Mimozemšťané v pozadí

Mimozemšťané v pozadí

Mimozemšťané v pozadí

Publikace byla pro přehlednost uspořádána do kapitol Překlad byl pořízen z německého textu. Praha 1993

 

 

 

ÚVOD

 

 

Během roků, které následovaly po druhé světové válce celily Spojené státy americké řade událostí, které měly změnit nejen jejích vlastní budoucnost, ale i budoucnost celého lidstva způsobem, který se vymyká veškeré lidské představě. Odstupující prezident Truman a jeho nejvyšší vojenští generálové tomu museli bezmocné přihlížet, ačkoliv vyhráli nejdražší a nejpustošivější válku v dějinách lidstva.

USA vyvinuly a použily atomovou bombu a staly se tak jediným národem na Zemí, který vlastnil zbraň schopnou zničit nejen všechny nepřátele, ale i celou planetu. V ten čas měly Spojené státy nejlépe fungující hospodářství, pokročilou technologii i nejvyšší životní úroveň. Zároveň mě­ly i největší mocenský vliv a vládly největší a nejmocnější vojenskou silou v dějinách lidstva. Ve světle uvedených skutečností si můžeme udělat jen velmi slabou představu o tom, jaký zmatek nastal, když se zasvěcená elita vlády USA musela smířit se skutečností, že se nějaká cizí vesmír­ná loď s posádkou nám neznámé kultury zřítila na poušti v Novém Mexiku.

Mezí lednem 1947 a prosincem 1952 se na Zem zřítilo nebo muselo nouzově přistát asi 16 cizích vesmírných lodí. Bylo nalezeno 65 mrtvých cizinců a jeden živý. Další ves­mírná loď explodovala, avšak její zbytky nebyly nalezeny. Třináct z těchto případů se odehrálo na území USA (nepo­čítáme v to loď, která vybuchla), a to jeden v Arizoně, v Novém Mexiku a jeden v Nevadě. Tři další případy na­staly v ostatních zemích: jeden v Norsku a dva v Mexiku. Výskyty UFO byly časté a tehdejší prostředky pro zkou­mání těchto jevů nebyly dostačující.

Na náhorní plošině v blízkosti Azteku v Novém Mexiku byla 13. února 1948 nalezena jedna cizí loď. Dala byla na­lezena 25- března 1948 v Hart Canyon v blízkosti Azteku, rovněž v Novém Mexiku. Měřila v průměru 33 metrů. Z lodi bylo vyproštěno asi 17 mrtvých mimozemských lidi. Avšak daleko významnější bylo nalezeni a odhaleni části lidských těl pozemšťanů v těchto vesmírných lodích. Sklíčenost se brzy zmocnila všech, kdo o tom věděli.

Z uzaviraciho kódu „Tajné“ se stal kód „Přísně tajné“. Síť utajovaných opatřeni, hustší než dřívější, nazvaná „Manhattan-Projec“, se o tyto událostí rozšířila. V násle­dujících létech se měly tyto případy stát nejpřísněji střeže­nými tajemstvími v dějinách světa. V prosinci 1947 bylo v Americe vytvořeno pod krycím názvem „Project Sign“ zvláštní odděleni, sestavené ze špičkových vědců, které mělo tento fenomén zkoumat. Z „Project Sign“ se stal v prosinci 1948 „Project Grudge“ (Projekt zášti). Za účelem desinformaci a ke shromážděni méně důležitých informaci byl vytvořen podprojekt nazva­ly „Project Blue Book“ (Projekt modré knihy). Během let pracovníci „Grudge“ vypracovali 16 svazků informací, včetně sporného „Grudge 13″. jehož dokumenty se poda­řilo mně i mému příteli Billovi Englishovi vidět, číst a zpřístupnit veřejnosti.

 

 

 

 

ZALOŽENÍ A ÚČEL VZNIKU CIA

 

 

Byly sestaveny tak zvané „Blue Teams“ (Modré týmy). jejichž úkolem bylo zřícené vesmírné lodi a jejich mrtvé ukrýt. Tyto „Blue Teams“ se později změnily na „Alpha Teams“ v projektu „POUNCE“.

Během prvních let výskytů UFO vykonávaly kontrolu nad těmito fenomény pouze letecké síly USA a Central In­teligence Agency a staraly se o jejich utajení. Ve skuteč­nosti byla CIA původně založena na rozkaz prezidenta jako „Centrální informační skupina“ s výjimečným úko­lem zabývat se přítomnosti mimozemských bytosti. Tajnou službou se stala až později, po zrušení zákona o národní bezpečnosti. Instituce „Národní bezpečnostní rada“ byla založena proto, aby střežila tajné informace, obzvláště mi­mozemské. Řadou nařízeni a příkazů ze strany této rady byla CIA uvolňována od svého původního úkolu komple­tování tajných mimozemských informaci a stále více pově­řována tajnými akcemi v USA i v zahraničí.

Dne 9. prosince 1947 dal Truman souhlas k založení NSC 4, který nesl název „Knordinace opatřeni vztahují­cích se na zahraniční tajné informace“. Stalo se tak na na­léhání ministrů Marshalla, Forestalla. Pettersona a rovněž ředitele plánovacího štábu ministerstva zahraničních věci Kennana.

V 1. knize „Zahraniční a vojenské zpravodajské služby“ je na stránce 49 text usnesení, vydaný jako závěr zvláštní­ho komitétu ke zkoumaní vládních operaci vztahujících se ke zpravodajským službám Senátu USA na 94 kongresu, 2. sezení, zpráva Č. 94-755, z dubna 1976.

Toto usneseni zmocňovalo ministra zahraničí k odsou­hlaseni všech aktivit, týkajících se informačních zpravodajských služeb proti komunismu a všech ostatních aktivit v zámoří. Přísně tajný dodatek k NSC 4, NSC 4a nařizoval řediteli CIA započít s tajnými psychologickými aktivitami k dosažení dle vytčeného NSC 4. Původní autorizace k tajným operacím, udělené CIA pod hlavičkou NSC 4, neobsahovaly žádné formální směrnice jak pro koordina­ci, tak pro schvalování těchto operací. Tak konečně nařídil ředitel CIA realizovat tyto operace a zajistit ve spolupráci s ministerstvem zahraničí a ministerstvem obrany, aby se tyto operace prováděly v souladu s americkou politikou.

Později měly NSC 4 a NSC 4a nahradit NSC 10 a NSC 10/2, a tak rozšířit možnosti tajných operaci.

Úřad pro koordinací směrnic (OPC) byl ustanoven k provádění rozšířeného programu tajných aktivit. NSC 10 a NSC 10/2 legalizovaly ilegální a mimozákonné praktiky a postupy, pokud budou přijatelné pro vedoucí činitele Národní bezpečnosti. Následky se projevily okamžitě. By­ly otevřeny dveře a brány pro všechny zpravodajce. Pod NSC 10/1 bylo sice zatajeno jedno odděleni „Prováděcí koordinace“, které mělo sledovat tajné projekty, ale nemě­lo pravomoc dávat k nim souhlas. Toto oddělení bylo nyní v tichostí pověřeno koordinací mimozemských projektů. NSC 10/1 a 2 bylo interpretováno tak, že nikdo na špičce se nesměl nic dovědět, dokud to nebylo s úspěchem uza­vřeno. Tyto akce se staly jakýmsi nárazníkem mezi prezi­dentem a informačními službami. Účelem tohoto nárazní­ku bylo umožnit prezidentovi, aby popřel tento projekt v případě, že by se něco o pravé funkci tohoto oddělení dostalo na veřejnost Nárazník byl v pozdější době využí­ván převážně k tomu, aby následující prezidenti dostávali jen velmi málo informací o přítomnosti mimozemšťanu a dostávali je tak, jak se to hodilo vedení NSC 10 a skupině zpravodajské služby. Skrze NSC 10/2 byla založena studijní skupina, která byla utajena a sestávala z předních vědců té doby. Studijní skupina byla nazvána „NIGHT MJ 12″.

Další Memo NSC 10/5 shrnovalo úkoly této studijní skupiny Další NSC Memos byly zřízeny až v pozdějších letech Zároveň pak byly vyzvány tajné rozkazy jako předpoklad ke zřízení MJ 12.

 

 

 

 

MIMOZEMŠŤAN NA ZEMI

 

 

Ministr obrany James Forestall počal proti tomuto uta­jovaní vznášet námitky. Byl to velmi idealistický a zbožný muž, který věřil, že je nutné veřejnost informovat. Když počal navazovat jednám‘ s vedoucími osobnostmi politic­kých stran a hovořit na kongresu o mimozemských byto­stech a celém tomto problému, bylo mu Trumanem naříze­no, aby odstoupil. Ale Forestall dále vyjadřoval svoje sta­rosti a rozhodl se je zveřejnit Bylo nařízeno jeho sledová­ní- Věděl o tom a byl tím psychicky ničen. Mnozí lidé, kteří pravou příčinu jeho stavu neznali, ho považovali za paranoika. Později bylo uveřejněno, že se Forestall nervo­vě zhroutil a byl hospitalizován v nemocnici Bethseda Ma­rine. Skutečností však je, že toto opatření bylo učiněno ze strachu, že by Forestall počal opět hovořit, a proto musel být izolován a zdiskreditován. V časných ranních hodi­nách 22. května 1949 mu agenti CIA uvázali kolem krku prostěradlo, jeden konec upevnili v místnosti a Forestalla vyhodili z okna. Prostěradlo se roztrhlo, Forestall se zřítil a zabil se. Byl tak první obětí tohoto státem nařízeného za-retušováni.

Žijícího mimozemšťana, který přežil zřícení v Roswellu v roce 1949, pojmenovali EBE. Toto jméno navrhl Dr. Vannever Bush a je to zkratka „Extraterestrial Biological Entity“ (Mimozemská biologická bytost). EBE zcela zjev­ně vykazoval tendenci ke lžím a během prvních let dával na kladené otázky odpovědi, které od něho byly očekává­ny. Naproti tomu otázky, které by mohly vést k nežádou­cím odpovědím, zůstaly nezodpovězené. Ale od jistého okamžiku během druhého roku jeho pozemského zajetí počal být otevřenější a informace, které sděloval, byly při­nejmenším překvapující. Souhrn jeho informací byl základem k tomu, co bylo později nazváno „Žlutou knihou“. Fotografie EBE jsem mohl já i můj přítel Billy vidět bě­hem naší činnosti v „Grudge 13″.

Ke konci roku 1951 EBE onemocněl. Lékařský odborný personál nebyl schopen určit původ jeho onemocnění. Chyběly jakékoliv zkušenosti, kterých by bylo možno pou­žít. Tělesné funkce EBE byly sestaveny z chlorofylu a on proměňoval potravu v energii podobně jako rostliny. Výměškové produkty z něj vycházely ve formě podobné rost­linám. Bylo rozhodnuto, že bude povolán botanik. Dr. Gu-illermo Mendoza, specialista botanik, byl pověřen, aby podporoval uzdravení EBE. Mendoza se velmi namáhal, aby život EBE zachránil. Ten však v polovině roku 1952 zemřel. Mendoza byl pak jmenován specialistou pro mi­mozemskou biologii.

Během neúspěšných pokusů zachránit EBE a současně získat přízeň této nám nadřazené rasy počaly Spojené stá­ty vysílat počátkem roku 1952 volání o pomoc do nedozír­ných dálek vesmíru. Toto volání zůstalo nezodpovězeno, ale projekt byl prováděn dále jako známka dobré vůle.

Dne 4. listopadu 1952 vytvořil prezident Truman tajným prezidentským rozkazem supertajnou Národní bezpeč­nostní radu (NSA). Jejím vlastním účelem bylo dekódová­ní mimozemské komunikace, vesmírné řeči, a navázání kontaktů s mimozemšťany. Tato nanejvýše naléhavá úloha byla pokračováním dřívějších snah a byla nazvána krycím jménem „Sigma“. Dalším úkolem NSA bylo přísně střežit a pozorovat po celém světě všechny komunikace a vysílání nezávisle na jejich původu pozemském nebo mimozem­ském, aby byly shrnuty zpravodajské informace a aby také byla zaretušována přítomnost mimozemských bytostí. Pro­jekt SIGMA byl úspěšný a NSA navázala komunikaci se základnou LUNA a s ostatními tajnými kosmickými pro­jekty. Vydáním tohoto prezidentského rozkazu bylo vytvo­ření NSA (Národní bezpečnostní rady) postaveno mimo kontrolu zákona. NSA dnes provádí mnoho dalších úkolů a je ve skutečnosti tím nejdůležitějším oddělením ve zpra­vodajské službě. NSA dodnes spotřebovává 75 % všech peněz vynakládaných na zpravodajské služby. Přísloví „Peníze vždy přinášejí moc“ se zde plně osvědčuje. Ředi­tel CIA není dnes ničím více než vývěsním štítem, který je ponecháván na svém místě jen pro veřejné mínění. Vlast­ním úkolem NSA je dnes nejen komunikace s mimozemšťany, ale ještě další, zcela odlišné věci.

 

 

NOVÁ KONCEPCE VLÁDY USA

 

 

Po událostí v Roswellu informoval Truman nejen naše spojence, ale také Sovětský svaz o vývoji mimozemského problému. Toto učinil pro případ, že by se mimozemšťané stali nebezpečím pro lidskou rasu. Byly vypracovány plá­ny, na jejichž základě by bylo možno Zemi v případě inva­ze z vesmíru ubránit. Mezinárodní utajování těchto skuteč­ností narazilo na největší potíže. Bylo rozhodnuto zřídit zvláštní skupinu, která by střežila koordinaci mezinárod­ních snah k zachování tajemství a k ochraně vlád před zve­řejněním těchto věcí tiskem. Výsledkem bylo vytvoření taj­né společnosti, která byla nazvána „Bilderberger“, podle názvu místa a hotelu, kde byla založena (Bilderberger ho­tel v Knokke AdU). Její hlavní stan se nachází ve Švýcar­ské Ženevě. Z Bilderbergeru vzešla tajná světová vláda, která dnes vše řídí a střeží a jejíž členové se scházejí jed­nou ročně na různých místech světa. V roce 1988 to byl ra­kouský Telfz u Innsbrucku, kde byl rovněž přítomen spol­kový kancléř SRN H. Kohl. V roce 1989 se setkání konalo v Coloradu v USA a zúčastnil se ho i hrabě Lambsdorf (AdU). Spojené národy tehdy byly a jsou dodnes pouhou mezinárodní fraškou.

 

 

V roce 1953 do Bílého domu nastoupil nový prezident.
Byl to muž zvyklý na přísně stanovenou organizaci, pevně
spjatou rozkazy. Jeho metodou bylo definovat autoritu
a vládnout nad komitétem. Když se jeho poradci nemohli
shodnout, bylo jeho normálním postupem, jak říká:

„Rozhodoval jsem tehdy sám, nechal jsem si předčítat různé

al­ternativy a pak jsem se sám pro jednu rozhodl. Nejbližší
spolupracovníci uvádějí, že jeho nejoblíbenějším rčením
bylo „Dělej, co je nutné“.

 

 

Většinu svého času trávil na golfovém hřišti. To nebylo ok neobvyklého u muže, který měl za sebou závratnou vo­jenskou kariéru a byl během války na nejvyšší pozici vrchního velení, tedy na místě, které neslo 5 hvězd. Tím mužem by! generál Dwight David Esenbower.

Dalších 10 zřícených létajících disků s 26 mrtvými a 4 žijí-cimi bytostmi. Z těchto deseti byly 4 nalezeny v Arizoně, 2 v Texasu, 1 v Novém Mexiku, 1 v Montaně, 1 v Luisiané a jeden v Jižní Africe. Dále bylo pozorováno mnoho sto­vek UFO.

Eisenhower věděl, že se bude muset problému mimo­zemšťanu chopit a vyřešit jej. Věděl přitom, že do toho tajemství nebude moci zasvětit kongres. Na počátku roku 1953 se nový prezident obrátil na svého přítele, spolupra­covníka a člena Rady pro zahraničili vztahy (CFR) Nelso­na Rockefellera a prosil jej o pomoc při řešeni tohoto pro­blému. Eisenhower a Rockefeller počali plánovat tajnou organizaci, která měla střežit mimozemské aktivity a která pak byla během jednoho roku založena. Tak se zrodila idea MJ 12.

Aldrich. strýc Nelsona Rockefellera, přiměl Eisenhowera, aby se ucházel o prezidentské křeslo. Všichni Rockefellerové a celé jejich rockefellerovské impérium stáli vždy za Ikem Eisenhoweremy. Avšak požádat Rockefellera o po­moc při řešeni mimozemského problému bylo pro budouc­nost USA a možná celého lidstva tou největší chybou, kte­ré se Eisenhower dopustil.

 

Během prvních týdnů po svém zvoleni udělal Eisenho­wer Nelsona Rockefellera předsedou Poradního komitétu prezidenta v otázkách organizace vlády. Rockefeller byl zodpovědný za plán reorganizace vlády USA Program New Deal byl podřízen jednomu jedinému ministerstvu. byl nazván Oddělením pro zdraví, vzděláni a všeobecný blahobyt. Kongres v dubnu 1953 schválil složeni nového kabinetu a Nelson Rockefeller byl jmenován podsekretářem „Oveta Culp Hobby“.

 

 

 

 

zamítnuti nabídky pozitivních mimozemšťanů

 

 

V roce 1953 odhalili astronomové velký počet létajících objektů ve vesmíru, které se blížily k Zemi. Nejdříve se myslelo, že jsou to asteroidy. Pak se ukázalo, že tyto ob­jekty jsou vesmírné lodi. Projekt Sigma zahájil s těmito mi­mozemšťany radiokomunikaci. Když se tyto objekty dosta­ly do blízkosti Země, začaly kroužit ve velké výšce kolem zemského rovníku. Bylo to velké množství obrovských lo­dí a jejich vlastni záměry zůstávaly neznámé. Pomoci radiokontaktů za použití „Computeru Binaer Speach“ podaři­lo se projektu „Sigma“ a rovněž tak novému projektu „Plato“ zaranžovat přistání, v němž došlo ke kontaktu tvá­ři v tvář s mimozemskými bytostmi z jiných planet. Projekt Plato byl pověřen navázáním diplomatických styků s těmi­to kosmickými cizinci.

Mezitím navázala jiná rasa mimozemšťanů, podobných lidem, kontakt s vládou USA Tato skupina mimozemšťanů nás varovala před mimozemšťany, kteří kroužili kolem rovníku, a nabídla nám pomoc pro náš duchovní vývoj. Ja­ko podmínku spolupráce od nás žádali zastavení výroby nukleárních zbrani a jejich zničení. Odmítli výměnu tech­nologických zkušeností s poukazem na to, že jsme duchov­ně nevyspěli a že nejsme schopni zacházet s technologie­mi, které jsme měli už tehdy k dispozici. Tvrdili, že vědí, že technologii, kterou by nám předali, bychom používali jenom k tomu, abychom se navzájem vyhubili. Tato rasa mimozemšťanů uvedla, že jsme na cestě k sebezničení: museli jsme vyslechnout, že je třeba přestat se vzájemně vraždit, znečišťovat Zemi, znásilňovat přírodní zdroje Ze­mě a naučit se žít v souladu. Tyto podmínky se setkaly z naší strany s nejvyšší nedůvěrou, obzvláště požadavek zničení nukleárních zbraní. Věřilo se, že splnění této pod­mínky by nás učinilo bezbrannými vůči mimozemšťanům. Nemohli jsme použít žádných zkušeností z dějin, které by nám mohly pomoci při rozhodování. Nukleární odzbroje­ní nebylo považováno za prospěšné pro USA, a tak tato nabídka byla zamítnuta.

Během roku 1954 přistála rasa velkonosých, šedých mi­mozemšťanů, kteří kroužili kolem Země, a to na základně Holloman Airforce. Bylo dosaženo zásadního ujednání. Tato rasa se identifikovala jako rasa pocházející z Rudé planety ze souhvězdí Orionu. Tvrdili, že jejich planeta umírá a v nejbližší budoucnosti na ní již nebudou moci žít.

Pak došlo ke druhému přistání, tentokrát na základně Edward Airforce. Tato historická událost byla předem plánována a podrobnosti předvídaného ujednaní byly ny­ní odhlasovány. Eisenhower zaranžoval dovolenou v Palm Springs. V ujednaný den tam přivezli prezidenta na pod­poru jednání, ale tisku bylo oznámeno, že navštívil zubní­ho lékaře.

 

 

 

 

SPOLUPRÁCE S NEGATIVNÍMI MIMOZEMŠŤANY

 

 

Prezident Eisenhower se setkal s mimozemskými

bytostmi a podepsal úmluvu mezi mimozemšťany a USA.
Pak byl akceptován první mimozemský vyslanec z vesmíru.

Jeho jméno a titul zněl: Všemohoucí výsost Krill.
Vzhledem k všeobecně známé nechuti Američanů k

monarchistickým titulům nazvali jej „Originální rukojmí
Krill“.

 

 

Musíme zde ještě poznamenat, že vlajka mimozemských byla nazvána Trilaterální insignie. Byla namalována na je­jich vesmírných plavidlech a na jejich uniformách. Obě přistání a schůzky byly nafilmovány. Filmy dodnes existu­jí.

V úmluvě byla podmínka, že se mimozemšťané nebudou vměšovat do našich záležitostí a my zase do jejich. My uta­jíme jejich přítomnost na této Zemi a oni nám předají no­vé technologie a pomohou nám v našem vědeckém rozvo­ji. Dále že neuzavřou žádnou úmluvu s žádným jiným stá­tem. Bude jim umožněn odvoz určitého počtu lidí k lékař­skému pozorování pod podmínkou, že tito lidé neutrpí žádnou škodu, budou vráceni na svá původní místa a na nic si nevzpomenou. Mimozemšťané budou instituci MJ 12 předkládat pravidelné zprávy o kontaktech s lidmi a dávat k dispozici zprávy o vlastních usneseních. Dále by­lo ujednáno, že každý národ přijme vyslance druhé strany. Dohodlo se rovněž, že budou vystavěny podzemní základ­ny pro používání touto rasou mimozemšťanů a dvě základ­ny pro společné používání. Výměna technologií se měla odehrávat právě na těchto společně zřízených podzemních základnách. Základny určené pro mimozemšťany byly vy budovány pod indiánskými rezervacemi v Utahu, Colora­du, Novém Mexiku a Arizoně. Další základna byla zřízena v Nevadě, na území známém jako S 4, asi 7 mil jižně od západních hranic území 51, známého jako „Dreamland“ (Země snů). Všechna území užívaná mimozemšťany kon­trolovalo ministerstvo námořnictví, personál pak byl pod dohledem námořnictva.

Přestože výstavba základen ihned započala, do roku 1957 se podařilo vybudovat jen malou část. Bylo zapotřebí větších finančních prostředků. Dále se pracovalo na „Žlu­té knize“.

Byl vypracován projekt „Redlight“ (Rudé světlo) a byly zahájeny přípravy na zkušební lety s mimozemskými le­touny. V Groom Lake, Nevada, bylo na území, kde se zkoušely nové zbraně, vystavěno supertajné zařízení. Toto zařízení dostalo krycí název „Dreamland“ a bylo podříze­no námořnictvu. Personál byl jmenován prezidentem a musel se podrobit zkoušce inteligence „Q“ — zkoušce bezpečnosti. Paradoxní je, že prezidentu Spojených států nebyl vstup na toto území povolen.

Základna mimozemšťanů, kde docházelo k výměně technologií, leží na území 4. Toto území dostalo krycí ná­zev „Odvrácená strana Měsíce“.

Armáda byla pověřena výstavbou supertajné organizace na ochranu mimozemských projektů. Tato organizace, na­zvaná „National Reconnaisance Organisation“ (Národní výzkumná organizace), se nachází ve Fort Carson v Colo­radu. Speciální týmy, vyškolené k ochraně tajných projek­tů, dostaly název „Delta Teams“.

Další projekt s krycím názvem „Snowbird“ (Ledňáček) měl za úkol vysvětlovat nežádoucí pozorování UFO klam­ným tvrzením, že jsou to letouny leteckých sil USA s čer­venou září. Pro tento účel bylo vyrobeno několik letounů za použití konvenční technologie a bylo podniknuto něko­lik letů pro uspokojení tisku. Projekt Snowbird byl použit k zdiskreditování nepopiratelných pozorování UFO. Byl velmi úspěšný a díky tomu zpráv o spatření UFO v tisku stále ubývalo.

Vojenský úřad Bílého domu zorganizoval a zřídil tajný fond mnoha milionů dolarů. Tyto peníze byly použity k výstavbě 75 podzemních základen. Prezidentům bylo na jejich dotazy vysvětlováno, že se jedná o stavby pro prezi­denta a vládu v případě války. Ve skutečnosti však staveb s tímto účelem bylo vybudovánojenom velmi málo Miliony dolarů prošli Vojenským úřadem do MJ 12 a odtud dále do smluvních firem. Z tohoto zdroje byly rovněž financovány vrcholne tajné i jiné vojenské základny a další zařízení, jak bylo předem určeno pod Alternativou 2. Prezident Johnson využil prostředky z tohoto fondu na výstavbu jednoho kina na rekonstrukci dálnice ke své farmě. Neměl ani ponětí k jakému účelu jsou tyto peníze určeny.

Tento tajný fond Bílého domu pro podzemní stavby za­ložil prezident Eisenhower v roce 1957. Prostředky do ně­ho přicházely z kongresu pod záminkou zřízení a udržová­ni tajných zařízení pro prezidenta v případě války s kry­cím názvem: „Nouzové ubytování pro prezidenta“.

Zařízení byla v pravém smyslu slova dírami v zemi, do­sti hlubokými, aby čelila nukleární explozi, a byla vybave­na nejmodernějšími komunikačními přístroji. Dnes existu­je v celých USA 75 takových zařízení, která byla vystavěna z fondu „nouzového opatření“. Komise pro atomovou energii dodatečně vystavěla ještě dalších 32 podobných za­řízení.

Údaje o umístění těchto objektů a vše, co s nimi bylo v nějaké souvislosti, bylo vrcholně přísně utajováno. Vo­jenský úřad měl a dodnes má k dispozici peníze, které při­cházejí komplikovanými cestami, takže ani ten nejrafino­vanější a nejzkušenější špion nebo účetní jim nemůže přijít na stopu. Až do roku 1980 vědělo o zdroji a účelu této sítě a o určení peněz jenom několik jedinců. Na počátku byli přítomni poslanec George Mahon z Texasu, předseda „přidělovacího reprezentačního komitétu Bílého domu“ a jeho obranného komitétu, a dále předseda podkomitétu reprezentanta Bílého domu pověřeného přidělováním pe­něz pro vojenské stavby Robert Sikes z Floridy. Dnes se proslýchá, že mluvčí „Reprezentantů“ Jim Wright rozdělu­je tyto peníze v Kongresu, a dále, že byl dán do pohybu mocenský proces s cílem Wrighta z této instituce vyřadit. Na konci stál prezident, organizace MJ 12, ředitel vojen­ského úřadu a šéfkomandant námořních sil ve Washingtonu.

Částky peněz byly schvalovány oddělením kom tetu a výborem přidělovány ministerstvu národní obrany jako přísně tajná věc pro výstavbu vojenských objektů Armáda však nemohla s těmito penězi disponovat a vůbec nevědě­la, k čemu byly určeny. Autorizace disponován, s nim. vy­cházela ve skutečnosti z ministerstva námořnictví. Peníze šly na oddělení inženýrů mariny Chesapeake, kteří však s nimi rovněž nemohli disponovat. Ani velící důstojník, admirál, neznal pravý účel jejich použiti- Jenom jeden muž, komandant mariny, jemuž bylo odděleni Chesapeake podřízeno, ale který byl odpovědný jenom vojenskému úřadu Bílého domu ve Washingtonu, znal skutečnou část­ku a její konečné použití. Totální utajení, které tento fond obklopovalo, znamenalo, že téměř všechny stopy, vedoucí k několika málo zasvěceným, byly zahlazeny. Nikdy ne­existovalo a dodnes neexistuje účetnictví, které by zazna­menávalo použití tohoto tajného fondu.

Obrovské částky tohoto přísně tajného fondu byly trans­ponovány na tajné místo v Palm Beach na Floridě, které náleží k pobřeží Guard a jmenuje se Peanut Island. Ostrov leží v sousedství pozemku, který náležel Josefu Kennedymu. Úmyslně byla rozšířena informace, že peníze jsou po­užívány na rekonstrukci tohoto území a pro okrasné účely. Před nějakým časem bylo v televizních zprávách v souvis­losti se zavražděním prezidenta Kennedyho oznámeno, že jeden zaměstnanec a strážce pobřeží Guard předával na hranicích tohoto pozemku v kufru peníze pověřenci rodi­ny Kennedyů. Mohlo se snad jednat o odškodné rodině Kennedyů za ztrátu jejich syna Johna F. Během roku 1967 následovaly další platby, ale pak ustaly. Výše těchto obno­sů a rovněž jejich vlastní použití zůstaly neznámé.

Mezitím Nelson Rockefeller opět změnil funkci. Tento­kráte měl převzít starou pozicí C. D. Jacksona, která byla označena jako „zvláštní zplnomocněnec pro psychologic­kou strategii“. Pojmenování Nelsona se označení změnilo na „zvláštní pověřenec pro strategii studené války“. Tento post se měl během roků vyvinout v úřad, v němž později působil Henry Kissinger pod Nixonem. Oficiálně měl Nel­son Rockefeller fungovat jako poradce a pomocník pro rozvoj porozumění a kooperaci mezi národy. Bylo to však pouze zamaskování, neboť ve skutečností byl koordináto­rem prezidenta pro zpravodajskou službu. V této nové funkci podléhal Rockefeller přímo prezidentovi. Účastnil se zasedám kabinetu SFR (Ekonomické policie) a Národ­ní bezpečnostní rady, tj. nejvyššího grémia uvnitř vlády, vydávajícího směrnice.

Později byl Rockefeller přeřazen na další významnou funkci vedoucího tajného oddělení „Plánovací koordinační skupiny“, která byla vytvořena v březnu 1955 pod NSC 5412. Tato skupina se skládala z různých členů, krátkodobě dosazovaných v závislosti na denních programových bodech. Trvalými členy byli Rockefeller, dále jeden člen ministerstva obrany, ministerstva zahraničí a ředitel CIA.

Brzy sa ujal název „5412 Komitete“ nebo „Zvláštní skupi­na Pravidlem 5412/1 bylo, že tajné operace musí být schvalovány výkonným komitétem, zatímco v minulosti byly podobné operace schvalovány pouze autorizací ředi­tele CIA.

 

 

 

 

VYTVOŘENÍ KOMISE MJ 12

 

 

Eísenhowerův tajný rozkaz NSC 5410 předběhl NSC 5412/1, která pak vytvořila trvalou komisí. Byla nazvána „Majority 12″ (MJ 12) a měla střežit a dohlížet na všechny tajné aktivity, řídit je a zabývat se otázkami mimozemšťanú. NSC 5412/1 měla pak najít důvod tak častých schůzek v případe, že by kongres a tisk byli přiliš zvědavi Majority 12 (MJ 12) sestávala z Nelsona Rockefellera, ředitele CIA Allena Welsche Dullese, ministra zahraničí Johna Fostera Dullese, ministra národní obrany Charlese E, Wíllsona, předsedy Joínt Chíefs of Staff admirála Arthura W. Radforda, ředitele FBI J. Edgara Hoovera a ze šesti mužů z ředitelství CFR, známých jako „Moudří muži“ (Mozkový trust). Všichni tito muži byli členy tajné společností univer­zitních absolventů, kteří se sami nazývali „Jason Society“ nebo „Jason Schollars“. Členové teto společností se rekru­tovali ze spolku „Skull and Bones“ (Lebka a zkřížené hná­ty), „Scroll and Keys“ (Svítek a klíče) z Harwardu a Yale. „Moudří muži“ bylí jádrem organizace CFR. Jednalo se o 12 členů včetně prvních šesti z vládnoucích pozic, tedy o příslušníky Majority 12 (MJ 12). Tuto skupinu tvořili ve­doucí úředníci a ředitel CFR a později Trílaterální komise (TC), k níž patřili: Gordon Dean, George Bush (pozdější prezident USA) a Zbigniew Brezinski. Nejdůležitějšími a nejvlivnějšími mezí „Moudrými muži“, kteří spolupraco­vali s MJ, bylí John McCloy, Robert Lovett, Everal Harriman, Charles Bohlen, George Kennan a Dean Acheson. Jejích politický vliv sahal až do roků sedmdesátých. Stojí za zmínku, že prezident Eísenhower a rovněž tak i prvních šest členů MJ a vlády, bylí rovněž členy CFR.

Brzy se na základe hloubkových setření zjistilo, že ne všichni „Moudří muži“ studovali v Harwardu nebo Yale a že také ne všichni z řad Skull and Bones a Scroll and Keys byli zvoleni na základě své příslušnosti k Harwardu Tuto záhadu můžete snadno prohlédnout, když si přečtete knihu „Moudří muži“ od Waltera Isaacsona a Evana Tho-mase (vyd. Simon a Schuster, New York). Pod vyobrazením 9 uprostřed knihy naleznete poznámku: „Lovett v Yale“ anahoře vpravo „Na pobřeží“. Jeho snímek ve Skuli and Bones vznikl na jedné letecké základné v blízkostí Duenkirchenu.

Z toho jsem mohl dobře poznat, že členové byli běžné přijímám na základě svých zásluh před studijním obdo­bím a nikoliv výlučně proto, že navštěvovali Harward a Yale.

Později bylo do Jason Society přibráno několik dalších lidí. Všichni bylí příslušníky CFR a v tom čase byli známí ja­ko členové „The Eastern Establíshmentu“. Toto může být vodítkem k pochopení vlivu a významu většiny členů tajné College Societíes. Jason Society se rozrůstala a prosperuje dodnes, nyní jsou v ní však sdruženi členové Trílateralan Commíssíon. Trilaterálové existovali v tajnosti jíž před ro­kem 1973. Název TC má původ ve vlajce mimozemšťanu.

MJ 12 existuje dodnes. Za Eísenhowera a Kennedyho byla tato organizace úmyslné nazývána „5412 Comítee“ nebo Zvláštní skupina. Za vlády Johnsona se stala „303 Comítee“, neboť název 5412 byl odhalen v knize „Tajná vláda“ (The Secret Government). Autoru knihy bylo dovo­leno nahlédnout do informací o 5412/1, a to proto, aby se utajila existence NSC 5410. Za Níxona, Forda a Cartera, byla nazvána „40 Comítee“ a za Reagana „PI 40 Comí­tee“. Během těchto let se měnily pouze názvy.

V roce 1955 bylo zřejmé, že mimozemšťané Eísenhowera přelstili a porušili ujednáni Na mnohých místech USA se objevovaly zohavené mrtvoly lidí a zvířat Vzniklo po­dezření, že mimozemšťané neuzavřeli nějakou stalou a platnou dohodu o svém kontaktu s lidmi a pod záštitou MJ 12, která jím povolila odvážet lidi této země k vlastním pokusům, svou kompetenci překračovali. Vznikly obavy, že odvezení lidé se již nikdy nevrátí. Objevilo se rovněž podezření, že spolupracují se SSSR. Toto podezřeni se pak potvrdilo.

Dospělo závěru, že mimozemšťané za pomoci tajných společností, čarodějnictví, magie a okultizmu i za po­moci církví používali určitý počet lidi k pokusům.

 

Po několika vzdušných soubojích mezi leteckými silami USA a mimozemskými letouny bylo jasné, že na jejich zbraně nestačíme.

V listopadu 1955 byla vydáním prohlášeni NSC 5412/2 založena studijní společnost pro zkoumáni a šetření všech faktorů, použitelných k prováděni směrnic v zahraniční politice v nukleárním období. To ovšem byl opět jenom maskovací tah, aby se zatajil pravý účel studie, zejména otázky související s mimozemšťany.

 

 

 

 

KONTROLNÍ KRYCÍ ORGÁN NSC

 

5412/2

 

 

Paralelně již v roce 1954 založil prezident Eisenhower prostřednictvím NSC 5411 studijní skupinu, která měla zkoumat všechny skutečnosti, důkazy, lži a podvody, a hledat pravdu ve vztahu k mimozemšťanům. NSC 5412/2 byla tedy jenom zastíracím manévrem pro případ, že by tisk počal hledat příčiny častých tajných schůzek tak důležitých mužů. První schůzky se uskutečňovaly již v ro­ce 1954 a byly nazvány Quantico Meetings. podle místa, kde se odehrávaly, námořní základny Quantico. Studijní skupina se skládala ze 35 tajných informovaných členů CFR a byla známa pod názvem Jason Society nebo Jason Schollars. K účasti byl rovněž přizván Edward Teller. Dr. Zbigniew Brezinski byl vedoucím členem po prvních 18 měsíců a Henry Kissinger pro druhé období, které počalo v listopadu 1955. Nelson Rockefeller byl na těchto schůz­kách častým návštěvníkem.

Seznam studijní skupiny: Gordon Dean, předseda Dr. Z. Brezinski, vedoucí v prvním období Dr. Henry Kissinger, vedoucí v druhém období Dr. Edward Teller, Maj. Gen. Richard C. Lindsay, Han-son W. Baldwin, Lloyd V. Berkner. Frank C. Nash, Paul H. Nitze, Charles P. Noyes, Charles Payes J. James A. Parkins, Don K. Price, David Rockefeller, Oscar M. Ruebhausen, Lt Gen. James M. Gavin, Curyl P. Hasfans, Ja­mes T. Hill, Joseph E. Johnson, Mervm J. Kelly, Frank Altschul, Hamilton Fish Armstrong, Maj. Gen   James McCormack Jr., Robert R. Bowic, McGeorge Bundy. William A. ML Burden, John C. Campbell, Thomas K. Einletter George S. Franklin Jr., I. I. Rabi, Roswell L. Gilpatrick N E Halaby, Gen. Walter Bedell Smith, Henry DeWolf Smith, Shiels Warren, Carroll L. Wilson, Arnold Wolfers.

Ve druhé fázi šetření se sezení pořádala v Quanticu a skupina byla brzy nazvána Quantico 2. Nelson zorgani­zoval schůzky MJ 12 v Marylandu na tajném místě, které bylo dosažitelné pouze letadlem. Tak se schůzky mohly konat, aniž by měla veřejnost nějaké podezření. Toto tajné místo bylo nazváno „The Country Club“. Nabízelo kromě zasedání i různé možnosti zotavení.

Ke konci roku 1956 byla studijní skupina na oko rozpu­štěna a v roce 1957 oficiálně uveřejnil Henry Kissinger vý­sledky práce této skupiny pod názvem „Nukleární zbraně a zahraniční politika“. Tuto práci vydalo pro CFR nakla­datelství Harper and brothers v New Yorku. Kissinger však ve skutečnosti vytvořil 80 % rukopisu již během svých studijních let. Studijní program byl nadále utajován a taj­ně na něm pracovala i studijní skupina. Význam, který H. Kissinger této skupině přikládal, je možno poznat z výro­ků jeho ženy a jeho přátel. Shodně udávali, že Henry opouští dům velmi brzy zrána a vrací se až pozdě večer. Po návratu s nikým nehovoří ani nereaguje na žádné otázky. Dělá dojem, jako kdyby žil úplně v jiném světě.

Tyto výroky jsou velmi významné. Výsledky šetření o přítomnosti mimozemšťanů musely být velkým šokem. Henry Kissinger jako by během schůzek studijní skupiny vůbec nebyl sám sebou. Nikdy nebyl tak těžce postižen drtivými událostmi jako v této době. Často pracoval dlou­ho do noci, a to po prací přeplněném dnu. Tyto události vedly nakonec k jeho odchodu.

Nejdůležitějším výsledkem studie o mimozemšťanech bylo, že se veřejnost nesmí nic dovědět, neboť by to vedlo s největší pravděpodobností ke zhroucení národního hos­podářství všech struktur náboženství a k celosvětové pani­ce která by mohla vyústit v anarchii. Proto se vše drželo dále v přísném utajení.

Jestliže se veřejnost nesměla nic dovědět, muselo to být rovněž utajeno kongresu. Financování projektů a výzkumů muselo tedy přicházet z jiných než vládních prame­nů. Jako nouzové opatření bylo použito peněz z vojenských fondů a z volně použitelných fondů organizace

Další nemilou okolností bylo, že mimozemšťané začali používat lidí a zvířata jako zdroj pro různé enzymy, hor! mony a krev, a rovněž i pro různé genetické pokusy. Mi­mozemšťané vysvětlovali, že je to nutné pro jejich přežití. Prohlašovali, že jejich genetická struktura je tak narušena že se nemohou dále rozmnožovat. Tvrdili, že jestliže se je­jich genetická struktura nezlepší, jejich rasa přestane exis­tovat. My jsme jejich vysvětleni samozřejmě přijímali s nejvyšší nedůvěrou. Protože však naše zbraně byly proti zbraním mimozemšťanů prakticky neúčinné, rozhodlo se MJ 12 setrvávat s nimi v dobrých vztazích, a to do doby, než se nám podaří vyvinout takovou technologii, která by nám pomohla postavit se proti nim vojensky. Bylo rozhod­nuto nabídnout Sovětskému svazu i jiným státům spolu­práci v této věci a společně pracovat na přežití lidské rasy. Mezitím byly sestaveny plány na výstavbu dvou systémů zbraní s použitím konvenční a nukleární technologie, které by nám mohly přinést rovnováhu sil.

Výsledkem těchto opatření byly projekty Joshua a Excalibur. Joshua byla zbraň, kterou jsme získali od Němců a která byla schopna už tehdy prorazit 10 cm tlustou pan­céřovou desku na vzdálenost 2 km použitím nízkofrekven­čních zvukových vln. Věřilo se, že tato zbraň bude proti mimozemským letounům účinná a že bude moci být pou­žito laserových zbraní. Excalibur byla zbraň vystřelovaná raketou a letící ve výšce maximálně 10 000 m, zaměřená na cíl, která dokázala udělat v zemi 1 000 m hluboký krá­ter, podobný tomu, jaký byl nalezen v Novém Mexiku. Měla nést jednu megatunu výbušné látky a měla zahubit mimozemšťany v jejích podzemních bunkrech.

Vývoj zbraně Joshua byl úspěšný, ale pokud vím, nedo­šlo k jejímu nasazení. U Excaliburu se s vývinem nepospí­chalo. V současné době se však pro její dokončení vyvíjí veliké úsilí.

Byly znovu zkoumány události z Fatimy z počátku toho­to století, neboť vzniklo podezření, že se jednalo o manipulaci mimozemšťanů. Za účelem vysvětlené fatimských zjevení byla aktivizována špionážní činnost USA využily svých kontaktů s Vatikánem, které se vytvořily během druhé světové války a jsou nadále udržovány. Na základě to-ho obdržely z Vatikánu kompletní studu včetně proroctví.

 

V proroctví je uvedeno, že jestliže se člověk neodvrací od zla a neklesne k nohám Krista, pak lidstvo zničí planetu Zemi a všechna zjevení popsaná v Bibli se naplní. Uvádí se, že se narodí dítě které by mělo pod záminkou mírových plánů a a pod falešným náboženstvím po roce 1992 sjednotit svět Kolemr. 1995 však národy poznají, že to bylo zlo, že to ve skutečnosti byl artíkríst. Třetí světová válka začne na Blízkém východe v r. 1995 invazi spojených arabských národů doIzraele. Nejdříve budou nasazeny konvenční zbraně, ale vrcholem holokaustu bude kolem roku 1999 nasazení nukleárních zbrani Mezi r. 1999 a 2003 bude větší část planety strašné trpět a další život bude ochromen. Kristův návrat lze očekávat kolem r. 2011.

Když bylí mimozemšťané konfrontování s uvedenými výsledky Šetření, potvrdili jejich pravdivost Potvrdili, že vždy stali za všemi zlými událostmi a manipulovali lid­skou rasou náboženstvím, satanismem, čarodějnictvím, maggí a okultismem. Dále vysvětlili, že umí putovat v Čase a že předpovězené události by se mohly skutečné stát Pozdější použití mimozemské technologie jak v USA tak v SSSR toto proroctví postupné potvrdilo. Mimozemšťané nám ukázali hologram, který byl nafilmován, který vydá­vali za skutečné ukřižováni Krista. Jsme na pochybách, máme-li nebo nemáme-li jimvěřit. Snažili se využít naších pravých náboženství, aby námi manipulovali, nebo bylí autory naších náboženství, jejíchž prostřednictvím námi běžně manipulovali anebo to byl scénář skutečného kon­ce časů a návratu Krista předpovězeného Biblí? Nikdo na to nedokáže odpovědět.

 

 

 

 

SCÉNÁŘE PRO ZÁCHRANU LIDSTVA

 

 

V roce 1957 se konalo symposium v Hutsvílle, Alabama.
AsU, kterého se tehdy zúčastnili špičkoví vědci. Došli
k závěru, že ke konci tohoto století se Země sama zničí

ná­růstem obyvatelstva a ničením a vykořisťováním životního
prostředí, pokud se nám nedostane pomocí od Boha a mimozemšťanu.

 

 

Na tajný rozkaz prezidenta Eisenhowera byli „Jason Schollars“ pověřeni prověřit scénář a přepracovat návrh „Jason Schollars“. Potvrdili výsledky zkoumání vědců a sestavili tři návrhy, které byly nazvány Alternativa 1,2 a 3.

 

 

V Alternativě 1 by měly nukleární zbraně vytvořit díry
ve stratosféře, kterými by měly jako komínem odtáhnout
všechny jedovaté zplodinyz atmosféry i nezdravé oteplení
klimatu. Později by mela být podniknuta opatření, aby se
civilizace obrátila k přírodě na záchranu této planety. Ale
těmto třem možnostem se nepřikládalo mnoho důvěry,

ne­boť je známá všeobecná nechuť lidí k nějaké radikální
změně a k eventuálním škodám, které by atomové exploze vyvolaly.

Ve 2. alternativě mela být vybudována síť podzemních
měst, spojených tunely, kde by byl umístěn výběr nositelů
kultury a význačných povolání, aby tak byla zachovaná
lidská rasa. Zbytek lidstva měl být ponechán na povrchu
Země svému osudu.

 

 

Ve 3. alternativě melo být malé skupině lidi umožněno za pomoci mimozemské a konvenční technologie opustit Zemí a vybudovat kosmické kolonie. Nemohu ani vyvrátit ani popřít tvrzení o existencí tzv. „deportované skupiny“ (viz knihu „Alternativa 3″ od Leslieho Watkinse) o lidských otrocích, kteří měli být nasazeni v rámci tohoto plá­nu jako dělníci.

Jako kosmická kolonie byl vybrán Měsíc pod krycím názvem „Adam“ a jako další cíl Mars pod krycím názvem Eva“ Mezitím mělo dojít na Zemi k nasazeni smrtících mikrobů, aby se získal čas a zmenšil počet obyvatel. AIDS je jedním z výsledků tohoto plánu a jsou připraveny ještě další. Protože redukce obyvatelstva Země byla pokládána za důležitou, bylo rozhodnuto, že v zájmu lidstva bude nutno lidskou společnost zbavit nežádoucích elementů. USA a SSSR odmítly společně alternativu 1, ale nařídily ihned realizovat alternativy 2 a 3.

V roce 1959 bylo svoláno symposium Rand Corporation pro hlubinné stavby. Na závěr jednání byly demonstrová­ny stroje, které dokázaly razit 15 m široký tunel rychlostí 1,5 metru za hodinu. Dále byly mimo jiné ukázány obráz­ky obrovských tunelů a podzemních hal, které, jak se zdá, představovaly dokonalé podzemní zařízení, dokonce celá města. Zdálo se, že předchozích pět let bylo využito ke zdokonalení stavebních metod pro hlubinné stavby.

Mocní rozhodli, že jednou z možností financování těch­to staveb, mimozemských a jiných „černých projektů“ je získáváním peněz z prodeje drog.

Tehdy byl do záležitosti vtažen jeden ctižádostivý člen CFR. Jeho jméno je George Bush, současný prezident USA a obchodní ředitel ZAPATA OIL Company v Texa­su. ZAPATA OIL tehdy experimentoval s novými techno­logiemi mimopobřežního výcviku. Bylo rozhodnuto, že nejvhodnější bude, když drogy budou dováženy rybářský­mi loděmi z Jižní Ameriky na Bohrinseln a odtamtud do­pravovány na pevninu zásobovacími loděmi, které nepo­dléhaly celním kontrolám. Tak bylo zabráněno nežádoucí zvědavosti ze strany veřejnosti.

George Bush k tomu dal plný souhlas a zorganizoval spolupráci s CIA. Plán fungoval daleko lépe než se očeká­valo a daří se mu výborně dodnes. Mezitím se však objevi­ly i další metody, jak drogy do země ilegálně dopravovat.

 

 

 

 

VLIV KENNEDYHO NA VÝVOJ UDÁLOSTÍ

 

 

K zahájeni oficiálního programu vesmírných letů dal podnět prezident Kennedy, který po svém zvolení vyzval Spojené státy, aby učinily vše pro to, aby USA jako první vyslaly člověka na Měsíc. Třebaže byl jeho plán dobře mí­něn, umožnil odpovědným lidem, aby pro jejich temné účely byly uvolněny obrovské sumy peněz a vlastní projekt vesmírných letů byl veřejnosti utajován. Stejný program probíhal v té době též v SSSR.

Když Kennedy pronášel svou inaugurační řeč, existova­ly již na Měsíci ruské a americké základny.

Dne 22. května 1962 přistála na Marsu sonda bez po­sádky, která potvrdila existenci životního prostředí, umož­ňujícího lidský život. Zanedlouho potom bylo započato s výstavbou kolonie na Marsu. Dnes je tam možno najít města, která obývají vybraní a vyvolení lidé různých kultur a povolání z různých zemí. Ve skutečnosti jsme byli a na­dále jsme úzkými spojenci SSSR (dnes SNS), aby tak ve jménu národní obrany mohly být získávány peníze na taj­né projekty.

V určitém časovém bodě se podařilo prezidentu Kennedymu odhalit pravdu ohledně prodeje drog, prováděného za souhlasu USA a SSSR, i pravdu o mimozemšťanech. V roce 1963 dal organizaci MJ 12 ultimatum. Pohrozil je­jím členům, že jestliže toto zlo nevykoření, učiní to sám. Informoval MJ o svém úmyslu seznámit v následujícím roce veřejnost s přítomností mimozemšťanů a vypracoval plán k provedení svých záměrů. Prezident Kennedy nebyl členem CFR a nic nevěděl o Alternativě 2 a 3. Jejich ope­race byly internacionálně střeženy a byly řízeny komitétem nazvaným Komitét prováděcích směrnic Jeho členové podléhali v USA organizaci MJ 12 a v SSSR sesterské or­ganizaci. Rozhodnutí prezidenta Kennedyho vyvolalo velké starostí u odpovědných činitelů. Proto bylo jeho zavraž­dění nařízeno Komitétem prováděcích směrnic a bylo pro-vedeno agentem MJ 12 v Dallasu. Prezident Kennedy byl během střelby z různých míst zastřelen tajným agentem, který tehdy řídil Kennedyho auto. To je zcela zřetelně vi­dět na filmu. Podívejte se znovu na film a nepozorujte Kennedyho, ale jeho řidiče. Všichni očití svědkové, kteří se nacházeli v blízkosti Kennedyho auta a viděli, jak William Greer Kennedyho zabil, byli sami během následují­cích dvou let zavražděni. Vyšetřovací komise vraždy Ken­nedyho — to byla fraška, neboť v této vyšetřovací komisi převládali členové CFR. Jejich snaha, zmást americkou veřejnost měla plný úspěch.

Mnoho dalších vlastenců, kteří se v následujících letech pokoušeli odhalit tajemství mimozemšťanů, bylo rovněž zavražděno.

 

 

 

 

PROJEKT APOLLO A UFO

 

 

V počáteční době vesmírných letů a následujících přistá­ní na Měsíci byl každý start rakety provázen mimozemský­mi létajícími objekty. Posádka Apollo viděla a nafilmovala jednu měsíční základnu, které dali krycí název „LUNA“. Na fotografii jsou kopule, kuželovité velké stavby, které připomínají sila. Na snímcích je lze zřetelně rozeznat. Je možno vidět též obrovská vozidla tvaru T, která za sebou zanechávala na měsíčním povrchu hluboké brázdy, a také jsou na nich vidět velké i malé mimozemské létající objek­ty-

Oficiální program vesmírných letuje opět fraškou, v je­jímž rámci jsou na něj doslova vyhazovány obrovské sumy peněz.

Alternativa 3 je skutečnou realitou a nikoliv jen Science Fíction. Mnozí astronauti Apollo byli touto zkušeností hluboce otřeseni a jejich život a jejich pozdější výpovědi jsou reflexem rozsahu těchto zkušeností a také vlivu mlče­ní, které jim bylo nařízeno. Bylo jim nařízeno přísné mlče­ní pod hrozbou trestu smrti, která pak byla opisována vý­razem „nutnost“. Jeden astronaut nicméně hovořil s brit­skými producenty, kteří natočili film o Alternativě 3 a po­tvrdil pravdivost všech vznesených obvinění.

V knize „3. alternativa“ byla totožnost astronauta za­maskována pseudonymem „Bob Grodin“. Tvrdilo se, že v roce 1978 spáchal sebevraždu. To nemůže být v žádném případě potvrzeno a já věřím, že mnoho takzvaných sku­tečností v této knize jsou dezinformace. Jsem přesvědčen, že je to výsledkem nátlaku, který byl na autory vyvíjen, aby byl neutralizován jakýkoliv účinek, který vyvolala brit­ská televize svým zveřejněním a uvedením filmu o Alter­nativě 3.

Hlavní stan tétozločinecké organizace proti lidstvu je v Ženevě. Vrchní štáb se skládá ze členů příslušných vlád a vedoucích členů „Bílderbergrů“. Schůzky Komitétu pro­váděcích směrnic se konají dokonce i v ponorkách s ato­movým pohonem pod příkrovem polárního ledu. Potřeba utajení je tak velká, že toto je nejlepší metoda jak zabránit odposlechu.

Z vlastní zkušeností a z ostatních pramenů mohu potvr­dit, že kniha „3. alternativa“ se ze 70 % opírá o pravdu. Připouštím, že dezinformace byla pokusem zpochybnit in­formace uveřejněné britskou televizí. Pravost těchto infor­mací je možno lehce vyvrátit manévry, které má tajná or­ganizace USA k dispozicí, a také prohlášením, vydaným pod názvem „Esenhowerův dokument“, který líčí organi­zaci MJ 12 jako nutný plán pro ochranu USA.

Jakmile počala technologická výměna s mimozemšťany, dostala se nám do rukou technologie, která předčí naše nejodvážnější sny. Létající stroj s názvem „Aurora“ se na­chází v území 51 a jsou s ním pořádány pravidelné lety do vesmíru. Jedná se o jednostupňovou raketu TAV (Trans Atmospheríc Vehicle). Může se vznést ze startovací dráhy dlouhé 12 km, stoupat na vysokou oběžnou dráhu Země a zase přistát na původní dráze.

V současné době vlastníme jeden létající objekt na ato­mový pohon, podobný mimozemskému, který je přechová­ván v oblastí 4 v Nevadě. Naši piloti již v tomto létajícím objektu podnikli meziplanetární lety a navštívili v něm Měsíc, Mars a další planety.

Byli jsme obelhání o pravém charakteru í přírodě Měsí­ce a planet Marsu a Venuše a rovněž tak o stavu technolo­gie, kterou v dnešní době vlastníme.

Na Měsíci jsou území, kde se daří rostlinnému životu a jeho barvy se mění podle ročního období. Tento jev, vyvolaný změnou ročního období, probíhá proto, že Měsíc nám i Slunci neukazuje stále jednu a tutéž tvář, jak se tvr­dí. Existuje území, které se v každém ročním období vyno­řuje z temnoty a na tomto území existuje rostlinný život. (Totéž potvrdil George Adamskí ve své knize „Uvnitř ves­mírných lodí“. Jeho tvrzení pak bylo doloženo fotografa z jedné sondy vyslané ze Země. Fotografie byla zvětšena vojenskou výzkumnou organizací USA NASA a na sním­ka je zřetelné vidět, že Adamski říkal pravdu. Pozn. překl.)

Na Měsíci byly zřízeny umělé rybníky a jezera a v atmosféře Měsíce je možné pozorovat oblaka, která byla na filmovaná. Existuje také přitažlivost Měsíce a člověk se může na jeho povrchu dobře pohybovat i bez skafandru, pokud se podrobil dekompresi, jako např. před ponořováním se do vody.

Měljsem možnost vidět fotografie a jejích část byla rov­něž uveřejněna v knize Freda Stecklínga „Odkryli jsme ci­zí základny na Měsíci“.

 

 

 

 

KOMPLIKACE, UTAJOVÁNÍ A SKANDÁLY

 

 

V roce 1969 došlo v podzemní laboratoři „Dulce“ ke konfrontaci mezi našimi vědci a mimozemšťany. Mimo­zemšťané při ní unesli několik našich vědců jako rukojmí. Pro jejich vysvobození byly nasazeny týmy Delta, ale po­zemské zbraně byly proti mimozemšťanům neúčinné. Při této akci zahynulo 66 našich lidí. Nejméně na dva roky by­ly všechny společné projekty přerušeny. Nakonec však do­šlo k urovnání a byla obnovena spolupráce, která existuje dodnes.

Když vypukla aféra Water-Gate, doufal prezident Ni-xon, že bude moci vše urovnat, aniž by musel opustit úřad. Ale MJ 12 měla docela jiný plán. Pracovníci tajné služby uveřejnili, že během šetření se přišlo na tajné dokumenty kompromitující Nixona. Nixonovi bylo nařízeno, aby se úřadu vzdal. On se zdráhal, a tak se připravoval první vo­jenský puč, který se měl v historii USA odehrát. Vojenské vrchní velení poslalo přísně tajné nařízení vojenským si­lám USA, rozptýleným po celém světě. Nařízení znělo: „Po obdržení tohoto dokumentu nebudete nadále poslou­chat příkazy z Bílého domu, ani je provádět. Ihned potvr­ďte příjem tohoto dokumentu!“ Nařízení bylo vydáno pět dní před sesazením a odstoupením Nixona. Já jsem měl možnost toto nařízení osobně číst. Když jsem se zeptal svého velícího důstojníka, jak se zachová, protože nařízení vrchního vojenského velení hrubě porušuje Ústavu USA, odpověděl mi: „Myslím, že vyčkám, zda přijde nějaký pří­kaz z Bílého domu, a pak se rozhodnu.“ Já jsem již žádný příkaz z Bílého domu neviděl, ale to ještě neznamená, že nebyl vydán. Během doby, ve které se toto všechno odehrávalo kon­gres i americký lid jistě instinktivně cítili, že něco nesou­hlasí. Když pronikl na veřejnost případ Water-Gate kaž­dému se ulehčilo a věřil, že nyní dojde k prověření tajných služeb. Prezident Ford k tomu svolal komisi Rockefellerů což bylo všeobecně přijato. Ale pravým důvodem tohoto kroku bylo udržet kongres v jisté vzdálenosti od skuteč­nosti a pokračovat v utajování. Nelson Rockefeller, který komisi předsedal, byl členem CFR. Byl to právě on, kdo Eisenhowerovi pomohl mocenskou organizaci MJ 12 vy­budovat. Rockefeller předhodil kongresu jenom pár ků­stek a zatajování pokračovalo vesele dále.

Později se senátor Church pokoušel zinscenovat proslu­lé Church Hearings. I on byl vedoucím členem CFR a pouze opakoval to, co jíž učinil Rockefeller. Utajování mělo nadále přednost. Když se rozhlásila akce „Irán Kon­tra“, mysleli jsme, že konečně dojde k nějakému šetření. Ale opět to byly pouze falešné naděje. Navzdory horám dokumentů o pašování drog a o ostatních ohavnostech po­kračovalo utajování s úspěchem dále. Zdálo se, jako by kongres chtěl úmyslně obcházet pravdu, ležící tak blízko pod povrchem. Bylo možné, že by kongres znal plnou pravdu, a proto nechtěl zasáhnout? Byli v něm i takoví čle­nové, kteří měli zajištěnu jízdenku do kolonií na Marsu pro případ, že se život na Zemi schýlí ke svému konci?

Nejsem schopen popsat v plném rozsahu finanční im­périum, které, kontrolováno CIA, CFR a NSA, hospoda­řilo s penězi, přicházejícími z obchodu s drogami a z ostatních tajných operací. Ale rád bych řekl vše, co z toho mála vím.

Organizace a manipulace s obrovskými peněžními ob­nosy přesahuje všechny lidské představy. Těmito penězi vládne široko daleko rozvětvená síť bank a peněžních spo­lečností. Měli byste si jednou ty banky prohlédnout a stej­ně tak i jejich majitele. Jedná se například o J. Henry Schroeder Banking Corp., Schroeder Trust Corp., Schroeder Ltd. London, Herbert Wagg Holdings Ltd., J. Henry Schroeder-Wagg and Co. Ltd., Schroeder Gebruder and Co. Germany, Schroeder Munchmayer, Hengst and Co., Castle Bank.

MJ 12 připravilo nouzový plán, který má každého, kdo se přiblíží k pravdě, od ní odvést a zdiskreditovat. Plán byl nazván Majestic 12. Byl realizován zveřejněním údajně pravých dokumentů Eisenhowera, které připravili Moor, Schander a Friedman. Tento dokument je falsifikát.

Udává sériové číslo prezidentských rozkazů 092447 Te­dy číslo série, která neexistuje a také v dohledné době existovat nebude. Truman psal rozkazy čísly pod 9000, Eisenhower 10 000, Ford byl právě u 11 000. Reagan do-sáhl čísla 12 000. Kvůli kontinuitě, lepší registraci, a aby se předešlo omylům, budou prezidentské rozkazy nadále čís­lovány nezávisle na tom, kdo v Bílém domě na preziden­tském stolci sedí. Číslo série je jednou z hrubých chyb v tomto dokumentu. Plán však dosáhl toho, že v následují­cích letech byly zastaveny všechny rešerše. To vyústilo v neužitečnou činnost, totiž pátrání po informacích, které neexistovaly. Vyvrcholilo to promrháním peněžních fondů na výzkum UFO, které Friedman obdržel.

Tak byly při hledání tohoto fantomu promarněny tisíce a tisíce hodin studia a práce. Jestliže byste snad začali po­chybovat o schopnosti Tajné vlády vnutit vám písmeno X jako U, pak byste měli své mínění zrevidovat.

Byl vytvořen a realizován další nouzový plán, který pů­sobí do dnešních dnů. Je to plán jak připravit veřejnost na očekávanou konfrontaci s mimozemskou rasou. Veřejnost je nyní doslova bombardována televizními a ostatními fil­my a rozhlasovými relacemi, v nichž je přesvědčována, že téměř každý přírodní jev potvrzuje přítomnost mimozem­šťanů. To má své dobré i špatné stránky. Podívejte se jed­nou pozorně kolem sebe. Mimozemšťané zde chtějí potvr­dit svou přítomnost a vlády nás na to mají připravit, aby bylo zabráněno panice.

Nejohavnější z těchto nouzových plánů je již v chodu a ovlivňuje nás. Po mnoho let jsou do USA importovány drogy a jsou prodávány zejména chudým a méněcenným lidem. Byly sestaveny sociální programy na pomoc menši­nám k vytvoření závislého a neproduktivního elementu v naší společnosti. Pak se tento sociální program zreduko­val aby se tak dala zelená rozšíření kriminálních živlů, je-jichž počet nebyl v padesátých a šedesátých letech ještě

Tajná vláda si pro potřebu těchto kriminálních živlů vyžádala výrobu a dovoz velmi efektivních zbraní. To mělo vyvolat pocit nejistoty a donutit americkou veřejnost k do poštvaní zavedení zákona proti těmto zbraním. Aby poštvala  veřejnost proti  těmto  zbraním,  střílela  CIA v rámci plánu Orion za pomoci duševně chorých pod vli­vem drog a hypnózy dokonce nevinné děti na školních dvorech. Plán probíhal dobře a vedl k žádoucím výsledkům. Tento plán musí být zastaven.

Inscenátoři uvedených akcí využili vlny kriminality, kte­rá v dnešní době panuje, aby americkou veřejnost přesvěd­čili ze stadium anarchie v našich velkých městech dosáhlo vrcholu. Toto terna se omílalo denně v rozhlase, televizi i ve všech novinách v důrazných argumentacích. Až bude veřejné mínění dostatečně zpracováno, začne se tvrdit, že na území USA pronikla teroristická skupina vybavená ato­movou zbraní, která chce tuto zbraň nechat explodovat v našich městech. Vláda pak bude donucena zrušit Ústavu a vyhlásit výjimečný stav. Potom mimozemšťané vytvoří armádu zmanipulovaných lidí a lidí žijících mimo spole­čenský pořádek, a zavře je do koncentračních táborů, kte­ré jsou již v zemi připraveny.

Jsou tito lidé, kteří mají být zavřeni do koncentračních táborů, určeni pro pracovní nasazení v mimozemských ko­loniích?

Všechna média, rozhlas, televize a noviny, siť kompjuterú budou v tomto případě zabaveny a zestátněny. Kdo bu­de klást odpor, bude zatčen a usmrcen. Již v roce 1984 prováděla vláda a armáda generální zkoušky těchto opera­cí pod krycím názvem REX 84 a zkoušky proběhly úspěš­ně.

Až nastanou výše uvedené události, převezmou stínová vláda nebo mimozemšťané svrchovanou moc nad lidmi. Naše svoboda má být navždy ztracena a máme žít až do konce života jako otroci. Musíme procitnout, a to okamži­tě.

 

 

 

 

NEBEZPEČNÉ PŮSOBENÍ NEGATIVNÍCH MIMOZEMŠŤANŮ

 

 

Phill Klass je agentem CIA, což je potvrzeno ve všech dokumentech, do kterých jsem měl možnost v letech 1970 až 1973 nahlédnout. K jedné z jeho povinností jako letec­kého experta patří, aby bagatelizoval a popíral všechny in­formace, které se týkají UFO. Všem vojenským velitelům bylo nařízeno, aby se na něj obraceli v případech, kdy po nich budou žádány informace o UFO, které lidé viděli, a o všech kontaktech s mimozemšťany. Tisk a veřejnost musí být vždy mylně informovány.

William Moore, James Schandera a Stanton Friedman byli buď vědomě nebo nevědomě pomocníky tajné vlády. Já si spíše myslím, že nevědomě, i když William Moore prokazatelně používal kartu ID vojenské zpravodajské služby a Lee Graham naproti tomu udával, že je agentem vlády. Přesto mám pochybnosti, že by se daly najít ještě pádnější důkazy. Lee Graham mě zavolal domů a potvrdil mi Moorovy výpovědi.

Stanton Friedman vyprávěl mně a ještě mnoha dalším, ze se před lety podílel na výstavbě nukleárního reaktoru. Reaktor byl určen k pohonu letadel. Byl velký jako basket­balový míč, byl čistý, bez škodlivých odpadů, vycházel z něho pouze vodík a pracoval přímo fantasticky. To říká on, nikoliv já. Pohonnou látkou pro takový motor, jehož odpadním produktem je vodík, může být jedině voda. A to je právě pohonná látka jednoho z mimozemských objektů: atomová síla a voda.

Takovou technologii mohli v té době dodat pouze mimozemšťané. Je Friedman skutečně tak neznalý situace? Nejsem si jist. Byl členem skupiny Moore, Schandera a celé výzkumné skupiny a oni to byly, kdo uvedli do chodu nouzový plán MJ 12.

V dokumentech, do kterých jsem mohl nahlédnout v letech 1970 až 1973, jsou jména osob, které mohly informovat veřejnost o nouzovém plánu MJ 12, protoze byly dobře známé a těšily se veřejnému uznání Jsou to mj. Bruce Macabee, Stanton Friedman a William Moore.

Nevím, zda byli skutečně najati. Třebaže však, následu­jící události nepotvrzují účast Bruce Macabee, jednání Stantona Fnedmana a Williama Mooreho je nanejvýše po­dezřelé.

Vím, že všechny významné výzkumy UFO jsou tajnou vládou infiltrovány, podobně jako NICAP. Její snahy, jak se domnívám, byly vždy úspěšné. Je nanejvýše pravděpo­dobné, že všechny zveřejněné informace o UFO byly taj­nou vládou řízeny.

MJ 12 existuje až do dnešních dnů a pracuje ve stejné podobě jako dříve: Šest zástupců vlády, 6 ředitelů CFR nebo Trilaterální komise. Majority Agency for Joint Inteligence byla oficiálně označena jako „The Seniorlnteragency Group“ (SIG).

Dále je velmi důležité pochopit, že CFR a jeho odbočka TC nejen že toto vše kontrolují, ale mají v rukou celou ze­mi. Dlouho před druhou světovou válkou měli v politice Spojených států rozhodné slovo. Od druhé světové války jsou jediným pramenem všech směrnic vlády. CFR a TC a jejich zahraniční protějšky jsou podřízeny Bilderbergrům. Od druhé světové války jsou všichni čelní vládní a vojenští vůdcové včetně prezidenta příslušníky CFR ne­bo TC. Všichni američtí členové TC byli nebo jsou členy CFR.

Každá země, která má nějaký význam, vlastni odboč­ku CFR a její členové společně mezinárodně spolupra­cují pod vedením Bilderbergrů. Zahraniční příslušnici TC jsou zároveň členy jejich národní organizace.  I po­vrchní průzkum by ukázal, že členové CFR a TC kon­trolují všechna důležitá média, mají pod svou mocí a kontrolou špičky, všech vlád a další životně důležité oblasti světa.    .

Jejich členové jsou vyhledáváni a na svá místa dosazováni Mají velkou finanční moc a zvláštní zájmy. Příslušníci CFR a TC jsou nedemokratičtí a v žádném případě nereprezentuji většinu obyvatel USA. Jsou to však osoby které rozhodnou, kdo z lidí přežije nastávající holokaust a kdo ne!

Bilderbergrové, CFR a TC jsou tajnou vládou a vládnou národu přes MJ 12 a studijní skupinu, nazývanou Jason Society nebo Jason Schollars. Řídící skupiny vlády sestávají hlavní z jejich členů.

Z uvedeného poznatku je zřejmé, že po celé lidské ději­ny manipulovali mimozemšťané lidskou rasou skrze různá náboženství, magii, čarodějnictví a okultismus. CFR a TC ovládají technologie mimozemšťanů a ovládají rovněž ce­losvětové hospodářství. Eisenhower byl posledním prezi­dentem, který měl plný přehled o problému „mimozemšťa­nů“. Následující prezidenti se dověděli jenom tolik, kolik jim MJ 12 dovolila. A věřte mi, i to málo, co jim bylo umožněno poznat, nebyla vždy pravda.

MJ 12 předkládá každému prezidentu obraz o jedné ztracené mimozemské kultuře, která touží po obnově a přeje si zřídit novou vlast na této planetě. Za to nám da­ruje svou technologii. V některých případech nebyl třeba prezident informován vůbec. Každý prezident spolkl tuto pohádku a po všechen čas muselo tisíce nevinných lidí tr­pět pod rukama „mimozemšťanů“ a našich vědců, kteří se zabývali barbarskými výzkumy, a proti kterým byli nacisté andělskými kůry.

Dokumenty, do kterých jsem měl možnost nahlédnout, hovoří o 40 lidech, kteří byli připoutání k přístrojům, je­jíchž účel jsem až do dnešního dne nepochopil. Tajná vlá­da doufá, že mimozemšťané jsou schopni vytvořit ze zmr­začených lidí armádu, která by podle potřeby byla aktivo­vána a nasazena proti nám, proti nám všem. Tito lidé jsou uměle zbaveni vůle, jejich mozky jsou poškozené a jsou vlastně pouhými automaty, vykonávajícími vůli těch, kteří jimi vládnou. A věřte, že takto zmrzačených lidí je již vel­ké množství V budoucnu nesmíme zapomínat, že nemáme žádné účinné prostředky, které bychom proti nim mohli použit A ptám se, jakou cenu má technologie, kterou nám předali?

Dne 26. dubna 1989 jsem rozeslal všem členům senátu pro informaci 536 opisů žádosti, aby byla podána žaloba proti strůjcům těchto zločinů, a adresoval jsem to rovněž reprezentantům Bílého domu. Do dnešního dne jsem ob­držel pouze dvě odpovědi. Jedna přišla od senátora Daniela P. Moynihana a druhá od senátora Richarda Lugara. Oba mi oznámili, že můj dopis předají senátorům Transto-novi a Willsonovi v Kalifornii. Oba mne ujistili, že mne tí-to senátoři v mé záležitosti určitě podpoří. A tak stále če-kám na reakci státu Kalifornia a ostatních států, kterým jsem svoje varování poslal.

 

 

 

 

ZÁVĚR JE JEDNOZNAČNÝ:

 

 

1.

Vůdci uvnitř tajných mocenských struktur mají za to, že se planeta Země zničí naší vlastni hlouposti nebo Božím dopuštěním. Tito mužové jsou skálopevně přesvědčeni, že dělají vše pro to, aby lidskou rasu zachránili. Je strašnou ironii, že jsou nuceni si za partnera vyvolit negativní mi­mozemšťany, kteří sami stojí na pokraji svého zničeni.

Při tomto úsilí došlo k mnoha morálním a právním kompromisům. Tyto kompromisy jsou všechny mylné a musí být napraveny. Všichni, kdo za ně odpovídají, by měli ze svého jednání skládat účty.

Chápu strach a naléhavost, která se skrývá za jejich roz­hodnutím neinformovat veřejnost. Nicméně však tento přistup odmítám. V celých lidských dějinách vždy opět a opět malé, ale mocné skupiny lidí věřily, že pouze ony jsou schopné řídit osudy milionů lidí. A v našich součas­ných dějinách se to ukázalo jako omyl.

USA, tento velký stát, děkuje za svoji existenci princi­pům svobody a demokracie. Celým srdcem věřím, že Spo­jené státy nebudou mít úspěch v ničem, co těmto princi­pům odporuje. Veřejnost musí být Informována a všichni společně se musíme pokusit zachránit lidskou rasu.

 

 

2.

Jsme ovlivňováni spojenou lidskou a „mimozemskou“ mocenskou strukturou, která si stanovila za cil zotročit lid­skou rasu. Musíme udělat vše pro to, abychom tomu za­bránili.

 

 

3.

Vláda USA byla oklamána a my máme být mimozemskou mocí zmanipulováni až  k úplnému zotročení nebo zničen   lidské rasy   Musíme opět učinit Vše pro to, abychom tomu zabránili.

 

4.

Nadto se děje něco, co naši současnou schopnost představy daleko překračuje. Musíme si vynutit odhaleni všech skutečností, musíme se dozvědět pravdu a podle této pravdy jednat. V každém případě se musíme dozvě­dět pravdu, ať se děje cokoliv. Máme na to plné právo! Situace, ve které se nacházíme, je výsledkem našeho vlastního jednáni během posledních 44 let. Je to naše vlastní selhání a my jsme jediní, kteří to můžeme změnit. Nevědomostí a špatně chápanou důvěrou jsme se jako národ vzdali své úlohy dohlížet na jednání vlády. Naše vláda byla založena na hesle: Z lidu, skrze lid a pro lid. Nikdy se nepomýšlelo na to, abychom se této úlohy vzdali a svou důvěru vložili do rukou několika lidí, kteří se scházejí potají a rozhoduji o našem osudu. Ústavní struktura naší vlády byla založena tak, že tomu bylo možno zabránit. Kdybychom svoji roli brali vážně a od­povědně, nikdy by se něco podobného nestalo.

 

Mnozí z nás žijí v dokonalé nevědomosti, pokud jde o funkci naší vlády. Stali jsme se skutečně národem ovcí. A ovce budou nakonec dovedeny na jatka. Je čas povstat, jako to udělali naši praotcové, a jako muži vykročit za pravdou a záchranou nás samých.

Chci vám připomenout, že evropští Židé jako ovce po­slušně kráčeli do pecí, ačkoliv byli předem varováni. Po celý čas byli přesvědčeni, že něco takového nemůže být pravda. Když byl okolní svět informován o holokaustu, který Hitler způsobil, nikdo tomu nechtěl věřit. A ja nyní na tomto místě tvrdím, že Hitler byl zmanipulován týmiž negativními mimozemšťany.

Tímto jsem vám předal pravdu, jak ji sám vidím. Je mi úplně jedno, jak jí přijímete vzhledek k mé osobě. Splnil jsem svoji povinnost a je mi to úplně jedno, jaký osud mne za to stihne. Pro mne je důležité stát s čistým svědomím před svým Stvořitelem. Věřím především v Boha, téhož Boha, ve kterého již věřili všichni moji předkové. Věřím v Ježíše Krista, který je mým zachráncem.

Dále věřím v Ústavu Spojených států amerických, tak jak byla napsána a myšlena. Složil jsem pšísahu na tuto Ústavu, že ji budu chránit a bránit proti všem nepřátelům, jak vnitřním tak vnějším.

 

Jsem rozhodnut tuto přísahu splnit

 

 

Milton William Cooper, senátor

Převzato:  http://www.tipyainspirace.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz