Hlas pro němou tvář

Hlas pro němou tvář

Hlas pro němou tvář

Zvíře má duši.

Aristoteles Zakladatel systematické filosofie a logiky, největší řecký polyhistorik 384-322 př.

 

 

Veškerá stvoření jsou děti jediného Otce a tudíž bratři člověka.

František z Assisi  Básník, zakladatel řádu 1182-1226

 

 

Buď dobrý k lidem, k rostlinám i zvířatům. Nepronásleduj lidi ani zvířata a nepůsob jim bolest.

Lao-c´  Filozof,taoista 6-5st. před

 

 

Prubířský kámen každé civilizace, náboženství, filozofií či člověka je jejich postoj vůči světu zvířat. Nakládání se zvířaty spadá do oblasti morálky bez povinností a sankcí. Řekni mi jak jedná se zvířaty a já ti řeknu kdo jsi.

Zarathuštra Íránský reformátor, první zakladatel charty zvířecích práv. 6st před

 

 

Zvířata mají duši stejně jako vy, přežívají na onom světě a pak se vracejí na Zemi. Zdržujte se proto požívání masa! A především se neúčastněte krvavých obětí a dionýsovských orgií.

Orfeus  Thrácký pěvec 8st. před

 

 

Blahořečím onomu času, kdy lidé žili svorně se zvířaty bok po boku a tvořili s deseti tisíci bytostmi jednu velkou rodinu.

Čuang-c´  Filozof, taoista (365-285 před)

Zadržte, Ó smrtelníci,

Loupíte živá těla pro tak bezbožné jídlo!

A přitom je zde pro vás zrno a jablka, která

vlastní vahou spadnou z ohnuté větve,

jsou zde plody vína dmoucí se na vinné révě,

chutné byliny a zelenina, které lze povařit,

mléko a med. Země je šlechetná,

nabízí veškerou výživu, které je vám třeba pro vaše stoly.

Jídlo nevyžaduje žádné krveprolití a žádnou porážku.

Ovidius (Metamorfozy) Římský básník

 

 

Hospodin nebude soudit duše zvířat ve vztahu k lidem, ale duše lidí bude soudit podle jejich postoje vůči zvířatům tohoto světa.

Kdo znesvěcuje duši zvířat, znesvěcuje i svou vlastní.

Kdo zabije zvíře, aniž by bylo zraněno, zabíjí svou vlastní duši a poskvrňuje své vlastní tělo. Kdo způsobil jakémukoliv zvířeti zlo či bezpráví, dopustil se ohavnosti a poskvrnil svou vlastní duši.

Henoch (58) Apokryfní Kniha tajemství

 

 

Zvířata jako lidé stejný úděl mají,

jedni i druzí stejně umírají,

dýchají stejně, v čem člověk před zvířetem?

K jednomu místu plynou.

Vše je vánek.

Vše z prachu vzešlo, vše do prachu se vrací,

A kdo zná tolik, aby mohl říci:

Duch lidský stoupá vzhůru,

Zvířecí pod zem spěje!

Kazatel 3,19-2

 

 

Syt svých přátel v Damašku, uchýlil jsem se na poušť u Jerusalema, abych vyhledával společnost zvířat.

Josef Fajjúmi Saadja Filozof, básník (882-942)

 

 

Dokonalý člověk neznamená nic, pokud nešíří dobré skutky, pokud neutěšuje zarmoucené lidi i zvířata.

Buddha Myslitel, reformátor staré Indie (563-483)

 

 

Na Zemi existuje jen trojí láska, kterou si můžeme být naprosto jisti:

láska boží, láska mateřská a láska zvířete.

Zarathuštra Íránský reformátor, první zakladatel charty zvířecích práv (6st. před)

 

 

Zacházej se zvířaty lidsky a nezpůsobuj bolest ani hmyzu, rostlinám a stromům. Jako přečin musí platit: lidi a zvířata pronásledovat, střílet šípem na ptáky, lovit čtyřnožce, vyhánět hmyz z děr, děsit ptáky, kteří spí na stromech, ucpávat skrýše hmyzu a ničit hnízda ptáků.

Kan Yin Pien Filozof (11.st)

 

 

Dokud bude člověk nelítostně ničit živé bytosti nižších řádů, nepozná ani zdraví, ani mír. Dokud budou lidé zabíjet zvířata, budou se zabíjet navzájem. Kdo seje vraždu a bolest, nemůže sklízet radost a lásku.

Pýthagorás ze Samu  Matematik a filozof (580-497před)

 

 

Lidské i zvířecí duše pocházejí z duše světa a jsou s ní téže povahy, to jest božské.

Anaxagorás z Klazomen Filozof(500-428př)

 

 

Je daleko lepší být šťastný, než aby naše těla byla hřbitovem pro zvířata. Proto apoštol Matěj nejedl maso, ale semena, ořechy a zeleninu.

Clement z Alexandrie

 

 

Ten, kdo zabije psa, zabije svou duši na devět pokolení, duše každého člověka, který trápil zvíře, bude odcházet na onen svět s bolestným křikem.

Zarathuštra

 

 

Je nepřirozené jíst maso. Požívání masa je znečištění stejné jako pohanské uctívání ďábla, s jejími oběťmi a nečistými slavnostmi. Konzumací masa se člověk stává společníkem ďábla.

Clementine Homiles

 

 

Bůh si přeje, abychom trpícím zvířatům spěchali na pomoc, pakliže ji potřebují. Každá bytost v ohrožení má stejné právo na ochranu.

František z Assisi

 

 

Já vyžaduji soucit, ne oběť.

Matěj 9:13 a 12:7

 

 

Člověk je opravdu králem zvířat, převyšuje je svojí brutalitou.

Žijeme ze smrti jiných, jsme jejich pohřebištěm.

Přijde čas, kdy pojídání zvířat bude odsuzováno stejně jako dnes kanibalismus.

Přijde čas, kdy zločin spáchaný na zvířeti bude trestán stejně jako zločin spáchaný na člověku.

Leonardo da Vinci  Malíř, sochař, architekt, inženýr,vědec (1452-1519)

 

 

Náš Pán Bůh dal své nejkrásnější a největší dary nejprostšímu zvířeti.

Jen lidé je tam nehledají.

Věřím, že do nebe přijdou psíci i jiná havěť a že každé stvoření má nesmrtelnou duši.

Martin Luther  Profesor,teolog (1483-1546)

 

 

Věda bez svědomí je zhouba duše.

Francois Rabelais Spisovatel, lékař (1493-1553)

 

 

Co vlastně víme o zvířatech? Co vlastně víme o tom, co nejsme sami, když už nevíme ani to?

Michel de Montaigne Myslitel,filozof, spisovatel (1533-1592)

 

 

Čím vznešenější duše, tím má více objektů soucitu.

Francis Bacon filozof a státník (1561-1626)

 

 

Existují barbaři, kteří zapomenuvše všechen lidský cit, dovedou uchopit psa, který obdivuhodnou věrností svého přátelství daleko předstihuje člověka, připoutat ho na stůl, zaživa rozřezat jen proto, aby ukázali oběh jeho krve! Nožem odhalují v něm tytéž orgány citu, které se tají v člověku a nehrozí se tato sídla citu v živoucím těle mučit hroznými bolestmi. Zaslouží si takoví nelidští tvorové jména člověk?

Francois-Marie Voltaire Filozof, básník,osvícenec (1694-1778)

 

 

Čím víc znám lidi, tím raději mám psy.

Madame de Sévigné spisovatelka (1626-1696)

 

 

Teprve až lidem dojde ona prostá, nad všechny pochybnosti povznesená pravda, že zvířata jsou v podstatě totéž, co my, přestanou být zvířata tvorové bez práv a nebudou vydána zlovůli a ukrutnosti každého kluka. Pak nebude též dovoleno každému špatnému lékaři, aby zkoušel kdejaký dobrodružný rozmar své nevědomosti nejkrutějšími mukami nesčetných zvířat, jako se to děje dnes.

Arthur Schopenhauer filozof, voluntarista (1788-1860)

 

 

Přijde doba, kdy se lidé budou štítit požívat maso zvířat jako se nyní štítí požívat maso lidské.

Alphonse de Lamartine básník ,lyrik(1790-1860)

 

 

Svět není žádný šmejd a zvířata nejsou žádná surovina k našemu zneužití. Ne smilování, ale spravedlnost dlužíme zvířatům.

Atrhur Schopenhauer

 

Všechna zvířata nedůvěřují člověku a právem.

Jean Jacques Rousseau filozof,osvícenec (1712-1778)

 

 

Cožpak nemáme potraviny bez krveprolévání? Cožpak to neznamená, posilovat lidi ke krutosti, když se jim povolí vrážet zvířatům nůž do srdce?

Denis Diderot filozof, spisovatel (1713-1784)

 

 

I zvířata mají svá práva. Otázkou není: …dovedou myslet? Ani ne, dovedou mluvit, ale: …mohou trpět?

Jeremy Bentham filozof, právník (1748-1832)

 

 

Soucit se zvířetem úzce souvisí s dobrotou povahy. Lze potvrdit, že člověk, který je krutý ke zvířeti, nemůže být dobrý. Soucit se zvířetem pramení tam, kde pramení milosrdenství vůči člověku.

Arthur Schopenhauer

 

 

Poblíž tohoto místa odpočívají tělesné pozůstatky tvora, který měl krásu bez ješitnosti, sílu bez surovosti, odvahu bez krutosti a všechny lidské ctnosti bez lidských chyb. Tato chvála, která by byla nesmyslným pochlebenstvím, kdyby byla napsána na hrobě lidském, je spravedlivá daň památce Boatswaina, psa, který se narodil na Novém Foundlandě v květnu 1803 a umřel v opatství Newsteadském 18.listopadu 1808.

Epitaf na hrobě psa anglického básníka lorda George Gordona Byrona (1788-1824)

 

 

Nic nečíní člověka lidštějším, než láska ke zvířatům.

Henry Fielding dramatik, prozaik, osvícenec (1707-1754)

 

 

Nábožná úcta před tím, co stojí pod námi, zahrnuje samozřejmě i zvířata a ukládá člověku povinnost vážit si stvoření, která jsou mu svěřena a ochraňovat je.

Johann Wolfgang von Goethe  básník a spisovatel(1749-1832)

 

 

Neexistuje žádná v pravdě dobrá výchova, pokud nezahrnuje soucit se zvířaty.

Thomas Erskine  politik, právník, tvůrce 1.zákona na ochranu zvířat (1750-1823)

 

 

Nejlepší člověk je ten, který je schopen soucitu. Kdo v nás probouzí soucit, ten nás činí lepšími a šlechetnějšími.

Gotthold Ephraim Lessing spisovatel, kritik,estetik, filozof(1729-1781)

 

 

Člověk bez soucitu je nejpříšernější stvůra.

Jean Jacques Rousseau  filozof, osvícenec (1721-1778)

 

 

Jocelyn svému psu:…Ach ne! Až tento cit uhasne v očích tvých, znovu ožije tam kdesi na nebesích…

Alphonse de Lamartine  básník, lyrik (1790-1869)

 

 

Žij ve světě, ale nebuď světský. Nech žábu tančit ve společnosti hada, ale nedopusť, aby ji spolkl.

Rámakrišna : Vesmírné evangelium  Staroindický filozof (1834-1886)

 

 

Nejprve bylo nutné civilizovat vztah člověka k člověku. Nyní je nutné civilizovat vztah člověka k přírodě a zvířatům.

Viktor Hugo  Básník ,romanopisec (1802-1885)

 

 

Dokonce i ve smrtelné agónii může pes pohladit svého pána.

Charles Robert Darwin  přírodovědec (1809-1882)

 

 

Je to, jako by Descartes svým výrokem, že zvířata jsou jen stroje, omámil celou evropskou civilizaci. Jako hospodyně, která má zameteno, hledí aby byly dveře zavřené a žádný pes nevběhl a neznečistil její dílo, přesně tak dozírají evropští myslitelé nad tím, aby v etice nepobíhalo žádné zvíře.

Albert Schweitzer  lékař, filozof, nositel Nobelovy ceny za mír (1875-1965)

 

 

Vím určitě, že radši budu snášet trpkou a bolestiplnou smrt, než abych připustil mučení jediného psa nebo kočky, jen abych byl ušetřen bolestí.

Robert Browning  básník,dramatik (1812-1889)

 

 

Věda nesnímá z mučitelů zvířat hřích.

Bertha von Suttnerová   spisovatelka, nositelka Nobelovy ceny (1843-1914)

 

 

Je nepřípustné, aby vědci trýznili zvířata k smrti.

Henrik Ibsen  spisovatel, dramatik (1828-1906)

 

 

Zvířata jsou moji přátelé, …a já své přátele nejím.

George Bernard Shaw    dramatik (1856-1950)

 

 

Zvířata cítí a trpí stejně jako my. Nemohou-li si stěžovat, neznamená to, že jim špatné zacházení nepůsobí bolest. Dítě, které mučí zvířata, je nehodné a stane se z něho zlý člověk.

ebnice mravouky a občanské výchovy pro základní školy 1893

 

 

Sklízet se nerovná porážet. Obchod se zeleninou nejsou jatka.

C.A. Skriver  švýcarský teolog, spisovatel

 

 

Držet si zvíře, abych ho mohl sníst, to znamená zradu.

Edward Carpenter   dramatik

 

 

Děláte přece zřejmý rozdíl mezi vraždou člověka a vraždou zvířete, ačkoliv lidé a státy si neoškliví zabíjení lidí za účelem válek. Tak existuje i rozdíl mezi zabitím zvířete a zabitím rostliny. Zabití zvířete je mnohem podobnější zabití člověka než zabití rostliny. Polní plodiny nejsou předčasně poráženy, ale sklízeny v čase zralosti. Ovoce můžeme česat, aniž bychom museli poškodit strom.

C.A.Skriver

 

 

Svědomí křesťana se nemůže spokojit s nerespektováním pátého božího přikázání Nezabiješ! v případě tzv. jatečního dobytka. Kdo jen jednou viděl jatka, je šokován a zhnusen. Téměř každý dospěje k názoru, že toto brutální vraždění zvířat, která člověk předtím rozmnožil a vykrmil, jen aby je sám pozřel, je dnešních lidí a obzvlášť křesťanů nedůstojné.

Prof.dr. Gunter Weitzel

 

 

Navzdory technokratickému podrobeí světa zůstala bílá rasa eticky naprosto nevyvinutá a výběrem potravy zůstal Evropan na úrovni člověka doby kamenné, navzdory svým brýlím, ornátům i oděvům, všem sociálním, akademickým, církevním a militaristickým vymoženostem, navzdory vší revoluční nadutosti.

C.A. Skriver

 

 

Je dobré život podporovat a chránit, je zlé život ničit a brát.

Albert Schweitzers

 

 

Sice se mluví o theocentrické či christocentrické církvi, ve skutečnosti ale je křesťanství antropocentrické! Všechno se točí jen okolo člověka: kvůli člověku, k jeho použití, stvořil Bůh celý svět: člověk je koruna Stvoření, obraz Boží: i spasení slouží jen člověku, on sám je schopen práva, viny, spásy, neboť má nesmrtelnou duši a zvířata nejsou v právu a schopna spásy, protože je jim upřena duše, přestože to theologicky není správné.

C.A.Skriver

 

 

Od zabití zvířete k zabití člověka je jen krok a tím také od mučení zvířete k mučení člověka.

Lev Nikolajevič Tolstoj  spisovatel, myslitel, pedagog (1882-1945)

 

 

Vždyť právě člověk stále ještě není korunou všeho stvoření, jak si rád namlouvá kdejaký masový vrah, který díky své ďábelské inteligenci přivedl masové vraždění k naprosté dokonalosti jako před ním žádné zvíře. Nemusíme hned pomýšlet na prostředky hromadného ničení jako plynové komory nebo atomové bomby, vždyť ani insekticidy nebyly vynalezeny zvířaty. Zvíře musí porazit soupeře v zápase jedinec proti jedinci, nemůže ho z dálky, ze skrýše zastřelit ani ho usmrtit tyčí nabitou elektřinou.

C.A.Skriver

 

 

Zvířata nepokládáme za morální bytosti. Ale myslíte, že ona mají nás za morální? Obávám se, že zvířata pokládají člověka za bytost jim rovnou, která ale nejvýš nebezpečným způsobem přišla o svůj zdravý zvířecí rozum.

Friedrich Nietzche  filozof, voluntarista (1844-1900)

 

 

Život hodný člověka požaduje i ohled ke zvířatům. Požaduje je jako takové respektovat a nechat je žít pokud možno jejich vlastní život. Duševně výše stojící zvířata je nutné právě chránit, jakoby to byly osoby.

Wilhelm Brockhaus  biolog

 

 

Krutost ke zvířatům vede k tvrdosti a krutosti k spoluobčanům.

Adolf von Knigge

 

 

Bezpráví zůstane bezprávím, i kdyby se na něm podíleli všichni.

Magnus Schwantje

 

 

O oběti a obětování si myslí obětovaná zvířata něco jiného než přihlížeči. Ale člověk je dosud nikdy nepustil ke slovu.

Friedrich Nietzsche

 

 

Jestliže nepřiznáte duši zvířatům, proč by ji měli mít lidé?

Jean Rostand  dramatik (1894-1977)

 

 

Jsem vegetarián a zásadně odmítám alkohol z důvodů, abych mohl co nejvíce využít svůj mozek.

Thomas Alva Edison  fyzik,vynálezce více jak 2000 patentů (1847-1931)

 

 

Opravdu morální je jen ten, kdo zachraňuje veškeré živočichy, kterým může pomoci a který se střeží ublížit živým stvořením. Neboť život jako takový je svatý. Etika znamená neohraničenou zodpovědnost za vše, co je živé.

Albert Schweitzer

 

 

Kdo se zastává bezbranných, není nikdy zbabělec.

Manfred Kyber  vědec

 

 

Zvířata mají stejné pocity jako člověk: radost a bolest, štěstí a neštěstí.  Tato hnutí mysli je postihují ve stejné míře jako nás.

Charles Robert Darwin

 

 

Co můžeme očekávat od náboženství, vyloučíme-li soucit se zvířaty?

Richard Wagner  skladatel

 

 

Mezi moje velké ideály budoucnosti patří povýšení zvířat do pátého stavu. Cožpak se nesluší obdařit nejvěrnější pomocníky člověka stejnými právy, která vyžadujeme pro sebe?

Georges Benjamin Clémenceau   franc. předseda vlády (1841-1929)

 

 

Ochrana zvířat se rovná ochraně lidí. Chráníme lidstvo lidskou duší před zesurověním.

Magnus Schwantje

 

 

Problematika zvířat stojí pro mne mnohem výše než starost abych nebyl směšný. Protože problém zvířat je nerozlučně spjat s problematikou lidí a sice v té míře, že každé vylepšení našeho vztahu ke světu zvířat znamená zlepšení na naší cestě k lidskému štěstí.

Emile Zola  spisovatel (1840-1902)

 

 

Zvířata i lidé byli stvořeni v jednom společném – šestém – dni Stvoření. Pro člověka nevyhradil Bůh žádný zvláštní den. Pozemsky, z hlediska zoologie viděno, náleží člověk do řady savců a lidoopů. A to přece nevylučuje, že ve zvířecím těle by nebyl inkarnován Duch Svatý, Boží obraz. Tím předešla Bible pravdivě vědu, onou pravdou, kterou moderní vědci z velké části dosud nepochopili.

C.A. Skriver

 

 

Člověk je Bůh ve zvířecí podobě.

H.P.Blavatská  polská teosofka

 

 

Osud zvířat je otevřená rána v srdci Stvoření.

Isolde Kurzová  básnířka

 

 

Krutost ke zvířatům a lhostejnost k jejich utrpení je nejhorší hřích člověka. To je základ lidské zkaženosti. Nikdy jsem nedokázal myslet na tato miliony trpěná a snášená muka, aniž by mě to nestísňovalo. Když je člověk původcem tolikého utrpení, jaké má právo si stěžovat, když se sám souží?

Romain Rolland   spisovatel (1866-1944)

 

 

Když pomůžeme broučkovi v tísni, neděláme tím nic jiného, než že se pokoušíme malou část našeho provinění na zvířatech zmírnit. Vede nás k tomu vědomí, že člověk je povinen neslýchané bídáctví zaviněné člověkem zmenšit pomocí zvířeti a tak aspoň na okamžik vystoupit z hrůzy bytí.

Albert Schweitzer

 

 

Jako se Bůh tázal Kaina, kde je jeho bratr Abel, tak se bude tázat i nás, kde jsou naši bratři – zvířata. Když toto pochopíme, mohlo by vzniknout nové křesťanství, křesťanství dosud žité menšinou, stále ještě neobjevené.

Reinhold Schneider   spisovatel, Cena míru něm. knihkupců

 

 

Člověk je ta nejnásilnější přírodní katastrofa, která kdy na světě byla. On je škůdce ve stavech masového množení, on je smrtelné onemocnění zemského povrchu. Na tuto nemoc umírá země, voda, vzduch – veškerý živý svět.

Gunter Schwab  spisovatel

 

 

Je zvláštní, jak nedostatečně jsou kladeny otázky po právu zabíjet zvířata a hranicích tohoto práva, filozofie mlčí, náboženská vyznání rovněž, i politické strany naší civilizace mlčí. Zvířata jsou záležitostí nanejvíš okrajovou.

Wilhelm Brockhaus  biolog

 

 

A kdyby i bylo pravda, že Bůh svěřil Adamovi vládu nad všemi zvířaty, která se pohybují po Zemi, tak nikde přece nestojí, že mu Pán poručil zvířata pojídat, nebo pro svou zábavu a sport mučit.

H.P. Blavatská

 

 

Z malého trýznitele zvířat vyroste zatvrzelý a ukrutný muž.

Jean Paul

 

 

Dokud budou na světě jatka, budou i pole válečná.

L.N.Tolstoj

 

 

Nezabiješ! nevztahuje se jen k zabití člověka, ale k zabití všeho živého. Tento zákaz byl vepsán v lidská srdce dříve, než na hoře Sinai.

L.N.Tolstoj

 

 

Proč vám působí bolest, vidíte-li, jak je bezbranné zvíře vedeno na porážku? Protože v hloubi duše cítíte, jak kruté a nespravedlivé je zabít tvora bezbranného a nevinného. Spolehněte se na popud svého srdce  a přestaňte podporovat vraždění nevinných tím, že se zřeknete masitých pokrmů.

Pjotr Bernardovič Struve  filozof,politik,ekonom (1870-1944)

 

 

Opravdu etickým je člověk jen tehdy, když pomůže životu všude tam, kde pomoci může a vystříhá se škodit všemu živému.

Albert Schweitzer

 

 

Žádné zvíře nikdy nejedná krutě – na to si vyhradili právo jenom ti, co mají mravní smysl.

Mark Twain  spisovatel,novinář(1835-1910)

 

 

Vím zcela jistě, že zvíře, se kterým se jednalo jako s hovadem a které se proto společensky nevyvinulo jako se za stejných podmínek nevyvinou lidé, bude zakrátko přívětivé a družné, budete-li s ním jednat jako se svým bližním.

George Bernard Shaw  dramatik,kritik (1856-1950)

 

 

Divoká zvířata nikdy nezabíjejí ze sportu. Člověk je jediný tvor, kterému je smrt spolutvorů sama sebou zábavou.

J.A. Froude  filozof

 

 

Zvířata mají totéž právo na život jako my a naše právo ničit jejich životy je přesně omezené na právo obrany a na právo na existenci.

Axel Munthe  spisovatel, lékař, pacifista (1857-1949)

 

 

Tajemnost lidského světa je nepatrná proti hluboké tajemnosti světa zvířat.

Jean Rostand  dramatik (1894-1977)

 

 

Práva zvířat jsou pro mě stejně důležitá jako lidská práva. Je to cesta k všeobecnému lidskému bytí.

Abraham Lincoln  prezident USA (1809-1865)

 

 

Znalost člověka tlumí lásku k lidem. Znalost zvířat zvyšuje lásku ke zvířatům.

Mark Twain

 

 

Když muž chce zabít tygra, říká se tomu lov, když tygr chce zabít člověka, říká se tomu krvežíznivost.

George Bernard Shaw

 

 

Jen láska ke zvířatům ze mne učinila lidskou bytost.

Albert Schweitzer

 

 

Velikost národa a jeho morální úroveň se dá měřit tím, jak zachází se zvířaty.

Mahátmá Gándhí  politický vůdce indického lidu (1869-1948)

 

 

Svět není továrna a zvíře není zboží k naší spotřebě.

Arthur Schopenhauer  filozof,voluntarista (1788-1860)

 

 

Nevím jak Bůh ocení moje životní dílo. V posledních třech týdnech jsem napsal přes 50 stran Parsifala – a zachránil jsem život třem štěňatům, vyčkejme, zda bude na misku vah položeno něco závažnějšího.

Richard Wagner  skladatel (1813-1883)

 

 

Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale dělá jednoho šťastným.

Loesje   ekolog

 

 

Bude třeba celých věků lásky, abychom zvířatům splatili služby, které nám poskytují.

Christian Morgenstern  lyrik (1871-1914)

 

 

Krutost ke zvířatům, ba již jen lhostejnost k jejich utrpení, je podle mého názoru jedním z nejtěžších hříchů lidského rodu a základem lidské zkaženosti.

Romain Rolland spisovatel (1866-1944)

 

 

V pohledu zvířat je hluboké světlo, které ve mně probouzí takovou náklonnost, že se má duše otvírá jako útulek pro všechno zvířecí utrpení.

Francis Jammes  básník a prozaik(1868-1938)

 

 

Neexistují chytrá nebo hloupá zvířata – jsou nižší a vyšší zvířata.

Pro mne je každé zvíře jen trochu méně nadaný kolega, který je mi sympatický.

Konrad Lorenz  zoolog,psycholog,nositel Nobelovi ceny(1903-1989)

 

 

Ochrana přírodního bohatství si zaslouží stejnou pozornost jako rozvoj hospodářství. Naše vláda investovala značnou částku na záchranu tygrů. Vybudovali jsme dvě stě tři svatyní a dvacet tři přírodních rezervací. Vývoz makaků, určených pro západní laboratoře, byl zakázán.

Indíra Gándhíová ministerská předsedkyně Indie(1917-1984)

 

 

Osvětim začíná tam, kde člověk stojí na jatkách a říká : vždyť jsou to jen zvířata.

Theodor Wiesengrund Adorno  filozof (1903-1969)

 

 

Kde se jedná o zvířata, stane se každý náckem… Pro zvířata je Treblinka každodenností..

Issac Bashevis Singer nositel Nobelovy ceny (1904-1991)

 

 

V nejkrajnější bolesti se role obracejí: lidé křičí jako zvířata a zvířata jako lidé.

Malcolm de Chazal básník, spisovatel (1902-1981)

 

 

Dokud si neuvědomíme příbuznost mezi naším vlastním, živočišným druhem a našimi spolusmrtelníky, kteří se s námi dělí o slunce a stín života na Zemi, není tu žádná naděje pro tyto ostatní tvory, žádná naděje pro životní prostředí a žádná naděje pro nás samé.

John Winnie Tyson

 

 

Pud zabíjet je v člověku nepřímo udržován na živu chutí člověka jíst maso.

Paul Brunton spisovatel

 

 

Těsně před tím, než se zvíře setká na jatkách se smrtí, nachází se obklopeno děsivými výkřiky a strach budícími scénami vražd minulých, přítomných a i blížící se vraždy. Jeho vlastní hrůza pak mentálně proniká tělo škodlivými vlivy, zatímco následný šok jeho vlastního poražení způsobuje nedobrovolný průchod moče do samého těla. Tato kyselina močová je roznesena krví a potom fyzicky prostupuje tělo jedovatou látkou.

Paul Brunton

 

 

Používání masitých pokrmů a v menší míře zvířecích výrobků má za následek, že udržuje lidské vědomí omezené na hledisko, které je ovlivněno zvířecími sklony. Má-li se lidské vědomí stát ryze lidským, musí se osvobodit od závislosti na takových potravinách a takových výrobcích, jejichž buněčná substance je přirozeně takovými sklony prostoupena.

Paul Brunton

 

 

Člověk je mezi všemi savci jediný sadista ve velkém. Zvířata nevychutnávají trest a bolesti příslušníků svého druhu a nezabíjejí z nicotných motivů.

Paul Brunton

 

 

Nejnebezpečnější zvíře na světě – hlásá nápis v jedné zoologické zahradě. Tam kde toto zvíře hledáme, visí zrcadlo. Pod ním nápis: zde vidíte nejnebezpečnější zvíře světa. Jako jediné ze všech zvířat, jaká kdy žila, je schopno všechny ostatní zvířecí druhy zničit. A z velké míry to už také učinilo.

C.A.Skriver

 

 

Boží příkaz podmaňte si zemi byl pochopen jako příkaz k plundrování, vandalismu, kolonizaci a vykořisťování země a všech bytostí na ní, nižších sociálních tříd, jiných ras, malých a slabých národů, žen a dětí a samozřejmě všech zvířat. Člověk rozpoutal totální válku, na jejímž konci je spálená, mrtvá planeta. A to všechno je, pokud se vůbec někdo táže po oprávnění, zdůvodněno prostým: podmaňte si zemi!

C.A.Skriver

 

 

Nevinné rostliny a zvířata jsou Bohem vloženy do rukou člověka, aby je miloval a žil s nimi jako se slabšími sourozenci.

Hermann Hesse  prozaik,esejista (1877-1962)

 

 

Kde začíná morálka a láska? Cožpak začínají teprve v humánním zabíjení na jatkách? Nezačínají pak až příliš pozdě a nekončí příliš záhy?

C.A.Skriver

 

 

Soucit je základ morálky.

Artur Schopenhauer

 

 

Neexistuje žádná opravdová civilizace, pokud vylučuje němá a bezmocná stvoření Boží z lidského smilování a soucitu.

Viktorie  britská královna (1819-1901)

 

 

Je-li nejvyšší křesťanskou povinností ochrana slabých: dětí, nemocných, duševně chorých, starých, ponížených, pronásledovaných, uprchlíků a raněných, umírajících a truchlících, pak k tomu náleží i ochrana zvířat.

C.A.Skriver

 

 

Ti, kteří podnikají na zvířatech pokusné operace nebo jim naočkovávají choroby, aby získanými výsledky mohli pomoci člověku, nesmějí se nikdy obecně uspokojit tím, že krutý čin sleduje cenný účel. V každém jednotlivém případě musí zvažovat, zda je skutečně nutné uložit nějakému tvoru tuto oběť pro lidstvo. Úzkostlivě se tedy musí starat o to, aby mírnili bolest nakolik jen mohou. Ve vědeckých ústavech nesmí docházet k tomu, aby pro úsporu času a námahy nedávaly narkózy. Je také zločin, jsou-li zvířata podrobována mučení jen proto, aby se studentům demonstrovaly obecně známé fenomény.

Albert Schweitzer

 

 

Jako všechno stvoření i svět je projevem Boží moci, Moudrosti a jako takový zasluhuje úctu a pochopení člověka.

Papež Pius XII. (1939-1958)

 

 

Vychvalované zákony na ochranu zvířat domluvili byrokraté s lovci, rybáři, sedláky, řezníky, veterináři a vivisektory na úkor těch, kteří se nemohou bránit. Takže se s vrahy dohodla velikost cel, výkrm, otázky transportů a nejlepší popravování nevinných. O nějaké ochraně zvířat před jejich vlastníky, před těmi, kteří jim jdou po krku, nemůže být řeč. Ti všichni nevinní jsou naplánovaní kandidáti smrti a jim naklonění přátelé zvířat smějí jen bezmocně této strašlivé tragédii přihlížet.

C.A.Skriver

 

 

Ježíš Kristus zemřel i pro psy.

Michel Damien  teolog

 

 

Každý živý tvor je tvůj bližní.

Mahátmá Gándhí

 

 

Nikdo nedosáhne spásy sám. Člověk si zaslouží být spasen jedině skrze spásu všech. Zvíře má také svá práva před Bohem. Zvíře, temná záhada, obrovský svět snů a němé bolesti. I beze slov vyjadřují však tuto bolest znamení až příliš zjevná. Proti barbarství člověka, který znevažuje, pokořuje a týrá svého nižšího bratra, protestuje celá příroda.

Jules Michelet  básník, historik (1798-1874)

 

 

Nejprve bychom museli udělat obrovské množství záběrů zvířat, krajiny, biotopu a potom vyprávět příběh s hrozícím špatným koncem, kde se nakonec přece jen všechno v dobré obrátí. Teprve potom bychom pochopili, co všechno jsme už málem ztratili.

Kurt Mündl  vědecký žurnalista

 

 

Jsi navždy zodpovědný za to, cos k sobě připoutal.

Antoine de Saint Exupery  spisovatel,letec (1900-1944)

 

 

Jsme žijící škvarky zavražděných zvířat.

 

George Bernard Shaw  dramatik (1856-1950)

 

 

Služba němé tváři je službou Budhovi.

Indické přísloví

 

 

Bohyně soucitu má tisíc rukou a potřebují je všichni.

Japonské přísloví

 

 

Je potřeba si uvědomit bratrství a identitu nejen se všemi lidmi, ale i s veškerým životem na Zemi, i třeba s takovým, který se plazí po zemi.

Mahátmá Gándhí

 

 

Lidská bytost je součást celku, který nazýváme „vesmír“, součást ohraničená v čase a prostoru. Prožívá sebe sama, své myšlenky a pocity, jako něco odděleného od zbytku – je to druh optického klamu vlastního vědomí. Tento klam pro nás představuje jakési vězení, omezuje nás na naše vlastní touhy a vztah k několika nějbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh svého soucitu tak, aby zahrnul všechna živá stvoření a přírodu v celé její kráse.

Albert Einstein  fyzik,vědec (1879-1955)

 

 

Člověk je etický pouze tehdy, pokud mu je posvátný všechen život a pomáhá všemu živému. Náboženství nebo filozofie, která nejsou založena na úctě ke všemu živému, nejsou pravdivým náboženstvím či filozofií.

Dokud soucit člověka neobsáhne vše živé, nenajde člověk mír ani sám v sobě.

Klidné svědomí je vynález ďábla.

Teprve pochopení pro všechny němé tváře  dělají z muže opravdového člověka.

Je naší povinností podílet se na udržení života.Úcta ke všemu živému je již vyjádřena v základním přikázání termínem „Nezabiješ!“. Toto přikázání však bereme na lehkou váhu – bezmyšlenkovitě trháme květiny, šlapeme na hmyz, zabíjíme vše živé a nebereme na vědomí jejich utrpení, ale slouží nám jako prostředky ke splnění našich triviálních pozemských cílů.

Albert Schweitzer

 

 

Nespolupracovat se zlem je naší povinností stejně tak jako spolupracovat s dobrem.

Podle mého mínění není jehněčí život o nic méně drahocenný než život lidského tvora. Člověk by si neměl brát jehněčí život v zájmu lidského těla. Měl by naopak bránit tyto bezmocné tvory, čímž by i chránil člověka od lidské ukrutnosti.

Mahátmá Gándhí

 

 

Říká-li se, že lidstvo je postaveno nesrovnatelně výše než kterékoli bytosti, jež člověku na Zemi předcházely, vždy se berou v úvahu pouze intelektuální a morální kvality vlastní výhradně našemu druhu, ne však živočichům. Není ovšem vůbec jasné, zda by člověk díky svému uzpůsobení dosáhl onoho uvažovaného vynikajícího postavení i tehdy, kdyby namísto svých rozumových schopností byl vybaven pouze takovými instinkty, jakými jsou obdařeni nižší živočichové.

Charles Lyell   geolog(1797-1875)

 

 

„Co můžeme očekávat od náboženství, které vylučuje soucit se zvířaty?“ ptá se Richard Wagner. Na to existuje jen jediná odpověď: Nic! Nemá smysl podporovat církve, která hlásají etiku nezastávající se právě bezmocných.

Manfred Kyber

 

 

Neomylným měřítkem vzdělanosti srdce národa a člověka je, jak pohlíží a zachází se zvířaty.

Berth Auerbach

 

 

Jen u zvířat si mohu jistě počítat s tím, že se ke mě budou chovat tím lépe, čím se s nimi sám budu lépe zacházet, u člověka však nikoli, dokonce často naopak.

Spravedlivá Nebesa! Z kolika hodin plných muk zvířat spájí člověk jedinou minutu potěšení pro jazyk!

Jean Paul

 

 

Schopnost a sklon způsobit škodu, jsou u vyšších zvířat bohužel přímo úměrné jejich duchovní výši.

Na takovém čistě pozorovacím životě a práci s divoce žijícími zvířaty je nádherné, jak jsou sama zvířata úžasně líná. Nesmyslný pracovní shon moderního civilizovaného člověka, kterému dokonce chybí čas na vytvoření vlastní kultury, je zvířatům naprosto cizí.

Konrad Lorenz

 

 

Zvířata mluví očima často rozuměji než člověk ústy.

Ludovic Halévy

 

 

Mluví se o „zvířecí“ krutosti člověka, není to ale velmi nespravedlivé a pro zvířata opravdu urážející: zvíře nemůže být nikdy tak kruté jako člověk, tak vychytralé, tak zručně kruté.

F.M.Dostojewskij  spisovatel (1821-1881)

 

 

Čím mladší, jednodušší a zbožnější národ, tím více lásky ke zvířatům.

Jean Paul

 

 

Ale v běžném životě, který už jednou znamená propojení všech, má ochrana zvířat stejná práva jako všechna ostatní etická úsilí, už jen proto, že se částečnou etiku, zvláštní etiku jen pro jednu třídu stvoření, nelze sjednotit s pojmem etika.

Manfred Kyber

 

 

Hodnota pokusu na zvířeti je jen velmi omezená. Především je ale negativní. Negativní vzato ve fyzikálním smyslu. Dokazuje, že je náhled do biologického dění mnohem těžší, než si myslíme a představujeme,  vede k neprostupným hranicím poznání.

Hans Much

 

 

Příroda nás naučila, že pokusy na živém zvířeti nás nic nenaučí.

George Cuvier

 

 

Člověk ovládá přírodu, aniž by se naučil ovládat sám sebe.

Albert Schweitzer

 

 

Ano, mnoho, velmi mnoho evropanů není více, než nenasytný peněžní automat, který považuje každou sprostotu vůči zvířeti za dovolenou, pomůže-li mu plnit jeho peněženku.

Manfred Kyber

 

 

Člověk je jediné zvíře, které se považuje za zvíře.

Thomas Niederreuther

 

 

Vědecké pozorování chování ukázalo, jak zvířecky vážně se my lidé chováme.

Gerhard Uhlenbruck

 

 

Vivisekce je největší a nejsprostší kulturní ostuda současnosti, je morálně a intelektuálně naprosto srovnatelná s pomateností procesů s čarodějnicemi, a žádný národ, který ji trpí, nemá právo nazývat se národem kulturním.

Manfred Kyber

 

 

Bez našich zdatných lovců by sedláci už dávno vyhubili koroptve, zajíce, lišky a jeleny jako zemědělskou škodnou. Jen kdyby se mnozí lovci místo středověkých loveckých obyčejů a loveckých signálů naučili také trochu víc myslet jako přírodovědci. Kdyby pochopili, že šelmy a dravci vůbec nejsou zločinci hodní smrti, protože vraždí pokojná zvířata stejně jako lovec.

Bernhardt Grzimek přírodovědec

 

 

Mnoho utrpení zvířatům způsobují také pokusy, včetně své nejostudnější podoby, vivisekce a veřejné mínění k tomu zůstává takřka zcela lhostejné.

Profesor Jacques Lucien Monod genetik,biochemik,nositel Nob.ceny (1910-1976)

 

 

Třebaže je člověk největším predátorem, jakého kdy svět poznal a také největším šiřitelem epidemií v přírodě, odsuzuje všechny ostatní predátory…

Eugene Odum  biolog (1913)

 

 

Bolest u zvířete je mnohem hlubší než bolest dospělého člověka. Bolest u zvířete můžeme srovnat s bolestí dítěte. Vivisekci musíme odsoudit jako vraždu a mučení nevinného.

Rudolf Steiner  filozof (1861-1925)

 

 

Každý hloupý kluk dokáže rozšlápnout brouka, ale ani všichni profesoři dohromady nedokáží žádného brouka sestrojit.

Arthur Schopenhauer

 

 

Ve skutečnosti jsou veškeré pokusy na zvířatech vědecky neomluvitelné, protože postrádají jakoukoliv vědeckou platnost a odpovědnost vůči lidem. Slouží pouze jako alibi pro výrobce léků, kteří věří, že jsou tak chráněni.

Dr.H.Stiller a Dr.M.Stiller

 

 

Ne, vivisektor- vědec bádající pokusy na zvířatech, nemůže prokázat ani jediný fakt o humáních nemocech.

Dr.AD.A. Long nár.ústav pro lék. výzkum v Londýně

 

 

Kdyby nějací kanibalové navštívili naše moderní vědecké mučírny, museli bychom se my, křesťané před nimi propadnout studem. Ale přesto s povzneseným úsměvem provádějí naši křesťanští studenti tento zlořád, ze kterého by i divoši měli hrůzu. Kdo proti tomu neprotestuje ze soucitu se zvířaty, ten musí protestovat v zájmu člověka. Protože toho taková cvičení niterně poškozují. Vždyť aby mohl člověk zacházet se zvířaty jako s necitelnými kameny nebo kusy dřeva, musí v sobě nejdříve usmrtit srdce.

Otto Funke

 

 

Jen v USA je na trhu 150 000 farmaceutik. Ročně přibývá 15 000 nových léků, z nichž se velmi rychle 12000 ztratí. Všechny jsou vyvíjeny a zkoušeny na zvířatech. V jednom jediném ústavu na výzkum rakoviny se zkouší 40000 různých chemických látek na zvířatech, jestli by se náhodou některá z nich nehodila proti rakovině. I laikovi musí být jasné, co již před půl stoletím prohlásil profesor Hans Much. Že totiž nejvýše 5% pokusů na zvířatech má smysl. Zbytek je ubožácká rasovina… Otázkou zůstává, jestli by výsledky oněch 5% nebylo možné získat použitím poněkud výraznější inteligence?

C.A.Skriver

 

 

Všichni jsme čarodějovi učni, zejména na vědeckém poli. Chlubíme se objevy, které jsou ve skutečnosti pro pacienta jedovaté. Myslím, že budoucí generace budou potřebovat mnoho času a odvahy, aby se zbavily strašlivých následků našeho výzkumu.

Profesor Pierre Lépine šéf bakteriologie Pasteurova Institutu ve Fr.

 

 

Snažme se udělat konec primitivní krutosti s jakou zacházíme se zvířaty. Zvířata cítí bolest stejně jako my. Skutečná lidskost nám nedovoluje působit jim taková muka. Uvědomili jsem si ten problém hodně pozdě. Je třeba vyburcovat veřejnost na celém světě a tento zanedbávaný úkol vzít konečně vážně.

Albert Schweitzer

 

 

Sdílím vaše požadavky na zabránění utrpení pokusných zvířat a souhlasím s vaší iniciativou. Měli bychom udělat maximum, aby ti kteří s tímto utrpením zvířat souhlasí, s tímto postojem skončili. Ujišťuji vás, že se budu modlit, abych podpořila vaši iniciativu, aby se od těchto krutých praktik upustilo.

Matka Tereza

 

 

Každé živé stvoření je stvoření Boží, každý křesťan je povinen ušetřit je zbytečného utrpení, každý křesťan je povinen držet zvíře v dobrém stavu, pokusy na zvířatech nejsou slučitelné s křesťanskou morálkou…

Padre Mario Canciani

 

 

V dnešní době jsou zvířata řemeslně vražděna v ovzduší hrůzy, vzpoury a nevýslovného utrpení. Důsledkem toho je, že dnešní lidé nestravují jen maso, ale zároveň vztek, vzpouru a vlastní zvířeckost.

Hervé d’Encausse  lékař, mystik (1943)

 

 

Není možné aplikovat lidskému druhu informace o rakovině získané pokusy na zvířatech jimž byla způsobena rakovina.

Dr. Kenneth Starr  člen Rady proti rakovině v Novém Walesu

 

 

Kdož ví, zda našemu tápání neposkytne oporu téměř osm set let staré poselství prvního italského básníka a zakladatele řádu františkánů, svatého Františka z Assisi, jenž ve svém hymnu k oslavě přírody a života, ve svém vyznání lásky k Bohu i člověku, ve své Písni slunci oslovil zemi, vodu a lunu jako své sestry, jenž vítr, oheň, slunce i všechny pozemské tvory nazval svými bratry…

Václav Havel

 

 

S oblibou říkáme, že trpíme jako zvířata, ale nepřipustíme, že by zvířata mohla trpět jako my.

Jana Štroblová spisovatelka (1936)

 

 

Nezašlápl bych ani žížalu. Lovím je po dešti z louží…

Erazim Kohák  profesor, ekolog, spisovatel (1933)

 

 

Kdykoli slyším o týrání zvířat, vzmáhá se ve mě víra v nejnaivnější a nejsilnější podobu karmického zákona: totiž že všechny naše činy zrají a jednou budeme jíst jejich plody. Že každý upálený pes, každá zaživa pohřbená kočka se mění v divoký výtrysk bolesti, který si jednou neomylně najde toho, kdo ji způsobil. Ale na rovině trochu racionálnější věřím, že společnost, která toleruje krutost ke zvířatům, si pod sebou podřezává větev, protože tím mlčky ukazuje, co si smí dovolit člověk k člověku. Vivisekce i mučení lidí jdou ze stejných psychických zdrojů a přinesou i stejně strašné výsledky.

Daniela Fischerová  spisovatelka (1948)

 

 

Kdo kamarádí se zvířaty, ten kamarádí s Bohem. Přes zvířata si s ním zadarmo popovídáš.

Bohumil Hrabal  spisovatel (1914-1996)

 

 

Intelektuálové by měli ustavit cosi jako mafii ducha a nutit politiky k větší odpovědnosti. Tedy i za bezpráví, o němž vědí či jsou s ním seznamováni. Až po bezpráví páchané na zvířatech, stromech, na prostředí, v němž žijeme.

Jiří Sránský  spisovatel

 

 

Kromě lhostejnosti většiny a sadismu primitivů mě nejvíc rozhořčuje argumentace řady vzdělaných lidí, že zvířata nemohou mít žádný práva, neboť je neumějí sdělit, formulovat a brát se za ně. Každý kdo jen krůčkem poodstoupí  z pozic atropocentrismu, zjistí, že svá přirozená práva na důstojný život mají nejen lidé, ale stejně tak zvířata a další živé bytosti, včetně živlů, ostatně celá planeta je živoucí bytost. Povinnosti vyplývající z lidské přirozenosti je uskutečnit a chránit práva nejen lidská, ale kromě jiných také práva zvířat. Ti, kteří se o to pokoušejí, jsou většinou zesměšňováni a uráženi, jejich činnost bagatelizována. Přesto i ta nejmenší pomoc zvířatům vede v důsledku k záchraně člověka a je s ní nerozlučně spojena.

Jitka Stehlíková  básnířka

 

 

Kdybych se příště narodil jako zvíře, musel bych si sakra rozmyslet chránit lidi.

Antonín Bajaja  spisovatel

 

 

Kdysi lidé obchodovali zcela samozřejmě a bez valných výčitek s lidmi, otroky. Stříleli Indiány, Tasmánce, dnes se za to stydí. Jednou se budou hanbit, že chytali, vraždili, prodávali zvířata, své spolubratry.

RNDr. Miloslav Nevrlý   spisovatel

 

 

Pes je zvíře a v tom je taková nějaká jistota. Lidské city jsou takové nestálé… Lásku, jakou umí projevit pes, vám žádný člověk dát nedokáže.

Vlastimil Brodský  herec

 

 

Chránit přírodu a zvířenu lze mnoha způsoby, ale s puškou obrácenou proti jejím součástem jen zcela výjimečně.

Pavel Pecina  prom. biolog (1938)

 

 

Zvířata broukají, štěkají, mňoukají, předou, vrní,vrčí, vrkají, vyjí, bučí, mečí, troubí, hejkají, hudrují, chrochtají, švitoří, zpívají, štěbetají…A přesto o nich říkáme, že nemluví. Asi proto, že jim nerozumíme. Ze stejného důvodu by si mohla zvířata myslet o nás totéž. Poněvadž ale nemají naši pyšnou přezíravost, rozumějí nám lépe než my jim. V přírodě umí mluvit i všechno, co žije. A žije všechno, nejen člověk a zvíře. I kámen zná datum svého narození.

Oldřich Smutný  v knize Labutě…labutě

 

 

 

Knihu si můžete(povinně) objednat na internetu na adrese   www.vegan.cz www.ohz.cz

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz