Telepatie a myšlenková kontrola – Dodatek

Telepatie a myšlenková kontrola – Dodatek

Telepatie a myšlenková kontrola

 

 

Dodatek

 

 

 

(k části č.1)

 

 

 

Cílem těchto článků o telepati (část 1 -2) nebylo vás vyděsit, nebo docílit rozpolcenost názorů o tomto světě. Záměrem bylo ukázat i druhou stranu mince. To, že když existuje +, je i -, že je dobro i zlo a k čemu a jak se dají zneužít poznatky vědy o duchovnu k mocenským praktikám.

Vůbec mě nejde o to, propagovat zlo v podobě Satanistických kultů, ať už se týkají politiky nebo náboženství. Je to jen upozorňování na to, že zlo stále sílí a slušní lidé i ti žijící ve světle, protože jsou slušní, nechávají zlu volné pole působnosti. Nakonec to vypadá tak, že nás úplně pohltí. Za všechno zlo na této zemi, mohou jen lidé sami, ne Bůh na kterého vše svádíme a pak se ptáme „ Pane bože, proč nás tak trestáš“. Ne, tak tomu není. Je to naše dílo! Ve všech směrech porušujeme zákony vesmíru! Jsme nepoučitelní už desítky tisíc let, ba daleko déle. Jediná cesta je, naučit se žít ve světle a lásce. Jiné cesty není. Ostatní cesty vedou do temnot a vytváří peklo na zemi. To je to, před čím stále varuji v článcích na tomto webu a odkazech. I Apokalipsa, která má přijít, stále vzrůstající katastrofy, mimozemšťané a j., to vše je důsledkem našeho jednání. Ne Boha! A co na to říká Bůh?

 

Věčný jsem a nehledáte mě,

všemohoucí jsem a nebojíte se mě,

milostivý jsem a nedůvěřujete mě,

spravedlivý jsem a nectíte mě,

cesta jsem a neznáte mě,

světlo jsem a nevidíte mě,

pravda jsem a nevěříte mě,

moudrý jsem a neposloucháte mě,

život jsem a netoužíte po mě,

učitel jsem a netážete se mě,

bohatý jsem a neprosíte mě,

krásný jsem a nemilujete mě,

šlechetný jsem a netoužíte po mě,

budete-li zavrženi, nestěžujte si na mě!

 

Každý má ve svém životě nějaký úkol daný Kosmickou Moudrostí, nějaké poslání, které nám je ze Zákona skryté. Můj úkol je milovat pravdu, objevovat ji a bojovat za ni a posláním je, otevřít vám oči a vybudovat Archu pro ty, kteří chtějí, nebo budou předurčeni být zachráněni pro případ, že lidstvo nedostane rozum a způsobí selekci lidského rodu. Nechci abyste mi věřili a ani s tím nepočítám, ale ti, co budou slyšet, cítit a vidět, mají šanci být zachránění. I biblický Noe to neměl lehké a nikdo mu nevěřil, až nastal soudný den, bylo pozdě. Věte ovšem tomu, že vím co dělám a vím jak to mám udělat.

V krátkém článku o přírodní telepatii, jsem vysvětlil podstatu této duchovní praktiky a uvedl základy pro pochopení, vycházející z vlastních poznatků. Až později jsem si uvědomi, že vám mohu poskytnout daleko přesnější informace k hlubšímu pochopení, jak to všechno je. Proto nechme zaznít slova duchovního Misra. Výňatek je z knihy „Odhalená tajemství“ od Godfrey Ray Kinga.

 

 

 

 

Jen to Vědomí Nanebevzetých Mistrů, které je tou mocnou „JÁ JSEM“ přítomností, může někdy znovu nastolit pořádek a jistotu na této Zemi. Jen tento stravující plamen Boží lásky může rozpůstit strach v srdcích lidí. Pouze když člověk obrátí svou pozornost na Tyto velké Nanebevzeté Mistry a vyžádá si jejich požehnání pro všechny lidi, bude dosaženo spojení s nimi a otevře se brána, skrze níž k nám dojde jejich pomoc a přinese nám dokonalost pro lidstvo a Zemi.

Vždy odkazuje Nanebevzetý Mistr každého člověka na dvě věci. Zaprvé se musí jednotlivec obrátit na své Božství, na tu „Mocnou JÁ JSEM Přítomnost“ a jí věnovat svou první a největší lásku.

Za druhé musí vyžadovat Boží lásku jako sílu, která všemu žehná a tím uvádí jeho pocity do harmonie.

Kdo toto činí, obdrží neomezenou podporu těchto Velkých Bytostí, protože ony pracují vždy jen skrze to Boží Já každé jednotlivé bytosti (individua).

Milovaný Nanebevzetý Mistr Saint Germain je poslem Velkého Bílého Bratrstva. Z vlastní vůle a Velké lásky dnes přináší určitá osvícení lidem a zasazuje se za jejich ochranu. Pomalu se otvírají srdce lidí pro proudění tohoto Světla.

Ježíš se nabídl, že polečně se Saint Germainem vykoná zvláštní dílo. Řekl: „Tyto světelné paprsky, které vysíláme, jsou velmi skutečné hmatatelné silové proudy, které v sobě nesou všechny dobré věci a žehnají vám v té míře, v jaké je přijímáte“.

Jako v dávném pravěku a ve všech Zlatých věkách budou tyto Velké dokonalé bytosti, které zvítězily“ nad lidskou inkarnací, cestovat po Zemi a hovořit s lidmi tváří v tvář. Znovu vysvětlí tuto původní Boří životní Cestu, přiblíží ji lidskému porozumění a odhalí Věčnou Pravdu. Pocit úzkého spojení a lásky k nim se stanou v životě čtenáře živoucí, hmatatelnou silou.

 

 

 

Saint Garmain

 

Ó, vy lidé, víříte jedním životem za druhým a zažíváte zklamání za sklamáním, dokud se nenaučíte následovat „Zákon Lásky“.

Tak jsme přinuceni se naučit a poslouchat ten „ZÁKON TOHO JEDINNÉHO“- Lásku.

Těmto nuceným dějům nikdo nemůže ujít. Pokračují, dokud to vnější Já nezačne konečně hledat příčinu své bídy a nepochopí, že svého osvobození ze skušenosti utrpení dosáhne jen tak, když bude poslouchat „Zákon Lásky“. Toto naslouchání začíná jako pokoj, mír a přívětivost v pocitech, jejíž centrem je (duchovní) srdce. Skrze tento, „vnitřní pocit“ se navazuje spojení s vnějším světem.

Láska není činností lidského ducha (rozumu, mysli), nýbrž je, „čistou a svítící esencí“ kterou vytváří lidský duch. Tato esence toho velkého Božího plamene vchází do hmoty a trvale proudí jako dokonalost ve formě a činu. Láska je projevená dokonalost. Není vázaná na žádné podmínky a nemůže vyjadřovat nic, než mír a radost a darovat je všemu tvoření. Nepožaduje nic pro sebe, protože je ve vší věčnosti samo-tvůrčí, je srdečním tepem toho „Nejvyššího“.

Láska má všechno a zná jen jednu vůli: ve všem uskutečňovat plán dokonalosti. Proto daruje trvale sama sebe. Nemá znalost o tom, co bylo dáno v minulosti, přijímá spíše svou radost a udržuje svou rovnováhu trvalým prouděním sebe sama. Protože tato dokonalost je v lásce a neustále jí proudí, nemůže láska nikdy poznat nic jiného, než sebe sama. Láska a jenom ona je základem harmonie a správného užívání veškeré životní síly. V lidském životě se stává láska potřebou předávat, věnovat neomezeně a neustále celý vlastní mír a harmonii ostatnímu tvoření.

——-

 

Je velmi důležité jasně pochopit, že je Božím úmyslem darovat každému ze svých dětí hojnost všech dobrých a dokonalých věcí. Stvořil dokonalost a vybavil každé ze svých dětí naprosto stejnou mocí. Také ony mohou tvořit a obdržet dokonalost a Boží vládu nad Zemí a provádět všechno, co k ní patří. Lidské pokolení bylo původně vytvořeno jako věrný obraz Boha. Jediný důvod, proč neovládají všichni lidé všechno dokonalým způsobem, spočívá ve skutečnosti, že neužívají svou Boží autoritu. A přece je každá jednotlivá bytost (individuum) touto autoritou vybavena a je od ní očekáváno, že bude ovládat svůj svět. Proto by měl každý člověk poslouchat Zákon lásky a vyzařovat do všeho stvoření mír a požehnání. Bohužel to většina z nich neučiní a musí nést trpké následky.

Dnešní lidé selhávají, protože se nepoznávají a věčně neuznávají jako chrám Nejvyššího živoucího Boha. Lidé jsou ve své současné zjevné omezenosti časem, prostorem a činností ve stejné situaci jako osoba, která se nachází v nouzi a které chce někdo podat plnou ruku zlata. Neučiní-li ten dotyčný žádné potřebné kroky a nepřijme ty peníze – jak se může pro všechen svět obsloužit nabízeným požehnáním?

Přesně v tomto stavu vědomí je dnes mnoho lidí. To se nezmění, dokud konečně neuznají Boha ve svém srdci jako majitele, dárce a tvůrce všeho dobrého, co kdy přišlo do jejich života a světa.

To osobní Já každého jednotlivce musí úplně a bezpodmínečně uznat, že lidská nebo vnější činnost vědomí nemá absolutně nic ze sebe sama. Dokonce i síla, kterou jednotlivec uznává toho Velkého Boha ve svém nitru, je vyzařována skrze Velké Boží Já do jeho osobního Já. Miluješ-li a velebíš-li to Velké Vnitřní Já a udržuješ-li svou pozornost, své vědomé myšlení a emoce vytrvale na nějaké věci, kterou bys chtěl mít ke správnému použití: na pravdu, zdraví a svobodu, mír a další potřebné věci – budeš je mít ke své dispozici a přeneseš je do svého světa tak jistě, jako že ve vesmíru existuje Velký zákon magické přitažlivosti.

Věčný zákon života zní: „Co myslíš a cítíš, tomu dáváš tvar. Jsi tam, kde jsou tvé myšlenky – protože jsi své vědomí. A budeš tím, o čem přemýšlíš (medituješ)“.

Kdo trpí ve svém duchu myšlenky nenávisti, odsuzování, žádostivosti, závisti, žárlivosti, kritiky, strachu, pochybnosti nebo podezření a dovolí, aby tyto pocity v něm vzbudily vzrušení, bude jistě ve scém duchu, ve svém těle a ve svém světě sklízet nesoulad, selhání a neštěstí. Pokud bude trvat na tom, že své pozornosti dovolí setrvávat u takových myšlenek – ať již se týkají národů, osob, míst, okolností nebo věcí – nasává onu činnost do hmoty svého ducha, svého těla a svých věcí. Ve skutečnosti je vnucuje do své zkušenosti.

Všechny ty to nevhodné činnosti zasahují jednotlivce a jeho svět skrze myšlení a cítění. Pocity problesknou často, dříve než si myšlenku uvědomí, do vnějšího vědomí, které by chtěl nyní použít k tomu, aby je ovládnul. Tento druh zkušenosti by jej měl poučit o tom, jak velká je ta síla, která působí v jeho mnoha tvořeních, která nasbíral svými zvyklostmi.

Pocitová činnost života je oblast lidského vědomí, která je nejméně zohledňuje. Ukrývá nashromážděné síly, kterými jsou myšlenky hnány do atomické hmoty. Tak se stávají myšlenky vecmi. Proto nemůže být dosti silně zdůrazňována nutnost ovládnout pocity, protože ovládání pocitů hraje v životě největší roli. Zajišťuje v duchu rovnováhu, v těle zdraví, v záležitostech vnějšího světa a ve světě osobního Já každého jednotlivce úspěch a zdar. Myšlenky se mohou stát věcmi teprve tehdy, když jsou oděny do pocitů.

Duch Svatý je pocitovou stránkou života – Boha, činností Boží lásky nebo výrazem matky Bohyně. Proto se o hříchu hovoří v rozporu se Svatým Duchem, že přináší takovou velkou bídu. Každý nesoulad v pocitovém životě narušuje Zákon lásky, který je současně zákonem vyrovnanosti, harmonie, dokonalosti.

Lidé vysílají téměř nepřetržitě všechny druhy podrážděných a ničivých pocitů. To je ve vesmíru tím největším zločinem proti Zákonu lásky.

Jednoho dne lidské pokolení pozná, že ty temné, ničivé síly, které se objevují na této Zemi a v její atmosféře, jsou vytvářeny lidským myšlením a cítěním. Pouze nedostatkem ovládání se v denní činnosti každého jednotlivce mohly vstoupit do záležitostí jednotlivce i lidu. Ničivé myšlenky samy se nemohou přetvořit v činy a události nebo na psychické záležitosti, když před tím neproniknou do pocitového světa, protože pouze tam (v oné fázi manifestace) se může fyzický atom v živoucí formě sjednotit s myšlenkovými formami.

Hlasitý třesk náhlého výbuchu způsobí v nerovném systému blízko stojícího posluchače otřes a naruší buněčnou strukturu těla. Přesně stejným způsobem otřásají, ruší a matou míhajíce se vibrace rozjitřených pocitů tu jemnou hmotu v atomické struktuře myšlenek, těla a světa osoby, která je vysílá, ať již vědomě nebo nevědomě, úmyslně nebo neúmyslně.

Nesouladné pocity vytvářejí poměry, které označujeme ve světě lidské zkušenosti jako rozpad, stáří, zapomětlivost, jako nezdar všeho druhu. Účinek na tělesnou strukturu je ten samý jako u budovy, jejíž kameny jsou drženy pohromadě maltou a která je nyní opakovaně vystavena otřesům, každým dnem silnějším nárazům. Toto působení bude od sebe postupně oddělovat ty částečky, které tvoří maltu – stavba se zhroutí do chaotické hromady a nebude již existovat původní tvar.

To je ono, co lidé provádějí s atomickou strukturou svého těla. Vyjadřovat ve svém vlastním Já nesouladné myšlenky a pocity je cestou nejmenšího odporu a navyklá činnost nevyvinutého, neukázněného a umíněného jednotlivého člověka, který se zdráhá porozumět „Zákonu své vlastní bytosti“ a dovést své osobní Já, které představuje pouze výrazový prostředek, tak daleko, aby poslouchalo onen „Zákon“.

Kdo nemůže nebo nechce ovládnout své myšlenky a pocity, ten je na špatné cestě, protože každá brána jeho vědomí je široce otevřena pro ty ničivé účinky, které jsou vymršťovány z duchovního a pocitového života jiných osob. Není zapotřebí ani síly ani moudrosti, či školení poddat se nepřátelským, ničivým impulsům. Dospělí lidé, kteří tak činí, jsou ve vývoji svého sebeovládání ještě dětmi.

Je jedem pro život člověka, že je od kolébky až do hrobu tak málo poučován o tom, jak ovládat své pocity. Je velkou nutností pro západní svět nasměrovat pozornost na tento zvláštní úkol. Je velké nebezpečí, že bude nesouladným myšlenkám, pocitům a činnostem poskytnut prostor, protože ta masa lidí je zahlcována prostředím plných výtvorů, které si vytvořili zcela sami.

Jednotlivec se musí snažit za dohledu svého vnějšího vědomí, aby pomoci své vlastní svobodné vůle vyšel z těchto poměrů, aby mohl natrvalo překonat toto omezení. Nikdo nemůže doufat, že osvobodí svůj život a svůj svět od zármutku, nesouladu a ničení, když neovládne své vlastní myšlenky a pocity. Pokud tak učiní, může zabránit, aby byl vnucen tomu životu, který protéká jeho duchem a tělem, který vzniká z každé i té nejmenší rušivé události okolního světa.

Především vyžaduje taková sebekázeň rozhodné, trvalé úsilí, protože myšlenky a pocity devadesáti devíti procent lidí se pohybují volně a bez překážek jako malí divocí psi. I kdyby toto školení stálo hodně času, síly a volního úsilí, je hodno každé námahy. Bez něj nemůže být nikdy dosaženo skutečného, trvalého mistrovství ve svém vlastním životě a svém světě.

První krok k ovládání sama sebe vyžaduje uklidnění vší vnější činnosti ducha i těla. Kdo každý večer věnuje před spaním a každé ráno před začátkem denní práce patnáct až třicet minut následujícímu cvičení s potřebnou silou, zažije zázraky:

Postarej se o to, abys nemohl být rušen. Zcela se uklidni a představ si a pociť, jak je tvé tělo zahaleno do oslnivého bílého Světla. Udržuj během prvních pěti minut tento obraz. Poznej a pociť vroucně to spojení mezi vnějším Já a tou Mocnou Boží Jiskrou v tobě. Nasměruj svou pozornost na střed svého (duchovního) srdce a představ si jej jako Zlaté Slunce.

Následuje uznání: „Radostně se oddávám nyní hojnosti té Mocné Boží Přítomnosti, tomu Čistému Kristovi!“ Pociťuj velký jas tohoto Světla a zesiluj jej v každé buňce svého těla nejméně během deseti minut.

Uzavři nyní meditaci příkazem: Já jsem dítětem Světla – Já miluji Světlo – Já sloužím Světlu – Já žiji ve Světle – Já jsem Světlem ozařován, osvěcován, zabezpečen, podporován – Já žehnám světlu.

Nezapomeň nikdy: Budeš tím, o čem přemýšlíš – a protože všechny věci pocházejí ze Světla, tak je Světlo tou Nejvyšší Dokonalostí a Ovládáním všech věcí.

Přemýšlivé pozorování a uctívání Světla přináší naprosto nutně duchu osvícení, tělu zdraví, sílu a pořádek, činnostem jednotlivce, který se jim poddá, mír harmonii a úspěch.

Po všechna staletí každého věku, za všech poměrů, potvrdili všichni, kteří v životě něco dokázali, že Světlo je tím nejvyšším – že Světlo je všude – že ve světle jsou obsaženy všechny věci.

Tato pravda platí dnes stejně jako před milionem let. Ať již sahá nějaký záznam lidského pokolení do minulosti, vždy byli ti Moudří a Velcí všech věků na obrazech obklopeni světelnou září, která jim vystupovala z hlavy a těla.

Toto Světlo je skutečné – stejně tak skutečné jako elektrické světlo ve vašich domech. Není již tak daleko den, kdy budou postaveny stroje (už existují), které zviditelní vyzařování(emanaci) Světla u každého jednotlivé bytosti pro fyzické oko toho, kdo je bude chtít pozorovat. Takový přístroj také ukáže zabarvení, které jednotlivá bytost sama vytváří nesouhlasnými myšlenkami a pocity a které obklopuje jako oblak Světlo Boží. Tak je – a pouze tímto způsobem – zneužívána a nesprávně ohodnocována síla tohoto Velkého životního proudu.

Když toto cvičení budeš věrně provádět a budeš účinky pociťovat vnitřně a silně v každém atomu svého ducha a těla, zažiješ bohatý důkaz, jaký ohromný účinek, sílu a dokonalost v tobě Světlo má a vždy vytváří. Staneš se potom sám sobě neklamným důkazem. Světlo je říší Boží. Vstup a pobuď v míru. Vrať se do domu svého Otce. Když jsi první dny cvičil, je lepší cvičit třikrát denně: ráno, v poledne a večer.

Často slyšíme stížnost: Ó, tolik času nemám nikdy k dispozici! Kdo se kloní k tomuto mínění, tomu chci říci pouze toto: Kolik času promarní dnešní člověk, aby kritizoval, odsuzoval a hanil jiné lidi, poměry a věci, které nejsou takové, jak se mu hodí? Kdyby se oproti tomu s potřebnou výdrží pokusil tento čas využít pro poznání a užití Světla, vytvořil by Nebe na Zemi. Nic není nemožné. Světlo nikdy neselže.

Světlo je pomocným prostředkem Boha, kterým vytváří v celém svém tvoření pořádek, mír, dokonalost a udržuje je. Každá lidská bytost této Země si může vzít veškerý potřebný čas k takové meditaci, pokud je jeho touha po ní dost siná. Vroucnost přání samotná nově uspořádá ten svět, poměry a věci lidí a zajistí jim čas, jen kdyby jej opravdově chtěli využít ke svému vnitřnímu vzestupu. Nikdo na světě nestojí mimo tento zákon, protože pokud je dostatečně mohutná ta potřeba vytvořit něco pozitivního je to v Božích silách, které také uvolňují potřebnou energii pro vytvoření zvolené věci, pro její zformování.

Každý má to stejné právo od narození navázat spojení s Veškerou Přítomností Boží a Bůh je ta jediná síla, která kdy může pozdvihnout to osobní Já a jeho svět nad nesoulad a omezení pozemského života. Bylo tomu tak v celé minulosti, je tomu tak dnes a bude tomu tak i v budoucnosti.

 

Gaspar

/ Tajná technologie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz