Právě v ten den…

Právě v ten den…

Právě v ten den…

(Některé faktory ovlivňující veškeré dění na naši planetě, v naší Sluneční soustavě, v naší galaxii, v celém Univerzu)

25.09.08   Zdeněk Patrick

Jakkoliv nejsem zajisté povolán k tak ucelenému a maximálnímu pohledu na toto dění, nedostatek informací a tutlání čehokoliv životně důležitého, mne z pohledu zamyšlení se nad dalším možným pokračováním smysluplného života na této planetě nutí k činu, kterého bych se jinak neodvážil. Ve své odvaze vycházím z předpokladu, že jsem zveřejnil vzorec nového pohledu souvztažnosti hmoty a času v materiálního Univerza (m x t =1). Přičemž ve svých pracovních hypotézách vycházím okrajově i z Herčík – Borůvkového modelu chápání našeho trojrozměrného světa v součinnosti se systémem, jenž by mohl být nazván supradimenzionální. Další mé čistě amatérské pohledy souvisí s vírou, jež by měla být v souladu s uceleným poznáním. Slovo „amatérský“ souvisí s mými velmi omezenými znalostmi astronomie a té části fyziky, jež se svými novými vědeckými výzkumy a objevy uzavřela v neproniknutelném vojensko – strategickém komplexu. Když i objektivně nedostatečné informace o změnách, jež se prý kumulují v prostoru naši sluneční soustavy a jež se následně se zpětnou vazbou dotýkají našeho života, jsou nadmíru dominantními skutečnostmi, jež utajováním a nekomplexními (pouze dílčími) informacemi vytváří pevnost, z níž vytéká jen čirý pramének starých zaklínadel. Jež lze lehce použít proti mým hypotézám. A nikterak se netajím, že výchozím impulsem pro napsání tohoto článku byly nejen zázračné proměny v komentářích podivného pana X, ale i Hoaglandův model, jenž se snaží přiblížit příčiny a následky podivuhodných změn v naší sluneční soustavě.

Přičemž výchozím poznáním, že se něco podivného děje nejen na naší planetě, ale i v naší Sluneční soustavě, nebyl pro skupinu kolem Hoaglanda scénář filmu „Den po té“, ale i dramatické změny probíhající na této planetě a v blízkém vesmíru. Když film „Den po té“ ukázal, v jisté scifi vizi, náš svět ve světle zásadních klimatických změn, jež následně zavinilo selhání Golfského proudu. A tak místo vědecky očekávaného oteplení má být uspíšen příchod doby ledové na Severní polokouli. Tedy nejen do Spojených států, či do Bílého domu. Z téhož pak vyplývá, že všech dvacet dva tajných služeb v čele s frakcí CIA dospělo k „logickému“ závěru, že se konečně jedná o fenomén, jenž ohrožuje bezpečnost Spojených států, aniž je bohužel určen konkrétní nepřítel, na nějž lze okamžitě namířit příslušné rakety.

Což je svým způsobem velmi výhodné. Zamířit pak lze na cokoliv. Jakkoliv nyní uvažuji tytéž očekávané aktivity v Ruské říši, neboť jen idiot by mohl očekávat (jako v případě pražských novátorských glaubebringerů) tutéž laxní nečinnost Rusů při okázalé řízené destrukci vlastní státnosti mocí nemocnými uskupeními. Záměrně jsem použil slovo „konečně“, neboť vystihuje pověstné hledání klacku na lidozvěř, za kterou nás jisté složky lidského společenství nadutě považují. Proč by to proboha dělali? Zajímavá otázka! Odpověď je velmi prostá: V čí prospěch!

Dovolím si nejdříve vyjmenovat faktory, jež se bezprostředně dotýkají všeobecně zjednodušovaného „fantomu opery“. Používám-li pojem „zjednodušený“ pak mám na mysli zejména mediální slogan P&R v následující kompilaci: „Klimatické změny zavinil člověk svými činnostmi, nicméně je to daň pokroku“ (uměle spojující nespojitelné). Výchozím obrazem, k němuž jsem vždy nalezl ve svých článcích nalezl kritická slova, je vyumělkovaná skepse moci nemocných, jež se šíří skrze mediální prostituty, praktikovaná najatými žoldnéry. Bezostyšně kráčející skrze lidskou pohodlnost, jako velmi zákeřná choroba.

Nicméně na hony vzdálená skutečnosti a dolnímu podpalubí Titanicu předežvýkaná, tudíž ve velmi zkreslené podobě: „Chyť se svých zvířecích pudů a osvoboď se od pravdy spotřebním šílenstvím a přidruženými zvrhlostmi.“ Společnost dravé a méně dravé lidozvěře nemůže být našim cílem. Ať již se stane v budoucnosti cokoliv, nesmí to být společenství novodobých otrokářů využívajících pomyslného oteplování a následných klimatických změn – k podkožní čipizaci, kamerizaci, šmírování, či vyhledávání nového nepřítele k upevnění své pomyslné moci. Při prezentaci své míry arogance. Tímto zdravím výzkumnými strategiemi oblíbeného Pavlíka Bémovic a pracovní team s výhružně černým autobusem kolotočové atrakce jménem „politicky zneužívaná schizofrenie“.

Hoaglandův pohled na změny v naší planetární soustavy jsou z pohledu nově chápané, nicméně zavrhované fyziky, velmi zajímavé a inspirující (doporučuji je vyhledat na webových stránkách). Nicméně opět viděné z průzoru středověkého rytíře. Snad pro rozsáhlost celé problematiky, zúžené do pohledu na výchozí změny v naší planetární soustavě viděné v souvztažnosti s dimenzionálními a naddimenzionálními procesy, v nichž hrají roli mimo v Univerzu vyskytující se podivné konstanty, frekvence, rezonance, čas a gravitační zákony, ve zkratce snad kvantová fyzika ve své poznané i vytušené formě.

Takže výchozí resumé Hoaglandova teamu je sympatická hypotéza, jež pozemské strasti kolem klimatických změn klade do souvislosti s těmito fenomény, jež přispívají, stále však z neznámých důvodů, pokud jsem dobře porozuměl, k proměnám naší sluneční soustavy. Rozhodně si Hoaglandova hypotéza, vycházející z předpokladu teorií nejlepších vědců minulého století, vyžaduje mnohem bližší studie, než poskytne tento amatérsky spontánně napsaný článek. Můj pohled na tuto problematiku bude mnohdy povrchní, neúplný, nicméně se snahou ucelenosti vize výchozích impulsů a dopadů na lidskou bytost.

Nejdříve si uveďme, z pohledu průměrného, nepříliš mediálně informovaného líného domorodce (za kterého se považuji), některé nepřehlédnutelné dílčí faktory proměn „počasí“ a jeho dopadu na pozemskou faunu a floru, přičemž nelze opomenout i občasné pohledy na denní a noční oblohu: Při dobré paměti – nejlépe v konfrontaci se vzpomínkami. O tom jak vypadala příroda, okolí, informace o blízkém i vzdáleném kosmu, v nedávné minulosti. Tedy před cca padesáti lety. Kdy větry příjemně duly a krásně vyvedené Slunce ještě nebylo chemtrails zamlženým spalujícím „sodíkovým lampášem“. Nejdříve ve zkratce některé faktory:

Nejdůležitějším hybným mechanizmem, mimo narození Krista, bylo převzetí doktríny „paulinizmu“ římsko-katolickou církví, jež tak navázala na rozhodnutí představitelů židovské víry: Vykázat jako kacířství nepřijatelné dogma o činorodosti a nesmrtelnosti lidského ducha (spiritu) do oblasti nečinného setrvání duše v očistci. Postupné převzetí moci touto institucí přineslo nové možnosti. Z nichž jedna byla zejména pro Slávy zcela dominantního významu: Jak snadné bylo navěsit na germánské pohany kříže a šířit krvavé božstvo, jež nemělo s myšlenkami Krista nic společného? Výsledkem byla dokonaná genocida západních Slovanů a téměř dokonaná genocida českého národa po roku 1621. Když vrcholným počinem svatých otců bylo pronásledování a upalování tzv. čarodějnic nasílené křížovými výpravami k vyhlazení jednoho z evropských národů. Jehož důsledky byly hybným motivem pro Adolfa Hitlera a jeho mnohačetnou ekvipáž a znovu pekel vylézající pohrobky. To jsou ony „pevné“ základy evropské sounáležitosti s potřebou překroutit národní dějiny obětí v hnojiště lží a dezinformací: Šířené velkými Evropany a poskoky z výtahových stran typu „Humanitární bombardér“.

Automatizované vraždění ve světových válkách a „velkých“ revolucích, majících jedinečný úkol vyměnit feudálních vládců za zlomocnou pýchu finančních žoků, bylo nosným projektem jiného projektu, v němž koncentrační tábory a masové vyvražďování skupin evropského obyvatelstva, hrály pouze dílčí roli. Odnož tohoto projektu, využívající zvrácenou germánskou rozpínavost, pak umožnila přelití komunizmu s Chamurapiho zákoníkem i do míst střední Evropy Vynález DDT byl dozajista super. Vedle infikace vody fluorem, chlorem a životního prostředí formaldehydem, či polyvinylchloreidem. Atomové pokusy na zemi, v podzemí, na dnech oceánů a – ve vzdušném obalu planety (nevratné rozdrásání oceánského dna, rozkmit Van Allanových pásů, s katastrofálním dopadem na zdraví domorodců). Zvýšení radioaktivity pozadí bylo, v porovnání s katastrofálními ekologickými proměnami, jen dílčím důsledkem. V souhrnu se jednalo o bohatě dotovaný komplex činností, jež byly zajímavým počinem krutě postihujícím veškerý život na této planetě. Financoval-li jej prý pan průměrný Vonásek! Jež prý nese zodpovědnost nejen za trvalé změny klimatu, ale i za astronomické státní dluhy vzniklé neslýchaným drancováním vlasti, potažmo domovské planety?

Jiným fenoménem jsou výskyty technicko fyzikálních jevů, jež byly tajeny v minulosti i následné budoucnosti. Zneužitý nadstátními teroristy až do morku našich kostí. Nasílený válečný, tedy zejména těžký průmysl, s příslušnými příšernými energetickými příkony. Vesměs charakteristickými nebývalým nárůstem životu odporujících zplodin, spadu těžkých kovů a rakovinotvorných exhalátů atd. Rozkvět bankovnictví a vyplývajících investic. Pojišťovací podvody s potápějícími se tankery po komíny naplněných ropou. Cílená likvidace deštných pralesů a výstavba dálničních tahů k odvozu dřeva. Objevuje se fenomén „El Niňo zpomalující údajně rotaci Země. Válečné konflikty s katastrofálním dopadem na životní prostředí. Narůstající generování zdraví poškozujícího hluku.

V souvislosti s válečnými přípravami narůstající zátěž strachů a stresů, Mučení „nepřátelských“ lidských bytostí (Právě i tento fenomén souvisí, jak se domnívám, s odezvou dějů na planetě a v planetární soustavě, právě skrze neuvažované supra dimenzionální prostředí, jehož je část lidské bytosti nedílnou součástí). Výroba chemických a biochemických a kombinovaných bojových látek neslučitelných se životem. Výroba a rozkvět distribuce drog skrze tajné služby směřující proti dětem a mládeži. Nemravné, neetické a nezákonné pokusy na lidských bytostech. Pro než nenalézám slov (zneužívání psychiatrie v celosvětově praktikovaném projektu MK Ultra apod.). Planeta se začíná bránit a při katastrofách přežívají ti, kteří byli zdánlivě zcela bez šanci. To jsou ti skutečně vyvolení z odlišných etnik, národů a národností. Výběrový systém je tvrdý a nezávislý na vůli, přáních, členství v tajných spolcích a pseudomocenských uskupeních (Hodlajících „v pravý čas“ zmizet v budovaných podzemních pevnostech a uniknout tak beztak mediálně oslepené a ohlušené „spravedlnosti“.).

Nezávislý na pokoře, víře? natož na množství finančních žoků. Tedy na velkovlastnictví hmotného a nehmotného majetku. Výběr souvisí pouze s projekcí našeho ducha v matrici supradimenzionálních dějů planety. Odděleně od dimenze, jež je fenoménem? jak to jen napsat čitelně? Posvátného ducha Univerza. Jenž naopak, při jisté konstelaci dějů a souvislostí, avšak pouze v souladu se zákony Univerza a pravé podstaty Geneze. Nezfušované genetickým inženýrstvím, může děje směrovat k jistému cíli. A nebo také nikoli! Právě tehdy, ohrožuje-li (skrze? a říkejme tomu supradimenzionální kontakt) nepoučitelnost živých bytostí i rovnovážný stav okolitého vesmíru. A s tímto fenoménem souvisí nejen prastaré legendy o zániků civilizací, skrze vlastní pokleslost a ztrátu božské jiskry (odraz spiritu v supradimenzionální odezvě) již neschopných udržovat harmonické frekvence a výsledně i rovnováhu pozemského života a okolního vesmíru. Přičemž je pro tento nezvyklý komunikační systém zcela lhostejné, jaký podíl na tomto stavu měla parazitující mimozemská entita.

A pokud jsem použil slůvko „nejen“ jsem povinován říci: ? ale i? kritický stav právě naší reality, jež se může (ale i nemusí) nepříznivě zrcadlit v planetární odezvě. A je opět lhostejné, kolik podílu nesou parazitující mimozemské entity, kolik domorodí náčelníci systému nemocného mocí a kolik stresy umoření domorodci. Nic nevidící, nic neslyšící, mimo sny o debilních a lehce zaměnitelných seriálech. Provozující své jedinečné PET – táboráky, právě v okamžiku neúprosně dominující inverze. Domnívám se, že z tohož nepoměru v rovnovážného systému vnímá zpětně lidská bytost nepříjemně pulzující odezvy, jež se projevují mnohdy jako zdravotní potíže, jindy v podobě nepříjemných mikrovlnných ataků. V této souvislosti nelze nevzpomenout systémový zločin, jenž předal debilům a zvrhlým deviantům (kteří mimo vlastních exkrementů a zlých skutků skupinového lobingu nevykonali nikdy nic dobrého.) mikrovlnné zbraně a šmírovací techniku k nasílení utajení nadstátního teroru v téže oblasti.

Pokud vycházím nejen z Hoaglandových poznatků, pak se obraz okolitého světa a možná (říkám možná) i vesmíru za posledních 50, či spíše 30 let velmi změnil. V náš neprospěch. Sluneční aktivita se od roku 1940 navýšila natolik, že vyzářená energie ve svém součtu údajně přesáhla množství energie vyzářené za předchozích 1150 let. Což by bylo, z pohledu další existence pozemského života, velmi obludné. Každopádně v roce 1980 ((kolem 9. června) dosáhla aktivita Slunce (protuberance a následný sluneční vítr) neobvykle vysoké úrovně, mající za následek vysokou úmrtnost zejména kardiaků. Když ozonová díra byla uměle vygenerována (jako součást dále obtížně kontrolovatelného zbraňového systému) v roce 1985. Uvážím-li, že pokusy v Černobylu (v noci z 25. 4 na 26. 4. 1986) byly podobné provenience, jako soudobé CERN. Tedy na pokraji lidských schopností odhadnout důsledky možných dopadů.

A není vůbec jisté, zda na strůjce pokusu nepromluví zcela jiní bohové, než očekávají. Po roce 1989 dochází k zásadní výměně pravdy za lež a pracovníci v Public Relations spojují nespojitelná slova, přesně podle komunistických tradic: Daň z pokroku Za trvalé změny klimatu je vinen člověk. Humanitární bombardování. Kdo nejde s námi,jde proti nám. Nastává čas, kdy výškové budovy padají téměř volným pádem a sběř si uzákoní mučení. Aby v zápětí svůj zločin dovršila kamerizaci, odposlechy, špiclováním a vnucováním nesmyslných zvrhlostí. A tehdy zaútočí na vše lidské a pravdivé. Sběř hodlá též hovořit se svými dávnými bohy. Jak šílené! Objevují se nejen tendence čarodějných seancí speciálních jednotek v ruinách Babylonu, ale i na podkladě vědeckých pokusů. Lhostejno zda prostupy v čase, či obnovenými systémy někdejší Babylonské věže. Jak prozíravé. Uvážím-li možnost, že se tak děje dle možného impulsu mimozemských klonů, jejichž majitelé zdávna okupují naší planetu. Každopádně pokoutní hra s relativitou se může odrazit i ve změnách klimatu.

Stejně důkladně jako anténní systém HAARP v Gakoně (Aljaška). Stále urychlující se pokrytí tlf signálem a mikrovlnné zbraně šmírující, zraňující zabíjející a vybírající „daň z pokroku“ (či spíše raketýring s daní „ze života a udržení míru „), zásadně mění pozadí elektrosmogu. Do té míry, že je vyvíjena technika, použitelná i k regulaci lidské mysli, není, ani náhodou, uvažována při stanovení diagnóz vládci nad psychiatrickými pevnostmi. Nad zneužívajícími tento obzvlášť citlivý institut. Skrze právní kličky a obzvláště nesouvisející nelidské chemikálie. Vytvářejícími i z mozků nepohodlného souseda, či možných politických odpůrců, zcela vynuceně – neorganizovaný guláš. A z lidské bytosti systémově neupotřebitelné trosky. Když středověká devastace mozku lidské bytosti skrze elektrické šoky je mezi profesně vyhořelými devianty rovněž velmi oblíbená.

Co je nejdůležitější na pozadí onoho černého díla, je fakt, že se v příslušné závislosti na tlaku a teplotě postupně posouval trojný bod vody do polohy tak, že se voda při dopadu na zem voda okamžitě vypařuje, aniž by cokoliv zavlažila. Následně, po příslušné kumulaci mraků, se vylije v určité oblasti tak, že zátopy a záplavy odkáží postižené obyvatele do polohy poslušně závislých čekatelů na smilování dravců a navíc příslušně psychicky zdevastováni. K navýšení efektu zajisté pomůže i příslušná chemikálie používaných hnojiv. Či v pravý čas zcela přeplněná Vltavská kaskáda! A právě tehdy se objeví i u nás rozsévači chemtrails, abychom si ostatní rovněž příliš nevyskakovali. Uvážíme-li uměle otevřenou ozonovou díru, přízemní ozon a masivními neprodyšnými poklopy povýšenou kyklopskou kamionovou dopravu, s chemtrails svinstvem padajícím na k zemi a deštnými mraky stoupajícími do stratosféry a do blízkého kosmu, pak představa vodních par (tedy vodíku a kyslíku) směřující ke Slunci, jakkoliv neuvěřitelná, se zdá být blíže pravdě, než Hoaglandovy teorie (jež však mohou být i další částí pravdy). Vodík a zvýšená aktivita Slunce?

To by se mělo odrazit i na ostatních planetách. Již léta pozoruji mohutně zářící hvězdu, jež by prý měla být Jupiterem. Nicméně její dráha po nebeské báni neodpovídá mým někdejším pozorováním. Přesto se vší jistotou o Jupiter jedná. Každopádně si pamatujeme relativně nedávný dopad části komety na tuto podivnou planetu. Po dlouhém tichu se dovídáme, že Jupiterovy oblaka září nyní dvě stě krát více, než před lety. Svit Venuše má být až 2000 krát navýšen, že Mars trpí klimatickými změnami atd. Jak mnoho přispívají k této apokalypse pokusy s relativitou a prostupem času, či pokusy navázat kdysi ukončený dialog se svými prastarými bohy? A nyní to nejhorší: Změny na Zemi jsou prakticky téže provenience jako změny v naší sluneční soustavě.

Přičemž nikdo nehovoří o nehlučných blescích směřujících do kosmu a naopak přesně strefená planeta Země úzce nasměrovaným paprskem z dávné, velmi dávné minulosti s namodulovanou frekvencí, jež vlastně ve své podstatě obsahuje poselství: „I am. I come. Jsem. Jdu. Jak je to možné? Výtrysk energie byl uměle nasměrován (podobně jako laserový paprsek) na planetu Zemi. Přesněji do míst, kde se bude naše planeta nalézat v příslušném roku, měsíci, dni, minutě a vteřině. Přičemž úzce nasměrovaný paprsek byl vyslán v dávných časech univerza, kdy ještě neexistovala ani naše sluneční soustava. Nikdo nehovoří o stacionárních objektech kolem naší planety, tvářící se jako hvězdy, z nichž v kruhových výbojích nehlučně vyšlehávají záblesky směrem k zemi. Aniž je povoleno hovořit o relativisticky se pohybujících objektech vymykajících se stávající úrovní pozemské technologie a vědy, při hmatatelném úmyslu, i skrze lži a snižování vzdělanosti, bezpříkladně zdevastovat vše, co tvoří základ lidské bytosti. Zatímco ostatní hvězdná obloha mizí za chemtrails svinstvem, ční na noční obloze neobvykle jasně svítící objekt, jenž je, jak jsem již podotkl, zřejmě planetou Jupiter.

A dvěstěkrát zvýšenou svítivostí „oblak“. Přičemž Venuše s 2000 x zvýšeným svitem je stále tentýž objekt, jako kdysi. Zatímco Mars se podle téže informace potýká s podobnou klimatickou změnou, co planeta Země a osud jeho Měsíců je na pováženou, Saturn pozvolna přichází o své prstence, jež doznávají prudkým proměn. Zkrátka v naši sluneční soustavě se dějí věci dosud nevídané. Když se mlčí i o umělých obřích objektech, pohybujících se neuvěřitelně blízko Slunce, v časech, kdy je mohl zvěčnit satelit s příznačným jménem SOHO. Zatím, co mi stále nevědomě čučíme na rozstřílenou přivrácenou tvář našeho Měsíce, s podivnými jizvami a možnými otrokářskými základnami, přikyvujeme na debility tím, či naopak i opačným směrem, děj se nasiluje do připraveného pogromu. Proč ne, když mnozí z nás neznáme ani skutečnou podstatu svého národa, s překrucovanou a zamlčenou historii podle toho, které zájmy si právě, či dlouhodobě platí zemské škůdce, poturčence a nevlídně pomuchlaná a leckdy i teatrálně hystericky vřeštící zhovada výtahových straniček. Vzpamatujte se!

Poznámka pod čarou: Herčík Borůvkův model spočívá v představě třírozměrného světa a živých bytostí jako třírozměrného průmětu vyšších duchovních dimenzí v materiálním světě. S nímž je lidská bytost, skrze svého téměř nesmrtelného ducha, nedílnou propojenou součástí. Tento názor nebyl v rozporu ani s učením Krista, ani rané křesťanské pospolitosti. Tedy žádné pohanské peklo plné odpůrců římsko katolické církve a ostatních hříšníků, či očistec s nečinně na bidélku sedícími dušičkami, do nichž píchají vidlemi čertíci. Nýbrž smysluplná instituce usilující o povznesení spiritu a možná i dravé lidozvěře. Smysluplná do té míry, pokud materiální dimenze poskytuje duchu potřebné stupně volnosti. Což ve své podstatě značí, v přeneseném smyslu: lidská práva a svobody.

Odpůrci Svatých duchů Univerza se snaží tato práva omezit dogmaty a zdánlivě nelogickými doktrínami. Vyplývající logika potvrzuje, že hra na „Janovu Apokalypsu“ s výsledným efektem potlačení veškerých práv a svobod, tedy ukončení svobodného rozvíjení se spiritu, je přenesení tezi antagonizmu do širého vesmíru. Tedy již nikoli jen „Drang nach Ost“. Úspěšným zakončením jedinečného programu zvýšenou devastací všeho lidského v třírozměrném materiálním světě, je má být ukázkou síly nemravnosti a dravosti nad? řekněme Božím dílem. A dalším důkazem nesmyslnosti počinu, námi poplivaného Tvůrce zdokonalovat ducha v lidské podobě. Shrnu-li vše do jediné věty, pak se domnívám, že „trvalé klimatické změny“, respektive přesně nepřesně informace o dění na této planetě a blízkém okolí, jsou téže provenience, jako současná krize papírového zlata, krytého jen prací dělnické třídy a cizí ropou. Aniž zpochybňuji skutečnost, že se na naší planetě, v blízkém okolí naší planety, ale i ve Sluneční soustavě dějí neobyčejné věci.

(c)2008 Zdeněk Patrick

Převzato: http://smit.wz.cz

/ 2012 / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz