Mimozemšťané ve Starém Egypte

Mimozemšťané ve Starém Egypte

Mimozemšťané ve Starém Egypte

„Ve dvacátém druhém roce ve třetím zimním měsíci o šesté hodině denní… písaři z Domu Života spatřili, jak z nebe přichází ohnivá koule. (I když)neměla hlavu, dech jejích úst byl smrdutý. Tělo měla sáh dlouhé a sáh široké. Neměla hlas. Jejich srdce z toho byla rozrušena, i padli k zemi. … Šli za panovníkem, aby ho o tom zpravili. … Jeho Veličenstvo přemýšlelo o tom, co se stalo. Po několika dnech se jich však ukázalo mnohem víc. Zářily na nebi více než slunce až po hranice čtyř nebeských sloupů. …

Mocný byl shluk ohnivých koulí, královo vojsko je pozorovalo a král byl s ním.“ Tento text je mnoha ufology považován za vůbec nejstarší doklad pozorování neznámých létajících objektů. Údajně jde o transkripci a překlad egyptského papyru z doby vlády Thutmose III. (1504 – 1450 př. n. l). Dochovaná transkripce byla v roce 1993 znovu přeložena Překlad se jen nepatrně liší od původního. Rozdíl je především v přesném určení tvaru a velikosti tělesa, které se objevilo na obloze. Zatímco původně se hovoří o kouli, Longen navrhuje slovo kotouč či kruh. Vznášející se objekt byl spíš plochý či talířovitý. „… Mocné, silné byly tyto kotouče ve svém vystupování. Královští vojáci pozorovali to představení…“ Dřívější překlad uváděl, že těleso bylo dlouhé a široké jeden sáh. Longen se domnívá, že jde o jeden prut, tedy o mnohem menší objekt. Kromě toho upřesňuje i dvě původně poněkud nejasné pasáže, které prý znějí: „…Jeho tělo se vznášelo bez nohou … nyní se stalo, že tyto objekty se ve své podobě zjevova ly častěji než kdykoli předtím, po třech dnech, víc než kdy předtím.“ Samotný papyrus se ztratil a dosud se ho nepodařilo nalézt. K dispozici je jen kopie, která rozhodně nemůže posloužit k ověření stáří dokumentu.

 

TAJEMNÁ POSTAVA

Asi dvacet kilometrů na jih od Káhiry leží Sakkára. Rozlehlé pohřebiště s více než deseti pyramidovými komplexy, které byly vybudovány v době od 27. do 24. století př. n. l. Za vlády faraona Isésiho se prvním ministrem a správcem města stal mudrc Ptahhotep. Tento filozof a znalec tajných nauk se dožil úctyhodných 110 let. Jeho hrobka je unikátní obrazovou encyklopedií. Stěny vnitřních prostorů zdobí nádherné polychromované reliéfy. Výjevy popisují všední život i slavnostní okamžiky. Rozpoznáváme rolníky na polích, nosiče, obchodníky s tažnými zvířaty, oráče, lovce antilop i samotného Ptahhotepa na nosítkách nebo jak kráčí s vysokou holí v ruce. Je to hustá spleť obrazů, které jsou nakupeny jeden vedle druhého. V centrální části pohřební komory se rýsuje malá postava. Z její podivné hlavy ve tvaru trojúhelníku vystupují výrazné temné oči. Tělo pod dlouhým krkem halí oděv složený ze dvou dílů. Bytost se až podezřele podobá takzvaným šedivcům, malým stvořením s šedou barvou pleti, kteří jsou údajně nejčastějším typem mimozemšťanů, s nimiž se lidé setkávají. Výška útlé, drobné postavy šedivců prý nepřesahuje 120 cm. Hlava je, podle lidských měřítek vzhledem k tělu a končetinám, neúměrně velká. Někteří badatelé se domnívají, že je v ní uložen mozek podstatně větší než lidský. Trojúhelníkové tváři pod vysokým čelem vévodí obrovské oči. Jsou hluboko položené nebo vpadlé, daleko od sebe a mají lehce mandlový tvar. Tvor na zdi Ptahhotepovy hrobky se tomuto popisu podobá. Je podstatně menší než lidé, kteří ho obklopují, a jeho oči jsou zvýrazněny barvou, která se na jiných reliéfech neobjevuje. Zprava se k zobrazené bytosti blíží několik mužů. První svírá v napřažených rukou husu, další nese květiny. Vypadá to, jako by chtěli bytost uctít a obdarovat. Oficiální výklad tohoto výjevu ovšem říká, že to, co vypadá jako malá postava, je ve skutečnosti vysoká váza, na níž leží lotos a dva obrovské hrozny vína.

V ZAJETÍ BĚSŮ

Ať již reliéf v Ptahhotepově hrobce představuje cokoli, nelze popřít, že staří Egypťané uctívali božstvo s velmi podobným vzhledem. Nazývali ho Bes. Byl to pitvorný šedý trpaslík s ošklivou tváří, který se dokázal pohybovat vzduchem, a připisovaly se mu spíše lidské než ctnostně božské vlastnosti. Svým neobvyklým vzezřením se do egyptského panteonu vůbec nehodil a zpočátku ani nebyl považován za boha, ale spíše za bytost odlišnou od lidí. Pozornost musel budit již na úsvitu věků. Archeologové našli množství předhistorických sošek s jeho podobou, které dokazují, že byl znám ještě dříve, než se v zemi zformovala ucelená náboženská představa. Říše na Nilu byla jeho oblíbeným sídlem. Objevoval se zde ve zcela hmatatelné podobě i v časech, kdy klasická božstva již dávno spočívala pod nánosy písečných dun. František Lexa ve spisu o staroegyptské magii uvádí, jak představený koptského kláštera otec Mojžíš osobně vyhnal jednoho Bese z chrámu, aby ho nerušil v křesťanském rozjímání. Bůh, který se nechá vyštvat starcem ze svatyně, stěží může být pravým bohem. Kým tedy toto zvláštní stvoření ve skutečnosti bylo?

 

 

Převzato:  http://ee.dunres.sk/

/ Historie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz