PROMĚNA ČESKÉ REPUBLIKY OBČANSKOU CESTOU

PROMĚNA ČESKÉ REPUBLIKY OBČANSKOU CESTOU

PROMĚNA ČESKÉ REPUBLIKY OBČANSKOU CESTOU PŘECHODEM OD SOUPEŘENÍ K REALIZACI SPOLEČNÉHO ŘEŠENÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA ………………………………………………………………………………………V Plzni 23.srpna 2013

 

Dne 20. srpna 2013, symbolicky v den rozpuštění poslanecké sněmovny, zpracovalo a zveřejnilo hnutí Občanská sounáležitost (registrované 14.1.2013) a přípravný výbor Aliance sil pro transformaci České republiky (ustavený 27.4.2013) Výzvu k praktickému přechodu od současného společenského schématu, založeného na soupeření a konfliktu mezi politickými stranami, nejrůznějšími skupinami obyvatel i samotnými jednotlivci, k tvorbě a realizaci společného řešení založeného na spolupráci a odpovědnosti.

 

Jejím smyslem je zrychlit rozšiřování první skupiny politických subjektů a iniciativ, které iniciovaly v dubnu 2013 vznik ALIANCE, o další subjekty a ověřit, jaký počet obyvatel aktivně požaduje kvalitativní změnu. Nový přístup spočívá v důrazu na přechod od boje ke spolupráci, na zodpovědný přístup každého jedince a na velkou míru sounáležitosti s ostatními občany a skupinami obyvatel.

 

V prvních dnech od zveřejnění ji obdrželo několik set představitelů významných skupin obyvatel, iniciativ, politických stran a hnutí a osobností veřejného života k vyjádření, zda si přejí celonárodní diskusi o společenské smlouvě formulující novou kvalitu života v České republice a představu o jejím směřování v procesu transformace.

 

Výzva přináší zásadní změny v přístupu k politickému a ekonomickému systému a ukazuje směr ke kulturní a duchovní proměně. Navrhuje přechod od stávajícího modelu zastupitelské demokracie k participativní demokracii s prvky přímé (referenda, odpovědnost správců země atp.). Požaduje důsledné vyhodnocení příčin ekonomického úpadku národního státu a identity českého národa po roce 1989 a nápravu neuspokojivého stavu. Především však volá po společném jednání zástupců všech skupin obyvatel nad situací České republiky.

 

Konkrétní kroky postupu transformace musí vyplynout z těchto společných jednání, avšak základní hodnoty a cíle jsou již obsahem Výzvy.

 

Podle toho, zda je v současné době již dostatečné množství osobností, představitelů skupin obyvatel, iniciativ a neparlamentních politických subjektů připraveno ke společnému jednání, se následně rozhodne vedení hnutí OS a představitelé ALIANCE o dalším postupu. Je třeba zjistit, zda je již ve společnosti dostatečný potenciál k tomu, aby občané České republiky mohli společně převzít odpovědnost za další osud své země razantním vstupem do parlamentu a vytvořením Vlády národního smíření a obnovy svébytného národního státu.

 

 

 

Výzvou byly zviditelněny konkrétní projekty: „primární volby“ pro získání kandidátů do voleb, vybudování sítě nezávislých médií a uspořádání celonárodní sbírky pro zamezení vlivu „zbohatlých spasitelů“.

 

Aliance sil pro transformaci České republiky je připravenou platformou pro spojení sil a praktickým nástrojem vyjádření vůle občanů.

 

 

Za hnutí Občanská sounáležitost a přípravný výbor ALIANCE Václav Vorel – předseda

 

Spojení pro poskytnutí informací o hnutí OS a ALIANCI: sounalezitost@vykroceni.cz,

 

telefon 733 127 170

 

Přílohy:

 

1/ Zpráva/výzva: Proměna České republiky občanskou cestou přechodem od soupeření k realizaci společného řešení

 

2/ Tisková zpráva z 3.5.2013 o vzniku ALIANCE a Poslání hnutí OS

 

 

 

 

 

 

 

PROMĚNA ČESKÉ REPUBLIKY OBČANSKOU CESTOU

 

PŘECHODEM OD SOUPEŘENÍ K REALIZACI SPOLEČNÉHO

ŘEŠENÍ

 

 

 

Zpráva o postupu prací na rozvíjení celonárodní diskuse o vzniku nové společenské smlouvy formulující novou kvalitu života v České republice a její směřování v procesu transformace.

 

 

 

Ve formě výzvy zpracovalo a zveřejnilo hnutí Občanská sounáležitost

 

a přípravný výbor Aliance sil pro transformaci České republiky dne 20. srpna 2013.

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

 

jsme součástí probouzejících se statisíců občanů České republiky, kteří vnímají současné nelehké období našeho státu, západní civilizace a celé Země jako příležitost k zásadní proměně řešení společenskoekonomického uspořádání. Vnímáme pozorně, co se skutečně děje? Domníváme se, že jde o zásadní transformaci vědomí lidstva. Život je pohyb a změna. Je třeba si to uvědomit a začít vytvářet novou kvalitu života. Tak společně naplníme touhu většiny obyvatel po životě v bezpečí a dostatku.

 

Lidé stále více cítí spoluodpovědnost za současný neuspokojivý stav a hledají cestu návratu k přirozenému způsobu života. Zviditelňujeme touhu lidí po ukončení několik tisíc let dlouhého období, kdy formální i neformální vládci silou, dezinformacemi a manipulacemi zásadně ovlivňovali způsob života ostatních. Většina společnosti dochází nyní k poznání, že přirozeností člověka není boj, ale spolupráce a společná tvorba hodnot, a že zdrojů je dost pro všechny.

 

Vyzýváme tímto spoluobčany a především přirozené lídry skupin obyvatel, odvážné muže a ženy českého národa k přechodu od slov k činům. Nikdo z nás nesejme odpovědnost za naše životy, za osud našich dětí a budoucnost našeho státu. Jsme přesvědčeni, že změna přístupu je na každém z nás, každý jsme potenciálním nositelem změn. Začněme každý u sebe a souběžně rychle obnovme zdravé jádro národa, rozběhněme pozitivní proměny vztahů mezi lidmi a podpořme tvorbu hodnot uspokojujících potřeby většiny občanů.

 

Nový přístup spočívá v současném důrazu na zodpovědný přístup každého jedince a na velké míře sounáležitosti s ostatními občany a skupinami obyvatel. Nepotřebujeme parametrické úpravy nefunkčního nerovnovážného Systému, založeného na lži a okrádání se navzájem. Je nutné vyřešit uspokojení potřeb většiny obyvatel a řešit skutečné příčiny napětí ve společnosti. Jedině společně můžeme zahájit zásadní proměnu, a to komplexně, s moudrostí, odvahou a bez násilí.

 

 

 

 

Vyzýváme k činům v duchu odpovědí na tyto klíčové otázky :

 

1)Jste připraveni převzít plnou odpovědnost za své životy a nesklouznout do rolí obětí a agresorů?

 

2)Máte odvahu vyjádřit svobodu uvnitř vašich srdcí a sounáležitost s ostatními tvorbou hodnot užitečných pro vás i pro druhé, a tím dosáhnout soběstačnosti – pevné obrany proti manipulaci?

 

3)Jste ochotni přistoupit na to, že nemůžete druhým lidem vnucovat, jak mají žít, a budete respektovat jejich svobodnou vůli, stejně jako oni respektují vaši?

 

4)Dokážete přestat odsuzovat, bojovat a rozdělovat lidi a být schopni dohody výhodné pro co největší počet obyvatel České republiky?

 

 

 

 

Člověk se seberealizuje tím, že tvoří. Nemůže-li svobodně tvořit nebo vnucuje-li mu někdo násilně způsob života pomocí různých systémů přesvědčení, ekonomických a mediálních manipulací postavených na desinformacích a vytváření strachu, nemůže se seberealizovat. Je-li ohrožena sama podstata lidské existence nebo její smysl, je třeba intenzivně hledat cestu ke smysluplnému životu v bezpečí a dostatku. Změna, která nevychází z proměny nás samotných, nemá smysl a není nikdy trvalá. Slušná a poctivá práce se musí vyplácet. Dosáhnou-li občané shody na směřování České republiky, dokážeme společně změnit pravidla a vrátit se k přirozenosti života.

 

Aliance sil pro transformaci České republiky je jen nástroj pro spojování celých skupin občanů, iniciativ, neparlamentních politických stran a všech subjektů, které chtějí skutečnou změnu. Chceme-li zásadní řešení, musíme chtít společně všechnu odpovědnost za Českou republiku, tedy absolutní vítězství ve volbách. Bude to vítězství zdravého rozumu, většiny obyvatel. Bude to vítězství silné občanské společnosti nad organizovaným zločinem, který jsme nechali prorůst do všech oblastí života. Všichni jsme spojeni navzájem, všichni podléháme univerzálním přírodním zákonům, všichni máme právo na důstojný život a osobní a duchovní růst.

 

 

 

 

Navrhujeme soustředit veškeré pozitivní síly pro vítězství ve volbách, zahájení prací na transformaci země pomocí Vlády národního smíření a obnovy České republiky. Pomozme všichni společně k přechodu od zastupitelské k participativní demokracii a vzniku Vlády národního smíření a obnovy ČR, která bude mít tento základní program:

 

 

 

 1. Zajistit kompletní inventuru stavu České republiky, iniciovat obnovení zdravé občanské společnosti a zahájit celonárodní diskusi nad variantami možného vývoje a především společnou práci na tom, pro co se občanská společnost rozhodne.
 2. Realizovat krizové a změnové řízení, aby všichni obyvatelé měli možnost podílet se na vzniku nové ústavy se zakotvením nových východisek, zejména osobní zodpovědnosti jako nedílné součásti každého občanského práva.
 3. Aktivovat všechny tvořivé občany k podpoře vzniku takové státní správy, která zajistí vyváženost uplatňování práv a povinností jednotlivců a vytvoří klima a podmínky pro tvořivou spolupráci. Současně s posilováním odpovědnosti občanů za správu země budou uplatněny prvky přímé demokracie.
 4. Investovat finanční zdroje přednostně do rozvoje uvědomění občanů, že se vyplatí přebírat odpovědnost za sebe a za obce a města, ve kterých žijí, a zejména do hospodářské a ekonomické soběstačnosti regionů.

 

 

 

 

Pomůžeme-li si navzájem posílit dovednosti, jak řešit situace, jak pracovat každý na sobě a současně pro společenství, pak se odvážní tvořiví lidé projeví ve všech oblastech života:

 

 

 

 • lékaři budou moci více uzdravovat místo toho, aby sloužili farmaceutickému průmyslu
 • školy budou více rozvíjet tvořivost a sebepoznání místo toho, aby vytvářely cvičené otroky systému
 • justice bude útočištěm pro oběti a prostředím pro skutečnou nápravu zločinců místo toho, aby byla nástrojem organizované kriminality a zdrojem bezpráví
 • politický systém bude uskutečňovat vůli občanů namísto toho, aby byl nástrojem vlivných lobbistických skupin
 • finanční systém bude podporovat ekonomiku namísto toho, aby umožňoval parazitování vyvolené menšiny na nejširších vrstvách obyvatelstva
 • ekonomika bude efektivnější a inovativnější místo toho, aby byla prostorem pro korupci a ekonomickou dominanci monopolů pomocí blokování přínosných technologií
 • zemědělství bude zdravější, šetrnější a soběstačnější místo toho, aby bylo nástrojem pro ovládnutí obyvatelstva přes závislost na základních životních potřebách, a místo toho, aby nevratně likvidovalo krajinu, půdu a tím i lidské zdraví
 • média budou přinášet skutečné informace místo toho, aby byla nástrojem propagandy a manipulace
 • kultura bude inspirovat ke skutečnému duchovnímu a mravnímu růstu místo toho, aby likvidovala smysl pro základní lidské hodnoty atd.

 

 

 

 

Zdrojů na změny je dostatek. Několik set milionů za volební hlasy lze použít na realizaci změn a navrhovaných kroků. Převzetím kontroly nad státem se zabrání každý rok ztrátě cca 200 mld ve formě tunelování na všech úrovních státní správy a samosprávy a aktivní občané ztotožnění opět se svým státem mohou vytvořit hodnoty přibližně ve výši dalších 200 mld ročně. Namísto výše HDP se měřítkem kvality života v České republice stane „index štěstí“ daný spokojeností lidí, mírou nezaměstnanosti, rostoucí porodností, nízkou kriminalitou, stavem životního prostředí apod.

 

 

 

 

 

 

Hnutí Občanská sounáležitost a přípravný výbor ALIANCE dávají tímto k dispozici veškeré znalosti a dovednosti, jak realizovat změny a navrhují společně tyto hlavní kroky:

 

 

 

 1. Ověřit si přímými jednáními s lídry skupin obyvatel, zda skutečně chtějí zásadní změnu v duchu této výzvy a informovat o výsledcích všechny obyvatele země.
 2. Rozšířit první skupiny politických subjektů a iniciativ, které iniciovaly v dubnu 2013 vznik ALIANCE, o další subjekty – zjistit, jaký počet obyvatel aktivně požaduje kvalitativní změnu.
 3. Společnou „celonárodní neformální sbírkou“ podpořit přípravu a vznik komunikačních center a profesionalizaci ALIANCE. Posíláním menších sponzorských darů vyvážit tlak ekonomicky silných skupin a zapojit zodpovědné malé a střední podnikatele do změn i obnovy „středního stavu“.
 4. Organizovat primární občanské volby před řádnými, abychom našli osobnosti, které mají přirozenou autoritu, nikoliv jen desítky milionů na předvolební kampaň. Řádné volby musí proběhnout na základě nového volebního systému, který bude skutečně reprezentovat vůli občanů.
 5. Pokračovat společně na dopracování a zefektivnění sítě nezávislých médií s mezinárodním přesahem pro šíření informací kolem transformace a na pomoc při vzájemné komunikaci.
 6. V nejbližších oficiálních volbách vyjádřit odhodlání většiny obyvatel převzít odpovědnost za národní stát podporou ALIANCE jako nástroje změny. Využít celonárodní shody k precizování principu poměrného zastoupení a zvážit i možnosti snížení procentní hranice pro vstup do parlamentu.
 7. Propojit již existující skupiny odborníků a týmy v politických subjektech do „Občanského think-tanku“ pro věcná řešení různých oblastí života, zejména ale pro návrh nové společenské smlouvy jako základu „Občanské ústavy“ a následných zákonů.
 8. Vytvořit „Sbor nositelů změn“ – výkonný tým odborníků schopných koordinovat společný postup celých skupin v regionech (cca 50–70 profesionálů naplňujících v praxi poslání ALIANCE).
 9. Použít hotové systémy zajištění transparentnosti, odpovědnosti a kontroly budoucích „správců země“ a vytvořit jednotný systém akceptovatelný členy Aliance a širokou veřejností.
 10. Zajistit svobodný přístup občanů do médií a vyvážené informování občanů o nových možnostech řešení jejich životní situace a podoby směřování státu.
 11. Spojit síly a prostředky pro vznik „Center pro podporu podnikavosti a zaměstnanosti“ v jednotlivých regionech, aby podniky i občané dostali možnost pracovat společně na své vlastní soběstačnosti a soběstačnosti regionu. Požádejme všechny, ať svým příspěvkem do celonárodní sbírky projeví vůli podpořit vznik Center v regionech a prakticky pomoci občanům postiženým důsledky vývoje po roce 1989.

 

 

 

Nikdo z nás sám změnu neudělá, takže nám nic jiného nezbývá, než takto rychle spojit prvních 10 – 15 % aktivních občanů ze všech skupin obyvatel, kteří půjdou příkladem ostatním.

 

 

 

 

 

 

Chovejme se jako skuteční vlastníci a převezměme si stát neprodleně do vlastních rukou dřív, než naše země bude totálně zdevastovaná, zotročená a rozprodaná a český národ se rozplyne v Evropě.

 

Nepotřebujeme s nikým bojovat, potřebujeme projít sebereflexí, posílit občanské i národní sebevědomí a sebeorganizovat se, abychom mohli tvořit, vzájemně spolupracovat a být rovnocenným partnerem ostatním národům Evropy.

 

Pojďme společně dokázat sami sobě, že si umíme vládnout, že chceme a umíme vědomě žít harmonický život, společně spravovat veřejné záležitosti, že umíme žít moudře v zemi vzájemné lásky a úcty mezi lidmi.

 

 

 

 

 

 

Autoři zprávy a výzvy, členové přípravného výboru ALIANCE a spoluorganizátoři:

 

 

 

 1. Václav Vorel – zakladatel iniciativy Občanská sounáležitost a předseda následného stejnojmenného politického hnutí, podnikatel – iniciátor ALIANCE
 2. Ing. Jan Ečer – podnikatel, místopředseda hnutí OS
 3. Mgr. Rudolf Dvořák – místopředseda hnutí OS
 4. Jan Korál – občanský aktivista, editor NWOO.org
 5. Jan Valenta – předseda ČM NÁRODNÍ DEMOKRACIE – NDS A ŠÉFREDAKTOR KLUBU NÁRODNÍCH LISTŮ
 6. Soňa Csiffáry – spoluorganizátorka

 

 

 

 

 

 

Kontakt: aliance@viaoptima.cz , pro jistotu v kopii pište na sounalezitost@vykroceni.cz

 

 

 

 

Sdělte nám, prosím, váš názor a možnosti spolupráce na zahájení proměny České republiky občanskou cestou. Kterou z níže uvedených forem preferujete?

 

 

 

 • Přihlášení se k myšlenkám ALIANCE a nabídnutí pomoci s rozvinutím myšlenek.
 • Vyjádření stanoviska k výzvě z pozice lídrů skupin obyvatel a oslovených subjektů a v případě kladného postoje zahájení osobního jednání.
 • Přihlášení se jako zájemce (občan i právní subjekt) o přistoupení k ALIANCI.
 • Zaslání daru na podporu vzniku a chodu ALIANCE na účet iniciátora a organizátora projektu, tj. politického hnutí Občanská sounáležitost – č.ú. 2500376804/2010, var.s. Vaše PSČ, pro občany s odvahou zviditelnit jméno a obec/město je připraven transparentní účet: 2700456497/2010
 • Nabídka různých forem podpory typu využití nebytových prostor, reklamních ploch, komunikačních a dopravních prostředků, věcných darů, atp.
 • Přihlášení se jako organizátor místních skupin příznivců vzniku ALIANCE, příp. následně po získání důvěry i jako zájemce o členství v hnutí OS.
 • Poskytnutí zkušeností a kontaktů na další občany a subjekty, o kterých se domníváte, že by mohli souznít s myšlenkami ALIANCE.

 

 

 

Také v případě, že se nezapojíte do podpory ALIANCE, nás zajímají vaše názory na řešení situace v České republice, případně sdělte, co byste změnili na podobě ALIANCE.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIANCE SIL PRO TRANSFORMACI České republiky

 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA ……………………………………………………………………………………..V Plzni 3.května 2013

 

 

 

 

Dne 27. dubna 2013 představilo politické hnutí Občanská sounáležitost v Plzni záměr vytvoření „ALIANCE SIL PRO TRANSFORMACI České republiky“ zástupcům skupin obyvatel, občanských iniciativ, politických stran a hnutí, občanům Plzně, členům a sympatizantům hnutí Občanské sounáležitosti.

 

Z počtu a možností účastníků bylo zřejmé, že zástupci jednotlivých iniciativ, stran i skupin iniciativ, mohou předat informace o ALIANCI desetitisícům občanů. Hnutí Občanská sounáležitost se představilo v roli iniciátora vyjednávajícího varianty společného postupu občanské společnosti a politických subjektů při realizaci změn s mottem:

 

 

 

 

 

 

ZMĚNY NIKDO SÁM NEUDĚLÁ, MUSÍ JE REALIZOVAT VĚTŠINA OBYVATEL SPOLEČNĚ AKTIVNÍM SEBEORGANIZOVÁNÍM A ROZHODNÝMI KROKY.

 

 

 

 

ALIANCE přináší důraz na dosažení rychlé a jednoznačné shody na kvalitativních změnách společnosti představiteli celých skupin obyvatel, subjektů občanské společnosti, neparlamentních stran a hnutí. Občané tak budou rychle informováni, kdo chce zásadní změny. Budou se moci rozhodnout, jakým způsobem se sami aktivně zapojí do transformace a ovlivní tak svůj každodenní život a seberealizaci v zaměstnání, podnikání i dalších aktivitách.

 

 

 

ALIANCE je praktickým nástrojem dosažení celospolečenské shody o uspokojení potřeb obyvatel. Vedle konkrétních kroků směřujících ke vzniku ALIANCE je hlavní preferencí dosažení otevřené komunikace o stavu země, tvorba a realizace její obnovy, jasné vymezení kompetencí a osobní odpovědnosti lidí realizujících změny a zajištění kontroly transformačního procesu.

 

 

 

Účastníci vyjádřili souhlas se vznikem a posláním ALIANCE, kterým je inspirovat tvořivé lidi ke společné práci na nalezení alternativního řešení k současnému destruktivnímu směřování vládnoucích struktur, tj. formulování názorových východisek pro jednání o novém společenském a ekonomickém uspořádání. Smyslem vytvoření ALIANCE je dosažení celonárodní shody o transformaci a realizace konkrétních celonárodních akcí pro obnovení stabilního prostředí důvěry a spolupráce, pro umožnění důstojného života obyvatel této země.

 

Účastníci na místě vyjádřili vůli zapojit se do realizace záměru. Podpořili potřebu znovuobjevení a probuzení základních lidských mravních hodnot v každém člověku a vnitřní proměnu občanů jako předpoklad transformace. Rovněž podpořili konkrétní kroky ke vzniku ALIANCE. Jedním z prvních kroků je ověření, zda si většina občanů opravdu přeje zásadní změnu, včetně nového vymezení vztahů mezi občany a skupinami obyvatel navzájem i vůči státu.

 

Od začátku května se již tvoří přípravný tým ALIANCE pro rozpracování konkrétní postupů a akcí, včetně vyhledání a propojení spojenců ALIANCE v krajích. Zveřejnění této tiskové zprávy je současně pozváním pro zástupce skupin obyvatel, iniciativ, neparlamentních politických stran a hnutí a občanů k účasti na celonárodní přípravě a realizaci převzetí odpovědnosti za transformaci a následnou správu České republiky občanskou a demokratickou cestou.

 

 

 

 

 

 

Za hnutí Občanská sounáležitost Václav Vorel – předseda

 

Spojení pro poskytnutí informací o hnutí OS a ALIANCI: sounalezitost@vykroceni.cz, telefon 733 127 170

 

 

 

Příloha: Poslání OS z 2012 s informacemi o přípravě ALIANCE, konkrétních krocích a výsledcích

 

 

 

 

 

 

 

POSLÁNÍ INICIATIVY OBČANSKÁ SOUNÁLEŽITOST A

VZNIKAJÍCÍHO POLITICKÉHO SUBJEKTU

 

 

(Programové cíle iniciativy OS z 8. 8. 2012 připravené pro politické hnutí Občanská sounáležitost)

 

 

 

 

Posláním iniciativy Občanská sounáležitost je znovunalezení a obnova zdravého jádra národa, jeho tvořivých sil a aktivování a spojování moudrých a kreativních občanů ze všech skupin obyvatel. Dále zajištění trvalé celospolečenské diskuse, hledání a realizace stále lepších forem společenskoekonomického uspořádání společnosti. Poslání vychází z vědomí zodpovědnosti za současný stav i budoucnost národa, víry a naděje, že lze spojit myšlenky, schopné a odvážné občany, energii i prostředky pro realizaci kvalitativních změn.

 

K naplnění tohoto poslání se Občanská sounáležitost stává jednoúčelovým politickým subjektem, který svojí hodnotovou orientací bude akceptovatelný pro všechny skupiny obyvatel jako nástroj kooperace, spolupráce a tvořivého spojení sil. Tento subjekt zkoordinuje vznik celonárodní aliance (tvořené všemi skupinami obyvatel) pro zahájení hluboké transformace ČR a podpoří její první krok, tj. převzetí odpovědnosti za stát občany vítězstvím v legitimních volbách. Společná aliance sil pro transformaci ČR převezme a následně svěří správu země, zdevastované politicko-ekonomickou mafií, do rukou občany zvolených profesionálních správců, nad kterými si občané podrží průběžnou kontrolu. Celý proces naplňování nové celospolečenské smlouvy bude důsledně kontrolován občanskou společností a celonárodním subjektem složeným ze zodpovědných osobností.

 

Základními kameny vyváženosti ekonomického přístupu a péče o kvalitu života se stanou: přirozený rozvoj založený na tvorbě reálné ekonomiky, vztahy postavené na základních lidských hodnotách a spolupráci, posilování regionálních hospodářských vztahů a soběstačnosti, kooperativní vztah všech oborů lidské činnosti (včetně nově koncipovaného zdravého finančního sektoru) a zejména posilování tvůrčího potenciálu národa.

 

Poslání Občanské sounáležitosti bude naplněno v okamžiku, kdy bude proces trvalé proměny společensko-ekonomického uspořádání nevratně zakotven v zákonech a bude zahájena realizace dlouhodobého Programu obnovy a rozvoje České republiky.

 

Politický subjekt bude rozpuštěn poté, co aliance sil dohodne novou společenskou smlouvu a návrh nové občanské ústavy, garantující uvedený kvalitativní přechod od modelu boje ke spolupráci a kooperaci občanů a subjektů na území České republiky.

 

 

 

Tímto posláním reaguje Občanská sounáležitost na potřebu změny – posílení kontroly občanů nad procesem proměny podoby uspořádání a dění v celé společnosti. Vyjadřuje tak vůli iniciovat nenásilný, ale důsledný přechod od stávajícího modelu zastupitelské demokracie k participativní s větší přímou zodpovědností a podílením se občanů na správě země.

 

 

 

Role Občanské sounáležitosti a Aliance sil v procesu zahájení transformace:

 

 

 

 

 

 

V Plzni 8. srpna 2012 Václav Vorel – zakladatel, za přípravný výbor hnutí Občanská sounáležitost, mobil 733 127 170 sounalezitost@vykroceni.cz, Výsledky k 4/2013: ZÁKLADNÍ TEZE v Petici za zahájení transformace České republiky

 

 

 

http://www.zmenpolitiku.cz/petice/110/petice-za-zahajeni-transformace-ceske-republiky/

na hostujícím webu v 5/2011 (pokud se z důvodu jejího ukončení již nezobrazí-li se, tak na vyžádání zašleme)

 

Politické hnutí Občanská sounáležitost registrováno 14. ledna 2013. Vznik Aliance sil pro transformaci České republiky zahájen iniciativami a politickými subjekty 27. dubna 2013 v Plzni.

/ Různé / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz