Transformační energie planety Země

Transformační energie planety Země

Transformační energie planety Země a jejich vliv na člověka

Právě nyní se ocitáme uprostřed úžasné doby změn, které většina lidí zatím vnímá pouze v oblasti vědecké. Přesto více a více lidí vnímá hluboké změny, které u nich probíhají. To nejdůležitější, co se teď odehrává, probíhá na úrovni jemných energií a jde o postupné navyšování vibrací celého Slunečního systému.

Od roku 1986 byl položen plán pro planetu Zemi a lidi, aby došlo k obnovení harmonie mezi člověkem a přírodou a aby bylo vědomí člověka povzneseno na úroveň, která mu přísluší. Postupně prochází transformací celá příroda, Země, její živočichové a také člověk, aby se očistili od negativní karmy, která jím byla nashromážděna po mnohá tisíciletí.
Zvyšující se vibrace budou postupně očišťovat celé naše Stvoření, aby ti, co se rozhodnou pro pozitivní změnu, se mohli postupně připravovat na nově přicházející období obnovení duchovních vlastností člověka a plné využití jeho dosud skrytého potenciálu.

 

Dávná historie lidstva

Historie vývoje člověka sahá mnohem díle, než současně propagovaná Darwinova teorie by připustila. Ta totiž vychází z materiálního pohledu a úplně popírá duchovní vývoj Duše po mnohé životy. Planeta Země měla být původně místem pro zrození duše, která si bude přát získat své zkušenosti ve hmotném těle.

Tento plán po dlouhou dobu plnil svou funkci a v jejím období prošly svým vývojem první obyvatelé Země – polární bytosti, podobné andělům. Poté prošla vývojem bájná Lemurie a na konec Atlantida, po které následovala už naše současná civilizace.

Ke konci Atlantské civilizace se však stalo něco, s čím plán našeho stvoření nepočítal. Do našeho Slunečního systému se dostaly bytosti z jemnohmotného světa a ty se tady rozhodly zabydlet. Na počátku nebylo rozpoznáno, že jejím hlavním cílem bylo zcela ovládnout a využívat původní obyvatele Atlantidy.

Postupně tito vetřelci pracovali na změně zákonů, podle kterých Atlanťané fungovaly. Do původní vysoce duchovní civilizace Atlantidy byly postupně implementovány vysoce destruktivní modely jednání (Matrix). Vetřelci velmi inteligentně a cílevědomě vkládali do vzorců jednání tehdejších lidí touhu po hromadění majetku a touhu pro ovládání a manipulaci jiných.

Další vývoj Atlantidy byl už poněkud smutný a znamenal duchovní úpadek. Uvnitř této civilizace započal boj o ovládání společnosti a vytváření soukromého bohatství. Vyvrcholením tohoto souboje byla už regulérní atomová válka, tak jak ji popisuje Rámájana.

Samotný konec, reprezentovaný postupným potápěním Atlantidy, souvisel s extrémním použitím silných zbraní a vyspělých technologií, po kterých byla porušena už samotná stabilita planety Země. Přímým následkem bylo potápění rozsáhlých částí pevniny a nakonec i potopení zbytku Atlantidy a to kolem 9 600 let př.n.l.

 

Vývoj lidstva od Atlantidy po současnost

Samozřejmě s potopením Atlantidy vývoj člověka neskončil. Pokračoval dlouhou dobu s výrazným ochlazením a zbytky lidí doslova přežívaly. Zbytky malých migrujících skupinek Atlanťanů se usadily v různých částech světa, kde již předtím probíhal vývoj lidí, kteří byli oproti Atlanťanům výrazně zaostalí.

Jakmile se podnebí začalo znovu oteplovat, opět se rozvinul vývoj lidské civilizace. Stále nebylo dostatečně rozpoznáno, kdo se snaží vývoj člověka manipulovat a pro jaký cíl. Proto další společenské řády kopírovaly stejný společenský princip a to hierarchicky uspořádaná společnost s velmi zřetelnou struktury uplatnění moci a restrikce. Jmenovitě to byly říše založené na centrální správě a tak si lidé například postupně vyzkoušeli římský stát, otrokářství, feudalismus, komunismus a nakonec kapitalismus. Vždy se jednalo o přímé uplatňování vůle vládnoucí menšiny na úkor výrazné větší chudší většiny.

Současný společenský systém je ovládán zákony Matrixu (těžká škola získávání karmických zkušeností) a důsledně uplatňuje kontrolu a moc nad osudy lidí. Současné společenské zákony se velmi odvrátily od zákonů duchovních a to je hlavní důvod, proč chybí univerzální pocit svobody pro všechny, kteří se chtějí duchovně rozvíjet. Přejeme si návrat k tomu, aby všichni lidé si byli opět rovni, svobodní a měli rovnocenný přístup k nekonečnému bohatství Ducha.

Protože současná společenská situace se snaží zabránit přístupu lidí k transformaci začínají skutečnou svobodu zažívat až pouze ti, kteří se prokoušou úvodními očistnými programy a teprve poté se propojí se sílou Ducha. Od tohoto okamžiku lze zřetelně zažívat podporu Ducha na cestě osobní transformace.

 

Současné období naší civilizace

Je zajímavé, jak duchovní život starého Egypta byl před příchodem Římanů na vysoké úrovni. V té době po mnohá století fungoval systém duchovního vzdělávání a to zasvěcení do Školy mystérií Hórova oka. Podle nich Země postupně prochází velkými cykly, které nazvali jeden kosmický cyklus a ten trval 25 920 let.

Během něho Země postupně procházela jednotlivými nebeskými znameními a jak se jejich vlivem měnila energie Země, tak člověk postupně získával různorodé důležité znalosti a zkušenosti.

V současně nastupujícím období Vodnáře měl člověk původně zvládnout hmotu a nyní měl už žít převážně podle duchovních principů. Za to, že vývoj člověka je ve významném skluzu, může právě destruktivní zásah již zmíněných nezvaných vetřelců a i to, že člověka se bránil jen málo těmto vlivům. Vývoj člověka ve hmotě byl tak nečekaně protáhnut a uvíznul v zatím stále nezpracovaných zkušenostech ve hmotě. Místo, aby se člověk od hmoty osvobozoval, stalo se to, že je jí zcela pohlcen, ovládán a chycen.

V konkrétních jednotlivostech to znamená nečekanou lidskou destrukci přírody a živého prostoru Země. Současně lidstvo stále stojí na pokraji třetí světové války, ekonomických krizí, zhoršování zdravotní kondice, větší závislost na lécích a nebo stále převažujícímu vlivu peněz, které zcela zřetelně devastují dobré mezilidské vztahy.

 

Nový plán navyšování vibrací Země a transformace vědomí člověka

Vývoj planety Země je důležitý jak pro lidi samotné, tak současně i pro pozitivní vývoj dalších obydlených planet. Aby nad současnou destrukcí převážil pozitivní vývoj, byl vysokými duchovními bytostmi navržen pro Zemi záchranný plán. Jeho obsahem je pomoci urychlit duchovní vývoj lidí. Součástí tohoto plánu je i zvýšená činnost našeho slunce, které stále silnějším zářením neustále zahaluje Zemi skutečným Světlem, které má postupně pomoci očistit a transformovat nerostnou, rostlinnou a živočišnou říši včetně člověka.

Proto tak v současné době cítíme, že vše se velmi urychluje a to se bude dít až do roku 2012. Je potřeba, aby se uvolnila dosud nashromážděná negativní karma všech lidí. Tento vliv působí na všechny stejně. Rozdíl je však v tom, zda se této transformace chceme účastnit vědomě nebo ne. Toto je osobní rozhodnutí každého jedince a jeho odpovědností.

Při aktivní účasti v transformaci jsou nám k dispozici mnohé alternativní léčebné postupy, terapie, očišťování organismu, meditace, regrese apod. Jde o to, abychom mohli vědomě pracovat se všemi událostmi, které uvolňující karma přináší.

Pokud je pochopeno poselství uvolňující se událostí a emocí, lze s nimi efektivně pracovat, pochopit, integrovat a bez větších zdravotních potíží transformovat. Naopak, pokud není zájem uvolňující karmu zpracovávat, budou psychické a zdravotní potíže s velkou pravděpodobností nepříjemné.

Celý proces se i popisuje jako vzestup z 3D (nám dosud známé hmotné dimenze) do 4D (integrace podvědomí a jeho záznamů do vědomí) a nakonec dokonce postup do 5D. Tato změna vědomí resp. vzestup může v dnešní době proběhnout pro některé lidi během jejich současného života. Cílem vzestupu je aktivovat svoje světelné tělo Merkaba a tím obnovit ztracené schopnosti člověka, prodloužit délku jeho života, obnovit možnosti plné regenerace zdraví a možnosti svobodné seberealizace ve shodě s plánem Stvoření a Duše.

Na první pohled se může vše zdát až neuvěřitelné, přesto se stačí pozorně podívat na události vlastního života a na neustále se zrychlující rozvoj společnosti. Věci se skutečně daly do pohybu. Protože téměř všechny uměle vytvořené zákony společnosti se velmi vzdálily od zákonů Stvoření (tj. duchovních zákonů), budou postupně také spolu s člověkem transformovány. Zcela pokřivené zákony (politické, společenské, právní, ekonomické, vědecké, principy léčení, způsob vzdělávání, neomezené zkreslování informací v médiích, vztah k přírodě a matce Zemi apod.) budou probíhat změnami velmi dramaticky. Tam, kde pokřivení bylo jen mírné, proběhne transformace snadněji. Jedno se dá říci s jistotou – jak známe tento svět, tak svět budoucí bude vypadat úplně jinak.

Můžeme si jenom přát, abychom rozuměli těmto událostem, mohli se v nich orientovat a dokonce i aktivně pomoci své osobní transformaci. Skutečně stojíme u výjimečné možnosti aktivně se účastnit vytváření nové pozitivní budoucnosti a být součástí nové společnosti, která plně respektuje duchovní principy Stvoření.

 

http://www.fengsuej.info/transformace.html

 

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz