Chrámy událostí – část 7

Chrámy událostí – část 7

Chrámy událostí – část 7

Obsah

Úvod 3

 

Sekce 1: Šest ctností srdce 3

Umění vyjádření 5

Cesta nevěřících 6

Tři jemné touhy 8

 

Sekce 2: Praktikování Kdy-kterou-jak 12

Šest ctností srdce jako kmenová linie 13

Co z toho budu mít? 15

Meditace Síť šesti ctností srdce 17

Technika mistrovského kruhu 18

 

Sekce 3: Záměr srdce-mysl 20

 

Sekce 4: Naše spojení 24

Emoční soudržnost 25

Kolektivní lidské energetické pole (CHEF) 26

Informování CHEF 28

Odhalení CHEF 29

 

Sekce 5: Chrámy událostí a jejich význam 32

 

Sekce 6: Praxe zkušeností 34

Závěr 36

Dodatek A 40

Dodatek B 44

 

 

 

 

Úvod

 

 

Kdybys zobrazil vývojové křivky technologií, vědy, ekonomiky, medicíny a mnoha dalších oblastí lidského úsilí za uplynulých 2000 let, viděl bys vývojové křivky stoupající vzhůru jako rakety – speciálně v posledních 100 letech. Jen v těch oblastech, které se týkají lidských emocí, bys viděl poměrně rovné čáry, v některých případech dokonce sestupné.

Je jasné, že co se týká záležitostí intelektu, technologií a financí, náš pokrok se vyvíjel velmi dramaticky. Avšak co se týká řízení našich emocí, a co je ještě důležitější – způsobu jak je řídíme, abychom rozšířili naše pochopení života a intuitivního vnímání – se od dob úsvitu civilizace změnilo jen velmi málo.

Když o tom nyní přemýšlíš, naše schopnost žít ze srdce a koordinovat naše emoce je klíčovou složkou pro lepší život – nejen pro nás samotné, ale také pro naši rodinu a přátele, společnost a celou planetu. Umožňuje nám to se lépe přizpůsobit výzvám, které trvale doprovázejí naši pouť životem. Dovoluje nám to pracovat ze základny relativní stability namísto ze stále se pohybujícího písku životních dramat, které zatěžují naší přirozenou duchovní sílu.

 

 

 

Sekce 1: Šest ctností srdce

 

 

Energetické srdce se skládá ze šesti základních forem vyjádření: vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení a srdnatost1. Spleteno dohromady vytváří těchto šest způsobů chování esenci energetického srdce. Jsou-li vyjadřovány v našem každodenním životě, umožňují srdci konat svou funkci portálu k našemu nejvnitřnějšímu jáství – duši. (Viz diagram na následující straně.)

Bez ohledu na to, jakou důležitost přikládáme naší síle intelektu či mozku, jedná se pouze o jednu formu inteligence, která má bezpochyby důležité místo v našem světě; není však základní inteligencí našeho Jáství. Naše základní inteligence je posilována emočním mistrovstvím a naší schopností řídit naše životy z platformy šesti srdečních ctností. Tyto ctnosti nás opětovně sjednocují se světelnými říšemi naší intuice, což je naším soudržným spojením s vesmírným informačním polem. Tomuto poli fyzikové říkají kvantové vakuum.

V Řádu učitelů Lyricus existuje přísloví: „To, co může jedinec vyjádřit svým srdcem, je zlatem vůči železu mysli.“ Zlato v tomto případě znamená schopnost vyjádřit šest ctností srdce ve dvojicích, samostatně, nebo jako sjednocený tým v různých situacích, které život přináší. Jde o učení se přizpůsobovat své činy založené na šesti ctnostech srdce a pozorování toho, jak přeměňují tvůj systém hodnot, re-vitalizují tvou energii a tvořivost a přeměňují tvůj smysl pro rovnováhu a emoční postoj.

Při této praxi nejde jen o aplikování tvých emočních energií za účelem vytvoření a udržení soudržného osobního stavu, ale také jde o vytvoření soudržného pole kolem tebe; pole, které se dotýká a prolíná s druhými prostřednictvím principů kvantové zátky, rezonance, koherence (soudržnosti) a ne-lokalizace. Energie našeho emočního pole jsou skutečné a jsou propojené s rozlehlou směsí záměrů a informací, která je téměř nekonečná ve své obsažnosti.

Hustší emoce, jako jsou žárlivost, chamtivost, hněv, vstupují do kosmického pole a informují základní instinkty, vytvářejí podmínky pro spory a nestabilitu ve tvé projevené skutečnosti. Jemnější energie, které jsou tvořeny šesti ctnostmi srdce, informují božské instinkty kosmického či kvantového pole, které obklopuje multivesmír. Proto je nám ponechána volba řídit svou osobnost a emoce tak, abychom informovali kvantové pole, ve kterém všichni žijeme, božskými frekvencemi, které pozvedají a podporují život. Je-li toto naší volbou, pak mistrovství šesti ctností srdce je účinnou a výkonnou metodou k jejímu dosažení.

Vyplývá z toho toto: blížíme se ke svému božství skrze srdce, nikoliv skrze hlavu. Intelekt jedince dokáže obsáhnout obrovské množství informací a poznání. Můžeme studovat všechny světy našich věštců a učenců, pokud ovšem nevyjadřujeme šest ctností srdce, pouze plníme své hlavy slovy, koncepty a intelektuálními žvásty. Naše chování zůstává připojeno k základním instinktům a zatímco můžeme psát či vyslovovat hluboké vhledy, naše emoční energie zůstávají rozrušené, nejisté ve svém vyjádření okamžik od okamžiku, nevedené inteligentním hlasem našich srdcí.

 

 

Umění vyjádření

Existuje implicitní úroveň umění vyjadřování šesti ctností srdce, ale předtím, než může být toto umění vyjádřeno explicitně, ctnosti musí být zakotveny v ryzosti. Ctnosti nemůžou být vyrobeny z mentálních konceptů nebo pouze vyřčeny slovy. Tato kvalita ryzosti je výsledkem smyslu srdce i mysli pro spojení s hlubším koncepčním rámcem, ve kterém každá z těchto ctností pracuje. Pro většinu lidí potrvá vytvoření a vyspění tohoto spojení nějaký čas. Začíná to pochopením, že nějaký širší rámec existuje a poté to pokračuje kontemplováním a prociťováním, co by tímto rámcem mohlo být, jak pracuje a proč je důležité ho aplikovat ve svém životě.

Toto pochopení slouží jako základna pro uvedené umění, které souvisí s tím, jak a kdy projevit v různých životních situacích šest ctností nebo jejich podmnožinu. Můžeš se dívat na šest ctností (vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení a srdnatost) jako na hudební noty. Dotkneš-li se těchto not současně, zazní akord a tento akord je božskou láskou – nejvyšší vibrací obsahující v sobě kvantové pole, které může člověk obdržet a vysílat.

Každá ze šesti ctností může být aktivována s neuvěřitelnou rychlostí a dokonalostí, jestliže osoba, která ctnosti vyjadřuje, pracuje z platformy vyšší soudržnosti a smyslu pro neutralitu. V tomto stavu může jedinec řídit svůj život za účelem hledání moudrosti v každé nové výzvě, jako pozemská jiskra tvůrčí energie, jako všudypřítomný intuitivní pocit a jako hlubší rytmus ve zřejmé pohromě každodenního života.

Do jaké míry dokáže jedinec dosáhnout a udržet tento stav soudržnosti, záleží na jeho umění a do určitého stupně i na jeho bdělosti v aplikování šesti ctností srdce. Existuje vzestupná spirála vývoje v tomto praktikování. Zaprvé musí být jedinec zakotven v koncepčním rámci, což může být provedeno studiem e-článku Umění ryzosti: duchovní nutnost a kontemplováním o jeho významu. Zadruhé může jedinec experimentovat se šesti ctnostmi srdce a učit se hlubšímu pochopení jejich významu – nikoliv na intelektuální úrovni, ale raději na úrovni praktické. Jinými slovy, jak projevit ctnosti pokory, pochopení a odpuštění vůči člověku, který ti například právě zabral parkovací místo pro auto.

Právě na této úrovni – praktického života, ve které se všichni pohybujeme – musíme cvičit umění v šesti ctnostech srdce, jinak ztratíme svou schopnost sebe-posílení. Ve stavu sebe-posílení se z nás stávají duchovní bytosti vyvíjející se prostřednictvím výzev fyzického světa. Tato forma posílení je odlišná od sdělování pravdy mocným, nebo od prodchnutí se vážností a elixírem nepřemožitelnosti. Jde o posílení v záležitosti řešení emočních zmatků vyvěrajících z každodenního života, posílení žhavosti inteligence srdce a pochopení, jak a kdy čerpat z této inteligence.

V procesu stálého zdokonalování se v mistrovství ctností a jejich vyjadřování v našich životech, zušlechťujeme naše pochopení. Nejde o náhlé zjevení, o kterých se hovoří ve starodávných textech nebo o halucinogenní uvědomění moderního světa. Spíše jde o mohutné pochopení, že jsme součástí vibračního pole, které nás energeticky obklopuje, zaznamenává naše cesty, generuje naše holografické reality a znovu nás vytváří v časovém závodě do a z věčnosti.

 

 

Cesta nevěřících

Ti, kteří stanoví emoční sebe-mistrovství jako svou cestu, budou potřebovat sledovat, ošetřovat a transformovat své chování a způsoby jeho vývoje při této cestě, protože se nejedná o okamžité uspokojení. Tato cesta je vpravdě zaměřena na spojení s vyšším vedením jedince (vnímání a naslouchání) a vyjadřování této moudrosti do pole, ve kterém žije, pohybuje se a ve kterém je umístěno jeho bytí (přenos a vyjádření).

Dovol, abych vysvětlil koncepční rámec sledování, ošetřování a transformování.

 

 

 • Sledování znamená, že jedinec může formulovat sebehodnocení svého vývoje v šesti ctnostech srdce v průběhu času a sledovat jejich nárůst či pokles, vidět své sebe-mistrovství vzrůstající s plynutím času.
 • Ošetřování znamená, že jedinec během sledování svého vývoje můževidět okamžiky, kdy se dostal do problémů či obtíží, které způsobily jeho vychýlení z kurzu a poté ošetřit tento případ stejně, jako lékaři ošetřují úraz či nemoc. Ošetření v tomto případě není odměnou, ale spíše řešením či nápravou problému či emočního selhání.
 • Transformace je výsledkem sledování a ošetřování průběhu této cesty a zahrnuje uvědomění, jak jsi transformován do sebe-posílené, duchovně vibrující osoby.

 

 

Svět překypuje knihami a sebe-léčebnými programy, které říkají, čemu bys měl věřit, co bys měl dělat, co by sis měl myslet a co cítit. Jsou přeloženy z myslí a srdcí některých našich velkých myslitelů a oduchovnělých bytostí. Nepotřebujeme více informací o tom, jak se chovat, nebo čemu věřit. Jednoduše potřebujeme více disciplíny v našich emočních životech a nástroje a techniky, jak toho dosáhnout. Jinými slovy potřebujeme platformu pro praktikování.

Energetické srdce – kvantový ekvivalent fyzického srdce – je portálem vědomí duše v průniku s Tvůrčí Silou2. Sídlí v srdeční čakře a je vědomím duše či vyššího ducha v jedinci. Šest ctností srdce vyvěrá z této pevnosti energetického těla a je to právě toto energetické centrum v nás, které musíme vyživovat a vědomě aktivovat.

Tato cesta není majetkem žádné osoby ani organizace, a ti, kteří ji nastoupí, jsou v zásadě nevěřící, což znamená, že se na tyto praktiky nedívají jako na náboženství, duchovní systém či vědecké úsilí, hnutí New Age či duchovního mistra. Je to platforma stará jako duše sama a jejím vůdčím principem je stále pokračující praktikování šesti ctností srdce v každodenním životě jedince. Při této činnosti ti začne realita, která tě obklopuje, sestavovat tvou vlastní cestu k vyššímu pochopení, vhodnou speciálně pro tebe.

Trpělivost se vyplácí. Nehledej zkratky v záležitostech srdce či duše, protože časoprostor není silou, která by poháněla či řídila ctnosti srdce. Je to duše a vyšší duch zaobalený do Tvůrčí Síly, co dovoluje těmto ctnostem plné vyjádření a posílení v jakékoliv doméně – jemné, hrubé či jakékoliv jiné. Neexistuje hustota, ve které by ctnosti srdce vyhasly či byly opomenuty, jestliže je jedinec pravidelně praktikuje, pozoruje jejich energie, kontempluje o jejich projevu a podporuje ho. Dokonce i v nejtmavších hustotách bije srdce pravdou spojení s božskou podstatou v nás všech. Je to spojující síla, která nás jako lidské duchy sjednocuje.

Řízení ctností srdce nás vede do bodu, kde s konečnou platností vidíme své energetické pole či podpis duše. Jakmile se to jednou přihodí, můžeme objevit bloky v našem energetickém těle, které filtrují naše hlubší uvědomění. Tyto bloky či hustoty, které sídlí v našem energetickém poli, zmenšují naší schopnost vyjádřit plnost našeho energetického srdce. To vytváří jemné, v některých případech nikoliv pouze jemné podráždění, které narušuje naše fyzické tělo, emoce a mysl.

Praktikování ctností srdce vede v průběhu času k rozpuštění těchto energetických blokád a ty shledáš snadnějším zakotvit a udržet své vyšší já v nižších světech hmoty a časoprostoru. Při tom bude snazší projevovat hlubší harmonii a rytmus života, jež podporuje práci, kvůli které jsme sem v tomto čase všichni přišli.

 

 

/2 Tvůrčí Síla je projekcí inteligence Prvotního Zdroje či Boha, která pracuje jako spolu-tvůrčí síla s lidskými zástupci. Vstupuje do člověka energeticky srdcem, obvykle ve formě inspirace či intuitivního vhledu./

 

 

 

Tři jemné touhy

Nyní se dostáváme ke třem jemným touhám, které stojí téměř za vším, čeho chceme dosáhnout: okamžité uspokojení, kontrola, následující záležitost. Tyto tři jemné touhy také ovlivňují naše očekávání na poli duchovního vývoje a růstu, a proto na ně poukazuji.

 

 

Touha po okamžitém uspokojení

Existuje fráze od Williama Gibsona: „Budoucnost se již odehrála; jen není dobře zveřejněna.“ Tento pocit se zdá být vhodným ve světě, kde jsou zkratky vychvalovány experty ze všech oborů. Urychlení je synonymem dnešní doby a smysl tohoto urychlení je dělat všechno rychleji, za méně času; být více produktivní; být lepším zaměstnancem; být lepším studentem; být lepším ve všem a dosahovat toho rychleji a snadněji.

Co chybí v tomto přístupu, je cíl, nebo řečeno jinými slovy: „kam tě toto urychlení dovede“. K autu snů, většímu domu, osvícení, nevyčerpatelnému bankovnímu účtu, prestižnějšímu postavení ve společnosti, lepšímu zdraví, nebo prostě snadnějšímu životu? Ať je cílem cokoliv, představa okamžitého uspokojení zde hraje roli urychlovače jeho dosažení. Jak je to však tehdy, jestliže cílem je emoční sebe-mistrovství? Jaké jsou v tomto případě ukazatele pro urychlení? Jak vypadají zkratky a jak poznáme, že jde o urychlení, zpomalení nebo o přešlapování na místě bez pokroku?

Okamžité uspokojení předpokládá jednu základní věc: v jakémkoliv lidském úsilí existuje výtah či schodiště a je lepší použít výtah. Skutečnost, aby ses dostal do cíle rychleji, nebo abys dosáhl svého záměru rychleji, je důležitější, než zkoumání toho, který cíl či záměr je lepší. Je to přesně tato touha po urychlení konečného cíle, co častokrát způsobuje, že se jedinec zmýlí v odhadu, který cíl či záměr je nejsilnějším ve smyslu naplnění.

Nyní se můžeš zeptat: „Jestliže je emoční sebe-mistrovství silným smyslem tvého duchovního účelu, jaká je potom nejlepší cesta k jeho dosažení?“ Má odpověď zní – žít ze srdce a vyjadřovat šest ctností srdce s originálností a mistrovstvím, ale nepřikládat rychlosti této cesty k mistrovství žádnou důležitost. Možná je to zbytečné varování, ale touha po rychlosti je mistrem sama o sobě a podněcuje ego jako máloco jiného.

 

 

Touha kontrolovat

Druhá jemná touha, která nás často svádí z cesty, je naše nenasytná touha po kontrole a řízení. Touha po řízení svého života je do nás vložena v raném věku a je kultivována procesem socializace. Jsme učeni kontrole našich emocí – zvláště chlapci. A když dospějeme, jsme učeni, že řízení našeho prostředí je rovno úspěchu ve funkci společenského přispěvatele do mašinérie tvoření peněz, kterou nazýváme ekonomikou volného trhu.

Mnoho lidí se domnívá, že kontrola a řízení je nepostradatelným nástrojem úspěchu ve všech oblastech života – včetně duchovní říše a osvícení. Nicméně kontrola a řízení není konečným naplněním, protože jsi vždy svázán bojem s protivníky, kteří také touží po kontrole a řízení. Je to nekonečné soupeření. Jde o následek tří-dimenzionálního konceptu, ve kterém existují pouze vítězové a poražení – a je lepší být vítězem.

Chápu, ve světě peněz je těžké argumentovat touto logikou. Nicméně touha po kontrole je neúnavný mistr, který požaduje, abys pracoval více, zaměřen na své povinnosti ve společnosti, a aby sis byl jist, že svět, ve kterém pracuješ, se nevymaní tvé kontrole. Kontrola se bude v následujících sedmi letech stávat více letmou, protože dimenzionální posun, který je již pod povrchem, bude měnit ztrnulé společenské instituce a v některých případech způsobí jejich zánik.

To znamená, že ti, kdo se snaží kontrolovat a mikro-řídit své životy, shledají obtížnějším udržet emocionální rovnováhu. Když se jejich emoční rovnováha začne pohybovat směrem k a od nepokoje, ucítí zrychlený puls světa a přeteče přes ně stres, jako kdyby stáli přímo pod jeho vodopádem.

Protilátka ke tvrdohlavé kontrole je dokázat sama sobě, že víš, jak se posunout směrem do sebe-bezpečí, cítíš-li se v nebezpečí; jak se posunout směrem k projevení ctností srdce, stojíce tváří v tvář životním výzvám; jak se posunout do odevzdání svému vyššímu já, cítíš-li, jak tvé ego roste.

Všechno je jednodušší říci nežli udělat – tím si můžeš být jist. Avšak emoční sebemistrovství je smyslem sama pro sebe, nikoliv cílem. To si pamatuj. Nikdo se na tebe nedívá dolů z nějaké nedostupné výšiny a nesoudí tvé nedokonalé vyjádření šesti ctností srdce. Soudíš-li sám sebe, je zde často přítomen smysl pro přiměřenost v soudech. To je právě ona reakce potřeby kontroly. Kdybych jen mohl lépe kontrolovat své emoce. Kdybych se jen mohl rychleji zdokonalit v praktikování šesti ctností srdce. Kdybych jen mohl odpouštět snadněji a nechovat zášť vůči přátelům či rodinným příslušníkům.

Můžeš si být naprosto jist s představou, že nastoupíš-li tuto cestu, přijdou okamžiky selhání, zkratů a „chybování“. Dokonce může přijít čas, kdy budeš mít pocit, že ztrácíš pevnou půdu pod nohama a budeš si připadat bezmocný, v bezvýchodné situaci, utopený v sebenepřijetí. Právě v tomto čase budeš potřebovat projevit moudrost své cesty k emočnímu sebemistrovství, a ať už to bude vypadat jakkoliv nedokonale a neprozkoumaně, poslouží ti to lépe, než jakákoliv jiná rada, protože jak už je dávno známo – srdce je sídlem duše.

Zaměř se na tuto moudrost, nikoliv na abstraktní koncept Boha či „vyšších sil“. Zaměř se na svou vlastní moudrost šesti ctností srdce a nauč se, jak se posunout směrem k jejich vyjádření v okamžicích, kdy výzvy života klepou na tvé dveře. Při tomto aktu budeš učit druhé skrze tento projev a záměr. Při tomto aktu měníš elektromagnetické pole, které tě obklopuje, měníš frekvenci světla svého energetického pole. To dále přitahuje obdobné okolnosti, stejně jako ti to poskytne zlepšené emoční zdraví, mentální jasnost a fyzickou pohodu.

 

 

Touha po následující záležitosti

Třetí z jemných tužeb je touha po následující záležitosti. O následující záležitosti se obvykle uvažuje jako o mocnější než je současná záležitost. Jedinci se obvykle chtějí dostat k následujícímu nápadu, duchovní cestě, či léčebnému způsobu dříve, než získají základní pochopení svého vnitřního stavu. Zakoušejí pouze povrchní úrovně bez poznání hlubších hodnot a významů, jež v nich existují.

Vezměme například téma, kterým se právě zabýváme: emoční sebemistrovství. Někteří lidé by mohli namítat, že se jedná o důležitou schopnost ovládnout nezávislost jak je definována pojmy svých psychologických či duchovních složek. Nicméně to není snadná záležitost, ovládnout své emoce nebo jen získat smysluplné pochopení jejich jemné přirozenosti. Emoce jsou velmi multi-dimenzionální a pracují z jemných energetických úrovní až dolů na pozemskou úroveň, kde tvoří vztahy, zaměstnání a osobní život. Z toho důvodu jsou emoce komplexní sítí energetické výměny s těmi, které potkáváme ve svých životech, ať už osobně, či virtuálně prostřednictvím pošty, telefonu, textových zpráv, chatu, e-mailu; to vyžaduje vytrvalost, trpělivost a bdělost v praktikování. Není dostatečné hrát si s tím pravidelně.

Touha po následující záležitosti je potřebou zmáčknout tlačítko „obnovit“ v systému víry jednotlivce. Někdy je to dobrý instinkt obnovit si své rozhledy a víry, ale někdy to rozptyluje tvou pozornost na povrchu životního účelu, protože se vždy pohybuješ směrem k následující záležitosti – nové metodě, novému učení, novému životnímu stylu. Vnitřní stav tvého emočního života, hodnoty vycentrované do srdce a intuitivní moudrost tvého energetického srdce je nekonečným zdrojem inteligence. Pohybuješ-li se k následující záležitosti a pokud ona v sobě neobsahuje jádro „žití ze srdce“ jako svůj základní princip, asi nerozvineš svůj přístup k nekonečnému zdroji inteligence, který tě čeká ve tvém nitru – nikoliv v knihách, na internetu, v ašrámu, škole, semináři či učení mistra, ale v tobě.

Zatímco následující záležitost může být prodávána jako největší pravda, která kdy k lidstvu sestoupila, bude vypadat bledě ve srovnání s tvou vlastní moudrostí srdce – víš-li, jak ji aktivovat, zpřístupnit a projevit. Existuje tisíce systémů, které slibují osvícení – a mnoho z nich má svou hodnotu, ale touha po následující záležitosti má často nezamýšlený vedlejší účinek, který tě vede pryč od lektora, se kterým ze všech nejvíc potřebuješ být ve spojení: tvé srdeční inteligence a jejího emočního a energetického potenciálu.

Objevení a urychlení složitosti života má také za následek objevení složitosti v duchovním životě. Existuje množství takzvaných duchovních praktik, které po vás vyžadují dýchání velmi specifickým způsobem a rytmem. Jiné praktiky vyžadují jíst určité kombinace jídla a pití. Další předepisují velmi specifické meditace a postoje. A jiné určují jisté barvy a zvuky, jež aktivují tvou duši.

Žití ze srdce není založeno na přesné technice nebo složitém cvičení těla, mysli nebo emoční kontroly. Jde o jednoduché praktikování srdečních ctností ve tvých denních událostech, okamžik za okamžikem. Časem se tato praktika vyvine ve virtuozitu přesnosti a kontroly, ale to je jen přirozený důsledek jednoduchého cvičení – nejedná se o strnulý program tréninku, který by byl naplánován od počátku – v tom je důležitý rozdíl.

Každá ze tří jemných tužeb je součástí celkové společenské dysfunkce, založené na prošlém systému víry, ve kterém ctižádost ega převyšovala moudrost projevu srdce. O tomto vpravdě pojednává přicházející posun vědomí, který byl dlouho předpovídán. Moudrost srdce zvítězí a stane se standardním poslem lidstva, uvedeném novým řádem soudržnosti a spojení s vyššími frekvencemi naší božské přirozenosti a božského zdroje.

 

 

 

 

Sekce 2: Praktikování kdy-kterou-jak

 

 

Projevování srdečních ctností je praxí a nikoliv filosofickým seminářem či abstrakcí v metafyzickém zkoumání nebo vědeckém procesu, vedoucím k nějakému ověřitelnému „důkazu“. Vyžaduje, abys pochopil jeho koncepční rámec a začal ho praktikovat ve svém každodenním životě. Tato praxe se nejlépe provádí s postojem zkoumání a experimentování, který funguje bez odsuzování tvého výkonu v praktikování kdy-kterou-jak. Praktikování sestává z následujícího:

 

 

 • kdy aplikovat ctnosti srdce (nebo jejich podmnožinu) v dané životní situaci;
 • kterou ctnost aplikovat;
 • jak projevit ctnosti v dané situaci.

 

 

Neexistuje instruktážní příručka pro tento proces kdy a co aplikovat a jak to projevit. Je příliš mnoho proměnných, než aby šla vytvořit jasná osnova; to je přesně důvodem, proč je vysoký stav vnitřní soudržnosti ideální platformou, ze které lze pracovat. Protože to dovoluje tvé intuici, aby tě v praxi v každém okamžiku v dané situaci vedla.

Právě touto praxí získáš instrukce, jak zažívat život okamžik za okamžikem a jak splétat šest ctností srdce do výrazu, který magnetizuje tvé biopole vyšším vědomím tvé absolutní osobnosti. Toto zmagnetizování umožňuje, aby se tvůj nejvnitřnější instruktor (tvá duše) odhalil v doménách duality. To je smysl praktikování kdy-kterou-jak: přitáhnout tvou duši do prožitku těla-mysli a umožnit ji vést životní projev v doméně časoprostoru.

Je to právě síla záměru srdce, která toto umožňuje. Je toho mnoho napsáno o síle mysli, účinku záměru, zákonu přitažlivosti a směsi těchto elementů při dosahování úspěchu v materiálním světě. Můžeš si být jist, že nejsem tím, kdo lije vodu do ohně ambicí, které hoří v lidech za účelem dosažení jejich tužeb srdce. Ale je důležitý rozdíl v pochopení, že žití ze srdce není spojeno s ambicemi či dosahováním. Je to přirozená potřeba srdce přitáhnout duši do pilotního křesla osobnosti, vědouce, že toto odemkne program vyjádření kvalit světla, které jsou uloženy uvnitř jedince.

To neznamená, že jedinec náhle začne projevovat moudrost tak, jak je lidstvo zvyklé – knihami, přednáškami, webovými stránkami, hudbou, uměním, atp. Pro většinu z nás znamená vyjádření kvalit světla, které jsou v nás uloženy, jemné detaily projevu srdce v těch nejletmějších chvílích našich životů. Jak procházíme našimi životy, zanecháváme za sebou cestu světla a božských jisker a tato aktivita – nikoliv psaní či sdílení a získávání poznání – je tím, co je v tomto čase nejvíce potřeba. To je to, co je nyní uvolněno a věrně sdíleno z tvého srdce.

V lidstvu svítá uvědomění, že jeho osud je tvořen myslí druhu – v jistém smyslu jeho kolektivním záměrem. Obdobný proces funguje na individuální úrovni a vědci a výzkumníci jako Schwartz, Korotkov, Popp, McCraty, Tiller, Radin, Emoto, Nelson, Penrose a mnoho dalších zkouší objasnit způsob, jak vědomí může působit a komunikovat za hranice těla, ve kterém sídlí; jak vědomí může přijímat či přistupovat k systémům poznání bez jejich přímého studia. Tito výzkumníci vymýšlejí vědecké experimenty založené na tří-dimenzionálním konceptu, aby mohli analyzovat subkvantové říše, ze kterých vědomí pochází (je to trochu jako použití dalekohledu za účelem studia vlastností atomů).

Jak se dotýkají této větší skutečnosti, nalézají slabé ozvěny pochopení, ale neuspokojuje to jejich otázky „co s tím dělat“, které vyvstávají s tím, jak tito jedinci objevují hranice této obrovské mysteriózní skládanky zvané vědomí. Odpovědi na otázky „co s tím dělat“ jsou obsaženy v praktikování ctností srdce, protože praxe vytvoří systém zpětné vazby. Tento systém kultivuje vědomí, oživuje jeho rozlišování a otvírá jeho schopnost vidět energetické odezvy na praktikování, což umožňuje zažívajícímu zvětšit svůj projev světelné energie spojené s každou ze srdečních ctností.

 

 

Šest ctností srdce jako kmenová linie

Jeden z hlavních vůdčích principů praktikování kdy-kterou-jak je skutečnost, že kmenovou linií (jádrem záměru) je praktikování žití ze srdce.Gravitační jádro našeho vyššího účelu vyzařuje cosi jako magnetismus, který přitahuje do života účel, za kterým jsme se inkarnovali. Například vyvěrají-li tvá duchovní studia z kmenové linie praktikování kdy-kterou-jak (žití ze srdce), vytvoří se magnetické pole, které přitahuje duchovní studia, která jsou spojena se základním jádrem tvé praxe. Takže vykonáváš-li svá duchovní studia, ony jsou opětovně vetkána do kmenové linie ve smyslu jejich důležitosti, aktuálnosti a smysluplnosti pro žití ze srdce. Jsou sebeposilující a souznějící s kmenovou linií; pokud nejsou, tvá schopnost rozlišovat je aktivována, aby řešila nedostatek tohoto souznění.

Mnoho lidí má jiné kmenové linie, jako například projevení mého účelu nebo stíhací závod za snadným a pohodlným životem. Nejsou to špatné volby, ale je důležité pochopit, že vytvářejí jiné gravitační jádro či rezonanční pole v životě jedince. To dále přitahuje jiné systémy energetických linií. Linie (větve) vyrážející z kmenové linie a mající souvztažnost se žitím ze srdce se vyvíjejí v souladu a souznění s kmenovou linií. Poučení získané ze sledování jedné z větví se vrátí do kmenové linie a podpoří ji a vyživí. Stejně jako všechny kmenové linie je i tato jedna sebeposilující, ať je ve své přirozenosti sobecká či nesobecká.

Když se ve svém každodenním životě setkáváš s událostmi, problémy či cíli, nebo když dostáváš inspiraci či nový vztah, můžeš aplikovat praktikování kdy-kterou-jak na tyto události a řídit je z této perspektivy. Pamatuj, že v každém setkání jsou různé dimenze energie: fyzické, emoční, mentální a duchovní. Když o tom přemýšlíš, je to dosti komplikované a skličující, ale praktikování, jak bylo řečeno již dříve, není posuzováno z hlediska dokonalosti projevu či jeho analytické virtuozity, nýbrž je konáno a vedeno záměrem.

Oblasti naší pozornosti v našich každodenních životech se pohybují mezi událostmi, inspiracemi, vztahy, cíli a problémy. V každé této záležitosti máme z energetické perspektivy k dispozici mnohonásobné hrací pole (tj. fyzické, emoční, mentální, duchovní). Vyjadřuješ-li jednu nebo více srdečních ctností při události, můžeš pozorovat její vliv na událost, nebo její účastníky. Toto pozorování tě může vést ke změnám v následujícím vyjádření, jeho intenzitě, ke komu bude směřováno a délce jeho trvání. Tento cyklus vyjádření a pozorování umožňuje jemnější vyjádření a je to právě tento posun, který tě povede kupředu na cestě k emočnímu sebemistrovství.

Co z toho budu mít?

Jak píšu tento článek, téměř slyším otázky z fóra čtenářů. Někde v mysli se asi ptáš: „Proč bych se měl zabývat emočním sebe-mistrovstvím? Co získám praktikováním kdy-kterou-jak?“ Chápu podstatu těchto dvou otázek, protože náš sociální řád je uzpůsobený na vytváření ambic a jejich dosahování – obvykle z důvodu nějaké odměny a/nebo uznání.

Emoční sebe-mistrovství je odrazem tvé zralosti coby duchovní bytosti ve světech časoprostoru. Jinými slovy emoční energie ve tvém srdečním centru je vozítkem, skrze které se projevuje tvé vyšší jáství do dimenzí časoprostoru a poskytuje uzemnění těchto energií na zemi a jejich sdílení s bytostmi, které na zemi žijí – jak lidskými, tak zvířecími. Proto je emoční sebe-mistrovství pádným důvodem k dosažení této skutečnosti – umožňuje tvému vyššímu účelu a přítomnosti duše, aby se odhalily v tvém nynějším životě.

Není přehnané říci, že když ovládneš emoční sebe-mistrovství, žiješ jako duše na zemi s minimálním zkreslením vytvořeným tvým fyzickým tělem a myslí. Tělo a mysl se stane více než umocňující silou pro tvého ducha pro projevování se ve světech časoprostoru. Tělo a mysl budou způsobovat méně zeslabení či překážek tvé duši či vnitřnímu duchu. Jednoduše řečeno budeš žít jako duše, což je tvůj účel zhuštěný do nejčistší definice.

Původní esence, kterou jsi, byla zapomenuta zakaleným duchem při prvním zrození. Pouze na své cestě skrze světy časoprostoru nalézá nezralost, slabost, zranitelnost; souzení a oddělenost mysli. Emoční hranol je léčivým nástrojem jak těla, tak mysli, protože dovoluje původní esenci aby vystoupila do popředí, aby byla zřetelná v této realitě a řídila události tvého těla a mysli směrem k většímu dobru.

Praktikování kdy-kterou-jak je transformativní; posilujíce novou cestu bytosti, jež tě zmocňuje k opuštění navyklých způsobů myšlení a konání, které moderní společnost tak efektivně vytvořila. Posunuje tě od pocitů oddělenosti k cítění spojení – víře, že vědomí „my“ je mnohem více vibrující a smysluplnější než vědomí „já“. A tkví v prvotním stavu bytosti, že skutečně velké věci můžou být magnetizovány a přitahovány do vědomí lidstva jako celku.

Teď ke druhé otázce: „Jaký prospěch budu mít z praktikování kdy kterou-jak?“ Jakmile začneš praktikovat, ucítíš, že to, co se děje ve vnějším světě – jak osobním tak neosobním – neurčuje ani neovlivňuje tvůj vnitřní stav; pokud to nedovolíš. Jinými slovy, získáš pocit stability a kontroly. To je jeden z aspektů vývoje, o kterém se dá zmínit, a který se objevuje brzy po začátku praktikování.

Pocit posílení se objevuje tehdy, když nalézáš své mistrovství a tvé schopnosti v praktikování se zlepšují. Pro většinu lidí to znamená dobu 3-6 měsíců praxe. To obsahuje realizaci faktu, že hluboce zakořeněné vzorce myšlení a ega již nediktují způsob tvé interakce při události, a že tvé intuitivní schopnosti jsou probuzené pro jemné projevy šesti ctností srdce.

Šest ctností srdce má přesně 63 kombinací vyjádření. Tyto kombinace se dále liší posloupností, jak byly projeveny, délkou jejich trvání a energetickým projevem (fyzickým, emočním, mentálním, duchovním), který byl použit pro jejich sdělení v události či k jedinci, skupině nebo záležitosti. Právě tato komplikovanost vyjádření vede k intuitivní schopnosti, jež byla aktivována v úvodu praxe. Je to právě tato intuitivní schopnost, které se musíš naučit důvěřovat více, než tomu, co ti může říkat tvůj vnitřní mentální dialog.

Pamatuj, že intuitivní vhled pramení z tvé inteligence srdce, vystupuje z tvého vyššího já; právě toto hluboké spojení ti umožní ovládnout 63 kombinací vyjádření s mistrovstvím a schopností, kterou praxe vyžaduje za účelem vývoje emočního sebe-mistrovství. Jinými slovy, musíš důvěřovat své přirozené podstatě a přitom instinktivně pochopíš, jak aplikovat šest ctností srdce v různorodých životních situacích.

Pamatuj, že časový rámec pro dosažení úvodní úrovně emočního sebemistrovství je 3-6 měsíců. To zajisté není dlouhý čas, avšak v dnešním světě okamžitého uspokojení, řízeném ambicemi mysli, se to může zdát jako velmi dlouhá doba. Povinnost praktikujícího je vytrvat a nezaměřovat se na výsledky či subjektivní analýzu jejich projevení v praxi. Mysl a osobnost ega jsou více než ochotné projektovat své analýzy a soudy během fáze vývoje, ale toto souzení je prováděno bez ryzosti pochopení hlubších procesů, které provázejí praktikujícího při jeho praxi.

 

 

Meditace Síť šesti ctností srdce

V prvním roce – obvykle k jeho závěru – si praktikující života ze srdce začne více uvědomovat koncepční rámec, ve kterém pracuje, což může být přirovnáno k energetické síti, která ho obklopuje. Je to podobné jako vizualizace sítě ukázané na následující straně a projevování se z prostředního kruhu, který symbolicky představuje božskou lásku – průnik šesti ctností srdce.

Projevování se z nitra této sítě je formou meditace, nikoliv však tak, jak obvykle meditaci chápeme: jako niterný stav uvolněnosti a bdělosti. Zde se jedná o vnější stav aktivního uvědomění a projevení, které pramení ze stability žití v „centrálním kruhu“ božské lásky – s uvědoměním, že jsi obklopen schopnostmi praktikovat kdy-kterou-jak. Toto praktikování ti umožní vyvěrat ze svého centra kterýmkoliv směrem za účelem vyvolání události s odpovídající emoční energií. To je léčení, harmonizování a znovu-posílení energií ze tvého srdce za účelem sdílení sama sebe s jakoukoliv okolností či lidským stavem.

Jedná se o aktivní meditaci, jež je praktikována po celý den a vyžaduje jistou schopnost vizualizace, jak se pohybuješ od události k události. Vizualizace, kterou udržuješ ve své představě je, že šest ctností srdce tě obklopuje jako energetický hologram, který sahá 3-5 metrů všemi směry kolem těla. Jak praktikuješ tuto vizualizaci, časem uvidíš, že se jedná o rozšíření tvého energetického těla a nikoliv pouze o oddělenou představu sítě; že jde o aktuální strukturu tvého energetického těla. Toto nahradí stávající abstrakci systému čaker, barev a frekvencí a dalších s nimi spojených záležitostí.

Podstatným faktorem je, že si představuješ nejvnitřnější část své bytosti smíchanou s božskou láskou. Je to jako když tvé bytí – bez ohledu na to, kde se ve světě fyzicky vyskytuješ, nebo co prožíváš – je naplněno božskou láskou a mistrovsky propojeno se šesti ctnostmi srdce a jejich 63 kombinacemi. Tato energetická síť zakotvená v božské lásce je schopna se zmobilizovat jako okamžitá, sebeprojevující se síla šesti ctností srdce, jejíž mistrovství stále vzrůstá. Meditace sítě šesti ctností srdce by měla zakořenit jako koncepční rámec ve tvém denním životě. Je to pro tebe způsob, jak skrze proces vizualizace myslí a vírou srdce zakotvit do svého chování určité principy tak, aby pracovaly dohromady, jako sjednocený záměr žití ze srdce.

 

 

Technika mistrovského kruhu

Všichni jsme slyšeli o kruzích zla – když negativní chování plodí negativní chování, stále opakujíce pocity chamtivosti, závisti, žárlivosti, nepřátelství, roztrpčenosti, viny, odsuzování či hněvu, tak jak jsou zakořeněny hluboko v naší přirozenosti; kdy jsme byli bezmocní zastavit jejich kosící efekty v podobě nemocnosti. Kruh zla negativních emocí vyčerpává naši energii, dusí naši kreativitu, a není-li kontrolován, vede do pouště deprese, zaškrcení toku ducha mezi naším srdcem a myslí.

Existuje také mistrovský kruh, který generuje pozitivní výsledky žití ze srdce ve všech dimenzích života jedince. Praktikování kdy-kterou-jak je generátorem energie mistrovského kruhu, je-li aplikováno v individuálním žití ze srdce. Jedna z klíčových složek této praxe je připojení ke zdroji energie, stejně jako potřebuješ připojit generátor energie k přírodním zdrojům, jako jsou vítr, voda či slunce.

Jeden ze zdrojů energie, který podporuje praktikování kdy-kterou-jak je technika mistrovského kruhu, která vyžaduje, abys investoval 10-20 minut svého času – tak často jak jsi k tomu veden – k vytvoření jednoduchého energetického přítoku. Jedná se o snadné cvičení dýchání v klidném a bdělém stavu mysli a těla, a poté opakování nahlas šesti ctností srdce v následujícím pořadí:

 

 

 • vděčnost
 • soucit
 • odpuštění
 • pokora
 • pochopení
 • srdnatost

 

 

Pokaždé, když vyslovíš název ctnosti, dovol mu, aby v tobě probíhala jeho ozvěna či opakování, jako kdyby tvůj vnitřní stav byl hlubokým kaňonem. Zatímco pokračuješ v opakování těchto slov v uvedeném pořadí: vděčnost, soucit, odpuštění, pokora, pochopení, srdnatost, uvažuj o jejich energetickém významu; prociťuj je, a nech tento pocit, aby tě naplnil, aby se rozšířil do každé buňky tvého těla. Čím více provádíš tuto techniku, tím více uvidíš, jak se šest ctností srdce splétá dohromady, zůstávajíce jak odděleny, tak propojeny, jako struktura mozaiky. Každé slovo nese energetickou podstatu jako frekvenci, která se více a více zakořeňuje ve tvém vědomí těla-mysli během provádění tohoto cvičení.

V každém kruhu, který se opakuje, existuje hybná síla, která ho obnovuje a udržuje v pohybu skrz stav rozptýlení, se kterým se všichni setkáváme v našich denních životech. Mistrovský kruh je udržován tímto jednoduchým cvičením, takže připomínám, že zvláště na počátku tvé cesty v praktikování kdy-kterou-jak, je vhodné ho použít ve významu generování mistrovského kruhu.

Časem budeš veden tvým nejvnitřnějším jástvím k posunu této techniky z roviny interní kontemplace a energetické asimilace směrem k vyjádření – nebo poslání energetických kódů každého slova navenek. To ze začátku obvykle znamená jistý způsob vyzáření energie každého slova směrem k milovaným osobám, přátelům a rodině, duchovním vůdcům a k těm, se kterými máš specifické spojení. Tento projev také může být směrován k událostem a lidem či zvířatům, kterých se událost dotýká.

Těm z vás, kdož jste polapeni v kruzích zla emočního zmatku, pomůže tato technika k úniku z „pohyblivého písku“ kruhů zla. Chápu, že uvedená technika vypadá velmi jednoduše a proto se můžeš ptát, jak může mít požadovaný efekt; avšak opakování slov má sílu samo o sobě, z důvodu hlubokého a vrstveného významu obsaženém v každém slově. Předtím, než začneš s technikou, přečti si Dodatek k tomuto článku, ve kterém jsou uvedeny předběžné definice každé ze šesti ctností srdce.

 

 

 

Sekce 3: Záměr srdce-mysl

 

 

Část tohoto cvičení se prolíná s tím, co se někdy nazývá Zákon Přitažlivosti, síla myšlenky, či otisk záměru. Tyto koncepty souvisejí s tím, jak soustředěné myšlenky mysli – ve spolupráci s očekáváními víry – můžou ovlivnit naše prožívání reality. V těchto konceptech je něco pravdy, ale nejsou tím, co by řídilo realitu. Realita je mnohem více komplikovaná záležitost, než pouhý výsledek soustředění záměru nebo mentální vizualizace či modlitby. Část reality je výsledkem tvého osobního programu; část tvých prožitků souvisí s tvým vyšším jástvím, které ti sestavuje prožitky; část je následkem tvých předchozích činů; část je odrazem tvých myšlenek a emocí a jejich energetické přitažlivosti; a část je touhou tvého vyššího jáství po prožitcích nových energetických polí. Jen jedna z těchto složek je ovlivněna záměrem či Zákonem Přitažlivosti – a samozřejmě také základním programem Tvůrčí Síly, coby spolu-tvůrcem tvého vyššího jáství a Prvotního Zdroje3, který není věcí k záměru či modlitebním peticím tvé ego-osobnosti, nehledě na to, jak výřečné či srdečné jsou.

Je klamné věřit, že celá realitní matrice se přizpůsobuje Zákonu Přitažlivosti nebo že mysl může řídit hmotu s přesností a důsledností. Nicméně existují oblasti reality, kde tvůj záměr, či síla myšlenky-víry může působit a realita vyhoví tvé myšlence-víře, někdy dokonce se značnou přesností. Praxe kdy-kterou-jak je jednou z těchto oblastí či „kapes“ reality, kterou můžeš vyřezat z realitní matrice a působit na ni záměrem svého srdce-mysli. To je samozřejmě součástí širší praxe.

Záměr srdce-mysli otiskuje jemné energie z prostředí, poté je filtruje přes osobní vnitřní úrovně či kvantové úrovně a otiskuje – s rychlostí světla – do vyššího jáství. Toto otiskování je silnější v jedinci, ačkoliv také „prosakuje“ do širšího prostředí a dokonce k těm, se kterými je prostředí sdíleno. „Prostředí“ v této definici není fyzickým prostorem, ale spíše emoční ekologií na kvantové úrovni, která spojuje lidi nezávisle na časoprostorových podmínkách.

Specifický typ emoční ekologie je generován ze srdce-mysli, která pracuje v synchronii a sjednocení; tato ekologie je zaměřena na velmi specifický záměr pracovat v praktikování kdy-kterou-jak. Může se rozšířit do nepředstavitelných vzdáleností a časů, protože pracuje mimo čas a prostor. Doména srdce zahrnuje tuto ekologii a může vyzařovat jemné otisky ke komukoliv, kdo je s touto ekologií spojen. V tomto případě je vzdálenost nicotným faktorem, protože mluvíme o fotonové energii a nikoliv o magnetické či elektrické – takže někdo, kdo je k tobě připojen na jiném kontinentě je doslova blíže, než tlukot tvého vlastního srdce.

 

/3 Prvotní Zdroj je základní zdroj, ze kterého vyvěrá všechna existence. Někdy je nazýván Tělem Kolektivního Boha. Představuje překlenující vědomí všech sjednocených věcí. V to počítaje bolest, radost, trápení, světlo, lásku, temnotu, strach; všechny vyjádření a podmínky jsou účelně sjednoceny v kontextu Prvotního Zdroje. ON zahrnuje všechny věci a sjednocuje je do všeobsahujícího vědomí, které se vyvíjí a roste podobným způsobem, jako se vyvíjí a roste každý individualizovaný duch./

Záměr srdce-mysli pracuje obdobně jak je zobrazeno v diagramu nahoře. U{1} časo/prostor je naše normální prostředí, zatímco SU{2} je pole, jež je mnohem více uspořádané a soudržné a které pracuje mimo čas a prostor. Nebudu se do toho teď více nořit, protože se bavíme na mnoha úrovních. Teď se budu soustředit pouze na proces, ve kterém srdce a mysl společně posílají jemný energetický otisk do vnitřních úrovní osobního jáství. Můžeš tento otisk cítit, jak se v tobě filtruje, jako vrstvy usazeniny, které se filtrují skrze vodu do sedliny na dně jezera či řeky.

Tyto otisky jsou výsledkem záměru tvého srdce-mysli – jak vědomého, tak nevědomého. Energie záměru je soutokem vědomého „spisu“ srdce a mysli, spojeného do hlubší směsi, která je skladována v osobním programu. Intuitivní centra osobnosti, která sídlí v energetickém srdci, jsou mnohem více spojena s programem duše a jejím hlubším účelem; zatímco mysl pracuje přes ego-osobnost a je více naladěna na záměry srdce-mysli, které jsou zde tvořeny, a jejichž výsledkem jsou světy časoprostoru.

Můžeš doslova říci, že existují dvě „knihy“, které určují tvůj účel: jedna je napsáno vyšším jástvím ve spolupráci s Prvotním Zdrojem, druhá je napsána tvým srdcem-myslí a je založena na vnímaných potřebách egoosobnosti ve světech časoprostoru. Kniha, kterou většina lidí čte, alespoň částečně, je ta druhá. Existuje matné uvědomění u některých lidí, že existuje i jiná kniha, ale zřídkakdy ji objeví.

V tomto článku poukazuji na to, že první kniha – ta, která je napsána tvým vyšším jástvím – obsahuje šest ctností srdce v akci, a že klíč k objevení a čtení této „knihy“ či vyššího smyslu je obsažen v praktikování kdy-kterou-jak. Proč je to důležité? Jestliže čteš pouze knihu účelu napsanou tvým srdcem-myslí, uvidíš, jak je propletena s realitou egoosobnosti v časoprostoru. Její kmenová linie může být osvícení nebo chamtivost. Ať je to cokoliv, základní zájem toho je jeden život, jedna individualita (ty).

Když jsou tyto jemné energetické otisky akumulovány ve vnitřních rovinách osobnosti, začnou vytvářet otisk, který se pohybuje mezi světy časoprostoru a dimenzemi duše v jedinci. Vyšší jáství či duše zvažuje tyto otisky a stanovuje jejich míru spojení s vlastním programem vyššího jáství a požadavků na učení. Jestliže jsou v souznění, jsou přidány do energetické výstavby, která atom po atomu splývá do manifestace v doméně časoprostoru.

Tato manifestace pracuje nezávisle na lineárním čase. Jinými slovy, záměr srdce-mysli – při vstupu do vyšších dimenzí mimo čas a prostor – se začíná manifestovat v čase a prostoru, ale čas manifestace může být v budoucnosti nebo minulosti. To je téma samo o sobě, a je velmi obtížné o něm hovořit slovy, která by mohla být pochopena myslí, takže se dotýkám tohoto tématu pouze povrchně. Hlubší roviny a zápletky budou popsány v dalším článku, nebo je možná objevíš sám při studiu těchto materiálů.

Někteří z vás objeví překážky manifestace, nezávislé na vašich předpokládaných činech, myšlenkách a slovech, což je do jisté míry pravda. Vyšší programy Prvotního Zdroje a tvého vyššího jáství zastiňují manifestaci tvého ega-osobnosti. Také dochází k vyhořívání staletí starých energií, které byly nakumulovány a pracují jako zásobníky pro manifestaci. Pochop, jestliže se setkáš s odporem proti svým snům, nadějím a modlitbám, nejedná se vždy o následek tvého chování. Také to není tím, že by Zákon Přitažlivosti nereagoval adekvátně na tvé dovednosti. V energetice třetí dimenze je ohromná akumulace a to omezuje zrození vyšší energetiky ve tvých vyšších praktikách. Ale toto jsou pravé podmínky či katalyzátory, které transformují či spalují staré energie a vytvářejí posun do vyšších dimenzí bytí. To všechno jsou důvody pro tvou inkarnaci: transformovat energetické sítě naakumulované ve třetí dimenzi do sítí vyšších dimenzí, které můžou posunout tyto energie a celou planetu se všemi jejími „návštěvníky“ do jejich další inkarnace ve vyšších oktávách nových energií, objevů, a prioritních účelů, které podporují Velký Portál4.

Stupeň, do jaké míry aplikujeme náš záměr srdce-mysl je obvykle v souladu se stupněm ryzosti přijetí našich božských energií, coby síly spolutvoření nových skutečností. Jestliže se obáváme našeho božství, naše aplikace záměru je typicky zmenšena, dokonce i tehdy, jestliže praktikujeme svědomitě. Prosté praktikování nové disciplíny nezpůsobí přilákání její plné síly. Musí být přítomna také doprovodná víra – ryzost praktikování – že to, co děláš, je součástí většího plánu; že je to spojeno, jako cihly ve zdi, do většího účelu.

Často trvá nějaký čas, než vzroste síla této doprovodné víry. Není to něco, co bys mohl uměle vyrobit. V jistém smyslu je to součást průběhu učení a roste s časem, jak se stáváš v praktikování či technice zběhlejší.

 

/4 Velký Portál je nevyvratitelný vědecký objev duše a skutečnosti, jak žije a projevuje své funkce v lidském nástroji. Velký Portál je nejdalekosáhlejším objevem lidstva, protože vytváří spojení všech členů druhu./

 

 

 

 

Sekce 4: Naše spojení

 

 

Lidská bytost je částí celku, kterému říkáme „Vesmír“. Částí, jež je omezená v čase a prostoru. Zažívá sama sebe, své myšlenky a pocity, jako něco odděleného od zbytku; cosi jako určitý druh optického klamu svého vědomí. Tento klam je pro nás druhem vězení, který nás rozděluje do našich osobních tužeb a do citu k několika nejbližším osobám. Naší úlohou musí být osvobodit se z tohoto vězení, rozšířením našeho smyslu pro soucit, abychom mohli obejmout všechna živá stvoření a celou přírodu v její nádheře. Nikdo není schopen toho dosáhnout kompletně, avšak snaha o dosažení je sama o sobě částí osvobození a vzniku vnitřní bezpečnosti.

Albert Einstein

 

 

Přijmeme-li skutečnost, že nebe není místo, ale stav vědomí, můžeme klást důraz na realizaci – rozšíření vědomí – namísto pronásledování nebe. Vnitřní prací a učením se, jak projevovat šest ctností srdce do našich životů ve prospěch všech, nalezneme náš vzrůstající smysl pro naše spojení, a poznáme celistvost a jednotu v tom, co se dříve zdálo být odděleností a izolací.

Zvyk dívat se ven skrze oči oddělenosti se mění díky praktikování kdykterou-jak, protože podpisová síla této praxe zapojuje jedince do smyslu sloužení celku lidstva – nikoliv proto, že lidstvo je poškozené nebo trpící v bídě – spíše proto, že to rozněcuje náš přirozený pocit pramenící z našich srdcí, že jsme všichni vnitřně spojeni jeden s druhým.

Jedna z trvalých pravd, kterou psychologové objevili, je ta, že nejlepším ukazatelem štěstí je míra, jakou má osoba smysluplné vztahy. Vztahy, které mají pravý význam, jsou založeny na emoční zralosti, která vytváří jejich ryzost, ve smyslu pomoci druhým proplout hustotami každodenních setkání s větší lehkostí a pochopením. To je více než důvěra. Můžeš důvěřovat někomu, kdo je čestný, ale to nutně nemusí znamenat, že tento vztah je smysluplný a autentický ve prospěch většího dobra.

V teorii chaosu existuje rčení, že nekonečně malé projevy můžou případně způsobit významné změny (tj. například pohyb motýlích křídel způsobuje hurikán na opačné straně zeměkoule). Toto rčení je dobrou metaforou pro inteligentní komunikaci, která se odehrává od nejmenších částeček existence po expanzi do galaktických rozměrů. Existuje obrovská propojenost, nejen mezi lidmi, ale mezi všemi částicemi existence. Tato propojenost je inteligentní, komunikativní a je součástí Tvůrčí Síly, ve které všichni existujeme.

 

 

Emoční soudržnost

Hudba je soudržný zvuk, kde rytmus, melodie, rychlost a harmonie sjednocuje projev do soudržnosti; bez těchto impozantních sil bychom žili v poli náhodných hluků. Podobně šest ctností srdce sbírá emoční energii, již jsme všichni prodchnuti a zavádí do ni soudržnost, ve které je naše emoční energie transformována z „vibrací hluku“ do léčivé, řízené a transformační síly.

Představ si, že jsi oceán a díváš se na krásný západ slunce. Světelné paprsky září působivými barvami růžové, oranžové a červené, třpytíce se v tyrkysově modré vodě. Jakoby vzduch sám vytvářel tyto zářící barvy v jakémsi pozastaveném stavu, pomalém tanci. Nyní se na to podívejme z vědecké perspektivy – toto světlo je ne-sourodé. Nezávisle na svých krásných barvách, fotony světla nejsou sjednoceny, šíří se všemi možnými směry.

Abychom vytvořili patřičný kontrast, představme si toto stejné světlo, jak bylo uděláno sourodým jako laserový paprsek světla, takže všechny fotonové částice světla se pohybují jedním směrem na stejné vlnové délce. Světlo je nyní transformováno do nové funkčnosti, takže může nyní být použito pro chirurgické účely, nebo měření vzdálenosti mezi zemí a měsícem s dříve nepředstavitelnou přesností – jen abych jmenoval dva příklady.

Tyto odlišné aspekty světla jsou dobrou metaforou pro pochopení, jak působí v emocích. Emoce, jsou-li ne-sourodé, vyzařují všemi směry jako energie, vytvářejíce otisk v prostoru či poli našeho vnímání. Někdy je tento otisk překrásný, jako třpytivý západ slunce – jsou-li emoce měkké a lehké; a někdy se více podobá divoké bouři, jestliže se jedná o hněv či depresi. Jestliže je naše emoční energie sjednocena do soudržnosti, může být transformována do stavu vyšší funkčnosti jako laser a její dosah jde daleko za rozsah našich smyslů; vpravdě se může dotknout vnějších okrajů našeho světa nebo se hluboce ponořit do vnitřních říší duše.

Klíčovým prvkem praktikování kdy-kterou-jak je soudržnost, z důvodu, že projev šesti ctností srdce vytváří soudržnost a doprovodnou schopnost vyzařovat tvou emoční energii k určenému cíli, ať je kdekoliv a v jakémkoliv čase. To je dosah duše – do srdce do mysli do srdce do vnějšku – v tomto kruhu se emoční energie stává spojující silou, jež sjednocuje jedince s komunitou lidstva a dokonce ještě obecněji – se všemi živými formami.

Existuje vzrůstající uvědomění, že lidstvo je částí většího ekologického celku energie, který obsahuje slunce a planety sluneční soustavy – a pravděpodobně ještě většího. Naše slunce vytváří povětrnostní podmínky, které ovlivňují geomagnetické pole země a vytvářejí pronikavé vlivy na počasí, náladu, chemickou stabilitu, a dokonce i na jemné smysly naší intuice a psychických schopností. Není od věci říci, že slunce – vzdálené 93 miliónů mil – ovlivňuje naše základní centra srdce a mozku s překvapující silou.

 

 

Kolektivní lidské energetické pole

Výzkumy Halberga, Persingera, Brauda a mnoha dalších badatelů ukázaly, že geomagnetické pole slunce ovlivňuje geomagnetické pole země, které dále ovlivňuje naše osobní elektromagnetické pole, včetně našich klíčových rytmů srdce a mozku. V blízké budoucnosti se ukáže, že se jedná o obousměrné ovlivnění. Což znamená, že lidé na kolektivní úrovni – energeticky prostřednictvím emočního vyzařování – můžou ovlivnit zemi a šířeji – celý náš sluneční systém.

Budu zde citovat jeden příklad jako důkaz tohoto ovlivnění. NOAA (Národní Oceánský a Atmosférický Úřad) v zájmu studia a přípravy na velké anomálie v počasí, jako jsou hurikány, má několik geosynchronních satelitů, které monitorují množství povětrnostním vlivů, včetně změn geomagnetického pole země. Dva z jejich satelitů (GOES 8 a 10) obíhající geosynchronně na opačných stranách země ukázaly v roce 2001 provokativní pohled na to, jak může kolektivní lidská energie ovlivnit geomagnetické pole země5.

Jak níže uvedený graf ukazuje, tyto dva satelity obíhající na opačných stranách země nad rovníkem ve výšce 22 300 mil naměřily významnou špičku v geomagnetickém proudu země v souvislosti s počátkem události dne 11. září 2001 (zřícení mrakodrapů v New Yorku po teroristickém útoku); v proudu je patrný nárůst nesourodosti, který pokračuje ještě pět dnů po události.

Nechci postulovat vědeckou teorii, ale podívej se na to logicky. Lidé vyzařují elektromagnetické pole – jehož nejmocnějším zdrojem je srdce, které vyzařuje energii v toroidním tvaru, v konstantním proudu, který sahá 8-15 stop (tj. 3-5 metrů) kolem těla. Tento energetický vzorec konstantně mění svou formu, jak myslíme různé myšlenky a cítíme různé pocity. Pocity našeho srdce mají největší vliv na podpisový vzorec našeho elekromagnetického pole.

 

/5 Data jsou z archivu NOAA přístupného z jejich webových stránek./

Přihodí-li se událost tak dramatická, jako byla ta 11. září 2001, kolektivní lidské elektromagnetické pole je ovlivněno mnohem hlouběji než obvykle, protože se dotýká mnohem většího procenta celkové populace na emoční úrovni. Aby sis to uměl lépe představit, vizualizuj si oblak světla, který obklopuje celou planetu a prezentuje Kolektivní Lidské Energetické Pole (angl. zkratka CHEF). Tou měrou, jakou jedinci dodávají stres, strach a nejistotu, se CHEF stává ne-sourodé a nestabilní, což je dále rozpoznáno zemí a zobrazeno v jejím vlastním geomagnetickém poli.

Jinými slovy, planety a hvězdy nás ovlivňují a my zase ovlivňujeme je. To je propojenost vědomí na úrovni energie, propletených polí energie, která spolu rezonují, navzájem se prolínají a informují. Je to jako symfonie zvukových a světelných vln, která vyzařuje z CHEF a prolíná se se symfonií zvukových a světelných vln vyzařujících z geomagnetického pole země (EGF). Tato dvě pole – CHEF a EGF – tančí spolu ve vzájemné energetické výměně; z toho důvodu to, co se odehraje v CHEF, může buď usnadnit nebo ztížit schopnost země k elegantnímu posunu ve vývoji.

Nyní tuto záležitost objasním prakticky. Byli jsme svědky rozšíření viru globálního oteplování, který pronikl všude do našich zpravodajství, škol, vlád, obchodu a dokonce i do náboženství. Zdálo se, že svět je připravený udělat posun v nejlepším zájmu celé planety, symbolizovaný úlohou lidstva coby průvodce země. Lidstvo si uvědomilo, jak strašné podmínky na planetě způsobila jeho ekologická necitlivost; podmínky, které – pokud zůstanou nekontrolovány – můžou způsobit obrovské přírodní katastrofy a sociální změny. Takže máme motivaci a poznání; ale máme souhlas v tvůrčích plánech a ve vnitřní oddanosti, aby došlo k patřičným změnám?

Co usnadní transformaci tohoto poznání a těchto faktů do domluvy na plánech tvoření a závazků k jejich uskutečnění? Jestliže si rostoucí měrou uvědomíme, že lidstvo a země tančí dohromady v jasně vedených říších evoluční expanze, že existuje spojení a že toto spojení je vzájemně vnímavé a informující se, pak pravděpodobně najdeme klíč. Podíváme-li se na CHEF jako na mocnou složku našeho dobrého stavu, a na jasnost našeho spojení se zemí, nejen že najdeme klíč, ale také otevřeme dveře a projdeme jimi do další dimenze … společně.

 

 

Informování CHEF

Chápu, že tyto koncepty jsou velmi široké a hluboké, tak mnoho, že se možná zdají jako nesouvisející s našimi životy; jestliže je však pečlivě prozkoumáš, uvidíš, že přinášejí nový smysl do tvého života. Uvážíš-li, že vyzařuješ celou svou existencí energetické pole, bez ohledu na tvou víru, z čeho se skládá tvá existence v pojmech časoprostoru, uvědomíš si, že existuje věc, za kterou můžeš být plně zodpovědný – tvůj vibrační podpis, který vysíláš do CHEF. Každý člověk, vlastně každá životní forma tímto způsobem přispívá celku – s různou intenzitou a účinky.

To je důvod, proč je důležité pochopit hlubší vnímání propojenosti a nechat vzrůst své uvědomění toho, jak je tvá osobnost propojena s celkem života. Jedná se o záležitost uchopení zodpovědnosti za emoční a mentální energii, která je propletena s tvým elektromagnetickým (energetickým) polem a přispívá živoucí přítomností do CHEF a dále zemi samotné.

Každý z nás má dynamický, stále se měnící emoční otisk, který zanecháváme v CHEF, jehož působnost se může táhnout skrz čas a prostor. V zájmu udržení relativní jednoduchosti a přímosti daného tématu, namaluji rozdíly jen několika málo barvami, ale můžeš si být jist, že stupnice má téměř nekonečné množství variací.

Jak je ukázáno na diagramu níže, Obrázek A ukazuje, jak Individuální Lidské Energetické Pole (IHEF) informuje a přispívá do pole CHEF, a jak CHEF je složeno z tisíců faset (plošek, barev), kde každá z nich odráží bod na diamantově-tvarovaném objektu ukázaném na Obrázku B. Používám termín virový dvěma různými způsoby: na levé straně diamantu, na jeho horizontální (stabilní) ose, je negativní virový efekt; na pravé straně je pozitivní. Termíny negativní a pozitivní poukazují na IHEF a kvalitativní podstatu jeho působení na CHEF. Termín virový poukazuje na stupeň, jak má IHEF schopnost ovlivňovat příspěvky jiných IHEF, aby se staly více sebou, jednoduše prostřednictvím vystavení se virovému IHEF.

Například jediné Virové Pozitivní IHEF je mocnější než 1000 mírných IHEF. Proto ti jedinci, kteří pracují ve stabilním pozitivním či negativním virovém stavu mají významný disproporční vliv na CHEF. Většina lidí pracuje na vertikální ose (dynamické) či v její blízkosti, kde se pohybují mezi póly negativního a pozitivního IHEF a jejich cesta vypadá jako hadovitá stopa mezi pozitivním a negativním. Při tom jejich IHEF příspěvek má tendenci ztrácet sílu, ačkoliv z důvodu, že naprostá většina je v těchto pozicích, kolektivně způsobují normativní hodnoty.

 

 

Odhalení CHEF

Klíčovou lekcí v této záležitosti je skutečnost, že stejně jako geomagnetické pole země odhaluje CHEF, děláme to také jako jednotlivci, dokonce i tehdy, jestliže si to neuvědomujeme a nechápeme, jak je to možné. Existuje také magnetická přitažlivost, která zde hraje ovlivňující roli. Jestliže se naše IHEF vyvíjejí k větší stabilitě, k virovému pozitivnímu stavu, odhalujeme virové vlivy těch IHEF příspěvků, jež pocházejí z nejmocnějších virových pozitivních zdrojů, a jimiž jsme společně ovlivněni v našem chování a postojích.

Pro většinu z nás se toto děje za naším vědomým „radarem“. Jestliže zkoumáš diagram na Obrázku B6, zhodnoť, kde si myslíš, že je toho dne umístěno tvé IHEF, a uvaž, jak ho můžeš vyvinout do Nejvytouženějšího Stavu (malý zelený trojúhelník). Praktikování kdy-kterou-jak je urychlením, které tě posune tímto směrem nebo ti pomůže v tomto stavu setrvat.

Chápu, že jde o komplikovanou záležitost a z mojí perspektivy není jednoduché vysvětlit slovy dvou-rozměrné diagramy. Prosím tě o trpělivost a vytrvalost ve svém chápání, cítíš-li se nejistý, co se týká hlubšího významu této sekce popisující vzájemné propojení. Jedná se o důležité součásti ve tvé motivaci a záměru, vztahující se k odhalení tvého účelu a schopnosti praktikovat šest ctností srdce.

Pamatuj, že vzájemná propojenost je dosažena při interakci a emoční rezonanci. Zatímco existují tací, kteří chtějí snížit význam toho, zda interakce a rezonance probíhá v pozitivních či negativních emocích, existuje rozdíl obrovského významu, mezi těmito dvěma póly – pro tebe jako pro jednotlivce, pro lidstvo jako celek a pro zemi samotnou. Na jisté úrovni neexistuje pozitivní či negativní ve smyslu dobra a zla, ale v dimenzích časoprostoru a převažujících konceptů vývoje a vzestupu vědomí, jde o rozdíl zásadního významu.

Praktikování kdy-kterou-jak je jako naváděcí zařízení, které ti pomáhá v řízení do stabilního, virového pozitivního stavu, který umožňuje tvému účelu pravdivě vyzařovat a otisknout se do tohoto světa v tomto čase. Existuje malé kouzlo, spojené s touto praxí, o kterém není žádný záznam v historii, co se týká hmotného odkazu. V případě praktikování kdy-kterou-jak a virového pozitivního stavu, jsou tito jedinci převážně neviditelní, protože nejsou vytvořeni z hmotných věcí, nýbrž jsou energetickým přenosem. Jejich potenciálem je emoční energie spojená se specifickým chováním, kterým vyjadřují sami sebe v našich světech a činech. Nemůžeš je zakonzervovat do hmotných věcí, pokud se nejedná čistě o umělecký záměr, kterým chceš tlumočit jejich stínovou esenci pro poznání druhých.

 

/6 Diagram na Obrázku B je podrobněji popsán v Dodatku B/

Jestliže chceš dosáhnout emočního sebe-mistrovství a přispívat do CHEF způsobem, který půvabně a přirozeně urychluje jeho vývoj, pak je život ze srdce vynikající cestou. Již mnohokrát jsem zdůraznil, že trpělivost hraje významnou roli, protože tato cesta není snadná a má mnoho, mnoho úrovní a jemných nuancí; jestliže ti však uniká tvůj účel, nebo tvůj strach nebere konce, tato cesta a praxe zde popsaná tě povede ke kultivaci tvého účelu a k životu, který má smysl.

 

 

 

 

Sekce 5: Chrámy Událostí a jejich význam

 

 

Praktikování kdy-kterou-jak je jádrem praxe, cestou nevěřících, a je uzemněno ve věčné moudrosti mudrců a vnitřních hlasů duchovních vůdců po všechny časy. Je to centrální aktivující princip, na kterém jsou postaveny Chrámy Událostí. Chrámy Událostí jsou splývající silou pro komunitu praktikujících cvičení kdy-kterou-jak a slouží pro kolektivní zaslání jejich energetických hlasů uším, které to potřebují, uším těch, kteří uvízli v hustotách světa zaplavených změnami, nepřátelstvím, odděleností, chamtivostí a hlubokých – avšak strachuplných – změn nové skutečnosti. Chrámy Událostí mají multidimenzionální význam, který byl zmíněn v tomto článku a nyní v této kapitole bude popsán detailněji.

Jestliže přispíváme svým osobním energetickým polem (IHEF) na vybraný cíl, jak je definován v konkrétním Chrámu Události, konáme šest důležitých funkcí:

 

 

 1. Praktikujeme šest ctností srdce společným způsobem a učíme se při tom, jak synchronizovat naše schopnosti srdce pro zaslání jejich energetických kvalit společně s dalšími účastníky a vytvořit tak rezonující, podporující pole, které pomáhá druhým.
 2. Vytváříme kolektivní a individuální příspěvek do CHEF a pomáháme tak zvýšit vibraci jeho virového pozitivního stavu.
 3. Pokaždé, když se zúčastníš Chrámu Události, krystalizuješ ve svém účelu coby energetická bytost ve světech časoprostoru. Zažeháváš klíčový cíl, pro který ses vtělil do lidského nástroje a probouzíš energetický dosah svého vědomí, posilujíce svůj smysl pro spojení s veškerým životem.
 4. Zrovna jako existuje CHEF celého lidstva, existuje také skupinové CHEF, které se může vyvíjet mnohem rychlejším způsobem než celý druh. Účastníci Chrámu Událostí vytvoří své vlastní CHEF a toto CHEF se bude velmi rychle vyvíjet a bude hrát roli urychlovače virových pozitivních energií.
 5. Každému účastníku Chrámu Událostí bude poskytnut zdarma monitorovací systém, který bude schopen umožnit mu ocenit svůj vývoj v průběhu času praktikování kdy-kterou-jak u každé ze šesti ctností srdce. To umožní každému jednotlivci urychlení průběhu cesty učení a poskytne mu to podpůrný systém, jak vytrvat na cestě.
 6. Chrámy Událostí budou praktickou oblastí pro energetické transmise pro jedince a kolektiv druhu. V této praxi ucítíš podporu vědomí komunity a zdokonalíš se ve svém umění projevování šesti ctností srdce. Webové stránky Chrámy Událostí7 budou místem, na kterém budou lidé moci sdílet své myšlenky a rozšiřující techniky s lidmi podobných zájmů.

 

Webové stránky Chrámy Událostí jsou dynamickou, on-line analogiíživota ze srdce a tento e-článek je základním kamenem Chrámů Událostí. Pro ty z vás, kdo máte otázky ohledně tohoto článku, můžete mi napsat na adresu: James@eventtemples.com. Ačkoliv z časového omezení nebudu schopen odpovědět na všechny otázky, odpovím na vybrané otázky a pošlu mé odpovědi do sekce Nejčastěji Kladených Otázek (Frequently Asked Questions – FAQ) webu Event Temples. Často pouhá skutečnost, že dobře formuluješ své otázky, ti sama o sobě pomůže lépe pochopit nuance této praxe.

/7 EventTemples.com (Chrámy Událostí) budou zkušebně uvedeny do provozu v červenci 2007. Jejich oficiální spuštění proběhne v září-říjnu 2007 a v této době proběhne úvodní seance Chrámu Události. Web také bude obsahovat on-line monitorovací podpůrný systém praxe kdy-kterou-jak, který bude poskytován zdarma./

 

 

 

 

Sekce 6: Praxe zkušeností

 

 

Zrovna jako nemůžeme mluvit o viditelné kráse, jsme-li slepí, nemůžeme také mluvit o vnitřní duchovní kráse, jestliže jsme ji nikdy nezažili.

Platón

 

 

Platón vyjádřil pocit většiny jedinců, jež jsou na duchovní cestě. Hledání vnitřní duchovní krásy je vnímáno jako vize, iluminace, kosmické vědomí, či náš mimo-tělesný prožitek, kde se hluboká pravda vesmíru odhaluje a my jsme navždy změněni jako Pavel, kterého se dotklo světlo na cestě do Damašku. Tak hledáme zážitek duchovních světů dříve, než podstoupíme praxi, která odhaluje jeho smysl.

Existuje tisíce lidí, kteří mají hluboké zážitky prostřednictvím hlubokých stavů meditace, modlitby, halucinogenních či lucidních snů. A někdy z čistého nebe vesmír odhalí svou věčnou krásu docela nezávisle na našich snahách. Když zážitek zeslábne a sestoupí do paměti, hledáme ho znovu a znovu a znovu. Zážitek vnitřních světů, duchovní pramen, ze kterého vyvěrá všechen život a do kterého se opětovně ztrácí, byl již často nalezen dříve, nebo nahrazen projevem naší duše skrze ctnosti srdce.

Důvod je docela jednoduchý: na jedné straně toužíme dosáhnout duchovního zážitku jako svého přirozeného práva; na úrovni, která je mnohem více lidská, chceme nepopiratelný důkaz, že jsme obdařeni takovým systémem víry, který je originální. Můžeš si být jist, že je naším rodným právem žít v osvíceném stavu propojení s realitní matricí Tvůrčí Síly, avšak abychom to dokázali, potřebujeme nalézt harmonii mezi tím, co vyjadřujeme a co prožíváme. Praxe kdy-kterou-jak vytváří možnosti prožívat duchovní krásu a ocenit její hlubší význam, protože to, co vyjadřujeme, magneticky přitahuje zkušenosti, které souvisí s naším projevem.

Existují mapy struktury vesmíru a těmto mapám je dobré věnovat pozornost a učit se z nich, ačkoliv se zřídka přizpůsobují jednoduché perspektivě. Můžeš prostudovat stovky, možná tisíce knih, které popisují duši, duchovní světy, vyšší moudrost, a určitě se při tomto úsilí naučíš, že jsou součástí cesty k osvícení. Rád bych tě varoval, abys nečetl více, než praktikování šesti ctností srdce. Encyklopedická mysl je mnohem méně magnetická pro duchovní terén, než projevující se a šířící se srdce.

Jedno z klíčových slov v Platónově citátu je „mluvit“, to však nemá příliš smysl, mluvit o vnitřní duchovní kráse, pokud není nejprve vyjádřena v našem chování a poté přivolána do sfér našich prožitků a výkonů. Jen zřídkakdy a zcela nevysvětlitelně to pracuje opačně. Mluvením o vnitřních duchovních říších je možné aktivovat zájem o příslušné prožitky a to je dobré, ovšem je-li zájem již přítomen a ty toužíš jen mluvit či diskutovat, zřídkakdy přitáhneš prožitek, který hledáš; většinou to nemá žádný smysl.

V řádu učitelů Lyricus existuje koncept, že pokud chce uchazeč mluvit o božských prožitcích, není si vědom jejich skutečného významu. Je to jako přítel, který vypráví sen, který měl, a ty můžeš jasně vidět, jaký ten sen má význam, ale tvůj přítel, který ho prožil, jeho hlubší význam nevnímá. Význam chybí, protože sen je pro něj příliš abstraktní. To je obdobné tomu, jak je na tom uchazeč se svou duchovní moudrostí – hledání zážitku duchovních světů před praxí zkresluje pochopení jejich významu. A jsme zpět u konceptu života ze srdce, protože to vytváří prostor pro růst tvého vlastního poznání, nalezení tvého vlastního smyslu pro mistrovské tkaní šesti ctností srdce. Zde můžeš určit magnetismus svého IHEF. Vyžaduje to jen, abys přesměroval svou pozornost z mluvení o vnitřních duchovních světech na praxi kdy-kterou-jak, a uvědomil si při tom, že jestliže to bude učiněno, příslušné prožitky si k tobě najdou cestu. A co je důležité, když si ji najdou, jejich hlubší význam pochopíš bez potřeby výkladu či srovnávání.

 

 

Závěr

Oceňuji, že někteří z vás by byli rádi, abych detailněji popsal praktikování kdy-kterou-jak a poskytl všech 63 kombinací ctností a jejich vhodnost v daných situacích. Praxe však vyžaduje, aby každý jedinec provedl toto hodnocení cestou sebe-objasnění. Taková je tato cesta ve své přirozenosti, která oceňuje naši individualitu namísto formálnosti.

Nezávisle na tom, kdo jsi, kde jsi, čím chceš být, jsi v prvé řadě duchovní bytostí složenou z energetického pole, které vyjadřuje stupeň tvého emočního mistrovství či jeho nedostatku. Za tímto energetickým polem tě může čekat talent pro léčení, telepatii, mocné intuitivní vhledy, umělecké sklony nebo vlivné učení, avšak jak zdůrazňuji, tyto talenty jsou pouze druhotnými schopnosti vůči prvotnímu daru projevování ctností, z tvé nejvnitřnější duchovní půdy. To je přesně to, co šest ctností srdce a život ze srdce odemyká a uvolňuje, nikoliv pouze do tvého IHEF, ale také do CHEF; a toto vytváří tvůj vyšší účel ve světech časoprostoru.

Můžeš zvolit tuto cestu, ať jsi nevěřící nebo Křesťan, Muslim, Žid, či jakéhokoliv jiného vyznání. Nezáleží na tom, zda nebo komu dáváš svou víru a loajalitu. Důležité je, abys chápal svůj účel coby duchovní bytosti a nikdy ho neztratil ze zřetele, ani ve chvílích největšího zmatku a jistých životních výzev.

Čteme a slyšíme mnoho o neutěšenosti v kontextu ekologie; dokonce některé firmy toho využívají a říkají o svých produktech, že jsou „zelené“. Lidé se zvyšující měrou zabývají tím, jaký dopad má jejich uhlíková stopa na životní prostředí, a pojem šetrnosti k ekosystému získává živnou půdu v celkové populaci lidstva.

Jak tento článek sděluje, máme také emoční či energetickou „stopu“, kterou zanecháváme v ekologii lidského ducha a obecněji planety. Bylo toho napsáno mnoho v různých náboženstvích a New Age textech, že země projde katastrofickými změnami či dokonce apokalypsou, po které přijde návrat Vědomí Krista, zavládne Zlatý Věk lidstva a spravedliví budou vzati do nebe.

Ačkoliv v těchto vizích může být něco pravdy, předpokládám, že idea „padající laviny“ jen vzbuzuje zájem – někdy posedlost – a většinou je založena na strachu. Potřebujeme aktivovat naše emoční sebe-mistrovství, abychom se stali sebe-vyzařujícími bytostmi v dimenzích časoprostoru. Není naplňující mít zájem na lavině či hrozícím posunu lidstva; naše naplnění a význam přichází z praktikování šesti ctností srdce.

Jak zaznamenal historik Will Durant, za posledních 3421 let psané historie jen 268 nevidělo válku. Pokud chce lidstvo učinit zápis do sloupce „bez války“, vyžaduje to nový systém víry, který je energeticky podporován šesti ctnostmi srdce. To vyžaduje, aby jedinci jako ty, vyvinuli emoční sebemistrovství jako prioritní cíl ve svém vývoji. Tak jako podobné přitahuje podobné, podobné informuje podobné, podobné transformuje podobné, tak transmise (přenos) našeho IHEF informuje ostatní, kteří jsou nám podobní; jak náš počet roste, následkem toho přijde dlouho zvěstovaný posun.

Lidstvo se zvětšující měrou pohybuje k nevyvratitelnému vědeckému objevu lidské duše a mřížkové síti energetické propojenosti, na které spočívá a pohybuje se. Neděje se to díky zásahu Boží ruky či nějaké Tvůrčí Síly, která by nahnala lidský druh do vyšší dimenze, ale spíše skrze lidského ducha, který vyjadřuje sama sebe v lidské říši časoprostoru. Jinými slovy jde o vnitřní záležitost – jeden člověk v jednom okamžiku.

Ti, kdož preferují cestu odevzdání, se často ptají: „Proč plavat proti proudu? Bůh ukáže cestu a povede nás po ni. O všechno je postaráno, proč se zabývat mistrovstvím svých emocí? Na konci budeme vykoupeni.“ Toto je hluboce zakořeněný a převažující koncept lidstva – že vyšší síly absolutně ovládají vesmír a stále řídí jeho funkci a výsledky, že stvoření je uvázáno k Jednomu, který je Vším; nezávisle na názvu, který těmto Vyšším Silám dáváš, poskytují nám Spasení lidstva – ať je toto spasení pozemské, nebeské, či mimozemské.

Důkaz lidské evoluce ukazuje, že spasitelé přicházejí a odcházejí uprostřed původních činů lidstva, které funguje nezávisle na jejich poselstvích. Všichni jsme spojeni, přesto válčíme. Všichni jsme spojeni, přesto se zatvrzujeme. Všichni jsme spojeni, přesto hromadíme majetek a jsme hyper-konzumní. Všichni jsme spojeni, přesto se obracíme zády k utrpení druhých. Necitlivost k našemu spojení je závojem, který se stává stále viditelnějším, a to je nejmocnější posel změny, která se však nepřihodí v záblesku času či okamžitém poznání. Spíše je výsledkem uvážené a vytrvalé praxe šesti ctností srdce ze stále se rozšiřující základny lidstva.

Kolektivně toto projektujeme, někdo více vědomě než druzí, což je jediný významný rozdíl mezi námi. Byl postaven „chrám“, do kterého může vstoupit celé lidstvo a uvidět jeden druhého v pravdě. Tento chrám není ani zemí ani nebem. Není vlastněn nikým a ani z něj není nikdo vyloučen. V tomto chrámu nejsme bezcitnými bytostmi, spíše naopak – jsme energeticky mocní, s vibrujícími emocemi, které jsou projeveny s péčí a jsou zakořeněny ve ctnostech srdce. Jsme zde proto, abychom tento chrám postavili. Buďte trpěliví, protože toto úsilí bude trvat dlouho. Přesto je jisté, že se to přihodí; ne proto, že bychom měli být „spaseni“, ale proto, že dostatek lidí si vybralo život ze srdce, praktikování šesti ctností srdce a uvědomění svých energetických příspěvků (IHEF) do celku života.

Jednu poznámku na závěr – tato cesta se vyplácí, ale také je obtížná, tak jak budeš vyzýván k rychlému posunu, ke zvýšení svých postojů, k obnovení svých perspektiv a přijetí svých vlastních chyb a zranitelnosti. Šest ctností srdce je zamýšleno k projevu nejen vůči druhým, ale také pro sebe. Chápej to jako svůj vývoj. Všechny ctnosti srdce jsou aplikovány stejně pro druhé i pro tebe. Můžeš cítit vděčnost za laskavost cizince a následující okamžité odpuštění svého soudu o něm. Je to právě z důvodu naší nedokonalosti, že šest ctností srdce má svůj význam.

 

Z mého světa do vašeho,

James

Dodatek A

 

 

Definice šesti ctností srdce

 

Odolával jsem pokušení definovat těch šest ctností srdce detailně, ale poskytnu vám určitý počáteční vhled pro jejich definici, takže je budete moci rozvést v souladu se svými vlastními zkušenostmi a vhledy.

 

Vděčnost. Na jemných úrovních je tato ctnost zaměřena na určité uvědomění, kterým Prvotní Zdroj (Vyšší Inteligence) obklopuje všechny spolu-bytosti a vytváří tak pole vědomí, které nás sjednocuje. Jsme-li takto sjednoceni, pracujeme jako kolektivní vědomí z hlubší roviny, ve které sdílíme společný smysl bytí, který je bohatší, vitálnější, záhadnější, dynamičtější a nejistější. Toto uvědomění či jen víra, posunuje naši pozornost od malých záležitostí našich osobních životů k vizím účelu druhu jako celku.

Na praktické úrovni vyjadřuje vděčnost sama sebe skrze malá gesta, která podporují přátelské spojení a oddanost. Hlubší úrovně vděčnosti umožňují vyjádření ryzosti na relativně povrchní úrovni, protože pramení z frekvencí duše namísto z motivů ega a mysli.

 

 

Soucit. Mnoho učitelů hovořilo výmluvně o soucitu jako o hlubokém uvědomění, vyvolaném utrpením druhých a spojeném s touhou odstranit toto utrpení. V kontextu nové inteligence, která se usazuje na naší planetě, je soucit aktivní touhou pomáhat druhým spojit se s novými poli inteligence, které se nyní manifestují ve tří-dimenzionálním světě. Je provázen uvědoměním si, že tato touha a schopnost připojení je pokřivena společenským podmíněním jedinců; neodráží přesně jejich inteligenci, duchovní sklony nebo účel.

Proto je soucit rozšířen kromě bytostí také na planetu samotnou a to s uvědoměním, že jsme si vzájemně částmi svých osudů, i kdyby tomu tak mělo být jen na jeden život. Planeta a životní tance jedinců ve vzestupných proudech Prvotního Zdroje spolupracují na regeneraci a obnově. Všichni jsme součástmi záhadných předeher a energetických transcendencí, které se odehrávají mezi zemí a vesmírem. Jak země transformuje nashromážděné hustoty, každý z nás je vyzýván k transformaci těch svých vlastních; jinak hrozí pohlcení vlastními strachy a emočními zmatky.

 

 

Odpuštění. Odpuštění vychází z koncepce, že každý děláme to nejlepší, co umíme, v závislosti na našich životních zkušenostech a stupni, jakou měrou naplňujeme svůj lidský nástroj frekvencemi lásky. Vychází-li jednání jedince ze srdečních ctností a bohatých vzorů jeho autentických frekvencí, je odpuštění přirozeným stavem přijetí.

Když do našeho života přichází zkušenost křivdy – není podstatné, jak důležitě se jeví, nebo zda vnímáme sebe jako její příčinu – můžeme reagovat ostrými emocemi oběti nebo zlosti. Avšak tato emoční změť a chaos může být rychle proměněna nahrazením tvého modelu oběti či zlosti pochopením a soucitem.

Odpuštění je skutečně vnějším vyjádřením pochopení a soucitu bez zatěžujících pocitů duality (tj. dobra a zla), které jsou typicky přítomny při odsuzování. Jde o neutrální vyjádření s jediným úmyslem – uvolnit sama sebe ze sevření času, které je podobné energetickému pohyblivému písku a které tě energeticky zaplétá do emočního stavu závislém na čase.

 

 

Pokora. Duše vyjadřuje lásku, což je jejím nejdůležitější účelem během vtělení do světů časoprostoru. Nechává kolovat tuto jemnou ušlechtilou frekvenci lásky do lidského těla a mysli bez podmínění či motivu. Nepřekvapí, že nalézá mnohem ochotnějším spolupracovníkem více srdce než mysl. Pokora je pochopením, že se srdce, mysl a duše mísí do elegance Vyšší Inteligence či Tvůrčí Síly, a že podstata jejich existence je udržována spojením s bezpodmínečnou láskou.

V náboženských, psychologických a filosofických spisech na naší planetě se uvažuje o mysli jako o velmi vlivném faktoru. Jak člověk myslí, takový je. Na jemnější úrovni se mnozí lidé domnívají, že to, co si myslí, vytváří jejich pocity, které se následně mění na jejich vibrační spektrum a toto vibrační spektrum přitahuje do jejich života určitou zkušenost. Takže budeme-li aplikovat tuto logiku, cesta, jak přitáhnout dobré věci do svého života, je myslet správně, jinak způsobíme zlo nebo těžkosti.

Pokora chápe, že bytost, kterou jsi – ve své plné identitě – není zkonstruována jako řetězec reakcí vycházející z mysli. Bytost je chápána jako přítomnost lásky vtělené do lidské formy. Tato láska vyjadřuje sama sebe ctnostmi srdce, ryzím intelektem kontemplující mysli a spolu-tvůrčí snahou srdce, mysli a duše. Pokora je vyjádřením jisté frekvence lásky s vědomím, že je odvozena z něčeho, co již existuje ve vyšší dimenzi, ve které láska není pocitem či emoční přítěží. Je osvobozující silou, ve které je vše jedním. Vše si je rovno. Vše je božské. Vše je nesmrtelné.

 

 

Pochopení. Svět forem, stejně jako světy bez formy, jsou složeny z energetických struktur i pod hranicí svých nejhustších projevů. To ve skutečnosti znamená, že všechno v multivesmíru je energií s nevyčíslitelně dlouhou délkou života. Tato energie je transformační; což znamená, že se může proměnit na jiné stavy bytí, nebo, jako v případě lidí, stavy vědomí. Lidská energetická struktura je často popisována jako systém čaker nebo jako elektromagnetické tělo. Je to však mnohem víc, než jen toto. Energetická struktura je formou světla, které je zase strukturou božské lásky.

Energeticky je naše „kostra“ složena z lásky – v naší struktuře jádra a tato frekvence lásky je podstatou našeho nesmrtelného vědomí, duše. Všechny nižší hustoty jsou pouhými stíny tohoto světla, které pracují v čase a prostoru a poskytují hustotní pochvu a oddělení od těchto frekvencí lásky. Světy času a prostoru mění či ředí toto spojení, které cítíme se svou strukturou energetického jádra, ze kterého jsme všichni složeni; to zmenšuje náš smysl pro spojení nejen s naším božstvím, ale také s Bohem a veškerým životem.

Tak vzniká paradox lidské bytosti: naší nejvnitřnější strukturou je božská láska a smyslem naší vnější struktury je vytvářet zkušenosti pro tuto vnitřní strukturu. Jenže jsme se nechali strhnout vnějším vozítkem až do té míry, že se s ním identifikujeme více než s obyvatelem uvnitř – naším pravým jástvím.

Všichni cítíme tuto ztrátu spojení s naším skutečným jástvím a mylnou identifikaci s naším fyzickým tělem a myslí (lidským nástrojem); rozdíl mezi jedinci je pravděpodobně jen ve stupni tohoto pocitu. Pochopení je aspektem inteligence srdce, který chápe tuto ztrátu spojení s láskou jako nutný prvek s širšími souvislostmi, jež se na planetě odehrávají. Jinými slovy – není to lidstvo, které padlo z božství nebo se nenapravitelně přiklonilo k hříchu. Jednoduše jsme přijali dominující podobu reality, která je, jaká je, nikoliv náhodou, ale protože je součástí většího projektu.

V Lyricusu je dobře známá fráze, která po přeložení znamená zhruba toto: „Elegance času je tím, co odhaluje struktury prostoru, které zapečeťují lásku samu před sebou.“ Struktury prostoru v tomto případě poukazují na lidský nástroj. Jen čas může strhnout ztuhlé bariéry nebo jemné membrány, které znesnadňují nebo znemožňují frekvencím lásky projevit svou moudrost v chování jedince.

Jestliže přiřadíme proměnné času patřičnou důležitost, můžeme říci, že jsme všichni na cestě k této realizaci. Je jen záležitostí času, kdy ji dosáhneme. Čas je tedy proměnná, která nás rozděluje. V jistém smyslu jsme jeden od druhého posunuti v čase. Jedinci nemůžou být v naprosto stejném čase (fázi) vůči svému odhalení frekvencí lásky ve světě forem.

 

 

Srdnatost. Většinou se tento pojem používá v kontextu válek či bojů (udatnost). Jako element lásky je spojen s aktem sdělování pravdy mocným, zvláště v případech, kdy se děje křivda. V dnešním sociálním řádu je běžné předstírat nezájem ke křivdám našeho světa. Ponoření do svého individuálního světa je klíčovou hrozbou, která podkopává vyjádření srdnatosti. Druhou hrozbou je strach z následků.

Srdnatost je aspektem tvé lásky, která ochrání svou přítomností křivdu, jak je měřena sociálním řádem. Nebráníš-li svou srdnatost – nebo ti, kteří ji nebrání – se od ní oddělují a ztrácejí možnost být spolu-tvůrčí silou ve světě forem.

To nutně neznamená, že se musíš stát aktivistou či advokátem všech společenských záležitostí. Jednoduše to znamená, že sám sebe musíš ochránit před křivdou. Určitou měrou tuto ochranu potřebují také děti. Když mi bylo sedm let, živě si to pamatuji dodnes, šli jsme s mým otcem do obchodu nakoupit a na parkovišti před obchodem jsme si všimli, že nějaká matka bije svoje dítě na zadním sedadle svého vozu. Byla rušná sobota a na parkovišti bylo mnoho lidí. Byl to však jen můj otec, kdo přišel k té ženě a požádal ji, aby přestala. Jeho hlas byl rázný a přesvědčivý a žena okamžitě přestala.

To byl čin srdnatosti, protože s ním nebylo spojeno žádné odsuzování; byla to prostě křivda, která potřebovala okamžité přerušení. Soucit pro matku i dítě přišel skrze mého otce a já věřím, že ta matka o tom ví. To je příklad toho, jak ctnosti srdce jsou zřídkakdy od sebe odděleny. Většinou pracují společně, jako soubor, který sám sebe splétá do síly a moci v dané situaci.

 

 

 

 

Dodatek B

 

 

Další definice Obrázku B (energetický kvadrant)

Obrázek B je složitý diagram, který vyžaduje podrobnější popis, který je podán v této sekci. Uvažuj o tomto diagramu jako o energetickém kvadrantu rozděleném dvěma osami. Vertikální (y) osa je osou dynamických emocí, zatímco horizontální (x) osa je osou stabilních emocí. Tak například pokud máš často náladu jako na houpačce, měnící se z hněvu k lásce, či ze smutku k radosti, vytváříš „hada“ na vertikální ose.

Hadovitá osa je tak vhodným pojmenováním pro ty, kteří se mění sem a tam mezi póly virově negativního a virově pozitivního skákání ze strany na stranu, zřídkakdy zažívajíce mír či spokojenost. Je mnohem lehčí se pohybovat mezi kvadranty jedna a dvě, či dokonce mezi kvadranty tři a čtyři, než se pohybovat mezi kvadranty jedna a tři, nebo čtyři a dva. Nejtěžší je posun mezi kvadranty čtyři a jedna, protože jsou tak nesourodé, že posun mezi nimi je fyzicky bolestivý.

Pohyb, který každý vyvíjíme mezi těmito energetickými kvadranty, může být náhodně-reakční či zamýšleně-řízený. Například řekněme, že čekáš ve frontě v obchodě s potravinami a osoba před tebou se začne hádat s pokladní o ceně několika položek a ty si nemůžeš pomoci poznamenat, že fronta zákazníků za tebou roste. Buď můžeš jet na hadovité křivce a vysílat hněvivé pohledy na zákazníka před tebou a tělem naznačovat svůj nesouhlas; nebo můžeš začít zhluboka dýchat, nechat přitékat světlo svých ctností srdce, vybrat jednu, o které intuitivně cítíš, že je nejvíce vhodná pro danou situaci (asi pochopení -> odpuštění), a poté ji uvolnit do situace bez podmínění či souzení.

V módu náhodně-reakčním budeš mít tendenci jet po hadovité křivce. Pracuješ-li ve stabilnějších polích Virové Negace nebo Virové Pozitivity, máš tendenci v každém okamžiku svého života více projevovat perspektivu zamýšleného-řízení. Bohužel však, v případě Virově Negativní osoby, je celkový výsledek pro lidskou rodinu potlačující, což mě vede k důležitému bodu: na rozdíl od většiny psychologů, kteří definují negativní chování slovy jako chtivost, hněv či posedlost, definuji Virově Negativní stav jednoduše jako potlačující lidského ducha.

Většina lidí jede po hadovité křivce a neuvědomují si, že existují lidé, kteří se záměrně podílejí na potlačení lidského ducha, pokoušejí se nás udržet v oddělenosti jeden od druhého a vzhledem k našemu duchovnímu účelu žít nenaplněné životy. Jsou tací, kteří žijí v Nejméně Vytouženém Stavu, pracující se záměrně-řízenou myslí a přinejmenším částečně zaměřenou na potlačení lidského ducha. Ironií je, že většina těchto lidí pracujících v Nejméně Vytouženém Stavu, se považují za spasitele nebo ochránce lidstva. To vše je součástí těchto záhadných definicí.

Virově Pozitivní osoba, žijící v Nejvíce Vytouženém Stavu je ta, která je záměrně-řízená ve smyslu, že vyzařuje osvobozující pole nebo je jedincem, který inspiruje druhé k aktivaci a projevení jejich duchovního účelu. Zde není místo pro potlačení či náhodnou reakci; jde o čistý a soudržný záměr pomoci druhým žít z jejich srdcí a vyjadřovat ctnosti srdce.

Energetický kvadrant je způsobem, jakým se můžeme podívat na náš emoční náboj, kterým projevujeme své energetické jáství. Právě skrze tento portál se otiskuje náš energetický projev – Individuální Lidské Energetické Pole (IHEF) do Kolektivního Lidského Energetického Pole (CHEF); tím je náš energetický otisk vmíchán do kolektivní lidské energie.

Podíváme-li se na energetický kvadrant, jako na náš portál do CHEF, stane se více zřejmou skutečnost, že máme povinnost stanovit svou převažující pozici v kvadrantu 1. Zdůrazňuji, že říkám převažující, nikoliv absolutní. Každý překračujeme hranice kvadrantů – z jednoho do druhého. Překračovat hranice a prožívat rozdílná místa v kvadrantu je náš přirozený a žádoucí stav. Nicméně si můžeme vybrat, která místa jsou našimi převažujícími či stabilními pozicemi, ze kterých odvozujeme svou identitu a své vnímání vnějšího světa.

Díváš-li se na energetický kvadrant, pravděpodobně se snažíš najít svou pozici v něm. Když tak činíš, najdeš bod, který je dočasný – odpovídající tvému dnešnímu stavu; to nutně neznamená stavu zítřejšímu či stavu příštího týdne. Dále můžeš nějaký bod určit, dle svého úsudku, za své „místo“ v kvadrantu, kam cítíš, že náležíš, či kde je tvůj „domov“. Mnoho z nás mělo v minulosti zážitky, které nás zdánlivě uzamkly do nějakého energetického výrazu, což můžeme vnímat jako určité zmrazení v čase. To však není pravda.

Můžeš vybrat bod v kvadrantu a říci: „Zde se dnes nalézám“. Pak můžeš vybrat další a říci: „Zde budu zítra“. Vzdálenost mezi těmito dvěma body možná bude pár milimetrů, ale tvé mysli se to může zdát, jako by se jednalo o vzdálenost několika světelných let. Energetický otisk, který vyzařujeme do vesmíru, je složen z energie tak jemné, že je pro naše smysly nevnímatelná, ale je pohonem pro transformační raketu, která vede náš vývoj do Nejvytouženějšího Stavu. To může být učiněno nezávisle na dimenzi času, minulých traumatických zkušenostech, špatné výchově nebo jakémkoliv jiném racionálním důvodu, který může tvá mysl vymyslet.

Asi si myslíš: „Počkej, což emoce neurčují mé energetické pole?“ Emoce ovlivňují tvé energetické pole, ale definice tohoto ovlivnění je předmětem záměru a vůle. Vybíráš si svůj energetický ekvivalent a každým okamžikem svého života pokračuješ v této volbě. Vybíráš si energetické pole, které vyzařuješ do vesmíru. Toto je semeno energie, které vytváříš či „pěstuješ“ v „půdě“ lidstva. Jako všechno, co se vyvíjí a transformuje, i toto semeno potřebuje výživu a kultivaci. V rozsahu, v jakém vyjadřuješ své ctnosti srdce – praktikování v každodenních situacích – uvidíš, že tvůj emoční stav tvaruje tvé energetické pole takovým způsobem, že jednoho dne se probudíš a vesmír bude zrcadlem tvého energetického těla a ty konečně potkáš své vnitřní jáství, které objímá vše.

Můžeš se na kvadrant dívat jako na scénu se třemi odlišnými rolemi. Virově Negativní neznamená, že jsi inkarnovaný Satan nebo hříšník odsouzený shnít ve vězení. Většina lidské rodiny, která žije v tomto stavu, jsou zdánlivě zodpovědní, zdvořilí a pozorní občané své země; až na skutečnost, že potlačují lidského ducha a rozdělují lidskou rodinu do pohlaví, náboženství, ras, priorit, barev a oddělených částí. Můžou být lékaři, učiteli, knihovníky, policisty, matkami nebo úspěšnými podnikateli. Není práce či sociální postavení, ve kterém by se nemohli vyskytovat. Čím se vyznačují, je skutečnost, že záměrně vyjadřují své potlačení a oddělení, což je motivem na pozadí jejich činů a to způsobuje jejich zakotvení ve Virově Negativním Stavu (VNS). Pro účely tohoto článku budu těmto lidem říkat VNS lidé.

V prostřední části jsou ti, kteří jedou po hadovité křivce emočních výkyvů zřetězených do sociálního vlnění, které je předurčeno dominující kulturou, náboženstvím, politikou a vzdělávacím systémem. Protože se teď zabývám energetickým polem jednotlivců v celku lidské rodiny, budu tyto lidi označovat pojmem Jedoucí na Hadovi (RTS). RTS lidé jsou základnou lidstva, co se týká energetiky; vytvářejí celkový vzorec, podle kterého se emoce a energetické frekvence lidské interakce stávají normou. Tito lidé se nejvíce zabývají rodinou, prací, zábavou, ale také si zahrávají s duchovnem a jsou v různých stavech probuzení, odpovídajících jejich energetickému poli. Lidé RTS jsou stále v módu hledání, hledají cokoliv, co jim v životě chybí. Jsou rozčarováni zdánlivou lhostejností Boha a tato okolnost je udržuje v nejistotě, což je opětovně činí více reagujícími na život.

Reaguješ-li vždy na vnější prostředí a nejisté impulzy tvého vnitřního světa cítíš jen matně, máš tendenci k dramatickým výkyvům svých emocí a tvé IHEF toto bude zobrazovat. Lidé RTS mají převažující pocit, že v životě existuje něco více, že nějaký vyšší účel čeká na jejich odhalení; jen kdyby ho dokázali najít. To podporuje jejich pocit nejistoty a frustrace, což opětovně napájí jejich reakční impulzy při propojení se vzrůstajícím stresem moderního života.

Na straně Virové Pozitivity energetického kvadrantu jsou lidé, kteří se blíží Nejvytouženějšímu Stavu; tito lidé si zvyšující měrou uvědomují své energetické pole obdobným způsobem, jako si dítě postupně více uvědomuje své fyzické tělo. Lidé ve Virovém Pozitivním Stavu (VPS) nejsou nutně „duchovní“ ve smyslu, že by byli náboženskými vůdci nebo vědci, hledajícími energetické říše. Avšak tyto osoby, nezávisle na svém životním postavení, aktivně projevují své ctnosti srdce a motivují ostatní, aby dělali totéž; nikdy nevstoupí do Nejvytouženějšího Stavu, pokud se nejedná o jasný okamžik ve smyslu aktivace – volání jejich duše Tvůrčí Silou.

Podobně jako lidé VNS jsou zakotveni ve svém energetickém poli z důvodu potlačování a oddělenosti, VPS lidé jsou zakotveni ve svém úkolu transcendování krátkozrakosti malých dramat v lidské rodině. Ti, kteří jsou v Nejvytouženějším Stavu, mají neochvějný úkol transformovat lidstvo z materiálního-myšlení do energetického-srdečního-uvědomění. To je důvod, který je jejich motivem.

Klíčem k pochopení energetického kvadrantu je vidět VNS, RTS a VPS lidi jako členy lidské rodiny, kteří informují kolektivní energii – CHEF. Z hlediska celistvosti neexistuje špatné a správné, dobro či zlo. Všichni hrajeme své role v obrovské sbírce energií. Nicméně je stále naší volbou, jak si přejeme pracovat se zvětšujícími se energetickými přítoky na naší planetě. To je důležitý rozdíl mezi třemi základními skupinami lidí, protože jen VPS lidé jsou schopni přenášet příchozí energie, obdobně jako čistý hranol může přenášet bílé světlo do sedmi paprsků.

Jak už bylo řečeno, hranol v temnotě je jako kus skla. Stejně je na tom lidské energetické pole – ve tmě je pouhým přijímačem. Jestliže je pole ve VNS nebo RTS stavu, je ve stavu temnoty a z velké většiny nemůže přenášet energetické frekvence, vstupní energie z vesmíru (Tvůrčí Sílu), které by posílily a napájely lidskou rodinu směrem k transformaci. Pro jednoduchost popisuji situaci pomocí černé a bílé. Samozřejmě, že existuje mnoho odstínů šedé; avšak v záležitosti, o které se bavíme, jde jak o přijímání, tak o vysílání vyšších energií vesmíru – aby bylo dosaženo pozitivního vlivu na transformaci lidstva – musíš si vybrat cestu, jakou se dostaneš do stavu VPS a zůstaneš v něm.

Praktikování kdy-kterou-jak je volbou, která okamžitě začne posunovat tvé IHEF a řídit jeho cestu do Virového Pozitivního Stavu. Nejvytouženější Stav (zelený trojúhelník v kvadrantu 1) je gravitačním jádrem kvadrantů 1 a 2 a jde o nejmocnější pozici v celém energetickém kvadrantu, co se týká vlivu na CHEF. Jinými slovy, jsi schopen v důsledku vědomého a úmyslného praktikování kdy-kterou-jak pracovat z Nejvytouženějšího Stavu, přispívajíce svým virově-aktivním podpisem, který může ovlivnit tisíce druhých lidí, kteří také hledají cestu, jak se stát Virově Pozitivními, ačkoliv to možná vědomě nezamýšlejí.

Jiný způsob pohledu na kvadrant je představit si na něm body lidstva (viz níže).

Představ si, že každá velká tečka prezentuje 10.000 IHEF a každá malá tečka prezentuje 1.000 IHEF. Tento pohled bude představovat distribuci IHEF do CHEF. Řekněme, že tento pohled je záběrem z CHEF a že bychom mohli pořídit záběry v různém čase a sledovat, jak se lidstvo vyvíjí vzhledem k CHEF. Tyto záběry budou ukazovat, jak se lidstvo vyvíjí emočně a energeticky.

V příkladu nahoře je vidět, že distribuce IHEF má větší hustotu podél hadovité osy. To ukazuje, že lidstvo jako celek se pohybuje mezi kvadranty a pracuje více v reaktivním chování na životní události. Také si můžeš všimnout, že více IHEF je distribuováno v kvadrantech tři a čtyři, což ukazuje, že Virově Negativní – speciálně v Nejméně Vytouženém Stavu – produkují větší vliv.

Mnoho se píše a mluví o blížícím se dimenzionálním posunu. Ačkoliv to má mnoho faset, skutečný posun se přihodí energeticky napříč lidskou rodinou. Může to vypadat třeba tak, jak je ukázáno na obrázku níže, jestliže se dostatek lidí naučí jak projevovat šest ctností srdce s určitým stupněm důslednosti. Jako výsledek se zvýší počet „teček“ v Nejvytouženějším Stavu

a tím se může v širší lidské rodině přihodit posun v energetickém rozložení.

Od doby, kdy ses rozhodl praktikovat šest ctností srdce – žít ze srdce – přeměňuješ svůj energetický podpis směrem k rezonanci s kvadrantem jedna a Nejvytouženějším Stavem. Jsi součástí posunu vědomí na zemi a tak, jak se blížíš k Nejvytouženějšímu Stavu, nejsi jen součástí posunu, jsi jeho aktivační silou.

Všechno to začíná energeticky. Posun je spolu-tvůrcovství mezi Tvůrčí Silou a lidskou rodinou. Tyto dvě části spolupracují v tanci rezonance. Posun není věc, která se přihodí lidstvu; je to věc, která je spolu-tvořena lidstvem a Tvůrčí Silou.

Jak diagram dole ukazuje, naše osobní cesta může být tvarována do čtyřech směrů, které pokrývají energetický kvadrant a které můžou být použity jako praktický průvodce. Tyto čtyři směry jsou složeny ze tří tendencí mysli: Hlasů ega, Ty komplexu a Já komplexu (viz definice níže) a jedné slučivosti srdce: Ctností srdce. Velmi obecně řečeno, mají tyto směry velký vliv na jinou dimenzi struktury energetického kvadrantu.

Jak se vyvíjíme během času jednoho života a dokonce i přes makročočku mnoha životů, obvykle cestujeme kvadrantem Hlasů ega, což je naprosto sobecká orientace. Pak se pohybujeme do Ty komplexu, kde je naše pozornost zaměřena na nedostatky vnějšího světa, což může obsahovat rodinu, přátele, práci nebo společnost obecně. Dále předpokládáme pohyb po cestě, který nás zavede do Já komplexu, což je kvadrant, ve kterém si poprvé začínáme uvědomovat, že naše vnitřní jáství je základem k našemu štěstí a dobrému bytí. Konečně vstoupíme do Ctností srdce, kde začínáme naši pozornost směrovat od rozumového chápání pravdy a hledání osvícení, k aktivnějšímu praktikování projevu našich ctností srdce a jejich energií.

Mnoho z nás skáče z jednoho kvadrantu do druhého během jednoho života a jasně říkám, že neexistuje žádné předurčené pořadí. Jinými slovy, jako dítě může někdo žít v kvadrantu Ctností srdce, ve věku sedmi let začne objevovat Ty komplex. Později ve svém životě, už jako dospělý, žije převážně v kvadrantu Hlasů ega. Když dosáhne věku 30 let, může se posunout do Já komplexu a potom, z důvodu zdrcujících zkušeností, spadnout zpět do Ty komplexu. Konečně ve věku 55 let se vrátí do Já komplexu a něco v jeho vnitřním hledání znovu zažehne jeho praktikování a projevování Ctností srdce, už nikoliv jako náhodné emoce, ale jako jádro praxe, která přináší smysl do jeho života.

To je příklad toho, jak každý z nás cestuje těmito různými kvadranty a žije v nich, většinou si neuvědomujíce, jak důležitým způsobem tvarují naše IHEF příspěvky a smysl našeho života.

Energetický kvadrant je koncepční rámec, který ti pomáhá zhodnotit tvou převažující pozici a příspěvek IHEF. Můžeš udělat rychlý mentální vhled, abys procítil svou pozici v kvadrantu a někdy to lze provést dokonce i pro lidskou rodinu jako celek. Nejde o cvičení v souzení (Ty komplex), ale spíše o koncepční rámec, který umožňuje intuitivní vhled do tvého energetického vývoje.

 

 

Z nešikovnosti – pomocí praxe – přichází schopnost.

Z oddělenosti – pomocí praxe – přichází převažující pocit jednoty.

Z nevíry – pomocí praxe – přichází důkaz.

 

 

Když poprvé praktikuješ žití ze srdce, možná ucítíš neohrabanost, oddělenost a nevíru, ale to jsou jen dočasné stavy; vytrváš-li v praxi, budou nahrazeny schopností, jednotou a důkazem.

 

 

Tento český překlad spolu s dalšími texty z anglického originálního webu

http://eventtemples.com

jsou zdarma ke stažení ve formátu PDF na adrese:

http://www.chramyudalosti.cz

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz