Galaktická rodina

Galaktická rodina

Galaktická rodina

Exkluzivně pro Studio Esoterních Věd ©

GERMAINE: Posílám k Vám pozdravy. Je potěšením, že mohu být opět jednou s Vámi. Tentokrát bychom Vám rád podal informace o základních fyzikálních genotypech Vaší galaktické rodiny. Pokud si pamatujete tak tyto informace jste od nás před nějakou dobou žádali. Tak plníme slib a nyní Vám předáme alespoň základní prvky na kterých však budete moci postavit Vaše budoucí aktivity.

LYŘANÉ

Budeme začínat skupinou nazvanou Lyřané. Poskytneme Vám také základní informace o různých podskupinách, které existovaly (některé stále ještě existují) uvnitř jejich základní rasy. Také poskytneme možnost rozšířeného hlediska k různorodosti Vašich předků, která jak je zřejmé, odráží rasovou různorodost ve Vašem současném světě. Seznámíme Vás také s některými frakcemi vegánské civilizace, jelikož oni asistovali v dotváření v určité části jiných galaktických ras.

Lyřané Obři

 

Tato podrasa tvoří primární frakci lyřanského genotypu. Původní lyřané byli prakticky stejného fyzického vzrůstu jako jste vy lidé současnosti. Avšak expanzí koloniálních civilizací na dalších obydlených světech vlivem „regionálních“ fyzikálních podmínek se dynamicky měnil design jednotlivých lyřanských genetických frakcí. Lyřané Obři byli vždy velmi aktivní ve výzkumu kosmického prostoru a byli také první rasou která vešla do kontaktu s vaší planetou Zemí, která v galaktickém jazyku je spíše známa pod latinským označením Terra.

Uvedené entity jsou bělošského typu s aktivním vědomím ve třetí a čtvrté dimenzi. mají skutečně velmi světlou pokožku. také u oči převažují světlé odstíny a vlasy jsou zabarveny vesměs do blond. Nejtmavší odstíny vlasů jsou středně hnědé, ale ty tvoří velmi vzácné vyjímky. Trup těchto bytostí je atletický a velmi svalnatý. Výška se pohybuje v rozmezí od 2,20 metrů do 2,80 metrů. Jejich velikost jak jsem již naznačil výše je výsledkem genetického vývoje rasy na planetárním tělese s nízkým gravitačním koeficientem, ale poměrně vysokým elektromagnetickým polem.

Podíváme-li se do literatury pak představitelé této civilizační skupiny jsou zmiňovaný v památných textech některých řeckých bájesloví a v některých biblických příbězích o obrech. Z hlediska psychologického právě tato genetická skupina mimozemských se v očích pozemšťanů silně personifikovala s archetypech „Božských avatarů či andělů (plavé vlasy atd.) ne-li přímo Bohů. Rovněž tak geneticky byla tato skupina mimozemských ve vztahu k počínající lidské rasy velmi aktivní.

 

Lyřané Rudovlasí

 

Toto je další velmi aktivní skupina lyřanského etnika. Jejich velmi časté dlouhé vlasy byly barevně velmi výrazné – měly až jahodově červené zabarvení. Jejich pokožka byla také velmi zvláštní jelikož vykazovala výrazný fialový nádech. V zásadě měly tyto entity výrazné potíže se slunečním zářením a vůbec přirozeným světlem na planetě Zemi. Lidé s ryšavými vlasy a velmi bledou jemně nafialovělou pokožkou jsou genetickým svědectvím aktivity této mimozemské lyřanské frakce. Část tohoto mimozemského etnika měla také velmi mohutnou a vysokou postavu i když nikdy nedosahovala takových rozměrů jako u prvního druhu. Tělesnými parametry se tito více blížili současné lidské populaci. Frakce rudovlasých patří také mezi průkopníky a byli jedni z prvních, kteří vaší Zemi navštívili.

OTÁZKA: „Hovoříme tedy i o současné době ?“

Nyní hovořím spíše o vzdálené minulosti. Hovořím o těch, kteří byli mezi prvními jež kontaktovali vaší Zemi (Terru). Řekl bych, že mezi poslední zbytkové vzpomínky na jejich aktivity se nachází ve Skandinávském bájesloví – Vikingové atd. Jinak tyto entity se stále v Zemském okruhu nachází, ale již v daleko menším počtu než tomu bylo kdysi.

OTÁZKA: „Měly tyto lyřanské rasy nějaký duchovní či jinak aktivně fyzický vztah ke kultuře Plejád ?“

Ano existuje zde zcela zřejmé genetické spojení, a tam kde je genetické spojení bývají charakteristická spojení i jiného druhu.

OTÁZKA: „Jak jsme se z minulé konverzace dověděli, rudovlasá frakce vždy vykazovala poměrně agresivní dobyvačné znaky chování. Je tedy skutečně těžké vědět, že tito byli genticky spojení s civilizací Plejád, kteří podle dostupných informací jsou mírumilovnou civilizací. Mohl by jsi k této věci ještě vyjádřit ?“

Jistě. Nejdříve musím zdůraznit, že ony prvky agresivního chování rudovlasých vychází z jejich psychologického profilu, který se formoval po velmi dlouhou dobu a který byl v mnoha ohledech ovlivňován každodenním bojem o přežití a mnohdy tvrdými životními podmínkami se kterými se tato rasa musela vždy potýkat. Jejich chování není v modu agresivity tak jak ho vy lidé vnímáte. Oni jsou prostě jiní a způsoby jednání a chování této civilizace může lidem v mnoha ohledech připadat nepochopitelná. U plejádské civilizace jsou však všechny tyto prvky silně utlumeny. Mohli bychom zde spíše hovořit o fragmentech či stopách těchto kvalit, které dodnes spíše na nevědomé bázi mohou přetrvávat a čas od času se výjimečně projevit.

OTÁZKA: „Tito rudovlasí se s tímto podivuhodným zabarvením vlasů vyvinuli zcela přirozeně, nebo tam byla nějaká úmyslná genetická manipulace podle nějakého plánu ?“

Opět opakuji, že primární lyřanskou rasou jsou „Obři“, kteří byli skutečnými kosmickými průzkumníky. Jedna z prvních skupin kolonizovala planetu na které se přes mnohé generace pokoušela adaptovat na stávající přírodní a fyzikální podmínky, což se jí nakonec podařilo. Což vše vyústilo ve specifickou genetickou mutaci nejen čistě fyzické, ale i duševní podstaty. Tedy přirozený proces.

OTÁZKA: „Co vedlo k jejich odštěpení od původní primární lyřanské rasy ? Byli to názorové konflikty či ještě něco jiného“.

Ale to je přirozený proces. Snaha o osamostatnění se a individualizaci. Samozřejmě, že sekundárně zde zcela jistě hrála roli nesourodost v myšlenkových postojích a záměrech a nesouhlasu. Mohu sdělit, že prakticky celá Galaktická Rodina je v kořenové podstatě založena na konfliktním nesouhlasu a pokusů o spravedlivý přístup k fundamentálním i dílčím problémům, které se v průběhu evoluce řešily a řeší.

 

 

Rudovlasí a Kavkazské podskupiny

 

Doposud jsme tedy hovořili o dvou základních genotypech civilizace systému Lyry, o obrech a rudovlasých. Pouze připomínám, že lyřanská civilizace je daleko nejstarší civilizací v tomto galaktickém kvadrantu. Pojďme však dál. Uvnitř rudovlasého etnika se nachází ještě další dvě podskupiny. Tyto dvě podskupiny se především liší tělesnou konstitucí. Jedna podskupina vykazuje robustnější tělesné proporce, kdežto druhá podskupina se svými proporcemi více blíží vám lidem. Také uvnitř lyřanského „obřího etnika nordického typu“ se nachází mnoho dalších podskupin. Obě tyto hlavní skupiny se velmi aktivně křížily geneticky s vašimi předky a tak vznikla velmi specifická rasové etnikum člověka, které je prezentováno tzv. „Kavkazským genotypem“ ve kterém jsou nejsilněji zřetelné rysy a genetické prvky jak lyřanů „Obrů“ tak i „rudovlasých“. Jenže ve výsledku vaše lidské genetické zabarvení je daleko bohatší jak později zjistíme.

Lyřané tmavé pleti

 

Ve velkém civilizačním okruhu Lyry se nachází jedna genetická skupina humanoidů, která je vzácnější nežli předešlé, ale i tato podstatně v historii ovlivnila vaše lidstvo. I tato skupina má výrazné bělošské rysy, ale na rozdíl od předešlých je pro ní charakteristická lehce hnědá pokožka čokoládového velmi příjemného nádechu. U očí převažuje hnědý odstín, ale né zcela černý i když v mnoha případech je známa i zelená barva očí. Vlasy jsou tmavě hnědé. Z genetického úhlu pohledu vzájemného křížení měla tato skupina největší vliv v oblasti dnešní Indie a Pákistánu. Pro tuto zvláštní lyřanskou genetickou podskupinu byl charakterický pacifistický přístup. Z psychologického hlediska této skupiny je zřejmá extrémní pasivita, která mnohdy hraničila až s určitou lhostejností. V sanskrtské literatuře je mnoho útržkovitých zmínek o této podivuhodné lyřanské rase.

Za malý okamžik budeme hovořit o další významné mimozemské rase veganské. V sytému genetiky Lyry jsou ještě dvě významné podskupiny o kterých budeme nyní podrobněji hovořit.

Lyřanská podskupina „ptačího vzhledu“

 

Tato skupina je velmi zvláštní. I když patří mezi lyřanské civilizační frakce jejich genetický základ je dost odlišný. I když patří mezi humanoidní civilizace jak geneticky tak i energeticky vzhledově tyto bytosti jsou velmi odlišné. Představitelé této rasové odnože zanechali ve vašem lidském bájesloví mnoho stop a u mnohých „primitivních“ civilizací dneška i nadále převládá kult uctívání jejich podoby. Tělesná charakteristika těchto bytostí je výrazně ectomorfní, velmi tenké až slabé konstituce. Ve výrazu lebky a obličeje vůbec však převládá výrazný ptačí vzhled. Obličejová tělesná struktura je hranatější, ostřejší a skutečně se podobá vzhledu ptáka včetně očí. Místo vlasů je u této entity zřejmé jakési jemné ochlupení či čupřina.

Z pohledu psychologie se tyto bytosti chovají velmi chladně jakoby bez emocí. Jsou však výrazně rozumově nadané. V jejich hierarchii převažují vědci, filozofové a průzkumníci. V Galaktické Rodině nebyly nikdy tyto bytosti právě pro svou chladnou nevypočitatelnou povahu moc oblíbení a ani do politiky galaktického Okruhu nikdy moc nezapadli. Přesto rádi cestují kosmickým prostorem a hojně navštěvují cizí světy a tak ani planeta Země nebyla vyjímkou. V historii lidského společenství Země tyto entity hluboce ovlivnili ty nejznámější civilizace např. Sumerskou či Egyptskou. Vzpomeňte na hieroglyfy kde je je zobrazen napůl člověk a napůl pták a nebo velmi rozšířený kult „ptačích lidí“. To všechno jsou pozůstatky velmi hlubokého vlivu této podivné mimozemské rasy – rasy savců ptačího vzhledu.

Lyřanská podkupina „kočičího vzhledu“

 

Další zajímavou genetickou podskupinou také humanoidního typu jsou entity s jakýmsi kočičím tělesným výrazem, který je nejvíce patrný opět v místě obličeje. Tito jsou velmi silní a hbití. Nos není výrazný, ale nápadně připomíná noc kočky, stejně tak jako očí a uši těchto bytostí. Uši jsou na svých konci trochu zašpičatělé takže nabývají zvláštního výrazu. Jejich ústa jsou velmi jemná a malá. Mnoho lidských jedinců, kteří přicházeli do kontaktu s těmito bytostmi byli ohromeni právě tvarem jejich úst. Lidská ústa v poměru vypadají obrovská. Na jejích pokožce je patrný jakýsi ochranný přirozený film, který hraje svou roli v souvislosti s ultrafialovým zářením.

OTÁZKA: To znamená, že vývoj těchto dvou posledních podskupin nabral odlišný směr ještě dříve než naše lidská civilizace spatřila světlo světa. Jestliže i tito jsou součásti základní báze lyřanského genomu pak jejich vývojové linie se oddělily již před miliony lety ?

Ano, samozřejmě. Tyto dvě genetické frakce nejsou zdaleka tak zaujati vašim lidským dramatem i když to nepopírá jejich časté kontakty s vašimi předky na planetě Zemi (Terra). Oni vás uznávají jak genetickou součást rozvětvené lyřanské Galaktické Rodiny. I v současné době mnoho vašich individualit s těmito zvláštními bytostmi mimosmyslově komunikují. Tak tomu po věky bylo.

 

Zdroj: www.sirver.neutral.cz

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz