Tajemství všech tajemství

Tajemství všech tajemství

Tajemství všech tajemství

Uhlík 6-6-6 kočí

Právě nedávno vyhlášené Nobelovy ceny jak za fyziku, tak chemii byly uděleny za výzkum atomu uhlíku. Nobelovu cenu za chemii dostali tři vědci, kteří vyvinuli nástroje, jak manipulovat s atomy uhlíku, a cena za fyziku připadla dvěma vědcům ruského původu za jejich studii o pozoruhodných vlastnostech graphenu, což je ultratenká forma uhlíku. Při vyhlašováni Nobelovy ceny za fyziku prohlásila Švédská královská akademie věd:

 

„Uhlík, základ veškerého známého života na zemi, nás opět překvapil.“

Ani si neuvědomují, jak závažné je jejich prohlášení. Protože to, co dosud vidíme na grafenu, je jenom malý záblesk divů, jichž je uhlík schopen, obzvláště se to týká toho, co nás čeká ve velmi blízké budoucnosti. Než odhalíme formu uhlíku, která změní všechny aspekty našeho života tak zcela drasticky, dovolte upozornit na několik souvisejících událostí, které se staly v minulých týdnech.

Nedávno vzbudilo rozruch a obavy ve vědeckých kruzích objevení vlivu Slunce na rozpad radioaktivních prvků na Zemi. Bylo zjištěno, že jakýsi druh podivných emisí ze Slunce zapříčiňuje změnu hmoty na Zemi, a dochází tak k mutacím. Obzvláště podivný a neočekávaný je jeho vliv na rozpad prvků jako uhlík 14, což bylo obzvláště znepokojivé. Uhlík, jak bylo výše řečeno, je základním stavebním kamenem života tak, jak ho známe. A uhlík 12 je nejhojnější forma uhlíku, která tvoří asi 99% veškerých jeho známých forem. Je to izotop uhlíku, který se skládá z šesti protonů, šesti elektronů a šesti neutronů – 666. Připadá vám to povědomé?

Po kyslíku je druhým nejhojnějším prvkem v lidském těle uhlík 12. Při spálení (kremaci) se tělo vrací ke svému stavu uhlíku 12. Po vodíku, héliu a kyslíku, což jsou plyny, je C12 nejhojnějším prvkem ve vesmíru. Je také jedním z pěti prvků, které tvoří lidskou DNA. Takto je uhlík 12 tím neklíčovějším prvkem, pokud jde o veškerý život tak, jak ho známe dnes. To pravděpodobně měl na mysli autor Zjevení, když řekl, že 666 je číslo člověka (nebo číslo bestie). Je to číslo uhlíku 12, který je základem fyzického těla člověka, což ho pojí s fyzickým vesmírem. To je obzvláště významné, když pochopíme, jaká transmutace čeká tento uhlík 12, což přinese člověku nadlidské sily a učiní veškerý dosavadní technický pokrok naprosto nadbytečným!

Každé tajemství má svůj čas. Čas k odhalení. Čas k oslavení. Nyní je čas odhalit tajemství všech tajemství. Tajemství alchymie. Tajemství kamene mudrců, který v symbolickém smyslu transmutuje olovo na zlato. Tajemství elixíru života. Tajemství amrítu či ambrozie, nektaru nesmrtelnosti. Tajemství něčeho, co můžeme nazvat Ascentium – protože jeho základní funkcí je pomoci při nadcházejícím Vzestupu. Vytvořit portál do vyšší dimenze.

 

 

Tajemství uhlíku 7

 

 

Uhlík 7 je dosud neobjevený izotop uhlíku, který má šest elektronů, šest protonů a jenom jeden neutron. Je to hmotný ekvivalent systému kundalini a také Metatronovy krychle. Tak jako železo má schopnost udržovat kolem sebe magnetické pole, uhlík 7 má zvláštní schopnost udržovat kolem sebe hyperdimenzionální pole, jako například myšlenkové pole. Tak může zesilovat myšlenky a další hyperdimenzionální pole, podobně jako železo a měď v transformátoru mohou zesilovat magnetická pole.

Přirozeně se tvoří v mozcích duchovních adeptů, když mají mimotělní zážitky nebo provádějí jiné nadpřirozené jevy jako bilokaci nebo materializaci atd. Během této doby se vytvoří kolem hlavy těchto vysoce vyvinutých bytostí záře či haló která je důsledkem nadbytečných elektronů, uvolňujících se při transmutaci uhlíku 12 na uhlík 7 v jejich mozku. Nicméně, tento uhlík 7 se rychle rozpadá na další stabilnější formy hmoty. Proto je téměř nemožné detekovat uhlík 7 přímo v lidském těle.

Historie a náboženství poskytují mnoho vodítek, pokud jde o identitu tohoto nejpodivuhodnějšího a nejzázračnějšího materiálu, prostřednictvím kryptických záznamů, symbolů a enigmatických textů. Ale muselo to být zahaleno do nejzáhadnějšího jazyka a symbolů, protože toto poznání ve špatných rukou by mohlo znamenat zničení celé planety. Taková je jeho síla a moc! V tom případě se můžete ptát, proč se tajemství odhaluje teď, přestože toto riziko je dosud velmi silné. Jsou dva hlavní důvody pro odhalení v tento časový okamžik.

 

Nyní jsme na prahu nejvýznamnějšího posunu, jaký kdy lidstvo zažilo. Je čas, aby byla odhalena všechna tajemství. Toto tajemství je skryto po dlouhou dobu. A Příroda hovoří skrze znamení, že je čas, aby toto tajemství vyšlo najevo prostřednictvím vědy.

I když je zde odhalena atomová struktura a vlastnosti tohoto podivuhodného materiálu, je extrémně obtížné syntetizovat uhlík 7 v laboratořích bez pomoci nákladných urychlovačů částic.

V systému kundalini je konfigurace 6-6-1 představována mužským a ženským protikladem šesti nižších čaker a sedmé čakry, kterou je neutrální sahasrára.

V judaismu je Metatron pokládán za prostředníka mezi Bohem a člověkem. Je často představován krychlí tvořenou třinácti kruhy, kde je jeden střední kruh obklopený šesti vnitřními a šesti vnějšími kruhy.

 

V křesťanství slavná Poslední večeře Da Vinciho zobrazuje chvíli před ukřižováním Krista a následným zmrtvýchvstáním a nanebevstoupením. Jde rovněž o symbolické zobrazení této konfigurace 6-6-1, kde je po každé straně Ježíše Krista šest apoštolů.

Je zajímavé, že jak kundalini, tak Metatron i Kristus jsou nositeli vzestupu, i když v rámci různých duchovních systémů.

Toto poznání je známo pokročilým civilizacím mimo naši planetu, které nás pozorují po několik tisíc let. Uvolnění této informace v tomto časovém bodě je také zamýšleno k urychlení Odhalení. Tyto znalosti s mocí zesílit naši mysl učiní veškerý technologický pokrok a ekonomické systémy naprosto zbytečnými, protože ve věku Manifestací a hojnosti, který nás čeká po roce 2012, nebudou mít technologie a peníze žádný význam.

V období po Odhalení proběhne proměna člověka, během níž kolektivní mysl lidí projde kvantovým skokem k rozšíření. Obrovská masa lidstva přejde z egocentrického materiálního života do života duchovního, naplněného láskou, bez ega.

Sluneční aktivita v tu dobu bude vzrůstat. Finální transmutace, která bude ovlivněna Sluncem, bude transmutací uhlíku 12 v lidské DNA na uhlík 7. To dá člověku sílu, aby přežil závěrečné dvojí kataklyzma supervýronů Slunce, které zapříčiní posun pólů, a aby přešel do Nové země ve vyšší dimenzi.

Toto je časová linie, kterou musíme uskutečnit.

 

Komentář k článku

 

Kéž by tomu tak bylo a přeji to celému lidstvu. Ovšem dá se všemu tomu skutečně věřit? Všechno to vypadá tak jednoduše. Při hlubším zamyšlení vyvstane mnoho nezodpovězených otázek, které věda neřeší, a otázkou je, zda na ně někdo zná odpovědi.

O uhlíku nepochybuji. V této otázce cítím, že vše, jak je výše popsáno, celkem sedí a dalo by se tomu celkem věřit, myslím si, že existuje i mnoho důkazů. Budiž. Nemá smysl tuto otázku rozebírat do detailů.

 

Rozruchu a obavám ve vědeckých kruzích objevením vlivu Slunce na rozpad radioaktivních prvků na Zemi, když bylo zjištěno, že jakýsi druh podivných emisí ze Slunce zapříčiňuje změnu hmoty na Zemi, a dochází tak k mutacím, se není co divit. Konec konců, máme tu mnoho důkazů kolem sebe. Příroda vytváří mnoho podivností a zvláštností, které se objevují už desítky let. Například albíni. Nemám tím na mysli klasické albíny s červenýma očima, ale normální mutanty s bílou srstí či kůží. Věda si s touto mutací DNA neví rady. Rodí se bílé opice, bílí tygři, lvi, hadi, ryby, ptáci… Je to předzvěst transformace Země, a tedy všeho živého? Sám jsem viděl u našeho domu poletovat černobílého kosa. Asi tři roky se snažil najít družku. Nevím, jestli se mu to povedlo. Není tato genetická mutace zapříčiněna chemickým a radioaktivním humusem, co zde naše civilizace vytvořily a ničí vše kolem, takže se pak se rodí dvouhlaví lidé, hadi, žáby, želvy nebo jinak deformovaní na svých tělech. Je toho taky dost. Domnívám se, že nejde o genetickou změnu vlivem kosmického záření. Ovšem u albínů to je zřejmě jinak. Příkladů jiných by se dalo uvést bezpočet. Že se něco děje se Sluncem už delší dobu a ovlivňuje to okolní hmotu, je prokazatelné ve všech směrech a dopadech. Dojde nakonec skutečně k přepólování Země nebo k jiným, tolik předpovídaným katastrofám? Dojde nakonec ke kolapsu?

 

 

Co není celkem jasné, je samotná transformace člověka a jeho přestup do vyšší dimenze, kde se veškerý pokrok vytvořený v třetím rozměru – dimenzi – vytratí a stane se zbytečným pro nově získané schopnosti. Jinak řečeno, povýšením do vyšších vibrací vše, stvořené v nižší vibraci, nemá uplatnění. Vládnou tam jiná pravidla hry. A o vibrace právě jde.

Lidstvo, a tedy každé výše přestupující individuum, bude muset být očištěno, jinak nemůže přestoupit. Vše, co bylo vytvořeno za stovky či tisíce inkarnací (životů) na vibrační úrovni holografickým programem tvoření vlastní vůlí a přetransformováním do hmoty v 3D, kumulované v myšlenkových shlucích astrální roviny 4D, se nemůže přenést do páté dimenze. A nejen to, musí být přetransformováno lidské vědomí a hlavně myšlení. To je zákon Karmy, kosmický zákon příčiny a důsledku. Tento zákon v podstatě potvrzuje i kvantová fyzika. Vše, co jsme stvořili jako božské bytosti, i když si to neuvědomujeme, je naším osobním a rovněž kolektivním majetkem. Jen samotní tvůrci mohou Karmický zákon zrušit a vymazat vše stvořené opět jen vlastním rozhodnutím a vůlí. Jinak řečeno, do vyšší páté dimenze musí každý projít očištěn, naprosto morální a vibračně povýšen světlem lásky. To je ovšem dost náročný individuální proces, který není tak jednoduché zvládnout, i kdybychom věděli jak. V minulosti se to podařilo jen málo komu z nás. Natož proces týkající se celého lidstva jako kolektivu.

No a teď se stane nějaká milost, nevím jaká, tedy doslova zázrak, a všichni budeme očištěni. Jsme na to připraveni? Jsme opravu morální a čistí? Myslím si, že když se nad sebou zamyslíte a podíváte se kolem sebe, odpovíte si sami. A to nemyslím jen konkrétní osoby, ale celé lidstvo. Jako lidstvo se můžeme pouze stydět!

Je možné, že dojde z nějakého popudu ke kosmickému záření a následné transformaci hmoty, které všechny negativní vibrace spálí a přetransformuje do vyšších vibrací. To by se ovšem rovnalo opravdu zázraku s velkým Z, který nemá s Bohem nic společného, protože i Bůh se řídí kosmickým zákonem Karmy stvořeným Absolutnem.  Můžete o tom přemýšlet.

Ovšem není vyloučeno a vypadá to více než pravděpodobně, že vesmír má nástroje jak negativní vibrace vytvořené lidstvem za tisíce let spálit, očistit a uhlík v tom hraje významnou roli. O tom by mohl být právě výše uvedený článek a věda konečně přináší důkaz, jak k naší blízké transformaci z fyzikálního pohledu dojde.

 

 

K zamyšlení je i poznámka o vyspělých civilizacích, které nás věky sledují a znají jistá tajemství a zákony vesmíru. O tom se nedá pochybovat. Nejenže nás jedni sledují, ale jsou i ti druzí, kteří věky zasahují do našeho vývoje. Jedni pozitivně, jiní negativně. A v tom vidím jistý problém.

To, co je popsáno výše, je jen jedno tajemství vesmíru a jako mnoho jiných tajemství muselo být zahaleno do nejzáhadnějšího jazyka a symbolů, protože toto poznání ve špatných rukou by mohlo znamenat zničení celé planety. A nejen to. Ovlivnilo by to vývoj celého vesmíru. Zásadní otázka je, proč byla podobná tajemství zahalena a kým. Proč o nich nemělo lidstvo vědět? Kdo o tom rozhodl? Nebylo tomu tak vždy! Nemají v tom prsty právě ty negativní entity, kteří se nás snaží po dlouhé věky ovládnout a zotročit? Ano, pokud znají taková tajemství, není divu, že se jim to celé věky daří i ve spolupráci s lidskými zástupci Elitářů, kteří chtějí mít absolutní moc nad lidstvem. Bez nich by se cizím entitám utajit  tajemství před lidstvem nikdy nepodařilo. Bohužel se jim zatím daří.

 

A proto je tu otázka. Není to vše jen podivná hra s transformací, která může mít opačný efekt? Vím, že to zní děsivě. Ale právě naše neznalost může naopak dávat energii tvoření úplně někam jinam a někomu jinému. Už dávno jsme zapomněli, jak správně vytvářet pomocí myšlenek ty správné holografické představy a jak jim dát tu správnou vibrační energii tvoření, tedy uskutečnění. A tak nám naše holografické dennodenní výtvory podpořené naší vůlí někdo každou vteřinu krade, a tím se posiluje. Díky naší neznalosti a naivitě sílí a více nás ovládá. Ano, až nakonec nás může úplně zničit i s celou planetou. Uzavřít do neprodyšné vibrační klece totálního otroctví. Vůbec si neuvědomujeme, že to je boj o přežití lidské rasy a o další možnost jakkoliv se duchovně transformovat. Snad se to nestane, v plánu vyšších bytostí je možná něco jiného a negativní entity mají svůj skrytý účel. Ale zásada je jedna, že záleží na našem rozhodnutí, jakou budoucnost chceme jako tvůrci vytvářet.

Můžete se zamyslet nad tím, proč jsme i s naší DNA složeni právě z uhlíku 12 a proč je výsledné číslo 6-6-6. Tak tomu v dávných dobách, kdy jsme ještě nebyli zotročováni, nebylo. Je to vytvořeno uměle a záměrně. To je to Biblické vyhnání z Ráje. Máme zakódovaný znak, tedy i vibrace uhlíku Bestie. To je jeden způsob, jak člověka ovládnout, způsob, jak bylo možná zneužito tajemství vesmíru, způsob, jak být poslušnými otroky Bestie.

O umělých změnách naší DNA, v dávných dobách doložených a zapsaných v sumerských tabulkách, které prováděli Annunaki, falešní bohové, je psáno v jiných článcích. No a uhlík je základním kamenem samotné DNA a veškerého života. Stačilo například změnit uhlík 7 na 12 a máme tu nevědomého otroka..

Oni znají tajemství, oni mají převahu, protože vědí!

Teď by se to mohlo, jak tvrdí nejen vědci, změnit opět do původního stavu, a tím se stane člověk jako bytost opět duchovní entitou.

 

Ne, nechci vás nijak děsit a nechci ani vytvářet pochyby. Myslím si, že zveřejnění článku a videa o uhlíku má velký význam. Ono to může být i jinak.

Je tu jistý problém pojmu Karmy, jako kosmického zákona, a jejího chápání. Mnoho lidí v tom má dost rozporů. Tkví to možná právě z nepochopení, oč jde. Tím nechci napsat, že mu naprosto rozumím. Já ho chápu jako kosmický zákon  příčiny a následku a myslím si, že platí v celém vesmíru vždy, když se cokoliv tvoří tedy vniká a zaniká. Zákon Karmy v tomto případě automaticky funguje jako součást tvoření. Tedy vše, co vznikne a je stvořeno, podléhá tomuto zákonu.

Tím chci říci, že tomuto zákonu podléhají všechny bytosti a veškerá hmota i duchovno. Rozdíl je v tom, že v naší 3D je více vnímatelný, protože naše dimenze je více zatížena hmotou, tedy nižší vibrací. A proto je daná důslednost na dodržování jistých daných pravidel tvoření, aby to mělo nějaký řád, tedy směr tvoření. To se dotýká morálky a souvztažně i čistoty.

Ve vyšších vibracích a tedy i vyšších dimenzích je jiná morální úroveň myšlení, lze-li to tak nazvat, a proto tam Karma působí minimálně, protože tam vědí, jak myslet a tedy i tvořit, tedy jaké vytvářet vibrace.

Proto musíme zde v 3D mít jak jednotlivci, tak civilizace jistá pravidla chování, vedoucí k správnému myšlení, tedy tvoření, daná vyšší rasou a je jedno, kdo jsou. Ta dala následně popud ke vniku náboženství a mnoha různých duchovních nauk, které mají stejný prazáklad. Je to pro vše nás jen virtuální hra, abychom se naučili být správnými tvůrci vesmíru. Ke hře patří i různé zkoušky, zda obstojíme a zda si zasloužíme postoupit dál. Proto je dobré to takto chápat a být „nad věcí“. Skutečný život je jinde!

Já nepovažuji Karmu jako osud, který je daný, nalajnovaný, život určený do každého detailu. To odporuje zákonům vesmíru, tvoření. Vše má svůj vývoj a každou miliontinu vteřiny se vše mění právě podle tohoto zákona. Je daný nějaký virtuální scénář, ale ten se vytváří posupně, a tedy se i mění podle okolností. I když na druhou stranu vše už je, tedy existuje, vše už bylo stvořeno. Jinak by nemohla existovat minulost, současnost a budoucnost. To je ale pouze lidské hledisko, ne pohled duše. Tam se vše spojuje v jedno. Neexistuje čas! To ale neznamená, že nejde měnit budoucnost.

I kvantová fyzika potvrzuje, že v podstatě hmota, tak jak si ji představujeme, v podstatě neexistuje a je to jen představa našeho vědomí. Vše je jen holografická projekce vibračně zhuštěná a projevující se ve svých důsledcích tvoření.

 

Dá se předpokládat, že existuje daný program, který kontrolují a řídí vyšší bytosti. Vyšší z našeho pohledu, ne vyšší z pohledu vesmíru. Jsme tu proto, abychom hráli jistou roli k pochopení a poučení. A pokud nastane čas, kdy je nutno postoupit, což má být zmiňovaná transformace, existují možnosti, jak to udělat a ovlivnit hmotu, tedy v tomto případě uhlík. Pak stačí, aby Slunce vyslalo jisté kvantové částice, které zapříčiní transmutaci uhlíku 12 na uhlík 7. A tímto způsobem dojde nejen ke změně stavby hmoty, tedy celé planety, ale i všech živých bytostí včetně rostlin. Takže celá planeta zároveň postoupí vibračně i duchovně.

Vše je jen virtuální hra. Možná je to vše řízeno vyššími bytostmi. V tomto případě i ty negativní entity, které si s námi hraji tak prapodivnou hru z pohledu našeho chápání, plnily svůj účel, aby se zjistilo, zda jsme obstáli ve zkouškách tvoření.

Já na zázraky nevěřím, věřím jen neměnným zákonům vesmíru. Tam je pravda. Uvidíme, jak se bude vše vyvíjet. Doufám, že pozitivně, a přeji to všem. Celému lidstvu, i těm špatným lidem. Až se začne transmutovat uhlík, poznají, kde je pravda.

To, co jsem napsal, jsou jen mé úvahy a netvrdím, že musím mít pravdu. Třeba je všechno úplně jinak, jako v mnoha případech. Každým krokem k dalšímu poznání, každým postoupením ve vývoji vesmíru vždy dojdeme k tomu, že je vše jinak, než jsme si mysleli. A tak nechme se překvapit.

Na závěr názor čtenáře ke komentáři

Poznámka: Protože se neustále šťastně držím NZ PJK* (zatím mi odpovědělo na všechny moje pochybnosti, které mi naskakují při studiu různých materiálů), nevidím ty věci úplně tak, jak píšeš v odstavcích nad poznámkou – neznamená to ovšem, že je vidím „správně“.  Vyrozuměla jsem, že v této časové epoše hraje Země zásadní roli jako zvláštní „střed“ mezi zónou vymístění, tedy negativním stavem/NS/ (který ji ukradl v jiné dimenzi, přetáhl do 3D a připravil podmínky pro život tvorů vzniklých z „experimentu“), a stavem pozitivním, protože se na ní od „Pádu“ podle Božího plánu vyskytovaly jak negativní, tak i pozitivní entity. Má proto jiné postavení než všechny planety v zóně vymístění (a jméno Nula = mezi pozitivním a negativním stavem). Je zásadně důležitá pro další vývoj celého Stvoření, protože pokud zvítězí NS, je ohrožena celá jeho existence. Pak má zasáhnout PJK (Pán Ježíš Kristus) a zrušit NS a celou tuto časovou epochu (druhý příchod PJK). Ta zásadní věc, proč to píšu, je problém s chápáním pojmu Bůh. Podle NZ PJK ztotožňuji Boha s Absolutnem, tedy jako přesahujícího VŠE, co ze sebe vytvořil, i zákon karmy. Tím se ovšem přístup ke všemu zásadně proměňuje. Bohové-stvořitelé byli pak ti, kteří z dovolení Nejvyššího=Absolutno směli provádět genetické degenerace, aby potvrdili, že lze „vyrobit“ bytost bez duchovního rozměru, tedy bez jakékoli spolupráce s Absolutnem. Je potom jaksi mimo problém se jako lidstvo stydět, jak píšeš, když jsme upadli do tak nízkého postavení, že i některá zvířata jsou na tom líp. Ale je to asi otázka pohledu na věc. A navíc, což je obzvláštní svinstvo, se mocné lidské síly spikly s negativními mimozemšťany za našimi zády a pod jejich vedením nám mj. zatajily a statečně zatajují všechny indicie, které by mohly přispět k probuzení. Do toho ovšem Bůh=Absolutno nemůže vstoupit, protože to dovolil pro poučení celého Stvoření a ještě se neprokázaly všechny možnosti NS, ještě na Zemi existuje řada pozitivních bytostí…, které musí zmizet, aby se to peklo prokázalo.. (Co se týká karmy, o té NZ PJK nemluví jako o karmě, jsou tam nějaké výhrady stejně jako k reinkarnaci, ale to je jiná kapitola.) A právě bezprostřední doba jaksi úplně nesouzní s tím, co je v NZ PJK psáno o konci NS, i když je to tam vyjádřeno naprosto obecně, takže se do toho vejde cokoli. I to je podle Božího plánu, těch řešení je víc, protože vše se neustále proměňuje. Ne, že by se nedělo nic, co by nemohlo přivodit rychlý konec lidstva s chemtrails, s  genetickým mršením potravy a farmaceutickou průmyslovou výrobou nemocí v čele! Ale to bylo dovoleno. Je tady spíš něco jiného a tomu odpovídá právě ta záležitost uhlíkové transmutace hmoty.

Hanka

* NZ PJK =  Nové zhevení Pána Ježíše Krista; série sedmi knih Petra. D. F. uvedené na tomto webu. Osmá poslední „Dialogy“ se připravuje.

 

 

Zpracoval a komentář sepsal Gaspar

 

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz