DŠV – 18 – Další Chanelingy

DŠV – 18 – Další Chanelingy

Další Chanelingy

Velikonoční požehnání Zdroje Všeho

Zdroj Všeho prostřednictvím Karen Danrich „Míla“

10. dubna 2001 

Drahá a milovaná vzestupující lidská bytosti,

Je naším největším přáním znovu na Zemi ukotvit vědomí Krista. Z tohoto důvodu Zdroj Všeho sestoupil. Míla je jedním z mých aspektů, stejně tak jako její partner Oa. Ovšem na Zemi je mnoho mých aspektů, přesně je jich 144 000, které se rozšířily poslední dobou až do pozemské tělesné formy, aby přinesly toto probuzení. Některé mé aspekty jsou obsaženy v přírodních říších, některé v delfínech a velrybách a některé v lidských tělesných formách. Každý aspekt je nositelem důležitého klíče, který je nutný pro probuzení celé Země. Když se každý aspekt spojí s dalším aspektem Zdroje Všeho, jsou klíče sdíleny a brány k nově nalezenému stavu rozvzpomenutí otevřeny.

Po velmi dlouhé období, mnoho desetiletí, převládaly síly temna natolik, že blokovaly aspekty Zdroje Všeho, aby se mohly sejít a sdružovat. Avšak dosažený posun globálního vzestupu Země, vyčistil dostatečné množství temna, aby ti, kdož jsou přímými aspekty Zdroje Všeho, mohli ve fyzickém světě začít nalézat jeden druhého. Tyto aspekty se začaly inkarnovat na Zemi od roku 1958 a tento sestup pokračoval až do roku 1977. V této době je na Zemi přítomno všech 144 000 aspektů Zdroje Všeho a jsou ve věku 14 až 43 let mezi lidmi, delfíny a velrybami.

Mnozí, kteří budou číst tento materiál si uvědomí, že i oni jsou aspektem Zdroje Všeho, který sestoupil na Zem, během tohoto období se speciální misí. Musíme ovšem dodat, že nejen tyto zrozené tělesné formy Zdroje Všeho se mohou spojovat pro tuto misi. Ve skutečnosti Mílin přítel Oa původně nebyl aspektem Zdroje Všeho, ale díky svému mistrovství, nyní zakotvil tento aspekt ve své tělesné formě a energetickém poli. Všichni lidé, kteří si zvolí cestu vlastního mistrovství k plnému vědomí, se sjednotí se Zdrojem Všeho v určitém bodě svého vývoje a mohou se připojit ke všem ostatním, kteří již od narození se zapojili do společného tance v misi vzestupu Země.

Zatím je ve vibraci plného vědomí velmi málo lidí. Je mnohem více delfínů a velryb, a tito delfíni, velryby a hrstka lidí při plném vědomí vytvořili sjednocené síly světla, aby spustili probuzení lidstva. Tento posun bude zakotven v průběhu těchto velikonoc, a my vidíme tento posun, jako začátek nové éry probuzení.

Toto začínající probuzení je požehnání Zdroje Všeho. Z našich vlastních zkušeností z inkarnací v lidské tělesné formě, jsme dospěli k pochopení strachu, teroru, smutku, ztráty a bolesti, které jsou součástí lidského života při ztrátě vědomí. K tomuto porozumění jsme dospěli díky zkušenostem více jak 18 000 lidí, kteří se s námi již opět sjednotili a se kterými můžeme sdílet jejich zkušenosti, od narození až do současnosti. Tyto zkušenosti jsou všechny velmi rozdílné, protože jsme nevynechali žádnou kulturu a při výběru inkarnací aspektů Zdroje Všeho, jsme zahrnuli lidi všech možných životních stylů ze všech koutů světa. Z toho se odvíjí velké porozumění Zdroje Všeho pro lidský tanec života, jak pokračuje vzestup mezi populací.

To, co stojí mimo čas a prostor a ztratilo kontakt se zbytkem, který existoval ve vašem stvoření, nyní pochopilo velikou bolest a utrpení, do kterého vaše stvoření upadlo. Z velkého soucitu a lásky k veškerému životu nyní plyne toto požehnání, aby ukončilo bolest a trápení a ztrátu vědomí v lidském životě. Zveme vás, aby jste otevřeli svá srdce a přijali toto požehnání, drazí. Jste nám drazí. Jste ztracení, ale ne zapomenutí. Žádné stvoření není nikdy zapomenuto. Někteří v manifestacích zabloudí tak daleko, nalevo nebo napravo od Zdroje Všeho, že ztratí kontakt a nemohou se dorozumívat se zbytkem, ze kterého takové stvoření původně vzešlo. To platí i o stvoření, kterého je Země součástí.

Všechna stvoření jsou spřízněna a všechna jsou propojena. Ta, která se zatoulají příliš daleko, proto samozřejmě ovlivňují všechna ostatní a někdy i způsobem, který způsobuje, že se pokřivení projeví všude. To se stalo i mimo čas a prostor díky pokřivení, do kterého se vaše stvoření dostalo. To má dopad na všechna stvoření a to takovým způsobem, že by vše mohlo být ztraceno, kdyby se nepodařilo tento problém napravit. Z tohoto důvodu je mise, které jste součástí, tak nesmírně důležitá, protože kdyby se to nepodařilo napravit, vše by bylo ztraceno.

Míla to cítila mnoho let. Když se znovu spojila se Zdrojem Všeho, začala se rozvzpomínat na tuto velikou pravdu, že když její mise neuspěje, vše by všude mohlo být ztraceno. Tato vzpomínka ji podporovala v nejtěžších obdobích její cesty k mistrovství, v dobách kdy cítila, že spíš umře než vzestoupí. Vědomí nesmírné důležitosti této mise, ji pomohlo překonat tato období, překonat temnotu, která si ji i toto stvoření chtěla udržet v moci svých sil.

Ve vašem stvoření je temnota větší než světlo. Temnota tak moc převyšuje světlo, že světlo již téměř neexistuje a temnota se snaží uhasit všechna světélka, která se objeví, všemi způsoby. Takovou formu extrémní temnoty, nikdy nikdo nezažil v žádném ze stvoření Zdroje Všeho. Ale je přáním Zdroje Všeho, všechno zakusit a z této touhy, vzešla tato forma extrémní temnoty a vyjádřila se v čase, prostoru a formě.

Vy, jako aspekty Zdroje Všeho, nebo vzestupující lidé, máte za úkol obrátit tuto polaritu, obepnout všechnu vaši temnotu a umožnit světlu, aby světlo na Zemi znovu zazářilo. Tím pádem vše o temnotě, která zamořuje vaše stvoření, bude poznané ve všech dimenzích, neboť vše je holografické a vše je spojené. Tímto propojením víte vše, co ví kterýkoliv člověk z kterékoliv dimenze ve vašem stvoření, ať už jste v dimenzi 3, 5, 18, 25, nebo milión. Proto vzestup v lidské tělesné formě na Zemi, umožňuje naučit se všechny lekce ze všech dimenzí ve vašem stvoření, ve kterých existují lidé.

A co to vlastně znamená? To znamená, že nemusíte vzestupovat všemi dimenzemi, aby jste se mohli vrátit „domů“. Můžete si zvolit přímý vzestup do Zdroje Všeho, po dokončení vaši mise na Zemi. Někteří mohou pociťovat silnou touhu po návratu domů do Zdroje Všeho, tak jak to cítí Míla. Vybrala si návrat domů. Oa si to zvolil též, a tento výběr není omezen jen na mé aspekty, je možný pro všechny lidi, kteří si přejí dokončit vzestup při nynější životní zkušenosti.

Ve vašem stvoření existuje mýtus, že když vzestoupíte do další dimenze fyzické existence, opakujete pouze stejné vzory i tanec životem, které jste zdánlivě překonaly v nižší dimenzi. Tento mýtus způsobil, že duše zůstaly chyceny ve vašem stvoření po eóny času, protože zapomněly, že se mohou vrátit „domů“ odkud původně pocházejí, což je Zdroj Všeho. To je velkolepý mýtus sil temna, které si přejí udržet duše chycené, protože jsou pro ně bohatým zdrojem vědomostí a čchi, čímž udržují po věky tanec sil temna.

Soustavné obírání inkarnovaných duší o vědomosti a čchi posílilo síly temna natolik, že se staly nejsilnější silou ve vašem stvoření. Když si všichni, kdo jsou mými reprezentanty a ti, kteří si zvolili vzestup v lidské tělesné formě, zvolí navrácení veškerých vědomostí a energie, kterou kdy ve své historii dali temnu, přestane být temnota mocná. Když přestanou být síly temna mocné, Země bude moci vzestoupit a při svém vzestupu bude moci předat všem stvořením, zamořeným temnými silami znalosti, jak obrátit příliv sil temna. Tím se všechna stvoření budou moci probudit a vzestoupit a navrátit se opět k Jednotě, ale to musí Země nejprve uspět.

Existuje mnoho falešných proroků v této době v lidské historii. Síly temnot nejsou hloupé, předvídají tendenci změn na Zemi a v oblasti Velkého Centrálního Slunce již tisíce let, kdy byl zakotven nový božský plán na obnovu a vzestup Země. Ale vědomosti, které temné síly mají, nejsou jejich vlastní pravdou, ale spíše pravdou sil světla, čili sil draků. Lord a Lady Ráma, váš řídící Bůh a Bohyně, když stvořili vaše stvoření, rozdělili se na síly světla a temna. Světlo na sebe vzalo podobu draků a temné síly na sebe vzaly podobu hadů. Hadi se během doby naučili sbírat vědomosti a čchi draků a skrýt se v jejich podobě. Ale vždy objeví záměr duše, podle jejího chování. Je velkým potěšením Zdroje Všeho, podělit se s vámi o znalosti podstaty a chování hadů v lidské tělesné formě.

Hadi se chovají tak, aby brali čchi, kradli vědomosti, přebírali záznamy a vycucávali z draků všechnu životní sílu a pravdu. Každý drak v lidské tělesné formě je obklopen tisíci hady, kteří jsou též inkarnováni v lidské tělesné formě. Jakmile vzestupujete, začnete si uvědomovat ty, kteří jsou využíváni jako vozítko hadů, a kteří se snaží bránit vám ve vzestupu. Během doby se každý vzestupující, který tančí životem se silami temna, naučí brát si zpět ztracené vědomosti, uvolňovat karmu a ustanovit nové hranice k těmto temným silám, že temno přestane mít vliv na váš život a volbu vzestupu. Znovunabytím ztracených vědomostí, sil a čchi obnoví opět síly světla, čili draci, svoji sílu na Zemi a tím umožní vzestup Země..

Temno je vynalézavé a nemá soucit s ničím a nikým. Pro síly temna není nic svaté a pro manipulaci těch, kteří patří ke světlu, může být použit kdokoliv. Míla rychle přišla na to, že její syn, matka, otec i bývalý manžel, byli využíváni silami temna, aby bránili jejímu vzestupu. To jí naučilo separovat se od nich a radši se z žádným z nich nestýkat, dokud si její syn jednou nezvolí cestu vzestupu. Tato možnost tady je. Jeho vzestup a mladý věk, může ještě způsobit jejich opětovné sjednocení.

Toto je hodně těžká lekce. Kdyby Míla pokračovala se svojí rodinou, její vzestup by nenastal. Zvolila si vzestup před svojí rodinou. Je přirozeností draků milovat, a to bezpodmínečně. Jenže nepodmíněná láska neznamená, že člověk musí obětovat svojí pravdu a vzestup pro někoho jiného, ať už hraje ve vašem současném životě jakoukoliv roli. Proto ti, kteří mají dračí podstatu a ti, kteří jsou aspektem Zdroje Všeho mohou zjistit, že se od ostatních, kteří si v této době nezvolili vzestup, musí separovat a umožnit jim žít jejich život. Jejich tanec života, taktéž slouží k většímu pochopení a vyčištění karmy na Zemi, a umožňuje Zemi jako celku vzestup.

Nikdy nic v čase a prostoru není ztraceno. Všichni členové rodiny musí pochopit duchovní cestu vzestupu. Když už ne ve svém životě, tak díky vašemu. Otec Míly nedávno zemřel. Sjednotil se s ní a dospěl k pochopení toho, co ona sama pochopila během své cesty vzestupu. Zvolil si vzestoupit spolu s Mílou, jako její předek. A tak je to se všemi předky ve vašem genetickém stromu, ať už jsou s vámi spřízněni v současnosti, nebo v daleké minulosti. Každý z nich má příležitost se učit, růst a vyvíjet se díky vaší volbě vzestoupit.

Falešní proroci mají snahu ovládat své následovníky. Někdy může být ovládání velice jemné a nepostřehnutelné. Ale většinou je ovládání falešnými proroky vytvořeno přes korunní čakru. Korunní čakra falešného proroka, je jako veliká chobotnice z hadů, kteří se napojují na korunní čakru všech, které ovládá; podobně jako Medúza z řecké mytologie. Tito prorokové ovládají své následovníky tím, že je obírají o jejich pravdu. Pravdu nese korunní čakra, akašické a biologické záznamy jsou hlavně v oblasti 7. a 5. čakry. Tyto oblasti falešný prorok napadne, sebere záznamy, vědomosti a zablokuje vaše propojení s duší skrze korunní čakru. Často tito proroci doslovně vystrčí duši z těla a přeruší spojení, takže tělesná forma zůstane řízena prorokem. Jedním z příznaků takového útoku jsou bolesti hlavy anebo bolest v krku.

Z tohoto důvodu je tak důležité pro vzestupující bytosti uzemnění a zakotvení zdroje a Já Jsem přítomnosti. ( viz. články na našich www stránkách: „Podporování tělesné formy při vzestupu“ –  a „Meditace pro Syntézu“ kde je popsána nádherná meditace pro uzemnění a čistění energetického pole.) Když se po takové manipulaci uzemníte a obnovíte spojení se zdrojem, karmické příčiny takové manipulace mohou být plně uvolněny a vy můžete pokračovat ve vzestupu. Nyní je inkarnováno velmi mnoho lidí, kteří mají hadí duši a mají talent pro takové manipulace. Tyto manipulace jsou běžně k vidění doma, v práci, v obchodech, v průmyslu, a při všech možných příležitostech. Protože, moji drazí, hadi řídí váš svět. Čím více slávy nebo bohatství člověk má, tím větší had je v něm inkarnován. A tak tomu ve vaší realitě je již velmi dlouho.

Každá bytost k sobě přitahuje takové hady, kteří v průběhu věků u jeho předků brali informace, záznamy a čchi. Při každé příležitosti a setkání se silami temna, má každý příležitost přivolat zpět své záznamy, přivolat zpět své informace a čchi a tím je temno odzbrojeno. Jakmile budou všechny síly temna odzbrojeny, začne světlo opět vládnout na Zemi. Jakmile bude tohoto cíle dosaženo vzestupem lidí, vláda, bohatství a zdroje budou moci být rovnoměrně rozdělovány mezi všechny a světový mír, konec hladu a chudoby, konec otroctví a konec nemocí se opět stane živou realitou na Zemi, pro lidstvo i všechny přírodní říše.

Probuzení lidstva, přinese jemný a pozvolný vývojový cyklus na Zemi. Stále více draků, kteří velmi dávno přišli na Zemi a kteří byly hady připraveni o vládu je rekonstituováno. Někdy tito draci, byli kompletně roztříštěni odzbrojeni a obráni o veškeré vědomosti. Když si každý vzestupující člověk zvolí obnovit draka, který byl kdysi inkarnován v jeho rodokmenu a který byl roztříštěn a obrán, objeví se opět postupně draci, jako vládnoucí síla na Zemi a mezi lidmi.

Ten kdo se probouzí si musí uvědomit, že kompletně všechno ve vašem stvoření bylo obráceno vzhůru nohama a vnitřkem ven. To, co bylo temnotou bylo pokládáno za „světlo“ i když jím ve skutečnosti není. Pro Mílu bylo velkým šokem v začátcích jejího probouzení když zjistila, že ty bytosti, které jsou v metafyzickém světě nejvíce uctíváni, jsou vlastně hadi v dračím převleku! Důvodem tohoto zmatku je zkrátka to, že temno ukradlo informace světlu a to jim dovolilo předstírat, že jsou světlem i když jím ve skutečnosti nejsou. Jakmile jsou informace navráceny těm dračím duším, kterým původně náležely, pak nebudou mít hadi v dračím převleku dostatek informací, aby se mohli halit do dračího pláště a bude vidět, že jsou ve skutečnosti hady.

To nás přivádí k dalšímu bodu o falešných prorocích. Falešní proroci chtějí, aby byli považováni za mistry, skvělé a nejlepší, zatímco jejich následovníci jsou podřadnější. To je podstatou maškarády hadů, kteří předstírají, že jsou draky, i když hadi nejsou světlo, ani není jejich pravdou být nositelem světla. Nejblíže, jak se had může dostat ke konceptu světla, je koncept dokonalosti. Ale dokonalost není světlo, je to forma posuzování, která se zakládá na vlastní pravdě, která též není dokonalá. Ve světle není dokonalost, pouze pravda, a pravda je pravda. Pravda nemá potřebu s něčím se porovnávat, neboť prostě je! Pravda není ani lepší ani horší a dovoluje všem jejich pravdu a ctí je jako rovnocenné.

Falešní proroci často chtějí, aby jejich následovníci věřili, že oni mají „tu pravou a jedinou pravdu“ a že „všechno ví“. Někdy tito prorokové vyjadřují své vědomosti tímto způsobem, pomocí svých myšlenek a jiní předávají informace, jako komunikační kanály entit, které se vydávají za „boha/bohyni“, který všechno ví. Žádná bytost světla, žádný drak, nebude nikdy prohlašovat, že všechno ví, ani se nebudou prohlašovat za Jediného Boha. Draci jasně ví, že existuje pouze pravda, a každý drak je ve svém jádru nositelem jedinečné pravdy, a že všechny pravdy jsou důležité. Neexistuje pouze jediná pravda, ale je mnoho pravd, které ve spojení vytvářejí konsensus reality, nazvaný Země. Není Jediný Bůh, pouze mnoho bohů/bohyň, kteří společně emanovali ze stejného zdroje k tanci životem, učení a evoluci. Je faktem, že pravda a Bůh/Bohyně leží uvnitř, a každý vzestupující objeví tuto svoji pravdu a bude jí blíže, čím více se přiblíží ve svých iniciacích k plnému vědomí ve svém osobním vývoji. Nikdo vnější nemůže vědět, jaká je vaše pravda, ani nemůže být pravda, nebo Bůh/Bohyně nikdy nalezeny mimo vás, nebo v něčem jiném.

Někdy falešní proroci zakrývají své učení, aby to vypadalo, že jsou svojí podstatou draci i když nejsou. Jedním z testů každého učitele je, podívat se, zdali se stali mistry své pravdy aktem vzestupu. Nebo jestli jen pravdu vyjadřují a nestali se ve svém životě mistry ničeho. Mistrovství je mistrovství. Aby jste se stali vaší pravdou, musíte se stát mistry svého vlastního vývoje, svého vlastního vzestupu. Vzestup může být zahalen, aby vypadal jako že probíhá, i když se ve skutečnosti neděje a stanovené pole může, nebo nemusí být dostatečné pro rozeznání, zda-li se falešný prorok stává mistrem či nikoliv. Ovšem mistrovství je jasně vidět z jejich chování.

Je z jejich učení cítit nadřazenost, nebo je cítit kolem nich, když jste v jejich blízkosti? Tak to je vážení znamení ne-mistrovství. Ti, kteří se stali mistry, obsáhli svoji vlastní pravdu a ctí všechny ostatní a nepředstírají, že jejich pravda, nebo oni sami jsou nějak v převaze. Ve stavu ocenění je vaše pole obklopeno, ale není pronikáno. Při nadřazenosti ten, který předstírá že je v převaze, proniká polem těch, kteří jsou méněcenní, aby je obral o vědomosti. Ti, kteří oceňují, nevnikají do pole někoho jiného, ale spíše je obejmou celé v jeho stávající úrovni vývoje. To je ocenění, ocenění pravdy druhého, které se jeví jako obětí pole toho druhého bez ublížení.

Obklopuje vašeho učitele něco jiného, než čistá esence, když se podíváte do jeho očí? Dračí duše vám ukáže svoji tvář i esenci, když se zahledíte do očí lidského ztělesnění takového draka. Při takovém cvičení se dva draci spojí v extatickém tanci energií, který budou oba cítit pří zírání z očí do očí. Když se jim díváte do očí, obklopuje jejich tělesnou formu světlo na vzdálenost mnoha metrů? Při tomto hodnocení buďte opatrní, protože to též může být závoj. Udržujte záměr zvednout všechny závoje a roušky a podívejte se znovu.

Jsou v učení vašeho učitele přítomny emoce? Pravda je v emocích a v intuitivních tělech. Vlastní mistrovství získané vzestupem, sebou přináší rekonstrukci všech čtyřech jemných těl: mentálního, emocionálního, intuitivního a tvořivého. Mnozí učitelé mají talent na proslovy, ale ne na emoce, což je znakem, že nejsou mistry své vlastní pravdy. Přítomnost obojího, schopnosti vyjadřovat se a současně cítit, je znakem mistrovství!

Máte v přítomnosti svého učitele blouznivý pocit radosti? Jeden ze způsobů ovládání, který ovládají mnozí guruové, je zavedení skupiny lidí v jejich přítomnosti do vysněné reality. V takové blouznivé realitě se můžete „cítit dobře“ v daném momentě, ale jak se cítíte potom? Bolí vás hlava? Pak byla vaše korunní čakra znásilněna a byli jste svlečeni z vaší pravdy. Vytvořte záměr na navrácení vaší pravdy, moji drazí. Nebo vás bolí v krku? Potom byl proveden útok na vaše akašické záznamy. Stejným způsobem vytvořte záměr na navrácení vašich záznamů. A potom zvažte, jestli ještě máte, nebo nemáte zájem, vystavit se znovu takovým kompromitujícím podmínkám, které ohrožují váš pokračující vzestup.

Svolávání skupin ve vašem současném paradigmatu zraňování je obtížné. Většinou je při takovém shromáždění, moji drazí, více odebráno, než případně můžete obdržet, dokonce i při takzvaných metafyzicky orientovaných shromážděních, které nabízejí někteří dělníci světla! Míla a Oa dlouhou dobu vytvářeli podmínky, které by při shromáždění skupiny lidí nebyly zraňující a které by sloužily globálnímu účelu, a vždy bylo velmi obtížné tyto podmínky vytvořit. Minulý rok Míla a Oa málem zemřeli, kvůli zhoubnému toku energií, který se objevil na jejich shromáždění! Letos jsou o to chytřejší a vynalezli vytvoření hranic, které napomáhají jejich záměru. A můžeme říci, že si to vyžádalo hodně přemýšlení, osobní transcendence a podpory od ostatních říší, aby bylo vytvořeno takové bezpečné prostředí pro setkání.

Mnozí podobně jako Míla a Oa začínají učit, a při tom budou zvládat svůj vzestup. Bude vidět, jak se mění jejich vlastní život, aby podporoval paradigma jednoty, a jejich pokora, čest a láska budou vyzařovat za všech okolností. Taková je nátura draků a další draci se vynořují po světě jako učitelé, ale musíte si vždy sami pro sebe rozhodnout, zda-li ten který učitel, je opravdovým nositelem světla.

Podvody a lži jsou na vaší rovině reality veliké. Mnoho podvodů se točí kolem myšlenkových forem péče o druhého a závislosti. Temno nechápe lásku, mí drazí. Temno vyjadřuje lásku tím, že pečuje o druhého, že druhého postrkuje k jeho cíli a dělá věci za něj. Závislost se tak blíží lásce, jak ji temno dovede pochopit. Draci nikoho nenosí. Draci předpokládají, že si každý ponese svoji vlastní tíhu světa a stane se mistrem svého vlastního plavidla. Proto znakem lásky hada v dračím hávu, je závislá láska v některé formě.

Závislá láska vůbec není láskou. Závislá láska je založena na lichvě a vlastnictví. Ten druhý se stává majetkem, který se používá, nebo se ho zbavíte, když už je nepoužitelný. Toto je jediná láska, které temno rozumí. Když Míla odmítla, aby ji temnota vlastnila a využívala, obrátili se k ní zády. Mnoho z vás bude asi překvapeno, že spirituální hierarchie a nanebevzetí mistři Země se k Míle obrátili zády při její volbě vzestoupit, když odmítla, aby ji řídili. To je podstata závislé lásky a lichvy.

Je velmi zajímavá Mílina zkušenost s Luciferem, o kterém se všeobecně předpokládá že patří k temným silám, a který se ukázal být podstatně loajálnější, než všichni ostatní ze spirituální hierarchie při jejím vzestupu. Lucifer se snažil pomáhat a podporovat ji na vzestupu a byl ochoten stát se sám lepším jako duše. Lucifer na Mílinu radu inkarnoval do mnoha lidských tělesných forem, ve kterých bude vzestupovat, aby dokončil svůj karmický tanec života s lidmi. To je znakem dračí duše, vážení, volba vzestoupit, volba vyvíjet se, volba změnit se. Mnoho z vás bude asi zajímat, že nikdo ze současné spirituální hierarchie třetí dimenze nevzestupuje. Tyto duše nemají zájem o dosažení vlastního mistrovství, mí drazí. Tyto duše, proto musí být svoji podstatou hadi.

Neposuzujte hady, mí drazí. Hadi mají svoji roli, ale role hadů v tomto stvoření byla zmatena. Kdysi dávno byli hadi pozvednuti k spoluúčasti na tanci inkarnačních cyklů. Hadi nikdy nebyli určeni k tomu, aby inkarnovali. Byly vytvořeni proto, aby udržovali „prostor mezi“ stvořeními. Prostor mezi stvořeními zahrnuje hustotu vaší tělesné formy. Mezi jednotlivými světelnými liniemi vašeho éterického těla, jsou oblasti temna nebo hustoty, které vám dovolují zažít život ve třetí dimenzi. V těchto temných kapsách, jsou maličcí hadi a ti dělají to, k čemu byli hadi určeni, což je udržování meziprostorů.

Takže odkud se všichni ti hadi, kteří tančí životem v lidských inkarnacích, vzali? Jak vaše Velké Centrální Slunce sestupovalo a sestupovalo ve vibracích, vytvořily se trhliny mezi dimenzemi a stvořeními, a těmito trhlinami hadi sestoupili. Ve zmatcích, které obklopují vibrační pády, začali hadi inkarnovat do tělesné formy. Během času, a jak budou vzestupovat všechny druhy včetně lidí, a při vzestupu Země, se hadi vrátí ke své původní funkci, což je udržování meziprostoru. Během času budou všechny informace sebrané hady, kteří se převlékli za draky, navráceny a znovu zrekonstruovány, a Země se stane majákem světla a vývoje pro všechny.

Lidskou přirozeností je posuzovat, hodnotit věci jako dobré a špatné, dobré a zlé. Nic v rámci celého Zdroje Všeho není ani správné, ani špatné, ani dobré ani zlé. Všechny aspekty jakéhokoliv stvoření slouží specifickému účelu, který souvisí s prvotním plánem, který obdržely všechny duše, které si vybraly zatančit si společně jako JEDEN. Vaše stvoření zabloudilo do zkušenosti, ve které byl původně přijatý plán pomíchán, kde hadi a draci byli zmateni, kterou roli tady mají vlastně hrát. Jakmile bude plán opraven, všichni pochopí svůj účel a pravdu, a pak budou všichni podporovat vývoj vašeho stvoření.

Hadi udržující hustotu, zastupují při vzestupu velmi důležitou roli, mí drazí. Každá fáze vzestupu způsobuje, že forma vibruje v určité frekvenci. Tato frekvence je udržována právě hady, kteří udržují hustotu formy. Kdyby všichni hadi byli naráz odstraněni, forma by shořela a přestala existovat, což je známé jako spontánní shoření. Jakmile zvýšíte své vibrace, další nejhustší vrstva hadů je transmutovaná a vrátí se „domů“, do zdroje svého původu. Když draci inkarnují a vzestupují tělesnou formu, hadi udržují meziprostory a navrací se domů přeměněni procesem vzestupu. Proto hadi slouží vzestupu, mí drazí.

Hadí duše ve vašich šéfech, dětech, potomcích, přátelích, nebo rodině, jsou prostě ztracení a zmatení. Ve svém zmatení na sebe vzali roli, kdy vědí jak a co dělat. Protože hadi sami neví, jak se vyvíjet, moji drazí, umí jen udržovat meziprostor. Jakmile se stanete probuzeným, můžete umožnit všem hadím duším, aby se vrátili do dimenzí, ze kterých pocházejí a převzali svoji pravou roli, což je udržování hustoty. Pak budou moci všechny dimenze vzestoupit a vše se bude moci vrátit opět do Jediného, ať už patří duše k dračí, nebo k hadí formě..

Návrat Krista na Zemi znamená návrat dračích duší, které byly původně přítomny na Zemi, kvůli její evoluci. Tyto duše budou vzkříšeny a obnoveny v mnoha chrámech léčení, které jsou nyní vybudovány pro všechny vědomé vzestupující bytosti. Tyto chrámy mají za úkol mnoho funkcí o kterých budeme psát příště. Ale jednou z funkcí je obnovení všech dračích duší, které byly v průběhu věků na Zemi roztříštěny, nebo ztraceny, aby mohly převzít svoji původní roli pomoci vzestupu Země. Mnoho z těchto draků, bude mít i lidskou podobu a budou vzestupovat svoje ztělesnění. Každá lidská tělesná forma, která si zvolí vzestup, automaticky obdrží dračí duši, mí drazí. Protože pouze draci mohou takový úkol splnit.

Lidstvo nelze vinit za manipulace hadích duší, které se v průběhu doby existence lidského druhu na Zemi vyskytly. Lidstvo zapadlo do kolotoče a bylo podvedeno hady z tak vysokých dimenzí, že není pochyb, že by lidé bývali mohli rozeznat, že se jedná o hady. Hadi z dimenzí 36 000 nebo 100 000 a výše, se jeví jako světlo v porovnáním s hustotou třetí dimenze. Hadi ztracení z vysokých dimenzí byli velmi zmatení, když navázali kontakt s vašimi lidskými předky. Když bylo dovoleno těmto hadům inkarnovat se do lidské tělesné formy, bylo tím celé lidstvo uvedeno do podobného zmatku. Protože hadi nevědí, co jako inkarnovaní mají dělat, byli určeni k tomu, aby udržovali meziprostor.

Hadi, kteří udržují meziprostor vědí, jak se dělit a separovat. Není to přesně to, co se děje při prodávání a rozdělování informací a vědomostí, mí drazí? To je přesně to, k čemu byli hadi určeni! Při inkarnování do lidské tělesné formy, začali rozdělovat a dělit genetické informace, které byly v této formě uloženy a to bylo příčinou pádu za pádem ve vědomí. Hadi nejsou špatní, jenom prostě nepatří k inkarnačním energetickým silám v žádné podobě, ani lidské.

Vaše práce jako vzestupující lidské bytosti, je ukončit tento zmatek. Ve vašem vlastním energetickém poli i ve vyjádření života, musíte dosáhnout odstranění všech hadů ve vašem tanci životem na Zemi, aby mohli být přeprogramováni na činnosti, které pro ně byly původně určeny a transportovat je, do jejich původní dimenze. Jakmile odejdou zmatení hadi, informace přestanou být děleny a oddělovány a mohou být obnoveny do ztracené podoby. Když budou obnoveny informace, Země může pracovat na svém vzestupu zvyšováním vibrací a stát se hvězdou. Neexistuje jiná cesta jak vzestoupit Zemi, mí drazí, a vy, jako aspekty Zdroje Všeho a vzestupující lidé, jste se s tímto záměrem ztotožnili.

 

Ukončíme tuto informaci speciálním požehnáním Lemurianských předků, se kterými jsou všichni lidé spřízněni:

 

Om noni nanu manu nom. No anu nati nasu alo aka e.

 

„Z Jednoho jsme vyšli a k Jednomu se opět navrátíme. V srdci všeho stvoření leží klíče k pravdě. Otevřete své srdce, klíče se objeví a každý se opět vrátí „domů“.“

 

Do našeho příštího spojení,

Namaste

Zdroj Všeho

 

 

 

 

Posolstvá od delfínov a veľrýb

 

Strážcovia holografických záznamov

 

Kráľovstvá delfínov a veľrýb cez Karen Danrich „Mila“

2. júna 2001

 

 

My, príslušníci druhu delfínov a veľrýb, zdravíme vás naši ľudskí bratia a sestry, ktorí ste tiež členmi druhu s úplným vedomím. Uplynula už veľmi dlhá doba odvtedy, ako sme mohli komunikovať prostredníctvom dostatočne čistého kanála a priniesť naše posolstvá. A preto ďakujeme Mile za jej ochotu byť naším kanálom. Tento článok je prvý zo série asi 18 článkov, ktoré sa objavia v budúcom, alebo ďalšom roku, aby oslovili vzostupujúcich ľudských majstrov. Naším najväčším želaním je, aby sa viac našich ľudských príbuzných rozhodlo vzostúpiť a podporiť tak vzostup Zeme.

Kanál činí veľa vecí, keďže náš jazyk nielenže nie je anglický, ale ani ľudský. Reč delfínov a veľrýb je predovšetkým zvukovo orientovaná. Mnohí vaši vedci zaznamenali naše zvuky v snahe študovať ich a porozumieť im. Avšak bez pochopenia obrazov v pozadí týchto zvukov nemôže snáď žiadny človek pochopiť, čo si my medzi sebou rozprávame, ani podstatu nášho rozprávania. Mila porozumela delfínom a veľrybám a teraz pôsobí ako prekladateľka našich správ určených ľudstvu.

Prečo nám porozumela Mila keď nám nerozumejú iní v ľudskom tele? Spoznala voľnosť v našom jazyku a už dávno vytvorila systém prekladu, ktorý jej umožnil tlmočiť nášmu druhu jej lekcie, skúsenosti a karmické odhalenia počas jej vzostupu a takisto nám umožnil podeliť sa s ňou o naše skúsenosti. Členovia kráľovstiev delfínov a veľrýb, ktorí vás dnes oslovujú sa podobajú Mile – sú to tvorcovia mapy (plánu) vzostupu, ale skôr pre náš druh, ako pre ľudskú formu.
Zdieľanie údajov a genetických informácií, sa stalo najdôležitejším, pre úspešný vzostup všetkých druhov na Zemi, ktoré sa rozhodli vzostúpiť. Práve z tohoto dôvodu bol vyvinutý Svetelný jazyk a ten je teraz spoločným jazykom, ktorý sa šíri medzi všetkými druhmi na Zemi a spája jazyk nášho Veľkého centrálneho slnka a Zdroj všetkého, ktorý spočíva mimo času, priestoru a formy. Ako takí, všetci začínajú chápať nepríjemnú situáciu Zeme pri vzostupe všetkých druhov, ktoré sa na nej nachádzajú. (Viac informácií o Svetelnom jazyku nájdete na našej www stránke.)

Svetelný jazyk, je most medzi rozdelením a jednotou. V rámci Veľkého centrálneho slnka sa všetko nachádza v určitej fáze vývoja ešte ďalej, ako je známa jednota a je ňou život v JEDNOM. Preto existuje ďalší jazyk vychádzajúci z JEDNÉHO, ktorý teraz prijímajú všetky druhy, ktoré počas ich osobného vývoja dosiahli úplné vedomie, alebo stelesnili 36 000 reťazcov DNA. Medzi delfínmi a veľrybami je na celej zemeguli vyše 900 stelesnení na tejto úrovni vývoja. Existuje len hŕstka ľudí, ktorí zvládli túto úroveň vývoja. Našou túžbou je prostredníctvom tejto komunikácie podnietiť viacerých ľudí, aby začali svoju cestu „domov“.
V každom kráľovstve, t.j. v rastlinnom, živočíšnom a minerálnom kráľovstve a v každom druhu v nich, sú predstavitelia, ktorí rýchlo smerujú k úplnému vedomiu. Aj títo sú tvorcami mapy. Tvorcovia mapy žijú v blízkosti čakrových oblastí planéty a neustály pohyb energie v nich pomáha týmto príslušníkom každého druhu, vytesať mapu pre ostatných členov druhu, aby ich mohli nasledovať. Mila si je dobre vedomá, že v zemi, kde žije (Havaj-Nei) je veľa vtákov, zvierat, rýb, rastlín a stromov, ktoré nadobúdajú úplné vedomie. Mila má takisto kolekciu nerastov, ktoré jej pomáhajú pri vzostupe a ktoré tiež spolu s ňou prechádzajú k úplnému vedomiu. Mapy sú teda vyrezávané tak, aby mohol vzostúpiť každý druh na Zemi a na nič sa napokon nezabudlo.

Práve tvorcovia mapy, často nesú plnú ťarchu uvoľňovania karmy za isté myšlienkové formy, ktoré nevychádzajú z jednoty v celom ich druhu. Z toho dôvodu je cesta tvorcu mapy často taká ťažká, zamotaná a namáhavá. Je často plná príchodov a odchodov iných členov jeho druhu, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu vytesávať mapu. Práve keď sme boli svedkami Milinej požiadavky uvoľniť z jej organizácie tých, ktorí nemohli vytesávať mapu pre ľudí, museli sme prepustiť tých z nášho druhu, ktorí nemohli tesať mapu pre delfínov, alebo veľryby. Títo členovia môžu vzostúpiť, ale chápu dôležitosť práce tvorcov mapy, pretože bez tvorcu mapy sa neudeje vzostup v období vzostupu daného druhu. Preto takíto členovia našich skupín ustúpili vo väčšom pochopení potreby vytesávania mapy, čo si to vyžaduje a ako slúži väčšiemu dobru celého nášho druhu.

 

 

Podstata našej reality

Naše skupiny tvorcov mapy obsahujú ostatné delfíny a veľryby s nižšími vibráciami a nižším stupňom zasvätenia. Rovnako ako organizácia, ktorú riadi Mila, každý pár delfínov alebo veľrýb s úplným vedomím, ktorým je niekedy samec a samica, niekedy dve samice alebo dva samce, udržuje väčší zväzok energie než 30 iných. Každá skupina sa rozhoduje vzostúpiť spolu v skupinových zasväteniach. Skupinové zasvätenia v rámci skúsenosti delfínov a veľrýb umožňujú vytesávať cestu v skupinových vzťahoch od rozdelenia po jednotu.

Tí, ktorí sú zapojení do Milinej organizácie sa stretávajú s mnohými ťažkosťami – s viacerými ťažkosťami než delfíny a veľryby v ich skupinových zasväteniach. Snáď to vyjadřuje, ako ďaleko sa ľudstvo vzdialilo od jednoty. Snáď to vyjadruje aj rozdiel v štýle nášho života, lebo bez rúk nám zostáva len veľmi jednoduchý život, ktorý sa vinie okolo narodenia, smrti, jedenia, párenia a tanca vzťahov, vychádzajúcich zo vzájomnej lásky. Akokoľvek jednoducho môžu pôsobiť naše životy po fyzickej stránke, je medzi nami neustále telepatické spojenie a verbálna komunikácia zvukmi, ktoré nám umožňujú vzájomne sa chápať a vedome prežívať čas nášho spánku. Delfíny a veľryby sú vedomými spáčmi a svoje vzťahy prežívame na fyzickej aj nefyzickej úrovni, vďaka čomu neprežívame rozdelenie medzi telom a dušou. S veľkým smútkom sme pochopili rozdelenie a hrozný strach zo smrti, ktorý sa v ňom skrýva a ktoré pozná ľudstvo. My sa smrti nebojíme, pretože smrť chápeme ako prostý fyzický jav a že duch prejavujúci sa v danej inkarnácii sa často narodí v kŕdli, skrze presne vybraných rodičov z rovnakej skupiny.

Pracujeme ruka v ruke so všetkými ostatnými kráľovstvami oceánu. Podporujeme tieto kráľovstvá v ich rozhodnutí vzostúpiť. Za to nám tieto kráľovstvá poskytujú výživu potrebnú na vzostup, čo často znamená konzumáciu primeranej časti kráľovstva tuniakov, alebo lososov. Ctíme si tuniaky aj lososy a hody sú kontaktom a radosťou pre všetky zúčastnené strany. Len v uplynulom storočí, keď ľudstvo začalo loviť tuniaky a lososy, sa natoľko vyčerpali zdroje našej potravy, že sa naše skupiny zmenšili celkovo o jednu tretinu. Je to preto, že ľudstvo si nectí kráľovstvá tuniakov a veľrýb, a ani im nevracia čchi.
Keď sa stýkame s tuniakmi a lososmi, dochádza ku spoločnému tancu energií. Tanec energií spôsobuje, že sa tuniaky a lososy reprodukujú v dostatočnom množstve, aby obnovili svoje kŕdle. Tým, že sa to deje, majú všetci dostatok.

Keď človek začal loviť tuniaky a lososy, nedochádzalo za to k poskytovaniu čchi, čo spôsobilo postupné zmenšovanie kŕdľov tuniakov a lososov. Z nedostatku nevyhnutného zdroja obživy sa následne naše skupiny rozhodli, nedovoliť našim samiciam rozmnožovať sa každý rok. Takto sa časom znížil počet delfínov a veľrýb na celej Zemi o 33 percent.

Teraz to meníme. Zisťujeme, že Zem si žiada našu prítomnosť vo väčších množstvách, aby sme podporili jej vzostup. Ako odpoveď na našu ťažkú situáciu, Mila a jej milý Oa začali žehnať ryby na Havaji zakaždým, keď jedli tuniaky, alebo lososy v sushi. Postupne bola v priebehu jedného roka uvoľnená karma medzi ľudstvom a kráľovstvom rýb. Mila a Oa naďalej poskytujú čchi všetkým kráľovstvám rýb, ktorými sa živí náš druh, čo umožňuje, že máme dostatok výživy. Následkom toho ryby kladú viac ikier a majú viac potomkov, čo je nutné kvôli rozrastaniu našej populácie. Možno sa i vy rozhodnete začať žehnať nielen ryby, ktoré konzumujete, ale tiež všetky zdroje potravín. Takto budete žehnať všetkým kráľovstvám a zaistíte, že všetky kráľovstvá poskytnú všetkým ostatným kráľovstvám dostatok zdrojov potravy na to, aby mohli vzostúpiť.

Vzostup si vyžaduje určité zložky výživy. My sme v našej strave pridali k rybám malé množstvá chalúh. Našej meniacej sa stavbe kostí, to dodáva isté minerály. V pravý čas a s rozvojom plne vedomej formy (tela) nebude potrebná konzumácia jedla. Takýto posun si vyžaduje telo, ktoré môže vytvárať všetky živiny potrebné na pokračovanie vzostupu a čistiť všetky odpady v recyklačnom systéme, v ktorom sa nič nevyhadzuje. My, tvorcovia mapy druhu veľrýb a delfínov sa usilujeme o tento typ fyzického tela z ďalšej fázy vzostupu. Z Mily a Ou sa prednedávnom stali vegetariáni, pretože pochopili, že zabitie ľubovoľného zvieraťa vytvára v tele hormón smrti. Keď sa hormón smrti dostane do tela, spôsobí zvýšenie hladiny hormónu smrti v tele, čo má za následok odumieranie buniek a nie ich regeneráciu. Po dosiahnutí úplného vedomia to neslúži vzestupu, ani telu vzostupujúceho, keďže telo s úplným vedomím prestáva vytvárať hormón smrti. Ale dovtedy potreba proteínov nutných pri vzestupe, vyváži malé množstvo hormónu smrti konzumovaného s mŕtvym mäsom. Aj my dospievame k takémuto pochopeniu.

Nato príroda a konkrétne kráľovstvá tuniakov a lososov, vytvorila formu tuniakov a lososov, ktorí zvládli úplné vedomie a už neprodukujú hormón smrti. Pre tých z nás, ktorí majú úplné vedomie, je to jediná forma tuniakov a lososov, ktorú môžeme konzumovať, pretože pridávanie hormónu smrti do nášho tela, by spôsobilo skĺznutie späť v zasväteniach. Takéto tuniaky a lososy sú ďaleko na šírom mori a nie v blízkosti kontinentov a dokonca ani pri ostrovoch. To zaručuje, že takéto tuniaky a lososy nebudú konzumovať ľudia, ktorí to nepotrebujú, vzhľadom na ich úroveň vývoja. Lososy sa tiež učia reprodukovať v plytčinách oceánov.
Informujeme o tom, pretože príroda bude spolupracovať s každým druhom s úplným vedomím tak, aby mu poskytla výživu nutnú pre vzostup. Mila a Oa vedia, že nastane čas, keď ich práca prestane byť podriadená hektickému programu zloženého z cestovania, vyučovania a organizovania kolektívnych akcií a nastúpi obdobie budovania spoločenstva, v ktorom sa bude testovať a následne rozširovať medzi ostatných ľudí, vedomé poľnohospodárstvo. Predpokladáme, že nastane doba keď ľudstvo celkom upustí od súčasných metód poľnohospodárstva a osvojí si nové formy vzťahov ku všetkým kráľovstvám, vrátane tých, ktoré konzumuje, aby si zachovalo telesné zdravie a pohodu.

Pravdou je, že jedného dňa v nie príliš vzdialenej budúcnosti, prežijú iba tie rastliny a zvieratá, ktoré sú ctené, pretože príroda postupne vyčerpáva všetku životnú silu zo všetkých druhov chovaných nevedomým spôsobom, ktorým sa riadi poľnohospodárstvo ľudí. Časom bude vaša úroda chorá a poľnohospodárske zvieratá zomrú. To prinúti ľudstvo zaujať nový vzťah ku všetkým iným druhom, pretože inak nebude mať čo jesť a zomrie od hladu.

Ľudia môžu teraz začať meniť spôsob, ktorým sa chovajú k iným kráľovstvám. Snáď vysadíte záhradu a budete si ctiť všetky rostliny, ktoré v nej vyrastú. Možno budete chovať kurčatá, jesť ich vajcia a žehnať im za to, že s vami zdielajú tanec života. Ak to budete robiť, objavíte rastliny, ktoré chutia lepšie než čokoľvek z regálov v obchode a vajcia, ktoré sú také chutné, že by ste nechceli iné. Mila na to prichádza na Havaji, kde sú vajcia znášané voľne na dvoroch a záhradách vzostupujúcich Havajanov a ktoré sú mimoriadne výživné. Vajcia poskytujú špecifickú zložku výživy dôležitú pre vzostup, látku ktorá spôsobuje rast a regeneráciu. Pretože vajcia, podobne ako plody rastlín a stromov, sa jedia v dobe ich rastu.

My, delfíny a veľryby, získavame úžitok z vajec konzumáciou tehotných tuniakov, alebo lososov. Aj to je dôležité pre náš vzostup. Tuniaky a lososy preto poskytujú oveľa viac tehotných samíc z ich kŕdľov. Toto je zasa príklad toho, ako bude príroda ochotne spolupracovať so všetkými vedomými vzostupujúcimi druhmi tak, že im poskytne všetko potrebné pre pokračovanie ich vzostupu. Hovorí to o jednote všetkých druhov, ktoré vedia, že ak umožnia vzostúpiť svojim bratom a sestrám s úplným vedomím, zaistí sa vzostup celku.

 

 

Strážcovia holografických záznamov

Delfíny a veľryby sú strážcami holografických záznamov Zeme. To znamená, že náš druh drží záznamy všetkých skúseností na Zemi od počiatku nášho tanca vo vašich oceánoch. Službou tejto úlohe sme zvládli ťažkú lekciu, lebo zachovávaním záznamov pre ľudský druh a keď ľudský druh stratil schopnosť rozumieť nám a rozprávať sa s nami, ľudstvo stratilo svoju vlastnú históriu. Nikdy viac už nebudeme udržiavať záznamy akéhokoľvek iného druhu. Toto je tiež dôvod prečo si ľudstvo nepamätá na svoju starobylú minulosť, keďže všetky záznamy boli uložené v delfínoch a veľrybách.

Vrátili sme všetky záznamy ľudskému druhu. Tieto záznamy sa teraz udržiavajú v chrámoch osadených siedmimi kmeňmi vzostupujúcich ľudí z celého sveta. Tento prenos umožnilo množstvo práce Mily a duševnej skupiny Riza, pretože sme nemohli niesť bolesť v týchto záznamoch a vzostúpiť. Lebo vidíte, ľudstvo upadlo do takej veľkej bolesti, ale necítilo ju. Nedokázali ste cítiť svoju vlastnú bolesť, pretože my sme udržiavali všetky záznamy potrebné na to aby ste pochopili bolesť v ktorej sa nachádzate. Náš druh to už nikdy viac neurobí.
Bez pochopenia svojej vlastnej bolesti ľudský druh pokračuje vo vzájomnom spôsobovaní bolesti v podobe násilia a vojen. V posledných storočiach ste začali spôsobovať bolesť nášmu druhu tým, že nás lovíte. Teraz neprotestujeme proti konzumácii našich tiel, ak sa tak deje v úcte a vo väčšom pochopení účelu, ktorému slúži takáto spotreba. Existujú indiánske kmene, ktoré jedia mäso z našich tiel v úcte. Toto bol aj prostriedok prostredníctvom ktorého sme mohli preniesť ľudské záznamy späť na ľudský druh a preto vznikol obojstranný súhlas.

Je zaujímavé, že zástancovia v ľudských telách protestovali proti túžbe jedného indiánskeho kmeňa jesť veľrybu, keď im ich vlastné vedenie povedalo, že je to nevyhnutné. Takéto vedenie prišlo od nášho druhu za účelom pomôcť pri prenose našich záznamov späť k ľudstvu. Našťastie vláda dovolila lov ako súčasť kmeňových tradícií a záznamy boli týmto spôsobom prenesené tak ako sme sa dohodli. Prosíme ochrancov nášho druhu aby pochopili prečo to bolo nutné a prestali tieto veci odsudzovať. Prosíme vás aj aby ste si vážili svojich červených bratov a sestry za to, že začuli naše volanie a reagovali naň.

Žiadame našich ľudských bratov a sestry aby si vzali späť svoje starodávne záznamy. Len keď pochopíte svoju vlastnú ľudskú históriu a plne jej odpustíte, budete môcť vzostúpiť. Takéto záznamy už neuchovávame my, ale iní ľudia, ktorí vzostupujú. Tieto záznamy budú poskytnuté na požiadanie, počas ciest v spánku, zástupcami v ľudských telách, ktorí spravujú tieto veci. Na týchto zástupcov dohliada duševná skupina Riza.

 

 

Zmena migrácie a vzťahov

Mnohé z našich migračných ciest sa menia. Do určitej miery je táto zmena dôsledkom toxického odpadu v blízkosti pobrežia, na ktorom žije ľudstvo. Takéto oceány sú príliš toxické na to aby mohli podporovať naše vzostupujúce telá a tak nachádzame nové a nezvyčajné miesta na pôrod a nezvyčajné migračné cesty. Aj toto je nevyhnutné a dúfame, že ľudský druh bude lepšie chápať čo vykonal a začne to v pravý čas naprávať.

Vyskytlo sa veľa ľudí, ktorí sa chceli s nami dostať do dôverného kontaktu. Ovšem že sme to dovolili a budeme v tom pokračovať kvôli podpore prebudenia ľudského druhu. Avšak žiadame našich ľudských druhov aby rešpektovali naše hranice. Objavili sa správy o útokoch niektorých príslušníkov nášho druhu. V skutku, ak prestúpite naše hranice alebo sa príliš priblížite k našim mladým, zabránime vám v interakcii. Naša mládež vzostupuje. Často sa rodia s oveľa vyššími frekvenciami než má skupina do ktorej patria. Malé a mladé telo sa učí ukotvovať dušu a pole, ktoré je veľmi veľké a vzostupuje. Interakcia s hustotou ľudskej energie trhá takéto krehké pole, čo niekedy spôsobí, že naši mladí ochorejú alebo zomrú. Preto ich mimoriadne chránime, keďže naši mladí podporujú Matku Zem v jej rozhodnutí vzostúpiť a preto sú veľmi dôležití pre celú Zem a pokračujúci vývoj nášho druhu.

 

 

História delfínov a veľrýb na Zemi

Ľudstvo nielenže stratilo svoju vlastnú históriu, ale nerozumie ani našej. Radi by sme venovali chvíľu vysvetleniu ako a prečo sme sa objavili na Zemi, aby ľudstvo lepšie pochopilo náš tanec. Kedysi veľmi dávno neboli na Zemi žiadne oceány. Oceány viseli vo forme ľadu vysoko v atmosfére a tvorili ochranný štít pred trvalým kozmickým žiarením pre suchozemské cicavce a ľudí. Ľadové štíty boli darom ľudí zo Síria, ktorí venovali čas a zdroje, prostredníctvom vedeckej pomoci, na to aby vliali do atmosféry Zeme dostatočné množstvo slanej vody a vytvorili štít. K tomuto došlo dávno pred osadením ľudstva na Zem pred zhruba 330 000 rokmi.

Tým, že Sírius pridal Zemi ľadové štíty, ovplyvnil teplotu na Zemi. Podobne ako v teráriu, z nerovnomerného rozdelenia teploty na Zemi, keď na póloch bola zima a na rovníku horúco, sa stalo 72 stupňov na celej Zemi. Tieto podmienky vytvárali na celej Zemi tropické prostredie, v ktorom mohli prosperovať všetky druhy rastlín, živočíchov a minerálov. Časom narástli svieže lesy okolo jazier, potokov, riek a horských vodopádov. Niektoré rieky a jazerá boli veľké ako malé oceány a boli pre náš druh miestom v ktorom sme na Zemi mohli žiť, rozmnožovať sa a vyvíjať.

Tieto jazerá a potoky boli sladkovodné. Oba naše druhy, to znamená delfíny a veľryby, boli na zemi prítomné vyše štyroch miliónov rokov, ale ako sladkovodné tvory. Preto sme boli svedkami dlhej histórie problémov na Zemi a uchovávame o tom všetky záznamy. Podobne ako je tomu dnes, pred vytvorení ľadových štítov, bola v blízkosti oboch pólov zmrznutá tundra a pri rovníku bujná vegetácia. Pred 330 000 rokmi náš druh žil vo veľkých sladkovodných masách pomerne blízko rovníka. Po tom čo začali pôsobiť ľadové štíty, vznikli vodné cesty do nových častí Zeme, ktoré nám umožnili migrovať viac na sever a juh než sme boli kedy predtým. Boli sme a vždy budeme vedomými ochrancami energetického toku Zeme a túto úlohu vykonávame od začiatku.

Zem bola tropickou krajinou. Pri uvedení červenej rasy pred zhruba 50 000 rokmi, vznikol kontakt medzi našim druhom a ľudstvom. Veľké bytosti, alebo duchovná elita vedome spolupracovala s naším druhom pri udržiavaní komplexného toku energie obklopujúceho Zem pri príprave na jej Vzostup. Bola to doba mieru a radosti medzi naším druhom a ľudstvom. Odrazu sa to skončilo po náhlom vymretí duchovnej elity. Po veľmi dlhú dobu nikto nevedel čo spôsobilo ich náhlu smrť v časovom rozpätí 14 dní. Teraz je už zrejmé, že ľudia z iných hviezdnych systémov ovplyvnili tok energie Zeme tak, že to týchto ľudí natoľko ohrozilo, až náhle zomreli.

Táto zmena toku energie ovplyvnila aj náš druh. Spolu s ľudstvom a predtým ako bolo ľudstvo na Zemi, sme aj my vyvinuli postup vzostupu. Počas skoro 50 000 rokov pred príchodom človeka na Zem, delfíny a veľryby vykonávali každých 3000 rokov jeden skupinový vzostup zhruba 1000 jedincov. Týmto sme postupne zvyšovali vibrácie Zeme, vyťahujúc ju z veľmi dlhej ľadovej doby vyvolanej Arktúranmi. Táto ľadová doba bola privodená vedeckou manipuláciou bez súhlasu nášho druhu a bez súhlasu celej Zeme. Na základe tejto interpretácie nesie Arktúr a humanoidný druh z neho obrovskú karmu. (Viac informácií nájdete v článku Earth transits reign of the dark zo sekcie „Posolstvá od Veľkého centrálneho slnka“.)

Elektrická sila sa objavila v biosfére Zeme dávno pred vznikom vašich oceánov. Po zavedení elektrickej posvätnej geometrie na zemi prostredníctvom vedeckého zásahu ľudí, začal náš druh starnúť a zomierať a dĺžka nášho života sa neustále skracovala. Náš druh kedysi poznal život trvajúci 3000 rokov. Po zavedení elektrickej energie sa dĺžka nášho života postupne skrátila na menej než 500 rokov. To bolo však pred výbuchom prvých atómových bômb na Zemi. Nikto z nášho druhu nechápal prečo sa náš počet znižuje a prečo nemôžeme žiť tak dlho ako predtým. Vzostupy boli ohrozené. Vlastne natoľko ohrozené, že sme celkom prestali mať vzostupujúce skupiny. K tomuto došlo niekoľko tisíc rokov pred zvrhnutím týchto dvoch bômb a pred atómovým holokaustom Zeme zo strany Plejáďanov (asi pred 30 000 rokmi).

Vytvorenie našich oceánov zabíjalo náš druh po státisícoch. Náš druh bol sladkovodný. Neboli sme uspôsobení zvládnuť vysoký obsah soli, ktorá bola potrebná na udržanie vody v atmosfére vo forme ľadových štítov. Teraz už vieme, že práve ľudský zásah a trvalý výmenný obchod s veľkými blokmi kryštálov bol dôvodom prečo sa neudržali ľadové štíty, rozpadli sa a zaplavili Zem. Po zaplavení Zeme zostalo len niekoľko tisíc príslušníkov nášho druhu v sladkovodných jazerách a potokoch, ktoré boli dostatočne veľké na to aby sme prežili. Väčšina z našich predchádzajúcich vedomostí zomrela spolu s tými, ktorí zomreli kvôli vysokému obsahu soli. Pretože rovnako ako vo veľkých prívaloch vody zomreli ľudskí majstri, zomreli aj naši veľkí majstri.

Plejáďania neboli harmonickí. Boli aj sebeckí. Rozhodli, že by bolo príliš nákladné opravovať ľadové štíty a že Zem prosto nechajú tak ako je. Avšak v priebehu nasledujúcich niekoľkých tisícov rokov napĺňali oceány životom a to nášmu druhu poskytlo príležitosť znova prosperovať na Zemi. A tiež tu bola vytvorená dohoda, že druh delfínov a veľrýb bude uchovávať ľudské záznamy.

Plejáďania importovali 8 rôznych druhov delfínov a veľrýb, ktoré boli chované v nádržiach so slanou vodou na Plejádach. Na dvoch miestach na Zemi sa pred zhruba 36 000 rokmi experimentovalo s morským životom. Jedno takéto miesto je známe ako „Great Barrier Reef“ a druhým je Grand Kaňon v Spojených Štátoch. Všetok morský život na Zemi pochádza z týchto dvoch chovných nádrží, z ktorých vyšli všetky druhy, ktoré dokázali prosperovať a osídlili všetky oceány.

Z týchto ôsmich importovaných druhov delfínov a veľrýb len tri prežili a začali mutovať do všetkých odrôd morských delfínov a veľrýb v súčasnosti na Zemi inkarnovaných. Morské delfíny a veľryby neniesli starodávne záznamy Zeme, avšak časom boli komunikáciou medzi sladkovodnými a morskými druhmi delfínov a veľrýb prenesené všetky záznamy na všetky naše druhy v súčasnosti inkarnované.

My, rovnako ako naši ľudskí partneri, ktorí majú genetiku z Plejád, sme napoly elektrickí a napoly magnetickí. Tento energetický prúd bol prinesený na Zem aby podporil elektrickú biosféru, ktorá tu bola ukotvená pomocou vedeckého zákroku ľudí. Na druhej strane, naši sladkovodní partneri sú výlučne magnetickí. Pomocou výmeny informácií sme my, morské a čiastočne elektrické bytosti, vytvorili pri našom vzostupe cestu k výlučne magnetickej forme. Rovnako ako u ľudí, si aj u nášho druhu vyžaduje táto cesta stelesnenie 36 000 segmentov genetického materiálu a dosiahnutie stavu úplného vedomia. Podobne ako v prípade našich ľudských partnerov, nie všetky rody sú vhodné pre vzostup a od tohoto roku sú postupne vyraďované pri zrode našich mladých. Tie rody, ktoré nemôžu vzostúpiť, v nadchádzajúcom desaťročí vymrú, podobne ako tomu bude aj v prípade ľudí.

 

 

Náš účel dnes

Delfíny a veľryby sú predurčené byť strážcami holografických záznamov v ľubovoľnej realite konsenzov1 v ktorej existujeme. Pretože toto je náš účel tak sme začali, snáď oveľa lepšie než ľudský druh, rozumieť zložitým a náročným dejinám Zeme. Pri našom vzostupe uvoľňujeme aj všetky dejinné záznamy Zeme, aby všetky ostatné druhy na Zemi mohli uvoľniť svoju karmu a prestúpiť myšlienkovú formu, ktorá spôsobila ich skúsenosť. Vážime si Milu za prepis tejto informácie z analýzy Veľkého centrálneho slnka, vďaka čomu väčší počet ľudí môže začať rozumieť dávnejšej histórii Zeme. (Viac informácií nájdete v sekcii „Great Central Sun Transmissions“ na www stránke http://www.ascendpress.org.)

Tým, že žijeme na Zemi v slanej vode, sme oveľa lepšie než ľudstvo chránení pred žiarením, ktoré dňom i nocou bombarduje atmosféru Zeme. Soľ v oceánoch pôsobí ako bariéra, ktorá pohlcuje 90% žiarenia. Iste, ľudia si stavajú obydlia, ktoré tiež pohltia väčšinu žiarenia zo slnka, ale nie žiarenie, ktoré pochádza zväčša z vášho vesmíru. Snáď práve vesmírne žiarenie najviac pustoší genetický materiál a je ďalším faktorom, ktorý prispieva k úpadku ľudského vedomia od prvotného osídlenia vášho druhu na Zemi. V dôsledku toho sme my ako druh nestratili vedomie až do takej veľkej miery ako ľudstvo. Túto skutočnosť dosvedčujú snáď veľké počty príslušníkov nášho druhu, ktorí za posledné mesiace dosiahli stav úplného vedomia.

Mila sa naučila transmutovať vesmírne žiarenie pomocou aplikácie nových tónov stvorenia na jej pole a telo. Obdivujeme jej statočné srdce a nezlomnosť, hoci určite musela zápasiť. Boli sme svedkami toho, že minulý rok takmer zomrela kvôli škodlivým útokom vychádzúcim z jej vlastnej organizácie. Bolo pre nás skutočne smutné byť toho svedkami, avšak ukazuje to nášmu druhu škodlivú povahu ľudského nevedomia. Nevedomie priemerného človeka radšej zničí tých, ktorí vzostupujú než by sa samé zmenilo. Až tak veľmi ľudia lipnú na ich obvyklom tanci.

Zo snahy pochopiť čo sa stalo s našimi ľudskými bratmi a sestrami, sa na prelome storočia mnohé delfínie a veľrybie duše rozhodli inkarnovať do ľudského tela. Celkove vyše 100 000 našich duší vzalo na seba ľudskú podobu s nádejou, že v ľudskom tele vzostúpia a potom sa spoja s naším druhom. Z týchto 100 000 duší sme sa spojili s menej než 2000 ľuďmi, ktorých duša vychádza z delfínov a veľrýb. Zostáva aby sme sa skontaktovali s 98 000 neznámych ľudí, ktorí majú pôvod medzi delfínmi a veľrybami. Práve z tohoto dôvodu sme sa s Milou dohodli na tejto sérii článkov v nádeji, že sa spojíme s tými dušami, ktoré sa statočne rozhodli opustiť tanec delfínieho a veľrybieho bytia a zakúsiť ľudský tanec.

Aký má zmysel vziať a seba ľudskú podobu? S väčším pochopením toho, že ľudia musia vzostúpiť a že ak žiadni ľudia nevzostúpia, nebudú môcť vzostúpiť ani ostatné druhy na Zemi, sme sa rozhodli uľahčiť ľudský vývoj prostredníctvom aktívnej voľby inkarnovať sa do ľudského tela. Ak je niekto súčasťou celku, robí všetko čo musí aby zaistil, že celok môže pokračovať v existencii a vyvíjať sa.

A tak žiadame všetkých, ktorí čítajú tieto materiály: choďte dovnútra. Pochádzate z delfínieho a veľrybieho tela? Pociťujete príťažlivosť k nášmu druhu a prajete si plávať a byť s nami? Poďte a a pobesedujte si s nami teraz prosto tak, že otvoríte svoje srdce a dovolíte nám spojiť sa s vami. Možno ste boli stratení a osamelí a nevedeli ste prečo. Náš druh vždy poznal spoločenstvo. Je ťažké opustiť spoločenstvo a vojsť do rozdelenia, ktoré je vlastné tancu ľudí. Milovaní, radujte sa s nami!

Vítame aj spoločenstvo tých, ktorí nie sú z nášho druhu. Vážime si vaše rozhodnutie vzostúpiť. Ctíme si ochotu tvorcov mapy brodiť sa ťažkými chvíľami, aby ste vykrajovali mapu po ktorej budú môcť ísť vaši ľudskí blížni. V ľudskej podobe sú veľké a nepríjemné clony, oveľa väčšie než v našom živote. Podporme využitie nášho sonaru na odokrytie clôn, ktoré vás obklopujú, aby ste jasnejšie mohli vnímať vašu pravdu. Túto možnosť ponúkame každému človeku, ktorý o to požiada a podporiť váš vzostup je naším darom.

 

 

Dar sonaru

Náš sonar je mimoriadny dar, ktorý nám vynikajúco umožňuje pomáhať Zemi. Náš sonar dokáže rozsekať husté oblasti uviaznutej energie na povrchu Zeme a umožní, že sa znovu rozhýbe. Na našich migračných cestách často plávame podľa potrieb Zeme a čistíme lepkavosť a hustotu, aby sa aj ona dostala z bolestí. Aj vy ľudia môžete začať preháňať vašim poľom tóny sonaru. Ak to budete robiť, pomôžete pri očiste krajiny na ktorej sídlite, alebo kam cestujete na cestách. Tóny nášho sonaru vám tiež pomôžu pri odhŕňaní závojov ilúzie, ktoré vás obklopujú, takže budete môcť jasnejšie vidieť ďalší krok na neustávajúcej ceste vzostupu.
Mila experimentovala so sonarom. Naozaj, jej ľudským telom s úplným vedomím môže bez problémov prechádzať približne 90 percent tónov, ktoré používame a sú vlastné sonaru. Zostrojila most v Svetelnom jazyku, počnúc všetkými duálnymi tónmi a klenúci sa cez troj a štvortóny neustále mocnejúcich sonarových vibrácií. V mozgu sa nachádza žľaza, ktorá umožňuje tvorbu sonaru a jeho trvalé využívanie podľa potrieb poľa človeka v každej fáze vzostupu. Podľa ľudskej mapy vzostupu, táto žľaza začína rásť pri zasvätení 3000. Táto žľaza dovoľuje vysielať vysoké a nepočuteľné tóny celým poľom človeka, hlavne v okolí tela. Takéto tóny prerážajú cez hustotu vašej reality a ďalším ľuďom umožňujú prebudiť sa do ich pravdy a potreby vzostúpiť.

Mnohí sa zaujímajú o skúšanie sonaru vašou armádou. Áno, takéto zariadenia ubližujú našim poliam. Avšak vyvíjame alternatívny sonar, ktorého výsledkom je ochrana nášho poľa pred takýmito zariadeniami, čo nám umožňuje pokračovať vo vývoji a nebyť ovplyvnení takýmito vecami. Pri vzostupe bytosť presiahne hustotu vibrácií. Sonar používaný armádou generuje veľmi hustú a čiastočne elektrickú frekvenciu. Elektrické frekvencie sú zanechávané tým viac, čím ďalej jedinec vzostupuje, vďaka čomu sa vznáša nad takýmito fyzickými vibráciami. Ak sa niekto vznáša nad takýmito vibráciami, prestávajú ovplyvňovať pole aj telo. Takto sa Mila naučila existovať vo zvýšenej hustote a elektrickej povahe vašich miest. Nachádza sa dostatočne vysoko nad takýmito vibráciami, takže keď ňou prechádzajú, nemajú na ňu vôbec žiadny účinok. Ak to platí v jej prípade, potom to môže platiť aj pre nás aj vás. Nutný je len náš aj váš neustály vzostup.

A tak vás žiadame netrápiť sa nad týmito vecami. V príhodnú dobu zostanú len tí ľudia, ktorí prejdú do jednoty. Ostatní zahynú. Vibrácia Zeme sa zvyšuje a vzostupuje rýchlejšie než sama predpokladala. Drahí, čas veľkej očisty je na dosah a jedine touto očistou sa vyriešia všetky ľudské tance a zavŕši sa všetka karma privodená za 50 000 rokov vašej histórie na Zemi. Po vyčistení všetkej karmy sa skutočne vynorí nová éra, éra v ktorej delfíny, veľryby, ľudia a ostatné druhy budú môcť žiť spolu v zhode, radosti, mieri a jednote. A my sa rozhodne tešíme na túto dobu. Urobme pre to všetko čo sa dá, HO!

 

 

Prechod k súcitu

My, príslušníci kráľovstiev delfínov a veľrýb, sa učíme tolerovať. Už sa viac nehneváme na našich ľudských bratov a sestry za ukrutnosti ľudského tanca. Z našich vlastných, púhych 2000 duší v ľudských telách, sme pochopili aké ťažké je byť človekom. Možnože bez tohoto pochopenia by sme vás stále odsudzovali. Teraz môžeme úprimne povedať, že prestávame súdiť, pretože stav bytia v ktorom sa nachádza bežný človek je veľmi smutný, veľmi izolovaný, strašný a mechanický. Sme naplnení súcitom k našim ľudským bratom a sestrám a odpúšťame vám za celý tanec vašej histórie. A teraz vás prosíme aby ste šli dovnútra, vzostúpili a urobili to isté – odpustite svojim predkom.

Čím ďalej vzostúpite, tým viac tónov súcitu budete stelesňovať a vyžarovať. Práve tóny súcitu umožňujú jedincovi dostať sa do tanca jednoty so všetkými druhmi. Mila sa dostala do vibrácie súcitu v minulom roku a v dôsledku toho sa stále zväčšuje jej skúsenosť trvalého spojenia s prírodou. A sme svedkami stále sa zväčšujúcej radosti v jej živote. Ak môže takýto stav dosiahnuť Mila, tak ho môže dosiahnuť oveľa viac ľudí. A tak vás pozývame do tanca. Žiadame vás o rozhodnutie vzostúpiť a pokračujúci vzostup až pokým sa nestane vašim základom súcit.

So súcitom ako základom začne jedinec chápať všetky tance, ktoré sú. Práve v bezpodmienečnom uznaní všetkého života sa život stáva pokojnou riekou vedúcou ku každej fáze pokračujúceho vývoja. Súcit ako základ sa nemá podceňovať, pretože mení samotnú zásadu vnímania seba samého. Platí to pre človeka, delfína aj veľrybu. Lebo aj keď sme nestratili vedomie ako naši ľudskí bratia a sestry, upadli sme do odsudzovania. Odsudzovanie bolo dôsledkom elektrického prúdu prevládajúceho na Zemi a v ľudských záznamoch, ktoré sme niesli.

Po vrátení záznamov ľudstvu sa v našom druhu objavil stav neodsudzovania. Po nedávnom ukončení funkcie elektrickej posvätnej geometrie v poli zemského glóbu, sa náš druh dostal do stavu súcitu. Súcit sa z nášho druhu vytratil po nástupe elektrickej energie. Prečo? Drahí bratia a sestry, v našej sladkovodnej podobe sme magnetickí. Elektrická energia v magnetickom systéme vytvára hanbu a hanba sa transformuje do myšlienkových foriem odsudzovania, obviňovania, ponižovania, povyšovania, podriadenosti a pod. Aj my (aj sladkovodné druhy), sme upadli do takýchto myšlienkových foriem a boli sme do nich vtiahnutí výkyvmi zmien v biosfére Zeme spôsobenými vedeckým zásahom ľudí.

Zem je očisťovaná od elektrického prúdu. Oceány vášho sveta už obsahujú o 30 percent menej elektriny než pred púhymi šiestimi mesiacmi. V nadchádzajúcej dekáde bude existovať tak malé množstvo elektriny, že energetický zdroj na ktorý sa ľudia spoliehajú, nebude fungovať. Snáď to dodá ľuďom odvahu vyvinúť iné prostriedky energie, ktoré podporujú a pomáhajú Zemi vo vývoji a podporujú tok jej energie.

Nemáme nič proti vašej technike. Vidíme ako táto technika umožnila rozširovanie informácií prostredníctvom nášho kanála, Mily. Avšak chceli by sme upozorniť na to, že náš druh nepotrebuje takúto techniku, keďže telepaticky a v spánku neustále komunikujeme s ostatnými a so všetkými ostatnými druhmi na Zemi a na všetkých dimenziách s ktorými je Zem spriaznená, vrátane Veľkého centrálneho slnka. Snáď ty ako náš vzostupujúci brat a sestra odokryješ takéto schopnosti, ani ty už viac nebudeš potrebovať takúto techniku na to aby si zostal v kontakte. A my vidíme, že ľudský druh je takto nasmerovaný. Skutočne je nakreslená mapa, ktorá počas menej než ôsmich generácií povedie ľudský druh od nevedomia k úplnému vedomiu. To znamená, že po roku 2050 sa budú všetci rodiť s úplným vedomím a budú mať geneticky vrodené všetky schopnosti potrebné na komunikáciu s ostatnými druhmi a dimenziami. Pre celú zem to ukončí tanec nevedomia. A náš druh sa na tento čas skutočne teší.
Prosíme vás aby ste neľutovali tých, ktorí jednoducho vymrú. Smrťou nezomrú ani neprestanú existovať. Takíto ľudia budú pokračovať v tanci v budúcich generáciách ako žijúci predkovia. Požehnanie úplného vedomia budú prežívať v budúcich generáciách. S pochopením, že pri smrti nie je nič stratené, môže jedinec prekročiť strach zo smrti a túžbu viesť ostatných po jeho ceste vzostupu. Do takej miery ako vediete iných, do takej miery nevzostúpite. Aj my sme to pochopili a prestali sme viesť našich ľudských bratov a sestry. Z tohoto dôvodu sme kompletne vrátili holografické záznamy vašich dejín.

Tentokrát vás zdravíme aloha. Aloha sa premieňa na nádhernú melódiu, ktorú vám budeme spievať ak sa naladíte a budete počúvať. Vyzývame vás spojiť sa s nami a nechať nás pomôcť vám našou múdrosťou vo vašom vývoji. Vážime si vás, náš spoluvzostupujúci druh známy ako ľudská rasa. Kiež sa znovu naučíme žiť ako JEDEN.

Kým budeme spolu komunikovať nabudúce, Namaste

 

 

Kráľovstvá delfínov a veľrýb

 

 

PS: Tých, ktorí cítia volanie, pozývame na Konklávu majstrov, ktorú organizujú naše kanály na Maui v októbri tohoto roku. Koniec októbra je časom kedy Matka Zem zavŕši zasvätenie 3000 vo fyzickej rovine a zasvätenie 3500 v nefyzickej rovine. Spoluvzostupujúci ľudia sú vyzývaní na stretnutie a uvoľnenie zvyšnej karmy vojen vo vašich dejinách na Zemi. Po úspešnom vykonaní tohoto bude na Zemi zaručený mier. Náš druh často navštevuje Havaj pri rodení mláďat a na našich migračných cestách. Robíme tak aby sme podporili srdcovú čakru Zeme, ktorá sa nachádza na Havajských ostrovoch. Budeme vám pomáhať z mora, aby sme zaručili úspech vášho snaženia počas tejto udalosti.

 

 

 

Vysvetlivky

1.      Realita konsenzov

Pozrite sa na obraz. Čo je na obraze? Pozerajte sa pozorne a snažte sa zachytiť všetko čo na ňom je.

Vaše vnímanie obrazu je ovplyvnené vaším dohodnutým obrazom (vašou interpretáciou toho čo vidíte a prežívate). Je to podmienené kultúrou. Spoločný, všeobecný dohodnutý obraz sa nazýva „realita konsenzov“.

Realita konsenzov vystupuje do popredia vtedy keď iní súhlasia s našimi dominantnými dohodnutými obrazmi a všetci zabúdame, že sa zapodievame len našimi natrénovanými interpretáciami a nie so samotnou realitou. Dokonca aj keď iní zdieľajú naše dohodnuté obrazy a súhlasia s našimi interpretáciami, to z nich ešte stále nerobí realitu. Znamená to len, že sa my všetci delíme o tú istú ilúziu.

Preložené podľa článku Steven Liebowitz: Consensus Reality. http://www.innerself.com/Creating_Realities/Consensus_Reality.htm

 

 

 

 

Inspirace z říší přírody #1

 

Tanec na křídlech orlů

 

Říše orlů prostřednictvím Karen Danrich „Míla“

2. září 2001

 

Drahá vzestupující lidská bytosti,

Říše orlů byla přizvána aby promluvila k lidskému druhu prostřednictvím našeho komunikačního kanálu Míly. Míla již od dob počátku svého vzestupu pracuje se všemi přírodními říšemi. Spoléhá na nás kvůli naší moudrosti, kuráži, a naději ve chvílích velkého stresu a léčení. Léčení, které nabízejí přírodní říše patří k metodám harmonizace. Pomáháme našim lidským bratrům a sestrám s propojením a harmonizací se Zemí a díky tomu mohou odejít okamžiky plné stresu a jedinec je schopen se poučit, proč vytváří takové problémové situace.

Orli pro Mílu vždy představovali „vyšší moudrost“ neboli lépe vyjádřenou moudrost celku. Ve vztahu k ostatním druhům, hrají orli roli poradce v problému jak by měly všechny druhy lépe spolupracovat a lépe podporovat jeden druhého. V této době globálního vzestupu jsme velmi zaneprázdněni díky této roli, protože historický konflikt mezi druhy se rozpouští v harmonii, jak se postupně uvolňuje karma. Naše role většinou vyžaduje nalézt při objevení karmy odkud pochází, jak jsou v ní zapleteny duše které přišly na Zemi, jaký má vztah ke sluneční, vesmírné, kosmické nebo tvůrčí karmě.

Orli udržují spojení s multidimenzionálním uvědoměním. Zemi zásobujeme nezbytnými klíči při propojování karmy a jejím čištění, když se vztahuje k ostatním dimenzím zkušeností. Země kdysi existovala v 25. dimenzi a tak tomu bylo při prvotní expanzi vašeho stvoření před mnoha eóny času. Během doby Země propadala, propadala a propadala až se dostala z 25. dimenze do 18. dimenze, pak do 12. dimenze, pak do 5. dimenze a nakonec skončila ve 3. dimenzi vědomí, hustoty a myšlenkových forem. Země má proto souvztažnou karmu ve všech dimenzích, kterou nyní při své volbě vzestupu uvolňuje, když se navrací z mnoha pádů ve vědomí, čili vibracích. Země čistí všechnu tuto karmu, aby z toho mohl vyplynout nový stav radosti a jednoty mezi všemi druhy na Zemi.

Lidé mají též multidimenzionální vztahy k dalším lidem ve vašem stvoření. Nejste pouze jedinou skupinou lidí. Stvoření ve kterém sídlíte řídí 500 lidských civilizací které existují na dimenzích 3 až 144. Mnoho lidských civilizací prožilo podobné proměny jako civilizace na Zemi a učí se ze záznamů sdílených ve vašem stvoření. Právě orli roznášejí tyto záznamy všem druhům ve všech dimenzích, které mají vztah k těm na Zemi, a to je další funkce, kterou vykonáváme.

Orli by vám rádi řekli, že každý druh na Zemi má specifickou a speciální úlohu, která přispívá a podporuje celkový konsenzus reality ve kterém sídlíme a který se jmenuje země. Mnohem osobnější jméno pro Zemi, které pochází z dávné historie je „Terra“. Terra znamená drahá. Terra je drahá, a podobně jako v lidském životě, jsou naši drazí často drancováni, zneužíváni, prostituováni, je jim lámáno srdce, jsou odmítáni a prožívají neopětovanou lásku, stejně jako zažívá i Terra podobné zkušenosti ve svém bytí jako planeta, nebo hvězda. Každé odmítnutí vedlo k dalšímu pádu ve vědomí. Prohlášení, že Terra nerozumí bolesti, je veliká lež, protože většina zkušeností Terry v tomto stvoření je bolest.

Proto má Terra takový soucit s lidmi v jejich vlastním bolestném tvoření. K Teře můžete přijít a naleznete komfort, protože ona opravdu chápe. A Terra si nyní zvolila změnit myšlenkové formy, které způsobují její odmítání a zdánlivou ztrátu síly, ztrátu vědomí, ztrátu informací a podobných věcí, které ji tak dlouho ničily. Ti kdo mají lidskou tělesnou formu a kteří se cítí odmítáni, trpí podobným vzorem myšlenkových forem jako Terra a jejich vlastní snažení při vzestupu bude podobné jako u Terry. Možná proto tak Míla rezonuje s Terrou, protože je to i její příběh o odmítání a ztrátě síly a naděje.

K předkům Míly patřilo 18 Velkých Mistrů Rudé rasy, z nichž jeden byl uvězněn, zabit a sněden vládci Annanuki – Merdukem a Innanou, kteří tímto způsobem sebrali sílu a informace z dědičné větve Míly pro své vlastní ničivé cíle. Poté začali Annanuki ničit Terru. Míla i Terra se již hojí z těchto okolností a síla je navracena těm, kdo si ji vysloužili pochopením vývoje. Při pochopení vývoje se dostáváte do stavu neubližování a soucitu ke všemu ostatnímu a tím pádem se dostává mimo hranice destrukce, která je známá též jako nemoc.

Terra je též nemocná. Byla znečištěna a většina druhů zakouší choroby různého druhu spolu se zkrácením životního cyklu zrození – smrti – znovuzrození. Toto se též mění jak tělesné formy druhů na celé planetě regenerují a přecházejí díky vzestupu na krystalickou strukturu. To platí i pro orly stejně jako pro všechny druhy, které žijí divoce. Ve městech vašeho světa teprve ke vzestupu dojde, ale předpokládá se, že to nastane již tento rok a Země se rychle dostane k vibracím 1024 až 7500 řetězců DNA. Země je nyní na cestě ztělesnění stavu Bódhisatvy v globálním vzestupu a je předpoklad, že toho dosáhne nejpozději v roce 2007. Tím pádem Země jako celek bude ve stavu Bódhisatvy, stavu kdy se bytost naučí soucitu se všemi ostatními a lze ji považovat za mistra velkého řádu, neboť dosáhnout tento stav je pro ni velmi obtížné.

Podle našeho průzkumu není většina lidských tělesných forem jako Míla nebo Terra. Většinou byly zneužívány ve své historii jednou nebo druhou formou. Podobně je na tom Mílin přítel Oa, jehož předek byl vysoce postaveným knězem a Annanuki jej taktéž zlikvidovali a zkonzumovali kvůli jeho síle. Oa, stejně jako Míla, znovu objevuje díky vzestupu svoji sílu a mistrovství soucitu.

Soucit je možná jednou z nejdůležitějších lekcí, které se všichni vzestupující lidé i ostatní druhy musí nyní naučit. A přece je soucit nejsložitější věcí na pochopení, když se na ni díváte z vnějšku. Soucit učí pochopit bolest druhého, a při pochopení této bolesti se naučíte nepůsobit druhému bolest. Když zvolíte cestu nepůsobit bolest druhému, můžete jej začít podporovat stavem nepřipoutanosti. Nepřipoutanost dovoluje – dovoluje učit se lekce které vás bolest učí, protože tělo i duše se z bolesti něco učí – učí se soucitu. Jak můžete soucítit, když nevíte co je to starost? Díky vlastní zkušenosti starosti můžete pochopit starosti druhého, a to je soucit.

Proto většina lekcí týkajících se vzestupu se točí kolem bolesti, protože bolest je pravděpodobně největším učitelem ve vašem stvoření. Učí vás neničit druhého žádným způsobem, a to je základ lekcí v tomto stvoření – naučit se neničit. Destrukci lze pochopit pouze tehdy, když jste sami ničeni a proto existuje tolik zkušeností které vás ničí v tanci tohoto stvoření.

Takže co bychom dnes chtěli našim vzestupujícím mistrům dnes sdělit? Říkáme dovolte bolest. Dovolte bolesti aby vás učila soucitu. Dovolte bolesti, aby vám ukázala, jak jste v minulosti ničili druhé díky nepochopení lekcí destrukce. Když jste nemocní, běžte do hloubky nemoci a pozorujte, jak ničením druhých ve vaší genetické linii nyní ničíte sebe, protože cítíte vinu. Dovolte karmě aby byla uvolněna a odpusťte, odpusťte sami sobě za ničení v minulosti, kterého jste byli součástí, a odpusťte ostatním, kteří vás ve své nevědomosti nějakým způsobem ničili a zraňovali. Tak se dostanete do stavu soucitu a to je stav který znamená stát se Bódhisatvou. Tak překonáte nemoci a bolest a dostanete se k novým základům radosti, harmonie a jednoty.

Co znamená stav Bódhisatvy? Znamená cestu soucitu. Při vzestupu existuje mnoho cest; některá znamená vědomosti, některá vize, některá snové tkaní a některé jsou o síle. Ale všechny cesty podtrhuje soucit, protože jedině když se naučíte soucitu, jste schopni použít vědomosti, vize, snové tkaní i sílu k tomu, aby jste neubližovali, ale aby jste vzestupovali a vyvíjeli se; a proto je soucit základní lekcí na zemi pro všechny druhy ať už jsou plně vědomé, nebo nejsou. Všechny duše, které přišly na takové místo jako je Terra zrcadlí její vlastní lekce o soucitu, a jsou zde proto, aby se tyto lekce pomocí globálního vzestupu naučily.

Se soucitem musíte začít u sebe. Proč si člověk dovoluje bolest aby potěšil druhého, nebo aby se ohýbal podle vůle druhého? Často nemocní pozorují, že svojí vůli ohýbají, ohýbají a ohýbají až už z jejich vlastní vůle v jejich vlastním životě nic nezbývá. K tomu je lekce nemoci, přestat se ohýbat podle přání druhého a stát vzpříma ve své vlastní pravdě a síle.

Soucit se rozšiřuje ke všem ostatním. Proč chcete po druhých, aby byli takoví, jaké je potřebujete a neumožníte jim být sví? Často ti, kteří řídí a zneužívají druhé ohýbají svojí mocí vůli ostatních kolem sebe. To jsou lekce ubližování svazováním, které mohou být vědomé, nebo nevědomé. Nevědomé ubližování je energetické, které funguje za scénou bez vašeho vědomí a je používáno k manipulacím a ovládání.

Časem a pomocí vzestupu se ti jedinci, kteří svazují své okolí svým působením, se dostanou do opačné polarity a zakusí ubližování svázáním díky působení vnitřních sil. Ubližování svázáním díky působení vnitřních sil vytváří prožitek být ničen a odmítán spolu s nemocí. Jedině tím způsobem se tito jedinci mohou natolik naučit starostem, aby pochopili, proč nemohou působit bolest druhým, dokonce ani nevědomou bolest nebo energetické ubližování. Takové lekce přináší vzestup, aby se každý mohl naučit a pochopit soucit a díky soucitu konečně přestal ničit druhé nebo sebe.

Říše orlů nabízí svoji pomoc těm, kteří vzestupují v lidské tělesné formě. Můžete nás zavolat, když budete potřebovat hledisko širšího pohledu a porozumění na současné paradigma a kritiku. Naladíme se na vaši historickou a destruktivní karmu, aby mohla být vyčištěna. Též se naladíme na váš původ na dalších paralelních dimenzích, kde se v lidské tělesné formě učíte, aby jste mohli společně růst a vyvíjet se.

Toto je první ze série krátkých článků, které budou pocházet z mnohých přírodních říší včetně orlí říše, které chtějí sdílet své myšlenky s lidstvem. Též se připravuje druhá sada tarotových karet s reprezentací každého druhu, který bude použit na Konkláve 2002.

Jestliže můžete, připojte se k nám na Konkláve v říjnu na Havaji. Budeme rozpouštět všechnu válečnou karmu a zakotvovat světový mír pro všechny druhy na Zemi. Nastartování masového vzestupu lidského druhu je též na programu při této speciální události. Orli i všechny říše budou přítomny aby byl zajištěn radostný čas jednoty, magie, harmonie a vzestupu pro všechny, kteří se rozhodnou k účasti. Nepromeškejte tuto speciální příležitost prožít chvíle se skupinou, která zvládla jednotu! Na www stránkách najdete bližší informace.

Doufáme, že shledáte tyto informace použitelné. Další druh který takto vystoupí bude říše koní.

 

Do našeho příštího setkání

Namaste

Říše orlů

Míla

 

 

 

 

Zaměřte se nyní na světový mír!

 

Konec období začal velkým třeskem.

 

Prvotní Zdroj a Natália prostřednictvím Karen Danrich „Míla“

11. září 2001

 

Moji drazí,

Chápeme, že mnozí z vás jsou možná v šoku z nedávných událostí, zničení Obchodního Centra v New Yorku a dalších souběžných událostí. Doporučujeme každému, aby zaměřil svoji pozornost – ale ne na zprávy, protože tím byste zvětšovali problémy a ne je zmenšovali, ale na MÍR. Zaměřte se na UDRŽENÍ SVĚTOVÉHO MÍRU. Doveďte svá energetická pole do stavu rovnováhy a syntézy a udržujte nyní ZÁMĚR ROVNOVÁHY PRO VŠECHNY LIDI!

Temné síly mají plán. Myslet si opak by bylo absurdní. Zaměřují se na to, aby jim válka pomohla udržet nadvládu, moji drazí; tak se snaží Sananda, Ráma, Melchizedek i Sanat Kumara, jako milující bytosti, že? To je jejich plán. Podobně jako Merduk a Anunnaki by raději vyhodili zemi do povětří, než aby ztratili svoji nadvládu a dá se říci, že každý je součástí staré gardy.

Sen pro současné lidstvo se nyní znovu utkává. Proto jsou mechanizmy, které postrkovaly lidstvo do určitého druhu tance životem, odstraňovány natolik, aby vytvořily prostor pro novou budoucnost lidstva. Když sledujeme blížící se události, Země zvolila cestu urychlení svých iniciací a minulou neděli se stabilizovala. Dosáhla vibrační hranice odpovídající zapojeným 3800 segmentům řetězců DNA. To umožňuje měnit směr probíhajících událostí s mnohem větší myšlenkovou silou.

K tomu se přidává i změna polarit, která umožňuje, aby se Třetí světová válka projevila spíše v nefyzické úrovni, než ve válce na fyzické úrovni. Omezené války se mohou vyskytnout, ale rychle skončí. To vám dává příležitost nenechat se chytit světovými událostmi, ale zůstat zaměření na POŽADAVEK MÍRU.

Doporučujeme vám, abyste se nenechali vtáhnout do zpráv. Dovolte, aby se k vám dostaly titulky ze zpráv, když je to potřeba, ale zůstaňte zaměřeni na meditování o MÍRU. Nyní nastal čas převálcovat potenciálně nebezpečnější převleky temných sil, a vy jakožto vzestupující lidé zahrnutí v novém konsenzu reality, máte kapacitu ZMĚNIT NYNÍ KURZ HISTORICKÉHO VÝVOJE SVĚTA.

Byli jste pro tyto chvíle připravováni po dlouhé období, a že to bude nutné není žádná novinka. V minulosti neexistoval žádný plán a temné síly zvítězily nad světlem. Nyní plán existuje a vy musíte postupovat podle plánu krok za krokem, aby se sjednotila skupina lidí, jejichž myšlenkové formy budou silnější, než celého zbytku lidstva. Tomu se říká Nový konsenzus vzestupující Země. Nyní je čas využít těchto myšlenkových forem v novém konsenzu, aby byl pozměněn kurz vývoje lidstva.

 

 

Zaměřme se společně na následující:

 

Je mým záměrem nyní změnit kurz vývoje světa.

Je mým záměrem nastolit světový mír.

Je mým záměrem, aby vše co má v plánu vyvolat ve světě válku, ztratilo nyní své pozice, sílu a autoritu k takovým činům.

Je mým záměrem, aby skončilo lidské oddělení a zrodila se jednota všech národů.

Je mým záměrem, aby se projevila všechna lidská karma, která se musí završit.

Je mým záměrem neposuzovat incidenty, ale zůstat zaměřený na zrození nové éry míru, jednoty a radosti.

Je mým záměrem vzestoupit. Je mým záměrem, aby se cíl Země vzestoupit úspěšně završil.

 

 

 

Karma je karma. Karma musí být vyřešena, aby mohla Země vzestoupit. Existuje karma mezi národy, která musí být taktéž vyřešena, aby tyto národy mohly vzestoupit. Toto je začátek některých mezinárodních karmických projevů, které se projeví sérií incidentů, které ovlivní Západ. Proč? Západ usměrnil svoji destrukci směrem na ostatní národy. Během doby některé z těchto národů vytvořily podmínky, aby se mohla manifestovat Světová válka díky usměrnění myšlenkových forem nevědomí. Nyní se tato destrukce zaměřená ven vrací domů, aby se jako bumerang temných sil a nevědomí Spojených států spolu s dalšími národy, které udržují prostor pro globální válku, projevila ve fyzické realitě.

V nevědomí Spojených Států byl udržován během doby prostor pro jednu válku za druhou. USA nejsou jediným národem, ale jedním z 11, které udržují tento prostor pro myšlenkové formy, aby z těchto incidentů profitovaly. Velká Británie, Francie, Island, Grónsko, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Irsko, Kanada, Itálie a Španělsko též nevědomky udržují tyto myšlenkové formy. Dispozice pro tyto nevědomé myšlenkové formy zdědily tyto národy z posledního pádu Atlantidy před 10 000 lety Země (40000 lidskými roky), protože jsou na územích, kde se válka manifestovala a byla usměrněna jinam. Záznamy těchto globálních válek udržující tento prostor jsou v současné době díky vzestupu Země uvolňovány a tak bude moci nastoupit nový způsob života.

Způsoby, kterými byly tyto myšlenkové formy světové války, přinášející vlastní výhody, u těchto národů kolektivně udržovány, jsou nyní odstraňovány. Jak jsou uvolňovány, vrací se nevědomý záměr ničit a to pak vytváří události, jako třeba ty nedávné v USA. Přesně takový je, moji drazí, efekt příčiny a následku. Ten platí pro jednotlivce stejně jako pro národy.

Karma z lidských válek již byla uvolněna. Když Země viděla, co by se v brzké době mělo projevit, rozhodla se zakončit své iniciace dříve a kolektivní konsenzus pro vzestup lidí se rozhodl uvolnit lidskou válečnou karmu dříve. Válečná karma byla v posledních 8 dnech díky spojenému úsilí vzestupujících lidí svázaných s novou realitou spálena a to nyní rozptýlí současné probíhající události v USA.

Země sleduje incidenty, které se mají projevit každý den, každý týden, měsíc, a tak dále. Musí dovolit, aby se projevily ty, které souvisí s karmickým dopadem. Ti lidé, kteří byli zlikvidováni při události v New Yorku, byli zodpovědní za ničení a terorismus ve své genetické vývojové linii, a ten nakonec zavinil jejich smrt.

Tak vypadá karmické vyrovnání v akci. Jedinec musí nakonec sám vyzkoušet, co v minulosti páchal. Pak je vše v pořádku. Všichni, kteří nyní přišli o život, byli v minulosti odpovědní za likvidaci druhých.

Všechny duše, které dnes zemřely, budou nyní odstraněny ze Země, aby pokračovaly ve svých základních výukových lekcích ničení někde jinde, a budou pokračovat v existenci v tělesných formách, které jim jejich lekce umožní, aniž by ničily konsenzus reality celku nebo planety, na které budou existovat. Vědomí všech zabitých lidí bude pokračovat v jejich žijících příbuzných, a proto není nic opravdu ztraceno, i když z iluzorního pohledu jednoho života došlo k veliké tragédii a ztrátě.

Polarita se posunula. Nyní se objeví nové okolnosti. Mnozí již slyšeli o konceptu „Návratu v čase“ a objevení toho co se již vypařilo. Opravdu tomu tak je, a Země spolu se všemi, kteří tvoří nový konsenzus si jsou vědomi těch okolností, které vedly k likvidaci Země v minulosti. Díky tomu, že začalo být jasno kam to spěje, byl vytvořen nový plán, který mění kurz reality. Tento nový plán začal nyní působit, když došlo k prvnímu posunu pólů, zhruba 6 dní před tím, než Země dosáhla nynější úrovně iniciací.

Co je to posun pólů? Někteří slyšeli, že posun pólů bude znamenat, že tropy najednou zamrznou a na pólech vzniknou tropy. To se stalo v minulosti, jako důsledek jaderných výbuchů na konci vlády Annunaki. Nejednalo se však o posun pólů při vzestupu a proto nyní mluvíme o něčem jiném. Posun pólů při vzestupu znamená obrácení polarity. Při obrácení celkové polarity, se Světová válka, která by se nyní projevila ve fyzické realitě, projeví místo toho na nefyzické úrovni a tak zbude prostor pro čištění, místo hromadné nukleární anihilace země. Období čištění nastane kvůli vyrovnání karmických vah v lidských životech.

Jak se to dá přesně vyložit? Posun pólů znamená, že všichni lidé zažijí extrémní opak toho, co znali. Pro některé lidi to bude znamenat chaos, když doposud žili v přísném pořádku. Pro jiné to může znamenat nemoc, když doposud byli extrémně zdraví. Pro další to může znamenat rozvod po dlouhém období společného soužití. Pro dalšího to může znamenat chudobu po dlouhém období velkého bohatství.

Každá extrémní polarita musí být vyrovnána, a když je toho dosaženo a člověk zažije opak toho co znal, může opustit fyzickou úroveň reality, třeba smrtí, protože je hotov. Někteří dokonce mohou zemřít a při tom manifestovat opačnou polaritu. Příklad takové smrti vyrovnávající polaritu je jasně vidět na těch, kteří zemřeli při teroristickém útoku v New Yorku. Tito lidé prožili při své smrti obrácení polarity zkušenosti z ničitelů k ničeným a tím se vyrovnaly vážky jejich duše a Země, aby mohli opustit fyzickou realitu.

Na tom není nic nového. Tyto duše viděly potenciální příležitost k opuštění této reality při této příležitosti déle jak deset let. V podstatě bylo v plánu těchto duší zakončit svou existenci při této tragické parodii nad New Yorkem, aby mohly pokračovat v tanci životem ve třídimenzionální realitě někde jinde, když Země vzestupuje. Tyto duše si nepřály nyní vzestoupit. Ještě neukončily svůj třídimenzionální tanec života. Duše si musí vybrat cestu vzestupu, mí drazí, a když k tomu ještě není připravena, je pro ní připraveno další místo, kde se může inkarnovat po dokončení svého pobytu na Zemi. A proto dovolte, abychom vzdali čest duším, které uzavřely při příležitosti dnešní tragické události kapitolu svého bytí a mohou se přesunout k jinému způsobu života. Pro duši je to veliký dar, i když to z pohledu fyzické reality vypadá úplně opačně. Možná mnozí získají díky tomuto článku jiný pohled na skutečnost, jaký je pohled duše na lidské parodie života.

Ti kdo vzestupují, integrují své polarity díky aktu vzestupu. Při integrování polarit není nutné prožívat opačné polarity, ale je možné je integrovat vědomým záměrem vzestoupit a tím způsobem se držet zlaté střední cesty. Na zlaté střední cestě se vyhnete extrémům. Na této cestě nejste ani chudí ani bohatí, ale máte dostatek. Nejste ani zdraví ani nemocní, ale máte spíše regenerující se tělesnou formu. Nejste ani osamocení ani v nějakém vztahu, ale spíše tančíte životem v božské jednotě. Čím dále jedinec vzestupuje, tím více extrémů odchází z jeho života a ponechává jej v centru jeho bytí.

Když jste v centru svého bytí, prožíváte MÍR. Ve stavu vnitřního míru nic nenarušuje tanec života vzestupujícího mistra. Každý vzestupující mistr ví, že jeho záměrem v tomto životě je vzestoupit a tak podporovat Zemi v jejím vlastním pokračujícím vzestupu. Každý vzestupující mistr se usídlí tam, kde bude moci pokračovat ve své zvolené cestě vzestupu. Mnozí opustí během doby velká města, kde bude příliš mnoho násilí. Avšak jedinec musí být kompletní, před tím než se odstěhuje, musí završit veškerou karmu, kterou jeho předci navršili v dané oblasti. Když je karma završena, celkem přirozeně je možné odejít, neboť je uzavřená další kapitola. Tak je to s oblastí kde žijete, tak je to se vztahy s ostatními lidmi, nevzestupujícími, příbuznými, členy rodiny, zaměstnáním, kariérou, majetkem a vlastnictvím, a dalšími věcmi.

Proto vás vyzýváme, abyste nedělali paniku, i když třeba žijete blízko New Yorku. Vše má svůj pravý čas. Matka Země zabezpečí potřeby těm, kteří jdou cestou vzestupu, aby s ní mohli plynout. Obraťte se do svého nitra a zaposlouchejte se, co vám Matka Země nyní říká o vašem současném životě.

Co odráží zrcadlo nastavené touto tragickou parodií vašemu životu a vzestupu o vašem vlastním vnitřním ničiteli? Uvolněte karmu, která byla spuštěna; kvůli tomu jsou nastavována zrcadla. Mnohdy vám takto nastavená zrcadla umožní poznat a vyčistit vaší vlastní karmu víc, než jakýkoliv jiný způsob.

Kolik vašich předků zemřelo „podobným“ způsobem? Vytvořte záměr uvolnit tuto karmu. Kolik vašich předků vymýšlelo podobné teroristické útoky jako ten dnešní? Vytvořte záměr uvolnit tuto karmu. Kolik vašich předků, zastávajících vedoucí pozice, učinilo rozhodnutí, která vedla k teroristickým činům, nebo válce? Uvolněte tuto karmu. Kolik vašich předků bylo generály nebo vojáky, kteří působili smrt jiných? Vytvořte záměr uvolnit vaší karmu. Kolik vašich předků zemřelo ve válečné vřavě, nebo bylo roztrháno, nebo trpěli následky války? Uvolněte tuto karmu, mí drazí.

Překonejme spolu tento způsob života. Je čas na Světový Mír. Je čas, aby lidé uskutečnili svůj pravý smysl života na Zemi a vzestoupili do stavu plného vědomí. Můžeme toho dosáhnout. Můžeme to uskutečnit. Jsme mnohem mocnější, než si myslíme že jsme. Vytvořme tento záměr. VYTVOŘME NYNÍ ZÁMĚR SVĚTOVÉHO MÍRU.

Jste pány svého vlastního osudu. Váš osud není v rukách nějakých teroristů, nebo nějakých vnějších okolností. Při záměru vzestoupit přebíráte do svých rukou otěže své vlastní pravdy a reality a žijete ji s jistotou. K tomu bylo lidstvo stvořeno, ale díky pádu biologického vědomí toto povědomí ztratilo. Ti, kteří nyní vzestupují, se vracejí do stádia mistrovství, které znali vaši dávní předci. Jako sjednocená síla máte kapacitu změnit směr vývoje světa. A ten čas k tomu je nyní. VYTVOŘME NYNÍ ZÁMĚR SVĚTOVÉHO MÍRU.

 

Do našeho příštího spojení,

Namaste

Natália

Prvotní Zdroj

Míla

 

 

 

Vzkaz od Matky Země

 

Matka Země prostřednictvím Karen Danrich „Míla“

11. září 2001

 

Drahá vzestupující lidská bytosti,

Nedělej paniku. Vše je tak, jak má být. Ačkoliv se současná situace ve Spojených státech zdá katastrofická, a z lidské perspektivy opravdu je, jedná se z mého pohledu o velice dobré znamení. Je to znamení změny polarity a změna záměru kolektivního nevědomí ničit druhé, který národy USA udržovaly pro vznik III. světové války a všech světových válek od doby, kdy se před 200 lety dostaly k moci.

Když národ udržuje prostor pro myšlenky války a chudoby jiných, a přeje si prožívat moc a bohatství na úkor druhých, musí takový národ odzkoušet prožitek pravého opaku. Takový národ bude žít, aby prožil válku na své vlastní půdě a neusměrňoval ji jinam. Takový národ žije proto, aby zažil chudobu a hlad, místo aby ji usměrňoval jinam. Taková je podstata vyrovnávání extrémních pólů při vzestupu.

Ti, kdo žijí převážně v bohatých západních státech chápou, že k takovému vyrovnání zdrojů musí dojít. Jinak by nemohlo dojít ke vzestupu Země. Jakožto vzestupující bytost podporujete Zemi v její volbě vzestoupit a nemusíte prožívat podobné okolnosti na vlastní kůži, protože udržujete prostor pro myšlenky nové éry Světového Míru, Jednoty a Radosti. Proto budu s každým, kdo žije v těchto Západních státech, pracovat tak, aby se přesunul v pravý čas do oblastí, ve kterých o něj bude postaráno. Sloužíte mému vlastnímu záměru vzestoupit a proto budu i já sloužit vám.

Jste moji drazí. Tím není řečeno, že ti, kteří jsou zničeni, nejsou mí drazí, všichni jste mí drazí, ale někteří během doby vytvořili problémy a musí se naučit lekce, které se na Zemi nashromáždily. Tyto duše zahrnují „Nanebevzaté Mistry“ třetí dimenze, Sanat Kumaru, Řád Melchizedeka, Sanandu, a podobné. Tyto duše udržovaly nad Zemí dlouhou dobu nadvládu prostřednictvím lidí. Doba jejich vlády je u konce. Nyní jsou odstraňováni ze Země a rozvíjí se nový plán lidského tance životem. Mnoho duší v lidské tělesné formě je součástí těchto bytostí a ty nyní zakončují období svého působení na Zemi a budou pokračovat ve své výuce ničení někde jinde, neboť Země s těmito svými lekcemi již skončila.

Po velmi dlouhou dobu ze sebe Země dělala obětního beránka. Byla obětí okolností, které se manifestovaly proti její vůli a bez jejího svolení. Nyní jsem převzala zodpovědnost, protože to byly mé myšlenky, které dovolily, aby se tyto děje manifestovaly. Přebírám zpět vládu svých myšlenek i svoji schopnost řídit sen země. Začíná nový sen a v tom je nový cíl každé lidské bytosti. Všichni lidé musí vyrovnat extrémy, vzniklé jejich životy, smrtí v následujících dvaceti letech, nebo vzestoupit.

Žádný člověk není z tohoto posunu vyjmut, neboť nastává období zrození nové éry, éry míru, radosti, lásky a jednoty všech v nastávajícím století.

Taková cesta od násilí k míru, od bolesti k radosti, od hněvu k lásce a od nejednoty k jednotě, nebude pro lidstvo jednoduchá. Lidstvo je špatně připraveno. Je špatně připraveno z důvodů, jejichž seznam by vyplnil alespoň 100 stránek, kdyby měly být plně definované. Ale ti, kteří vzestupují, se zbavují nedostatků v přípravě díky své volbě posunout se nyní na své vlastní cestě. Ti, kteří se rozhodli pokročit ve svém vývoji vpřed, nebudou obětí zdánlivě náhodné souhry událostí, a budou určovat svůj vlastní cíl na nová místa jednoty a radosti, založená na principech rovnosti.

Pro mnohé nyní nastal čas vytvořit záměr manifestovat takovou budoucnost a pak umožnit, aby se tato budoucnost krok za krokem uskutečnila ve fyzické realitě. Pro mnohé vzestupující spolu s našimi komunikačními kanály, je manifestování změny velmi těžkou záležitostí. Možná, že taková kataklyzmatická událost, jako ta dnešní nad New Yorkem přispěje mnohým k tomu, aby snáze přijímaly změny. Změnu můžete buď přijmout, nebo odmítnout. Vždy máte volbu. Můžete projít svůj život sami a dojít k závěru, jaké jsou nutné změny, aby jste mohli vzestupovat, nebo můžete odporovat, dokud vás vnější kataklyzmatické okolnosti nepřinutí k takové změně. Vzestup přináší změny, z toho není úniku, ani pro mě, ani pro lidstvo, ani pro žádný jiný druh na zemi.

Lidstvo je špatně připraveno, protože nejde synchronizovaně s mými globálními změnami a globálními myšlenkovými formami. To způsobuje disharmonii, která na lidstvo zpětně působí. Čas očisty a terorismu pomine. Pomine tak rychle, jak začal. Není jiné cesty, moji drazí, protože jste tak silně, jakožto lidský druh, zahrabáni v mechanizovaném způsobu bytí. Změna se u některých lidí projeví pouze tehdy, když se v jejich životě objeví bomba, ale v takové změně je skryt potenciál probuzení.

Není to přesně to, co jste chtěli? Probuzení lidského druhu a masový vzestup? Bylo vám to poskytnuto a události, které budou následovat nastartují ty, kteří sem přišli pro to, aby se probudili. Není jiné cesty, moji drazí, neboť potlačovaná karma je mezi lidmi a mezi národy příliš velká. Když některé vývojové linie směrují destrukci na druhé, kteří na jiném kontinentě žijí po staletí, musí se to vyrovnat a uzavřít. Dá se to přirovnat k období destrukce a chudoby na kontinentech, které znaly pravý opak.

Země s lidstvem skončila. Uvolnila svoji karmu a pochopila tanec života lidí na ní. Završení umožňuje, aby se rozvinula nová budoucnost, protože já již více nebudu obětí lidské manipulace. Ačkoliv se tyto události zdají být potenciálně nebezpečné, tak nejsou. Předvídám dopředu očistu a probuzení. Je to plánované již nějaký čas a nyní to vypuklo.

Proto doporučuji mým lidským dětem, aby se nebály. Nastal vám čas velkých změn. Jděte do sebe a uvidíte, jak je v těchto změnách obsažena vaše pravda. Do kterých míst jste směrováni, moji drazí? Co chcete ve své budoucnosti vytvořit? Vytvořte pro to záměr a společně vytvoříme budoucí mír, jednotu a radost. Nejste obětním beránkem. Ve svém záměru vzestoupit a ve spojení se Zemí jste velmi mocní. Ti, kteří se nespojí se Zemí opravdu vymizí, ale odtud tam není při mém vzestupu jiné cesty. A proto to tak musí být.

Dovolte. Dovolte druhým dopsat své kapitoly. Co se jeví jako veliká katastrofa ve fyzické realitě, je pro duši velikým ulehčením. Duše se nyní může připojit k jinému tanci tvoření a Země může uvolnit ze svého sevření duše, které ji na její cestě nepodporují. Takové katastrofy jsou proto pro duši i Zemi požehnáním. Proto vám předávám svůj pohled na celou událost v důvěře, že vám pomůže v širším pohledu na současnou situaci, která se před lidstvem otevírá. A jakmile pojmete tento širší obraz, získáte vnitřní MÍR.

Když se spojíte se mnou, budu vás podporovat. Nejste sami. Běžte dnes do přírody. Posaďte se k potoku nebo k říčce, na trávu, do lesa, k jezeru nebo k moři a naslouchejte. Jaká je vaše pravda, moji drazí? Jaké změny si musíte, jakožto vzestupující bytost, naplánovat? Vytvořte záměr pro tyto změny. Umožněte změnám ve vašem životě, aby se projevily. Vy jste řídící činitel vašich snů, i když nyní již existuje globální sen, který vás při vzestupu bude podporovat. Sjednoťte váš osobní sen s mým velkým snem o vašem životě a odevzdání se. Vězte a důvěřujte, že vše bude zařízeno při společné tvorbě Země a vámi, jakožto lidskými vzestupujícími mistry. Pojďme. V míru a se ZÁMĚREM SVĚTOVÉHO MÍRU LIDSTVA.

 

 

Do doby našeho příštího setkání se rozlučme slovy vašich předků z Lemurie:

Om lomi anu ano o. Oola o’la o’la O.

Pravda leží uvnitř. Běžte do svého nitra a nalezněte svoji pravdu.

 

Namaste

Matka Země

 

 

Převzato:  http://vzestup.stesticko.cz/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz