Kdy to vše přijde?

Kdy to vše přijde?

Kdy to vše přijde?

 

S tím, jak postupuje vývoj dění v řádu ubíhajících dní, stále zřetelněji se ukazuje, jak velmi blízko se nacházíme od místa, na němž již zcela viditelně a hmatatelně dolehne na lidskou společnost vše to, co jsme zmiňovali zejména v kapitole č. VIII s názvem: To, co přijde!

Ohlas na tuto část ze seriálu Lidská společnost (tato kapitola byla samostatně převzata vícero internetovými servery a blogy) dokazuje, jak mnoho čtenářů již dnes poznává, že ačkoliv navenek žijeme zdánlivě klidně, každý z nás sledujíce především své zájmy a záliby, v nevědomé rovině tušení velmi dobře vnímáme zneklidňující blízkost zcela zásadního přelomového dění ve vesmíru. Tím se také stále palčivěji vynořuje v mysli mnohých vážná otázka. Kdy to vše přijde?

Jak se již za chvíli ještě více podrobněji zmíníme, je možné říci, že první z aspektů, a to zejména první hmatatelné projevy blížící se krize v oblasti energetiky ve spojení se stále narůstající psychickou labilitou obyvatel Země, dolehnou na většinu lidstva již v krátké době. Nutno přitom dodat, že zcela zbytečně! Ano, opravdu! Každý, kdo jen trochu sleduje myšlenkový svět obchodu, ví, jak bezohlednou a zároveň spekulativní je oblast světových burzovních obchodů. A právě tato oblast obchodu je nyní více hnána všeobecným myšlenkovým chtěním obyvatel Země v obchodování s fosilními palivy na stupeň doslovně hyenovitého vydělávání peněz. Tak budou to tedy opětně lidé, kteří si navzájem způsobí na Zemi namísto soudržné pomoci v čelení blížícím se událostem ve vesmírném dění naopak to největší utrpení a bídu, neboť výdělek je v oblasti burzovního obchodu vždy postaven na prodělku druhých lidí. Většina obyvatel světa se tak nyní stává doslovným rukojmím burzovních hráčů a spekulantů obchodujících s ropou.

Myšlenkové formy rychlého zbohatnutí zachvátily miliony zdánlivě navenek hodných, slušných a spořádaných obyvatel světa, kteří prostřednictvím makléřských kanceláří jsou rozhodnuti znovu a znovu překupovat ropu za účelem rychlého výdělku při využití stoupajících vln této komodity. Všechny hrůzyplné prognózy zdražování jim paradoxně k mimořádně jistému a rychlému výdělku jen a jen nahrávají. Samozřejmě, že tohoto stavu využívají všichni ostatní, kteří se spolupodílí na těžbě a distribuci ropných produktů.

Myšlenkové formy okolo lidí obchodujících na burzách jsou obrovské ve své neuspokojenosti a lze očekávat, že se nezastaví před ničím. Vše se zdá marné, protože je stále více jasné, že tuto ohromnou myšlenkovou formu „rychlého výdělku na ropě“, umocněnou faktickými údaji o snižující se schopnosti těžebních společností pokrývat poptávku světové spotřeby, nemohou zastavit ani vlády zemí, ani žádné světové organizace. Moloch výdělku se již rozlil přes hranice únosnosti a zdá se, že zachvátil celý obchodní svět. Nyní stačí, aby se projevil některý z vlivů přírodního dění v některé z oblastí světově nejdůležitějších zdrojů ropy. Posun ceny je v současnosti neúměrně vybičovaný úmyslně zištně právě zmíněnými obchodníky.

Je to však nebezpečná hra s ohněm, nebo ještě lépe řečeno je to pro lidstvo stav, kdy si doslovně pod sebou podřezává větev. Dosáhnutí určitého stupně ve zdražování ceny ropy (v přepočtu na české koruny je možné uvažovat o 2.400 – 2.500,- korun za barel, při klesající hodnotě dolaru na hladinu 12 – 10 Kč vůči 1 USD*) přinese nakonec nevratné prolomení únosných hranic obchodu, kdy nadejde v posloupnosti za sebou vše tak, jak jsme již popisovali v předchozích kapitolách. Ohrožení většiny průmyslové výroby a otřesení dopravy. Dále nebývalý nárůst cen základních potravin, a tím rozkolísání sociální sítě většiny obyvatelstva Země. Nic nepomůže ani dodatečné urychlené snížení spotřebních daní vázaných na ropné produkty u jednotlivých států. Rána, která se tím podaří dočasně zacelit se přenese jinam, a to s tím, že v zápětí se objeví v následujícím úplném rozpadu státních rozpočtů. Takto vzniklé zadlužení státu nebude možné odnikud pokrýt. Dluhopisy budou bezcennými. Nakonec všechny cesty v úsilí čelit vzniklé situaci povedou jen a jen na jediné místo. V podobě jednoho velikého ataku zastihnou finanční postavení každého člověka jako jedince.

Zasaženo tedy bude finanční postavení každého z nás! Ve výsledku zůstanou veškerá slova o solidárnosti a vzájemné podpoře zcela prázdnými pojmy. Člověče, pomoz si sám – to bude heslo dne v době, kdy dojde k nezastavitelnému rozkladu stávající ekonomiky světa. Dopad burzovního hyenismu, jenž je ještě dnes téměř pro většinu z nás nepozorovatelným, bude tedy ve zpětném účinku v brzké době drtivý. Přes to všechno připomínáme, že tento drtivý tlak bude úplně zbytečný, vyvolaný samotnými lidmi, jejich nezastavitelnou chamtivostí. Přitom to vše nadejde právě v situaci, kdy se stále více ukazuje, že opravdu znatelněji a znatelněji dochází ke světové poptávce po fosilních palivech, převyšující možnost těžby, a kdy by tedy měli všichni lidé již dnes spíše hledat s nejvyšší zodpovědností cesty k úsporám v hospodaření s tímto druhem energie. Veškerá snaha měla by již dnes vést k maximálnímu upřednostňování ujednocené ekonomičnosti ve všem, co souvisí s fosilními palivy. To se však jeví již dopředu jako zcela nemožné, neboť ještě dnes každý, kdo by chtěl nabádat k šetření paliva na úkor zábavy, kupříkladu v omezování automobilových a motocyklových soutěží po celém světě, byl by všeobecně označen za škarohlída, který je svými poukazy překážejícím a rušícím pro miliony, které se přece chtějí nějak bavit.

Žel, ale vývoj událostí se posouvá stále kupředu, a tak zřejmě bude muset dojít až úplně k onomu těžkému nárazu lidské společnosti na stěnu, která nečekaně nedovolí pokračovat dále ve starém zaběhlém způsobu života. Tato změna přijde nečekaně, neboť o skutečné situaci nemá odvahu dnes hovořit nikdo ze zodpovědných! Nesmělé pokusy nemnohých, které se již dnes ozývají, jsou přehlušeny zvláštní mantrou davu: určitě se to vyřeší!

Žel, tito „chytří“, kteří takto hovoří, nepočítají s jedním důležitým momentem, a to s tím, že se celý vesmír, a tedy i Země, blíží k zásadnímu přelomovému bodu, kdy přichází něco, co zde doposud nebylo v tak zásadním projevu účinnosti pociťovatelné – kdy přichází zúčtování za život na této Zemi v přímé konfrontaci s jasně pracujícími Zákony Stvoření.

Tento posun v dění přichází nyní k Zemi a s nebývalou silou začíná zasahovat do veškerého lidského myšlení a jednání.

V souběhu s popisovanou nastupující energetickou krizí to vše nyní dopadne na pozemské lidstvo ve zcela nečekaném propojení. Lidé nečekají tedy vůbec to, že energetické problémy mohou být umocňovány extrémními výkyvy v počasí i ve všech přírodních událostech, jako jsou zemětřesení a zvedání hladiny moří.

Nepočítají tedy s tím, že stávající problémy mohou se stát v souběhu s těmito vlivy v přírodním dění nakonec nezvladatelnými.

To vše samozřejmě nastává za podmínek stále se zvyšující psychické labilnosti a přecitlivělé nespokojenosti, panující nyní v lidské společnosti. Dají se proto již dnes předpovědět stávky a protesty, které z počátečních nenápadných forem přerostou v projevy násilné a v samém vrcholu dění změní se v celistvý požár z nespokojenosti, tedy na možný nebezpečný stav nezvladatelného rabování a s ním spojeného asociálního jednání, projevujícího se v nesčetných důsledcích zhroucení dnes ještě se samozřejmostí fungujících institucí, jako jsou zdravotnické, sociální, důchodové a mnohé další. Prožívání milionů nakonec přejde do roviny zoufalého úsilí o vlastní přežití a přežití jejich nejbližších.

Zde jen připomínáme všem, kteří nyní v tuto chvíli argumentují, že něco takového je vyloučené, že není vůbec možné, aby něco takového přišlo, že existují zcela vědecky doložitelné studie, potvrzující průlom v jednání člověka ve chvíli, kdy společenské ovzduší zcela nenápadně prostoupí davová psychóza určitého druhu vykořenění ze stávajícího zaběhnutého rytmického klidu života.

A právě zde je také důležité připomenout, že tato kapitola stejně tak jako celý seriál Lidská společnost neklade si za cíl nic jiného než rozvinutí všech pozitivních, vyšších hodnot ušlechtilosti a morálnosti u každého jednotlivého člověka, jakožto samostatné duchovní osobnosti, a to právě za tím účelem, aby ve zmiňovaných kritických okamžicích v budoucím dění smělo obyvatelstvo České země obstát a veškerý svůj duchovní potenciál, který je nesmírně veliký, zúročilo na stupni soužití, na kterém jedině má lidská společnost otevřenu cestu k překonání všech těžkostí, jakkoliv tyto budou silné a dlouhotrvající. Nelze se v tomto směru v žádném případě spoléhat na zásadní pomoc z vnějšku v podobě internacionální či globální organizované pomoci. Také i smlouvy, založené jak na mezinárodní, tak i bilaterální rovině, ztratí ve stavu popisované krize rychle svoji původní hodnotu, neboť tyto smlouvy nejsou připraveny na psychické zatížení lidské společnosti, které přijde, pokud se nezmění dosavadní přístup lidí k větší zodpovědnosti v oproštění se od vlastní sebestřednosti, zahleděné na momentální rychlý výdělek.

Žel, většina čtenářů asi sama již tuší, že něco takového lze jen těžko předpokládat! Lidstvo se tedy nyní rychle blíží k okamžiku, kdy pozře samo sebe svojí nenasytností, která se stává neovladatelnou.

Nebudou to tedy žádné konspirativní plány tajných společenství, nebude to ani dílo šílených diktátorů či teroristů, nýbrž jen následek dnes ještě neviditelné a zdánlivě nevinně se projevující chamtivosti burzovních hráčů, kteří nyní v nečekaně změněných podmínkách ve vesmíru, kdy vše je vystavěno zrychlenému účinku zpětného působení chtění, myšlení a jednání každého člověka, přivodí svým počínáním zhroucení křehké stability života pro miliardy obyvatel Země.

Veškeré jednání každého z nás je nyní vystaveno stále sílícímu účinku záření, které proudí vesmírem, pronikaje vším, aby to posílilo a vyhnalo k růstu. Kdyby všichni lidé, či alespoň větší část z nich, usilovali o vstřícné a pomáhající zodpovědné jednání vůči svým spolubližním, dalo by se právě tak na tomto místě nyní napsat, že před námi je na dohled opravdu nádherné a nebývale požehnané období života lidí na Zemi.

Žel, ale tomu tak není, a proto ze sebestřednosti jedinců vyroste nejprve jen obrovský nelidský projev chamtivosti, která nakonec oloupí všechny o všechno! Teprve pak bude moci přijít probuzení touhy po vyšších hodnotách u celé lidské společnosti.

A právě proto vybízíme čtenáře seriálu Lidská společnost již nyní dopředu k nejvyššímu nasazení všech sil k tomu, aby v sobě probudili pravou lidskost, čistotu v jednání a myšlení, vstřícnost, pokoru a také úctu a respekt k Zákonům Stvoření, které jsou ve výsledku jen zformovanou, pro člověka uchopitelnou podobou Vůle Pravěčného Stvořitele – Svatého Boha.

S těmito hodnotami ve svém životě je možné hledět vstříc všemu přicházejícímu s důvěrou a jistotou ve vítězné překonání všeho.

Nyní ještě zpět k otázce „Kdy to vše přijde?“

Je možné říci na tuto otázku jen následující: časový koeficient podílející se na zformování skutečného dění, které je nakonec viditelné a hmatatelné, je ovlivňován vícerem působících impulsů. Jedním z těchto důležitých impulsů je lidská svobodná vůle, která mnohé ze zmíněných událostí může buď zpomalit, a nebo také naopak zrychlit.

Veskrze lze ale zjednodušeně říci, že ono dění a s ním spojené události jsou již téměř „za dveřmi“. Každý bdělý pozorovatel sám za sebe zcela jistě již dnes poznává, v jakém odstupu se od zmíněných událostí zhruba nacházíme.

Zcela jistě zde nehovoříme o výhledu v řádu desetiletí, na to je vše již příliš v pohybu!

 

 

Převzato:  http://ao-institut.cz/

/ Katastrofy / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz