Ráno poté…

Ráno poté…

Ráno poté…

Poselství od Kryona

www.kryon-deutschland.com

www.kryon.com

www.sternenweisheit.de

Kryon prostřednictvím Barbary Essen

 

Ráno poté…

 

Září 2009

Milovaná lidská bytosti!

Buď pozdravena, jsem Kryon z Magnetické služby. Tak se ohlašuji, to je má “služební známka”, která měděně září a představuje to, čím zčásti jsem. Jsem pánem magnetismu, tak jsem znám a popisován.

Jsem však také mistrem poselství, mistrem ženské síly, mistrem zprostředkování a propojování, a mistrem zemské síly. Jsem mnoha věcmi v jednom celku. Což není nic výjimečného, neboť i Ty jsi mistrem mnoha věcí. Až na to, že ty jsi mistrem dosud spícím, stále ještě spíš spánkem hráče duality. Po nocích hodně cestuješ, ale většinou si toho nejsi vědom. Zaspíš své skvělé činy a zasedání. Přednášky učitelů promlouvajících k velké skupině probuzených jsou určeny pro Tvé “noční” uši. Pravděpodobně jsi často Ty sám jedním z učitelů, kteří pomáhají ostatním, aby se skutečně probudili. Já jsem Kryon z magnetické služby a těším se z velké lásky ke všem lidem.

Jste pro mne jako bratři a sestry a nic pro mne není důležitější, než v této výjimečné éře vést a směrovat Tebe, každého z vás, který toto čte, a také všechny ostatní, kteří v noci využívají mé pomoci. My, představitelé skupiny Kryon, máme za úkol přivést lidstvo k rozkvětu. Již jsme na duchovní úrovni ušli onu spoustu kroků, které jsou k tomu potřeba. Ne proto, že bychom se inkarnovali též jako lidé, ale protože můžeme ve všech zkušenostech využít náhledu. Jaké to tu bylo dříve a jak to pokračovalo na jiných planetách, když lidstvo či bytost – současně s planetou – zvýšili svou frekvenci a rozšířili své vědomí. Není to teď lehké pro Tebe a všechny lidi na Zemi, a ani pro ty, kteří touto cestou kráčeli před vámi, bez ohledu na to, kde a ve které dimenzi nebo časové stopě k tomu došlo a dochází. Putování Země a lidí je cestou vzestupu a cestou domů. Návrat domů ke Zdroji všeho bytí, onen pocit, že jste znovu vdechnuti tím nejvyšším Božstvím, znamená dělat nové zkušenosti, které pro Tebe doposud nebyly možné. Nebo jsi na ně zapomněl, jelikož mnozí z vás světlonošů již vícekrát kráčeli stezkou mistrovství a nyní tu jste znovu, protože jste ve službě u nejvyššího Božství.

Jsi vpravdě služebným duchem, jenž sem přichází z daleka pomoci tomu, aby Země a člověk následovali stezku probuzení. Mnozí z vás poslů světla zná všechno to, k čemu nyní dochází. Snad jsi jedním z těch, kteří se inkarnují vždy tam, kde se něco děje, a když se to děje. Pak jsi pomocníkem vzestupu, náruživým, jenž celé věky nedělá nic jiného. Může být, že tato pomoc – tady, na této poněkud neobvyklé planetě – Ti dává možnost svou službu rozšířit. Postupuješ v hierarchii služebných duší o stupínek výše a spolupracuješ na plánech slunečních systémů planetárního loga. Tato skupina pánů stvoření určuje, inspirována dalšími vyššími stvořiteli, cestu jednotlivých slunečních systémů, které obecně postupují společně s galaxií a dalšími galaxiemi tohoto vesmíru dále, rozpínají se či podnikají další kroky.

Vše je jednotou, nikdo a nic nekráčí osamoceně, v zásadě neexistují žádní “osamělí bojovníci”.

A přec, jednoho vidím. Vidím Tebe. Ano, mně připadáš jako osamělý bojovník. Naučil ses to tak. Tvé otisky Ti ozřejmily, že to je nutné. Dlouho jsi si neuvědomoval, kým jsi. Je to tak i dnes, ačkoliv jsi možná tímto výše zmíněným pracovníkem ve službě vzestupu, trpíš těmito starými vzory. Třeba jsi dokonce vyměněná duše (“walk in”) a toto lidské tělo jsi převzal teprve před nedávnem, aby sis ušetřil cestu dětstvím. Ale tyto otisky, které nyní zažíváš, jsi převzal také a pár jsi si sich přinesl s sebou. Jakkoliv to je, jsi božskou bytostí, jež žije zde na Zemi a teď se účastní cesty rozšiřování vědomí, cesty vzestupu. Proto jsi tu.

Množství lidí na Zemi sestává též z takových, kteří tu jsou poprvé. Jedná se o nováčky, kteří chtějí zažít dualitu. Začátečníky, kteří si fascinovaně užívají hru dobra a zla. Někteří z těchto nových tu jsou jen jednou nebo snad několikrát, aby provázeli tento vzestup, celé to probouzení Země, aby posloužili jako pomocníci při vzestupu. Těch úplně starých duší, těch, jež se sem již mnohokrát inkarnovaly a také mezi inkarnacemi prodlévaly v astrálních úrovních, případně též prošly zkušenostmi na jiných planetách, je tu nyní inkarnována většina, aby se věnovaly podpoře vzestupu. Mohou být představiteli světla a “spojovateli” a/nebo mají láskyplně podávat ruku dalším lidem, aby ti tak mohli snáze a vědoměji uskutečnit další kroky. Nebo třeba tu ani nejsou kvůli nějakému převratnému činu, nýbrž jen proto, aby byli. Nyní mohu říci, že staré duše a vyměněné duše jsou hlavními aktéry, kteří v současnosti pomáhají osvobodit planetu od starých mřížek zlovolnosti, kteří všude ukotvují krystalickou mřížku lidského vědomí a kristovskou mřížku, a propojují je s lidmi.

Každý jednotlivý člověk v sobě ukrývá zlaté srdce, bránu k Vyššímu Já, které v sobě nese onen klíč ke kristovskému vědomí. Vaším úkolem je právě tohoto dosáhnout, uvolnit a odstranit případná omezení a bariéry. V této souvislosti bych rád ještě jednou upozornil na to, že by stačilo pouhé půlprocento současného obyvatelstva, aby došlo ke změně morfogenetického pole, kolektivního vědomí. Až to nastane, nebudete již potřebovat žádné channelingy, budete si channelovat sami. Naši podporu máte zajištěnu, neboť my tu budeme stále, dokud bude existovat Země. Kromě toho jsme, koneckonců, vaší součástí, nejsme žádnou oddělenou instancí.

Pravda je, že až se probudí toto půlprocento, mnohé věci se rozpustí, změní nebo ustálí samy od sebe. Lidské myšlení bude propojeno s vyšším duchovním polem, a tudíž bude moci udržovat přístup k vyšším úrovním myšlení a vyjádření vysoké hierarchie. Každý bude mít možnost pohlédnout na život z vyššího úhlu pohledu. Což zahrnuje například to, že pak bude méně lidí kvůli jídlu zabíjet zvířata, že atomová síla bude poznána ve své opravdové síle a bude s ní zacházeno opatrně, atd. Dojde k poznání, že existují lepší a snazší možnosti k získávání energie pro uspokojení lidských potřeb.

Touto energií je božská, vysoká energie, na niž se lze napojit. K tomu dochází nejrůznějšími způsoby, jak bylo již tolikrát popsáno. Vše už existuje. Na vyšším duchovním poli je všechno již silou myšlenky manifestováno a musí si to jen najít cestu na Zemi. Až se úplně probudí toto půlprocento lidí, nebudou existovat žádné hranice, které jsou pod pláštěm vědy předkládány jako dogmata. Věda a duchovnost se spojí, neboť pouze tak se dá dopracovat k opravdovému poznání. Děje se to z vyššího úhlu pohledu. Celostně myslící lidé jako Platón, Hérakles, Goethe a mnozí další moudří ze všech kultur to věděli a sami touto moudrostí žili. Ledacos předávali dále lidem zakódované ve verších, spisech, písních nebo divadelních kusech, kteří to často zjistili až mnohem později, alespoň úlomkovitě.

Milí přátelé, pro vás, kteří to tu teď čtete a pro ty, kteří si to přečtou později, kdykoliv to bude, již neexistuje čas probouzení. Jste probuzeni, jste součástí onoho půl procenta a ptáte se jistě často sami sebe: “Co mohu udělat, abych probudil ostatní?” Má odpověď zní: Nic zvláštního. Buď takový, jaký jsi, buď jednoduše sám sebou. Věnuj se sám sobě, zabývej se svou mnohostranností a vyzařuj své světlo. Buď autentický, to je podstatné. Buď odvážný, pokud je to třeba, buď zticha, když se to hodí.

A buď otevřen vůči novému, neuvízni ve starých vzorcích. Je doba setí a současně doba sklizně. V minulých letech jsi, často nevědomě, odstranil mnohé staré vzorce, které Tě ovlivňovaly a utvářely. Na vyšší úrovni jsi se rozhodl vést sám sebe kamenitou cestou, pokud to bylo nutné, aby mohlo být rozpuštěno co možná nejvíce vzorců a starých dohod, a to co nejrychleji.

To se uskutečnilo. Často jsi si připadal tělesně zesláblý, leckdy jsi nebyl schopen se pohnout, nemluvě o nějakých velkých denních aktivitách. Pak se dělo to, co je často popisováno: Tvé staré vzorce, Tvá tělesná omezení, Tvé staré, cizorodé implantáty byly odstraněny. Systém Tvého těla našel a nachází stále více svou cestu ke svobodě.

Není to tak, jak to vypadá. Nejsi starý a křehký, právě procházíš naprostým omlazením, protože vylučuješ staré zkušenosti a omezení. Tvé tělo potřebuje svůj čas, aby se naučilo s tímto stavem zacházet. Nespavost a neklid či otupělost a apatie k tomu patří či patřily. Nicméně je to končící proces. Plně jsi se probudil, ač snad tyto či jiné, podobné channelingy znáš jen krátkou dobu. Bude existovat hodně lidí, kteří dokonce procitnou jiným způsobem, nikdy si nepřečtou Kryona nebo podobná poselství. Zakusí svou svobodu prostřednictvím celistvosti svých zážitků. Budou se angažovat v politice, sociální oblasti a založí nové skupiny či firmy, které se tomuto budou věnovat.

Své božství budou objevovat jinak a budou se vesmírnými tématy zabývat svým vlastním způsobem. Třeba je osloví tvrdohlavá vytrvalost Dalajlámy nebo neohroženost Baracka Obamy. Kdo ví, kteří lidé, přírodní události nebo co jiného je povede k probuzení a poznání, popíchne je a pomůže jim se napřímit? Každá cesta léčení a dosažení celistvosti je správná, že? Též poznáš, že se mění Tví sousedi, Tví kolegové v kanceláři. Nemusí k tomu dojít prostřednictvím andělských kongresů či channelovaných knih. Možná budou kráčet cestou vzdorovitosti v práci. Budou žít pravdu svého nitra, probleskne tak zvaná spravedlnost a bude se šířit. I přes to, že tato spravedlnost ještě spadá do oblasti duality.

Neboť kdo už ví, proč někdo dělá něco, co nezapadá do norem a je trestáno? Třeba jsou to otisky z jiných životů nebo je protějšek v hádce nebo v souboji o spravedlnost starým partnerem z Atlantidy? Kdo to ví a může to posoudit, když nezná souvislosti?

Což je, mimochodem, blížící se téma, které bude třeba brzy zpracovat: Váš právní stát bude v blízké budoucnosti skrze určité události vzhůru nohama. Bude spousta neklidu, ale začne prosvítat i čas prozření. Neplatí to jen pro Německo, týká se to též okolních zemí, vlastně celé Evropy. Přesto z Německa vzejde mnoho změn, které se rozšíří. Pozvedněte se ze své letargie. Víš, často jsem slýchal, jak lidé svou nečinnost zdůvodňují prohlášením: “Nemohu, cítím se bídně, procházím silným transformačním procesem. Pracuje se na mě, proto nemohu nic dělat.” Není možné, že jde pouze o výmluvu, abyste nemuseli převzít odpovědnost? Nastal čas činů. Podzim 2009 začíná. Stane se mnohé, co upoutá vaši pozornost.

Ledacos vypadá bombastičtější, než to je. Spousta těch starých známých lidí z politiky, ekonomiky, vědy a oblasti zábavy, které znáte a označujete jako “prominenty”, planetu opustí. S nimi odejde staré myšlení. Vskutku ucítíte, že stará energie odchází. Vzhůru, vzhůru k novým břehům! Načpak čekáš? Je úplně jedno, zda jsi stará duše, vyměněná duše nebo znovu inkarnovaný mistr. Jak tak pěkně říkáte: “Platí jen činy!” Činy myslím to, co děláte ve svém vědomí a to, co vytváříte svými myšlenkami. Je na čase se podívat: Co si myslím? Co si v tomto okamžiku vytvářím? Ale to by mělo být jedním z našich příštích podzimních témat. Podívejme se znovu na Tvé noci. Co děláš v noci?

Není to třeba tak, že ke Tvé službě patří též to, že v noci pomáháš v astrálních světech? Jednoho dne se astrální úroveň docela rozpustí, neboť již nebude potřebná. Nyní je čas vysvětlit tamním duším, co to vlastně smrt je, pokud to dosud nepoznaly. Oblasti astrálních úrovní odpovídají lidskému vědomí. Pokud se toto rozšíří, není těchto úrovní zapotřebí. Mohu Tě ujistit, že i tam býváš za nocí ve službě.

Možná navštěvuješ kromě toho své vyšší světelné součásti a spolu s nimi zasedání Galaktické rady? Tvůj názor na Zemi je tam jistě žádán. Tudíž jsi ve službě i tam. A to se ještě divíš, že ráno býváš častokrát tolik unaven? Tvé tělo se po denních aktivitách sice mohlo trochu zotavit, avšak neumí se regenerovat během dne.

Aktivní byly další součásti Tvého Já. To vnímáš při probuzení. Je škoda, že se na své zážitky rozpomínáš jen v útržcích, že? Ale ujišťuji Tě, že to je pro Tvé vlastní bezpečí. Zatím není smysluplné, abys současně vnímal všechny úrovně své bytosti. Mohlo by Tě to znejistit a zmást.

Ale tento úhel pohledu nenápadně přichází. Přepínáš – jako u televize – mezi různými kanály, v tomto případě mezi rozdílnými vlnovými frekvencemi, na nichž se nacházíš všude současně. Kousek po kousku nyní budeš dobývat sám sebe. Milí přátelé, doba intenzivní transformace je skončena. Zamiřme spolu k novým břehům, podmaňme si je a vytvořme nové aktivity!

A pamatujte si, a to budu teď opakovat stále častěji: rok 2012 je – z energetického hlediska – nyní! Neočekávejte v r. 2012 žádné enormní události. Budou existovat potenciály pro další kvantové skoky, ale ty existují již v této době. Ještě toho musíme spoustu udělat, pusťme se do toho!

A tím nemyslím jen vnější aktivity. Mnohdy stačí se klidně posadit, a pracovat s vědomím a utvářet správné myšlenky a vysílat je. Ty sám rozhoduješ, kdy je co správné. A jen tak na okraj: Frekvence Tvého Vyššího Já je v Tobě za poslední měsíce ukotvena s ještě větší silou! Mnohem více splynula s Tvým Vyšším srdcem. Doporučuji Ti, abys nyní jednal zcela cíleně se srdce. Naslouchej při každém kroku, při každé činnosti svému srdci. Říkej tomu, jak chceš. Třeba si řekneš: “Nyní naslouchám svému pocitu v břiše” nebo “Důvěřuji své intuici”. Je to totéž. Je to právě Tvé Vyšší Já, Tvá božská jiskra, co Tě inspiruje. Důvěřuj tomuto pocitu a těmto tichým slovům!

Já jsem v hluboké lásce a sounáležitosti,

KRYON

 

 

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka – pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)

 

 

Převzato:  http://www.reiki-centrumpraha.cz/duchtrans.html

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz