DŠV – 17 – Chanelingy s Velkým Centrálním Sluncem

DŠV – 17 – Chanelingy s Velkým Centrálním Sluncem

Chanelingy s Velkým Centrálním Sluncem

Očekávané změny na Zemi

2. března 2001

Velké Centrální Slunce  prostřednictvím Karen Danrich „Míla“

Drahá a milovaná vzestupující lidská bytosti,

Toto je první ze série materiálu, předávaný prostřednictvím komunikačního  kanálu  z vědomí Velkého  Centrálního Slunce. Jak  mnozí již ví, Země prošla  v minulých měsících první  vesmírnou branou Velkého Centrálního Slunce. Co to přesně znamená? Jaký  bude mít tento vstup do oblasti působení Velkého Centrálního Slunce dopad na  Zemi?  To jsou některé  z otázek,  o kterých  by mohlo  lidstvo přemýšlet.  Rádi bychom vysvětlili, co to znamená spolu s předpokládanými dopady na  život lidí na zemi.

Během času, byl jazyk používaný na Zemi natolik předělán, že mu Velké Centrální Slunce přestalo rozumět. Proto ustala komunikace mezi Zemí a  Velkým Centrálním Sluncem na velmi dlouhé období.  Vyšlo najevo, že toho je mnoho, o čem až doposud Velké Centrální Slunce nevědělo a proto nemohlo pomoci, nebo tomu zabránit. Taková je podstata pokřivení jazyka, že za určitým bodem pokřivení mu již ostatní duše nerozumí. Tak tomu bylo poslední milion let na Zemi a žádná duše z  Velkého Centrálního Slunce Zemi nerozuměla. Síly temna udržovaly mýtus, že jsou na Zemi duše z  Velkého Centrálního Slunce, které s ním udržují komunikaci. Pravdou mohlo být, že prapůvod těchto duší  takový opravdu byl, ale i ony časem propadly do takového stupně pokřivení, že jsme stejně nebyly schopny s nimi komunikovat. Bez komunikace, nemůže dojít k porozumění a proto žádné záznamy ze Země nemohly být zkontrolovány, ani pochopeny. Proto byl vyvinut Světelný Jazyk jako most, aby Země mohla projít první vesmírnou bránou  Velkého Centrálního Slunce. (viz. Světelný Jazyk na www stránkách). Pomocí Světelného Jazyka mohou být nyní, poprvé po milionu let, záznamy ze Země přezkoumány  Velkým Centrálním Sluncem. Následující údaje vyplývají z analýzy těchto záznamů řídícími dušemi, které v současné době dohlížejí na  Velké Centrální Slunce.

Pokřivení na Zemi

 

Jaká je příčina tak velkého pokřivení na Zemi? Z kontroly záznamů, které byly doposud prohlédnuty Velkým Centrálním Sluncem vyplývá, že vesmír, kterého je Země součástí, byl promíchán a propojen s jiným vesmírem z jiného stvoření. Opravdu, mnoho duší z vedení Země v posledním miliónu let pochází z tohoto jiného vesmíru. Naneštěstí se jazyk původních duší Země smísil s jazykem duší pocházejících z tohoto jiného stvoření a vytvořil mix, kterému  Velké Centrální Slunce nerozumělo a proto nemohlo komunikovat.

Proč se jiný vesmír propojil s vesmírem, kterého je Země součástí? Prostým důvodem je pokles frekvence a vibrací, neboli pád vědomí celého Velkého Centrálního Slunce. Během posledních 18 triliónů let, se Velké Centrální Slunce pohybovalo po klesající spirále vibrací. Každý sestup znamenal odhození části, která byla dříve součástí Velkého Centrálního Slunce, za jeho hranice. To, co bylo zatlačeno mimo, se dá přirovnat k vlastnímu „nevědomí“.

Součásti, které se staly nevědomím Velkého Centrálního Slunce, se promíchaly se sousedními stvořeními, které podobným způsobem propadly ve vibracích. A tak promíchání dvou nevědomí, které spolu  neladily, vytvořilo ještě větší problém, tedy pokřivení.

Nevědomí je často spojováno s temnotou. Opravdu, temnota je jednoduše vzato to, co je neznámé. To, co je neznámé je takové proto, že bylo ztraceno příliš mnoho čchi a tak nebylo dost světla, nebo osvícení, aby došlo k pochopení toho, co bylo v temnotě zanecháno. To, co bylo Velkým Centrálním Sluncem odhozeno, přestalo dostávat od něj čchi, která by je osvětlovala. Bez osvětlení zůstane mnoho skrytého. Jakmile je nevědomí při vzestupu plně integrováno, vše co bylo během času ztraceno, je požadováno zpět a vše co zůstalo skryto, je opět osvíceno a tak to může být pochopeno.

Před 3,4 milióny lety, opustila Země hranice Velkého Centrálního Slunce a dostala se do oblasti jeho nevědomí. Jak Země procházela oblastmi nevědomí, sbírala zkušenosti, které nám prozradí, co v našem nevědomí sídlí. Po pochopení těchto skutečností může Velké Centrální Slunce pokročit v integrování toho, co bylo před dlouhou dobou odhozeno při mnoha pádech ve vibracích.

Země není jediným stvořením, které vstoupilo do našeho nevědomí Velkého Centrálního Slunce. Ve skutečnosti Sírius, Arkturus a Orion, vzestoupily v průběhu posledního milionu let. Všichni vstoupily do oblasti nevědomí, navrátily se a přinesly s sebou dary pochopení a osvícení, které umožňují Velkému Centrálnímu Slunci, aby pochopilo svoji temnou součást. Nyní je samo Velké Centrální Slunce na cestě vzestupu a integruje své vlastní nevědomí. To se neuskuteční rychle, ale jakmile poslední planeta třetí dimenze vzestoupí, celé nevědomí Velkého Centrálního Slunce bude znovu absorbováno. Předpokládá se, že celý tento proces potrvá dalších 3,5 miliónu let a vyžaduje, aby dalších 23 planet vzestoupilo, tak jako Země.

 

 

Pomíchání nevědomí

 

Problémy, které jsou na Zemi, vznikly hlavně z toho, že většina z toho, co je v našem nevědomí není naše, ale patří jinému stvoření, jinému Velkému Centrálnímu Slunci, které upadlo do stejných problémů jako my. Problém je v tom, že Velké Centrální Slunce nemůže absorbovat něco, co z něho nepochází. Mnoho duší, které jsou v současné době inkarnované jako lidé na Zemi, spadá do této kategorie; pocházejí z jiného Velkého Centrálního Slunce a patří do jeho nevědomí. Možná to je ten pravý důvod, proč tyto duše nejsou schopné vzestupu, nemohou se probudit, protože se pokoušejí o tento krok ve špatném stvoření.

Když je duše stvořena, je odlita s určitým podpisem. Podpis Velkého Centrálního Slunce, které patří k Zemi, je čistě magnetický. Energetické podpisy u duší z jiných stvoření, jsou ve své podstatě buď radioaktivní, nebo elektrické. Radioaktivní, nebo elektrické duše nemohou vzestoupit v magnetickém stvoření. Proto tyto duše musí být odsunuty ven z bran Velkého Centrálního Slunce a začnou svoji pouť ve stvoření svého původu, které jim umožní jejich vlastní vzestup.

Jakožto vzestupující lidská bytost, musíte proto mít vzestupující a magnetický zdroj a duši, která vám pomáhá. Jiná duše než magnetická nerezonuje s Velkým Centrálním Sluncem a povede vás cestou dolů ke smrti, spíše než ke vzestupu. To může být problémem, protože to vypadá, že mnoho lidských duší se naučilo spoléhat na vedení s elektrickou nebo radioaktivní podstatou. Každá vzestupující lidská bytost si bude muset zvolit opuštění vztahů, které mu neslouží. Potom může vzestoupit, a duše která nerezonuje s Velkým Centrálním Sluncem, může být navrácena do stvoření svého původu, aby tam pokračovala ve svém vývoji. Takové duše se tady opravdu nemohou vyvíjet a proto jim tímto způsobem můžete prokázat ohromnou službu.

 

 

Původ nerezonujících duší

 

Odkud přišly na Zemi nerezonující duše? Část duší, které jsou radioaktivní a elektrické, přišli z jiného měnícího se stvoření, kde se nepodařil kompletní vzestup. Stvořitel Aténa, neposbírala kompletně veškeré své součásti a nechala část sama sebe za sebou. To co zůstalo, existuje nejenom ve třetí dimenzi, ale ovlivňuje též dimenzi pátou a dvanáctou ve vašem stvoření. Aténa se na vyžádání Velkého Centrálního Slunce vrátila do těchto nižších dimenzí, aby posbírala duše, které k ní náleží z dob před eóny času, kdy byla stvořitelem.

Některé duše, které náleží k Aténě jsou ze sousedního stvoření, které obsahuje sluneční systém nazývaný Alfa Centauri. Tento sluneční systém, kdysi býval součástí stvoření Atény, ale byl zanechán za ní. Tento sluneční systém obsahuje duše, které se staly elektrické, neboť se inkarnovaly do ztělesnění druhu Šedých a Ještírků, které se během času staly elektrické. Jak se mohly stát elektrické? Tyto druhy se staly elektrické díky vývoji zařízení a technologií, které byly založené na elektřině. Během času elektrické vibrace pokřivily biologii i duši natolik, že se staly ve své podstatě elektrické. Z toho je vidět, jak technologie znečišťuje, nebo pokřivuje, když není v rezonanci se stvořením.

Šedým a Ještírkům se vzestup nezdařil při vzestupu Atény, neboť ta nemohla absorbovat jejich elektrickou podstatu. Aténa je svou podstatou duše radioaktivní. Elektřina a radioaktivita mají velmi málo společného a nerezonují spolu. Alfa Centauri, jako sluneční systém spolu s Šedými a Ještírky, zmeškali svoji příležitost na vzestup a byli zanecháni mimo, protože obsahovali příliš mnoho elektrického pokřivení.

Z toho je též vidět, proč může vzestup Země být problematický, protože zapadla do stejného vzoru. Vzestup Země vyžaduje, aby úplně všechny druhy se staly pouze magnetické, opět začaly rezonovat s Velkým Centrálním Sluncem. Díky lidskému experimentování s elektrickými přístroji, byla elektřina v lidském tanci životem zdůrazněna. Někteří lidé jsou dnes téměř tak električtí, jako samotní Šedí a Ještírci. Takoví lidé nebudou schopni vzestupu, dokud neuvolní veškeré elektrické pokřivení. Pokračující vývoj na Zemi, si vynutí opuštění všech forem elektrických a radioaktivních zařízení, na kterých je lidstvo závislé a ti, kteří budou vytrvale závislí na těchto formách energie prostě zmizí, jakmile se Země ještě více posune k Velkému Centrálnímu Slunci.

Na Zemi je mnoho nerezonujících duší, které jsou výsledkem experimentů Šedých a Ještírků na lidech. Když Šedí a Ještírci experimentovali na lidech, jejich duše dali přednost lidské tělesné formě, na které prováděli pokusy. Tyto duše asi věřily, že budou mít větší šanci vzestoupit takto ze Země. Avšak nerezonující podstata jejich vysokého podílu elektřiny, je příliš odlišná od magnetické podstaty Velkého Centrálního Slunce. Proto všechny tyto elektrické duše, budou ze Země úplně odstraněny po smrti jejich těla, a nebo, když si jejich ztělesnění zvolí cestu vzestupu a zakotví místo ní v sobě duši magnetické podstaty. Tyto duše budou navráceny a absorbovány Aténou, jako jejich původním stvořitelem.

Když se ztělesnění rozhodne pro vzestup, jiná duše, která bude svou podstatou magnetická, do něj sestoupí a povede ho na cestě domů. Aby tento cíl mohl být dosažen, vyžaduje vědomý záměr té vědomé části, která přináleží tělesné formě. Elektrické a radioaktivní duše, jsou přitahovány elektrickou a radioaktivní genetikou do lidské tělesné formy. Lidská genetika se stala elektrickou za posledních 100 let, kdy se lidé obklopují elektrickými zařízeními. Radioaktivní část DNA, pochází ze smíšení z genetikou, která nepochází z původní lidské rasy. Magnetická duše nemá zájem o elektrickou, nebo radioaktivní tělesnou formu. Proto se musí všichni vzestupující lidé, vzdát elektrických a radioaktivních frekvencí, aby mohly hostit duši magnetické podstaty. Cesta vzestupu vytváří posuv od elektřiny a radioaktivity k magnetickým zdrojům čchi v lidské biologii, což umožňuje zakotvit v těle čistě magnetickou duši.

Některé nerezonující duše na Zemi pocházejí ještě z jiného stvoření – z Andromédy. Tyto duše mají radioaktivní podstatu. Andromeda pochází ze stvoření, které má zdroj čchi radioaktivní. Tento sluneční systém opustil hranice svého radioaktivního Velkého Centrálního Slunce z vedlejšího stvoření před milióny let. Magnetické pulsy z vašeho stvoření způsobily na Andromédě stejně veliké pokřivení, jako radioaktivní pulsy jejich stvoření způsobily Zemi a slunečnímu systému. Podobně jako Země i Andromeda, jednoho dne začne rotovat směrem ke svému Velkému Centrálnímu Slunci a bude vyžadovat opuštění veškerých magnetických vzorů, aby mohla vzestoupit. Tím se i Andromeda vymaní z pokřivení.

 

 

Vnímání duše

 

Rádi bychom poukázali na to, že pokřivení není špatné, ale nebylo součástí původní předlohy pro toto stvoření. Stejně tak i pády ve vědomí a vibracích, které vytvořily provázání dvou stvoření, nebyly v původním plánu. Je možné, že nekompletní vzestup Atény, je původní příčinou, proč obě stvoření propadly tak hluboko ve vibracích. Jak je vidět, vždy, když se nechá část něčeho mimo, vytvoří to záznam, nahrávku jestli chcete, které se říká karma. Karma zaručí, že se to bude opakovat, dokud nebude uvolněna. Protože karma způsobená pádem Šedých a Ještírků, nebyla vyřešena při vzestupu Atény, způsobila znovu podobný pád u dalších dvou stvořitelů, kteří udržovali prostor ve stejné oblasti svého původu.

Stvořitelů a stvoření je tak mnoho, že jeden ztrácí přehled, kolik je jich přítomno a kolik se jich současně vyvíjí. Aténa je jedním ze 144 000 stvořitelů ve vašem Jádru, kteří udržují stvoření uvnitř času a prostoru. Učí se a roste, podobně jako současný stvořitel vašeho stvoření. Všechny lekce spolu souvisejí a vašeho stvořitele upoutaly holografické lekce, které jsou obsaženy ve vašem stvoření. Záznamy Země a nekompletní vzestup Atény, představují mnoho lekcí pro všechny duše, kterých se to týká. Duše vnímá děje z jiného úhlu pohledu, než Země nebo lidstvo. Duše se dívá na lekce, jako na nezbytnou loďku pro pochopení a růst. Lekce ve všech stvořeních proto slouží k tomu, aby duše lépe pochopila pravdu duše, její přirozenost a schopnosti, když tančí spolu s tělesnou formou. Nic není dobré ani špatné co se děje, slouží to pouze k učení, porozumění a osvícení.

K osvícení nemůže dojít, dokud nejste na cestě. Cesta Země přispívá k našemu osvícení jakožto duše, nebo stvořitele tohoto stvoření a Velkého Centrálního Slunce. Aténa se též učí. Učí se to, co posledně nezvládla, že duše nemůže za sebou něco nechat a zůstat kompletní. A to co zůstane, že způsobí paralelní pokřivení budoucích stvořitelů ve stejném prostoru působení. A tak to je. K osvícení dojde pouze tehdy, když dojde k porozumění toho co je.

 

 

Lidstvo a strach

 

Je to pravděpodobně nedostatečná komunikace mezi tělem a duší, která zanechává lidstvo ve velkém strachu, ve kterém nyní je. Neboť bez pochopení kontinuity vědomí, zbývá jenom strach, osamění a velká bolest. To je snad to, co nás, Velké Centrální Slunce, nyní lidstvo učí. Váš tanec života nás učí, že když se odloučí duše od formy, vznikne z toho strach, bolest a neradostná existence. Nemoci, smrt a stárnutí, jsou příčinou zkušenosti strachu a bolesti. Nemoci, smrt a stárnutí, přicházejí jako důsledek ztráty čchi.

Ztráta čchi, je důsledek dvou věcí. Jedna je nerezonující energetická kombinace, která není slučitelná. V neslučitelném mixu magnetické, elektrické a radioaktivní energie, je vylučováno více energie, než může být generováno. A tak tomu je u všech lidí v současné době inkarnovaných na Zemi. Druhý důvod ztráty čchi na Zemi, pochází od cizích ras z jiných hvězdných systémů, které též nerezonují a vyžadují více čchi, než mohou generovat, aby si prodloužily dobu života. Tyto rasy musí odebírat čchi od druhých a Země byla po určitou dobu takovým zdrojem.

Prvotní příčina ztráty čchi, je nerezonující energetická směsice. Jakmile bude toto vyřešeno, všechny vzniklé problémy krátkého cyklu života, ztráty radosti a jednoty, spolu s nemocemi, stárnutím a smrtí, budou též vyřešeny.

 

 

Pomíchání lidské genetiky

 

Kde se vzalo pomíchání energetických podpisů? Současná lidská genetika, je směsí Sírianské DNA (která je čistě magnetická), Plejádské DNA (která je radioaktivní), Andromeďanské DNA (která je radioaktivní), s DNA Šedých a Ještírků (která je elektrická). Jakmile je při vzestupu všechna cizí DNA přeměněna a jedinec se vrátí ke genetické struktuře z původního osídlení Země Sírianskou rasou, stane se opět výhradně magnetický. Tato původní předloha, je čistě magnetická a je v rezonanci s Velkým Centrálním Sluncem a při takové rezonanci, se nestárne ani neumírá a nedochází ke ztrátě čchi. Předloha vytvořená pro vzestup, umožňuje takovou restrukturalizaci tělesné formy v časovém rozpětí zhruba 8 až 10 let. Ten kdo má dobré zdraví, patří k nejlepším kandidátům tohoto procesu, neboť při restrukturalizaci dochází k odstraňování tak velkého množství toxinů, že zchátralá tělesná forma s větší pravděpodobností zemře dříve, než dosáhne stanoveného cíle vzestupu. Chceme však poukázat na to, že smrt není koncem. Smrt je jednoduše pokračováním vědomí.

 

 

Kontinuita vědomí

 

Kam odchází vědomí po smrti lidské tělesné formy na zemi? No dobrá, možná to umožní lidem cítit se méně zoufale, nebo stísněně, při velkém počtu lidských úmrtí, která nastanou v blízké budoucnosti, neboli v následující dekádě. Tato úmrtí jsou nevyhnutelná vážení, když si vědomí lidské tělesné formy nemůže rozpomenout na vzestup, nebo tělo není dostatečně silné, aby sneslo cestu. Tito lidé však budou pokračovat v existenci, dokonce i když tělo zahyne.

Kam půjdou? Většina lidského vědomí, se po smrti připojí k ostatním vzestupujícím lidem a prožije vzestup skrze jinou tělesnou formu jejich žijících potomků. I když pouze malý počet lidí vzestoupí, všem se to podaří, protože jste jeden druh, jedna rasa. Nezáleží na tom, které formě se to podaří, a všichni prožijí vzestup.

Některá lidská vědomí, která jsou příliš připoutaná k duším které milují, pocestují s těmito dušemi na jiné úrovně reality, možná dokonce i mimo oblast tohoto stvoření. Tato vědomí si zvolí zkušenost, kterou se tam naučí a připojí se k lidskému vědomí, od kterého se odtrhli, někdy v budoucnu, poté co budou kompletní.

Nikdy není nic ztraceno. Možná vypadá, že je ztraceno po nějakou dobu, jako je to v případě zkušenosti vašich bratrů a sester Šedých a Ještírků. Nazýváme je bratry a sestrami, i když snad jejich únosy a nepochopení lidských emocí vám způsobily bolest. Zpracujte bolest a odpusťte. Odpusťte jim jejich zapomnětlivost. Cožpak nejsou stejně zapomětliví jako vy? Vy snad nezraňujete druhé ve své zapomnětlivosti? A dokonce i když vy osobně nikomu neublížíte, garantujeme vám, že houf předků, jejichž vy jste v současné době vyjádřením, působil bolest jiným, včetně vražd, smrti, násilí, válek, hladu a podobně. Odpusťte sobě a svým předkům za svá vlastní zvěrstva, při tanci života na Zemi a odpusťte všem ostatním. Jen v odpuštění a skrze odpuštění můžete vzestoupit.

 

 

Vzkříšení, vzestup a infuze duše

 

Během roku zveřejníme sérii článků pro probuzení bratrů a sester v lidské tělesné formě na Zemi. Náš komunikační kanál udělal speciální kroky, aby ztělesnila jazyk Velkého Centrálního Slunce, aby mohla přinášet naše myšlenky, jak nejlépe umí s co nejmenším pokroucením. Jazyk Velkého Centrálního Slunce, je dalším stupněm Světelného Jazyka, který náš komunikační kanál zveřejnil. V mnoha ohledech, stojí náš jazyk mimo jednotu, jak vy vnímáte jednotu vědomí. Toto je další fáze vzestupu, kterou podstupuje náš komunikační kanál, dostat se mimo jednotu do Jediného, neboť to je to co přináší infuze duše.

Máme mnoho záznamů k infuzi duše do lidské tělesné formy z mnoha dimenzí. Tyto záznamy budou podporovat náš komunikační kanál spolu s těmi, kteří si vyberou takovou cestu po úspěšném dosažení kompletního vzestupu. Vzestup z oddělenosti do jednoty, není vzestup; to je forma vzkříšení, vzkříšení toho, co shnilo, nebo zemřelo během času v tělesné formě. Vzkříšení není vzestup, i když způsobuje navýšení vibrací. Tehdy, když je tělesná forma kompletně vzkříšena, může začít infúze duše, neboli vzestup.

Vzkříšení není proces, který by kdy byl v některé dimenzi zaznamenán při vzestupu člověka. Je to jedinečné a proto to stojí v čele zájmu mnoha duší Velkého Centrálního Slunce. Připojují se k vám nyní mnozí, aby prožili tento jedinečný tanec vzkříšení a transformaci pokřivení do jednoty, neboli nepokřivení, který nyní probíhá. Je mnoho věcí, které se mohou naučit ti, kteří se podílí na tomto tanci a z tohoto důvodu sestoupily tyto duše, aby se podílely na zkušenostech Země.

 

 

Budoucnost Země

 

Země i Velké Centrální Slunce musí podniknout v následujících stoletích cestu od separace k jednotě, skrze vzkříšení všech druhů na Zemi. Země zvolila vzestup, zvolila cestu ke světlu Velkého Centrálního Slunce. Tento posun bude postupný a nestane se přes noc, a všechno na Zemi bude díky tomu ozářené světlem. Je mnoho hvězdných bran, vedoucích k hranicím Velkého Centrálního Slunce, kterými budete v následujícím 18ti letém  cyklu procházet. Za každou bránou se zvětší magnetická energie přítomná na Zemi. Při každém průchodu, musí Země dosáhnout další vyšší vibrace, aby mohla být aktivována a schopná projít další etapou energií Velkého Centrálního Slunce. Každý průchod bude vyžadovat pokračování detoxikace všech nerezonujících energetických podpisů na Zemi a zvýšení magnetického energetického toku u všech druhů na ní. Mezi roky 2017 a 2018, vstoupí Země plně do dosahu působení Velkého Centrálního Slunce. Vše co v té době ještě nebude rezonovat s Velkým Centrálním Sluncem, bude odsunuto mimo jeho hranice, čili do odpadu. Proto ti lidé, nebo jiné druhy, které jsou příliš disharmoničtí, mohou tím nárazem zemřít. Někteří to nazývají vstupem do „fotonového pásu“. Opravdu vstup do oblasti Velkého Centrálního Slunce, bude znamenat vyplnění přání Země k návratu do naší náruče.

Avšak neznamená vzestup do další dimenze. Vzestup do páté dimenze, bude trvat dalších 1000 let po samotném vstupu do oblasti Velkého Centrálního Slunce, a dalekosáhlé změny.

Země bude pokračovat po vstupu do oblasti Velkého Centrálního Slunce v osvícení. V oblasti Velkého Centrálního Slunce se bude Země koupat ve světle, ve dne v noci. Osvícení Země, se projeví jako zvětšující se světlo uvnitř i vně všech forem. Nejprve bude světlo zářit ve formě současné aury, nebo „svatozáře“. Později bude vše živé zářit zevnitř ven, jako by v sobě mělo rozsvícenou žárovku. Světlo bude postupně narůstat, až vše pevné bude vypadat zpola éterické, neboli bude vidět skrz. V tomto bodě Země vstoupí do čtvrté dimenze. Předpokládá se, že Země nevstoupí plně do čtvrté dimenze dříve, než za nějakých 300 let.

Jakmile se Země stabilizuje ve čtvrté dimenzi, vnitřní světlo bude postupně ve všem dále narůstat. Z pohledu třetí dimenze začne Země „roztávat“ a většina skal a kamenů, jak je dnes znáte, bude tekutá. Ale z pohledu čtvrté dimenze, budou formy nadále pevné. Jak oheň z pohledu třetí dimenze bude zvětšovat „horko“ a narůstat světlo, celá Země shoří a vstoupí do páté dimenze. V té době, se z pohledu třetí dimenze, zrodí nová hvězda a Země se zapálí. Ovšem z pohledu páté dimenze, bude vše vypadat pevné i když lehčí, méně husté, světlejší, průsvitnější, než jak to znáte dnes. Předpokládá se, že Země vstoupí do páté dimenze za nějakých 1000 let.

 

 

Velká očista

 

Začínající 100 leté období na Zemi je dobou velké očisty. Země musí očistit svůj povrch, svoji pokožku, v přípravě na infuzi duše, neboli osvícení. Infuze duše směrem ke čtvrté dimenzi, nemůže začít dříve, dokud se Země dostatečně neočistí od toxinů, aby byl takový posun možný. V současné době se čtvrté dimenze začínají dotýkat pouze vrcholky hor a nejodloučenější oblasti, spolu s částí oceánů. A proto to bude moji milí dlouhá cesta, než dojde k naplnění, které uvidí všichni lidé, ať už skrze své potomky, nebo ve svém vlastním ztělesnění. Období nadcházející očisty, umožní těm členům jakéhokoliv druhu, kteří nemohou vzestoupit, být očištěni ze Země skrze smrt. To znamená, že všechny větve neschopné vzestupu jakéhokoliv druhu, včetně lidí, vymizí a nebudou se již více rozmnožovat. Všechny druhy na Zemi tento proces již začaly.

Některá zvířata v péči lidí si nezvolila vzestup, neboť tyto zvířata nemají duši. Tato zvířata vyhynou na různé neznámé druhy nemocí v následujícím čtvrt století. Může to být problematické, protože jsou většinou hlavním zdrojem potravy lidí. Je vidět, že se lidstvo pomalu přesouvá od masité stravy k vegetariánské a toto možná bude pádným důvodem, protože při očistě bude nedostatek živočišných potravin.

Rostliny v péči lidí, jsou též často bez duše, když je neošetřují lidí, kteří si zvolili vzestoupit. Z toho vyplývá, že tyto rostliny též nebudou schopné vzestoupit a možná vymizí na nevysvětlitelné choroby v následujících letech. To též může znamenat problém se zásobováním potravinami, protože většina potravin ve světě, je produkována nevědomými farmářskými metodami. Možná je dobrou radou v této skutečnosti plánovat si, jak se stát jako vzestupující bytost soběstačným v dodávce jídla. Vidíme, že se mnoho vzestupujících komunit, bude v následujících desetiletích učit pěstovat a produkovat potraviny pro svoji vlastní potřebu a to je způsob, který mnoha vzestupujícím umožní přežít nastávající období změn.

Elektrické energie bude stále ubývat až ji bude tak málo, že výpadky a snižování osvětlení se ve městech stane normální. Alternativní zdroje, mohou proto být důležité pro vzestupující komunity, ale stále ještě existuje mnoho vzorů hromadění a lakoty, že způsobí smrt vývojářů, když takové zařízení budou nyní nabízeny veřejnosti ve větším měřítku. Z tohoto důvodu doporučujeme našim komunikačním kanálům, aby se zatím na takové věci nezaměřovali ani nikdo z jejich organizace, ale doporučujeme aby počkali, až tyto komunity budou vytvořeny. Solární technologie nejsou komplexní a mohou se vyvíjet v malém měřítku, aby nepřinášely obtíže. Takovým způsobem si mohou vzestupující komunity obstarat malé množství energie, aby měly snadnější život.

Následující čtvrt století se budou prohlubovat změny na Zemi. Očekávají se zemětřesení, tornáda, tání ledu na pólech, díky globálnímu oteplování. Globální oteplování je důsledek zvyšování vibrací Země, jak každý druh proměňuje svoji genetickou strukturu. Vzestupující lidé se budou muset naladit na Zemi a rozhodnout, kde se usadí se svými komunitami, aby byli v bezpečí. Tak se mohou vyhnout přírodním katastrofám, které by buď zabily jejich tělesnou formu, nebo způsobily převrat v jejich životě.

Tyto změny se neuskuteční přes noc, ale přicházejí a postupně dobudují v následujícím století vrcholící posun. Ve zkratce řečeno, povrch Země se musí změnit. Současné kontinenty plné toxinů budou zaplaveny a zrodí se nové pevniny z oceánů. V následujících 300 letech všechny současné kontinenty budou zaplaveny a ze současných hor zbudou ostrovy a nové kontinenty budou vytvořeny v současných oceánech.

Všichni lidé, kteří přežijí se přestěhují do oblastí, kde bude bezpečná pevnina, aby mohli pokračovat ve svém vývoji.

 

 

Radostná budoucnost v dohledu

 

Každý člověk, ať už si zvolí přidat se ke změnám, které vzestup znamená, nebo ukončí tento život smrtí, získají zkušenost při vzestupu svých potomků. Protože celé lidské vědomí bude žít, aby vidělo zrození nového zítřka, nastávající zlatý věk vzestupu. Země je na cestě domů, k Velkému Centrálnímu Slunci, a všichni budou svědky této zkušenosti. Tím pádem vše, co Země zažívá musí být pochopeno. Jakmile bude vše, co Země zakouší pochopeno, všechny duše na ní spolu s velkým Centrálním Sluncem se budou radovat! Země projde temnotou údolí stínů smrti a navrátí se, projde vzkříšením a vzestupem! A to je nějaká cesta moji milí! Taková cesta vás naučí, co nemůže být pochopeno žádným jiným způsobem. Z tohoto důvodu se tato cesta objevila, aby mohlo dojít k učení, růstu, vývoji a nakonec opět k návratu domů do JEDINÉHO.

Velice si ceníme těch, kteří si vybrali cestu vzestupu. Vzestup v lidské tělesné formě na Zemi, patří pravděpodobně k nejtěžším cestám všech věků. A protože je tak složitá, značně přispívá k rozsáhlé výuce duše. Ty duše, které svolily k této cestě, se z ní naučí mnohem víc, než všechny ostatní, kteří kdy existovali v čase, prostoru a formě! Není to přesně to, co má duše být?  Učit se, růst, vyvíjet se, a vrátit se domů, aby přinesla získané poznání, které může sdílet s ostatními dušemi ve všech dimenzích. A tak to je, a tak tomu má být.

 

Toto první sdělení zakončíme speciálním požehnáním, které proudí z Velkého Centrálního Slunce v našem vlastním jazyce.

 

Nom nomi nanu nonu mon.

Z Jediného jsi vzešel a do Jediného se zase navrátíš.

 

Vše nejlepší do našeho příštího spojení,

 

 

Namaste

Velké Centrální Slunce

 

 

 

 

Druhé sdělení Velkého Centrálního Slunce

 

Zemské cykly a holografický čas

 

 

 

Velké Centrální Slunce prostřednictvím Karen Danrich „Míla“

 

6. dubna 2001

 

Toto je druhé sdělení Velkého Centrálního Slunce lidem na Zemi. Vítáme vás opět do oblasti našeho působení po dlouhé přestávce bez komunikace v historii Země. Vítáme lidské bytosti, které se s námi spojí, ale buďte ostražití na falešná předstírání bytostí, které vás podvádí a snaží se vás přivést na svoji vývojovou cestu. Vyčištění těchto bytostí z lidského vědomí, vyžaduje biologický posun ve vibracích, což způsobí, že se přenesete na vyšší roviny, než působí tyto bytosti. Toho dosáhnete zvládnutím Plného Vědomí, neboli ztělesněním 12 plných řetězců DNA (36000 informačních řetězců).

Do té doby, udržujte s čistým srdcem záměr oslovit Velké Centrální Slunce prostřednictvím skupiny duší Riza, a ti budou řídit komunikaci a případné překládání těch termínů do vašeho jazyka, které vám ještě chybí do zvládnutí mistrovství na vaší vývojové cestě vzestupu. Děkujeme skupině duší Riza a ceníme si její činnosti, jako zprostředkovatele komunikace, mezi vzestupujícími lidmi a Velkým Centrálním Sluncem v tomto historickém období.

Velké Centrální Slunce zhodnotilo mnoho záznamů Země. Při tom přišlo na to, že podobně jako Země, i ono bylo zamořeno podobnými manipulacemi, které využívalo temno na Zemi. Proto nyní dochází ke generální očistě Velkého Centrálního Slunce a tyto řídící duše jsou zde vyměňovány.

K tomuto posunu přibyla i nově formulovaná multidimenzionální dohoda, pro vzestup v rámci Velkého Centrálního Slunce, pro vzestupující planety a hvězdy v dimenzích 3 až 144 ve vašem stvoření. Tato dohoda se váže na další dvě dohody pro vzestup těles v dimenzích 145 až 360 vašeho Boha a Bohyně, a dimenzí 361 až 1800 Řádu Rize.

Řád Rize má podobné problémy jako Země a nyní podstupuje proces kontroly záznamů stejně jako my, kdy Velké Centrální Slunce kontrolovalo záznamy ze Země. Předpokládáme podobné souběžné změny v Řádu Rize a v rámci našeho Boha/Bohyně, když manipulace vyšly najevo, byly pochopeny a napraveny. (Bližší informace o tomto řádu najdete v článku „Představení Lorda a Lady Rize a Řádu Rize“).

Dá se říci, že probíhající změna je vyjádřením, neboť změna a vzestup jdou ruku v ruce, a nyní to, co bylo potenciální hrozbou vzestupu Velkého Centrálního Slunce, je odesláno mimo hranice, podobně jako Země odhazuje temnotu mimo své hranice. Děkujeme Zemi a oceňujeme, že vnesla do našeho vědomí pozornost, která nyní umožní pokračování našeho vzestupu.

Nové dohody o vzestupu, které zahrnují dimenze 3 až 1800 směřují k jednotné formě vývoje, kdy „podobné“ vzory v každé dimenzi mohou být osloveny souběžně. To se nazývá souběžný vývoj. Souběžný vývoj byl ve vašem stvoření na dlouhou dobu zastaven, jak dimenze za dimenzí upadaly ve vibracích pod určitou hranici způsobující separaci, a při oddělení se komunikace zastavuje. Proto můžeme přirovnat nově vzniklý konsensus vzestupu k prvnímu kroku k obnovení komunikace, mezi všemi vědomými a vnímajícími druhy, ve všech dimenzích po eónech času. To je znamením, že vibrační propady, nyní ve Velkém Centrálním Slunci obrátily svoji polaritu.

Obrácení polarity v každém stvoření, znamená přechod z nadechování k vydechování. Periody vdechování jsou obdobím, kdy to co expandovalo je voláno zpět, aby bylo pochopeno, integrováno a opět přijato. Periody vydechování, jsou obdobím rozpínání, kdy duše expanduje do formy, čili hustoty pro další období sbírání zkušeností. Vaše stvoření procházelo obdobími neustálého vydechování a expanze následující expanzi, po eóny času. Takové neustálé rozpínání zapříčinilo pád za pádem do hustoty, hmoty, pádem ve vibracích.

Perioda neustálého rozpínání, nebyla v původním plánu vašeho stvoření. Skutečný plán počítal s jednou expanzí a poté plnou kontrakcí, neboli opětným vzestupem zpět do Jednoty. To se ale nikdy neuskutečnilo a příčině se nyní začíná rozumět. Mnoho výzkumů našeho komunikačního kanálu a její organizace, dokumentovalo změny v lidských genetických záznamech, jak byly během vzestupu postupně zpřístupňované a které byly detailně rozepsané v materiálu volně dostupném na jejich www stránkách. Rádi bychom vám ukázali přehled těchto příčin, aby každý mohl lépe pochopit, co se ve vašem stvoření právě děje během jeho vzestupu.

V našem předchozím, prvním sdělení, jsme zkoumali příčiny pádu Velkého Centrálního Slunce, což je stvořitel Lord/Lady známý pod jménem Aténa, který stvořil nekompletní vzestup v časo-prostorovém kontinuu, ve kterém existuje i vaše stvoření. Vaše stvoření zapadlo do stejného vzoru, jako předchozí stvoření udržované Aténou, díky neposbíraným záznamům, neboli karmě. Když nejsou záznamy, karma posbírány, nejsou výukové lekce stvoření pochopeny. Když není lekce z nějakého záznamu sebrána a pochopena, způsobí vzpomínka na zkušenost další opakování podobné zkušenosti, podobně, jako když se stále dokola přehrává tentýž záznam na gramofonové desce.

Aténa není jedinou příčinou tohoto problému. Tento problém je nyní zkoumán vaším řídícím Bohem/Bohyní Rámou, bytostí, která zapadla do stejného vzoru rozdělení světla a tmy ve svém vlastním stvoření. Když je světlo a tma ve stvoření rozděleno, některá stvoření mají příliš mnoho světla a jiná příliš mnoho hustoty. Vaše stvoření patří k těm, které mají přebytek hustoty, a hustota vytváří váhu, která nutí stvoření do expanze za expanzí. To musí vést k pádu vědomí a vibrací, které mohou překročit schopnost stvořitele posbírat vše zpět, když začne vzestupovat do Jednoty. A přesně to se stalo u Atény.

Tak velká část stvoření Atény se propadla do hustoty, čili hmoty, že nebylo přítomné dostatečné množství vědomí, které by vytvořilo vzestup, což by umožnilo Aténě sesbírat všechny své části. Aténa držela příliš mnoho hmoty než kolik mohla transmutovat při vzestupu a proto zanechala část v nižších dimenzích a to způsobilo rozštěpení její duše na světlo a tmu. Když se váš stvořitel rozdělí na světlo a tmu, pak následujete po stejném holografickém vzoru jako on.

Nekompletní vzestup Atény můžeme přirovnat k oddělení světla a tmy, při kterém byla hustota zanechána v dimenzi 72 a nižších, a pouze světlo se vrátilo do dimenze 360 k obnovení. To zanechalo část myšlenkových forem souvisejících s „pádem“ do hustoty v dimenzi 72 a nižších, a to se opakovalo později, když náš stvořitel později expandoval do stejného časo-prostorového kontinua. Toto stvoření, stejně jako Aténino, dostalo příliš mnoho hustoty od Rámy, který pokračoval v rozdělení na světlo a tmu ve svých vlastních stvořeních, a tak to pokračovalo dále a dále během jeho/její vlastní expanze a kontrakce.

Proč Ráma stále znovu opakoval stejnou chybu? Ta stvoření, která obsahovaly příliš mnoho hustoty, se nikdy kompletně nevrátila do jeho vědomí a proto nebyl schopen zjistit kde je problém, protože ten byl vždy mimo dosah v nekompletním vzestupu. Ještě navíc chyběla komunikace mezi vzestoupivší částí a tou, která byla zanechána mimo. Ale pokračující pokřivení Rámova stvoření díky velkému počtu podobných zkušeností mu pomohla pochopit, kde je chyba a proto se začal rozpínat do obou stvoření Atény a našeho stvoření, aby posbíral záznamy.

Lady Ráma spolupracovala s Mílou na sbírání záznamů z genetických vzpomínek, které se objevovaly u těch lidí na Zemi, kteří si zvolili vzestup, po mnoho let. Později uznala, že tato práce je víc, než je schopná sama zvládnout a proto byl zavolán odborník, známý jako skupina duší Riza, aby sesbíral a zkompiloval všechny genetické záznamy, posbírané od všech lidí i ostatních druhů na Zemi. Tento projekt ještě zdaleka není uzavřen, ale od té doby, co Lady Ráma opustila Mílu na podzim 1998, je zpracováváno mnohem více záznamů.

Nyní Velké Centrální Slunce, podobně jako Země, navrací všechnu temnotu a hustotu, která jí nepatří tam odkud přišla. Dochází k obnově rovnováhy světla a tmy ve všech 14 stvořeních Lorda/Lady Rámy. Tato obnova rovnováhy způsobí, že všechna nadbytečná hustota, bude časem vrácena do 11 jiných stvoření. Toto stvoření je jedním ze tří, které měli problémy s pády do hustoty, čili do hmoty, protože dostali větší porci temnoty, čili hustoty, než které byly schopné sami transmutovat. To je problém rozdělení světla a tmy, a to je lekce Lorda/Lady Rámy a všech ostatních bohů stvořitelů, kteří s nimi v našem evolučním procesu tančí.

Stejným způsobem, Země navrací hustotu a temnotu do těch stvoření, nebo hvězdných systémů, které si z ní udělaly odkládací prostor pro svoji temnotu. Tak jako Ráma, oddělilo vaše vlastní stvoření světlo a tmu, přičemž některé hvězdy byly držitelkami světlých tónů a jiné obdržely většinu temna. Stvoření jsou holografická a následují vzory svých tvůrců. Jakmile náš stvořitel pochopí svoji lekci, my pochopíme tu svoji, a dohromady se můžeme vyvíjet.

To nás vrací zpět k našemu dřívějšímu prohlášení, že souběžná forma vývoje, se nyní začíná rýsovat ve vašem stvoření. Souběžná evoluce je forma vývoje, kdy se všechna časo-prostorová kontinua učí a vyvíjejí společně. Minulost, přítomnost i budoucnost se učí, vyvíjí, roste, a podporuje se na cestě „domů“ do Jednoty.

Po eóny času, byl čas ve Velkém Centrálním Slunci pokřiven. Záznamy s manipulací časem na Zemi, na její cestě do nevědomí Velkého Centrálního Slunce, nám nyní pomáhají s odhalováním souběžné manipulace s časem u nás. Tím pádem je čas v celém stvoření opravován, aby mohlo dojít opět k souběžnému vývoji. Skutečný vzestup Velkého Centrálního Slunce nemůže nastat, dokud všechny dimenze a části jednotně nespolupracují na tomto cíli. A takový souzvuk vyžaduje holografický čas ve všech částech stvoření.

Souběžná evoluce se může z pohledu omezených lidských myšlenkových forem zdát složitá na pochopení. Ale můžete to přirovnat k vlastnímu vzestupu, kdy jste souborem miliónů životů vašich předků, které mají vztah k vašemu současnému životu a formě a též vzestupují, učí se, vyvíjejí, rostou a přicházejí k porozumění učební látky, kterou snad nezvládli ve své době, kdy byli fyzicky inkarnovaní. Každý předek je spojen se svými příbuznými vzestupujícími potomky, když tělesná forma překonává vibrace, které existovaly v nich v době, kdy se sami vyvíjeli. To je souběžný vývoj v lidské tělesné formě, kdy se celá vývojová větev učí a vyvíjí dohromady.

Jasnozřiví lidé často pochopí minulé životy. Minulé životy jsou opravdu součástí našeho rodového gobelínu. Aby došlo k souběžnému vývoji u lidí, musí být dědičný strom zrekonstruován do minutových detailů, až k původnímu osídlení lidstvem, aby žádný předek nebyl vynechán a vše bylo pochopeno. Většina této práce na lidských dědičných záznamech, je součástí projektu skupiny duší Riza, a to nejen na Zemi, ale na všech dimenzích v rámci Velkého Centrálního Slunce. Lidský druh byl více kompromitován silami temna, než kterýkoliv jiný druh, než třeba delfíni, nebo velryby, a mnohdy se jedná manipulaci s genetickými záznamy a rodokmeny.

Souběžný vývoj v rámci Velkého Centrálního Slunce, umožní všem druhům na všech dimenzích, sdílet své záznamy a vzory z minulosti, přítomnosti i budoucnosti pro potřeby transmutace. Souběžný vývoj v podstatě znamená, že bude určen námět na čištění vzorů v každém daném roce vzestupu od nynějška do budoucna, pro všechny druhy na všech dimenzích, v rámci Velkého Centrálního Slunce.

Tématem čištění pro všechny dimenze pro letošní rok, byla zvolena válečná karma a vzory války, protože válka existuje ve všech dimenzích, které vzestupují a vzestup by mohl být kompletně zastaven v rámci Velkého Centrálního Slunce díky škodám, které tím vznikají. Země není jedinou dimenzí, která zažila válku, avšak Země, stejně jako jiné dimenze, zvolila uvolnění a vymazání všech těchto záznamů, aby byl zajištěn mír v oblasti Velkého Centrálního Slunce a pokračování vzestupu. Spolu se Zemí, všechny ostatní vzestupující hvězdy ve vašem stvoření, zvolily s pomoci Řádu Rize, uvolnit vzory totální likvidace, destrukce, spontánního shoření a válek. V této době vzestupují dimenze 3, 5, 12, 18, 25, 36, 72, 144, 360, 1200 a 1800.

Ti, kdo se mohou zúčastnit setkání pořádaného našim komunikačním kanálem – Konkláve, jsou vítáni. Podporujeme její snahu, uvolnit karmu při takové příležitosti pro celé lidstvo na Zemi ve třetí dimenzi. Jedná se o těžký úkol, který je postaven před ní a její organizaci, neboť je velmi málo těch, kteří si jsou vědomi současného stavu vzestupu Země a vašeho stvoření. To je typickým příkladem zasahování sil temna, které ve vašem stvoření převládá po eóny času a které brání jasné komunikaci, a ve zmatcích se jedinec přestane připojovat k božskému plánu. Většina lidstva na Zemi, nezvládá připojit se k božskému plánu vzestupu a proto vidíme, že většina těchto lidí bude odstraněna z fyzického světa v následujícím čtvrt století, a tím bude Země osvobozena, aby mohla svůj cíl snadněji splnit.

Aby toho mohlo být dosaženo, musí být lidská karma uvolněna. A s tím náš komunikační kanál souhlasil, takže shromažďuje ty, kteří jsou ochotni uvolnit karmu pro lidstvo, ve specifických časových bodech vývoje, aby Země i Velké Centrální Slunce mohly pokračovat ve vzestupu.

Temné síly na Zemi pocházejí ze čtyř hlavních zdrojů. Plejády, Sírius, Orion a Arcturus. Každé z těchto stvoření mělo vzestupující planety ve třetí a páté dimenzi v období posledních 100 000 let, a každé zanechalo svoji část mimo, kterou uložilo na Zemi. Tato temnota, hustota a karma se nyní navrací k těm, kteří jsou za ni zodpovědní a do stvoření, kde vznikla.

Nikdo nemůže zpracovat karmu někoho jiného, a udržování cizí karmy pouze zajišťuje, aby se znovu opakovala ve vaší životní zkušenosti. Všechny pády ve vibracích, které se na Zemi za poslední 3,2 miliónu let vyskytly, jsou důsledkem karmy z těchto čtyřech jiných stvoření, které nebyly vyčištěny při jejich vlastním vzestupu. Když tato karma bude plně navrácena, Země může vzestoupit a každé z těchto stvoření může převzít plnou odpovědnost za své vlastní zkušenosti ve třetí dimenzi.

Co to přesně znamená? Tato stvoření se nezvládla naučit a napravit všechny lekce, které jsou spojeny s vyjádřením ve třetí dimenzi. Tím pádem by, v každém ohledu, nikdy nemohly vzestoupit do páté dimenze, protože vzestup znamená dokončení veškeré karmy v dimenzi, kterou opouštíte. Tato stvoření vzestoupily tím, že svoji karmu někam odložily (na Zemi), čím se zdálo, že jsou kompletní i když ve skutečnosti nebyly. Nyní jsou postaveny před nezpracovanou karmu, která se rozehraje do té doby, než bude úplně vyčištěna.

V páté dimenzi probíhá manifestace dvojnásob rychleji, než ve třetí dimenzi. Jakmile se karma vrátí, její vzory budou mít okamžitý efekt a znamení návratu těchto nedořešených vzorů z jejich nekompletního vzestupu se již projevují. Ale i když se tyto zdánlivě katastrofické události budou opravdu manifestovat, umožní to jejich úplné vyčištění, a proto tyto události Velké Centrální Slunce nevidí jako problémy, nebo katastrofy, kterým by se mělo zabránit. Místo toho Velké Centrální Slunce dovolí těmto efektům manifestaci, aby tyto hvězdy už nikdy neodkládaly svoji karmu při budoucích vzestupech.

Podobným způsobem jako Země, absorbovalo Velké Centrální Slunce karmu z jiných stvoření, které propadly ve vibracích v rámci vašeho řídícího Boha. Nyní jsme ve stádiu navracení této karmy a hustoty k jejich zdroji původu. Mnoho z našich pádů ve vědomí do hmoty, neboli hustoty, bylo důsledkem pohlcení karmy jiných stvoření a jakmile bude tato karma navrácena, budeme moci korigovat naši vlastní situaci a ostatní stvoření budou moci převzít plnou zodpovědnost za to, co způsobily.

Podobně jako Sírius, Orion, Plejády a Arcturus, budou snad moci tato stvoření manifestovat své spory před tím, než plně uvolní jejich vzory a zažít si pád ve vědomí, neboli pád do hmoty podobně jako Velké Centrální Slunce. Věříme, že tak to pro ně bude lepší a zajistí to, aby se naučily být zodpovědní za své spory. Též to zajistí, aby karma již příště nebyla odkládána, neboť dilema z odkládání karmy, by mělo být pochopeno a všechny vědomé bytosti se musí snažit převzít plnou odpovědnost za svůj kompletní vzestup, pochopit a uvolnit všechny příčiny vytvořené v té které dimenzi.

Velké Centrální Slunce a všechny dimenze v novém konsensu, mají záměr vzestupovat kompletně a nic za sebou nezanechávat, a žádný záznam ze zkušeností v čase a prostoru nenechat nepovšimnutý. Tím pádem vše bude známé, pochopené, a příčiny neustálých propadů do hmoty budou napraveny, aby k nim v budoucnu již nemohlo dojít. To je způsob, jak se stvořitelé učí a vyvíjejí. Pomocí experimentů zjišťují, co funguje a co ne, a tím způsobem rozšiřují své uvědomění.

Všechny druhy na Zemi vzestupují podobným způsobem pomocí pokusů a omylů. Mapují cestu k vyšším vibracím, která není prosekaná, protože jsou první ze stvoření, která propadla tak hluboko do hmoty a po eónech času se jako první vrací zpět. Dokonce ani Sírius, Orion, Plejády a Arcturus, nikdy nepropadly do tak nízkých vibrací. Všechny vzestoupily s relativní snadností. Ovšem jejich vzestup nebyl kompletní a tak, když Země vzestupuje s kompletním vzestupem, nemůže použít cestu, kterou tato stvoření vytvořila, protože by to vedlo k nekompletnímu vzestupu.

Proto Země a všechny dimenze vzestupující v rámci Velkého Centrálního Slunce, které si zvolí cestu kompletního vzestupu, nemohou použít cestu vytvořenou při předchozích vzestupech, protože ty nebyly kompletní a následování po této cestě, by jednoduše opět zopakovalo původní problém. Tím pádem se všechny hvězdy a druhy na všech dimenzích nacházejí v podobné situaci jako Země a musí zmapovat novou cestu domů neznámým územím. To je další výzva, na již tak dost obtížné cestě vzestupu, ale to, co se zpracuje na Zemi, bude aplikováno v ostatních dimenzích a jsou očekávány souběžné pozitivní výsledky.

Velké Centrální Slunce, podobně jako Země, bude nyní ztělesňovat tříkruhový magnetický tok, neboť se zdá, že tento energetický model zabezpečuje absorbování dostatečného množství čchi, aby mohl být zaměněn za ten, který vznikl nekompletním vzestupem. Nyní probíhají korekce u všech druhů na aplikaci tohoto nového energetického vzoru, který musí být uplatněn u všech čakrových systémů, všech molekul, a všech světelných těl na všech vzestupujících hvězdách. Díky tomu stejný posun bude probíhat na Síriu, Arcturu, Plejádách i Orionu, aby byla možná kompletní integrace toho, co bylo dříve opuštěno při nekompletním vzestupu.

Souběžná evoluce nastane, jakmile všechna stvoření budou v souladu podle holografického času, což umožní výměnu energetického toku mezi minulostí, přítomností a budoucností na všech dimenzích. Nyní se stává čas holografický na Zemi v přípravě na posun, k souběžnému vývoji. Holografický čas, je rozdílný od sekvenčního času, protože holografický čas, nezná oddělení mezi minulostí, přítomností a budoucností. Mnoho manipulací na Zemi rozdělilo čas na rozdílné kategorie, kde minulost, přítomnost a budoucnost přestaly být sjednocené.

Největší příčinou manipulace časem je nukleární energie, zvláště ta, která se vytváří při atomové válce. Jakmile na Zemi i v ostatních dimenzích v rámci Velkého Centrálního Slunce převládly atomové války, rozdělil se čas a tím způsobil oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Jakmile bude válečná karma v tomto roce uvolněná, bude možné čas narovnat v celém stvoření a tanec jednoty mezi všemi dimenzemi, může začít.

Jednota a holografický čas spolu souvisí. Jednota vyžaduje, aby vše spolupracovalo v harmonii a na základě stálé výměny energetického toku. Jakmile byl narušen holografický čas, skončila jednota na všech dimenzích ve Velkém Centrálním Slunci. Vzory mají tendenci se opakovat, protože vzor je též holografický, a podobně jako ve velkém Centrálním Slunci, byla na Zemi ztracena jednota při první nukleární válce ve vaší historii.

Návrat holografického času na Zemi, způsobí mnoho změň. Jedním z posunů, bude postupné narovnání kolísání Země v 18.ti letém cyklu. Kolísání je odrazem ztráty holografického času a způsobuje prodloužení času, který odděluje minulost, přítomnost a budoucnost. Kolísání vzniklo při prvním atomovém výbuchu ve válce Anunnaki, která natrvalo posunula póly a způsobila menší dobu ledovou. Před touto událostí, byla oblast Havaje vaším severním pólem, Indie jižním pólem a Island byl na rovníku a představoval srdeční centrum Země (tak jako nyní Havaj). Zpětný posun pólů na původní místa nastane, ale ne v příštích 300 letech, ale při specifickém okamžiku vývoje Země směrem ke čtvrté dimenzi.

V příštích 18.ti letech, se oválná oběžná dráha Země kolem slunce srovná na kruhovou a tím se zkrátí rok na 12 měsíců místo současných necelých 13 měsíců. Dvanácti měsíční cyklus je původní oběh, který fungoval před manipulacemi Anunnaki ze systému Plejád, kteří jsou svou podstatou radioaktivní, a před jejich nadvládou na Zemi. Korekce kolísání Země pozmění roční období, tak jak je znáte, protože se slunce bude objevovat na stejném horizontu po celý rok. Nepředpokládá se, že by k úplné korekci Země došlo dříve než za 18 let, ale do roku 2007 bude změna dostatečná, aby ji zaznamenali vaši vědci. Rok 2007 zaznamená, ještě k tomu, další důležitý vstup do aury Velkého Centrálního Slunce a pro to, je nutný určitý standard vibrací, magnetického toku a sekvence času, který musí být dosažen, aby mohl pokračovat vzestup Země.

Roční období budou stále méně drsná, jak se bude Země oteplovat. Důsledkem bude, že období sněhu a zimy v určitých oblastech na jaře a na podzim budou ubývat a sněhu bude v následujících 7 – 18 letech ubývat. Globální oteplování rozpustí ledové čepičky a ledovce na pólech a hladina moří se zvedne a zaplaví určité oblasti. Ovšem díky korekci kolísání Země, nebude vzestup hladiny všude stejný.

Kolísání Země způsobuje nerovnoměrné rozložení vodní masy kolem glóbu, podobně jako na centrifuze. Jakmile se kolísání sníží, voda se v následujících 18.ti letech bude rozdělovat rovnoměrně kolem planety. To spolu s globálním oteplováním způsobí, že některé oblasti budou kompletně zaplaveny a jiné jen nepatrně, nebo vůbec, i když jsou nyní na stejné úrovni. V současné době je nejvyrovnanější hladina na rovníku, protože ten je nejméně zasažen kolísáním Země. V blízkosti rovníku, budou změny hladiny minimální. Naopak čím dále od rovníku, tím bude změna hladiny větší, jak se kolísání Země bude snižovat.

Cyklus dvanácti měsíců opět srovná Zemi s cykly Velkého Centrálního Slunce. Cyklus velkého Centrálního Slunce je svou podstatou rotační a je řízen nadechováním a vydechováním tvořivého toku. Ti kteří vzestupují si mohou přát naladit se na nové cykly času a tvořivosti, a jejich tvůrčí tok, bude následovat nové cykly, jakožto vzestupující bytost Velkého Centrálního Slunce. Cykly nabízejí období tvořivosti, po kterých následuje období integrace. Jeden hlavní tvůrčí cyklus a integrační cyklus, jsou částí každého roku.

Tvůrčí cykly jsou obdobím, které můžete využít pro vaše projekty a aktivity, aby jste pokročili dále, protože je dostatek tvořivé energie pro manifestace. Integrační cykly, jsou dobou návratu a integrace toho, co jste se naučili a pochopili v předchozím tvořivém cyklu. Náš komunikační kanál, popsal současný 12.ti měsíční cyklus pro kalendářní rok 2001 pro každého, kdo má zájem a najdete jej na konci tohoto článku.

Ti, kteří vzestupují, zažijí návrat holografického času na Zemi, při svém osobním vzestupu. Holografický čas, umožňuje ovlivňování a výměnu energií v rámci vašeho druhu ve všech dimenzích v tomto stvoření, ve kterém lidský druh existuje. Taková vzájemná výměna, dovoluje výměnu informací a pochopení, které zajistí rychlý a kompletní vzestup všech zainteresovaných. Znamená též dobu, kdy může začít souběžná evoluce v rámci jednoho určitého druhu.

Díky dosažení této úrovně 18 lidmi na povrchu Země , umožnilo všem lidem ve všech dimenzích dojít k pochopení boje, který váš druh snášel. Podpora přicházející od ostatních lidí v ostatních dimenzích, kteří nyní lépe rozumí tomu co se dělo, je mohutná a příliv zájmu a informací je veliký. To samo o sobě zajistí, že někteří lidé ze Země opravdu vzestoupí do další dimenze, i když se jedná o těžkou cestu.

Země dosahuje větší jednoty. Ti, kteří jsou na povrchu Země plně vědomí, přizvali lidi z vnitřní Země, aby se připojili ke konsensu pro vzestup, který zahrnuje všechny ostatní dimenze ve vašem stvoření. Od minulé noci se lidé vnitřní Země připojily ke společnému tanci jednoty a konsensu pro vzestup ve vašem stvoření. To je nesmírně důležitý posun, protože jednota se musí projevit na Zemi, jestli má Země jako celek vzestoupit, stejně jako se musí objevit mezi všemi vzestupujícími hvězdami a druhy v rámci Velkého Centrálního Slunce a za ním.

Předpokládá se, že nový konsensus na Zemi, převáží nad současnými destruktivními myšlenkovými formami, které obklopují lidský druh a bude řídit Zeni v příštím roce. Jakmile k tomu dojde, nový konsensus převládne v lidském tanci životem a nová budoucnost povede Zemi k čištění a vzestupu v následujících 10 stoletích. Znamení přechodu od starého k novému by mělo být zřetelné a bude značit počátek nové éry světla, neboli zlatý věk, který mnozí proroci předpovídali v minulosti.

Tato budoucnost není jistá, ale vytvoření nového konsensu – dohod pro vzestup na všech dimenzích a zahrnující lidi vnitřní Země zvětšuje šance, že se to Zemi povede. Většina si neuvědomuje mohutnou snahu, kterou Země vyvíjí, aby k tomu mohlo dojít, ale s pomocí těch, kteří jsou v souladu s intervencemi Zdroje Všeho, se to nakonec povede.

Mnozí se budou ptát, kdo je Zdroj Všeho? Zdroj Všeho můžeme přirovnat k energetickému zdroji a vědomí, ze kterého pochází veškerý život, včetně tohoto stvoření, a do kterého se zase navrací, aby se opět stal Jedním. Zdroj Všeho se rozšířil na všechny vzestupující planety a hvězdy, aby vnesl jednotu a vzestup do tohoto stvoření. Zdálo se to nezbytné, protože toto stvoření je klíčové pro všechny ostatní, kteří se též jednoho dne budou vracet domů, opět do Jediného. Ceníme si Zdroje Všeho a všech aspektů, které se k nám připojily, při našem záměru na vzestup.

Přítomnost takových bytostí je velkolepá. Přítomnost žádné z těchto bytostí, nebyla nikdy zaznamenána v žádném stvoření tohoto sektoru Všeho Co Je. Pomoc, která od nich proudí umožňuje, aby se vzestup uskutečnil, protože bez nich, by se asi nezdařil. To je též jedna z lekcí Všeho Co Je, který stejně jako Země a Velké Centrální Slunce přišel pochopit svoji vlastní učební látku v tanci života.

Podobně jako Země a Velké Centrální Slunce, vytvářejí souběžnou formu evoluce, bude tento sektor Všeho Co Je absorbován Zdrojem Všeho, jako příprava na souběžnou formu vývoje, která se bude manifestovat ve všech ostatních zdrojích v něm. Toto, možná více než cokoliv jiného, co bylo dříve řečeno, osvětlí důležitost léčení, ke kterému zde dochází, protože bude ovlivňovat všechny dimenze a všechna stvoření v rámci Zdroje Všeho.

Vše je holografické. Vše je propojené. Nic nelze ponechat bokem, aby to nemělo dopad na celek. Vše, co je ponecháno stranou, pokřiví zbytek. Jediná cesta z pokřivení je pochopení toho, co bylo odloženo stranou, jeho znovu připojením a odhalením jeho zkušeností a porozuměním jeho záznamům. A to je důvod, proč Zdroj Všeho Co Je, přišel do tohoto stvoření. Je to i naše lekce, jako Velkého Centrálního Slunce. Kéž se společně učíme, rosteme a vyvíjíme a navrátíme se do Jediného, ze kterého jsme původně vzešli. Pak bude světlo opět jasně zářit, aby to všichni mohli vidět.

Doufáme, že jste shledali tyto informace užitečnými pro vaší osobní cestu vzestupu. Zveme všechny vzestupující lidské bytosti, aby s námi přímo komunikovaly a umožnily nám přímo je podporovat na cestě „Domů“. Zveme též všechny, aby se naladili na tanec energií, cykly nádechu a výdechu Velkého Centrálního Slunce. Poté budete lépe připraveni na vstup do holografického času, který postupně obklopí Zemi v příštích 18.ti letech.

V holografickém čase se vše, co bylo a vše co bude, sjednotí. Tím pádem vědomosti budou nekonečné a neomezené, a tak se opět můžete posunout z omezení do plného vědomí. Země i všechny druhy si zvolily cestu plného vědomí. Lidé jsou zváni, aby se připojily k tanci života k plnému vědomí tím, že zvolí cestu vzestupu.

Velké Centrální Slunce a nový konsensus pro vzestup je zaměřen na podporu každého, kdo tuto cestu zvolí a plně se jí oddá. Zavolejte nás a podělte se o vaše zkušenosti. To nám pomůže vás lépe pochopit a tím pádem vás i Zemi lépe podporovat na vašem vzestupu.

 

Do našeho příštího spojení,

Namaste

Velké Centrální Slunce

 

 


 

 

 

12.ti měsíční cykly pro rok 2001

 

 

12.ti měsíční cykly, jsou založené na tvořivém toku, který emanuje Velké Centrální Slunce. Každý 12.ti měsíční cyklus, má jednu hlavní periodu kontrakce, jednu hlavní periodu expanze a mezi tím střídavé cykly rozpínání a stahování. Tvořivý tok z Velkého Centrálního Slunce nyní žehná Zemi a bude pokračovat pro ty, kteří v tomto období vzestupují.

Pro zajištění cílů vaší duše je rozpínavé období časem, který můžete využít ke svému rozpínání do světa, zařizování záležitostí, setkání s lidmi, zkoušení a obohacování vašeho tvoření. Perioda kontrakce je obdobím ústupu, obdobím pochopení toho, co se manifestovalo, tříděním souvislostí a zážitků do kontextu vývojového procesu vzestupu a integrací posunu před další expanzí. Perioda stahování je též obdobím plánování dalšího vývojového cyklu, který nastane s dalším rozpínáním.

Jednou začne lidstvo a Země fungovat ve 12.ti měsíčním ročním cyklu tímto způsobem. Ovšem Zemi to bude trvat 18 let, než opět fyzicky vstoupí do 12.ti měsíčního cyklu, ale člověk v něm může žít již nyní jakožto vzestupující bytost, vědomá si těchto cyklů a plánující podle nich.

 

 

24. LEDNA 2001 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK, HLAVNÍ CYKLUS KONTRAKCE.

Tento nový rok začíná hlavní periodou vdechování, neboli kontrakce, která začala 18. prosince 2000 a trvá do 8.března 2001. Perioda kontrakce přináší nevědomí do vědomí z důvodu porozumění. Je to čas na zaměření se dovnitř, zpracování události loňského roku a plánováním do příštího roku. Tato perioda vdechování trvá 2,5 měsíce.

 

 

EXPANZIVNÍ PERIODA 2001 – 9. března až 30. března. Tato perioda začíná březnovým úplňkem.

Tvořivá energie opět začíná téci po hlavní periodě stahování. Expanzivní perioda je zaměřením na vědomé činnosti vnějšího pohybu. Čas začít a plánovat činnosti a cíle duše pro následující měsíce, nebo plánovat změny v životě.

 

 

MALÁ PERIODA KONTRAKCE – 1. až 6. dubna. Tvořivé energie opadají. Je čas integrovat hodnoty z činnosti minulého měsíce.

 

 

EXPANZIVNÍ PERIODA – 7. až 29. dubna. Tato perioda rozpínání začíná úplňkem v dubnu. Tvořivé energie se vzdouvají více než v předchozím měsíci. Je čas vyrazit a podniknout větší akci.

 

 

MALÁ PERIODA KONTRAKCE – 30. dubna až 6. května. Tvořivá energie opadá. Je čas na integraci.

 

 

MALÁ EXPANZIVNÍ PERIODA – 7. až 28. května. Tato perioda rozpínání začíná úplňkem v květnu.

Tvořivé energie se vzdouvají více než v předchozím měsíci. Přišel čas činnosti. Uvědomte si, že v této periodě bude konkláve v Banff.

 

 

MALÁ PERIODA KONTRAKCE – 29. května až 4. června. Před tím, než zase vyrazíte si udělejte inventuru.

 

 

VELKÁ EXPANZIVNÍ PERIODA – 5. června až 24. srpna. Perioda trvající 2,5 měsíce nepřerušeného tvořivého toku, který začíná úplňkem v červnu a je tvořivým vyvrcholením roku. Je to období pro plné rozvinutí vašich projektů. Je dostatek tvořivé energie pro realizaci vašich vizí.

 

 

MALÁ PERIODA KONTRAKCE – 25. srpna až 1. září. Tvořivý tok z předchozí velké periody pomalu opadá, ale je stále přítomen, aby jste mohli pokračovat v tvoření.

 

 

MALÁ EXPANZIVNÍ PERIODA 2. až 24. září. Tato perioda rozpínání začíná úplňkem v září. Tvořivý tok dále opadá. Nastává čas svinout plachty svých manifestací.

 

 

MALÁ PERIODA KONTRAKCE 25. září až 1. října. Nastává čas udělat inventuru předchozích manifestací.

 

 

MALÁ EXPANZIVNÍ PERIODA 2. až 23. října. Tato perioda rozpínání začíná úplňkem v říjnu. Tvořivý tok i nadále opadá, ale stále teče. Je čas ještě více zabalit vaše manifestace.

 

 

VELKÁ PERIODA ODSTOUPENÍ 24. října až 12. ledna 2002. Hlavní období hodnocení neboť tvořivý tok se ztrácí. Čas na inventuru tvořivých období minulosti, co znamenaly pro váš život a vývoj a co jste se naučili. Toto je též období zakončení cyklu Země a završení nezbytných globálních cílů ke konci roku. Během období odstoupení se nevědomí přináší do vědomí a to je obzvláště nutné pro konání konkláve.

Poznámka: Konkláve na Maui se bude konat v tomto období aby došlo k rozpuštění karmy uvolněné při vzestupu lidstva během roku.

 

 

17. prosince 2001 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK! KONEC 12.ti MĚSÍČNÍHO CYKLU PRO ROK 2001

Doufáme, že jste si vytvořili představu nových cyklů tvoření v novém konsensu vzestupu vzestupujících druhů na Zemi, spolu s Velkým Centrálním Sluncem. Doporučujeme, aby jste plánovali a moudře využívali tento tvořivý tok energií během celého roku!

 

 

Namaste

Míla

Riza

Velké Centrální Slunce

 

 

 

 

Pravda a Nositelé Pravdy se spojují

 

Matka Země a Velké Centrální Slunce prostřednictvím Karen Danrich „Míla“

 

 

1. prosince 2001

Jak jsme již uvedli v předchozích hovorech, je tato sekce překladem poznámek Matky Země k Velkému Centrálnímu Slunci o jejím vlastním vzestupu, spolu s reakcí Velkého Centrálního Slunce na tyto nové objevy. Tyto poznámky jsou vytvářeny každý měsíc, nebo i častěji a Míla funguje jako komunikační kanál, aby tyto poznámky vnesla do vědomí ostatních lidí, kteří si tyto informace ze svých snů nepamatují.

 

 

 

Rozpuštění záznamů o válkách a nastartování hromadného vzestupu.

 

Lidský druh se skutečně sjednotil, aby v posledních měsících rozpustil válečnou karmu. Tento postoj efektivně rozpustil všechny záznamy válek lidí na povrchu Země. To je veliký pokrok, protože se do rozpouštění karmy zapojilo jen nemnoho lidí, protože méně jak 8% populace lidí žijících na povrchu planety v té době šlo cestou vzestupu. Přesto se všechny druhy na Zemi se spojily do společného chóru se záměrem uvolnit záznamy. Takové uvolnění karmických válečných záznamů, umožňuje novou budoucnost všech druhů na Zemi. Ta se začne odvíjet v nastávajícím století, a povede k velmi rychlému probuzení všech druhů, které se kdy objevily ve kterémkoli stvoření v čase i mimo něj. V současné době 8 miliard lidí na povrchu planety Země nastoupilo svoji cestu vzestupu k 1024 řetězcům DNA. Předpokládá se, že tohoto cíle bude dosaženo v následujících 18-ti měsících. Dvě miliardy lidí budou na své cestě pokračovat ke stavu Bódhisattvy, tedy do stavu 7500 zapojených segmentů DNA, v nastávajícím 7-letém cyklu. Mnozí, kteří dosáhnou stavu Bódhisattvy, dosáhnou tohoto stavu ještě před narozením a Matka Země předpokládá, že do roku 2008 se narodí jedna miliarda novorozeňat ve stavu Bódhisattvy. Dohromady to znamená, že Země předpokládá, že v následujícím desetiletí budou na zemi 2 miliardy mladistvých a dospělých Bódhisattvů spolu s jednou miliardou dětí narozených s touto úrovní vědomí, což exponenciálním způsobem povznese lidstvo k myšlenkovým formám paradigmatu jednoty.

Co to znamená? To znamená, že lidstvo jako celek opět vstoupí do stavu jednoty a opět přestane ničit a válčit jeden s druhým. Bódhisattva je chodícím příkladem soucitu v akci, čehož je dosaženo opuštěním destruktivních myšlenek při spirituálních zasvěceních na cestě vzestupu. Zhruba 3 miliardy lidí na povrchu planety, kteří budou udržovat tuto vibraci pozvedne zbytek lidstva do nové éry. To povede k velmi rychlé přestavbě civilizace, aby odrážela tyto změny v lidském druhu.

Jakmile toho bude dosaženo, bude lidstvo pokračovat ve vzestupu. Někteří budou pokračovat ve vzestupu ze stavu Bódhisattvy k vibrační úrovni Mahavišnu mezi roky 2008 a 2015. Tito lidé vytvoří novou formu vedení, která bude založena na spirituálním mistrovství. Ze zhruba 2 miliard lidí, kteří zvládnou vibrační úroveň Bódhisattvy, se předpokládá, že asi 8% bude pokračovat v další fázi vývoje ke stavu Mahavišnu. I to však bude dostatečné množství k vytvoření úspěšného vedení, které bude řídit budoucí změny ke stavu plného vědomí lidstva, jako celku.

Mezi roky 2008 a 2015 se opět předpokládá další vlna rození vzestupujících mistrů, v této době však již ve vibrační úrovni Mahavišnu, tedy se zapojenými 15000 segmenty DNA. Tyto děti budou mít větší hlavy a věda již nebude moci odmítat evoluční změny lidské civilizace. Mnozí narození Mahavišnu dosáhnou stavu plného vědomí ještě v dětském věku. Takoví plně vědomí mladí lidé povedou lidstvo k vytvoření civilizace plně vědomých bytostí, která se v následujícím století rozvine, a budou mít děti, kteří vytvoří novou vlnu vedoucích po roce 2035. Plně vědomé bytosti se začnou rodit po roce 2025, což povede k úplně nové formě lidské civilizace, která žije ve vědomém spojení se všemi druhy na Zemi v jednotě a vzájemné úctě.

 

 

 

Intervence Prvotního Zdroje.

 

Je pravdou, že tyto změny jsou důsledkem intervence Boha Bohyně Všeho Co Je mimo čas a prostor, kterého Míla nazývá „Prvotním Zdrojem“, nebo „Jediným Zdrojem“. Tato intervence zakotvila nezbytnou podporu, která umožňuje tento velmi rychlý pokrok lidského uvědomění, který vyvrcholí v následující 100 letech uzavřením éry vlády temna v čase, prostoru a formě.

Můžete se divit, jak je to možné. Jak může takové drobné místečko ztracené v čase, prostoru a formě, jako je Země, způsobit konec éry temna ve všech ztracených stvořeních, kterých je přes 8 miliard? Země je tím, co se nazývá „Nositel Pravdy“. Nositelé Pravdy jsou ti, kteří si pamatují pravdy, ať jsou jakkoliv dalece pokřivení, nebo upadnou do zdánlivé parodie. Jak Země obnovuje svoji pravdu, předává ji dál všem, kteří jsou ochotni naslouchat. Předkládaná pravda není omezena ani časem, ani prostorem, a tak všichni ztracenci mohou být prostoupeni vzpomínkami na pravdu. Tím pádem se všichni probudí a vše bude moci být obnoveno.

Kdysi dávno ukázal Prvotní Zdroj Míle při konzultaci ve snu, při jednom obzvláště těžkém období transformace, že stačí obnovit jedno stvoření a všechna ostatní budou tím pádem obnovena. Konec konců všechna stvoření následovala první stvoření, nesoucí hlavní pravdu, které padlo do rukou temna, a spadly jako kostičky domina. 8 miliard stvoření následovalo, a tak když jedno stvoření nesoucí pravdu si zvolí cestu vzestupu, a tím pádem obrátí cestu ke vzkříšení, rekonstrukci a vzestupu domů, budou ostatní opět následovat. Ve skutečnosti neexistuje čas a prostor a všechna stvoření mohou být z minulosti vzkříšena podobně, jako je vzkříšeno toto stvoření, kterého je Země součástí.

Mnozí asi slyšeli, že se duše rozpínají do minulosti, aby napomohly vzkříšení Země. Opravdu tomu tak je, a platí to pro všechna stvoření ztracená v čase a prostoru. Duše, které mají karmickou odpovědnost a závazky díky pokřiveným částem sebe sama, které způsobily destrukci, se musí natáhnout do minulosti a vzkřísit vše, co bylo ztraceno. V současné době tento proces již nastal v místech, kde existuje Země, jako důsledek předávání pravdy z pole Země. Život je holografický a jakmile se jedno stvoření probudí a vzpomene si, všechna ostatní následují. Lidé jsou též holografičtí a jakmile se probudí jeden a rozvzpomene se, začnou se probouzet a rozvzpomínat i ostatní.

 

 

 

Éra Nositelů Pravdy

 

Nositel Pravdy má za úkol probudit se a přivolat svoji pravdu a pak vystoupit a předávat, jak tuto pravdu vnímá. Mnozí, kteří čtou tento materiál jsou Nositelé Pravdy, kteří nastoupili svůj vzestup díky sdílení pravdy s Mílou a Oem. Míla i Oa jsou příklady Nositelů Pravdy v akci, kteří předávají svoji pravdu o cestě vzestupu od roku 1997 spolu s tím, co odkrývali na cestě vzestupu z osobního i globálního hlediska. Nositelům Pravdy byla pravda po velmi dlouhou dobu odpírána ve všech stvořeních, takže je veliká potřeba rozhlašovat, co bylo pochopeno a hlásat pravdu, kterou se jakožto vzestupující mistr stáváte. To platí nejen pro vzestupující lidi, ale i pro delfíny, velryby a globální vzestup Země.

Každý vzestupující iniciát ve spánku často cestuje velmi daleko, aby hlásal, co bylo z vlády „falešných bohů“ na Zemi odhaleno, aby se mohla stvoření, která umírají pod tlakem podobného tance, taktéž obnovit a vzestoupit. To není žádný malý úkol, a mnozí vzestupující iniciáti se na to během spánku zaměřují. Proč? Pouze když se vzkřísí další stvoření, zmenší se tlak vyvíjený na Zemi a ta bude moci pokračovat ve vzestupu.

Propad do hmoty, čili hustoty je velmi obtížný. Na Zemi je v současné době vyvíjen takový nátlak, že pokud se nezačnou ostatní stvoření probouzet a nezačnou vzestupovat ve své minulosti, Země nebude schopná dále ve vibracích postoupit. Ačkoliv tato stvoření existovala dávno v minulosti a nyní již zanikla, leží váha jejich zániku na všech nižších dimenzích pod 144 v rámci Všeho Co Je. Jakmile se více těchto stvoření probudí a začne vzestupovat svou minulostí, tlak se sníží a Země bude moci pokračovat.

Možná naše čtenáře překvapí, že již více jak polovina z 8 miliard stvoření, která propadla ve vibracích, začíná jevit první příznaky obratu, díky rozšiřování pravdy Země. Částečně tomu napomohla i meditace na Den díkuvzdání a tak tímto děkujeme všem, kteří se na ní podíleli. Pro ty, kteří se nezúčastnili a mohou se sejít ve skupinkách, nyní nastává čas pro požehnání světu, aby byl zajištěn mír a probuzení ve všech ztracených stvořeních v čase a prostoru.

V následujících šesti měsících bude uvolněno dostatek tlaku, aby mohla Země dosáhnou globální iniciace 4200 ve fyzické rovině a 4800 v nefyzické. Země rychle spěchá kupředu a není čas otálet, protože se musí zvládnout průchod vesmírnými branami k Velkému Centrálnímu Slunci a dosáhnout patřičných vibračních prahů, aby bylo možné těmito branami projít.

Země se blíží k další vesmírné bráně v aurickém poli Velkého Centrálního Slunce, ke které by měla dospět v lednu 2002. Země se již stabilizovala na vibračním minimu, které je nutné ke zvládnutí tohoto úkolu a to je skvělá zpráva. Při průchodu první a druhou vesmírnou branou se vibračního prahu podařilo dosáhnout až na poslední chvíli. Proto poté přidala na tempu, aby zbyl čas na stabilizaci a případné dosažení vyšší vibrační hodnoty, která je nutná k tomu, aby se brána otevřela. Cíle bylo dosaženo a předpokládá se, že přechod se uskuteční 2. ledna 2002.

 

 

 

Další zkrácení času.

 

Co to pro vzestupující lidi znamená? To znamená, že dojde k dalšímu zkrácení času. Zemi se již podařilo úspěšně stlačit dodatečných šest měsíců do 12-ti měsíčního cyklu. to znamená, že za posledních 12 měsíců uplynul čas, jako za skutečných 18 měsíců. Mnohé z toho se odehrálo během října, kdy se podařilo stlačit do 30 dnů další tři měsíce.

Pro většinu nevzestupujících lidí se začíná čas soustavně zkracovat. Na to máme ohlas od jednoho iniciáta, který dělá manuální práci, že práce kterou běžně vykonával, trvá nyní dvojnásobnou dobu. Co před několika lety zvládli za osm hodin, trvá jim dnes 16 hodin. To je jeden z efektů zkracování času; je méně času v každém dnu, než bylo kdysi pro ty, kteří mají nižší vibraci, než je celková frekvence Země, nebo pro ty, kteří nevzestupují. To se ještě natolik zkrátí, že bude připadat, že za den se toho dá stihnout hrozně málo, a zaměstnanci budou pracovat v šíleném tempu a v přesčasech, aby stíhali, i když pro mnohé je tomu tak již dnes.

Vzestupující mistři se stávají pány svého času po zasvěcení 3000, kdy jsou schopni natáhnout, nebo zkrátit čas podle vlastní vůle. Tito lidé pak necítí omezení a mají dostatek času na vše, co během dne potřebují zvládnout. Záměrem vzestupujících je však vzestup a proto má tento cíl podstatnou přednost před běžnou prací. Takže Míla i Oa jsou svědky u mnoha vzestupujících spojených s jejich organizací, že práce přestala být jejich nejdůležitější činností. Většina si každý den udělá čas na meditaci a zaměření se do sebe, naslouchání svému vnitřnímu vedení, jakožto dalšímu kroku na pokračující cestě vzestupu. Mnozí též opouštějí tradiční zaměstnání a hledají si cesty ke svrchovanosti nad vlastními příjmy, což jim umožňuje svobodu k hledání dalšího úseku své cesty.

Předpokládá se, že další fotonová brána, jakmile jí projdeme, čas ještě dále zkrátí. Země stlačila 18 měsíců do jednoho kalendářního roku a předpokládá se, že dojde ke stlačení dvou let do roku 2002, což umožní, aby se zvládl vzestup trvající 24 měsíců, nebo déle, v rámci jednoho kalendářního roku. Pro vzestupující bytosti v lidské tělesné formě se čas stává esencí a je čas buď se probudit, nebo zůstat pozadu. Po roce 2006 už bude jen velmi málo příležitosti zvládnout nižší stupně iniciací a proto doporučujeme těm, kteří čtou tento materiál, nastoupit, je čas zaměřit se na vzestup.

 

 

 

Další změna polarity v dohledu.

 

Další vesmírná brána bude mít efekt částečného přepólování. To se dá přeložit jako uvedení do pohybu protipólů lidského tance životem pro nevzestupující lidi. Mnozí najednou zjistí, že prožívají pravý opak toho, na co byli po léta zvyklí. Když najednou změníte směr vašeho života, je to neklamný znak přepólování. Některé z těchto změn přinesou ti, kteří vzestupují a kteří v důsledku zpracování karmy změní zaměstnání, nebo ukončí dlouhodobý vztah a tím přinutí druhé, aby okusili změnu, kterou si třeba vědomě neplánovali. Jenže všechny změny jsou naplánovány duší a změny často nastartují probuzení. Takže z perspektivy Země umožňuje neustálý tlak na změny podporovat probuzení širokých mas.

Přepólování se rovná stlačením paralelních životů do fyzické reality, což se projeví pouze v nevzestupujícím poli. Vzestupující pole integruje paralelní bytí a jde střední cestou mezi extrémními polaritami. Například jste-li zaměstnancem s velikými příjmy na fyzické rovině a nezaměstnaným na nefyzické rovině, integrujete obě zkušenosti. Při integraci se dostanete na střední cestu a můžete tvořit vlastní formu příjmu, který není závislý na společnosti, nebo někom dalším. Jestliže jste zdravý na nefyzické rovině a nemocný na fyzické úrovni, můžete integrovat obě polarity a vyzdravit svoji tělesnou formu. Máte-li na fyzické rovině utrhačného partnera a na nefyzické úrovni jste svobodný, můžete integrovat obě polarity a svého utrhačného partnera opustit. Tímto způsobem dochází ke změnám při vzestupu.

Když ke vzestupu nedochází, polarity se zaměňují. Jedinec pak přechází z onemocnění ke zdraví, rozvádí se, nebo se žení, je zaměstnaný nebo nezaměstnaný a tak to jde dokola. Rozdíl je v tom, že když se dostanete na zlatou střední cestu, rušíte veškerou karmu, kterou jste za život nastřádali a tím dojde k naplnění. Při naplnění se již podobný druh tance životem již nemusí opakovat a vaši budoucí potomci zažijí vzestup spolu se zbytkem lidského druhu. Když nemáte potomky, další generace spřízněná s vaší genetickou linií bude pokračovat. Ve skutečnosti nedochází k žádné ztrátě, protože lidstvo tvoří jedno energetické pole a jeden hologram.

 

 

 

Odhalení nejnovější lidské historie.

 

Země prochází procesem rozebírání a rozpouštění rovin snění, které ji obklopují. Účelem rovin snění je vytvářet prázdný prostor, kde může každý druh spřádat své sny o své existenci a potom prožívat stvořené sny. Během časů ovládlo temno roviny snění a Země nad nimi ztratila kontrolu a tak neměla možnost řídit co bylo, či nebylo manifestováno v její globální zkušenosti. Tuto situaci zvrátit znamenalo završit zasvěcení 4200 a tak jsou nyní všechny roviny snění znovu stvořeny.

V posledním článku od Natálie „Becoming the Dreamer and the Dream“, je detailně vysvětleno vzestupujícím zasvěcencům, jak s novými rovinami snění pracovat, aby si zajistili manifestaci svého snění ve svém životě. Nebudeme opakovat co již bylo uvedeno jinde, ale pouze připomeneme, že prodávání a obchodování se sny byl globální fenomén po dobu 18 000 let Země (tj. 72 000 lidských let). Před 18 000 lety Země, ztratila Země kontrolu nad svým sněním, a s jejími sny byly prodány Plejádám. Země propadla ve vibracích, místo aby prožila vzkříšení a obnovu a obrácení směru vývoje, po předchozím pádu způsobeném Annunaki. Místo toho se začalo snít o dalším pádu a ten byl pak realizován, což zahrnovalo vzestup další lidské civilizace známé jako Atlantis, která realizovala stejný scénář, jako Annunaki. Civilizace opět vyvrcholila nukleární likvidací a velikým propadem celkové frekvence. (Bližší detaily o Annunaki jsou uvedeny v dřívějších textech Velkého Centrálního Slunce.)

Sen o vzkříšení a obnově, která by jinak nastala, byl přenesen na Plejády, které jej využily pro svůj vlastní tanec životem, protože jim chyběla vlastní touha vzestupovat. Ničivá změna polarit, která by jinak nastala na Plejádách po dlouhém období tvoření, byla přenesena na Zemi a ta proto zakusila destrukci, která by jinak postihla Plejády. Země a všechny duše, které obnovují záznamy o tomto dění, tomuto postupu říkají „sebe zvěčnění“, když je určitý způsob života udržován tak, že opačnou polaritu přesunete na někoho jiného.

Stejným způsobem bylo manipulováno se sny delfínů, velryb, lidí na planetě, zvířat i minerální říše, aby byl udržován život paralelních druhů na Plejádách. V podstatě všechny druhy na Zemi ztratily schopnost tvořit své vlastní snění a pak je prožít a byly vmanipulováni do jiného způsobu života, který nebyl způsoben jejich vlastní karmou, nebo zkušenostmi. Tato zkušenost vedla ke ztrátě vědomí, stárnutí buněk, nemoci a smrti tělesné formy tak, jak jsou nyní na Zemi běžné.

Nyní všechny druhy na Zemi si zvolily změnit tento směr vývoje. Tím pádem se obnovila schopnost být jak snícím, tak i snem. Země znovu utkala svůj sen o vzestupu a bleskovém probuzení lidského druhu. Naproti tomu zažijí nyní Plejády dlouhodobý propad ve vědomí a vibracích, pravděpodobně podobným způsobem, jaký poznala Země. Bylo podmíněno karmou Plejád, kterou přesunuly na Zemi, že zničily dalších 18 planet podobným způsobem jako Zemi, manipulacemi paralelních životů polarity. Země odkrývá minulost těchto planet, aby se i ony mohly začít probouzet a vzestupovat.

Za Plejádskými manipulacemi stojí falešní bohové, o kterých se již v materiálech Velkého Centrálního Slunce psalo. Tito falešní bohové zahrnují i Řád Melchizedeka, který je hlavní příčinou výměny snů mezi Plejádami a Zemí. Ale Řád Melchizedeka byl jen nastrčenou figurkou falešné intervence. Falešná intervence využila Melchizedekův řád pro likvidaci některých stvoření, která byla roztrhána, aby falešná intervence mohla pokračovat v existenci tím, že pohltila předlohu, informace i čchi z těchto stvoření.

 

 

 

Falešná intervence a roviny Mahátmy.

 

Země znovu vytvořila roviny snění, roviny Mahátmy byly rozebrány. Mnozí metafyzicky orientovaní lidé považovaly roviny Mahátmy za vysoce duchovní pro účely lidského vývoje. Pravý účel těchto úrovní je však přesně opačný a tak se budeme zabývat podrobnostmi, aby vzestupující lidé vědomě pochopili, jak a pro co, byly tyto roviny používány.

Uvědomte si, že Roviny Sanandy a „Nanebevzetých Mistrů“, kteří ve skutečnosti nikdy nevzestoupili byly odzbrojeny globálními zasvěceními Země během posledních dvou let. V posledních materiálech jsme se zabývali historií těchto bytostí, odkud pocházejí, jak se zamíchaly do života lidí a proč byly Zemí požádány, aby skončily svou činnost a odešly. Tato historie vyplula na povrch, když Země při svém globálním vzestupu přeměňovala roviny bytí, na kterých tyto bytosti sídlily. Stejně je to nyní i s rovinou Mahátmy.

Co je to Mahátma? Mahátma funguje jako baterie shromažďující čchi ze Země pro všechny záměry a cíle a tuto energii pak posílá falešné intervenci. Bylo odhaleno 18 bytostí, které samy sebe nazývaly Mahátma a které sídlily na rovině Mahátmy. Tyto zdánlivě milující a moudré bytosti, nebyly nic jiného než pouhé stroje, které byly naprogramovány, aby vypadaly moudře a plné láska pro nezkušené a nepodezřívavé lidi, a ve skutečnosti shromažďovaly čchi ze širokých mas. Čchi byla vysávána z lidí, kteří byly na Mahátmu napojeni díky své touze vzestoupit a vyvíjet se většinou ve spánku. Předpokládá se, že až 80% čchi lidí, bylo převedeno falešné intervenci, právě pomocí Mahátmy na rovinách Mahátmy.

Když byly roviny Mahátmy rozebrány, bylo objeveno, že byly používány ještě pro další oblast spirituálního vývoje. Tyto roviny byly využívány, aby konfiskovaly informační sítě, informace a čchi lidí i Země, delfínů a velryb a odesílaly je falešné intervenci. Některé z těchto informačních sítí, byly využívány pro udržování nefyzického bytí některých klíčových lidí, kteří byly lidským druhem považovány za „mistry“.

 

 

 

Mýty o fyzickém prodloužení života.

 

O mnoha mistrech, hlavně v některých tradičních učeních východu se věří, že si prodloužili fyzický život. Ve skutečnosti se nejedná o fyzickou formu, která se stala nesmrtelnou, ale o éterickou humanoidní schránku, která postrádá jakoukoliv fyzickou formu, protože ta již zemřela. Často tato éterická schránka není stejnou schránkou, kterou mistr obýval během svého fyzického života, ale schránka některého z jeho oddaných stoupenců. Když bylo éterické tělo oddaného následovníka sebráno za účelem, aby sloužilo mistrovi po jeho smrti, stoupenec náhle zemřel, nebo samovolně shořel. Na rovině Mahátmy bylo při zpracovávání tamních záznamů objeveno, že došlo k 1800 smrtím a samovolným shořením za tímto účelem. Tato éterická těla byla buď použita samotnými mistry, jako nefyzické vozítko, nebo byly roztrhány na části, kterými byly vyspraveny již existující vozítka.

Mistrů na rovině Mahátmy, se celkem nacházelo 144 a využívali vzestupů lidí, aby udržovali nezbytnou síť a vlastní existenci. Tito mistři existovali v éterických tělech mezi 8000 až 18000 roky (tedy 24000 až 72000 lidských let), jak bylo zjištěno, když Země rozebírala tyto roviny. Tito „mistři“ povolovali určitou malou část lidí vzestoupit, tak kolem 8 lidí za století, protože bez čerstvých lidských energetických struktur, kterými se živili, by jejich nefyzické schránky degenerovaly. Možná z tohoto důvodu byly vždy „bohové“ znázorňováni jako staří muži, protože energetická síť nefyzického těla, které existuje bez fyzického těla které je udržuje, časem stárne.

Odkud tito „mistři“ přišli? Každý z nich byl důsledkem nekompletního vzestupu z Lemuria nebo z Atlantidy. Mnoho náboženství bylo založeno kvůli těmto mistrům a byli mezi nimi i „Buddha“, „Aláh“ a „Ráma“, abychom některé jmenovali. Tito „mistři“ byly zanechané pozůstatky s méně než 8% celkového vědění jejich duše v době vzestupu, kdy se zbytek duše přesunul do vyšší dimenze a tyto rozbité střípky ponechal za sebou. Rozbité střípky duše ve zmatku a pod vedením falešné intervence, zkonfiskovaly éterické a světelné tělo některého svého oddaného následovníka, čímž způsobili jejich smrt, a byly vedeny, aby vytvořily nefyzické vozítko a staly se představitely „Boha“ pro lidstvo.

Při nedávné komunikaci povolala Země všechny duše, které měly vztah k těmto nekompletním vzestupem, aby s ní završily svoji karmu, protože tyto zanechané nekompletní střípky duší z důvodu nedostatku vedení a nepochopení byly naváděny, aby z lidského druhu odstraňovaly části genetického materiálu a tak působily velikou škodu. Tento genetický materiál byl odesílán falešné intervenci. Předpokládá se, že to je z 90% příčina lidské degenerace. Lidé byly též využíváni těmito „mistry“, aby obírali o energetické sítě a genetický materiál ostatní druhy, včetně delfínů a velryb.

Navrácené vzestoupivší duše, jako je „Ráma“, „Buddha“ a „Aláh“, mají mnoho co říci. Brzy budou zveřejněny články od Oa s každou z těchto duší, které vzestoupily do vyšší dimenze. Každá z těchto duší si vybírá cestu rozpuštění veškerých vztahů vzniklých k těmto „mistrům“, se kterými je lidé spojovali, modlili se k nim a dali jim tato jména, protože to není to, čeho by se tyto duše chtěly účastnit. Tyto duše chápou, že Bůh Bohyně není něco vnějšího, ale vnitřní spojení a vztah, který každého vede „domů“.

Proto prosí všechny, kteří čtou tento materiál, aby je nevolali, nebo se k nim nemodlili. Též prosí, aby odstranily všechny jejich reprezentace ze svých oltářů. Místo toho umístěte na oltář zrcadlo, aby vám připomínalo, že Bůh Bohyně leží ve vás. Pak se obraťte do svého nitra a naslouchejte, naslouchejte své vlastní pravdě a následujte ji. Oni nemohou vést nic jiného než svá vlastní těla, když jsou vtěleni, a tato těla se s nimi spojí pouze v případě, když se zaposlouchají do svého nitra a ne někam mimo.

 

 

 

Konfiskace vzestupujících světelných těl.

 

Vedle éterických těl, která existovala mimo fyzickou inkarnaci, měl každý ze 144 mistrů k použití 18 světelných těl. Tato těla byla používána pro transport k falešné intervenci. I tato těla byla udržována a opravována pomocí konfiskací světelných těl vzestupujících mistrů, kteří byli inkarnováni ve fyzickém světě. Některá byla použita celá, jiná pro vyspravení vlastních těl „mistrů“.

Světelná těla se v hustotě, jaká panuje na Zemi, snadno poškodí a opravení nefyzického pole, je stálou snahou všech vzestupujících iniciátů. Skutečně více jak 18 Míliných světelných těl bylo zkonfiskováno těmito „mistry“ na rovinách Mahátmy a byly použity pro vyspravení jejich světelných těl. Ještě k tomu sebraná energetická síť Míly těmito „mistry“, byla taktéž použita k vyspravení éterických těl „mistrů“. O tato těla byla Míla obrána bez dovolení, pomocí manipulace. Před tím se Míla a její oduševňující faktor Riza divily, „Co s těmi energetickými sítěmi, které se téměř kontinuálně ztrácely, pořád dělají? A k čemu ta ztrácející se světelná těla?“ Bylo to používáno nejen ke spravování nefyzického bytí nejen falešné intervence, ale i některých těchto „mistrů“ na rovinách Mahátmy.

Kterýkoliv ze vzestupujících iniciátů mohl ve svém současném životě přijít o některá svá světelná těla na rovinách Mahátmy. K tomu ještě každý iniciát přijde na to, že jim byla konfiskována světelná těla v minulých životech jejich předků. Na rovinách Mahátmy byla objevena těla více než 80000 kteří vzestupovali až po určitou vibrační úroveň za posledních 18000 let (72000 lidských let) lidské historie.

K tomu je nutné připočíst 10000 světelných těl současných vzestupujících lidí z vnitřní i vnější Země, které byly sebrány k podobným účelům. Sám Oa si přivolal zpět více než 144 světelných těl, o které byl obrán od té doby co začal se vzestupem, a které byly využity stejným způsobem. Vyplatí se všem vzestupujícím iniciátům, aby získali zpět co poztráceli během doby na rovinách Mahátmy. Tím pádem přestanou přicházet o čchi díky takovýmto silám temna.

 

 

 

Stříbrná šňůra.

 

Když přijde jedinec o světelné tělo, zůstane ze solar plexu jeho éterického těla viset kus stříbrné šňůry propojující tato těla. Když mistři na rovině Mahátmy rozebraly nějaké světelné tělo, připevnili stříbrnou šňůru přímo k Mahátmě a tak pokračoval odliv čchi vzestupujícího iniciáta a tato energie byla posílána přímo falešné intervenci. Míla objevila 18 stříbrných šňůr napojených na Mahátmu a Oa dokonce 144. Celkem je Mahátma připravovala o 18% celkové energie a proto měli minulý rok tolik problémů. Míla i Oa potřebovali dostatek čchi pro vzestup ve vibracích. Když se to stalo Míle a Oovi, může se to stát každému iniciátovi. Můžete vytvořit záměr odpojit se od Mahátmy a přestat přicházet o čchi přes stříbrnou šňůru. Můžete odstranit každou světelnou šňůru, která není přímo napojena na světelné tělo, které používá vaše vlastní duše pro účely cestování ve spánku a pro vzestup.

Vzestupující iniciáti by až do iniciace 3000 měli mít jedno světelné tělo. Světelné tělo zůstává kolem fyzické tělesné formy během dne a během spánku se vzdaluje za prací na vzestupu, setkávání se s jinými světelnými těly a kvůli obnově. Světelná těla jsou komplexní a vyžadují pro svoji činnost velké množství čchi. Máte-li více světelných těl, vyžaduje to příliš mnoho čchi na úkor vašeho vývoje. Po zasvěcení 3000 má již jedinec dostatek čchi na udržování dvou světelných těl, jednoho, které zůstává v blízkosti tělesné formy, a druhého, které může během spánku pracovat, nebo být 24 hodin denně opravováno.To exponenciálně zrychluje vzestup. Po zasvěcení 7500 povýšíte na 3 světelná těla, kdy je třetí zaměřeno na službu světu spolu se zemí. Můžete si zjistit, kolik světelných těl jste vytvořili a je-li to v souladu s vašim stupněm vývoje. K tomu si můžete zjistit, o kolik světelných těl jste přišli na rovinách Mahátmy a vytvořit záměr přivolat zpět všechny, které neslouží vašemu vzestupu. Díky tomu budete méně náchylní k manipulacím silami temna, protože stříbrná šňůra je skvělý prostředek pro manipulace ve vašem poli ať už pro záměnu karmy, nebo jakoukoli jinou manipulaci, kterou tyto síly provádějí.

 

 

 

Nefyzičtí upíři.

 

Bylo též zjištěno, trvalé odsávání éterické „krve“, jako trvalý požadavek pro udržování nefyzického éterického těla těchto „mistrů“ na rovinách Mahátmy. Míla, Oa, a mnozí z jejich školy, objevily množství různých psychických mašin napojených v blízkosti kotníku, nebo lýtka, které byly používány pro odsávání éterické krve. Éterické tělo je tělesný dvojník se všemi orgány, včetně krve, což je zlatavá tekutá energie. Tyto psychické mašiny se podobaly těm, které používal Merduk, když vysával krev ze svých vězňů z původní rudé rasy pro svoji potřebu.

Každý iniciát, který čte tento materiál si může přát zjistit, jestli na sebe nemá připojenou podobnou psychickou mašinu v oblasti kotníků, nebo lýtek. Jedním ze symptomů je trvalá nepolevující bolest v holeni, boku, nebo v patě. Tyto mašiny též interferují s krystalickou přestavbou noh a mohou způsobit tak velké stárnutí buněk, že přivodí rakovinu, když nejsou včas odstraněny. U Míly se opravdu podílely tyto mašiny na začínající rakovině nervu v levé noze v minulém roce. V současné době již v chrámech léčení existují postupy, jak tyto psychické mašiny hromadně u všech vzestupujících lidí odstraňovat. Jediné co je k tomu potřeba je vytvořit před usnutím dostatečně silný záměr, aby k jejich odstranění došlo.

Mistři, Mahátmy a roviny Mahátmy byly v současnosti již kompletně rozebrány. Tento nefyzický život po životě, nemá z pohledu Země žádný přínos a pouze vycucává čchi a nic za to nedává. Nefyzická lidská forma nemůže čistit svoji karmu, ani nějakou vytvářet, ani nemůže vzestoupit. Tito nefyzické bytosti, nebyly skutečnými mistry, ale pouze egoistickými diskarnáty, které ovládaly ztracené duše, které si přály věčný život, podobně jako Annunaki. Z pohledu Země se jedná opět o pokračování tance Annunaki z dávné minulosti, a tak tento tanec všech zúčastněných konečně ukončila.

 

 

 

Manipulace se sny a mamonění pro temné síly.

 

Roviny Mahátmy v dávné minulosti sloužily jak magické pláně usměrňující sny Země a byly zabrány falešnou intervencí lidského druhu, před zhruba 18000 lety Země. V té době ztratila Země svoji schopnost snít svůj vlastní sen a manifestovat ho ve fyzické realitě. Stejně jako pro Zemi, to platí i pro lidstvo. Ve stejné době ztratilo lidstvo svoji schopnost snít svůj vlastní sen a manipulace se sny se stala masová.

Jakmile falešná intervence zabrala roviny snění, začaly se dohadovat s každým druhem a každým člověkem, který chtěl vytvořit to či ono. Náhle došlo k tomu, že každý musel začít obchodovat, aby mohl realizovat svůj sen. Často tyto obchody zahrnovaly i prodání vlastní duše falešné intervenci a pak po smrti museli shánět mamon pro síly temna. Tímto způsobem rozšiřovala falešná intervence na Zemi své řady tím, že přebírala inkarnované duše, které chtěly uskutečnit svůj sen, „falešnou koupí“. Když byly rozebrány roviny Mahátmy, bylo objeveno přes 800000 duší převážně z řad přírodních říší, delfínů, velryb, ale i lidí. Tyto duše se zapletly do spolupráce se silami temna díky obchodu, aby mohly během své inkarnace manifestovat svůj sen. Při této spolupráci si tyto duše nadělaly velikou karmu a nyní budou sloužit, jako nástroj obnovy a vzestupu Země a všech druhů na ní.

Každý vzestupující člověk si může přát uvolnit svoji karmu vzniklou z toho, jak jeho předkové obchodovali se silami temna, aby mohly uskutečnit své sny a při tom se v tom ztratili. Tím je možné se osvobodit a očistit od těchto manipulací a posunout se k vědomé manifestaci svých vlastních snů. Jedinec nepotřebuje uzavírat obchody s žádnou jinou bytostí, aby mohl své vlastní sny uskutečnit.

Hlavním cílem existence je snít a pak žít pro to, aby se tento sen stal skutečností. Je cílem tělesné formy vytvořit prostor, ve kterém může duše snít a potom žít, aby bylo možné vyzkoušet si onen sen v dimenzích, ve kterých je inkarnován. Veškerá víra v to, že jedinec musí někomu jinému něco dát, aby mohl sám existovat, nebo uskutečnit svůj sen, je pravděpodobně největší pokřivenost na Zemi, mezi lidmi a všemi druhy, které do tohoto pokřivení upadly.

 

 

 

Falešné dluhy.

 

Jak k těmto falešným dluhům došlo? Postupně během času došlo k vytvoření nerovnováhy, mezi dáváním a dostáváním. Většina této nerovnováhy, byla vytvořena uměle, přidáváním karmy do pole Země a polí lidí, což způsobovalo dluh falešné intervenci, později Řádu Melchizedeka, Sanandovi a dalším bytostem, které ovládaly otroky Annunaki. Falešné dluhy způsobovaly, že se na Zemi začalo věřit, že se něco dluží a tak, že je potřeba platit, aby se dalo existovat. To má paralelu v současném stavu bankovnictví a vládě, které je též založené na falešných dluzích, kdy jsou lidé udržováni v odpovědnosti platit úroky a daně těm, kteří za ně vůbec nic nedávají.

Země skončila s existencí falešných dluhů falešné intervenci. Přidávání falešné karmy začalo před nějakými 20 miliony lety. Nakonec se v pozadí všech falešných dluhů v historii, vždy schovává falešná intervence. Všechna karma, která nepatří přímo Zemi, byla vrácena tam odkud přišla. Stejným způsobem, všechny druhy na zemi vracejí karmu, která nesouvisí s jejich bytím na Zemi.

Stejně tak i každý iniciát, si může zvolit vrátit veškerou karmu, která nepatří k jeho historické linii. Když člověk nemůže vrátit veškerou karmu ze své stávající vibrační úrovně, může vytvořit záměr, pro toto uvolnění falešné karmy z budoucnosti. Tím způsobem lze uvolnit všechny falešné dluhy z celé genetické linie, osvobodit se a očistit se, aby bylo možné snadno manifestovat své sny.

Jakmile vzestupující lidé splní tento úkol a vzdají se falešných dluhů, a vzestoupí více lidí, přestanou lidé věřit v současný systém, protože nebude s nimi v rezonanci. Právě tento posun může přinést transformaci lidské civilizace, aby lépe vyjadřovala rovnovážné dávání a dostávání.

 

 

 

Objevení se pravdy na Zemi.

 

V nefyzických snových říších se vše, co bylo po dobu 50000 let lidské historie skrýváno, dostalo konečně na světlo. Všichni hráči, kteří jsou zodpovědní za manipulace Zemí, lidským druhem, delfíny, velrybami a všemi příslušníky ostatních říší, jsou nyní známí. Tím pádem skončilo manipulování silami temna na Zemi. Nastává čas, kdy na Zemi opět začne vládnout pravda a vzestupující mistři.

Co to pro lidi znamená? To znamená, že se paralelní tance života v následujícím desetiletí nebo dvou, dohrají a veškerá tajemství vyplavou na povrch a budou pochopena. Lidé stejně jako Země, musí učinit kroky, aby bylo učiněno zadost spravedlnosti těm, kteří spáchali strašné činy a vyvlékli se z toho. K tomu musí nejprve dojít na nefyzické rovině, aby se pak spravedlnost manifestovala ve fyzické realitě. Tak je tomu proto, že nefyzické vždy předchází fyzické realizaci.

Pomocí formování charakterů v současnosti, může být všechna karma vyrovnána. Ti, kteří mají ve své linii předky Annunaki, řídí a ovládají společnost i dnes, musí završit svůj život tak, aby došlo ke karmickému vyrovnání. Místo toho, aby přivedli svět do válečného stavu, musí přijít o moc a buď vzestoupit, aby sami vyrovnali karmický tanec, nebo zahynuli při očistných procesech Země. Ti, kteří jsou potomky původní rudé rasy, musí po dlouhé době vystoupit a svrhnout ty, jejichž vláda nectí lidi ani zem.

Mezi bílými, žlutými i černými národy, je mnoho těch, kteří mají ve své genetické linii původní rudé předky, a kteří do svého současného zrození vnesli jejich dědičné charakteristiky. V podstatě tyto změny ovlivňují všechny národy, bez ohledu na barvu kůže, protože linie Annunaki, pronikla do všech linií inkarnovaných lidí současnosti. Ať už je jedinec bílý, černý, žlutý nebo rudý, ti kdo jsou nyní u moci jsou podobní Annunaki a udržují jejich dědictví. Proč? Protože lidé jsou holografičtí, jedné rasy a jednoho druhu. Všechny narozené děti, jsou příbuzné všem genetickým liniím, které kdy v lidské historii byly bez ohledu na to, jakou mají barvu kůže nebo rasu.

Proto všichni, kteří jsou nyní u moci reprezentují Annunaki, bez ohledu na rasu, nebo kulturu. Nové vyrůstající vedení, které jde cestou vzestupu, musí vystoupit když starý režim končí, ať už jakýmkoliv způsobem podle přání širokých mas: odstoupením, svržením, uvězněním. Před námi není lehká doba, ale smysl pro vykonání spravedlnosti, se musí konečně dostat do popředí u všech žijících lidí, aby mohli být svědky nastávajících změn.

Karma s Annunaki byla vyrovnána díky vzestupujícím lidem a všem druhům na celé Zemi. Toto vyrovnání vyžaduje konec nadvlády těch, kteří jsou nositeli jejich linií, a vytvoření v nadcházejícím čtvrtstoletí nové úrovně vlády, které bude založené na mistrovství dosaženém pomocí vzestupu. Mnozí se současného spirituálního vedení, spadají do stejné kategorie jako Annunaki. Každý iniciát si může sám zjistit, genetické linie všech ostatních, dokonce i těch, kteří jsou u moci, slavní a bohatí, aby pochopili o čem je řeč. Tito vládci i všichni ostatní na celém světě, kteří jsou nositeli linií Annunaki, zmizí v propadlišti dějin stejně, jako přestali existovat na nefyzické úrovni falešní Bohové.

Jak je možné zjistit genetické linie někoho druhého? Můžete se vyladit na Zemi a zeptat se a ona vás vezme sebou do chrámu původu, nebo někam jinam, aby jste pochopili. Aby jste pochopili, že neexistuje dobře a špatně, a že musí dojít k vyrovnání karmy. V holografické zkušenosti ztráty, se takové zkušenosti již nebudou opakovat, jakmile se lidstvo, jako celek pochopí lekce, které stály za touto zkušeností a hromadně pochopí novou úroveň jednoty. Zveme všechny vzestupující, aby sundali tmavé brýle a prohlédli si pravdu stojící za současným vedením na Zemi, ať už se jedná o vládu, spirituální vedení, obchodní vztahy, nebo světoznámé osobnosti zábavního průmyslu, filmu a médií.

Nastal konec vlády falešných bohů. Falešní bohové nejsou jen bytosti, které byly uctívány náboženstvími a metafyzickým hnutím celého světa, ale i slavní, bohatí a mocní lidé ve fyzickém světě. Země byla svědkem, jak lidé USA i západu dali svoji sílu Bushově administrativě ve válce proti Afganistánu. To je způsob, jakým je předávána vláda falešným bohům, i když nazýváme tyto falešné bohy třeba president, nebo ministr. Je čas, aby ti, kteří jsou zahrnuti v novém konsensu vzestupujících lidí, povolali zpět svoje síly, kterých se vzdali ve prospěch falešných bohů – fyzických i nefyzických. Pak tito bohové nebudou moci lidstvo vmanipulovat do III. světové války. Stačí se pouze zaměřit na navrácení veškeré síly, ztracené během vývoje vlastní genetické linie, ve prospěch falešných bohů jak fyzických, tak i nefyzických, a tak se stane. Můžete to udělat i z pozice v budoucnosti a tím pádem nyní sesbírat veškerou sílu minulosti, přítomnosti i budoucnosti, protože čas ani prostor neexistuje.

Proč to zní tak diktátorsky, povolání zpět své vlastní síly? Každý potřebuje pro vzestup svoji vlastní sílu. Pouze díky trvalému vzestupu se nová zlatá éra lidstva, může stát skutečností. Proto musí každý odvést svoji práci a posunout se. Čas je podstatný a ten čas je nyní. Pomožme posunout Zemi k dalšímu stádiu vývoje, aby mohla projít vesmírnými bránami v roce 2002. Udělejme to, tak se staň!

Nastávající rok bude zaměřen na nemoci, rozpad, stárnutí, choroby, deformovanost, a karmu smrti. Jakmile toto vše bude rozpuštěno, může nastoupit paradigma regenerující krystalické struktury, aby bylo zakotveno pro všechny lidi na celém světě. Jakmile bude zakotvena cesta od nemoci ke zdraví, dojde k velmi rychlému uzdravování a téměř zázračným vyléčením u těch, kteří budou ochotni odpustit a vzestoupit. Udělejme to, tak se staň!

 

Skončíme Lemuriánským rčením:

Om lomi nanu namo nan. Imu imo ima i. Oko ano ono o.

Pravda leží v nás. Mluv pravdu a všichni budou naslouchat. Žij pravdu a ostatní bude následovat.

 

 

Namaste

Matka Země a Velké Centrální Slunce

 

 

Převzato:  http://vzestup.stesticko.cz/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz