Prohlášení mimozemšťanů z roku 1995

Prohlášení mimozemšťanů z roku 1995

Prohlášení mimozemšťanů z roku 1995

1.      Na počátku sedmdesátých let já a můj spolupracovník z Evoluční Úrovně Vyšší než Lidské (Království Nebes) jsme se převtělili (pronikli a převzali) do dvou lidských těl, starých asi čtyřicet let. Já jsem se přestěhoval do mužského těla, můj partner, který je Starší Člen v Úrovni Vyšší než Lidská, převzal tělo ženské. Nazvali jsme tato těla „vozidly“ neboť nám slouží pouze k pohybu při našem úkolu mezi lidmi. Byla pro nás označena a připravena od jejich zrození.

2.      Vzali jsme sebou na Zem skupinu žáků, s nimiž jsme pracovali (vychovávali) za našich předešlých misí. Mají různé stupně proměnných přechodů ve fyzické evoluci k Úrovni Vyšší než Lidská (kterou vaše historie označuje za Království Boží nebo Království Nebes).

3.      Zdá se, že jsme do zemské atmosféry vstoupili mezi pozemskými roku 1940 až 1970. Předpokládáme, že mnozí z nás byli na palubě kosmických lodí (UFO), které havarovaly a že pozemské úřady (vládní a vojenské) se zmocnily našich těl (nepřináležejících lidské rase).

4.      Jiné posádky z Úrovně Vyšší než Lidská zde byly dříve než my a „označily“ – umístily speciální „čip“ do každého z vozidel (těl), jež bychom mohli podle daných instrukcí převzít. Tyto „čipy“ připravily pro nás těla.

5.      Cítíme, že zatímco jsme byli „mimo tělo“ mezi příchodem a převtělení, byli jsme důkladně školeni a provedeni po místech a seznámeni s událostmi, jež budou provázet individuální převtělovací proces přenesení naší mysli – našeho vědomí – do vozidla (těla) a přepsání mysli původního lidského nosiče (nádoby), který jsme měli užívat. Tento převtělovací proces je značně obtížný a nelze ho učinit bez pomoci Starších Členů Vývojové Úrovně Vyšší než Lidské. Ti nejen že podstoupili proměnný proces, ale také už dříve pomáhali ostatním v přechodu (působili jako „mezi ženy“ a umožňovali přijmout lidské charakteristické rysy těm, kdo se měli narodit jako nové bytosti pro Příští Evoluční Království).

6.      Pravé Království Boží – skutečné fyzické království Nebes – a Evoluční Úroveň Vyšší než Lidská – znamenají totéž. Království je bezpohlavní a „reprodukuje“ nebo spíš přidává do Království nové členy procesem proměny. Toto Království Příští Úrovně toto vše stvořilo – včetně cest vedoucích ke zkáze a zmaru, neboť bytosti jež tvoří jsou nadány svobodnou vůlí – a na každé křižovatce nebo v okamžiku rozhodnuté je zde všudypřítomná možnost volby směru.

7.      Metamorfické „zrození“ do Úrovně Vyšší než Lidské probíhá následovně: v dané civilizaci na úrodné planetě jako je Země (a na Zemi bylo mnoho periodických/cyklických civilizací), Úroveň Vyšší než Lidská zasévá nové životní formy (včetně lidské) tak, aby se tato civilizace ocitla v neutrálních podmínkách a měla šanci zvolit si směr růstu. Úroveň Vyšší než Lidská – nebo Příští Úroveň – řídí (vlastnoručně) civilizaci v jejím počátečním stádiu a pak (s několika výjimkami) asi v intervalech 2000 let (v perspektivě Příští Úrovně 48 hodin) až do konečného Věku civilizace.

8.      Pokaždé kdy se Příští Úroveň přímo angažuje v dané civilizaci, „úložky“ obsahující „duše“ („semena“ nebo „čipy“ s metamorfickými údaji) jsou vloženy do množství lidských těl. Tyto úložky znamenají „dar života“ ve fyzické Evoluční Úrovni Vyšší než Lidské. Tyto úložky jsou udíleny či dávány pouze když jsou někteří členové Úrovně Vyšší než Lidské přímo určeni (aby se do ní vtělili) dané civilizaci. Pouze Představitelé mohou „vychovávat“ tyto uložené duše k myšlení, chování Příští Úrovně a poskytovat jim informace, aby se mohly efektivně zbavit všech lidských/savčích charakteristik staré bytosti. (Potencionální bytost Příští Úrovně nemůže lpět na lidské podstatě podobně jako motýl nemůže lpět na podstatě housenky). Takže jakmile je Představitel z království přítomen – toto jeho vychovávání (učení) tvoří „okno“, aby probudil v království člověka všechny, kteří v sobě mají úložky/duše. Tyto úložky jsou přítomny jen ve vozidlech (tělech) jež jsou „dost staré“ – dostatečně vyrostla a uzrála – aby mohla převzít vlastní rozhodování a odpovědnost.

9.      Lidé s úložkami obsahujícími duše mohou být snadno rozeznáni, patří k těm kdo rychle ztrácejí respekt k tomuto světu a jeho „systému“. Z pohledu establishmentu jsou nezodpovědní a antisociální – a svět na ně pohlíží jako na blázny, sektáře, tuláky, samotáře, odpadlíky, separatisty atd.

10.  Nejenže je tělo v jistém smyslu jen dočasná schránka pro duši, ale co je ještě důležitější – i duše je jen schránka pro novou bytost. Duše má svůj „mozek“ anebo „hard disk“ akumulující pouze informace z Příští Úrovně – praktické, ale i teoretické a filosofické. Duše se také stává součástí nového fyzického těla nové bytosti, přestože je to lidskému zraku zřídka patrné. Nicméně, jakmile je duše součástí nové úložky, obsahuje jen málo informací a je to jen malý „zárodek“ Příští Úrovně. Jakmile se rozvíjí, je nezbytné zahubit lidského ducha, který je spolu s ní v jedné schránce. Představte si skleněnou vázu s dvěma balónky, jeden balónek je lidský duch, druhý je duch Příští Úrovně. Jakmile Příští Úroveň vloží úložku duše, je to jako když dáte do vázy druhý balónek. Jakmile proměna začne, schránka je vyplněna lidským duchem (balónkem) a duch Příští Úrovně je prázdný. Jakmile se duch Příští Úrovně rozrůstá – a duše začíná růst – lidská duše či balónek se zmenšuje, až se duše Příští Úrovně rozhodne ho „ukončit“, vyfouknutý lidský balónek je odvržen a pouze balónek Příští Úrovně (s duší Příští Úrovně) vyplňuje schránku čili vázu. Tato duše s duchem Příští Úrovně se pak stane fyzickým tělem nového živočišného druhu (Úroveň Vyšší než Lidská) a potřebuje už jen novou vnější fyzickou schránku, kterou dostane od „ubytovatele“ jakmile fyzicky vstoupí do Příští Úrovně. Konečný akt proměny nebo oddělení od království lidského je „odpojení“ či oddělení od lidské fyzické schránky či těla, aby bylo možno se uvolnit od lidského prostředí a vstoupit do „příštího“ světa či fyzického prostředí Příští Úrovně. Toto se děje pod dozorem Členů Příští Úrovně jako klinický proces. Sejdeme se v „oblacích“ (obrovské mateřské lodě) abychom byli vyškoleni a dopraveni do Království Skutečných Nebes.

11.  Proměna není jednoduše uskutečnitelná během jedné periody návštěv u Úrovně Vyšší než Lidská. K úkolům každé z těchto návštěv tudíž patří i ukládání programů pro ty, kdo jsou zatím v přípravě.

12.  V údobí konce Věku civilizace (v němž jsme právě teď) je zřejmé, že některé duše uložené v kterékoli části současné civilizace se jsou navraceny zpět. Mezi návštěvami, i některé „věrné“ duše jsou tak řečeno „dány k ledu“, aby bylo možno znovu připravit přechod k Úrovni Vyšší než Lidská a proměny duší v údobí mezi návštěvami. Takže i v této době zde máme „věrné“ duše. které mohou být v konečném „semestru“ jejich proměny a připravují se pro konečnou zkoušku, než se „vynoří“ v nové fyzické schránce náležející Příští Úrovni, a máme zde také duše, které „odpadly“ během návštěv této civilizace. Ale také ony mají dnes šanci.

13.  Pro všechny kdo čekají že se ocitnou v bezpečí Úrovně Vyšší než Lidské jsou stejné požadavky. Každý se musí vzdát lidských návyků, vazeb, vášní, myšlení, živočišného chování (sexuality) a musí postupovat k proměně do nové bytosti (doslova a fyzicky náležející Království Úrovně Vyšší než Lidské). (Někteří v této třídě zvolili vlastní cestu neutralizace svých schránek, aby dosáhli co možno neživočišného a objektivního vědomí.) Tento proces překonávání může být završen pouze v péči a pod dohledem a vedením přítomných (převtělených) Představitelů Příštího Království.

14.  Lidé v danou dobu zřejmě spadají do jedné z následujících tří kategorií:

i)      Lidé bez úložky – jsou to prostě „tvorové“ (jsou součástí různých úrovní lidského „rostlinného“ života) a v jejich mysli je pouze program jejich genetické informace kombinovaný s tím, jak jim mozek interpretuje informace o zkušenostech jejich aktuálního těla,

ii)    lidé s úložkami/dušemi, kteří jsou právě vychováváni Představiteli k dokončení proměny a

iii)   ti s úložkami/dušemi, kteří nejsou školeni ani nejsou v přímém kontaktu s Představiteli z Úrovně Vyšší než Lidské, neboť

a)    se nesetkali s informacemi a Představiteli, nebo

b)   se s nimi setkali a rozhodli se „nenásledovat“.

15.  A jsem zase u toho, jak naše individuální postoje a naše informace budou posuzovat, jaké jsou příští vztahy daného individua s Příští Úrovní. Jinými slovy, setkání s takovými informacemi přiměje všechny lidi s duší, aby osobně posoudili a rozhodli o své budoucnosti. Nezapomeňte, že i ti kdo odpadli mají teď možnost se smířit a navrátit.

16.  Ti s dušemi – kdo odpadli – tvoří opozici vůči Příští Úrovni. Záznamy pocházející z předchozí civilizace ukazují, že třetina žáků odpadla a že nejsilnější a tudíž jejich vůdce byl tehdy nazván „Luciferem“ (Satanem). Dodnes obývají blízká nebesa a lidé o nich hovoří jako o „vesmírných bytostech“. Budují své základny také v podzemí a účastní se na genetické manipulaci a hybridizaci lidstva a pokoušejí se na svou stranu přetáhnout (přičemž zůstávají „nespatřeni“) lidské duše, které jsou nestálé anebo slabé na to, aby dosáhly pravého Království Nebes. Lito „Luciferiáni“ (pocházející z větší části z „Neviditelného“ světa) založili všechny církve a vystupují před lidmi v masce „bohů“. Nabízejí lidem (kteří se v nevědomosti k nim modlí) všechny materiální statky, které chtějí. Tito „Luciferiáni“ a jejich následovníci vzývají „Nebe na Zemi“, „Mír mezi lidmi“ a dlouhý a zdravý život v lidském prostředí, a jsou rozhodnuti učinit kroky, aby obyvatelé planety byli podřízeni jejich „ideální“ savčí etice – která je vůči přirozenému vývojovému procesu destruktivní a odporuje Království Úrovně Vyšší než Lidské. Tito „padlí andělé“ také nevědomky SLOUŽÍ Příští Úrovni – neboť čekatelé Úrovně Vyšší než Lidská musejí vynaložit nezbytné úsilí, aby se dostali nad „tento svět“ a nabyli dost sil, aby vstoupili do „Příštího Světa“.

17.  Největší podporu v jejich hře na „boha“ mají tito vetřelci z vesmíru v lidech obdařených největší mocí. Moc je nejsilnější mezi velmi bohatými lidmi a svatoušky (v rámci jejich vlastního náboženství), kteří tvrdí, že je to jejich odpovědnost („bohem daná“) aby se starali o stabilitu světa, což znamená, že jsou oprávněni k jakékoli akci která jejich moc udrží a umocní. Tito mocní jedinci mají celosvětovou volnou společnost či „klub“ který určuje, kdo budou jejich hráči na šachovnici – vůdci ve „významných“ a silných společenstvích a kulturách. Předáci vlád, boháči a náboženští a morální vůdci světa potřebují jeden druhého, aby dosáhli svých cílů. Společně rozhodují o tom, co je „správné“ a co „špatné“ pro obyvatelstvo jako celek, a svému pohledu důvěřují (netřeba zdůraznit, čím je motivován, neboť činí boháče ještě bohatším, politika mocnějším a zato nabízí dost „morálního svědomí“ k nasycení bezmocné společnosti). Toto „volání morálky“ prolíná do všech vrstev společnosti, tj. do zákonů, její shovívavosti i do intolerance. Ochránci vládního zákona dohlížejí na to, aby nebylo dovoleno nic, co by významně ohrozilo pravidla „velkých kamarádů“ – což není žádná morálka, ale dlouhý seznam „smíš“ a „nesmíš“, který podporuje tok peněz, zabezpečuje hráče s mocí a podporuje snesitelný morální kodex. Každá skupinka, která není naivně a totálně podřízena jejich sociálním pravidlům a začíná vidět za hranice „kontrolních mechanismů“ nebo si klade otázky stran jejich správnosti je považována za podvratnou, radikální, antisociální, sektářskou a dokonce zrádcovskou a potencionálně „teroristickou“.

18.  Ve skutečnosti existují důkazy, že množství skupin vetřelců různých „ras“ se během posledních desetiletí spojilo s lidmi. Došlo k „dohodám“ k vzájemnému prospěchu – výměna komických technologií za nerušené experimenty s genetikou – a také k misím v zájmu „spirituálního osvícení“. Všechny tyto aktivity jsou cizí zájmům Příští Úrovně a slouží vetřelcům k tomu, aby na sebe přitáhli pozornost lidstva právě v době, kdy se blíží okamžik našeho zjevení.

19.  Vetřelci z vesmíru úspěšně zmátli lidské pojetí „boha“ a „božství“ prostřednictvím svých církví. (Tyto církve vznikají jako kamuflážní kampaň po každé návštěvě z Příští Úrovně.) Příští Úroveň neuznává církve, neboť poutají lidstvo ještě více k lidskému království za použití silných dezinformací kombinovaných s kosmickým a univerzálním vědomím o Stvoření, o němž po pravdě řečeno nic nevědí. Někteří z jejich křesťanů tvrdí, že Bůh se vtělil do Ježíše – přičemž On věděl, že Jeho Otec byl samostatnou bytostí, třebaže Jeho Otce duch byl v Něm. Luciferiáni odpovídají křesťanům (podobně jako jiným církvím) a jejich modlitbám a požadavkům tím, že podporují obohacování jejich lidských životů a lákají je hledat „Nebe na Zemi“ a hlásají Nové Zjevení, které je samozřejmě nepřijatelné pro Příští Úroveň. Pouze Luciferiáni dokázali přiměl křesťany k tomu, aby věřili, že Ježíš podporoval rodinné hodnoty, aby se stali lepšími lidmi, aby ustavili profesionální náboženské instituce a očekávali Soudný den ve svých uměleckých představách jako nějakou manifestaci míru a lásky. Mnozí věřící pomýšlejí na království Boží, avšak nedochází jim, že Království má mnoho členů. Počínají si, jako kdyby uznáním „mnoha členů“ v Království Božím připustili pantheismus. Kdykoli jakýkoli člen Příští Úrovně je pověřen oslovit přímo lidské bytosti, neboť on pochází k Království Božího, stává se pro ně „Bohem“, jelikož je tím členem Vývojové Úrovně Vyšší než Lidské („Království Boží“), který se k nim obrací. Čímž není řečeno, že v příští Úrovni není „Šéf šéfů“ nebo nějaký Ten Nejvyšší. Luciferiáni přiměli lidi k spiritualizaci a rozvíjeli jejich spirituální cítění k pojmu „Bůh“, aby se žádný člen Příští Úrovně nechtěl identifikovat jako jeden ze členů Království Božího. Je to ironie, že lidé se modlí k přestrojeným „bohům“ – vetřelcům z vesmíru – kteří mají mnoho „vyšších“ bytostí v jejich různým rasách a pod-rasách. Takže lidé se bezděky modlí k různým „bohům“ mnoha „bohů“. Samozřejmě že není mezi nimi nikdo jiný, než samozvanci. (Jsou to prostě humanoidní pozůstatky předešlých civilizací, jimž bylo dovoleno přežít jako část rovnováhy pozitivních a negativních sil a poskytnout tak prostor k uplatnění svobodné vůle. Příští Úroveň nezná rituály nebo spirituální nadvládu, jakkoli je pravdou, že mladší členové se učí úctě a uznání ke Starším Členům Příští Úrovně. V rozvoji v Příští Úrovni lze uklouznout, jakmile někdo podlehne dojmu, že by mohl růst na vlastní pěst. Jediná cesta individuálního růstu v Příští Úrovni je v pochopení, že je třeba následovat Staršího Člena jako zdroj neomezeného růstu a znalosti. Takže správný mladší člen zůstává naprosto závislý na Starším Členovi ve všech ohledech.

20.  Jelikož nadchází konec Věku, bitva na Nebesích s jejich služebníky na Zemi poznamená tento konec včetně vyplenění života (lidi nevyjímaje) z této civilizace. Zrno se odděluje od plev, počínaje válkami gangů konče národy naměstnané etnickými čistkami. Je to prostě část přirozeného recyklačního procesu, který předchází období obnovy planety a její přípravy na nástup nové civilizace.

21.  Pokud na vás tato informace zapůsobila – a pokusíte se s námi spojit svoje vlastní přání zbavit se lidství a připojit se na Evoluční Úroveň Vyšší než Lidskou – můžete narazit na cosi, co budete považovat za nepřekonatelnou zkoušku. Můžete se setkat s požadavkem opuštění těla, jež „nosíte“, abyste dokázali věrnost. Můžeme vás provést všemi těmito zkouškami – jsou zde proto, aby vám dodaly síly a odhodlání.

22.  Pokud si přejete odletět s námi v kosmické lodi z našeho „světa“ do jediného pravého Království Úrovně Vyšší než Lidské, budete se muset fyzicky cvičit, abyste byli připraveni. Tato příprava musí být ukryta před služebníky tohoto světa. Podle mého mínění je to víc než pravděpodobné, že se podaří odhalit vám všechny tyto pravdy tak, abyste měli šanci přežít lavinu myšlenek ze strany opozice, která udělá vše co je v jejích silách, aby zabránila vašemu odchodu z jejího světa a vašeho fyzického života v něm. Doufám, že milost mých Starších Členů vám dodá síly. Pokud ke mně chcete promluvit v myšlenkách, mé jméno zní „Do“ (vysloveno Dui). Samo jméno neznamená nic, ale souvisím s ním, protože mi bylo určeno mým Starším Členem jménem „Ti“ (vysloveno Ty). Ti zůstával se mnou, dával mi příklad a připravoval mě pro mé nynější odpovědnosti až do roku 1985, kdy se oprostil od vypůjčené lidské ženské schránky a vrátil se do Příští Úrovně. (Pokud jsme se nezmýlili, naše výuka od roku 1975 dodnes obnáší podle počítání příští Úrovně pouhých 30 minut.)

 

Jestliže jste uzráli k nenávisti k tomuto světu a chcete ho ztratit ve jménu Příští Úrovně, s námi najdete skutečný život – navždy. Jestliže lpíte na tomto životě – copak ho neztratíte?

 

Spojení na nás je rep@heavensgate.com

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz