Úrovně a roviny poznání (vědomí, bytí)

Úrovně a roviny poznání (vědomí, bytí)

Úrovně a roviny poznání (vědomí, bytí)

22.06.09 Miroslav Zelenka

Informační exploze nás zasáhla plnou silou. Informace všeho druhu se na nás valí ze všech stran a médií. Jen namátkou uvedu několik příkladů. Finanční a hospodářská krize, prasečí chřipka, různé přírodní a lidské katastrofy, nové poznatky vědy, rozvoj a objevy nových technologií (overunity zařízení, antigravitace, různé zbraňové systémy pro ovlivňování lidské mysli, ovlivňování počasí apod.), NWO, UFO, mimozemšťané, Annanuki, Nibiru, duchovní vzestup Země, reinkarnace, Mayské kalendáře, rok 2012, nové náboženské a filozofické koncepty podporované často i novými vědeckými poznatky atd. Jak se v tom všem orientovat a jakou základní metodu analýzy těchto informací zvolit. Jak se orientovat v informacích, které jsou zdánlivě protichůdné nebo rozporné, když nám jakási intuice nebo pro nás nepochybné autority naznačují, že obě či více těchto zdánlivě rozporných informací jsou pravdivé.

Za prvé, což je dnes téměř nejtěžší, je třeba se pokusit odfiltrovat informace, které jsou snahou o manipulaci.

Ještě relativně snadné jsou informace pocházející z mainstreamových médií, což jsou především noviny a televize. Zde je vzhledem k finanční náročnosti realizace takovéhoto média a díky tomu i složení vlastníků a informační politiky pravděpodobnost „alternativních“ informací takřka nulová, takže snad s výjimkou sportovních zpráv je možno předpokládat, že se jedná o některý ze stupňů manipulace téměř vždy.

Skoro by se dal doporučit návod, jak si utvořit vlastní názor, který by se mohl blížit skutečnosti, a to vzít názor z oficiálních médií a dát k němu opačné znaménko. Zdá se to přehnané a nelze to aplikovat vždy, ale myslím, že je to určité vodítko. Při tom je vhodné si vždy uvědomit staré známé a v poslední době opět hodně používané „cui bono“ – v čí prospěch. Například stačí prolétnout (číst nedoporučuji) hlavní deníky a ihned víte koho určitě nevolit, jak to bylo s 9/11 apod. Pokud chceme předjímat tendence mocných, stačí sledovat média. Paradoxně by se dalo říct, že pro nás je vodítkem pro rozhodování opak toho, co tato média propagují a doporučují. Dokonce i velmi často v tom, co je pro nás zdravé a nemusí se jednat pouze o placenou reklamu.

Výrazně obtížnější je situace na Internetu, kde je nejen spolutvůrci nejnižšího matrixu vytvořeno mnoho polopravdivých a zavádějících konspiračních teorií a informací, takže je téměř nemožné vybrat si z toho množství, když ne pravdivé, tak alespoň informace přínosné pro konkrétního opravdu hledajícího. I mnoho opravdu o pomoc druhým upřímně se snažících „informátorů“ k tomuto zahlcení přispívá. A jsem si vědom, že se to může týkat i mých článků. Proto vždy uvádím, že se jedná pouze o náměty k zamyšlení.

Zde jsou asi jen dvě možnosti. Věřit některé autoritě, kde jsme měli jakousi možnost ověřit si její dosavadní věrohodnost anebo věřit své intuici a logice včetně dosavadních zkušeností. Z množství informací, které nás obklopují, si vybíráme (vědomě či podvědomě) některé, které se nám pak skládají do naší mozaiky vnímání světa (smyslového i mimosmyslového). Ty informace, které se do naší mozaiky nehodí, pak považujeme za nepravdivé, nebo nevěrohodné.

Za druhé se jedná o vnímání úrovně poznání (vědomí, bytí), z které je nám informace poskytována, což je hlavním předmětem dnešního článku. Pro lepší pochopení odkazuji na teoretický základ uvedený v článku „Elegantní bůh (2)“ z 31. 5. 2009 zde na Matrixu.

Dříve byly pro normální lidi roviny poznání takřka sjednoceny do jedné úrovně. Věda a náboženství byly téměř jednotné a nerozporné. Dalo by se zjednodušeně říct, že byly vnímány pouze dvě roviny. Bůh jako samostatná od všeho oddělená entita jako stvořitel a hlavní hybatel a stvořený svět.

Dnes je situace i pro běžného člověka (ovšem z kategorie hledajících) podstatně komplikovanější. Když vše zase velmi zjednoduším, dají se úrovně poznání roztřídit přibližně na 5 stupňů.

1. Absolutní mysl, Absolutno, Transcendentální Bůh
2. Světová mysl, Stvořitel, stvořený svět
3. Duch, vyšší světy, vyšší dimenze,
4. Duše, astrální svět, 4 dimenze, reinkarnace
5. Tělo, časoprostor, hmota, 3D realita, Vesmír

Tyto škatulky jsou zde zejména pro názornost, pro jednodušší pochopení toho hlavního, co chci sdělit, takže rozhodně není nutno polemizovat s obsahovou náplní jednotlivých škatulek.

Je reálný předpoklad, že toto dělení úrovní se takto jeví nám z 5. úrovně. Z 3. a 2. úrovně se pravděpodobně svět jeví jako jednotný a rozdíly úrovní nejsou viditelné. Jediná možnost jak se o tom přesvědčit je dostat se do stavu natolik rozšířeného vědomí, že vědomí se stává vědomím těchto úrovní. Problém zůstává, že vjemy z těchto úrovní jsou velmi obtížně přenositelné do naší úrovně vědomí a víceméně nesdělitelné. Znázornit by se to snad dalo na teorii, která je v současné době uváděná i zde na Matrixu, že náš svět není nic jiného než „počítačová“ simulace nějaké vysoké inteligence. Programátor vnímá tuto simulaci jako jednotný celek (jednu počítačovou hru) se stanovenými algoritmy a pravidly, i když je tam zakomponována naše 3D realita, mimozemšťané, astrální svět, andělé a vyšší dimenze a vysoká inteligence, která z pohledu účastníků 3D reality představuje to, čemu běžní věřící říkají bůh, protože je vybaven (naprogramován) takovými „zázračnými“ možnostmi ovlivňování všech prvků této simulace. Trochu od věci mě napadá myšlenka, že takovéhoto boha naprogramoval programátor k obrazu svému a díky tomu, již nemusí do této Kosmické hry nijak zasahovat a může se pouze bavit výsledky tvůrčí aktivity simulovaných bytostí.

Nyní je situace odlišná od relativně nedávné doby, protože těch úrovní je několik a je nutno se v nich orientovat a rozlišovat je, jinak dochází k nesmyslným rozepřím a diskuzím a nepochopení, i když pouze zdánlivých rozporů.

Problém současného převládajícího paradigmatu je v tom, že uznává pouze 5. úroveň a není tak nejen ochoten, ale ani schopen diskutovat o argumentech z vyšších úrovní. Totéž se však dá říct i o dalších „věřících“, kteří jsou schopni akceptovat 4. úroveň možná spolu s 2. úrovní, ale již ne další a tak ulpívají na dogmatech, která z pohledu logiky, případně informací z vyšších úrovní se jeví neudržitelná.

Klasická ukázka je zdánlivá rozpornost vývoje prostřednictvím reinkarnací a neexistence času. Pokud se na tento zdánlivý rozpor nepodíváme z pohledu 2. úrovně je v podstatě nemožné ho pochopit.

Proto je nutné si vždy uvědomit, z které úrovně informace přicházejí a podle toho s nimi pracovat a porovnávat je s informacemi jinými a posuzovat tak i jejich rozpornost s těmito jinými informacemi. Kromě více úrovní jsou tu i paralelní roviny jedné úrovně např. ekonomika, politika, věda, rozvoj technologií. Pochopení vyšší úrovně umožňuje sjednocení těchto paralelních rovin nižší úrovně. Na obrázku je velmi jednoduchý model úrovní a paralelních rovin pro snazší představu.

 

Úrovně a roviny poznáníVelmi často se stává, že i autor určité alternativní či konspirační teorie se v rámci jedné úrovně poznání zcela věnuje jedné rovině poznání a ostatní roviny nebo informace z jiných rovin opomíjí, o informacích z jiných úrovní poznání ani nemluvě, což je často způsobeno tím, že jiné úrovně nezná nebo je neuznává. Mnoho lidí se dostává do určité schizofrenické situace, protože nerozumí všem těm zdánlivým rozporům mezi jednotlivými klasickými, alternativními a konspiračními teoriemi. To má bohužel někdy za následek, že zbytečně některé, popřípadě všechny, zavrhne.

Protože nejlépe se věci vysvětlují na názorném příkladu, pokusím se o to na tom, co většinu lidí nejvíce zajímá, a to je hodnocení informací z naší současnosti a očekávané nejbližší budoucnosti. Opět se jedná o alternativní pohled (alternativní k pohledu podávanému médii) na situaci a pouze o příkladný souhrn hypotéz. Účelem v tomto případě není ucelený přehled všech známých variant, pohledů a teorií, ale náhled na jejich určitou hierarchičnost. Takže není ani kladen důraz na přesné zaškatulkování jednotlivých fenoménů.

Jednou rovinou první úrovně poznání jsou finanční a hospodářská krize (možná i prasečí chřipka) a celková ekonomicko-politická situace ve světě s jejich odůvodnění podávaném v médiích.

Další rovinou jsou skutečné důvody, tj. umělé vytvoření této krize globálními elitami za účelem vytvoření NWO, redukce obyvatel.

Další rovinou stále v rámci jedné úrovně poznání je účast a zájem tzv. negativních mimozemšťanů (reptiloidní formy) na těchto akcích a cílech a na druhé straně účast tzv. pozitivních mimozemšťanů (Galaktická federace) s opačnými záměry.

Zde se musím částečně zastavit, protože sám pojem mimozemšťan je často používán, aniž je uváděno, z jaké úrovně poznání je tento termín chápán. Pod pojmem mimozemšťan jsou totiž chápány jednak entity z naší 3D reality, ale také bytosti z „vyšších dimenzí“ a někdy dokonce i astrální kvazi bytosti. Například pod pojmem Annanuki jsou uváděny jednak obyvatelé Nibiru, ale i entity ze 4. či 5. dimenze.

Jednou rovinou druhé úrovně poznání jsou vlivy energií přicházejících z kosmu, vlivy dané časovými cykly jako jsou předvídané mayským kalendářem či astrologií. Rok 2012 může být i součástí cyklu, který je mimo rámec naší 3D reality. Není důvod, proč by i vyšší dimenze nemohly být uspořádány fraktálně a mít své cykly, které však nejsme z naší 3D reality schopni objevit, i když na ni mají vliv.

Další rovinou druhé úrovně poznání jsou vlivy astrálních entit či entit 4. dimenze nebo vlivy bytosti Země (teorie Gaia).

Třetí úrovní poznání jsou vlivy vyšších inteligencí z vyšších dimenzí (nad úrovní 4. dimenze), které mají v mnoha variantách různá jména.

A teď si představte diskuzi někoho, kdo je přesvědčen, že za současný stav společnosti mohou nenažraní banksteři s někým, kdo vinu dává padlým andělům (Lucifer a spol.) nebo mezi tím, kdo záchranu vidí v zavedení nového společenského systému a tím, kdo spásu vidí v zásahu vysokých inteligencí jako je např. Kristus a přechodu Země do vyšší dimenze. Přitom se tyto aspekty reality vůbec nemusí vzájemně vylučovat.

Víceúrovňově je nutno vnímat i politiku a rozpornost filosofií a činů politických stran i z pohledu toho, kdo jejich hrou manipuluje. Uvedu příklad, který je však jen a pouze zcela nepodloženu hypotézou.

Strana zelených se překvapivě mimořádně úspěšně prosadila v minulých parlamentních volbách a překvapivě rychle se sama zdiskreditovala. Otázkou je, zda se nejedná o promyšlený tah řízený z jiné roviny. Podařilo se dosáhnout několika cílů zároveň.

Za prvé se podařilo vytvořit se stranou zelených „pravicovou“ vládu, která měla prosadit několik zásadních věcí (např. radar). To, že se zelení podílejí na vytvoření pravicové vlády, je zcela nelogické a víceméně v kontextu běžné politiky zelených v Evropě i nepochopitelné.

Za druhé se podařilo prosadit do vlády potřebné lidi, které by se tam jinak nedostali (Schwarzenberg, Kocáb), aby tam mohli prosazovat tyto zásadní cíle.

Za třetí se podařilo zcela rozbít myšlenku Strany zelených a zdiskreditovat ji natolik, že se v nejbližších možná 10 letech do parlamentu nebude mít šanci se dostat (zcela pomíjím to, zda za 10 let budou u nás ještě nějaké volby do parlamentu a nějaké politické strany). Ale víceméně se podařilo zdiskreditovat i základní myšlenky zelených jejich nevhodnou interpretací a způsobem prosazování či lépe řečeno neprosazování.

K celé této operaci stačila pouze lehká mediální masáž a předvolební průzkumy lehce přibarvené tak, aby se lidé přesvědčili, že jejich hlasy nepřijdou volbou zelených vniveč. Pro účely tohoto článku to zde uvádím jako názorný příklad toho, že když někdo na uvedenou situaci pohlíží z té druhé roviny poznání, nebude se divit, proč se např. Martin Bursík choval tak evidentně hloupě a nediplomaticky vůči některým významným členům strany a proč nechali Kateřinu Jacques se tak často a neuvěřitelně zkompromitovat a proč oba nyní s takovou lehkostí opouštějí své posty. Obdobně se vyvíjí situace se stranou TOP 09. Zajímavé z pohledu různých rovin je rovněž to, co si pod písmenem T v názvu představuje Kalousek.

Soudobé nejnovější poznatky vědy, nebo přesněji ty poznatky, které jsou uvolňovány pro veřejnost, signalizují, že se začíná blížit období, kdy bude vědecky uznána existence duše a boha (existence vědomí nezávislého na hmotě). Na tom bude založeno nové pojetí filozofie jako sjednocené vědy a náboženství. Tato nová filozofie by měla nahradit světová náboženství. A dokonce si myslím, že i v obou variantách vývoje budoucnosti tak, jak jsem je naznačil v článku „Teorie rozvětvující se budoucnosti“. Tím se i oproti dnešku podstatně zvýší význam teorie více úrovní poznání.

(c)2009 Miroslav Zelenka

Převzato: http://www.matrix-2001.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz