O našem Já v dimenzích

O našem Já v dimenzích

O našem Já v dimenzích

Drahé Kryštalické Bytosti,

My, Arkturiáni, vás pozdravujeme s bezpodmienečnou láskou a úctou. Vidíme vás žiarivých pred nami vo vašej novej podobe kryštalického svetla. Vlastne toto nie je vaša nová podoba, ale váš návrat ku podobe vášho pravého Ja. Keď ste prvýkrát opustili Jednotu, aby ste sa zúčastnili Veľkého Experimentu Svetla do Hmoty, bola vaša podoba číre svetlo, zbavené všetkej hmoty a úplne presiaknuté duchom. Musíme povedať, drahí, že svetlo, ktoré teraz nesiete, oveľa presiahlo svetlo, ktoré ste niesli, keď ste prvýkrát vstúpili do temnoty hmoty.

Mnoho z vašich pozemských mýtov hovorí o veľkej bytosti, ktorá sa obetuje pre dobro mnohých. Po smrti mučeník potom ide do temnoty aby bojoval so všetkými svojimi démonmi. Na tretí deň sa mučeník vráti do svetla ako Majster Energie. Radi by sme venovali chvíľu vysvetleniu niektorých dôležitých vlastností energie čísla 3. Keď bola Jednota piatej a vyšších dimenzií polarizovaná do troj/štvor dimenzionálnych realít, stala sa číslom 1 (mužské/svetlo) a 2 (ženská/hmota). 3 je číslo, ktoré predstavuje tvorenie, ktoré je výsledkom zlúčenia polarít 1 a 2.

Príbeh stvorenia čísla 3 je, že 1 a 2 zjednotené ako Svetlo/Duch/1 do Temnoty/Hmoty/2 aby vytvorili svoje dieťa lásky, Ľudstvo/3. Keďže 3 nadobudla podobu v nižších svetoch, vyvinuli sa čísla 4 (základ pre tvar), 5 (nohy na zemi, srdce otvorené, hlava vo hviezdach), 6 (tvorivé vyjadrenie) a 7 (premena späť do svetla), v ktorom premeníte svoju podobu späť do Jednoty, z ktorej pôvodne povstala. Rovnako ako sa mučeník vo vašich príbehoch stvorenia stane Majstrom Energie, ste vy získali svoje Majstrovstvo ako veľkolepý Duchovný Bojovník. Po veky ste bojovali s vašim jediným nepriateľom, strachom, svojim Mečom Zámeru a Štítom Bezpodmienečnej Lásky.

Prosím viďte pred sebou svojich súrodencov z Galaktickej Federácie, ktorí vás hrdo prehlasujú za Vzostúpených Majstrov, keď vás vítajú Domov vo vašom pravom Ja. Áno, vy sa vrátite ku svojmu pozemskému životu. Áno, vašimi fyzickými očami bude vypadať rovnako. Avšak cez vaše prebudené Tretie Oko a otvorené Vysoké Srdce, budete vidieť a cítiť prúdy kryštalického svetla ktoré prahne prijať inteligentné svetlo, bezpodmienečnú lásku a nekonečnú tvorivosť točitých vĺn, ktoré Prúdia z Galaktického Stredu.

VYTVÁRANIE REALITY

 

Práve je vytváraný matrix pre novú realitu, tú ktorú ste VY vytvárali odkedy ste sa začali Prebúdzať. Teraz, drahí členovia našej Galaxie Mliečnej Dráhy, spájate svoje vedomie s vysokodimenzionálnym vyjadrením svojho Ja. Keď teraz s vami hovoríme, radi by sme vám pripomenuli, že ste naozaj v Jednote s nami, Arkturiánmi, ktorí sú v Jednote so všetkým vedomím. Vedomie je stvoriteľ všetkých foriem, nie naopak. Vedomie je živý duch, ktorý sa môže a nemusí snažiť tvoriť formu. V skutočnosti, v Zdroji sme všetci číre vedomie, číra energia.

Keď sa vedomie snaží tvoriť formu ako umelecké vyjadrenie svojho Bytia, pošle zámer formy dole frekvenčným rebríkom do nižších svetov formy. Tento zámer je potom kopírovaný v každej jednej dimenzii. Avšak v každej dimenzii sa forma javí ináč pretože rezonancia každej frekvencie vytvára mierne odlišnú verziu toho istého zámeru/vzoru/matrixu, ktorý bol zoslaný dole od stvoriteľa. V prípade vášho pozemského vozidla, stvoriteľ ste Vy, to znamená ten vo vás, kto túži zažívať osobnosť v realite založenej na forme.

Vaše telo v každej dimenzii je vytvorené z prvkov tej dimenzie. Takže vaše trojdimenzionálne telo je vytvorené z hmoty, ktorá je kombináciou prvkov zeme, vzduchu, ohňa a vody. Táto hmota je polarizovaná. Na vytvorenie polarity sa musia mužská a ženská energia oddeliť. Na pripravenie vášho pozemského vozidla na Prebudenie a nahratie vášho vyššieho vyjadrenia Ja, musíte zjednotiť svoje mužské (1) a ženské (2) energie, aby ste vytvorili svoju novú formu (3), Svetelné Telo. Vaša forma Svetelného Tela bude vozidlo, v ktorom sa vrátite Domov do vašej pravej vibrácie.

Vaše štvordimenzionálne telo sa skladá z Elementálov, ktorí sú vyššou rezonanciou vašich trojdimenzionálnych elementov (prvkov). Na nižších podrovinách štvrtej dimenzie je vaše telo stále polarizované na mužské a ženské. Avšak, keďže forma je vo štvrtej dimenzii viac premenlivá, môžete sa meniť z jedného pohlavia na druhé. Ako cestujete vyššie a vyššie na štvordimenzionálnych podrovinách, vaše telá sa stávajú stále menej polarizovanými. Potom v piatej dimenzii sa vaša forma stane androgynnou.

Keď sa prvýkrát vrátite na prah piatej dimenzie, môžete sa rozhodnúť vyjadriť svoje Ja buď v mužskom alebo ženskom pohlaví. Avšak ako sa vraciate do svojich foriem v stále vyšších frekvenciách päťdimenzionálnych podrovín, stále menej si volíte vyjadrenie seba vo forme pohlavia. V skutočnosti ako sa vraciate do stále vyšších frekvencií svojho Multidimenzionálneho Ja, stále menej sa vyjadrujete ako individualizovaná forma. My, Arkturiáni, ktorí s vami komunikujeme, nemáme žiadnu formu. To preto, že za ôsmou dimenziou nie je iný pocit jednotlivosti (individuality, pozn. prekl.) ako skupinové vyjadrenie „jednotlivej“ planéty , slnečnej sústavy alebo galaxie – ako sú Arkturiánske Svety.

Keď sa vrátite ku svojej šesťdimenzionálnej forme, budete sa vnímať ako modrotlač, matrix-číry Krištalický Matrix. Z tejto perspektívy môžete vnímať vzorce svojho správania a tvorenia v nižších realitách tretej a štvrtej dimenzie. Potom môžete ísť priamo na „pevný disk“ kryštalického Matrixu, aby ste urobili potrebné úpravy týchto vzorcov. Avšak, keďže realita je vnímanie, ak vaše trojdimenzionálne Ja stále verí v staré vzorce – budete ich zažívať až kým dokážete zmeniť svoje presvedčenia. Táto skutočnosť je dôsledkom toho, že:

Viera vytvára očakávanie
Očakávanie smeruje pozornosť
Pozornosť vpúšťa očakávané vnemy
Vnímanie JE realita pretože:
Realita ktorú vnímaš Je Realita ktorú žiješ.

Zasvätenia do Majstrovstva

 

Skôr ako začneme našu cestu do šiestej a siedmej dimenzie radi by sme oživili vaše spomienky na vaše predošlé zasvätenia do Majstrovstva vo vašich minulých/paralelných realitách. Vaše šesťdimenzionálne Ja obsahuje matrix, ktorý vaše päťdimenzionálne Ja premieta do troj a štvor dimenzionálných svetov formy. Keďže v piatej a vyšších dimenziách nie je žiadny čas, všetky vaše troj a štvor dimenzionálne reality sú vnímané akoby sa diali TERAZ. Vďaka tomu je to čo sa vám z vášho trojdimenzionálného hľadiska javí ako „minulé životy“ pozorované z piatej a vyšších dimenzií ako „paralelné“ životy.

Je dôležité, aby ste si prehliadli proces Zasvätení v tejto dobe, pretože v šiestej dimenzii, do ktorej sa chystáte vstúpiť, sa nachádza „pevný disk“ ktorý vytvára a spravuje všetky vaše 3D Matrice. Takže nebudete dolaďovať len svoj súčasný život, ale všetky svoje dobrodružstvá v tretej a štvrtej dimenzii. Vo vašich predošlých/paralelných realitách to tak nebolo pretože „javisko“ trojdimenzionálnej Zeme bolo ďaleko od planetárneho vzostupu. Teraz Gaia vzostúpi s vami, rovnako ako vy vzostúpite s ňou. 2 sa vracia ku 1 a berie zo sebou všetky 3.

V pradávnych časoch Zasvätenci študovali v Chrámoch, ktoré boli oslobodené od zodpovednosti a strachov svetského života, pretože planéta Zem rezonovala na oveľa nižšej frekvencii ako teraz. Naviac bol veľký rozdiel vo vedomí medzi zopár Zasvätencami/Prebúdzajúcimi sa a neosvietenými masami. V tej dobe ste študovali mnoho rokov v relatívnom bezpečí chrámu, aby ste rozlišovali medzi ilúziami tretej dimenzie a Pravdou vyšších svetov. V skutočnosti v tom čase „vyššie svety“ nesiahali za štvrtú dimenziu.

Keď ste boli pripravení na vaše zasvätenie do Majstrovstva, museli ste čeliť štyrom výzvam zeme, vzduchu, ohňa a vody. Na prechod týmto zasvätením ste sa museli spojiť so štvordimenzionálnymi Elementálmi každého trodimenzionálneho elementu, aby ste rozlíšili medzi ilúziou polarizovanej reality a pravdou vyšších svetov. Toto spojenie tretej a štvrtej dimenzie aktivovalo spomienku na vašu pravú multidimenzionálnu povahu. Pre väčšinu Zasvätencov táto povaha zahŕňala len vyššie roviny štvrtej dimenzie.

Počas vášho zasväcovacieho procesu ste boli vyzývaní, aby ste prešli cez štyri oblasti. V každej oblasti ste čelili výzve „prežitia“. Napríklad by ste vstúpili do oblasti, v ktorej bola veľká lavína. Ak by ste uverli ilúzii, snažili by ste sa „prežiť“ tak, že by ste utekali pred prívalom zeme, a v tom prípade by ste pravdepodobne boli rozdrvení svojou vierou v ilúziu.

Na druhej strane, ak by ste dokázali komunikovať so Zemskými Elementálmi, aby ste našli Pravdu danej situácie, pripomenuli by vám, že ako Majster im môžete prikázať, aby upokojili pohyb trojdimenzionálnych elementov. V tomto prípade vierou v Pravdu svojho Multidimenzionálneho Ja, a teda svojim Majstrovstvom energie by ste prešli zasvätením.

Podobná výzva by bola pred vás postavená prvkami vzduchu, ohňa a vody. Keby ste si boli schopní spomenúť na svoje Ja a prejsť všetkými štyrmi zasväteniami, boli by ste uvedení do zvláštnej miestnosti, aby ste odpočívali a čakali na rozpoznanie svojho víťazstva. Avšak konalo sa ešte jedno zasvätenie, posvätné len pre Najvyšších Majstrov, očakávalo vás zasvätenie Ľudskej Lásky. V tomto prípade vstúpila do vašej miestnosti potencionálna milá s „občerstvením“.

Následný sled udalostí bol určený, aby vám, Zasvätencovi, ponúkol možnosť voľby ľudskej lásky (čo by vytvorilo pripojenie na 3D Matrix a ilúzie) alebo bezpodmienečnej lásky (čo by vám umožnilo zostať oslobodený od všetkých trojdimenzionálnych ilúzií a rozptyľovania). Ak ste si zvolili bezpodmienečnú lásku, stal by ste sa Majstrom nad najmocnejšou zo všetkých energií – svojimi vlastnými emóciami.

Bezpodmienečná Láska

 

Ľudská láska, ktorá je založená na polaritách je veľmi príťažlivá pretože nesie veľkú túžbu, jednotu v krajine oddelenosti a vášeň. Avšak ľudská láska je tiež naplnená strachom, vlastníctvom, žiarlivosťou a bolesťou. Na druhej strane bezpodmienečná láska je oslobodená od polarít, ktoré vytvárajú ilúzie oddelenosti a obmedzenia. Preto bezpodmienečná láska nemá v sebe strach zo straty alebo bolesti, že vám váš milovaný ublíži, pretože vy a váš milovaný ste Jedným. Ublížiť vám by znamenalo ublížiť aj im. Bez pocitu oddelenosti nie je potreba vlastníctva alebo žiarlivosti, pretože každý okamih je zdieľaný v Jednote.

Nakoniec ľudská láska vás môže často obmedzovať pri postupe za vašimi najvyššími cieľmi, zatiaľ čo bezpodmienečná láska nevytvára žiadne obmedzenia. Avšak na to, aby ste si mohli zvoliť bezpodmienečnú lásku musíte uvoľniť všetky svoje väzby na emocionálne drámy tretej dimenzie a namiesto toho veriť v mier a kľud svojho Multidimenzionálneho Ja. Vaše pravé Ja nie je v jednote len s vašou milovanou ale je tiež v Jednote so všetkými prvkami a Elementálmi planéty. Zatiaľ čo ľudská láska môže byť obmedzujúca, bezpodmienečná láska je veľmi rozpínavá.

Akonáhle objímete bezpodmienečnú lásku, automaticky to rozšíri váš pocit seba za vašu individualitu, za vašich milovaných, za váš domov, vaše mesto, štát, krajinu a do samotnej zeme, neba, vody a ducha Gaie. Telo Gaie je milované a bude pozdvihnuté, premenené, vzostúpené do piatej dimenzie. Krajina, ktorá bola bezpodmienečne milovaná, chránená a vážená bude rásť. Na druhej strane, krajina ktorá bola zjazvená ľudským strachom, nenávisťou a chamtivosťou prestane existovať pretože zvieratá, rastliny a minerály boli príliš zničené a znesvätené ľustvom na to aby zvýšili frekvenciu ich krajiny.

Našťastie zasvätení a prebudení ľudia môžu vstúpiť do služby a stať sa Opatrovateľmi Krajiny a premeniť oblasti Gaie ktoré boli zničené alebo poškodené strašnými voľbami ľudstava. Samozrejme Kôrovce, veľryby a delfíni vykonali hviezdnu prácu keď boli Opatrovateľmi Vody. Avšak aj napriek tomu, že neustále napĺňali oceány a vodné cesty bezpodmienečnou láskou, ľudia pokračovali vo vytváraní ďalšej škody. Ľudstvo musí nasledovať vedenie týchto skvelých starobylých Bytostí a naplniť svoju realitu bezpodmienečnou láskou.

Našťastie je svetlo Prebudených desaťkrát silnejšie ako tých, ktorí sú stále stratení v temnote. Preto ak vy, prebudení nezabúdate bezpodmienečne milovať všetky prvky a Elementálov Gaie, veľmi prispejete ku procesu Planetárneho Vzostupu. Ak nezabúdate bezpodmienečne milovať pôdu svojho domova, svoje susedstvo, svoju cestu do práce, miesto kde ste zamestnaní, pôdu za školou vašich detí a každé miesto ktoré navštívite, vytvoríte stuhy päťdimenzionálneho Kryštalického Svetla cez, vôkol a v tele Gaie.

Drahí prebudení, nezabudnite na silu ktorou teraz vládnete. Zdieľajte túto silu prostredníctvom bezpodmienečnej lásky ktorá rezonuje vo vašej aure. Venujte vo svojom zaneprázdnenom živote chvíľku rozšíreniu svojej aury von cez okolitú krajinu, dole do ohnivého jadra tela Gaie, hore do jej Neba a dole do jej vôd. Tým že venujete chvíľu tomu, aby ste vyslali zámer pomáhať Gaii svojou bezpodmienečnou láskou, nesmierne jej pomôžete v jej procese Planetárneho Vzostupu.

Ak jej chcete viac pomáhať, pošlite Gaii svoju najhlbšiu vďaku za udržiavanie formy planéty, na ktorej ste prežili mnoho stelesnení. Prostredníctvom všetkých týchto stelesnení sa vaše sebavnímanie rozšírilo, že zahrnulo vaše Planetárne Ja. Urobte dlhý, pomalý nádych ako si uvedomujete že vaše Ja nie je len jeden malý človek. Vaše Ja sú všetky prvky a Elementáli ktorí tvoria vašu planétu.

Začnite svoj deň ako PLANÉTA.

Pozrite sa na SVOJE nebo.

Cíťte SVOJE nohy na vašej zemi.

Pozrite sa na SVOJ obzor

sledujte cestu SVOJHO vychádzajúceho a zapadajúceho Slnka

Cíťte SVOJ mesačný svit ako opakuje cykly rastu a ubúdania.

Vyživujte a milujte rastliny, zvieratá a ľudí žijúcich vo VAŠEJ krajine

Zažívajte prúdenie SVOJICH oceánov a vodných ciest

Cíťte dážď ako vyživuje VAŠU krajinu a čistí VAŠE nebo.

Vedzte že VY ste Planéta.

Slnečná sústava je VAŠA rodina

Galaxia je VÁŠ klan.

V Jednote v

Kozmickom celku

vedľa samotnej

Rozprávkovej ríše.

Medzi stromami

pod oblohou

vaše srdce rastie

vaša myseľ sa pýta prčo

Prečo sa rozhodnut

nechať to síť

prijať ten dar

Chcete to vedieť?

Ako sa môžeš

oddeliť, a predsa byť Jeden,

pohltiť Mesiac

stať sa Slnkom?

„Odpoveď leží vo vnútri,“

vravia
„Ak chceš upokojiť noc,

staň sa dňom.

„Drž Svetlo a

nechaj ho žiariť

aby si BOL Pravdou

ktorú si našiel vieš!“

 

 

 

Proces Vzostupu sa začal

Zostaňte vyrovananí na Strednej Ceste a nasledujte Prúd Jedného do Srdca Gaie. Cíťte ako prúd tečie nad krajinou, napĺňa oblohu, vstupuje do zeme a upokojuje vody. Nie je nutné zatĺkať poklopy, pretože všetko čo vás opúšťa má odísť.

Musíte vstúpiť do Sľubu s prázdnymi rukami a otvoreným srdcom. Obrovská sila vašej lásky zmagnetizuje všetko čo si vaša duša na svojej dlhej ceste do hmoty cenila.

Držte sa ako kométa, žiarivá lopta svetla s dlhým chvostom. Vo vašom chvoste je všetko čoho ste sa dotkli láskou, a tiež všetka láska ktorá vás poháňala do tohto dňa.

Naplňte svoje vedomie všetkou láskou ktorú ste kedy cítili ku Gaii- planéte ktoru ste VY-v tejto a všetkych svojich inkarnáciách. Cíťte ako vás ona na oplátku objíma.

Odmietnite venovať svoju pozornosť akémukoľvek strachu. Je to len ilúzia. Dovoľte Láske, Svetlu, Mieru a Jednote aby naplnili vaše POZNANIE ako Pravda Všetkého Čo Je.

Na záver, vám my, Arkturiáni, pripomíname, aby ste hľadali svoje odpovede vnútri a VEDELI že jediné skúšky, ktoré vám zostávajú sú tie, ktoré ste si vytvorili vy sami.

Odpustite všetko čo uplynulo

Prijmite všetko čo ste zažili

Verte tomu čo VIETE

A odovzdajte sa Prusu

Arkturiáni

Zdroj: www.ee.dunres.sk

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz