DŠV – 6 – Návrat Boha a Bohyne – Zjednotených

DŠV – 6 – Návrat Boha a Bohyne – Zjednotených

6

NÁVRAT BOHA A BOHYNE – ZJEDNOTENÝCH

Predstavenie Lorda a Lady Atény

Lady Slnka cez Karen Danrich, Milu Sinoski
12.3.1998

 

Radi by sme vám predstavili Lorda a Lady Aténu. Lord a Lady Aténa sú mužským a ženským Stvoriteľom celého nášho Stvorenia. V ich aurickom poli sú obsiahnuté dimenzie 1 až 144. Odišli pred asi šiestimi miliónmi rokov a vrátili sa v januári 1998. Lord a Lady Aténa sa vracajú, aby vniesli rovnováhu do stvorenia, ktoré je veľmi nevyvážené. Priniesli so sebou aj opravený vzor božského ženského a mužského tela. Vracajú sa ako mocný pár, v ruke meč a štít a sú zaneprázdnení odstraňovaním členov hierarchií vo všetkých sektoroch tohoto stvorenia, ktorí sa dostali do rozporu s Božským plánom.

Aby sme lepšie pochopili prečo Lord a Lady Aténa odišli (a prednedávnom sa vrátili), odbočíme trochu do histórie, stavby a procesu vývoja nášho stvorenia. Ako sme už vraveli predtým, stvorenie v ktorom sa nachádza planéta Zem je len jedným zo 144 stvorení, z ktorých každé obsahuje 144 dimenzií. Každé stvorenie stelesňuje Logos Stvoriteľ, ktorý (kedysi) obsahoval ženskú a mužskú časť. Každý Logos zodpovedá za stelesnenie daného stvorenia a v konečnom dôsledku realizuje vývoj všetkých častí stelesneného stvorenia.

Všetkých 144 stvorení, obsiahnutých v 360 dimenziách nášho Božstva, je rozdelených do skupín po dvanástich stvoreniach s dvanástimi Logosmi Stvoriteľmi, ktorí navzájom spolupracujú pri uskutočňovaní vývoja každej 12-člennej skupiny. Každé stvorenie obsahuje jeden z jedenástich energetických modelov. Energetickým modelom nášho stvorenia je model opakovaného rozpínania a zmršťovania. Ďalších desať energetických modelov, ktoré sa nachádzajú v každej skupine dvanástich stvorení, je celkom jedinečných a majú za následok spôsob života živých tvorov, ktorý sa veľmi líši od ľudského spôsobu života. Lebo na to aby sa Logos vyvíjal(a), musí musí najprv stelesniť stvorenie s prvým energetickým modelom a zvládnuť ho. Potom sa môže presunúť do druhého modelu a zvládnuť aj ten. Takto pokračuje ďalej, pokým nezvládne všetkých jedenásť modelov. Keď logos dokonale ovláda všetkých jedenásť modelov, stelesňuje dvanásty model, ktorý je kombináciou predchádzajúcich jedenástich modelov. Keď zvládne dvanásty model, postupuje logos od stelesnenia stvorenia s dimenziami 1 – 144 a dostáva sa k ďalším možnostiam evolúcie v celom stvorení.

V dejinách nášho stvorenia (ktoré je stvorením číslo 143 a predstavuje jedenásty energetický model rozpínania a zmršťovania), náš stvoriteľ šesťkrát expandoval do hmoty a zmrštil sa späť do svetla. Súčasná situácia na Zemi je výsledkom siedmej expanzie nášho stvorenia zo svetla (alebo nehmotného) do hmoty. Prvých šesť expanzií do hmoty a zmrštení späť do svetla uskutočnil logos známy ako Lord a Lady Aténa. Po dokončení šiestej expanzie a zmrštenia, Lord a Lady Aténa postúpili z tohoto modelu a prešli stelesňovať dvanásty model v inom stvorení. Aby sme boli presní, stelesňujú stvorenie číslo 24 (ktoré zastáva dvanásty energetický model), ktoré je kombináciou modelov 1 – 11. Po ich postupe z jedenásteho modelu, bolo toto stvorenie odovzdané ďalšiemu stvoriteľovi známemu ako Lord a Lady Antankor.
Pred šiestimi miliónmi rokov presiakol dole po interdimenzionálnej ceste nový energetický model, ktorý spôsobil oddelenie mužských a ženských stránok všetkých stvorení. Po preniknutí tohoto energetického poľa do nášho stvorenia sa Lady Antankor presunula do stvorenia číslo 142 a mužská polovica stvorenia číslo 142 (známa ako Lord Mastorinator) sa nasťahovala do nášho stvorenia.

Oddelenie mužskosti a ženskosti bolo súčasťou experimentu, ktorý začal na úrovni dimenzie 4000, ktorá je Zdrojom všetkých Zdrojov a ktorého cieľom bolo zistiť aký bude mať vplyv na stvorenie posun polarít. Stvorenia ovládané len mužskou polaritou stratili ženskú schopnosť vidieť ďaleko vpred. Bez videnia ďaleko vpred stráca bytosť schopnosť vidieť budúcnosť, čo vedie k prežívaniu slobodnej vôle, v ktorej sa život zdá byť naplnený slobodou, možnosťou a náhodami. Stvorenia ovládané len ženskou polaritou strácajú schopnosť vidieť bezprostredne pred seba. Bez schopnosti vidieť bezprostredne pred seba sa môže budúcnosť dostať do stavu, že je pevná a preto nemeniteľná. To viedlo k prežívaniu absolútne neslobodnej vôle, kedy je život naplnený nedostatkom slobody a vlastného prejavenia sa a v konečnom dôsledku k nude.

Prežívanie slobodnej vôle a tomu vlastné videnie bezprostredne pred seba, prinieslo so sebou časom ďalšie problémy. Kvôli nedostatku videnia ďaleko vpred, sa mužskí stvoritelia často prepočítali v istých rozhodnutiach, pretože nedokázali správne predpovedať dôsledky. Tieto prepočítania sa viedli vo väčšine mužských stvorení so slobodnou vôľou k deštrukcii. Navyše sa deštrukcia v niektorých stvoreniach (vrátane nášho) natoľko vymkla z rúk, že nakoniec tri stvorenia vibračne upadli, t.j. zakúsili „Pád“.

Kedysi nejestvoval v žiadnom stvorení život pod úrovňou piatej dimenzie. Tri stvorenia (všetky mali dvoch mužských stvoriteľov, ktorí medzi sebou súperili) podstúpili deštrukciu v takom rozsahu, že to malo za následok pád všetkých dimenzií do väčšej hustoty, alebo hmoty, než pre akú boli tieto naše stvorenia určené. Tento pád znamenal stratu vedomia, ktorá vyústila do ďalších bojov a deštrukcie. Jedno z týchto troch stvorení sa už zrútilo do seba – do čiernej diery, čím bol zničený všetko život v ňom. Ak sa napravia a uvedú do súladu druhé dve stvorenia (z ktorých jedno je naše vlastné), získajú sa informácie potrebné na opravu tretieho padlého stvorenia.

Všetky tieto stvorenia majú spoločný problém. Všadeprítomný Boh, ktorý obsahuje všetkých 144 Stvorení sa rozhodol vyskúšať vlastný experiment. Všadeprítomný Boh sa pokúsil urýchliť vývoj tým, že umožnil určitým stvoriteľom preskočiť isté časti, alebo kroky svojho vývoja. Všetky tri stvorenia, ktoré upadli stelesňoval stvoriteľ, ktorý preskočil určité kroky svojho vývoja. Nedostatok skúseností z vývoja týchto troch stvoriteľov vyústil do nedostatočného pochopenia bezpodmienečnej lásky, čo viedlo k súpereniu, nespolupracovaniu, nepodporovaniu sa navzájom, ovládaniu, manipulácii a nakoniec k deštrukcii.
Model videnia bezprostredne pred seba neovplyvňuje len naše stvorenie. Ovplyvňuje taktiež Božstvo 360. dimenzie. Všetkých 360 dimenzií nášho Božstva podstúpilo oddelenie mužskosti a ženskosti pred zhruba štyridsiatimi miliónmi rokov. Ženská časť Božstva odišla a do nášho stvorenia sa nasťahovala mužská stránka Božstva z iného stvorenia. Títo dvaja mužskí stvoritelia za posledných štyridsať miliónov rokov spolutvoria všetkých 360 dimenzií. Dôsledkom toho naše Božstvo stratilo schopnosť vidieť ďaleko vpred, čo vyústilo do istých nesprávnych rozhodnutí, z ktorých jedným bola snaha Všadeprítomného Boha urýchliť vývoj. Okrem toho tieto dve mužské Božstvá začali medzi sebou súperiť, namiesto toho aby spolupracovali. Ženská časť nášho Božstva sa prednedávnom vrátila a napráva problémy a nesprávne predpoklady, ktoré vyvstali za posledných štyridsať miliónov rokov.

V našom stvorení pozostávajúcom zo 144 dimenzií je to práve Lord Antankor, kto postrádal potrebné skúsenosti na to, aby bol kvalifikovaný byť Logosom. Jeho nedostatok skúseností spôsobil, že títo dvaja logosi stvoritelia začali medzi sebou súperiť. Lord Mastorinator sa pokúšal riadiť toto stvorenie sám a to zapríčinilo, že sa Lord Antankor stiahol do úzadia a zostavil „Tajnú vládu“. Lord Antankor zriadil v celom stvorení “ Tajné rády“, ktorých úlohou bolo podkopávať moc Lorda Mastorinatora. „Tajné rády“ spôsobili „Pád“ tohoto stvorenia do tretej dimenzie a následnú stratu vedomia, čo umožnilo Lordovi Antankorovi štyri milióny rokov ovládať dimenzie jedna až dvanásť.

Náš kanál sa dosiaľ stretol so štyrmi hlavnými tajnými rádmi. V tretej dimenzii sa nachádza Tajný Melchizedekov rád, čo je rád vrámci Melchizedekovho rádu. Zdá sa, že Tajný Melchizedekov rád nesie zodpovednosť za „Luciferovu vzburu“ v našom vesmíre tretej dimenzie. Pred asi tromi miliónmi rokov Tajný Melchizedekov rád zosnoval ovládnutie celej ríše anjelov, ktorá zahŕňala tretiu dimenziu. V ríši anjelov neexistuje slobodná vôľa a až do tej chvíle boli riadení božskou vôľou Lorda Mastorinatora. Keď Tajný rád ovládol všetko anjelstvo v tretej dimenzii, osem anjelov (z ktorých je jeden známy ako Lucifer) sa vzbúrilo proti tomuto Rádu prehlásiac, že sa podrobia len božskej vôli Lorda Mastorinatora. Lucifer (všetci ôsmi anjeli) sa stal obetným baránkom Rádu. Rád ich začaroval, zdeformujúc ich energetické pole do takej miery, že zabudli kým boli dovtedy a stali sa „silou temna“. V dôsledku tejto deformácie skončil Lucifer (ktorý bol archanjelom udržiavajúcim až dovtedy na Zemi Tretí lúč) ako sila pôsobiaca proti stvoriteľovi našej planéty, Sanat Kumarovi. Ostatní vzbúrení anjeli sa nachádzajú na iných planétach v našom vesmíre tretej dimenzie a taktiež pôsobia proti planetárnym logosom.

Koncom decembra 1997 obdržali anjeli zviazaní s planétou Zem, nový vzor pochádzajúci z 360. dimenzie Božstva, ktorý ich oslobodil spod ovládania Tajným rádom a znova ich dostal pod vplyv božskej vôle. Okrem toho bolo napravené Luciferovo energetické pole a bolo mu pripomenuté jeho anjelské dedičstvo. Náš kanál zistil, že Lucifer je ochotný spolupracovať s ňou na uskutočnení božského plánu a na vzostupe Zeme. Často sa objavia časti z Lucifera, ktoré sa nachádzajú v genetických záznamoch jednotlivcov, ktorým robí náš kanál výklad. A Lucifer bol viac než ochotný prijať späť úlomky zo seba samého. Táto informácia je určená pre tých z vás, ktorí sa zoberajú liečením.

Možno vás prekvapí zistenie, že napravený vzor pre anjelov sa týka mužskej i ženskej polarity v anjelskej ríši. Zdá sa, že práve Tajný rád si želá, aby sme verili, že anjelská ríša je androgynická (obojpohlavná). Všetko v tomto stvorení je polarizované na mužskú a ženskú časť a má to svoju príčinu. Ženskí anjeli sú obdarení videním ďaleko vpred; mužskí anjeli videním bezprostredne pred seba. Anjeli prijímajú nový vzor, skoro tak isto ako ľudia na duchovnej ceste, ktorí prijímajú nový nový genetický materiál a nové vibrácie.

Okrem pádu „anjelov“ sa zdá byť Tajný Melchizedekov rád zodpovedný za isté skreslenie genetických vzorov tiel všetkých bytostí v tretej dimenzii. Jedným zo skreslení je strata ženskej moci. Náš kanál podrobne preskúmal celú genetickú karmu jej ľudského tela pri jeho premene na kryštalickú formu (viď Nové zasvetenie zo starého Egypta). V žiadnom zo svojich životov v ľudskom tele nenašla ani jeden genetický záznam o prevládaní ženskej formy nad mužskou, ani o hrubosti ženskej formy voči mužskej forme. Ale predsa sa dochovali mýty o takýchto udalostiach. Náš kanál sa domnieva, že tieto mýty zvečnil Rád ako ospravedlnenie pre to, že spôsobil nadradenosť mužskej vibrácie a že skreslil ženskú genetiku tak, že ženské telo stratilo moc.

Takže odkiaľ pochádza strach zo ženstva? V našom stvorení sa vyskytujú obojpohlavné bytosti. Genetika týchto bytostí, medzi ktoré sa radia Ilumináti, Šedí a Andromédania (viď Nadobudnutie zvedomenia piafem dimenzie), nepochádza z tohoto stvorenia. Zdá sa, že Tajný Brahmonov rád (rád z piatej dimenzie) vytvoril pred asi štyrmi miliónmi rokov trhlinu medzi naším a susedným stvorením.

Pred štyrmi miliónmi rokov sa v tomto stvorení nevyskytovala žiadna forma života nižšia ako v piatej dimenzii. Istá násilná, obojpohlavná rasa prenikla do nášho stvorenia cez trhlinu, napadla mierumilovnú planétu s humanoidnými bytosťami a vyvolala prvú skúsenosť násilia, mučenia, smrti a napadnutia v našom stvorení. Zdá sa, že tieto bytosti prišli z iného stvorenia, ktoré sa úplne zrútilo do seba kvôli rozsiahlej deštrukcii. Obojpohlavné rasy prichádzajúce z tohoto druhého stvorenia boli na pohľad aj vibračne viac mužské (a príbuzné mužskej humanoidnej forme) a ženská forma bola pre nich cudzia. Zdá sa, že strach z ženstva pochádza od týchto obojpohlavných rás, ktoré nemajú pôvod v našom stvorení. Okrem toho napádajúca rasa spôsobila pád tohoto stvorenia do tretej dimenzie. Ako to bolo možné?

Napádajúca rasa mučila ľudské telo, čo spôsobilo pád všetkých humanoidných civilizácií, ktoré jestvovali pred zhruba štyrmi miliónmi rokov. Planéta humanoidných bytostí, spolu s napádajúcou rasou, nebola schopná vzostúpiť do ďalšej dimenzie keď nastal čas. Namiesto toho spontánne zhorela a prestala existovať. Toto spontánne zhorenie skrútilo dole Veľké Centrálne slnko, zhodiac všetko z piatej dimenzie do tretej dimenzie, všetko z dvanástej dimenzie do piatej dimenzie, všetko z dvadsiatej piatej dimenzie do dvanástej dimenzie a oddelilo Mahatmu od Boha.

Naše stvorenie je holografické. Na to aby mohla jedna rasa napadnúť druhú, v systémoch viery oboch rás sa musí nachádzať niečo čo umožní vytvoriť takúto skúsenosť. Na to aby násilná, obojpohlavná rasa z iného stvorenia napadla mierumilovnú planétu s humanoidnou civilizáciou, v ľudských systémoch viery muselo byť niečo pokazené. Napádajúca rasa (ktorá dokázala cestovať v čase) išla späť v čase a napadla stvorenia 1 až 6, ktoré kedysi spravovali Lord a Lady Aténa. Hlavné narušenie, ktorého sa napádajúca rasa dopustila je zaznamenané v druhom stvorení, v ktorom bol uvedený do činnosti inverzný energetický model. Tento inverzný energetický model viedol v druhom stvorení po prvýkrát ku skúsenosti „smrti“. Toto sa prenieslo do súčasnosti, ovplyvnilo systémy viery humanoidnej rasy a napádajúcej rase to umožnilo zvíťaziť a vytvoriť v humanoidnej civilizácii skúsenosť smrti.

V stvoreniach jedna až šesť sa nevyskytovalo žiadne skreslenie ani problémy. Tieto stvorenia neboli nikdy uzatvorené, pretože nikdy predtým v dejinách všetkých našich 360 dimenzií žiadna rasa nenapadla iné stvorenie a neputovala späť v čase aby skreslila minulosť. Ak sa v minulosti vytvorí skreslenie, prenáša sa až do prítomnosti a ovplyvní všetko v danom stvorení.
Možno sa niektorí z vás budú pozastavovať nad tým prečo tieto informácie neboli doteraz známe. Je to z jednoduchého dôvodu. Pretože Tajné rády z početných archívov a knižníc v tomto stvorení vymazali väčšinu záznamov o dejinách. Hoci boli tieto záznamy vymazané, existuje záznam v genetike po celom stvorení. Keď sa náš kanál fyzicky transformoval na kryštalickú formu, všetky záznamy zaznamenané v ľudskej genetike (z ktorých väčšina nebola predtým známa) vyplávali na povrch aby ich bolo možné prečítať a všetku karmu, ktorá s nimi súvisí bolo možné uvoľniť. Bytosti z vysokých úrovní, ktoré zostúpili do tohoto stvorenia aby pomáhali pri náprave súčasných problémov, ktoré sú vlastné tomuto stvoreniu, vedeli, že všetky záznamy sú zachytené vo všetkých živých bytostiach. Vedeli, že celé dejiny, ktoré boli vymazané alebo skreslené, sa obnovia po zmene našej genetickej štruktúry.

Videli sme, že história sa opakuje. Mnohí písali o schopnostiach cestovania časom rasy známej ako Šedí, ktorí (rovnako ako ich predkovia) sa zaplietli do ovplyvňovania udalostí v čase tak, aby ich prispôsobili svojmu skreslenému pohľadu na život a pokúsili sa liečiť problémy vlastnej civilizácie. Takéto schopnosti cestovania časom, po plnom stelesnení nového vzoru pre súčasnú civilizáciu a toto stvorenie, už nebudú povolené – aspoň pokým daná rasa nepreukáže, že sa prekročila hranice potreby manipulovať minulosť.

Za skreslenie tohoto stvorenie sú zodpovedné aj ďalšie dva tajné rády. Tieto ďalšie dva tajné rády sú známe ako „Tajný Mackeyov rád“ a „Tajný Thothov rád“. Oba tieto rády sú rádmi z piatej dimenzie zdá sa, že nesú zodpovednosť za skreslenie genetiky tela v piatej dimenzii takým spôsobom, že sa stratila moc ženstva. Okrem toho mnohé vojny, ktoré sa udiali za posledné štyri milióny rokov medzi galaxiami piatej dimenzie, boli spôsobené týmito dvoma rádmi. Mnohí členovia oboch týchto rádov boli rozladení z nového vzoru, ktorý prijal náš kanál, keď bolo stelesnené ženstvo z 360 dimenzie nášho Božstva, pretože to obnovilo stratenú moc ženstva.

Náš kanál zistil, že tieto rády pôsobia často rozvratne prostredníctvom mnohých rás z piatej dimenzie, ako sú napríklad Síriania a Andromédania. V dôsledku toho prerušila spojenie s týmito rasami. Náš kanál spozoroval, že mnohé rasy sú tu s vlastným programom, ktorý nie je spriaznený s Božským plánom ani s Lady Gaiou (vedomím Matky Zeme). V dôsledku toho v Šambale vzniklo rozhodnutie, že ľudstvo, národy Vnútornej Zeme, spoločenstvá delfínov a veľrýb, kráľovstvá rastlín, zvierat a minerálov, prevezmú plnú zodpovednosť za svoj vlastný genetický vývin do piatej dimenzie. Rasy z iných galaxií sa môžu prizerať, ale nie zasahovať – jedine ak by o to boli požiadané.

Kvôli deformáciám, ktoré prenikli do stvorení, ktoré boli kedysi pod vládou Lorda a Lady Atény, Lord a Lady Aténa sa prednedávnom vrátili, aby napravili škodu spôsobenú súperiacimi Logosmi Stvoriteľmi a skupinou rás, ktoré prišli z iného stvorenia. V januári 1998 Lord a Lady Aténa odvolali oboch Logosov Stvoriteľov a sami sa ujali vlády. Lady Aténa zbavila moci všetky Tajné rády, zo záznamov Akaše odstránila informácie, ktoré boli do nich zanesené podvratnými aktivitami a odsúdila všetky duše, ktoré boli do toho zapletené na 100 000-ročnú karanténu, po ktorej budú musieť všetky začať od začiatku svoj vývoj v tretej dimenzii. Sú to ťažké tresty, ale duše ktorých sa to týka sa vyvinuli bez toho aby prijali lásku a súcit, čo v našom Stvorení zachovalo strach, násilie a vojny. Ak chceme priniesť mier nielen na Zem, ale do všetkých 144 dimenzií nášho stvorenia, potom sa to musí napraviť.

Po svojom nástupe k moci urobili Lord a Lady Aténa aj veľa iných zmien. Každý člen ľubovoľnej hierarchie, ktorý nie je spriaznený s novým vzorom, ktorý Lord a Lady Aténa predurčili na ukotvenie, je rýchle odstraňovaný zo svojho postu. Lord a Lady Aténa taktiež pomáhajú pri ukotvovaní napraveného vzoru pre podobu ľudskej genetiky tu na Zemi. Prednedávnom sa náš kanál dostal do knižnice s informáciami spred štyroch miliónov rokov, ktorá bola nedotknutá a nachádzali sa v nej informácie týkajúce sa humanoidnej genetickej stavby pred pádom. Spolu s mnohými ďalšími majstrami genetikmi inkarnovanými v rozmanitých telách na Zemi, mala veľa práce s prekladom týchto informácií do spracovateľnej štvordimenzionálnej formy, aby sa v rámci prípravy na vzostup Zeme a ľudstva pomohlo pri náprave terajších genetických anomálií ľudí.

Srdečne vítame Lorda a Lady Aténu a ďakujeme im za to, že sa vrátili aby opravili naše stvorenie. Lord a Lady Aténa chcú aby naši čitatelia vedeli, že môžu na nich zavolať v meditácii, alebo v spánku kvôli pomoci pri osobnom duchovnom vývoji a kvôli nasmerovaniu a duševnému účelu na Zemi. Lord a Lady Aténa si prehliadajú božský plán pre Zem a jej Vzostup a taktiež účel každého z nás v tomto pláne. Udiali sa už mnohé zmeny a v budúcnosti sa udeje oveľa viac úprav. Odporúčame všetkým ľuďom neustrnúť a uznať každú zmenu, ktorá by mohla byť nevyhnutná na ich ceste, keďže tieto úpravy sa finalizujú.

Poznámka na záver: Mimo Zeme nejestvuje čas. Zmeny, o ktorých sa vravelo sú zo skúseností nášho kanála. Na Zemi sú v súčasnosti inkarnovaní mnohí, ktorí pokračujú v spolupráci so starou hierarchiou a v rámci ich osobného vývinu sú tieto bytosti stále prítomné a nápomocné. Po stelesnení zvedomenia piatej dimenzie náš kanál zistil, že spojenie so starou hierarchiou neslúži jej osobnému vývinu a požiadala o pomoc tých, ktorí boli viac spriaznení s jej pravdou. Naším želaním je predstaviť tieto úžasné bytosti na pomoc tým z vás, ktorí v nadchádzajúcich rokoch nadobudnú zvedomenie piatej dimenzie.

Chceme sa podeliť o informácie o niektorých skresleniach energetického toku, ktoré zistil náš kanál vo svojom vlastnom stelesnení pri novom kódovaní RNA/DNA. Nový vzor vyvierajúci z Božstva v 360-ej dimenzii spôsobuje posun v energetickom toku celého tela človeka a taktiež v samotnej DNA. Ako už bolo uvedené v jednej z predchádzajúcich kapitol, výmena polarít v dimenzii 4000 spôsobila špirálovitý tok energie. Špirála vyvierajúca z mužského energetického poľa sa zatáča proti smeru hodinových ručičiek. Špirála ktorá vyviera zo ženského energetického poľa sa zatáča v smere hodinových ručičiek. Špirála orientovaná proti smeru hodinových ručičiek umožňuje prežívanie slobodnej vôle a špirála orientovaná v smere hodinových ručičiek vedie ku skúsenosti absolútne neslobodnej vôle. Nový vzor úplne odstraňuje špirálu a umožňuje energii prúdiť priamo hore a dolu. Energetický model prúdenia priamo hore a dolu, prináša skôr skúsenosť spolutvorenia s Bohom ako slobodná vôľa versus neslobodná vôľa.

Spolutvorenie je proces v ktorom sa vyššie ja človeka riadi spoza hraníc času a stelesnenie sa riadi z vnútra času. Z vnútra času nie je možné aby stelesnenie videlo všetko to čo vidí duša keď sa nachádza mimo čas. Takisto nie je možné aby duša videla to čo vidí stelesnenie keď sa nachádza vo vnútri času. Oba konce slučky sú v procese spolutvorenia rovnako dôležité a spolutvorenie sa úspešne uskutoční práve skrze deľbu informácií. Ku spolutvoreniu nemôže prísť pokým sa človek naplno nechopí svojej rovnosti s Bohom. Všetky časti Boha sú rovnako hodnotné a dôležité, či už sú z vnútra času alebo spoza hraníc času. Na porovnanie, skúsenosť slobodnej vôle zanechala všetkých z vnútra času bez akéhokoľvek vedenia a s pocitom „odlúčenosti od Boha“. Ak je niekto odlúčený od Boha cíti sa „menším než“ Boh. Skúsenosť absolútne neslobodnej vôle zanechá tých ktorí sú vo vnútri času pod absolútnym vedením a s pocitom, že sú „zakrytí Bohom“. Ak je niekto“zakrytý Bohom“, cíti sa byť „viac než“ Boh. Celé stvorenie sa naučilo všetko čo sa potrebovalo naučiť z tohoto experimentu „slobodnej vôle“ a „absolútne neslobodnej vôle“ a my všetci sa vraciame k modelu spolutvorenia.

Na stelesnenie stavu spolutvorenia musí byť integrovaných 1 024 reťazcov DNA a telo musí byť úplne transformované na kryštalickú formu. Nechceme opakovať to čo je napísané inde a preto ak chcete viac informácií o procese stelesnenia 1 024 reťazcov DNA a nadobudnutia kryštalickej bunečnej štruktúry, odporúčame vám aby ste vyhľadali články Nové zasvetenie zo starého Egypta a Nadobudnutie zvedomenia piafem dimenzie. Počas stelesňovania 1 024 reťazcov DNA náš kanál zistil, že nový genetický materiál a napravený vzor vyvolali narovnanie špirálovitých energetických systémov v jej stelesnení.

Kundalíny, ktorá je recyklujúcim energetickým systémom tela, je jedným z najmocnejších energetických systémov, ktoré máme v ľudskej forme. Energia kundalíny je ako oheň ktorý môže byť prerušený bolesťou, hnevom, strachom, modelmi založenými na strachu, entitami a mentálnymi šnúrami, ktoré sa dostali do energetického poľa človeka. Cesty kundalíny prebiehajú pozdĺž chrbtice nahor, vystupujú na vrchole hlavy podobne ako fontána, potom sa obtáča okolo aurického poľa a znova vchádza do chrbtice v čakre koreňa (t.j. v základnej – prvej čakre). Existujú aj ďalšie kanály, ktoré vedú nahor nohami, trupom a dole rukami. Kundalíny omladzuje telo takým spôsobom, že po plnej obnove pôvodného vzoru, telo potrebuje menej spánku. Náš kanál ešte potrebuje spať, niekedy desať až dvanásť hodín. Je to jednoducho preto, že väčšina opravných činností na jej stelesnení sa odohráva počas spánku, pretože je to menej bolestivé. Akonáhle úplne dokončí svoje genetické prekódovanie predpokladáme, že nebude musieť spať viac než 2 až 3 hodiny denne. Poškodenie energetického systému kundalíny spôsobilo skrátenie priemernej dĺžky života ľudí z päťsto rokov na menej než storočie, ako je tomu teraz a vyžiadalo si veľa hodín spánku na obnovu tela.
V priebehu procesu vzostupu sa zapaľuje kundalíny, čo trojrozmernému dopravnému prostriedku umožňuje „vzplanúť“, tak aby mohlo vedomie vstúpiť do dopravného prostriedku v piatej dimenzii. V našej súčasnej genetike sa kundalíny (ktorá sa podobá veľkému zväzku hadíc) špirálovite vinie medzi siedmimi hlavnými čakrovými centrami. Špirálovitý tok energie nie je dostatočný, keďže väčšina energie idúcej hore chrbticou sa zachytí v zákrutách kundalíny. Navyše by bolo skutočne veľmi bolestivé prechádzať zo štvrtej do piatej dimenzie s terajšou špirálovitou kundalíny, pretože presun tela z jednej dimenzie do ďalšej by si vyžadoval o tridsať percent viac energie. A oblasti s prebytkom energie – v ktorých by sa energia usádzala, by mohli v danej časti tela spôsobovať bolesť. Výsledkom je, že nám nový vzor pomáha pri narovnávaní kundalíny tak aby zväzok hadíc prebiehal pozdĺž chrbtice.
Špirálovitosť kundalíny má takisto zaujímavé spoločenské dôsledky. Špirálovitá kundalíny vyhradzuje isté vlastnosti osobnosti do fyzickej reality človeka a iné do jeho nevedomej reality. Ak sa špirála približuje k prednej časti tela, vloha (zručnosť) sa vyskytuje vo fyzickej realite človeka. Ak špirála smeruje ku chrbtu, vloha sa nachádza v nevedomej realite človeka. Pokrútenie medzi prvou a druhou čakrou má za následok človeka, ktorý môže mať veľmi dobrú zručnosť v otázke prežitia, alebo má schopnosť cítiť pocity, ale nikdy oboje. Pokrútenie medzi druhou a treťou čakrou dovoľuje človeku oplývať citmi, alebo silou, ale nikdy oboje. Pokrútenie medzi treťou a štvrtou čakrou dovoľuje človeku mať moc, alebo milovať, ale nikdy oboje. Pokrútenie medzi štvrtou a piatou čakrou dovoľuje človeku mať schopnosť tvorivého vyjadrovania sa alebo videnie (predstavivosť), ale nikdy oboje. A konečne pokrútenie medzi šiestou a siedmou čakrou dovoľuje človeku mať videnie (predstavivosť) alebo poznanie, ale nikdy oboje.

Špirálovitá kundalíny polarizuje jednotlivcov tak, že sú buď emocionálni, milujúci a vizionárski, alebo mocní, naplnení tvorivým sebavyjadrením a inteligentní. To vedie ku skúsenosti moci, ktorá je zbavená lásky a naopak láske, ktorá je zbavená moci. Po vyrovnaní kundalíny je možná integrácia oboch polarít, čo umožňuje aby na Zemi opäť prevládala skúsenosť moci spočívajúcej na bezpodmienečnej láske. Pre zasvätencov to znamená tiež, že môžu vlastniť a byť zmocnení vo všetkých aspektoch svojej osobnosti tak, aby naplnili svoj duševný účel a osud na Zemi.

Okrem špirálovitosti kundalíny objavil náš kanál veľké energetické trhliny medzi pravou a ľavou stranou jej stelesnenia. Pravá strana je mužskou a ľavá ženskou stranou človeka. Trhlina medzi mužskosťou a ženskosťou spôsobuje, že tieto dve naše časti súperia miesto toho aby sa vzájomne podporovali, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje v našom vonkajšom svete vo forme súperenia medzi mužmi a ženami. Táto trhlina je dôsledkom dvoch špirálovitých energetických polí (ženská strana, ktorá prúdi v smere hodinových ručičiek a mužská strana, ktorá prúdi proti smeru hodinových ručičiek) medzi ktorými vznikajú medzery, čo ústi do trhliny medzi týmito dvoma stranami tela (alebo vnútorná mužskosť a vnútorná ženskosť). Pri liečbe tejto trhliny a narovnávaní špirálovitej energie, náš kanál vo svojom každodennom živote a vo svojom vnútri prežíval stále menšie a menšie súperenie s opačným pohlavím.

Okrem trhliny medzi dvoma stranami tela (ktorá spôsobuje súperenie medzi pohlaviami), náš kanál spozoroval trhlinu v špirálach prechádzajúcich oboma stranami jej tela. Táto trhlina sa tiahne dole stredom oboch špirál idúcich dole ľavou alebo pravou stranou tela. Zdá sa, že táto trhlina tam bola umiestnená Tajným Melchizedekovým rádom, ktorý chcel aby ženy medzi sebou súperili a takisto aby medzi sebou súperili muži. Možno sa divíte ako vieme, že je za týmito dvoma trhlinami Tajný Melzchizedekov rád. Je to jednoducho preto, lebo v trhline sa nachádza stopa ich energie, pretože boli predovšetkým zodpovední za jeho vytvorenie. Ľudia sa bežne domnievajú, že existuje súkromie, alebo že je možné udržať tajomstvá. Všetko čo bolo niekedy vykonané je niekde zaznamenané. Okrem toho tí z vás, ktorí sa vydali na duchovnú cestu sú sledovaní pozornejšie ako si dokážete predstaviť. A to nielen Majstrami Duchovnej hierarchie, ale mnohými rasami zo vzdialených aj blízkych galaxií, ktoré prišli pozorovať Zem a ľudstvo pri ich vzostupe. Pre mnohých, ktorí nás pozorujú sme najzaujímavejšou a neprerušovanou ságou a seriálom.

Trhlina uprostred ženskej strany človeka spôsobuje súperenie medzi ženami. Ženy ktoré sa narodili na tej istej strane trhliny sa okamžite spriatelia. Z tých žien, ktoré sa narodili na opačných stranách trhliny sú razom nepriatelia. Po vyliečení trhliny je možné nesúperenie a pravá spolupráca medzi všetkými ženami. Trhlina uprostred mužskej strany človeka spôsobuje súperenie medzi mužmi a platí tu to isté ako v prípade žien. Po vyliečení trhliny je možné nesúperenie a pravá spolupráca medzi všetkými mužmi.

Kundalíny súvisí tiež so siedmimi hlavnými zakorenenými obavami, ktoré sú u ľudstva obvyklé. Sedem zakorenených obáv súvisí so siedmimi hlavnými čakrovými centrami nášho pôvodného čakrového systému pred siedmym duchovným zasvätením. Všetci nosíme v sebe aspekt zo všetkých siedmich zakorenených obáv, ale jedna vždy dominuje. Dominantná zakorenená obava je hlavným emocionálnym problémom, ktorý v rôznej miere musí spracovať každý zasvätenec v priebehu procesu vzostupu. Energeticky je každé čakrové centrum, ktoré v sebe zväzuje kundalíny (podobne ako zauzlené klbko nití), centrom kde sa nachádza hlavná zakorenená obava. V prípade nášho kanála to bola srdcová čakra a väčšina jej fyzickej a emocionálnej bolesti nastávala na zadnej strane srdca, medzi lopatkami. Po narovnaní tejto zauzlenej oblasti sa bolesť definitívne zmiernila, spolu so zakorenenou obavou. Odbočíme k podstate zakorenených obáv. Každá zakorenená obava predstavuje dar, ktorý sa po prestúpení obavy samotnej, môže ponúknuť ľudstvu.

Ak sa zakorenená obava človeka nachádza v čakre koreňa (ktorá sa nachádza na spodnej časti chrbtice), obava sa týka prežitia. Táto zakorenená obava sa často prejavuje v túžbe opustiť Zem napríklad samovražednými sklonmi, alebo vo viere, že niekde inde „je tráva zelenšia“. Názor „Keby som len žil v Kansase, bol by som šťastnejší“ je znakom zakorenenej obavy v prvej čakre. Zakorenená obava prvej čakry sa vzťahuje k prvému lúču, ktorý je červený a spôsobuje „zrod života“. Červený lúč ovláda pionierov, ktorí razia cestu vpred, vytvárajú nové cesty a vymýšľajú nové technológie. V rámci druhej polarity tohoto lúča sa jednotlivec stáva pustovníkom, ktorý žije v strachu z každého a všetkého. Darom jednotlivca so zakorenenou obavou v prvej čakre je dar žitia v danej chvíli v úplnej radosti nech robia čokoľvek a sú s kýmkoľvek. V absolútnej radosti z danej chvíle, ľudia so zakorenenou obavou v prvej čakre privedú ku zrodu novú civilizáciu na Zemi tým, že prerazia s novými technológiami a prestavajú staré systémy tak, aby vyhovovali novej paradigme piatej dimenzie.
Ak je zakorenená obava človeka zviazaná s druhou čakrou (ktorá sa nachádza v panvovej oblasti), obava sa týka emócií a sexuality. Táto zakorenená obava sa často prejavuje u ľudí, ktorí sú nadmieru emotívni alebo sexuálni, alebo v protiklade k tomu sa dokonale ovládajú alebo sú frigidní. Druhú čakru ovláda druhý lúč, ktorý má modrú farbu a prináša „do života systém“. Ľuďmi druhého lúča sú tí, ktorí napomáhajú zachovávať poriadok, ako napríklad účtovníci, právni zástupcovia a vládni činitelia. Dar spätý so zakorenenou obavou v druhej čakre sa nazýva „sexuálny kanál“. Panva mužského aj ženského tela má schopnosť channelovať energie s veľmi vysokými vibráciami ktoré slúžia vodcovstvu, vláde a tvoreniu. Opravený vzor pre panvu v kryštalickej forme obsahuje kryštál s 512 stenami, ktorý sa má využívať pri verejnom prejave alebo tvorení. Pred pádom, ktorý sa udial pred štyrmi miliónmi rokov, sa pôrod neodohrával fyzicky cez lono. Narodenie sa dialo prostredníctvom muža a ženy, ktorí udržiavali také energetické pole aby mohla zostúpiť do tela iná duša. Muži a ženy mohli zrodiť nielen humanoidné dieťa, ale hocijakého iného tvora pre ktorého sa rozhodli, alebo ktorého si predstavili. Dar verejného prejavu alebo tvorenia je taktiež darom vychádzajúcim zo zakorenenej obavy v druhej čakre.

Ak je zakorenená obava zviazaná s treťou čakrou (ktorá sa nachádza v oblasti pupka), obava sa týka moci. Táto základná obava sa často prejavuje u ľudí, ktorí kolíšu medzi prehnanou snahou ovládať a rýchlym zbavením sa vlády. Súčasťou tejto zakorenenej obavy môže byť taktiež manipulácia a podvratný spôsob správania. Znakom jednotlivca so zakorenenou obavou v tretej čakre je predstava „Keby len Zuzka spravila to čo chcem, potom by som bol šťastný“. Tretiu čakru ovláda tretí lúč, ktorý má oranžovú farbu a vnáša „do života múdrosť“. Ľuďmi tretieho lúča sú naši politici, byrokrati a prezidenti. So zakorenenou obavou v tretej čakre je spojený dar správneho používania moci, ktorá spočíva na bezpodmienečnej láske. Tí ktorí stelesňujú správne používanie moci sú našimi budúcimi vodcami, ktorí na základe bezpodmienečnej lásky a spolupráce budú riadiť veľké masy ľudí, národy a organizácie.
Ak je zakorenená obava človeka zviazaná so štvrtou čakrou (ktorá sa nachádza v oblasti srdca), obava sa týka lásky a vzájomných vzťahov. Táto zakorenená obava sa často prejavuje vo vyhľadávaní romantických stretnutí, skúsenosti neopätovanej lásky a viere, že láska sa nachádza mimo neho samého (nej samej). Znakom jednotlivca so zakorenenou obavou vo štvrtej čakre je predstava „Keby som si len mohla pripútať Jozefa, potom by som bola šťastná“. Zakorenenú obavu štvrtej čakry ovláda štvrtý lúč, ktorý má zelenú farbu a vnáša „do života harmóniu“. Ľuďmi štvrtého lúča sú naši liečitelia, lekári, šamani a šamanky. So zakorenenou obavou vo štvrtej čakre je spojený dar lásky. Náš kanál stelesňuje liek lásky. Má dar otvoriť srdcia všetkých, ktorí navštevujú jej kurzy, alebo s ňou spolupracujú. Tí ktorí prekonajú zakorenenú obavu v štvrtej čakre, budú zavádzať nové formy vzťahov medzi rovnocennými partnermi a učiť ostatných paradigmu piatej dimenzie pre manželstvo, rodinu a božský zväzok.

Ak je zakorenená obava človeka zviazaná s piatou čakrou (ktorá sa nachádza v oblasti krku), obava sa týka tvorivosti a sebavyjadrenia. Táto zakorenená obava sa často prejavuje v plnom tvorivom sebavyjadrení, v ktorom je jednotlivec schopný veľkých umeleckých výkonov, ako napríklad písanie, alebo maľovanie. Opačným extrémom je človek ktorý premýšľa nad množstvom tvorivých príležitostí, ale nikdy ich nedotiahne do konca a nevykoná žiadnu zo svojich predstáv. Zakorenenú obavu v piatej čakre ovláda piaty lúč, ktorý má fuchsiovú farbu a vnáša „do života tvorivosť“. Ľuďmi piateho lúča sú naši maliari, hudobníci, tanečníci, herci a herečky. So zakorenenou obavou v piatej čakre je spojený dar neobmedzeného tvorivého a komunikačného potenciálu. Oblasť piatej čakry je takisto kľúčovým energetickým bodom channelingu. Keď náš kanál učí, alebo píše, bytosti z vysokých úrovní (často až z dimenzie 800) znižujú svoje vibrácie aby prostredníctvom nej mohli komunikovať. Schopnosť channelovať zo zdrojov z vysokých úrovní je darom, ktorý v nadchádzajúcich rokoch pozdvihne duchovné učenie, tvorivé umelecké snahy, vzdelávanie a všetky úrovne vedenia.

Ak je zakorenená obava človeka zviazaná so šiestou čakrou (ktorá sa nachádza v strede hlavy), obava sa týka vizionárskych schopností. Táto zakorenená obava sa často prejavuje u ľudí, ktorí všetko vidia, ale boja sa oznámiť to čo vidia až po opačný extrém, t.j. ľudí ktorí sa úplne vzdávajú schopnosti vidieť, pretože sa boja, že budú potrestaní za to čo vidia. Šiestu čakru ovláda šiesty lúč, ktorý má vibračne žltú farbu a prináša „do života predstavivosť“. Ľudia šiesteho lúča sú vizionári, jasnovidci a liečitelia. Dar spojený so šiestym lúčom je v tradíciách domorodých národov známy ako „Moc mudrca“ („Owl Medicine“), alebo dar videnia všetkých vecí, vrátane temnej stránky človeka. Práve naše vizionárske schopnosti, zvlášť schopnosti vidieť budúcnosť, sa v našom stvorení stratili. Naši vizionári sú nutní na to aby nás viedli do budúcnosti, ktorá zodpovedá božskému plánu. Sú to vizionári z iných galaxií, ktorí riadia vládne orgány svojich civilizácií tak, aby bola civilizácia vedená smerom, ktorý je v súlade s božským plánom. Vizionári budú v budúcnosti zastávať úlohu riadenia všetkých vedúcich a vládnych orgánov civilizácie na Zemi.

Ak je zakorenená obava človeka zviazaná so siedmou čakrou (ktorá sa nachádza na vrchu hlavy), obava sa týka poznania. Táto zakorenená obava sa často prejavuje u ľudí, ktorí si myslia, že vedia všetko a z toho dôvodu sa stali arogantnými, až po opačný extrém, t.j. ľudí ktorí neustále hľadajú poznanie mimo seba samých, pretože sa domnievajú, že nevedia dosť. Siedmu čakru ovláda siedmy lúč, ktorý má fialovú farbu a prináša „do života poznanie“. Ľudia siedmeho lúča sú naši naši duchovní učitelia a vodcovia. So zakorenenou obavou v siedmej čakre je spojený dar neobmedzeného poznania za účelmi výuky, technického rozvoja a duchovného vodcovstva.

V procese integrácie zakorenenej obavy sa môže v živote zasvätenca začať prejavovať dar s ňou spojený a v rozhodujúcej miere ovplyvňovať všetko a každého s kým príde do styku. Každý jednotlivec zlučuje všetkých sedem darov, z ktorých jeden je dominantný. Keď každý z nás stelesní svoj dar (a celý svoj potenciál), budeme môcť najlepším spôsobom prispieť k rozvoju a vývoju celého ľudstva. Nie každý je obdarovaný rovnako. Každý z nás má nejaký kamienok z mozaiky – kúsok koláča. Pri našej spolupráci a podelení sa so svojimi darmi (zjednotení sa do duchovných organizácií), sme schopní ovplyvniť davy a prebudiť nevedomé masy. Nemohol by to však urobiť niekto sám. Vyžaduje si to všetkých a každého z nás, aby sme sa každý svojim spôsobom zúčastnili, prispievajúc svojim jedinečným a mimoriadnym darom.
Prosíme vás aby ste zahrali svoju úlohu v dráme odohrávajúcej sa tu na Zemi. Vedzte prosím, že vás milujeme a podporujeme na každom kroku cesty.

Kým sa stretneme nabudúce, buďte všetci požehnaní na vašej ceste. Namaste.

 

 

 

6. Dosažení osvobození: Integrováni šestnácti úrovní reality.

 

Lady Slunce prostřednictvím Karen Danrich, Míla Sinoski

 

2. dubna 1998

Rádi bychom objasnili každou ze šestnácti úrovní reality, na které každý průměrný člověk se dvěma řetězci DNA současně tvoří. Mnoho komunikačních kanálů přináší všeobecné informace o skutečnosti, že existují paralelní úrovně reality, které každý člověk prožívá. Rádi bychom šli trochu do hloubky při objasňování podstaty každé z těchto úrovní, jak jsou jejich manifestace vzájemně propojené a co na nich každý iniciát může očekávat v průběhu svého vzestupu. Každá z těchto šestnácti úrovní reality musí být kompletně integrována, aby iniciát dokončil zasvěcení 1024 a dosáhl stavu, kterému se říká „Kompletní osvobození“. (Není naším přáním detailně zde popsat iniciační proces. Toto téma již pokrývají předchozí kapitoly a proto doporučujeme, aby jste se s tímto materiálem seznámili.)

Lidská tělesná forma do které se na Zemi inkarnuje v období posledních 10 000 letech, je fragmentovaná do šestnácti úrovní reality. Fragmentace je důsledek „pádů“, které zanechaly lidskou tělesnou formu pouze se dvěma řetězci DNA. Každá úroveň reality obsahuje buď fyzické, nebo nefyzické ztělesnění s kompletní životním scénářem, který se souběžně zaznamenává. Na každé úrovni prožívá patřičné ztělesnění svoji vlastní tvorbu, přátele i nepřátele, rodinu, zaměstnání, hmotné statky, investice, a konečně i karmický tanec života a probíhající dramata. Každá úroveň je v podstatě kompletní oddělený život se všemi citovými vzpomínkami z prožitých životních dramat.

Každá ze šestnácti úrovní funguje jako protiváha jedné, nebo více úrovní, aby byla zachována rovnováha polarit v daném ztělesnění a inkarnaci. Například, když jste nesmírně bohatí na fyzické úrovni ztělesnění, prožíváte současně extrémní chudobu a bezdomovectví na jiné paralelní úrovni fyzického vtělení.  Když máte výrazné charakterové rysy, například, jste-li velmi družní a společenští na fyzické úrovni, prožíváte současně extrémní opuštěnost a téměř poustevnický život na jiné paralelní fyzické úrovni reality. Když na fyzické úrovni prožíváte úspěšné vztahy a šťastné manželství, vytváříte současně na paralelní úrovni řadu neúspěšných vztahů (nebo nevytváříte vůbec žádný vztah). Každá ze šestnácti úrovní reality funguje jako protiváha různých prožívaných extrémů na fyzické úrovni vtělení a tak udržuje vyrovnanou hladinu energií při tvorbě každé lidské bytosti.

Každá úroveň je rozškatulkovaná a oddělená, takže každý člověk má velmi málo vzpomínek na cokoliv jiného než na to, co se týká stávající fyzické úrovně stvoření. Každá z těchto šestnácti úrovní je prožívána a zaznamenávána během spánku, ale po probuzení si již na ni nevzpomenete. Většina lidí prožívá zbývajících patnáct úrovní reality pouze v období nejhlubšího spánku. Vyjímku tvoří pouze schizofrenici, jak jsou označováni současnými psychologickými profesionály. Schizofrenik má schopnost vědomě prožívat své snění. Zmatek, který z toho schizofrenici prožívají je důsledek skutečnosti, že současně prožívají šestnáct životů. Náš komunikační kanál Míla měla mnoho úspěšných zásahů u lidí, kteří jsou označováni jako schizofrenici tím, že jim uzavřela prostupy mezi jednotlivými úrovněmi reality a tak jim umožnila oddělit fyzickou úroveň od alternativních úrovní reality. Náš komunikační kanál Míla se narodila s vrozenou schopností vědomě prožívat své sny a od narození měla otevřené prostupy do všech šestnácti úrovní reality a tak pochopila dilema těch, kteří je taktéž vědomě prožívají, ale nerozumí co jsou a jak jsou vytvořené. Předáváme vám tyto informace, aby ti, kteří jsou léčitelé, mohli požadovat uzavření prostupů do ostatních realit pro ty pacienty, kteří trpí schizofrenií.

V tradičních přírodních společenstvích se lidé trpící schizofrenií často stávali šamany kmene. Šaman měl přístup do ostatních úrovní reality za účelem léčení případů, které neměly svůj původ ve fyzické realitě. Šaman měl schopnost vědomého snění ne jen na svých vlastních šestnácti úrovních reality, ale i ve snění druhých. Proto byl schopen opravit příčinu nemoci nebo problému, který způsobovalo něco v jiné paralelní úrovni reality jeho pacientů.

Mnoho halucinogenních drog (jako třeba peyotl), otevírá prostupy do paralelních úrovní reality těm, kteří spolknou jejich substanci. U přírodních národů byly tyto substance využívány pro spirituální zkoumání a léčení. Cesta, která nastala důsledkem pozření peyotlu, byla považována za posvátnou a iniciát dosáhl přístup k manifestacím na ostatních úrovních reality, které se vztahovaly k jeho blokům, chorobám, nebo problémům na fyzické úrovni, aby je mohl pročistit. Ti, kteří tyto substance používali pro posvátné účely byli vždy vedeni duchem, čili medicínou stojící za peyotlem, spolu se Stvořitelem, aby byla zajištěna bezpečná a produktivní cesta. Ti, kteří tyto halucinogenní substance používají pro zábavu, nebo když tomu nevěří, zažívají prohloubení chorob a úbytek životní síly, protože síly temna (jako třeba Ilumináti) využívají tyto substance k odčerpávání životní síly, neboli čchi od toho, kdo je použije. Jsou-li použité k posvátnému záměru, medicína a Stvořitel brání silám temna v zasahování do účelu cesty a to má za následek obnovení energetického pole místo jeho oslabení (více o Iluminátech se píše v kapitole Dosažení vědomí 5. dimenze.)

Náš komunikační kanál Míla zjistila, že záměr stojící za každou zkušeností ovlivňuje výsledek. Též se naučila, že existuje „medicína“ za každou živou věcí na Zemi. Tabák obsahuje medicínu modlitby a požehnání. Když kouříte z radosti ze života ( a se záměrem děkovat Stvořiteli za vše co dostáváte), nemá prožitek z kouření negativní dopad na vaše tělo, protože Stvořitel a medicína tabáku blokují takové poškození. Mnohokrát náš komunikační kanál Míla radila kuřákům aby zahodili cigarety, koupili si opravdickou fajfku a pravý tabák a kouřili pro radost a posvátnost života a děkovali Stvořiteli za vše, co mají. Tímto způsobem je odstraněna závislost a substance je využita k posvátnému účelu. Alkohol obsahuje též medicínu, medicínu oslavy. Náš komunikační kanál Míla byla v minulosti závislá na alkoholu. Rychle pochopila, že když vypije sklenku vína se záměrem oslavy a radosti ze života a s díky Stvořiteli, dostane se pouze do krásného euforického stavu a nedostaví se žádné příznaky opilosti. Oceňováním posvátnosti všeho živého a pitím pouze při příležitostech oslavy, byla její závislost odstraněna.

Na fyzické úrovni neexistuje nic, co by nebylo vytvořeno beze smyslu, medicíny, nebo bez důvodu. A neexistuje nic, co by nebylo součástí Boha, Bohyně, Všeho Co Je. Míla měla pochybnosti o určitých stravovacích zvyklostech, jak vlastních, tak i ostatních lidí, včetně konzumace živočišných produktů. Když ukončila svoji šestnáctou iniciaci, šla se svým pětiletým synem na večeři a Stvořitel našeho stvoření (Lord Aténa) ji doporučil, aby si objednala feferonkovou pizu a snědla ji. Řekl ji, že feferonky na její pize jsou Jeho součástí a proto ji nemohou nijak ublížit. Všechny zážitky s nemocemi jsou odrazem nedostatku ocenění, které člověk má ke svému vlastnímu vtělení a k veškerému životu. Jakmile ztělesníme čest a obnovíme posvátnost ve všech zkušenostech, nemoci, závislosti a posuzování, které převládají u většiny lidstva se stanou zkušeností minulosti.

Náš komunikační kanál Míla objevila, že existuje vědomí, čili duch, nejen za všemi živými, ale i za všemi neživými věcmi, jako jsou třeba jedovaté substance těžkých kovů, pesticidy a potravinové doplňky. Míla přišla na to, že když požádá vědomí stojící za těmito substancemi, aby podpořily život jejího vtělení, reagují tyto substance tak, že zvýší své vibrace aby s ní rezonovaly a nemají žádný škodlivý efekt na její tělo. Všechno na Zemi, ať už živé, nebo vytvořené lidmi má nějakou vibraci. Nemoci a choroby jsou důsledek pomíchaných vibrací v těle jedince. Udržujete-li záměr, aby všechny molekuly vašeho ztělesnění rezonovaly v harmonii se životem a prosperitou, bude tomu tak. A substance, jako jsou jedy, přestanou mít negativní vliv na váš život. Jakmile celé lidstvo překoná svou víru v toxiny, rezonance všech molekul na Zemi se dostane do harmonie a všechen „toxický nepořádek“, který lidstvo vyprodukovalo, bude v tom okamžiku zhojen.

Důvodem, proč s vámi sdílíme tyto informace spočívá ve zkušenosti posuzování. Pro lidi je přirozené, že jsou plni posuzování takových věcí, jako je požívání alkoholu, tabáku, stravovacích zvyklostí, tělesné váhy, spirituálních praktik, vzhledu, sexuálních preferencí, finanční movitosti a slávy či úspěchu. Mnozí z vás slyšeli, že posuzování je sebe-odsuzování. Když zkoumáte všech šestnáct úrovní reality, každý z vás zakouší plný rozsah tvůrčího potenciálu. Když posuzujete něco, co vidíte u druhých, posuzujete ve skutečnosti sami sebe na jiné úrovni reality, kde manifestujete nebo zakoušíte přesně stejné charakteristiky. Mnozí z vás slyšeli, že každá zkušenost vytvořená ve vašem fyzickém životě je zrcadlem vás samých. Fragmentace lidské tělesné formy na šestnáct úrovní reality vytváří holografické energetické pole kolem vašeho vtělení. Toto holografické energetické pole přitahuje pouze ty lidi a zkušenosti, které jsou v souladu s osobními charakteristikami a zkušenostmi ostatních patnácti osobností, které manifestujete na ostatních patnácti úrovních reality. Například, když k sobě někdo přitáhne blízkého přítele, který prožívá problémy s odloučením a rozvodem se svým partnerem, prožívá sám problematický rozchod na některé paralelní úrovni reality. Když k sobě někdo přitáhne blízkého přítele, který má specifickou nemoc a umírá, prožívá sám podobnou bitvu a smrt na paralelní úrovni reality. Když k sobě někdo přitahuje homosexuálního přítele i když sám je heterosexuál, sám zkoumá homosexuální vztahy na paralelní úrovni. Stejným způsobem, když někdo posuzuje druhého, tak je to proto, že posuzuje své vlastní podmínky, nebo osobní rysy na jiné úrovni reality.

Prochází-li iniciát problémy s nemocí nebo životními podmínkami na současné fyzické úrovni, je odstraněna potřeba opačné polarity vyjadřované na jiné úrovni reality a může dojít k integraci během procesu vzestupu. Zkušenost polarity lze považovat za zvládnutou pouze tehdy, když jsou oba póly vyjádřeny současně. Proto když prožíváte nemoc nebo problémy na fyzické úrovni, současně se manifestuje zdraví a bezproblémová existence na paralelní úrovni. Jakmile iniciát integruje oba póly, dostává se na střední cestu, a mohou manifestovat cokoli se mu zlíbí. Ve výše uvedeném příkladu si může zvolit zdraví, nebo řešení problematické události, a protože byla eliminována polarita, může bez zábran dovést svůj záměr k úspěšnému završení.

Před obdobím vzestupu musel změnu polarity na paralelní úrovni provést šaman, doktor, nebo léčitel, aby mohla být manifestována změna na fyzické úrovni. Například, byl-li pacient na fyzické úrovni nemocný, pomohl léčitel s přesunem nemoci i na všechny patřičné paralelní úrovně reality, a tím umožnil uzdravení na fyzické úrovni. Léčitelé si nemusí být vědomi toho, jak zařídili uzdravení, ale mají „dar“ manipulace na ostatních úrovních reality tak, aby došlo k reverzi polarit. Duše pacienta nemusí vyhovět manipulacím léčitele a to může být důvodem, proč léčitel v některých případech nemá úspěch. Tyto informace jsou určeny hlavně pro léčitele, aby si uvědomili jak léčení probíhá. Ne všichni lidé budou ihned schopni integrovat všechny úrovně reality, a je-li některé vtělení těžce nemocné, nebude mít dostatek sil, které jsou nezbytné pro posun při procesu vzestupu. Zvrat na paralelních úrovních reality jim může natolik navrátit zdraví, že budou schopni se posunout na své spirituální cestě.

Řídící Bůh našeho stvoření na 360 dimenzi uvolnil veškerou karmu vzniklou z lidských genetických experimentů a tím umožnil, aby převládlo odpuštění. Na Zemi nyní neexistuje jediný člověk, který by nebyl schopen přijmout nabízenou lásku, požehnání a odpuštění a tím dovolit kompletní vyléčení z jakékoliv nemoci (za předpokladu, že si to vědomě zvolí). Uvědomte si prosím, že vědomý záměr a závazek vyléčit se je pro iniciáta nezbytný. U lidí je přirozené, že chtějí „léčit“, nebo „upravovat“ druhé, kteří si ale nedali vnitřní závazek uzdravit se. Když si někdo zvolí prožít zkušenost nemoci, nebo smrti, musíte jim jakožto iniciáti na duchovní cestě tuto zkušenost tvorby dovolit. Většinou když někdo nemůže přijmout odpuštění, umožní nemoc, nebo smrt završení karmy která musí být zhojena, aby mohla duše pokračovat ve svém vývoji.

Ne všechny duše inkarnované na Zemi mají za cíl vzestoupit do další dimenze. Přibližně padesát procent duší, které jsou v současnosti přítomné na Zemi jsou zde pouze pro to, aby uzavřeli karmu, která vznikla během „pádů“ a nejsou připraveni pro přijetí vědomí páté dimenze. Jakmile odejdou z pozemské roviny, budou ve svém vývoji pokračovat někde jinde ve třídimenzionální tělesné formě. Aby mohla Země vzestoupit, musí být veškerá karma vytvořená „pády“ vyčištěna a tyto duše jsou zde proto, aby pomohli Matce Zemi v jejím záměru vzestoupit, a my jim musíme umožnit jejich drama, protože slouží ke zvětšení dobra pro celek.

Při procesu vzestupu jsou všechny úrovně reality integrovány, je eliminována potřeba zakoušet extrémy polarity a tak je odstraněna potřeba zakoušet nemoci a utrpení. Jakmile iniciát integruje své vlastní osobní charakteristiky a zkušenosti tkvící v ostatních patnácti úrovních reality, posuzování sebe i ostatních ustoupí a jedinec dosáhne kompletního osvobození. Při kompletním osvobození přestane být život zrcadlem fragmentovaných částí sebe sama a stane se radostným a tvořivým průzkumníkem ducha v tělesné formě, což je to, co měla lidská zkušenost být podle prvotního plánu.

Nyní se budeme blíže zabývat šestnácti úrovněmi reality. Prvních osm úrovní se vztahuje k vašim vědomým manifestacím a druhých osm úrovní se vztahuje k nevědomým manifestacím. Všeobecně řečeno jsou všechny vědomé manifestace souběžné se současnými životními zkušenostmi. Na nevědomých úrovních reality se zaznamenávají přesně opačné polarity manifestací. To platí jak pro jednotlivce, tak i pro kolektiv. Z kolektivního pohledu je ve vědomém fyzickém světě více méně mír. Na nevědomé úrovni fyzické manifestaci probíhá III. Světová válka. Uvědomte si prosím, že takhle je to velmi dobré a pokud bude tato válka probíhat na nevědomé pozemské úrovni, nemůže dojít k její manifestaci na fyzické úrovni, protože by došlo k porušení rovnováhy polarit.

Tajný Řád Melchizedeka byl zodpovědný za zkřížení vědomých a nevědomých úrovní reality Matky Země na přelomu století. Na konci 19. století spěla civilizace ke zvýšení úrovně vědomí a kdyby to pokračovalo, lidstvo by samo dospělo k osvícení a vzestoupilo. Tajný řád se rozhodl, že tomu zabrání. Zkroucením úrovní reality se to co se mělo manifestovat na nevědomé úrovni, manifestovalo ve vědomé fyzické realitě Země. To zahrnuje I. Světovou válku, II. Světovou válku, Hirošimu, Holokaust, vpád Šedých se všemy jejich únosy a válka ve Vietnamu. V roce 1988 intervenovaly bytosti ze Síria u Řídícího Boha a úrovně reality byly narovnány a tak se III. Světová válka manifestovala na nevědomé úrovni. III.Světová válka vypukla na Nevědomé kauzální úrovni v říjnu 1991 a na Nevědomé fyzické úrovni v říjnu 1997.

Intervence Síria v roce 1988 též přeprogramovala lidstvo na zrychlené probuzení. Přibližně padesát procent duší inkarnovaných na Zemi „odešlo“ v roce 1988, protože nebyly připravené na urychlení vývoje, které je nezbytné aby lidstvo i Země zvládli svůj vzestup. Tyto duše odešly na planetu v Plejádách, s podobnými genetickými problémy jako má lidstvo.

Mnozí již slyšeli, že Mayský kalendář končí mezi roky 2012 a 2015. Vezměte prosím na vědomí, že současný kalendář není přesný. Smrt muže, který je známý jako Ježíš, byla posunuta o tři roky. K tomu je nutné počítat s tím, že kalendář s dvanácti měsíci přidává jeden rok každých 365 (přestupný rok), čímž je přidáno ke kalendáři šest let. Tím pádem je současný kalendář asi o devět let pozadu a skutečný konec Mayského kalendáře nastane v roce 2007. Proto je nyní takový tlak na probuzení lidstva a tento tlak pochází od Stvořitele tohoto Stvoření, Lorda a Lady Atény a našeho Řídícího Boha z dimenze 360. Země jako celek musí dosáhnout nejnižší oktávy vibrací páté dimenze do roku 2003, aby prošla do dalšího úseku fotonového pásu. Pro ty z vás, kteří jste vědomě na duchovní cestě, ten čas nastal NYNÍ, a vlastní spirituální rozvinutí musí mít přednost před vším ostatním.

Jsme rádi, že můžeme tyto informace zveřejnit pro ty z vás, kteří jsou ochotni k vlastnímu duchovnímu rozvoji. Uvědomte si prosím, že když požádáte o pomoc formou modlitby, vždy ji dostanete. Jsme tu proto, abychom vás podporovali všemi způsoby.

 

 

 

Osm vědomých úrovní reality

 

Osm vědomých úrovní reality je integrováno s ukončením dvanácté iniciace (bližší informace o iniciacích 1-12, viz. kapitola  Dosažení stavu Krista).

 

 

 

Nevědomé Snění

Nevědomé Snění je nefyzická úroveň reality, která manifestuje přesný opak vaší vědomé fyzické úrovně životních zkušeností. Protože je svojí podstatou nefyzická, může se zde manifestovat mnohem více zkušeností, než na fyzické úrovni. Náš komunikační kanál Míla například objevila, že každý vztah, který nedospěje ke svému závěru na fyzické úrovni, se kompletně manifestuje na úrovni reality Nevědomého Snění. Například, každý milostný románek, který nedojde naplnění ne fyzické úrovni, je na úrovni Nevědomého Snění doveden ke svatbě, vytvoření domova, výchově dětí, a pak následuje rozvod a oddělení. Náš komunikační kanál Míla též zjistila, že takto probíhají i všechna obchodní partnerství, která na fyzické úrovni nedospěla k dohodě a spolupráci, tak na úrovni Nevědomého Snění jsou dovedena k nějakému úspěšnému završení a pak následuje ukončení spolupráce. Protože je úroveň Nevědomého Snění nefyzická, může zde tvorba i destrukce probíhat velmi rychle a ve velkém množství. Neexistují zde ani žádná omezení, která mohou být na naší úrovni reality, protože zde víra založená na strachu nemá žádný efekt. Účelem veškeré takové tvorby je vytvoření rovnováhy zkušeností opačných polarit tvořených na fyzické úrovni. Jakmile iniciát integruje úroveň Nevědomého Snění, uvolní všechny karmické dohody vztahující se k této rovině. Tato úroveň je plně integrována po dokončení šestého zasvěcení.

 

 

 

Podvědomé Snění nebo Astrální tělo

 

Podvědomé Snění zahrnuje nefyzické tělo, které má přístup na tak zvané „Astrální roviny“. Astrální rovina je úrovní reality na které všichni předci (kteří zemřeli v posledních 10000 letech) udržují nefyzickou tělesnou formu a pokračují ve vývoji. Na této úrovni reality se mohou lidé setkat s  příbuznými nebo s předky rozličných původních národností. Často se stává, že když manžel zemře na fyzické úrovni reality, pokračuje manželství na astrální úrovni a jedinci dále prožívají své spojení během spánku. Přes astrální úroveň reality často naši předci pokračují v ovlivňování našich životních zkušeností.

Ve většině případů média, psychicky citliví lidé a komunikační kanály (kteří se ve svých zasvěceních nedostali o moc dále než ke dvanácté iniciaci ve svém vlastním vtělení) taktéž komunikují s entitami a předky z astrální úrovně. Zmíníme se o problému, který se nazývá „channeling“ ve vaší současné fyzické realitě. Je velice obtížné pro bytosti vyšších vibrací, nebo dimenzí vytvořit čistý komunikační kanál s lidmi, kteří ještě nedokončili vyšší stupně zasvěcení. Existuje mnoho entit, které často sami sebe nazývají „Lord Budha“, nebo třeba „Lord Sananda“, aby tak mohli předávat dezinformace. Proto je nezbytně nutné, aby iniciát začal hledat uvnitř sebe a nespoléhal se na ostatní, aby ho vedli, a vybíral si pomocníky pro léčení nebo podporu. Ti z vás, kteří snadno „cítí“ energii, by si měli volit podle toho, zda energie kterou patřičný léčitel předává je pro vás dostatečně milující, podporující, nebo léčivá a v opačném případě si uvědomit, že není ve vašem zájmu s touto bytostí spolupracovat. Ti z vás, kteří provozují léčitelství, by měli soustavně deklarovat svoje hranice. Již dávno náš komunikační kanál vytvořil hranice, přes které mohou navázat komunikaci pouze energie, které jsou v souladu s její duší a s jejím účelem na Zemi. Jak Míla zvyšuje své vibrace, je obtížné pro cokoliv co existuje na nižší než 25. dimenzi se k ní vůbec přiblížit a to značně přispívá ke kvalitě její komunikace, která je mnohem méně pokroucená, než v počátcích jejího učení a léčení. Jakmile více jednotlivců dosáhne vyšších stupňů zasvěcení, nové paradigma učení, léčení, komunikace a duchovního vedení převládne na Zemi.

Jeden čas byla astrální úroveň tvořena osmi sub-úrovněmi. Čtyři nižší sub-úrovně obsahovaly bytosti, které odešly s vírou v „peklo“ a „očistec“ a na těchto úrovních zůstaly uvězněny se svými trýznivými výtvory. V březnu roku 1995 byly tyto čtyři nižší sub-úrovně astrální roviny ze Země odstraněny, když Země dosáhla natolik vysoké vibrační hladiny, že je již neobsáhne. Všechny bytosti, které byly zadržovány v těchto úrovních byly poté poučeny a převedeny do vyšších astrálních úrovní.

Nedávno byly i vyšší čtyři sub-úrovně astrální roviny kompletně odstraněny ze Země, když dosáhla dostatečně vysokých vibrací, aby je nemohla obsáhnout. Čtyři vyšší sub-úrovně a všichni předkové, kteří na nich byly zadržováni byly přesunuti na planetu Nibiru, která je nositelem nevědomých záznamů všech životů na Zemi. Každá duše chycená v astrální úrovni dostala šanci znovu projít své nevědomé záznamy, odpustit, uvolnit svoji karmu a dostat inkarnační příležitost ve třídimenzionální tělesné formě..

Jak nevědomé, tak podvědomé snění jsou sjednoceny ve světelném těle při dokončení šesté iniciace. Světelné tělo není omezeno na astrální a nevědomé úrovně snění připoutané k zemským úrovním reality a může cestovat do ostatních slunečních systémů, nebo galaxií a zde získávat vědomosti během snění. V tomto historickém období, dokončilo šestou iniciaci méně než jedno procento populace.

Ti iniciáti, kteří chtějí navázat kontakt se svými zemřelými příbuznými, to mohou udělat s pomocí světelného těla. Mnozí zemřelí příbuzní pokračují v kontaktech s těmi z nás, kteří jsou nyní zdraví a živí na pozemské úrovni. Je to proto, že se zvyšuje naše probuzení a uvědomění. I když mnohé duše našich předků nejsou ještě připraveny v tomto období na vzestup, jednou každá část třídimenzionální tělesné formy vzestoupí, a to, že nás nyní sledují přispěje k jejich vlastní cestě vzestupu v budoucnu. Mnoho původních duší předků se rozhodlo zůstat na Zemi a pomáhat v souladu s Božským Plánem, Matkou Zemí a našim Logosem Stvořitelem. Jak vzestupuje Země, oni též dostávají příležitost k vývoji. Jakmile iniciát integruje Podvědomé Snění, jsou uvolněny karmické a genetické dohody s rodinou. Astrální úroveň je plně integrována při zakončení sedmé iniciace.

 

 

 

Kauzální úroveň

 

Kauzální úroveň je další fyzická úroveň reality, která vibruje přesně o oktávu výše než fyzická rovina. Na kauzální rovině si jednotlivci, i lidstvo jako celek, testují své fyzické manifestace. Manifestace na Kauzální úrovni jsou často o pět až šest let vepředu před manifestacemi na fyzické úrovni a jsou mnohem méně omezené. Pouze sedmdesát procent vzorů založených na strachu jednotlivce se projevuje na kauzální úrovni, což je mnohdy důvod, proč se manifestace nakonec nikdy neprojeví ve fyzickém. Náš komunikační kanál Míla prožila nádherný vztah se svým „duálním plamenem“ , který na kauzální úrovni dospěl relativně snadno k úspěšnému závěru. Toto přátelství se možná nikdy neprojeví na fyzické úrovni díky mnoha omezením a víře založené na strachu, které její „duální plamen“ musí ještě překonat.

Možná vás bude zajímat, že kauzální tělo obsahuje fyzický výraz osobnosti přesně opačných vlastností, než na fyzické úrovni. V podstatě jsou manifestována dvě fyzická ztělesnění, které každé obsahuje různé polarity osobních charakteristik. Například náš komunikační kanál je extrémně sociální na fyzické úrovni s vysokým podílem fyzické energie a životní síly, na kauzální straně je téměř poustevnický typ s podstatně nižší úrovní životní energie. Kauzální úroveň má tendenci být analogií toho, co je manifestováno na fyzické úrovni, vyjma osobních charakteristik. Poslední dobou je hranice mezi fyzickou a kauzální úrovní velmi tenká. Jasnozřiví lidé často nechtěně nahlédnou do kauzální úrovně a jejich předpovědi pak zobrazují budoucí děje života jejich klientů. Náš komunikační kanál Míla na jednom semináři vyučovala cestování pomocí světelného těla do kauzální úrovně, aby se účastníci podívali, co budou sami v budoucnu manifestovat.

Po ukončení osmé iniciace vzestoupí kauzální tělo a spojí s fyzickým vědomím jedince. To neznamená, že by iniciát přestal na kauzální rovině tvořit, ale že mohou podle vlastní vůle kauzální rovinu opustit a do ní vstoupit. Náš komunikační kanál Míla pokračuje v přehrávání si mnoha kauzálních zkušeností neboť je vděčná tomu, že může „testovat“ na jiné úrovni reality. Dar přehrávání kauzálních zkušeností tkví v tom, že se lze vyhnout jistým chybám a pádům na fyzické úrovni tím, že se je dopředu naučíte na kauzální úrovni při testování. Jakmile iniciáti integrují svoje kauzální tělo, začnou s integrací těch osobních charakteristik, které jsou opakem toho, jací jsou na fyzické úrovni, a to jim umožní jít více střední cestou. Dary a schopnosti, které se objevily na kauzální úrovni mohou být přeneseny do fyzické reality. Například, jakmile náš komunikační kanál Míla integrovala své kauzální tělo, začala s výukou vzestupu na fyzické úrovni. Na kauzální úrovni byla velmi známou učitelkou a autoritou na vzestup již více než desetiletí, ale dokud nebylo kauzální tělo integrováno, nemohly být tyto zkušenosti vyjádřeny ve fyzickém světě..

 

 

 

Sub-úrovně jedna až čtyři

 

Mezi fyzickou úrovní a kauzální úrovní jsou čtyři další úrovně reality. Tyto čtyři sub-úrovně neexistovaly, dokud nebyla vytvořena interdimenzionální trhlina mezi vesmírem třetí dimenze a vesmírem páté dimenze po „Pádu Atlantidy“. Na těchto sub-úrovních energeticky existují entity, které přišly po vytvoření trhliny z páté dimenze. Tyto entity se podle původního určení nikdy neměly míchat s molekulární strukturou našeho vesmíru a skončily vytvořením oddělených úrovní mezi fyzickou a kauzální úrovní reality. Tyto entity přišly nejen na Zemi, ale na každou ze třídimenzionálních planet a způsobily oddělení, čili „Pád“ celého našeho vesmíru.

Na první sub-úrovni jsou holografické zkušenosti kauzální úrovně, které se budou manifestovat na fyzické úrovni. Na sub-úrovních jsou i vzkazy vaší duše a tak je na kauzální úrovni „zmatek“. Průměrný člověk pouze se dvěma řetězci DNA manifestuje na kauzální úrovni sedmdesát procent záměrů duše. Na fyzické úrovni dochází k manifestaci méně než deseti procent záměrů duše. Proč? Čtyři sub-úrovně pomíchají vzkazy od duše jedince natolik, že je fyzické vtělení není schopné přesně přijmout. Každá manifestace je testována více než stokrát za sebou na každé sub-úrovni, než se manifestuje na fyzické úrovni. Když náš komunikační kanál Míla zkoumala co se děje na těchto sub-úrovních, silně ji to připomnělo filmovou smyčku, kdy je každá scéna znovu a znovu přehrávána se všemi možnými důsledky, dokud není perfektní a pak je manifestována ve fyzické formě..

Sub-úrovně též dovolují souběžně tvořit všechny polarity v rámci přítomného života na fyzické úrovni. Příkladem může být zkušenost našeho komunikačního kanálu s jedním odpolednem stráveným s „přítelem“. Když se náš komunikační kanál později soustředila na toto odpoledne na jednotlivých sub-úrovních zjistila, že na každé sub-úrovni je zaznamenaná naprosto jiná zkušenost. Na první sub-úrovni se pohádali do té míry, že zkrátili celý čas strávený spolu. Na druhé sub-úrovni si celou dobu povídali o romantických záležitostech. Na třetí sub-úrovni se objevil ještě jeden přítel se kterým pak strávili celé odpoledne. A na čtvrté sub-úrovni úplně zrušili schůzku, z důvodu křížících se denních plánů. Celkem bylo vytvořeno pět výsledků jejich schůzky pokrývajících všechny potenciální možnosti polarit a tak byla zachována rovnováha energií.

Jakmile iniciát završí svou dvanáctou iniciaci, jsou sub-úrovně jedna až čtyři integrovány do fyzické úrovně reality. Tím pádem odpadnou matoucí hlasy při komunikaci duše a fyzického vědomí a záměry duše pak mohou být manifestovány na Zemi.

 

 

 

Fyzická úroveň

 

Toto je samozřejmě úroveň reality, se kterou je většina lidí nejlépe obeznámena a často věří, že je i nejdůležitější úrovní ze všech. Naši čtenáři budou asi překvapeni, že my vidíme všechny úrovně jako stejně důležité. Žádná z úrovní nemůže existovat bez ostatních a všechny jsou důležité, dokud nedojde k jejich integraci při procesu vzestupu.

Rozdělení fyzické roviny na osm úrovní reality vytváří prodlevu při procesu tvoření. Každá manifestace, která se má vytvořit ve fyzické formě, se musí nejprve vytvořit na úrovni Nevědomého Snění, potom na úrovni Podvědomého Snění, pak na Kauzální úrovni a poté na každé ze čtyř sub-úrovní, než se může manifestovat na fyzické rovině. Pro každého člověka pouze se dvěma řetězci DNA je časová prodleva mezi úrovní Nevědomého Snění a Fyzickou úrovní přibližně deset dní. Jak víc a víc lidí dosahuje dvanácté iniciace, tato prodleva se zmenšuje. Ačkoliv časová prodleva může být při dosažení dvanácté iniciace odstraněna, stále ještě existuje osm dalších úrovní reality, které musí být osloveny a integrovány, aby mohlo dojít k uzavření iniciace 1024 a dosažení „Plného osvobození“. Těchto osm úrovní je dohromady součástí nevědomých manifestací jedince. Na úrovni jednotlivce jsou na těchto rovinách umístěny základní víry založené na strachu. I když iniciát dvanáctého stupně bude realizovat své manifestace s menším úsilím, bude výsledek ovlivněn karmou a vírou, která je udržována na nevědomých úrovních.

Je například záměrem některé ženy vytvořit vztah plný lásky. V současné době již opustila dva partnery, kteří byly na fyzické úrovni hrubí. Do jejího života vstoupí další muž, ale ona opět časem zjistí, že je hrubý. Využije všechny nové zkušenosti které se objevili v proudu informací New age a vizualizuje jemného a milujícího partnera. A přesto vzniklá manifestace není taková. Proč? Protože její nevědomí pokřiví vizi, kterou vyslala do vesmíru. Podobně jako čočkou kamery je to co chceme manifestovat pozměněno naší nevědomou vírou. V jejím případě se jedná o její nevědomou víru, že láska se rovná hrubosti.

Další dobrý příklad jak k tomuto pokřivení dochází můžeme vidět na životě Ježíše Krista. Ježíš nikdy neměl v úmyslu nechat se ukřižovat a nebylo to součástí vědomého plánu jeho vtělení. Ovšem v jeho nevědomí byla karma, kterou v jeho době nebylo možné lehce odstranit. Karma se podobá poškozené desce, která se přehrává stále dokola, dokud není úplně zhojena a uvolněna. Tato karma se táhla z dob Atlantidy, kdy byl ukřižován za to, že stál za svoji pravdou. Ti kteří ukřižovali Ježíše v Atlantidě se vrátili a znovu přehráli stejný scénář v Jeruzalémě po mnoha tisíci letech. Duše Ježíše se vrátila krátce po jeho smrti do dalšího vtělení. V tomto dalším životě (karma zůstala nezměněna) se opět ocitl v situaci, kdy stál před soudem za vyjadřování své pravdy. V tomto případě se obhájil a byl propuštěn a nevědomá karma byla uvolněna. V nevědomí duše Ježíše věřila, že člověk je za svoji pravdu ukřižován. Tato víra byla na úrovni duše uvolněna během tohoto dalšího života.

Jakmile jsou všechny nevědomé úrovně integrovány a nevědomé víry a archetypy založené na strachu transmutovány, překoná iniciát úplně vibrace strachu, jak ve svém vtělení, tak i na úrovni své duše. Nyní se budeme podrobněji věnovat Osmi Nevědomými úrovněmi reality.

 

 

 

Osm Nevědomých úrovní reality

 

V souhrnu je osm nevědomých úrovní reality obrazem opačných vyjádření životních zkušeností osmi vědomých úrovní, podobně jako v zrcadle. Jedná se o těchto osm nevědomých úrovní, které Řád Melchizedeka odtrhl od lidského vědomí před „Pádem“, aby zabránil vývoji. Tyto úrovně byly nedávno vráceny a připojeny k našemu individuálnímu i kolektivnímu energetickému poli. Důsledkem toho je, že každý člověk může zjistit, že ve svém životě zpracovává nevědomé dohody, smlouvy a zkušenosti, podle svého iniciačního stupně. Aby iniciát plně integroval osm nevědomých úrovní je vyžadováno dokončení iniciací 13 až 1024. (Více informací o iniciacích najdete v kapitolách Nové zasvetenie zo starého Egypta a Dosažení vědomí 25. dimenze.)

 

 

Nevědomá fyzická úroveň

 

Na Nevědomé fyzické úrovni manifestací je zaznamenáván přesně opačný způsob života. Jak již bylo řečeno dříve, na kolektivní Nevědomé fyzické úrovni probíhá v současné době III. Světová válka. Když náš komunikační kanál Míla integrovala v roce 1997 tuto úroveň reality, tato válka zrovna začínala a tak Míla neprožívala bolestivé citové zkušenosti během integrování této úrovně. Iniciáti z pozdějšího období mohou ale prožívat vlny citového teroru, strachu a depresí, které vycházejí z této úrovně a (podle místa svého stávajícího bydliště) mohou dokonce i prožít pocit že umírají díky atomovému výbuchu, nebo trpí důsledkem ozáření. Všechny citové záznamy jsou integrovány jakmile je úroveň plně integrovaná a prožité pocity zůstanou vzpomínkou na těžké období. Náš komunikační kanál Míla zjistila, že k překonání takových těžkých chvil jí pomáhají minerální koupele a lázně protože pomáhají se zvyšováním vibrací a detoxifikací těla a tak trvá období integrace kratší dobu.

Vedle všech nepříznivých zkušeností, jsou na Nevědomé fyzické úrovni zaznamenány i všechny dohody mezi iniciátem a jeho rodiči. Tyto dohody většinou zasahují do všech hlavních rozhodnutí iniciáta. Například: Náš komunikační kanál Míla souhlasila s tím, že se stane rodinným „léčitelem“, a tato dohoda ji nevědomě ovlivňovala v její snaze léčit ostatní. Jakmile byla tato dohoda uvolněna, všichni ti, kteří k ní byli připoutáni z důvodů léčení, odešli. K tomu měla i další dohodu, že bude vytvářet bohatství pro celou rodinu. Tato dohoda přispěla k tomu, že měla sama velké problémy jak se uživit. Jakmile byla tato dohoda uvolněna, byla odstraněna potřeba sdílet svoji tvůrčí energii s ostatními, a tím začala být schopná manifestovat své vlastní potřeby mnohem přiměřeněji.

Vedle nevědomých dohod z narození, obsahuje Nevědomá fyzická úroveň i osobnost, která je opakem iniciátova fyzického vtělení. Jakmile jsou integrovány opoziční osobní charakteristiky, přiblíží se iniciát blíže ke střední cestě ve své fyzické osobnosti. Jsou-li schopnosti tvořit peněžní hotovost, nebo zdravé vibrující tělo polarizovány i na Nevědomou fyzickou úroveň, je po integraci této úrovně integrována do fyzické roviny i schopnost vytvářet pro sebe dostatek a zdraví. Nevědomá úroveň reality je plně integrovaná při dokončení zasvěcení 48.

 

 

Nevědomé čtyři sub-úrovně

 

Podobně jako čtyři vědomé sub-úrovně, existují i čtyři nevědomé sub-úrovně mezi Nevědomou kauzální úrovní a Nevědomou fyzickou úrovní. Nevědomé sub-úrovně pracují naprosto stejně jako vědomé sub-úrovně s tím rozdílem, že se vztahují ke zkušenostem válčícího světa a jsou paralelní k Nevědomé fyzické realitě. Našemu komunikačnímu kanálu se podařilo integrovat tuto rovinu též před tím, než na ni plně propukla válka a proto neměla nepříznivé citové zážitky v průběhu integračního procesu. To nemusí být stejné u iniciátů, kteří tímto obdobím procházeli později. Čtyři Nevědomé sub-úrovně jsou kompletně integrované při dokončení iniciace 108.

 

 

Nevědomá kauzální úroveň

 

Nevědomá kauzální úroveň je ve svém dění asi pět let dopředu před manifestacemi na Nevědomé fyzické úrovni. Zde iniciát nalezne svět hluboce zabředlý do III. Světové války, kde zemský povrch vypadá jako připálená topinka, a kde lidé padají jako mouchy díky jadernému zamoření. Iniciát může zjistit, že též zemřel díky ozáření, nebo při výbuchu, nebo je těžce nemocný, nebo to jednoduše vzdal. Jedna iniciátka se kterou náš komunikační kanál nedávno pracovala ( a která byla v období integrování této úrovně reality) měla po dobu několika týdnů před tímto rozhovorem pocit, že jí něco stále škrtí. Když se Míla dívala na její Nevědomou Kauzální rovinu zjistila, že zde spáchala sebevraždu oběšením a tento pocit byl důsledkem zpracovávání z toho vzniklých emocí. Mnozí, kteří s naším komunikačním kanálem studují, jsou nyní ve stádiu integrování této úrovně reality. Při této příležitosti Míla poznamenala, že prožívají při integrování této úrovně přívaly depresí s pocity bezmocnosti. Náš komunikační kanál Míla též prožívala měsíc trvajících přívalů hrůzy při integrování této úrovně, což způsobovala skutečnost, že na nevědomé kauzální úrovni ji honili a zabili teroristé. Říkáme to proto, aby budoucí iniciáti, kteří budou procházet tímto obdobím lépe chápali podstatu emocionálních procesů při integrování této úrovně reality. Naše čtenáře bude asi zajímat, že na Nevědomé kauzální úrovni jsou uloženy přesné kopie charakteristických rysů iniciáta z fyzické úrovně. Nevědomá kauzální úroveň je plně integrovaná při dokončení iniciace 560.

 

 

Nevědomí podvědomého snění nebo Nevědomá Astrální úroveň

 

Nevědomá Astrální úroveň je rovinou reality, která až do nedávna existovala pouze na planetě Nibiru. Na této úrovni reality jsou zachyceny přesně opačné zkušenosti všech našich předků, kteří byly uvězněni na astrální rovině. Když byla před nedávnem fyzická astrální rovina přenesena na Nibiru, všichni naši předci měli příležitost projít své vlastní nevědomé manifestace. Nevědomé ztělesnění se nám velmi podobá a pokračuje ve svém vývoji po smrti na Nevědomé fyzické úrovni na paralelní úrovni reality. Setkání těchto dvou úrovní reality umožnilo každému z předků poučit se ze svých nevědomých fyzických manifestací, které byly přesným opakem jejich vlastního života, a tím zrušení zbývajících karmických závazků, o kterých si mysleli že je dluží někomu ze svého života.

Iniciáti, kteří integrují tuto úroveň reality zjistí, že obsahuje veškerou genetickou a rodinnou karmu, kterou si přinesli do svého současného fyzického vtělení. Jakmile iniciát integruje Nevědomou Astrální úroveň, je veškerá genetická rodinná karma udržovaná na buněčné úrovni jejich vtělení (i v genetických archívech) souběžně uvolněna.

Na Nevědomé astrální úrovni nalezne iniciát většinu genetické karmy, která souvisí s těmi rasami, které upravovaly lidskou rasu jako svůj zdroj životní síly a čchi. Tyto dohody zahrnují Ilumináty, Plejáďany, Šedé, několik ještěřích ras, a Logose Stvořitele z pěti ostatních třídimenzionálních planet (viz. Dosažení vědomí 5. dimenze). Tyto dohody jsou plně uvolněny jakmile je Nevědomá Astrální úroveň plně integrovaná. Tato úroveň je plně integrovaná po ukončení zasvěcení 980.

 

 

Nevědomí nevědomé úroveň

 

Nevědomí nevědomé úrovňe reality obsahuje karmické dohody související se sedmi základními strachy v lidské zkušenosti. Těchto sedm základních strachů zahrnuje Strach z přežití, Strach ze sexuality a emocí, Strach z moci, Strach z lásky, Strach z tvoření, Strach z vizí, a Strach z vědění (viz. Návrat Boha a Bohyně – sjednocených).

V březnu 1998 se náš komunikační kanál Míla sešla s jedenácti dalšími, kteří nesli karmickou zodpovědnost za vytvoření lidské rasy s dvanácti řetězci DNA v období Atlantidy. Nesešli se pouze proto, aby se zúčastnili jejího semináře, ale proto, že se jejich duše dohodly na setkání a zhojení karmy vzniklé z okolností genetického inženýrství na lidské rase. Z této spolupráce vzniklo mnoho darů.

V Atlantidě bylo dvanáct řetězců DNA použitých k vytvoření lidské tělesné formy vyseparováno z 1024 řetězců DNA tehdy žijících bytostí, které byly pro tento záměr využity a poté zabity. Během pracovního semináře vyšlo najevo, že lidská rasa nebyla vytvořena pro to, aby byla nosičem inkarnující se duše. Lidská tělesná forma byla konstruována tak, aby kolektivně ztělesnila jednu duši, podobně jako je tomu v říši zvířat, kde jeden druh má dohromady jednu duši. Avšak duše, která souhlasila se ztělesněním v lidské tělesné formě, nebyla propojena s tehdejším Logosem Stvořitelem naší planety, který je znám pod jménem Sanat Kumara. Byl to padlý anděl jménem Lucifer, který souhlasil s kolektivním ztělesněním celé lidské rasy, a náš komunikační kanál Míla zjistila, že to je důvod, proč mají lidé pocit „oddělenosti od Boha“. Navíc tato fyzická zkušenost pocitu „oddělenosti od Boha“ je hlavní příčinou sedmi základních strachů.

Abychom mohli objasnit co to znamená,  budeme pátrat po tom jaký je to pocit být Logosem Stvořitelem nějaké planety. Logos Stvořitel planety ztělesní celou planetu podobně, jako duše ztělesní lidskou tělesnou formu. Před tím, než bylo lidstvo vytvořeno v Atlantidě, byla každá živá bytost na Zemi spoluvytvořena ať už dušemi inkarnovanými v rostlinných, živočišných, nebo minerálních říších, spolu s plně vědomou lidskou tělesnou formou s 1024 řetězci DNA, a s naším Logosem Stvořitelem, Sanat Kumarou. Náš Logos Stvořitel citově i fyzicky zakoušel to, co zakoušela každá duše inkarnovaná na Zemi, stejně jako duše inkarnovaná do lidské tělesné formy citově i fyzicky cítí každou část svého těla. Když byla lidská tělesná forma vytvořena a obsazena duší stojící v opozici k Sanat Kumarovi, nemohl Sanat Kumara cítit to, co cítí lidé během svého života, tj. Sanat Kumara byl odříznut od nového druhu na Zemi, který byl shodou okolností současným lidským druhem.

Po „Pádu Atlantidy“ se fragmentované duše, které při tomto experimentu zemřeli, začali inkarnovat do lidské tělesné formy, která byla původně určena pro rasu otroků. Důvodem je prostý karmický návrat. Duše, které byly zodpovědné za stvoření rasy otroků si nyní musely prožít zkušenost vlastní tvorby z vnitřku této tvorby.

Jakmile náš komunikační kanál uvolnil karmu z Nevědomí nevědomé úrovně reality, část Lucifera uvězněná v jejím vtělení byla též uvolněna a umožnila našemu Stvořiteli Logosu naší planety poprvé se podílet na jejím vtělení. Jakmile je tento úsek integrován, je obnovena skutečná spolupráce mezi Bohem a člověkem, a to ne jen u našeho komunikačního kanálu, ale i v rámci lidských genetických záznamů. Jakmile je Lucifer uvolněn, sedm základních strachů i pocit „oddělenosti od Boha“ může být zhojeno v rámci vtělení jedince.

Iniciát zjistí, že část karmy obklopující jeho duši a související s „pádem člověka“ je zaznamenána na jejich úrovni Nevědomí nevědomé reality. Tato karma musí být uvolněna, aby iniciát plně integroval tuto úroveň, a to je při dokončení zasvěcení 1024.

Po dokončení iniciace 1024 náš komunikační kanál Míla konstatovala, že ne všechny strachy odešly z jejího života. To je důsledek záznamů duše, které stále obsahují emocionální vzpomínky na zneužívání, strach, bolest a hněv. Aby došlo k úplnému uvolnění těchto zkušeností, byla její duše vzata do dimenze 4000, kde byla přetavena a tím došlo ke smazání všech záznamů. Po zkušenosti z přetavením prožívá náš komunikační kanál stav mnohem přítomnější radosti, míru a extáze, po kterém toužila od té doby, kdy vstoupila na svoji spirituální cestu.

 

Do našeho příštího setkání vám žehnáme na vaší cestě, Namaste.

 

Převzato:  http://vzestup.stesticko.cz/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz