizací; NCIC (Celonárodní počítačový systém pro prosazování práva); NBC-Interpolu; Troj’ho I; a Ministerstva spravedlnosti a bude základním komunikačním spojením mezi národními a mezinárodními agenturami na prosazování zákona a… ministerstev vnitra a spravedlnosti zúčastněných zemí.“ (7)

Jinými slovy, znamená to konec americké suverenity. Tím pádem ovšem můžeme devátému dodatku americké ústavy říci sbohem. Nyní bude platit nové heslo: „Hello world, goodbye U.S.A.!“

 

 

Sledování „Alias Criminals“

Dále nám bylo sděleno, že LUCID usnadní – to jest umožní – kontrolu dodržování zákona v nezločineckém prostředí a identifikaci „alias criminals“. (8)

Co znamená výraz „alias criminals“? (česky bychom jej mohli přeložit jako potenciální zločinci – pozn. překl.) Autoři uvádějí řadu příkladů okolností, za nichž bude tento systém použit ke sledování „alias criminals“. Jsou zde obsažena i data, nutná pro personál vlády – byrokraty, vyšetřovatele, zákonodárce, policii a špióny – aby na základě těchto informací mohli dělat rozhodnutí ve věcech a oblastech, jako jsou:

 

 

* Zaměstnání

* Administrativa

* Status uprchlíka

* Udělování licencí * Soudnictví

* Vyšetřování

* Obžaloba

* Poručnictví

* Prodej zbraní

 

 

Jinými slovy, LUCID bude kontrolovat celou škálu lidských činnosti, od zaměstnáni a udělováni licencí všeho druhu, až po výslechy u soudu, opatrovnictví dětí a svolení k držení a vlastnění zbraní. Pomocí sítě LUCID bude získáváno, ukládáno a vybíráno ohromné množství zpravodajských informací a osobních údajů.

Dementní mozky, které nám chtějí nacpat LUCID do chřtánu, ujišťují, že jeho elektronická tykadla jsou schopná běhat po celé Informační superdálnici a hledat pikantní klepy a údaje o našich osobních životech a osudech. A tak čteme, že LUCID bude „podporovat, vyhledávat a aktualizovat data… ze sítí federálních, státních a místních agentur; veřejných a soukromých neziskových organizací“ a tak dále (9). Také nahradí všechny ostatní existující „chytré karty“.

Velikost tohoto computerizovaného úsilí přesahuje lidskou představivost. Bude založena a udržována sbírka dokumentů na 5,5 miliard lidí ve zhruba 200 zemích celého světa. Bylo oznámeno, že ve fiskálním roce 1994 jeden jediný počítačový systém americké vlády v Národním kriminalistickém informačním centru (NCIC), zpracoval 506 milionů transakcí. Je prostě nevyčíslitelné, kolik transakcí bude probíhat v systému LUCID, ale konečné číslo se bude pohybovat v oblasti trilionů. To je skutečně totální kontrola nad lidskou populací. Pořekadlo, že informace se přeměňují na moc, potvrdí svoji pravdivost, až tento odporný, dotěrný systém bude fungovat na svoji plnou kapacitu, někdy před příchodem 21. století.

 

 

Přístup k Šelmě: Univerzální biometrická karta

Je to Univerzální biometrická (I.D.) karta, která Univerzálnímu systému pro kontrolu lidí – Šelma 666 dává největší autoritu a moc nad světovou populací. Podle konstruktérů LUCID je celá počítačová technologie systému, hardware i software, připravena, ,aby zapadla do „rámce budoucího modelu univerzálních biometrických karet.“ Karta systému LUCID bude „chytrá karta“: bude mít velikost kreditní karty a bude vyrobena z plastu se zabudovaným mikročipovým počítačem. Univerzální biometrická karta (UBC) bude plně autonomní s reprogramovatelným computerovým čipem (10). Jinými slovy: ve stovkách tisíc snímacích center a stanovišť po celé Americe a celém světě mohou agenti Velkého Bratra vložit vaši UBC kartu do snímače, propojeného s hlavním počítačem v ústředí ve Ft. Meade, Maryland nebo kdekoli jinde.

Potom může být do vaší karty nahrána nová nebo opravená informace, která okamžitě aktualizuje počítač na vaší identifikační kartě novými vyslíděnými informacemi, které o vás v poslední době sehnali.

Mezitím policie a další vládní agenti, kdekoli na světě, budou schopni si vyžádat a obdržet „okamžitá aktualizovaná individuální data“. Počítačová I.D. karta, chlouba konstruktérů, „nejen, že je schopna uložit víc než pět gigabajtů individuálních dat, ale rovněž bude číst, prostřednictvím mnohojazyčného přepisovače/překladače, vaši computerizovanou šifru přes snímač do přenosné nebo fixní jednotky.“ (11)

Toto je temná a děsivá budoucnost špičkové technologie kontroly, očekávající každého z nás, jakmile bude to, co konstruktéři hrdě nazývají „Univerzální computerizované zúčtovací centrum“, spolu se sítí LUCID, realizováno. Bude to znamenat konec lidské svobody a důstojnosti. A nezapomeňte, že říkají, že to bude hotové, svištět po informační superdálnici Velkého Bratra, do roku 2000.

 

 

Oči to mají…, stejně jako prsty a hlas…

Aby se ujistili, že vás správně identifikovali, zaměřili a mohli neustále sledovat, kde se pohybujete a co děláte, bude systém LUCID využívat širokou řadu „biometrik“.

Biometrika v podstatě znamená „měření biologických faktorů“. Věda byla řadu let ohromně zaneprázdněna výzkumem prostředků identifikace osob pomocí měření a záznamu jeho nebo jejích fyzických charakteristik. Důmyslné senzory jsou nyní schopné vás identifikovat podle tvaru ruky, chodidla

nebo hlavy. Jsou schopny změřit a identifikovat vaše oko a topografii otisků vašich prstů. Je zde rovněž typ vaší krve a váš jedinečný kód DNA. Byly rovněž vynalezeny přístroje, které vás mohou identifikovat podle zabarvení vašeho hlasu.

V nedávném čísle vynikajícího, prorockého listu The Omega Times, vydávaného novozélandským autorem a evangelistou Barry Smithem, redaktor John Koutsimanis vysvětlil, jak dnes biometrika nalézá běžné využití vládou a průmyslem k identifikaci jednotlivců:

Biometrika může znít trochu jako společnost, která vyrábí produkty pro péči o pleť, ale není tomu tak. Toto slovo je použito k identifikaci osob na základě charakteristických znaků jednotlivců.

Níže je uveden seznam příkladů, jak je biometrika využívána po celém světě již dnes. Není pochyb o tom, že biometrická technologie bude v blízké budoucnosti globálně standardizována.

 

a: V bankovnictví se používá identifikace pomocí otisků prstů. Když bankovní úředník chce například otevřít trezor, položí dlaň na snímací zařízení, které mu sejme otisky prstů, porovná je se vzorem uloženým v počítači a pokud se otisky shodují, je danému úředníkovi umožněn přístup do trezoru.

b: Mezinárodní letiště v San Franciscu má více než 80 zařízení na snímání geometrie ruky, která identifikují lidi, kteří zde pracují a umožňují jim přístup.

c: Systém sociálního zabezpečení v okrese Los Angeles používá automatické vyhledávání otisků prstů, aby se ujistil, že lidé nevyužívají sociální dávky vícenásobně. Tato služba má být rozšířena i do dalších států.

d: Kolombská vláda instalovala zařízení na snímání geometrie ruky ke každému sedadlu v Senátu a Domě reprezentantů, aby bylo možno kontrolovat, když poslanci hlasují, zda jsou skutečně přítomni.

e: Některé státy a místní vlády v rozvinutých zemích používají ověřování hlasu k identifikaci méně rizikových provinilců, kteří jsou uvězněni ve svých domovech. Počítač je volá v náhodnou denní dobu.

f: Rusko začalo používat ověřování geometrie ruky a otisků prstů u bankovních účtů na karty. Významné je zde to, že držitel karty není identifikován pouze podle čísla karty. :

g: Společnost Lotus má centrum pro denní péči pro své zaměstnance. Jestliže se děti necítí dobře, nebo nejdou do školy, zaměstnanci Lotus Corp. je dají do centra pro denní péči, kde je zaznamenán otisk jejich dlaně. Když přijde čas, kdy své děti odsud vyzvedávají, musí být ověřena geometrie jejich dlaně.

h: Transakce pro vyplácení důchodů První národní banky v Jižní Africe, která má 48 000 klientů, vyžadují ověření otisků prstů.

i: Přistěhovalecké úřady na celém světě si uvědomily, že nejsnazší cestou, jak urychlit odbavování na důležitých letištích, je odbavit časté mezinárodní cestující pomocí automatizovaného systému. Tito cestující dostanou „chytrou“ kartu se zaznamenanou geometrii ruky a otisky prstů a jsou pak rychle odbaveni.

 

Toto je pouze několik příkladů identifikace pomocí lidských charakteristických znaků. Svět bude brzy zaplaven tímto druhem technologie a tudíž únik před zákonem bude téměř nemožný.

Nakonec to dopadne tak, že kamkoli půjdete, vždy budete nakonec vystopováni pomocí rozsáhlé sítě této technologie (12).

Ve svém článku v Narc Officer plánovači LUCID, dr. Jean-Paul Creusat a dr. Anthony Halaris, popisují typy biometrických informací, které budou získávány od lidí, aby mohly být naprogramovány jejich osobní Univerzální biometrické karty jako prostředky identifikace:

Výzkum a vývoj systému LUCID prokáže jeho uskutečnitelnost a praktičnost… Systém bude přenášet kódovaná data informační strukturou sítě LUCID ze vzdálených biometrických senzorů a/nebo ze senzorů biometrických karet…

Všechny tyto metody byly vyvinuty s použitím programů umělé inteligence (AI), popsaných roku 1992 R. L. Shermanem v jeho článku v časopise Computer and Security, nazvaném „Biometric Futures“. Technologie poskytne metody pro pozitivní identifikaci, ovšem s ohledem na lidská práva a občanské svobody, pomocí záznamů lidských charakteristických rysů jako jsou fotografie, otisky prstů, otisky

chodidel, snímky oka, textová data… genotyp DNA a údaje o lidském leukocytovém antigenu v milnících života jednotlivce. Tato periodicky aktualizovaná data, pomocí ohleduplných zařízení, budou snímána pomocí dotykových senzorů pro snímání otisků prstů, otisků chodidel, computerizovaných kamer ve tvaru pera na principu vláknové optiky pro snímání oční duhovky atd.

Nezávislé testy prováděné Sandia National Laboratories, New Mexico, potvrdily, že nyní jsou dostupné systémy pro snímání otisků prstů a oční duhovky za účelem výzkumu i pro ostatní účely. Otisky prstů, chodidel a snímky oka budou porovnávány s pevnými digitalizovanými předlohami. Pouze budou aktualizovány fotografie obličeje v určitých, pevně stanovených časových intervalech (13).

Podle Creusata a Halarise budou v paměti „univerzální biometrické karty systému LUCID“ uloženy digitalizované předlohy těchto identifikačních technik. Následující slova jsou jejich doslovné citace:

 

…bude dostupný DNA genotyp a lidský leukocytový antigen, jež budou představovat vynikající technologie pro určení pravděpodobné totožnosti… určení DNA genotypu je proces určování pravděpodobné totožnosti jednotlivce na základě vědecké analýzy DNA, obsažené v tkáni lidských buněk. Test lidského leukocytového antigenu může určit pravděpodobnou lidskou totožnost pomocí vědecké analýzy dědičného materiálu bílkovin.

Technologie „iris scan“ je nový bezdotykový způsob identifikace osob. Řecké slovo iris znamená „duha“. V tomto případě je tímto slovem míněna kruhová barevná část oka – duhovka, pigmentovaná membrána obklopující oční zřítelnici, která je opatřena svaly, jež upravují velikost zřítelnice za účelem regulace množství světla, které vstupuje do oka. Každá duhovka má jedinečnou, stabilní a velmi podrobnou strukturu. Ophtalmologové z Connecticutu, dr. Leonard Flom a dr. Aran Safir, si nechali patentovat myšlenku použití snímku oční duhovky pro identifikaci osob. Jasně viditelné rysy zahrnují rýhy, prohlubně, kruhy, skvrny, zužující se brázdy, koróny, kolážovitá vlákna a nitky. Jako celek tyto rozličné tvary tvoří jedinečný vzor. Protože je duhovka vnitřní částí oka, je chráněna před vnějším prostředím. Chirurgická změna oční duhovky nemůže být provedena bez trvalého poškození zraku. Kromě toho duhovka a zřítelnice automaticky reagují na změnu osvětlení. Duhovky identických dvojčat jsou rozdílné, a co je ještě zajímavější, každá duhovka jednotlivce je rovněž jedinečná. Všechny tyto faktory přispívají k efektivnosti identifikace podle duhovky jako nejspolehlivějšího prostředku ke zjišťování totožnosti, když je sejmuta pomocí veřejného biometrického senzoru. Již byl vyvinut a otestován hardware i software pro snímání duhovky. Detekce a analýza duhovky vyžaduje dobu kolem čtvrtiny vteřiny. Obrázek duhovky iriskód – o velikosti 256 bytů je analyzován zhruba za desetinu sekundy. Program porovná až 4000 kompletních iriskódů za sekundu s pravděpodobnou chybou 1: 131 000. Systém LUCID byl zkonstruován, aby zajistil pohodlnou identifikaci bez fyzického kontaktu s použitím snímání oční duhovky.

Otisk chodidla novorozeněte je spolehlivý, rychlý a laciný způsob určení osobní totožnosti. V listopadu 1994 v periodiku FBI Law Enforcement Bulletin zvláštní agent Michael E. Stapleton ve svém článku „Best Foot Forward“ obhajoval tuto identifikační metodu. Rýhy na chodidle poskytují mnoho detailů vhodných pro identifikaci jednotlivce a lze je jednoduše elektronicky vyhodnotit. Kromě toho připojení otisků prstů matky k otisku chodidla dítěte do dvou hodin po narození, dříve než je dítě odděleno od matky, vylučuje pochybnosti o rodičovství. Tato metoda je podporována FBI a Národním centrem pro ztracené a zneužívané děti jako preventivní prostředek proti únosům novorozeňat.

Otisky prstů jsou fyzickou charakteristikou, která je běžně dostupná-prostřednictvím různých databázových programů, jež používá NCIC a neziskové organizace jako je Národní program identifikace dětí pomocí otisků prstů, která má sídlo na Illinoiské univerzitě v Chicagu. Elektronické snímání otisků prstů bude vhodnou a praktickou biometrickou technologii k potvrzování totožnosti jednotlivců, kterou bude používat systém LUCIO ( 14).

 

 

Sledují tě každou minutu

Pokud si myslíte, že Univerzální biometrická karta bude pouze vhodným nástrojem pro vaši identifikaci pro potřeby bankovnictví, nakupování v obchodních domech a podobně, potom se bohužel velíce mýlíte. Nezapomínejte, že konstruktéři LUCID, Creusat a Halarís, nám řekli, že tento systém bude použit pro získávání informací a dat ze „vzdálených biometrických senzorů a/nebo ze senzorů biometrické karty.“ Toto je alarmující zpráva, která nám říká, že krví podlité oči a dlouhá chapadla elektronické chobotnice budou doslova všude. Vy i já budeme sledováni, měřeni, vyhodnocováni a opět sledováni. Jak? Prostřednictvím senzorů pro dozor, monitorování a stopováni, které nepochybně budou umístěny na stanovištích, kde je rozhodně nebudeme očekávat.

Ve Vietnamu byly senzory vyhazovány z amerických letadel poděl Ho-Či-Minovy stezky a dalších transportních cest, které používaly vojenské síly Severního Vietnamu, jež se přesouvaly do Jižního Vietnamu. Tyto senzory detekovaly lidi, kteří se dostali do jejich blízkosti a posílaly zprávy do počítačů, které byly umístěny na amerických vojenských instalacích. Výsledkem tohoto procesu bylo to, že na tato místa byla vyslána bojová a bombardovací letadla, která na nevinné oběti sesílala smrtonosný déšť kulek a leteckých bomb.

Dnes jsou biometrické senzory rozesety po celých Spojených státech, Kanadě, řadě zemí Evropy i dalších kontinentů. Tato senzorická zařízení neustále posílají digitalizované zprávy do NSA a jejích podřízených policejních a špionážních organizací. Takový masívní, centralizovaný sběr a každodenní vyhodnocování bezpočtu trilionů bitů informací pomocí důmyslných, computerizovaných senzorů nemá obdoby. Znamená to ztrátu soukromí lidí a zánik dlouho opatrovaných ústavních práv.

Konspirační elita, která nařídila zavedení tohoto gestapáckého, nelidského systému, musí skutečně opovrhovat Listinou práv a svobod, zvláště pak čtvrtým dodatkem americké ústavy, jehož záměrem bylo americkým občanům zajistit bezpečí a ochranu před bezdůvodným vyšetřováním a zadržováním.

Ale LUCID, bez ohledu na prohlášení jeho tvůrců a konstruktérů, je ve skutečnosti vrahem čtvrtého dodatku, který‘ nám zaručuje naše právo na svobodu projevu. Konec konců, LUCID s ohromným množstvím svých senzorů slibuje, že nás bude sledovat, špehovat a zbavovat soukromí „24 hodin denně, 7 dní v týdnu“.

Příkladů propojování biometrických systémů s počítači existuje bezpočet. Dochází k explozi technologických možností. Stáváme se průzračnými (v angl. orig. použit výraz „lucid“ – pozn. překl.); tj. jasnými a průhlednými pro vládní agenty a jejich agentury. Opět zdůrazňuji, že již není kam se ukrýt.

 

 

Budou mít zdigitalizovanou tvoji tvář

Vezměte si například technologii zvanou „rozpoznávání obličeje“. V časopise Popular Science se říká, že „Nové programové vybavení a další příslušenství umožňují počítačům digitalizovat, analyzovat a rozpoznávat tváře… =taková identifikace může být použita jako elektronický klíč…“ Článek pokračuje. vysvětlením, že umělá inteligence (AI) a nová metoda, zvaná „fuzry logika“, dávají počítačům schopnost rozpoznávat obličeje stejně, jako to dokáže lidský mozek ( 15).

Ve stejné době stroj za 25 tisíc dolarů od firmy Miros, Inc, z Wellesley, Massachusets, používá počítače a software od firmy Microsoft (Windows) pro vytvoření digitálního obrazu obličeje osoby a jeho porovnání s obrazem pořízeným dříve, který‘ je uložen v databází nebo v paměti identifikační karty. Systém funguje i v tom případě, že se jej snažíte oklamat tím, že si vezmete brýle nebo použijete makeup. Nyní, protože LUCID je rovněž založen na software Microsoft Windows, získáváme vodítko, jak tato schopnost bude využita.

Systém Intelligent Video od firmy Integrated Systems, Inc. z Norcrossu, Georgia, je ještě okázalejší. Je naprogramován nejen na hledání charakteristik tváře, ale i na „řeč těla“, která je pro každého jednotlivce jedinečná. Tisíce těchto videokamer, dálkově řízených počítačem, mohou‘ být skrytě instalovány v budovách a na ulicích a sledovat určité lidi. Jestliže je rozpoznána zájmová osoba, počítač to okamžitě oznámí obsluze. Takže kamkoli půjdeme, budeme sledováni a naše pohyby budou oznámeny zpravodajským agenturám Velkého Bratra.

V zemích, jako je Singapore nebo Velká Británie, jsou tyto inteligentní kamerové systémy již v provozu 300 000 v samotné Británii! Tyto národy jsou zavírány do videem monitorovaných ptačích klecí. Ale místo ptáků jsou do těchto elektronických pastí chytáni muži a ženy.

Simon Davies, generální ředitel sledovací skupiny Privacy International z Washington, D.C. nedávno oznámil, že na Olympijských hrách Atlanta ’96 byly nainstalovány nové computerizované videopřístroje s technologii na rozpoznávání tváře. Kolík lidí si uvědomilo, když sledovali tyto sportovní událostí, že bylí rovněž sledováni ? ( 16)

 

 

Sledují nás satelity

Satelitní technologie zaujímá nejvyšší příčku mezi technologiemi, umožňujícími naše elektronické uvězněni. Když v roce 1990 skončila Studená válka, myslela si naivní veřejnost, že naše vojenské pozorovací družice budou demontovány. Přesto byly vydány desítky miliard dolarů na obranu ročně za účelem vypouštění a údržby špionážních družic. „Osvícení“ měli vždy připraveno spoustu argumentů pro pokračování a rozšiřování satelitního dozoru.

Kamery satelitů jsou tak pokročilé, že mohou z kosmu rozeznat golfový míček, ležící na zemi. Mohou říci, zda osoba má dlouhé vlasy, nebo je holohlavá. Díky těmto špionážním vetřelcům na obloze není nikde na Zemi soukromí.

Satelity, obíhající po orbitě, jsou rovněž propojeny s implantovatelnými biočipy a mikročipovými senzory a vysílači. Když ponesete svou zbrusu novou Univerzální biometrickou kartu (UBC) v náprsní tašce nebo v peněžence, satelit může sledovat váš pohyb. Jsou toho schopny díky dvaceti čtyřem satelitům pro GPS (Global Positioning Satellites), které neustále krouží kolem Země (17). Připusťme, že vy i já se můžeme vzbouřit, zahodit plastickou computerovou UBC kartu a odmítnout ji nosit u sebe: Ale potom bez ní nebudeme moci nakupovat nebo prodávat. Nebudeme schopni řídit automobil nebo získat zaměstnání. Nebudeme schopni inkasovat šek nebo získat lékařskou péči.To je samo o sobě dost špatné, ale již za několik dalších let, pokud bude plán Velkého Bratra úspěšný, budeme mít všichni průsvitnou biočipovou kartu vloženou pod kůží! Univerzální biometrická karta se stane součástí našich těl. Potom skutečně nebudeme schopni opustit bez ní domov.

Na začátku 90. let naše obrovská flotila Hvězdných válek, složená ze špionážních družic, dokončila pomocí přísně tajných misí NASA – jejich napojení na pozemní senzory a vyvinula osobní počítačovou špionážní síť, která spadá pod pravomoc nově vzniklé gestapácké organizace, zvané National Reconnaisance Office (Národní průzkumná kancelář). Tato gigantická špionážní síť stála 400 milionů dolarů. A to v době, kdy již fakticky neexistuje vojenská hrozba od Rusů. Ruská hrozba, ani nebezpečí od dalších nepřátel ovšem nikdy nebyly důvodem pro budování globální satelitní špionážní sítě. Skutečným důvodem vždy bylo získání kapacit pro vybudování Univerzálního systému kontroly lidí – Šelma 666.

Kolik Američanů má alespoň mlhavou představu o tom, že na hlavních silnicích, cestách a mostech jsou v provozu dozorné kamery zvané „Smart Highway“? Ještě děsivější jsou poplašné zprávy o tom, že nejnovější „interaktivní‘ televizní přístroje budou mít skryté miniaturní kamery a mikročipy, které umožní vysílat váš obraz a hlas zpět, abyste mohli být sledováni zpravodajskými agenturami Velkého Bratra.

 

 

Má to oči

Neustále jsou vynalézány novější a lepší způsoby našeho špehování a stopování. Korporace vědí, že když tyto systémy na kontrolu lidí prodají vládě a průmyslu, budou z toho mít obrovský zisk.

V The New York Post by1 nedávno uveden poučný příklad, jak blízko je doba, kdy se všichni budeme muset podřídit nové technologii „íris scan“. Článek, nazvaný „Banky budou brzy používat identifikaci podle očí“, říká, „Zdá se to být jako vystřižené z filmu o Jamesu Bondovi.“ Oční duhovka zákazníka se sejme kamerou a bude uložena do databáze. Potom už nikdy nebude třeba tuto operaci opakovat. Bude to stabilní prostředek identifikace (18).

„Když zákazník později přistoupí k pokladnímu stroji,“ informuje nás článek, „kamera pořídí pět jeho snímků, druhý z nich bude snímek oka.“ Snímek oka může být v současné době pořízen ze vzdálenosti tří stop. Avšak budoucí pokrok umožní, aby byl snímek oka pořízen přes ulici nebo napříč místností. „Počáteční testy přesnosti přístroje prokázaly,“ uvádí The New York Post, „že z 1995 případů bylo 1994 identifikováno správně.“ (19)

 

 

Jsou zakládány databanky DNA

Takže zařízení na snímání oční duhovky jsou již zde! A vzpomeňte si, že Univerzální biometrické karty rovněž obsahují záznam o kódu DNA jednotlivce. Jak blízko jsme k všeobecnému zavedení této techniky policejního státu k identifikaci a sledování občanů? No, před několika lety, v roce 1994, obletěl desítky novin v USA článek z novinového syndikátu Knight-Ridder. Nesl název „USA posety databankami DNA“ Novinový článek vynesl na světlo- strašidelnou zprávu, že databanky DNA jsou již budovány a uváděny do provozu. Zde je část toho, co bylo odhaleno:

Diky případu 0. J. Simpsona každý ví, že substance zvaná DNA může usvědčit zločince s neobyčejnou přesností.

Co mnoho lidí neví, je, že je rychle budován systém databank DNA. Ty již obsahují vzorky krve od milionů Američanů bez ohledu na to, zda v minulosti spáchali nějaký kriminální čin… Jednou tato rostouc( sbírka může pokrývat každého občana…

Avšak někteří vědci, lékaři a právníci mají z těchto genetických „otisků prstů“ obavy a podle nich představují bezprecedentní hrozbu pro soukromí jednotlivců. „Myšlenka, že bude existovat ohromná databanka genetické informace na miliony lidí, je odpuzující;‘ řekl v roce 1991 na slyšení Kongresu James Watson; který je držitelem Nobelovy ceny za průkopnickou práci na poli DNA.

Existují tři hlavní zdroje materiálu pro databanky DNA:

 

* Nemluvňata: Od 60. let je novorozeným dětem odebírána krev jako součást povinných státních ochranných programů proti dědičným chorobám, jako je mentální retardace, cystická fibróza, svalová distrofie a chudokrevnost.

* Vojsko: Od června 1992 jsou od každého rekruta odebírány vzorky krve a slin. Touto cestou již bylo sebráno téměř 700 000 vzorků. A každý den přibývají další tisíce vzorků.

* Zločinci: Od roku 1991 buduje FBI národní katalog vzorků DNA, které sbírají státní a místní úřady pro prosazování zákona. Zhruba polovina států již má založeny databáze, které jsou propojeny do národní sítě, známé jako CODIS (Combined DNA Identifícatíon System) (20).

 

Myslíte si, že je to pouhá náhoda, že vláda již řadu let urputně sbírá vzorky DNA ? Je náhoda, že od roku 1991 buduje FBI „národní katalog vzorků DNA“ a že vláda založila národní sít databází DNA, známou jako CODIS ? (21 )

 

Je také náhoda, že vláda již léta plánuje a konstruuje systém univerzálních biometrických karet, které používají kód DNA jako identifikační nástroj ? A konečně, je náhoda, že celonárodní síť databází vzorků DNA, CODIS, je propojena se sítí LUCID ?

Není to součást velkého Hlavního plánu, odhaleného v biblických proroctvích, na zřízení luciferského identifikačního a kontrolního systému, aby „nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jestliže nebude mít znamení,jméno nebo počet jména Šelmy“?

 

 

Inovace ve stylu Gestapa

Když zkombinujeme tyto gestapácké inovace s nedávným úspěchem vlády v kontrole Internetu a ovládnutí jeho „on-line message bulletin board“ systémů, začínáme si uvědomovat, jaké monumentální změny se odehrávají v americké společnosti.

A tak Simon Davies z Privacy International může oprávněně poukazovat na to, že „Odhalování soukromí, jež nemá obdoby, bude znamenat, že oblasti života člověka, které byly tradičně považovány za soukromé, budou zevrubně odhaleny.“ (22)

„Technologie dozoru,“ dodává Davies, „si rychle najdou cestu do všech oblastí našeho života.“ (23)

Davies mluví pouze o technologických schopnostech vlády proniknout do našich soukromých životů pomocí jejího špehovacího čarodějnictví. Avšak Projekt LUCID je konstruován k využití předností celé, škály technologii, které již existují. Jak dr. Antony Sutton, autor a bývalý člen Hoover Institution, zdůrazňuje:

Identifikační techniky, které používá LUCID, již byly vyvinuty a – bez ohledu na to, co říkají jeho konstruktéři – neobyčejně útočí na osobní svobody. (24)

Co víc, systém se stane ještě všemocnějším než byl kdy předtím, přesnějším a diktátorsky efektivnějším . Protože se vyvíjejí další příšerné technologie. Byl to Angličan A K. Chesterton, který‘ kdysi prohlásil, ž existuje spiknutí tak nesmírné a ďábelské, že konečným výsledkem bude uvěznění lídstva a celosvětová tyranie. Ve svém díle The Unhappy Lords: An Exposure of Power Politics prohlašuje:

Tvrdím, že existuje spiknutí za účelem destrukce Západního světa, jako předehra pro zahnání lidstva d ovčí ohrady, která bude předznamenávat celosvětovou tyranii. (25)

Jak moudrá a prorocká byla Chestertonova slova. Skutečně se zdá, že Projekt LUCID poskytuje prostředek pro „zahnání lidstva do ovčí ohrady. A jak bible (Zjevení 13) varuje, očíslovávání, identifikace , označovací systém, jako je LUCID, jenž byl předpovězen, se stane „předehrou celosvětové tyranie“ pod vedením Antikrista, Šelmy 666.

 

Pokračování

/ Ilumináti / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz