Alternativní ekonomická reforma

Alternativní ekonomická reforma

Alternativní ekonomická reforma

 

 

 

Vážení spoluobčané, občanské sdružení REFORMA SPOLEČNOSTI bylo založeno jako platforma pro přípravu alternativního návrhu změn ekonomického a celospolečenského uspořádání v naší zemi.

Tento návrh změn je postaven na bezúročné reálné ekonomice občanské společnosti, s využitím nového průběžného elektronického volebního systému, který umožňuje beze zbytku využít všechny prvky přímé demokracie k tomu, aby občané mohli efektivně rozhodovat o všech rozhodujících věcech v životě své občanské společnosti samostatně, bez potřeby předávat podstatnou část svých práv voleným zástupcům.

Naše sdružení nenabízí kosmetické změny, které nic zásadního a konkrétního v životě občanů změnit nemohou.

Nabízíme řešení problémů ekonomiky a politiky na základě změny nastavení stávajícího systému.

Chceme jednokomorový parlament, úplné oddělení moci zákonodárné, výkonné i soudní. Chceme zrušit Senát a na jeho půdorysu vytvořit nový orgán státní moci  moc kontrolní — který bude mít právo kontrolovat všechny a vše ve státní správě a samosprávě. Tento orgán bude moci s okamžitou platností zastavit výkon funkce kohokoliv ve společnosti, pokud se zpronevěří platným zákonům nebo všeobecně přijatým společností morálním normám.

Díky novému průběžnému volebnímu systému budou moci občané rozhodovat i o tom, kdo bude starostou, hejtmanem kraje, prezidentem, ale i předsedy Nejvyššího soudu a Správního soudu, stejně jako i soudu Ústavního.

Odborné funkce patří odborníkům, ne politikům, proto veškeré odborné funkce ve společnosti budou vyčleněny z vlivu politiků.

Nabízíme systém postavený na svobodné volbě občana, vyvážené jeho odpovědností.

Žádná imunita!

Žádná beztrestnost!

Odpovědnost vždy!

 

 

13 x BEZ současné praxe?

Sdružení Reforma společnosti nabízí spoluobčanům realizaci několika základních změn v ekonomice společnosti a obejít se tak v životě bez:

 1. Ekonomických krizí
 2. Nezaměstnanosti
 3. Státního dluhu
 4. Úroků a finančních spekulací
 5. Korupce a bez nouze
 6. Udržitelného růstu a eura
 7. Cizích finančních zdrojů
 8. Prodlužování odchodu do penze
 9. Nedostatku času na sebe a svoji rodinu
 10. II. Komory Parlamentu
 11. Složitého daňového systému
 12. Lobbingu a vlezlé reklamy
 13. Bez nedostatku financí

 

 

 

 

Bez ekonomických krizí

 

Ekonomové nám rádi říkají, že ekonomické krize jsou potřebné, jsou očistnými mechanismy společnosti, jsou pro nás dobré. Nevíme, odkud čerpají tito ekonomové své informace, ale rozhodně vnímají ekonomickou krizi z pohledu výše svého platu jinak, než občan společnosti, který nedosáhne ani zdaleka na průměrnou mzdu. Je celkem nepochopitelné, jaká že je ta výhoda ekonomické krize i z pohledu toho, že společnost v průběhu mnoha let něco buduje a najednou prý v jejím zájmu přijde krize, která tuto práci obrátí vniveč.

Naše sdružení nabízí občanům program, který umožňuje změnit systém oběhu peněz ve společnosti a jejich funkci tak, aby se ekonomické krize staly reliktem minulosti.

Dogmata spojená s ekonomickými vztahy natolik spoutávají člověka, že jej jen s obtížemi napadne kacířská myšlenka, že tyto vazby a vztahy nejsou seslány s hůry, ale vymýšlel je, budoval a upravoval až k dnešní

podobě člověk, a to člověk, který byl zainteresován na tom, aby mu tyto vazby přinášely užitek, aby mu sloužily a daly moc.

Naše sdružení ve svém návrhu ukazuje konkrétní opatření a jejich uskutečnění, jak tyto vazby narovnat, aby sloužily potřebám celé společnosti, aby umožnily dosáhnout „Zlatého věku“ rozkvětu společnosti s využitím vlastního kapitálu, bez zadlužování se u cizích věřitelů, bez vydávání dalších dluhopisů, bez zátěže dalších úroků.

 

 

 

Bez nezaměstnanosti.

 

Nezaměstnanost je prý potřebná, jak se dozvíme z různých zasvěcených prací bohatě tituly honorovaných ekonomů. Zcela jistě se ale od nich nedozvíme, jak oni sami snášejí období bez práce, kdy se jim hroutí celý ekonomický mikrosvět domácnosti, kdy exekutoři klepou na dveře, kdy se domácnosti propadají ve stále větším počtu do dluhových pastí, kdy systém místo pomoci se z této pasti dostat je zatěžuje dalšími lichvářskými úroky a ekonomicky je totálně likviduje. Naše sdružení chápe nezaměstnanost jako totální selhání řídícího systému společnosti.

Náš program a ekonomická reforma zajišťují takové možnosti v dostatku finančních zdrojů a přístupu k nim občany i podnikateli, že nezaměstnanost se stane reliktem minulosti.

Nabízíme právo na práci, ne povinnost pracovat.

Každý, kdo pracuje nebo chce pracovat nesmí mít měsíční příjem menší než je minimální mzda—26 400, Kč.

Na webu sdružení se dozvíte více podrobností.

 

 

 

Bez státního dluhu

 

Státní dluh dosahuje dnes již cca 1 400 miliard korun, je to obrovská částka, která přesahuje výši státního rozpočtu. Úroky, které v letošním roce zaplatíme za tento dluh jsou ve výši 76 miliard, což odpovídá počtu 50 000 bytových jednotek o hodnotě 1 500 000 korun. V dalším roce by měla dluhová služba dosáhnout hodnoty vyšší než 100 miliard. Všechny polistopadové vlády nás zatáhly do tohoto marasmu, kdy neuváženou politikou a stupidním zadlužováním naší společnosti skrze dluhopisy naši zemi a nás, občany ČR, zavlekli do ekonomického otroctví, do dluhové pasti.

Prvořadým úkolem po zahájení realizace nového nastavení ekonomického systému bude splacení státního dluhu a ekonomické osvobození naší země ze závislosti na globálním kapitálu.

 

 

 

Bez úroků a finančních spekulací

 

Naše ekonomická reforma zahrnuje i změnu v oblasti úvěrové politiky společnosti. Úvěry se stávají každému občanovi i subjektu společnosti zcela a jednoduše dostupnými na základě jeho rozhodnutí, ale také odpovědnosti celým jeho majetkem. Podmínky splátek půjčky si nastavuje každý občan sám, stejně jako i podnikatelský subjekt. Úroky jsou rovny nule.

Je evidentní, že v nových podmínkách si každý podnikatel bude moci půjčit za exkluzivních podmínek odpovídající výši úvěru, aby mohl profinancovat celý svůj podnikatelský záměr včetně financování zásob. Nebude potřeba spoléhat se na spekulativní kapitál, který zotročuje výrobce a zemědělce, nutí je vyrábět málo kvalitní, aby byly levné, potraviny, což se přímo projevuje na kvalitě našeho zdraví, na kvalitě našeho života.

Takto dál tedy již postupovat nebudeme. Každý občan bude mít v novém systému dostatek volných finančních prostředků pro sebe, aby mohl vyžadovat a trvat na dodání kvalitních potravin a služeb.

Finanční spekulace nebudou dovoleny.

Jde o reálnou ekonomiku, reálné statky, služby. Společnost generuje dostatek finančních prostředků prostřednictvím peněžní zásoby v celospolečenském vlastnictví, kdy díky jinému nastavení ekonomických vztahů dosáhneme volné cirkulace peněz v systému.

 

 

 

Bez korupce a bez nouze

 

Korupce je v naší zemi všudypřítomná. Proč tomu tak je? Odpověď je velmi jednoduchá. Protože jsme to dovolili. Navrhujeme vám vážení spoluobčané společně zrealizovat takové změny v oblasti ekonomiky a politiky, že pro korupci již nebude místo, protože lobbing bude trestným činem, realizace veškerých státem a orgány samosprávy realizovaných projektů bude povinně podléhat výběrovému řízení na Úřadu výběrových řízení, kde každé výběrové řízení bude probíhat veřejně a za účasti notáře. Obálky s nabídkami účastníků řízení se budou předávat v určený den a hodinu veřejně přímo do rukou notáře, který je ihned po uplynutí časové lhůty před veřejností otevře a neprodleně vyhlásí vítěze soutěže. Prostor pro zákulisní jednání tak bude zcela vyloučen. Nouzi zaženeme stanovením minimální mzdy, která zahrnuje náklady na bydlení, všechny daně a odvody státu s tím, že uvedené náklady nesmí být vyšší než 50 % minimální mzdy.

Minimální mzda v dnešních cenách bude odpovídat hodnotě 26 400, Kč měsíčně a v závislosti na hospodaření celé země se bude v následujícím roce zcela automaticky buď zvyšovat nebo snižovat.

 

 

 

Bez udržitelného růstu, bez eura

 

Udržitelný růst je také jedna z pohádek, která má ospravedlnit stávající systém, který o ekologii pouze hovoří, zatím co umožňuje plenění a drancování přírodních zdrojů, znečišťování vodních zdrojů a to na základě splnění pochybných a zcela neefektivních ekonomických dogmat, bez ohledu na reálný život člověka, občana.

Naše sdružení Vám toto neslíbí, my Vám můžeme slíbit několik let tvrdé práce na zajištění optimálního materiálního standardu života a následně zpomalení až stagnaci růstu, abychom mohli využít pozitivních důsledků této nové situace pro zkracování pracovní doby, dřívější odchod do důchodu, více volného času pro sebe …

Celý projekt naší reformy je založen na existenci české koruny. Se zavedením eura se vůbec nepočítá. Pokud se seznámíte s podrobnými materiály na našem webu, bude vám zřejmé, že euro není pro realizaci našich plánů vůbec nezbytné.

 

 

 

Bez cizích finančních zdrojů

 

Realizace našeho programu je postavena na úplné změně finančního systému naší společnosti, kdy zásadní změnou je ustanovení jediné státní banky — Státní obchodní banky —SOB, která je vlastně obrovským zúčtovacím centrem všech ve společnosti probíhajících transakcí, kde na účtech občanů a subjektů společnosti dochází k automatickému zdanění příjmových plateb, což dovoluje zrušit finanční úřady, veškerá hlášení a výkazy finančním orgánům.

SOB bude generovat díky konstantní peněžní zásobě jakékoliv potřebné množství peněz, dle reálných potřeb ekonomiky země, v souladu se základním schématem finančních toků ve společnosti, které najdete na našem webu a v kompletním textu reformy.

Cizí zdroje nebude třeba vůbec využívat, čímž odpadne zadlužování se vůči třetím subjektům a placení úroků, které zatěžují a rozkládají každý ekonomický systém.

Nový systém bude postaven

na absolutní rovnosti občanů a subjektů společnosti v přístupu k finančním prostředkům, které budou soustředěny na depozitním účtu SOB.

Na účtech občanů a subjektů společnosti se budou evidovat NPP — nároky na peněžní plnění. Oddělením peněz od NPP dosáhneme garance v rovném přístupu k finančním prostředkům každému občanovi, každému subjektu společnosti.

Zamezíme možnosti komukoliv ovládat naši měnu, brzdit její cirkulaci v systému, dosáhneme absolutní svobody na globálním finančním kapitálu, který společnosti vysává prostřednictvím úroků a manipulací s jejich měnami.

Ekonomická soběstačnost = suverenita a svoboda

 

 

 

Bez prodlužování odchodu do penze

 

Návrhy současných politiků a „renomovaných“ ekonomů na pozdější odchod do penze jsou neuvěřitelné. Na jedné straně se zvyšují výkony technologií, zvyšuje se automatizace, roste počet nezaměstnaných a klesá počet pracovních míst, na straně druhé tito „odborníci“ pěkně od stolu na papíře si spočítají, že systém bude zachráněn, když půjdeme o 2, 3 nebo 5 let později do penze. Co budou ti lidé dělat? Dovedete si představit 65 letého pokrývače jak lehce skáče po střeše nebo hasiče, jak lehce zvládá hašení požárů, či horníka jak vyfárá po směně s úsměvem na rtech v 65 letech z dolu?

Tyto úvahy jsou natolik stupidní a byly by naprosto směšné, pokud by je jejich autoři nemysleli zcela vážně.

Stejní „odborníci“ argumentují nutností změnit nastavení průběžného důchodového systému. Vznikla i Bezděkova komise, do které se dostali samí odborníci ze soukromých penzijních fondů a přišli k závěru, že jediným možným řešením je vyvést část povinných plateb občanů do právě jejich soukromých penzijních fondů. Tato práce je vydávána za odbornou.

Lobbisté pověření vládou k řešení problému. To se skutečně může stát jedině u nás. Náš návrh umožní odchod do penze po odpracování 35 let. Do této doby se započítává jak mateřská dovolená — 4 roky, tak i vysokoškolské studium. To znamená, že odchod do penze nastává v 53 letech a jsou zde další možnosti ve prospěch občanů, jako například možnost každý 7 rok si vybrat společností placené volno v délce 12 měsíců, které může člověk věnovat sám sobě, svému odpočinku, vzdělávání se atd. V průběhu praxe 35 let si tak občan může vybrat toto volno 4x. Toto volno nahrazuje pozdějším odchodem do penze. Využijeli občan toto volno 4x, potom odejde do penze ne v 53 letech, ale v 57. Vybrané skupiny obyvatel v závislosti od vykonávané práce odejdou do penze ještě dříve.

Odchod na penzi v 53 letech není povinný.

 

 

 

Bez nedostatku času pro sebe a rodinu

 

Námi navrhovaný systém vytvoří dostatečný prostor pro realizaci volného času, postupně dojde ke zkracování pracovní doby.

Domníváme se totiž, že člověk potřebuje pro svůj duchovní růst nejen svobodu ekonomickou, osobní, ale i dostatek volného času pro sebe.

Jaký smysl má mít život, kdy od rána do večera budeme pracovat jenom proto, aby se pár jedinců mělo materiálně tak dobře, že svůj materiální standard nemohou fyzicky užít ani využít. Proč bychom měli od nevidím do nevidím pracovat jenom proto, abychom mohli někomu zaplatit úrok za peníze, které si dovede naše společnost docela dobře vytvořit sama a bez úroku?

Vyspělost společnosti není přímo úměrná délce pracovní doby, ale délce volného času, který má člověk pro sebe a pro svoji rodinu.

Volný čas věnovaný sobě, svým dětem, přátelům a blízkým je časem nejkvalitněji prožitým.

 

 

 

Bez II. komory Parlamentu

 

Daňový systém v našem novém systému bude maximálně jednoduchý.

Vybírají se pouze:

daň z příjmu ve výši 5 %, zdravotní pojištění ve výši 10 % a důchodové pojištění ve výši 5 % z příjmů s tím, že zdravotní a důchodové pojištění se platí maximálně z částky odpovídající 50 násobku minimální mzdy.

Minimální mzda v moment přechodu na nový systém je 26 400,. korun. Finanční toky v novém systému se realizují zcela odlišným způsobem, než je tomu ve stávajícím systému, proto se daně se nevybírají pro jejich další přerozdělování, ale jsou součástí schématu stahování nadbytečných peněz z oběhu.

Kromě uvedených tří daní se žádné jiné daně neplatí s výjimkou poplatků za PHM, použití motorových vozidel — obdoba silniční daně. Navrhujeme daně na cigarety a alkohol zcela odbourat, abychom dosáhli minimální ceny ve srovnání s pašovaným do země zbožím, čímž bychom zároveň eliminovali zbytečné náklady na represivní aparát, který dnes odhaluje tuto trestnou činnost.

Lidé holdující nadměrnému pití alkoholu a kouření, musí být nějakým způsobem znevýhodněni proti populaci, která těmito neřestmi netrpí, proto lidé, kteří si zničí zdraví používáním omamných a návykových látek, budou ve zdravotním systému zatíženi vyšší spoluúčastí za úhradu svého léčení. Tento návrh se předkládá stejně jako všechny ostatní návrhy k diskusi.

 

 

 

Bez lobbingu a vlezlé reklamy

 

Lobbing považujeme za trestný čin, na který je třeba pohlížet s obzvláště silným opovržením. Co to vlastně znamená lobbing? Je to cílené jednání někoho jménem jednotlivce nebo skupiny za účelem dosažení výhody na úkor jiného. Pokud se dají do práce lobbisté bank, finančních institucí, pojišťoven a dalších skupin na našem území, nemůžeme se vůbec divit, že zákony za posledních 20 let, schvalované našimi volenými zástupci v Parlamentu nejsou cílené ve prospěch obyvatel společnosti, ale na jejich ekonomické zotročení.

V navrhovaném systému musí být návrhy zákonů projednány v širokém spektru občanů — ať již v profesních svazech, jichž se týkají, v tripartitě, na úrovni krajů i obcí.

Pro demokratickou společnost nestačí, aby zákony byly schváleny pouze nadpoloviční většinou Sněmovny, za tiché dohody s lobbisty či nikým nevolenými poradci ministrů, předsedy vlády a poradci jejich poradců. Takové postupy nemají v novém systému místo. Klientelismu a společnosti neprospěšných zákonů jsme si užili již dost.

Stávající způsob provádění reklamy, kdy je občanovi vnucována na každém kroku, možný také nebude. Reklama musí být dostupná občanovi pouze na základě jeho svobodné vůle. Budou podporovány speciální reklamní servery a TV stanice.

 

 

Bez nedostatku finančních zdrojů

 

Dnes jsme každý den zahlcováni informacemi, na co všechno zase chybí zdroje, peníze. Silnice se nám rozpadají, na údržbu budov a chráněných památek nejsou peníze, na lékařskou péči pro pacienty se vzácnými chorobami taktéž, pořádáme veřejné sbírky na léčení dětí, zatím co zdravotní pojišťovny sedí na miliardových polštářích rezervních zdrojů, bereme to jako běžnou součást našeho života a pomalu se již ani nezamýšlíme, musí to tak skutečně být?

Máme pro Vás, vážení občané, konečně dobrou zprávu v této souvislosti — být to tak rozhodně nemusí. Co s tím? Obáváme se, že za Vás s tím nikdo nic neudělá. Je třeba, abyste se sami rozhodli, jak chcete žít. Zda tak, jako doposud, že vám vše co se reálně ve společnosti děje vyhovuje, netoužíte po změně a jste zcela spokojeni nebo si vykasat rukávy a společně s námi realizovat námi navržený program, který nám všem společně dá šanci na lepší a kvalitnější život, bez dogmatických pravolevých hesel stávajících politických stran, s pocitem plné svobody ve svém konání, v materiálním dostatku s klidem v duši, bez stresu.

Dostatek vlastních finančních zdrojů bude ve společností zajištěn na základě navržených změn v naší ekonomické reformě, kterou Vám vřele doporučujeme k přečtení.

Budeme vděčni za jakýkoliv komentář z Vaší strany k našim návrhům, za pomoc při realizaci našeho programu, za Vaši podporu ve volbách, za Váš velmi cenný hlas.

Zároveň vás zveme k diskusi na diskusním fóru, kam můžete vstoupit prostřednictvím našich webových stránek

 

 

www.ekonomickareforma.cz

Reforma společnosti, o.s.

 

 

 

Převzato:  http://nwoo.org/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz