Moc je v Tobě!

Moc je v Tobě!

Moc je v Tobě!

Kryon prostřednictvím Barbary Essen

Červen 2009

http://www.kryon-deutschland.com

 

Buďte pozdraveni milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby.

Je tak pěkné zase jednou vnímat, vy milí probuzení, jak daleko jste již došli na cestě zkoumání svého bytí. Semkněme se nyní trochu blíže k sobě. Dnes vám chci být zcela nablízku, protože chceme osvětlit jedno zajímavé a současně obtížné téma. Přistup blíž, udělej si pohodlí na své židli či gauči. Nebo snad čteš toto poselství ve vlaku či autobusu? Pak se plně soustřeď na tyto řádky, bez ohledu na to, jak velký neklid panuje ve Tvém okolí. Vím, někteří z vás čtenářů se již na poselství těší a s počátkem měsíce nahlížejí častěji na internet, jestli snad už nějaká nejsou. Pak jsou rychle vytištěna a leckdy dokonce čtena někde po cestě. Vidíš, já vím, kdo to tu čte. Znám Tě dobře.

Ponořme se nyní společně do jedné staré, známé éry, do doby Atlantidy. Musíš si uvědomit, že v Tobě samotném stále ještě existují staré otisky a struktury, stejně jako v kolektivním vědomí, které Tě dosud nerušeně “vykrmují“ a které se týkají obzvláště tématu “Kdo jsem?“. V čase předcházejícím Atlantidě si lidé byli vědomi fáze “bytí tady na Zemi“ a sebe sama. Je třeba přitom zohlednit, že existovalo mnoho cyklů oněch známých 26.000 let, tzv. Galaktického roku. Vždyť Země existuje již celé milióny let. Ačkoliv nebyla zpočátku obydlená a k osazení mimozemskými přáteli došlo nejprve v určitém odstupu, přesto byla vždy ovlivněna určitými cykly spojenými se slunečním systémem, galaxií a vyššími úrovněmi a byla jim podřízena.

Rozvoj lidské rasy procházel ve všech dobách fází nevědomosti ohledně vlastního bytí a určitého uvědomování. To bylo prokládáno návštěvami a odlety mimozemských návštěvníků. Jednou byli lidé ve svém vývoji daleko, jindy byli spíše hodně zaměřeni na své základní potřeby. Zvláštního vývoje dosáhla Země a její návštěvníci v době, kdy Atlantida – v souvislosti se všemi možnými pokusy pracovat s Boží silou – zanikla. Nešlo o jednorázovou událost, byl to dlouhý proces. Můžete vycházet z toho, že tento zánik byl obsažen v Božském plánu, že nebyl náhodný, ačkoliv také existoval v tomto ohledu potenciál, že to nenastane. Velké bytosti, jež svým vědomím udržují tuto planetu, onen proces připustily. Bylo by bývalo snadné zasáhnout. Neučinily tak – na Zemi existovala a stále existuje svobodná vůle.

Mnoho dávných mudrců předpovídalo, co se s Atlantidou stane a přemýšleli, co by se mělo udělat. Ale však víš, jak to je se všemi těmi proroctvími a předpověďmi. Člověk se může rozhodnout, že je připustí nebo že proti nim něco udělá. V Atlantidě byly předzvěsti nedobré, ale nikdy z mocných nebyl připraven ani o kousek uhnout ze svého postoje. Většina z nich byla oslněna vlastní mocí a zkoumáním božích mystérií a jejich nasazením a využíváním pro vlastní prospěch. Bylo by bývalo možné tento scénář řídit jiným směrem, ale nestalo se tak. Jednou pak bylo dosaženo bodu, z něhož již neexistovala zpáteční cesta, začal se odvíjet konec. Nechceme se dnes zaobírat detaily oné velké éry, nýbrž tím, co dodnes člověka ovlivňuje.

O této době Atlantidy bylo napsáno mnoho knih, získáno mnoho poznatků, zrodilo se mnoho spekulací a mnoho vědomostí přišlo díky channelovaným poselstvím na téma toho, jaké to skutečně bylo v Atlantidě. Jisté je, že to byl věk poznatků a zkušeností s vyspělými technologiemi. Přirozený způsob života, jakého si cenili Lemuřané, byl k nalezení i v začátcích Atlantidy, byl pak přepólován na vysokou technologii díky objevení velké moci z jedné vzdálené galaxie. Člověk byl fascinován novými pány, kteří dali rádi své vědění k dispozici – nicméně ti měli své vlastní zájmy.

Všechno, co tu nyní vyprávím, Ti je dobře známo. Všichni, kteří toto čtou, v Atlantidě byli, ať již přímo či prostřednictvím kolektivního vědomí. Proto tomuto tématu nyní věnuji svou pozornost. Atlantida zanikla a s ní veškeré vědění a též utrpení. Nyní by si člověk mohl pomyslet, že to všechno už se stalo a nedá se to znovu prožít. Což není správně, neboť nic se neztrácí. Později bych Tě rád pozval na malou výpravu, abys mohl vidět, jaká byla doba Atlantidy – možná dokonce právě ta Tvá. Nedělám to pro Tvou zábavu, nýbrž Ti dávám příležitost rozpustit tato stará traumata, která Tě dosud ochromují. Vím, že jsi v posledních letech jimž mnohé ze svých starých otisků vymazal, a vidím, že jsi mnoho z toho starého “odpadu“ odložil a pomalu povstáváš jako onen známý pták z popela svých vlastních spálených zážitků. A přece je Atlantida stále ještě v Tobě a není uvolněna. Možná Ti to připadá komické, když přece na Zemi přichází tolik silné energie a transformace tak pěkně pokračuje. Ale jestliže teď na chvilku zaměříš svou pozornost na stav světa, poznáš, že v tomto okamžiku je na obzoru téma moci.

Jde o sílu moci. Kdo má víc moci, která vláda drží v ruce žezlo a rozhoduje o naftě a jiných nerostných bohatstvích? Kdo může na Zemi rozhodovat o bezpráví? Jsou vězni propouštěni, a pokud ano – co se s nimi stane? To se právě diskutuje v USA. Již před časem jsem v nějakém channelingu říkal, že to americký prezident nebude mít snadné. Počáteční euforie je tlumena rozhodnutími, která nejsou až tak populární jako nástup tohoto nového, starého pána vládnoucího svazu států, jenž kdysi “svobodu“ – jako velkou ctnost – napsal na vlajku.

Moc nyní dostane nové zaměření, protože již nemusí podléhat starým traumatům. Ten, kdo se osvobodil od své staré zátěže a otisků svých starých zkušeností, může z výchozího neutrálního bytí budovat nové věci a stojí proti moci v naprosto jiném postavení. Mít moc znamená vlastnit sílu k tomu, abychom uvedli do chodu věci, které vlastně vypadají nemožné, které se však přesto jako kouzlem posléze uskuteční. Moc není nezbytně poznatelná v podobě jiných lidí, peněz či podobných podpůrných věcí, které někomu či něčemu slouží. Moc je každému vlastní. Je to Božská síla, jež je mocně činná skrze každého člověka, je-li osvobozen od starých zátěží. Skutečná moc je Boží silou spočívající v každém člověku.

Přesto teď podnikněme malou výpravu do Atlantidy. Rád bych Ti ukázal, jaká to na Tvých ramenou dosud spočívá tíže. Neboť právě nastává vhodné časové okno k jejímu propuštění.

Najdi si tiché místečko a udělej si pohodlí. Zavři oči a vnímej mou ruku. Beru tě nyní s sebou do Atlantidy. Před tvým vnitřním zrakem se pozvolna objevují obrazy a situace, v nichž právě jsi. Vedu Tě do určité situace, kde jsi žil, a ukazuje Ti též, jaká tam byla Tvá úloha. Prožil jsi v Atlantidě několik životů. Nicméně já Ti ukazuji to nejdůležitější, to, co má spojitost s jejím zánikem. I když jsi tam třeba nebyl v okamžiku, kdy k tomu došlo, ukazuji Ti to, co je v Tobě uloženo díky kolektivnímu vědomí. Pak se objeví obrazy zkázy. Přicházejí zcela pomalu. Ne každému, kdo se účastní tohoto cvičení, přicházejí jasné a barevné. Někteří vidí či vnímají spíše schematicky. Nechám Tě nyní s touto situací o samotě. Budeš vědět, co máš zjistit a poznat, a kdy se budeš smět odpoutat.

Snad jsi nyní trochu vyděšen, protože jsi tento zánik zažil z takové blízkosti, jako kdyby k němu docházelo právě teď. Byl jsi na tuto cestu a poznání připraven a jednoduše jsi tam byl. Můžeš to kdykoliv zopakovat, jestliže existuje ještě něco k prozkoumání. Cestoval jsi tělem své duše a byl jsi ihned na místě. Pokud jsi tam viděl sebe sama, budeš teď vědět, co jsi tenkrát dělal nebo nedělal. V současnosti je znovu inkarnovaných mnoho lidí, kteří zažili konečnou fázi a nemohli nebo nechtěli nic učinit, aby zabránili nejhoršímu.

Neupadej, prosím, do obav a nic si nevyčítej, pokud jsi spatřil, že jsi tam byl a že jsi nečinně přihlížel, aniž bys učinil cokoliv pro změnu průběhu. Bylo to tak a je to dobré takové, jaké to je. Propusť to. Pomáhám Ti to nyní propustit. Již pro to nemusíš udělat nic dalšího, já Tě nyní energeticky očišťuji od těchto otisků, pokud s tím souhlasíš. Stalo se – teď. Jednoduše se odpoutej.

Toto pročištění, a to je to výjimečné na tomto čase velmi vysokých energií, pomáhá též vyléčit Atlantidu. Chceme, aby se všichni lidé odpoutali od svých starých zkušeností, pak bude volná také Atlantida a může taktéž propustit scénáře zániku plné bojů a smutku. Tak dochází k celistvému léčení. Cílem je neutralizovat traumata Atlantidy. Pak – a to je nejdůležitější – se usnadní podmínky pro Zemi. To, co je ze scénářů zániku obsaženo v politice a hospodářství, se též uvolní, jelikož stále ještě existuje kousek atlantského strachu ze zneužití moci. Ještě sedí v buňkách lidí a třídimenzionální Země. I ona chce toto všechno uvolnit, aby mohly být v politice a hospodářství podniknuty nové kroky. Jakmile se Atlantida uzdraví, budou traumata spojená s mocí rozpuštěna. Nová energie se pak může lépe usadit a budou se uskutečňovat představy ohledně komplexního vyrovnání Nové Země.

Jednoduše vyjádřeno: každý člověk, jenž se odpoutá od svých energií Atlantidy, napomůže světu k novému uspořádání. B. Obama se tímto tématem, ač možná též nevědomky, v posledních měsících intenzivně zabýval. Propustil svůj atlantský balíček. Chtěli bychom pozorovat, jak se stane inspirací pro jiné politiky, aby učinili totéž.

Budiž moc s Tebou, milý člověče! Spočívá v Tobě a je Tvou Božskou silou. Stojí vždy za Tebou a podněcuje Tě, abys využil její energie. To se týká Tvých vlastních dalších kroků, a to jsou energetické koleje pro Tvé bližní, kteří je klidně mohou také využít pro své vlastní léčení a léčení svých sousedů. Znovu tu do hry vstupuje krystalická mřížka. Je propojením lidského vědomí. Právě čistota srdce každého člověka posiluje tyto krystalickou mřížku a dále ji více propojuje s vyššími světelnými městy a moudrými Staršími tohoto slunečního systému, kteří čekají pouze na to, aby mohli do tohoto pole vložit ještě více vědomostí a mohlo pak dojít k významným přeměnám na fyzické Zemi. Máme velkou radost, že jsi při tom nápomocen. Jsi ctěn a milován za svou službu zde na Zemi!

Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,

KRYON

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

 

 

Převzato:  http://www.reiki-centrumpraha.cz/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz