Současnost – CC (Korporátní kapitalismus), budoucnost NWO…

Současnost – CC (Korporátní kapitalismus), budoucnost NWO…

Současnost – CC (Korporátní kapitalismus),

budoucnost NWO anebo SE (Spirituální Země)

a jejich základní principy a podstatné znaky

 

28.10.09   Miroslav Zelenka

Není jednodušší cesta, jak vložit hlavu do oprátky diskutérům než je následující článek. Popis současné situace a dvě možné varianty vývoje a jejich zásadní rozdíly jsou námětem, do kterého se mnoho pisatelů nepouští a není obtížné pochopit proč. To, co se nám líbí či spíše nelíbí na současném systému, bude celkem snadno předmětem shody. V případě konkretizování toho, co by se nám líbilo, či nelíbilo v rámci budoucího vývoje, a jak bychom si přáli, aby to tady vypadalo či nevypadalo, bude shod asi ubývat. Zejména pokud se budeme omezovat představami o tom, co je možné a reálné. Jsem si vědom, že to, co dále předkládám, je jen velmi hrubé naznačení obrysů toho, jak by budoucnost mohla vypadat. Důvodem pro vytvoření tohoto článku je určitá obava, že není málo lidí, kteří nemají o základních variantách budoucnosti téměř žádnou představu. Jsem si plně vědom toho, že se jedná o moji představu a že skutečnost může a pravděpodobně bude vypadat jinak a možná zcela jinak. Byl bych rád, kdyby to jinak bylo optimističtější než moje verze pro obě varianty.


 

Již na počátku mohu konstatovat, že když jsem se začal zabývat myšlenkou, jak tyto tři varianty uspořádání společnosti pojmenovat, zjistil jsem, že není problém s všeobecně používaným názvem NWO (New World Order) – nový světový pořádek, který ani nepotřebuje pro zběžně znalého člověka výklad ve smyslu, o co se jedná.

 

Pro současný stav převažující části společnosti se sice běžně používá výraz kapitalismus, ale málokdy se jedná o kapitalismus bez přívlastku. Mně se pro současný stav zdá asi nejvhodnější často používaný název korporátní kapitalismus – CC.

 

Jednoznačně nejproblematičtější je název pro takové uspořádání společnosti, které je v souladu se zájmy většiny lidstva a Země. Vyskytující se pojmy (jako např. transformace) se víceméně vztahují spíše k vlastnímu procesu vývoje než k určitému stavu společnosti v relativně blízké budoucnosti. Samozřejmě existují určité názvy (království boží na zemi, komunismus, new age apod.), ale myslím, že ani není nutno zdůvodňovat, proč je nemíním používat. Tak jsem si vytvořil vlastní (pokud je mi známo) pracovní název SE – Spiritual Earth (Spirituální Země).

 

 

CC

Rozborům současného stavu je věnováno ve všech možných médiích mnoho článků a i já jsem tomu věnoval mnoho místa i času, takže se omezím na hlavní body zejména v souvislosti s dlouhodobějším vývojem.

 

Téměř celá nám dostupná historie lidstva (cca 6000 let před n.l.) je z pohledu uspořádání společnosti ovládána hlavně principem dominance (schopnosti mocensky prosadit svou vůli), spočívající zejména ve využívání mocenské převahy k vládnutí. Přestože se to na první pohled možná nebude zdát, protože historie hovoří zejména či téměř výhradně o vítězích konfliktů rozhodovaných vojenskými prostředky, jsem přesvědčen, že se jednalo především o převahu informační. Nejzřetelněji je to vidět na moci církevní, která byla dlouhá staletí rozhodující silou, i když její vojenské síly ve srovnání se světskou mocí byly výrazně menší. Samozřejmě, že informační převaha hrála svou roli i u zbraňových a vojenských systémů. Tento princip dominance se projevoval nejen v oblasti politické, ale i v oblasti ekonomické.

 

V posledních stoletích začal převažovat systém konkurence, který se ukázal jako efektivnější pro rozvoj (zejména technologický) společnosti. Tento princip víceméně nezahrnoval (pokud přímo neodstraňoval) duchovní aspekty vývoje a lidstvo, pokud nedojde k podstatným změnám, se tak úspěšně řítí do neodvratné katastrofy, což nepopírá zcela ani oficiální materialisticky orientovaná věda a rovněž i mnoho čelných politiků.

 

Z pohledu skryté historie lidstva je možno zahlédnout v pozadí „za oponou“ rovněž princip dominance, který však již není tak zřejmý a kromě informační převahy využívá i převahy finanční, která však opět byla získána převahou informační.

 

Pro současnou situaci je charakteristický jeden základní prvek – extrémně a nesmyslně nerovnoměrné rozdělení a rozdělování světového bohatství. Nerovnoměrné jak na úrovni jedinců, tak i národů či států nebo územních celků.

 

V současné době dochází k výraznému zlomu v dějinách lidstva a je zřejmé, že princip konkurence a z toho plynoucích důsledků se přežívá a je nutné pro zachování lidstva na Zemi jej nahradit.

 

Podle všech indicií jsou před námi dvě zásadní varianty vývoje směřujícího k tomuto cíli.

 

První variantou je návrat k víceméně otevřenému principu dominance s uspořádáním společnosti běžně nazývaným NWO a druhou variantou je přechod lidstva na princip kooperace – spolupráce. Toto nové uspořádání společnosti jsem pracovně označil dle jeho podstatného znaku jako Spirituální Země.

 

 

NWO

Název NWO je běžně užíván i když málokdy s tím jdoucím popisem, který by alespoň přibližně vymezoval jeho podstatné znaky a většinou bývá velmi zjednodušeně označován jako zotročení lidstva. Důvodem, že to považuji za velké zjednodušení, je skutečnost, že slovo „zotročení“ znamená změnu stavu a vychází z poněkud (mírně řečeno) nepřesného předpokladu, že je lidstvo svobodné.

 

Pro lepší pochopení nabízím mírně upravenou definici otroctví dle Wikipedie.

 

V širším slova smyslu se hovoří o otroctví i v případech, kdy je osoba nebo skupina osob závislá na osobě či skupině osob natolik, že je zbavena osobní svobody a je nucena (z důvodů zajištění základních podmínek pro přežití své a své rodiny) pro dominantní osobu či skupinu pracovat, i když tato osoba nemusí být přímo vlastnictvím osoby dominantní. Kolik procent tzv. civilizovaného lidstva by dle této definice bylo svobodných?

 

V této fázi se pokusím o určitý popis hlavních znaků NWO s tím, že výčet znaků není míněn jako vyčerpávající, ale jako příkladný a charakterizující. Hodnocení míry úspěšnosti tohoto pokusu může přinést pouze budoucnost v podobě NWO, která však doufám nenastane v té alternativě budoucnosti, kde bych se rád vyskytoval.

 

Pokud by budoucnost s NWO nastala, je reálný předpoklad, že toto hodnocení již nebude nikdo provádět, možná s tou výjimkou, že by bylo součástí hodnocení mé osoby.

 

Základním principem uspořádání společnosti bude dominance.

 

Běžný člověk bude zbaven osobní svobody a bude nucen (z důvodů zajištění základních podmínek pro přežití své a své rodiny) pracovat pro dominantní osoby.

 

Bude zřízena celosvětová vláda a pravomoci národních vlád či územních celků budou omezeny víceméně pouze na jejich správu.

 

Lze přepokládat jedno oficiální a všemi prostředky (zejména manipulačními) prosazované velmi sofistikované náboženství a filosofii, které by uspokojily svými postuláty, jak prostý lid, tak i intelektuály, aniž by ohrozily postavení dominantních. Je reálné, že toto náboženství bude založeno na esenci převládajících náboženství, tak aby věřícím těchto náboženství byl usnadněn pro ně zdůvodnitelný přechod na novou víru či filozofii, na nové paradigma. S velkou pravděpodobností bude toto náboženství, kromě uspokojení potřeby lidí věřit, využito i k ovlivňování mysli lidí v souladu se zájmy dominantních.

 

Bude výrazně omezena informační svoboda a tím i přístup k informacím mimo rámec informací kontrolovaných systémem.

 

Dojde rovněž k podstatné změně v systému vzdělávání, které bude víceméně jednostranně zaměřeno na výchovu k užitečnosti pro společnost a k oddanosti k systému.  V důsledku toho bude i velmi usměrněné a omezené poznání. Jedinou cestou k informacím budou rozšířené stavy vědomí, ale je nutno počítat s tím, že všechny prostředky k němu vedoucí budou potlačovány a zamlčovány, což se v jisté formě děje již dnes.

 

Bude omezena reprodukční volba, tj. volba počtu a zřejmě i pohlaví potomků. Bude omezeno soukromého vlastnictví, zejména vlastnictví výrobních prostředků pro lidi mimo okruh dominantních.

 

Dnes běžně uznávaný princip sociální solidarity bude nahrazen principem sociální potřebnosti ve smyslu potřebnosti jedince pro společnost. Potřebnost a užitečnost pro společnost bude hlavním hodnotícím znakem člověka mimo skupinu dominantních. Toto hodnocení jeho užitné hodnoty pro společnost bude základním kritérium pro jeho společenské a materiální ohodnocení a společenské postavení, případně dokonce i posouzení nezbytnosti jeho existence.

 

Velká racionalizace (včetně využívání přírodních zdrojů) a odstraněním principu konkurence nastartuje rychle skokový technický rozvoj společnosti, k čemuž přispěje i odblokování většiny zablokovaných patentů, s výjimkou těch, které by mohly ohrozit mocenskou převahu dominantních.

 

Dojde k výraznému zjednodušení byrokracie a zmenšení byrokratického aparátu. Dá se předpokládat, že se vzájemné poměry směnných hodnot výrobků a služeb ve srovnání s dneškem výrazně přiblíží vzájemným poměrům hodnot užitných.

 

Dá se předpokládat, že se průměrná materiální životní úroveň lidstva i jednotlivých lidí zvedne ve srovnání s dneškem, čemuž by měla napomoci i předpokládaná plánovaná redukce obyvatel Země, zejména z kategorie „sociálně nepotřebných“ (nepotřebných pro společnost). Tato předpokládaná plánovaná redukce se může týkat, jak méně přizpůsobivých jedinců a skupin společnosti, tak i určitých věkových kategorií, ras či národů. Pokud dojde k úbytku z řad těch, kteří se nepodílejí na vytvoření národního či v daném případě světového bohatství, tak je logické, že zbude více tohoto majetku na ty, kteří se na vytvoření tohoto bohatství podílejí.

 

Bude kladen podstatně větší důraz na vyhledávání talentů, jejich výchovu a využití s výraznou preferencí talentů k uspokojení potřeb společnosti (potřeb ve stylu chléb a hry), což nemusí být nutně pouze technici a dělníci, či stavbaři a zedníci, ale také mimo jiné umělci a sportovci.

 

Pravděpodobně se dá předpokládat poměrně kladný a racionální přístup k životnímu prostředí, na které bude zřejmě kladen velký důraz.

 

Myslím, že není správné vkládat do hlav příslušníků elit směřujících k NWO a ovládnutí Země nějaké přehnaně záporné charakterové vlastnosti jako nenávist k lidem, osobní krutost nebo radost z utrpení ostatních. Spíše se jedná o absenci určitých běžných lidských citových vlastností jako je soucit, empatie, láska a o hodnocení ostatních konkrétních lidí či událostí pouze z pohledu vlastního užitku. Z toho je nutno vycházet při vytváření předpokladů jejich myšlenkových pochodů a z toho vycházejících budoucích činů. Nemyslím, že by většině z nich působilo potěšení utrpení druhých, ale na druhé straně toto utrpení není žádnou zábranou v případě jejich prospěchu a soucit a lítost nepatří do jejich slovníku, protože nemají k tomu odpovídající vlastní pocity.

 

Proto lze předpokládat, že mocenské prostředky budou používány pouze v nutných případech a vše ostatní bude dosahováno manipulačními technikami (pravděpodobně i s využitím technických prostředků dnes ještě veřejnosti neznámých) pokud možno i ke zdánlivé spokojenosti rozhodující většiny „zotročených“, jak se ostatně dělo i v minulosti nepříliš vzdálené na obou stranách železné opony a děje se i dnes.

 

Výchova, výuka a média v jedněch rukách, to je tak mocná zbraň, jako byla v dobách trochu dávněji minulých, kdy jediným zdrojem informací pro většinu obyvatel byli pan učitel a pan farář. Ostatně i stav zmanipulovanosti dnešní velké části společnosti a společnosti za socialismu svědčí o tom, že při komplexním přístupu by to nemusel být pro NWO ten úkol nejtěžší, zejména pokud by ti „osvícenější“ odešli do jiné dimenze bez ohledu na formu jejich odchodu a konkretizaci směru a místa.

 

Z toho plyne i předpokládaná míra spokojenosti běžných obyvatel se systémem a jejich stavem a situací, která by mohla být ve srovnání s dneškem relativně vysoká po dobu v řádu desítek let a možná i více. Jediným výrazně vnímaným a možná i vnímatelným omezením svobody bude pro velkou většinu lidí omezení reprodukční volby, což však bude lidem vysvětlováno s ohledem na minulý (z pohledu dneška současný) stav životního prostředí celé Země.

 

 

SE

Na úvod chci jen upozornit, že některé body se budou zdát shodné s NWO, ale jedná většinou pouze o shodu názvu či formy, ale ne obsahu.

 

Při pohledu na následující znaky charakterizující SE je nutno zcela vycházet ze zásadního předpokladu, že dojde u rozhodující části lidí (nemusí se nutně jednat o většinu) ke změně vědomí, ke zvýšení frekvence vibrací jejich vědomí, což je nezbytné pro to, aby mohly být změny realizovány. Dále uváděný systém (sebedokonaleji vypracovaný) může být funkční jen v případě, že jednotlivé prvky tohoto systému (lidské bytosti) budou na odpovídající duchovní úrovni.

 

Rovněž také nechci být podezírán z toho, že jsem přesvědčen, že tento systém „v celé své kráse“ bude realizován od 1.1.2013.

Základním principem je spolupráce založená na osobní svobodě člověka.

 

Hlavním hnacím motorem proměn společnosti Země v Spirituální Zemi bude osobní, zejména duchovní rozvoj každé lidské bytosti.

 

Náboženství a filozofie bude konvergovat s vědou a bude vytvořen relativně jednotný nábožensko-filozoficko-vědecký systém, nové paradigma, které by uspokojilo svým výkladem, jak běžné lidi, tak i lidi intelektuálně zaměřené.

 

Bude zřízena celosvětová vláda jako koordinační a arbitrážní orgán s tím, že politické uspořádání bude klást velký důraz na samosprávnost územních celků všech úrovní. Koordinační a řídící činností budou pověřeni lidé na základě svých schopností tuto práci vykonávat a na základě své moudrosti. Systém výběru těchto osob se bude výrazně lišit od dnešního, čímž ani tak nemyslím princip voleb, ale spíše možnosti se v těchto dnešních volbách prosadit (včetně tomu nutných charakterových vlastností, možná přesněji charakterových deformací).

 

Dojde k podstatné změně celého informačního systému, který bude zaměřen tak, aby sloužil, co nejvíce k užitku celé společnosti a k osobnímu rozvoji každého člověka. V první fázi dojde ke značnému poklesu množství informací v celém informačním systému vzhledem k odstranění informačního balastu a odstranění informací manipulativního charakteru (manipulativní v širokém smyslu slova, tj. zahrnující i reklamu apod.).

 

Cílem bude umožnit přístup do informační sítě každému člověku, který o to bude mít zájem.

 

Dojde k odblokování všech informací, zejména informací o historii lidstva a Země, o životě a jeho podstatě, o základních principech bytí, o mimozemských civilizacích a jejich vztahu k nám a jejich podílu na naší historii apod.

 

Nebude existovat soukromé a národní vlastnictví k jednotlivým prvkům bohatství Země.

 

Dojde k podstatné změně systému vzdělávání a poznání, které bude zaměřeno na osobní rozvoj každého jednotlivce včetně rozvoje duchovního. K podstatné změně dojde při výběru pedagogů a jejich společenského ohodnocení a postavení. Při výběru a přípravě na budoucí povolání bude daleko více přihlíženo k talentu, který bude rozvíjen.

 

Bude kladen podstatně větší důraz na kvalitní výchovu dětí a budou pro to vytvářeny odpovídající podmínky.

 

Systém sociální solidarity zůstane po určitou dobu zachován, ale přesune se na podstatně vyšší úroveň díky nesrovnatelně rovnoměrnějšímu a spravedlivějšími systému rozdělování bohatství, kterého bude rovněž vzhledem k principu spolupráce vytvářeno více než dnes.

 

Velká racionalizace (včetně využívání přírodních zdrojů) spolu s převládnutím principu spolupráce nastartuje rychle skokový technický rozvoj společnosti, k čemuž přispěje i odblokování většiny zablokovaných patentů, s výjimkou těch, které by mohly ohrozit životní prostředí.

 

Dojde k radikálnímu zjednodušení byrokracie a zmenšení byrokratického aparátu a výraznému posílení samosprávných prvků územních celků.

 

Průměrná materiální životní úroveň lidstva i jednotlivých lidí se zvedne ve srovnání s dneškem, k čemuž napomůže nejen technologický rozvoj, ale i rozdělování vytvořeného bohatství na základě zcela jiných principů než dosud.

 

Jedním z priorit společnosti se stane životní prostředí a podstatné zlepšení vztahu lidí k ostatním bytostem sdílejícím s námi životní prostor Země.

 

Každý máme možnost volby.

 


Mimo rámec tohoto článku bych si dovolil upozornit, že předběžně každé úterý večer počínaje 3.11.2009 se budou konat diskusní setkání na téma Svět očima Miroslava Zelenky v Sedona Café v Praze blízko Vyšehradu. Bližší informace o konání každého setkání budou vždy na www.sedonacafe.cz a www.miroslav-zelenka.cz.

 

Převzato:  http://www.miroslav-zelenka.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz