Operace Terra

Operace Terra

Operace Terra

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2006

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Way, PO Box 7278,Kalispell, MT 59904 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

úpravy Vratislav Kašpárek 2006

Operace Terra (úvod)

30. června 1999

 

Na počátku byla tato planeta vytvořena s určitým záměrem: se záměrem cesty, jakou se bude její osud ubírat. Její tvůrci („elohim“ – skupina gigantických inteligentních bytostí, které spojily své síly k vytvoření této roviny reality) si představovali bohaté prostředí, kde se bude odehrávat hlavní téma planety: „hledání harmonie v rozmanitosti“. Avšak byly tu jiné bytosti, které viděly šanci vložit se do tohoto plánu – což se jim povedlo tak úspěšně, že původní plán návrhu planety byl úplně zničen a přetvořen na jiný program.

Pokaždé když se elohim vyjádřili v této realitě a promítli se do ní, se snahou obnovit původní plán a program, vetřelci podkopali jejich snahu a snažili se přesměrovat planetu ke svým cílům. Svět, který kolem sebe vidíte je výsledkem tohoto vzájemného ovlivňování. Je tu relativně málo lidí, kteří se drží původních plánů, založených na lásce k celé planetě i jejím obyvatelům a odpovědnosti. Většina lidí však řadí svoje vlastní zájmy nad zájmy celku a podílí se na destruktivně soutěživém chování, které vlastně ve výsledku zraňuje všechny a všechno.

Nyní je potřeba obnovit planetě původní plán osudu. Chování, které zničilo většinu její rozmanitosti a krásy bude ukončeno. Ti kteří dokáží naslouchat těmto slovům zachrání daleko více než jen sebe samé. Budou kandidáti na obyvatele Země poté, co planeta vzestoupí do svého krásného, oslavovaného stavu „Nové Země“ zvané Terra. Budou aktivní účastníci při vytváření Nebe na Zemi.

V relativně krátké době se odehraje spousta událostí, které byly prorokovány na dřívější dobu, ale byly pozastaveny, aby zprávy o změně mohly dorazit k co největšímu počtu potenciálních „rekrutů“. Nyní již nelze dále čekat, vše se musí „rozjet“, aby mohla planeta naplnit svůj osud.

Všechno má svůj čas. „Sklízí se když úroda dozraje“ a nyní téměř započal podzim, takže je čas sklidit to, co jsme zaseli. Každá forma života měla mnoho tisíciletí k tomu, aby se vyvinula do své dnešní podoby. Mnoho živočišných a rostlinných druhů prostě odchází, protože pro to, aby tu zůstali, již tady prostě není podpora. Pokud se má něco zachovat, je třeba drastických akcí.

Planeta nepotřebuje své životní formy. Je spousta planet kde jsou pouze nerosty. Od lidí je skutečná arogance hovořit o „záchraně planety“. Planeta by se klidně obešla sama. Ale planeta je bytost uvědomující si sebe samu a její duše má dohodu týkající se její inkarnace do hmotné reality. Souhlasila s tím, že bude hostit spousty forem života, s nimiž naváže vzájemné působení tak, aby se dodržela cesta určení celé planety. Dosud dovolila spoustu zneužití svého těla, když trpělivě čekala než to lidským bytostem „dojde“.

Bez vody, vzduchu a půdy Země by tu nebyl vůbec žádný život. I viry a bakterie potřebují vodu. Vše potřebuje hmotnou výživu, dokud to není schopno přímo manifestovat své potřeby z matrice vědomí, která podporuje a formuje fyzickou realitu. Ale lidské bytosti, ve své honbě za vlastním přežitím bez ohledu na jeho cenu, nevratně ničí samotnou strukturu, která jim dává život a udržuje jej. Lidský druh se staví do role soupeření se vším ostatním na této planetě: se zvířaty, rostlinami, ptáky, rybami i jinými lidmi : vykrádá, znásilňuje a drancuje planetu, na kterou absolutně závisí.

Vše co lidé konzumují nebo používají pochází z naší planety: jídlo, oblečení, vzduch, přístřeší, auta i počítače. Všechny materiály, které lidé používají na vytváření svého zboží pochází z naší planety. Ale vraždění pokračuje dál, oceány jsou otrávené, lesy vykácené, voda se čerpá ze země, pokud nejsou srážky schopny uspokojit potřeby lidí.  Pokud toto nebude zastaveno, nic nezbude a lidé budou trpět strašným, plíživým úpadkem, jak budou mezi sebou bojovat o zbývající přírodní zdroje, kterých bude stále méně a méně. Příliš málo lidí se o toto zajímá. Zákonodárci plní své vlastní agendy, není žádná síla schopná to dosud změnit, i když už je celkem pozdě.

Takže vás nyní varujeme,  ale dáváme vám i slib. Ti, kteří dokáží naslouchat, vědí, že klíč k lásce je ve vašem srdci. Láskou teď nemyslíme tu sentimentální, romantickou věc z vašich filmů a knížek. Láskou myslíme absenci strachu, důvěru v Tvůrce a ochotu obětovat svůj život za pravdu. Zanedlouho budou tyto vlastnosti jediné, které vám zajistí „vstupenku do ráje“. Vytváří se velká vlna změny, která spláchne všechny banální lidské incidenty – velká očišťující vlna která odplaví vše co není v souladu s určením této planety.

Elohim jsou zde. Inkarnovali se do obyčejných lidských těl, aby sloužili jako „lidské hromosvody“, aby stáhli dolů a ukotvili energii potřebou pro změnu a aby asistovali s vytvářením nového věku. Bude zapotřebí evakuovat všechny kteří jsou určeni pro obývání Terry, protože čištění způsobí, že povrch Země bude nějakou dobu neobyvatelný. Evakuovaní lidé budou se svými těly přeneseni na jiné místo, kde se budou připravovat na kolonizaci Terry, Nové Země. Další informace se budou týkat detailů tohoto procesu a nastíní vizi, takže ti, kteří umějí naslouchat ji podrží ve svých srdcích a myslích, takže jim to pomůže pochopit, proč k čištění musí dojít.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské zástupy

 

 

 

 

Stávání se lidskou bytostí

1. července 1999

 

To, čemu se na Zemi nyní říká „lidská bytost“ je ve skutečnosti hybridní tvor, vzniklý manipulací vetřelců. Na počátku byl vytvořen Adamický zárodek, který byl kompletní a plně zformován. Tato bytost byla stvořena jako správce libovolného světa na kterém se bude nacházet. V té době měla schopnost uvažování i schopnost lásky a schopnost se starat o jiné bytosti a věci. Měla unikátní genetický vzorec který jí umožňoval plný přístup do vyšších dimenzí a k moudrosti uložené v Akaše, Síni záznamů.

Vetřelci pocházeli také z tohoto zárodku, ale objevila se úchylka: nějakým způsobem byla schopnost milovat a starat se o ostatní překroucena a byla nahrazena pocitem odloučení, který vedl ke strachu. V tomto stavu strachu bylo všechno a všichni vnímáno jako nepřítel, jako něco co znamená hrozbu a proto musí být ovládnuto.

Z tohoto původního zkreslení designu adamického plemene se začala odvíjet temná spirála a začala rušit Světlo od Zdroje/Tvůrce. Začala se rozšiřovat po mnoha Otcových světech a kam přišla, tam vytvořila chaos.

Životní síla je v principu síla uspořádávající. Působí proti entropii. V každém systému platí, že jestliže systém neudržuje nějaká energie, rozpadne se a vrátí se do primitivnějšího stavu. V každém systému je uspořádávající síla, jinak by nemohla existovat forma. Imperativem (=příkazem) evoluce je směřování k větší složitosti, k více komplexním systémům. Síla entropie působí proti evoluci. Posouvá systémy od složitějších k jednodušším formám. Z tohoto úhlu pohledu můžeme sílu řádu a sílu entropie vidět jako síly, které jsou protikladné, vzájemně se vyrovnávají a doplňují. Jestliže jsme nazvali sílu řádu silou života, můžeme o síle entropie přemýšlet jako o „síle smrti“, protože vše je vědomé a myšlenka tvoří.

Když se podíváme na činnost vetřelců vidíme, že stojí proti životní síle. Jejich hlavními aktivitami jsou neshody a soupeření místo spolupráce, což vede ke zhroucení každého systému, do kterého vetřelci úspěšně proniknou. Jejich hlavní zásada je „vlastní osoba nade vše“, zatímco Adamický zárodek byl vytvořen k tomu, aby sám sebe viděl v kontextu Všeho.

Tvůrce navrhl Stvoření tak, aby Jej zrcadlilo a vyjadřovalo. Stvořitel je zdrojem životní síly, organizujícím elementem v matrixu Mysli, který dává myšlenkám tvar.  Vetřelci pokřivili původní plán a my máme nyní obnovit vše do původního božského tvaru. V případě Země to v tomto čase znamená obnovit planetu a její životní formy podle původního záměru – podle originální vývojové cesty.

Opravdoví lidé jsou ve Stvoření speciálním případem. Sdílí se Stvořitelem spoustu Jeho aspektů. Jestliže se Země bude vyvíjet podle svého plánu, projeví se jako „Zahrada“ této Galaxie. A opravdoví lidé se budou chovat jako „Zahradníci“, v souladu se svou správcovskou rolí. Protože Operace Terra je tu k tomu, aby Zemi navrátila na cestu jejího určení, lidské bytosti musí také obnovit svůj původní program: stát se skutečnými lidmi.

Co to znamená? Abychom porozuměli odpovědi na tuto otázku, musíme se podívat na to, co se změnilo. DNA, která obsahuje kódy pro všechny tělesné funkce a procesy, musí být obnovena a pozvednuta na svou původní frekvenci Světla. „Stíny“ vrhnuté vetřelci musí být očištěny a vymeteny ze systému, stejně jako všechny entropické myšlenkové formy odloučení, nemoci a smrti musí být odstraněny ze šablony buněčné paměti, která je obsažena v DNA. Ty části DNA, které byly deaktivovány, musí obnovit svou plnou funkcionalitu, která s sebou nese dar úplného uvědomění sebe sama. Jestliže někdo dokáže vidět světelná těla živých tvorů, uvidí také síť jemných světelných vláken, která propojuje všechny věci a spojuje je se Zdrojem. Tato spojení probíhají přes subtilní energetické kanály v těle – akupunkturní meridiány, nebo čakry a nádí jak to nazývají kultury založené na sanskrtu.

Obnovení funkcí energetických kanálů vyžaduje očištění. To znamená aplikaci určitých frekvencí světla a zvuku k opravě „přerušených spojení“. Je sice pravda, že hodně léčitelů používá technologie zvuku a světla, ale léčivý prostředek, který je potřeba k obnovení a vzkříšení všech životních forem na Zemi (včetně lidských bytostí) přesahuje schopnosti i těch nejnadanějších léčitelů. Rozsah operace je prostě příliš velký pro jakéhokoli jednotlivce či organizaci. Přijde čas, kdy bude na Zemi více světla a zvuku než v minulosti. To způsobí, že bude odstraněno vše, co není v souladu s původním plánem planety a životních forem na ní. Možná znáte čištění ultrazvukem, což je k tomuto procesu dobré přirovnání.

Při čištění ultrazvukem se šperk ponoří do vany s čistícím roztokem. Roztokem se pohybují zvukové vlny o vysoké frekvenci tak, že nečistota odpadne a klenot zůstane netknutý. Je to precizní a bezpečná metoda a neovlivní nic jiného než špínu která je „zažraná“ do šperku.

Každá bytost je klenotem v koruně Tvůrce. Stvořením se šíří příkaz, že musí být obnoven původní plán. Podle toho budou všechny aspekty Stvoření, které nejsou v souladu s původním plánem, změněny. V tomto případě jsou deformace koupány v Lásce a vysokofrekvenčním zvuku, který odstraní veškerou „špínu“ která brání klenotu v odrážení Světla od Tvůrce.

Energie Zdroje je příliš silná na to, aby mohla být použita přímo. Musí být transformována systémem „čoček“ a „transformátorů“,  stejně jako elektrická energie projde transformátory, než může být použita zařízeními v domácnosti. Energie je zeslabována a zjemňována dokud nedosáhne úrovně, kdy může být použita ke svému účelu aniž by zničila svůj cíl.

Nazvali jsme tuto zprávu „Stávání se lidskou bytostí“. Vybrali jsme tento titulek tak, abyste vy, čtenáři, pochopil co se s vámi děje. Vy a všechny bytosti na planetě dostáváte „lázeň Lásky“ již mnoho let. Ta se po dlouhý čas zesiluje geometrickou řadou. Pokud znáte geometrickou řadu, tak víte, že efekty jsou zpočátku téměř neznatelné, ale jak se násobky na sebe kupí, každý krok spirály je silnější a silnější. Například 2 x 2 = 4 a 2 x 2 x 2 = 8 , tedy dvojnásobek prvního kroku. Ze 4 na 8 – to není moc velká změna. Ale po osmi krocích je výsledek 256,  128-násobek původního čísla. Další krok je 512, pak 1024 a tak dále. Vidíte, že změny jsou napřed relativně malé, ale každý další krok se stává více masivním. Kdybyste to měli nakreslit jako křivku, viděli byste, že po určitém kritickém bodu jde křivka skoro rovnou vzhůru, k nekonečnu.

To je bod, ve kterém se nacházíte v době předávání této zprávy. Jste v „kritické zóně“ a energie kolem vás se zvyšuje tak rapidně, že vidíte efekty i kdybyste nechtěli. Jestliže se podíváte na televizi, noviny nebo časopisy, všechny budou spokojeně tvrdit „všechno je jako vždycky“. Jsou tu nějaké „hrboly na cestě“ jako školní děti které vezmou pušku a zabijí další školáky, zvláštní počasí, záplavy, lesní požáry a intenzivní bouře. Ale co není ve zprávách je to, že se mění sama podstata reality. To zabíjení je pouze SYMPTOM toho, co se děje. Všechno co se nedrží původního plánu je spláchnuto ze Země pryč. Tato chování jsou symptomy skrytých šablon smrti a nemoci, které pracovaly „pod pokličkou“ dlouhou dobu. Toto všechno skončí, ale musí se to dostat na povrch, jako hnis který se vylije z rány když se rána otevře a zevnitř zahojí.

Lidé si začali všímat, že se děje něco zvláštního. Možná se o tom bojí mluvit, nebo jsou zaměstnáni aktivitami, které jim od toho odvádějí pozornost. Rozptylují se a starají se o všelijaké věci, ale skutečná starost je pod povrchem, hryzá v jejich nitru. „Co se děje?“ lámou si hlavu, ale protože nemluví s ostatními, neví že ostatní zažívají totéž. Vaše média vás různým způsobem BAVÍ. Pamatujete na starověký Řím? „Chléb a hry.“ Tímto způsobem udržovali masy, aby se nebouřily. Byly syté a bavené. Ale římský „circus“ neměl nic společného s klauny a cukrovou vatou. Postavili v boji člověka proti člověku, člověka proti zvířeti. Dnes to není o moc odlišné.

Ale teď to jejich „chléb a hry“ nebude stačit. S navršením většího množství Světla a Zvuku budou věci intenzivnější: tak intenzivní, že zábava vybledne do pozadí a lidé se budou snažit vyrovnat s obrovskou vlnou změn která bude čistit planetu. Trochu je to vidět na rychlosti změny vašich počítačových technologií, ale to je jenom letmý náhled míry změny která nastává. Jak jsme již řekli, je to geometrická řada. Je to spirála, která bude čím dál strmější a bude se stále zrychlovat.

Někteří lidé se nebudou chtít změnit. Určitě znáte takové, kteří budou raději bojovat než se přizpůsobit. Budou odporovat změně v takovém rozsahu, že doslova zemřou. Hodně lidí si vybere tuto cestu. Když takovou smrt uvidíte, není to ničí „chyba“. Bylo to v jejich plánu celou dobu. Jejich duše učinila toto rozhodnutí předtím než vstoupila do těla. Jednoduše opustí pozemské tělo a vezmou si jiné, takže budou pokračovat ve svých „lekcích“. Nic zvláštního. Něco podobného jste kdysi udělali také.

Jiní uvítali změnu už před lety. Naučili se lekci „odevzdání“. Místo boje se rozhodli AKCEPTOVAT směr svého života a AKCEPTOVAT důsledky této změny. Neuvidíte je v televizi ani v časopisech. Jsou vlastně neviditelní, ale jsou již skoro připraveni objevit se na jevišti světového dění. Připravovali se na to dlouhou dobu, takže budou první kteří budou manifestovat formu „pravého člověka“. Budou pomáhat ostatním AKCEPTOVAT nutnost změny a budou se snažit, aby přechod byl co nejhladší.

Množství lásky které je vám k dispozici je ohromující. Je tolik bytostí na všech úrovní Tvůrcova království které jsou připraveny vám pomáhat s přechodem. Udržují otevřené portály takže je k vám posíláno více a více lásky. Kdybyste je mohli vidět a věděli kolik je těch kteří vám pomáhají, museli byste se vypořádat s mnoha emocemi z myšlenky, zda si zasloužíte takový dar. To je kvůli stínům ve vás, které vás přesvědčují o vaší malosti a slabosti. Vetřelci vás vytvořili/změnili takovýmto způsobem, aby vás mohli použít ke svým účelům.

Ale vy jste klenot v koruně Stvoření. Poskytli jsme vám vysokofrekvenční zvuk který očistí vše co by vám bránilo zářit a odrážet Světlo Tvůrce. Koupeme vás ve virtuálním oceánu Lásky. Vše co je třeba je ODEVZDAT SE a AKCEPTOVAT tento dar. Vaše myšlenky o malosti a slabosti budou muset zemřít, abyste se stali „opravdovými lidmi“. Budete muset AKCEPTOVAT informace, které do vás vplouvají přitom jak se vaše světelná vlákna znovu napojují na Zdroj. Budete se muset vyrovnat se svými pocity, když zjistíte, že většina toho, co jste pokládali za důležité bylo součástí „Velké Lži“. Ale máte spoustu pomocníků. „Uvolněte se a otevřete se Bohu“ („Let go and let God“) je dobré heslo, které vyjadřuje stupeň odevzdání kterého musíte dosáhnout.

Definovali jsme Lásku jako absenci strachu, důvěru v Tvůrce a ochotu obětovat svůj život za pravdu. Prosíme vás abyste se dostali do vašeho pravého stavu, založeném na definici lásky, abyste odvrhnuli stud a pocit viny a přijali lásku, kterou vlastně v jádru jste. Jsme tu abychom vám pomáhali.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské zástupy.

 

 

 

 

O vykořenění strachu

2. července 1999

 

V této zprávě vám vykreslíme obrázek toho, co se nyní odehrává na planetě Zemi. Je tu mix energií, kvůli aktivitám vetřelců. Byl nám přidělen úkol oddělit vetřelce od sebe a zajistit aby se každý dostal na své správné místo určení. Jestliže uvidíte, že se dějí zvláštní věci – mohli byste je nazvat „zázraky“ – tak vězte, že jsme to my a takhle pracujeme „v zákulisí“.

Schémata počasí se velmi dramaticky změnila. Můžete to vidět: sucha, povodně, hurikány a počasí, které není typické pro probíhající roční období. Ale to je jen způsob, jakým se planeta zbavuje veškeré negativity, kterou absorbovala z činů a myšlenek lidí, kteří se na ní nachází. Pouze „se otřepává“ z nakumulované špíny lidské aktivity, aby mohla sama zvýšit svoji frekvenci a setkala se se svým osudem.

Bude „se oklepávat“ i jinými způsoby. Bude mít „horečku“, s pomocí slunce, které udělá s povrchem planety to samé jako horečka s tělem člověka nebo zvířete. Účelem horečky je vypálit všechny vetřelce (v případě horečky u člověka nebo zvířete by tomu odpovídaly baktérie, viry nebo jiné škodlivé proteiny) a obnovit rovnováhu, homeostázi. Schémata počasí jsou první symptomy toho, jak se nemoc Země začíná čistit a léčit.

Tento proces bude mít ještě další symptomy. Budou tu sopečné a geotermální erupce, stejně jako se na kůži vytvářejí vředy pro eliminaci toxinů. Budou tu zemětřesení, jak se Země bude otřásat od akumulovaného napětí mezi různými jejími částmi. Bude bombardování slunečním větrem a také efekty pásma energií, kterými vaše sluneční soustava bude procházet. Všechny tyto věci budou současně spolupracovat, aby zajistily potřebné čištění, které je potřeba, aby Země mohla vzestoupit a dosáhla svého postavení Terry.

V těchto časech bude všechno na Zemi trpět těmito efekty. Nebude žádný způsob jak tomu zabránit. Ti kteří mají umělé (člověkem vytvořené) prostředky k ochraně je brzy ztratí. Všichni a všechno bude ovlivněno. Avšak bude tu pomoc pro ty, kteří se obrátí do svého nitra a budou hledat pomoc tam. Uvnitř každého z vás je centrum, které vám umožňuje spojit se se Zdrojem. Je ho spíše cítit než vidět, protože je neviditelné pro fyzické smysly, ale je tam. Ti z vás, kteří meditují, ví, jaké to je. Není lokalizované v žádné části vašeho těla. Spíše je to pocit expanze a komfortu. Jestliže pravidelně nemeditujete, teď je dobrý čas, kdy s tím můžete začít. Jednoduše sledujte svůj dech jak plyne dovnitř a ven a jestliže vaše myšlenky odběhnou, nenásilně je přiveďte zpět k dechu. Nepotřebujete žádnou další techniku. Pomáhá meditovat na tomtéž místě a v tutéž dobu každý den, aby se z obracení se do nitra stal zvyk. Tímto způsobem budete nejen schopni přijímat vedení a vycítit co je pro vás to pravé, ale taky se budete rovnat, abyste mohli přijímat nové informace, které začnou přicházet až budou světelná vlákna znovu napojena na Zdroj.

Pamatujte si, není žádný způsob, jak se připravit na to, co přijde. Jestliže si myslíte, že to můžete ovládat, odstřihnete se od proudu informací, které k vám přicházejí z vyšších zdrojů. Vaše ego je naprogramované k zajištění přežití vašeho těla. Je stimulováno strachem. Vaše meditační praxe je místem, kde můžete najít „bezpečné útočiště“, kde budete pouze naslouchat. Nemůžete se připravit na něco, o čem ani netušíte jak a jestli vůbec to přijde. Nevíte kdy, kde ani jak se budete muset vypořádat s těmito přicházejícími změnami Země. Jestliže jste připojeni ke Zdroji, budete vedeni k tomu, co dělat. Jestliže budete vedeni svým strachem, budete dělat špatná rozhodnutí a sklidíte co zasejete tak, že zažijete vše, čeho se bojíte. Přitáhnete si to principem rezonance.

Vystrašili jsme vás? To je dobře. Jakmile si uvědomíte strach, máte možnost jít k jeho kořenům a vykořenit jej. To je součást „smlouvy“, součást vaší práce. Jestli si vzpomínáte, definovali jsme lásku jako absenci strachu, důvěru v Tvůrce a ochotu položit svůj život za pravdu. To vše jde ruku v ruce. Buď jste v lásce, nebo ve strachu. Tuto volbu si musíte pokládat každý okamžik. Když probíhá porod, bolesti přicházejí častěji a častěji, jak se okamžik porodu blíží. Jak jsme již řekli, dostáváte se do kritického bodu, kdy se rychlost a frekvence změny zvyšuje exponenciálně až do nekonečna. Nezapomeňte dýchat. Dejte svému času na meditaci (či „chvíli klidu“) nejvyšší prioritu, takže můžete začít mýtit ty oblasti strachu, které vám zbyly. Pouze ti s láskou – ne strachem – ve svém srdci budou pozvednuti. Vibrace strachu budou nekompatibilní s novou Zemí – Terrou. Na Teřře nebudou nemoci, smrt ani stárnutí. Všechny tyto neduhy jsou výsledkem potlačovaného, nevyjádřeného strachu.

Nejzákladnější strach je strach ze smrti. I přes hojné výpovědi těch, kteří byli „u bran smrti“ a vrátili se aby o tom mohli podávat svědectví, strach ze smrti představuje základ jakéhokoli jiného strachu který máte. Většina relativně slabých strachů je spojena s obavou být neakceptován ve společnosti, ať už jakýmkoli způsobem. To je spojeno s ostrakismem (viz dějiny starého Řecka – pozn. překl. ) : primitivní kultury vyobcovaly nežádoucího jedince a ten pak zemřel hlady nebo kvůli nedostatku podpory společností. Tento strach zmizí když se budete cítit spojení se Zdrojem. Máte v sobě veškerý potřebný komfort a důvěru, takže nejste ovlivněni vnějšími okolnostmi. Najděte ostatní s podobným způsobem myšlení a pravidelně spolu meditujte. Pomohou vám v posílení pocitu, že jste částí většího hnutí, hnutí mířícího zpět ke Zdroji.

Mluvili jsme o vetřelcích a o tom, jak se pletli do plánu této planety a všeho co na ní je. Tyto jednoduché praktiky vás osvobodí od slepého akceptování toho co vetřelci udělali: Nebude to vypadat jako že děláte hodně, ale jde o nejzazší vzpouru: možná znáte rčení: „jak nahoře, tak i dole“. Jeho druhá část je „jak uvnitř, tak i venku“. Když budete chtít, aby byl svět pro vás bezpečný, musíte si vytvořit bezpečí ve svém nitru. Uvědomte si, že změna musí přijít „zevnitř“ než se reflektuje „venku“.

Všichni máte potenciál stát se bojovníky pravdy. Pravda je že nemusíte zemřít, že můžete žít dlouhý a produktivní život, který vás naplní v každém ohledu, že jste nikdy nebyli a nikdy nebudete odpojení od Zdroje. Kristus vás nikdy neopustil, takže se nemůže „vrátit“. Čekání na „příchod“ které je ve všech tradicích po celém světě, je spíše výrazem pocitu odloučení, „odstřihnutí“, než připojení. Ten „příchod“ hovoří o TOBĚ, o tom že TY si znovu uvědomíš kdo doopravdy jsi (projev, vyjádření Tvůrce) a TVŮJ návrat k tvé pravé přirozenosti. TY jsi „druhý příchod“, protože je tvým osudem vrátit se tam, kde jsi byl(a) předtím. Všechny věci o tom, že musíte mít nějakého „Spasitele“ který je jiný než vy jsou součástí Velké Lži. Je pouze jeden Zdroj. Je pouze jeden život, který se žije skrz různé projevy, součásti Tvůrce. Jsi zároveň část i celek Tvůrce. Ke Tvůrci se můžete dostat ze svého nitra a když jste dosáhli jednoty s Tvůrcem, víte kdo jste.

Necháme vás nyní v míru a s požehnáním, zase k vám budeme promlouvat.

 

Amen, my jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

 

Podpora vašeho přechodu

3. července 1999

 

Dnešní zpráva je o různých „branách“ které vedou z této jedné sdílené reality, kterou vnímáte jako svůj domov. Je pravdou, že všichni nyní vidíte jeden obraz, ale to se postupně změní. Nejdříve to nebude znatelné, ale bude to nabývat na patrnosti v průběhu času.

Největší množství lidí projde portálem kterému říkáte „fyzická smrt“. Není pravda, že „zemřou“, ale bude to tak vypadat pro ty, kteří zůstanou ve trojrozměrném světě. Jednoduše vyjdou ze svých těl do jiné roviny reality, která je normálně neviditelná pro ty na „druhé straně“ hranice mezi rovinami.

Ostatní zažijí něco trochu jiného. Relativně malé množství lidí splní kritéria pro přesun na Terru. To jsou ti, které evakuujeme v jejich fyzických tělech. Ostatní si stále budou myslet že žijí na stejné planetě Zemi jako předtím, ale dojde k rozdělení realit, takže se objeví různé časové linie. Každému člověku na dané časové linii bude připadat, že hodně lidí prostě zmizelo. Ale bude se dít tolik různých neobyčejných věcí, že si těchto zmizení nebudou moc lidé všímat. Budou příliš zaneprázdnění vypořádáváním se se životem „tady a teď“. Budeme mluvit pouze o tom, co zažijí ti, kteří půjdou na Terru. To je náš zájem v těchto zprávách, i když víme, že publikum, ke kterému hovoříme je velmi, velmi malé.

Mezi těmi, kteří sdílejí stejnou cestu osudu, se vytvoří propojení. To se bude dít ve všech časových liniích. Podle principu rezonance – „vrána k vráně sedá“. Každý bude potkávat úplně cizí lidi, se kterými se bude najednou cítit jako doma. S ostatními, třeba s těmi, které jste potkávali v minulosti, si budete připadat, jako byste hovořili jiným jazykem.

Ve skutečnosti hovoříte jinou řečí. Jazyk je založen na symbolech a různé kultury mají různé systémy symbolů. Každá skupina se bude více a více odlišovat od ostatních. Budete se cítit „přitahování“ nebo „odpuzování“. Někteří lidé se vám začnou hodně líbit a u jiných budete naopak cítit odcizení. Budete je mít buď „rádi“ nebo cítit nezájem až odpor. Nebudete k nikomu „neutrální“. I když se žije jen JEDEN ŽIVOT, jsou tu aspekty jedinečnosti různých výrazů tohoto jednoho života, takže je tu tendence seskupit se do velkých „rodin“ spíše než ztotožnění se se všemi lidmi.

Lidé, kteří jsou určeni pro Terru, budou silně rezonovat s těmito zprávami. Pod slovy je tu silná vibrační signatura, která spustí reakci „toto je pravda!“, i když úplně přesně nepochopíte to co tu říkáme. Buď zjistíte, že říkáte „ano!!!“, nebo budete zprávami znechuceni – nic mezi tím.

Ti kteří půjdou na Terru budou přitáhnuti k těmto zprávám ve třech vlnách. První vlna jsou vůdci, ti, kteří se na úrovni duše rozhodli být mezi architekty a tvůrci nového světa. Jsou pro tento úkol vybaveni vlastnostmi od své duše. Všechna tato rozhodnutí jsou učiněna na úrovni duše. Toto musíme zdůraznit. Není to tak, že by si člověk „vydělal“ právo jít na Terru. Rozhodl se pro to jako součást arény vyjádření a zkušeností, kterou si vybrala jeho duše. Opravdová „svobodná vůle“ existuje právě na úrovni duše, kde je všechno známo. Chtít po člověku s páskou přes oči, aby naplánoval svůj vývoj by bylo pošetilé a každý, kdo je v těle a nedosáhl permanentního stavu Jednoty se Zdrojem, má vlastně pásku přes oči. Jenom ti, kteří jsou plně probuzení a vyrovnaní se svojí duší, mají dostatek moudrosti, aby mohli činit rozhodnutí. Ještě nejste plně probuzeni k vědomí, ale budete, než skončí současné přechodné období.

Abyste mohli jít na Terru, musí z vás být odstraněno vše co není na potřebné vibrační úrovni. Jak se vám bude zvyšovat frekvence, budete schopni  přistupovat k čím dál vyšším úrovním existence. Bude to vypadat zvláštně, protože vyšší reality nejsou tak „pevné“ jako ta na kterou jste ve své současné formě zvyklí. Jsou více „tekuté“, nejsou tam pevné hranice. Jestliže jste někdy četli dobré dílo napsané metodou „automatického psaní“ nebo měli „lucidní sen“ (toto je terminus technicus –pozn. překl.) kde každá vědomá myšlenka ovlivnila vaše okolí, víte alespoň přibližně o čem mluvíme.

Takže budete zažívat dva rozdílné ale současné procesy: odstraňování všeho, co není kompatibilní s Terrou, a vývoj událostí, které tvoří takový způsob jednání, který je v souladu s žitím „tady a teď“ na vyšší úrovni reality. Budou vám připadat zvláštní, ale když nezapomenete dýchat a opustíte všechny své představy o realitě, bude to pro vás lehčí.

Na Teřře budete pracovat a myslet jako „začátečníci“. Budete průběžně tvořit, bez odkazu na to, co se stalo předtím a bez nějakého plánu, kam se půjde potom. Každá činnost je zároveň výsledkem předchozí akce a původem, zárodkem následující. Každý okamžik v sobě obsahuje vše, co je třeba k jeho naplnění, ale bez vnější reference na nějaký směr, kterým se ubíráme. Vaší metodou bude vytváření reality vedené pouze vaší zvědavostí. Bude to vypadat, jako kdyby tam byl nějaký neviditelný prst, který bude stále ukazovat „tudy, tudy, tímto směrem“.A vy půjdete tím směrem bez váhání, protože budete mít dobře vyvinutý vnitřní smysl, kterým budete cítit, co je správné. Nebudete se ptát, kam to vede, nebo jaké budou následky těch činů. Budete plně vědomým, plně důvěřujícím bodem uvědomění, který stále sám sebe objevuje bez toho, že by věděl kdo je nebo co má v plánu.

Není to příliš odlišné od toho, na co jste zvyklí. Čím dále jdete na duchovní cestě, tím méně konkrétní a jednoznačné je vaše vnímání sebe sama. Odhodíte veškerý nastřádaný „tréning“ určující čím byste měli být a místo toho se stanete nevinnými jako nezkažené dítě, totálně autentičtí každým okamžikem, který budete prožívat.

Říkáme vám to, abyste si nemysleli, že je něco špatně, když vás začne opouštět paměť a když budete mít problémy pamatovat si věci související s časem, minulostí a budoucností. Budete méně plánovat, protože když to zkusíte, okolnosti se změní a vy si uvědomíte, že je pošetilé snažit se uhodnout kam povede další zatáčka na cestě. Bude to tak, jak to má být. Jednoduše odhodíte své podmíněné reflexy a stanete se více autentičtí a takoví, jakými vás vaše duše chce mít.

Ve vašem těle pravděpodobně cítíte nějaké zvláštní pocity: různé tlaky a ťuknutí na neobvyklých místech bez nějakého pořádku či logiky. V nějakých místech můžete cítit neobvyklé podráždění či bolesti. Můžete mít horečku nebo v některé části těla cítit horko. Jsou to signály toho, že se energetická schémata čistí a opravují.  Vaše „elektrické vedení“ bylo totiž nefunkční. Nyní se obvody opravují a proud začíná znovu téct. Jak teče, bude docházet k dočasným „ucpáním“, když narazí na „bloky“ stagnující energie – ucpání se projeví jako teplo nebo mírná bolest. Můžete tomuto procesu ulehčit tlaky prstem na příslušných bodech. Nepotřebujete tlačit silně. Jenom se dotkněte toho místa a mějte záměr, aby se energetický blok rozpustil a aby energetický proud v této oblasti tekl plynule. Použijte svou intuici a smysly abyste zjistili, kdy jste s daným místem hotoví. Když v tom budete mít praxi, budete cítit, jak se energie pohybuje a jak se uklidňuje do pravidelného toku.

Už jsme mluvili o důležitosti meditace. Chceme co nejvíce zdůraznit, jak je důležité, že si uděláte čas a prostor na pravidelné pokusy o napojení se na Zdroj. Ať je to pro vás nové, nebo ať jste již ostřílení meditátoři, je pro vás důležité vyvinout si zvyk naslouchat vašemu nitru. Váš život závisí na tom, že budete muset být schopní slyšet a reagovat na vnitřní podněty, které ve vás slaboučce promlouvají. Později vám prozradíme jednodušší techniky, jak dosáhnout této schopnosti, ale nyní pouze chceme, abyste věděli, že to je důležitější než cokoli jiného k tomu, abyste se dostali tam, kam máte jít.

Kromě meditace je důležité milovat a pečovat o sebe sama tak, že si ze své duchovní praxe uděláte střed svého života. Všechno co děláte by mělo duchovní praxi podporovat. Pokud to znamená udělat si doma svůj osobní oltář, udělejte to. Použijte obrázky, různé předměty, vůně, svíčky, osvětlení, nábytek, látku – všechno co vám připomíná, že se zasvěcujete dosažení svého osudu. Můžete chtít zjednodušit svůj život, pokud je příliš plný aktivity, abyste našli čas na „chvíle klidu“. Koupele ve vaně jsou dobré, když vám pomohou lépe relaxovat a stát se více receptivními. Oleje s esencemi, po kterých se budete cítit uvolnění a otevření, mohou také pomoct. Vše, co přesměruje vaši pozornost k tomu, co se děje ve vašem nitru vám pomůže. Vypnutí televize vám pomůže hodně!

Důvodem, proč k vám promlouváme tímto způsobem je to, že vám chceme asistovat ve vašem přechodu od „pozemského člověka“ zpět k velkolepé bytosti – dítěti Vesmíru – kterou jste. Všechny tyto zprávy mají za cíl posun vašich priorit k tomu, co je opravdu důležité – akce, činy a záměry, které vás vrátí k plnému Mistrovství, protože pouze Mistři budou obývat Terru. Budeme o tom mluvit později.

Jak se věci na zemském povrchu „zesílí“, bude se dít mnoho věcí, které budou odvádět vaši pozornost. Budou to dramatické události různého typu. Váš přechod na Terru bude hladší, když si udržíte odstup a nenecháte se příliš zaplést do toho dramatu. Drama budou nejvíce rozšiřovat média. Drama je dobré pro obchod. Ve světě založeném spíše na konzumaci než na šetření hraje drama velkou roli v posouvání věcí směrem „dolů“. Bude to vypadat jako že jste v nebezpečí: „zbabělci“ budou ztrácet hlavu a křičet, že obloha padá. Vy nejste zbabělci. Jste orli. Vyletíte nahoru. Zatímco ostatní budou zobat zrní na zemi, vy zasednete k bohaté hostině. Říkáme vám to nyní, protože potom bude vaše zorné pole plné dramatických scén. Odpoutejte se od nich. Nejsou to, čím se zdají být.

Stejně jako vaše tělo zažívá čištění, bude ho zažívat i tělo Země. Má to tak být podle Božího Plánu. Jak bude tělo Země zažívat čištění na různých místech, všechny myšlenkové formy, které tam byly zmrazené, se uvolní. Veškerá lidská zkušenost se odehraje před vašima očima, repríza toho, co se dělo předtím, jinak než obvykle. Pamatujte si, že si máte vytvořit svatyni ve svém nitru, potom se nezapletete do probíhající hysterie.  Musíte zůstat klidní uprostřed bouře, jako oko hurikánu. Nikdo to za vás neudělá. Můžete k tomu dostat vnější podporu, ale abyste ji obdrželi, musíte být ve své vnitřní svatyni. Můžete nechat své fyzické smysly vnímat to, co je okolo vás, ale nepřidávejte k tomu pocit „sebe“. Vyšetřete si pro sebe co nejvíce času, v němž budete klidní. Ztlumte zvuk nastávajícího chaosu. Staňte se tiššími, když se události stanou hlasitějšími. Odvykněte si od jakýchkoli médií. Nic z toho „tam venku“ nemá co nabídnout, jen další chaos, více věcí o které je třeba mít obavy. I různé „zajímavé příhody z novin o různých lidech“ mají v sobě prvek odcizení. Podporují pohled na lidi ve stylu pohledu na bakterie pod mikroskopem. Vyvolávají emoce, aby vás zapletly do dramatu. Odpojte se od všech manipulací s vaší realitou. Pro „denní zprávy“ běžte dovnitř, do sebe. Zjistíte, že vaše vnitřní „rádiová stanice“ vám říká vše co potřebujete vědět.

 

Necháme vás nyní v míru a s požehnáním, zase k vám budeme promlouvat.

 

Amen,Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

 

Exkurze na Terru

4. července 1999

 

Dnes vás chceme vzít na prohlídku Terrys průvodcem, abyste získali nějakou představu o svém cíli a byli schopni se lépe vyrovnat se změnami, které prožíváte, když se transformujete na bytosti, kterými budete na Teřře. Naši prohlídku začneme ve vesmíru, kde vidíte Terru zářící jako dokonalou modrou perlu na „obloze“. Inspiruje vás k lásce jen tím, že se na ni díváte. Září „nadpozemským“ světlem, protože je glorifikovaná nad hranice vaší představivosti. Pro fyzické 3D oči vypadá jako modrobílá hvězda, ale pro oči, které vidí jemnější úrovně reality je blažená, zářící a laskavá ke všem, kteří působí na frekvenci Lásky.

Září z ní mimořádné světlo, protože na tomto stupni neodráží světlo (jako teď), ale vyzařuje jej. (Vy budete také silně vyzařovat světlo!) Slyšíme zvuk. Je nádherný – „hudba sfér“. Je to zvuk, který každá planeta vydává, pokud je harmonizovaná se svým místem ve vesmíru. Vašemu současnému stavu mysli by zněl „nebesky“. Když tam budete, budete „žít v nebi“ – vaše každodenní zkušenost bude, jako v „nebi“, což je nejpřesnější přiblížení té situace, jaké můžete nahlédnout skrze stíny vašeho současného stavu vědomí.

Když se přiblížíme, jsme zasaženi faktem, že všechno na povrchu planety – stromy, květiny, zvířata, ptáci, ryby v oceánech, ale také vzduch samotný – je rozzářený láskou, mírem a harmonií. Je to završení zkoumání Země na téma „hledání harmonie v rozmanitosti“. Každý atom této reality je v plném vědomí, zcela si uvědomuje každý další atom a vědomě spolupracuje s celkem. Je to jako množství hlasů spojených do nádherné písně.

Abyste měli tušení, jak všudypřítomná je tato spolupráce, představte si, že někdy v budoucnosti dostanete chuť na ovoce z jednoho stromu, kolem kterého budete procházet. Strom rozvine květy a vytvoří ovoce tak, že bude v okamžiku dokonalé zralosti právě tehdy, kdy půjdete kolem a natáhnete po něm ruku. Ve skutečnosti se toto v určité míře děje i teď, ale je tu tolik „šumu“ mezi vámi a světem, že si to neuvědomujete. Všechno je a vždy bylo dokonale koordinováno, ale lidé se odchylují. Na Teřře je vše ve stavu nenarušené dokonalosti. Vše je pozvednuto a glorifikováno k fyzickému vyjádření, které je na nejvyšší úrovni.

Je to hmotný svět, nebo alespoň je jako takový vnímán. Budete dělat stejné věci jako děláte teď, ale dokonaleji. Budete stále jíst, milovat se, spát, meditovat, mít zájmy/koníčky které vás budou těšit, ale nebudete omezeni limity ekonomického systému, který od vás chce jenom brát. Při dokonalé úrovni spolupráce, jaká existuje na Teřře, každá část podporuje všechny ostatní části. Není tam žádná chudoba, nemoc, nebo umírání ve smyslu, v jakém to vnímáte nyní. Když sníte ovoce, spojí se s vámi a stane se vámi, takže nezemře – jenom změní svoji formu.

Budete všichni nesmrtelné bytosti. Budete také měnit formu, ale bez toho, že byste potřebovali zemřít a znovu se zrodit. Budete se moci přeměnit z jednoho dospělého těla na jiné. Na Teřře se budou též rodit děti. Budou tam rodiny. Děti, které se narodí, budou projekce těch duší, které se zbavily svého 3D těla a které „získaly kvalifikaci“ pro existenci ve 4D. Jakmile se narodí ve 4D, už nikdy znovu nezemřou. Jen se budou jednoduše posouvat k jiným oblastem zkušenosti a služby. Míra rozmnožování na Teřře je přesně vyvážená, aby se zachovala harmonie celku. Není žádný přebytek, není žádný nedostatek. Jako v pohádce Zlatovlásce a třech medvědech je vše „tak akorát“.

Jak jsme řekli v předchozí zprávě, budete jednat s vnitřním vědomím, co je „správně“. Terra bude fungovat jako jeden obrovský organismus, každá forma života, která na ní bude existovat, bude pracovat jako dokonalá součást tohoto organismu, stejně jako buňky ve zdravém těle provádějí své úlohy v harmonii s celkem. Některé věci budou vypadat jednoduše jako vyšší verze, dokonalejší verze, věcí, které již znáte. Lidé se budou stále milovat, například, ale dítě nebude počato, pokud k tomu nebude ten pravý čas. Budete moci svobodně vyjadřovat a objevovat svoji sexualitu beze strachu a bez nechtěných následků.  Na Teřře nebude žádná smrt ani nemoc, žádná potřeba ochrany před nevítanými podmínkami. Všechno bude pokračovat v harmonii s celkem. Budete si moci svobodně vytvořit co budete chtít, ale budete chtít jen to, co je v harmonii s celkem.

Terra bude zahradou Galaxie, živoucí škola, kde budou různé kultury z celé Galaxie zažívat život v harmonii s ostatními, kteří jsou od nich velmi odlišní. Budou tam rozdílné komunity různých typů bytostí, které se kvalifikovaly k životu na Teřře. Každá komunita bude mít svůj způsob života, svoje kulturní záliby. Bude možno cestovat do těchto různých „vesnic“ a zažívat různé typy kultur, které existují v Galaxii a vidět, jaké mají vzájemné vztahy v harmonii a míru.

Terra je korunní klenot Galaxie, nebo alespoň ta část z ní, která je ve 4D. Na těchto vysokých úrovních je vibrační „bariéra“, která brání ve vstupu na Terru každé životní formě, která pro to není „kvalifikovaná“. Proto tam nenajdete žádné organismy způsobující nemoc. Ty jsou na nižších frekvencích a pocházejí z negativní polarity, která souvisí s entropií a smrtí. Ti, kteří si zvolí negativní polaritu, budou mít hojnost nemocí a smrti, ale budou mít svoji vlastní verzi Země, kterou budou moci objevovat. Terra jim není dostupná.

Takže, co budete dělat? Zaprvé budete hodně cestovat: Budete cestovat z jedné komunity do druhé a do dalších míst v Galaxii, která poslouží vašemu objevování a životním zkušenostem. Na Teřře již žádná dramata nebudou. Bude, oproti vaší současné zkušenosti, velmi „mírná“. Nebudou na ní hory, protože hory vznikají pouze tehdy, když je tenze v zemské kůře. Současná Země má památky na zátěž, které byla vystavena, ale na Teřře to všechno bude uhlazeno. Povrch bude zarovnaný a vytvarovaný do nádherných zahrad. I atmosféra bude v harmonii. Bude tu pouze jemný déšť – žádné bouřky. Budete možná chtít cestovat do jiných míst ve vesmíru, abyste zažili vzrušení, které tento přírodní úkaz nabízí. Budete zcela svobodní při hledání a zažívání všeho co vás potěší, na planetě i mimo ni.

Nemůžeme mluvit v detailech o vašich individuálních cestách nebo zkušenostech, protože každý z vás je jedinečný a vaše objevy i váš žebříček hodnot je rovněž jedinečný. Můžeme mluvit pouze obecně, skutečnou podstatu svého života odhalíte, když ho budete žít. Toto stále platí na všech rovinách reality, protože i Tvůrce se rád nechává překvapit. Proto si Tvůrce hraje na schovávanou sám se sebou prostřednictvím svých různých forem existence. Vždy se rozvine další tajemství a nikdy se nedostanete na konec.

Celé Stvoření stále samo sebe rodí, takže zkušenosti, které můžete mít jsou nekonečné. Je to jako design fraktálů (viz třeba http://www.penguin.cz/~mhi/math/Fraktaly/ -pozn. překl.) Každá část fraktálu rozvíjí sebe sama jako „větev ze stromu“, ale je to symetrické a dokonalé, vznikají tím další větve této části, které dělají to samé. Tímto způsobem Tvůrce pracuje, jako fraktál. Je to nejjednodušší způsob vyjádření, který poskytuje všechny  možnosti. Každý bod Stvoření je jako „semínko“ fraktálu. Stane se místem, skrz které se Tvůrce může nekonečně rozvíjet a vytvářet při svém růstu nové větve.

Vy jste jedním z těchto semínek Stvoření, jste všichni spolutvůrci Tvůrce, stále odkrývající rozvíjející se realitu, která se rozvíjí díky vám. Později budeme diskutovat o tom, jak různé geometrické útvary vyjadřují toto odvíjení. Zmiňujeme tyto věci teď, abychom vytvořili kontext, v rámci kterého budeme utvářet naši řeč. Nakonec to budete muset prožít než to doopravdy pochopíte, ale sdílíme tyto obrazy s vámi a dáváme vám vizi „věcí, které nastanou“, kterou budete moci podržet ve svých srdcích a myslích, a která vás podpoří během let přechodného období, které máte před sebou.

Vrátíme se k těmto myšlenkám v pozdějších zprávách. Každá zpráva bude založená na informacích z předchozích zpráv, bude se to odvíjet v dokonalé spirále. To je tvar cesty evoluce. (Sestupná spirála existuje také, ale místo toho, aby se rozšiřovala, se zužuje, takže v určitém bodě musí obrátit svůj směr a začít rozvíjet,  jinak úplně zanikne.) Budete pozvednuti ze své všední zkušenosti vaší schopností odpovídat na přicházející frekvence světla. Vytvořili jste sami sebe tak, že toho budete schopni ve stanovenou dobu dosáhnout. Je to zakódováno ve vašich buňkách, v buněčné paměti. Proto si nemůžete „vydělat“ svoji cestu na Terru.

Vybrali jste si tento cíl dříve, než jste přišli do vašeho současného těla. Jestliže někdo bude vypadat, že mu to „nedochází“ nebo „je mimo mísu“, uvědomte si, že se tak rozhodla jeho duše. Neexistují žádné náhody. Všechno je koordinováno z nejvyšších úrovní bytí, ale jak jsme řekli předtím, Tvůrce má rád překvapení, takže objevíte, co jste „naplánovali“ udělat teprve až se vám to časem rozvine. (Čas je to, co zamezuje, aby se všechno dělo naráz – však víte.)

Život je stále se odvíjející cesta a to se nezmění ani poté, co se dostanete na Terru. Budete pokračovat ve zkoumání vašeho vlastního vyjádření, ale s vědomým souladem se vším co je. Vaše vlastní kreativní impulsy a zvědavost vás k tomu budou pohánět.  Nebudete „unudění k smrti“ nebo otupění dokonalostí. Místo toho budete svobodní ve své tvorbě a to, co vytvoříte, bude vaše vlastní větev Stvoření.

 

Necháme vás nyní v míru a s požehnáním, zase k vám budeme promlouvat.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

Přeložil: Daniel Novotný

 

 

————————————

 

 

Spojování realit

5. července 1999

 

Nyní s vámi budeme mluvit o některých zkušenostech, které budete mít při vaší cestě k plnému vědomí a návratu domů. Skutečně jdete zpátky ke svému pravému domovu, k vašemu pravému Já a jak se vám tyto vyšší úrovně reality otevírají, budete mít zvláštní zkušenosti, které nebudete schopni vysvětlit ostatním. Budou vám připadat přirozené, ale společenské formování je bude považovat za „podivné“, takže můžete v souvislosti s nimi cítit trochu strach. Mluvili jsme o nutnosti dostat se ze strachu do lásky, proto vám nyní říkáme, že se není čeho bát. Jednoduše se vracíte do stavu, ve kterém jste byli, než jste oblékli tento „oděv“ z masa.

Na počátku bylo všechno jakási kosmická „polévka“. Vše bylo proměnlivé a bez definovaného tvaru. Vaši vědci se setkali s touto „polévkou“, když byli schopni vytvořit plazma pomocí magnetického pole. Je to pole/substrát inteligentni energie, která nemá sama o sobě žádnou formu. Z této inteligentní „polévky“ vznikají všechny tvary, jsou si vědomy samy sebe do té míry, že vědí o své existenci, ale nejsou schopny o sobě uvažovat. To se stane později ve schématu věcí.

V této polévce je všechno obsaženo jakožto potenciál. Nemůžete žádnou z těchto věcí vidět, protože existují pouze jako potenciál: jedna možnost z mnoha možností. Včera jsme zmínili fraktály. Pomyslete na nějaký bod rozhodování – něco jednoduchého jako „co budu mít k snídani?“ – budete na tomto případě schopni sledovat, o čem mluvíme. K snídani můžete mít hodně věcí. Můžete použít něco, co již máte doma, můžete jít do obchodu a koupit něco jiného, nebo můžete jít do restaurace a vybrat si z jejího menu. Každá snídaně nabízí spoustu možností.

To jsou body rozhodování .Nabízejí mnoho možností, ne jen tři „ano“, „ne“ a „možná“. Každé rozhodnutí vede k dalšímu bodu rozhodování. Řekněme, že jste se rozhodli mít k snídani vejce, jako součást vašeho „snídaňového“ rozhodnutí. Nyní stojíte tváří v tvář dalšímu bodu rozhodování: Jak vajíčka uděláte? Míchaná? Vařená? Smažená? A z tohoto rozhodnutí vycházejí další: Co si dáte k těm vejcím? Co se hodí, záleží na tom, jak jste vajíčka připravili. K míchaným vajíčkům můžete přidat mléko nebo cibuli. Vařená k sobě chtějí majonézu nebo sůl a pepř.

Používáme tento jednoduchý příklad, abychom vám ukázali, jak jeden soubor možných rozhodnutí vede k dalším možným rozhodnutím. Počítačoví programátoři tomu říkají „logické větvení“. Můžete jít touto cestou (míchaná), nebo touto (smažená) nebo touto (vařená) a tak dále. Jakmile se rozhodnete cestovat jednou „branou“, vynecháte ty ostatní, další „přítomné“ větve. Při designu fraktálů to vidíte graficky. Bod počátku tvoří nekonečné množství větví, jestliže hodnoty spadají do určitého intervalu. Můžete fraktály objevovat pořád dál, pokud zůstanete v těchto mezích. Tímto způsobem se Stvoření odvíjí z kosmické „polévky“. Ihned se větví tak, že vyjádří množinu možností, neboli potenciálů. Každou chvíli, kdy je učiněno rozhodnutí zvolit si jednu možnost na úkor ostatních, tento bod rozhodování se stává počátkem pro další množinu možností, jak jsme ukázali v příkladu se snídaní. Tímto způsobem celá věc začala – množinou možností – takže jsme pouze rekapitulovali výchozí bod. To se nazývá „iterace“. Iterace je cyklus probíhající přes nějaký vzorec/formuli. Matematici používají iterace k řešení složitých rovnic.

Takže tímto způsobem se Stvoření odvíjí – množství iterací (cyklů) prováděných na složitém vzorci, které umožňuje, aby bylo prozkoumáváno nekonečné množství bodů rozhodnutí neboli větví. Ale co s ostatními body/větvemi? Inu – Stvořitel je rovněž prozkoumává. Ale jak můžete mít zároveň vařená, smažená i míchaná vajíčka? Pravděpodobně byste nechtěli mít všechny zároveň. Stvořitel toto dilema řeší vytvářením oddělených realit, aby vyšel vstříc všem možným volbám. Jestliže jedno vyjádření „tebe“ zvolí vařená vejce, budou i další vyjádření „tebe“ dělat jiná rozhodnutí, budou se větvit a větvit a větvit.

Pokud se podíváte na fraktálový design dole na této stránce, uvidíte, o čem mluvíme. Takto se Stvoření odvíjí. Každá větev vede k dalším větvím. Je tolik realit, kolik je bodů uvědomění, které je prožívají. Je tolik vyjádření „tebe“, kolik je potřeba k prozkoumání všech možností. Jsi vyjádřením Stvořitele. Můžeme říct, že jsi „Stvořitel ve Svém projevu“. Stvořitel (je to jedinečný, konkrétní, jeden Stvořitel)  chce zažít (neboli objevit) všechny větve, kterých je nekonečně mnoho, v mezích určitých limitů čili parametrů. Tyto limity nazýváme „Univerzální Zákony“. Nejsou jako zákony, které vytvářejí vaše vlády. Platí ve všech stvořených realitách, na všech úrovních bytí. Určité podmnožiny těchto zákonů platí pro konkrétní pásma frekvencí (hustoty neboli „dimenze“, jak jim říkají někteří lidé – „hustota“ je správnější termín)., ale opravdu univerzální zákony platí pro celé Stvoření. Jsou zakódovány ve veškeré hmotě a mohou být zpřístupněny správně naladěné mysli.

Nyní – jak sami sebe prožíváte právě teď – se zdáte být „pytlem z kůže“. Ale ve skutečnosti jste mnohem víc. Skutečné vaše „já“ naráz vyjadřuje všechna logická větvení, která vznikla jako potenciály, když byla stvořena vaše duše, neboli „odloučena“ ze Stvořitelovy identifikace se Sebou samým. Vaše duše je projekcí Stvořitele. JE Stvořitelem, protože obsahuje všechny aspekty Stvořitele, ale prožívá sama sebe trochu odlišně. Je více individualizovaným neboli „specializovaným“ aspektem Stvořitele. Je „expert“, „specialista“ na určitá témata, která se někdy nazývají archetypy. Avšak, i přes tuto individualizaci, je tu k objevování nekonečné množství možností, v mezích parametrů Univerzálních Zákonů.

Takže na úrovni duše jste velmi zaneprázdnění, vytváříte mnoho paralelních verzí „životů“, skrz které objevujete mnoho realit, ale nyní tento cyklus pomalu končí. Je skoro čas stisknout na Stvoření tlačítko „Obnov“, vyčistit fragmenty na experimentální obrazovce, které zbyly z předchozích pokusů – znovu vykreslit nové Stvoření. ( Stejně jako tlačítko „Obnov/Reload/Refresh“ ve vašem webovém prohlížeči znovu načte a znovu vykreslí stránku, na kterou se díváte.)

Diskusi o těchto cyklech necháme na jindy. Nyní pouze vězte, že všechna zkoumání dostupná v této „množině“ možností byla skoro vyčerpána – je skoro čas ukončit tyto „životy“ a uzavřít „množinu“, aby jí mohla nahradit jiná. Ve vašich divadelních představeních „uklidíte kulisy“ když drama skončí. Tak tomu bude na „jevišti“ nyní. „Množina“ se uzavře a bude nahrazena novou. To znamená, že všechny paralelní reality, které objevujete, skončí a budou nahrazeny novým bodem vložení celé nové „množiny“ možností. Je vždy jediný počáteční bod, který označuje začátek nějakého procesu. Také je logicky koncový bod procesu. Nazvali jste je „Alfa“ (začátek) a „Omega“ (konec). Jste blízko bodu Omega a poté zažijete nový bod Alfa. Mezi nimi je Nulový Bod, během něhož neexistuje nic.

Můžete být překvapení, když zjistíte, že není pravda, že existujete celou dobu. Ve skutečnosti „blikáte“ mezi existencí a neexistencí mnohokrát za sekundu. Vaše filmy se skládají z oddělených snímků neboli „políček“, žádné z nich se nehýbe, ale když se promítnou v kině, blikají tak rychle, že zdržení obrazu v oku (z jednoho políčka na druhé) způsobí, že to vypadá jako plynulý pohyb bez přerušení. Lidé, kteří dělají animace pro Web, vědí, že jejich animace se ve skutečnosti skládají z několika různých „políček“ neboli nehybných obrázků, které vypadají, jako by se hýbaly, když se na obrazovce objeví dostatečně krátký čas. Vaše realita, která vypadá spojitě a pevně, je ve skutečnosti složena ze statických obrazů – hologramů – které blikají „zapnuto/vypnuto“ mockrát za sekundu, tak rychle, že nevnímáte okamžiky „vypnuto“ a místo toho zažíváte „plynulou“ realitu. K plynulosti má daleko, takže Nulový Bod, o kterém mluvíme, není nic „nového“, ale je důležitý kvůli tomu, co reprezentuje.

Místo jednoduchého pohybu z jednoho políčka do druhého – řekněme že vaše hlava by se posunula dolů o zlomek milimetru a vaše ruka se přiblížila stejný kousek k nosu, který začíná svědit – tento Nulový Bod bude tím, co se nazývá kvantový skok: gigantický přeskok k novému zažívání reality. Stvoření se doslova ukončí a bude znovustvořeno na dalším „políčku“. Bude znovu zasazeno semínko celé nové množiny možností. V okamžiku mezi Bodem Omega a Bodem Alfa nebude existovat doslova Nic: žádná manifestace reality, nikde. Bude pouze Stvořitel ve stavu dokonalého spánku, ale obsahující potenciál pro všechny věci a jevy.

Vaše „já“, které nyní zažíváte, je ve skutečnosti pouze bod uvědomění uvnitř Všeho Co Je, vyjádřená část Stvořitele. Je nekonečně mnoho takovýchto bodů, podle větví, které prozkoumávají. Ale nakonec bude jenom JEDNO vaše „já“ – „semínko“ nové „množiny“, která se vytvoří na druhé straně Bodu Omega. Co se však stane s ostatními vašimi „já“, které jsou tam někde venku a objevují  ostatní reality? Budou složeny zpátky do vaší duše a splynou s ní, což se stává pokaždé, když skončí jeden „život“. Ale to vaše „já“, které čte tuto zprávu je to, které „přejde“ do nové reality, takže začnete vidět očima své duše. Uvidíte více a více těchto dalších realit, které tyto další aspekty vašeho „já“ objevují. Z perspektivy toho „já“ které čte tuto zprávu to bude vypadat, jakoby tyto další reality se „spojují“ nebo „přicházejí“ do té vaší.

Neexistuje nic ve vaší kultuře ani literatuře, k čemu bychom vám to mohli přirovnat. To je jeden z důvodů, proč vám dáváme tyto zprávy, abychom vám vysvětlili, co se teď děje a ujistili vás, že neztrácíte rozum. Pamatujete, jak jsme vám říkali, abyste si byli vědomi svého dechu? Sledujte, co váš dech nyní dělá. Zhluboka dýchejte. Pociťte ten rozdíl.

Tyto informace jsou vytvořeny tak, aby od vašeho ega/osobnosti spustili reakci typu „ale přece…“. Ego bude protestovat proti významu a závažnosti toho, co říkáme. Ego je vytvořeno, aby udrželo „tělo a duši“ dohromady, takže když slyší, že bude „konec“, sevře se do „ochranného módu“, který vnímáte jako strach. Dech se zkrátí a stane se mělkým, jak systémy vstoupí do režimu „červeného poplachu“, dokud není nebezpečí identifikováno a posouzeno. Když zjistíte, že dýcháte krátce a mělce, nadechněte se zhluboka a dejte svému tělu a egu zprávu, že jste v bezpečí. To je velmi důležité. Musíte si vyvinout vlastní schopnost vytvářet pocit bezpečí ve svém nitru, jinak budete jednat z pozice strachu – z pozice ega spíše než z vyššího uvědomění – a uděláte špatná rozhodnutí. Nereagovali byste správně na změny, které k vám přijdou, jak se tento cyklus Stvoření ukončí.

Paralelní reality se spojí. Dělo se tak už nějakou dobu, ale nyní se tento proces zrychlí. Vede to k bodu Omega a přechodu přes Nulový Bod k bodu Alfa. Vše již je zajištěno a vedeno na vyšších úrovních bytí a nemusíte „na to přicházet“. Jste pasažáři tohoto výletu, ne pilot. Dýchejte. Meditujte. Akceptujte. Relaxujte. Jste na nejúžasnějším „kouzelné mystické výpravě“ všech dob! Užijte si to. Staňte se malým dítětem před velkým obchodním domem, které hledí do výlohy na všechny divy vevnitř. Vyviňte si smysl pro údiv a zázrak. Dopřejte „analytikovi“ který je vaší mysli odpočinek. Pouze relaxujte, dýchejte a ponořte se do tohoto zážitku mnohočetné reality. Je to příprava na přijetí „nového já“, multidimenzionální bytosti, která se vylíhne na druhé straně Nulového Bodu.

Proto jsme vám řekli, že vaše duchovní praxe je nejdůležitější. Je záhodno vytvořit si co nejvíce „období klidu“. Potřebujete se uklidnit, abyste integrovali spoustu nových zkušeností a vhledů, které do vás vplují, jak budou vaše světelná vlákna znovu napojena. Valná většina transformace nastane nyní, na této straně Nulového Bodu. Všechna vaše oddělená „já“ se spojí s vaší duší a začnete mít přístup k jejich vědomí a zkušenostem. Vaše „očividně“ pevná realita se začne rozpouštět a budete žít více a více ve „změněném stavu vědomí“. Budete potřebovat výše uvedená období klidu, abyste toto vše mohli integrovat. To co se děje není žádná malá věc, a chceme, abyste věděli, že je tu velké množství podpory, které je k dispozici z vyšších úrovní, ale nemůžeme vám ji dát, pokud nás nepožádáte o asistenci. Nemůžeme zasahovat do vaší svobodné vůle. Kvůli tlachání ze strany ega je na drátě spousta šumu, spousta vířících emocí, sanžících se zatemnit a zkreslit „tenký klidný hlásek“ z vašeho nitra. Potřebujete tato období klidu, abyste nás mohli slyšet a cítit. Musíte si tyto chvíle dopřát, jestliže chcete mít co možná nejplynulejší přechod.

V závěru vás chceme ujistit, že – mimo čas – jste se „tam“ už dostali. Nemůže vám „ujet vlak“. Nemůžete to „zpackat“. Vaše duše vás perfektně povede. Ale bude to pro vás jednodušší, když budete následovat naše rady: relaxovat, dýchat, meditovat a zjednodušit váš život tak, abyste měli hodně období klidu.

Necháme vás nyní ve stavu míru a požehnání.

 

Amen, Adonoy Sabayoth, my jsme Nebeské Zástupy.

 

Přeložil: Daniel Novotný

 

 

 

Nové Milénium.

21.listopadu 2000

 

Je konec roku 2000 a nové milénium se blíží. Byla to dlouhá cesta a mnozí předpokládali, že dojde k velké změně 1. ledna 2000, ale onen velký posun je stále před námi. Nezáleží na tom, co bylo předěláno, či jak byl upraven váš kalendář. Zůstává faktem, že většina vaší populace akceptuje v této realitě tento datovací systém a ten je proto reálný pro všechny, kteří jej používají. Z tohoto pohledu je tedy nové milénium za dveřmi a s ním přijde i mnoho změn. Různé, doposud propojené reality, se již delší dobu od sebe oddělují, a tento proces bude pokračovat. Pro ty, jejichž cílem je Terra, byl posun již odstartován a po 1.lednu 2001 bude ještě patrnější.

V poslední době – od 26.července, došlo k velkému urychlení. Nyní se bude spirála vzestupu otáčet trochu pomaleji, ale každá otáčka s sebou ponese více viditelných změn. Míra změn bude narůstat, i když se tempo změn zmírní. To znamená, že když se nyní podíváte zpátky až k 26. červenci, nebude vám připadat, že by se váš život tak moc změnil, ale budete cítit, že tempo událostí velmi narůstá. Jakmile bude změna ze starého milénia k novému dokončena, budete se cítit jinak.

Budete se cítit jakoby jste se „vznášeli“ a byli jemně podpíráni v jakési bublině, která vás chrání před lomozem okolního světa. Zpočátku se vám bude zdát, že jste uvnitř jaksi klidnější, podobně jako když se celí ponoříte do vody a zvuky z okolí k vám doléhají jen nezřetelně a nejsou důležité. Časem vám ale začne být jasnější, že vaše ZKUŠENOSTI se změnily netušeným způsobem. Možná budete dokonce pochybovat o tom, jestli jste vůbec vzhůru, protože se budete cítit skoro jako ve snu. Je důležité vám nyní připomenout, abyste se nesnažili znovu se zapojit do života, který vás opouští. Jen se nechte zvolna unášet vzhůru a dovolte sami sobě zažít dokonalý klid a podporu, které vás obklopují v tomto oceánu vědomí. Vypněte vnější podněty a zanechte je „bláznivému davu“. Jestliže máte opustit některé lidi, okolnosti, nebo jisté „životní podmínky“, tak to udělejte s lehkostí a šarmem a nenechejte se zatáhnout do schématu obviňování, abyste si ospravedlnili oddělování vaší reality a cesty určení. Prostě a jednoduše nechte být vazbu, kterou k nim máte, jako kdybyste byli v balónu, který je k nim připoután lanem a vy nyní pustíte svůj konec lana, abyste mohli stoupat.

Toto vše je proces a ne „událost“, takže vy již jste „v oblasti působení“ (když použijeme astrologický termín). Budete cítit odpoutávání, když to necháte běžet bez odporu a strachu. Pozvedáme vás do vyšší vibrační úrovně a proto se budete cítit trochu zvláštně, ale důvěřujte procesu a vašemu vlastnímu „vědění“. Nechte vřavu za sebou a přijměte mír světla, které vás i všechny vaše buňky zaplaví. Materiální hustota od vás odpadává a vy se přesouváte do následující úrovně. Zažijete posun vnímání sebe sama. Neodporujte tomu. Nechte vše volně plynout a staňte se mnohem jasnější reprezentací své vlastní podstaty.

Každý z vás má podstatu, která je vyjádřením „tónů“ vaší Celkové Duše. Když opustíte identitu, kterou nyní máte, a dovolíte si stát se tímto lepším přiblížením vašeho individuálního aspektu Stvořitele, budete potěšení tím, že se stanete přesně tím, čím ze všeho nejvíce chcete být. Nejprve to bude pouze vnitřní zkušenost, ale časem to prosákne na povrch, takže to uvidí i ti, „kdož mají oči k vidění“. Ti, kteří nejsou schopni „vidět“, to pocítí a možná budou mít nepříjemný pocit, že vás „ztrácí“. Možná dostanou strach a budou chtít zastavit to, z čeho mají strach – vaší transformaci – ale jediné co pro ně můžete udělat je dávat jim lásku a nechat je takové, jací jsou. Snažte se jim poskytnout pocit, že vše je v naprostém pořádku, tak, jak to má být, a pomalu stoupejte výš. Dostanete se do společnosti vám podobných a to bude velmi příjemné, ale do té doby byste měli být laskaví, neboť opouštíte tento svět.

Rádi bychom vám připomněli, že každý si na úrovni duše zvolil, jaké zkušenosti chce získat v těchto posledních letech. Reality se rozpadají do vrstev, aby každému umožnily vyzkoušet si svoji volbu a loučení bude všudypřítomné. Budete se loučit se svou minulou identitou a určitý čas se budete jakoby „vznášet“ mezi oběma identitami, podobně jako se plod vznáší určitou dobu v děloze, dokud se nenarodí. Nemusíte mít žádné starosti, jak budete zabezpečeni. Známe vaše potřeby a víme k čemu musí dojít, abyste úspěšně přešli z tohoto světa do dalšího. Je velmi důležité, abyste VĚŘILI procesu a plánu vašeho života. Strach a obavy vás budou jenom zdržovat a udržovat vás ve vzorech staré identity. Dovolte svým andělům, aby k vám sestoupili a zpívali vám svoje laskavé ukolébavky. Zasloužíte si je a patří vám. Užívejte si je.

Svět, který opouštíte projde svým obdobím disharmonie a pak též vše utichne. Starý sen končí a nový začíná – pro vás, pro každého a pro všechno. Tlačítko „refreš“ již bylo zmáčknuto, ale chvíli to bude trvat, stejně jako obraz na monitoru, nebo na televizní obrazovce je překreslován řádek po řádku. Budete mít jasný pocit, že se cosi mění, ale chvíli vám potrvá, než přijdete na to, co to přesně je. Mezitím relaxujte a stoupejte vzhůru. Nemělo by to být problematické za předpokladu, že si to takové nevyberete. Jednoduše pusťte lano, které vás poutá ke starým způsobům a stoupejte vzhůru přivítat nové.

Jsme nyní s vámi, velmi blízko. Chráníme vás, když tímto procesem procházíte. Vedeme vás a budeme s vámi v kontaktu, jak se budou děje odvíjet. Váš přechod je naším „úkolem“ a jste nám velmi drazí a žádný z vás nebude zanechán stranou. Kdybyste měli možnost nás nyní nějakým způsobem vidět, přešly by vás veškeré pochyby o lásce a podpoře, která k vám proudí, ale důvěřujte: blíží se čas, kdy budeme opět spolu a vy nás budete znát takové, jací jsme – vaší bratři a sestry z množství světů Jediného Nekonečného Stvořitele. Zanecháme vás nyní v míru, s úctou a požehnáním.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

Vzestup je proces – část první.

 

17. října 2001

Požádali jsme o to, abychom s vámi dnes mohli hovořit, abychom vám mohli předat náš pohled na proces vzestupu, neboť začíná být součástí zkušenosti vaší časo/prostorové reality. Naši definici jsme omezili frází – která začíná být součástí zkušenosti vaší časo/prostorové reality. Proces, kterým procházíte a který zakoušíte je v mnoha směrech odlišný od toho, co je popsáno v „literatuře“, ke které se můžete dostat a která se zaobírá tímto procesem/událostí. Tento proces nikdy dříve na vaší planetě neprobíhal v masovém měřítku a též nezahrnuje výhradně vzestup lidského druhu, ale celou planetu, a vše, co se na ní nachází, prochází nyní stejným procesem posunu vibračními úrovněmi. Ve vaší historii se vyskytli osamocení jedinci, kteří touto cestou prošli a též některé izolované skupiny lidí prošly tímto procesem, ale nikdy k tomu nedošlo v masovém měřítku a ani planeta samotná tento proces nikdy nepodstoupila.

Proto popis tohoto procesu, který se k vám dostal, je neurčitý a postrádá podrobnosti. Nejsrozumitelnější popisy, které se dochovaly, popisují vzestup jako zřetelnou „událost“, jako by proběhl v krátkém okamžiku. V několika málo případech se vskutku jednalo o docela rychlý sled událostí, když bylo dosaženo prahu a věci se rapidně změnily, ale tak tomu bylo kdysi a rozhodně to není to, co probíhá nyní. U těch z vás, kteří jsou navázáni na Terru, se jedná o probíhající proces, který bude trvat ještě dlouho poté, co Země, jakožto planeta, dosáhne své vylepšené formy jako Terra. Chceme dnes probrat některé detaily celého procesu i to, co lze očekávat v budoucnu.

Začněme od základu a shrňme si, co jsme si již řekli v minulosti. Proces vzestupu je změna frekvence vibrací a změna vědomí, což přináší některé další fenomény a schopnosti. Vy již tímto procesem procházíte a tak jste již mohli zaznamenat některé změny vnímání, které změnu doprovázejí. To bude stále pokračovat a změny budou markantnější, jak bude proces probíhat v lineárním čase. Z pohledu mimo čas se tak JIŽ stalo, ale pokud vážete své vnímání na zkušenost lineárního času, popisujeme vám radši události z vašeho nynějšího pohledu a ne z našeho.

Většina z vás, ne-li všichni, kteří toto čtete, již zakusila mnohé symptomy tohoto procesu. Již dříve jsme se zmiňovali o tělesných změnách, které probíhají, a očistných procesech které nastanou vždy, když se prochází dalším frekvenčním pásmem. S něčím jste již důvěrně obeznámeni a tyto procesy budou i nadále pokračovat. Jídlo, hudba i další aspekty vašeho života kterým dáváte přednost, se budou měnit tak, jak se bude měnit vaše vědomí. Vaše energetická úroveň se velmi změní, jakmile opustíte věci, které vás dříve fascinovaly, a obrátíte se do svého nitra. Zjistíte, že vaše potřeba odpočinku stoupá, když bude u vás probíhat integrace na buněčné úrovni a příprava vašeho těla na novou formu. Možná budete citlivější na probíhající změny v zemské kůře, na poruchy v elektromagnetickém spektru i na některé technologie, které využívá skupina ovládající váš svět. Vaší proměnu můžete podporovat mnoha způsoby, ale klíčovým prvkem je vaše výživa. Dělejte to, co vám přináší větší pohodlí. Protože vaše polarita zaměření je STO (služba ostatním), je přirozené, že se snažíte své energie používat tak, aby pomáhaly ostatním, ale nyní musíte připravit sami sebe na další službu a to znamená, že se nyní musíte v první řadě starat sami o sebe. Když se na to podíváte z dlouhodobého hlediska, tak pochopíte, že všechna péče, kterou nyní věnujete sami sobě a vašemu nejbližšímu okolí, je „investicí“ a pokladem, který předáte ostatním až k tomu uzraje doba.

Vezměte si to třeba takhle: Jistě znáte řehtačkový klíč. Používá se na utahování šroubů a matek a využívá kroutícího momentu vznikajícího na páce. Po každém dotažení táhnete páku zpátky a nabíráte sílu pro další dotahování. Šrouby jsou konstruovány se spirálovitou drážkou, díky které se zasouvají, když jsou otáčeny nějakým nástrojem. Řehtačkový klíč dodává sílu pro dopředný pohyb, kterou akumuluje při zpětném pohybu. Vývoj probíhá po spirále a každá otočka po spirále je pohybem dopředu, stejně jako pohybem ven či dovnitř. Tím, že se stáhnete a použijete nyní své energie pro svůj vnitřní proces a komfort, tak sbíráte sílu pro další otočku po spirále, další pohyb dopředu a ven, a stáváte se tak zprostředkovatelem pro další službu, která přesahuje v tomto okamžiku vaše možnosti. Již brzy budete v centru pozornosti a tak se nyní musíte připravit pro další fázi vašeho života.

Takže, tento proces vzestupu vyžaduje ústup ze světa, který je okolo vás. Mnozí z vás, jestliže ne všichni, to tak cítí a někteří z vás nevědí, jak se s tím srovnat. Již jsme dost mluvili o nutnosti ústupu a vyčlenění se z dramatu, který se hraje kolem vás. Chceme zdůraznit, že je to pro vás v této době nutné. Svět kolem vás půjde dál, i když jej nebudete krmit svojí energií. Nabral kurs ke srážce a zapomnění a během několika let přestane existovat. Již více v tomto světě nejste potřeba. Vašim nynějším úkolem je připravit se pro službu, která bude potřeba, až tento svět bude zanikat, a vytvoření cesty do reality, která bude následovat. Již není žádná role, kterou byste mohli hrát, abyste zastavili drama, které se odehrává na scéně světové obrazovky. Vy už hrajete v jiném filmu a umírající svět kolem vás je odsouzen k zániku. Všechny příznaky dřívějších zkušeností lidí opouštějí planetu, a proto se znovu dostávají na scénu, aby mohly opustit tuto úroveň. Vše, co se kdy odehrálo, bude vyneseno na povrch při velikém úklidu, který probíhá na povrchu planety. Žádný váš odpor nebude k užitku. Proces usnadníte tím, že ho umožníte, že ho přijmete takový, za jakým účelem probíhá a že mu přestanete věnovat energii a pozornost. Veškeré pokusy zastavit proces jsou formy odporu, které jenom probíhající děje pouze zhoršují a zintenzivňují. Každý odpor potřebuje větší množství energie, aby byl překonán, takže když se vám podaří „nechat věci být, a předat je do Boží péče“, uděláte to nejlepší pro usnadnění procesu a pro jeho nejhladší průběh.

Vzestup je proces, ne událost. V určité době svého vývoje překročíte práh, všechny clony kolem vás spadnou a vy budete vidět jasně. Ale to je jen jeden okamžik na vaší dlouhé cestě. Vzestup nekončí tím, že clony spadnou. Cesta neustále pokračuje. Když Prvotní Stvořitel vdechuje zpět své Stvoření, rozpouští se pocit oddělenosti a se s dalším výdechem Prvotního Stvořitele se opět objevíte jako oddělené identity. Vše je pouze Stvořitel, který vydechuje sám sebe do Stvoření a vdechuje sám sebe zase zpět, aby znovu vydechl a vyjádřil se. Tento proces nikdy nekončí, takže je vhodné, abyste akceptovali, že v dohledu „není“ žádný konec. I vy budete věčně pokračovat, protože jste vyjádřením Stvořitele a cesta nikdy nekončí – ani pro vás, ani pro Stvořitele.

Takže ti z vás, kteří očekávají nějakou „událost“ by měli trochu pozměnit své smýšlení. Vezměte si třeba film, který jste zhlédli. Každý rámeček (snímek) z filmu je vlastně samostatná „událost“, ale dohromady splývají do jednoho toku, který vnímáte spíš jako proces a ne jako oddělené obrázky. Každý nádech, který uděláte, je jednou „událostí“, ale berete za samozřejmost, že dýchání je proces. Nadechnete vzduch do sebe, kyslík se dostane do krevního řečiště a k buňkám, a zde se každý kyslíkový atom podílí na jiném chemickém procesu. Při tom atomy reagují s jinými atomy a vznikne další sloučenina, je vyprodukována nějaká energie a nějaký vedlejší produkt, jako třeba kysličník uhličitý, který je předán krví do plic a vydechnut. Přemýšlejte o tom! Všechno tohle se děje ve vašem těle při každém vašem nadechnutí! Všechny výše uvedené jevy proběhnou ve vašem těle s každým nádechem. Každý nádech je událostí, ale každý nádech – každá událost – je částí širšího procesu, podle kterého vaše tělo funguje. Vy zakoušíte život všemi svými smysly a celý komplex života, jak jej znáte, stále pokračuje.

S tímto procesem vzestupu je to stejné. Skládá se z mnoha „událostí“, které jsou propojeny do komplexního procesu a vy jej zakoušíte všemi svými smysly. V procesu můžete vysledovat cykly, pohyb dopředu a vzhůru i následná období integrace. Tento integrační proces vyžaduje energii. Potřebuje energii, kterou by jinak spotřebovaly jiné procesy. Když upřete svoji pozornost na probíhající drama, odčerpáváte energii ze svého vzestupu a dáváte ji tomuto dramatu. Tím pádem nepodporujete svůj vzestup tak, jak byste měli a proto vám připomínáme, že je potřeba dát vzestupu prioritu před dramatem, jestliže to tak ještě neděláte. Je-li vaším cílem Terra, bude váš život mnohem obtížnější, když se plně neztotožníte se svým vzestupem. Váš odpor si vyžádá větší nátlak na váš život, aby byl odpor překonán a vy jste naplnili cíle vašeho života.

Váš život probíhá podle plánu – stanoveným směrem, kterým musíte jít – a vaše myšlenky a impulsy vznikají ve vaší Celkové Duši, která vás vytvořila jakožto vyjádření sebe sama. Vaše Celková Duše vás vytvořila takové, jací jste, včetně barvy vašich řas i chuti na určitá jídla.

Ale nejste ostrůvkem plujícím v prázdném prostoru. Žijete v bohaté matrici zkušeností, a protože jste citliví, snadno se necháte zachytit vírem emocí, kterými je zaplavováno vaše pole zkušeností z velmi mnoha zdrojů. Vaše média hrají na vaše city, aby vás přinutily dělat určité věci, kupovat určité výrobky, nebo se chovat podle určitých vzorů. Vaše politická mašinérie ještě více hraje na vaše city. Vládnoucí skupina hraje na vaše emoce, aby vás dostala do pozic, které ji vyhovují. Když chcete být svobodní, když chcete být svrchovaní, musíte se odpoutat od dramatu. Musíte nalézt způsob jak „být na světě“ ale nenechat se jím „omezovat“. Když musíte pracovat, abyste se uživili, musíte si najít způsob jak to dělat, abyste se nenechali zachytit do víru emocí kolem vás. Nemusíte je úplně všechny vypnout. To by stejně asi nebylo ani možné. Ale musíte se naučit být pro ně TRANSPARENTNÍ – nechat je vámi projít aniž byste se podle nich začali chovat. Když je někdo ve vašem okolí smutný, nemusíte se k němu připojit a být také smutný. Když ve vaší blízkosti někdo zuří, nemusíte se nechat zaujmout tímto druhem energie. Můžete zůstat klidní uprostřed chaosu a také to bude pro vás mnohem lepší.

Proces vzestupu již probíhá. V této fázi se již nedá zastavit a procesy čištění také ne. Jedinou rozumnou reakcí je stáhnout se a vytvořit v sobě ostrůvek klidu. Vytvořte v sobě takový prostor a jakmile zjistíte, že jste se nechali vtáhnout do hry, jemně se stáhněte zpět do svého prostoru klidu, hned jak si uvědomíte, že jste jej opustili. Proto je meditace tak dobrým tréninkem. Při meditaci se nevyhnete tomu, že se vaše mysl zatoulá a přijdou k vám myšlenky. Je otázkou disciplíny přitáhnout mysl zpět ke sledování dechu nebo k tomu, na co se při meditaci zaměřujete. Je otázkou disciplíny přitáhnout sebe sama zpět do svého centra a zklidnit se, kdykoliv zjistíte, že jste se nechali zachytit okolním dramatem. Když budete pěstovat tento zvyk zůstat klidný a ve svém středu uprostřed chaosu, stanete se mocnou silou – kolektivně vzato – vnášející klid do chaosu světa.

Máte v sobě chrám a tyto Vzkazy jsou ladícím nástrojem, který tento chrám posilují u stále více lidí na celém světě. Jste daleko od sebe roztroušeni po celém světě, protože musíte pokrýt celou zeměkouli a je vás na tuto práci nyní velmi málo. Jakmile najdou lidé cestu k tomuto materiálu a naladí se na něj, vytvoří se tím tak mohutný širokoplošný efekt, že si to stěží dovedete představit. Jste jako zvedající se vlna, která oběhne planetu a která nese vyšší světelnou vibraci, kterou zakotvuje na planetě a to tak, že vyzařujete nový vzor energie a rozbíjíte staré paradigma už jenom tím, že takto existujete uprostřed chaosu.

Jste bojovníci za mír – bojovníci za pravdu, mír, lásku a radost. Vaše „mise“ spočívá v tom, že prostě JSTE tam, kde jste a udržujete to co jste a nesete vizi příslibu Terry, udržujete své místo na světě, necháváte věci rozvinout a jste pevnou skálou uprostřed všeho toho chaosu. Zajímavé na tom je to, že tímto způsobem existence vytváříte realitu ve které chcete žít tam, kde zrovna jste. TVOŘÍTE kousek Terry zrovna tam, kde právě jste. TVOŘÍTE mír tím, že v něm spočíváte. TVOŘÍTE lásku tím, že jí máte. TVOŘÍTE radost tím, že umožňujete své radosti aby byla uprostřed všeho toho soužení. V životě existuje krása, kterou můžete vnímat. Zaměřte se na krásu a budete krásní. Vaše vnitřní vyzařování bude žehnat všemu s čím přijdete do kontaktu a kolem vás se bude rodit krása uprostřed okolního hororu.

Celý život jste měli pocit, že stojíte jaksi mimo okolní svět. Inu, pořád ještě stojíte mimo, ale teď už alespoň víte proč. Okolní svět odumírá a vy jste nositelé nového úsvitu, který se rodí na horizontu. Vaše role spočívá v podílení se na tvorbě nové reality a vaše cestička vede jiným směrem než pro zbytek světa. Jste mimo, protože vyšlapáváte novou cestu, cestu vedoucí ke svobodě. Nejdete stejným směrem jako zbytek světa, a proto se více a více odkláníte od jejich směru. Musíte dělat přesný opak toho, co druzí nechtějí, nebo co nejsou schopní dělat. Musíte být tím, čím jste sem přišli být a dělat to, co jste sem přišli dělat. Zatím děláte osamocenou práci, ale přijde den, kdy se spojíte s ostatními a k tomu již nyní dochází. Shromažďujete se na vaší cestě, na cestě vedoucí na Terru, a necháváte za sebou všechny ostatní cesty, vedoucí k jiným cílům. Následujte své volání. Následujte ten vnitřní hlas, který vás vede, krok za krokem, směrem k vašemu cíli. Pusťte se po té opuštěné cestičce, která se před vámi nyní vine. Každým krokem, který po ní uděláte ji tvoříte a my jsme s vámi a podporujeme vás na každém kroku, takže je to kolektivní snažení. Jsme tým – my z vyšších říší a vy, kteří jdete touto cestou po zemi. Budeme v tomto tématu ještě pokračovat, ale pro dnešek vás opouštíme v míru, se ctí a s požehnáním. Milujeme vás a jsme stále s vámi a vy jdete správnou cestou domů. Zvládnete to. Kvůli tomu jste sem přišli.

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

 

Vzestup je proces – část druhá.

 

9. listopadu 2001

 

Slíbili jsme, že budeme pokračovat v naší konverzaci o procesu vzestupu a tak tedy přinášíme další část.

Nejprve bychom rádi zopakovali, že posun, o kterém jsme mluvili, je proces, který vyvrcholí „událostí“ – přechodem prahu do dalšího frekvenčního pásma. Tento posun má dvě části: fyzickou komponentu, která se vztahuje na frekvenci kmitání subatomárních částic vašeho fyzického těla a spirituální komponentu, která se vztahuje na posun vašeho vědomí a vašeho způsobu vnímání reality. K oběma dojde současně, neboť jsou propojené, protože vědomí ovlivňuje veškerou fyzickou hmotu.

Nelze oddělit vědomí od fyzické manifestace ve hmotě. Vědomí je základnou, čili matricí, ze které se manifestuje veškerá fyzická hmota. Mluvili jsme o Mysli Stvořitele jako matrici veškerého Stvoření a vaše individualizované vědomí je částí Nekonečné Mysli, pokud jste zahaleni zkušeností oddělenosti. Jakmile tento závoj padne a bariéry budou odstraněny, budete plně a trvale ve spojení s Myslí Stvořitele a jakmile se naučíte z této základny působit, budete schopni ovlivňovat, měnit a tvořit materiální realitu z míst věčného požehnání. Veškerá moc Stvořitele vám bude svěřena do péče, a vy si budete neustále vědomi sami sebe jakožto boha-stvořitele, kterým jste vždy byli.

Ti z vás, kteří směřují na Terru, patří k první generaci – jsou prvním produktem Myšlenky Stvořitele. Jste Elohimové, a i když si to ještě plně neuvědomujete, uvědomíte si to, jakmile váš posun vědomí bude ukončen. V průběhu následujících 18. měsíců přijdete na to, že jste se v mnohém změnili. Opouštění vašeho starého způsobu života bude pokračovat a zrychlovat. Vaše okouzlení věcmi 3D bude mizet rychleji než předtím, až se postupně vyčleníte ze 3D jakožto své reality.  Budete mít stále větší a větší přístup ke své 4D identitě a osobnosti a budete stále více a více dělat věci po způsobu 4D. Musíte důvěřovat tomuto procesu a svému „vědění“, že jste v bezpečí, jste normální a že vše probíhá podle plánu.

Některé z vás vaše životní okolnosti nutí stěhovat se – na jiná místa, do jiných domů, nebo k jiným lidem a opustit tak staré aspekty vašeho života. To je součást třídění do různých směrů a my vám radíme, abyste zůstali klidní ve zmatcích těchto změn. Jakmile vás přepadne strach, zhluboka dýchejte. Na okamžik zavřete oči a soustřeďte se na otevřené a hluboké dýchání. Relaxujte pomocí dechu a uvědomujte si, jak se vaše tělo uvolňuje a přijímá pravdu daného okamžiku. Jste v bezpečí. Svět okolo vás se mění, ale vy jste v bezpečí. Svět kolem vás se může převrátit, ale vy jste v bezpečí. Připomeňte si tuto skutečnost, kdykoliv se vám zdá, že se situace vymyká vyšší kontrole. Nepotřebujete již nic řídit. Vezeme vás rychlými peřejemi změn a jsme stále s vámi. Jste obklopeni větším množstvím pomoci a ochrany, než si vůbec umíte představit. Když potřebujete pocítit naší přítomnost, zklidněte se a obraťte se do sebe. Jakmile jste tiší a klidní, můžete nás vyzvat abychom se vám odhalili, a budete nás vnímat svým vlastním způsobem. Jsme s vámi, ale když nejste schopni se zklidnit, nemůžete cítit naší přítomnost a cítit se proto v bezpečí. Jak uvnitř, tak vně. Když máte uvnitř mír, přitahujete k sobě energie klidu a míru ze svého okolí.

Mír, klid, pohoda. Je hrozně důležité vytvořit vnitřní pohodu. Když se svět kolem vás stále přibližuje hádkám a válce, vytvořte v sobě pohodu a odpoutejte se od dramatu. Buďte jako Buddha. Buďte jako Kristus. Buďte jako všichni ti světoví učitelé, kteří přišli ukázat cestu a kteří znali věčnou pravdu existence. Budete jako oni, až dokončíte tento proces. Budete jako oni, až přijde váš čas vrátit se pro ty, kteří budou potřebovat vaší pomoc a péči, kteří budou potřebovat, abyste je zavedli do bezpečí dříve, než dojde k Posunu pólů.

Toto je proces, ale je spojen i s aspektem „události“. Až nastane ten správný okamžik, bude dodána chybějící ingredience a dveře do jiné roviny reality se otevřou. Je to něco, co pro sebe v tomto období nemůžete udělat. Bude vám to nabídnuto ve správnou dobu a tím správným způsobem pro vás. Všichni ti, kteří s vámi jít mají, s vámi půjdou. Budou v tom okamžiku s vámi a projdete společně otevřenou bránou – vaše děti, vaše zvířata, vaši přátelé a členové vaší rodiny, kteří jsou určeni pro Terru, s vámi půjdou. Možná máte děti, přátele a členy rodiny, kteří si nezvolili cestu na Terru a ti s vámi nepůjdou. Vše bude dokonalé podle jedinečných okolností vašeho života. Vše probíhá s láskou a proto vás žádáme, abyste si uvědomili, že láska je opakem strachu. Když z toho máte strach, nebude schopni to přijmout. Nechte to být, a předejte to do Boží péče. To je stále odpověď na všechny otázky. Nechte to být a předejte Bohu péči o všechny detaily. My víme co děláme, a bude to přesně to, co každý jednotlivec zrovna potřebuje.

Vaším úkolem je připravit se na přijetí změn s co možná největší pohodou a šarmem. Odevzdání se je cesta touto změnou. Odpor pouze zvýší míru vašeho nepohodlí. Nechte to být, a předejte to do Boží péče. Když se díváte na ty, kteří žijí kolem vás, tak je milujte do té míry, že budete důvěřovat tomu, že prožijí přesně tu zkušenost, kterou pro splnění svého plánu života potřebují. Když jim jejich Celková Duše zvolila cestu na Terru, tak tam půjdou, ať už věří čemu chtějí a vědí co vědí. Tyto Vzkazy začínají ovlivňovat dostatečné množství lidí, aby změnu ve vědomí mas byli schopni pocítit ti, kteří jsou pro to dostatečně citliví. Vaše rezonance to uvádí v život. Mezi tím vším, co se ve světě děje, ovlivňujete děje svými spojenými energiemi. Vaše touha po Teřře k ní buduje energetickou cestu, která se bude otevírat pro více a více lidí, jak budou věci pokračovat. V tomto okamžiku je toto vaše práce na světě – vytvořit energetickou cestu k Teřře. Jste něco jako ledoborec, který otevírá cestu těm, kteří jej následují. Může to vypadat, jako že nic neděláte, ale když věnujete pozornost své vlastní transformaci – jak se vy sami měníte – přijdete na to, že vyzařujete jiný „signál“ než ti, kteří stále slepě sledují cesty 3D.

Jste ztělesněním vyššího světla. Prožíváte určité nepohodlí, když vaší buněčnou paměť a životní okolnosti opouštějí připoutanosti a podmínky, které nejsou v souladu s vaší podstatou. Nyní je ten správný čas ke zjednodušení vašeho života. Tím nechceme říci, že by se z vás měli stát asketi. Pouze doporučujeme, že „méně, je někdy více“. Jsou-li ve vašem životě ještě pořád zmatky, zbavte se jich. Vlastníte-li něco, co vám dnes už nic neříká a není to podle vašeho gusta, zbavte se toho. Uvolněte prostor ve svých domovech i životech. Rozlučte se s věcmi, které vám již neslouží a poděkujte jim za jejich službu. Kdysi vám sloužily, ale když už neslouží, zbavte se jich. Čím méně budete mít kolem sebe věcí, které vám připomínají minulost, tím snadnější pro vás bude přijmout váš budoucí stav. Nechte si fotografie, které pro vás stále mají energii. Nechte si knihy, které pro vás stále mají energii. Ale zbavte se toho, co pro vás již energii nemá. Rozlišujte a tím pádem si uvědomíte, jak hodně se měníte.

Budete se dále měnit a vaše chutě a zájmy se též budou dále měnit. Jeden den vás bude něco přitahovat a další den s tím již budete hotovi. Neobviňujte se. Přijměte tento proces a hladce jím proplouvejte, dotýkejte se těch věcí, které se zjevují ve vaší přítomnosti a kterých se máte dotknout. Máme-li jedním slovem charakterizovat tento proces, tak se pro něj nejlépe hodí nestálost. Nic nezůstane stejné. Každý den se měníte, takže je logické, že váš vztah ke světu se také každý den mění. Jak budou věci pokračovat, tak se stanete odborníky v surfování na vlnách změn. Zvyknete si na udržování rovnováhy na vrcholku vlny, která vás nese k cíli vašeho určení – na Terru, aniž byste spadli. Tajemství jízdy na vlně spočívá v tom, že udržujete rovnováhu a stojíte přímo na svých nohách. Když se příliš nakloníte dozadu, nebo dopředu, tak spadnete do vody. Když vykloníte těžiště kamkoliv do strany a nebude přímo nad vašima nohama, tak ztratíte rovnováhu, vaše jízda skončí a musíte se znovu vyškrábat nahoru a znovu získat rovnováhu.

Mluvili jsme již o tom, jaké to bude na Teřře – jak budete tvořit nové věci v mžiku, bez odkazu na minulost nebo budoucnost. V této metafoře o surfování na vlně a nutnosti stát rovně na svých nohách jsme měli na mysli zakořeněnost v daném okamžiku tam, kde zrovna jste a ne v minulosti (kde jste byli), nebo v budoucnosti (kam jdete). Když se nad tím zamyslíte, tak veškeré strachy pramení z minulých zkušeností, které si promítnete do budoucna. To, co se objeví ve vaší přítomnosti, vám připomene něco z minulosti a vy si snadno představíte, že to bude stejné jako tenkrát. Z toho se rodí strach. Vnitřní hlásek vám připomene: „Tenkrát to bylo takové a tak to nyní bude stejné.“ Když jste v minulosti zakusili bolest, budete předpokládat, že to bude opět bolestivé. V tom je zdroj strachu. Chcete se ubránit bolesti. „Mám strach, že to tentokrát bude tak, jako minule. Bude to stejné jako předtím. Už tím více nechci projít.“ Odpovědí na to je pouze přerušení vzpomínek tím, že nahlas řeknete: „To bylo tenkrát. Toto je nyní.“ Prásk! Jste zpět v přítomnosti a můžete si zvolit v přítomném okamžiku něco nového. Jakmile řeknete slovíčko „nyní“, přitáhnete svoji pozornost do současnosti. Řekněte nahlas „NYNÍ“. Cítíte to NYNÍ. Co se ve skutečnosti děje právě NYNÍ? Ne, co se stalo kdysi; ne, co by se mohlo stát později. Co se ve skutečnosti děje právě NYNÍ? Chápete, jak jste zabředli do zvyku sami sebe strašit? Pěstujte praxi žít NYNÍ. Prožívejte každý okamžik, jako by to byl jediný okamžik vašeho života. Tak to bude na Teřře. Zvykejte si na to. Vytvořte si kousek Terry zrovna tam, kde právě jste NYNÍ. NYNÍ je jediné místo, kde můžete vytvořit cokoliv. NYNÍ je jediné místo, kde si můžete vybrat cokoliv. NYNÍ je vše, co kdy opravdu máte.

Pro definici toho, co chceme vyjádřit, bude vhodné slůvko „moment“. Moment je „událost“, která vznikne z matrice Nekonečné Mysli. Obsahuje v sobě vše, co potřebuje, pro své přirozené naplnění a završení. Nelze jej měřit v minutách, vteřinách, nebo v hodinách. Je to jednotka zkušenosti, která může být velmi krátká, nebo nějakou dobu trvat. Když takový moment začíná, tak to cítíte. Též jste schopni vycítit, když končí. Každý moment má začátek, prostředek a závěr, stejně jako věta v řeči, nebo v hudbě. Vstoupí do pole vaší pozornosti, vyroste do celé své krásy a pak opadne a je u konce. Podobá se vlně. Vlna se zvedne z hladiny oceánu, valí se a roste a pak se zase propadne zpět do oceánu. S momentem je to úplně stejné. Zvedne se z oceánu vědomí, který je Myslí Stvořitele. Vzedme se ve vašem poli vnímání a sune se dopředu, až nakonec zmizí z vaší zkušenosti, jakmile je u konce. Má přední i zadní část a další vlny ji překrývají. V minulosti jste si pouze okrajově uvědomovali její zadní hřbet, když vaši pozornost pohltila její přední část, ale nyní se vaše smysly rozšiřují a prohlubují, až nakonec budete jako široká mísa obsahující VŠE – celý oceán se všemi vlnami na jeho povrchu. Budete si je uvědomovat současně a budete schopni zaměřit svoji pozornost na kteroukoliv z nich, která vám bude připadat zajímavá. To je přirozená expanze vašeho vědomí k plnému vědomí. Jakmile se vaše vědomí rozšíří, ovlivní všechno ostatní – vaše tělo, vaše okolí, kvalitu vašeho kontaktu s okolím. Splynete s Myslí Stvořitele. Objevíte její mír a jas i její nekonečný prostor a stanete se tímto mírem. Stanete se tím prostorem, který je natolik rozlehlý, že se do něj vše vejde – s láskou a bez posuzování. Tam směřujete. To je ta zkušenost, která k vám přichází již nyní. Během času se postupně přestanete starat o to, kam jdete a kdy. Tlachání a netrpělivost zmizí. Budete cítit, kdy již pro vás něco není vhodné – ať už se jedná o křik médií, hřmot prohlubujícího se konfliktu, či cokoliv jiného, co nebude v souladu s tímto pocitem hlubokého míru a nekonečného prostoru. Až k tomu dojde, prostě nechte věci plout a předejte je do péče Boha. Ať se klid a nekonečný prostor stane vaší hrací plochou. Zanechte stranou vše, co do tohoto prostoru nepatří. Nemusíte se zaplétat do konfliktu. Můžete jednoduše zanechat svého odporu, své připoutanosti k pocitu, zda-li jste „dobří“ nebo „lepší“ než někdo. Nechte prostě věci být a předejte je do péče Boha. Ať to každý udělá sám pro sebe. Když jsou lidé připoutáni k určité cestě bytí a nahlížení na věci, umožněte jim, jít jejich cestou. Prožijí také přesně to, co je pro ně nejlepší. Takové „fungování“ je založeno na lásce a respektu ke všemu. Buďte zodpovědní za svoji volbu a umožněte ostatní stejné privilegium.

Budeme v tomto tématu ještě spolu pokračovat.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

Vzestup je proces – část třetí.

 

26. listopadu 2001

 

Tak tedy pokračujme. Požádali jsme o to, abychom s vámi mohli dnes mluvit o našem tématu a mohli jsme z toho udělat závěry a položili tak základy pro následující témata. Jak vidíte, toto je způsob, jakým vše ve Stvoření funguje. Každý konec je též začátkem. Každý závěr je též začátkem dalšího tématu a stejně je to s naší prací s vámi a s vaším vzestupem je to stejné.

Když opouštíte svět, který znáte, vstupujete do nového světa, světa svých snů. Když uzavíráte vztahy s těmi, které jste znali, tak vytváříte nové svazky s těmi, kteří mají blíže k vaší stezce a k cíli vaší cesty. Nyní probíhá veliké třídění a k němu patří velké trápení i velké radosti. Doufáme, že vám přineseme spíše ty druhé, tak nás prosím sledujte, abychom vstoupili do tohoto nového teritoria společně.

Ze všeho nejdříve si uvědomte, že celého tohoto povídání budou tři díly. Než úplně skončíme, budou tohoto materiálu tři svazky a to není náhoda. Každé číslo je symbolem určité energetické konfigurace a určitá čísla se nazývají prvočísla a ty mají obzvláštní důležitost, protože jsou základem pro ostatní čísla. Též jsou vyjádřením určitého aspektu konstrukce Stvoření a proto se používají pro popis této konstrukce. Též jsou v nich zapojeny určité geometrie, které odráží způsob „jak to funguje“ v určitém Stvoření – jsou zobrazením určité dynamiky, na které je postaveno ono Stvoření, a vyjadřují jeho Univerzální Zákony.

Nepředložíme vám dnes vyčerpávající spis na toto téma, protože dnešním námětem je váš proces vzestupu, takže se o tomto aspektu pouze zmíníme natolik, kolik se vejde k tomuto tématu. Mnozí z vás četli a též používají některé termíny v různých významech, jako například dimenze a hustota, což z našeho pohledu není přesné a vede to ke zmatkům. Doufáme, že i toto vyjasníme, protože to též má vztah ke správnému pochopení toho, kým opravdu jste a jak se projektujete do mnoha různých forem.

Začneme tím, že jste projekcí Zdroje. Původní Myšlenka se manifestovala jako projekce této Myšlenky. Vy všichni, kteří jste navázaní na Terru jste částí Původní Myšlenky. Jste první generací Stvoření a vy sami jste stvořitelé. Ale kdo a co je ten Stvořitel, který vytvořil myšlenku? Vy používáte slovo „nepopsatelný“, když chcete vyjádřit podstatu Stvořitele. Používáte i jiná slova ke stejnému účelu, jako třeba všudypřítomný, vševědoucí, všemocný, atd. Nepopsatelný znamená nepochopitelný, nemožný jakkoliv popsat, nemožný nějak uchopit a pochopit. Tento atribut se připisuje Stvořiteli. Všechna ostatní slova jsou taktéž atributy. Popisují aspekty, nebo kvality Stvořitele. Takže, je nad váš rámec vnímání pochopit podstatu Stvořitele. A možná je tomu tak i nyní, ale jakmile jednou překročíte práh, zažijete Stvořitele přímo. Zažijete vaše skutečné spojení a vztah se Stvořitelem a pak budete opravdu „doma“. Pak už nebudete potřebovat slova, abyste popsali to, co nelze popsat. Budete zkrátka EXISTOVAT v tomto vztahu a vědění.

Nyní, kdo je toto „vy“ o kterém mluvíme? Jste projekcí Stvořitele, produkt Stvořitelovy Myšlenky a existujete pouze v Mysli Stvořitele. Veškeré Stvoření existuje pouze v Mysli Stvořitele. Myšlenka se manifestovala prostřednictvím světla a zvuku. Zvuk je slovo, které používáte k popsání vibrace, což je oscilace mezi dvěma protikladnými stavy – „zapnuto“ a „vypnuto“. Vaše realita „je“ pouze polovinu doby, ale oscilace je tak rychlá, že ji vnímáte jako kontinuální, jakoby trvale „zapnutou“. Jenže ve skutečnosti je Stvoření vytvářeno znovu a znovu – je obnovováno, nebo překreslováno znovu a znovu, mnohokrát za vteřinu. Takže „vy“, sami o sobě, existujete pouze polovinu doby (kmitu)! A kde jste tu druhou polovinu doby? Jste odpočívajícím Stvořitelem. Popřemýšlejte o tom. Vy JSTE odpočívajícím Stvořitelem. Existuje široké spektrum vibrací a jediným rozdílem mezi nimi je rychlost oscilace.

Mluvili jsme o „nádechu“ a „výdechu“ Stvořitele, který trvá miliardy vašich let. To je jeden cyklus Stvoření. Na druhé straně spektra existuje velmi rychle kmitající cyklus, ono velmi rychlé přepínání mezi „zapnuto“ a „vypnuto“, které vytváří vaší fyzickou realitu – nebo lépe řečeno, které se JEVÍ jako vaše fyzická realita. Vše je pouhá projekce a Stvořitel je tím „projektorem“ pro celé Stvoření, včetně vás. Vy jste hráči ve Stvořitelově filmu, jen s tím rozdílem, že Stvořitel sleduje svůj film ne na jednom „statickém“ plátně v kině, ale prostřednictvím vjemových obrazovek všech aspektů svého Stvoření – kterých je nekonečné množství, a které všechny přenášejí informace zpět ke Stvořiteli. Stvořitel existuje jako rozlehlé pole inteligentní energie a první generace – Elohimové – jsou pouze maličko menší. I oni jsou extrémně rozsáhlí, ale jsou vzdáleni o jeden schůdek od absolutní nekonečnosti. Oni mají hranice a identitu. Vy jste výrazem, nebo projekcí jednoho z Elohimů. Patříte k těm, kteří se před mnoha miliardami let spojili, aby ze sebe vytvořili tento kousek Stvoření. Ale vaše projekce se neskládá pouze z této úrovně bytí, kterou nyní prožíváte jako svojí fyzickou realitu. Má mnoho úrovní – mnoho různých frekvenčních rozsahů – které tvoří plynulé spektrum reality, ne nepodobné spektru světla a zvuku, které tvoří celé Stvoření.

Jste současně na všech úrovních frekvenčních pásem, které existují. Existujete jako rozsáhlé pole inteligentní energie i jako samostatné body čistého vědomí a světla bez formy současně. Existujete také jako ztělesnění, nebo vyjádření pokrývající celý rozsah frekvenčního spektra a všechna vaše vyjádření existují současně. Nyní je vaše pozornost zaměřena na fyzické vyjádření na Zemi, ale jak bude váš vzestup pokračovat, budete mít přístup také k více a více úrovním vašeho bytí. Budete definovat sami sebe úplně jinak a v mnoha směrech se změníte, abyste lépe vyjádřili vaší zvolenou úroveň bytí v daném časoprostoru.

Tyto vzkazy jsou předávány postupně v sériích a gradují od vnějších a povrchních aspektů k jádru, neboli mnohem ústřednějším aspektům našeho rozhovoru. Vše to pojednává o cestě zpět k vašemu pravému Já, k uvědomění si kdo opravdu jste a ke znovunabytí vaší skutečné moci a skutečné podstaty vyjádření. Je pro vás těžké si představit jak mnoho a jak málo MOŽNOSTÍ volby máte. Pokud máte jen velmi malou představu o tom, jaké je vaše pravé místo, jste jako slepec, který hádá, co je kolem něj. Máte velmi MNOHO možností, protože těch je téměř nekonečně mnoho. Máte velmi MÁLO možností, protože v daném okamžiku pro vás existuje pouze jedna správná volba. Když si jste plně vědomí své podstaty a spojení se Zdrojem, budete žít v klidu a míru v obou těchto zdánlivých paradoxech: skutečnosti, že máte mnoho možností ale že máte jen jednu, která je „správná“ – jen jediná volba je plně v souladu s tím, kým opravdu jste, a která je plně v souladu se všemi ostatními vyjádřeními Stvořitele, se kterými jste v kontaktu.

Takže, vy existujete na Zemi, ve svých fyzických tělech, ale též současně existujete na ostatních úrovních. Existujete i na všech ostatních frekvenčních pásech, a každý frekvenční pás má svoje „zákony“, které řídí formy a funkce v daném vibračním rozsahu. Většina z vás, kteří čtete tyto řádky, půjde na Terru a vyjádří se formou a bude fungovat tak, jak je patřičné pro tento frekvenční pás – hustotu Stvoření. SOUČASNĚ bude pokračovat vaše existence ve všech ostatních frekvenčních rozsazích a bude na vás, na který zaměříte svoji pozornost – prostřednictvím kterého pásma budete vnímat. Budete si vědomí svých „ostatních Já“, ale to jedno „správné“ zaměření pozornosti bude pro vás primární a všechny ostatní budou existovat jako podpůrné potenciály, které jsou vám vždy též dostupné. Někteří z vás si vytvoří vztah s Terrou z jiných úrovní a budou dohlížet a vést ty, kteří budou na jejím povrchu, protože to též bude role, kterou si pro svoji zkušenost vyberete. Vždycky budete všichni existovat na všech úrovních zároveň, ale jedno ohnisko bude prvořadé. Zaměříte svoji pozornost na jednu určitou část nekonečného oceánu Kosmické Mysli, ale budete si vědomi zbývající části jakožto permanentního horizontu vaší zkušenosti.

Již jsme mluvili o holografickém modelu. V hologramu je obsaženo vše jako potenciál. To je to, co máme na mysli když mluvíme o horizontu. Je vytvořen ze všech potenciálních možností. Při plném vědomí si budete vědomí přítomnosti všech možností současně i když se zaměříte na JEDNO VYJÁDŘENÍ z celého potenciálu. Ještě se k tomuto tématu někdy vrátíme, nyní jsme vám jen chtěli předložit malý náhled. Budete si vědomi VŠEHO, zatímco se zaměříte na jednu volbu v patřičném čase.

A nyní se ještě vraťme k číslům. Existují esence, které mohou být vyjádřeny čísly a prvočísla lze označit za prvotní esence podobně, jako uvažujeme o základních barvách. Základní barvy viditelného světla jsou červená, zelená a modrá. Všechny ostatní barvy jsou složeny z těchto 3 základních barev kombinacemi a intenzitou. Když smícháte tyto tři barvy v různých proporcích a intenzitách, dostanete všechny ostatní barvy, včetně extrémů – čistě bílé (směs všech tři barev ve stejném poměru a plné intenzitě) a čisté černé (absence všech barev a nulová intenzita). Čísla se chovají podobně, ale mnohem komplexněji. Čísla jsou symbolickým destilátem esencí určitých vlastností a prvočísla již nemohou být dále dělena. Jsou základem. Všechna čísla, mimo prvočísel, jsou vytvořena kombinací různých prvočísel a mohou být zpětně rozložena na své komponenty.

Co má toto povídání o barvách a číslech společného s vaším vzestupem? Má vám pomoci s pochopením ESENCE, ZÁKLADU, KOŘENE nebo PODSTATY. Vracíte se ke své podstatě, prvotnímu vyjádření vaší bytosti, které je nezávislé na vyjádření v určitém prostředí. Vaše esence je vaší základní barvou, základním zvukem, základní kvalitou. To je to vaše „pravé Já“, které je nezávislé na jakémkoliv inkarnačním vyjádření. Je to čistý vibrační vzor, který je vaší konkrétní konfigurací a který je dostupný v rámci daného spektra Stvoření. Všechny ostatní jsou kombinacemi a obměnami této prvotní konfigurace. Být plně vědomý znamená ZNÁT svoji esenci. A nebudete znát jenom svoji esenci, ale budete rozeznávat i esence druhých.

V lidské historii se vyskytlo několik jedinců, kteří dosáhli tohoto stavu porozumění a stali se vzorem ostatním. Nyní všichni ti, kteří směřují na Terru ztělesní svoji esenci. Opustí vše, co není v souladu s jejich esencí a stále více a více se budou během tohoto procesu naplňovat tím, co je jejich přirozená podstata. Otázka intelektu ztratí na důležitosti na pozadí bohaté zkušenosti vaší podstaty. Budete naplněni mírem z poznání kdo jste, jaké je vaše místo ve Stvoření a budete znát, jaká je ta „správná“ volba v každém okamžiku. Veškeré usilování bude minulostí. Veškeré pochybnosti budou minulostí. Zůstane pouze mír a klidná radost z konečného poznání odpovědí na otázky, které byly příčinou vašeho hledání miliardy let. Budete prostě VĚDĚT, a již nikdy více nezapomenete to, co víte.

K číslům, barvám a vyšším aspektům Stvoření se ještě někdy později vrátíme. Nyní vám přejeme, abyste pochopili, kam to všechno směřuje. Jakmile bude vaše transformace ukončena, budete jednoduše VĚDĚT kdo jste, jak do celé skládačky zapadáte, jaký je váš vztah ke Stvořitelovu Já, a co je „správné“ v každém okamžiku. Můžete to začít trénovat již nyní tím, že se zklidníte a budete naslouchat svému „vnitřnímu hlasu“. Uprostřed vřavy a okolního hluku můžete naslouchat vnitřnímu tichu a vnitřnímu hlasu. V každém okamžiku svého života máte možnost zvolit místo boje a konfliktu mír. Můžete jít pryč od lidí a zážitků, které na vás křičí, abyste jim ulevili tím, že vás zahltí svými problémy. Klid a mír můžete dát ostatním pouze v případě, když jím sami jste. Můžete vyzařovat mír jedině, když jej sami MÁTE. Dokud sami se sebou zápasíte kvůli dosažení čehosi, nemáte mír. Mír, mír, mír. To je ta „perla nesmírné ceny“. Buďte mírem. Buďte mírem. Buďte mírem.

Opouštíme vás v míru, se ctí a požehnáním. Jednou budete opět jako my.

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

* * * * * * * * * * * *

 

 

Komentář:

Dostala jsem několik dotazů týkajících se primárních barev, takže bych ráda objasnila o co jde. Primární barvy SVĚTLA jsou červená, zelená a modrá. Vaše televize a počítačové monitory využívají stejného principu. Primární barvy PIGMENTŮ jako třeba u inkoustů, barviv, nátěrů a pigmentů v kůži, ve vlasech a očích jsou červená, žlutá a modrá. SVĚTLO pracuje jinak než PIGMENTY.

Když mícháte barvy světla, přidávají se a září. Čím více barvy a intenzity přidáte, tím světlejší a jasnější výsledek dostanete. Když kombinujete pigmenty, tak se odečítají. Každý pigment absorbuje všechny ostatní barvy, kromě té své, kterou odráží. Když zkombinujete všechny tři barvy světla, dostanete bílou. Absolutní nedostatek světla je vnímán jako černá. Když zkombinujete všechny tři základní barvy pigmentů, dostanete hnědou. „Černá“ barva kožíšku černé kočky je ve skutečnosti velmi tmavá hnědá, která absorbuje téměř veškeré světlo, které ji zasáhne.

V tomto článku se mluví o základních barvách světla, ne o pigmentech. Bílá barva obsahuje všechny barvy, a když projde hranolem, tak vidíte všechny barvy viditelného světla, od červené až po fialovou, jako duhu. Naše čakry jsou založené na barvách světla, ne na pigmentech. Prostřední čakra ze sedmi hlavních tělesných čaker – srdeční čakra – má zelenou barvu. Dolní čakry jsou červená, oranžová a žlutá (žlutá není prostřední), a horní tři čakry mají barvy modrou, indigo a fialovou. Všechny dohromady tvoří duhu viditelného světelného spektra.

Oba tyto systémy práce s barvami jsou skvěle popsané a vysvětlené na anglické URL, kde jsou i výukové ukázky:

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/lightandcolor/index.html

 

Doufám, že tato poznámka přispěje k lepšímu pochopení této pasáže.

V míru a s požehnáním

Lyara

 

 

 

Nastal čas raketového urychlení!

2.ledna 2002

Príma. Máme dnes několik věcí, které vám chceme říci, jak z blízkého, tak ze vzdálenějšího hlediska. Tou bližší věcí na vašem časovém horizontu je impozantní událost, která označí vzájemné oddělení rozdílných realit do takové míry, že každá bude vnímat události, které nebudou sdílené s ostatními realitami, které se objeví. Tuto událost pocítí ve všech koutech světa jako velmi hluboký šok a bude takového rozsahu, že dokonce i ty nejhlouběji spící individua dojdou k závěru, že svět už nikdy nebude stejný, jako býval.

Události, které předcházejí tomuto přicházejícímu šoku, jsou relativně mírné v porovnání s tím, co nyní přichází a co bude v relativně rychlé sekvenci následovat. Nacházíte se téměř před rozcestím a bude vám to mnohem jasnější až po nějaké době pohlédnete zpět a pochopíte probíhající proces. Abychom uvedly věci na pravou míru, použijeme vědecký pohled na proces, jako metaforu nadcházejících událostí. Tak jako u všech metafor bude situace velmi zjednodušena, ale pro správnou ilustraci našeho pohledu to dostatečně poslouží, abyste si mohli udělat vlastní obrázek.

Když dochází k dělení buňky, děje se mnoho věcí. V klidovém stádiu jsou chromozómy – řetězce DNA nesoucí genetickou informaci buňky a organismu – rovnoměrně rozloženy v jádru buňky a je těžké určit, kde se jeden řetězec končí a další začíná. Avšak jakmile se přiblíží doba dělení buňky na dvě oddělené poloviny, začínají se chromozómy shlukovat a oddělovat od ostatních vláken, takže jsou jednotlivé chromozómy pod mikroskopem jasně viditelné. Ty se pak replikují na dva identické páry podél rovníkové linie buňky, podle které se pak buňka rozdělí. Mezitím „póly“ buňky migrují až se dostanou naproti sebe a jsou v pravém úhlu k vytvořenému rovníku, což se velmi podobá rozložení pólů a rovníku na vaší fyzické planetě. Jemná vlákna z každého chromozónu se napojí na tyto póly (jedna polovina z každého páru se napojí na jeden pól a druhá na opačný pól) a jakmile jsou všechna vlákna napojena, buňka se podle rovníkové roviny zaškrtí a rozdělí na dvě.

Tento proces probíhá ze začátku velmi zvolna, ale jakmile je vše napojeno, je proces dokončen poměrně velmi rychle. S vámi je to při vašem planetárním procesu podobně. Než jste se shlukli do správných skupin a napojili na póly svého určení, byl to relativně zdlouhavý proces, ale následující událost bude „výstřel slyšitelný po celém světě“ a bude oznamovat počátek konce – bod, ze kterého se rozdílné reality fyzicky oddělí jedna od druhé a budou samostatně směřovat ke svým cílům určení. Jinými slovy, bez ohledu na skutečnost, že můžete nahlížet na předcházející roky jako na období urychlování procesu – zvláště od září – jakmile tato událost nastane, dostane další dění rychlejší spád a vše se bude dít mnohem rychleji, stejně jako při dělení buňky na dvě sesterské poloviny, které se od sebe odpojí a každá od té doby směřuje svojí cestou.

Buňka se dělí jenom na dvě poloviny, ale v tomto procesu se oddělí několik rozdílných realit, ale to hlavní, co si z tohoto přirovnání máte vzít je pochopení důležitosti nadcházející události jako výrazného oddělovače a počátku opravdového dělení do různých směrů vývoje a to, že potom bude následovat rychlý sled dalších událostí.

Když neberme v úvahu zářijovou událost a to, co po ní následovalo, bylo několik posledních týdnů velmi klidných v porovnání s očekávaným. Doporučujeme vám, abyste zhluboka dýchali a zůstali nezaujatí při pozorování příchozích událostí a uvědomili si, že pro ty, kteří směřují na Terru, se jedná o raketové urychlení na vaší cestě k cíli. Každý určitě pocítí dopad událostí, ale jsou různé způsoby, jak lze události vnímat. Když sedíte připoutáni v křesle raketoplánu a pocítíte jak zabraly přídavné raketové motory, budete vnímat zrychlení a budete vědět, že vás to vynáší směrem k cíli vaší cesty a mise. Stejný pocit můžete vnímat z blížícího se šoku a bude dobře, když to budete tak vnímat. Místo abyste to vnímali jako pohromu, možná budete moci říci: „Konečně! Už jedeme.“

Mnozí z vás, kteří toto čtete, jste „na cestě“ už velmi dlouho, a zažili jste mnoho posunů v porozumění a vnímání. Nyní se však období učení a chápání věcí minulosti změní na zpracovávání toho, co k vám přichází. Mnozí z vás jsou ještě pořád v procesu opouštění starých vztahů a okolností. To pro některé může ještě nějakou dobu pokračovat, ale většina z vás přijde na to, že rozsah změn ve vašem životě přináší radost a mnohem více potěšení z cesty, když pociťujete zrychlení ke svobodě a opouštění věcí a lidí, kteří vás zdržovali. Vzpomínáte si na jeden starší titul, který se jmenoval „Zdědit vítr“? Stanete se dědici větru. Zvyknete si že proudíte jako vítr, letíte takovou rychlostí až vám to vhání slzy do očí, ale budou to slzy radosti, že už konečně cítíte, jak se blížíte k cíli své cesty.

Mnozí též pocítí mohutné změny, ale nepřinesou jim potěšení, protože ztratí mnohé, ke kterému jsou silně připoutáni: změní se obraz současné reality díky nadcházející události a současné způsoby existence již nebudou nadále možné. Mnohé, co se dnes pokládá za samozřejmé nebude, a ti, kteří budou schopni projít tímto obdobím s šarmem a odevzdáním zažijí údiv a respekt před tím, co se odhaluje. Lidé se budou dívat na popel své minulosti a někteří pochopí, že je tím vyčištěna jejich cesta k novému, zatímco jiní se budou přehrabovat v popelu a budou se snažit zachránit nějaké zbytky, které by si sebou vzali – něco, co je již bez života, z období, které je minulostí.

Je snadné ukazovat prstem a svalovat vinu, ale jak jsme již uvedli, když jdete až k jádru věci, museli byste svalovat vinu na Stvořitele, který stvořil vše, co vidíte a vnímáte. S pohledu Stvořitele je všechno „dobré“, protože to slouží záměrům Stvoření – zabezpečit Stvořiteli potěšení z jeho tvoření. Přicházející šok je částí rozsáhlejšího evakuačního plánu Stvoření. Po jeho uskutečnění, nezůstane ze starého světa nic. Všechno ze současné planety bude odklizeno některou z připravených cest. Každý bude vnímat pokračování své reality, ale tato událost bude znamením, které označí bod, kdy všichni již nebudou vnímat STEJNOU realitu. Kdybyste byli schopni porovnat poznatky jednotlivých lidí, zjistili byste, že různí lidé vnímají věci různě a to se ještě prohloubí jak budete procházet finálním obdobím dramatu 3D Země.

Jak budou události pokračovat, budete vidět cíl své cesty stále jasněji na pozadí všech ostatních kontrastujících událostí. Podobně i ostatní lidé budou vnímat jasněji své cíle, takže se bude zdát, že váš pohled je špatný, protože je jiný, ale každý to bude vnímat nějakým způsobem podle svého.

Takže například, když uslyšíte, že se blíží veliká planeta, nebo kometa, která způsobí posun pólů nebo kataklizmatickou katastrofu v roce 2003, tak se jedná o vnímání, které přináleží k jedné z evakuačních cest a tak jednoduše umožněte těmto lidem jejich vnímání. Tato cesta není tou „vaší“ a nevede na Terru, takže vše nač se musíte soustředit JE „vaše“ cesta a musíte se soustředit na to, co se objevuje ve vašem životě a co vás vede dále tímto směrem. V minulosti se mluvilo o mnoha scénářích, které se neuskutečnily – hromadná přistání mimozemšťanů, Fotonový pás, a podobně. Nyní však mnohé cesty, které se otevírají těm, kteří „vidí“ mají mnohem větší pravděpodobnost realizace. Dokonce i scénáře, které tvoří podvodníci mají mnohem větší pravděpodobnost realizace pro některé jedince, protože myšlenka tvoří, a když více lidí uvěří patřičným závěrům, tak jejich společné úsilí tuto realitu vytvoří. To je též důvod, proč vám předáváme tyto vzkazy – aby ti, kteří v sobě nesou rezonanční kódy a cítí tyto myšlenky jako správné, přidali své energie k ostatním stejně smýšlejícím a cítícím a pomohli uskutečnit to, a čem vám zde povídáme.

Je paradoxní, že Terra již existuje a vy se na ní musíte napojit, aby se pro vás mohla manifestovat. To je vzájemná vazba, něco jako zrcadlo. Terra vás volá a vy hledáte Terru. Když se napojíte na vizi, je to něco jako „zámek“ v řídícím systému raketové střely. Když čtete tyto vzkazy, zamykáte zámek naváděcího systému zaměřeného na Terru a ta vás přitahuje svojí přítomností ve vašem zorném poli. Ne každý se ubírá touto cestou a může se zdát, že jste osamělí ve svém zaměření, když se porovnáváte se svým okolím. Uvědomte si, že vás je dohromady zhruba 6 miliónů a tak budete mít dostatečně velkou společnost až budete všichni pohromadě. Již jste spolu dohromady byli, v různě velikých skupinách, v různých historických dobách a místech, ale nyní přichází chvíle, kdy budete pohromadě všichni na jednom místě do té doby, než se zase rozejdete po svých cestách zpátky Domů, ke svému původu a svému konečnému roztavení oddělené bytosti.

Ti z vás, kteří směřují na Terru tam budou dost dlouho, aby vytvořili kolonie a přivedli na svět další generace, než se vydají na další pouť za dobrodružstvím do vesmíru. V následujícím století plus nějaký ten rok, bude vaším cílem Terra, ale pak s ní budete hotoví a vydáte se dále. Takový je přirozený chod věcí. Jedna expedice vede k další a ta zase k další a tak pořád dál. Nyní vás volá Terra a ona je pro vás tím bezpečným přístavem před bouří která se zvedá. Uvědomte si to. Bouře, která se zvedá je tím raketovým pohonem, který vás vyzvedne k vašemu snu, světa bez bouří, válek a bez smrti a když se vám zasteskne po hromech a blescích, budete si moci zajet do divočejších míst na návštěvu, ale Terra bude vaším bezpečným domovem po celý zbytek vaší současné inkarnace. Když nadejde čas odchodu, jednoduše změníte formu a budete pokračovat. Žádná bolest, žádná smrt, už žádné trápení, navěky. Takže TO bude vítaná událost, že ano? Už se těšíme až budete opět mezi námi.

Nyní vás opouštíme v míru, poctě a požehnání. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

Na cestě domů

22. února 2002

Takže, dnes jsme požádali o možnost pohovořit si s vámi, protože se na obzoru vynořuje cosi velmi pěkného. Není to nic, co byste očekávali, ale z našeho pohledu je to nádherné. Chystá se rozsáhlý budíček a pro ty z vás, kteří trpělivě čekají na osvobození ze světa utrpení, to bude znamenat opravdový začátek posledního stádia odchodu z tohoto světa do následujícího.

O této události jsme již hovořili. Jedná se o globální probuzení, takže si všichni na celém světě uvědomí, že se cosi základního nadobro změnilo. Někdo se obává změn, ale lze na ně též pohlížet jako na dobré zprávy. Byli bychom rádi, kdybyste nahlíželi na změny tímto způsobem – jako na dobré zprávy, které je potřeba oslavit jakožto „počátek konce“ tohoto utrpení.

Když se na to budete dívat tímto způsobem, budete se v srdci tiše radovat a budete jasně vědět, co bude následovat. I přes to, jak se to jeví, se opravdu jedná o dobré zprávy – konec utrpení a bolesti tohoto světa jednou pro vždy. To je to co vás čeká – absolutní radost, láska a mír.

Na cestě k této radosti a míru vás ještě čeká období převratu, jakožto součásti globální změny. Z tohoto důvodu vynakládáme tolik času a energie, abychom vás na toto období a události připravili. Když budete schopni dívat se na horizont, kde na vás čeká nový svět ve své zářivé nádheře a radosti, budete schopní proplout tímto obdobím a méně sledovat vše, co vás opouští, a věnovat více pozornosti tomu, k čemu se blížíte.

Chceme, abyste věděli, že jsme stále s vámi. Když k vám nehovoříme těmito slovy, hovoříme k vám prostřednictvím našeho mlčení. Mlčení je též vzkaz. Říká: „Naslouchej uvnitř sebe.“ Říká: „Dávej pozor na své pocity které se vynořují, když Zástupy zrovna chvíli mlčí.“ Těšíte se, až od nás zase něco uslyšíte? Pak hledejte útěchu uvnitř sebe. Kdyby se náš oblíbený komunikační kanál najednou ztratil z vašeho dosahu, co byste dělali? Hledejte nás i naše utěšování uvnitř sebe. Jakmile přestanete hledat útěchu ve vašem křehkém vnějším světě, budete schopni zakusit váš vnitřní bohatý a komfortní svět. Když se budete zaměřovat na to co NEMÁTE, nikdy nebudete schopni uvědomit si, co MÁTE. To je jeden z důvodů, proč vám dodáváme odvahu, abyste si cenili svůj život. Když to budete dělat, budete naplněni každým okamžikem každého dne a budete vskutku bohatí věcmi, které za to stojí nejvíce.

Nyní, když jsme si neodpustili poznámku, dovolte abychom vám připomněli, že ne každý se dívá na věci stejně jako vy. Musíte to pochopit a ne se nenechat chytnou do víru událostí, který vás brzy obklopí. Bude mnoho zmatků, hněvu a strachu a toho budou využívat ti, kteří z toho mají užitek. Nenechte se vtáhnout do tohoto dramatu. Vzpomínáte na naší radu, že máte hledat mír na dně oceánu? Vzpomeňte si na ní až se to na vás přižene. Nechte události proudit kolem vás a uvnitř si vybudujte místečko klidné důvěry a vyrovnanosti. Tyto události budou předzvěstí mnohem napjatější doby, ale když ponesete svůj vnitřní klid jako štít, překonáte bouři dobře.

Uvědomte si, že nyní hovoříme v množném čísle. Nebude se jednat o jednu jedinou událost, ale o celé panorama událostí všech možných druhů, které vytvoří pozadí pro změnu vašeho světa. Kamkoliv se podíváte, tak na ně narazíte, a jakmile si lidé uvědomí, že je mezi nimi pravděpodobně nějaká spojitost, dost nepříjemně se ze svého spánku probudí. Vy nespíte. Vy jste již vzhůru a máte v sobě prostředky pro vytvoření míru a bezpečí pro sebe i pro vaše drahé, ať už se jedná o lidi nebo ne. Mír je postoj a ne něco, co si můžete koupit v obchodě hezky zabalené. Abyste si to potvrdili, můžete číst knihy a poslouchat relaxační muziku, ale i tyto činnosti jsou výrazem POSTOJE hledání míru. Hledejte mír. Buďte mír. Buďte skromní při svém hledání a zanechte lpění na pohodlí, které jste byli zvyklí hledat. Otevřete se přijetí uspokojení, které dává smysl, které není označené cenovkou, protože je neocenitelné. Mír, mír, mír. To je spasitel vaší duše, váš zdravý rozum, vaše srdce a mysl. Hledejte mír uprostřed bouře.

Když dostáváte možnost volby (a tu dostáváte), volte mír. Se zvyšující se frekvencí vyplouvá na povrch vše, co má znaky neklidu. Mír léčí. Udržujte mír. Zanechte zápasení kvůli lpění. Když necháte věci odplynout, získáte mnohem víc než ztratíte. Pro některé z vás to bude snazší než pro jiné, ale ujišťujeme vás, že jste se stvořili s dostatečným množstvím rezerv, srdečnosti i síly a budete se radovat ještě více, protože objevíte, že rostete uprostřed bouří. Bude se vám dařit, protože jste pro tento čas stvoření.

Zjistíte, že tyto Vzkazy jsou pro vás zářícím majákem a že si v sobě nesete mapu i kompas na cestu. I kdybychom mlčeli, nalezli byste svoji cestu domů. Spočívejte v míru a buďte mírem. Nyní jste na cestě a nic vás nezastaví dokud nedojdete domů. VY jdete domů, do světa vašich snů a k sobě navzájem. V tomto světle přece nezáleží na tom, že stará skořápka popraská a rozpadne se. Když přijde čas, kdy se má kuře vyklubat ze skořápky, tak stará skořápka popraská a rozpadne se. Vy se klubete ze skořápky. Svět kolem vás popraská a rozpadne se a vy půjdete domů. Soustřeďte se na cestu, která leží před vámi a ne na to, co leží za vámi. Nechte nyní každého, ať udělá svá vlastní rozhodnutí protože shlukování kolem pólů určení je den ze dne aktuálnější. Na vaší cestě vás čeká mnoho loučení a mnozí, kteří se ještě ve vašem životě vyskytují se vám ztratí z dohledu, ale vy jdete domů. Vaše zvířata, vaši drazí, každý koho máte rádi, bude zabezpečen tak, aby šel svojí cestou v souladu s plánem jeho života. Důvěřujte tomuto procesu. Důvěřujte cestě. Jdete domů.

Když občas mlčíme, je to proto, abyste se mohli naučit naslouchat svému vlastnímu tónu, svému vnitřnímu hlasu, namísto nás. Jsme jedna rodina, vy a my, a my jsme zde s vámi na každém kroku vaší cesty. Ale nechceme, abyste se stali závislí na našem hlasu, když se máte cítit v bezpečí a milováni. Chceme, abyste slyšeli svůj vnitřní hlas a věděli, že jste v bezpečí a obklopeni láskou. Jděte do sebe. Meditujte. Vědomě dýchejte. Budete cítit klid a mír který vytváříte, když si uvědomíte, že máte vědomě dýchat. Jakmile události kolem vás začnou houstnout, najděte si způsob jak se cítit klidní a více uvolnění. Dejte si horkou koupel. Běžte na procházku. Naslouchejte uklidňujícím zvukům – potůčkům a říčkám, větru pohrávajícího si v korunách stromů, drobnému dešti. Když chcete, můžete si třeba tyto zvuky nahrát, abyste si je mohli pustit kdykoliv, kdy se potřebujete upamatovat, že to, co se kolem vás odehrává není kompletní obraz. Buďte na sebe hodní. Udělejte si radost, neboť jste nádherné bytosti. Vaše dlouhá osamělá cesta je již mnohem kratší než bývala a vy se blížíte k domovu. Uvědomte si to. Jste na cestě domů.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

„Božská hra“

9. dubna 2002

Těm, kteří mají oči k vidění, je jasné, že dochází všude kolem k mnoha změnám. Když se však řídíte našimi instrukcemi, můžete prohloubit svůj vlastní pocit klidu, míru a vyrovnaní i když dostanou události rychlý spád a budou hutnější. Prahová událost, o které jsme se zmiňovali, je stále ještě kousek před vámi a tak doufáme, že díky této dlouhé době příprav a upozorňování, integrujete nezbytné porozumění, abyste na ni mohli klidně reagovat a přijmout ji s vědomím, že s sebou přináší poslední fázi odchodu z planety Země a počátek nového světa, který je jejím nástupcem.

Víme, že velmi rádi posloucháte něco od nás a že vám pomáhá slyšet náš názor z naší perspektivy, takže si myslíme, že vás trochu v duchu mezihry pobavíme naší diskusí. Náš model pochází ve skutečnosti z vašeho světa zábavy, i když doufáme, že to místy vezmete trochu seriózněji. Někdy je zábava jednodušší cestou ke strávení něčeho, co by jinak byla hořká medicína a tak doufáme, že tomu tak bude i dnes.

Když se na život díváte jako na film, ve kterém hraje každý svoji roli a mluví podle scénáře, pak je Bůh/Stvořitel definitivní režisér. Už jsme se zmiňovali o Celkové Duši i o tom, jak vytváří současné projekce sebe sama – které vy vnímáte jako vtělení nebo „životy“. Celková Duše je promítačkou pro individuální vyjádření sebe sama a Bůh/Stvořitel je scénáristou všech filmů, které se prostřednictvím Celkových Duší hrají, bez ohledu na jejich polaritu. Často říkáme: Stvořitel stvořil VŠECHNO, aby zakoušel sám sebe prostřednictvím svého Stvoření. Též jsme již popisovali skutečnost, proč bylo nezbytné vytvořit dvě polarity, aby se zvýšil potenciál rozšiřující se komplexnosti zkušeností, i to, jak se Celková Duše sama promítá do obou polarit, které jsme definovali jako orientaci STS (service to self – služba sobě) a STO (service to others – služba ostatním).

Ve filmu bývají opoziční síly a konflikty a tak je tomu i ve „filmu“ života. Chvíli se nad tím zamyslete. Kdybyste se dívali na film, kde by vše šlo hladce a bylo v harmonii, zdálo by se vám to za chvíli jednotvárné a nezajímavé. Nebyly by tam žádné nástrahy, které je nutné překonávat, jen příjemná jednotvárnost a žádné velké vzrušení. Chyběla by stimulace a vaše mysl by začala být neklidná a začala by přemýšlet o něčem jiném. Z tohoto důvodu vyžadujete, aby vaše filmy byly zábavné, a z tohoto důvodu se v nich musí vyskytovat opoziční síly, konflikty a nástrahy, které je nutné překonávat. A úplně stejné je to s životem ve 3D (Density – hustotě). Kdyby v něm chybělo dostatečné množství stimulů, upadli by lidé do jakéhosi druhu letargie, čili nudy a ztratily by zájem a nebo by si uměle vytvořili situace, ve kterých by mohli prožít rozmanitost a intenzivní pocity. Taková je přirozená podstata těch, kteří stále chtějí vědět víc. A hlavní touha Stvořitele je stále poznávat další stránky sebe sama prostřednictvím interakce se svým Stvořením. My říkáme tomuto aspektu Stvořitelovy tvořivé hry „Božská hra“. V Božské hře je Stvořitel „nositelem“ všech svých Stvoření a hraje všechny role prostřednictvím všech svých stvořených částí.

Na vyšších úrovních hustoty se hra mění, mění se pravidla, ale v podstatě je to stále Božská hra. A teď vám máme říct, co má tohleto s tím vším společného a k čemu je dobré to časem pochopit pro každodenní život? Inu, v Božské hře je každý z vás, kteří čtete tyto řádky, filmovou postavou. Každá postava má vrozené charakteristiky a taktéž charakteristiky, které získává díky svým zkušenostem. V realitě 3D je katalyzátorem bolest. Ve 4D (hustotě čtvrté úrovně) je katalyzátorem láska. Vy jste v úrovni 3D a váš charakter byl formován vašimi bolestmi a vaším hledáním. Nejpodstatnější okamžiky vašeho života – které mají na vás takový dopad, že změní kurz vašeho života – se týkají bolesti a/nebo hledání. Vaše hledání vychází ze Stvořitelovy touhy poznat sebe sama skrze své Stvoření. Stvořitel se chce o sobě dozvědět více, takže katalyzátorem veškerých zkušeností jsou jak hledání, tak i bolest.

A jak lze těchto podmínek dosáhnout? Co působí bolest a co podporuje hledání? Zdroje bolesti můžete třeba hledat mezi „nepřáteli“ nebo „pachateli“ nebo STS „zloduchy“. Tyto nálepky se používají pro identifikaci zdrojů bolesti ve vašem životě. Jenže jsou stejně důležité pro plnohodnotnou zkušenost ve 3D, jako zdroje podpory vašeho hledání – které nazýváte „přáteli“, „vašimi drahými“, „učiteli“. Obě strany jsou potřebné pro plnohodnotnou zkušenost a pro kompletní scénář dramatu, který hrajete. Obě strany jsou vyjádřením Stvořitele v jeho Stvoření v Božské hře. Bližší rozbor jak to vlastně funguje je takovýto:

Čisté Světlo Stvoření, formované Láskou jakožto řídící silou, proudí trvale ze Zdroje/Stvořitele prostřednictvím čoček Celkových Duší. Celkové Duše zabarvují světlo svojí vlastní zaujatostí neboli „úhlem pohledu/vnímání“ a tak se světlo, tím že projde Celkovou Duší, stává nositelem určité kvality. Na tyto kvality můžete pohlížet jako na archetypy, sklony nebo témata, která mají být prozkoumána. My se na ně nejraději díváme jako na esence. Ve svém nejčistším stavu jsou esencí určitého aspektu Stvořitele, a je jich dostupných velmi mnoho. V budoucnu můžeme zkoumat tento koncept blíže, ale nyní to chápejte tak, že každá Celková Duše existuje proto, aby zkoumala patřičnou esenci, nebo téma a toho dosahuje prostřednictvím vytvořených „životů“ v mnoha různých prostředích či světech. Jenže všechny ostatní Celkové Duše dělají to samé, takže v každém prostředí je přítomen potenciál pro interakci s mnoha různými esencemi, a to vytváří bohatou základnu pro mnoho různých zkušeností. Původní sada možností byla pro praktické využití nekonečná, ale nyní jsou mnohé (ne-li většina) těchto možností prozkoumány a tak dochází ke zpětné destilaci k původní esenci.

Ve vašem světě prochází všichni lidé tímto procesem destilace zpět k původní esenci. Stávají se mnohem více tím, kým doopravdy jsou. To může působit problémy u jedinců, kteří žili podle šablon očekávání jejich okolí nebo žili tak, že pouze reagovali na formující okamžiky svého života. Nyní dochází k mnoha odmítáním starých křivd a usilovnému hledání. Jaké je to nádherné období být v této době inkarnován ve fyzickém těle! Nikdy v historii planety Země doposud nebyl takový potenciál intenzivních zkušeností. Jak je, z pohledu Stvořitele, tento film nyní zajímavý! Čím je v Božské hře zkušenost intenzivnější, tím je to lepší z hlediska bohatosti, kterou to vytváří.

Podívejme se nyní na některé příklady. Když se zaměříte na téma moci, tak existuje potenciál zkoumat jak nedostatek moci (bezmocnost), tak i mocenskou pozici. Když někdo nemá moc, tak se též učí o mocenské pozici od těch, kteří mu vládnou, a stejně tak je tomu i obráceně – učí se od těch, kterým vládnou. V Božské hře existuje vzájemný vztah, který je neodmyslitelný. Bůh podporuje všechny potřebné hráče a vyučuje i se zároveň učí. Každý hráč je učitelem ostatním a od nich se učí. Každý člověk je zrcadlem pro druhé, aby se lépe viděli a hlouběji se poznali. Po mnoha životech tvoření a zakoušení se veškerá učební látka stane kolektivní zkušeností Celkové Duše a tedy i Stvořitele. Vše vychází z interakce jednotlivých projekcí Celkové Duše s projekcemi ostatních Celkových Duší. Tímto způsobem je Stvořitel schopen zakusit sám sebe ve svém Stvoření. Zkušenost každé jednotlivé Celkové Duše je znásobena, obohacena a zabarvena interakcemi s projekcemi ostatních Celkových Duší. Toto je absolutně dynamický proces se zpětnou vazbou a obměnou v každém interakčním uzlu. Takhle to není jenom u lidí, ale funguje to tímto způsobem v celé síti stvořeného čili projeveného světa.

Vaši vědci objevili základní stavební blok hmoty, který nazvali kvark. Kvark je vytvořen ze světla. Ne ze světla, jakým se svítí, ale ze světla jakožto substance. VEŠKERÁ hmota je vystavěna z těchto jednotek Světla. Takže, tyto kvarky jsou světelné částice, ale jsou tvarovány, nebo přizpůsobovány vibracemi, čili Zvukem. Zvuk a Světlo dohromady tvoří hmotu, která je základem manifestovaného světa. Ale musíme vzít v úvahu ještě jeden aspekt. Když dojde k interakci kvarku s kvarkem, dojde u obou ke změně. To znamená, že i na té nejnižší úrovni materiálního světa platí dynamický proces stálé interakce a změny. K tomu ještě existuje pole vědomí, nebo uvědomění, které vše zahrnuje a vytváří matrici celého pole existujících kvarků, které se na těchto interakcích podílejí. Takže, na nejzákladnější úrovni jsou všechny kvarky propojeny se všemi ostatními kvarky proto, že všechny jsou součástí jednoho pole vědomí. Toto pole je Mysl Boha. Veškerá manifestovaná realita je obsažena v Mysli Boha a je propojena prostřednictvím matrice Mysli Boha. Když řeknete: „Všechno je propojené“, říkáte základní pravdu.

Celkové Duše jsou rozsáhlým polem inteligentní energie. Jsou si sebe-vědomé a i ony jsou též součástí stejné matrice. Když vytvářejí svoje projekce, tak je manifestují prostřednictvím kvarků, které jsou stavebními bloky hmoty. Všechny věci, všechny manifestace, jak z projektované úrovně – Celkové Duše, tak i z úrovně částic, které tvoří manifestaci projekce Celkové Duše, jsou součástí Mysli Boha. Takže v Božské hře zakouší Bůh sám sebe jako tvůrce filmu, tak i jako herce. Herci nejsou pouze lidé. Jsou to i další jevy, jako třeba vítr a déšť, květiny a stromy, hmyz a zvířata. To vše je Stvořitelovo Stvoření. Všichni jsou herci v Božské hře. Všechno to jsou zdroje podporující bolest i hledání jednotlivců.

Vezměte si například kámen. Když si o něj ukopnete palec, nebo si stoupnete na ostrou hranu bosou nohou, tak se pro vás stává zdrojem bolesti. Ale jiný vám může být podporou, když se při slézání skály potřebujete zachytit vhodného výčnělku, nebo když potřebujete přejít přes potok. V obou případech se jedná o kámen a vždy je součástí Božské hry. Když je po vás ve scénáři vašeho života požadováno, abyste přešli přes potok, v určitém bodě vašeho hledání, tak se pro vás stává kámen prvkem zkušenosti. Kámen má též vědomí a je si vědom, že na něj stoupnete. Zachytí vaší energii, vaše myšlenky a zakusí pocit tíhy, nebo tlaku z toho, jak na něj stoupnete. Tedy i ten kámen se učí.

Nyní se podívejme na některé věci, které probíhají v současné době ve vašem světě. Veliký kus Rossova ledovce v Antarktidě se nedávno odtrhl, což je součásti probíhajících změn. Tato změna byla vyvolána jinými změnami. Když se uvolní takový ohromný kus ledu, pluje po moři a roztává, tak ovlivňuje okolní oceán. Sladká voda z rozpouštějícího se ledovce ovlivňuje slanost okolní vody. Změna slanosti má za následek drobné změny v proudění mořských proudů. Tyto změny v proudění mořských proudů dále ovlivňují počasí. Změněné počasí ovlivňuje úrodu obilí a potravin. Změny v produkci potravin ovlivňují jejich cenu a dostupnost a to má za následek drobné změny lidských priorit. Když mají lidé hlad, zoufale se snaží přežít za jakoukoliv cenu a proto jednají takovými způsoby, kterými by jinak nejednali. To dále ovlivňuje další věci a ty zase další a tak Božská hra pokračuje. Každá jednotlivá událost, která se ve světě stane, ovlivňuje všechny ostatní části manifestovaného světa. Vše je propojeno Myslí Boha a Bůh je všude tam, kde něco existuje. Vše je součástí Božské hry a všude probíhá interakce Boha se sebou samým prostřednictvím Jeho Stvoření.

Abychom se vrátili k tématu, když se věci (a obzvláště lidé) stávají mnohem více tím, čím ve skutečnosti jsou a co je překryté jejich životními podmínkami a tlakem jejich okolí, mnoho věcí vyplouvá na povrch. Zvětšuje se polarizace, neboť hrdinové i zloduchové mnohem více odhalují svoji pravou tvář. Pozitivní je pozitivnější a negativní je negativnější. To, co člověk přebral od druhých a co nerezonuje s jeho vlastní podstatou je odvrhováno pryč, někdy i nepříjemnými metodami. Tělesné problémy a bolesti, emocionální tlaky a bolesti, spirituální problémy a bolesti – to vše je součástí očistných procesů, které probíhají. Tolerance k tomu, co je nekompatibilní s vlastní podstatou, je na mnohem nižší úrovni. Je mnohem větší tendence opouštět to, co je nekompatibilní s vlastní podstatou a z toho vyplývá veliké třídění do skupin, které probíhá, a o kterém jsme již mluvili. Mnohdy na povrch vyplují věci, které přinesou překvapení, když zjistíte, že někdo není takový, jaký jste si mysleli, že je. Většina toho, co tvarovalo vaše vlastní vnímání jsou důsledky vašich předchozích životních zkušeností – takových, které vás nasměrovaly určitým směrem zkoumání daných možností tak, abyste zhojily svoje bolístky, a které se pokoušejí definovat vaše hledání a zjistit, co to vlastně hledáte.

Když tedy zjistíte, že se nyní váš život zásadně mění, je to proto, že je téměř u konce toto dějství Božské hry příběhu o Stvoření. Bůh prozkoumal témata, role, dostupné možnosti v rámci zadaných parametrů prostředí a jako v každém dobrém filmu dozrál čas na závěrečnou scénu, kde jsou zodpovězeny otázky, konflikty jsou vyřešeny a všichni odcházejí žít další díl příběhu! Pokračování vašeho příběhu bude na lodích a poté na Teřře – trilogie, jestli to chcete tak nazvat, a přesto jenom epizoda mezi dalšími filmy. Jste na cestě domů. Stáváte se mnohem více esencí sebe sama. Začínáte si uvědomovat, kdo jsou „ti druzí“, se kterými chcete být. A nic z toho by nemohlo být nebýt Božské hry. Nic z toho by nebylo možné, kdyby nebylo protagonistů a antagonistů, hrdinů a zloduchů. Každý scénář potřebuje oba druhy postav, aby se dalo hrát. Konflikty vedou k rozuzlení a díky rozuzlení se všichni vzájemně změní. Změna je věčná. Vy jste věční a věčně se měníte.

Opouštíme Vás nyní v míru, s úctou a požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

V klidu, ve svém středu a uzemnění.

18. srpna 2002

Takže. Doba, o které jsme mluvili, se blíží. Ještě před tím bychom vám chtěli připomenout, že tato vaše cesta je PROCES a ne jedna událost, a i když se blížíte k důležitému hraničnímu momentu, cesta za ním pokračuje, takže si to prosím uvědomte a neuzamkněte se v pozici blokované energie v očekávání této „události“. Nevíme, jak vám máme zdůraznit, že je důležité zůstat nezaujatý a nenechat se vtáhnout do dramatu, který se kolem vás rozvíjí. V tom okamžiku, kdy se začnete chaosem zabývat, tak vás do sebe vtáhne. V tom okamžiku, kdy se ztotožníte s něčím, co pozorujete, tak se v tom uzamknete. Je velice důležité si uvědomit – zvláště v dobách velmi dramatických změn – že vaše bezpečí leží uvnitř vás, že žádné dlouhodobě trvalé a významné řešení nemůže přijít z okolí. Odpovědi na vaše otázky máte uvnitř. Dokonce i když neslyšíte „hlasy“ nebo slova, tak stejně víte – v každičkém okamžiku – co je pro vás správné. K tomuto vědění se můžete dostat kdykoliv. To jsou ony pocity, které cítíte. Cítíte, že něco je „správné“ nebo, že něco je „špatné“ či „mimo“. Důvěřujte svým pocitům. Nenechte si do nich od nikoho mluvit. Není důležité, aby kdokoliv další věděl, co cítíte. Je naprosto správné, když si svoje vědomosti necháváte pro sebe, ale nenechávejte nikoho, aby s vámi mával. Budete vystaveni mnoha pokusům přesvědčit vás, abyste zaujali určité stanovisko, ale zůstaňte věrní tomu, co cítíte jako svojí vlastní pravdu. Můžete udržovat svůj vlastní postoj v tichosti, ale neopusťte ho jenom proto, abyste někomu vyhověli.

Hodnotíme dění na vaší planetě a zjišťujeme, že dochází ke dvěma věcem, i když žádná z nich není velkým překvapením, když vezmeme v úvahu „hru polarit“ a závěrečné období. Za prvé, síly, které používají podvádění, aby dosáhly stavu polarity a získávaly tak energii od druhých, byly ve svých plánech ovládnutí světa úspěšní. Podporují je entity stejné polarity z vyšších dimenzí a brzy se ještě více zviditelní. Je příliš pozdě, aby to šlo zastavit, proto vám to pouze oznamujeme, abyste pochopili o co jde. Byli tak úspěšní, že vlastně musíme přiznat, že je pro nás téměř humorné sledovat, jak snadno a bez odporu se jim to povedlo. Jenže my známe „závěr“ příběhu a víme, že přichází konec a tím pádem bude jejich „hra“ u konce a oni půjdou jinam za svými cíli.

Mezitím však budou podvody všude a stále větší, než předtím. Proto zdůrazňujeme, abyste hledali „novinky“ uvnitř sebe. Vše je zmanipulované do takové míry, že nic co čtete nebo slyšíte není nedotčené, snad až na některé materiály přicházející prostřednictvím těch nejčistších komunikačních kanálů. Těch je ale velmi málo a většina předávaných zpráv, které jsou vám dostupné je natolik ovlivněna a pokřivena, že již nejsou pravdivé. Ze všech těchto zdrojů vyplyne vždy nějaký ten použitelný střípek, ale celkově vedou ty, kteří jim naslouchají cestou sestupu, což nakonec vede k rozčarování a nedůvěře.

Říkalo se, že dojde k událostem, které přímo ovlivní vás a váš svět. Jsme tu proto, abychom vás podporovali a máme toho ještě mnoho na srdci pro následující období. Do konce druhé knihy bude ještě jedna kapitola a potom začneme třetí svazek. Tyto hovory jsou našim dárkem pro vás a doufáme, že v budoucnu se k nim dostane mnohem více lidí. Těší nás když vidíme, kolik z vás bere naše slova vážně a připomínáme, že změny, které jsme předpověděli, jsou přede dveřmi.

„Dobrá zpráva“ je ta, že celý příběh končí happy endem. „Špatná zpráva“ je ta, že vaši planetu a vše, co je na jejím povrchu, čeká relativně těžké období. Ale to pro vás již není nic nového. Již dlouho vás připravujeme na to, abyste přijali Milosrdenství, které je již pro vás připravené. Mnozí z vás „jdou s proudem událostí“ a my máme radost z toho, že naše slova vám to určitým způsobem usnadňují. Jste trénovaní ve způsobech odříkání a vaše moto „nechte to být, nechte to na Bohu“ vám dobře v budoucnu poslouží.

Podvodníci se množí a uslyšíte od nich to, co chtějí abyste slyšeli a co si mysleli. Každý bude tvrdit, že má „pravdu“, že ví jak to chodí a žádní dva se neshodnou, ale když se podíváte mezi řádky a jaké je pozadí jejich povídání, zjistíte, že je pořád stejné, ať vám kreslí jakýkoliv „obrázek“. Nenechte se podfouknout. Mnoho předpovědí se v následujícím období vynoří a většina se jich neuskuteční. To je jeden ze způsobů, jak dostávají podvodníci lidi do pozice, že už v nic nevěří a pak, když přijde pravda, tak ji též odhodí. To je metoda, jak zbavit davy veškerého odporu před přicházející tyranií, aby byly snadno ovladatelnými loutkami v rukách těch, kteří stojí za scénou a celým projektem.

Jedna pohádka vypráví o chlapci, který měl velkou legraci z toho, že stále varoval lidi, že jde vlk. Když viděl, jak lidé zmateně pobíhají, když je přesvědčil, že jsou v nebezpečí, měl z toho pocit moci. Když se pak vlk OPRAVDU objevil, nikdo jeho varování nebral vážně a byli všichni zaživa sežráni. Planý poplach zavinil, že mu úplně přestali důvěřovat, a když pak oznamoval skutečné nebezpečí, tak jej ignorovali a stali se kořistí skutečného vlka.

Na vás se též budou sypat různá varování o tom či onom nebezpečí a vy se pak budete strachovat a snažit se, abyste s tím něco udělali a nakonec přijdete na to, že se nic z toho, před čím vás varovali neuskutečnilo, pak až přijde opravdové varování, tak mu nebudete věnovat pozornost. Když se však naladíte na váš vnitřní hlas a na POCIT Z VIBRACE, nemůže vás nikdo ošidit. Budete schopni říci, kdy to „cítíte skutečné“ a zdali s tím máte něco dělat. Mnozí z vás již pocítili vnitřní nutkání ke změnám ve svém životě a též s tím něco udělali. Někteří z vás se rozhodli přestěhovat, nebo opustit staré vztahy. Další podnikají mnoho drobných změn ve svém vnímání a myšlení a zbavují se povyku vnějšího světa. Opravdové změny probíhají uvnitř a skrytě.

Protože fyzické smysly jsou velmi silné, je snadné být „orientován vně“ a poměřovat věci podle toho, jak ve vnějším světě vypadají. Ale vaše bezpečí je podmíněno „orientací dovnitř“ a poměřováním jemnými smysly – jaký pocit z věcí máte a ne co si o nich „myslíte“, nebo co jste o tom slyšeli od druhých a hlavně z médií.

Jedinou prognózou, kterou od nás uslyšíte je konstatování, že doba, kdy se oddělí jednotlivé cesty osudu je již téměř zde. Jenže, každý máte svůj plán života a každý z vás prožije něco jiného, takže nemůžeme předpovídat něco, co by bylo platné pro všechny, až na skutečnost, že až přijde váš čas, budete všichni povoláni na ta pro vás správná místa. Každý detail vašeho života byl vaší Celkovou Duší pečlivě naplánován. Všechny vaše „dostaveníčka s osudem“ budou dodržena. I ta nejposlednější dohoda bude dodržena, abyste uzavřeli všechny vaše další životy. Přicházíte o schopnosti vaší paměti a některým z vás to nevyhovuje. Nechť vám ale dodá odvahu, že jste již mnohem blíže svému vytouženému cíli. Procházíte vaším procesem velmi dobře a kolem vás je mnoho Milosrdenství. Jediné, co musíte učinit, je přijmout je.

Vaše vnitřní vědění je nejlepší obranou proti klamání. Když vám cokoliv nepřipadá správné, VĚŘTE vašemu pocitu. Musíte též důvěřovat plánu vašeho života. Musíte věřit tomu, že cokoliv potřebujete pro završení cílů vašeho života, vám bude dodáno. To ještě neznamená, že se vám musí líbit to, jak to dostanete naservírované, ale vše ve vašem životě je opravdovým darem, který vám pomáhá vykonat v životě to, co bylo záměrem vaší Celkové Duše. Existujete jakožto prodloužení vaší Celkové Duše. Nepotřebujete techniky, kterými byste cokoliv aktivovali nebo měnili. Váš život vás přivede do kontaktu se zkušenostmi, které jsou potřebné pro naplnění plánu vašeho života. Dokonce i takové věci, které považujete za bolestivé, nepříjemné nebo po kterých netoužíte, vás stejně posunují k cíli vašeho určení. Když se ve vás zvednou nepříjemné pocity, dovolte jim, ať vámi proplynou. Neblokujte je ani je nepotírejte. Neznamená to, že byste se jimi měli řídit. Pouze je nechte, ať vámi projdou.

Mnohé je v tomto období pročišťováno a nikdo z vás není výjimkou. Když přijdete na to, že se stále více a více vzdalujete tomuto světu, není to nic špatného. Neznamená to, že by vám chyběla starostlivost. Znamená to pouze, že se uvolňujete ze snah ostatních ovlivňovat váš život. Můžete být sami sebou, ať jste kde jste. Hlavně si uvědomte, že kolem toho nemusíte dělat velký rámus. Jednoduše buďte sami sebou.

Vše se nyní zintenzivňuje a to bude pokračovat v několika následujících letech, dokud nebude vše ukončeno. Bylo rozhodnuto, že bude vše urychleno, což znamená, že to, co jsme předpovídali s delším časovým horizontem, se stane dříve. To znamená, že oba druhy zkušeností tím budou ovlivněny – takové, které vám udělají radost i takové, které by se podle vás raději neměly stát. Pro starostlivé lidi, jako jste vy, bude obtížné nenechat se chytit do nadcházejícího dramatu a zůstat stranou. I když byste měli kvůli tomu odpojit televizi, udělejte to. Věnujte čas a energii takovým věcem, které jsou vám k užitku, které vám přinášejí mír, a nechte svou lásku proudit. Polarizace a odpor jsou dvě věci, které značně zmenší vaše pohodlí. Proto vám předkládáme jednoduché cvičení, které proveďte vždy, když přijdete na to, že jste se nechali vtáhnout do dramatu a chaosu:

Ať jste kdekoliv, ať děláte cokoliv, jednoduše zavřete oči a zaměřte se na váš dech. Samozřejmě, že když řídíte auto, nebo nějaký stroj, tak to uděláte až tehdy, až sjedete ze silnice a zastavíte nebo až zastavíte stroj, ale i tehdy – čím dříve to uděláte, tím lépe. Odpojte se od toho, co vás „zaháčkovalo“ a zatáhlo do dramatu. Zavřete oči a zaměřte se na váš dech. Úmyslně se pomalu, zhluboka nadechujte, dokud se opět nestanete sami sebou a nezklidníte se, nepřesunete se do svého středu a nebudete uzemnění. Pak velmi zvolna otevřete oči a zůstaňte klidní, ve svém středu a uzemnění. Dovolte sami sobě být svědkem dění kolem vás, ale nenechte se do toho chytit. Když zjistíte, že jste už zase „zaháčkovaní“, zopakujte si opět toto cvičení. Třeba si to budete muset zopakovat několikrát, ale určitě ho udělejte. Když se ocitnete uprostřed vášnivé diskuse, udělejte si toto cvičení. Když bude druhá osoba trvat na tom, že bude stále mluvit, zatímco máte zavřené oči, zvedněte prst na znamení „Moment!“. Ono vám to pomůže oběma. Ukážete jim příklad, který mohou následovat. „Moment!“

V každé situaci máte tři možnosti: něco udělat, neudělat to a nebo počkat, než se vám vyjasní. Počkejte, než se vám vyjasní. V životě je toho velmi málo, co nemůže počkat. Když před vámi někdo krvácí, nemůžete čekat příliš dlouho a musíte nabýt jasných smyslů rychleji. Je však důležité nabýt jasných smyslů, než něco podniknete. Tím, že prohloubíte dech říkáte sami sobě, že dáváte přednost klidu před chaosem. Je to něco jako vzkaz vašemu tělu, „zpomal“. V dobách, které vás očekávají bude velmi důležité zůstat klidný, uzemněný a ve svém středu.

Neexistuje nic, co byste nezvládli, když stojíte pevně zakotveni v daném okamžiku. Již dříve jsme mluvili o tom, že je důležité plně spočívat v současném okamžiku, kterému říkáme NYNÍ. Na Teřře budete žít NYNÍ neustále, takže toto je pro vás dobrá příprava.

Okamžik je jednotkou zkušenosti. Má začátek, prostředek i konec. Cítíte, že něco začíná ve vašem životě nabírat energii. Je to přítomné a roste to ke svému vrcholu a potom to ustupuje a rozpouští se to. To je celý okamžik – od doby, kdy vstoupil do vašeho života, až ke svému rozpuštění. Každý vznikající okamžik v sobě nese vše, co potřebuje až do doby svého zániku. Dokonale se rozvíjí, a dokonce i když jste uprostřed doby, která v sobě zahrnuje mnoho příležitostí, můžete zůstat pevně stát v daném okamžiku, a tak jej elegantně prožít. Čím více se budete schopni v následujícím období odpoutat – čím více necháte věci a děje plynout – tím snadněji a s větším komfortem budete procházet vším, co vás očekává. Odpor jakéhokoliv druhu blokuje proud. Můžete pevně stát na svém a neklást žádný odpor tomu, co se kolem vás bude dít. Představte si strom, kolem kterého proudí potok. Strom zůstane na svém místě, když je pevně zakořeněn. Buďte jako ten strom. Je to něco jiného, než když jste neústupní a odporujete. Buďte zakořenění v daném okamžiku. Pevně stůjte ve své pravdě.

Nechte svoje „vnitřní naslouchátko“ stále zapnuté a pořád naslouchejte. Pomůže vám to důvěřovat proudu vašeho života. Když cítíte, že vás zdolává rychlý sled událostí, nechte je plynout. Klidně stůjte uprostřed hemžení, které je všude kolem vás. Nechte to plavat. Jste ohromná bytost, která zakouší sebe sama jako malé tělíčko. Jste mocná bytost, která pomáhala stvořit veliký kus současné reality. Dýchejte. Soustřeďte se do svého středu. Uzemněte se. Vyberte si klid jako svoji volbu. Zvolte klid. Zvolte mír. Zvolte vyrovnanost.

„Nadcházející bouře“ je již téměř před vašimi dveřmi. Nechte vichry ať kolem vás zuří. Buďte klidným ostrůvkem v bouři kolem vás. Udělejte to kvůli sobě a kvůli vašim blízkým. Buďte tím darem, kterým jste. Nemusíte nic měnit. Buďte sami sebou. To samo o sobě už je ohromný dar.

Opouštíme Vás nyní v míru, s úctou a požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

* * * * * * * * * * *

Po obdržení této zprávy mi jedna pozorná čtenářka poslala dotaz na očividný rozpor v tomto materiálu. Poukázala na to, že v první části zprávy poukazují Zástupy na to, že je až legrační jak snadno dosáhla vládnoucí elita svých cílů a ve druhé části zdůrazňují abychom nekladli odpor tomu, co se kolem děje. Následuje objasnění, které jsem na dotaz obdržela:

 

 

 

Objasnění

24.srpna 2002

Je potřeba trochu objasnit jasnou dvojznačnost v naší poslední zprávě. Jak mnozí z vás ví, obzvláště astrologové, obsahuje každá kvalita či aktivita potenciál pozitivního i negativního efektu. Když například posuzujete vliv určitého aspektu v astrologii, vidíte potenciál jak pro dobré kvality, tak i pro takové, které nebudete považovat za příliš dobré. Obě existují ve stejném aspektu.

S konceptem zřeknutí se je to stejné. Když se ve svém životě vzdáte svého odporu před vyššími silami, musíte posoudit, zdali vaše zřeknutí se je motivováno pozitivně nebo negativně a skutečný výsledek bude nakonec podle toho, jak se odhalí pravda. V prvním příkladu, který jsme uvedli, jsme komentovali agendu těch sil, které touží po globální absolutní moci a poznamenali jsme, že je až humorné, jak je většina lidí ochotná vyměnit svoji osobní svobodu za trochu pohodlí a udržování svého status quo. Můžete říct, že je to stejné, když se vzdáte odporu proti plánům Stvořitele, ale v prvním případě se zříkáte svých práv ve prospěch jiných lidí, kteří po vás chtějí něco, co potřebují, a ve druhém případě je po vás požadováno, abyste se zřekli své zkušenosti oddělenosti od Stvořitele, aby vaše vlastní vůle byla ve větším souladu s božským záměrem vašeho života. Z našeho pohledu se jedná o veliký rozdíl jak v motivu tak ve výsledku. Když se odevzdáte do vůle Stvořitele, vytvoříte si vlastně větší svobodu, protože pak jednoduše plynete s proudem vašeho života, místo abyste se uzamkli do omezených možností, které si jste schopni představit, když jste ve stavu omezeného vědomí. Otevřete brány svého života, aby se mohlo projevit i to, z vašeho stále ještě omezeného hlediska zázračné a kouzelné. Když se vzdáte odporu proti proudu vašeho života, odcházíte z pozice strachu do pozice Milosti. Vzdáte se potřeby všechno řídit, abyste udrželi váš strach v patřičných mezích. Dostáváte se mnohem více do pozice přijetí a důvěry v plán vašeho života.

Když se vzdáte svých svobod ve prospěch těch, kteří ovládají váš svět za zdánlivou bezpečnost a udržení některých materiálních aspektů vašeho života, které vám přinášejí pohodlí, tak jste uzavřeli „smlouvu s čertem“, jak se říká. Z krátkodobého hlediska jste sice něco získali, ale až dojde na „placení účtů“ poznáte pravou cenu toho, čeho jste se zřekli. Když najdete pravou podstatu tohoto ne-odporování, zjistíte, že se vlastně jedná o strach. Takže je nutné hledat motivy, které stojí za každou akcí a rozhodnutím. Jsou založené na strachu, nebo na důvěře v plán vašeho života?

Když se ale vše děje v souladu s plánem každého života, je možné říci, že dokonce i čertova smlouva slouží v podstatě vyššímu cíli. Protože známe konec celého dramatu, je pro nás humorné pozorovat, jak snadno globalisté dosahují svých cílů. Nakonec všichni ti, kteří prodali svobodu za materiální bezpečnost a vlastnictví, přijdou o to, co nahromadili, a dokonce i ti, kteří nyní drží otěže vlády, budou poraženi. Je ironií, že vše nakonec pracuje opačně, než se ze začátku jeví. Ti, kteří se zřekli své svobody ve prospěch materiálního pohodlí nakonec přijdou o svobodu i o materiální pohodlí. Ti, kteří se zřekli svého odporu proti božskému plánu jejich života nakonec „zdědí království“, protože udělali rozhodnutí, které je nutné pro objevení svého skutečného dědictví, své skutečné podstaty jako spolutvůrci této reality. Protože jsou ochotní riskovat všechno materiální, získají nakonec schopnost tvořit cokoliv materiálního po čem touží, ale ne ze stavu podřízenosti, ale ze stavu absolutní svrchovanosti.

Doufáme, že vám tyto poznámky pomohou v objasnění případného zmatku, který způsobila volba našich slov ve výše uvedené zprávě a doufáme, že vás to též pobídne k hlubšímu zamyšlení nad možnostmi, které vám život předkládá v každém okamžiku vašeho života. Doporučujeme vám, abyste dali nejvyšší prioritu být v souladu se Stvořitelem. V Bibli se praví „Hledejte nejprve království. Pak vám bude vše ostatní přidáno.“ Když prodáte svoji svobodu za krátkodobé materiální pohodlí, přijdete nakonec o vše, co je vám v životě drahé, a nemáte srdce na pravém místě. Není na tom nic nového, ale prosíme vás, abyste přemýšleli o hlubších aspektech těchto dvou možností zříkání se. Proč a čeho se zříkáte a ve prospěch koho?

Opouštíme Vás nyní v míru, s úctou a požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

Na chvíli sbohem

15.září 2002

Požádali jsme o to, abychom s Vámi mohli dnes hovořit, neboť bylo dosaženo prahu a je čas začít se sklizní. Sklizeň začneme relativně malou skupinou a pak se vrátíme pro další. To se bude dít v několika následujících měsících, dokud všichni z vás mimo těch, kteří se zavázali zůstat na zemi, nebudou pozvednuti na jinou úroveň a poté budou někteří z vás přicházet z onoho místa a zase odcházet, až do doby Přepólování. Tato „prozatímní zóna“ není místem na vaší planetě, nebo v ní, ale je jinde, v jiném frekvenčním pásmu, kde s vámi bude možné pracovat mnohem příměji, a které je vybaveno tak, jak je potřeba pro dokončení vaší transformace. Náš milovaný komunikační kanál bude v první skupině, ale bude patřit k těm, kteří budou přicházet a opět odcházet, dokud nebude vše hotovo, takže nemusíte mít obavy, že by nebyla dosažitelná.

Událost, která bude oním „raketovým urychlovačem“ nastane později v tomto roce, ale někteří z vás budou vyzvednuti ještě předtím. Existuje přesný rozpis pro každého z vás a když na vás dojde řada, budete to naprosto jasně a zřetelně vědět. Nebudete muset nikomu nic říkat, protože když budete potřebovat někoho informovat, dáme vám tuto schopnost až nastane čas. Takže vidíte, že není potřeba předbíhat. Prostě důvěřujte proudu vašeho života a vše bude dokonale odhaleno tak, aby nikdo nedošel újmy. My máme schopnost vzít lidi a vrátit je téměř do toho samého okamžiku, kdy zmizeli. Jakmile bude vaše transformace ukončena, budete mít schopnost měnit tělesnou formu tak, aby odpovídala okolnostem, takže když budete potřebovat vypadat tak jak vypadáte nyní, budete tak vypadat. Když bude pro dobro věci potřeba, abyste vypadali jako něco nebo někdo jiný, budete tak vypadat. Všichni budete velmi adaptibilní okolnostem a jejich změně, takže se též budete měnit a plout s proudem událostí.

Tento rozhovor bude poslední z druhého dílu. Po dobu trvání projektu Sklizně bude přestávka v těchto poselstvích, ale třetí díl dostanete, až na něj nastane správná doba. Obsahově, informacemi i způsobem bude jiný, než tyto první dva a to je vše co vám o něm nyní sdělíme. Takže prosím nepožadujte další zprávy. Nyní bude období bez poselství, což je součástí Plánu.

V mezidobí se na povrchu planety bude odehrávat mnoho věcí a to je přesně ten důvod, proč se na nějakou dobu odmlčíme. Ti, kteří budou v té době na povrchu, si musí toto období prožít určitým způsobem aby šli cestou, která je v souladu s plánem jejich života, a musí jí projít bez naší pomoci, aby z ní získali pro sebe co nejširší zkušenost. Kdybychom byli přítomni a komentovali všechny události, oslabilo by to intenzitu a rozsah tohoto období. Tyto dva svazky budou dostupné těm, kteří mají uši k slyšení a oči k vidění. Jsou postačující k tomu, aby ukázaly cestu tímto obdobím. Potom, až se odehraje dostatečná část událostí, opět nás uslyšíte, abychom připravili lidi na závěrečnou fázi tohoto dramatu a jeho závěr. Naší radou je, abyste stále naslouchali svému nitru při všech událostech ve kterých se ocitnete. Některá zvířata mají schopnost natáčet každé ucho jiným směrem nezávisle na sobě. Radíme vám, abyste to dělali stejně. Jedno ucho natočte vně, abyste jím přijímali informace z vašeho okolí, a druhé ucho natočte dovnitř a neustále naslouchejte šeptajícímu hlásku vaší intuice a „vědění“. Ten vnitřní hlas je většinu času tichý a subtilní. Neřve na vás. Je většinu času velmi jemný, takže musíte být schopni mu naslouchat přes šum, který vás obklopuje.

Až přijde váš čas, budete to vědět. Někteří z vás ví, že budou během následujících let na zemi, protože to vyžaduje jejich role v celém dramatu. Neciťte se kvůli tomu ani více, ani méně důležití. Všichni jsou si úplně rovni ve své důležitosti vzhledem k Plánu. Žádný hlas nebude vážit více než kterýkoliv jiný. Žádný život není důležitější ani méně důležitý než kterýkoliv jiný. Myslet si, nebo cítit něco jiného, je otázka oddělenosti Já a nebo otázka ega. Někteří z vás se stále potýkají s problémy vlastní důležitosti a potřebují překonat tento druh poměřování, ale nakonec budete tím čím máte být ale nejlepší je snažit se být tím nejlepším vyjádřením tohoto záměru. Takže, všechny věci nyní spějí ke svému vyvrcholení a konečnému závěru. Urychlení již probíhá a bude během doby ještě intenzivnější a úkoly vyplavou na povrch k vyřešení. Můžete si představit člověka se zápisníkem, který pečlivě odškrtává všechny položky ze seznamu úkolů, které se musí stát. Nic se nesmí opomenout a každý úkol se vynoří ve správnou dobu a na správném místě.

Cítíme jisté vzrušení, když pomyslíme na to, že se čas naplnil. Míra byla vzata a každý jeden z vás byl „vybaven“ nezbytným „vybavením“, aby mohl ve zbývajícím čase zakončit zbytek své cesty na 3D Zemi i dále. Všechny zdroje – vnitřní i vnější – které budete potřebovat, jsou nyní na skladě a připraveny k použití. Velké množství příprav bylo potřeba k této práci a trvalo to tisíce let. Prožili jste mnoho životů abyste byli nyní připraveni na nadcházející události. Jedná se vskutku o „grandiózní finále“ a velikou příležitost pro všechny ty bohaté a komplexní témata a děje, které byly až doposud přehrávány. Bez ohledu na to, kam vás život směřuje, vám slibujeme jedno: nebudete se nudit! Být v této době ve fyzickém těle na planetě Zemi je fantastické a musíte se zaměřit na mnoho věcí, které se blíží ke svému závěru.

Smyslem tohoto povídání je říci vám „na chvíli sbohem“. Slibujeme, že se vrátíme, až k tomu přijde ta pravá chvíle. Pro ty z vás, kteří se blížíte k dokončení vaší transformace, to bude doba, kdy se tváří v tvář ocitnete mezi námi. Těm z vás, kteří zůstanou na povrchu, bude přímo pomáháno těmi, kteří dokončí svojí transformaci a budou přicházet a odcházet. Objeví se ve vašem středu, když jich bude zapotřebí, a zmizí, jakmile pomoci již déle nebude zapotřebí. V mnoha oblastech dojde k mnoha překvapením, takže nebude možné den ze dne předvídat, co bude. Ujišťujeme vás, že se každému dostane přesně těch zkušeností, které má prožít, tak jak to zvolila jejich Kompletní Duše. Neexistují náhody, a nejsou skutečné ztráty, jsou pouze změny. Je naprosto jisté, že každý z vás dojde k cíli, který si jeho Kompletní Duše zvolila, a dojde k tomu s dokonalým načasováním a tím správným způsobem. Nikdo z vás nebude opuštěn bez ohledu na to, jako formu vaši pomocníci budou mít. Budete potkávat ostatní, stejně jako se setkáváte sami se sebou, a budete postupně vytvářet malé skupiny stejně smýšlejících lidí. Bude se tak dít přirozeně. Není potřeba předem vytvářet a formovat komunity. Následujte tok svého života, zůstaňte zakotvení v přítomném okamžiku. Plně se zabývejte právě probíhajícím okamžikem. Uvědomte si, že okamžik je jednotkou zkušenosti, a ne jednotkou času. Žijte přítomným okamžikem, po kterém následuje další okamžik, a zjistíte, že jste naprosto přesně ve správné chvíli na správném místě.

I když vám nyní dáváme sbohem, uvědomte si, že jsme stále s vámi, bdělí i ve spánku, a těšíme se na dobu, kdy budete VŠICHNI mezi námi opět zpátky.

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské zástupy.

 

 

 

Vzkazy Nebeských Zástupů – Svazek 3

***************************************************************

 

 

Poslední dny

21.září 2004

 

Vážení. Požádali jsme o to, abychom k vám mohli promluvit, neboť nastal čas přípravy na závěrečnou fázi událostí týkající se 3D Země. Naše odmlka v minulých dvou letech napomohla k dokončení rozvoje těch, kteří dali na naše rady, aby se zaměřili do svého nitra, ale nyní nastal čas, abychom začali diktovat poslední knihu ze série Vzkazů. Načasujeme tuto poslední sadu tak, aby korespondovala s událostmi na vaší planetě i v jejím okolí. Je zde zastoupeno mnoho civilizací, jak v čase tak i mimo něj. Minulost, přítomnost i budoucnost jsou zároveň přítomny v bezčasovém NYNÍ, stejně jako my a stejně jako vy, spolu se vším stvořeným i nestvořeným. Celý potenciál je moře hojnosti, či hustá polévka obsahující vše.

 

V neobyčejném světě, který vnímáte svými fyzickými a jemnými smysly, je nyní velký nepokoj. Velmi hluboké proudy víří pod povrchem a hněv s bolestí vybublává přes veškeré snahy udržet je pod pokličkou. Zmrazené emoce minulosti roztávají a obohacují tak již beztoho velmi bohatý mix přítomných událostí. Ozvěny témat zkoumaných v dávné minulosti jsou všude patrné. I když vzpomínky na nedávnou minulost jsou mnohem zřetelnější, jsou potenciálně všechna historická období znovu probírána se zvláštním zřetelem na zkušenosti související s reptiloidy, dokonce i ta, kterou již označujete jako prehistorická. Nejedná se o dinosaury, ale o bytosti s humanoidní formou podobnou dinosaurům, obzvláště druhu Tyrannosaurus, které navštívily planetu Zemi. Zkoumaly zde bohaté zdroje planety – živočišné i neživočišné říše – které měly přispět k jejich plánům na ovládnutí galaxie. Musíme zdůraznit, že tyto události jsou staré mnoho milénií, jenže existuje buněčná paměť a paměť biologického druhu, které jsou přítomny ve vašich současných tělech. Mnozí chybně připisují tyto vzpomínky akcím, které způsobily bytosti obývající současná fyzická těla. Vzpomínky a jejich pochopení jsou pravé, ale jejich přiřazení k současnému časovému rámci je chybné.

 

Tyto události se staly před dávnými a dávnými časy, ale jejich efekt na přítomnost a budoucnost je neklamný. Temné energie se spojují. Je to obrazem oněch dávných časů, které jsou uloženy hluboko v paměti jádra planety a druhů a které musí být znovu zakuseny, aby mohly být odplaveny během nynějšího období osobní i planetární očisty. Posledně jsme nabádali k „poslednímu rozhlédnutí“ kdy jste se měli naposledy podívat na svět kolem vás, na který jste byli zvyklí. Nyní vás nabádáme k novému „poslednímu rozhlédnutí“, o kterém se vám bude mnohem hůře rozjímat, neboť tento druh reptiloidů žil ve stavu neustálé agonie a zuřivosti a nebyl schopen nalézt vnitřní mír ať dělal co dělal. Jejich hlad po míru je neukojitelný a přesto jednají tak, že jej totálně ničí, jak v sobě, tak i ve všem na co sáhnou.

 

To znamená, že vaše planeta, jak se bude zbavovat těchto vložených vzpomínek, bude svědkem podobných obrazů agónie a zuřivosti, a bude to probíhat způsobem, který ovlivní vše živé na celé planetě. Nic nebude ušetřeno, když se válečný mrak a geofyzikální události všude rozbují. Protože vše na planetě je propojené, bude též vše ovlivněné nějakým způsobem a do určitého stupně, obzvláště ekonomicky, ale nakonec to vše skončí a my budeme mezi vámi i fyzicky, abychom ošetřili vaše zranění a odvezli vás do úkrytů, dokud nepřiletí naše lodě, aby vás odvezly na další zastávku na vaší cestě k Teřře.

 

Tento svazek vám bude pomáhat hledat směr v nadcházejícím temném období, dodávat vám odvahy, abyste je dokázali překonat a připomínat vám, že jsme neustále při vás a obklopujeme vás naší láskou a ochranou. Ti z vás, jejichž cílem je Terra (i vše ostatní na planetě, stejně jako ona sama), jsou nám velmi blízcí, ale jste nám drazí hlavně proto, že jste opravdu našimi bratry a sestrami a podílíte se stejným dílem na našem dědictví a postavení v celkovém plánu. Hlavně kvůli vám jsme nyní zde a kvůli vám předáváme tyto Vzkazy. Všichni ostatní mají jiný cíl cesty a též oni mají své průvodce, kteří je vedou na jejich cestě. Mnoho jich nyní odchází, stejně jako v minulosti, ale ti, kteří odcházejí nyní a kteří budou odcházet se již na tuto planetu nevrátí. Inkarnační vzor bude naplněn podle cílu cesty, kterou volí Nadřazené duše a každý půjde zkoumat jednu z cest určení, které se naskytnou při „kvantovém skoku“ do nového Stvoření.

 

Poslední dny nastaly. Už nejsou někde v „budoucnosti“. Prožíváte je nyní. Chvíli se zastavte, abyste to zaregistrovali. Uvědomte si to. Považujte si tohoto okamžiku relativního klidu, který nad vámi visí, protože brzy uslyšíte hukot a křik války znějící po celém světě. Ta začne na Středním Východě, ale v závěru nebude před ní žádný národ chráněn, ani izolován, ani z ní vyjmut. Bude to hrozné období podle měřítka lidských emocí, ale bude to též závěrečné období, aby mohl nastat nový začátek. Ti, kteří opustí svá těla budou ušetřeni bolesti a utrpení, a ti, kteří zůstanou udělají dobře, když si to uvědomí. Neexistuje žádná možnost jak očistu zastavit. Tak to bylo stanoveno na nejvyšší úrovni, aby mohla planeta ukončit svůj proces očisty od minulosti, kterou hostila a zaujmout místo na nebesích které ji náleží – jako klenot kterým ona je – čistá a zářící jasným světlem a již navždy smést ze svého povrchu temné mraky války.

 

Tyto války, které přijdou, mají svůj původ v agónii reptiloidů, kteří zde zaseli své sémě do vznikajícího druhu, který vytvořili genetickou manipulací. Zotročili mnoho svých druhů a jsou mezi vámi ženy, které mají ve své buněčné paměti vzpomínky na doby, kdy sloužily coby „chovatelé“ těchto experimentů. Přestože tyto experimenty jsou velmi dávnou minulostí, zanechaly po sobě stopy a rány a nikdo z vás, kteří čtete tyto řádky, nebyl těmito událostmi a jejími důsledky neovlivněn. Takže, i když se válka jeví jako hrozná, je v pravdě očistou těchto ran z dávné minulosti a v těch z vás, kteří směřují na Terru, po nich po probuzení zbude jen blažené odevzdání a mír, radost a láska. Pak už budete mimo jakékoliv utrpení a budete si říkat, že stálo za to tím projít, ale nyní je to ještě před vámi. Brzy se již vaši novináři nebudou muset honit za novinkami do zpráv. Letošní počasí bude velmi krotké v porovnání s tím očekávaným. Začnou války, i když malého rozsahu a jak budou politikové trousit poznámky o probíhajících událostech, každý pochopí, že nedělají nic jiného, než rámusí a camcají o probíhajících událostech. Nikdo z nich se nesrovná se skutečnou podstatou událostí a prázdnými slogany a zjednodušujícími přirovnáními nic neřeknou o pravých příčinách, natož aby přišli s nějakým řešením.

 

Vidíte, že vše je přesně tak, jak má být. Dlouhodobý experiment z posledních 4,5 miliardy let je téměř u konce, a nic moc nového se nestane. Vše již bylo prozkoumáno a dovoleno, jenom novinek ubývá. Až na pár vědeckých objevů se mnoho let nic nového nestalo a staré vládní instituce a zákony se za poslední staletí téměř zadusily pod hromadou lidské hlušiny. Každá generace při opravování „chyb“ minulosti přidá nové chyby. Je pravda, že někteří lidé byli schopni prohlédnout hromadou prachu zvířenou dusajícím davem, ale většina je slepá a tak i zůstane, protože se od nich nic jiného ani neočekává. Všechno a všichni jsou předpovídatelní, takže všechny skulinky a výčnělky dramatu – byly prozkoumány.

 

Podívejte se na své zvyky. Kdyby měli všichni stejný vkus, bylo by celé obyvatelstvo planety namačkáno na jednom kousku a zbytek by zůstal úplně prázdný. Jenže každému z vás se líbí určité místečko více než jiná, a když jste někde, kde se vám nelíbí, tak si jednoduše sbalíte saky paky a jdete jinam, jestliže je vaše touha dostatečně silná. Podobným způsobem se určují životní cíle. Ne všichni směřují na stejné místo a všechny skulinky budou vyplněny, ale ne přeplněny. Nikdo není lepší, nebo vyšší. Každý existuje proto, aby mohl stvořitel zakoušet všechny možné pocity v rámci parametrů daného Stvoření. I když se rodí nové hvězdy a planety, byly již parametry tohoto Stvoření plně prozkoumány a tak je čas začít s úplně novým Stvořením. Vědomí bude rozseto nad úplně novou krajinou, avšak nic starého, kromě podstaty, tam nemůže být přeneseno, takže následky minulosti musí být neutralizovány a vymazány a to je to, k čemu nyní dochází.

 

Agónie implantovaná do lidského druhu v dávné minulosti reptiloidy musí být vymazána a to se stane tím, že bude znovu vytažena na světlo a prožita. z tohoto důvodu jsme vždy zdůrazňovali nutnost odtažitého pohledu na odehrávající se hru, a hledání klidu a míru hloubek oceánů a udržování mírumilovného místečka v sobě samém bez ohledu na to, co se kolem vás odehrává. Na každém kroku jsme s vámi, v každém ohybu cesty, ale i vy musíte odvést svůj díl práce. Doporučujeme, abyste vyhledávali podobně smýšlející a vyměňovali si s nimi zkušenosti co nejvíce, což vás posílí při tom, co bude nutné vykonat v blížících se kalamitních situacích, které se na váš svět řítí. Můžete být jeden druhému zdrojem komfortu, a když budete schopní se natolik zklidnit, abyste nás byli schopni vnímat, můžete též vyhledávat naší pomoc. Jednoduše požádejte o naší přítomnost ve vašem životě a my tam budeme. Požádejte, abyste byli schopni nás cítit a my uděláme vše co bude možné, abychom vám v tom pomohli. STÁLE jsme s vámi, ale někteří z vás nepracují dostatečně na posílení své sensitivity, takže jestli je to i váš případ, tak by vám pomohlo něco s tím udělat. Uvědomte si, že to není slovní komunikace, kterou hledáte, ale spíše zvýšení pocitu naší přítomnosti. Když budete usilovat o to, abyste slyšeli slova, najdou se mnozí, kteří budou šťastní, když vám budou moci vyhovět, ale nemusíme to být my! Spokojte se s vnímáním naší přítomnosti a přenechejte slovní komunikaci jiným, podobně smýšlejícím.

 

Opouštíme Vás v míru s úctou a požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

Jsme alchymistickým tyglíkem pro transformaci.

1. listopadu 2004

 

Požádali jsme o možnost promluvit k vám vzhledem k období, ve kterém jste, a tomu, co se nyní děje. Ve světě probíhá veliké dělení a bude mnohem patrnější zítra a pozítří a následující dny, dokud se vše nedokončí. Již dříve jsme hovořili o tom, jak se zvětšuje polarizace a rádi bychom vám připomněli, že to vše bylo očekáváno a je to součástí celkového Plánu.

Takže, co můžete očekávat v blízké i vzdálenější budoucnosti? Nejprve uveďme, že proces vzestupu pokročil a nyní procházíte středními vrstvami frekvenčního posunu. Proto jsou očistné procesy zřetelnější každému, kdo žije na planetě. Pocity a emoce, které byly hluboko zahrabány nebo potlačeny, vybublávají na povrch, aby byly pocítěny a vyjádřeny.

Vaše těla se čistí od jedů – jedovatých pocitů, myšlenek, substancí, vztahů – a vy zjišťujete, že jste nuceni změnit některé své zvyky, které vám již neslouží. Všechny typy závislostí nabývají na síle, abyste věnovali pozornost tomu, co jste potlačovali, odmítali, nebo od toho odvraceli pozornost a vnitřní tlak bude sílit, dokud se tím nějakým způsobem nebudete zabývat.

Ti, kteří v sobě nesou hodně neřešených bolestí, budou nuceni se tím zabývat, nebo doslovně zemřou. Mnozí zvolí tu druhou variantu, takže když se dočtete o tom, že odešli, uvědomte si, že se konečně zbavili své bolesti a ulevte si, protože i jim se ulevilo. Umírat budou hlavně mladí, neboť jsou to převážně mladí, kteří jsou vysíláni do válek bojovat jeden proti druhému, a válek bude přibývat s pokračující dobou. Pozůstalí budou truchlit, ale jim se uleví, neboť ten, kdo přejde do jiné úrovně je zbaven všech bolestí. Jejich rány se okamžitě zahojí, neboť ten, kdo přejde bude obývat opět celistvé tělo. Každý, kdo opustí své tělo, zjistí, že se nachází v jiném, na jiné úrovni existence, a bude mu všemožně pomáháno, aby se dostal k cíli svého dalšího určení. Ti z vás, kteří zůstanou „na zemi“ až do konce, zažijí mnoho umírání, ale to je pouze prostředek, jak se dostat do další fáze existence, další krok v nekonečném procesu.

Máme ale i dobrou zprávu pro nadcházející dobu stále se zrychlujícího období. Každým dnem jste blíže cíli, vaší dlouhé cesty časem, a době, kdy si vzpomenete na vaše štěstí. Jak se budete měnit pod tlakem událostí, budete se dostávat do styku s lidmi podobného zaměření a budete zjišťovat, že po odhození vašich již nefunkčních aspektů jste unavení, ale mnohem celistvější. Velmi dlouhou dobu byli lidé drženi v temnotě a oddělenosti, ale to nyní končí, alespoň pro ty, jejichž cílem je Terra. Většina lidí má jiný cíl cesty, a proto bude i jejich cesta vypadat jinak, budou procházet jinými procesy a objeví se na jiném místě. Ale pro ty z vás, jejichž cílem je Terra, je váš návrat do vašeho původního stavu v dosahu a to vyžaduje větší odstup z vaší strany – odstup od představ, kdo ve skutečnosti jste, jaké jsou skutečné možnosti a omezení.

Je vhodná doba ke kontemplaci o tom, jaké to bude být opět naprosto kompletní – jaké to bude moci vytvořit cokoliv, co budete chtít vytvořit, jaké to bude být naprosto svobodný a mít vše co chcete a být čímkoli chcete. Co chcete vytvořit? Jak chcete existovat? Co chcete mít? Jak chcete žít? Tyto obrazy se přirozeně budou vytvářet podle vašeho současného stavu znalostí. Dovolte, aby se tyto obrazy měnily stejně, jako se vy vyvíjíte – a vy se všichni měníte, ať už si to uvědomujete, nebo ne. Podívejte se zpět, jací jste byli před dvěma lety. Jak jste se tenkrát cítili? A jaké máte pocity nyní? Nesuďte podle toho, co vidíte v zrcadle. Důležité proměny probíhají uvnitř, ukryté před cizími zraky. Měníte se – každý den. Pomáháme vám s těmito změnami. Pracuje se na vás ať spíte či bdíte. Buďte rádi, že jsou tyto změny postupné a postřehnutelné teprve po delší době. Na vnitřních úrovních probíhají změny velmi rychle v porovnání s vnějším okolím, ale vše postupně směřuje k závěru tohoto cyklu existence a přípravě úplně nové reality.

Můžete být netrpěliví, ale kdyby se to vše stalo naráz, bylo by to k neunesení. Změny jsou neustálé, ale po malých krocích, aby byla zajištěna integrita mysli, těla i emocí. Je pro vás připraveno mnoho překvapení a ti z vás, kteří souzní s těmito Vzkazy se jich budou dožadovat, ale mají všechny potřebné schopnosti přirozeně v sobě, aby překonaly překážky, které je čekají. Rádi bychom vám opět připomněli, že na sebe musíte v této době dávat pozor. Není to sobecké. Je to ta největší služba, kterou můžete prokázat.

Jste průkopníci, kteří se připravují na vytvoření nového světa pro druhé, kteří se do něj zrodí. Stejně jako na sebe musí žena dávat větší pozor v průběhu těhotenství, i vy musíte o sebe speciálně pečovat během vašeho období „těhotenství“, ze kterého vznikne nový život jiného druhu. Nezáleží na tom, jste-li mladí či staří, muž nebo žena. Všichni, kteří směřujete na Terru jste „obtěžkáni“ semínkem, ze kterého vznikne nová civilizace. Tento nový život ve vás je vaším novým životem a vy budete nositeli nového života – budete mít vlastní děti, než ukončíte vaše působení na Teřře. Jste zakladateli následující fáze lidské existence, která vás vrátí k předchozímu postavení, jakožto nositele pravého semena Adamova.

To je vzor pro formu, kterou mělo prvotní stvoření Stvořitele – bohové – Elohimové, kteří byli prvním produktem Prvotní Myšlenky samotného Stvořitele. Tím se myslí vzor, na který se odkazuje když se řekne „podle Božího obrazu“. Slovo Elohim je množného čísla a jsou jím nazývány ty bytosti, které byly jako první stvořeni Stvořitelem. Nemají fyzická těla, spíš jsou to rozsáhlá pole sebe-vědomé, inteligentní energie, v mnoha ohledech podobná samotnému Stvořiteli, ale na rozdíl od něho konečná a ne nekonečná. To je hlavní rozdíl.

Pravý Adamický model není to, co jste nyní vy, ale to co budete – co budete fyzicky představovat jakožto „bohové“ a „bohyně“ kterými se stanete. Toto sémě v sobě ukrýváte, tak o sebě pořádně pečujte. Jste drahocennými nádobami pro novou rasu, která vznikne, až se vy objevíte ve vašich nových tělech. My vidíme, že jste všichni zcela krásní již nyní, ale pak i vy budete sami sebe tak vidět a nebude to pouze „vnitřní vidění“, tak jako teď.

Vaším prvním úkolem bylo vstoupit do fyzického těla, které nyní obýváte a zapomenout, kým ve skutečnosti jste. Zatáhli jste za sebou „závěsy“ zapomnění, ačkoliv mnozí z vás stále mají mlhavé povědomí o tom, co jste znali a jací jste byli předtím. Provedli jste to skvěle! Druhým úkolem bylo vzít na sebe mnoho druhů bolestí této planety. Někteří měli více problémů, více příležitostí, než jiní, ale není mezi vámi nikdo, kdo by nezakusil nějakou ztrátu. Ti z vás, kteří měli snadnější život jednoduše získali stejnou zkušenost laciněji než ti, kteří měli život tvrdší. Ale nakonec jste všichni v jednom stejní: dívali jste se s otevřenýma očima. Ve skutečnosti mnozí z vás nedovedou pochopit, proč vaše okolí nevidí to, co vy. Nemohou pochopit, proč nevidí, co je pro vás naprosto zřejmé, ale vše je tak, jak má být.

Uvědomte si, že Stvořitel chce zkusit VŠE, takže vytvořil vše, čím může zkoumat sám sebe ve svém stvoření. Každý z vás je jedinečný, stejně jako všechny ostatní stvořené věci jsou jedinečné. Veškeré možnosti jdou prozkoumat pouze prostřednictvím unikátních věcí. Veškeré možné kombinace jsou zkoumány prostřednictvím jedinečných vlastností každé stvořené věci. Žádné dvě sněhové vločky nejsou stejné. Žádní dva jedinci nejsou stejní. Díky této různorodosti vzniká bohatá zkušenost. Takže „vidíte“ jinak, protože JSTE jiní než druzí. Je to přesně tak, jak má být.

Pravděpodobně si myslíte, že se věci odehrávají jinak, než byste chtěli vy, ale z pohledu celkového plánu je vše naprosto perfektní. Jestliže se to tak mělo stát, tak jsou lidé u moci přesně takoví, jací měli být, aby se to stalo. Vy byste to zařídili jinak, o tom jsme přesvědčeni! A právě to je ten důvod, proč nejste na řídících pozicích, protože byste to řídili jinak. A vy to BUDETE vést jinak, ale ne v tomto světě a ne v tomto čase. Vaším nynějším úkolem je zkrátka tu jenom být a udržovat vizi něčeho jiného. Každý z vás, který „souzní“ s tóny Terry, znásobuje prostřednictvím principu rezonance efekt vytvoření a oživení vzoru kompletně jiného druhu reality.

Můžete se ptát, proč to musí být takto – proč jste sem museli přijít a vytvořit cestu TAM, k tomu způsobu života a existence. Odpověď je na první pohled jednoduchá, ale vážná, když přestanete brát v úvahu následky, které z ní vyplývají. Na Teřře se nezrodíte v tělech. To je rezervováno pro příští generaci – příští skupinu Elohimů, kteří od vás převezmou otěže. Musíte zde být proto, protože z vašich současných těl se opět objeví lidé Adamického typu. Řekli jsme, že jste světelné sloupy, které zakotvují světlo vyšších vibrací na planetě, a tak to je.

Jenže jste i mostem mezi tímto a příštím světem, živoucí nádoba transformace, tyglík, ve kterém se promění odpadky ve zlato. Jste jako alchymistův sen, ale než dojde k přeměně, musí se nashromáždit nějaké ty „odpadky“. A proto jste sem přišli a vzali na sebe nedokonalá těla, přijali nedokonalé myšlenky a emoce, které jste nějakým způsobem posbírali, takže je bude možné transformovat.

Jak vidíte, jste mostem i tvůrcem pěšinky v jednom. Když si vypůjčíme frázi ze Star Treku – jdete tam, kde ještě žádný člověk nikdy nebyl. A tím máme na mysli lidský druh, který existuje v současné době na vaší planetě. Každý z vás sem přišel z jiného času, jiné úrovně existence. Přišli jste pobývat v těchto nedokonalých tělech, abyste je mohli přeměnit na něco jiného, a tím tvoříte vzor – model vědomí, kterého se mohou druzí chytnout a přizpůsobit se mu, jako standardu se kterým se mohou poměřovat a přetvářet se k jeho obrazu v čase. Těm, kteří se nebudou nyní s vámi inkarnovat na Teřře to bude trvat mnoho generací, ale nakonec se jim to povede. Terra je „další zastávkou“ pro ty, kteří směřují k pozitivní polaritě. Existuje jiná cesta, jiná „příští zastávka“ pro ty, kteří mají za cíl negativní polaritu a mnohé, kteří jsou na této cestě k negativní polaritě můžete dnes vidět na vládnoucích postech. Praví makléři s mocí pracují za scénou a tahají za provázky těch ambiciózních a viditelnějších jedinců, ale tím se nyní nebudeme zabývat. Chceme, abyste si cenili toho, kým zrovna jste, proč jste zde, proč je to zrovna takhle a co máte nyní dělat.

Věnujte pozornost všem místům ve vašem těle, která potřebují zhojit. Jsou surovinou pro vaši transformaci. Každý z vás je nositelem určitých částí vzoru bolestí, které charakterizovaly lidskou rasu po většinu času jejího působení na této planetě. Nejste všichni nositeli stejných částí, nebo aspektů, protože vzor těla, na kterém se pracuje, je týmovou činností. Nikdo to nemusí dělat sám, ale kolektivně se to zvládne. Vaším nynějším úkolem je transformovat ty vaše části, které máte zraněné, zhojit je a stát se celistvým. Není potřeba, abyste běhali po seminářích, kupovali různé lektvary, nebo utráceli kvanta peněz za dosažení tohoto cíle. Největší část se stane přirozeně, když budete naslouchat sami sobě a budete ochotní být k sobě naprosto upřímní co se týká vašich „pádů“. Setkávání se s lidmi podobného zaměření vám též pomůže, protože se podělíte o společné záměry a společnou cestu, a když budete vědět, že nejste sami, kdo má takové problémy, bude to pro vás velkou oporou.

Někteří specialisté vám s některými problémy mohou pomoci patřičnými nástroji a prostředky, ale je velmi důležité dostatečně se ztišit a rozhodnout, co je správné a co není. Vy a pouze jenom vy můžete říci, co je pro vás správné.

Existuje mnoho „čarodějů“ kteří prohlašují, že znají „odpovědi“. Dejte si na ně pozor a vyvarujte se jich. Pouze Vy znáte tu vaší odpověď. Tím chceme naznačit, že pouze Vy jste schopni POCÍTIT, je-li něco pro vás vhodné, nebo není. Nebudete však schopni pocítit vůbec nic, když bude vaše mysl přeplněna tlacháním a rámusem, nebo budete tlačeni vaším strachem. To je hlavní důvod proč neustále zdůrazňujeme nutnost stáhnout se do sebe, pravidelně meditovat, nebo dělat cokoliv, co vám umožní vytvořit onen tichý prostor k pozornému naslouchání vzkazům vašeho těla. Pociťujte, sledujte své pocity, naslouchejte svým pocitům. Pocit je fyzický, není to emoce. Když máte nepříjemný pocit, důvěřujte tomu a nesnažte se sami sebe přesvědčit, že je to jinak, ať to zní sebe přesvědčivěji. Jste svojí vlastní nejvyšší autoritou a jste svrchované bytosti. Existujete pouze a jenom proto, abyste byli tím, kdo jste, tím a čím se stáváte. Neexistuje žádná druhá osoba jako jste vy, ani nikdo, kdo by mohl vědět, co je pro vás to pravé.

Když se vás někdo bude snažit přesvědčit, že jejich cesta je ta pravá, vezměte to raději po „dálnici“ a dejte jim vale! Stále bude přibývat hlasitých křiklounů v celé té vřavě, ale jediný hlas, kterému potřebujete naslouchat, je ten tichounký hlásek ve vás. Dělejte to, co potřebujete, jděte tam, kam potřebujete, tvořte to, co potřebujete, abyste byli schopni zřetelně slyšet co říká ten tichý hlásek uvnitř vás. Vytvořte z vnitřního naslouchání nepřetržitou praxi. Pomůže vám to nalézt tu vaší cestu vřavou před vámi. Naslouchejte a pociťujte. Naslouchejte a pociťujte. To je ten nejlepší způsob jak plánovat svoji cestu – okamžik za okamžikem, den za dnem.

K tomuto tématu se ještě vrátíme, ale nyní vás v míru a s úctou opustíme a žehnáme vám za vaší ochotu dělat to, co děláte. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

Pakety energie a dohodnutá realita

30.prosince 2004

 

Takže, opět nastal čas, kdy se za pochodu vyjádříme o nadcházejících událostech. Nejprve se budeme zabývat Pakety energie.

Když si dostatečné množství lidí myslí, že je něco pravdivé, vytvoří to dohodnutou realitu – konsensus, která je živá stejně, jako vy. Ve skutečnosti se jedná o energetický paket – balíček, který má svojí vlastní identitu a sebe-uvědomění, stejně, jako vy.

 

 

Pakety energie.

Například: Vaše geografické mapy jsou určitým druhem dohodnuté reality. Máte tendenci souhlasit s tím, že tyto imaginární čáry, nazývané „hranice“, jsou skutečné a tím jste jim umožnili zhmotnit se v realitě jako entita. Podobě, jako narozené miminko na sebe nabírá určitý vzor identity, který je odlišuje od ostatních novorozeňat. Stejné je to s entitami, které nazýváte města, kraje, státy a země. Každá z nich má určitý charakter, který ji odlišuje od jiného energetického paketu srovnatelné entity. Když jste někdy cestovali z jedné entity do druhé, možná jste si uvědomili, že jakmile překročíte onu pomyslnou čáru, změní se kvalita energie. Je možné vnímat, že z Los Angeles máte jiný pocit než z New Yorku, Chicaga, či Kansas City. Jestliže cestujete více po světě, můžete vnímat jiný pocit z USA, z Evropy, nebo z Japonska. Všechno toto jsou energetické pakety vytvořené prostřednictvím „mysli“ dohodnuté reality, a úplně stejně je to i s entitou „času“.

Většina z vás, kteří čtete tyto Vzkazy, se řídíte Gregoriánským kalendářem, i když jsme již v minulosti poukazovali na to, že současně platí i jiné kalendářní systémy. Každý z těchto kalendářních systémů vyznačuje periody času stejným způsobem jako jsou vyznačena města, kraje, státy a země a definují imaginární konstrukce dohodnuté reality. Nazýváte je vteřiny, minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce a roky.

 

Obchod určuje náš systém času.

Hlavním určujícím činitelem měření času je mechanismus, kdy si jeden jedinec vyměňuje jednotky dohodnuté hodnoty s jiným jedincem, v praxi, kterou nazýváte obchodem. Tímto jedincem může být jedna osoba jednající s druhou osobou, když si třeba u stánku kupujete meloun, ale může to být i celý obchodní systém, který propojuje obchodní transakce mnoha jedinců, jako je třeba vaše burza. Celé země mohou obchodovat s jinými zeměmi prostřednictvím autorit stanovených v dohodnuté realitě patřičnými zainteresovanými vládními jednotkami.

Většina lidí toto bere jako natolik danou věc, že si vůbec neuvědomují, že operují ve fiktivním světě. Je to všechno umělé, a jediným důvodem proč to funguje je skutečnost, že všichni souhlasí s tím, že „to tak je“. Je to pouze množství energetických paketů udržovaných dohodou takového množství lidí, že to je právě to, jak vypadá realita.

 

 

Fiktivní glóbus

Jenže existuje ještě jiná fungující mysl – Mysl Stvořitele – a tato Mysl je jedinou opravdu „skutečnou“ myslí. Vytváří také energetické pakety a jakmile se jedinec více a více přibližuje Mysli Stvořitele a pracuje více v harmonii s Ní, místo s dohodnutou realitou lidí, začnou se věci měnit mnoha různými způsoby. Čím více je jedinec sjednocen se „Skutečnou“ realitou, tím méně vnímá a prožívá dříve mu běžné skutečnosti a to může z počátku vést k dezorientaci. S průběhem doby, jakmile si zvykne na to, co je opravdu „skutečné“ na rozdíl od fikce, začne vidět jinýma očima. Začne prožívat posun v identitě, což může být docela matoucí, jestliže se snaží opět se napojovat na to, nač byl celý život zvyklý. Ztratí zájem o věci, které mají původ mimo něj a reaguje na to, co má původ v něm – dary Stvořitele, které v sobě nosí, jednoduše proto, že JE Vyjádřeným-Stvořitelem a ne že si je někde vydělal.

Protože se jedná o naprosto radikální čin, podněcuje to strach. Jde to proti dohodnuté realitě. Jenže dohodnutá realita je umělá a není skutečná. Ale ve vaší buněčné i speciální paměti má většina z vás hluboké šrámy způsobené hněvem dohodnuté reality, když byla napadána a nechtěla se měnit. Takové energetické pakety, jako je dohodnutá realita, jsou sebe-vědomé a mohou odporovat změnám stejně, jako každá vtělená bytost. To vidíte na vašich institucích, vládě, armádě – v každém aspektu lidského chování. Tyto energetické pakety se snaží se udržet, stejně jako se snaží vaše „ego“ udržet vás ve vaší současné formě.

Jste průkopníci, kteří přišli vystavět cestu k naprosto novému světu – nejenom k vylepšené verzi současného stavu, ale k čemusi, co ještě nikdy neexistovalo, mimo vašich vzpomínek na „budoucnost“. Svět, který chcete vytvořit bude fungovat naprosto opačně než současná dohodnutá realita a tak by mohl být považován za „hrozbu“ současného systému – „nepřítele současného stavu věcí“. Jak to, že si můžete pamatovat něco, co doposud ještě nebylo vyzkoušeno? Nemůžete. Pamatujete si to proto, protože jste takový svět již zakusili! Přišli jste sem, narodili jste se sem, tyto vzpomínky jste si přinesli sebou a nyní se vzpamatováváte ze ztráty paměti.

To je důvod, proč se v současném světě, který je kolem vás, stále víc cítíte jako cizinci a stále více toužíte vrátit se k tomu, o čem víte, že „tak by to mělo být“. Každý z vás, kdo v hloubi svého srdce rezonuje s těmito Vzkazy „tam již byl a dělal to tak“ – vyjadřoval sám sebe, a to je onen energetický paket „domova“. Jste na současné Zemi jako poslové (anděl znamená „posel“) a vzkaz, který nesete a který máte zakódovaný ve vašich buňkách, jsou „dobré zprávy“ z Terry – světa, který leží před vámi. Díky tomu, že jste zde a nesete v sobě tento nový tón, tento paket energie, jste semínkem nového světa a nesete v sobě veškeré vědomosti, jak tento energetický balíček prožívat. Není to ale něco, co byste mohli někomu dalšímu předat.

Nemůžete tuto znalost dát někomu, kdo ji v sobě už nemá. Nesete ji v sobě a kolektivně vibrujete tónem – frekvenčním vzorem – který vytváří nový vibrační vzorec. Tento vzorec vibruje naprosto proti institucím a investičním šablonám dohodnuté reality, takže kdyby to šlo, dohodnutá realita by se snažila tyto vzorce zlikvidovat. Není to proto, že by dohodnutá realita byla „zlá“ nebo vás chtěla řídit. Ona se pouze snaží sama sebe zachovat. To je úlohou energetického paketu – udržovat a zachovávat sám sebe – a proto se musí bránit proti všem napadením, nebo tyto změny přijmout a zahrnout je do své vlastní definice sebe sama. Jenže změna není tak jednoduchá, jestliže bylo do současného stavu investováno takové množství energie. Stejně, jako budou lidé odporovat změnám, pokud jim nepřinesou něco mnohem lepšího, než je jejich současný stav, tak se i dohodnutá realita bude bránit, dokud ji adaptování nových modelů myšlení nepřinese značné výhody.

Proč se o tom nyní zmiňujeme? Protože se blížíte k jedné z těch hranic, o které jsme mluvili na začátku této diskuse. Podle toho kde žijete, překročíte ve velmi brzké době jednu z těchto hraničních čar, na které jste se dohodli, a kterou nazýváte „rok“. Nyní máme na mysli rok podle Gregoriánského kalendáře a podle něj se bude psát rok 2005. Odkazujeme se na tento kalendář, protože ten se používá při globálním obchodování a jsou to právě zájmy globálního obchodu, které jsou nejvíce chráněny ze všech zájmů a priorit v rámci dohodnuté reality. „Obchod je králem“ v dohodnuté realitě a vše ostatní je podružné, nebo na něm závislé. Obchod je tím motorem, který udržuje realitu v chodu, díky němu jsou lidé ochotni akceptovat mnoho věcí v zájmu zlepšení svého materiálního zabezpečení. Toto všechno směřuje k velmi radikální změně.

Rok 2005, o kterém mluvíme, bude svědkem mnoha pozdvižení. Záměr těchto pozdvižení nevychází od lidí, ale od energií. Planeta se dostala do oblasti, kde se aktivně zbavuje „myšlenkových forem“ neboli energetických paketů ze své minulosti, zvláště těch, které vytvořil lidský druh prostřednictvím dohodnuté reality v minulosti. Tyto převraty přímo ovlivní dohodnutou realitu a vytvoří mnoho chaosu. Počáteční reakcí bude snaha setrvat v tom, jaké to bylo – uchovat stávající stav za jakoukoliv cenu. Ale tlak k uskutečnění změny je nyní neúprosný a tak vše, co se neohne a nepřizpůsobí bude zlomeno. V nadcházejícím roce vše projde první fází „ohýbání“ související se zrodem nového světa.

Uvědomte si, že vše o čem mluvíme se vztahuje k cestě vedoucí na Terru. Všichni lidé, kteří odejdou z Vašeho světa budou pokračovat po jiné cestě, kterou vy nevnímáte, takže statisíce lidí kteří prostě „umřou“ ve skutečnosti neumřou, ale budou pokračovat po jiné cestě vývoje časem. Stejně jako oni zmizí z vašeho světa, zmizíte vy z toho jejich. Vše jde přesně podle božího pořádku a je součástí oddělení vývojových cest.

 

 

Zmenšování

Tyto „úbytky“ budou výzvou pro světový obchod v mnoha směrech. Bude nedostatek jídla, přijdou pohromy, které přesáhnou možnosti zásobáren vypořádat se s nimi, a finanční tlaky, jaké nikdy nebyly, dokonce ani v období „Velké krize“ ne. Dohodnutá realita bude tlačena ze všech stran, ale protože vše je propojeno dohromady celosvětovým obchodním systémem, bude každá událost, která se od teď stane, výzvou pro tento systém obchodu a žádná z jeho částí nezůstane ušetřena. Žádná země nežije v izolaci, takže budou ovlivněny všechny země, i když konečné detaily budou velmi individuální a každý člověk bude moci vyprávět jiný příběh.

 

 

Globální obchod

Ti z vás, jejichž cílem je Terra, máte velmi speciální úkol. Musíte se udržovat v takovém stavu, aby jste stále zněli a rozvíjeli se ve frekvenčním vzoru Terry. Nesete Terru v sobě. Již ji znáte. Když vám ji někdo popisuje, tak ji poznáváte, jako dítě své touhy. Vaši snovou vizi domova (vize Terry je váš sen), a vaším úkolem je nějaký čas v sobě rozvíjet realitu domova, dokud nenastane čas vzít ji a vytvořit ji na nové planetě, kterou se Země stane. Budeme vám dávat „lekce o Teřře“, ze kterých poznáte, co je právě „nyní“ potřeba udělat, ale musíte pochopit, že to bude přímo proti všemu, co je vaší stávající dohodnutou realitou – až tak, že se vám bude zdát, že má dohodnutá realita všechno vzhůru nohama. Priority jsou úplně špatně a vy to cítíte a víte, jenže doposud jste pro to neměli žádné vysvětlení a nevěděli jste, co s tím.

Několik příštích Vzkazů bude obsahovat velmi „radikální“ názory – radikální proto, že oponují dohodnuté realitě. Je třeba, abyste toto učení sledovali v soukromí, ve své vlastní mysli, srdci a těle. Musíte pokračovat v životě v tomto světě a současně vytvářet v sobě nový svět, takže se musíte naučit sedět chvíli na dvou židlích (jak říkají Angličané – jet zároveň na dvou koních). Musíte ve vašem světě stále fungovat, abyste se o sebe postarali, a přitom si udělat čas na vytváření své „zahrádky“ v sobě. Bude to pro vás snadnější, když budete v kontaktu s lidmi podobného ražení, ale můžete najít oporu i sami v sobě, jestliže máte dost odvahy naslouchat svému vnitřnímu hlasu a nedbat na to, že vám ostatní říkají opak.

Uvědomte si, že vaše okolí bude klást velký odpor. Ostatní se budou držet toho, co znají, tak dlouho, jak jen to půjde, a dokonce se s vámi budou hádat a poukazovat na to, že to co děláte je „špatně“, místo toho aby pouvažovali o tom, co zde říkáme. Každé smysluplné změně byl v minulosti ze začátku kladen odpor a nyní tomu nebude jinak. Je to však kolektivní pouto mezi vámi, kolektivně znějící tón frekvence Terry, co osvětluje cestu domů. Nejedná se o žádnou záchrannou misi. Je to práce průkopníků nového světa a vy jste narození v tělech na Zemi, abyste tuto práci udělali. Je nutné to udělat z povrchu, zevnitř aury planety Země (ionosféry). Nelze to udělat „z vrchu“. Vy jste posádka výsadku která rozsvítí cestu vedoucí někam jinam, a musíte to udělat od toho místa, kde zrovna jste, až tam, co jdete – na místo, kde jste už byli.

K tomuto tématu se ještě v budoucnu vrátíme, ale pro dnešek vás opouštíme s přáním míru, cti a požehnání.

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

Operace TERRA Lekce č.1: O zelných hlávkách a králích

21.ledna 2005

 

„Nadešel čas,“ řekl Mrož,

„popovídat si o mnoha věcech:

O botách, o lodích, o pečetním vosku,

o zelných hlávkách a králích.“

 

— z povídky „Mrož a Tesař“ od Lewise Carrolla

 

 

Takže, nadešel čas, popovídat si „o zelných hlávkách a králích.“ Nebo, jinými slovy, „probrat základy“ Operace TERRA.

 

Kdybyste mohli kousek couvnout a podívat se na současný vývoj z širší perspektivy – z hlediska pohybu energií spíše než z jejich příznaků, tedy detailů, viděli byste, že všechno to jsou jen známky dalšího pohybu směrem k cíli určení jedinců. V podstatě všechno bylo předurčeno ještě předtím, než došlo k inkarnaci, takže všichni herci hrají podle svých, Bohem stanovených, rolí. Již jste to pochopili z „Boží hry“, ale nyní nastal čas opravdu to ve svém životě prožít.

Musíte se – pro svoji spásu i spásu Operace TERRA – odpojit, udělat úkrok dozadu a jen dál znít vaším tónem. Vyjádřete svoji pravdu, když jste tázáni, ale nelpěte v žádné situaci na nějakém konkrétním výsledku. Když se dostanete do styku s někým, komu není jasný jeho záměr, nebo je zmatený či rozporuplný, zeptejte se ho: „Co bys chtěl ty sám?“ a ne „K čemu se přikláníš?“ Když bude následovat své touhy, svá přání, bude naváděn ke svému cíli v rámci rozsáhlého celku. Jeho touha je vyjádřením touhy Stvořitele. Aby mohl prožít úplně všechno, potřebuje Stvořitel všechny rozdílné hráče, aby mohl prozkoumat všechny možné volby.

Každý má v sobě kompas, který jej navádí na jeho cestě, a protože má „zavázané oči“, vypadá mnohdy neohrabaně, jenže i ta neohrabanost slouží správnému načasování událostí v rámci kontextu celku. Malé pohyby, drobné volby, jsou zesíleny díky interakci s jinými pohyby ve stejném hlavním směru. Nakonec z toho vznikne jasný vzor, spojení s ostatními se stane mnohem promyšlenější a proto mnohem silnější. Každý jedinec je „přirozeně“ přitahován k tomu svému – tím nejlepším způsobem a v tom správném čase v souladu s celkem – a kouzlo spočívá v tom, že to každý prožívá jako objev, asi jako když si sáhnete do kapsy pro klíče a místo nich vytáhnete balík peněz.

Každý má v sobě všechno co potřebuje, aby se dostal tam, kam má dojít, a aby prošel vším, co ho na cestě čeká. „Nová píseň“ byla napsána ještě před tím, než byl stvořen svět. Tenkrát byl každý z vás spojen se všemi ostatními; každý z vás se nyní opět se všemi ostatními spojuje. Lyara je pouze osoba s ladičkou. To je vše. Není zde proto, aby vás vedla. Ona pouze zní určitým tónem, na který vy čekáte, abyste se rozezvučeli v rezonanci, protože je to současně i váš základní tón.

Musíte pochopit, že nelze nikomu změnit roli, kterou sem přišel hrát, co přišel dělat, co přišel zkusit. Život každého je již v podstatě napsán a „autorem“ je Duše zaměstnaná pro vytvoření Stvořitelova plánu a touhy. Takže vaším úkolem je prostě pokračovat ve znění tím vaším tónem. Jestliže lidé „neslyší“, prostě jej vydejte znovu a znovu a znovu a znovu.

Tento tón vybudí odezvu u každého, kdo s ním přijde do styku. Ti, jejichž vnitřní ladička je naladěna na stejnou notu, se rozezvučí v rezonanci a budou znít stejným tónem – možná nejprve jen na zkoušku, ale časem bude jejich důvěra stoupat a budou věřit, že to je zároveň i jejich tón.

Zdůrazňujeme, že toto je prostě metoda, jak to funguje. Nikdo svoji notu nemůže změnit. Někteří vaši notu zaslechnou a bude je přitahovat, protože si budou myslet, že by to mohla být ta jejich, a i když bude podobná, bude jejich nota přece jen rozdílná, ale nakonec – přestože nebudou v úplné rezonanci – a přestože v nich nebude znít natolik, aby probudila jejich vlastní píseň a touhu zpívat a neotevřou se tomuto tónu a nenechají jej rozvibrovat v sobě bez odporu, je to postrčí podle síly jejich hledání. Někteří zůstanou neteční a nikdy svůj tón nenaleznou, ale i to je cenná zkušenost a Plánem jejich života je, že svůj tón nenaleznou, a budou pokračovat v hledání dalšími inkarnacemi v jiném časoprostoru.

Nyní se dostáváme k poslednímu bodu: protiklady. Čím více je tón polarizovaný k JEDNÉ polaritě, tím víc znepokojuje a dráždí ty, kteří jsou opačné polarity. Jinými slovy, čím více jsou noty v opačných polaritách, tím více nesouzvuku vytváří, když spolu přijdou do kontaktu. Reakce je ve svém vyjádření opačná.

Když je jedinec orientován pozitivně – na základě spolupráce, bude jeho reakcí zůstat, s radostí zpívat společný tón a vyzařovat jej jako společnou píseň volně do vesmíru. Upřímně dávanou, upřímně zpívanou, bez odporu či připoutanosti k výsledku. To je přesně to, k čemu jste vy a vám podobní byli určeni, a tím – vaším tónem, tónem míru, radosti a lásky – rozezníte a doslovně zhmotníte SVĚT, který dříve existovala pouze jako potenciál v Boží Mysli, do formy.

Avšak opačná polarita k té vaší – negativní polarita – má základ ve strachu a soutěžení – v „ovládnutí cizího“, místo ve vlastní čisté energii, a tak je její reakce předvídatelná z pohledu Této polarity: oni s vámi MUSÍ zápasit, uplatňovat nad vámi svoji sílu a ovládnout tu vaší, nebo se budou snažit vás alspoň zničit, když to nepůjde jinak.

Čím víc zníte svým tónem, tím víc k sobě přitahujete „útoky“ negativně zaměřených jedinců. Jsou prostě takoví, jací jsou; a vy jste takoví, jací jste. Každý je tím a dělá to, co má, jak mu to určuje Boží plán. V minulosti z toho vznikaly krvavé války a tak vznikl vzor války, jakožto možnost zvládnutí rozdílných postojů, způsob předepsání něčí vůle jiným, kvůli potlačení a likvidaci jejich písně. Myšlenka, že někoho můžete násilně „osvobodit“ pomocí zbraní, je toho ukázkou. Nikomu nelze vnutit „svobodu“. To je rozpor v termínech. Je možné pouze vytvořit a udržovat svobodu díky spolupráci při hledání vzájemně žádoucích podmínek a umožnění každému, aby si sám zvolit svoji cestu a ostatní se nebudou cítit jeho volbou ukřivdění. Jakékoliv uvalení ideologie na někoho jiného je tyranie a ne osvobození, v tom není svoboda.

Vyjde to nastejno, vypadají-li ideje „dobré“ či jestli  vypadají „špatné“, s touhou po moci. Oba způsoby jsou vyjádřením, které říká: „Moje cesta je správná a každý, kdo nesdílí mé názory, se mýlí.“

Jenže oni se nemýlí. Jenom rezonují jinou písničkou, jiným tónem s odlišným výsledkem. Ti, kteří si myslí, že jsou orientováni pozitivně a snaží se vnutit svůj pohled na svět ostatním – mají nasazené růžové brýle odmítání a říkají to, co by si přáli aby BYLA pravda – nepatří ani k jedné polaritě. Jsou ve stádiu odmítání skutečnosti, toho, jak to opravdu JE a proto i toho, jak to bude.

„Samotné chtění nestačí.“ Ale „přání“ je něco jiného než pouhé chtění. Přání v sobě obsahuje i semínko touhy, kousíček Stvořitelovy touhy všechno vyzkoušet. Vaše „přání“ jsou palivem pro vaší cestu. Přání pohání vaší touhu a postrkuje vás k jejímu naplnění. Chtění je fantazie, jakési „kdyby jen …“ myšlenky, které k ničemu nevedou. Ale přání vede k akci, akce přináší výsledky a ty vedou k další akci – a tak pořád dál. Znění tím vaším tónem je jako jiskra, která zapálí plamen touhy a touha je krmena velikostí zanícení, které v sobě člověk má pro naplnění své touhy.

Každý v sobě nese jiné množství vášně či zanícení. Podle toho, kde se nacházíte v kontinuitě polarity. Čím blíž jste k největšímu stupni polarity, ať už pozitivní nebo negativní, tím větší je stupeň a intenzita vašeho zanícení pro vyjádření a manifestaci cílů souvisejících s vaším zaměřením: v jedné polaritě touha po spolupráci a v druhé polaritě touha po naprostém ovládnutí. Čím jste dál od krajních mezí, tím slabší je vášeň pro dosahování cílů. Zatímco v krajních mezích plá mocný plamen touhy, je uprostřed touha jen vlažná až netečná – žádný plamen.

Ti z vás, kteří jste součástí Operace TERRA, jste zaměřeni pozitivním směrem a čím víc budete spolupracovat na vizi Terry, tím víc bude vaše kolektivní píseň znít matricí Boží Mysli, kde vytváří stojaté vlnění, které doslovně vytváří Terru z této matrice, ve které existují veškeré potenciály. Vytváříte Terru tím, kým jste, co v sobě nesete a tím, jak jste ochotni se připojit k nové písni. To je důvod, proč jste tady. To jste sem přišli udělat. „Děťátko Terra“ bylo „počato“, a jak bude sílit váš společný hlas zpívající vaši vnitřní píseň, tón Terry roztříští skleněný poklop nad 3D, bariéra bude prolomena a energetická cesta se rozvine pro ty, kteří k Teřře směřují.

Na závěr bychom rádi dodali, že i když bude ve vašem světě „přihořívat“, je vaším úkolem společně stát a pokračovat ve vyluzování tónu Terry. Vybudovali jsme kolem vás štít, ale ten je udržován vaší oddaností a obětavostí k tomuto jednoduchému úkolu: zpívat tón Terry. Když to budete dělat, nezáleží na tom, jak moc budou skřípat zuby ti, kteří jsou zaměřeni opačně, vy jste v bezpečí, Terra je v bezpečí a nic nemůže zabránit zrození tohoto nového světa. Tak bylo stanoveno a tak se stane.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

LEKCE O TEŘŘE #2: Stavby mostů

5.března 2005

 

Takže, požádali jsme o možnost popovídat si s vámi, protože byl překročen kritický práh běhu událostí o kterém jsme mluvili. Z našeho pohledu neexistuje lineární čas, ale vnímáme posloupnost událostí. Vzájemný vztah věcí je jak lineární tak i logický. Takže událost A má vazbu na událost B a událost C je vsunuta mezi událostmi B a D. Logické větve o kterých jsme též mluvili, mají též mezi sebou lineární vztahy. Výsledek rozhodnutí v bodě 1 ovlivní, jak bude vypadat rozhodovací bod číslo 2.

Jakmile je zvolen směr aktivity, jsou dostupné již jen rozhodovací větve, které vyrůstají z daného rozhodnutí. Takže, když se rozhodnete, že si dáte k snídani vajíčka, už nemusíte přemýšlet o tom, jakou marmeládu si k tomu dáte – samozřejmě za předpokladu, že zrovna nemáte rádi vajíčka s marmeládou! Ale když se rozhodnete, že byste si k vajíčkům mohli dáte chleba, vyplývají z toho automaticky dvě rozhodovací větve (chleba, či bez chleba) a toto rozhodování je důsledkem první volby (dáme si vajíčka). Rozhodovací větev chleba nás ale může přivést k rozhodování o marmeládě. Každá událost i každé rozhodnutí má lineární i logické vazby, které ji předcházejí i následují.

Takže, nyní stojíme v určitém bodě naší cesty, který přirozeně vznikl ze vztahů událostí, které se staly, a je mostem k událostem, které se stanou. Již jsme mluvili o paralelních realitách, které obsahují všechny možné logické větve (v jedné si dáte vajíčka, a v jiné si vyberete k snídani něco jiného). Také jsme mluvili o době, kdy bude dosažen práh, který nelze posunout, o jakési bariéře která omezí další možnosti zkoumání. Dalo by se to nazvat i koncovým bodem daného Stvoření.

Díky mechanismu paralelních realit jsou mapovány různé cesty lineárních sekvencí událostí, které ústí do různých výsledků. Tomu jsme říkali časové linie. Též jsme již mluvili o fenoménu, kdy lidé, kteří ve vaší časové linii zemřou, pokračují v pohodě v některé další. Při „smrti“ odpojí Celková Duše stříbrnou šňůru od jedné své větve a fyzické tělo, které bylo na jejím konci, je opuštěno. K tomu došlo ve velkém i při hromadném neštěstí v Asii v prosinci, kdy byla stažena stříbrná šňůra od mnoha těl, ale mnoho dalších těl té stejné Celkové duše, je dále podporováno v dalších paralelních světech. Nic není ztraceno, jen někteří opustí časovou linii, kterou sledují, a ve které jste zrovna i vy. Jakmile tady bude vše hotovo, odpojí se časové linie kompletně, a lidé sledující různé linie budou od sebe též odděleni. Pro každého „ti druzí“ zmizí, ale oni budou vnímat sami sebe, jakoby stále pokračovali životem.

Stále zdůrazňujeme, že témata, která zde probíráme, jsou určena jen určitým posluchačům: takovým, kteří ve své DNA nesou kódy rezonující s tónem těchto Vzkazů, a jejichž Celková Duše rozhodla, že prožijí cestu na Terru. Rádi bychom dodali, že existuje další časová linka, která je velmi podobná té vaší, ale ti, kteří po ní jdou, mají v plánu se zrodit na Teřře v budoucnu jako děti. Tito lidé jsou těmito Vzkazy též přitahováni, ale ne tolik, jako vy. Cítí, že se v nich něco probouzí, ale není to tak jasná aktivace jako u vás, kde aktivační kódy zakódované ve Vzkazech přímo rezonují s vašimi světelnými kódy. Vzkazy v nich probouzejí touhu, která vykvete v některém jejich dalším životě, který pro ně jejich Celková Duše vytvoří v jiné časové i prostorové  linii, a který případně povede na Terru, ale ne v tomto daném čase.

Mluvíme přímo k relativně malému počtu jedinců, kteří jsou určeni jako pionýři pro Terru. Ostatní lidé, které přitahuje jiné učení, nejdou v tomto čase na Terru, ale mohou tam dorazit někdy v budoucnu, až se Stvoření obnoví a začne znovu.

Čas je vektorová kvantita, podobně jako šířka, výška a délka. Vesmír je prostorem, popsaným šířkou, výškou, délkou a časem, které definují daný referenční bod. Můžete například definovat určité místo v nějakém městě, ale když se odkazujete na něco, co na tom místě je, musíte též říci v jakém čase se to tam vyskytuje. Stejný autobus projíždějící například jistou ulicí, měl včera ráno jiné cestující, než když toutéž ulicí projížděl dnes odpoledne.

Je vidět, že může být docela komplikované přesně definovat některé věci, ale podívejme se na to jednoduše: ke všemu máme přístup zároveň, souběžně, a všechny možné volby prožíváme, jakoby byly dostupné pořád. Nyní je asi pro vás veliký problém v pochopení toho, co říkáme, ale pro nás je to velmi přirozené, a i pro vás, jakmile opět dosáhnete plného vědomí, to nebude nic neobvyklého. Procházíme tímto bludištěm možností tak, jak je nám předkládáno. Ten, kdo nám je předkládá, je samotný Stvořitel, a my to pouze pozorujeme a patřičně reagujeme podle toho, co nám Stvořitel říká tím, co nám předkládá.

Jsme schopni cítit, co je správné, a Vy to též budete cítit. Podle toho, jak nasloucháte svému vnitřnímu hlasu, můžete i nyní cítit, co je nyní správné. Z jedné možnosti máte vždy lepší pocit, než z těch ostatních – zdá se „správnější“. U nás je to stejné, jen se tím rozdílem, že se tím nemusíme zabývat tak dlouho jako třeba vy. Jakmile se naučíte důvěřovat své intuici, bude pro vás jednodušší být spontánní ve všem, co vás potká, a bude to pro vás naprosto přirozené, jen co dosáhnete plného vědomí.

Protože my nežijeme v lineárním čase, oznámili jsme budoucí příchod určitých událostí, protože se nám prezentovaly jako bezprostředně nadcházející. Takový byl náš prožitek. I když vás pozorujeme, slyšíme vaše myšlenky, vidíme to, co vidíte vy a chápeme vaší pravou podstatu, nesdílíme vaše zkušenosti tak, jak je prožíváte vy. Než se události a úkazy, které my vnímáme jako nastávající, a proto vám je tak předáváme, jako byl ohlášený „čas shromažďování“, nebo „čas raketového urychlení“, projeví v lineárním čase, tak to trvá déle, než jak to vnímáme my. Pro nás je vše okamžité, jakmile to vyplave zformované na povrch oceánu neomezených možností, a my se snažíme to co nejlépe transformovat do vašeho časo-prostorového rámce, jenže události pak ztratí aktuální naléhavost, kterou cítíme.

Čas shromažďování nastal v lineárním čase nyní. Čas odchodu prvních dvou vln by (opět z našeho pohledu) měl proběhnout krátce na to. Předpokládáme, že by k tomu mohlo dojít někdy později letos, ale dokud k tomu opravdu nedojde, nemůžeme si tím být jisti. Neřídíme si náš časový rámec sami, ten reaguje na myšlenky Stvořitele. Ve vaší Bibli je uvedeno: „žádný člověk neví dne, ani hodiny; jenom Otec ví“. Přesně o tom nyní mluvíme. Vy vnímáte čas jako lineární – u nás je vnímán jako trvalý stav nyní, takže můžeme pouze předpokládat, kdy k tomu na fyzické úrovni dojde. Věci JIŽ existují, jako potenciál ve „Stvořitelově Mysli“, ale jak jste již zaručeně poznali, je nutný průchod lineárním časem, aby se věci plně rozvinuly z pozorovací úrovně časoprostoru.

Například: vraťme se k našemu případu s autobusy, projíždějícími určitým místem v určitém městě v určitý čas. Je-li „psáno“ že se dva lidé mají v jednom z těch autobusů setkat a sednout si vedle sebe, musí všechny události, které je potkají, perfektně směřovat k tomu, aby nastoupili do stejného autobusu na stejném místě a časoprostoru, aby k té události mohlo dojít. I když jsme schopni pozorovat možnosti, nemůžeme je řídit, ani je nejsme schopni předvídat, pouze můžeme určit jistou pravděpodobnost. Protože však jsme schopni číst informace z Celkové Duše jedince, můžeme s určitostí říct, že k setkání obou osob dojde a k nějaké interakci mezi nimi také, aby byl naplánovaný skript dodržen, ale jak se to nakonec v lineárním čase odehraje, na to si též musíme počkat.

Dostali jste od nás „mapu teritoria“, mapu cesty na Terru, po které kráčíte již od té doby, co jste se vynořili ze Stvořitelovi Mysli, jakožto konkrétní výraz Stvořitele. Dostali jste od nás popis některých rysů této cesty i některých milníků, které vás navádějí, stejně jako ukazatele na dálnici. Míjíte patníky kolem cesty, které ukazují, na kterém kilometru dálnice se zrovna nacházíte a ukazatele, které vám říkají, jak je to ještě daleko do místa, kam máte namířeno, nebo i někam jinam, případně, kde máte odbočit na jinou silnici.

Snažili jsme se udělat pro vás detailní mapu, ale jsou na ni samozřejmě i některé nedostatky vyplývající z nutnosti korigovat informace které vidíme my, kteří sídlíme mimo čas, a jak se ony potom ve skutečnosti promítají v lineárním čase. Váš kolektiv je na cestě už více jak 4,5 miliardy let, takže „rozmezí naší chyby“ s ohledem na celkový čas je opravdu velmi malé, ale pro vás může znamenat pochybnosti o naší přesnosti a za to se omlouváme.

Nyní je však již naprosto jasné, že doba o které jsme mluvili již opravdu nastala. Překročili jste horizont očekávaných událostí a nic již neovlivní jejich přehrání. Již nejsou žádné možnosti volby, které by pozměnily ve vaší časové linii výsledek. Konečně můžete nechat být veškeré snažení o napravení čehokoliv jiného, a naměřovali svoji energii na vaše vlastní zakončení, doléčení a přípravu na transformaci.

Náběh (nebo možná shromáždění?) pro první a druhou vlnu je bezprostředně tady. V rámci lineárního času to může klidně trvat třeba až dva roky, ale my vidíme, že všechny zainteresované faktory jsou připraveny, a to je pro nás znamením, že ten čas nastal, ať už bude trvat o pár měsíců déle, nebo nebude.

Skutečná vlna má tvar vlny. To se zdá být samozřejmé, ale mnozí o tom nikdy nepřemýšleli. Vlna má náběhový okraj, který se plně vzedme a obsáhne hlavní tělo vlny a za ním se propadá zadní okraj. Forma se v tvůrčím světě řídí funkcí a proto náběhový okraj této vlny obsáhne ty, jejichž funkce bude nezbytná pro podporu aktivit těch, kteří budou následovat. První dvě vlny se budou trochu překrývat, takže splyne konec první vlny se začátkem vlny druhé. Původně se předpokládalo, že budou mít události mnohem větší časový rámec, takže by byly obě vlny jasně rozdělené. Jenže díky zpoždění o kterém jsme se zmínili, budou události, které měly být rozloženy přes několik desetiletí, následovat těsně za sebou. Z původního seznamu událostí toho bylo vypuštěno velmi málo, i když některé budou oslabené díky modlitbám, díky kolektivnímu efektu dosaženého osobního úsilí a dalších posunů, které vznikly společným snažením.

Nyní procházíte „porodním kanálem“ a rychle se blížíte k „Neprostupnému prstenci“*. Jinými slovy, k onomu prahu o kterém jsme mluvili již dávno a který je stále na svém místě, stále nehybný, a události, které se musí stát se před ním kupí jako jedna ohromná vlna nesmírné síly a energie. Tato vlna nyní roste, takže můžeme zodpovědně prohlásit, že vlna naší pozemské posádky bude brzo vyzvednuta, protože jí bude zapotřebí. Přicházející doba bude velmi intenzivní – mnohem více než by byla, kdyby byla rozprostřena na delší období – a bude taky mnohem kratší. Proto se vám lekce „odevzdání“ budou velmi hodit až se budete potýkat s urychlením, které nastává.

Vlna Raketového urychlení se zvedla a zase opadla – dvakrát. První šokovala jen málo, protože kolem jejího pomalého postupu bylo tolik publicity, že když její čas nastal, element „překvapení“ rychle vyprchal. Stalo se, a díky tomu se dalo do pohybu tolik událostí, které nyní probíhají. Byl to opravdový začátek všeho, co se hromadí k závěru, ale opravdový šok teprve přijde. I když velikost dopadu byla v druhém případě mnohem větší, svět se stále točí ve vyjetých kolejích. Byznys stále hučí, sdělovací prostředky stále stejně hučí, ale navzdory narůstajícímu neklidu, který většina lidí cítí, ale nemohou ho přesně identifikovat, se stále kloní „jako obvykle ke kšeftování“, i když to stojí víc úsilí než dřív.

Nejdůležitějšími zprávami jsou stále počasí a ceny ropy. Neúroda, požáry, záplavy a zvyšující se úmrtnost jsou stále důsledkem prvních dvou příčin. Ale blíží se čas mnohem většího globálního průlomu – podmínky, které připraví třetí vlnu na odchod, takže je čas aktivně připravovat ty, kteří je na konci budou dávat dohromady.

Vaše časová linie je nejkratší z dvanácti budoucností, které vzniknou z této jedné sdílené reality. To je částečně i důvod, proč se stanovené datumy, které se vztahují k jiným časovým liniím, nepletou do vaší zkušenosti. Stále jste jeden pro druhého dostupní, ale tvoří se skupiny, které jdou pevně za svým cílem. Časové linie se oddělují a vy se blížíte k závěrečné fázi své přípravy pro úkoly, které před vámi leží.

Největší službou světu, kterou nyní můžete vykonat, je reagovat na to, co vám život předkládá, jako to děláme my. Někteří z vás mají pocit, že by se měli stáhnout. Respektujte to. Někteří z vás mají pocit, že by se měli ve světě nyní více zviditelnit. Respektujte to. Každý z vás je veden vaší vnitřní intuicí, aby byl ve správný čas na správném místě. Každý krok vás vede dál po cestě, která je pouze vaše vlastní. Vy nejste oni a váš úkol a váš život je pro vás jedinečný. Je nás nyní na lodích připraveno velmi mnoho a čekáme, abychom vás mohli přijmout, jakmile vystoupíte z výtahu, který pro vás přijede. Účastníci první a druhé vlny pobudou nějakou dobu na lodích, kde dokončí svoji transformaci, aby až přijde čas pro třetí vlnu (kterých budou miliony), byli připraveni a vybaveni splnit svůj úkol.

Doufáme, že vám to pomůže v pochopení rozdílu, jak my vnímáme události a jak je nyní vnímáte vy. Jakmile zakončíte svoji transformaci, bude naše cesta vaší cestou, ale do té doby musíme stavět mosty.

 

Opouštíme vás v míru, s úctou a požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

* Poznámka: Neprostupný prstenec je bariéra nebo jakýsi druh filtru, který v sobě drží určité energie. Aby bylo možné tímto „prstencem“ projít, je nutné mít energie na jiné úrovni, než kterou prstenec filtruje. V tomto případě to znamená, že všechny energie, které nedosáhnou „kvalifikace“ a nepřesáhnou oddělené vědomí, zůstanou uzavřeny na úrovni 3D. Dostat se za filtr, či za bariéru, znamená pozvednout své vědomí nad frekvenční úroveň 3D. V časové linii vedoucí na Terru vše, co nepřeroste 3D úroveň jakoby zmizí, ale bude pokračovat v jiné 3D realitě, jinou časovou linií, dalším inkarnacím. Někteří z nich se mohou případně inkarnovat na Teřře jako novorozenci, ale ne v tomto životním cyklu.

 

 

 

Nová tvář „Operace Terra“

17. března 2005

 

12. března 2005 sestoupil Ježíš/Sananda interdimenzionální bránou v našem domě a komunikoval se mnou a se ženou, která mi pomáhá. Pověděl mi několik věcí a dostala jsem svolení použít jeho symbol pro nové logo Operace Terra. Symbol, který mi ukázal, byl tmavě červený symbol Alfa proložený světle zlatým symbolem Omega. Já jsem potom intuitivně složila nové logo www stránek, spojující zlatý symbol Omegy se Zemí a umístila je do 12 portálů, které reprezentují 12 bran směřujících k 12ti budoucím Zemím, které vzniknou z této smíchané reality.

Symbol Omega je posledním písmenem řecké abecedy znamenající „konec“ tohoto světa i bránu k novému „počátku“, o kterém se v těchto Vzkazech mluví. Vypadá to, že je čas „spustit akci“ a kvalita energie se změnila z jemného andělského tónu působícího v dřívějších fázích, na silnější energie vlastní „Operace Terry“, které působí v rámci autority Rady 24 Velkého Centrálního Slunce naší galaxie.

Ráno 5. března 2005, než jsem obdržela Vzkaz od Zástupů, dostala jsem soukromý vzkaz od Lorda Michaela Andronicuse z hvězdného systému Sírius, který je spojkou mezi Radou 24 a flotilami lodí obklopujícími naší planetu pro akci „Operace Terra“. Předkládám hlavní body rozhovoru o tom, co přijde do konce roku i později, a hlavní rysy další fáze Operace:

 

1) Vyzvedávání bude pokračovat jako náběhový proces. Každý bude vyzvednut ze 3D podle pořadí určeném jejich skutečnou funkcí v rámci „Operace Terra“. Jakmile bude člověk vyzvednut, podstoupí proces ve kterém dokončí svoji transformaci k plnému vědomí a bude mít čas adaptovat se a připravit se na svoji funkci v rámci celé operace.

2) Osoby zahrnuté do „Operace Terra“ lze charakterizovat následovně:

  • První vlna sestává z vedoucích „Operace“ a těch, kteří budou na pozicích velitelů a organizačního personálu na lodích, kteří odejdou jako první. Po nich bude následovat administrativa a pomocný štáb. V této skupině je asi kolem 30-40 lidí – určitě jejich počet nepřesahuje 100 – kteří jsou v současné době na zemi, mnoho dalších je již připraveno na lodích, kteří budou též pomáhat.
  • Druhou vlnu tvoří lidé, kteří budou sloužit při třetí vlně na zemi a budou je pomáhat shromažďovat. Druhá vlna bude připravována a podporována první skupinou. Někteří z nich jsou vedeni k tomu, aby připravovali místa pro malé skupiny lidí, kteří se budou shromažďovat v období temných časů, které nastanou. V této vlně je mnoho tisíc lidí.
  • Třetí vlna sestává z lidí, kteří o ničem zatím nemají ani ponětí, ale budou ochotní nastoupit do lodí, vzhledem k zážitkům, které budou mít od nynějška až po dobu evakuace. Když víte o Operaci Terra a máte pocit, že zůstáváte na zemi, tak to znamená, že jste buď součástí druhé vlny, nebo patříte k oddílu speciálních jednotek. Třetí vlna bude sestávat z miliónů lidí.
  • Oddíl speciálních jednotek jsou lidé, kteří zůstanou se zastřeným vědomím, ale budou spolupracovat a pomáhat třetí vlně tak, aby byli otevření k pomoci, která přijde při evakuaci. Speciální jednotky zůstanou na zemi až do doby evakuace a budou vyzvednuti spolu s těmi, kterým pomáhali. Podle mého odhadu spadá do této kategorie asi 3000 lidí.

3) Proces vyzvedávání bude postupný, dokud nebude celá druhá vlna vyzvednuta ze země (viz. Vzkaz Stavby mostů). Když přijde čas každého jedince „jít“, objeví se před ním brána, kterou musí bez zaváhání projít. Všichni z první a druhé vlny budou transformováni a připraveni na dobu třetí vlny.

4) Celá skupina má za úkol posbírat na konci třetí vlnu a s tímto úkolem bude na zemi druhá vlna, jako potřebná základna. Nikdo z první ani druhé vlny již nebude po vyzdvižení trvale pobývat na zemi.

5) Shromažďovací místa vytvořená členy druhé vlny, kteří jsou k tomu vedeni, budou sloužit jako „útulky“ v průběhu prostřední fáze Operace, dokud nebudou všichni na lodích.

6) Já budu i nadále předávat informace a pomáhat počas celého období, ať už budu kdekoliv. Budu mít přístup k počítači a internetu a budu schopná přes toto rozhraní dělat to, co bude potřeba. Třetí svazek Vzkazů vyjde tiskem v roce 2006, a překlady budou v tištěné i elektronické podobě. V určitou dobu přestane Fórum fungovat, protože je určené hlavně pro první a druhou vlnu, ale www stránky budou dostupné dokud nepřestane internet fungovat.

7) Žádná fáze nemusí být oficiálně oznámena až bude probíhat. Nemohu vám říci, kdo bude kdy na řadě. Je to trénink disciplíny a LGLG (Let go, let God- Nechte to být, Bůh se o to postará). Zatímco stránky médií budou plněny chaosem, my se tiše vytratíme a nebudeme na sebe přitahovat pozornost.

 

Máte-li pocit, že patříte k první či druhé vlně, doporučuji, abyste polehounku nějakou vhodnou formou připravily ty, které opustíte. Například: Když máte vyrovnání připravené na pozůstalost, které vyžaduje, že je vystaven úmrtní list, můžete chtít předat speciální práva právníkům v případě, že zmizíte, nebo budete nedostupný pro nějaké úkony. Pak někam na bezpečné místo založte obálku s pokyny, které chcete zanechat. Pak vyberte někoho, komu důvěřujete a kdo bude vědět že jste odešli, a předejte mu zalepenou obálku s instrukcemi, aby ji předal vašim drahým.

Ti z vás, kteří máte děti, které opustíte, nebo majetek který je nutný předat do opatrování, budete muset popřemýšlet, jak to udělat.

Děláte to pro klid vaší mysli. Jakmile to uděláte, pokračujte v normálním životě. Tím se postaráte o případné eventuality a budete moci žít podle základních principů LGLG. Znamená to dát si věci do pořádku a žít v klidu svůj život.

Uvědomte si, že nejsem žádný „vedoucí“, jenom vyladěný přenašeč informací. Lord Michael Andronicus je prostředníkem mezi různými galaktickými flotilami, které jsou do Operace zapojeni a Radou 24. Řídí velitele jednotlivých flotil, kteří zase řídí jednotlivé lodě a osádky. Jednou z těchto flotil je i Aštarova. Ta pochází z tohoto slunečního systému. Existují i další, a naši lidé přijdou do styku s mnoha z nich.

Jestliže si uvědomíme, že vše je Jeden Bůh a toto jsou jen role v dramatu, který slouží Stvořiteli, aby vše prozkoumal, pak nám tyto termíny nebudou vadit a nezapleteme se do „kdo je kdo v tomto ZOO“. Forma následuje funkci. Většina z nás je velmi dobře poschovávaná, takže velmi málo z nás, kteří jsou ve vedoucích pozicích vypadá tak, jak bude vypadat. Jsme pod „velikým poklopem“, takže máme problémy uvěřit tomu, kým opravdu jsme. Ale stejně tak, jako tato „vnější kůže“ není naším pravým Já, tak jím nebude ani náš příští „kostým“. Čím hlouběji se prokousáváte do souvislostí Operace, tím lepší je uvědomovat si, že jsme si všichni naprosto rovni a přišli jsme sem se společným cílem.

Každý skončí ve správný čas na správném místě a ve správnou dobu. Každý dohraje part, který pro něj připravila jeho Celková Duše. Opravdu existuje pouze Stvořitel a vše ostatní je jen film, ve kterém hrajeme nějakou roli. Všechny postavy jsou nezbytné pro sehrání celého příběhu; žádná postava není více či méně důležitá. Všechny pozice musí být obsazeny a každý zjistí, že dostal perfektní místo, které mu sedí.

Požehnání,

Lyara

 

 

 

 

Období smutku.

10. dubna 2005

 

Vážení,

Minulý týden mnoho miliónů lidí po celém světě truchlilo, protože odešel jeden člověk, muž, který se nějakým způsobem dotkl jejich životů. Zvony, které se rozezněly na jeho počest, oznámily též přechod planety z jednoho frekvenčního pásma do druhého. O tomto frekvenčním rozsahu bychom s vámi dnes chtěli mluvit.

Každá myšlenka, nápad nebo koncept, je svázaný s určitým frekvenčním vzorem. Tyto frekvenční vzory vytvářejí struktury rozličné „hustoty“ nebo „světlosti“. Těžší frekvence nám připadají „hmotnější“ či „temnější“, zatímco jemnější vibrace vnímáme jako „lehčí“ či „světlejší“. Jak se Země pomalu posouvá frekvenčními pásmy, je každý frekvenční vzor, kterým prošla, odplaven mimo manifestaci, protože jej již nelze udržovat. Proto je toto období průchodu frekvenčními pásmy „obdobím smutku“.

Je to symptom obsažený ve vzoru, který byl právě překonán. Předznamenává mnoho pohřbů, mnoho ztrát a smutku pro velké množství lidí na celém světě. Tento smutek bude způsoben ztrátou těch, které máte rádi, ať už zvířat nebo lidí, ztrátou zaměstnání, ztrátou domova či majetku, ztrátou zdraví či ztrátou bohatství – mnoha různými způsoby. Přišli jsme dnes za vámi v roli utěšitelů, abyste se lépe vypořádali se smutkem, který se ve světě objeví.

Rádi bychom vám připomněli, že tyto ztráty souvisí s odchodem všeho, co není v souladu s frekvencemi míru, radosti a lásky, které jsou základem Terry. Odchází vše, co lidi omezuje před skutečnou svobodou v jejich vlastním plném vyjádření. Odchází vše, co působilo zármutek a nedostatek míru, radosti a lásky na této planetě. Nastává období smutku nad ztrátami, ale je to zároveň období léčení podstaty problému pro ty, kteří denně trpí nedostatkem osobní svobody, která vznikala po mnoho generací z neznalosti, ovládání a nedostatku.

Jestliže procházíte nyní tímto obdobím, chceme vám poradit, jak se s touto zkušeností vypořádat, abyste ji přijali jako způsob léčení, kterým popravdě je. Chceme vám též vyjádřit svoji podporu při přechodu a osvětlit, jaké to bude, až na chvíli opustíte planetu, abyste si byli schopni poskládat i toto puzzle dohromady. Předpokládáme, že když budete znát časový rámec událostí, budete schopni se s tím lépe vypořádat.

Uvědomujeme si, že jste velmi starostliví jedinci a že máte tendenci identifikovat se se ztrátami a utrpením natolik, že jste schopni se s ním ztotožnit, jako by bylo vaše vlastní. Obzvláště silně se vás to dotýká, když se jedná o jedince, kteří jsou méně schopní postarat se sami o sebe – malé děti, staří lidé, postižení nemocí, zvířata a rostliny i ti, kteří již v tvrdých podmínkách žijí. Žádáme vás, abyste se odpojili ode všech těchto osobních dramat a raději nad nimi vytvořili stan z vaší lásky, něco jako nádobu, nebo kontejner, ve kterém se všechny tyto věci mohou dohrát až do konce, a tak prožít z toho vzniklé vyléčení podstaty svého problému.

Přijdou velké ztráty. Prosíme vás, abyste vydrželi tam, kde jste, s celou vaší láskou, kterou jste schopni shromáždit pro celý proces, a neztotožňovali se s podrobnostmi každé pohromy. Neboť pohrom bude taková spousta, že to mnohé přemůže. Žádáme vás, abyste pochopili skutečný smysl všech kalamit a nahlíželi na ně jako na proces léčení planety a uvolnění z podmínek, které přetrvaly milénia. Žádáme vás, abyste zůstali tam, kde jste a nepřestali znít svým tónem. Dělejte to prosím až do té doby, než přijde čas, kdy se objeví vaše brána a tou pak projděte a již se neohlížejte zpět na chaos, který budete opouštět. Míříte do míst, kde odložíte smutek, který nosíte a budete se připravovat na pozdější předávání útěchy, až bude k užitku.

Vidíte, že nyní nastal čas zbavování se soužení a cílem mnohých je odejít branou „smrti“. Váš čas přijde, teprve až toto období zármutku skončí a vy budete moci nabídnout pomocnou ruku těm, které tento proces proměnil. Uvědomte si, že toto vše slouží vyššímu záměru, a proto nelze nic zpravit nebo zastavit. Musí se to stát. Můžete se modlit za to, aby byl celý proces pokud možno plynulý a sloužil pro dobro celku, ale je nutné abyste se odpoutali od jednotlivých výsledků a hlavně, abyste se na nic nedívali jako na rozsudek, nebo trest. Není to ani jedno, ani druhé, neboť každý je tím, čím přišel být, aby naplnit Stvořitelův záměr všechno zkusit. Nikdo není trestán. Nikdo není souzen. To jsou způsoby myšlení lidí, ale ne Stvořitele. Jak jsme již říkali, pro Stvořitele je všechno jeho tvoření dobré, neboť mu slouží k tomu, aby prostřednictvím svého tvoření poznal veškeré možnosti. Úplně všechno co existuje, existuje pouze a jenom proto, aby to sloužilo Stvořitelově touze poznat úplně všechno.

Když se mluví o „konci věků“ nebo „posledních dnech“, mnozí lidé soudí druhé, protože jsou jiní, nebo věří v něco jiného, ale Stvořitel nesoudí. Mnozí lidé říkají, že oni jsou „cesta, světlo a pravda“, a kdo nenásleduje jejich poučky, bude prý trpět věčným zatracením. Neexistuje nebe; neexistuje peklo. Existuje pouze Stvořitel, který se projevuje prostřednictvím svého stvoření. Veškerý život vyvěrá ze Stvořitele. Všechno co považujete za „špatné“ pochází od Stvořitele.  Všechno co považujete za „dobré“ pochází od Stvořitele. Stvořitel je VŠE co existuje.

Nevěnujte pozornost rétorice těch, kteří se zaplétají v oddělenosti, nenávisti, strachu a vzteku. Mnozí se přestanou ovládat a budou jednat z pozice oddělenosti, nenávisti, strachu a vzteku. Odezva bude dramatická a jedinou fungující reakcí bude nastolení stále většího a většího dozoru. Zdravotnická zařízení, zvláště ta, která mají na starosti mentálně postižené, budou zahlcena a systémy první pomoci budou muset být taktéž nově uspořádány. Těm, kterým nebude možné pomoci, nebude pomoženo. Těm, kteří přežijí bez pomoci, nebude pomoženo a budou muset spoléhat na sebe a své vlastní schopnosti. Pouze těm, kterým bude možné v rámci určitých možností pomoci, bude v rámci těchto možností pomoženo. A tyto možnosti budou tak zpoplatněny, že nebude možné je využívat.

Za obdobím smutku bude následovat období tyranie. Bude to reakce na ztráty s potřebou nastolit řád a řízení, což povede k další ztrátě – ztrátě osobní svobody. Všechny systémy budou pod maximálním tlakem a mnoho z toho, co až dosud bylo považováno za pevně dané, bude obětováno. Mnoho věcí bude nedostatkových, aby byla ovládána úroveň strachu, což povede k masovým nepokojům a hysterii, až bude po celém světě možné vidět jen pušky a helmy. Tato opatření budou zavedena kvůli rostoucí nespokojenosti a jako jakýsi druh vypuštění divoké šelmy ze řetězu. Národy jsou taktéž entity, a když nějakou entitu něco bolí, tak se ohání proti tomu o čem si myslí, že jí působí bolest. Identifikuje původce své bolesti jako nepřítele a snaží se jej zlikvidovat, aby odstranila bolest, ale realita války je taková, že nezastaví bolest – ale ještě ji zvětší. A tímto způsobem se brzy roztočí spirála a bude se točit stále rychleji, dokud nebude všude zmatek. Pak ti, kteří touží po moci nastolí vládu, která jim zajistí jejich pozice a spirála se bude točit dál až to bude vypadat, že na zemi nastala nejtemnější doba, jaká zde kdy byla.

Velmi mnoho lidí ve skutečnosti přispívá této spirále. Uvědomte si, že před tisíci lety, bylo na planetě mnohem méně lidí a jejich technologie a dopravní možnosti je omezovaly v rozsahu a možnostech ničení, kterou na daném území byli schopni provést. Morové epidemie tenkrát zabily mnohem více lidí než malé lidské armády, ale nyní existují supervelmoci se super zbraněmi, které jsou schopny zlikvidovat celou planetu stiskem jednoho tlačítka. Existují jiné národy, které mají sice omezenější možnosti, ale mají mnoho lidí, které mohou přesvědčit o tom, aby nenáviděli jiné, spojí se do aliance a na své nepřátele vrhnou všechno možné. Bude to vypadat, jakoby se celá planeta zbláznila, ale je to šílenství, které je na planetě již dlouho skryto a jen čeká na správnou příležitost, aby se dostalo na povrch.

Vykládáme vám to nyní, abychom vás připravili na období smutku a vy jste pak věděli, jak reagovat. Doba, kdy se stáhnete, též napomůže procesu léčení. Až doposud jste byli světelnými sloupy, které na planetě ukotvovaly vyšší frekvenci světla. To jste dělali vy a světlo dělá svoji práci tím, že očistí každý atom od všech nečistot. Vzniklé „bahno“ musí někam odtéct a zde se projeví v lidské utrpení. Uvědomte si ale, že se jedná o Očistu utrpení, které zde přetrvávalo milióny let. Mnozí z vás si toto utrpení pamatují, protože je sami prožili. Ve vašem nynějším životě jste ji zdědili jako odkaz svých předků, kteří ji zase zdědili od svých předků, a tak dále, až kam sahají temné stíny minulosti. Vaše Celková duše stvořila mnoho životů a hrála mnoho rolí, ale nyní spěje vše k závěru. Teď můžete říci „Je konec velké hry“ – hry, která se dohrává a končí.

Období, které nastává musí přijít, aby závěr mohl být šťastný. Toto je poslední rozhlédnutí se kolem na věci, které Stvořitel toužil zkusit, a vy zase půjdete někam jinam. Máte svoji roli a vy budete tím osvobozením od utrpení, které bude velmi vítáno na konci tohoto času. Mezitím se zaměřte na vlastní léčení, na vlastní transformaci, na to čím můžete podpořit svůj vlastní přechod, protože pouze tehdy, když budete sami kompletně transformováni, budete schopni poskytnout podporu a smysluplné osvobození druhým. Období smutku na tomto světě nyní začalo a bude trvat dokud neskončí a to je vhodná doba pro naprosté vyklizení jeviště.

Pochopte prosím, že všechno tohle se očekává, je to připraveno a my pomáháme vám všem a vaším prostřednictvím miliónům dalších, když je na to ten správný čas. Ale vše se vyvíjí po etapách a stádiích a vy jste momentálně v tomto stádiu.

 

Opouštíme vás nyní v míru, s úctou a požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

Změna plánu

6. května 2005

 

Takže, požádali jsme o to, abychom s vámi mohli promluvit, protože došlo ke změně plánu. Jak jsme naznačovali, Stvořitel miluje překvapení a my jsme nyní též překvapení posledními událostmi, před jejichž řešení jsme postaveni.

Zdá se, že jedinci z vyšších úrovní hustoty, kteří jsou zaměřeni na Službu Sami Sobě, se rozhodli, že děje na povrchu planety nejdou tak, jak si představovali a hlavně se již nemohou dočkat až začne „ohňostroj“. Z toho vyplývá že události dostanou vyšší obrátky, hlavně co se týče válek a lidského utrpení. Tyto bytosti z vyšších úrovní hustoty se živí energií vznikající z emocí strachu a jeho odnoží: hněvu, zuřivosti, závisti a nenávisti – z jejich úhlu pohledu – čím více, tím lépe. Stejně dobře jako my vědí, že čas se krátí, a tak chtějí ještě vytěžit co nejvíce, stejně, jako i my.

Byl tedy vydán příkaz, který proniká různými cestami až k jejich služebníkům ve 3D, jejichž vibrační vzor je podobný tomu jejich ve vyšších úrovních hustoty s negativní polaritou. Tento příkaz vznikl na úrovni 6té a 5té úrovně hustoty (dimenze) a je předáván operačními důstojníky na úrovni 4D, aby se uhnízdil ve vědomí lidí na zemi, kteří slouží jim a jejich plánům. Lidé to pak vnímají jako netrpělivost a impulsivnost v sobě, ale většinou si nejsou vědomi toho, že se vlastně jedná o vnější impuls. Co z toho vlastně vznikne není nyní ještě úplně jasné, ale potenciál vzniku globální války je dost velký, takže jsme se rozhodli i my urychlit též některé NAŠE plány.

Proto jsme požádali o pomoc v rámci NAŠICH řad a tak s těmi, kteří jsou naplánování k odsunu v první a druhé vlně, se bude pracovat oproti minulosti mnohem intenzivněji. Je nutné zrychlit váš vibrační posun mnohými frekvenčními pásmy a proto byl každému z vás přidělen minimálně jeden pomocník, který se o vás stará při vašem zrychleném vibračním posunu. Některé příznaky tohoto urychlení můžete pociťovat a proto vám o nich říkáme, abyste nebyli vyděšení. Pocit „vyjímečného stavu“ je reakcí těla na zvýšení rychlosti. Něco podobného, jako cítíte v autě, vlaku nebo letadle, které náhle zrychlí víc, než je vám příjemné. Zrychlování znamená pocit neustálého zvyšování rychlosti a vaše tělo na to reaguje pocitem „chvění, či nervozity, nebo zvedajícím se žaludkem“, lehkou nevolností, která přejde, a zvláštní směsicí úzkosti, očekávání a vzrušení.

Jízda bude „divočejší“ než jsme původně plánovali a tak vám můžeme poradit, abyste nezapomínali zhluboka dýchat, kdykoliv se tyto příznaky ve vás začnou ozývat. Bude pro vás snadnější cítit se v pohodě, když se do této zkušenosti ponoříte, stejně jako byste se zabořili do svého vytvarovaného křesla v raketě. Když na vás přijde pocit tohoto zrychlování, zaměřte se na vlastní zklidnění a zhluboka dýchejte, zavřete oči a znovu a znovu se zaměřujte na to, že jdete správným směrem a důvěřujete těm, kteří to takto tvoří.

Účelem a záměrem celé této naší reakce je posunout vás do vyšších frekvenčních úrovní, abychom vás mohli bezpečně nabrat na lodě dříve, než na zemi plně propuknout války. To ovšem též vyžaduje, abyste se zbavili veškerých energií, které nejsou kompatibilní s těmito vyššími frekvencemi, jinými slovy vyžaduje to rychlejší očistu od těchto energií. Vaši pomocníci z našich řad vám budou pomáhat se zmírňováním příznaků, které tuto očistu provázejí, ale i vy sami si to musíte usnadnit tím, že budete souhlasit s tím, že se po této vlně změn zhoupnete s klidem a bez odporu.

Odpor brání proudění energií a je přirozenou tendencí bránit se a odporovat, když vám připadá, že jste někam tlačeni, místo abyste šli sami. Jakmile se rozhodnete, že se z důvěrou pustíte daným směrem, mnohem snadněji tím projdete a nebudete mít pocit nepohody. Především, když už si zvolíte prožívat strach, alespoň zhluboka dýchejte a zaměřte se činnosti, které vás uklidňují. Vytvořte si v sobě a ve svém momentálním prostředí klidnou svatyni. Oddělte se od dramatu, který se hraje kolem vás. Když neustále posloucháte vysílané zprávy, jen si tím zvednete hladinu adrenalinu v krvi, a je mnohem snadnější sklouznout do emocí strachu a úzkosti z toho, co se děje. Radíme vám, zaměřte svoji pozornost na způsoby, jak se zklidnit, místo toho, jak se stimulovat. Zpomalte co nejvíc to jde a přechod bude plynulý. Dělejte méně, ale plně se soustřeďte na to, co děláte a tak hladce proplujete těmito změnami.

Nebudeme se nyní pokoušet odhadnout nějaký časový rámec, kdy dojde k vašemu vyzvednutí do lodí. Budeme s vámi držet krok a bedlivě sledovat každého z vás jednotlivě. Máme dostatečné rezervy v kapacitách, abychom toto zrychlení zvládli, jak nyní, tak i potom. Jakmile budete na lodích, proběhne zbytek vaší transformace a my jsme nyní připraveni přijmout vás mnohem více, než předtím. Měli jsme v plánu postupně vás vyzvedávat během roku a půl, ale nyní vás musíme dostat z povrchu země mnohem dříve. Očekáváme, že války vypuknou do konce roku a finanční kolaps bude následovat, takže se chceme pojistit, abyste byli do té doby v bezpečí. Pracujeme v systému pravděpodobnosti a věci se mění jakmile se objeví nové informace. Budeme se snažit, abyste byli co nejlépe informováni – jednak prostřednictvím těchto vzkazů, jednak přímou inspirací, takže si nechte vaše vnitřní rádio naladěné na naší frekvenci jak nejlépe to jde a věnujte pozornost těm jemným vzkazům, které se ve vás ozývají.

Do té doby vězte, že jste milováni, jste nám velmi drazí a že při vás stále stojíme za všech okolností. Nikdy nejste sami a již se těšíme, až budete opět mezi námi.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

Novinky ze začátku roku 2006

26. února 2006

Stalo se zvykem, že mi vždy Nebeské zástupy počátkem roku nadiktovaly soukromý vzkaz do nového roku. Můžete si jej přečíst na konci tohoto textu. Mnozí z nás se budou vracet do svých „domovských světů“ a do způsobů života, jakými jsme žili před tím, než jsme vstoupili do časové smyčky 3D. Ti, jejichž „úloha“ je přiřazuje mezi posádky na našich lodích, se vrátí na lodě a zůstanou tam bez ohledu na to, kde jsou „jejich světy“, po dobu splývání se 4D.

V minulosti jsem interpretovala to, co mi říkaly Nebeské zástupy o naší schopnosti vzdálit se z určitého bodu v čase a v prostoru a zase se vrátit velmi blízko k tomuto bodu, jako schopnost opustit 3D, udělat si exkurzi do 4D a opět se do 3D vrátit. I to je možná správně, ale podle mého současného chápání věci je to tak, že se vracíme do bodu ve 4D, ze kterého jsme odešli na výlet do 3D, a tam odtud budeme pokračovat dál. Takhle to zapadá lépe do mého dlouhodobého pocitu, že si PAMATUJEME cosi, čím jsme již byli a co jsme znali, místo abychom se přesouvali někam, kde je to pro nás naprosto nové. Na cestě na zobrazeném diagramu je důležité to, že se vracíme do okamžiku chvíli PŘED tím, co jsme odešli!

 

To znamená, že když budeme pokračovat z bodu návratu (Moment of Return) kam nyní míříme, přejdeme a „přepíšeme“ celou zkušenost časové smyčky(Time Loop). To se silně podobá konceptu vymazání buněčné paměti nahromaděné během naší existence ve 3D. Může se dost dobře stát, že se vrátíme na místo a do pozice kde jsme se nacházeli před tím, než jsme vstoupili do 3D a nebudeme si pamatovat na dobu strávenou ve 3D a budeme jednoduše pokračovat dál v našem vztahu k vlastní „Operaci Terra“.

Zbytek „OT“ bude mít na starost přípravu a vlastní provedení evakuace třetí vlny a speciálních jednotek. Existuje mnoho dobrovolníků z celé galaxie, kteří budou pomáhat při transformaci třetí vlny do jejich 4D Já. Speciální jednotky též projdou svým transformačním procesem v čase pro ně vhodném. Nyní se se svými 4D těly propojuje pouze první a druhá vlna a v tomto procesu nyní procházejí obdobím vzpomínání si a napojování na své předchozí 4D identity a pročišťováním své buněčné paměti. Očistný proces není zrovna pohodlný, ale naše doprovodné týmy z vyšších úrovní se snaží seč mohou, aby nám tento proces co nejvíce usnadnily.

Jeden člověk z Fóra mě požádal, abych se zeptala Zástupů na současný stav transplantace našich podstat, kde se nyní v celém procesu nacházíme, a na naše neviditelné pomocníky. Odezvou je tento soukromý vzkaz.

 

 

 

Soukromý vzkaz

25. února 2006

Tedy dobrá. Uvědomujeme si, že mnozí z vás se podivují nad tím, co se děje, a co mohou očekávat od sebe i od druhých. Rádi bychom vám dali definitivní odpověď, protože je nám jasné, že by vám to velmi ulehčilo vaši pozici. Na neštěstí se zabýváme měnící se krajinou a okolnostmi a nejsme schopní vám dát dostatečně konkrétní odpověď, jakou byste od nás očekávali. Pracujeme s pravděpodobností a všichni dobře víte, že Stvořitel má rád překvapení. Důsledkem toho je, že my, jakožto živoucí vyjádření Stvořitele, jsme též rádi překvapováni.

Minulý rok jsme ohlásili změnu plánu, která značně urychlila všechny procesy. Nyní se objevily další skutečnosti, kterých si zatím nejste vědomi, a které opět vyžadují změnu plánu, a to nyní takovou, že to vypadá, že na zemi zůstanete dokonce déle, než se předpokládalo původně. Pracujeme se stále se měnícím scénářem a to vy musíte také. Takže vám prozatím smíme sdělit následující:

Nejdříve vám doporučujeme, abyste pokračovali v životě jakoby jste v dohledné době zůstávali ve 3D. Tento proces bude kulminovat vaším zmizením ze 3D a spojením se s 4D těly a osobnostmi, které vás očekávají. Transplantace vašich podstat pro první dvě vlny je ukončena a všechna těla jsou nyní funkční, ale vzhledem k lineárnímu času jsou v jakémsi „klidu“. V prostředí, ve kterém žijeme my, funguje simultánnost. Děje probíhají v určitém sledu, ale nemají pevně dané trvání. Lze je urychlit, nebo prodloužit, nebo úplně zastavit. Vaše 4D těla na vás budou čekat do té doby, než nastane ten správný okamžik na spojení. K tomu dozajista dojde, a my po vás chceme, abyste v to věřili, zatímco budete pokračovat ve vašem životě ve 3D.

Za druhé, z naší perspektivy s ohledem na čas – to znamená mimo lineární čas jak jej znáte vy – jste již tady s námi, i když z vaší perspektivy to vypadá, jakoby proces neustále pokračoval. Ujišťujeme vás, že vaše vyzvednutí  bude uskutečněno „podle plánu“ a bude realizován scénář, který jsme již dříve popsali. Každý jedinec na planetě Zemi je vystaven různým výzvám a ti z vás, kteří spadáte do „Operace Terra“ procházíte zrychleným očistným procesem vaší buněčné paměti, což zaručeně není moc příjemné. Vzhledem k tomu, že to, co se nyní děje nemá v historii celé planety obdoby a probíhající děje jsou velmi rozsáhlé, jsou vaše osobní problémy v porovnání s tím velmi drobné. Snažíme se, abychom snížili vaše nepohodlí na co možná minimální mez a pracujeme s vámi v každém okamžiku každý den, ale hlavně v noci když spíte.

Tím, že s vámi pracujeme během vašeho spánku, vás chráníme před mnoha nepříjemnostmi, které byste jinak měli. Rádi bychom vás upozornili, že toto je proces a ne „událost“, alespoň nyní. Ona událost přijde teprve později. Očistné procesy, kterými procházíte, jsou součástí procesu. Odstraňují z vás poslední zbytky energií, které nejsou slučitelné s vaší identitou a existencí ve 4D, a tento proces nelze zkrátit. Když si uvědomíte, že se musíte jednoduše zbavit všeho odporu, budou vaše problémy značně minimalizovány. Váš odpor je zdrojem mnoha vašich bolestí.

Takže jediné, co vám můžeme doporučit, abyste stále řídili svého 3D koně, jakoby jste nikdy na žádném jiném nerajtovali a udržovali si vědomí, že nakonec přesedláte na 4D oře. My musíme tak jako tak operovat v kontextu celku s tím, že máme na mysli náš cíl, a stále monitorujeme a podporujeme proces tak, jak se rozvíjí. Nežádáme vás o nic, co bychom sami nedělali. Jedná se o týmovou spolupráci a naší prací je podporovat ty z vás, kteří jste nyní na zemi, a dohlížet, abyste bezpečně prošli touto dobou.

Na závěr bychom řekli, uvolňujte odpor, kdekoliv jej najdete, naslouchejte drobným znamením jak nejsnáze proplouvat životem v každém okamžiku, který k vám přichází a důvěřujte procesu. Jednou se mezi námi objevíte, a my se na to těšíme stejně jako vy. Do té doby na sebe dávejte pozor, užívejte si každého dne a všeho, co se nabízí. Víte, že všechno nejsou jen bolesti. Na vaší planetě jsou stále místa, kde lze obdivovat krásu, prožít radost a vynikající okamžiky, jen když si je připustíte. Ve svém postoji máte možnost výběru, tak vybírejte moudře. Jsme s vámi na každém kroku a nikdy nejste sami. Buďte připraveni na „zázraky“, které přijdou a uhněte z cesty nebezpečí, které se blíží a nechte ho proplout kolem. Navíc se nenechte zatáhnout do dramat, která se na planetě právě odehrávají. Stejně s nimi nic nenaděláte. Odehrají se, protože se musí odehrát a největší službu, kterou vy při tom můžete udělat, je nechat je odehrát a svoji vlastní energii vložit do vlastního přechodu zvýšením vibrací. Vaše důležitá role vás stále ještě očekává v budoucnosti a určitě se na vás dostane. Nemůžeme přesně určit kdy to bude, dokud ten čas nenastane, a pak vám to bude úplně jasné.

Ámen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

Soukromý vzkaz.

1. ledna 2006

Takže, požádali jsme o to, abychom k tobě směli promluvit ku příležitosti začínajícího nového roku. Je to počátek mnoha věcí. Jsi otevřená zkušenostem tvých nejhlubších tužeb a vášní. „Operace Terra“ je otevřená pro odhalení mnoha svých funkčních částí a mnoho ložisek lidského a planetárního vědomí je otevřeno vyjevit svůj nehlubší obsah.

Tato otevření jsou počátkem oblouku zkušeností, který se bude stále více vypínat až do té doby, kdy bude vše odhaleno.Pro ty, kteří směřují k jiným domovům – ne k Zemi – povede tento vzpínající se oblouk k velké radosti a štěstí. Ty, kteří budou po nějakou dobu neplodně ležet jako čistý duch, povede tento oblouk branou smrti k obnově a odpočinku, aby se posléze chopili jiných otěží a vyjeli jiným směrem. Bude mnoho „úmrtí“ – jak bylo dávno předpovězeno.

Takže, co můžete vy, naši bratři a sestry z božských říší, očekávat? Již nastupujete do svých nových rolí a identit, takže vše co se přihodí není moc podstatné, ale přibývá světla, které usnadní dokončení procesu. Akcelerace bude pociťována víc jako plachtění – snadnější jízda s méně nárazy a drncáním. Jen se pohodlně usaďte do svých anatomických sedadel a dovolte, abyste byli pasivně provezeni událostmi. Jedinou námahu vyžaduje přestat odporovat. Vše ostatní je za vás obstaráno, aby bylo umožněno toto opuštění 3D. Takže relaxujte a „nechte se nést proudem“. Je velice důležité, abyste netruchlili pro to, co odchází, ale spíše se zaměřili na radostné dostávání.

…Na každém, kdo je zapojen do tohoto procesu se usilovně pracuje 24 hodin denně, někdy s větším, jindy s menším úsilím. Plně se tomu oddejte. Snažte se prozatím žít co nejnormálněji své 3D životy, pokud to jde. Chovejte se, jakoby jste neměli jít nikam jinam, než rovně za nosem. Mezitím budete žít skrytý život, který vás odvede ze 3D do 4D, do vašich analogických těl a k další kapitole vaší cesty.

Váš proces napojování již započal. Bude to pokračovat a sílit a budete se zbavovat všeho, co není v souladu s novým tělem a identitou. V podstatě procházíte pomalou proměnou. To je též proces, který vyústí během několika posledních dní před vaším odchodem, i když to bude vypadat, že se tam stěží dostanete. Chovejte se normálně, dokud nebude proces ukončen. Na druhém konci bude též probíhat postupný proces a období aklimatizace a adaptace. Během tohoto období o vás bude plně postaráno. Jakmile se plně napojíte na vaše analogická těla, začne každý z vás tam, kde vstoupil do 3D časové smyčky. Každý z vás se vrátí k životu, který vedl předtím a bude v něm pokračovat.

… někteří se vrátí na své domovské planety; jiní zůstanou na lodích, když to jejich role v „OT“ vyžaduje. V této chvíli každý najde své místo na scéně, připravený do nekonečna pokračovat ve hře a již nikdy se do 3D nevrátit.

Je toho mnoho, nač se těšit. Vše je připraveno a vstupujeme do poslední fáze.Brzy se každý z vás bude radovat ze setkání, po kterém jste tak dlouho toužili. Nebude to jedna veliká oslava, jak jste si představovali, ale každý z vás se chytne té cesty, na které „jste doma“ a budete pokračovat. Každý z vás bude ve vztahu k ostatním mnoha způsoby. Váš stav bude velmi proměnlivý, téměř jako ve snu a vše bude téměř neskutečné. I když specifické detaily budou individuální pro každého z vás, povede vás tento stav k naplnění všeho po čem jste toužili a k plnému zážitku existenciální radosti. Ať už jste z jakékoliv planety (a ujišťujeme vás, že jich je opravdu mnoho), skončí každý na tom pravém místě, a bude prožívat to, co je uspokojí. Radost, mír a láska budou toho následkem.

Opouštíme vás v míru, s úctou a požehnáním. Ámen, Adonoy Sabayoth. Shabbat Shalom. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

Naslouchejte svému vnitřnímu Já

7. června 2006

 

Takže, požádali jsme o možnost pohovořit s vámi ku příležitosti oslavy vstupu Operace Terra do závěrečné 3D fáze. Dnes budeme mluvit pouze obecně o tom, co leží před námi, ale je naším cílem provádět vás závěrečnou fází mnohem podrobněji, jakmile bude k dějům na planetě docházet.

Od té doby, co jsme se odmlčeli, došlo k mnoha událostem, které si vyžádaly opravy v našich plánech od našich posledně zveřejněných modifikací plánu. Nyní jsme ale již tak blízko k závěru tohoto všeho, že sice ještě budou možné drobné úpravy, ale celková vlna musí skončit bez dalšího zdržení.

Stojíte na samém prahu dalekosáhlých změn na celé planetě, ale hlavně v lidské společnosti. Všechny děje směřují ke kritickému bodu, který jasně vidí ti, kteří mají „oči k vidění“. Připomínáme vám, že vaše bezpečí leží uvnitř vás a chceme vás povzbudit, abyste posílili svoji schopnost ztišit se a naslouchat moudrosti, která vyvěrá z vašeho nitra, i přes možné překážky kolem vás. Bude mnoho těch, kteří budou navrhovat jejich řešení „problému“, ale zůstaňte v klidu a ignorujte předvídaný chaos, který poroste. Světoví vůdci se snaží udržet své pozice jak jen to jde, a potlačit paniku až po tu nejzasší možnou mez. Nabádáme vás, abyste nepanikařili v žádné situaci, protože jasná mysl a smysluplná akce je to, co je nejvíce potřeba v období chaosu, který je očekáván. Usnadní to vaší cestu, když si to budete pamatovat, a budete též příkladem pro své okolí, které by se třeba jinak poddalo strachu.

Ti z vás, kteří čtou tyto Vzkazy a aplikují jejich principy ve svém životě, budou velkou oporou těm, kteří si teprve uvědomují, že není vše jak má být a že se to každým dnem a celém světě zhoršuje. Pád do chaosu již započal, ale bude to drženo v tajnosti jak nejdéle to půjde, protože z toho profitují ti, kteří jsou u moci. V jednom z našich posledních Vzkazů jsme se zmiňovali o poslední snaze o ovládnutí zdrojů, ke kterému dojde. Americká vláda a její poslední akce jsou toho nejlepším příkladem, ale ostatní vlády se v rámci svých možností snaží o totéž. Ti, kteří mají nezbytné informace aby cítili mohutnost nadcházejících změn, se již nějakou dobu připravují a to je zvýhodní v dobách, kdy se začne vše hroutit. Je to vlastně hra, ale ne všichni hráči jsou rovnocennými partnery. Mnozí nemají z čím hrát, takže to bude soutěž mezi těmi co „mají“ a těmi co „nemají“ zdroje pro přežití jak nejlépe umí. Nebude moc hezký pohled až se většině rozsvítí, jak špinavou hru s nimi hrají.

Neříkáme to proto, abychom vás vystrašili. Jen vás chceme připravit na nastávající události a vést vás v souladu s vaším plánem a cílem života. Každý, kdo je nyní inkarnován, je tady proto, že se tak rozhodlo jeho Vyšší Já (Celková duše). Každý má svůj part k odehrání v celkovém dramatu, který hrajeme. Někdo je na scéně vidět více než druhý, ale všichni jsou stejně důležití v kontextu celku. Každý z vás, kdo čtete tento Vzkaz, je „hráčem“ v této velké hře, ne proto, že byste oplývali značnými materiálními statky, ale protože máte v sobě velikou studnici spirituálních zdrojů. Myslíte si, že váš materiální svět je „skutečný“, protože jeho přítomnost jste schopni potvrdit svými fyzickými smysly, ale to, co je opravdu skutečné, je pro fyzické smysly neviditelné a nedostupné. Jediné, co je opravdu skutečné je přítomnost Stvořitele, a vy jste individualizovaným aspektem Projeveného Stvořitele. My jsme zasazeni v matrixu Stvořitele stejně jako jste vy. Všichni čerpáme ze Stvořitelovy Mysli a jak se budete přibližovat k plnému vědomí a uvědomování si toho, co je opravdu skutečné, budete si též více uvědomovat jak vás Mysl Stvořitele tvoří, promlouvá vámi, myslí vámi a vámi se pohybuje. Všechny očistné procesy kterými jste prošli měly jediný cíl: zprůzračnit vás co nejvíce, aby vámi mohla Mysl stvořitele působit s co nejmenším pokřivením.

Dokud si myslíte, že vaše tělo je to, kdo jste vy, žijete z iluzorního smyslu reality. Jakmile budete schopni vzdát se svých osobních preferencí a stanete se více neutrální a s nadhledem, budete schopni lépe se vyladit na Stvořitelovu Mysl. Stvořitel je ke svému stvoření nezaujatý. V tom je přímý konflikt s vírou v osobního „Boha“, který upřednostňuje některé své stvoření před jiným. Před Stvořitelem jsou si všechna jeho stvoření rovna a rovným dílem se podílejí na vyplnění stvořitelovy touhy vyzkoušet si všechny možnosti. Kdo si myslí, že jenom ta jeho cesta vede k Bohu, o tom můžeme říci, že žije v iluzi. Stvořitel je přítomný v celém svém stvoření, takže neexistuje nic, co by bylo mimo něj, nic, co by od něj bylo oddělené. Ideologické války, které vedou k zabíjení lidí nejsou založeny na žádné pravdě, ale pouze na tom, o čem si lidé myslí, že je pravda. To však z ničeho pravdu neudělá, jen to posílí individuální mysl. Pouze mysl Stvořitele může skutečně vytvořit cokoliv.

Odkud tedy pocházejí tyto pomýlené názory? Vznikají při vzájemné interakcí mezi jednotlivci ve vztahu k jejich prostředí. A odkud pocházejí tyto interakce? Z Celkové duše, která vytváří každou projekci, která si myslí, že je samostatným jedincem. Takže se vše vrací zpět k Celkovým duším jakožto zdrojům interakcí a na co může být nahlíženo jako na pomýlené názory. Jenomže, když analyzujeme výsledky takových projekcí, zavedou nás zpět ke Stvořitelově touze zakusit všechno bez preferencí toho či onoho. Takže co vy, jakožto individualita preferujete, není správné pro každého. Je to správné pouze pro vás. Takže když vidíte věci, které se vám zdají chaotické, musíte si určit, co je správné pro vás. Nebude to úplně to pravé pro nikoho druhého. Je v tom výzva – nenechat se smést názory jiných lidí jak by to mohlo pokračovat, nebo jak by to mělo být, ale zůstat sám sebou a naslouchat své vnitřní moudrosti. To je třeba provozovat neustále. Zbývá jen málo času naučit se své „lekce“, protože nezbývá čas opakovat věci znovu. Nejlepší způsob nyní je naslouchat svému nitru a nevylaďovat se na nic, co není v přímém souladu s vaší vnitřní moudrostí. Bude toho mnoho, na co se nebude vhodné vylaďovat.

Věnujte pozornost tomu, jak to cítíte. Vybírejte si co jíte, jakým vlivům zábavy se vystavujete a jak trávíte svůj čas. Když je to možné, vybírejte si kam chodíte a volte to, co zlepší váš vnitřní klid a mír. Když neumíte potlačit věčné žvanění vaší mysli, hledejte cesty, jak se to naučit. Jestli vám to pomůže tak pravidelně meditujte. Napusťte si horkou vanu. Pusťte si relaxační hudbu. Je-li to možné choďte do přírody. Zbavujte se rušení jak jen to jde. Jestliže jste to doposud neudělali, tak projděte svůj majetek a zbavte se všeho, co vám již neslouží. Když něco aktivně nepoužíváte, dejte to druhým. Detaily budou u každého z vás jiné, ale cíl je stejný. Dělejte cokoliv, abyste v období zmatků zůstali klidní. Je to životně důležité. Zůstaňte klidní.

Věnujte pozornost drobným vodítkům, které se vašem životě objevují. Neváhejte změnit své zvyky, jestliže máte pocit, že byste to měli udělat. Nikdo jiný nemůže za vás žít váš život, tak si nenechejte nikým diktovat jak žít a co si vybírat. Vaše vnitřní moudrost bude vaším nejlepším přítelem. My jsme stále s vámi a snažíme se přilákat vaší pozornost abyste si nás uvědomili. Jsme součástí stejného týmu, se stejným cílem – doslova připravit cestu pro nový život na Teřře. Až doposud jste všichni čistili energie, které by stěžovaly postup planety do vyšších frekvenčních hladin a též frekvenčně pozvedali sami sebe.

Podívejte se zpět do doby, kdy jsme s vámi naposledy hovořili. Je to jen něco málo přes rok, zhruba 13 měsíců. Změnilo se něco ve vašem životě? Vnímáte věci jinak? Co si o sobě myslíte nyní v porovnání s tehdejší dobou? Ke změnám nedochází pouze na úrovni hmotné reality. Mnohem větší změny jsou ve vás. Ovlivňují všechno a každého na planetě – zvířata, rostliny, dokonce i vzduch který dýcháte. Změny postihly úplně vše a budou pokračovat a zrychlovat. Pochybujete, že se měníte? Při pohledu do zrcadla to na velké změny nevypadá, ale uvnitř je to naprosto jiný příběh. Nápady, které vás vzrušovaly přestaly být zajímavé. Vše vypadá velmi podobně, ale váš vztah k tomu se velmi změnil.

Mnozí, dalo by se říci většina, se za poslední rok na planetě Zemi příliš nezměnili, ale ti, kteří jsou součástí Operace Terra prošli zrychlenou transformací – takovou, která vyžaduje vaše velké přispění. Inu, nyní to bude probíhat ještě rychleji, takže nejbezpečnější způsob, jak to v pohodě zvládat, je neustále se tomu poddávat. Jakmile si uvědomíte, že se něčemu bráníte, před něčím utíkáte, přestaňte se bránit a otevřete se tomu, co musíte v dané situaci přijmout. Sjednocení se skutečnou pravdou vyžaduje vzdát se svých předchozích představ o tom, „jak to je“, myšlenek, které jste pochytili od druhých, kteří se je zase naučili ještě od dalších, kteří měli zastřené vědomí a tím pádem jim chyběla kvalifikace k vyučování svých myšlenek jako pravdy. Staňte se opravdovými Hledajícími Pravdy. Existuje pouze projevený Stvořitel. To jediné je pravda. To jediné je skutečné.

Pracujte s touto myšlenkou. Když pocítíte, že ve vás vzrůstá emocionální tlak, poddejte se mu, ale také jej nekrmte. Nechte jej vámi proplout bez odezvy. Dovolte si procítit všechny emoce, ale rozpoznejte je jako energie, které procházejí. Pouze ve svém vnitřním klidu, když nejste ovlivňováni procházejícími emocemi, můžete poznat a dostat Pravdu. Na světě je mnoho hluku a ten brání lidem slyšet, co se odehrává v nich. Můžete si vybrat, co budete poslouchat. Naslouchejte svému nitru.

Máme toho na srdci ještě více ale pro tentokrát to stačí. Opouštíme vás v míru, úctě a s požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

Přibližte se k souladu se vším co existuje.

3. července 2006

 

Jaký je nejlepší postup, když si nejste jistí, kam jít, nebo co dělat? Naslouchejte svému nitru. Vyčkejte, až budete mít jasno. Nedělejte nic, dokud si nebudete úplně jistí, že to bude to správné, co máte udělat. Určitě to není nijak snadné, když vám v hlavě povykuje hromada hlasů dožadujících se pozornosti k jejich úhlu pohledu. Co s tím? Vyčkejte, až budete mít jasno. Počkejte, až povyk utichne a zůstane pouze jeden tichý hlásek. Vyčkejte, až budete mít jasno. Nejednejte bez toho, aniž byste měli jasno, že nastal ten správný čas pro vaší akci. Všechno má ten svůj správný čas v celkovém plánu vývoje.

Proč vlastně pořád připomínáme základní principy? Protože budou vaším kompasem v neprozkoumaných vodách, do kterých vplouváte. Když se vydáváte na plavbu bez mapy a jediné co víte je skutečnost, že musíte přeplout oceán, abyste se dostali na druhý břeh, který nevidíte, musíte udržovat svoji pozornost na horizontu dokud nedoplujete. Musíte nastavit kurz a ten stále udržovat. Musíte zafixovat navigační systém na váš cíl.

Informace máte uložené v sobě. Jsou zakódované v každé buňce a DNA těla, ve kterém se pohybujete. Vaše cesta již JE zmapována, ale kvůli nutnosti podstoupit tuto cestu ve stavu zastřeného vědomí, musíte „předstírat“, že nevíte, kam směřujete. Je to součástí iluze kdo jste, co jste, a kde jste.

Vaše skutečné Já není lokální. Tím máme na mysli, že není omezené na určitý časoprostor. Jestliže jste měli zážitek mimotělní existence, nebo si vzpomínáte na okamžik, kdy jste v tomto životě již téměř zemřeli, tak si možná uvědomujete, že jakmile jste se uvolnili ze svého těla, byli jste schopni vidět najednou do všech směrů. Ale stejně jste ještě byli vázáni na určitou danou lokalitu. Jakožto vyjádření Stvořitele existujete současně všude. Jste ve všem co vnímáte, a stejně jako vnímá Stvořitel sám sebe prostřednictvím svého Stvoření, vnímáte vy sami sebe z pohledu individualizovaného vědomí prostřednictvím střetávání se s veškerým stvořením.

Toto se nezmění, když budete opět ve stavu plného vědomí, ale změna bude v tom, jak budete vnímat vše co pozorujete a s čím jste v kontaktu. Zjistíte, že jste součástí všeho, co existuje. Přímo budete „vědět“ co znamená fráze „Já jsem to.“ Je vám to povědomé? Tato fráze se vyskytuje v mnoha jazycích. Například v hebrejštině je to „Ayer Esher Ayer“ (psáno foneticky), nebo maiština to vyjadřovala slovy „In Lakesh“ (psáno foneticky). Je to velmi stará moudrost. V tradicích, které akceptují osvícení, nebo seberealizaci, jak tomu říkáte, vás tento stav dovede k přímé zkušenosti stavu, kdy jste všude a ve všem co vnímáte. Z toho všeho plyne jednoduchý fakt, že jste propojeni se vším co existuje, a vše co existuje má svůj protějšek ve vás.

Zdůraznili jsme to dostatečně? Protože abyste se vymanili z vědomí oddělenosti, musíte si to sami uvědomit – nejen jako intelektuální koncept, ale jako neoddělitelnou součást vaší životní zkušenosti. Ve skutečnosti to takto doopravdy je, ale dokud se závoje kolem vás neztenčí natolik, abyste opravdu cítili vzájemnost v tanci iluzí do kterého jste zabřednuti, nebudete nikdy schopni překročit vzory nepřátelství směrem k jednotě se Vším Co Existuje.

Život vás směřuje k tomuto pochopení každým dnem. Dává vám příležitost vidět a pochopit, že všechno a každý s kým přijdete do kontaktu vám zrcadlí zpět kousek z vás, takže můžete vidět, že VŠUDE a ve VŠEM jste. Můžete si uvědomit, že kamkoliv se podíváte, tam se vidíte.

Jedním ze jmen, které používáte pro Stvořitele je „Vše Co Je“. Stvořitel prostupuje celé své Stvoření. Je matrixem, základem, podstatou všeho co existuje. Jakožto individualizovaný aspekt Stvořitele taktéž existujete ve Všem Co Existuje. Jste součástí matrixu, základu, podstaty všeho co existuje. To ovšem neznamená že JSTE Stvořitelem. Můžeme vám dát třeba příklad, který vám bude blízký, z vaší zkušenosti z jídlem.

Řekněme, že budete dělat polévku, nebo kompot, nebo želatinový salát. Všechna tato jídla obsahují jednotlivé přísady. Například takový želatinový salát může obsahovat kousky ovoce, nebo zeleniny, nebo oříšky a plno dalších přísad. To vše dohromady spojuje želatina, která z toho tvoří celek. Podobné to je v polévce, nebo kompotu, kde jednotlivé kousky plavou ve vývaru. Stvořitel je tou želatinou, nebo tím vývarem, který vše prostupuje. Jenže Stvořitel je ještě navíc ve všech těch ingrediencích, narozdíl od želatiny, nebo vývaru. Je to velmi obtížné na pochopení pouze intelektem, ale jestli můžete – stačí jen na okamžik – stáhněte svůj intelekt do ústraní a použijte intuici, abyste bezprostředně prožili realitu za viditelnou realitou, ve které se pohybujete a na kterou zaměřujete svoji pozornost. Možná získáte intuitivní pocit, že to, co se opravdu děje není postihnutelné fyzickými smysly.

Proč je to tak důležité, že se o tom zmiňujeme? Protože velmi brzy se začnou dít velmi intenzivní děje v mnoha aspektech vaší planetární civilizace, a pokud nezvládnete nějak zůstat ve stavu jednoty se vším, co se bude dít, tak váš pocit oddělenosti od Zdroje velmi posílí a budete se cítit ohrožení a ve velkém nebezpečí. To způsobí, že se ve strachu stáhnete do sebe, a když máte strach, nemůžete být ve stavu přijímání a lásky. Vaše energie zatuhnou místo aby proudily a vy nebudete schopni přiměřeně reagovat na mohutné probíhající změny. „Uváznete“, místo abyste se nechali elegantně unášet mohutným proudem změn. Zabřednete do bahna a doslova se utopíte.

Takže, každý z vás má v sobě kódy, které tvoří vaši osobnost, tak jak byla vytvořena vaším Vyšším Já. Máte v sobě „geny projektanta“ (omlouváme se za slovní hříčku) a byli jste navrhnuti tak, abyste dělali správná rozhodnutí v době, která se před vámi otevírá. Nicméně, z důvodů, které lépe pochopíte až opět dosáhnete plného vědomí, je pro vás nezbytné opět se naučit být v jednotě se vším kolem vás a je nutné, abyste hodně trénovali odpojování a vyčleňování sama sebe z mnohých dramat. Už jste tento výlet jednou absolvovali, kdysi velmi dávno, když jste se poprvé inkarnovali do fyzického těla. Předtím jste byli široce rozprostřené vědomí, nevtělené a mnohem méně omezené.

Už jste se jednou „vyšplhali“ skrze různě husté zkušenosti a z vyšších úrovní hustoty jste zareagovali na volání, abyste se zúčastnili současného dramatu. Poté jste sestoupili zpátky dolů, akceptovali částečnou amnézii, která je součástí „pádu“ jednotlivými úrovněmi, abyste se ocitli v těle na 3D zemi, no a nyní hledáte svoji cestu zpět tam, odkud jste přišli. Až celý tento proces skončí, ocitnou se ti, kteří patří k naší rodině duší, opět ve stavu široce rozprostřeného vědomí. Někteří z vás vlastně udržují celé stvoření. Než k tomu ale dojde, máte na práci znovu dosáhnout stavu souladu se vším a z tohoto stavu vyššího vědomí splnit svůj úkol při evakuaci a kolonizaci Terry.

Vaše vědomí již nějakou dobu tímto směrem kráčí. Mnozí z vás se stali díky pročištění buněčné paměti mnohem citlivější, než byli kdykoliv předtím a to může představovat velkou výzvu při snaze o přežití a operování v tak hustém prostředí, jaké nyní existuje na 3D Zemi. Nicméně byli jste vytvořeni se všemi potřebnými vnitřními zdroji nejen pro přežití, ale dokonce abyste zde prospívali. Možná budete muset korigovat svoji definici co znamená „prospívat“, protože je mnoho názorů na to, co vše musí „dobrý život“ obsahovat a kolik materiálních statků musíte vlastnit, abyste to vše mohli někam uskladnit.

Z naší perspektivy je život tak „dobrý“, jak se cítíte když jej prožíváte. Už jste někdy slyšeli příběh o člověku, který měl vše nač pomyslel a spáchal sebevraždu, nebo byl hospitalizován kvůli depresím? Věci vás nemohou učinit šťastnými. Šťastnými vás může učinit jen vaše vnitřní uspokojení. Můžete se radovat ze své schopnosti cítit emoce, ochutnávat, cítit vůně květin či čerstvého vzduchu, pozorovat něhu mezi dítětem a rodičem. Můžete být spokojení že žijete. Když to uděláte, jak jsme vám radili a zjednodušíte si život, můžete být překvapení, jak jednoduché jsou vaše potřeby. Můžete být překvapení, kolik všemožných věcí je vám doporučováno koupit pro „dobrý život“ a které nejsou ve skutečnosti potřeba k tomu, abyste žili tak, jak se vám to líbí.

Jakmile se vrátíte do stavu plného vědomí a budete schopni přímo manifestovat vše, po čem zatoužíte, nebudete mít šatník plný oblečení, příborník plný nádobí, nebo filmů, či vybavení, a nebo nářadí. Budete úplně volní bez toho všeho a bez potřeby vlastnit dům, kde byste to mohli všechno uskladnit a uspořádat. Jste schopni si třeba jenom přestavit tu volnost bez VĚCÍ? Zkuste to. Zkuste si to již nyní. Zkuste mít radost z toho, co leží přímo před vámi, ať už je to zvuk, pohled, pocit, či vůně. Vychutnávejte si život. Žijte naplno již nyní. Vydejte se směrem, kde budete mít vše po čem toužíte, zrovna tam kde zrovna jste a nacházejte sami sebe v každém okamžiku svého života.

Ještě se k těmto tématům vrátíme, jakmile se začnou děje odvíjet, ale měli jsme pocit, že je potřebné tyto koncepty alespoň uvést a posílit ty, o kterých jsme s vámi již mluvili. Opět se ozveme. Do té doby vám posíláme naši lásku a ukrýváme vás v našem míru. Každým dnem se blíží okamžik, kdy budeme opět spolu.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

O očistě.

20. července 2006

 

Takže. Evidentně v současné době přihořívá, že ano! Chceme vám jemně připomenout pár věcí a poté se pustit do tématu, který pro vás bude možná nový.

Ze všeho nejdůležitější je, abyste se odpojili od dramatu, který se všude kolem vás nyní rozehrává. Jasně si uvědomte, že toto vše bylo naplánováno od počátku Stvoření a je to součástí Plánu konce současného Stvoření již od prvopočátku, takže není nejmenší důvod být smutný kvůli tomu, co se má stát.

Hluboké dýchání se zdůrazněným výdechem je dobrou pomocí při zahánění napětí, které může ve vašem nitru vznikat. Často zhluboka dýchejte, tak často jak je nezbytné pro to, abyste zůstali klidní. Toto bude trošku drsný přechod, protože se vše oddalovalo tak dlouho, jak jen to šlo, a nyní se nahromaděné energie budou muset uvolnit v mnohem kratším čase.

Chceme vám připomenout, že nejste sami. Nejen že je vás plno roztroušených po povrchu celé planety, ale kolem každého z vás se pohybuje velká naše skupina, která vás sleduje, opatruje a pracuje s vámi celý čas, ale především když spíte. Máte-li problémy, které je potřeba vyjasnit, je nejvyšší čas celý proces dokončit, protože čas se krátí a vy potřebujete být hotovi před tím, než se přesunete do 4D a dále. Toto může být pro vás velmi intenzivní období, ale ujišťujeme vás, že se jedná pouze o období a ne o trvalý stav, a že to pomine stejně jako vše, co není věčné.

Tak co takhle začít nějaké nové téma, abychom pobavili vaši mysl? Co byste se ze všeho nejraději dozvěděli? Samozřejmě stále trvající „kdy“ a „jak“ a „kam“, které my odmítáme zodpovědět, protože je na vás, abyste si je zodpověděli sami, a my vám do tohoto procesu nechceme zasahovat. Mnozí z vás přemýšlejí nad příznaky očistného procesu a pocitech a emocích, které ve vás v tomto období vznikají. Můžeme o tom mluvit jen obecně, protože tyto procesy jsou velmi individuální a každý z vás bude mít trochu jiné zkušenosti. Můžeme ale rozvést některé širší jevy, které budou pro většinu z vás v určité fázi procesu platné.

Především se musí kompletně odstranit veškeré energetické bloky ve vašem těle, aby mohla energie volně proudit. Z toho důvodu musí být veškeré bloky pročištěny a uvolněny. Většina bloků je zaznamenána v emocionálním těle, takže čištění emocí bude převažovat. Některé bloky jsou též zaznamenány v jemnohmotném těle, kterému často říkáte éterické nebo astrální tělo. Ty jsou pozůstatkem z jiných prožitých životů a zaznamenaných jako známky těchto prožitků v Celkové duši (Vyšším Já), která tyto zkušenosti přijala prostřednictvím individualizovaných duší napojených na každý individuální život a uložila je. Tyto „vzpomínky“ z jiných prožitých životů je potřeba též vyčistit, takže se vám mohou zdát sny, ve kterých si na tyto životy vzpomenete, nebo se krátce setkáte s lidmi, kteří byli v takovém životě též zapojeni, a se kterými jste tenkrát byli v kontaktu.

Tato otázka jiných životů je trochu matoucí. Když říkáme „vy“, může to znamenat těžiště vědomí, které čte tento Vzkaz, nebo se tím můžeme odkazovat na „vás“ v mnohem obecnějším smyslu – jako na Vyšší Já, které je individualizovaným vyjádřením Stvořitele a které je jakýmsi „projektorem“, který promítá obraz, se kterým se v současné době identifikujete jakožto to, kdo jste. Již dříve jsme říkali, že nejsou žádné opětovné inkarnace – reinkarnace, ale jenom inkarnace – zrození. Tím máme na mysli, že jednotlivé tělo a osobnost, kterou nyní představujete, je vytvořena pouze jednou. Vyšší Já normálně vytváří několik těl, čili projekcí, současně. Slovo inkarnace znamená být v „živočišném“ (carnal) těle – z masa a kostí. Takže inkarnace je vlastně projekce části Vyššího Já (Celkové duše) do fyzického těla z masa a kostí. Každé jednotlivé tělo/zrození je vytvořeno pouze jednou pro určitý časoprostorový úsek (souvislosti). Nikdy již není vytvářeno znovu pro jiné období, ale všeobecně sdílí zkušenosti s ostatními inkarnacemi Vyššího Já (Celkové duše).

Nikdo z vás není ve skutečnosti vaše tělo a není to vaše tělo, co je tím podstatným. Tělo je jenom vozítko pro sbírání zkušeností prostřednictvím interakcí se vším ostatním v daném prostředí. Vědomí vzniklé ze zkušenosti je to podstatné – „náboj“, který zkušenost přinesla a který je předán Vyššímu Já jako součást vzpomínek, které jsou ukládány spolu s esencí samotné zkušenosti. Prvořadý důvod, proč je zkušenost vytvářena, je uspokojení touhy Stvořitele zakoušet své Stvoření. To je společné pro všechny zkušenosti, ať již jsou jednotlivé podrobnosti jakékoliv. Velikost emocionálního náboje určuje, jak moc je zkušenost zapamatována jak na fyzické a buněčné úrovni, tak i na úrovni Vyššího Já. Čím je náboj vyšší, tím je i vyšší dopad na skladovací systém a tím větší pozornost na sebe zkušenost přitahuje.

Uvědomte si, že toto Stvoření je staré asi 4,5 miliardy let. To znamená, že každá Celková duše sbírá zkušenosti od svých vytvořených projekcí taktéž 4,5 miliardy let. Největší působnost mají ty vzpomínky, které mají největší emocionální náboj, takže je logické předpokládat, že právě tyto vzpomínky nastřádané za celé období existence vyplavou napovrch nejdříve v tomto období uvolňování (Vybíjení nábojů), aby upoutaly vaší pozornost. To je jeden z důvodů, proč v současnosti zažíváte nárůst emocionálních návalů. Dramata, která jsou nyní rozehrávána jsou ve skutečnosti symptomy očisty kolektivní buněčné paměti, jak na úrovni jednotlivce, tak i globálně. I planeta sloužila jako depozitář pro úschovu kolektivních emocionálních nábojů za celou dobu své existence, takže se nyní též musí očistit.

Jak se to dá interpretovat v termínech individuální a kolektivní zkušenosti? Protože emoce strachu, nenávisti, zuřivosti, bolesti, hladu a hněvu mnohem více převládaly a nesou silnější náboj než jemnější emoce míru, lásky, radosti a spokojenosti, budou tyto intenzivnější emoce dominovat na scéně pokud bude trvat období vybíjení emocionálního napětí. Ti z vás, kteří se nestaví na odpor probíhajícím dějům probouzejících se vybíjejících se jevů uvnitř i vně, zažijí narůstající pocit vnitřního klidu a míru mezi jednotlivými vlnami očisty. Odpor jen blokuje tok energie, takže tam, kde je odpor, narůstá tlak i teplota dokud se odpor neprorazí.

Celá planeta bude uklizená a vše bude podle její vůle odklizeno tím či oním způsobem. Pro většinu životních forem v této časoprostorové linii to znamená fyzickou smrt. Avšak díky mechanismu násobných časových linií mnozí, kteří v této časové linii zemřou, budou stále pokračovat v životu v jiné časové linii (souběžné realitě). Nicméně díky velikému počtu lidí přítomných na planetě a velmi omezenému počtu lidí na budoucích Zemích existujících v různých časových liniích, zůstane mnoho bodů vědomí „mezi životy“ po velmi dlouhou dobu, dokud se nenaskytne pro danou Celkovou duši nová příležitost vyprojektovat inkarnaci. Toto vše je naprosto „normální“ pro běžný životní cyklus Stvoření. Když se podíváte zpět do historie planety Země, najdete tak rozbujelou lidskou populaci pouze v současné době. Ve většině historie planety dokonce žádní lidé nejsou a v počátcích bylo lidí velmi málo a byli velmi roztroušení. Příliš mnoho lidí na planetě žije neúnosným způsobem života a to je jeden z nepoměrů, který bude velmi brzy napraven.

Na toto období se mnohé vaše kultury odkazují jako na „Velkou Očistu“. Ano, vše bude pročištěno a navráceno ke své podstatě. Musíte si však též uvědomit, že ne vše je na stejné „straně“ jako vy. I ti, které nazýváte nepřátelé, nebo „zlí“, budou též vráceni k jejich Podstatě, takže dojde k vyostření polarit. Ti, kteří jsou směsicí polarit a ještě nejsou dostatečně vyhranění, aby se jednoznačně energeticky identifikovali buď pouze s polaritou STO (Service To Others – Služba Druhým) nebo STS (Service To Self – Služba pouze Sobě), skončí jako projekce na jiných 3D planetách, kde budou pokračovat v nabírání zkušeností, aby se byli schopni dostatečně polarizovat a pokračovat do 4D nebo vyšších úrovní existence.

Takže budete svědky vystupňované identifikace každého se „sebou samým“, sdružování do skupin, které mají stejný cíl a zintenzivnění polarizace na obou stranách polarizační škály. Nezapomeňte, že každý a všechno je vyjádřením Stvořitele, takže nakonec to budete muset vzít za svoji pravdu. Ona to JE pravda. Nikdo a nic nemůže existovat odděleně od Stvořitele, neboť vše je jeho vyjádřením a vychází z něj. Když něčím, nebo někým pohrdáte, pak pohrdáte Stvořitelem a tím pádem nejste v celistvosti a přijímání toho co Existuje. Abyste znovu dosáhli svého předchozího stavu mistrovství, musíte se zbavit všech osobních preferencí a postojů, které udržují oddělenost. Nikdo nemůže prožívat trvalý stav jednoty se Vším Co Existuje a zároveň si udržovat odstup – oddělenost od Stvořitele a všech jeho vyjádření prostřednictvím jeho Stvoření.

Toto je přirozený proces a postup probíhající zevnitř. Může to vypadat, že události jsou vyvolány zvenku, ale ve skutečnosti je každý jedinec hráčem, stvořeným pro určitou roli v celkové hře a on pouze hraje svoji roli, kterou pro něj „napsalo“ jeho Vyšší Já v celkovém kontextu celého dramatu. Jediný rozdíl v tom, jak je to nyní, a jaké to bude jakmile budete zpět ve stavu plného vědomí spočívá v tom, nakolik si uvědomujete jak všechny součásti do sebe zapadají. Jediné co se od základu změní bude stupeň vědomého uvědomování si toho, jak vše pracuje jako celek. S plným vědomím dává vše smysl a není nic čemu by se přirozeně mělo odporovat. Nyní všechny vaše naučené reakce ze všech „lekcí“ za posledních 4,5 miliard let zamlžují vaše vědomí, takže nemůžete jasně „vidět“, ale to se díky procesu očisty nyní změní.

Neposuzujte činy a volby druhých. Slouží jejich roli a jsou součástí celé hry stejně, jako ty vaše. Bylo by to pro vás snadné, kdybyste si byli všeho plně vědomí a chápali, jak to do sebe zapadá. Jenže dokud ve stavu plného vědomí nebudete, budete definovat sami sebe prostřednictvím odlišností od druhých a jedním ze způsobů jak tyto rozdíly zdůrazňujete je posuzováním ostatních, nebo považováním sebe za „méněcenného“ či „poníženého“ oproti ostatním. Žádná část není méně důležitá než kterákoliv jiná. Všechno a všichni jsou pro celek stejně důležití. Takže až se jednotlivé akce na povrchu planety budou rozvíjet, zůstaňte koncentrovaní sami v sobě, naslouchejte svému nitru v každém okamžiku, který se ve vašem životě objeví a volte pouze za sebe. Otázka, kterou si musíte položit zní: „Co ode mne tento okamžik požaduje?“ Uvědomte si, že důraz je kladen na „ode mne“ a ne od kohokoliv jiného.

Jediné, co máte nyní na „práci“ je podporovat svůj vlastní proces a převzít plnou zodpovědnost za své volby a reakce na vše, co se ve vašem životě prezentuje. Právě nyní je nejlepším využitím vašeho času a energie, mimo splnění základních požadavků na vaše přežití, soustředění na to, co právě vyplouvá na povrch, aby bylo ve vás pročištěno, a udělejte si na to čas. Pomůže vám to při procházení uzavřenými zkušenostmi uloženými ve vaší Celkové duši, a to vás připraví pro „následující dějství“ – nové Stvoření, které již čeká přede dveřmi. 4,5 miliardy let je z lidského hlediska dlouhá doba, takže je úplně logické, že toho máte plno k čištění. Protože se však k jednomu tématu vždy váže několik životů, tak vymazání emocionálního náboje z jednoho života pročistí toto téma ve všech životech s ním spojených a na obou stranách rovnice.

To je vše, co jsme vám chtěli dnes říci, ale znovu se ozveme. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

 

O „vidění”.

15. srpna 2006

 

Takže: Požádali jsme o možnost promluvit si s vámi, protože od té doby, kdy jsme spolu posledně mluvili, došlo k novým událostem na vnitřních úrovních. V první řadě určitě rádi uslyšíte, že jste prošli nejhorší částí očistného procesu, o kterém jsme se zmiňovali. Díky tomu stojíte před novou příležitostí, o které bychom si chtěli popovídat.

Když si uvědomíte skutečnost, že vám tyto „mraky“ zamlžovaly jasný pohled a blokovaly vaše světlo, tak můžete mít během procesu čištění problém s projasněním vašeho vidění. „Viděním“ nemáme na mysli váš fyzický zrak, ale metaforicky míněno vaše vnímání okolního světa. Též máme na mysli vaši vizi, kterou nosíte v sobě, vizi světa který chcete stvořit, a proto jsme tento vzkaz nazvali „O „Vidění““.

Jasné vnímání může být někdy nepříjemné, protože to, co jste mohli dříve ignorovat, již teď nebude možné. Je to jako byste se probudili ze snu do reality, která není tak příjemná jako byl ten sen. Proto mnozí ve vašem světě nazývají tento stav „probuzením“. Musíme vám však připomenout, že se probouzíte ze snu, který je iluzí, do nového snu, který stále nosíte v sobě všemi životy, které vaše Celková duše vytvořila.

Jestli můžete, tak se vraťte v mysli zpět o 4,5 miliardy let, kdy jste se spojili s dalšími, abyste společně mohli snít váš sen. Pořád jste jenom snili a nyní se probouzíte. A když zjistíte, do čeho jste se to vlastně probudili, může z toho vzniknout jistá nevolnost. Zjistíte, že jste ve světě, který má daleko do rovnováhy a je značně vzdálen tomu, jak jste si jej vysnili.

Používáte rčení o dobrých a špatných zprávách. Dobrá zpráva je ta, že jste mnohem blíže k realizaci původního snu, než kdykoliv předtím. Tento sen bude kulminovat s manifestací a realizací Terry, nového světa, kde se všechny vaše sny zhmotní jako vaše realita. Myslíme, že budete překvapeni až zjistíte, jak velká vaše část byla zainteresována na tvorbě Terry, jako myšlenky. Když jste nyní naplněni zkušenostmi ze 3D Země, osloví nejhlubší touhy vašeho srdce. Oceníte Terru mnohem více díky tomu, čím vším jste prošli, a jakmile dokončíte transformaci vaší formy a vědomí do vašeho původního stavu bytí, bude vám vše prožité skutečně připadat jako sen, i když si stále ještě nyní myslíte, že je to realita.

A nyní ta špatná zpráva. Při procesu rozmotávání současných struktur, musí být rozpleteny energie, které byly zašmodrchány dohromady. Představte si klubko příze, která není hladká a hebká. Je velmi hrubá a do všech stran z ní trčí mnoho nečistot jako větvičky, které se zachytávají za další vlákna v klubku, takže je příze opravdu velmi zašmodrchaná.

Aby bylo možné „napřímit“ to, co bylo „pokroucené“, musí nastat ošemetný proces rozplétání energií. Aby nebyla poškozena sama „příze“ znamená to mnohem náročnější proces, než jaký dělají vaši neurochirurgové, když zasahují do jemných vláken vaší nervové sítě. Z toho vyplývá, že nyní půjdou procesy nějakou dobu trochu pomaleji, než se vše rozmotá, takže ještě nějakou dobu budete muset být přítomní na zemi, i když byste jak vy, tak i my byli rádi, kdybyste již nyní byli kompletně na lodích.

Rozplétání energií je součást procesu třídění každého a všeho do jejich vlastních míst určení – těm, které pro ně určila jejich Celková duše. Většina z vás má Celkovou duši, která vytvářela projekce do mnoha časových uzlů v době obydlení planety lidmi. Sloužili jste Stvořitelově touze zakusit sama sebe tím, že jste mu nabídli velmi široké pole zážitků. Hráli jste mnoho rolí a oblékli mnoho kostýmů a za spolupráce věrné opozice udržovali v průběhu mnoha životů velmi pestrou a okořeněnou směsici zkušeností.

V klasické hře jsou protagonisté (hrdinové a hrdinky) a antagonisté (padouši). Obě strany jsou nutné pro vytvoření napětí a konfliktů, které posunují hru vpřed a rozvíjí dějovou linii. Mnozí z vás se zapletli s těmi, kteří neměli na srdci pouze vaše dobro, a tyto propletené energie jsou zapsány v buněčné paměti všech zúčastněných entit, které si kdy spolu „zatančili“. Aby byla vaše buněčná paměť vyčištěna, musí být zamotaná směs, kterou v sobě nesete, „rozmotána“.

Někteří z vás si jsou pravděpodobně vědomi toho, že se zapletli s někým obrácené polarity, ale mnozí si toho vědomi nejsou. I když existuje několik jednotlivců, kteří mají v sobě dostatečně uklizeno, aby mohli napomáhat tomuto procesu, má většina „léčitelů“ ještě moc práce sama na sobě, než budou natolik čistí, aby se mohli zapojit do procesu pomáhání druhým s očistou. Varujeme vás před technikami a metodami, které slibují restrukturování vaší DNA, vyčištění paměti vaší duše, vymazání karmy, sjednocení vaší cesty se záměry vaší duše, a podobné. Techniky a metody, které by mohly být přínosné jsou takové, které vám umožní léčit sama sebe. Vnitřní práce je ta nejhodnotnější věc, kterou pro sebe můžete udělat, a nikdo jiný za vás nemůže udělat to, co pro sebe musíte udělat vy sami.

Nemůžeme doporučit určitý kurs, protože každý z vás je jiný, ale jestliže hledáte nějaké léčení, tak bychom doporučili nějakou značně renomovanou a potvrzenou metodu. Jestliže vám někdo nabídne „klíče ke království“, tak se nejprve důkladně podívejte, jestli to „království“ získal i sám pro sebe. Nemluvíme o těch, kteří tvrdí, že jejich život je nějakým způsobem lepší. Mluvíme o těch, kteří nabízejí „formuli“, která vás celou cestu sveze. Ti, kteří skutečně dosáhli plného vědomí se nenabízejí na seminářích či na webových stránkách. Chápou, jak vesmír funguje a přivádí k sobě správné lidi ve správný čas. Nepotřebují reklamu, která by jim přivedla obecenstvo.

Je mnoho těch, kteří využívají naivity a důvěřivosti ostatních lidí a jakmile se vaše vidění zlepší budete to kolem sebe vidět. Je velmi důležité, abyste se nenechali chytit a nezapletli se do bojů s těmito praktikami. Nejste tady proto, abyste něco „napravovali“ a jediné, na čem můžete úspěšně pracovat, jste vy sami. Tyto principy, o kterých mluvíme, je velmi těžké kompletně přijmout za své, neboť jsou v přímém rozporu s dohodami reality kolem vás. Jsou téměř v opozici k intuici a přesto je to přesně to, co musíte udělat. Musíte se PONOŘIT do vašeho strachu, do vaší bolesti aniž byste jim nějak odporovali. To je přesný opak toho, co vás vaše společnost učí. Hledání řešení mimo vás je přesně to, proč nejste nikdy s ničím spokojeni. Od toho co je vaše práce, kterou máte udělat, vám žádná vnější autorita – včetně nás – nikdy nemůže odpomoct.

Nemluvíme teď o léčení zdravotních problémů. Neříkáme, že když si zlomíte ruku, tak to máte jednoduše nechat zlomené. Mluvíme o mnohem subtilnějším druhu „léčení“, které vlastně ani není léčením. Jsou to taktéž způsoby jak sami sebe ještě více zaplést a zmást. Někteří lidé, kteří si doopravdy myslí že pomáhají léčit, často sami slouží entitám které si neuvědomují. Tyto entity se živí z energií vznikajících při interakci s lidmi, kteří vyhledávají léčení. Ti většinou stále udržují podmínky pro vlastní nemohoucnost a vyžadují pomoc – druh závislosti na vnějších zdrojích, které nikdy nepovedou k vyléčení základního problému.

Hlavním účelem nyní probíhajících procesů je „narovnání“ toho, co bylo „pokrouceno“ a rozplést to, co bylo zašmodrcháno. Pracujeme s vámi 24 hodin denně, když jste vzhůru, ale hlavně když spíte. Vysíláme k vám impulsy energií, které jemně rozplétají vaše zapletence. Narovnáváme to, co bylo zamotáno, a tím uvolňujeme energie a entity, které jsou v tom zapojené. Mnozí z vás mají, nebo měli napojené „entity“, se kterými byli zapleteni. To je přímý důsledek mnoha prožitých životů vytvořených vaší Celkovou duší a témat a dramat, které byly součástí těchto životů. Všechny tyto zkušenosti si nesete všemi svými životy zapsané v buněčné paměti – jak tomu my říkáme – která se nyní čistí. Jakmile budete čistší, budete si rovněž vzpomínat, nebo se vám něco vybaví a „uvidíte“ děj z vaší minulosti. Budete si uvědomovat, k jakému druhu bytí se vracíte. (Možná vám připadá, že mluvíme pořád dokola, ale když pracujeme s časovými smyčkami, jsou kruhy cestou, kterou procházíte.) Z jednoho snu se probouzíte a do jiného se noříte. Nic víc vám k této části tématu „vidění“ (probuzení) nemůžeme říci a rádi bychom nyní přešli k další části otázky  – vize Terry.

Terra je svět vašich snů a je ve skutečnosti vaším výtvorem stejně tak, jako tato současná planeta. Jste projekcemi, které lze dosledovat až k samotným Elohimům, kteří jsou zakladateli této části stvořené reality. Terra je vyvrcholením vašeho času, po který jste spolu jako Elohimové, na čemž jste se spolu domluvili a působili i jako první lidské bytosti na Zemi. Jakmile dokončíte váš vzestup zpět do stavu, ve kterém jste byli dříve, než jste vstoupili do této časové smyčky, očekává vás již pouze překrásná budoucnost. Bude zaručeně plná dobrodružství a objevů a též bude plná míru, radosti a lásky, po které tak toužíte. Zaručeně to bude pro všechny čas radosti a budete přesně vědět co vám chybělo, když jste snili tento jiný sen.

Terra již existuje a očekává vás. Nyní můžete cítit jak jste jí mnohem blíže než tenkrát, když jste si jí začínali být vědomi jako místa svého určení. Můžete cítit, že je tak akorát na dosah a my potvrzujeme, že to není „sen“, ale spíše objevující se realita. Čočkou svého srdce ji můžete „vidět“. Můžete ji ve svém srdci cítit. Již „znáte“ ten pocit, který vás čeká a již víte, jak blízko k této radosti jste. Ještě je potřeba krátký čas k rozmotání té zašmodrchané příze – osvobodit všechny entity od jiných, se kterými jsou promíchané, aby mohlo vše jít tam, kam to patří. Ti, kteří vám oponovali musí být též osvobozeni, aby mohli jít svou cestou, a my všichni pracujeme na tomto konečném cíli. Někteří to dělají vědomě, jiní nevědomě. Konečný výsledek bude stejný, ať již si jej uvědomí, či ne.

Takže, když se vám nelíbí co vám vaše „vidění“ nyní ukazuje, buďte trpěliví. Samotný fakt, že to „vidíte“ mnohem jasněji, je dobrým znamením. Znamená to, že se ze svého snu probouzíte – vystupujete z transu ve kterém jste byli – a blížíte se k plnému probuzení, uskutečnění vašeho dalšího snu – snu o Teřře. Čeká vás tolik dobrého! Zatím je tu toto období, které musíte překlenout, než bude vše roztříděno a znovu „narovnáno“. Jestliže budete schopni průběžně se zbavovat veškerého odporu, bude pro vás toto období mnohem klidnější. Už toho opravdu nemáte mnoho na práci. Pouze pracujte na uvolňování odporu, kdykoliv si jej uvědomíte.

Jsou chvíle, kdy jsou energie velmi nepříjemné. Zdají se chaotické, nebo jako nepříjemný elektrický proud – jakési znepokojivé „bzučení“. Jakmile si ale uvědomíte, že se máte zbavit odporu k tomu, co je nepříjemné, již to tak nepříjemné nebude. Máte jen velmi málo možností, jak si uhladit svoji cestu. Všichni se dostanete tam, kam je vám předurčeno. Když se zaměříte na odstraňování odporu, bude průběh mnohem hladší, i když možná ne takový, jaký byste preferovali. Pomineme-li potíže na cestě, jste všichni mnohem čistší, mnohem svobodnější ve vyjádření vaší podstaty a archetypu. Ti, kteří se neohnou ve vichru změn se díky své ztuhlosti zlomí. Pomyslete na trávu a na to, jak se po závanu větru zase napřímí. Stromy se mohou ohnout jenom trochu než puknou. Buďte jako tráva, ohněte se po větru. Zůstaňte flexibilní. Nechte energii ať vás vede, nesnažte se ji vést.

Zase se ozveme, až se děje rozvinou. Ozýváme se nyní častěji, protože máme pocit, že to pro vás bude snadnější, když vám připomeneme svoji přítomnost ve vašem životě. Patříte k nám. I když vy si to možná nyní nemyslíte, ale my ano. Jste naše „rodina“, stejně jako my vaše. Všichni jsme vzájemně spřízněni – někteří více, jiní méně, ale všichni jsme propojeni a jsme součástí velké rodiny duší. Budeme mít velikou radost, až budeme zase všichni pohromadě. Nyní vás v úctě opouštíme s přáním míru a požehnání.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

Dimenze 3,8

17. září 2006

 

Požádali jsme o možnost promluvit si dnes s vámi, protože jste na své cestě zpět do další dimenze překročili určitý mezník. Kdybyste označili začátek vaší cesty jako třetí dimenzi a konec cesty kde se vynoříte jako dimenzi čtvrtou, tak byste se nyní nacházeli na úrovni dimenze 3,8. Protože veškerý pohyb má formu vlnění – to znamená, že vypadá jako vlna kmitající mezi dvěma body, nad a pod hladinou, která určuje okamžitý stav pohybu – tak si možná všímáte momentů, kdy si připadáte více ve čtvrté dimenzi a někdy zase okamžiků, kdy se cítíte být stále ještě mnohem více ve třetí úrovni hustoty. Protože jste ale nyní dosáhli hladiny 3,8 bude to mít za následek, že budete „nakukovat“ do čtvrté úrovně stále častěji. Mohlo by to být pro vás trochu matoucí, a tak jsme si mysleli, že by vám mohlo pomoci malé vysvětlení procesu, kterým nyní procházíte.

Někteří z vás to již zažívají a někteří ještě ne, nebo to ani vůbec nechtějí zažít. Úloha těch z vás, kteří jsou zařazeni do „speciálních jednotek“ bude vyžadovat, aby jste zůstali velmi blízko úrovně hustoty 3,0 takže až do doby evakuace budete oscilovat kolem úroveň 3,2. Je to proto, že musíte být v kontaktu s těmi, kteří většinu času oscilují kolem hladiny 3,0. Díky interakci s vámi, se jejich vibrační úroveň maličko zvýší, ale vy musíte prozatím zůstat úzce svázáni s třetí úrovní hustoty.

Třetí vlna začíná být připravována na vnitřních úrovních pro přijetí tohoto učení a vizí, ale ještě si to neuvědomují, protože jejich svět zůstává téměř takovým na jaký byli zvyklí po celý svůj život – možná jen malinko méně jistý, ale jinak „normální“. Ještě musí projít „drsným probuzením“, jak byste to nazvali. V tom je právě ona podstata šoku, který musí zažít, aby si uvědomili, jak moc se svět mění a jak rychle „normální“ svět zmizí. Až jim to dojde, tak se jim bude zdát, že k tomu došlo téměř ze dne na den, ale ve skutečnosti změna k novému probíhá již staletí.

Tyto poznámky jsou směřovány převážně na první a druhou vlnu. Vás je několik tisíc. „Speciálních jednotek“ je též několik tisíc a třetí vlna zahrnuje asi 6 milionů jedinců. V současné době se přesnými čísly nezabýváme. K tomu dojde až nastanou další události a bude vypracován speciální seznam úkolů k řešení. Zatím je to předčasné, i když o tom víme a důkladně se připravujeme na toto období.

Členové první a druhé vlny možná zažívají zostření svých fyzických smyslů a okamžiků, kdy si uvědomíte, že prostě zastavíte a „jste“. To souvisí s vaším „nakukováním“ do čtvrté dimenze. Možná jste již zažili okamžik, kdy si nejste jisti, kde vlastně jste. Když se rozhlédnete kolem sebe, tak sice vidíte stejné věci a lidi, ale máte pocit, jakoby jste byli jaksi vzdálení, jakoby jste se dívali dalekohledem, nebo nějakým zařízením, které vám umožňuje dívat se někam jinam, i když si nejste jistí, kde by to mohlo být. Toto je pro vaši současnou vibrační úroveň velmi typické.

Možná vás méně motivují věci, které vás dříve zajímaly. Strach je veliký motivační faktor a jak procházíte svými strachy a vaše buněčná paměť se čistí, motivuje vás strach čím dál méně. Místo toho ve vás sílí pocit určité důvěry. Vaše důvěra k probíhajícímu procesu sílí, protože máte mnoho potvrzení probíhajících změn, a tak je stále těžší pochybovat. Ve skutečnosti se dá říci, že se cítíte stále uvolněnější a v pohodě v porovnání s vaším okolím. Přestáváte se identifikovat s tím, jak jste se dříve definovali a možná z toho máte občas pocit, že jste jaksi neohraničení. Zvykejte si na to.

Jakmile budete plně vědomí ve čtvrté dimenzi, budete vždy tvořit v daném momentě a nebudete přemýšlet o tom, co jste dělali ani o tom, co bude následovat. To je momentálně pro vás velmi nesnadné pochopit, protože stále ještě nejste plně „v“ tomto stavu bytí. Když jste však nyní překročili tento mezník, budete zažívat čtvrtou úroveň hustoty častěji a delší dobu. Možná si vzpomenete, že kdysi dávno jsme vám říkali, že až k tomu dojde, bude to jen další malý krůček z mnoha. Dnes již možná tuto větu doceníte. Celý proces je dokonale přirozený a nevyžaduje náročné studium, metody nebo „léčebné postupy“. Vše co potřebujete je vám poskytnuto a možná proto je tak těžké přijmout skutečnost, že jediné co musíte je to přijmout a ne že musíte udělat to a to.

Ve třetí úrovni hustoty je vše postavené na snažení a dělání. Když je cíle dosaženo, nastane krátký okamžik oddechu a uspokojení a znovu se musíte zapojit do činnosti. Pak přijde čas, kdy život odvanul čas, a člověk se připravuje na smrt. Inu, vy již nyní umíráte a nejste co jste byli neboť jste šli po cestách, které vás odvedly daleko. A co dál? Říkali jsme to již mnohokrát. Uvolněte se a užívejte si jízdu. Nechte se unášet proudem. Netlačte na pilu. Zhluboka dýchejte. Žijte v současném okamžiku. Naslouchejte svému nitru. Jednoduché pokyny a jednoduché volby, ale musí být opakovány stále dokola. Je to jako z praktikováním meditace. Na začátku se mysl toulá a jedinec ji musí vědomě směrovat zpět na zvolené ohnisko. Jedinec se musí ke svojí volbě znovu a znovu vracet, dokud se nestane novým zvykem.

Na této cestě na Terru jste se museli naučit některé nové zvyky, například „Nechte to být, Bůh to zařídí“ a postará se o detaily. Museli jste se naučit uvědomovat si, kdy jste napjatí a kdy máte strach. Museli jste se naučit nechávat své emoce vyplout na povrch a zbavit se většiny své společenské podmíněnosti. Museli jste projevit dostatek statečnosti odlišit se od ostatních a to vše se vám krásně povedlo. Nyní nastal čas posbírat všechny tyto zkušenosti, které jste trénovali, a udělat z nich svoji trvalou součást. „Staré vzory“ budou nadále do určité míry vyplouvat na povrch, než se všeho úplně zbavíte. Uvědomte si, že pročišťujete zkušenosti ze 4,5 miliardy let existence z mnoha úrovní a míst, takže vaše úloha je monumentální, když se na ní díváte malou „čočkou“ jakožto jedinec, a obzvlášť, když máte stále ještě zastřené vědomí. Tleskáme vám za vaší vytrvalost a oddanost vašemu úkolu. Vedete si dobře a čas oslav se blíží.

Jak se blížíte ke čtvrté úrovni hustoty, musí vše, co není kompatibilní s tímto způsobem existence a formou vědomí odpadnout. Už jste uzavřeli mnohé a to co ještě zbývá pokrývá mnoho životů a témat, která jste kdy zkoumali. Jestliže se stanete plně vědomými a plně v souladu se Vším Co Je, budou veškeré zbytky, které nevyčistíte, sdíleny se všemi a vším a to zmnohonásobí vaše nepohodlí. Bude to, jako by každá myšlenka a emoce narostla do ohromných rozměrů, téměř nepočítatelně mnohokrát se znásobila – nejen milionkrát či miliard násobně. Skutečnost, že jste pozvedáni pozvolna, a že to trvá tak dlouho, je forma vaší ochrany, i každého, s kým přijdete do styku.

Tento proces je postupný z několika důvodů. Kdyby to probíhalo rychleji, nemuseli byste to zvládat a záměr je postaven tak, abyste dorazili neporušení. Dalším důvodem je fakt, že během integrování změn musíte zůstat relativně funkční a vyrovnaní. V některých společnostech a kulturách existuje podpora pro lidi, kteří dosáhli plného vědomí, takže nemusí chodit do práce a je o ně postaráno z darů těch, kteří oceňují jejich stav bytí. Vy jste roztroušeni po celém světě a žijete v mnoha rozdílných kulturách, takže je nezbytné, abyste zůstali funkční, jak se říká „od zdola až nahoru“. Nyní jste překročili tento kritický mezník a i když očistné procesy budou ještě probíhat, bude to nyní mnohem snadnější.

Vylezli jste na vysokánskou horu a cesta byla skoro celá velmi obtížná, ale nyní, když jste překročili určitou „hranici“ bude pro vás stále snadnější dokončit zbytek procesu. Okolnosti vaší existence mohou zůstat téměř stejné, neboť ono zjednodušení přichází z vašich vnitřních úrovní. Ačkoliv si to téměř neuvědomujete, jste nyní o hodně jiní než když jsme začali před sedmi lety předávat Vzkazy. Podívejte se rok nazpět a uvidíte, jak hodně jste se za tu dobu změnili. Dopřejte si chvíli a uvědomte si, jak daleko jste se již dostali a budiž vám útěchou, že již není potřeba jít daleko.

Během této poslední fáze vaší cesty do čtvrté úrovně hustoty bude pro vás snazší přijmout změny, které to provázejí. Vaše těla se stanou jaksi „nespolehlivá“, když budete přecházet tam a zpět mezi těmito dvěma vibračními rozsahy a stavy bytí. Vaše smysly mohou být jeden den velmi zostřeny a další den zase utlumeny. Může vás přepadnout nesnesitelná bolest a poté nevysvětlitelný pocit uvolnění až blaženosti. Aby vaše těla zvládala změny, podstupují velikou zátěž, takže na sebe buďte nyní opravdu moc hodní. Dělejte pomalu a nepřepínejte se. Zjednodušte si život a radujte se z toho, kde jste. Oceňujte, čeho jste dosáhli a přestaňte neustále bojovat za „víc“. Zvažte svoje „potřeby“ proti „chtění“ a uvědomte si, kolik z vašich „chtění“ jsou pouhé zvyky. Ty jsou poháněny globálním vědomím všech lidí a pro vás je to nyní paradoxní: čím více „postupujete“ na vaší cestě, postupně odpadáte od těch, kteří jsou hnáni globálním vědomím mas a ženou se bezhlavě do propasti jako většina stádového dobytka. Vy jste zpomalili ve směru, kterým se ženou oni a stáčíte se úplně jiným směrem.

Ve vašem vědeckém světě je známý termín setrvačnost. Znamená to, že pohybující se objekt zůstává v pohybu, dokud jej jiná síla nezačne brzdit nebo jej neodkloní. (Samozřejmě též platí, že pokud je objekt v klidu vyžaduje to vnější sílu uvést ho do pohybu, ale my se budeme nyní raději držet prvního výkladu o setrvačnosti v pohybu.) Všichni jste byli součástí společnosti, ve které žijete. Je nutné překonat určitý moment setrvačnosti, aby bylo možné vydat se jiným směrem, než lidské masy. Tyto Vzkazy byly jedním ze způsobů jak vás nasměrovat na jinou dráhu či směr, než jakým se řítí zbytek kolem vás. Ve skutečnosti mnohé rady, které jsme vám dávali byli v přímém kontrastu s vaší společenskou podmíněností. To je další důvod, proč tento proces musí nezbytně trvat dlouho.

Nyní byl ale překročen určitý mezník a změna směru získala svůj vlastní moment. Pohyb bude nyní rychlejší a jednodušší než dříve a brzy se bude zdát, že téměř bez jakéhokoliv úsilí vklouznete do nového stavu bytí a zjistíte, že jste na úplně jiném místě. Budete doslovně vnímat, že jste někde jinde, jakmile vás vaše vibrace plně přenesou přes vibrační hranici úrovně hustoty 4.0. Do té doby budete stále více zažívat způsoby vnímání čtvrté úrovně, takže si to prosím nevykládejte tak, že ztrácíte soudnost. V tomto procesu je to naprosto normální a my na vás neustále dáváme pozor a pracujeme s vámi, aby tempo změn bylo pro vás přesně to pravé.

To je něco, co si sami zkrátka neuděláte. Nemůžete si to ani koupit v lahvi, ani přečíst v knize. Je to něco, co je vám dáváno, a tak přijmout tento dar je to jediné co musíte udělat. Není to proto, že byste si to „zasloužili“ více než druzí. Je to tak proto, že o tom vaše Celková duše tak rozhodla a my se prostě držíme příkazů, které pocházejí z nejvyšších míst spirituální hierarchie. Kdybyste byli schopni podívat se na to, kolik aktivity probíhá „za scénou“, zůstali byste koukat v posvátné úctě. A to mluvíme pouze o části, která se týká vás samotných! Jenom si představte, že podobná aktivita probíhá ve všech časoprostorových liniích pro ty, kteří směřují k jinému místu určení. To nelze lineární myslí vůbec pochopit.

Takže, naši drazí, máme opravdu velikou radost, že jste překročili tento důležitý milník. Dalo to na obou stranách velikou práci. Byli jste skvělými „vojáky“ v bitvách, které se ve vás odehrávaly při volbách, které jste měli znovu a znovu udělat. Nyní bude proces pro vás mnohem snadnější, a když si budete pamatovat, že stále máte neklást odpor, zůstat na svých nohách (nepředbíhat sami sebe) a naslouchat svému nitru bude to stačit. My zařídíme zbytek.

Pro tentokrát končíme v míru, s úctou a požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

LET IT BE

10. listopadu 2006

 

Takže, požádali jsme vás o rozhovor ohledně „dlouhodobé“ perspektivy. Podle nás mají děje, které jsou nyní rozehrané, kořeny v době, kdy byla tato realita vytvořena. Chvíli o tom popřemýšlejte. Jakmile „nápad“ nového života vznikl ve Stvořitelově mysli, byl naprosto kompletní a obsahoval veškeré prvky, které jsou potřebné jak pro toto „dějství“, tak i pro jeho dokončení a návrat zpět do Stvořitelovy mysli, ze které vzešel.

Tedy, když tato část reality byla ve Stvořitelově mysli „počata“, obsahovala tato „koncepce“, nebo „nápad“ všechno, co se odehrávalo za posledních 4,5 miliardy let i vše, čím se zakončí kruh zkušeností, než se opět vrátí zpět do Boží mysli. To je způsob, jak „Božská hra“ funguje. Vše je vždy přítomné, ale jednotlivé kroky a akce se postupně odkrývají.

Vše, čeho jste nyní svědky, je součástí závěrečné části a má počátek v „nápadu“, který vyústil ve vytvoření této části reality.

Když se Elohimové sešli, aby ze svého bytí vyvolali tuto realitu, udělali to podle předlohy vytvořené v mysli Boha. Oni se stali spolutvůrci a ne Stvořitely a vytvořili toto dílo ZE Stvořitele a pro Něj. S vámi je to stejné. Nikdo z vás není od Stvořitele oddělen a nepracuje proti jeho plánu. Dokonce i ti, kteří tvoří pro vás stimulační kulisu vaší zkušenosti – „věrná opozice“ i členové vašeho týmu a všichni ostatní – pracují podle Stvořitelova plánu. Jinak to být nemůže, protože tak Stvoření pracuje.

Když vás žádáme, abyste se z dramatu vyčlenili, myslíme to doopravdy. Stimulační úroveň se dennodenně zvyšuje, a když se ze hry nevyčleníte, tak vás chytí vír událostí a stáhne vás dolů do děje chaosu. Mluvíte o věku Vodnáře, nositeli vody, který je často zobrazován, jak přes rameno vylévá z nádoby vodu, která vytéká velkým proudem – dalo by se říci jako potopa. „První vlna“ přišla již před desetiletími a potopa – z vašeho pohledu – se k vám blíží již dlouhou dobu. Z pohledu mimo čas se jedná o pouze další „okamžik“, další korálek na šňůrce zkušeností – o nic důležitější, nebo méně důležitý, než všechny ty předchozí, či ty, které budou následovat. Jsou to všechno pouhé zkušenosti, které mají uspokojit Stvořitelovu touhu poznat sama sebe prostřednictvím svého Stvoření. Máme tedy pocit, že by pro vás bylo prospěšné odpoutat se od dramatu, stoupnout si do pozadí a nechat potopu, aby kolem vás kompletně zametla.

Akce vládnoucí elity budou den ze dne zřetelnější a rok od roku jasnější. Ale to je pouze polovina obrazu. Vždyť víte, že my též pracujeme a máme své figurky ve hře. Hledáme cestičky, jak vás posílit, abyste byli schopni zregenerovat svoji původní identitu a přirozenou podstatu, protože díky vám se objeví úplně nové pole možností, jako součást naprosto nového stvoření. Zatímco vládnoucí elita (a ti, kteří jí oponují) jsou zaměřeni na fenomén 3D, my v tichosti a skrytu pracujeme v pozadí a jsme neviditelní pro ty, kteří nemohou vidět nás, ani to co děláme, protože jsou slepí k tomu, co neexistuje uvnitř nich samotných. Dokonce ani ti z vyšších úrovní negativní polarity nejsou vševidoucí a vševědoucí. Jsou schopni rozeznat pouze to, co jim jejich modely zkušeností dovolí rozeznat. Ačkoliv my všichni máme přístup k podobným technologiím, oni nejsou schopni rozeznat podstatu a vibraci lásky. Zatímco oni hledají způsoby jak ovládnout přirozenost, my s ní pracujeme, včetně lidské přirozenosti. My všichni hledáme způsoby, jak odstranit odpor, ale my to děláme obráceně než oni. My povzbuzujeme; oni odrazují. Každá strana ve hře polarit pěstuje metody, které jsou v souladu s jejich polaritou. Přesně z toho důvodu, že nejsou schopni vidět a pochopit naše způsoby, můžeme naši činnost provádět naprosto v skrytu a v bezpečí před těmi, kteří by měli zájem narušovat naši činnost, nebo nám v ní bránit.

Ať už se budou ve fyzické realitě odehrávat jakékoliv události, existují i děje, které se odehrávají v nefyzických říších. Každý z vás, kdo jste součástí Operace Terra, nesete ve své DNA skryté kódy a programy. Vedle částí DNA, které jsou pro vědce ve vašem světě viditelné jejich fyzickými nástroji, máte v sobě též mnoho vrstev nefyzických informací. My s těmito kódy hrajeme podobně jako hudebníci vyluzují hudbu. Na každou „notu“ udeříme v patřičný čas v průběhu celé skladby. My vysíláme hudbu z naší strany, a ve vás zabudované kódy se rozeznívají na principu rezonance jako odezva na tóny, které my vyluzujeme v přesném okamžiku celého procesu. Již dříve jsme se zmiňovali o technologiích zvuku a světla které využíváme, abychom splnili svoji úlohu obnovit vás do vaší kompletnosti. Ta druhá strana též používá technologie zvuku a světla, aby dosáhla svých záměrů a bude v tom pokračovat. Jenomže rezonance působí dvousměrně. Když vy nebudete s tónem souznít, nic se ve vás nestane. Je úplně jedno v co váš intelekt „věří“. Toto vše se odehrává na nižších rovinách než funguje vaše vědomí, v tichosti a bezpečí.

Takže vás dnes žádáme, abyste důvěřovali našim metodám, naslouchali svému nitru a dovolili dramatu před vašima očima, aby se odehrával bez toho, aniž byste se do něj nechali zatáhnout nebo z něj měli strach. Není na něm nic, co byste měli opravovat nebo zastavovat. Neexistuje nikdo, koho byste měli varovat, nikdo, komu byste měli psát protesty. Nemůžete nic získat z diskusí s těmi, kterým chybí tato perspektiva a pochopení. Jediné, oč vás žádáme, je osvobodit se od odporu, který vy sami kladete, vypustit svoji bolest, vypustit vše, co nepatří k vaší podstatě. My váš odpor nemůžeme překonat. Tuto volbu musíte učinit jedině vy sami. My nikomu naše metody ani sebe nevnucujeme, a stejně tak to dělá každý, kdo je orientován na pozitivní polaritu. Když budete náhodou číst o předpovědích převzetí moci, předvedení síly či existence či jiných metodách „výuky veřejnosti“, uvědomte si, že se jedná buď o podvodníky, nebo projekce lidské mysli, která má touhu něco změnit na navrženém kurzu dění.

Bylo řečeno že bude konec snu. „Americký sen“ přišel a odešel, je konec všech jeho cílů a záměrů. Doufáme však, že vize Terry předkládá mnohem lepší sen pro dosažení a taktéž doufáme, že vám dodáme tolik sil, abyste jej dosáhli, neboť je vašim cílem a určením. Dokonce i ti, kteří přišli pomoci Operaci Terra a poté půjdou za jinou službou, byli přilákáni vizí Terry a vložili své úsilí k jejímu naplnění. Pro relativně malou planetu je toto veliká událost a mnoho rukou ošetřuje její zrození, i když ne všichni zůstanou, aby sledovali její růst. Jedná se o velmi komplexní spřádání energií a rozplétání jiných, jak jsme o tom již hovořili. Proto vás žádáme, abyste důvěřovali „dlouhodobému projektu“, naplnili svoji roli, nechali nás hrát svoji a všechno ostatní nechali za sebou.

Od vnitřní práce sama na sobě nikdo nikoho zachraňovat nebude. Toto je týmová snaha. Nikdo vás stejně nezastaví od dosažení vašeho cíle a určení. Každý z nás je jedním hráčem v celkovém dramatu. My též máme svoji roli. Každý má svoji roli a my vám nemůžeme říct podrobnosti té vaší. Jediné, co vám můžeme říci, je to, že jsme s vámi a pracujeme na vás dvacet čtyři hodin denně, abyste byli schopni úspěšně dokončit vaši misi. Drama, které se nyní odehrává bude v následujících dnech, měsících a letech gradovat k čím dál větší dramatičnosti. Jestliže cítíte potřebu, tak to pozorujte, ale dovolte jí, aby byla hrána bez bránění z vaší strany, a bez přispění z vaší strany. Bude dohrána bez ohledu na to, jak vy budete reagovat. Nemá se zastavovat a ani nebude. Každý hraje perfektně svoji roli. Toto je velkolepé shrnutí lidské zkušenosti na 3D Zemi. Něco z toho bude pokračovat na budoucích Zemích, které však nemají nic společného s vámi či vaší cestou.

Vy směřujete do 4D a zanecháváte drama 3D Země za sebou. Nyní je vhodná doba s tím začít. Nechte drama tam, kam patří. Neobsazujte se v něm, jinak se jím necháte chytit a to by bylo v rozporu s tím, co s vámi děláme my. Za éry „květinových dětí“ byla populární písnička s refrénem “Let it be. Let it be.”, který je vhodné nyní připomenout. Dokonce si myslíme, že je to natolik adekvátní současné situaci, že jsme tak nazvali celé toto povídání. Když vám říkáme „Nechte to být, ať se tím zabývá PánBůh“ (se všemi těmi detaily), je to jen jiný způsob jak říci „Nech to být. Nech to plavat.“ Nebraňte tomu, co se hraje, propluje to jednoduše kolem vás, jak proklouznete jinými dveřmi a necháte to za sebou. „Let It Be“ a plně se osvobodíte, abyste mohli jít někam jinam. Byli bychom rádi, abyste proklouzli těmi druhými dveřmi a byli s námi tam, kde jsme my. Aby se vám to povedlo, musíte nechat všechno ostatní, aby se dohrávalo tak jak má, aby to též splnilo náplň své vlastní role. Takže „nechte být to“ co má být a běžte si svou cestou. Nechte, ať se stane, co se má stát, a nechte i sami sebe stát se tím, kým se máte stát.

 

Ámen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

Žití z klidného středu.

7. prosince 2006

 

Takže, dnes jsme požádali o možnost promluvit s vámi, protože je před vámi několik událostí, na které bychom vás rádi připravili. Jako první je změna našeho vzájemného vztahu.

Jak již nyní asi víte, neustále s vámi úzce spolupracujeme. Není nikdo, kdo je součástí „Operace Terry“, na kom bychom nepracovali. To zahrnuje i třetí vlnu, která je připravována na naše přijetí a která bude potřebovat „probudit“ událostmi, které leží před vámi. Oni si nás nejsou doposud vědomi tak jak vy, takže se s nimi pracuje v tichosti za scénou jejich každodenního života.  V době, kdy vy budete zapojeni do samotné evakuace, budou již oni připraveni přijmout vaši pomoc a nalodit se na lodě – což by je v tomto stádiu bez rozsáhlé přípravy velmi děsilo.

Protože je nutné, abyste se vy sami mnohem více stali součástí pracovního týmu, nebudeme vám již předávat promluvy, jaké jsme dělali dříve. Uznáváme, že vám naše rozhovory přinášely pomoc a uklidnění při vyjasňování vašich pocitů o smyslu a směru vašeho života. Nyní ale nastal čas, abyste sami pronikli ke svému zdroji odkud čerpáte své „vědění“, takže již od nás nebudete dostávat potvrzení jako v minulosti. Je velmi důležité, abyste měli jasno ve svých pocitech – co je správné a co špatné při každé akci, neboť vás to připraví abyste věděli, co máte dělat v budoucnu.

Toho je schopen každý. Vyžaduje to pouze zvyknout si vcítit se do situace, která k vám přijde, udělat si chvilku, kdy se soustředíte do svého centra a budete vnímat, co vám tělo říká. Důvěřujte pocitům vznikajícím ve vašem těle. Vždycky jste schopni říci, kdy jste postaveni před nějakou akci, a kdy se můžete uvolnit. Pocit tlaku či nucení znamená „ne“, zatímco pocit rozpínání a uvolnění znamená „ano“. Veškerá vaše rozhodnutí lze zjednodušit na „Ne – toto není v tomto okamžiku to pravé“ a „Ano – to je nyní ta správná volba.“ Není nutné, abyste v každém daném okamžiku znali něco navíc než to, máte zrovna dělat. Nyní musíte pracovat na tom, abyste si zapamatovali, že nemáte pokračovat dokud nebudete cítit, co dělat.

Když je vám z něčeho smutno, tak se ujistěte, že jste docela zklidnění, dříve, než se rozhodnete jak pokračovat. Již jsme říkali, že existuje jen velmi málo situací, kdy nelze počkat až budete mít docela jasno, abyste se mohli rozhodnout jak pokračovat. Je velmi důležité vždy počkat až se vnitřně uklidníte, i kdyby to mělo chvíli trvat. Většina rozhodnutí není příliš složitá, ale je velmi důležité, abyste se naučili takto chovat vždy, aby to bylo téměř instinktivní jednání v celém vašem životě.

Většina akcí „OT“ přechází nyní do „ilegality“. Naše kroky nebudeme zveřejňovat, ale každý z vás bude v následující době perfektně veden – kam máte jít, s kým se setkat, atd. Váš jediný kontakt s námi bude z vašeho nitra. Vybavili jste se všemi potřebnými schopnostmi, abyste byli schopni projít touto dobou bez toho, abyste museli spoléhat na nás, jako dosud. Budeme přesto stále s vámi, budeme s vámi dále pracovat, dokud nebudete naloděni a vaše transformace neskončí. Již vám ale nemáme mnoho co říci o tom, jak máte žít své životy. Předali jsme vám solidní základy a je nyní na vás, jak budete podle těchto principů žít. Tyto principy vám pomohou v přežití. Jsou mnohem důležitější než nějaké datumy a předpovědi, které bychom vám nyní mohli dát. Žijte podle principů a budete v pohodě.

V roce 2007 a dále se bude dít mnoho věcí, z čehož některé si vynutí změnu vašeho života, případně místa pobytu. Doporučujeme vám, abyste zjednodušili svůj život jak nejvíc to půjde. Přijde doba, kdy budete nuceni velmi rychle změnit své podmínky, takže čím více se ve svém životě uklidíte a vypořádáte se s minulostí, budou pro vás změny snadnější, a až přijdou, budete na ně snáze reagovat.

Víme, že většina z vás je velmi roztroušená po celé planetě a bez možnosti osobního kontaktu z někým z prvních dvou vln či speciálních jednotek. Mělo a stále to má svůj důvod. Tato relativní izolovanost má posloužit k posílení vaší sebedůvěry a zvýšení vaší pozornosti k signálům, které vás v každém okamžiku navádějí, co a kdy máte dělat. Když na nás nebudete závislí, snáze budete nalézat zdroje, které vám pomohou v přežití na zbytku vaší cesty prostředím 3D. Nebude to však již moc dlouhá cesta, neboť již velmi brzy dokončíte svoji plavbu vědomím 3D a zakotvíte se v uvědomění 4té úrovně hustoty. Když k tomu dojde, budete si plně uvědomovat všechny ostatní – nás i zbytek týmu na zemi. Nebudete potřebovat tištěný materiál, ani internet ke komunikaci s kýmkoli z nás. Budete si plně uvědomovat všechny součásti i to, jak slouží celkovému plánu.

Určitým způsobem to bude pro vás radikálně jiný způsob práce, ale až k tomu dojde, tak si uvědomíte, že to není zas až tak jiné. Jestliže budete dostatečně seriózně praktikovat principy, kterými jsme vás vybavili, budete v pohodě ať už budete kdekoliv a obklopeni čímkoliv. Máte schopnosti vědět v každém okamžiku co je to pravé a můžete využít zdrojů, které jsou vám v rámci „OT“ k dispozici. Vaším nynějším klíčovým úkolem je zvyknout si žít podle principů, které jsme vám dali a využívat techniky zklidňování, abyste mohli naslouchat svému nitru. Když jste schopni vypnout žvanění vaší mysli a naslouchat z klidného středu uvnitř sebe samých, tak vaše tělo vždy „ví“ co dělat.

Období buněčného čištění a rozplétání je téměř u konce. Stále budou nějaké „výmoly na cestě“, ale ne napořád. Jakmile skončíte s posledním stádiem očisty, otevře se ve vás prostor, ve kterém jste dříve shromažďovali veškerý emocionální náklad, kterého jste se zbavili. Budete cítit, že zabíráte mnohem více prostoru, a pokud si to dovolíte, budete to vnímat stále častěji. Dokonce i uprostřed hlučného davu je možné – když jste dostatečně oddělení – cítit prostor a klid, jako by jste stáli osamoceni uprostřed rozlehlé krajiny. Naslouchejte tónům ticha ve vás. Zhluboka a pomalu dýchejte. Uvědomujte si, že to, co cítí davy kolem vás není vaše, ale jejich. Buďte svědky toho, co se kolem vás odehrává, ale nenechte se vtáhnout do emocí, které vás donutí opustit svůj klidný prostor. Kdykoliv si uvědomíte, že nejednáte ze svého klidného středu, ZASTAVTE! Zastavte na tak dlouho jak budete potřebovat, abyste se znovu uklidnili. Bude-li to potřeba zavřete oči, abyste uzavřeli dveře vnějším stimulům. Udělejte zvyk z prožívání vašeho života z pozice klidného centra, ať se děje, co se děje.

Nikdo vás nemůže přinutit reagovat. Když jste dbalí a dobře jste trénovali, můžete zůstat klidní, ať už se kolem vás děje cokoliv. Jakmile bude dokončeno čištění buněčné paměti, bude toho jen velmi málo, co bude schopné na vás zapůsobit, pokud si nezvolíte emocionálně se do daného okamžiku zapojit. Zůstaňte objektivní a svrchovaní. Přesto, že jste stále ještě zapojeni ve 3D dramatu, doporučujeme vám, abyste s tímto způsobem chování skončili.

Svět kolem vás umírá. Vše co se kolem vás bude odehrávat bude výslednicí zoufalství a strachu. Nezapojujte se do nich. Svět kolem vás je nyní v nebezpečném stavu. Trvá to dlouho a na vnějším pozlátku skrývajícím pravou skutečnost se začínají dělat trhliny, ale vládnoucí klika dělá všechno proto, aby vše vypadalo „normálně“ a obvykle. Nenechte se podvést. Základy se hroutí a brzy se vše sesype do období chaosu, zmatků a neracionálního chování těch, kteří mají strach a zoufale hledají něco, na co by se mohli upnout, co by je podporovalo. Většina lidí bude též rozzlobená, až pochopí, že důvěřovali vůdcům, kteří je nejsou schopni vyvést z kolektivně vytvořených zmatků, kterým je nyní nutné čelit.

Nebude to moc pěkný pohled a bude plno křiku a požadavků na akci i „akcí“, jakmile hranice rozčarování dosáhne příliš vysoko. Je prostou skutečností, že vše dospělo příliš daleko, aby to šlo „normálně“ spravit, takže dojde ke „generální korekci kurzu“, protože všechny děje se příliš vychýlily z rovnováhy. To vyvolalo další události, až byla překročena kritická mez a vše se vymklo kontrole. Dalo by se to přirovnat k „dominovému efektu“. Jako když postavíte zeď z kostiček od domina takovým způsobem, že když jednu porazíte, strhne s sebou tu vedle stojící, až se postupně svalí celá stavba. Je z toho plynulá vlna bourání, kdy jedna kostička po druhé se kácí v pořadí, jak jsou vedle sebe postavené ve vzájemné řadě. Jako ve světě kolem vás.

To co se má stát, nemohlo přijít dříve. Existují určitá spojení, ke kterým muselo dojít, aby i ostatní součásti mohly spadnout. Ze začátku to jde pomalu, než je vše nastaveno ve správných pozicích, ale pak dojde k okamžiku, kdy je vše na svém místě a již se jen čeká, až jedna kritická kostička spadne a pak všechny ostatní následují v rychlém sledu. To též nějakou dobu trvá, ale pro ty, kteří mají „oči k vidění“ a kteří cítí energie bude jasné, kdy kritický okamžik nastane. V tom momentě zařadíme „vyšší rychlost“ v „Operaci Teřře“ a vy budete muset být schopni zareagovat na změny rychle a bez zaváhání.

Vaše příprava byla dlouhá. Předávali jsme vám Vzkazy několik let a požadovali od vás určité akce, které někteří z vás podstoupili a jiní ne. Nyní již moc času nezbývá, takže jestliže jste nezačali podle principů žít, důrazně vám doporučujeme, abyste to udělali. Ti z vás, kteří následovali naše instrukce a opakováním si vytvořili nové návyky které tak zautomatizovali, na ně již nemusí myslet ať se kolem nich děje cokoliv.

Doba velikých změn je blízko, a dostali jste od nás veškeré instrukce, které potřebujete k tomu, abyste se s těmito změnami efektivně vypořádali a byly pro vás přínosem. Když si znovu přečtete, co jsme vám již dali, zjistíte, že tam již všechno je a je jenom na vás, kdy to zapojíte do svého života – do každého okamžiku každého dne.

Čas od času k vám třeba promluvíme, ale jenom proto, abychom vám krátce oznámili co má momentálně smysl, ale ne proto abychom vám radili co máte dělat, či jak žít, ale jen vám spíš oznámit, co se bude dít. Těchto oznámení nebude mnoho, takže toto je poslední formální Vzkaz třetího dílu. Další informace vám zprostředkuje náš mluvčí prostřednictvím internetu při komunikaci s vámi. Ale i když nebudete mít přístup k internetu, vždy máte své momentální informace uvnitř sebe.

Jakmile plně přejdete a zakotvíte své vědomí ve 4D, nebudou pro vás ani tyto krátké vstupy nutností. Budete si plně uvědomovat vše co se děje a nebudete potřebovat zabalené informace do obálky ze 3D. Doufáme, že do té doby využijete naše rady a dokončíte práci, kterou ještě máte dodělat, abyste byli schopni překročit onen práh. Jste tu proto, abyste odvedli svoji práci, a všechno, co jste doposud dělali, bylo přípravou na tuto práci. Doposud to vše byla jen příprava, i když podle vašeho času trvala staletí. Jenomže konec přípravy se blíží a nastává čas začít s vlastní prací a samotnou evakuací. Ta se stane vyvrcholením všeho, co jste přišli do 3D udělat a tím uzavřete svoje zaměření na váš život ve 3D.

Za tímto koncem vás čeká nový začátek. Dveře se otevřou do kompletně nového souboru možností a zůstane vám radost, mír a láska.

 

Opouštíme vás nyní v míru, s úctou a požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

 

 

Převzato:  http://vzestup.stesticko.cz/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz