Hare Krišna

Hare Krišna

Proroctví podle Hare Krišna

 

Zdroj : http://jkalien.blog.cz

 

Málokdo ví, že kniha, která je více než pět tisíc let stará – Šrímad-Bhágavatam – předpověděla s překvapující přesností mnoho ze současnosti. Šríla Prabhupáda z tohoto sanskrtského textu citoval při přednášce v chrámu Haré Kršna v Los Angeles v létě roku 1974: ,,V Kali-juze se vlastnosti a společenské postavení člověka budou hodnotit podle velikosti jeho majetku…. Muž a žena spolu budou žít jen tak dlouho, dokud se budou sexuálně přitahovat…. Ten, kdo bude mít málo peněz, se nedočká spravedlnosti a každý, kdo dokáže chytře žonglovat slovy, bude pokládán za učence…. Smyslem života bude naplnit si žaludek a drzost se bude rovnat rozhodující pravdě.“

tatas canudinam dharmah satyam saucam ksama daya

kalena balina rajan nanksyaty ayur balam smrtih

,,Milý králi, každý den bude mocnou silou času ubývat zbožnosti, pravdivosti, čistoty, schopnosti odpouštět, milosrdnosti, délky života, tělesné síly a paměti.“ (Šrímad-Bhágavatam 12.2.1)

Takto je Kali-juga (současný věk hádky a pokrytectví) popsána ve dvanáctém zpěvu Šrímad-Bhágavatamu. Šrímad-Bhágavatam byl napsán před pěti tisíci lety, kdy měla Kali-juga právě začít, a mluví se v něm o mnoha věcech, ke kterým dojde v budoucnosti. Šrímad-Bhágavatam proto přijímáme jako šástru (zjevené písmo). Ten, kdo sepsal šástry (sastra kara), musí být osvobozená osoba, schopná popsat minulost, přítomnost i budoucnost.

Ve Šrímad-Bhágavatamu je předpovězeno mnoho událostí. Je tam popsáno zjevení Pána Buddhy a Pána Kalkiho (který se zjeví na konci Kali-jugy). Je tam také zmínka o zjevení Pána Čaitanji. Přestože byl Bhágavatam sepsán před pěti tisíci lety, jeho autor znal minulost, přítomnost a budoucnost (byl tri-kala-jna) a dokázal tak všechny tyto události předpovědět s dokonalou přesností.

Šukadéva Gósvámí zde tedy popisuje hlavní příznaky tohoto věku. Říká: tatas canudinam. S postupem Kali-jugy vymizí nebo téměř vymizí osm věcí – dharma, náboženské zásady; satyam, pravdomluvnost; saucam, čistota; ksama, schopnost odpouštět; daya, milosrdnost; ayuh, délka života; balam, tělesná síla, a smrti, paměť.

Kromě Kali-jugy samozřejmě existují ještě jiné yugy. V Satja-juze, která trvala 1800000 let, se lidé dožívali sta tisíce let. Další věk, Trétá-juga, trval 1200000 let a lidský život byl dlouhý deset tisíc let. To znamená, že délka života se zkrátila na desetinu. V dalším věku, Dvápara-juze, byl život opět desetkrát kratší – lidé žili jen tisíc let – a délka Dvápara-jugy byla 800000 let. V dalším věku, v Kali-juze, můžeme žít nanejvýš sto let. Většinou se takového věku ani nedožijeme, ale sto let je hranice. Můžeme to nyní vidět: průměrná délka života se snížila ze sta zhruba na sedmdesát let a bude se snižovat dále. Nakonec bude dvaceti nebo třicetiletý člověk považován za starce.

Dalším příznakem Kali-jugy, který předpovídá Šrímad-Bhágavatam, je úbytek paměti (smrti). Dnes vidíme, že lidská paměť není moc bystrá – lidé snadno zapomínají. Mohou něco slyšet každý den a přesto to zapomenou. Stejně tak ubývá tělesné síly ( balam ). Všichni to můžete potvrdit, protože víte, že váš otec nebo děd byli tělesně silnější než jste vy. Takže tělesné síly ubývá, paměti ubývá a délky života také ubývá. To vše je předpovězeno ve Šrímad-Bhágavatamu.

Dalším příznakem Kali-jugy je úpadek náboženství. V tomto věku náboženství prakticky neexistuje. Nikdo se o něj nezajímá. Kostely a chrámy se uzavírají. Budova, ve které sedíme, byla také kdysi kostel, ale byla prodána, protože sem nikdo nechodil. Kupujeme také jeden velký kostel v Austrálii, a v Londýně jsem viděl stovky prázdných kostelů, do kterých nikdo nechodí. A to neplatí jen pro kostely – i v Indii, s vyjímkou několika význačných chrámů, se obyčejné malé chrámy zavírají. Bydlí v nich teď psi. To znamená, že dharma neboli náboženství upadá.

Pravdomluvnosti, čistoty a schopnosti odpouštět také ubývá. Když dříve někdo udělal něco špatného, jeho protivník mu odpustil. Například Ardžunovi jeho nepřátelé různě ubližovali, ale on přesto na Kuruovském bitevním poli řekl: ,,Kršno, dovol mi odejít. Já je nechci zabít.“ To je schopnost odpouštět. Dnes však lidé zabíjejí druhé pro sebemenší urážku. To se skutečně stává. Nikdo také neprokazuje milost (daya). Můžete vidět, jak přímo před vámi někoho zabíjejí, ale vy nebudete chtít zasáhnout. K tomu již také dochází. Takže zbožnosti, pravdivosti, čistoty, schopnosti odpouštět, milosrdnosti, délky života, tělesné síly a paměti neustále ubývá a ubývá. Na těchto příznacích můžete poznat, jak pokračuje věk Kali.

Dalším příznakem je vittam eva kalau nrnam janmacara-gunodayah: ,,V Kali-juze se vlastnosti a společenské postavení člověka budou hodnotit podle velikosti jeho majetku. “ (Šrímad-Bhágavatam 12.2.2). Dříve odpovídalo postavení člověka úrovni jeho duchovního poznání. Například bráhman byl ctěn, protože znal brahma – byl si vědom Nejvyšší Duše. Nyní v Kali-juze však bráhmani vlastně neexistují, protože lidé přijímají titul bráhmana pouze na základě zrození, janma. Dříve také existovalo dědičné právo, ale rozhodující bylo, jak se člověk choval. Kdo se narodil v rodině bráhmana nebo kšatriji, musel se chovat jako bráhman nebo kšatrija. Povinností krále bylo dohlédnout, aby se nikdo nevydával za někoho jiného, než kým skutečně byl. Každý byl uctíván podle úrovně kultury a vzdělání. Ale dnes platí vittam eva kalau nrnam: když nějakým způsobem seženete peníze, můžete získat vše. Můžete být člověk třetí, čtvrté nebo desáté třídy, ale když nějakým způsobem seženete peníze, lidé vás začnou mít ve veliké úctě. Nikdo nebude brát ohled na úroveň vaší kultury, vzdělání a poznání. To je Kali-juga.

Další příznak Kali-jugy je dharma-nyaya-vyavasthayam karanam balam eva hi. ,,O náboženských zásadách a spravedlnosti bude rozhodovat síla.“ (Šrímad-Bhágavatam 12.2.2) Jakmile budete mít velký vliv, o všem se rozhodne ve váš prospěch. Můžete být největší neznabozi, ale když podplatíte kněze, potvrdí vám, že jste zbožní. O charakteru budou tedy rozhodovat peníze a nikoliv skutečné kvalifikace. Dam-patye ‚bhirucir hetur .mayaiva vyavaharike ,,Manželství se budou uzavírat na základě dočasného zalíbení a kdo bude chtít být úspěšný obchodník, bude muset podvádět.“ (Šrímad-Bhágavatam 12.2.3) Vztah mezi manželi bude záviset na abhiruci, na vzájemných sympatiích. Když se dívce líbí nějaký chlapec a chlapci se líbí nějaká dívka, myslí si: ,,Vezmeme se.“ Ale nikdo nezná jejich budoucnost a všichni budou nešťastní, protože šest měsíců po svatbě se zase rozvedou. Důvodem je to, že manželství se dnes uzavírá na základě povrchního vztahu a nikoliv na základě hlubokého poznání.

Dříve, alespoň za mého mládí v Indii, se sňatky neuzavíraly proto, že chlapci se líbila dívka a dívce se líbil chlapec. Ne. O svatbách rozhodovali rodiče. Já jsem se ženil, když jsem byl student, ale vůbec jsem svou manželku neznal; všechno zařídili moji rodiče. Jiným příkladem je první indický prezident Dr. Radžendra Prasád, který ve svém životopise napsal, že se ženil v osmi letech. Můj tchán se ženil v jedenácti a tchyni tehdy bylo sedm let. V Indii se dříve pořádala svatba teprve tehdy, když astrologický výpočet minulosti, přítomnosti a budoucnosti manželského páru určil, že jejich společný život bude šťastný. Když byl sňatek takto posvěcen, muž a žena žili v mírumilovném soužití a věnovali se duchovnímu životu. Navzájem si pomáhali, a tak žili velice šťastně a byli pokročilí v duchovní realizaci. A nakonec se vrátili domů, zpátky k Bohu. Takový je systém. Ne, že dospělá dívka a dospělý chlapec žijí spolu a když se jeden druhému líbí, uzavřou manželství, a pak on odejde nebo ona odejde… Takové manželství se neuznávalo. O Kali-juze je však řečeno: dam-patye ‚bhirucir. Manželství se budou uzavírat jen na základě vzájemného zalíbení. Skutečnost je taková, že když se člověku jednu chvíli něco líbí, za chvíli se mu to líbit nebude. Manželství založené na vzájemných sympatiích tedy nemá žádnou cenu.

Další příznaky tohoto věku jsou: stritve pumstve ca hi ratir vipratvesutram eva hi. ,,Muž a žena spolu budou žít jen tak dlouho, dokud se budou sexuálně přitahovat, a bráhmani (zbožní intelektuálové) se poznají jen podle posvátné šňůry.“ (Šrímad-Bhágavatam 12.2.3) Bráhmani dostávají posvátnou šňůru a lidé si dnes myslí: ,,Mám posvátnou šňůru, takže jsem se stal bráhmanem. Mohu se chovat jako čandála (pojídač psů), ale to na věci nic nemění.“ Tak to dnes vypadá. Nikdo nechápe, že jako bráhman má člověk velkou zodpovědnost. Někdo nosí posvátnou šňůru za dva centy a myslí si, že je bráhman. A stritve pumstve ca hi ratih: manžel a manželka budou spolu jen proto, že se jeden druhému líbí, ale jakmile přijdou potíže se sexem, jejich vztah skončí.

Dalším příznakem Kali-jugy je: avrttya nyaya-daurbalyam panditye capalam vacah. ,,Ten, kdo bude mít málo peněz, se nedočká spravedlnosti a každý, kdo dokáže chytře žonglovat se slovy, bude pokládán za učence.“ (Šrímad-Bhágavatam 12.2.4) Když nemáte peníze, nemůžete u soudu čekat spravedlnost. To je Kali-juga. I u nejvyššího soudu dnes soudci přijímají úplatky, aby rozhodli ve váš prospěch. Pokud však nemáte peníze, nechoďte k soudu. Panditye capalam vacah. Jakmile člověk umí pěkně mluvit – nezáleží na tom, co říká a jestli tomu někdo rozumí – pak je to pandita, vzdělaný učenec. ( Prabhupáda napodobuje nesrozumitelnou mluvu: ) “ Aban gulakslena bugavad tugalad kulela gundulas…“ Když budete takhle mluvit, nikdo vám nebude rozumět. (Směje se. ) Ale budou říkat: ,,Ó, ten je vzdělaný!“ ( Směje se. ) To už se skutečně děje. Spousta darebáků píše různé knihy, ale když se jednoho z nich zeptáte, jak chápe svět kolem sebe, řekne vám: ,,Ó, to se nedá vysvětlit.“ Tak to dnes vypadá. Dále říká Šrímad-Bhágavatam:

anadhyataivasadhutve sadhutve dambha eva tu

svikara eva codvahe snanam eva prasadhanam

,,Chudoba bude považována za ponižující, zatímco pokrytec, který se dovede předvádět, bude pro lidi zbožný. Manželství se bude uzavírat na základě náladové dohody a obyčejná koupel bude pokládána za dostatečné očištění a ozdobení těla.“ (Šrímad-Bhágavatam 12.2.5)

Nejprve anadhyata: Být chudý je potupa. Lidé si budou myslet, že když někdo nedokáže vydělat peníze za každou cenu, nezaslouží si žádnou úctu. A svikara eva codvahe: manželství se budou uzavírat na základě dohody. To znáte ze své země a v mé zemi je to také běžné. Vláda určí sňatkového úředníka a každý hoch a dívka za ním mohou jednoduše přijít a když chtějí, nechají se oddat. Možná zaplatí nějaký poplatek a úředník řekne: ,,Ano, můžete se vzít, “ a dá jim doklad, že jsou manželé. Dříve vybírali ženicha a nevěstu rodiče po poradě s astrologem, který dokázal vidět budoucnost. Dnes pro svatbu stačí svikara neboli dohoda.

Další příznak je: dure vary-ayanam tirtham lavanyam kesa-dharanam. ,,Jít k nějaké vzdálené řece se bude považovat za řádnou poutní cestu a muži si o sobě budou myslet, že jsou krásní, když si nechají narůst dlouhé vlasy.“ (Šrímad-Bhágavatam 12.2.6) Jen se podívejte, jak dokonale Šrímad-Bhágavatam předpovídá budoucnost! ,,V Kali-juze si muži nechají narůst dlouhé vlasy a budou si myslet, že jsou velice krásní.“ S tím máte zkušenosti sami ve své zemi. Kdo by to kdy řekl, že si muži budou nechávat narůst dlouhé vlasy? Ale v Bhágavatamu je to řečeno: kesa-dharanam Kesa znamená ,,dlouhé vlasy“ a dharanam znamená ,,nechávat si“. Dalším příznakem je dure vary-ayanam tirtham: lidé si budou myslet, že poutní místo musí být hodně daleko. Například Kalkatou protéká Ganga, ale nikdo nemá zájem koupat se tam. Raději jdou do Hardwaru. Z Hardwaru do Bengálského zálivu teče stejná Ganga, ale lidé raději podstoupí všechny nepříjemnosti, aby se dostali do Hardwaru a mohli se vykoupat tam, neboť tam vzniklo poutní místo, tirtha. Každé náboženství má svoji tirthu. Muslimové mají Mekku a Medinu a křesťané mají Golgotu. A podobně hinduisté si myslí, že musí cestovat někam daleko, kde je tirtha. Ale ve skutečnosti je to jinak: tirthi-kurvanti tirthani. Tirtha je místo, kde pobývají světci. To je tirtha. Není nutné jít deset tisíc mil, jednou se vykoupat a jít zase zpátky. Další příznaky jsou:

udaram-bharat svarthah satyatve dharstyam eva hi daksyam kutumba-bharanam yaso ‚rthe dharma-sevanam

,,Smyslem života bude naplnit si žaludek a drzost se bude rovnat rozhodující pravdě. Muž, který dokáže zaopatřit svoji rodinu, bude velice uznávaný a měřítkem zbožnosti bude hmotná pověst.“ (Šrímad-Bhágavatam 12.2.6) Jinak řečeno, kdo se bude moci nějakým způsobem dosyta najíst, bude si myslet, že tím uspokojil všechny své zájmy. Lidé budou mít velký hlad a nebudou mít co jíst, a proto když se jednou dobře najedí, splní se jim všechna jejich přání. Dalším příznakem je satyatve dharstyam eva hi: každý, kdo umí dobře žonglovat se slovy, bude brán velice vážně. A dále: daksyam kutumba-bharanam. Muž, který dokáže zaopatřit svoji rodinu – ženu a děti – bude považován za velice úspěšného. Postarat se o rodinu bude velký problém. Vlastně už to je problém: zaopatřit ženu a dvě děti je nyní velice těžké. Nikdo se proto nechce ženit.

Další verš popisuje, co se stane, když všichni lidé budou takto nakaženi jedem Kali-jugy.

evam prajabhir dustabhir akirne ksiti-mandale brahma-vit-ksatra-sudranam yo bali bhavita nrpah

Nebude hrát roli, kdo je bráhman (učený a čistý intelektuál), kšatrija (panovník nebo voják), vaišja (obchodník nebo rolník), šúdra (dělník) nebo čandála (pojídač psů). Kdo dokáže získat nejvíc hlasů, získá místo prezidenta nebo krále. Dříve byl systém takový, že pouze kšatrija mohl usednout na královský trůn a nikoliv bráhman, vaišja nebo šúdra. Nyní v Kali-juze však kšatrijové a bráhmani neexistují. Nyní máme demokracii. Každý, kdo po dobrém či po zlém získá vaše hlasy, může zaujmout místo vládce. Může to být prvotřídní darebák, ale dostane se na nejctěnější prezidentské místo. Bhágavatam tyto vládce popisuje v dalším verši:

praja hi lubdhai rajanyair nirghrnair dasyu-dharmabhih acchinna-dara-dravina yasyanti giri-kananam

,,Obyvatelé budou tak utlačováni nemilosrdnými lotry v šatu vládců, že opustí své manželky a majetek a utečou do hor a lesů. “ (Šrímad-Bhágavatam 12.2.8) Takže lidé, kteří se na základě hlasování dostávají do vlády, jsou většinou lubdhai rajanyaih, chamtiví vládci. Nirghrnair dasyu: jejich zájmem je okrádat veřejnost. Můžeme skutečně vidět, že vláda každý rok vybírá velké daně a peníze si pak rozdělí mezi sebou, zatímco život obyčejných lidí se nezmění. Každá vláda to dělá. Lidé se budou postupně cítit tak vykořisťováni, acchinna-dara-dravina: budou chtít ukončit svůj rodinný život, opustit svoji manželku a peníze a odejít do lesa. I to můžeme dnes vidět.

Kaler dosa-nidhe rajan: chyby tohoto věku jsou jako oceán. Kdybyste se ocitli uprostřed Tichého oceánu, nevěděli byste, jak si zachránit život. I kdybyste byli sebelepší plavci, Tichý oceán by se vám nepodařilo přeplavat. Kali-juga je v Bhágavatamu popsána jako oceán chyb. Je nakažena tolika špatnostmi, že to vypadá, jako kdyby nebylo úniku. Ale jeden lék existuje: kirtanad eva krsnasya mukta-sangah param vrajet. Bhágavatam vysvětluje, že když zpíváte jméno Kršny – Haré Kršna mantru – můžete se zbavit všech vlivů Kali-jugy.

/ Proroctví / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz