KDO JSOU ILLUMINÁTI?

KDO JSOU ILLUMINÁTI?

KDO JSOU ILLUMINÁTI?

20.11.05 Anonym

Ve starověkých městech existovaly domy, kde se konaly pobožnosti a přinášely oběti. Vlastně to byly chrámy, stavěné na počest mnoha bohů. Tyto budovy často fungovaly jako místa pro setkávání filozofů a mystiků, o nichž se věřilo, že vlastní tajemství přírody. Tito mužové se obvykle sdružovali v odloučených filozofických a náboženských školách. Nejdůležitější ze všech těchto starověkých skupin je Bratrstvo Hada nebo Draka a byla jednoduše známa jako Mystéria. Had a drak jsou symboly, které reprezentují moudrost. Otcem moudrosti je Lucifer, také nazývaný jako Posel Světla. Pro Mystéria byl ohniskem uctívání Osiris, jméno jasné hvězdy, která – jak starověcí lidé věřili – spadla na zem. Doslovný význam slova Lucifer je „světlonoš“ nebo „ranní hvězda“. Poté, co Osiris sestoupil s oblohy, starověcí lidé viděli Slunce, jako představitele Osirise („… tvrdí se, že poté, co Lucifer spadl z Nebe, přinesl s sebou sílu myšlení jako dar lidstvu.“ Fred Gittings, Symbolism in Occult Art). Většina největších duchů, kteří vůbec žili, byla zasvěcena do společnosti Mystéria tajnými a nebezpečnými rituály, z nichž některé byly velmi kruté. Nejslavnější z nich byli známi jako Osiris, Isis, Sabarius, Cybele a Eleusis. Platón byl jedním z těchto zasvěcenců a některá z těchto mystérií popisuje ve svých dílech. Platónovo zasvěcení zahrnovalo třídenní pohřbení ve Velké pyramidě, během něhož zemřel (symbolicky), znovuzrodil se a byla mu svěřena tajemství, která měl chránit. Platónovy spisy jsou plné informací o Mystériích. Manly P. Hall ve své knize The Secret Teachings of all Ages tvrdil, že „…osvícení starověku…vstupovali do jejích (pyramida v Gíze) portálů jako lidé; ven vycházeli jako bohové.“ V starověké Egyptštině bylo pro pyramidu používáno slovo khuti, což znamenalo „nádherné světlo“. Pan Hall také říká, „Pyramidy jsou důležité egyptské zasvěcovací chrámy…“ Podle mnohých autorů byla Velká pyramida postavena na památku a oslavu výbuchu supernovy, ke kterému došlo v roce 4000 př. Kr. Dr. Anthony Hewish, nositel Nobelovy ceny za fyziku z roku 1974, objevil pravidelné série radiových impulzů, které, jak dokázal, byly emitovány hvězdou, jež explodovala kolem roku 4000 př. Kr.

Svobodní zednáři začínají svůj kalendář od Y.L., „In the Year of Light“ (V roce světla), který vznikne přidáním čísla 4000 k modernímu letopočtu. Takže 1990 + 4000 = 5990 Y.L. George Michanovsky napsal v knize The Once and Future Star, že „klínové písmo starověkých Sumerů…popisuje explozi obrovské hvězdy, která se nacházela v trojúhelníku tvořeném hvězdami Zeta Puppis, Gama Velorum a Lambda Velorum…nacházejícími se na jižní obloze… První tajemství, které člověk musí znát, aby vůbec začal chápat společnost Mystéria, je, že její členové věří, že na celém světě existuje jen velice málo opravdu vyspělých mozků. Oni věří, že tyto mozky patří jim. Filozofie, která následuje, je klasickým pohledem tajných společností na humanitu: „Když osoba se silným intelektem stojí tváří v tvář nějakému problému, který volá po použití schopností rozumu, zachová rovnováhu a pokusí se najít řešení shromážděním faktů, jež se týkají dané otázky.

Na druhé straně ti, kteří jsou nezralí, když stojí před nějakým malým problémem, jsou bezradní. Zatímco ti první jsou oprávněni řešit záhadu jejich vlastního osudu, ti druzí musí být vedeni jako stádo zvířat a učeni nejjednodušším jazykem. Jako ovce, které jsou naprosto závislé na svém pastýři. Schopný intelekt je učen mystériím a esoterickým duchovním pravdám. Masy jsou učeny doslovným exoterickým výkladům. Zatímco masy uctívají pět smyslů, vyvolená menšina na rozdíl od nich pozoruje a rozeznává symbolická zhutnění velkých abstraktních pravd. Zasvěcení vyvolení se dorozumívají přímo s Bohy (mimozemšťany), kteří se zase dorozumívají s nimi.

Masy obětují svá jehňata na oltáři umístěném před kamennou modlou, kterou nikdo neuslyší promluvit. Vyvoleným je dáno poznat mystéria a jsou osvícení (illumined) a tak jsou známi jako Ilumináti nebo Osvícení, strážci „Tajemství věků“. „Rané tajné společnosti, které mohou být přímo spojeny se svými moderními potomky, jsou kulty Roshaniya, Mithras a jejich protějšek – Stavitelé (Builders). Ty mají mnoho společných věcí se Svobodnými zednáři dnešních dnů a rovněž s mnoha dalšími větvemi Iluminátů.

Např. pro všechna bratrstva je běžné znovuzrození do nového života bez nutnosti projít portálem smrti během zasvěcení; odkaz na „lva“ a „stisk lví tlapy“ v zednářském zasvěcení do stupně Mistrů; tři stupně, které jsou stejné jako u rituálů starověkých zednářů, dříve než následuje mnoho dalších stupňů; žebřík se sedmi příčkami; členství jen pro muže; a „vševidoucí oko“. Je třeba uvědomit si důležitý fakt, že současní vůdci pravice i levice jsou součástí tohoto „zdravého jádra“ lidí, kteří byli a jsou Ilumináty nebo členy Bratrstva. Mohli být, nebo jsou možná dosud, příslušníky křesťanského nebo židovského náboženství, ale používají jej pouze ke svým vlastním cílům. Neprojevují oddanost žádnému konkrétnímu národu, ačkoli využívají nacionalismu pro podporu svých záměrů. Jejich jediným zájmem je získat větší ekonomickou a politickou moc.

Konečný cíl vůdců obou skupin je totožný. Jsou rozhodnuti získat pro sebe nespornou kontrolu bohatství, přírodních zdrojů a pracovních sil celé planety. Mají v úmyslu změnit svět podle jejich koncepce totalitního socialistického státu. V tomto procesu odstraní všechny křesťany, židy a ateisty. Jedním z největších tajemství věků je příběh Svatého Grálu a Ježíšova roucha, a také zda Ježíš skutečně zemřel, nebo přežil a zda splodil dítě. Mnoho mýtů obklopujících Templáře se týká těchto relikvií a většina mýtů v průběhu historie vždy měla nejméně jeden faktický základ.

Templáři přežili dodnes jako větev Iluminátů a tyto relikvie střeží ukryté na místech známých pouze jim. Víme, že Templáři jsou Ilumináti proto, že Svobodní zednáři přijali mezi sebe a chránili ty, kteří prchali před pronásledováním ze strany Církve a Francie, právě tak, jako Svobodní zednáři přijali mezi sebe a chránili Weishauptovy Ilumináty o několik století později. Templářští rytíři (The Knights Templar) existují ještě dnes jako vysoký stupeň Svobodného zednářství – Řád Templářů (Templar Order). Templářští rytíři jsou vlastně větví Řádu Hledání. DeMolayova společnost (DeMolay Society) je větví Svobodných zednářů, která je zasvěcena řádu Templářů, zvláště jejich vůdci Jacquesovi DeMolay.

Podle členů zpravodajské komunity, jakmile bude Nový světový řád (New World Order) upevněn, budou vyjmuty relikvie a budou připojeny ke Kopí Osudu (Spear of Destiny) a podle legendy dají vládci světa absolutní moc. To může potvrdit víru, která přetrvala věky, připisující velký význam těmto relikviím, pokud budou v rukou jedné osoby. To vysvětluje Hitlerovo zoufalé hledání těchto památek během II. světové války (tvrdil to gen. Patton po porážce Německa). Rytířský řád Templářů byl založen někdy v průběhu 11. století v Jeruzalémě Prieurem de Sion pro zvláštní účel střežení zbylých památek na Ježíše a k vojenské ochraně poutníků během jejich cesty do Svatého města. Prieure de Sion byl náboženský řád založený na hoře Sion v Jeruzalémě. Řád si stanovil za cíl zachovat a zaznamenat rodokmen Ježíše a Domu Davidova. Všemi dostupnými prostředky Prieure de Sion hledal a zachraňoval zbytky relikvií.

Tyto relikvie byly svěřeny řádu Templářů do úschovy. Poklad ukrytý ve Francii není pokladem Jeruzalémského chrámu. Je to samotný Svatý Grál, Ježíšovo roucho, poslední zbytky kříže, na němž byl Ježíš ukřižován a něčí kosti. Většina Svobodných zednářů si není vědoma, že Ilumináti praktikují něco, co je známé jako „tajemství v tajemství“ či organizace v organizaci – to je jeden z důvodů zasvěcení. Jejich cílem je vládnout světu. Doktrinou této skupiny není demokracie ani komunismus, ale určitá forma fašismu. Jejich doktrinou je totalitní socialismus. Ilumináti nejsou komunisté, ale někteří komunisté jsou Ilumináti. (1) Monarchismus (teze) stál proti demokracii (antiteze) v I. světové válce, která vyústila v komunismus a Ligu národů (syntéza). (2) Demokracie a komunismus (teze) stály proti fašismu (antiteze) v II. světové válce, která měla za následek silnější Organizaci spojených národů (syntéza). (3) Kapitalismus (teze) stojí nyní proti komunismu (antiteze) a výsledkem bude Nový světový řád, totalitní socialismus (syntéza).

V roce 1953 zpráva Vyšetřovacího a vzdělávacího výboru Senátu v Kalifornii tvrdila: „Tak zvaný moderní komunismus je zřejmě stejné pokrytecké spiknutí ke zkáze civilizace jako to, jež bylo založeno Ilumináty, a které zvedlo svou hlavu v našich koloniích v kritické době před přijetím naší Ústavy.“ Senát státu Kalifornie pochopil, že komunismus je práce Iluminátů. Neuvědomili si však, že Rada pro zahraniční vztahy (CFR) a Trilaterální komise (Trilateral Commission – TC) jsou rovněž dílem Iluminátů. Nepřítelem není komunismus, ale „iluminismus“.

Komunisté nebudou v Novém světovém řádu o mnoho šťastnější než ostatní. Většina moderních tajných společností, a zvláště ty, které provádějí zasvěcení různých stupňů, a to je klíčové, jsou ve skutečnosti jedinou společností s jediným účelem. Mají různé názvy – Lionský klub, Rotary-Klub (předsedou Rotary-Klubu v ČSR před jeho zákazem v roce 1948 byl otec V. Havla, který byl také předsedou křesťanské mládežnické organizace YMCA), Lóže hledačů stezky, Maltézský řád, Johanité, Řád Hledání, JASON Society, Roshaniya, Kabbala, Templáři, Maltézští rytíři, Kolumbovi rytíři, jezuité, zednáři, Starověký a mystický řád růže a kříže, Ilumináti, nacistická strana, komunistická strana, výkonní členové CFR, Skupina, Bratrstvo draka, Rosikruciáni, Královský institut pro mezinárodní záležitosti, Trilaterální komise, Bilderberská skupina, Otevřená a přátelská tajná společnost (Vatikán), Russelův trust, Skull&Bones, Scroll&Key, Řád – všechny tyto společnosti jsou to samé a směřují ke stejnému konečnému cíli, Novému světovému řádu.

Mnohé z nich se však neshodují v tom, kdo bude v Novém světovém řádu vládnout, a to je důvodem, proč někdy táhnou na opačnou stranu, přestože směřují k společnému cíli. Například Vatikán chce papeže jako hlavu světové koalice. Někteří chtějí jako hlavu Nového světového řádu lorda Maitreyu. Lord Maitreya je hlavní favorit. Svědci udávají, že zorganizoval setkání na lodi u Malty s Bushem, Gorbačovem a regionálními vůdci Nového světového řádu. „Přibližně 200 hodnostářů z celého světa se zúčastnilo hlavní konference uspořádané Maitreyou v Londýně 21. a 22. dubna 1990. Představitelé vlád (včetně USA), členové královských rodin, náboženští vůdci a novináři, všichni ti, kteří se setkali s Maitreyou již dřívě, se zúčastnili konference.“

Rovněž papež hodlá schválit Maitreyu, pokud bude vybrán, čímž naplní proroctví Bible v Knize Zjevení, které tvrdí, že první bestii bude moc dána Římem. Nakonec papež zvítězí a bude vládnout jako druhá bestie. V roce 1952 byla vytvořena aliance, která je poprvé v historii všechny spojila. Black Families, Ilumináti (Řád), Vatikán a Svobodní zednáři pracují nyní společně, aby přivodili Nový světový řád. Všichni budou protestovat, že jsou nevinní a udělají cokoli, co je v jejich silách, aby zničili každého, kdo bude navrhovat něco jiného. Můžete namítat, že některé ze společností, uvedené v předcházejících odstavcích, nepraktikují, nebo se to tak jeví, zasvěcení různého stupně. To je pohled veřejnosti.

Příkladem je Rada pro zahraniční vztahy (CFR) při vládě USA. Mnoho jejích členů – vlastně většina – nikdy neslouží ve výkonných výborech. Tito lidé nikdy neprojdou zasvěcením žádného stupně. Oni jsou vlastně mocenskou základnou a jsou použiti k získání souhlasu veřejného mínění. Většina z nich není ve skutečnosti členy, ale jsou jim vytvořeny takové podmínky, aby se cítili jimi být. Ve skutečnosti jsou využiti a nejsou ochotni nebo schopni pochopit, o co běží. Výkonný výbor je vnitřním jádrem, složeným z důvěrných společníků, členů tajné společnosti zvané Řád Hledání (Oreder of the Quest), také známé jako JASON Society, oddaných společné věci.

Členové jsou vnějším kruhem, v němž vnitřní jádro jedná pomocí osobního přesvědčování, osobní ochrany a sociálního nátlaku. Každý z vnějšího kruhu, který se nedrží linie je v podstatě vyloučen a nemá šanci postoupit na vyšší stupeň. Jde o lidskou touhu být jedním z vyvolených. To je princip, se kterým pracují. Skutečnou moc mají muži, kteří jsou bez výjimky rekrutováni z tajných společností na Harvardu a Yale, známých jako Skull & Bone a Scroll & Key. Obě společnosti jsou tajnými větvemi společnosti, která je historicky známá jako Ilumináti. Ty jsou napojeny na rodičovské organizace v Anglii (The Group of Oxford University a zvláště All Soul College), v Německu (společnost Thule, také zvaná Bratrstvo Smrti). Do Řádu hledání, JASON Society jsou zasvěcováni pouze členové Řádu, kteří pak tvoří jádro CFR, stejně jako Trilaterální komise. Výkonní členové CFR jsou skutečnými vyvolenými a je samozřejmé, že George Bush je rovněž členem Řádu.

Je důležité vědět, že členové Řádu skládají přísahu, která je zprošťuje od jakékoli oddanosti národu nebo králi nebo vládě nebo ústavě, a která zahrnuje popření jakékoli následující přísahy věrnosti, která od nich může být v budoucnosti vyžadována. Přísahají věrnost pouze Řádu a jeho cíli – Novému světovému řádu. George Bush není loajálním občanem Spojených států, ale místo toho je oddaný pouze destrukci Spojených států a nastolení Nového světového řádu. Podle přísahy, kterou Bush skládal, když byl zasvěcován do Skull & Bones, jeho přísaha při nástupu do úřadu prezidenta Spojených států není ničím.

Trilaterální komise je elitní skupina asi 300 prominentních obchodníků, politiků a intelektuálů, kteří činí rozhodnutí v Západní Evropě, Severní Americe a Japonsku. Tato iniciativa je soukromou agenturou, která pracuje za účelem vybudování politické a hospodářské spolupráce mezi těmito třemi regiony. Jejich hlavním projektem, který již ani neskrývá, je Nový světový řád. Trilaterální komise byla myšlenkou jejího zakladatele, prominentního bankovního magnáta Davida Rockefellera. Skutečným důvodem pro její vytvoření bylo oslabení moci CFR, které bylo výsledkem zklamání lidí z války ve Vietnamu.

Motiv k založení Trilaterální komise byl stejný, jako vsadit na dva koně v jednom závodu. Zdvojnásobí se šance na vítězství. Skutečná moc zůstala pevně v rukou CFR. Rockefellerova rodina byla, je a vždy bude podporovatelem obou těchto organizací. Rockefeller sám musel „vystrčit tykadla“ na schůzce Bilderberské skupiny v roce 1972 o vytvoření soukromé skupiny trilaterálních vůdců. Bilderberská skupina na to přikývla a Rockefellerův muž Zbigniew Brzezinski sehnal členy a zorganizoval Trilaterální komisi v r. 1972. Klíčem k nebezpečí, které představuje Trilaterální komise, je její kniha „Seminal Peace“, kterou pro ni napsal profesor z Harvardu Samuel P. Huntington v polovině 70. let.

V této práci profesor Huntington doporučoval, aby demokracie a ekonomický rozvoj byly opuštěny jako zastaralé ideje. Jako spoluautor v knize The Crisis of Democracy napsal, „Poznali jsme, že existují žádoucí meze ekonomického růstu. Rovněž potenciálně existují žádoucí meze neustálého rozšiřování politické demokracie. Vláda, která má nedostatek autority, bude mít malou schopnost čelit kataklyzmatické krizi tím, že na svém lidu nebude schopna vynutit oběti, které mohou být nezbytné.“

George Bush byl členem Trilaterální komise a rezignoval na členství v ní teprve tehdy, kdy to pokládal za nezbytné pro své zvolení prezidentem. Jde tak o prezidenta, který věří, že demokracie a ekonomický rozvoj musí být omezovány a jak v současnosti dokazuje, pracuje usilovně na tomto cíli. Bush je členem Řádu a CFR. Společnost JASON Society, nebo JASON Scholars (scholars = stipendisté), odvodila své jméno od příběhu o Jasonovi a Zlatém rounu, a je větví Řádu Hledání, jednoho z nejvyšších stupňů Iluminátů. Zlaté rouno pro členy JASON S. znázorňuje pravdu.

Jason představuje hledání pravdy. Tudíž název JASON Society označuje skupinu lidí, kteří jsou oddaní hledání pravdy. Jméno Jason je psáno vždy písmeny velké abecedy, když je použito v názvu JASON Society. Písmen malé abecedy není nikdy použito, když je odkazováno na tuto tajnou skupinu. Jméno samotné má hlubší význam, než se může zdát vzhledem k historickému významu jména „Jason“ a Zlatého rouna, a to ve vztahu k jiným tajným společnostem. V této rovině příběh představuje člověka (Jasona), který hledá sebe sama (Zlaté rouno). Mezi zakladateli JASON Group (nezaměňovat s JASON Society) jsou členové Projektu Manhattan, který zapojil téměř všechny přední fyziky z USA s cílem vyvinout atomovou bombu během II. světové války. Skupina je tvořena z větší části teoretickými fyziky, kteří tvoří elitu mezi vědeckými kapacitami Spojených států. Roku 1987 byli mezi členy čtyři nositelé Nobelovy ceny.

Dnes skupina JASON pokračuje v poskytování vědecké pomoci vládě, jaká nemá nikde jinde na světě obdoby. Jsou pravděpodobně jedinou skupinou vědců ve Spojených státech, která zná skutečný stav nejvyspělejší technologie. Zdá se, že skupina JASON je zahalena pláštěm zbytečného utajování. Skupina odmítá vydat seznam svých členů. Na jejich oficiálních resumé není nikdy žádný seznam členů. Pracují úplně v zákulisí, přestože provádí z celonárodního hlediska nejdůležitější bezpečnostní rozhodnutí. Skupina JASON mimo jiné předpověděla, že skleníkový efekt nakonec povede k DOBĚ LEDOVÉ. Podle Pentagonu JASONS udržují nejvyšší a nejvíce omezující bezpečnostní opatření v USA. Rouška tajemství, jíž je zahalena JASON Group je tak těsná a zabezpečená proti úniku informací od svého založení, že ti, kteří se domnívají, že vláda není schopna udržet takové tajemství, by měli tento postoj přehodnotit.

Vláda byla schopna udržet tajemství JASON s výjimkou jednoho úniku; ale JASON Group sama o sobě, civilní skupina, na tom byla dokonce ještě lépe. Z JASON k žádnému úniku nedošlo. JASON je administrována korporací Mitre. Vládní kontrakty přidělené Mitre Corporation jsou ve skutečnosti přiděleny vědcům ze skupiny JASON. To je dáno tím, že jméno JASON se vůbec neobjeví v dokumentech, které jsou přístupné veřejnosti. Jaký je rozdíl mezi JASON Scholars nebo JASON Society a JASON Group? Ve zveřejněných dokumentech, pokud je uveden pouze název JASON, je odkazováno na JASON Group, administrovanou korporací Mitre.

Zatímco JASON Society je jedním z nejvyšších stupňů nad Skull & Bones a Scroll & Key řádu Iluminátů. Jinými slovy, je to vyšší úroveň zasvěcení. JASON Group je vědecká organizace vytvořená a najatá sektou JASON Society a vládou USA ze zřejmých důvodů. Rada pro zahraniční vztahy (CFR) je největší slabinou zahraniční politiky americké vlády již déle než půl století. CFR je soukromou organizací obchodních kruhů, stipendistů a politických vůdců, která studuje globální problémy a hraje klíčovou roli v rozvoji americké zahraniční politiky. CFR je jednou z nejmocnějších polooficiálních skupin, zabývajícími se rolí Ameriky v Mezinárodních záležitostech.

Je řízena vyvolenou skupinou mužů, kteří jsou rekrutováni ze společností Skull & Bones a Scroll & Key na Harvardu a Yale, které jsou obě hlavami tajné větve Iluminátů, známé jako Hlava 322 nebo Řád. Členové Řádu tvoří Výkonný výbor Rady pro zahraniční vztahy po podstoupení zasvěcení do Řádu Hledání, také známého jako JASON Society. CFR je sesterskou organizací British Royal Institute of International Affairs. Jejich cílem je Nový světový řád. Ačkoli existoval jako večerní klub v New Yorku, svoji nynější sílu neměl do roku 1921, kdy se připojil k British Royal Institute of International Affairs a přijal jeho finanční bázi od J.P. Morgana, Carnegieho nadace, Rockefellerovy rodiny a dalších zainteresovaných bankéřů z Wall Streetu.

Během let členové CFR pronikli do celé exekutivy vlády USA, na Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo spravedlnosti, do CIA a do nejvyšších vojenských kruhů. Každý ředitel CIA byl členem CFR. Většina prezidentů od Roosevelta počínaje byla členy CFR. Členové CFR ovládají vlastnictví tisku a většina amerických špičkových žurnalistů je členy CFR. CFR se nepřizpůsobuje vládní politice. Vláda se přizpůsobuje politice CFR. Ve 30. letech byl generál Smedley Butler naverbován, aby pučem převzal Bílý Dům. Bylo mu řečeno, že ho potřebují z důvodu jeho popularity u armády. Po nezdaru této akce generál Butler promluvil a jmenoval několik prominentních Američanů jako účastníky komplotu. Na prvním místě seznamu byl John J. Raskob, který byl zakládajícím členem americké větve Maltézských rytířů. Byl předsedou představenstva koncernu General Motors. Toho času byl také pokladníkem amerických Maltézských rytířů.

Bylo vedeno slyšení Kongresu, které mělo objasnit tento puč, ale nikdo z jmenovaných gen. Butlerem, včetně Raskoba, nebyl předvolán jako svědek a vůbec nic se nezjistilo. Ačkoli toto slyšení můžete nalézt v Kongresových záznamech, nenajdete je v žádné historické knize. Z uvedeného je zřejmé, že Maltézští rytíři hráli významnou roli ve scénáři uchopení moci v USA. Je proto významné, že epizoda Írán-Contra má mnoho podobností s pučem z 30. let. William Casey byl rovněž členem Maltézských rytířů. William Casey, za pomoci viceprezidenta Bushe, Anne Armstrongové a Donalda Regana, způsobil oslabení činnosti prezidentské Dozorčí rady zahraničních zpravodajských služeb (Foreign Intelligence Advisory Board), takže Bush, Casey, North a další mohli nerušeně provádět své špinavosti. Vymysleli rovněž plán na zrušení Ústavy Spojených států a byli připraveni tento plán uskutečnit, avšak byli odhaleni. Tato fakta vyšla najevo při slyšení, ale byla zamlčena předsedou výboru, Senátorem za stát Hawaii Danielem Inouyem.

William Casey byl ředitelem CIA. Byl rovněž členem CFR a Maltézským rytířem. Byl vedoucím prezidentské kampaně Ronalda Reagana. Byl hlavou Securities a Exchange Commission. Během Nixonovy Administrativy byl šéfem Export-Import Bank. Z této funkce zařídil financování továrny na nákladní automobily na řece Kamě v Sovětském svazu z 90% financované nebo zařízené americkými daňovými poplatníky. Tento závod vyráběl vojenské nákladní automobily a motory do tanků pro sovětskou armádu. Byla to, a možná dosud je, největší továrna na světě a mohla vyrábět více těžkých nákladních automobilů než všechny americké továrny dohromady. Řád Maltézských rytířů je světovou organizací spojující svými vlákny obchodní kruhy, banovnictví, politické kruhy, CIA, další zpravodajské služby, P2, náboženské a vzdělávací instituce, soudnictví, armádu, různé nadace, Informační agenturu Spojených států, OSN a mnoho dalších organizací.

Nejsou nejstarší organizací, ale jsou nejstarší větví Řádu Hledání. Světový vůdce Rytířu z Malty je volen na krátké období se souhlasem papeže. Rytíři z Malty mají svou vlastní ústavu a přísahají, že budou pracovat na nastolení Nového světového řádu s papežem v čele. Členové řádu Maltézských rytířů jsou také mocnými členy CFR a Trilaterální komise. Vatikán byl již dávno infiltrován Ilumináty. To je snadno dokazatelné faktem, že v roce 1738 papež Klement XII. vydal Bulu, ve které se praví, že každý katolík, který se stane zednářem, bude exkomunikován, což je velice vážný trest.

V roce 1884 papež Lev XIII. vydal proklamaci, v níž tvrdil, že zednáři jsou jednou z tajných společností, které se pokoušejí „oživit obyčeje a zvyky pohanů“ a „zřídit království Satana na Zemi.“ Piers Compton, ve své knize The Broken Cross, sleduje pronikání Iluminátů do katolické Církve. Objevil, že katolíci a jezuité používají vševidoucí oko v trojúhelníku. Bylo použito na pečeti Eucharistického kongresu v Philadelphii v roce 1976. Rovněž bylo na speciální sérii známek Vatikánu vydané roku 1978, oznamující konečné vítězství Iluminátů na celém světě. Papež Jan XXIII. umístil „vševidoucí oko v trojúhelníku“ na svůj osobní kříž.

Pravděpodobně řada katolických knězů, biskupů a kardinálů je členy tajných společností. Italský tisk uvedl seznam více než 70 představitelů Vatikánu, včetně soukromého tajemníka papeže Pavla VI., generálního ředitele Rádia Vatikán, arcibiskupa z Florencie, preláta z Milána, redaktora novin Vatikán, několika italských biskupů a opata Řádu sv. Benedikta. To jsou však pouze ti, kteří jsou známi v Itálii. Je rozšířen názor, že současný papež Jan Pavel II. je členem Iluminátů. Nejlepší známkou infiltrace je, že 27. listopadu 1983 papež odvolal všechny papežské buly proti Svobodným zednářům a dovolil katolíkům, po několika stech letech, opět se stát členy tajných společností bez obav z exkomunikace.

Cíle Iluminátů, dosadit na místo papeže svého člověka, se zdá být dosaženo. Pokud je to pravda, Nový světový řád je již na obzoru. Jeho čas již nadešel. Prvním americkým velvyslancem ve Vatikánu byl William Wilson, Rytíř z Malty. Jeho jmenování bylo pravděpodobně nelegální a opravdu velice neetické. Wilson nemohl reprezentovat USA, když přísahal věrnost papeži. Wilson následně podnikl neplánovaný výlet do Libye a soukromě se setkal s libyjskými oficiálními představiteli v době, kdy cestování do Libye bylo zakázáno samotným prezidentem. Prezident Ronald Reagan nazýval plukovníka Kaddáfího „zuřivým psem“ a byl odhodlán bombardovat Libyi i za cenu zabitých civilistů.

Následující Wilsonův výlet Kaddáfí prezentoval tisku tvrzením, že „americký diplomat byl poslán do Libye, aby snížil napětí mezi USA a Libyí.“ Ministerstvo zahraničí popřelo, že se taková schůzka vůbec konala. Velvyslanec Wilson zavřel ústa a odmítl věc komentovat. Dodnes neřekl vůbec nic, ačkoli jeho akce učinila ze Spojených států lháře. Zatímco USA oficiálně přerušili styky s Libyí a dokonce ji bombardovalo a američtí občané měli zakázáno cestovat do Libye, pět obrovských ropných konglomerátů si mastilo kapsy obchodováním s Kaddáfím. Jedna z těchto společností byla vedena J. Peterem Gracem, prezidentem W.R.Grace. Osm členů W.R.Grace Company jsou členy řádu Maltézských rytířů. Podle článku Leslie Gelda v New York Times, vládní představitelé projevili zájem o aktivity pana Wilsona. Tyto aktivity, řekli, se točí okolo jeho kontaktů a zájmů v obchodu s ropou.

Wilson měl být vyhozen, ale nestalo se vůbec nic kromě toho, že jeho manželka se zúčastnila papežovy velikonoční mše a stála hned vedle George Schultze a jeho ženy. V diplomatickém jazyce to znamená soukromé schválení jeho činností. George Schultz je ovšem členem CFR, Bohemian Club a Bechtel Corporation. Všechny tyto společnosti mají blízko k Řádu a k Rytířům z Malty. Wilson se během výkonu funkce velvyslance angažoval i v dalších nepřístojnostech. Opět se v žádném případě nic nestalo. Nakonec ale sám rezignoval.

Maltézský rytíř Myron Taylor byl vyslancem prezidenta Roosevelta. Maltézský rytíř John McCone byl vyslancem prezidenta Kennedyho a na počátku 60. let byl ředitelem CIA. Bývalý starosta města New York City, Robert Wagner, byl vyslancem prezidenta Jimmyho Cartera. Frank Shakespeare nahradil Williama Wilsona. Frank Shakespeare je Maltézský rytíř a tak dále. Prezident Reagan promluvil na výroční večeři Rytířů z Malty. Všichni Rytíři z Malty mají diplomatickou imunitu. Také mohou převážet zboží přes hranice, aniž by museli platit clo nebo podstoupit osobní prohlídku. Rytíři z Malty jsou podporováni páteří, složenou z šlechty.

Téměř polovina z 10 000 členů patří k nejstarším a nejmocnějším rodinám v Evropě. To stmeluje spojenectví mezi Vatikánem a „Černou šlechtou“. Černá šlechta je nejbohatší a nejmocnější v Evropě. Hlavou Černé šlechty je rodina, která se může chlubit tím, že její členové jsou přímými potomky posledního římského císaře. Členství v řádu Rytířů z Malty vyžaduje poslušnost představenému Řádu a konečně papeži. Proto tedy velvyslanec USA, který je zároveň členem řádu Rytířů z Malty, musí počítat s konfliktem zájmů.

Přesto prezident Bush jmenoval Maltézského rytíře Thomase Melledyho na post amerického velvyslance ve Vatikánu. Vatikán založil Centrum pro modlitby a úsilí za mír papeže Jana Pavla II. v Ocean Avenue 1711, Springlake, New Jersey, v sídle, jež ční nad oceánem. Sídlo bylo věnováno newyorské arcidiecézi Elmerem Bobstem, který zemřel v roce 1978. Byl multimilionářem a prezidentem Warner Lambert Company.

Richard Nixon byl častým návštěvníkem. Řediteli Centra byli: Kurt Waldheim, bývalý Generální tajemník OSN a bývalý nacistický válečný zločinec; Cyrus Vance, bývalý státní tajemník za Cartera a člen jak CFR, tak Trilaterální komise; Clare Booth Luce, členka řádu Rytířů z Malty; a J. Peter Grace z W. R. Grace Company, který je hlavou Rytířů z Malty ve Spojených státech. Centrum bylo založeno Vatikánem jako součást papežova nového mírového plánu, který sjednotí svět.

Centrum má dvě úlohy: (1) Vzdělávat katolíky a jejich děti, aby přijali Nový světový řád. (2) Poskytnout prostor pro umístění počítače, který bude řešit problémy světového míru, a kde se budou vypracovávat studie pro mírová řešení budoucích problémů, které by mohly ohrozit světový mír. Počítač je propojen se všemi hlavními městy světa přes satelit. Několik vlád již odsouhlasilo vzdát se své suverenity ve prospěch papeže a přenechat řešení svých budoucích problémů tomuto počítači ve chvíli, kdy bude Nový světový řád veřejně vyhlášen.

Převzato:www.zprávy24.cz

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz