NZPJK – Kdo jsi a proč jsi zde? – č.2

NZPJK – Kdo jsi a proč jsi zde? – č.2

(4)

KAPITOLA ČTVRTÁ

JAKÉ JSOU NÁLEŽITÉ, SPRÁVNÉ, PRAVÉ, ÚČINNÉ, ÚSPEŠNÉ PROSTŘEDKY A ZPŮSOBY, JAK NALÉZT SVOU CESTU ZPĚT K PRAVÉMU ŽIVOTU, KE SVÉMU PRAVÉMU NITERNÉMU JÁ, KE SVÉ NITERNÉ MYSLI A K PRAVÉMU ŠTESTÍ ? JAK SE V SOBĚ ZBAVIT VŠEHO, CO VÁM ZPŮSOBUJE VŠECHNY PROBLÉMY A POTÍŽE, AŤ JSOU DUCHOVNÍ, DUŠEVNÍ, EMOČNÍ, INTELEKTUÁLNÍ, SEXUÁLNÍ, OSOBNÍ ČI FYZICKÉ NEBO JAKEKOLI JINÉ BEZ JAKÉKOLI VÝJIMKY?

Jak si z předcházejících kapitol pamatujete, je jedním z hlavních poslání vašeho života na této planetě nalézt svoji cestu zpět domů, k pravému životu, do svého niterného já a Nadjá, do své Niterné mysli a k Nejvyššímu ve své Niterné mysli neboli k pěti procentům, co je ve vás lidské, a tedy k pravému a ryzímu štěstí.

 

Abyste to učinili, musíte být vybaveni nástrojem či schopností nebo darem, který by vám dovolil uskutečnit tento životně závažný, důležitý a rozhodující úkol.

 

Protože jste na této planetě v zóně vymístění, kde je negativní stav plně aktivován a panuje, předpokládá se, že jste na tento svět přišli s takovou schopností či nástrojem nebo darem. To byla jedna z podmínek, za jakých jste souhlasili sem přijít.

 

Většina lidí si není vědoma, že má takovou schopnost. Přesto ji velice často ve svém životě spontánně využívají nebo zažívají její vliv, aniž by si plně uvědomovali, že je součástí jejich životní výbavy, a tudíž je integrální součástí jejich osobnosti a jejich mysli.

 

Nalézali jste se někdy v hlubokém a důkladném zamyšlení nebo ve stavu denního snění, během něhož uběhla doba snad několika hodin, aniž jste měli nějakou potuchu o tom, že uplynulo tolik času?  A že jste si během té doby nijak neuvědomovali to, co probíhalo kolem vás ve vnějším světě?  Anebo četli jste někdy vzrušující, napínavou knihu či sledovali jste vzrušující a napínavou podívanou, ve kterémžto čase jste se shledávali integrální součástí tohoto příběhu či té podívané, aniž jste během té doby měli nějaké ponětí či vědomost o tom, co se děje kolem vás ve vnějším světě?  Nebo zavřeli jste někdy oči a relaxovali jste a živě jste si představovali sebe samé na svém oblíbeném místě ve své fantazii?  Máte ve své fantazii svoje tajné, soukromé, oblíbené, intimní a osobní místo či stav nebo kout, kam rádi chodíte, když cítíte, že si potřebujete odpočinout a uzavřít se všem povykům, stresům, tlakům, problémům a požadavkům každodenních potyček, což nazýváme životem?  Řídili jste někdy auto na dálnici a přitom jste se ve svých myšlenkách dostali někam jinam a při výjezdu z dálnice jste zjistili, že si nepamatujete nebo si nevzpomínáte na to, co se dělo od té chvíle, co jste se dostali na dálnici až do okamžiku výjezdu z ní?  Toto jsou některé z příkladů tohoto daru či schopnosti, které má k dispozici každý z nás bez jakékoli výjimky a výluky. Jsem si zcela jist, že existují mnohé další příklady toho, jak tento dar ve vašich životech působí. Mám docela dobře za to, že byste mohli vyprávět mnohé příhody z vašich vlastních osobních zkušeností, které by mohly podpořit existenci takového daru či schopnosti.

 

Každá lidská bytost tuto schopnost má a každý z nás v té či oné době zakusil ve svém životě její působení. Můžeme zajít až tak daleko, že lze říci, že bez takové schopnosti, daru či nástroje bychom nebyli schopni přežít v tomto drsném a náročném světě.

 

A jestliže by mi někteří z vás dokonce řekli, že nikdy neprožili shora popsané, musel bych vám říci, že když např. zavřete své oči a když budete myslet na sebe, jak děláte něco, co děláte nejraději, zakusíte to, o čem hovořím. Během tak intenzivního myšlení či vizuálního představování si nebudete si uvědomovat nic jiného, co se děje kolem vás ve vnějším světě. Budete si uvědomovat pouze to, co probíhá ve vašem myšlení – uvnitř vás.

 

Co se děje, když prožíváte tyto druhy stavu a rozpoložení, ať jsou spontánní, bez vašeho vědomého přivolení, či ať jsou úmyslně vyvolány z vaší vlastní vůle za účelem např. relaxace anebo za jakýmkoli jiným účelem, který máte?

 

Nejdůležitější věcí, která se v průběhu takové zkušenosti, odehrává, je to, že svoje uvědomění posouváte ze svého vnějšího světa do svého světa vnitřního a svého vnitřního prostředí, z vnějšku sebe samých do svého nitra; z vnějšku do nitra.

 

Tato schopnost obrátit svou pozornost či posunout své uvědomění z vnějšího světa do svého vlastního osobního vnitřního světa je životně závažným a kritickým nástrojem, který vám byl dán Nejvyšším za účelem nalezení vaší cesty zpět do pozitivního stavu čili k pěti procentům vašeho pravého lidství ve vás.

 

Mnoho lidí si však neuvědomuje, že tato schopnost se může stát královskou cestou k jejich pravé Niterné mysli a k pravému Nejvyššímu v jejich Niterné mysli, jestliže se naučí, jak tuto schopnost náležitě a účinně využít. Pokud nevíte, co s touto daností ve vás, bude ve vás spočívat dřímající a nevyužitá. Jen příležitostně se ve vašem životě spontánně projeví, aby vám jen připomněla, že je tu. Tato připomínka přichází obvykle z oblasti pěti procent pravé lidské mysli ve vás. Tato vaše součást chce, abyste si uvědomili, že máte něco, co vám může pomoci učinit kontakt s centrem a Zdrojem vašeho života a vašeho pravého já. Zde můžete nalézt všechny odpovědi na své otázky a pravé štěstí a radost svého života.

 

Někteří odborníci tuto vaši schopnost nešťastně nazývají „hypnózou“ či „autohypnózou.“ Tímto nešťastným názvem „hypnóza“ je označována tehdy, když někteří lidé využívají tuto vaši vrozenou schopnost k tomu, aby vám pomohli posunout vaši pozornost a vaše uvědomování z vašeho vnějšího já k já niternému. Nešťastným názvem „autohypnóza“ se nazývá tehdy, když tak činíte sami sobě za chtěným účelem vcházení do nitra sebe samých kvůli relaxaci a lepšímu pocitu či kvůli jakýmkoli jiným důvodům, které byste si mohli zvolit. Tyto názvy jsou nešťastné proto, že implikují spánek, zdánlivou ztrátu kontroly vůle, úplnou letargii a mnohé jiné další fenomény, které u vás vzbuzují dojem, že je vám něco vnuceno z vnějšku. Takový zdánlivý obraz hypnózy nebo autohypnózy mnohé lidi od těchto stavu odvrací a odrazuje. Přesto je v pravém smyslu opak pravdou.

 

Pamatujete si své zážitky, když jste se ve dne zasnili, nebo když jste četli vzrušující knihu anebo když jste sledovali nějakou podívanou a to, jak jste byli plně pohlceni ve své niterné činnosti?  Připadalo vám to jako spánek či letargie či jako ztráta kontroly vůle či jako všechny další nesmysly, které se hypnóze a autohypnóze připisují?  Není pravdou, že během této zkušenosti je vaše mysl daleko čilejší a aktivnější než kdykoliv jindy?  Nejste tím, kdo si ze své svobodné vůle vybral vejít do svého nitra, či číst knihu, nebo v tomto ohledu cokoli udělat?  Chápete, co tím myslím?

 

Toto nešťastné nesprávné pojetí hypnózy a autohypnózy jako nebezpečné a mimo vaši kontrolu bylo uměle zfabrikováno na základě chování jevištních hypnotizérů, které většina z vás ve svém živote zažila. Obvykle pochází z vyvolávání transu a z těch slov a triků, které hypnotizér užívá, aby vyvolal hypnózu. Mnoho lidí si ale neuvědomuje, že všechny tyto triky a zvláštní slovní instrukce k vyvoláni spánku či relaxace nejsou nic více: Než jen pokusem, aby se vaše pozornost a vaše vědomí posunuly od všeho vnějšího pouze k tomu, co hypnotizér navrhuje, či k tomu, co se ve vás – niterně – odehrává. Tyto triky a ta slova nemají jakoukoli jinou funkci. Způsob, jakým jsou ale užita, hlas, který je užit při tomto navozování, chování hypnotizéra a jeho rozličné pozice vám dávají velmi nesprávný dojem, že se děje něco velmi neobvyklého, tajemného a snad i nebezpečného.

 

Přesto vás mohu ujistit, že v průběhu takového navozování se s vámi nestane nic více než to, co zažíváte, když se příležitostně přes den zasníte, nebo když sledujete vzrušující představení, nebo čtete napínavou knihu a slyšíte hlasy těch, kdo se na takovém představení podílejí, nebo čtete dialogy postav v knize. Hlasy lidí v představení či rozhovory hrdinů ve vaší knize mají na vás velmi zvláštní účinek. Uvádějí vás do hypnotického transu, abyste se tak mohli aktivně a ze svého nitra zúčastnit toho, co se děje s těmi lidmi v představení a v knize. Obvykle si neuvědomujete, že je tomu tak. Hlas hypnotizéra nemá tedy ani větší, ani menší účinek než všechny tyto hlasy v napínavém úchvatném představení anebo rozhovory hrdinů v napínavé knize, kterou čtete. Navíc mohou mít tyto hlasy včetně hlasu hypnotizéra na vás mít účinek jen tehdy, když si zvolíte je sledovat či jim věnovat pozornost ze své vlastní svobodné vůle ze svého vlastního nitra. Ani nejlepší hypnotizér na světě vás nemůže zhypnotizovat, pokud se rozhodnete nenásledovat jeho sugesce. Důvodem, proč lidé následují sugesce hypnotizéra, byť i ty nejsměšnější (např. vyjí jako pes), je to, že sami od sebe souhlasí, aby zakusili účinek hypnotizérových sugescí, a aby viděli, jak se pociťují. V okamžiku, kdy sami od sebe souhlasí, sugesce hypnotizérova se pro ně stává realitou a oni se plně identifikují s obsahem těchto sugescí. Fakticky se stávají na okamžik těmito sugescemi. Když však s těmito sugescemi sami od sebe nesouhlasí, nic se nestane a i nejlepší hypnotizér světa selže.

 

Je důležité si uvědomit to, že aby nějaká sugesce měla účinek, souhlas k ní musí přijít z vašeho nitra. Není dostatečné, aby se váš souhlas získal jen z vaší vnější vědomé mysli. Souhlas vaší vnější mysli může a nemusí vyvolat požadovanou reakci. Obyčejně tomu tak není, pokud tento souhlas není v souladu se souhlasem mysli, která je uvnitř. Na druhé straně se velmi často stává, že když vaše vnější vědomá mysl nesouhlasí, ale vaše vnitřní, nevědomá ano, budete na sugesce odpovídat, protože váš niterný stav ví lépe, co potřebujete prožívat, zatímco vaše vědomá vnější mysl obvykle nemá tuto znalost. Tato situace – diskrepance mezi postojem vaší vnější vědomé mysli a její vnitřní nevědomé části – ve vás vytváří falešný dojem, že hypnotizér vkládá svou vůli do vás a že podléháte jeho kouzlům, protože jste si jist, že ve své vědomé mysli nechcete, aby se to stalo. Ale jak vidíte, byla to vaše vnější vědomá mysl, která nechtěla, aby se to stalo, ale ne vaše niterná nevědomá mysl: Této situace si nejste nijak uvědoměle vědomi. Lidé spatřují, že toto se u hypnotizované osoby stává znovu a znovu. Z toho nesprávně usuzují, že hypnotizér ovládá vůli subjektu a že může hypnotizované osobě vsugerovat prostě všechno na světě a že zhypnotizovaná osoba bude snášet hypnotizérovy sugesce bez ohledu na to, jak silně se jim hypnotizovaný bránil. Lidé ale zapomínají na ty lidi, kteří si z pozice své vnější mysli zoufale přejí mít zážitek hlubokého transu vyvolaného hypnotizérem, přesto ale k jejich největšímu zklamání nebudou s to mít požadovaný zážitek. Jak by to bylo možné, kdyby hypnotizér ovládal vaši vůli?  Chápete, co tím myslím?  Jestliže z nějakých důležitých důvodů vaše niterná nevědomá mysl nesouhlasí s tím, aby se přijaly hypnotizérovy sugesce, nebude reagovat na žádné z nich bez ohledu na to, jak silně se budete snažit. Ve skutečnosti čím silněji se to budete vědomě snažit učinit, tím méně budete úspěšní. To je zákon vaší mysli.

 

Doufám, že na základě těchto úvah jsem byl s to vás dostatečně přesvědčit, že hypnóza a autohypnóza není ničím, co by vám bylo vnuceno či ve vás „vzbuzeno“ z vnějšku či od hypnotizéra. Je to dar, schopnost či nástroj, který máme všichni a který dennodenně zakoušíme. Takže hypnóza je normální, základní, nutná a zdravá kondice našeho života a výraz naší osobnosti, do které vždy vstupujeme a vystupujeme, aniž bychom si to vědomě uvědomovali.

 

Nyní můžete vidět, že jedinou věcí, o kterou se hypnotizér pokouší, je to, že využívá vaší schopnosti, aby posunul vaše uvědomění či pozornost z vnějšího světa do vašeho niterného světa, kde by se z vaší niterné mysli získal souhlas k takovému či onakému zážitku.

 

Musíte si pamatovat, že vaše vnější mysl je jen schránkou a není opravdu vámi. To, čím jste vy skutečně, začíná za tou schránou. Takže když žádám o souhlas a spolupráci vaši schránu – což je vaše vnější vědomá mysl – nežádám to, čím jste skutečně vy, žádám vaši schránu, ale ne vás. Naneštěstí mají lidé sklon si myslet, že jejich schrány jsou oni praví. To je tragédie a zdroj mnoha lidských problémů a strádání a je to výsledek aktivace a dominance negativního stavu, jak se odhaluje v předcházejících kapitolách této knihy. Negativní stav si nepřeje nic více, než abyste se považovali za tu schránu a abyste věřili, že kromě této schránky už ve vás nic více neexistuje. Tak vás negativní stav může zadržovat od vás samotných, vně vás samotných ve vnějším světě, ve světě klamů, mýtů, iluzí a falešností pryč od duchovní esence a substance vašeho jsoucna a bytí. To je jedním z důvodů, proč negativní stav dělá vše možné, co je v jeho moci, aby zdiskreditoval hypnózu a autohypnózu a přicházel se všemožnými druhy zavádějících nesmyslů o její povaze, abyste tak nevyužívali mocného daru k tomu, jak byste se stali lepšími lidskými bytostmi, to jest pravými duchovními lidskými bytostmi. Jak uvidíme později, můžeme zvláštní druh hypnózy považovat za královskou cestu k tomu, jak se stát pravou duchovní lidskou bytostí.

 

Na druhé straně když překročím vaši schránu a přijdu do styku s něčím, co je uvnitř této schrány, kontaktuji svými sugescemi vás skutečné a kladu otázky vám pravým. Jestliže vaše skutečné já souhlasí, pak sugesce bude působit. Když ne, selže. Je to prostě tak.

 

Když si odborníci povšimli tohoto neobvyklého fenoménu, který nazvali nešťastným názvem hypnóza, rozhodli se tuto vrozenou lidskou schopnost využít pro léčebné účely, čili za účelem pomoci lidem při zlepšení života. Odborníci si uvědomili, že jestliže by vás skutečné (přičemž vy skuteční přebýváte někde mimo schránuvnější vědomou mysl) chtěli nějak požádat o souhlas, abyste reagovali na jejich sugesce za účelem odstranění vašich různých zvyků, problémů a nemocí, pak byste se zbavili těchto svých špatných návyků, osobních problémů či dokonce tělesných a duševních chorob. Prostě řečeno, udělalo by se vám dobře.

 

Takto odborníci ustanovili léčení prostředky hypnózy a autohypnózy.

 

Přesto i v tomto druhu léčení, které využívá váš dar či schopnost posunout se do nitra sebe samých, existuje mnoho selhání a mnozí z vás nereagují na sugesce tak, aby jim bylo dobře.

 

Proč je tomu tak ?  V zásadě jsou pro to dva generální důvody:

 

(1) Jedním je ten, že současné chápání povahy hypnózy a autohypnózy a jejich využití je nedostatečné, velmi omezené, povrchní a má nesprávné teoretické základy.

 

(2) Mnozí lidé mají o hypnóze a autohypnóze předpojaté ideje a věří všem mýtům a smyšlenkám o její povaze. Tento postoj blokuje náležité a účinnější využití možností, které by hypnóza a autohypnóza mohla nabídnout. Jak se uvádí výše, negativní stav ve vás nechce, abyste správně pochopili tyto nástroje a správně k nim přistupovali, a tím se osvobodili z jeho tenat a závislosti, jakou na něm máte. Dokonce užívá různé náboženské doktríny, aby prokázal, že hypnóza a autohypnóza je škodlivá, protože odnímá či přinejmenším ohrožuje svobodnou vůli, a tedy vás odvádí od Boha. To je typická pozice obrácená vzhůru nohama, jakou negativní stav zaujímá k hypnóze, jakož i ke všemu ostatnímu. Skutečnost je taková, že když se naučíte, jak náležitě využívat tento vynikající dar Nejvyššího ve vás, jedině ten vám přinese pravé niterné ovládání a skutečnou svobodnou vůli a rozpoznání a uznání Nejvyššího Pána Ježíše Krista jako jediného Stvořitele. Existují někteří lidé, kteří dokonce používají některé doslovné citáty z Bible Svaté, aby prokázali, že hypnóza a autohypnóza je nebezpečná. Tito lidé nechápou, že vše muže být v lidských rukách zneužito a nesprávně použito, tedy že vše se může stát nebezpečným, užívá-li se to s nesprávným účelem, úmyslem a motivací. Když doslovné výroky Svaté bible hovoří o jistých věcech, které byste neměli dělat, ve vnitřním smyslu takových výroků je obsažen význam, který vám říká, že to nemáte dělat pouze s nesprávným a zlým úmyslem a motivací. Dělat něco se zlým a nesprávným úmyslem – bez ohledu na to, jak se to zdá dobré z vnějšku, – znamená, že se to koná z pekel, od ďábla, satana a démonů, to jest koná se to z negativního stavu, proti Nejvyššímu a proti Jeho/Jejím duchovním principům. Na straně druhé dělat cokoli s dobrým, správným, pozitivním a řádným úmyslem a motivací, znamená dělat to z Nejvyššího, z Jeho/Jejích pravých duchovních principů a z pozitivního stavu.

 

To je nejdůležitější duchovní princip, kterého si máte být vědomi a který máte přijmout. Je nutné, abyste si ve svém životě byli vědomi těchto duchovních principů a přijali je, chcete-li v čemkoli uspět.

 

Tento duchovní princip je ovšem plně použitelný na využívání hypnózy a autohypnózy. Jestliže užíváte hypnózu a autohypnózu se zlým a nesprávným úmyslem, účelem a motivací a užíváte-li ji nesprávně a s nesprávným přístupem, dostanete se do styku jen s negativním stavem v sobě a s jeho pekelnými reprezentanty.Užijete-li však hypnózu a autohypnózu za správným duchovním účelem, s dobrým a pozitivním úmyslem a motivací, abyste byli lepšími lidskými bytostmi a více duchovními lidskými bytostmi, užíváte Božského daru ve vás od Nejvyššího, pro Nejvyššího, s Nejvyšším a Nejvyššího. Proto se stáváte požehnanými.

 

Proč si myslíte, že vám byla dána schopnost jít do nitra či zakoušet hypnózu a autohypnózu, jestliže je to tak nebezpečný, zlý a negativní nástroj?  Jaký by byl účel toho, že máte ve své osobnosti něco podobného, jestliže by se to nemohlo použít pro nějaký dobrý a pozitivní záměr?  Cokoli vám může pomoci, aby se vám dobře vedlo, abyste byli lepší lidskou bytostí, daleko duchovnější lidskou bytostí, nemůže být odjinud, než od Nejvyššího, protože je to Nejvyšší, kdo si nepřeje nic více, než vaše zdraví a štěstí. Proto vám na prvním místě daroval tento hodnotný dar. Nebo budete z hlediska svých vlastních osobních předsudků či zkresleného učení vašeho náboženství namítat, že takové schopnosti přicházejí z pekel či od ďábla?  Proč by vám ďábel daroval něco, co vám může pomoci, aby se vám dobře dařilo?  Nemyslíte, že s postojem, jako je tento, sami sebe ohrožujete tím, že připisujete ďáblu to, co patří Bohu?  Buďte opatrní, abyste tímto bláznivým postojem nezhřešili.

 

Na druhé straně omezují odborníci své chápání hypnózy a autohypnózy na povrchní vysvětlení, že hypnóza je např. prostě selektivní schopností vašeho uvědomění měnit svůj stav. Tento stav je odlišný od vašeho vědomého stavu. A protože v tomto stavu je vaše pozornost soustředěna pouze na jedinou věc (řekněme na slova hypnotizéra či na vaše vlastní sugesce v případě autohypnózy), můžete lépe věnovat soustředěnou pozornost tomu, co se vám říká nebo tomu, co pociťujete. Touto schopností se stanete daleko více náchylnými k sugescím. Z tohoto stavu či kondice budete mít sklon vykonávat sugesce daleko pohotověji, než kdybych vám dával nějaké sugesce ve vašem normálním, nezměněném stavu uvědomování. Je to prostě tak.

 

Toto chápání hypnózy a autohypnózy a tento postoj odborníků k ní do značné míry omezuje její využití. Není žádný div, že existuje tolik selhání, když podrobují lidi takové hypnóze.

 

Při chápání hypnózy a autohypnózy, jak ji pojímají mnozí odborníci, existuje ale jiný problém. Její použití je jimi omezováno pouze na kontakt s vaší podvědomou a nevědomou myslí. Neexistuje, nebo je učiněna velmi zřídka zmínka o nutnosti kontaktovat vaši Niternou mysl. Zřídkakdy je učiněna snaha, pokud se tak nestane spontánně, dostat se do kontaktu s jinými úrovněmi či dimenzemi vaší mysli a oblastmi, kde sídlí různé oblasti vaší mysli. A přesto je tento kontakt životně závažný a kritický, neboť z těchto oblastí a dimenzí pochází a je udržována většina vašich problémů. Jak se chcete zbavit negativního stavu, který se ve vás projevuje vašimi osobními problémy a utrpením, aniž byste se dostali k jejich kořenům a zdroji?

 

Pamatujete si, co je napsáno v kapitole druhé této knihy, kde jsme probírali důležitou záležitost toho, z čeho skutečně sestáváte a kolik úrovní a aspektů se ve vás nachází?  Pokud nevíte, kým jste a z čeho pozůstáváte, nemůžete se dosti dobře zbavit svých problému. Vaše problémy vězí v uspořádání vaší mysli, jak je popisuje tato kapitola.

 

Naneštěstí mnozí odborníci nepoznají fakta o vás a o struktuře vaší mysli, jak se zjevují v této kapitole. Neuvědomují si, že devadesát pět procent toho, z čeho se skládáme, není pravých, ale jsou jen z vnějšku vloženou uměle zbudovanou pseudomyslí s jejími třemi oblastmi a devíti stupni, které blokují a uzavírají náš přístup ke zbylým pěti procentům, která jsou skutečně naše.

 

Vy ale musíte vědět, že devadesát pět procent této pseudomysli je v módu nevědomí a jedině jejich obal, který se nazývá vnější myslí, je uvědomělý. Tak tomu negativní stav chce. Pracuje v temnotě a tajnosti v obavách, aby nebyl odhalen a ve své pravé povaze vynesen na světlo, neboť jakmile poznáte jeho pravou povahu, eliminujete ho. Proto nás všechny včetně odborníků udržuje v husté temnotě o nás samotných a o tom, z čeho pozůstáváme.

 

Takže když někoho hypnotizujete, nebo když se hypnotizujete bez náležité znalosti o sobě samých a o tom, z čeho pozůstáváte, obvykle se nedostanete do styku s pravou myslí, to jest s pěti procenty ve vás. Namísto toho se dostáváte do styku s nějakými nižšími oblastmi vaší pseudomysli, která zajisté obsahuje všechny informace o vašich zkušenostech od okamžiku vašeho početí v mateřském lůně po váš současný pozemský život. Tím, že se tato informace uvolní, se mnohým lidem učiní dobře. Je jim ale skutečně dobře?  Snad se zbaví symptomů, ale získávají skutečně kontrolu nad negativním stavem v sobě?

 

Jinou těžkostí s tradičním profesionálním přístupem v této věci je to, že mnozí odborníci nevědí, že všechny příčiny lidských problémů a strádání bez ohledu na to, jaké by mohly být, mohou být jen duchovní povahy. Proto mnozí z nich neberou v úvahu nejdůležitější, pokud ne pouze jediný možný přístup v jejich úsilí o léčbu. Proč si myslíte, že tolik lidí poté, co jsou léčeni neduchovními prostředky, nahradí jeden problém jiným, někdy ještě horším? Byli jste někdy kuřáky? Jaký největší problém má kuřák, jestliže se rozhodne skoncovat s kouřením? Nabývá na váze. Mnozí bývalí kuřáci poté, co přestali kouřit, začínají více pít a jíst, nabývají na váze či u nich vystupují některé jiné špatné zvyky, které mohou být stále horší. Nebo když těžký piják alkoholu přestane se svým pitím, má sklon začít s ustavičným kouřením a pitím přehnaného množství kávy. Tyto příklady vám ukazují obvyklé nahrazení jednoho problému druhým. Existují ale i méně zřejmé a více skryté náhrady než ty, které jsem uvedl výše. Jako např. zbavení se rakoviny jen tím, že se někdo málem udávil k smrti kouskem jídla. (Zde hovořím ze své profesionální zkušenosti.) Nebo zbavení se migrény pouze tím, že se rozvinula rakovina střev atd. Nebo zbavení se váhy jedině tím, že se rozvinou velké deprese. Nebo zbavení se depresí jedině tím, že se zúčastníte dopravní nehody a buď se zabijete, nebo zmrzačíte. Mohl bych takto jít donekonečna a dávat vám tyto příklady, abych vám ilustroval, že toto se stane, jestliže duchovní aspektaspekt nejdůležitějšíje přehlížen, není brán v potaz, nebo je dokonce k smíchu, jako bláznivá idea.

 

Takto se tedy využívá hypnóza a autohypnóza. Neberou se v potaz jakékoli duchovní úvahy. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je to, že někteří hypnoterapeuti pracují s takzvanou regresní terapií, aby vás navrátili zpět k vašemu předcházejícímu životu (nesprávné pojetí reinkarnace, který vychází z pseudovnitřní mysli a ze zlých, negativních duchů s ní spojených), nebo se spontánně setkají, když jsou v hlubokém transu, s několika duchovními zkušenostmi ve formě lidských duchovních rádců. (Viz později téma duchovní poradci.) Takže všechna neduchovní snažení jsou nevyhnutelně odsouzena k selhání tak, či jinak.

 

Přesto je zde Nejvyšším zjeveno, že nám tyto dary, nástroje a schopnosti ve formě hypnózy a autohypnózy byly Nejvyšším dány hlavně pro čistě duchovní důvody a účely: Nalézt cestu zpět domů do naší Niterné mysli a k Nejvyššímu, abychom se mohli dostat ven ze světa, kde je vše vzhůru nohama, a dostat se do světa pravé reality, kde je vše na správném místě.

 

Proto bylo nutné vyvinout zcela odlišný přístup k hypnóze a autohypnóze. Tento nový přístup nebere ohled na tradiční omezený přístup a ustanovuje duchovní typ hypnózy a autohypnózy. Tento duchovní typ navrací hypnózu a autohypnózu k původnímu účelu, pro který nám byla Nejvyšším na prvním místě dána.

 

Tento nový přístup se nazývá duchovní hypnóza a autohypnóza. Principy duchovní hypnózy a autohypnózy byly zformulovány ve dvou autorových knihách: „Principy duchovní hypnózy“ a „Intenzivní duchovní hypnoterapie“, kterou napsal s dr. Arturem J. Ti z vás, kteří se zajímají o vetší poznání těchto principů, se zde odkazují na tyto dvě knihy.

 

Zde uvedeme několik krátkých odpovědí na otázku, jaké jsou závažné rozdíly mezi duchovní hypnózou a autohypnózou a tradiční neduchovní hypnózou a autohypnózou.

 

(1) Většina hypnotizérů tradiční hypnózy a většina praktikantů tradiční autohypnózy omezuje jejich užití na to, že svým klientům či sami sobě dávají přímo či nepřímo sugesce, aby odstranili problémy nebo symptomy všeho druhu, aniž by zkoumali a poznali důvody, proč takové problémy či symptomy existují a jakému účelu a poučení slouží.

Na straně druhé nejsou při duchovním přístupu dávány žádné takové sugesce, dokud se nezjistí důvody existence těchto problémů; účel a poučení, kterému slouží; jejich zdroj a původ; a ovšem i to, zdali již svému účelu posloužily, zdali již vyčerpaly svou užitečnost a zdali je čas se jich zbavit a nahradit je něčím neustále pozitivním a dobrým.

 

(2) Někteří tradiční hypnoterapeuti a praktikanti tradiční autohypnózy zkoumají důvody a zdroje problémů, ale jen z psychologického a lékařského hlediska a jedině v rámci věkového rozpětí od početí či od ranného dětství po současnost. Takže tento postoj mylně klade původ a příčinu všech lidských problémů a strádání do zážitků, které lidé mají během svého pozemského života. V případě medicínských problémů považují za příčinu nějaké vnější špatné tělesné využití či zneužití, nebo selhání při obraně před nemocemi. Vůbec se neuvažuje o tom, že život na této planetě ani nezačal, ani nekončí.

Duchovní hypnóza a autohypnóza velmi pečlivě rozlišuje – zatímco jsme na planetě Zemi – mezi našimi pozemskými životními událostmi a zkušenostmi, které jsou jen spouštěcími mechanismy problémů, ale ne jejich příčinnými faktory a duchovními příčinami. Duchovní příčiny se ve většině případů odehrály buď zcela, nebo simultánně ve všech ostatních dimenzích a světech, kde sídlí různé oblasti naši mysli a k nimž jsme neustále připojeni. Toto propojení a přebývání se odehrává, aniž jsme si toho z naši strany uvědoměle vědomí.

 

(3) Tradiční hypnóza a autohypnóza uznává existenci podvědomé a nevědomé mysli, aniž by věděla, že devadesát pět procent toho, co považuje za nás, nejsme my, ale padělaná mysl, zfabrikovaná způsobem popsaným v předešlých kapitolách. Takže povětšinou se pracuje s padělanou myslí, obzvláště s jejími nejnižšími nevědomými částmi. Nečiní se žádná snaha si ověřit, zdali se jedná o kontakt s pravou myslí, a obvykle se bere za dané, že se hovoří s pravou lidskou myslí.

Duchovní hypnóza a autohypnóza se na straně druhé od samého počátku snaží překonat tuto padělanou mysl a dostat se do přímého kontaktu s pravou Niternou myslí a veškerou práci vykonávat jen z této pozice. Jsou vykonávány neustálé kontroly a dvojité kontroly, aby se zajistilo, že jsme v kontaktu s pravou Niternou myslí.

 

(4) V tradiční hypnóze a autohypnóze se nečiní žádná snaha – pokud se tak nestane spontánně a neočekávaně – dostat se do styku s ostatními světy, dimenzemi a jejich obyvateli (kde sídlí různé oblasti mysli a s nimiž jsou spojeny) za účelem vyžádání si jejich pomoci při hledání zdroje všech našich problémů a způsobu, jak se jich zbavit.

Duchovní hypnóza a autohypnóza na straně druhé právě tak činí.

 

(5) V tradiční hypnóze a autohypnóze se nikdy nečiní záměrná snaha dostat se do styku s pravým Zdrojem ve vlastní Niterné mysli, to jest s Nejvyšším, a pracovat na všech záležitostech života bez jakékoli výjimky a výluky z Nejvyššího, Nejvyšším, prostřednictvím Nejvyššího a s Nejvyšším v nás.

Na straně druhé je jedním z nejdůležitějších důvodů pro podniknutí duchovní hypnózy a autohypnózy to, abychom se dostali do styku s Nejvyšším v naší Niterné mysli a pracovali jen z této pozice.

 

(6) V tradiční hypnóze a autohypnóze se vše sugeruje z vnějšku, buď od hypnoterapeuta, či z vědomé mysli praktikujícího autohypnózu. Tyto sugesce jsou obvykle odvozeny z myšlenek na to, co si kdo přeje, čili z terapeutových idejí nebo idejí vaší vnější vědomé mysli o tom, jací máte být a jaký druh sugesci byste potřebovali. Velmi zřídka je dotázána vlastní Niterná mysl, zdali souhlasí s těmito druhy sugescí a idejí.

Na straně druhé je během duchovní hypnózy a autohypnózy vše odvozeno a sugerováno z vaší Niterné mysli. Ideje Niterné mysli o tom, jací byste měli být nebo co byste měli cítit či jaký druh sugescí potřebujete, jsou přiváděny zpět k vaší vnější vědomé mysli a do jiných oblastí vašeho nevědoma. Poté, co jsou takové sugesce přivedeny zpět k vám, jsou důkladně a dvojitě ověřovány vaší Niternou myslí, aby se vidělo, zdali to bylo to, co vám Niterná mysl chtěla sugerovat a zdali souhlasí s prováděním těchto sugescí.

 

(7) V tradičním přístupu k hypnóze a autohypnóze se nikdy neuvažuje, při několika málo výjimkách spontánních případů, o faktu, že každé lidské bytosti jsou za účelem přežití v zóně vymístění určeny jisté entity, které nazýváme duchovní rádci. Není učiněna žádná snaha je zaangažovat v práci nad našimi problémy.

Na straně druhé je jedním z nejdůležitějších účelů duchovní hypnózy a autohypnózy to, abyste se dostali do styku s vašimi pravými duchovními rádci. Ti plní životně důležité poslání spojovat vás s ostatním Stvořením, bez kteréhož spojení byste nemohli nikdy přežít. Vaši duchovní rádci jsou požádáni, aby vám pomohli při práci na vašich problémech z pozice a oblasti, kterou reprezentují a s níž souvztaží.

 

(8) Tradiční hypnóza a autohypnóza zřídkakdy poznává, že sám původní zdroj všech lidských problémů a strádání je aktivace negativního stavu aktualizací té, v nás vrozené, ideje možnosti odmítnout přijetí faktu, že život nemůže vzniknout ze žádného jiného zdroje než z Nejvyššího. Tradiční přístup tedy nečiní žádnou záměrnou snahu definovat lidské problémy ze životně závažného duchovního stanoviska, které je jedině tím, co může mít nějakou platnost.

Na straně druhé duchovní hypnóza a autohypnóza vás postupně, pomalu, opatrně a dle vašich možností vede k tomuto objevu a uvědomění z vašeho vlastního nitra, takže to můžete poznat a dojít k vlastním závěrům o tom všem a naučit se, jak vše odvodit z Duchovního zdroje, kdož je Nejvyšší.

 

(9) Tradiční hypnóza a autohypnóza a obzvláště neuro-lingvistické programování, tíhnou k tomu, aby vás naprogramovaly na to, jak být a co dělat dle standardů a norem, jak je definují tradice, zvyky, obyčeje, názory a principy, ustanovené v této společnosti. Nepoznají fakt, že užívají metody a postupy negativního stavu. Nemůžete dosti dobře odstranit problémy negativního stavu tím, že využijete negativní stav a jeho problémy. Bylo by to jako vyhánění ďábla ďáblem, jak naznačil Ježíš Kristus. Tento druh přístupu může v nejzazším smyslu a z dlouhodobého hlediska jen navršit vaše problémy. (Když ne na této Zemi, tak poté, co z ní odejdete.) Proto je tento druh postoje nebezpečný.

Na straně druhé vám duchovní hypnóza a autohypnóza z pozice vaší pravé Niterné mysli a pravého Nejvyššího ve vaší Niterné mysli i vašich pravých duchovních rádců ve vaší Niterné mysli pomáhá se osvobodit od otroctví, zajetí a závislosti na lidských tradicích, konvencích, zvycích, zákonech a zásadách vybudovaných z neduchovních stavů. Duchovní hypnóza a autohypnóza vám pomáhá ustanovit Pánovy principy, přikázání, příkazy, poučky, ustanovení a nařízení svobody a nezávislosti ve vašem životě, jak je pro vás Nejvyšší zformuloval. Žádné programování z vnějšku či vnitřku není nikdy dovoleno, aniž by se vám nabízelo vícero voleb, ze kterých si můžete zvolit jen to, co je pro vás nejlepší. Vy sami naleznete z vaší Niterné mysli a z Nejvyššího ve vaší Niterné mysli to, co je pro vás nejlepší, a vy se s tím ztotožníte a stanete se tím. Tak se osvobodíte ode všech svých problémů, strádání, utrpení, nemocí jakéhokoli druhu nebo čehokoli, co máte, a takto se stanete skutečně šťastnými, spokojenými, naplněnými, radostnými, svobodnými a nezávislými jedinci.

 

To jsou tedy některé hlavní odlišnosti mezi tradiční hypnózou a autohypnózou a duchovní hypnózou a autohypnózou.

 

Jakmile máte všechny tyto poznatky, jaké se vám doposud předložily, jakmile přijmete a náležitě pochopíte to, co bylo doposud řečeno, jste připraveni se naučit vhodné postupy praktikování své duchovní autohypnózy. To činíte za účelem toho, abyste se dostali do styku s těmi pravými lidskými pěti procenty ve vás. Což děláte za účelem styku s vaší Niternou myslí v těchto pěti procentech, s Nejvyšším, kdož zde přebývá, a s vašimi pravými duchovními rádci, kteří vás spojují s ostatním stvořením. Konáte to za účelem osvobození se od všeho, co není vaše, co vám nenáleží, co na vás bylo uměle vloženo negativním stavem a co přijímáte jako skutečné. Děláte to za účelem toho, abyste ve svém životě ustanovili smysluplný, naplněný, spokojený, šťastný, radostný, láskyplný, laskavý a moudrý životní styl.

 

Nyní pokračujme vyučením náležitých, správných postupů nastolení duchovního transu v autohypnóze.

 

Existuji dva důležité kroky, které potřebujete podniknout, aby se aktualizoval váš dar či nástroj nebo schopnost od Nejvyššího.

 

(1) Naučit se, jak vyvolat duchovní autohypnózu.

 

(2) Naučit se, co dělat a jak postupovat, když pracujete nad sebou a nad svými problémy, jakmile jste natrvalo ustanovili duchovní trans.

 

Obraťme se k prvnímu kroku.

 

 

 

1.  JAK VYVOLAT DUCHOVNÍ AUTOHYPNÓZU

 

 

V obecnosti můžete svou duchovní autohypnózu vyvolat dvěma způsoby.

 

 1. Můžete to udělat dle sebe, zcela sami tím, že budete následovat přesně postupy, jak se popisuji níže.
 2. Můžete to udělat tak, že požádáte odborného duchovního hypnospecialistu neboli toho, koho nazýváme usnadňovačem duchovního transu, aby vás naučil, jak máte ustanovit svou duchovní autohypnózu.

 

Ve druhém případě vás usnadňovač uvede do duchovního transu tím, že vám předvede výše popsanou metodu. Zatímco jste v tomto transu, budete se učit nebo budete následně vyučováni, jak to máte sami udělat.

 

Problém u druhého způsobu je ten, že v současnosti je na světě a ve Spojených státech jen velmi málo usnadňovačů duchovního transu, kteří to mohou učinit náležitě dle následujících předepsaných postupů. Nedávno bylo vynaloženo zvláštní úsilí, aby se počalo s přípravou takových usnadňovačů, kteří by mj. posloužili lidem právě za tímto účelem. V blízké budoucnosti budete schopni se s nimi dostat do styku a požádat o pomoc.

 

Ačkoli má druhý způsob přednost před prvním, mnoho lidí nebude mít příležitost potkat někoho, kdo jim může pomoci se naučit, jak náležitě využít vlastní nadání pro vstup do duchovního transu. Proto Nejvyšší požádal o sepsání této knihy, aby lidé jako vy mohli být instruováni o vhodných postupech, kterými se dostanou do styku se svou Niternou myslí a s Absolutním zdrojemNiterné mysliNejvyšším podle sebe, aniž by měli nějakého svého usnadňovače. ve své

 

Budete-li následovat náležité postupy krok za krokem a pokud jste připraveni mít prospěch z této duchovní metody, budete mít nanejvýš jistě úspěch.

 

Zde je několik kroků, které potřebujete podstoupit, aby se ustavil duchovní autohypnotický trans. Musíte se naučit být svým vlastním usměrňovačem.

 

(1)  PRVNÍ KROK

Nalezněte si doma, nebo tam, kde v dané chvíli jste, klidné, pohodlné místo, kde nebudete rušeni. Je-li to možné, vyvěste telefon. Posaďte se do nejpohodlnějšího křesla, které doma máte, dejte přednost tomu, v němž se můžete cele opřít. Nemáte-li nic takového, lehněte si na postel či na gauč nebo na cokoli, co je pohodlné, a silně myslete na to, že se nechystáte spát, a budete velmi bdělí. Pokud ležíte na posteli, buďte opatrní, neboť někteří lidé spojují ležení na posteli s usínáním. Proto se máte soustředit na usilovné myšlení či ideu, že se nechystáte usnout, ale zůstáváte čilí za účelem prožívání duchovní autohypnózy.

 

 

(2)  DRUHÝ KROK

 

Učiňte si v tom křesle či posteli či gauči nebo v tom, co máte, pohodlí. Dejte obě své ruce dlaněmi dolů na stehna. Za žádných okolností nezkřižte své nohy; vaše ruce ať se navzájem nedotýkají a neproplétejte prsty ve svých dlaních. Po celý čas během prvních kroků vzbuzování transu musí vaše ruce spočívat na stehnech a vaše nohy nesmí být zkřížené.

 

 

(3)  TŘETÍ KROK

 

Jakmile si uděláte pohodlí, zavřete své oči a dýchejte zhluboka. Začněte dýchat pomalu, hluboce a pravidelně. V tomto pomalém, hlubokém a pravidelném dechu pokračujte několik minut, dokud nezjistíte, že jste úplně, zcela a v pohodě uvolněni.

 

 

(4)  ČTVRTÝ KROK

 

Jak tak pomalu, hluboce a pravidelně dýcháte, v tichostí si řekněte něco, jako je toto:

 

Ze své svobodné vůle a volby jsem si zvolil/zvolila putovat do nitra do centra své bytosti ke své pravé Niterné mysli, k pěti procentům pravého lidství ve mně za účelem poznání, jak být lepší lidskou bytostí a pravou duchovní lidskou bytostí.

 

Tento typ promluvy opakujte několikrát.

 

 

(5)  PÁTÝ KROK

 

Jakmile říkáte potichu tato či podobná slova, začněte se soustředit na své čelo nebo na střed vašeho čela z nitra hlavy mezi očima, nebo, je-li vám toto soustředění z nějakých důvodů nepříjemné, se soustřeďte na střed vaší hrudi v oblasti srdce. Není-li vám takové soustředění na čelo nebo hruď pohodlné, představte si ve své mysli, zatímco jsou vaše oči zavřeny, předmět dle vašeho výběru, jako je např. kyvadlo, prsten, mince či cokoli jiného, co shledáváte příjemným a pohodlným.

 

 

(6)  ŠESTÝ KROK

 

Jak se soustředíte na, řekněme, střed vaši hrudi, pozorujte své dýchání a pomalu začněte potichu počítat v souladu s vaším dýcháním od jedné až do kolika chcete. Jak počítáte, říkejte si potichu, že s každým číslem ze své svobodné vůle a volby chcete, abyste vešli do nitra k vaší Niterné mysli do hlubokého duchovního transu.

 

 

(7)  SEDMÝ KROK

 

V průběhu pomalého počítání si sugerujte, že ze své svobodné vůle a volby zvete svou Niternou mysl, aby ve vás vše ovládla – vaši celou mysl, tělo, hlasivky, ruce, prsty, myšlenky, pocity, vůli a vše ostatní, z čeho se skládáte. Požádejte svou Niternou mysl, aby ovládla ve vás vše bez výjimky a výluky. Řekněte si, že vy jste vaší Niternou myslí. Vše ostatní, co není vaší Niternou myslí, není skutečně vámi.

 

 

(8)  OSMÝ KROK

 

Požádejte svoji Niternou mysl, která je vždy ve vás a naslouchá a sleduje, co říkáte a co děláte, když pocítí, že jste v hlubokém transu, dostatečném pro vás v tomto jednom okamžiku, abyste ztratili jakoukoliv žádost či přání dále počítat.

 

 

(9)  DEVÁTÝ KROK

 

Když pociťujete, že jste ztratili jakoukoli žádost počítat, učiňte k vaší Niterné mysli a k Nejvyššímu, Pánu Ježíši Kristu v ní, kdož je vždy zde a naslouchá po celý čas, následující prosbu:

 

„Ze své vlastní vůle, ze své vlastní svobodné volby, Pane, prosím, abyste od tohoto okamžiku, zatímco jsem v duchovním transu, nebo se do něj dostávám, mě stále a neustále vedli jen Ty a má pravá Niterná mysl. Aby žádná falešná pseudomysl z oblasti devadesáti pěti procent ve mě, která nejsou mnou, ani nikdo jiný a nic jiného, kdo a co je spojeno s devadesáti pěti procenty pseudomysli, nebyl kdy s to nikdy přerušit tento proces, bránit mu nebo se do něj vměšovat, aby nedošlo k jakémukoli mému svedení, zavádění a zneužití. Pokorně Tě, Pane, v mé Niterné mysli prosím, abys ze mě odstranil všechny vlivy z vnější vědomé mysli, mé myšlení ovlivněné přáním, sebevyplňující se předpovědi, subjektivní projekce, předpojaté ideje, osobní sklony, nerealistická očekávání a předtuchy, všechny druhy předpojatosti, pověr, předsudků či vše to, co mi ukládají falešná náboženství a systémy víry, které bych mohl mít, či k ním tíhnout, a ochraňuj mě před nimi. Pomoz mi, Pane, abych udržoval/udržovala svou mysl otevřenou a abych byl/byla flexibilní a přijal/přijala všechny zkušenosti, které přijdou, byť se i kvůli nějakým důležitým důvodům při mém prvním pokusu o nastolení kontaktu s Tebou nebo na nějaký čas nebude nic dít. Prosím, odstraň ze mne jakýkoli egoismus a jakékoli vědomé či nevědomé zlé úmysly či motivace, když přistupuji k tomuto důležitému úkolu.“

 

 

(10)  DESÁTÝ KROK

 

Když to pronesete z hloubky svého srdce, a to musí vycházet z celého vašeho srdce, jinak to nebude působit, požádejte vaši Niternou mysl, aby vám dovolila zakusit ve vašich rukách a dlaních lehký povznášející pocit. Řekněte si něco jako toto:

 

Niterná mysl, prosím, učili mou pravou nebo levou ruku či dlaň, nebo obě zároveň – podle tvé volby – tak lehké jako pírka. Nech pak ruce a dlaně, aby se samy vznášely k mému obličeji, dokud se prsty mé ruky nedotknou brady nebo obličeje. Jak se tyto ruce a dlaně samy od sebe zvednou (musí samy od sebe bez jakéhokoli vědomého úsilí z vaší strany z pozice vnější mysli), pomoz mi, abych se dostal do hlubšího a hlubšího stavu niternosti a autohypnotického transu v plnosti svých potenciálů, všemi způsoby, co se týče toho, jak potřebuji jít do nitra v tomto prvním pokusu o svůj duchovní autotrans. Chápu, Niterná mysli, že neexistují žádné hranice v tom, jak hluboko dovnitř mohu jít. Jediné hranice jsou ty, které uvaluji sám na sebe. Protože ale nemám, ze své pozice vnější vědomé mysli, žádné ponětí o tom, jakou nejlepší a nejvhodnější úroveň hloubky niternosti mám zažít, nechám tě, jak se moje ruce vznášejí k mému obličeji, rozhodnout tuto důležitou záležitost a nechávám na tobě, abys mě dostala na tuto úroveň. Takže v okamžiku, kdy se moje prsty dotknou brady či obličeje, bude to pro mě znamení a signál, že jsem na té, Tebou, Niterná mysli, určené úrovni duchovního autohypnotického transu.“

 

 

(11)  JEDENÁCTÝ KROK

 

Dejte si na čas, aby se odehrál desátý krok. Pokud by nebyly žádné zážitky s levitací rukou či dlaní, nebuďte odrazeni, to pouze znamená, že ji v této době nepotřebujete prožívat. V tomto případě pokračujte s jedenáctým krokem.

 

Poté, co se vaše prsty dotknou vaší brady, požádejte vaši Niternou mysl, aby je vrátila zpět do téže pozice, ze které vyšly, na vaše stehna, a jak se vaše ruce dostávají zpět na stehna, požádejte svou Niternou mysl, aby ještě více prohloubila váš trans. Jakmile jsou vaše ruce zpět na vašich stehnech (nebo když zůstaly na stehnech bez zážitku levitace), požádejte z Niterné mysli o následující:

 

Niterná mysli, především bych Ti chtěl/chtěla poděkoval za vše, co se doposud událo, a v této chvíli bych Tě rád/ráda požádal/požádala, abys ovládla mé ruce, učinila je necitlivé od zápěstí ke konečkům prstů, abych o nich neměl/neměla vůbec žádné vědomé pocity. Ať zmizí z mého vědomého uvědomění nebo alespoň ať nemám žádný vliv na pohyb mých prstů vyjma toho, že budu mít pocit a poznání, že se hýbou a který prst na které ruce to je. Prosím Tě, ovládej cele mé prsty, jakož i vše ostatní ve mně.“

 

 

(12)  DVANÁCTÝ KROK

 

Řekněte své Niterné mysli:

 

Niterná mysli, rád/ráda bych s Tebou komunikoval/komunikovala. Za účelem léta komunikace bych rád/ráda nejprve ustanovil/ustanovila, jak prostřednictvím svých prstů dostanu od tebe signály.

 

Jestliže položím otázku a odpověď na ni je „ANO“, zvedni ukazováček mé pravé ruky či ukazováčky na obou rukách,ale ne na levé ruce nezávisle bez souběžného zvednutí pravého ukazováku. Jestliže se tento prst či prsty zvednou, bude to vždy znamenat odpověď „ANO“.

 

Jestliže je tvá odpověď „NE“, pak zvedni prostředník mé pravé ruky nebo zároveň prostředníky na obou rukách. Zvednutí prostředníku bude vždy znamenat odpověď „NE“.

 

Jestliže je odpověď „NEVÍM“, pak zvedni můj pravý prsteník. Ty, Niterná mysli, o mně však víš vše a neexistuje nic, co by ti bylo o mně skryto, proto když se prsteníky zvednou na obou rukách, bude to znamenat, že má vnější čili vědomá mysl proniká do tohoto procesu, nebo že někdo či něco z falešné pseudomysli se snaží vyrušovat. Takže zvednutí pravého prsteníku bude vždy znamenat odpověď „NEVÍM“.“

 

Prosím, abyste si zde zapamatovali: Jestliže je tomu tak, že se zvedne prst znamenající „NEVÍM“, opakujte krok devět až dvanáct tolikrát, kolikrát je třeba, dokud nedostanete odlišnou odpověď od „NEVÍM“. Odpověď „NEVÍM“ vždy znamená, že se negativní stav ve vás silně vměšuje do stavu vašeho transu. Opakováním kroku devět až dvanáct zároveň značně prohlubujete svůj stav niternosti a jednou dostanete od Niterné mysli odpověď.

 

„Jestliže odpověď zní: „NECHCI ODPOVĚDĚT NA VAŠI OTÁZKU, PROTOŽE JE BUĎ NEADEKVÁTNÍ, NEBO NENADEŠEL ČAS, ABYSTE ZNALI ODPOVĚĎ BĚHEM TOHOTO TRANSU“, pak, Niterná mysli, zvedni můj malíček pravé ruky nebo zároveň na obou rukou. Zvednuti malíčku bude vždy znamenat odpověď „NECHCI ODPOVĚDĚT“.“

 

„Jestliže jsi nerozuměla mé otázce a chceš, abych ji opakoval či znovu vyslovil, pak, Niterná mysli, zvedni palec na mé pravé ruce či souběžně na obou rukách. Takže zvednutí palců bude vždy znamenat: „NEROZUMÍM OTÁZCE PROSÍM, OPAKUJ JI NEBO VYSLOV JINAK“.

 

 

(13)  TŘINÁCTÝ KROK

 

Jakmile začas ustanovíte způsob komunikace s Niternou myslí, po jisté době (v jistém okamžiku bude vaše Niterná mysl s to používat vaše hlasivky, aby s vámi hovořila jak slovy, jakož i pohybem prstů), položte vaší Niterné mysli první důležitou otázku:

 

Niterná mysli, jsi ochotna se mnou komunikovat? Jsem připraven se dostat s tebou do styku a ustanovit duchovní vztah s Tebou a s Nejvyšším v Tobě? Jsi-li ochotna a jsem-li připraven, prosím, nechť bez mého vědomého úsilí, bez ohledu na to, co si přeji, a na mé nesprávné úmysly se zvedne můj „ano-prst“ nad mé stehno. Nejsi-li ochotna, pak, prosím, zvedni můj „ne-prst“. Nejsem-li kvůli nějakým důvodům přesto připraven pro takový typ zážitku, prosím, zvedni „prst-nechci odpovědět“.“

 

Očekávej odpověď. Když nedostaneš vůbec žádnou, to jest jestliže se nehýbe žádný prst, jste ovlivnění negativním stavem. V tomto případě si udělejte přestávku a opakujte celý postup od samotného prvního kroku až po krok třináctý, dokud nedostanete nějakou odpověď.

 

Dostanete-li odpověď „NE“, znamená to, že jste si vybral špatnou dobu, špatné místo, špatné rozpoložení či situaci, která není vhodná pro komunikaci nebo pro ustanovení duchovního transu. Požádejte Niternou mysl, aby vám dala okamžitou ideu, či myšlenku o tom, co je nesprávné a proč s vámi nechce komunikovat. Jestliže ve vaší mysli nedostanete žádnou ideu či odpověď, pokuste se o to jindy, jinde, jiného dne a za odlišných podmínek.

 

Dostanete-li odpověď „NECHCI ODPOVĚDĚT“, znamená to, že nejste připraveni na tento stupeň duchovní metody. Pracujte několik týdnů sami nad sebou v pravidelném transu, aniž byste měli nějaký kontakt s Niternou myslí, tím, že si prostě řeknete, že jednou budete připraveni. A když budete připraveni na tuto komunikaci, vaše Niterná mysl vám to dá znát tím, že ve vás vytvoří silnou touhu či silnou žádost po opětovném přečtení této knihy, a po jejím opětovném přečtení vzbudí touhu učinit čerstvý pokus následovat opět tyto postupy.

 

Dostanete-li odpověď „ANO“, pokračujte dalším krokem.

 

 

(14)  KROK ČTRNÁCTÝ

 

Řekněte:

 

„Děkuji ti, Niterná mysli, za tvou ochotu se mnou komunikovat Velmi oceňuji tvou odpověď: Prosím, pomoz mi se dostat do daleko hlubšího stavu niternosti, než v jakém komunikujeme. Nedovol, prosím, aby mě něco rušilo, obtěžovalo a vměšovalo se do mého transu. Nechť je vše, co se kolem mne děje, všechny tyto zevní hlasy nebo cokoli jiného, Tebou užito k prohloubení mého duchovního transu a ne k jeho zmírňování, abych tak vily mohl dojít hlouběji, než se zakončí tato jednotlivá schůzka.“

 

 

(15)  KROK PATNÁCTÝ

 

Poté, co jste řekli toto, promluvte k Niterné mysli následujícím způsobem:

 

„Především ti, Niterná mysli, děkuji za vše, co se doposud stalo. Jen ty, Niterná mysli, můžeš jistě vědět, jak hluboko se v transu nacházím. Z hlediska své vědomé mysli nemám žádné ponětí či pocit, jak hluboko bych v transu mohl/mohla být. Ty to ale víš, protože o mně víš vše. Proto bych byl/byla rád/ráda, abys mi naznačila, jak hluboko jsem v transu, následující metodou – opět použijeme za tím účelem prsty.

 

 

 1. Jestliže jsem v malém nebo v žádném transu, pak zvedni palec mé pravé ruky, který znamená, jak víš, „nerozumím otázce, prosím, zopakuj ji, či vyslov jinak“.
 2. Jsem-li v nehlubokém transu, pak zvedni můj ukazovák, který je mým „ano-prstem“.
 3. Jsem-li ve středním transu, pak zvedni můj prostředník, který je mým „ne prstem“.
 4. Jsem-li v hlubokém transu, pak zvedni můj prsteník, který je mým „nevím-prstem“.
 5. Jsem-li ve velmi hlubokém transu, pak zvedni můj malíček, který je mým „nechci odpovědět prstem“.
 6. Jsem-li v ještě hlubším transu, než je tento, pak zvedni palec mé levé ruky.
 7. Jsem-li dokonce v ještě větším transu, než je tento, pak zvedni ukazovák mé levé ruky.
 8. Jsem-li ale hlouběji, než je tento trans – vždyť neexistuje žádná hranice v tom, jak hluboko mohu zajít – pak zvedni prostředník mé levé ruky.
 9. Jsem-li ale dokonce ještě hlouběji, než je tento, pak zvedni můj pravý prsteník,
 10. a jsem-li ještě hlouběji, pak zvedni můj levý malíček. Jsem-li ale v tomto bodě v duchovním transu, pak zvedni mou celou pravou ruku.(Duchovní trans začíná v tomto bodě, to jest v bodě, kdy se zvedne celá pravá ruka. Tedy nad deset prstů vašich rukou.)
 11. „Jsem-li dokonce ještě hlouběji, než odpovídá celé pravé ruce, pak, prosím, zvedni mou levou ruku.
 12. A nakonec, jsem-li na začátku plenárního stavu duchovního transu, pak zvedni obě mé ruce.

 

Plenární stav transu je nejhlubší úrovní transu, kterého potřebujete dosáhnout, abyste se dostali do styku s NejvyššímNiterné mysli a s vašimi duchovními rádci v duchovním světě. Plenární stav transu znamená takový stav, étery zahrnuje a obsahuje všechny úrovně, stupně, aspekty, kroky a dimenze vašeho jsoucna a bytí a celku vaší mysli. Nic není vynecháno. Toto je nejzazší cíl, když pracujete s duchovním transem, a je nejzazším cílem života být a existovat v plenárním stavu po všechny časy. Nyní očekávejte odpověď a sledujte, jaký druh odpovědi dostanete. ve vaší

 

 

 

(16)  ŠESTNÁCTÝ KROK

 

Poté, co dostanete odpověď o hloubce vašeho transu, kdy by vám mohlo být naznačeno, že se nacházíte v nižším stupni, než je plenární stav vašeho duchovního transu, položte své Niterné mysli následující otázku:

 

Niterná mysli, je úroveň transu, kterou prožívám právě teď, pro mě pro dnešek dostatečná k tomu, co je třeba učinit a prožít? Nebo bych mohl jít hlouběji? Je-li to pro dnes dostatečné, dej mi to, Niterná mysli, znát zvednutím mého „ano-prstu“: Jestliže bych měl jít hlouběji, než jsem právě teď, pak zvedni můj „ne prst“.“

 

Sledujte odpověď a jestliže se zvedne „ne-prst“, máte prohloubit trans.

 

 

(17)  SEDMNÁCTÝ KROK

 

Prohlubujte svůj vlastní trans. Nejlepším způsobem, jak prohloubit svůj vlastní trans, je představa a vizualizace a zobrazování sebe sama na nejoblíbenějším místě své fantazie, jak tam děláte něco, co máte nejraději. Co je to, co vás dělá nejšťastnějšími a uvádí vás do rozpoložení největšího míru, klidu, pohodlí, rozkoše a potěšení? Jaké scenérie máte nejraději? Vyobrazte si tuto situaci, vizualizujte si ji, znovu ji prožívejte. Jak tak učiníte, požádejte svou Niternou mysl, aby v okamžiku, kdy dosáhnete z jejího hlediska požadované úrovně transu, zvedla prst, či ruku, nebo obě ruce, což bude odpovídat této úrovni transu. V okamžiku, kdy zakusíte toto zvednutí, dávejte si potichu, ale se silným důrazem následující sugesce:

 

„Od tohoto okamžiku ať prožívám cokoli, ať se mi stane cokoli, ať cokoli slyším, pociťuji a vidím niterně či zevně, vše bez výjimky a výluky má Niterná mysl obsáhne k tomu, aby se prohloubil můj trans, ne aby se zmírnil, aby se prohluboval, ne aby se zmírňoval, dokud Niterná mysl nepociťuje, že jsme jím prošli a že já jsem připraven vyjít ze svého transu.“

 

 

(18)  OSMNÁCTÝ KROK

 

Jakmile dosáhnete tohoto bodu, položte Niterné mysli následující otázku:

 

Niterná mysli, jsme připraveni pokračovat s tím, co se má učinit? Jestliže ano, zvedni můj „ano-prst“. Jestliže nejsme připraveni, zvedni můj „ne prst“.“

 

Zvedne-li se „ne-prst“, požádejte Niternou mysl, aby vám dala vědět, jak brzy budete moci začít pracovat na svých problémech. Požádejte Niternou mysl, aby vás ve vaší mysli problesklo jisté číslo, jež by bylo počtem dní, které potřebujete čekat v přípravě na práci nad svými problémy. Když vám toto číslo probleskne, ujistěte se tím, že si ověříte správnost tohoto čísla zvedáním prstů následujícím způsobem. Řekněte:

 

Niterná mysli, je číslo, které právě problesklo v mé mysli, počtem dní, které potřebuji čekat v přípravě před tím, než můžeme začít práci nad mými problémy? Jestliže to není správné číslo, pak, prosím, zvedni můj „ne prst“.“

 

Jestliže se zvedne „ne-prst“, opakujte požadavek na to, aby vás v mysli napadlo jiné číslo, dokud se vám pohyby prstů nedostane potvrzení, že máte správný počet dní.

 

Jestliže nejste připraveni pracovat nad problémy, znamená to, že se potřebujete dostat do takového duchovního transu každý den, minimálně dvakrát denně, preferovat je ale třeba třikrát denně, a dávat si následující sugesce:

 

„Sugeruji si, že každý den se všemožně stávám více a více připravenějším pro práci nad svými problémy. Ze své svobodné vůle, ze své svobodné volby jsem rozhodnut tímto projít, dokud nebudu s to kontaktovat svůj Absolutní zdroj ve své Niterné mysli,Nejvyššího, a být uveden ke svým duchovním rádcům a odstranit s jejich pomocí ze svého života veškerou negativitu a všechna zla i nepravdy v jakékoli formě, masce a kondici, bez ohledu na to, jak jsou skryté, tajemné či zřejmé. Činím to bez jakýchkoli nízkých motivací, bez jakéhokoli zlého či špatného úmyslu. Účelem, za kterým uskutečňuji tento úkol, je návrat domů do pozitivního stavu a to, abych se stal lepší a daleko duchovnější lidskou bytostí, pravým kanálem Nejvyššího. Chci ve všech ohledech konat vůli Nejvyššího a naplnit bez jakéhokoli okolkování i zdráhání se účel svého života a být takovým, jakým mě Nejvyšší učinil. Chci, aby pět procent skutečného člověka ve mně ovládla, postupně vypudilo a odstranilo uměle vzbuzených devadesát pět procent zvířecích sklonů. Chci, aby jednou v životě byly tyto animální sklony nahrazeny devadesáti pěti procenty všeho, co je ve mě lidské, což je z Nejvyššího. Zbytých pět procent chci přikázat ideji, že mám svobodu volby, abych odmítl přijetí svého Zdroje Nejvyššího a Jeho/Jejích duchovních principů. Dělám to jen ta jediným účelem – přispět nejlépe k nejzazší eliminaci negativního stavu. Z celého Stvoření a za účelem jeho uvedení do spící a deaktivované kondice. Abych neměl v procesu přípravy žádnou nesprávnou motivaci a sklony, žádám nyní o veškerou pomoc od Niterné mysli a od Nejvyššího v Niterné mysli v jednotě, jednosti, harmonii a spojení se všemi svými duchovními rádci, abych se zbavil jakýchkoli stop těchto druhů nejnižších, nesprávných, falešných, špatných a zlých motivací a sklonů. To žádám ta účelem přistoupení k práci nad sebou samým v čistotě svého srdce, kvůli všem ostatním ve Stvoření Nejvyššího z pozice bezpodmínečné Lásky a Moudrosti, bezpodmínečného Dobra a Pravdy, bezpodmínečné Objektivity a Poctivosti, bezpodmínečné Spravedlnosti a Soudnosti.“

 

Opakujte tento druh sugescí s variacemi každý den nejméně dvakrát denně – ale dejte přednost tomu, že třikrát denně – až do dne, kdy budete připraveni začít práci nad svými problémy. Tyto sugesce se ovšem musí opakovat na úrovni transu, který prožíváte ve chvíli, kdy vám vaše niterná mysl udala počet dní, které potřebujete čekat. Do této zvláštní úrovně transu se budete vždy navracet, popř. do úrovně transu ještě hlubšího, jelikož při každém sezení budete moci vždy jít hlouběji a hlouběji a pak opakovat tyto a podobné sugesce až do určeného okamžiku.

 

Velmi často však Niterná mysl odmítne prozradit délku doby, kterou potřebujete na tento druh přípravy. Kvůli velmi důležitým duchovním důvodům dává přednost tomu, že vám nenaznačí přesně počet dní či týdnů, které potřebujete čekat. Namísto toho se vám naznačí, že tuto otázku byste měli klást pokaždé, když jste v duchovním transu. Požádejte o následující:

 

Niterná mysli, důkladně zkontroluj a naznač mi, zdali jsem připraven začít dnes pracovat na svých problémech Jestliže ano, zvedni můj „ano-prst“. Jestliže ne, zvedni můj „ne prst“.“

 

Opakujte tento postup, dokud jednou nedostanete odpověď „ano“, kdy pak budete pokračovat tak, jak se naznačuje níže.

 

Jestliže však dostanete odpověď „ano“, znamená to, že jste připraveni zahájit práci na svých problémech, která je popsána v krocích popsaných níže následujících pod nadpisem „Co dělat a jak postupovat při práci nad sebou samými poté, co se nacházíte ve svém hlubokém duchovním transu“.

 

Z duchovního hlediska je důležité si zapamatovat, že nemůžete náležitě zahájit práci nad jakýmkoli ze svých problémů, dokud nedosáhnete duchovní úroveň transu, kterou oznámí zvednutí pravé ruky. Je to proto, že jste-li v nižší úrovni transu, než je duchovní, podléháte příliš vměšování a otravě z padělané pseudomysli i svých vlastních očekávání, požadavků, myšlení dle přání a sebevyplňujících se předpovědí. Musíte se tomuto smetí vyhnout. Nejlepší úroveň transu, z níž se budete učit pracovat, je ovšem plenární stav duchovního transu, to jest, když se zvednou obě ruce.

 

 

(19)  DEVATENÁCTÝ KROK

 

Jakmile pro tento den skončíte svou práci nad svými problémy, jste připraveni vystoupit z transu. Prostě vyslovíte:

 

Niterná mysli, jsem ti hluboce a zhluboka vděčen za vše, co jsi se mnou učinila. Těším se na práci s tebou v dalším svém sezení v transu. Prosím, pomoz mi dostat se v transu vždy hlouběji a učil ho daleko snazším než poprvé. Při mém dalším sezení v okamžiku, kdy spočinu v křesle či si lehnu do postele, v okamžiku kdy zavřu oči a začnu hluboce dýchat, mě nechej okamžitě přesunout do úrovně transu, jaký prožívám právě teď, a od tohoto okamžiku mi pomoz jít ještě hlouběji. Jsem-li připraven/připravena se zabývat čímkoli, co potřebuji učinit, dej mi vědět zvednutím mého „ano-prstu“. Souhlasíš s tím, že pro mne toto učiníš?

 

(Čekejte na odpověď. Obvykle a ve většině případů dostanete odpověď „ano“.)

 

„Ještě jednou ti, Niterná mysli, mnohokrát děkuji. A nyní mě vyveď z tohoto transu a pomoz mi se pohodlně přesunout do vnější úrovně mého uvědomění, cítit se velmi svěže, čile, s hlavou čistou, ve vynikající, rozkošné, spokojené a příjemné náladě, s plností energie a síly, se zaujetím pro vykonávání svého autohypnotického transu neustále se zlepšujícím způsobem po veškerý čas svého života“.

 

Jestliže se trans vykonává právě před tím, než jdete spát, nevyslovujte své posthypnotické sugesce, jako je tato. Namísto tohoto řekněte:

 

„Pomoz mi nyní usnout hlubokým, přirozeným a fyzickým spánkem a mít velmi příjemný, pohodlný, osvěžující, síly navracející noční spánek pomoz mi se ráno vzbudit v určený čas úplně svěží, s čilostí a jasnou hlavou, ve vynikající, rozkošné, spokojené a příjemné náladě, v plnosti energie a síly i s plným zaujetím pro to, abych se v první řadě ráno okamžitě dostal/dostala do duchovního transu a do styku s tebou a učinil/učinila vše, co potřebuji učinit před tím, než půjdu plnit své každodenní povinnosti a závazky, které na této Zemi mám.“

 

Těchto devatenáct kroků vám dává ponětí o tom, jak vyvolat duchovní trans. Jste nabádáni, abyste pečlivě nastudovali tuto iniciační techniku a je-li to možné, abyste si ji zapamatovali. Jakákoli odchylka od tohoto postupu vám může způsobit mnoho potíži, protože vždy existuje nebezpečí, že když jej nebudete následovat, dostanete se do styku s některými oblastmi své pseudomysli a jejími negativními obyvateli. Později se naučíte, jak si důkladně a pečlivě ověřit, zdali jste ve styku se svou vlastní Niternou myslí a jejími pravými, pozitivními obyvateli.

 

 

 

2.  CO DĚLAT A JAK POSTUPOVAT PŘI PRÁCI NAD SEBOU SAMÝMI POTÉ, CO SE NACHÁZÍTE V HLUBOKÉM DUCHOVNÍM AUTOHYPNOTICKÉM TRANSU

 

Jakmile jste pevně ustanovili svůj duchovní trans, je před tím, než se pokračuje s čímkoli jiným, nutné, abyste dodrželi další důležité pravidlo.

 

První věcí, kterou se musíte s pomocí své Niterné mysli zabývat, jsou vaše osobní problémy. Je KRAJNĚ NEBEZPEČNÉ, abyste se snažili dělat cokoli jiného před tím, než se vaše problémy zpracují. Před tím, než postoupíte dále, musíte zpracovat všechny ty problémy, které vám Niterná mysl naznačí jako potřebné ke zpracování. Nebuďte netrpěliví a nesnažte se dělat cokoli jiného, jako je např. autoregrese před vaše fyzické zrození za účelem nalezení toho, co se s vámi dělo před tím okamžikem (což mnozí lidé naneštěstí dělají). Nebo se snažit kontaktovat vaše duchovní rádce či Nejvyššího ve vaší Niterné mysli. Taková snaha je snahou z pozice negativního stavu, to jest z pozice vašich problémů. Když se snažíte dělat věci z pozice vašich vlastních problémů, dostanete se do styku jen s negativním stavem čili s tou částí vaší mysli, která není vámi, ale fakticky je pseudoniternou myslí či jinou oblastí padělané pseudomysli čili umělých devadesáti pěti procent ve vás a s jejich negativními obyvateli.

 

Co je negativní stav ?  Musíte si zas a znovu pamatovat, že – jak bylo předtím řečeno – negativní stav není zde či tam, není něčím vně někde nad něčím, ale je ve vás, je vašimi problémy. Pokud lpíte a jste závislí na svých problémech a žijete v nich, nacházíte se ve středu negativního stavu a negativní stav ve vás přebývá. (Jste v jejich ovládacích programech – jinak řečeno – pozn. zpracovatele.)

 

Je proto jen logické a pochopitelné, že v prvním kroku své práce nad sebou samými, zatímco jste v hluboké duchovní autohypnóze, soustředíte veškeré své snahy na odstranění svého zotročení vlastními problémy a závislosti na nich.

 

Musíte si také pamatovat, že jste MULTIDIMENZIONÁLNÍ BYTOSTÍ, to znamená, že žijete a přebýváte v různých oblastech své pravé mysli a své pseudomysli i ve všech dalších oblastech jak Stvoření, tak i zóny vymístění a jste s nimi SPOJENI.

 

Jak se takové spojení odehrává? Prostřednictvím vašich pohnutek, citů, myšlenek, toho, co vás přitahuje, žádostí, přání, chtění a podobných stavů mysli.

 

(1) Svými negativními, špatnými a ošklivými stavy mysli přitahujete k sobě a spojujete se sebou zlé a negativní duchy a entity v zóně vymístění. Vaše problémy je napájejí a oni pak na oplátku napájejí vás vašimi problémy. Takto se problémy udržují a podporují po celém negativním stavu a po celé zóně vymístění. Je to vzájemné napájení ubohostmi, které se považují za rozkošné.

 

(2) Na straně druhé přitahujete prostřednictvím svých dobrých, pozitivních, láskyplných a mírumilovných pohnutek, pocitů, myšlenek, toho, co vás přitahuje, přání, tužeb, chtění a podobných pozitivních stavů mysli pozitivní a dobré duchy a entity v pozitivním stavu Stvoření Nejvyššího přebývající a z něho přicházející a spojujete se s nimi. (Zde vidíte, jak je důležité kontrolovat vlastní myšlenky a rozvíjet pozitivní myšlení, omezovat negativní myšlenky – pozn. zpracovatele.)

 

Těchto náchylností a spojení si ovšem nejste uvědoměle vědomi. Vzhledem ke všem praktickým účelům a z hlediska vaší vnější mysli a toho, jakým způsobem žijete na této planetě, žádné takové entity a duchové ani neexistují. Situace je ale zcela odlišná, když se dostanete do hlubokého duchovního transu, ve kterém jste s to překonat hrubá omezení své vnější mysli a všech vědeckých a náboženských předsudků, které jsou jen obalem toho, čím skutečně jste. V tomto stavu jste schopni si být plně vědomi přítomnosti těchto entit a duchů s vámi a ve vás i toho, jaký mají vztah k různým stavům a rozpoložením vaší mysli a vašeho života. Uvědomění si a vnímání těchto entit a duchů není nutně vizuální, ale mohou se představovat mnoha jinými způsoby a módy vnímání, které jsou vám k dispozici. O tom budeme hovořit později.

 

Vzhledem k tomuto důležitému faktu je zcela zřejmé, že jakýkoli pokus dostat se do styku s těmito rozličnými entitami a duchy předčasně před tím, než jste pracovali nad svými problémy, je velmi nebezpečný, protože jste s to mít s nimi vztah jedině z pozice těchto svých problémů. A jelikož tato pozice přitahuje jen negativní a zlé duchy a entity a je s nimi spojena, dostanete se do styku pouze s negativními duchy a entitami nebo s padělanou pseudoniternou myslí. Tyto typy duchů a entit mají nade vše nejraději, abyste se snažili se s nimi dostat do styku před tím, než jste pracovat nad svými problémy. To jim dovoluje vám lhát a zavádět vás velmi často tím, že předstírají, že jsou dokonce i Ježíšem Kristem, Nejvyšším, Bohem, Duchem svatým či různými archanděli či podobnými entitami. To vše dělají proto, aby vás svedli a neustále udržovali v negativním stavu. Jakmile se dostanete do styku s těmito druhy entit a duchů ve vás, máte sklon se jich obávat, obzvláště, když si nárokují, že jsou Ježíšem Kristem. A vy ovšem na neštěstí pro vás máte sklon následovat jejich zavádějící rady a setrvávat při nich. Na neštěstí mohou nyní, za současných duchovních podmínek existujících na planetě Zemi hovořit krásnými slovy lásky, velkými slovy moudrosti a těmito slovy a radami zdánlivé lásky a moudrosti vás oklamat. Krmí vás všemi druhy lží o sobě, o reinkarnaci, o Bohu, Ježíši Kristu a o negativních duších a entitách. Obvykle je obsah těchto řečí odvozen z myšlení podmíněného vaším vlastním přáním. Vnímají vaše náhledy, názory, tužby, přání i vaše systémy víry a z nich hovoří. Takže vás napájejí vašimi přeludy, myšlením dle toho, co si přejete, a vašimi sebenaplňujícími se předpověďmi.

 

Toto je jedním z důvodů, proč je nutné následovat dopodrobna předepsané postupy v procesu jak uvádění se do duchovního transu, tak i v průběhu práce nad svými problémy, když se nacházíte v hlubokém duchovním transu.

 

Takže s tímto důležitým upozorněním, které se může považovat takříkajíc za záležitost života a smrti, postoupíte ke svému prvnímu kroku v tom, co dělat, jakmile jste v hlubokém duchovním autohypnotickém transu a jakmile jste učinili první kontakt s tím, co si myslíte, že je vaší Niternou myslí.

 

 

(1)  PRVNÍ KROK

 

Samotným prvním krokem před tím, než přistoupíte k jakýmkoli dalším, je energická a vážná zkouška toho, zdali jste v kontaktu s vaší pravou Niternou myslí. Řekněte potichu své Niterné mysli:

 

Niterná mysli, jak dobře víš, existuje ve mně devadesát pět procent, které na mě byly násilím vloženy a které tě obklopují a oddělují tě ode mne a o kterých si myslím, že jsou mnou. Proto se musím ujistit, že jsem ve styku se svou pravou Niternou myslí Jsem v kontaktu se svou pravou Niternou myslí? Jestli ano, pak ať se zvedne můj „ano-prst“, je-li to falešná niterná mysl či zavádějící negativní entita či duch, pak nechť se zvedne můj „ne prst“. V této chvíli si, Niterná mysli, ze své svobodné vůle a mocí své volby, kterážto moc je vždy pozitivní, protože je přímým nadělením Nejvyššího ve mně, chci, aby jen má pravá Niterná mysl ovládala pohyb mých prstů a vše ostatní ve mně“.

 

„Protože zde vykonávám moc své svobodné vůle, kterou mám přímo z Nejvyššího, od Nejvyššího, skrze Nejvyššího a s Nejvyšším ve mně, nikdo jiný či nic jiného ve mě, či mimo mne nebude s to ovlivňovat pohyby mých prstů vyjma mé Niterné mysli, nedám-li k tomu osobně dovolení, pokud by tu byla v budoucnu nutnost tak učinit kvůli nějakému důležitému poučení.“

 

„S tímto prohlášením své svobodné vůle a volby poníženě v pokoře a skromnosti žádám svou Niternou mysl, aby mi naznačila prostřednictvím pohybů prstů, zdali jsem s ní v kontaktu“.

 

Pozorujte odpověď, a jestliže dostanete odpověď „ne“, opakujte hořejší formulaci a požádejte svou Niternou mysl, aby se projevila a naznačila svou přítomnost zvednutím vašeho „ano-prstu“.

 

Jestliže dostanete odpověď “ano“, pokračujte v testování své Niterné mysli následujícím způsobem:

 

Niterná mysli, rád bych, abys nyní ovládala mé hlasivky a hovořila ke mně přímo, nebo, pokud to ještě není vhodné, abys skrze mé hlasivky hlasitě hovořila, promluv v mých myšlenkách a řekni mi, koho uctíváš a komu sloužíš?“

 

Jestliže jste ve styku s pravou Niternou myslí, měli byste dostat následující odpověď:

 

„Uctívám Pána Ježíše Krista, kdož má mnoho jiných jmen, kdož je Nejvyšší a Duch Svatý, Jeden Bůh Nedělitelný, Stvořitel veškerého Stvoření a Nejvyšší Pán, Velitel a vládce všeho, co je, včetně všech pekel, veškerého negativního stavu a všech oblastí zóny vymístění“.

 

Taková nebo podobná odpověď musí přijít. Musí to být Pán Ježíc Kristus, Nejvyšší, Jediný Bůh Nedělitelný. Žádná jiná odpověď není přijatelná. To také platí ohledně každého, kdo patří k nějakému jinému náboženství než ke křesťanskému, protože taková jména jako Jehova, Adonai, Shaddai, Elohim, Allah, Krišna, Višnu, Buddha, Velký Duch či jakákoli jiná, která se používají ve vašich jednotlivých náboženstvích, nejsou ničím jiným než rozličnými odlišnými aspekty téhož JEDINÉHO BOHA, KDOŽ JE PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM. To je neoddiskutovatelný fakt. To je zde zjeveno Nejvyšším. Buď to přijmete, či nepřijmete. Máte svobodu volby. Pokud to přijmete, můžete v bezpečí pokračovat. Pokud ne, bylo by lépe, kdybyste tuto metodu nepoužívali, protože byste mohli být svedeni negativními entitami a duchy, kteří by mohli posílit a potvrdit vaši vlastní zavádějící víru či cokoli máte. Takovéto posilování a potvrzování je krajně nebezpečné pro váš budoucí duchovní pokrok, obzvláště po vašem odchodu z planety Země. Mohli byste se nalézt v daleko horši situaci, než v jaké jste kdy byli v průběhu vašeho pobytu na planetě Zemi. To je důvod, proč vás kvůli vám samým důrazně nabádám, abyste dále nepokračovali v používání této duchovní metody, pokud nemůžete z celého svého srdce přijmout tento fakt o Bohu.

 

Jelikož je Pán Ježíš Kristus totéž jako Bůh, Nejvyšší, Aláh, Krišna, Višnu, Budka, Velký Duch nebo ať použijete jakýkoli název, je předložená formule univerzálně platná pro každého bez výjimky a výluky, ne jen pro lidi z této planety, ale po celém Stvoření Nejvyššího.

 

Jakmile obdržíte od vaší Niterné mysli vhodnou odpověď popsanou výše, další otázkou, kterou třeba položit, je:

 

Niterná mysli, jaký je tvůj postoj k Bibli?“

 

Pravá niterná mysl každého, bez ohledu na jakýkoli systém víry, odpoví tak či nějak podobně:

 

„Svatá Bible je prvým Slovem Božím. Třicet pěl knih Bible Svaté obsahuje niterný, vyšší čili vnitřní smysl, který je zahalen literárním smyslem.

 

(Pro vaši informaci: Těchto třicet pět knih v Bibli Svaté obsahujících tento důležitý niterný smysl, který činí z Bible Svaté Slovo Boží, tvoří nesledující knihy: Geneze, Exodus, Leviticus, Numerí, Deuteronomium, Jozue, Soudců, První Samuelova, Druhá Samuclova, První královská, Druhá královská, Job, Žalmy, Izajáš, Jeremiáš, Nářků, Ezekiel, Daniel, Ozeáš, Joel, Amos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofonjáš, Ageus, Zachariáš a Malachiáš; Evangelium dle Matouše, Evangelium dle Marka, Evangelium dle Lukáše, Evangelium dle Jana a Zjevení Ježíše Krista.)

 

Poté, co jste obdrželi uspokojující odpověď na tuto otázku, je dalším dotazem, který položíte, toto:

 

Niterná mysli, jaké je tvé pravé chápání a poznání ohledně tzv. doslovné, pokračující, fyzické reinkarnace jednoho ducha do téhož světa v negativním stavu?“

 

Jediná přijatelná odpověď od pravé Niterné mysli – i když pevně věříte v reinkarnaci – je:

 

„Neexistuje žádná doslovná, fyzická reinkarnace téhož ducha do stejného místa dvakrát či vícekrát a obzvláště ne do negativního stavu na této planetě. Pán Ježíš Kristus jsa/jsouc nekonečně a absolutně milujícím a moudrým Bohem, by lidi nikdy dvakrát či vícekrát neumístil do stejné situace. To je regrese, a ne pokrok. V Pánově Stvoření neexistuje žádná stagnace. Vše postupuje v progresivních krocích. Reinkarnace znamená regresi či návrat na totéž místo, což je regresivní, a ne progresivní.“

 

Pokud jste obdrželi takový či podobný druh odpovědi na všechny vaše otázky, můžete si být jisti, že jste ve styku se svou pravou Niternou myslí.

 

Pamatujte si, že jakákoli odchylka od významu a obsahu těchto typů odpovědí na otázky shora formulované, vždy bez jakékoli výjimky a výluky znamená, že nejste v kontaktu s pravou Niternou myslí. Namísto tohoto existuje nákaza buď z vaší padělané pseudomysli, nebo od jednoho z negativních duchů a entit, přidělených či nenápadně proniknuvších k nějakému z vašich problémů, což blokuje přístup k vaší pravé Niterné mysli.

 

Za současně existujících okolností na planetě Zemi je toto pravidlo jedině platné. Později, když se dostanete do styku s pravým Nejvyšším ve své pravé Niterné mysli, se můžete sami Nejvyššího zeptat, zdali je to pravda a proč současně existující duchovní podmínky na planetě Zemi vyžadují tak zdánlivě puntičkářské a rigidní následování těchto kroků a postupů a takové rozsáhlé a vážné testováni. Budete překvapeni, až naleznete pravou odpověď.

 

Poté, co skončíte tyto zkoušky a obdrželi jste uspokojivé odpovědi, můžete postoupit k dalšímu kroku.

 

 

(2)  DRUHÝ KROK

 

Jak dobře víte, všichni si uvědomujeme, že máme nějaké problémy. Jen velmi málo lidí by se mohlo odvážit tvrdit, že jsou prosti jakýchkoli problémů. Když někdo z vás udělá toto bláznivé prohlášení právě teď během čtení této knihy (aniž by prošel důkladnou prací nad sebou samým ve stavu duchovního transu či transu autohypnotického), měl by nejlépe vstoupit do transu okamžitě a zjistit to, čemu se vyhýbá či uniká.

 

Lidé mohou mít všechny druhy problémů. Tyto problémy mohou být fyzické či duševní či emoční nebo intelektuální, osobní či duchovní. Jste-li žena, můžete mít všechny druhy menstruačních obtíží, obzvláště menstruační bolesti, neplodnost, nedostatek orgasmu – to jest být neschopna orgasmického zážitku – nebo mít časté potraty. Můžete být lesbičkou a mít problémy s tím, že jste taková, nebo můžete mít mnohé jiné podobné problémy. Jste-li muž, můžete mít problémy s udržením své erekce, to jest problémy s impotencí či předčasnou ejakulací či s tím, jak oplodnit vašeho sexuálního partnera, nebo mít problémy s vlastní sexuální identifikací a být homosexuálem, či obtěžovat děti, nebo příliš masturbujete, či máte touhu se odhalovat a podobně. Nebo trpíte častým nachlazením, máte chřipku či astma, nebo bronchitidu či všechny druhy alergií, nebo rozedmu či tuberkulózu, nebo zažívací potíže, koliky, zácpy či průjmy, zvracení nebo pocity žaludeční nevolnosti, nebo nedostatek či nadmíru chuti k jídlu. Nebo máte vy či obvykle vaše děti problémy s nočním pomočováním, či zadržujete, anebo neumíte zadržet močení, nebo močíte nervózně často, to jest musíte močit, nebo máte často střevní křeče či podobné problémy. Nebo můžete mít svalové křeče, bolesti zad, plotýnky, ischias, záněty kloubů a šlach, křivící, rýmu, bolesti hlavy a všechny druhy bolestí a bolení v rozličných částech vašeho těla. Nebo můžete strádat cukrovkou, neuralgii, hypertenzí, to jest vysokým krevním tlakem, srdečními tipy, či různými srdečními potížemi, nebo různými formami rakoviny či různými jinými fyzickými neboli takzvanými fyzickými nemocemi. Nebo můžete trpět nějakým typem neurózy, jako jsou fobie, úzkost, hysterie, posedlost, nutkání, značná nespavost, nebo můžete trpět různým typem psychóz Nebo můžete trpět různými typy osobních problémů jako komplexem pod- či nadřazenosti, nedůvěřivostí, pocity viny, starostmi. Nebo můžete trpět stavem perfekcionismu, negativismu, egoismu, sobectví, sebestředností, sadismu, masochismu. Nebo můžete strádat depresemi, pocity bezcennosti, neslušnosti, či agresivity, nebo pasivity nebo lenosti, indiference, netrpělivosti, neschopnosti nebo nerozhodností. Nebo můžete trpět trémou, nebo mít sklon vzbuzovat přílišnou pozornost. Nebo můžete trpět navyklým lhaním, být delikventem či zločincem. Můžete být těžkým čí lehkým kuřákem, nebo poživatelem drog či alkoholikem nebo těžkým pijákem. Nebo můžete mít značně problémy s příjmem potravy a jste obézní a máte nadváhu. Nebo si koušete nehty či máte potíže s učením a pamětí, trpíce neschopností si vybavit či podržet to, co jste se naučili. Nebo máte potíže při studiu a vykonávání zkoušek. Nebo máte rozličné poruchy řeči, jako jsou zajíkání či koktání. Nebo trpíte kopřivkou, trudovinou nebo jinými druhy kožních nemocí nebo něčím tomu podobným. Je velmi pravděpodobné, že máte nejméně jeden problém popsaný v lékařských či psychiatrických knihách.

 

Jak vidíte, seznam problémů, které lidé mohou mít, by mohl být nekonečný. Jsem docela dobře jist, že ve shora uvedeném částečném seznamu problémů můžete někde najít ten svůj.

 

Chci, abyste si uvědomili, že všechny tyto problémy bez jakékoli výjimky a výluky je možně zvládnout prostředky duchovní hypnózy a autohypnózy, jste-li pro tento postup připraveni, otevřeni a způsobilí. Když jste v hlubokém duchovním autohypnotickém transu, musíte požádat vlastní Niternou mysl o to, aby vám řekla, zdali jste připraveni, otevřeni a způsobilí. Ona vám naznačí, zda-li je použití této metody pro vás vhodné a správné a zda-li se prostřednictvím této metody můžete okamžitě zbavit problémů, které máte a kterým jste již přivykli. Musíte si uvědomit, že abyste se svých problémů zbavili, potřebujete někdy kvůli určitým duchovním důvodům a jako výsledek vaší volby použít odlišné metody, než je duchovní autohypnóza.

 

Jinak byste se ochudili o velmi důležité poučení, které vám tato příležitost – to jest být léčen nějakou jinou metodou – nabízí. Proto je vždy nutné požádat Niternou mysl o to, aby vám řekla, jakou nejlepší metodu použít, abyste se zbavili každého jednotlivého problému. Nebuďte překvapeni, když shledáte, že máte určité problémy vyřešit duchovní metodou předloženou v této knize, zatímco u jiných problémů se vám bude radit, abyste je řešili některými z typických lékařských, chirurgických či psychologických metod. Uvědomte si, že jakmile se radíte se svou pravou Niternou myslí o tom, co je pro vás nejlepší, pak – i když vám tato Niterná mysl naznačuje, že byste měli podstoupit chirurgický zákrok či užívat předepsané léky nebo nějakou pravidelnou psychoterapii tato rada přichází z čistě Duchovního zdroje, a tudíž, protože následujete rady své pravé Niterné mysli, následujete duchovní cestu. Typické lékařské, chirurgické či psychologické metody nebo prostředky zbavení se vlastních problémů jsou v určitých případech fakticky nástroji projevu duchovního poučení. Tudíž jsou v této souvislosti všechny takzvané neduchovní postupy výsledkem a důsledkem čistě duchovních idejí.

 

Další věcí, kterou si máte uvědomit a kterou chci, abyste měli na mysli, je, že to, o čem si vědomě myslíte, že je problém, není nutně takovým z hlediska vaší pravé Niterné mysli. Velmi často jsou tyto problémy jen rouškou a obalem pro nějaké hlubší problémy, které si na vědomé úrovni čili z hlediska své vnější mysli neuvědomujete. Ovšem i obaly a roušky jako všechny ostatní pravé problémy jsou vždy bez výjimky a výluky duchovního původu a z duchovního zdroje. Vždyť vaše vnější mysl o vás nic neví. Obvykle se jen domnívá a tato domněnka může, ale nemusí být správná. Ale i když je správná, je jen doručenkou, a proto si ji potřebujete potvrdit u své pravé Niterné mysli v tomto druhém kroku předepsaných postupů. Pro vaši informaci: Jakmile je skutečný problém vyřešen, v mnoha případech obal či rouška skutečného problému, kterou považujete za problém, sama od sebe zmizí, aniž je dále potřeba na ní pracovat.

 

Takže položte své Niterné mysli následující otázku:

 

Niterná mysli, velmi ti děkuji za spolupráci.“

 

(V každém okamžiku své komunikace se svou Niternou myslí nikdy nezapomeňte své Niterné mysli poděkovat za vše, ať je to cokoli.)

 

„Rád bych, abys mě důkladně prozkoumala a shledala, zda-li ty problémy, které si myslím, že mám –

 

(V tomto bodě vyjmenujte jeden za druhým všechny své problémy, které si myslíte, že máte.)

 

jsou reálné, nebo jsou jen přídavkem k nějakým jiným problémům, které si vědomě neuvědomuji. Nebo jsou tyto problémy jen obalem a rouškou, za níž jsou problémy skutečné?  Jestliže jsou to tedy problémy skutečné a my máme na nich především pracovat, pak zvedni můj „ano prst“. Jestliže však to nejsou mé reálné problémy, ale jen obaly a roušky, pak zvedni můj „ne-prst„. A jestliže jsou jakkoli přídavkem k nějakým jiným problémům, které si vědomě neuvědomuji, pak zvedni můj prsteník. V tomto případě nebude prsteník již znamenat „nevím“, ale bude znamenat nějaký druh třetí možnosti.

 

Sledujte odpověď a pak přistupte ke třetímu kroku.

 

 

(3)  TŘETÍ KROK

 

Každá odpověď v kroku druhém (skutečně víte, jaké jsou vaše problémy, problémy, o kterých si myslíte, že jsou vaše, ve skutečnosti nejsou vašimi problémy a jsou jen rouškou a obalem problémů skutečných; a problémy, kterých jste si vědomi, jsou dodatečné k nějakým dalším problémům, které si vědomě neuvědomujete) si v tomto bodě poté, co poděkujete Niterné mysli, žádá následný dotaz:

 

„Děkuji ti, Niterná mysli. Další otázkou, kterou mám, je to, zdali je to tvá volba, čili zdali mi máš naznačit dopředu počet problémů, nad kterými musíme pracovat před tím, než budu připraven se setkat se svými pravými duchovními rádci. Či namísto tohoto bychom měli načas vzít jeden problém a pokračovat, dokud mi, Niterná mysli, nenaznačíš, že jsme hotovi pokračovat s dalším krokem? Jestliže chceš, abych znal dopředu, nad kolika problémy musíme pracovat, pak, prosím, zvedni můj „ano-prst“. Jestliže by pro mě nebylo prospěšné, abych to věděl dopředu, ale namísto toho bychom měli pracovat načas nad jedním problémem, tak, jak tyto problémy přicházejí, pak ať se zvedne můj „ne-prst“.“

 

Jestliže obdržíte odpověď ano, pak postupujte následovně:

 

Niterná mysli, nad kolika problémy musíme pracovat před tím, než budu připraven pokračovat s dalším krokem? Niterná mysli, prosím, využij mé prsty, abys mi naznačila počet problémů. Každý prst, počínaje pravým palcem, bude označovat jeden problém. Mám deset prstů. Prosím zvedni ten prst na mé ruce, který odpovídá počtu problémů, na kterých musím pracovat.“

 

(Počítání probíhá od pravého palce až po levý malíček.)

 

„Jestliže tedy z nějakého důvodu mám více jak deset problémů, pak zvedni celou mou levou ruku.“

 

Jestliže se vaše celá levá ruka zvedne, pokračujte následovně:

 

Niterná mysli, nyní označím své prsty následujícím způsobem: Pravý palec bude znamenat jedenáct problémů atd. až po můj levý malíček, který bude znamenat dvacet problémů. Prosím, zvedni ten prst, který odpovídá počtu problémů, nad kterými musíme pracovat. Jestliže z nějakého důvodu mám více jak dvacet problémů, pak zvedni celou mou levou ruku.“

 

Pokud se levá ruka opět zvedne, opakujte postup s narůstáním počtu, dokud nedostanete přesné číslo.

 

Když máte tento přesný počet problémů, u kterých Niterná mysl chce, abyste na nich pracovali před tím, než se postoupí k dalšímu závažnému kroku ve vaší práci na sobě samých, ujistěte se dvojí kontrolou správnosti odpovědi, jako je tato:

 

Niterná mysli, naznačuješ mi, že musím pracovat řekněme na šesti problémech před tím, než mohu postoupit s dalším závažným krokem. Je to správná odpověď?“

 

Obdržíte-ti odpověď ne, opakujte hořejší postup, dokud nedostanete potvrzení, že toto je správný počet.

 

 

(4)  ČTVRTÝ KROK

 

Jakmile jste zjistili počet problémů, nad kterými musíte pracovat, nebo jakmile jste zjistili, že se potřebujete na čas zabývat jedním problémem, aniž byste dopředu znali jejich celkový počet, jste připraveni postoupit k následujícímu kroku. (Důležitá varovná poznámka: To, že vám vaše Niterná mysl naznačí počet problémů, na kterých musíte pracovat, nutně neznamená, že; musíte pracovat pouze na těchto problémech a nedělat nic jiného či navíc. Jen to znamená a naznačuje, že se musíte zabývat jistými svými problémy se svou vlastní Niternou myslí před tím, než budete připraveni na uvedení ke svým pravým duchovním rádcům, abyste konvertovali a osvobodili své vlastní stíny a ustavili přímý přístup k Nejvyššímu ve své Niterně mysli. Později budete upozorněni, jestliže tu bude něco jiného či nějaký jiný problém, na kterém bude třeba pracovat a který bude potřeba z vašeho života odstranit. Určité problémy mají tak hlubokou duchovní podstatu, že mohou být zpracovány jen s vašimi konvertovanými a osvobozenými stíny a se všemi ostatními duchovními rádci a Nejvyšším.)

 

V dalším se své Niterné mysli zeptejte:

 

„Děkuji ti, Niterná mysli, za vše, cos mi ukázala, a nyní bych se tě rád zeptal, zdi jsme připraveni přistoupit k práci nad prvním problémem.“

 

Obvykle dostanete odpověď ano. Odpověď ne obvykle znamená, že potřebujete přestávku, nebo začít práci nad svým prvním problémem v dalším pravidelném sezení, které sami budete mít. Ověřte si to u své Niterné mysli.

 

Jakmile dostanete odpověď ano, postupujte následovně (pokud si uvědomujete, jaké jsou vaše problémy):

 

Niterná mysli, jak byl tento problém vyvolán? Kdy se v mém pozemském životě objevil poprvé?“

 

(V této chvíli se neptejte na nic o svých zkušenostech ve zvláštním intermediálním světě. To lze učinit jen s pomocí vašich konvertovaných a osvobozených stínů a vašich pravých duchovních rádců a jen za předsednictví Nejvyššího ve vaší Niterné mysli.)

 

„A které následné události mého života tento problém udržovaly a podporovaly? Prosím, vyvolej je krok za krokem, událost po události v mých vzpomínkách, abych mohl/mohla znát a chápat, co se stalo a jak se to stalo a co dělám špatně, abych tento problém měl/měla.“

 

V tomto bodě můžete Niternou mysl požádat, aby hovořila vašimi hlasivkami a řekla vám, co se stalo a jak se to stalo nebo ve vás vyvolala přesné rozpomenutí se na to, co se stalo a jak, anebo obojí zároveň. Je na vaší Niterné mysli, aby rozhodla, jakým způsobem postupovat, jelikož zná, co je pro vás nejlepší a nejúčinnější.

 

V procesu této práce se vám ukáže, co se stalo špatného a jak se problém vyvolal a počal vás ve vašem životě trýznit.

 

Jakmile se všechny události vašeho života, které mají vztah k vyvolávání, udržování a podpory tohoto problému, odhalí a jsou vám jasné, položte své pravé Niterné mysli následující otázku:

 

Niterná mysli, prosím, odhal mi poučení, které z tohoto jednotlivého problému dostávám. Poučil/poučila jsem se správně? Vyčerpal tento jednotlivý problém v mém životě svou užitečnost a je čas se od něj osvobodit a zbavit se ho?“

 

Jestliže poučení nastalo a problém vyčerpal svou užitečnost, pak jste připraveni postoupit s dalším krokem. Ve většině případů, jste-li v tomto bodě, jste poučení získali a problém, na kterém pracujete, vyčerpal pro vás i pro veškeré Stvoření svou užitečnost. Každý po celém Stvoření se z této zkušenosti poučil a ta byla navždy umístěna do univerzality povšechnosti. Jste tudíž připraveni se tohoto problému zbavit. Jinak, to vás mohu ujistit, byste ve svém životě nikdy nedosáhli tohoto bodu. Neměli byste dokonce ani žádnou touhu provádět svou duchovní autohypnózu a dokonce snad ani touhu číst tuto knihu.

 

Jestliže by vám Niterná mysl naznačila, že si vědomě neuvědomujete své skutečné problémy, a jestliže by Niterná mysl naznačila, že jste připraveni poznat, co je tímto problémem, který si vědomě neuvědomujete, a jste připraveni na něm pracovat, pak postupujte následovně:

 

Niterná mysli, rád bych tě požádal o to, abys – jak budu ve své mysli potichu počítat od jedné do sedmi – mi náhle v mých vzpomínkách a v mé paměti vyvolala povahu problému, kterého si nejsem vědomě vědom, který je ale tím prvním, na kterém se má pracovat. Pomoz mi si vzpomenout a vyvolat v paměti přesnou povahu problému, jak se v mém životě projevuje, jaké symptomy v mém životě a chování má, jak a kdy v mém pozemském životě se tento problém vyvolal, jakou roli hrají další události mého života při potvrzování a posilování tohoto problému a cokoli dalšího, co potřebuji vědět o tomto problému. A to tak, že jak skončím počítání, náhle to budu vědět.“

 

V tomto bodě pokračujte s počítáním, a je-li to nutné, opakujte je několikrát, dokud nebudete s to si v paměti vyvolat vše, co se vztahuje k prvnímu problému, kterého jste si doposud nebyli vědomě vědomi. Když to máte, učiňte přesně to, co se popisuje v kroku čtvrtém, a když to vykonáte, pokračujte krokem pátým, který následuje. (Někdy je vám k procvičení dán menší problém či dva nebo více, aby ty větší byly snadněji k zvládnutí. Také to zabere několik sezení v transu, než se vše toto pozná.)

 

 

(5)  PÁTÝ KROK

 

Jakmile vám vaše Niterná mysl odhalí pravou povahu vašeho prvního problému či jakéhokoli následného problému, jakmile máte, jaké bylo zvláštní poučení z toho, že tento problém máte a udržujete, jste připraveni tento problém odstranit. (Povšimněte si, že neuvádím žádný konkrétní příklad chorobopisu, přičemž to, co zde předkládám, je výsledek početných konkrétních chorobopisů z mé profese. Uvést tahový chorobopis je nevhodné proto, že každý případ je velmi odlišný. Poučení pro jakoukoli osobu je, i když má přesně stejný typ problému, velmi odlišné. Nejsou možná žádná zobecňování a, což je nejdůležitější, jen vy sami můžete být sobě příkladem chorobopisu. Lidé, kteří by měli sklon vyhledávat podobné zkušenosti a poučení, by marnili svůj vzácný čas na zkušenostech někoho jiného, namísto toho, aby soustředili veškerou svou pozornost na své specifické, jedinečné a neopakovatelné zkušenosti a poučení, které jsou důsledkem jejich vlastních problémů. To je hlavním důvodem, proč by bylo proti duchu této knihy, kdyby se vám uváděly všemožné chorobopisy. Nicméně pokud se zajímáte o kasuistiku, můžete si o ní přečíst v klihách „Intenzivní duchovní hypnoterapie“ a „Principy duchovní hypnózy“ a v některých kapitolách knihy „Realita, mýty a iluze“.)

 

Je několik kroků, které v tomto bodě musíte podstoupit.

 

(1) Za prvé musíte z celého svého srdce, ve svých myšlenkách a pocitech požádat Nejvyššího o odpuštění a milosrdenství. Nejvyšší přišel jako Ježíš Kristus na tento svět, aby každému, kdo vyzná své hříchy, lítost a ukáže touhu se změnit, poskytl příležitost ke spasení a nabídl každému milosrdenství a odpuštění. Tímto faktem jste neustále vyvoleni pro Pánovo milosrdenství a odpuštění.

Milosrdenství a odpuštění vám nemohou být dány, aniž o ně požádáte v procesu vyznání svých hříchů, pokání a jejich odstranění. Nejvyšší, jsoucí Absolutní svobodou a respektující vaši svobodnou volbu být takovými, jací jste, nebo chtít být takovými bez ohledu na to, jak je to ubohé, by vám nikdy nevnucoval Svoje milosrdenství a odpuštění. Nejvyšší, Pán Ježíš Kristus vám odpustil a prokázal milosrdenství již dávno předtím, než přišel na tento svět, zdolal negativní stav, podřídil si všechna pekla a uvedl veškerou zónu vymístění se všemi jejími oblastmi a dimenzemi pod Svou vládu. Tedy vše, co máte učinit, je požádat o milosrdenství a odpuštění následujíce postupy popsané v této knize.

Takže první věcí, kterou máte učinit, je vyznat své vážné problémy, které jsou všechny hříchem, ať jsou cokoli (možná jedněmi z těch problémů, které byly vyjmenovány v kroku druhém), jeden za druhým, jak nad nimi budete pracovat s Niternou myslí ve své duchovní autohypnóze. Poté, co vyznáte tento jednotlivý problém – hřích, kajete se tím, že máte výčitky svědomí z toho, že váš duch, duše a tělo a všechny jejich aspekty, úrovně a stupně byly znečištěny, otráveny a zamořeny tímto jednotlivým problémem. A pak požádáte svou Niternou mysl, aby vám pomohla přijmout milosrdenství a odpuštění od Nejvyššího.

Tento první krok musíte podstoupit proto, že přijetím tohoto problému jako součástí svého života odvrhujete svou pravou esenci a substanci. Vaše pravá esence a substance je přímým nadělením Nejvyššího ve vás. Takže zavrhujete Nejvyššího a vyháníte Nejvyššího z té části vás, která byla přidělena tomuto problému. Bez ohledu na to, jak dalece vyznáte svou oddanost a víru v Nejvyššího, pokud budete na svém problému lpět a souhlasit s ním a se svým současným životním stylem, který se odvozuje z negativního stavu ve vás, zavrhujete Nejvyššího a Jeho/Její jsoucno a bytí. Pamatujte si, že Nejvyšší nemůže být ve vašich problémech. Je to proto, že všechny problémy, které máme, jsou hříchy. Ve vašich problémech může být pouze ďábel či zlí duchové, protože jedině ďábel nebo zlí duchové mohou být ve vašich hříších. Takže vy kradete to, co bylo původně Nejvyššího, a dáváte to ďáblu a zlým duchům, to jest negativnímu stavu. Činíte tak v okamžiku, kdy jste se rozhodli tomuto problému dovolit, aby vstoupil do vašeho života a opanoval ho. V tomto smyslu se stáváte zloději a lupiči. Není v tom žádný rozdíl, jak dalece předstíráte, že jste křesťan, návštěvník kostelů, čtenář Bible, účastník modliteb a vykonavatel všemožných slavností a obřadů a tak dále a podobně. Pokud na svých problémech lpíte a jste jimi zotročeni, skutečně nevěříte v Nejvyššího. Podvádíte sami sebe a všechny ostatní okolo vás, když prohlašujete, že skutečně věříte v Nejvyššího a že jste Jeho/Její následovníci či nově zrození křesťané. Zvolili jste si, aby ďábel a zlí duchové ovládli vaše žití a aby obvykle nepříjemně ovlivňovali ty kolem vás (na základě jejich volby).

Nečiní v tom žádného rozdílu to, že jste dobrovolně vstoupili do negativního stavu za tímto účelem, to jest prožít tyto druhy problémů. Pokud se ztotožňujete s čímkoli negativním a problematickým, stáváte se aktivátory či účastníky aktivace a podpory negativního stavu a jeho dominance ve vás. Tímto aktem vyháníte ze sebe Nejvyššího s výjimkou pěti procent pravého lidství ve vás. Prosím, pamatujte si, že když jste dobrovolně přijali své poslání, byla vám především poskytnuta cesta ven z negativního stavu a vy jste ze své svobodné vůle a volby přijali podmínky této cesty. Tato cesta se vám nyní tímto připomíná a připomínají se vám nyní i ty postupy, jakými se dostat ven z negativního stavu.

Neexistuje jiný způsob. Toto je důvodem, či jedním z mnoha důvodů, proč Nejvyšší přišel jako Ježíš Kristus na tento svět, aby vám mohla být dána možnost aktivace tohoto způsobu. Tato jediná cesta je zřetelná a jasná: V prvním kroku vyznání hříchů – problémů, pokání a žádost o odpuštění a milosrdenství Nejvyššího a o aktivaci vaší schopnosti, touhy a vašeho přání úspěšně a účinně se změnit.

 

(2) Druhým závažným a důležitým krokem v tomto procesu zbavování se svých problémů – hříchů je to, že vy sami prokážete z celého svého srdce milosrdenství a odpuštění komukoli jinému bez jakékoli výjimky a vyloučení, ať je to kdokoli; kdo se z těch či oněch důvodů zúčastnil, či si myslíte, že se zúčastnil vyvolání, posilování a udržování vašich problémů – hříchů. Opět si, prosím, ale pamatujte, že všechny ty problémy vyjmenované výše v kroku dva, jakož i jakékoli jiné, které spatřují světlo světa, jsou hříchy. Pamatujete si příklad ze života Ježíše Krista, který jsem citoval dříve v této knize, kdy řekl fyzicky nemocné osobě: „Tvé hříchy jsou odpuštěny.“?

Nemůžete postoupit dál, ani o malý krůček dále, aniž nejste ve svém životě na Zemi z celého svého srdce ochotni odpouštět a ukázat milosrdenství všem lidem, kteří se zúčastnili, nebo o kterých si myslíte, že se zúčastnili, při vyvolání, posilování podporování a udržování vašich problémů od okamžiku vašeho početí v mateřském lůně do současnosti. A opět nelze z tohoto procesu odpuštění a milosrdenství vyloučit nikoho. A nejen to, ale je důležité a závažné, abyste po všechny časy dennodenně pokračovali v prokazování milosrdenství a odpuštění sobě samým a ostatním, pokud a jak je třeba.

Nejste-li ochotni jim z celého svého srdce odpustit a prokazovat milosrdenství za jejich zdánlivě nesprávné činy vůči vám; jestliže chcete pokračovat ve své zášti a zlobě a nenávisti vůči nim, zastavte se právě zde a nechoďte dál. Mrháte svým časem. Jenom byste na sebe přivolali daleko ničivější problémy, než jste doposud měli. Milosrdenství a odpuštění vám může být ukázáno Nejvyšším jedině tehdy, pokud prokážete milosrdenství a odpuštění všem ostatním, kteří je potřebují. Nehraje přitom žádnou roli, jestliže shora uvedení lidé ve vašem životě pokračují ve své zášti, zlobě, nenávisti a špatném jednání vůči vám tak, jak to vždy dělali. To není důležité. Důležitým, závažným a kritickým je pro vás to, abyste si uvědomili, že jim musíte odpustit a prokazovat milosrdenství bez ohledu na to, zdali vám odpustili či prokázali milosrdenství oni. Jakmile toto učiníte, jakmile změníte svůj postoj vůči nim, budete překvapeni tím, co se od té chvíle stane v jejich vztahu k vám.

Takže pokud jste splnili požadavky těchto dvou kroků, jste připraveni postoupit ke třetímu kroku.

 

(3) Za třetí: Přijetím milosrdenství a odpuštění od Nejvyššího a prokázáním svého milosrdenství a odpuštění ostatním, jste připraveni prokázat milosrdenství a odpustit sami sobě. Nyní si potřebujete odpustit sami sobě vše, co jste udělali sobě a druhým, nebo to, co si myslíte, že jste učinili (ať jste to skutečně udělali, či nikoliv !).

Tedy z celého svého srdce si musíte odpustit a prokázat si milosrdenství za všechny ty potíže, strádání a utrpení i problémy, kterým jste dovolili, aby vás trápily a ničily a ničily vašeho ducha, vaši duši a vaše tělo se všemi jejich úrovněmi, aspekty a stupni.

Nejste-li z nějakých či jiných důvodů ochotni sami sobě odpustit a prokázat si milosrdenství, zastavte se právě zde a nepokračujte dál, protože byste se dostali do daleko horších potíží, než v jakých jste kdy předtím byli.

Jak chcete přijmout odpuštění a milosrdenství od Nejvyššího, či poukázat milosrdenství a odpuštění jiným, aniž jste ochotni to učinit sobě samým?  Nejste částí téhož celku?  Není Nejvyšší ve vás?  Není v ostatních? Jestliže neodpustíte sami sobě, nemůžete skutečně odpustit ani druhým, a tedy vůbec nemůžete pro sebe skutečně využít Pánova odpuštění a milosrdenství, neboť to závisí od těchto dvou dalších aktů odpuštění.

Pokud si na straně druhé myslíte, že jste sami sobě odpustili, ale nechcete odpustit jiným a nechcete přijmout odpuštění Nejvyššího, klamete sami sebe a druhé ve víře, že jste si odpustili. Je to proto, že jeden akt odpuštění vychází ze druhého a neexistuje žádné odpuštění a milosrdenství, pokud tato tři nenastanou zároveň. Když je oddělíte, zůstáváte otroky negativního stavu. Neochota prokázat milosrdenství a odpuštění ve všech těchto třech aspektech znamená, že máte problém v tom, že jste neschopni odpustit v jednom, ve dvou nebo ve třech aspektech tohoto aktu odpuštění a milosrdenství. To je vážným duchovním problémem. V tomto bodě jste důrazně nabádáni, abyste, než kdy postoupíte dále, se svou pravou Niternou myslí prozkoumali, proč jste neochotní či váháte přijmout nutnost těchto tři aktů odpuštění a milosrdenství. Komu sloužíte tímto druhem hrozného postoje? To jen naznačuje a znamená, že musíte vzít v úvahu existenci možnosti, že jste snad kvůli jednomu či jinému důvodu dovolili nějakým zlým, negativním duchům, aby vám bránili projít tímto závažným a kritickým aktem milosrdenství a odpuštění, aby vás ovládli, nepozorovaně se do vás dostali nebo se k vám připojili. Pamatujte si, prosím, že negativní stav je založen na nenávisti, zlobě, nepřátelství, záludnosti, násilí, ničení, zášti, mstě, odplatě, krutosti, neodpouštění a na všech podobných ohavnostech a odporných věcech.

Nejste-li v těchto třech aspektech ochotni odpustit a prokázat milosrdenství, dovolujete si být, naneštěstí, agenty negativního stavu z pekel.

V takových případech potřebujete pomoc od profesionálního duchovního hypnoterapeuta a, jestliže ze své svobodné vůle a volby chcete ve svém procesu duchovní transformace postoupit dále, pak bude pro vás lepší se spojit s někým, kdo je v této duchovní metodě vytrénován, a požádat ho o pomoc a nápomoc.

Jakmile završíte tyto tři kroky aktu milosrdenství a odpuštění, jste připraveni postoupit k dalšímu kroku.

 

(4) Dalším krokem je, abyste si vizualizovali, zobrazili a abyste viděli (máte-li potíže s vizualizací a představivostí, pak si, prosím, myslete, ciťte, slyšte, vnímejte či použijte způsob, jaký můžete) zářivé bílé světlo, které přichází zepředu, odshora (což je v duchovních transech a autotransech vždy k východu. Ať se obrátíte kamkoli, východ bude vždy před a nad vámi.), jako od Slunce. Slunce vychází. Požádejte přítomnost Nejvyššího v tomto slunci a ve své Niterné mysli,aby vyslal světelný paprsek do vašeho čela a nechte jej do sebe vstoupit a odstranit váš problém nadobro a provždy. Vizualizujte si úplnou záplavu bílého světla přicházejícího ze Slunce, ze shora, a zalévajícího a prostupujícího vás a vše ve vašem duchu, duši a těle. Vytvořte si vizi toho, jak toto světlo ničí, likviduje a odstraňuje tento problém či všechny poškozeně, nemocné a slabé buňky či cokoli máte. A představte si, že toto světlo odstraňuje veškerou temnotu a tmu a vše a všechny ostatní, co se vztahuje k tomuto problému spolu s tímto problémem samotným. Nechť to vše spadne k vašim nohám. Tento proces opakujte sedmkrát, dokud vše u vašich nohou, jakož i ve všem ostatním ve vás, nebude čistým bílým světlem. Dívejte se, jak se tato černota, temnota a šerednost rozplynou v nicotu.

Poté, co jste toto učinili, pokračujte tím, že si dáte následující či obdobné sugesce:

 

„Ze své svobodné vůle a volby; mocí Božské lásky a Moudrostí Nejvyššího a z Jeho/Jejího Božského milosrdenství a Odpuštění a mocí své pravé Niterné mysli a svého vlastního milosrdenství a odpuštění; silou svého rozhodnutí plně se se svou pravou Niternou myslí ztotožnit se třemi aspekty aktu milosrdenství a odpuštění se nadobro a navždy osvobozuji a uvolňuji od všeho, co se k tomuto problému vztahuje, a od tohoto problému samotného.“

 

(zde slovně naznačte, kterého problému se chystáte zbavit)

 

„Všechny důsledky, výsledky a následky tohoto problému“

 

(opět pojmenujete tento problém jeho specifickým názvem, jako je rakovina, kouření, problém s hmotností, pití, kousání nehtů a cokoli, co máte)

 

„se ruší, zastavují, anulují a nebudou mít již žádný dopad a vliv na můj život a nebudou jeho překážkou. Nejsem již otrokem tohoto problému. Vím, že se nyní odevzdávám zpět Nejvyššímu. A pokorně žádám Nejvyššího, aby zaplnil toto místo či ten kout ve mně, který mi byl s mým svolením tímto problémem ukraden, aby ze mě vycházel, a aby mě pravý Nejvyšší zaplnil čistou láskou a moudrostí, čistým nepodmíněným dobrem a pravdou, čistou nepodmíněnou dobročinností a vírou, vírou a důvěrou v Pána a sebe sama; objektivností a poctivostí, spravedlností a soudností, milosrdenstvím a odpuštěním, soucitem a empatií, laskavostí a mírností, skromností, pokorou a ponížeností a všemi ostatními pozitivními atributy pravé přirozenosti Nejvyššího a Jeho/Jejího Stvoření“.

 

Jestliže máte fyzický problém, který způsobuje poškození vaší tkáně či buněk, jako je např. rakovina, poté, co jste tyto nemocné, zestárlé, hnusné, zčernalé, protivné, šeredné buňky vypudili ze svého systému postupem shora popsaným, dodejte:

 

„a naplň to místo a tento orgán či tkáň buňkami novými, silnými, zdravými a omlazenými. Žádám tě, Nejvyšší, můj Pane,Stvořiteli v pokoře, skromnosti a poníženosti, abys mě napravil, zregeneroval, obnovil a transformoval do Své vlastní podoby a obrazu. Ochraňuj a zabezpeč mě, můj Pane, před tím, abych upadl zpět do jakýchkoli návyků s tímto problémem spojených anebo zpět ke vzorcům chování a k životnímu stylu, které byly výsledkem tohoto problému.“ Spasiteli, vykupiteli a můj Tvůrče a

 

Můžete přidat jakékoli další podobné sugesce.

 

Jakmile všechny tyto kroky skončíte, položte Niterné mysli následující otázku:

 

Niterná mysli, jsou tyto sugesce tak, jak jsem je formuloval, pro tebe přijatelné? Jsi ochotna mi pomoci s tím, aby se tyto sugesce uskutečnily a staly se nyní mým pravým životem? Přijal Nejvyšší v tobě mou pokornou žádost o pomoc? Jestliže ano, pak zvedni můj „ano-prst“, a jestliže ne, pak zvedni můj „ne prst“.“

 

Jestliže nějakou náhodou dostanete odpověď ne (velmi vzdálená možnost, pokud jste náležitě následovali vylíčené postupy), požádejte svou Niternou mysl, aby vám odhalila, co je na vašich sugescích a postupech nesprávně. Obvykle jste někde na cestě buď nepochopili, nebo nesledujete náležitý postup. Dostanete náležitou odpověď a pak učiňte nutné opravy v souladu s návrhy své pravé Niterné mysli.

 

Pokud jste obdrželi obvyklou odpověď ano, položte své Niterné mysli poté, co Jí poděkujete, následující důležitou otázku:

 

Niterná mysli, existuje něco jiného, co má vztah k tomuto zvláštnímu problému, nad čím musíme pracovat?“

 

Jestliže obdržíte odpověď ano, pokračujte v dalším zkoumání toho, na jakých dalších aspektech tohoto problému potřebujete pracovat. Pracujte na tomto problému, dokud jednou, když položíte hořejší otázku, dostanete odpověď ne. Práce nad jedním problémem může velmi často zabrat více jak jedno sezení v duchovním hypnotickém autotransu. Aby se zajistilo, že jste obdrželi správnou odpověď, ověřte si to podruhé následující otázkou své Niterné mysli:

 

„Děkuji ti, Niterná mysli. Vyřešili jsme tento problém navždy, nadobro, věčně, jak tak setrvávám u své pravidelné denní práce na sobě samém ?“

 

(Popis, jak udržovat svou novou duchovní kondici a život, bude dán v další kapitole této knihy.) Jestliže je problém skutečně vyčerpán, obdržíte odpověď ano. Jinak pokračujte v práci na tomto problému, dokud není odstraněn tím, že se opakují postupy popsané v hořejších krocích. Pak se ptejte:

 

„Je tu pro dnešek něco jiného?“

 

Jestliže ano, ptejte se, co to je a učiňte to, co se vám řekne. Jestliže ne, s vděčností a uznalostí k Nejvyššímu a k vaší Niterné mysli vyjděte ven z duchovního transu postupem popsaným výše v devatenáctém kroku vyvolávání duchovního autohypnotického transu.

 

 

(6)  ŠESTÝ KROK

 

Jakmile završíte práci na prvním problému, jste připraveni zaujmout další krok. Než postoupíte dále, chci, abyste si uvědomili následující důležitý, závažný a kritický fakt a postup, který musíte sledovat vždy, když provádíte svou práci v duchovním transu. Toto pravidlo je absolutně nutné a platné vždy, když vstupujete do své vlastní duchovní autohypnózy, byť by se prováděla tentýž den. Nikdy nepřeskočte či nevynechejte tento postup. Kdykoli na začátku každého svého sezení kontaktujete svou Niternou mysl (prosím, žádné výjimky či výluky), opakujte se svou pravou Niternou myslí bezpečnostní prověrky, jak jsou popsány v prvním kroku této části.

 

Proč je to nutné dělat vždy? Musíte si pamatovat, že v mezidobí sezení jste zpět ve své vnější mysli a ve vnějším světě, kde dominuje plně negativní stav. V tomto časovém období podléháte všem druhům znečištění, otrav, zamoření, léček, útoků, náletů a mnoha jiných věcí negativního stavu, který chce, abyste zůstali v jeho nástrahách a léčkách. Přesunete-li se tudíž, když jste v dalším pravidelném sezení, zpět do své pravé Niterné mysli, nemůžete si nikdy být jisti, zdali jste v kontaktu s ní, či s vaší padělanou pseudoniternou myslí. Proto nechcete-li býti podvedeni a svedeni, musíte projít pravidelnými bezpečnostními prověrkami popsanými v kroku číslo jedna této části. Později, až se osvobodí a konvertují vaše stíny, poznáte v tomto ohledu spolehlivější, jednodušší a rychlejší bezpečnostní prověrky. Do té doby ale musíte každé sezení začít s bezpečnostním ověřováním, jak se popisuje v prvním kroku této části.

 

Poté, co jste nastolili svůj další duchovní hypnotický stav transu a kontaktovali jste svou pravou Niternou mysl a provedli jste správné bezpečnostní prověrky, požádejte svou Niternou mysl, aby vám především pomohla při očistě a očišťování sebe samých od možných nákaz, nečistot a zamoření vším zlým, negativním, špatným, nesprávným a protivným, co by se mohlo naskytnout v mezidobí vašich sezení. Požádejte svou Niternou mysl, aby nasměrovala zářivé bílé světlo Božské lásky a Božské moudrostí Nejvyššího ze slunce do vás a důkladně vás omyla, očistila a dezinfikovala ve vší vaší esenci, substanci, těle, duchu, duši a ve všem, co máte, od všeho odpadu negativního stavu, dokud to vše nezmizí z vašeho systému. Požádejte Niternou mysl, aby vám naznačila, že jste učinili něco zlého a neadekvátního či nesprávného, nebo že jste mezi sezeními udělali chyby. Ať se to dostane do vaší pozornosti, pracujte na tom, požádejte o milosrdenství a odpuštění a odstraňte to bílým světlem. Jakmile tímto projdete, či je-li odpověď ne, to jest, že nedošlo nijak k žádnému zamoření a nesprávnému konání mezi vašimi sezeními, pak poté, co poděkujete za práci, která byla doposud udělána, položte Niterné mysli následující otázku:

 

Niterná mysli, jsme připraveni postoupit k práci na dalším problému?“

 

(Tato otázka je platná jen tehdy, máte-li více jak jeden problém v okamžiku, kdy vám Niterná mysl naznačí, že potřebujete pracovat pouze na jednom problému.) Jestliže je odpověď ne, zeptejte se své Niterné mysli na to, co by se mělo v tomto sezení učinit, jaký druh práce byste potřebovali na sobě vykonat, jaký druh sugescí si potřebujete dávat, a na to, kdy budete připraveni pracovat na dalším problému.

 

Jakmile obdržíte odpověď ano, pokračujte s prací na dalším problému přesně stejným způsobem, jak se popisuje v kroku čtvrtém a pátém.

 

Je pro vás absolutně nutné, abyste následovali všechny kroky, jak jsou popsány v těchto postupech, aniž byste cokoli vynechali. Dobře se vám radí znovu si vícekrát přečíst obsah kroku číslo čtyři a pět této části a, je-li to možné, téměř si ho zapamatovat, abyste se v procesu odstraňování svého dalšího problému těchto kroku striktně drželi. Při práci na každém aspektu svého problému musíte každý krok opakovat přesně stejně, jak se popisuje v těchto dvou krocích. Výpadek v této věci může přinést úplnou pohromu a navršit vaše problémy, přičemž si budete myslet, že problémy se vyřešily. Negativní stav by byl velmi rád, abyste tyto postupy co nejvíce porušovali a odchylovali se od nich, aby tak mohl sabotovat a podkopat vaši snahu. Pamatujte si, že tento postup byl zjeven přímo Nejvyšším za účelem poskytnout vám – pokud si ji zvolíte ze svobodné volby a vůle přijmout – příležitost, abyste se osvobodili od otroctví všech svých problémů, a tedy negativního stavu. Jestliže tyto postupy budete sledovat pečlivě, nikdy nepůjdete nesprávně, obzvláště jestliže budete vždy dodržovat akt milosrdenství a odpuštění v jeho třech aspektech.

 

A přesně stejně, jak se popisuje v krocích čtyři a pět, aniž by se cokoli z těchto kroků vynechalo, budete pracovat na svých zbylých problémech, o nichž vám vaše Niterná mysl řekne, že na nich musíte pracovat. Budete tak činit, dokud vám Niterná mysl neřekne, že to je vše a že je čas, abyste šli k dalšímu závažnému bodu svého duchovního transformačního procesu. Tento typ duchovní práce na sobě samém lze považovat za proces vaší duchovní transformace čili opětovného zrození.

 

Opakuje se ještě jednou, že pokud vás zajímá poznat více o tom, jak se tato práce dělá, na konkrétních příkladech, jakož i to, co potom následuje, radí se vám číst kapitolu druhou, části druhé „Intenzivní duchovní hypnoterapie“ (str. 90-332) a kapitolu dvanáctou knihy „Realita, mýty a iluze“. Tyto partie těchto dvou knih, jakož i některé části knihy „Principy duchovní hypnózy“ (str. 154 -164 a 20-232) jsou povětšinou jednoduché dialogy, které mohou být snadno chápány každým, kdo může číst.

 

 

 

3.  JAK OSVOBODIT A ZKONVERTOVAT SVŮJ PRAVÝ STÍN;

JAK VYHNAT NEGATIVNÍ, ZLÉ DUCHY A ENTITY VÁS VLASTNÍCÍ,

NENÁPADNĚ OVLÁDAJÍCÍ, ANEBO K VÁM PŘIDRUŽENÉ;

JAK VYVOLAT SVÉ PRAVÉ DUCHOVNÍ RÁDCE;

JAK USTANOVIT STÁLÝ KONTAKT S NEJVYŠŠÍM;

A JAK PRACOVAT SE SVOU VLASTNÍ PRAVOU DUCHOVNÍ RODINOU

 

Jakmile jste v tomto bodě a je vám vaší pravou Niternou myslí pevně potvrzeno, že jste připraveni podstoupit další, závažný, kritický a důležitý krok v procesu své duchovní transformace, musíte pokračovat následujícím způsobem:

 

 

(1)  PRVNÍ KROK

 

Zatímco jste v hlubokém stavu duchovního transu (v této době byste měli být s to setrvat bez jakýchkoliv potíží v plenárním stavu duchovního transu, který představuje zvednutí obou vašich rukou. Abyste se ujistili, jak hluboko se nacházíte, příležitostně si to dvojmo zkontrolujte s Niternou myslí, jak jste byli poučeni v krocích pro vyvolání duchovního transu a na začátku této kapitoly), dopravte se ve své představivosti na vrchol vysoké hory. Vizte, zobrazte si, viditelně si představte, myslete si, ciťte se či slyšte, nebo jak vám to bude nejlepší, na vrcholu vysoké hory s pěkně srovnaným vrcholem, se zelenou trávou, kde můžete pohodlně stát, sedět, odpočívat a pracovat. Na vrchol této duchovní hory se můžete dostat následujícími způsoby:

 

(1) Pokud rádi stoupáte po horách, stoupejte, dokud nedosáhnete vrcholu, a pak zde spočiňte.

 

(2) Můžete sami sebe vidět, zobrazit se, vizuálně si představit nebo si myslet, cítit se či slyšet se nebo jak to uděláte, jak ležíte na zářivě bílém oblaku, který vás přenáší k horskému hřebeni, jenž můžete vidět daleko před sebou. Tento oblak přeletí horský hřeben a vy můžete prozkoumat všechny vrcholy a vrcholky a nalézt si takový, který je prostorný, dobře srovnaný a je pokryt překrásným zeleným trávníkem, pěknými mohutnými balvany a dokonce snad ještě pěknou a nádhernou květinovou zahradou.

 

(3) Nebo můžete být na vrchol hory vyzdviženi speciální lanovkou, pro ten účel udělanou (jako například ve švýcarských Alpách).

 

(4) Nebo můžete nalézt pohodlnou dlážděnou cestu, která vede na vrchol vaší duchovní hory, a můžete tam vyjet se svým autem. Právě před dosažením vrcholu zaparkujete svůj vůz ve zvláštním, bezpečném místě, které se naskýtá, jakmile dojedete. Poté, co zaparkujete, vystupte z vozu a jděte zbytek cesty pěšky krátkou vzdálenost k vrcholu.

 

(5) Nebo se můžete k vrcholu své duchovní hory dostat jakýmkoli jiným způsobem, jaký si přejete či chcete, nebo takovým, který je pro vás nejpohodlnější a neúčinnější.

 

Jakmile jste na vrcholu své duchovní hory, potřebujete zařídit následující:

 

Před vámi, ať se otočíte kamkoli, bude vždy východní strana hory. Slunce bude vždy nad vámi, svítící nad obzorem v deset hodin ráno letního období, při krásném jasném dni s modrým nebem. Na vaší pravé straně, čili na jihu, ať se otočíte kamkoli, bude vždy mohutná skála nebo balvan (značně velký). Na vaší levé straně, čili na sever, ať se obrátíte kamkoli, bude viditelná stezka, vedoucí dolů z vrcholu hory k pláni daleko dole, skrze bránu, kterou uvidíte na levé straně hory čili na své levé straně. Na té pláni spočívá mlha či mlžení. Jak se uvádí výše, můžete na vrcholu své hory mít, pokud si tak přejete a líbí se vám to, krásnou, nádhernou zahradu s vodopádem křišťálové, průzračné, čisté a studené vody. Na vrcholu vaší duchovní hory nebude žádný sníh či led, byť byste ho měli rádi.

 

Shora uvedené uspořádání se musí ustanovit jako permanentní a není dovolena žádná odchylka. Jakákoli odchylka od tohoto uspořádání je velmi nebezpečná, protože porušuje náležitý význam duchovních souvztažností a dovoluje negativním a zlým silám nakazit, zdeformovat a znečistit váš postup.

 

Vrchol duchovní hory souvztaží s nebesy čili s duchovním světem neboli s pozitivním stavem čili s pravým Stvořením Nejvyššího. Východ souvztaží s Nejvyšším. Slunce souvztaží se sídlem Nejvyššího. Teplo, které vyzařuje ze Slunce, souvztaží Božskou láskou, Dobrem a Dobročinností a světlo vyzařované ze Slunce souvztaží s Božskou moudrostí, Pravdou a Vírou Nejvyššího. Pravá strana čili jih v této souvislosti souvztaží s mohutnou silou všech pravd veškerého pozitivního stavu Stvoření Nejvyššího. Skála či balvan souvztaží se základem této pravdy ve víře, důvěře a spolehnutí se v to, že pravda Nejvyššího vždy převládne, protože je z dobra. Vodopád křišťálově čisté vody souvztaží s čistou pravdou, která očisťuje a vyčišťuje od všech nepravd, špatností a zel.Květinová zahrada souvztaží s mírem, mírnosti, jasností a poklidem Nejvyššího vždy doprovázejícími pozitivní stav. Levá strana, sever, stezka dolů vedoucí k bráně do nížiny, mlha, vlhko a pláň souvztaží s odlišnými aspekty negativního stavu a všech pekel, které potřebujete překonat s pomocí každého a všeho na vrcholku vaší duchovní hory. V tomto okamžiku je brána na vaší levé straně čili severní straně hory, skrze niž vede stezka dolů k pláni čili k peklům, otevřena. Otevřená brána symbolizuje, že jste ve svém životě ještě nezavršili proces duchovní transformace a že nejste ještě zcela osvobozeni od panství negativního stavu, jak se to projevuje všemi vašimi problémy – hříchy. Jste stále spojeni s pekly. Jste pouze na počátku tohoto procesu.

 

Vidíte nyní, jak je důležité, aby se od tohoto uspořádání na vrcholu vaší duchovní hory neodchylovalo ?  Jestliže se od tohoto aranžmá odchýlíte, porušujete univerzální zákon souvztažností. To je to, co pseudotvůrci vykonali na počátku.Aby aktivovali negativní stav, museli rearanžovat a porušit řád univerzálního uspořádání Stvoření Nejvyššího, jak jej reprezentují pravé souvztažnosti. Důvod, proč není na vrcholu vaší duchovní hory přijatelný žádný sníh a led, byť byste jej měli rádi, je ten, že sníh a led jsou chladné na dotek a vše chladné znamená nedostatek lásky. Jestliže chybí láska, nemůžete učinit nic dobrého či nic řádně vybudovat. Není tudíž moudré mít sníh a led na vrcholku své duchovní hory.

 

Jakmile se pevně usadíte na vrcholku své duchovní hory, musí se od této chvíle dodržovat následující pravidlo, aniž by se někdy porušovalo nebo se od něj odchylovalo.

 

Od této chvíle budete veškerou svou práci bez výjimky a vyloučení, byť byste do transu vstupovali kvůli odpočinku anebo kvůli nějakému jinému důležitému důvodu, vykonávat na vrcholu své duševní hory. Kdykoli od teď vstupujete do svého duchovního transu, je první věcí, kterou učiníte, jít na vrchol své duchovní hory dříve, než učiníte cokoli jiného. Opakuji zde zase, že jakmile jste v transu, nebudete dělat vůbec nic, pokud nebudete na vrcholu své duchovní hory. I když se vám zjeví Sám Nejvyšší a řekne vám, že nemusíte na vrcholu své duchovní hory být a že můžete pracovat někde na jiném místě, aniž byste byli tam, nevěřte tomu. Nepřistupte na to. Taková rada, ať přichází od tzv. Nejvyššího či od tzv. Niterné mysli či někoho jiného, je náznakem, že máte co do činění s falešným Nejvyšším, s falešnými duchovními rádci či falešnou, padělanou Niternou myslí. Toto je zlaté pravidlo této metody. Buď je budete následovat, nebo se dostanete do potíží.

 

Jste-li na vrcholku své hory, pečlivě si ověřte, zdali je vše na tomto vrcholu přesně stejné, jak se popisuje výše. Jsou-li tu nějaké změny či odchylky, znamená to, že vrchol vaší duchovní hory byl zamořen negativním stavem. Se svou Niternou myslí musíte zkoumat a přijít na to, co se stalo, proč se tak stalo a co by se vzhledem k tomu mělo učinit. (Tyto otázky položíte své Niterné mysli samozřejmě poté, co si ji důkladně bezpečnostně zkontrolujete a prověříte !) Když poznáte důvody změn, odstraňte je, napravte vše, co je třeba napravit a uspořádejte vše na vrcholu své duchovní hory tak, jak to má být. Jedině poté, co se tak učiní, jste připraveni postoupit k dalšímu kroku.

 

 

(2)  DRUHÝ KROK

 

První otázkou, kterou položíte své Niterné mysli (po důkladné bezpečnostní kontrole a prověrce uspořádání vrcholu vaší duchovní hory, jak bylo právě popsáno výše), je, zdali nastal čas, abyste se setkali se svým pravým stínem. Váš stínSpojí se s vámi tak, že ho budete moci osvobodit a zkonvertovat z negativního stavu. Opakuje se: Toto je pravidlo, od něhož se odchýlit je nebezpečné. Nepostupujte nijak dále, dokud jste svůj stín neosvobodili a nezkonvertovali. bude muset přijít z pláně stezkou skrze bránu k vrcholu vaší hory.

 

Co ve vašem životě stín představuje a kým je?

 

Stín je vaším duchovním protějškem, který reprezentuje vše negativní, zlé a nepříjemné ve vás a ve vašem životě. Také představuje veškerou vzácnou energii, úsilí, vitalitu a tvořivost, které jste ve svém životě vyplýtvali svou marností, bláhovostí, sebezničujícím jednáním, sebelikvidačními, sebepotlačujícími tužbami, přáními a choutkami po nesprávných typech rozkoší (jako je například požitek z kouření, pití, požíváni drog a podobné destruktivní „požitky“), k lakotě, egoismu, násilí a podobným věcem. Stín je duchovní bytostí na vás nezávislou, která sídlí či má poslání v peklech. Důvod, proč se k vám tento jednotlivý stín přidružil, je ten, že reprezentuje vaše spojení s pekly. Je součástí poslání vašeho stínu, aby vám připomínal vaši negativitu a vaše problémy, dostávaje vás do všemožných druhů trapných situací, způsobuje, že děláte všechny druhy chyb, a způsobuje další problémy. To se koná za účelem toho, abyste se probudili ze své duchovní slepoty a dřímoty a aby se vám i jemu dala příležitost vyjít z pekel a pryč z negativního stavu. Tato poslední část poslání stínu ve vašem životě zůstává skryta a utajena dokonce před stínem samotným, aby tak nepřítel v peklech neodhalil toto důležité tajné poslání a pověření. Ze zřejmých důvodů je váš stín před osvobozením a konverzí loajálním podřízeným svých pánů v peklech.

 

Toto tedy znamená a představuje váš pravý stín před tím, než se osvobodí a zkonvertuje. Po svém osvobození a konverzi se stává jedním z vašich duchovních rádců buď ve formě muže, či ženy. Před osvobozením a obrácením se může; váš stín mít velmi hroznou a ošklivou podobu a může se vám jevit v jakékoli formě, nebo dokonce v mnohých proměnlivých formách (jako nějaká hrozná zvířata, obludy, démoni či hmyz nebo podobné formy). Také se může objevit v zdeformované humanoidní formě, ba dokonce v dokonalé lidské formě, ale s nějakými nápadnými rysy, jakými je např. černé nebo tmavé oblečení.

 

Poté, co obdržíte od své Niterné mysli souhlasnou odpověď, že jste připraveni se setkat se svým stínem, podívejte se doleva. Jděte k otevřené bráně a zavolejte svůj pravý stín, aby vyšel z pláně a mlhy a setkat se s vámi na vrcholu vaší duchovní hory. Povzbuzujte svůj stín, aby přišel za účelem toho, že získá přátele.

 

Pozorujte, zdali někdo nebo něco přichází. Neobjeví-li se nikdo, obraťte se k východu a zeptejte se své Niterné mysli a v ní přítomného Nejvyššího, proč se nikdo neobjevuje. Vyslyšte odpověď a následujte instrukce, které v tomto bodě dostanete. Mnozí z vás budou v této chvíli vyděšeni a budou mít obavy. Je to však negativní stav ve vás, který způsobuje obavy, děs a pocit hrůzy, protože si nepřeje, abyste se dostali dále. Ví, že tímto krokem ztratí nad vámi vládu. Proto když se tehdy setkáte s obavami a děsem či jinými protivnými emocemi či reakcemi, radí se vám, abyste se soustředili na pocity lásky, milosrdnosti, soucitu a odpuštění. Tyto pocity z vás odstraní všechny negativní emoce. Požádáte také Nejvyššího ve slunci, aby vás ochránil tím, že vás zaleje bílým světlem, kterým nemůže proniknout nic pro vás zlého, nebezpečného, zraňujícího a škodlivého. Takové uspořádání obvykle odstraní vaše strachy a obavy.

 

Jinou věcí, na kterou v této chvíli budete muset dbát, je především to, že kdokoli či cokoli se objeví v bráně na levé straně, nemusí nutné být váš pravý stín. Může být a nemusí. Musíte se připravit na důraznou a důkladnou zkoušku každého, kdo se objeví v té bráně.

 

Takže v okamžiku, kdy se někdo či něco v té bráně objeví, bez ohledu na to, jak hrozně či strašidelně vyhlíží, nebo jak přirozeně a normálně vypadá, nepropadněte žádným způsobem panice, ale namísto toho udržujte své pocity míru, lásky, soucitu, empatie, milosrdenství a odpuštění. Tyto pocity jsou vaše neporazitelné zbraně. Nikdy na to nezapomeňte. Také si pamatujte, že kdokoli přichází touto branou, má velmi často a v mnoha případech oblibu předstírat, že je velmi mocný, strašlivý, drsný a nechce spolupracovat. Pravda v této věci je ale ta, že tito pseudolidé nejsou ani mocní, ani strašliví, ani nemají nad vámi žádnou vládu bez ohledu na to, jak dalece rádi předstírají, že je tomu tak, či jak dalece se snaží vás přesvědčit, že jste pod jejich mocí, že vás vlastní, že vás mohou zničit a že vás zcela a absolutně ovládají. Pamatujte si, prosím, že mají svou vládu a moc nad vámi jen natolik a v takovém rozsahu, nakolik v ní ze své svobodné vůle věříte a nakolik jim ji dáváte. Čím více se jich obáváte, tím více moci nad vámi mají. Čím více je milujete a prokážete jim milosrdenství, odpuštění a soucit, tím méně vlivu či moci nad vámi mají. Takže za žádných okolnosti ať se vás nedotýká cokoli, co říkají. Pamatujte si, že jsou notoričtí lháři a podvodníci. Pokud si tato fakta uvědomujete, nemůže se vám nic stát a vy jste navždy úplně bezpeční.

 

Jakmile se někdo či něco objeví v této bráně, beze strachu a odvážně, s láskou a soucitem a se všemi pozitivními pocity přistupte k této entitě a položte jí následující otázky:

 

„Kdo jsi? Jaké je tvé jméno? Co v mém životě reprezentuješ? Proč jsi zde?“

 

V tomto bodě si musíte být vědomi čtyř možností:

 

(1) Kdo či co se objeví v té bráně, může být váš pravý stín.

 

(2) Je to klamající, zlý, negativní duch či entita přicházející vás oklamat, ohrozit a zastrašit a plést se do vašeho procesu.

 

(3) Je to zlý a negativní duch či entita využívající příležitosti, aby vyšla z pekel a osvobodila se a konvertovala do pozitivního stavu.

 

(4) Je to zlá a negativní entita, která se k vám nenápadně vetřela, kterou jste posedlí, nebo se k vám přidala. Této entitě jste z nějakého důvodu, kvůli nějakým svým postojům, názorům, zvykům a problémům dovolili, aby byla součástí vašeho života.

 

V okamžiku, kdy se tato entita, ať v jakékoli formě, objeví v bráně, obraťte se k východu, ke slunci, k přítomnosti Nejvyššího v tomto slunci a ve své Niterné mysli a požádejte, abyste byli osvíceni, co se pravé totožnosti této entity týče. Také položte své pravé Niterné mysli s využitím signalizace prstů následující otázku:

 

Niterná mysli, prosím, abys z přítomnosti Nejvyššího v sobě, v přítomnosti Absolutní  pravdy a Dobra a Absolutní lásky a Moudrosti v Nejvyšším určila pravou identitu této entity.

 

(1) Je-li mým pravým stínem, zvedni můj „ano-prst“.

(2) Je-li to zlý a klamající a rušivý duch či entita, pak, prosím, zvedni můj „ne prst“.

(3) Je-li to entita, která se z celého svého srdce chce osvobodit a konvertoval do pozitivního stavu, pak zvedni můj prsteník.

(4) Jestliže je to však negativní duch, kterému jsem z toho, či jiného důvodu dovolil, aby mě posedl, nebo se ke mně přidal, či mi byl přidělen, pak, prosím, zvedni můj malíček, který znamená: „nechci odpovídat na tvé otázky“.“

 

Poté, co obdržíte náležitou odpověď, postupujte následovně:

 

Abyste se ujistili, že je vaše reakce správná, namiřte na tuto entitu paprsek zářivého bílého světla přicházejícího z východu a zalijte ji tímto světlem. Vyzvěte ji, aby řekla:

 

Pán, Ježíš Kristus, Jediný Bůh Nedělitelný, Stvořitel veškerého Stvoření a Nejvyšší Pán, Vládce a Panovník všeho včetně všech pekel a všech oblastí zóny vymístění.

 

Ujistěte se, že tato entita tuto formuli takto zopakuje. Tuto formuli nevynechávejte a obzvláště ne slova:

 

Pán Ježíš Kristus, Jediný Bůh Nedělitelný.

 

To, že tato negativní entita odmítá říci tato slova, je podezřelé. Uvědomte si, že jednáte s někým, kdo není vaším pravým stínem. Je-li zlá entita tou, která se chce zamíchat, nemůže tato slova říci přesně stejně. Nemůže ani příliš dlouho přežít intenzitu bílého světla, ani příliš dlouho snášet své vlastní pocity lásky, soucitu, milosrdenství a odpuštění. Když se entita snaží tato slova říci, obvykle je špatně vyslovuje, nebo přijde se zcela odlišnou formulací. Když stále více zesilujete své pocity lásky, milosrdenství, odpuštění, soucitu a empatie k této entitě a žádáte o větší intenzitu zářivě bílého světla z východu, z přítomnosti Nejvyššího ve slunci, pak tato entita obvykle uteče branou zpět do pekel. Avšak než tak učiní, pokud neuteče zpět okamžitě, aniž byste měli příležitost říci něco navíc, je vaši povinností nabídnout z pozice své lásky a moudrosti této sentientní entitě příležitost k osvobození a konverzi do pozitivního stavu. V tomto bodě budete postupoval asi takto:

 

„Chystám se ti přečíst tvá práva a výsady. Jako bytost, která žije z ukradených principů života z Nejvyššího, máš jistá práva a výsady, které jsou věčně tvé jako dar od Nejvyššího. Rád bych této příležitosti využil/využila, abych ti připomenul/připomenula tato práva a výsady. Nejsi uzavřen/uzavřena v jednom stavu a kondici navždy. Ani nejsi odsouzen/odsouzena, abys byl/byla zlým duchem navěky a abys zůstal/zůstala navěky v pekle. Máš věčný dar od Nejvyššího, kterým je dar schopnosti se měnit a volit. Předkládá se ti nyní největší příležitost tvého života, abys tohoto daru využil/využila a poučil/poučila a zvolil/zvolila sis změnu, to jest konverzi ze stavu negativního do pozitivního stavu a osvobození z pekel. Aby se tak učinilo, potřebuješ z celého svého srdce vyznat své hříchy Nejvyššímu, kát se a požádat o milosrdenství a odpuštění Nejvyššího. Jestliže pomýšlíš a to, co říkáš, nebo co řekneš, dostaneš se před tuto horu, spočineš na kolenou čelem ke slunci, kde je přítomen Nejvyšší, a učiníš, co ti řeknu. Budeš zalit velmi intenzivním světlem, jímž budeš transformován z ošklivé, zlé, negativní, pekelné formy, v jaké se teď jevíš, v bílého a jasného ducha. Poté obdržíš od Nejvyššího nové jméno a objeví se dva andělé – služebníci Nejvyššího a přivedou tě do zvláštního oddělení Nové školy duchovního obrození, nového poznání a restrukturalizace. Zde podstoupíš proces úplné transformace z negativního, zlého ducha do ducha pozitivního a dobrého v době, která je nutná, aby se tento úkol provedl tobě vlastním tempem. Uvědom si, že pokud nepomýšlíš na to co říkáš, a pokud se snažíš klamat, nebudeš s to přežít to, že jsi v intenzivním bílém světle Božské lásky a Moudrosti Nejvyššího. Okamžitě se přemístíš do nejhlubších pekel, kde budeš uzavřen/uzavřena, abys nesl/nesla následky svých zlých skutků, činů a klamů. Jak tak čtu tato práva a tyto výsady, ptám se tě tímto, co si zvolíš? Buď si zvolíš osvobození a konverzi z negativního stavu, nebo chceš jít zpět do svých vlastních pekel. Zde ale nemůžeš zůstat, protože tvoje setrvání zde je proti mé volbě a svobodné vůli.“

 

(Daleko podrobnější text tohoto čtení práv a výsad jakýmkoli negativním a zlým entitám viz. v kapitole třetí, části druhé knihy „Realita, mýty a iluze“.)

 

S takovým typem zlé entity se mohou stát různé věci:

 

(1) Zmizí v okamžiku, kdy na ni namíříš bílé světlo nebo když se bude snažit říci slova o Pánu Ježíši Kristu jako Jediném Bohu Nedělitelném atd.

 

(2) Bude se snažit tato slova říci, ale řekne je s některými zjevnými chybami nebo je špatně vysloví.

 

(3) Postoupí před horu a podstoupí proces transfigurace. Pokud v tomto případě podvádí vás a Nejvyššího, zachvátí ji pocity velké tísně a v tomto stavu bude přemístěna zpět do svých pekel, kde bude uzavřena a ponese důsledky svého zla, negativity a podvodnosti. Avšak myslí-li to vážně a z celého svého srdce vyzná své hříchy, kaje se a žádá o milosrdenství a odpuštění Nejvyššího, transfiguruje se v bílého a jasného ducha. Poté jemu bude dáno nové jméno a objeví se dva andělé a vezmou ho do Nové školy duchovního obrození, nového poznání a restrukturalizace, do speciálního oddělení této školy pro démony, ďábly a satany a zlé, negativní duchy, kteří chtějí být osvobozeni a konvertovat. (Více o Nové škole viz. různé zprávy v knize „Poselství z nitra“ a v několika kapitolách knihy „Realita, mýty a iluze“. Nová škola duchovního obrození, nového poznání a restrukturalizace byla vytvořena a ustanovena osobně Nejvyšším speciálně pro tento účel kromě mnoha jiných. Nová škola byla Nejvyšším umístěna do velmi nezvyklé a podivné pozice a stavu, známých jenom Nejvyššímu, ve kterých má spojení se všemi úrovněmi, stupni a sférami veškerého Stvoření, jakož i se všemi oblastmi, sférami a stupni veškeré zóny vymístění od nejhlubších pekel až po planetu Zemi. Škola byla otevřena v tom, co v duchovním světě souvztaží s 1. červnem 1982.)

 

Jestliže zlá entita přichází za účelem osvobození a konverze, postupujte tak, jak výše u podvodné entity.

 

Přečtěte jí její práva a výsady a pak ji umístěte do popředí na východní stranu své duchovní hory. Ať má před sebou přítomnost Nejvyššího ve slunci, poklekne, vyzná své hříchy a kaje se, žádajíc o milosrdenství a odpuštění. Poté se transfiguruje do bílého a jasného ducha, je jí dáno nové jméno a je vzata dvěma anděly do speciálního oddělení Nové školy v duchovním světě.

 

Poté, co jste toto vykonali, snažte se, aby přišel váš pravý stín. Ověřujte si to opakováním bezpečnostních prověrek u každé následné se objevující entity, protože není neobvyklé, že bude učiněn další pokus o vaše opětovné oklamání vysláním dalšího podvodníka. Než pošlete tohoto podvodníka zpět, vždy mu nejprve přečtěte jeho práva a výsady, poskytujíce mu příležitost se osvobodit a konvertovat do pozitivního stavu.

 

Poté, co se objeví váš pravý stín (mohlo by to dosti dobře být na první pokus), postupujte následovně. Zeptejte se:

 

„Jsi můj pravý stín? Niterná mysli, je toto ubohé Stvoření můj pravý stín? Když je, pak zvedni můj „ano-prst“. Když není, tak zvedni můj „ne prst“.“

 

Zvedne-li se „ano-prst“:

 

„Jak se jmenujete, madam/pane?“

 

(Obvykle se dovíte jméno.)

 

„Co v mém životě reprezentujete?“

 

(Obvykle vám bez zdráhání řekne, co ve vašem životě reprezentuje.)

 

„Jste-li můj pravý stín, řekněte slova: Pán Ježíš Kristus, Jediný Bůh Nedělitelný.

 

(Pravý stín nemá potíže s vyřčením těchto slov, protože je to především skrytý tajný agent Nejvyššího v peklech. Proto v hlubokém nitru své Niterné mysli zná pravdu a prahne po ní, i když si tento fakt neuvědomuje.)

 

„Postavte se na východ a nechte se zaplavit zářivým bílým světlem Božské lásky a Moudrosti Nejvyššího.

 

(Pravý stín může strpět toto světlo, aniž by měl větší obtíže. Poté dejte svému stínu svobodu volby k tomu, abyste se stali přáteli, aby se osvobodil a zkonvertoval ve vašeho pravého duchovního rádce. Někdy s vámi stín bez potíží a zdráháni souhlasí, že osvobození a konverze jsou možné. Jindy s vámi nemusí souhlasit a musíte na něj naléhat. Řekněte svému stínu, že se hluboce a důkladné omlouváte a žádáte ho o odpuštění za všechno špatné jednání a bezohlednost, které jste mu ukázali ve svém pozemském životě tím, že jste mu nedali příležitost, abyste byli přátelé a spolupracovali spolu. Najisto připomeňte vašemu stínu, že není uzamčen v jednom stavu či kondici. Povzbuďte svůj stín, aby se snažil zažít pozitivní stav s důležitou podmínkou, že pokud se mu pozitivní stav nelíbí, vždy se může navrátit do své předcházející kondice. (Jakmile ovšem stín či jiný negativní duch zažije pozitivní stav, nikdy již nebude opět chtít jít zpět do stavu negativního. Tak tomu je.)

 

Řekněte svému stínu:

 

„Především nejsi uzamčen v pozitivním stavu navždy, pokud si tak nezvolíš.“

 

Tento druh hovoru je pro váš stín velmi přesvědčivý. (Pro konkrétní ilustraci osvobození a konverze stínu jste naléhavé vybízeni a radí se vám, abyste si přečetli kapitolu druhou druhé části knihy „Intenzívní duchovní hypnoterapie“ a kapitolu čtrnáctou v knize „Realita, mýty a iluze“.)

 

Poté, co stín souhlasí s tím, že s vámi spojí své síly a počne pracovat pro vás, a ne proti vám, poradíte mu, aby se obrátil k přítomnosti Nejvyššího v slunci na východě hory. Z této pozice má váš stín vyznat své hříchy, kát se a požádat o milosrdenství a odpuštění a o transfiguraci, jakož i o první krok v transformaci do pravého duchovního rádce. Dejte svému stínu na výběr, jakou formu chce zaujmout – mužskou, či ženskou. Poté, co je transfigurace provedena, je mu Nejvyšším ve slunci dáno nové jméno. Od tohoto okamžiku je nově osvobozený a konvertovaný stín zapsán do Nové školy. A zároveň s vámi bude vždy přítomen na vrcholku vaší duchovní hory při všech vašich duchovních autohypnotických transech. Nebude se již nazývat stínem, ale vaším pravým duchovním rádcem. Opakuje se toto důležité a závažné pravidlo k zapamatování: Poté, co je váš dřívější stín osvobozen a zkonvertován do jednoho z vašich duchovních rádců a započne navštěvovat Novou školu, musí být vždy přítomen/přítomna bez jakékoli výjimky a vyloučení, kdykoli jdete na vrchol své duchovní hory. Opakuji znovu: Z tohoto pravidla nejsou dovoleny žádné výjimky či výluky. Nepřítomnost vašeho dřívějšího stínu a nyní vašeho duchovního rádce na vrcholu vaší duchovní hory znamená, že je něco zatraceně nesprávného ve vašem postoji a ve způsobu, jakým postupujete a jakým se ubíráte. Než v takovém případě učiníte cokoli jiného, musíte se svou Niternou myslí okamžitě pátrat, abyste nalezli, co se mezitím stalo špatného.

 

Poté, co se uskuteční transfigurace a začne proces transformace vašeho předešlého stínu (aktem jeho zápisu do Nové školy), má vámi nové získaný přítel a spojenec pokleknout v popředí, v přítomnosti Nejvyššího ve slunci na východě a vy tuto přítomnost požádejte, aby vašemu předešlému stínu dala hořící meč Pravdy s dvojím ostřím, která poráží všechna zla a nepravdy, a Bibli Svatou. Od této chvíle bude váš předešlý stín vždy vybaven krajně důležitými nástroji Nejvyššího, aby vám pomohly provést bezpečnostní prověrky a kontroly každého ducha vstupujícího na vrcholek vaší duchovní hory, a ovšem kontroly sebe samých a také vaší pravé Niterné mysli, vnitřní a vnější mysli.

 

Jakmile váš předešlý stín obdrží meč Pravdy a Bibli Svatou, požádejte ho/ji, aby obrátil/obrátila tento meč proti sobě a poklepal/poklepala jím sedmkrát na své levé rameno a sedmkrát na své pravé rameno. Poté má otevřít Bibli Svatou v Evangeliu Jana, kapitola první nebo třetí, a umístit ji na své čelo, pak na své srdce a nakonec pak na svůj solární plexus (žaludeční jamku). Jestliže je vaším pravým stínem a ne klamným (někteří z velmi vychytralých a chytrých, pekelných, zlých duchů jsou schopni do této chvíle jakkoli proniknout vašimi baštami na duchovní hoře), stane se silnějším, daleko mocnějším, zářivějším, šťastnějším, více samým/sama sebou. Poté ho/ji požádejte, aby řek/řekla, komu se od této chvíle ve svém životě chystá sloužit a koho uctívat. Měli byste dostat následující odpověď:

 

„Uctívám, uznávám a jsem služebníkem Nejvyššího, Kdož jest Pán Ježíš Kristus, Jediný Bůh Nedělitelný, Stvořitel veškerého Stvoření a Nejvyšší Pán, Vládce a Panovník všeho, co je, včetně všech pekel a oblastí zóny vymístění.

 

Když konvertovaný stín pronese tuto důležitou formuli vyznání úcty, položte mu/jí následující otázku:

 

„Jaký je tvůj postoj k Bibli Svaté?“

 

Odpověď na tuto otázku by měla být následující:

 

„Bible Svatá je Slovo Boží. Třicet pět knih v Bibli Svaté obsahuje niterný, vnitřní či vyšší smysl, který je oděn smyslem doslovným. Doslovný smysl vyjadřuje jen zdánlivou či jevící se pravdu, zatímco smysl vnitřní obsahuje skutečnou pravdu Nejvyššího.

 

Poté, co obdržíte takovou či podobnou odpověď, pokračujte následující otázkou:

 

„Jak chápeš pojetí doslovné, fyzické reinkarnace?

 

Jediná přijatelná odpověď na tuto otázku je následující:

 

„Něco takového, jako je doslovná, fyzická reinkarnace téhož ducha do fyzického těla a na téže planetě skrze fyzické zrození v mateřském lůně, neexistuje. Jediné, co se může reinkarnovat, je vůle, sklony a tužby tohoto ducha, ale ne duch sám.“

 

Jakákoli odpověď, která se od této odlišuje, znamená, že máte u sebe podvodníka. V případě, že je to podvodník, pokračujte formálním vyháněním, jak se popisuje výše.

 

Když toto ukončíte, on/ona se nyní stává mocným bojovníkem mírových oddílů – Nejvyššího – tím, kdo přináší a udržuje mír, a strážcem brány do pekel. Od té chvíle, je tato brána uzavřena a zapečetěna a nikdo nebude s to ji proti vaší svobodné vůli otevřít. Od nyní bude váš dřívější stín sloužit vaší moci, síle, vitalitě, energii, radosti, vašemu humoru, smíchu, vaší relaxaci, vašemu dobrému fyzickému, duševnímu a duchovnímu zdraví, vaši tvořivosti. Také se od této chvíle stane takříkajíc vaším vrchním bezpečnostním důstojníkem.

 

Jestliže to jakoukoli náhodou není váš pravý stín, ale podvodník, náhle se rozplyne a docela zmizí, až projde testem dle výše popsaného postupu. V tomto případě budete muset vše začít znovu tak, jak se popisuje výše, dokud se nedostanete ke skutečně osvobozenému a konvertovanému stínu.

 

Jakmile máte svůj dřívější stín v pozici důstojníka pro bezpečnost a mír, nechť zkontroluje vaši niternou mysl, zdali máte, nebo nemáte co do činění s pravou Niternou myslí. Zobrazte si, představte si a viďte svou pravou Niternou mysl ve vaší formě, jak stojí vedle důstojníka pro mír a bezpečnost v popředí, na východní straně hory, čelem ke slunci a k přítomnosti Nejvyššího v tomto slunci. Ať tuto formu vaší pravé Niterné mysli zalije bílé světlo a nechť vás váš bezpečnostmi důstojník poklepe sedmkrát na levém rameni mečem Pravdy, pak sedmkrát na rameni pravém. Poté ať přitiskne, jak se popisuje shora, Bibli Svatou na vaše čelo, srdce a solární plexus. Máte-li co do činění s pravou Niternou myslí, její forma se stane zářící, silnější, šťastnější a ohromně příjemnou veselou. Jestliže ne, tato forma se rozplyne a zmizí. V tomto případě musíte pokračovat v tom, abyste přivedli jinou formu své Niterné mysli na vrchol své duchovní hory dokud to nebude vaše pravá Niterná mysl. Od této chvíle jste bezpečni vyjma toho, že musíte opakovat postup bezpečnostních prověrek vždy, když jdete ve svém duchovním autohypnotickém transu, i když se to děje tentýž den, jak to bylo již uvedeno.

 

(1) Takže první věcí, kterou uděláte, když přicházíte na vrchol své duchovní hory, je, že především máte prověřit svého bezpečnostního důstojníka sedmerým poklepáním na obou jeho ramenech a přitisknutím Bible Svaté na jeho/její čelo, srdce a solární plexus a opakováním slov:

 

„Uctívám Nejvyššího, kdož je Pán Ježíš Kristus a Duch Svatý, Jeden Bůh Nedělitelný, Stvořitel veškerého Stvoření a Nejvyšší Pán, Vládce a Panovník všeho, co je, včetně všech pekel a oblastí zóny vymístění.

 

Když je prověřen, ať pak prověří vaši pravou Niternou mysl. Jestliže by v procesu svého prověřování zmizel/zmizela, znamená to pouze, že v mezidobí vašich sezení nastal jistý průnik negativních sil. Ještě jednou vyvolejte svého vrchního bezpečnostního důstojníka, kdož by v této době měl přijít zpoza skály na pravé straně. Prověřte ho/ji tak, jak se popisuje výše. To opakujte tak dlouho, dokud nebudete na vrcholu své duchovní hory mít svého pravého vrchního bezpečnostního důstojníka. Pak pokračujte prověrkou toho, zdali jednáte se svou pravou Niternou myslí. Když jste si jisti, že máte svého pravého vrchního bezpečnostního důstojníka a svou pravou Niternou mysl, zkoumejte důvody, proč na vrchol vaší duchovní hory pronikly negativní síly. Nepokračujte dále, dokud tyto důvody nepoznáte a neodstraníte všechny možné špatné skutky z vaší strany, které umožnily toto proniknutí (je-li nějaké). Někdy se tak činí za účelem poznání a demonstrace toho, že negativní stav nikdy nespí.

Existuje ale čtvrtá možnost, uvedená výše. Co byste měli udělat, když jedním z objevujících se zlých, negativních entit či duchů je ta či ten ze čtvrté kategorie, ta či ten, kterým jste dovolili do vás vstoupit a kterými jste posedlí, či se k vám nenápadně vetřeli, nebo se k vám přidali ?  Když tato situace nastane dříve, než je váš stín osvobozen a konvertován, „zmocněte“ se této negativní entity tím, že ji obklopíte intenzívním jasným bílým světlem, aniž jí dovolíte, aby z tohoto kruhu vyšla. (Obvykle nemůže překročit světelný kruh). Držte tuto entitu v tomto kruhu, aniž byste se jí zabývali, dokud se neosvobodí a nezkonvertuje váš stín a není vybaven dvojsečným mečem Pravdy, který poráží zla a nepravdy, a Bibli Svatou. Pamatujte: S touto entitou nedělejte nic, dokud váš stín není osvobozen a zkonvertován. Pokud tak učiníte, uvolněte zlou, negativní entitu z tohoto kruhu a nechte svého vrchního bezpečnostního důstojníka, aby této entitě přečetl její práva a výsady. Avšak dříve, než o to tohoto důstojníka požádáte, musíte učinit následující důležité prohlášení (dobře se vám radí, abyste si ho zapamatovali):

 

„Především se hluboce omlouvám a žádám o vaše odpuštění za to, že jsem vám některými svými problémy, svou bláhovostí a hloupostí, kterou se chystám odhalit poté, co odejdete, dovolil, abyste mně posedli, nenápadně se ke mně vetřeli nebo se ke mně přidali.“

 

(Ať se jedná o jakýkoli případ.)

 

(2) „Za druhé: Jste schopni být ve mně pouze proto, že jsem ze své svobodné vůle a volby dovolil, aby se to stalo. Ve skutečnosti jsem vás ze své vlastní svobodné volby pozval. Proč jsem tak učinil, se chystám zjistit okamžitě po té, co odejdete. Nyní ale ze své svobodné vůle a volby, mocí a autoritou Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha Nedělitelného, a Jeho/Její Božskou láskou a Moudrostí, Milosrdenstvím a Odpuštěním, Soucitem a Vcítěním se, jehož i z mé strany vám tímto bezpodmínečně odpouštím vše, co jste mi udělali, či to, co jsem vám dovolil, abyste mi učinili. Tímto aktem jste nadobro a navždy vyhnáni, vypuzeni, odstraněni a přemístěni z mého života čili z každého aspektu mého ducha, duše či těla, mého chování či čehokoli jiného. Nebudete mít již nade mnou žádný vliv. Jste podvodníky a vetřelci na území, které patří Nejvyššímu. Dávám vám soudní příkaz, abyste navždy vyklidili území a domov Nejvyššího, aby si Nejvyšší mohl ještě jednou opětovně přivlastnit to, co je Jeho/Její. Protože jste však bytosti se svobodnou vůli a schopností volby, žádám nyní svého přítele a druha, svého vrchního bezpečnostního důstojníka, aby vám přečetl vaše práva a výsady:“

 

(Váš dřívější stín má přesné znění textu práv a výsad, jak se popisuje výše a podrobně v třetí kapitole druhé části knihy „Realita, mýty a iluze“.)

 

Poté, ať se pokračuje se čtením a sledujte, co si zvolí duch, který vás posedl, vetřel se k vám či se k vám přidal. Pokud si zvolil osvobození a konverzi, zajistěte, aby váš důstojník pro mír nebo vrchní bezpečnostní důstojník poklepal tohoto ducha sedmkrát na obou ramenech a přitiskl Svatou Bibli na jeho čelo, srdce a solární plexus a aby řekl, koho bude ve svém životě od nyní uctívat a komu bude sloužit. Musí zopakovat tu formuli úcty a další dva výše uvedené body. Pokud to tento duch přežije, je mu dáno na výběr, zda chce být mužem, či ženou. Je mu dáno Nejvyšším nové jméno, po čemž se objeví dva andělé a odvedou ho/ji do zvláštního oddělení Nové školy. Pokud se nechce osvobodit a konvertovat, má váš bezpečnostní důstojník a mocný bojovník mírových oddílů Nejvyššího tuto zlou entitu uchopit, otevřít brány a uvrhnout ji těmito bránami zpět do pekel se závěrečnou radou. Slova této rady jsou následující:

 

„Jakmile budete zpět a uzavřeni ve vám odpovídajícím pekle, abyste mohli nést důsledky svého bláznivého výběru a všech dalších zlých skutků a činů svého života, vyzývám vás, abyste opět zvážili vše, čemu jste se z těchto zkušeností naučili, a neustále si pamatovali, že ve svém stavu a kondici pekel nejste uzavřeni navěky. Pokud jednou začnete z celého svého srdce toužit po návratu ze svého zlého a falešného způsobu života v peklech, zavolejte o pomoc. Budete vyslyšeni a dostane se vám pomoci a ukáže se vám cesta ven z pekel a do Nové školy. Nechť je Pán k vám milosrdný.“

 

S touto závěrečnou promluvou, poté, co mocný bojovník mírových oddílů Nejvyššího uvrhne tuto entitu skrze bránu do pekel, tuto bránu opět uzavře a umístí na ni trvalý uzávěr a pečeť Nejvyššího, aby ji žádný negativní a zlý duch nemohl porušit či otevřít. (Více o procesu vyhánění si přečtěte v druhé části kapitoly druhé knihy „Intenzivní duchovní hypnoterapie“ a v kapitole čtrnácté knihy „Realita, mýty a iluze“.)

 

Okamžitě poté, co se toto učiní, požádejte svého přítele, druha a nového duchovního rádce, aby vám pomohl přivést do vlastní pozornosti to, co dovoluje tomuto druhu zlé a negativní entity, aby byla ve vás přítomna a byla součástí vašeho života. Váš nový duchovní rádce má o tom plné povědomí. Poté, co jste poznali toto proč, a po prověrce věrohodnosti s vaší pravou Niternou myslí prostřednictvím prstů se zbavte všeho, co pozvalo tohoto ducha do vás, způsobem a cestou popsanými v krocích čtvrtém a pátém té části, která pojednává o práci nad vašimi problémy. Váš nový duchovní rádce vám pomůže v procesu očisty a očišťování od tohoto problému tím, že vás uvede pod vodopád a vydrhne z vás vše, co má tuto povahu, a pak vás uvede do zářivě bílého světla, které vás očistí a vyčistí od všeho, co dovoluje takovéto nenápadné vlichocení, posednutí či přidělení.

 

Uvědomte si, že vyhnání takového negativního ducha, pokud vůbec v tomto bodě nastane, neznamená, že se nevyskytují žádní další negativní a zlí duchové, kteří se k vám nenápadně přidávají nebo jsou k vám přiděleni. Znamená to pouze, že v této době není čas na takové vyhánění. Také si uvědomte, že je možné mít více jak jeden původní stín. Když osvobodíte a zkonvertujete svůj první stín, požádejte ho/ji, zdali máte více jak jeden původní stín. A pokud ano, požádejte ho/ji, aby vám určil/učila, zdali ho/ji máte odhalit okamžitě, či později. Postupujte tak, jak vám poradí váš dřívější stín. Zajistěte, že vždy se svou Niternou myslí prověříte pohybem prstů, zdali je to pravda. A zajistěte, že váš vrchní bezpečnostní důstojník velmi pečlivě s mečem Pravdy a Biblí Svatou prověří každého, kdo projde bránou, a nechte ho opakovat formuli, která řekne, koho uctívá, jak se popisuje výše. Takže osvobození a konverze zbývajících stínů probíhá přesně stejným způsobem, jak se popisuje výše v případě stínu prvního.

 

 

(3)  TŘETÍ KROK

 

Poté, co jsou všechny tylo věci provedeny, položte svému novému duchovnímu rádci následující důležitou otázku:

 

„Můj příteli/má přítelkyně (ptejte se ho/ji jeho/jejím jménem), mám v sobě z tvého hlediska nějaké jiné problémy, na kterých by se mělo pracovat dříve, než postoupíme dále?“

 

Ujistěte se, že odpověď na tuto otázku přichází zároveň od vašeho nového duchovního rádce a prostřednictvím pohybu vašich prstů od vaší Niterné mysli. Existují-li nějaké problémy, na kterých potřebujete pracovat, požádejte svého nového duchovního rádce, aby vám řekl nebo vás plně upozornil na to, co tyto problémy jsou. Pak na nich pracujte přesně stejným způsobem, jak se popisuje výše (v oddíle o práci na vlastních problémech). Když skončíte, zeptejte se svého nového duchovního rádce, zdali byly problémy vyřešeny k jeho/její spokojenosti, ke spokojenosti vaší Niterné mysli a ke spokojenosti pravého Nejvyššího ve vaší Niterné mysli. Protože váš nový duchovní rádce je nyní součástí vaší pravé Niterné mysli, hovoří, jakož i všichni další následní rádci, pouze z pozice vaší pravé Niterné mysli. Pamatujte si, že nikdy nehovoří ze sebe, ale z pozice vaší pravé Niterné mysli. To je také pravdou o pravém Nejvyšším, Kdož je především vždy přítomen v centru vaší pravé Niterné mysli.

 

Poté, co jsou z hlediska vašeho nového duchovního rádce ve vaší pravé Niterné mysli vyřešeny všechny vaše problémy, jste připraveni postoupit dalším krokem. Ověřte si svou připravenost se svým novým duchovním rádcem ve vaší pravé Niterné mysli z hlediska toho, jste-li vskutku připraveni. Jestliže naznačuje, že nastal čas postoupit, pak udělejte další krok. Měl-li by z pozice vaší Niterné mysli naznačit, že ještě nepřišel čas, pokračujte s ním/ní ve své práci na vrcholku duchovní hory, jen pokud nepřišel čas, kdy jste plně připraveni a hotovi. On/ona vám omámí, kdy přijde tento čas.

 

 

(4)  ČTVRTÝ KROK

 

V tomto bodě se můžete zeptat svého prvního duchovního rádce (vašeho předešlého stínu), zdali ví, kolik máte dohromady pravých duchovních rádců. Jestliže to ví, požádejte ho/ji, aby vám zjevil/zjevila počet duchovních rádců, pokud jste ovšem připraveni. Pokud to neví, počkejte až na kontakt s dalším duchovním rádcem, nebo na to, dokud se nespojíte s vaším nejvyšším duchovním rádcem, kdož je obvykle Nejvyšší. Ten/ta vám to zajisté řekne.

 

Před tím, než postoupíme dál, potřebujete být více informováni o pojetí duchovních rádců. (Daleko podrobnější výklad o této jednotlivé záležitosti a jejích principech viz. v knize „Principy duchovní hypnózy“.)

 

Především existuje minimální počet duchovních rádců, se kterými potřebujete být po celý čas ve styku, dotyku a spolupracovat s nimi bez ohledu na to, jste-li muž či žena. Za druhé neexistuje maximální počet duchovních rádců, které byste mohli mít.

 

Avšak mít jich méně, než je minimální požadavek, znamená, že vaše procedura celá neproběhla a že něco chybí.

 

Minimální požadavek je mít vždy čtyři duchovní rádce. Jedním je váš dřívější stín, kterým jsme se zabývali již v předcházejícím kroku.

 

Jedním je váš mužský duchovní rádce, který představuje takové kvality jako je pravda, moudrost, racionalita, víra, důvěra, jistota, pozitivní sebepojímání, sebepředstava a vše, co má vztah k principu maskulinity ve vás. Opakuje se, že není žádný rozdíl v tom, zdali jste muž či žena.

 

Jedním je váš ženský duchovní rádce, který reprezentuje takové kvality jako je láska, dobrota, soucit, empatie, laskavost, něžnost a vše, co se vztahuje k principům femininity ve vás bez ohledu na to, zdali jste muž či žena.

 

Jedním je váš nejvyšší duchovní rádce, kdož je obvykle Nejvyšší, či jeho zástupce stanovený na určenou dobu, dokud nebudete připraveni se setkat a přijít do styku přímo s pravým Nejvyšším. Nejvyšší duchovní rádce představuje zdroj a je zdrojem vašeho života a je sjednocovatelem všeho pozitivního a dobrého ve vás. Je nejzazším centrem všeho živého ve vás, z Něho/Ní žijete, dýcháte, pohybujete se, jste a existujete v každé době svého jsoucna a bytí.

 

Za žádných okolností není možné, aby někdo měl méně jak čtyři výše uvedené typy duchovních rádců, neboť bez principů, které tito čtyři rádci reprezentují, by byla porušena rovnováha vašeho života a přestali byste existovat. Toto pravidlo se vztahuje na všechny lidské bytosti bez jakékoli výjimky a výluky.

 

Když se zpočátku setkáte s méně než čtyřmi duchovními rádci, nikdy to neznamená, že jich máte méně než čtyři. Pouze to znamená, že pokud na sobě více nepracujete, nejste ještě připraveni být k nim uvedeni.

 

Avšak všichni čtyři duchovní rádci jsou vždy s vámi a ve vás. Jinak byste nemohli být naživu, ať si jste, či nejste uvědoměle vědomi jejich přítomnosti nebo ať se s nimi ve svém duchovním autohypnotickém transu na vrcholu své duchovní hory setkáte, či nikoli.

 

Jednou z hlavních funkcí vašich duchovních rádců je, vedle udržování životního podpůrného systému ve vás,udržování spojení mezi vámi a zbytkem Stvoření. Bez této spojnice byste nebyli s to přežít, protože nikdo v zóně vymístění nemůže mít život ze zóny vymístění samotné.

 

Protože vaši duchovní rádci představují spojnici mezi specifickými aspekty vaší mysli a vaší osobnosti se zbytkem Stvoření, vědí vše o všech principech, které ve vás reprezentují. Proto znají vaše problémy, slabosti, nedostatky, citlivá místa, náchylnosti a omezení. Znají ale také vaši sílu, vaše jádro, potenciály, přednosti, vlohy, talenty a vaši výbavu a pro vás nejlepší způsob, jakým se od těchto svých problémů a utrpení osvobodíte. Také znají typ života, který bude pro vás nejuspokojivější, nejradostnější, nejvíce naplňující, smysluplný a šťastný. Proto potřebujete pracovat se svými duchovními rádci na úrovni své pravé Niterné mysli. Představují vaši pravou Niternou mysl a umožňují vaší Niterné mysli, aby fungovala a přežila v podmínkách lapení v léčce, uzamčenosti a zapouzdření. Kvůli tomuto lapení do tenat a zapouzdření nemůže Niterná mysl svými pěti procenty aktivního módu odhalit přímo veškerý svůj obsah a veškeré své poznání. Může tak učinit pouze vašimi duchovními rádci a prostřednictvím nich, kteří jsou ve vaší Niterné mysli a kteří nejsou omezeni, zapouzdřeni a lapeni negativním stavem, jako jste vy a vaše Niterná mysl. Takové je uspořádání situace každého, kdo se nachází v zóně vymístění. To je dohodnuto za podmínek, v jakých v této zóně setrváváme. Žádný jiný způsob není pro nikoho možný, pokud jsme v zóně vymístění.

 

Můžete se ovšem svých duchovních rádců sami zeptat, proč je – kromě důvodů, které byly uvedeny výše a popsány v „Principech duchovní hypnózy“ – potřebujete. Budou více než šťastní, že vás mohou informovat.

 

Když jste získali teto stručné, předběžné a nezbytné poznatky a informace o svých duchovních rádcích, jste nyní připraveni pokračovat s přivedením dalšího svého duchovního rádce. Váš vrchní bezpečnostní důstojník – váš první duchovní rádce má být nablízku se svým mečem Pravdy a Biblí Svatou připraven prověřit každého, kdo se objeví. Podívejte se doprava k mohutné skále. Požádejte z pozice své pravé Niterné mysli, aby váš další duchovní rádce, se kterým jste připraveni se setkat, přišel z pravé strany, odpředu skály či balvanu. Počkejte pár minut, zdali někdo objeví. Když se neobjeví nikdo, jděte se svým prvním duchovním rádcem za skálu a podívejte se, zdali tam za skálou někdo není.

 

Pokud tam není nikdo, požádejte svého prvního duchovního rádce, aby prozkoumal a objevil, proč se vám nikdo nezjevil a proč jste za skálou nikoho nenalezli. Obraťte se oba dva k přítomnosti Nejvyššího ve slunci na východě a pokorně požádejte, aby důvod této situace byl zjeven. Poté, co je důvod zjeven a vykonány náležité úpravy a přípravně práce, opakujte tento postup znovu.

 

Jestliže se z pravé strany z popředí skály někdo zjeví, nebo je-li někdo skryt či zakryt za skálou, půjdete se svým bezpečnostním důstojníkem za touto osobou a představíte se jí. Oznamte své jméno a požádejte ji o její. Zeptejte se jí, kým je, zdali je vaším pravým mužským či ženským duchovním rádcem, nebo jedním z pravých duchovních rádců, a na to, co ve vašem životě reprezentuje, tj. s jakým druhem principů vaší mysli je spojena či jaké principy vaší mysli symbolizuje. Prověřte si každou odpověď, které se vám od objevivší se entity dostane, pohyby prstů vaší pravou Niternou myslí, která taktéž dobře rozeznává pouze své vlastní rádce. Objevivší se entita má jít na východní stranu hory, pokleknout a pohlédnout na přítomnost Nejvyššího ve slunci, má být zalita zářivým bílým světlem ze slunce a nahlas a jasně by měla prohlásit, koho uctívá a komu slouží. Musí opakovat formuli úcty, jak se naznačuje výše.

 

Poté, co tato entita náležitě prohlásí, komu slouží a koho uctívá, položte ji následující otázku:

 

„Jaký je tvůj postoj k Bibli Svaté?“

 

Měli byste obdržet stejný tip odpovědi, jako když jste položili tutéž otázku svému zkonvertovanému stínu. Následně po náležité odpovědi na tuto otázku položíte otázku třetí:

 

„Jak chápeš pojetí doslovné, fyzické reinkarnace?“

 

Opětovně byste měli dostat podobnou odpověď, jak se vylíčilo výše při testování vašeho zkonvertovaného stínu.

 

Jakákoli odchylka od obsahu výše popsané odpovědi bez jakékoli výjimky a výluky znamená, že jednáte s negativním, podvodným duchem. V takovém případě pokračujte vypuzováním způsobem, jaký je popsán výše. U tohoto či jiného negativního ducha nikdy nevynechejte dát mu příležitost ke konverzi tím, že mu přečtete jeho práva a výsady.

 

Poté ho/ji váš vrchní bezpečnostní důstojník prověří tím, že sedmkrát poklepne obě jeho/její ramena a přitiskne Bibli Svatou, otevřenou v evangeliu Jana, kapitola první či třetí, na jeho/její čelo, srdce a solární pletenec. Je-li jedním z vašich pravých duchovních rádců, podrobí se všem těmto testům s potěšením, radostí a vděčností a projde jimi takříkajíc vítězoslavně. Jestliže ne, zmizí z vrcholu vaší duchovní hory a pak musíte postup opakovat znovu a znovu, dokud nebudete mít svého dalšího pravého duchovního rádce.

 

Musíte si zas a znovu pamatovat, že v sobě máte devadesát pět procent padělané mysli, padělaných pseudosvětů a jejich padělaných obyvatel. Z této pozice se negativní stav pekel snaží zamořit a prostoupit váš proces a vrchol vaší duchovní hory vším, co má ve své moci, aby vás svedl a zavedl nesprávným směrem v souladu s negativním stavem. Učiní vše, aby podkopal a sabotoval tento proces. Proto se tato zevrubná a snad pracná bezpečnostní prověrka musí vykonat vždy, když vcházíte ve svém transu zpět na vrchol své duchovní hory, i když je to v tentýž den. Jak se již předtím naznačilo, k tomuto pravidlu neexistuje žádná výjimka či výluka.

 

Poté, co se vše učiní, pozvěte svého druhého duchovního rádce, aby se stal stálým členem vaší duchovní rodiny na vrcholku vaší duchovní hory a zaangažujte ho, aby s vámi pracoval na vašich problémech z pozice toho, co reprezentuje. Od této chvíle, kdykoli jdete na vrchol své duchovní hory, je absolutně vitální a závažné, aby tento rádce byl také vždy přítomen, aktivně se podílející na vašem procesu či kdykoli se z jakéhokoli jiného důvodu nacházíte na vrcholu své duchovní hory.

 

Poté se zeptejte svého nového duchovního rádce, zdali jsou některé další problémy, ne kterých je z jeho/jejího hlediska nebo z hlediska věcí, které ve vašem životě symbolizuje a představuje, třeba pracovat. Jestliže naznačí, že takové problémy existují, pokračujte prací na nich s pomocí všech přítomných duchovních rádců. V tomto případě je to první a druhý rádce v pořadí, ale stejné důležitosti. Na naznačených problémech pracujte, dokud nejsou všechny vyřešeny přesně tím způsobem, jak se popisuje ve čtvrtém a pátém kroku oddílu „Jak pracovat na svých problémech“. (Nyní byste tyto popsané kroky a postupy měli znát zpaměti.)

 

Když veškerá nutná práce s tímto duchovním rádcem skončí, nebo se ukazuje, že z hlediska tohoto jednotlivého rádce nejsou žádné problémy, požádáte oba tyto rádce ve své pravé Niterné mysli, zdali je čas jít na další krok. Jestliže naznačují, že čas ještě nepřišel, pracujte s těmito dvěma duchovními rádci nebo s nimi setrvávejte ve své Niterné mysli tak dlouho, dokud naznačují, že je nutné pracovat, či pokud nenaznačí, že jste již připraveni. Tehdy pokročte k dalšímu kroku.

 

 

(5)  PÁTÝ KROK

 

V kroku pátém postupně vyvoláte nebo přivedete všechny své zbývající duchovní rádce, jednoho po druhém způsobem přesně stejným, jaký Je popsán v kroku třetím a čtvrtém. Nikdy však nevynechejte provedení bezpečnostních prověrek, jak se líčí v těchto krocích. Selhání v této včti může způsobit ohromnou ztrátu postupu či ztrátu vaší v současnosti dosažené duchovní pozice a pokroku.

 

Poté, co prověříte každého přicházejícího rádce popsaným způsobem, vždy, než postoupíte dále, se ho/jí zeptejte, zdali existují z hlediska tohoto jednotlivého rádce a toho, co ve vás reprezentuje a symbolizuje, nějaké problémy. Jedině poté, co jste na těchto problémech pracovali, či pokud vám bylo naznačeno, že z hlediska tohoto jednotlivého rádce není třeba na ničem pracovat, můžete přistoupit k přivedení dalšího svého duchovního rádce, pokud každý, kdo je na vrcholu duchovní hory, souhlasí. Každé následné setkání ve vašem autohypnotickém duchovním transu na vrcholu vaší duchovní hory musí být učiněno v přítomnosti všech duchovních rádců přivedených tak, že se bez jakékoli výjimky a výluky plně, zcela a aktivně podílejí na vašem procesu či práci, nebo na čemkoli pracujete. Jestliže někdo chybí, nemůžete pokračovat dál, dokud od své Niterné mysli a svých přítomných duchovních rádců nezjistíte, proč někdo chybí a co to značí. Pracujte na tom tak, aby se chybějící rádce mohl buď vrátit, nebo být nahrazen někým jiným, pokud ten chybějící zde byl jen na kráskou dobu či dočasně ve formě pomocníka.

 

Když jste přivedli všechny své rádce s výjimkou svého Nejvyššího duchovního rádce a pokud tito jsou náležité zangažováni v aktivní práci spolu s vámi, zeptejte se jich, zdali jste připraveni a je-li čas, abyste se setkali se svým Nejvyšším duchovním rádcem. Jestliže nikoli, pracujete se všemi přítomnými rádci a se svou pravou Niternou myslí, dokud nejste všichni připraveni na tento krok. Když se stanete připravenými a naznačí vám, že je vhodný čas, pak pokračujte dalším krokem:

 

 

(6)  ŠESTÝ KROK

 

V této době se vy a všichni vaši duchovní rádci seřadíte vpředu, na východní straně hory ke slunci a požádáte v pokoře, skromnosti a poníženosti Nejvyššího duchovního rádce, aby přišel od východu, ze slunce a přidal se k vám na vrcholu duchovní hory. Pamatujte si, že Nejvyšší duchovní rádce vždy přichází od východu a ze slunce. Někdy Nejvyšší nejprve pošle svého zástupce, který pro Něho/Ni připraví cestu příchodu na vrchol duchovní hory. Je-li tomu tak, postupujte s bezpečnostními prověrkami přesně stejným způsobem, jak se popisuje výše u všech ostatních duchovních rádců. Vrchní bezpečnostní důstojník spolu se všemi ostatními duchovními rádci sedmkrát poklepe tohoto nového reprezentanta na obou ramenech, přitiskne Svatou bibli způsobem výše popsaným a nechá ho/ji nahlas a jasně prohlásit a vyznat, koho uctívá a jaký je postoj ke Svaté bibli a reinkarnaci. Jestliže všemi těmito testy projde, máte na vrcholu své duchovní hory pravého zástupce Nejvyššího. Je-li podvodníkem, zmizí. V tomto případě opakujte postup, dokud nedojdete k tomu pravému.

 

Když máte pravého reprezentanta Nejvyššího, požádejte ho/ji, aby vám pomohl ve vaší přípravě na setkání s Nejvyšším duchovním rádcem. Zeptejte se ho/jí, jaké problémy ve vás – na nichž potřebujete dále pracovat před tím, než budete připraveni se setkat se svým Nejvyšším duchovním rádcem – jsou vám a zbylým duchovním rádcům skryty a jsou známy jedině Jemu/Jí. Pracujte na nich, dokud nejsou náležitě vyřešeny přesné stejně, jak se popsalo před tím. Když je vše vyřešeno a vy jste náležitě připraveni, zástupce Nejvyššího v jedné chvíli pozve pravého Nejvyššího na vrchol vaší duchovní hory, kde jste vy všichni obráceni obličejem na východ a ke slunci na východě. Když k vám Nejvyšší sestoupí a je na vrcholu vaší duchovní hory, Jeho/Její reprezentant obvykle odchází a následně navštěvuje vrchol vaší duchovní hory jen příležitostně, pouze je-li a když je třeba.

 

Když se Nejvyšší zjeví, je nutné, aby byl testován přesně stejným způsobem, jako ostatní duchovní rádci. Vrchní bezpečnostní důstojník Ho/Ji sedmkrát poklepe na obou ramenech a přitiskne otevřenou Bibli Svatou na Jeho/Její čelo, srdce a solární pletenec. Tehdy je Nejvyšší dotázán, kým skutečné je. Od pravého Nejvyššího se má obdržet následující odpověď:

 

„Jsem Nejvyšší, Pán Ježíš Kristus a Duch Svatý, Jeden Nedělitelný Bůh, Stvořitel veškerého Stvoření a Pán, Vládce i Panovník všeho, co je, včetně oblastí pekel a zóny vymístění.“

 

Když obdržíte takový typ odpovědi, pokračujte tím, že položíte přesně stejným způsobem jak výše další dvě otázky o Svaté bibli a reinkarnaci, očekávajíce přesně stejný typ odpovědi jako v kroku druhém a čtvrtém.

 

Pravý Nejvyšší nejen že nemá proti takové zkoušce nic proti, jak je tomu velmi často u nepravých a falešných Nejvyšších, ale naléhá, aby se takový test u Něho/Ní také vykonal, protože je tu možnost objevení se falešného Nejvyššího, který by vás chtěl svést, zavést a zničit. Chci vás ujistit, že to, co vám teď v tomto ohledu předkládám, je na osobní požádání a radu Nejvyššího. Takže se nikdy nezdráhejte testovat Nejvyššího stejně jako jiné duchovní rádce z důvodu, že byste si myslili: „Kdo jsem, abych takovým způsobem zkoušel Nejvyššího?“ Pokud se zdráháte, dostanete se do vážných problémů nikdy nevědouce, zdali máte co do činění s pravým Nejvyšším, nebo s falešným, podvodníkem. Rádi byste dostávali rady a byli vedeni od podvodníka? Chápete, co tím myslím?

 

Proto Nejvyšší vyvinul tento postup a žádá, aby každý z nás provedl takovou důkladnou prohlídku, zkoušku a zpytování každého, kdo se objeví na vrcholku duchovní hory, včetně samého Nejvyššího. To se koná z vůle Boží, Pána Ježíše Krista, Nejvyššího, Jediného Nedělitelného Boha.

 

Jestliže tyto testy neprojdou a nepravý Nejvyšší zmizí, opakujte tento postup, dokud nedostanete pravého Nejvyššího.Nejvyšší velmi často dovolí několika podvodníkům, aby se objevili před tím, než přijde, aby vyzkoušel, zdali dodržujete postupy, které osobně vyvinul. Nikdy na to nezapomínejte. Pamatujte si, že

 

Poté, co jsou všechny testy ukončeny a vy máte u sebe pravého Nejvyššího, zeptejte se Ho/Jí, jestli existují nějaké další problémy, na kterých z Jeho/Jejího hlediska potřebujete pracovat. Jestli ano, požádejte Nejvyššího, aby vás na ně upozornil a pomohl vám se jich zbavit přesně stejnými postupy a kroky, jak se líčí výše v krocích čtvrtém a pátém části „Jak pracovat na svých problémech“.

 

Poté, co se vše vyřeší, požádejte Nejvyššího, aby vás důkladně prozkoumal, vyzkoušel a prohlédl za účelem zjištění, zdali vás neposedly nebo do vás nenápadně nevklouzly či se k vám nenápadné nepřidaly nějaké zlé, negativní entity či duchové. Jestli ano, požádejte Nejvyššího, aby je od vás odíral a upozornil vás na vše ve vás, co jim umožnilo, aby ve vás mohli být. Požádejte Ho, aby je odstranil a umístil na levou stranu a s pomocí všech přítomných na vrcholku duchovní hory pokračujte ve vyhánění způsobem přesně stejným, jak se popisuje výše v kroku třetím této části. Nikdy z tohoto postupu nic nevynechejte.

 

Poté, co se vyhánění ukončí, promluvte k Nejvyššímu následujícím či podobným způsobem:

 

„Můj Pane, poníženě, skromně a pokorně Tě žádám, abys mě zcela naplnil svou přítomností, abys byl ve mě a já v Tobě; a abych od této chvíle mohl/mohla vše činit jen z Tebe ve mě a ze mě v Tobě; a abych Ti mohl/mohla sloužit bez jakýchkoli nízkých či egoistických motivací a sklonů jak jen nejlépe, v souladu se svými nejlepšími schopnostmi a do plnosti svých potenciálů a své kapacity. Ochraň mne a zabezpeč před tím, abych už nikdy neupadl/neupadla zpět do pasti a otroctví negativního stavu a jeho pekel. Pomoz mi, abych byl/byla takovým/takovou, jak jsi mě původně ze Sebe učinil, a tím/tou, jakým/jakou chceš, abych byl/byla, takže budu konat jen Tvou vůli. Nechť Tvoje volba vzhledem ke mě je mou volbou. Nechť Tvé touhy, přání a chtění jsou i mými a nechť Tvá Božská prozřetelnost je mým životem a mým zákonem, který praktikuji, prožívám a vykonávám ve svém dennodenním životě.“

 

Poté, co řeknete tato či podobná slova, extaticky a s hlubokými emocemi pocítíte, že jste dospěli zpět k domovu. Nyní jste vskutku doma.

 

Když se toto vše učiní, pokračujte dalším krokem.

 

 

(7)  SEDMÝ KROK

 

Požádejte Nejvyššího, zdali je čas, aby se ve vás sjednotily všechny principy lásky, Dobra, Dobročinnosti, Spravedlnosti a Femininity se všemi principy Moudrosti, Pravdy, Víry, Soudnosti a Maskulinity, jak je ve vás reprezentují vaši praví ženští a mužští duchovní rádci. Je-li odpovědí „ne“, zeptejte se, jakou jinou práci na sobě máte vykonat, abyste byli žádoucími a připravenými na tento důležitý krok. Pracujte se všemi svými duchovními rádci a s vaší pravou Niternou myslí pod záštitou, dozorem a vedením Nejvyššího přítomného na vrcholku vaší duchovní hory, dokud nebudete připraveni učinit tento závažný, kritický a důležitý krok. (Poznámka: Opětovně bych vám rád připomněl, že jste-li od této chvíle na vrcholku své duchovní hory, musí zde být vždy přítomni všichni vaši duchovní rádci, včetně vašeho nejvyššího duchovního rádce, Nejvyššího. Neměli byste pokračovat v ničem ani o krok dál, dokud nezjistíte, proč někdo chybí a co máte vhledem k tomu učinit. Pamatujte si, že Nejvyšší je vaší součástí, a tudíž je vždy s vámi a více jak šťasten je ochotný být po všechny časy přítomen na vrcholku vaší duchovní hory jako projev tohoto neoddiskutovatelného faktu, že On/Ona je vždy ve vás a vámi a že bez Něho/Ní nemůžete přežit ani na zlomek vteřiny.)

 

Když jste připraveni, požádejte Nejvyššího aby ve vás provedl unifikaci výše uvedených principů symbolickým uzavřením manželství vašeho pravého mužského a ženského duchovního rádce a prostřednictvím tohoto manželství.

 

Zde máte další důležité pravidlo, které se musíte naučit a zapamatovat: Jedině Nejvyšší může a smí spojovat lidi do manželství. Nikdo jiný to nesmí učinit. Manželství, které není provedeno Nejvyšším, nemá žádnou platnost nebo žádný výsledek, ani žádný dopad v jakémkoli ohledu, jak lze tak živě pozorovat na pseudomanželstvích existujících na této planetě. V různých zprávách v „Poselství z nitra“ a v knize „Realita, mýty a iluze“ můžete shledat, proč na planetě Zemi nejsou možná žádná pravá duchovní manželství. Jste důrazně nabádáni, abyste si je přečetli. V zóně vymístění a na planetě Zemi, jež je zónou vymístění přírodního světa neboli přírodní Země existují jen pseudomanželství a pseudorodiny, které z pohledu duchovního světa pravého Stvoření nemají žádnou platnost.

 

Jakmile se toto duchovní manželství uskuteční, může začít proces své integrace jako pravé duchovní bytosti. Tímto aktem jste se podjali na první krok v procesu své integrace jako duchovní lidské bytosti, jako pravé podoby a obrazu Boha. Od této chvíle, pokud následujete postupy popsané v další kapitole (kapitole páté) této knihy, budete se postupně stále více bez jakýchkoli obtíží integrovat. Když je tento krok podstoupen, jste připraveni zaujmout další velmi závažný a kritický krok ve svém duchovním transformačním procesu. Avšak než k tomuto dalšímu kroku přejdete, zajistěte, že si se svými pravými duchovními rádci a obzvláště s pravým Nejvyšším ověříte, zdali neexistují žádné další problémy nebo vůbec něco jiného, co se musí vykonat nebo na tom pracovat před tím, než můžete postoupit dále. Jestli ano, požádejte každého, kdo je přítomen, aby vám pomohl to zpracovat a odstranit vše z vašeho života, co k vám nepatří, co není od Nejvyššího, co není Jim/Jí, skrze Něho/Ni a s Ním/Ní ve vás. Pamatujte, abyste nahradili všechny tyto negativní včti něčím pozitivním a dobrým, co vyvěrá a pochází z Absolutně pozitivní přirozenosti Nejvyššího, jak se popisuje v předešlé kapitole. To by se mohlo učinit jakkoli a kdykoli, kdy musíte pracovat na nějakých problémech se všemi duchovními rádci jednotlivě a dohromady včetně Nejvyššího. Nikdy nezapomeňte zaplnit místo, které zabíraly vaše předcházející problémy, něčím pozitivním a dobrým, co pochází z Absolutně pozitivní přirozenosti Nejvyššího. Můžete Nejvyššího či některého z vašich duchovních rádců požádat, aby vám řekl či poradil, čím nejvíce potřebujte naplnit nebo co potřebujete nejvíce získat, abyste byli lepší a duchovnější lidskou bytostí. Budou více než šťastni, když vám takovou radu poskytnou.

 

 

 

(8)  OSMÝ KROK

 

Jakmile toto vše zařídíte, můžete se nyní Nejvyššího zeptat, zdali jste připraveni a zdali by pro vás bylo prospěšné a užitečné se přenést zpět v čase do samého okamžiku, kdy jste byli učiněni jedinečnou sebeuvědomělou a věčně živoucí bytostí, entitou či duchem. To znamená, abyste veskrze zamířili na svou domácí základnu, kde započal váš život. Jestliže váš život nějak započal z idejí dvou stvoření v peklech anebo jste dobrovolníkem, který vyšel z pekel, odpověď bude „ne“. Důvodem pro takovou odpověď je, že nechcete jít zpět do tohoto typu podmínek (pokud ovšem neexistuje nějaký důležitý duchovní důvod cesty zpět). Avšak v tomto případě vám bude Nejvyšším dovoleno jít zpět do období, kdy jste byli v zóně vymístění specifického intermediálního světa, abyste mohli poznat, jak jste získali své specifické problémy ve vztahu k vaší inkarnaci na planetě Zemi.

 

Jestliže jste do tohoto světa přišli jedním z ostatních pěti způsobů, jak se popisují v kapitole druhé, pak je vám v určitém okamžiku vaší práce nad sebou samými obvykle dovoleno, abyste byli vzati zpět na místo, do stavu, podmínek a situace, kde jste byli stvořeni jako jedinečná, sebeuvědomující si a neustále živoucí bytost či entita. Zde budete s to se setkat se všemi členy své pravé duchovní rodiny.

 

V této chvíli můžete Nejvyššího požádat, aby vás spolu se všemi vašimi pravými duchovními rádci vzal zpět do samého okamžiku, kdy jste se stali jedinečným duchem. pak požádejte Nejvyššího, aby vás provedl krok za krokem všemi úrovněmi, stupni, sférami, světy, galaxiemi, planetami, kterými jste prošli před svou inkarnací na planetě Zemi. Buďte si jisti, že je vám dovoleno si pamatovat vše, co se vám stalo, zatímco jste byli v tomto specifickém intermediálním světě. Prozkoumejte zde následující záležitosti: Jaké problémy jste tam získali? Jak se tyto problémy vztahují k těm, nad nimiž pracujete, pokud jste ve svém autohypnotickém duchovním transu a které se projevovaly v průběhu vašeho pozemského života? Co bylo důvodem a účelem k tomu, že jste tam tylo zvláštní problémy získali? Jaké nutné poučení a druhy projevů povahy negativního stavu vám a celému Stvoření tyto problémy poskytly? Proč jste si zvolili inkarnaci na planetě Zemi do těchto specifických problémů? Proč jste si zvolili takový typ rodičů a jejich genů a takový typ rasových, ekonomických, politických, zeměpisných, osobních, dědičných či jiných podmínek, které máte ve svém pozemském životě? Jakému druhu zvláštních a pravých duchovních účelů, cílů a poučení tyto problémy slouží?  Vyčerpaly tyto problémy svou užitečnost, a tedy svůj účel? Je nyní čas se od nich všech osvobodit a učinit novou, čerstvou volbu a pokračovat dalším krokem ve svém životním poslání na planetě Zemi?

 

Poté, co obdržíte odpovědi na tyto otázky, a poté, co projdete všemi zkušenostmi před inkarnací na Zemi, a poté, co jste odstranili všechny problémy, které jste připraveni odstranit, jste hotovi k dalšímu a závěrečnému kroku tohoto procesu.

 

Jestliže nejste z nějakých důvodů připraveni poznat všechny odpovědi na tyto otázky a jestliže vám není dovoleno odstranit všechny problémy, které jste v této době získali, znamená to, že užitečnost této situace pro poučení vaše a celého Stvoření nebyla ještě vyčerpána a potřebujete se poučit více. V tomto případě prostě požádejte Nejvyššího, aby vám z hlediska nově získaného a poznaného náhledu o tomto všem ve spojení se všemi vašimi pravými duchovními rádci pomohl octa splnit účel vašeho bytí zde. Musíte si však zapamatovat, že i když jste připraveni toto vše poznat a zbavit se všech těchto problémů, které jste získali v tomto světě, máte, prosím, vzít v úvahu, že proces tohoto poučení a odstraňování zabere docela mnoho času a někdy může pokračovat po zbytek vašeho pozemského života. Takže nebuďte netrpěliví, zklamaní a neztrácejte odvahu a učte se být spokojení se vším, co je vám dáno a pro co jste připraveni. Pravý Nejvyšší ve vaší pravé Niterné mysli ví, kolik toho můžete nebo jste připraveni poznat a nakolik je toto poznání pro vás bezpečné.

 

 

(9)  DEVÁTÝ KROK

 

Během aktivace toho, co bylo vylíčeno v předešlém kroku, vám bude dáno porozumět částečkám a kouskům vašeho předešlého života. Postupně, krok za krokem budete s to tyto kousíčky a částečky poskládat dohromady jako skládačku. To vám dovolí postupně dospět k vědomí odpovědi na nejdůležitější otázku, kterou máte: Kým ve své specifičnosti a jedinečnosti jste, proč jste zde na této Zemi a co je vaším zvláštním posláním a určením? Pokud jste ovšem na této Zemi a ve svém fyzickém těle, nebude odpověď na tyto kritické otázky dána plně a vyčerpávajícím způsobem. Je to z důvodů vaší vlastní ochrany. Nejvyšší velmi pečlivě zajišťuje, abyste o sobě a svém poslání na Zemi poznali jen tolik, kolik je pro vás užitečné, správné, náležité a vhodné znát. Ani víc, ani méně. Musíte si pamatovat, že být zde znamená být na území nepřítele. Nechcete, aby váš nepřítel – negativní stav – věděl, kdo jste a proč jste zde. Kdyby se vám, zatímco jste zde, takové znalosti zcela a plně prozradily, váš nepřítel by se také o nich okamžitě dověděl. Maje takovou životně závažnou znalost a informaci, stali byste se velmi zranitelnými a šlo by vás snadněji zničit. Proto vám není radno poznat celkový obraz toho, kým jste a proč jste zde a jaké je vaše zvláštní, soukromé a důvěrné poslání a pověření na této Zemi. Avšak z toho, co vám bude zjeveno a ukázáno a do jakého rozsahu to bude zjeveno a ukázáno, budete s to získat dostatečné poznání a pochopení, abyste svůj život mohli učinit takovým, jaký se očekává: Šťastným, spokojeným, radostným, potěšitelným, rozkošným, svobodným, naplněným, uspokojujícím, účelným, produktivním, konstruktivním, tvořivým, klidným a plným zábavy, humoru, smíchu a úsměvů a tak dále a pořád.

 

Konec konců toto je to, kým potom jste, a toto je způsob, jakým zasluhujete žít jako muž či žena Boží. Pamatujte si, že pokud jste v tomto bodu práce nad sebou samými, skutečně se stanete mužem či cenou Boží. To je to, co to znamená být mužem či ženou Boží čili svatým člověkem a světcem. Jakékoli jiné chápání pojetí těchto termínů je marné a bláznivé.

 

Je tu ovšem vyšší pochopení otázky: „Kdo jsi?“ To nemá natolik vztah k vašemu bytí na této Zemi. Vaše bytí na Zemi je pouze malou částí toho pochopení. Vyšší poznání toho, „kdo jste“, nelze získat během vašeho pobytu na planetě Zemi. Tato znalost je závažnou částí vašeho věčného duchovního pokroku, ve kterém sami sebe poznáváte lépe a lépe v progresivních krocích. Tento proces probíhá ovšem věčně. Toto je motivační faktor – znát se lépe a být v tomto procesu poznávání sebe sama více a více pravým obrazem a podobou Boha – vašeho věčného pokračování a vašeho věčného života jako jedinečné, sebeuvědomělé a sebenaplňující, sebeaktualizující a seberealizující se individuality či osoby.

 

Na závěr této kapitoly bych vás rád upozornil na následující fakta:

 

(1) Jak se uvedlo mnohokráte předtím, každý, kdo je ochoten, otevřený a připraven, smí a může uspět v metodě zde předložené. Pro úspěch při použití této nové duchovní metody však existují dvě podmínky:

 

Jednou je vaše ochota vzdát se všech systémů víry, kterých jste se doposud drželi. Někdy se během práce nad svými problémy, pokud budete v hlubokém autohypnotickém duchovním transu, prosím, zeptejte své pravé Niterné mysli, vašich duchovních rádců a, což je nejdůležitější, pravého Nejvyššího, zdali to vše, co jsem řekl zde či o jiných záležitostech, je správné. Zeptejte se, jestli je možné, abyste ve své snaze uspěli, rozhodnete-li se pokračovat v oddávání se těmto starým systémům víry, ať jsou jakékoli. Nebyly tyto systémy tím, co vás udržovalo v poutech a otroctví negativního stavu? Chápete, co tím myslím? Proč vám tyto systémy víry ve vašem životě nepomohly tak, jak se předpokládalo či jak slibovaly?

Za druhé: Abyste uspěli, a já to nemohu dosti silně zdůraznit zas a znovu, je kritické, závažně a důležitě sledovat všechny postupy a kroky popsané v této knize tak, jak se odvozují z teoretických základů, na nichž jsou postaveny a jak je odrážejí první dvě kapitoly této knihy. Jakákoli odchylka od těchto postupů a od použiti každého kroku povede na zcestí a k závěrečnému selhání a zhroucení. Ještě jednou vám radím, abyste se své Niterné mysli, svých duchovních rádců a, což je nejdůležitější, pravého Nejvyššího zeptali, proč je to nutné a zdali toto jsou postupy, nástroje a kroky, které byly zjeveny přímo pravým Nejvyšším, aby se lidem dostalo daleko praktičtějších prostředků následně po Zjevení obsaženém v Bibli Svaté – pro jejich duchovní znovuzrození.

 

(2) Každé problémy, bez ohledu na to, jak nepatrné a nedůležitě, či jak velké a důležité, se zdají, ať jsou duchovní, duševní, emoční, intelektuální, zatímco jste v hlubokém autohypnotickém duchovním transu, pečlivě ověříte, zdali jste na ni připraveni a zdali je tato duchovní metoda prostředkem vámi zvoleným z hlediska vaší fyzické, společenské, ekonomické, osobní, zdravotní atd., se bez jakékoli výjimky a výluky mohou vyřešit náležitým použitím této duchovní metody. Konec konců jsou všechny tylo problémy pouze symptomy hlubokých duchovních poruch a nepořádků ve vás. To však je pravda, jen když si se svou Niternou myslí a se svou pravou duchovní rodinou,pravé Niterné mysli a vaší pravé duchovní rodiny. Vezměte však v úvahu, že i když by tato metoda nebyla zvolena jako prostředek nápravy nějakých či všech vašich problémů jakékoli kategorie, neznamená to, že vám nemůže být prospěšná nebo že ji nemůžete využít ve svém duchovním životě a duchovním růstu. Jakkoli můžete a každému se radí, aby tak učinil bez ohledu na to, zdali vám může pomoci s vašimi osobními problémy či při jejich léčení.

Jakmile jste ze své pravé Niterné mysli a od svých duchovních rádců pod záštitou, ochranou, vedením a za předsednictví Nejvyššího ustanovili nejlepší způsob zbavení se svých pozemských problémů, smíte a můžete tuto metodu velmi účinně a úspěšně použít, aby pomohla dalším obvyklým metodám (např. operaci), při vašem lepším a rychlejším uzdravení bez komplikací a pomohla vám zbavit se problému úplně. Můžete ji také využít k pečlivému ověření si, zdali problémy této povahy byly vyřešeny zcela a co jiného by se mělo učinil, aby se vyřešily k vaši plné spokojenosti a prospěchu.

 

(3) Je důležité si uvědomit, že tato duchovní metoda nám byla dána Nejvyšším z mnoha důvodů a nejenom pro zacházení a práci se všemi pozemskými problémy, které nás sužují. Není nijak omezena na tento účel bez ohledu na to, jak je důležitý. Slouží dalším rovněž důležitým účelům, jakými jsou např., lepší poznání a pochopení sama sebe; lepší pochopení a poznání druhých lidí; lepší poznání a ovládání vlastní povahy, daleko snadnější učení se; přístupu k duchovnímu světu a jiným dimenzím Stvoření Nejvyššího či oblastí zóny vymístění; objevení nových, hlubších, daleko více přesahujících duchovních idejí a myšlenek a způsobů, jak takové myšlenky co nejlépe využít ve vlastním životě; a ovšem, což je nejdůležitější, k zeptání se vašich pravých duchovních rádců a Nejvyššího, co se má dělat a jak tuto metodu co nejlépe používat – využívejte ji tedy jako nástroje volby a rozhodování, který vám pomůže učinit pro sebe ta nejlepší a nejvhodnější rozhodnutí a volby. Navíc může být využila pro potvrzení věrohodnosti a užitečnosti rady, kterou obvykle dostanete od jiných lidí a od své vnější mysli, a věrohodnosti a užitečnosti všech typů náboženství, duchovních hnutí, sekt, kultů a dalších početných duchovních směrů a čehokoli jiného v této věci.

Tento duchovní nástroj je nám dán Nejvyšším za hlavním účelem osvobození se a nezávislosti na ničem a na nikom. Namísto naslouchání tomu, co říkají druzí lidé nebo vaši pseudoduchovní vůdci či učitelé nebo vaši guru, svámí či kazatelé, můžete tento nástroj použit k tomu, abyste šli přímo k Nejvyššímu, do nitra, do své Niterné mysli a obdrželi skutečně platně odpovědi na všechny své otázky přímo od Absolutního zdroje. Takto vám tento nástroj slouží neocenitelně.

Je důležité si teď uvědomit, že obvyklý postoj negativního stavu ke komunikaci s Nejvyšším a duchovním světem a s vašimi duchovními rádci je takový, že je to velmi nebezpečné, obtížné a nemožné. Zatímco pravdou v této věci je to, že komunikovat s Nejvyšším přímo ve své Niterné mysli (s jistotou, že se dodržují tyto postupy) je nanejvýš normální, přirozenou, vhodnou, zdravou, žádoucí a duchovní věcí, která se má dělat. Je tím, co Nejvyšší chce, abyste dělali.

 

(4) Za každou cenu se vyhněte užití tohoto duchovního nástroje a daru Božího kvůli nějakým egoistickým či sobeckým důvodům, motivacím, záměrům a sobecké ziskuchtivosti, jako např. kvůli dotazům jaký kůň vyhraje dostih či na jaké číslo nebo kartu máte vsadit, abyste vyhráli v kasinu Las Vegas nebo v Renu. Není-li vám tato informace dána vaší pravou Niternou myslí nebo některým z vašich duchovních rádců dobrovolně, nikdy se ji osobně nedoprošujte. Pokud tak činíte, nanejvýš jistě ztratíte další přístup k vrcholku své duchovní hory, ke své duchovní rodině a ke své pravé Niterné mysli. Pamatujte si, že vaše duchovní rodina a obzvláště Nejvyšší zná všechny vaše potřeby. Pokud se učíte na Něho/Ni spoléhat a věřit, důvěřovat a spoléhat se na to, že Nejvyšší zná, co je pro vás nejlepší a že vše má svůj účel, čas a místo, bude vám poskytnuto vše, co skutečně potřebujete.

 

(5) Klíčem k úspěchu v této duchovní metodě je, přistupovat k ní s pokorou, skromností a poníženosti, otevřenou mysli a s duchem pohyblivým, ohebným, bez jakýchkoli projekcí a očekávání. Od začátku své práce s tímto duchovním nástrojem si musíte uvědomit, že z hlediska své vnější vědomé mysli skutečně nevíte, co potřebujete a co postrádáte a jaké jsou vaše skutečně problémy. Myslíte si, že to víte. Myslíte si, že potřebujete to, nebo ono, že potřebujete stejné věci, jaké má váš soused, a dokud je také nemáte, stáváte se frustrovanými, nešťastnými, zahořklými, rozmrzelými, zlostnými a nárokujícími si je, protože je také chcete. Samozřejmě také žádáte Boha, aby vám dal takové stejné věci, jako má váš soused. Ale Bůh vám je nedá, neboť jedině Bůh moc dobře ví, že kdyby vám je dal – čili vyslechl vaše bláznivé a bezohledné vrtochy a poskytoval by vám je – nakonec by vás to duchovně zničilo nebo by vám to způsobilo takové ohromné utrpení, že byste se nalézali v daleko horším rozpoložení než kdykoli před tím.

Tento duchovní prostředek je vám dán, aby se vám umožnilo zjistit, zdali skutečně potřebujete to, co si myslíte, že potřebujete, a zdali postrádáte to, co si myslíte, že postrádáte. Je vám také dán, abyste se naučili, jak používat, aktualizovat, realizovat a projevovat do plnosti svých potenciálů s vděčností, povděkem, oceněním a plnou spokojeností to, co již máte od Nejvyššího. Máte všechny své talenty, dary, schopnosti, nástroje a svůj jedinečný život. Nemrhejte svým vzácným časem a energií na to, abyste záviděli to, co jiní vlastní, a neustále si dokola stěžovali jiným na své imaginární potřeby a snažili lidi ukrátit o to, co mají.

Kdybyste veškerý svůj čas, úsilí a energii soustředili na projeveni, využití, provádění, aktualizací a realizaci všeho, co máte, a ne na to, co mají ostatní lidé, byli byste ve vynikající formě a kondici. Nedovolte, aby vaše dary, nástroje, schopnosti a váš život byly neaktivní, dřímající, ne plně využité a zahálející.

Jedním z důvodů, proč vám byl tento duchovní nástroj dán, je zjištění rozsahu vašich schopností, darů, talentů a nástrojů a toho, jak je máte využít způsobem co nejlepším a co nejužitečnějším pro vzájemný prospěch, obecné dobro a sdílení se všemi ve Stvoření Nejvyššího. V tomto i v jakémkoli jiném ohledu je vše, co musíte učinit, to, že požádáte Nejvyššího ve své pravé Niterné mysli, aby ve spojení, jednotě a jednosti se všemi pravými duchovními rádci a vaší pravou duchovní myslí o tom zjistil vše. Jestliže žádáte o toto porozumění a pro tento nesobecký účel, bude vám k vaší spokojenosti a štěstí ukázáno, co dělat, jak postupovat a jak se plně spokojit s tím, co již máte.

 

(6) Je pro vás důležité si uvědomit, že jedním z hlavních účelů této nové duchovní metody je zvrátit situaci, do které jste se narodili, ohledně uspořádání vaši mysli. Jak víte z druhé kapitoly této knihy, v současnosti sestáváte z devadesáti pěti procent všeho, co není vaše, a jen z pěti procent, které jsou skutečně vaše a skutečně Boží.

Jedním z účelů vašeho bytí zde je obrátit tento stav a toto rozpoložení, aby se tak devadesát pět procent vašeho jsoucna a bytí stalo skutečně vašimi a Božími a jen pět procent se udržovalo pro podporu vaší svobody volby. Tuto svobodu volby potřebujete mít, abyste byli naživu. Tento proces reverze začnete tak, že se stále více ztotožňujete se svou pravou Niternou myslí, se svými pravými duchovními rádci a, což je nejdůležitější, s pravým Nejvyšším ve vás; a uvedením své vnější mysli a veškeré pseudomysli pod kontrolu a do služeb Nejvyššího. Nejvyšší ví, jak takovou umělou pseudomysl využít, aby byla vaší nejlepší předností, a jak ji postupně včlenit do vaší pravé Niterné mysli, takže jednou začnete bez jakékoli výjimky a výluky dělat vše z pozice své pravé Niterné mysli a z pozice Nejvyššího v ní.

Toto je jedním z hlavních účelů vaší práce s tímto duchovním nástrojem – abyste začali být svou Niternou myslí a začali myslet, cítit, chtít a konat bez jakékoli výjimky a výluky jen z pozice své Niterné mysli, která je vskutku vámi, a z pozice pravého Nejvyššího ve své Niterné mysli a pravé duchovní rodiny ve své mysli, a ne z pozice své vnější mysli, která je jen všivou schránou, ale ne skutečně vámi.

 

(7) A nakonec si pamatujte, že vše má své místo a čas. Neočekávejte okamžité výsledky a nebuďte zklamaní a bez odvahy, jestliže se včet ve vašem životě nezmění za pár dní poté, co začnete tuto metodu používat. Ačkoli existuje intenzívní duchovní hypnoterapie popsaná v knize „Intenzivní duchovní hypnoterapie“, (v níž můžete prožít důkladné změny po čtyřech dnech a čtyřech nocích v subjektivně deformovaném časovém měřítku, kde jedna hodina se rovná jednomu měsíci a čtyři dny a čtyři noci se rovnají osmi rokům), vezměte, prosím, v úvahu, že ne každý je připraven na tento druh drastického a revolučního přístupu. Fakticky je v současnosti jen velmi málo lidí skutečně připraveno mít z této intenzivní metody prospěch. Avšak stále více lidí se na ni stane připravenými v blízké budoucnosti.

Proto si pamatujte: Chcete-li s tímto duchovním nástrojem mít dobré výsledky, musíte své Niterné mysli ukázat, že to myslíte skutečně. To znamená, že tento nástroj musíte ve svém životě využívat trpělivě, trvale, soustavně a inteligentně. Jestliže vytrváte, aniž byste to vzdali a ztratili odvahu, nanejvýš jistě dosáhnete svého cíle tak brzy, jak bude nutno a jak je vám určeno vaši pravou Niternou myslí a vaší pravou duchovní rodinou a, což je nejdůležitější, Nejvyšším ve vaší Niterné mysli.

Také si pamatujte, že různí lidé vyžadují různou dobu a tempo. Proto nikdy nesrovnávejte své tempo a svá dostižení či výsledky s jinými. Jedině vaše pravé Niterná mysl a pravý Nejvyšší spolu s vaší duchovní rodinou znají nejbezpečnější, nejlepší a nejvhodnější tempo a dobu, v níž máte začít iniciovat hluboké a důkladné změny svého života.

 

Jestliže se, namísto srovnávání se s někým jiným či s výsledky a výdobytky někoho jiného, spoléháte na svou pravou Duchovní niternou mysl a její duchovní rodinu a, což je nejdůležitější, na pravého Nejvyššího, vašeho Stvořitele, Tvůrce, Vykupitele, Spasitele a vaše Všechno, nikdy nepůjdete nesprávným směrem.

 

 

 

(5)

KAPITOLA PÁTÁ

JAK NEUSTÁLE A NÁLEŽITĚ UDRŽOVAT SVŮJ DUCHOVNÍ, DUŠEVNÍ, CITOVÝ, INTELEKTUÁLNÍ A VŮBEC VEŠKERÝ BLAHOBYT A ŠTĚSTÍ, ANIŽ BYSTE NESKLOUZLI ČI SE NEVRÁTILI ZPĚT KE SVÉMU PŘEDEŠLÉMU NEPRODUKTIVNÍMU ŽIVOTNÍMU STYLU, KTERÝ VÁS NIČÍ, NEBO ANIŽ BYSTE STAGNOVALI NA JEDNOM MÍSTĚ?

 

JAK NAPLNIT ÚČEL SVÉHO ŽIVOTA NA PLANETĚ ZEMI K VLASTNÍ SPOKOJENOSTI A KE SPOKOJENOSTI SVÉHO STVOŘITELE?

 

KONČÍ VÁŠ OSOBNÍ, JEDINEČNÝ A SEBEUVĚDOMĚLÝ INDIVIDUÁLNÍ ŽIVOT VAŠÍ FYZICKOU SMRTÍ?

 

CO SE S VÁMI STANE POTÉ, CO OPUSTÍTE SVÉ TĚLO A TUTO ZEMI?

 

 

Jakmile jste završili veškerou práci nad sebou samými v souladu s kroky, postupy a metodami, jak byly vylíčeny v předešlých kapitolách, a jakmile ze svého života odstraníte veškeré symptomy všech těch problémů, na nichž dle označení vaší pravé Niterné mysli, vašich pravých duchovních rádců a pravého Nejvyššího potřebujete pracovat, jste nyní připraveni postoupit k žití svého života v souladu s nově získaným náhledem a pochopením jeho smyslu. V této chvíli byste měli mít nějaké ponětí o tom, kdo jste a proč jste zde.

 

Jedním z běžných, obvyklých a zničujících omylů a chyb, kterých se mnozí lidé dopouštějí poté, co tuto důležitou práci na sobě samých v procesu své duchovní transformace dokončí, že tuto věc uzavřou. Nesprávně věří, že tím, když dokončili svou práci a mají jakési ponětí o tom, kdo jsou a proč jsou zde, a když se osvobodili od svých problémů, pak již nepotřebují dělat nic ohledně sebe samých. Nebo potřebují-li něco vůbec učinit, je to jen příležitostně a okrajově, když potřebují požádat o radu, učinit důležité rozhodnutí nebo když se dostanou zpět do nějakých potíži či těžkostí.

 

Vzhledem k tomu je nutné vás velmi důrazně varovat, abyste zpětně nepropadli tomu, že učiníte takovou fatální chybu. Pokud tak učiníte, negativní stav vyhraje a vy prohrajete.

 

Musíte si zas a znovu pamatovat, že žijete ve světě, kde je vše vzhůru nohama, kde plně vládnou a panují zla a nepravdy všeho druhu, jak zjevné, tak i skryté, zamaskované a tajné. Musíte si také pamatovat, že jakmile se vám úspěšně podaří uvést vše ve svém osobním životě do správné pozice a do náležitého, Božského řádu, neznamená to, že vše ostatní kolem vás a kolem všech ostatních lidí, které máte a s nimiž se nějak stýkáte, tuto správnou pozici a tento náležitý, Božský řád má. Vaše situace je tudíž od tohoto okamžiku velmi zvláštní a lze ji přirovnat k plavci, který plave proti přílivu či silnému proudu řeky. Znamená to, že v okamžiku, kdy přestanete plavat proti silnému toku řeky zvráceného života na této planetě či v celé zóně vymístění, tento proud vás odnese nejen úplně zpět do míst, kde jste začínali, ale vůbec dolů k bídnému zdroji tohoto všeho. Takže v takovém případě se váš život stane postupně horším, než jakým byl kdy dříve.

 

Proto pokud žijete na této planetě a ve svém fyzickém těle, musíte se učit, jak plavat proti tomuto proudu neustále, aniž byste kdy zastavili.

 

Musíte si uvědomit následující závažný, kritický a důležitý fakt: Žijete ve světě svého nepřítele, negativního stavu. Přibližně dvě třetiny lidí na této planetě jsou agenty negativního stavu, kteří se sem inkarnovali z jiných oblastí zóny vymístění různých úrovní pekel. (To je 4 miliardy lidí – pozn. zpracovatele.) Tito se sem inkarnovali pouze za jediným účelem: Aby byl podporován, udržován a napájen negativní stav a aby pokračoval se všemi svými ohavnostmi a ošklivostmi. Činí tak velmi úspěšně jak ve své všeobecné přímé snaze tím, jak jsou zlí, diví a násilní (jak to vidíte při krveprolévání, zločinech atd.), tak i nanejvýš prohnaně, skrytě a tajně (částečně ve jménu božím, pod rouškou různých náboženství, falešné duchovnosti, v rámci různých charitativních organizací a podobných věcí). Ve zbylé přibližné třetině člověčenstva devadesát pět procent lapil, zotročil a dusí negativní stav, v němž jsou lidé zaneprázdněni pouze pozemskými, světskými, vnějšími a zevními věcmi a věcmi a vlastnictvím nemajícím hodnotu, na něž si uvykají a na nichž lpějí celým svým pozemským životem a z celého svého srdce. Pouze přibližně pět procent z této třetiny je svobodných a neustále plave proti tomuto proudu.

 

Za takové vážné situace na této planetě, jakož i ve všech ostatních oblastech zóny vymístění, smýšlí převážná většina člověčenstva velmi negativně. Proto je atmosféra tohoto světa soustavně zaplavována všemi druhy zlých, špatných, negativních, odporných, ošklivých a ohavných myšlenek, pocitů, projevů vůle, tužeb, přání, choutek a skutků. Když k tomu přidáte všechny ostatní záplavy věcí podobného charakteru ze všech ostatních oblastí zóny vymístění, které jsou neustále přiváděny a přenášeny do tohoto světa agenty negativního stavu, shledáte se ve velmi zapeklité situaci – dýchajíce duchovní, duševní, emoční, intelektuální a fyzickou atmosféru všech těchto ošklivostí a ohavností. To znamená, že ať si tyto důležité skutečnosti vědomě uvědomujete, nebo neuvědomujete, nacházíte se hodinu za hodinou pod stálým bombardováním, útokem, zaplavováním, znečišťováním, zamořením a kontaminací tohoto typu mentality negativního stavu.

 

Musíte si také pamatovat, že negativní stav vás má v moci prostřednictvím zevní struktury vašeho těla a způsobu, jakým je v něm duch polapen. Pamatujete si, co o tomto bylo řečeno v první a druhé kapitole této knihy? Jak pseudotvůrci vynalezli takové uspořádání duševnosti a její tělesné formy, která vás polapila tím způsobem, že vás udržuje v zevnějšnostech vašeho života a zabraňuje přímému působení niterných věcí na vás, z nitra vás samotných, což znamená z vašeho pravého ducha, ve kterém je Nejvyšší? O tom hovořím. „Přirozené“ uspořádání života na této Zemi je takové, že vás nutí být vně sebe samých a odvozovat vše z tohoto vně. Musíte se stále starat o své dennodenní žití, zabezpečení své rodiny, společnosti atd. Musíte mít výdělečnou práci a vydělávat peníze, abyste byli s to přežít. Nebo jste hospodyní v domácnosti, která má děti, o něž musí pečovat. Veškerý vás čas po celý den je zaneprázdněn a zaplněn těmito vnějšími záležitostmi. Jak si pamatujete, negativní stav zfabrikoval živočišný způsob rození dětí, aby přivedl lidi na tento svět ve stavu naprosté nemohoucnosti, závislosti a nevědomosti, takže novorozenec nemůže ani na moment přežít bez vaší stálé péče a pozornosti. Takové situace vyžadují veškerou vaši pozornost, snahu a veškerý váš drahocenný čas.

 

Negativní stav taktéž vymyslel PENÍZE, jimiž vás zotročil tím, že vás nutí být zaneprázdněnými zajišťováním základních potřeb vašich a vaší rodiny, a aby vás polapil do pasti lakoty a náklonnosti k materiálním statkům a majetku jako zdroji vaší falešné jistoty. Tyto a jakékoli jiné podobné pseudovynálezy negativního stavu byly pečlivě naplánovány a navrženy, aby vás udržovaly mimo vás samotných, zaneprázdněné vnějšími a světskými věcmi, takže veškerý čas je vám odňat.

 

Jestliže vzhledem k těmto léčkám a nástrahám negativního stavu na Zemi zastavíte svou práci nad sebou samými prostředky duchovní metody zjevené vám v této knize, postupně ztratíte vše, čeho jste dosáhli, a získáte nový soubor problémů a utrpení, které mohou být o mnoho horší než cokoli, co jste před tím prožívali.

 

Jak jsem na začátku této kapitoly řekl, výpadek mnohých lidí v tom, aby pokračovali ve své pravidelné práci v duchovním transu, je hlavním problémem. Lidé se bláznivě domnívají, že nemají na takovou práci čas. Obvykle přicházejí na početné omluvy toho, proč to nemohou dělat to, co se vyžaduje, předepisuje a co je potřebné. Ale jestliže se na chvíli zastavíte a prozkoumáte své denní činnosti, řekněte si, kolik času denně vynaložíte na neužitečné a nesmyslné aktivity? Jen se podívejte na svůj den a řekněte si, kolik hodin strávíte sledováním televize a nebo jiných podívaných? Nebo na jalové rozhovory se svými sousedy či kolegy? Nebo v barech při pití svých koktejlů? Nebo při různých sportovních činnostech. Kolik hodin trávíte hraním golfu, tenisu či běháním nebo jinými podobnými činnostmi? Nebo čtením novin a knih majících malou, nebo nemajících vůbec žádnou hodnotu?

 

Abyste mi ale špatně nerozuměli, na těchto aktivitách samo o sobě není nic špatného. Co je na těchto činnostech špatného, je to, že vás olupují o cenný čas, který byste mohli věnovat sami sobě za účelem dennodenní práce na sobě samých ve svém duchovním autohypnotickém transu. Touto prací na sobě samotných můžete dosáhnout ve všech ostatních aspektech svého života daleko více než prostřednictvím právě shora vyjmenovaných či podobných činností.

 

V této situaci je moudré, že rozdělíte svůj čas rovnoměrně tak, že naleznete stejný čas na práci nad sebou samými ve svém duchovním transu za účelem udržení toho, čeho jste dosáhli, a kvůli pokračování ve vlastním růstu a pokroku. To například znamená, že pokud sledujete každý večer tři hodiny televizi, snížíte to na dvě hodiny. Hrajete-li golf, tenis či cokoli jiného dvě hodiny denně, snížíte to na hodinu a půl. Trávíte-li dvě či tři hodinky v barech pitím koktejlů, snížíte to na jednu hodinu. A podobně tak učiníte u všech ostatních obdobných činností.

 

Náhle přijdete na dvě, tři hodiny času, který můžete snadno věnovat sami sobě s tím, že si ho rozdělíte tak, abyste svou duchovní činnost vykonávali několikrát denně. Pokud tak učiníte, začnete ve svém životě vidět skutečné změny. Nejste snad hodni toho či povinováni sami sobě tím, abyste byli svobodní a šťastní a neustále udržovali svůj duchovní, duševní, emoční, intelektuální, osobní, sociální, sexuální, fyzický, se životním prostředím související a jakýkoli jiný blahobyt a štěstí? Chápete, co tím myslím? Proč si myslíte, že lidé tak často končí v depresích, nešťastní, ubozí, zbaveni odvahy, zklamaní, nespokojení, nemocní a v mnoha jiných potížích? Věříte, že je to proto, že nemají dost času na to, aby se ještě více mohli dívat na televizi? Nebo vysedávat déle v barech? Nebo hrát déle golf? Nebo věnovat více času běhání čemukoli, co dělají ve svém volném čase? A že musí veškerý svůj čas věnovat práci? Mohu vás ujistit, že právě opak je pravdou. Dostali se do této situace, protože strávili příliš mnoho času při těchto činnostech, aniž by dávali nějakou potravu svému duchu a své duši.

 

Jí většina z vás třikrát denně a pije vodu nebo tekutiny několikrát za den, aby dodala tělu potřebnou energii, silu a dobré zdraví? Kolik hodin strávíte jídlem a pitím? A kolik se toho děje pro náležitou výživu vašeho ducha a duše? Protože náležitě nenapájíte svého ducha a svou duši, končíte v depresích, neštěstí, bídě, se ztrátou odvahy, v nespokojenosti, zklamaní, nemocní a mající problémy a všechny druhy negativ. Vaše duše a váš duch jsou neustále podvyživení a nedostatečně nakrmeni až do stádia neustálého nebezpečného hladovění. Jestliže vaše tělo potřebuje tři jídla denně a jisté množství vody, stejně tak váš duch a vaše duše potřebují nejméně dvě či tři jídla denně, aby si udrželi své dobré zdraví, sílu, formu a blahobyt. Pamatujte si, že fyzická strava souvztaží s dobrem a láskou a fyzická voda či nápoj souvztaží s moudrostí a pravdou. Právě tak, jako je jídlo a pití potřeba pro přežití těla, je stále třeba duchovní potravy lásky a dobra i duchovního nápoje moudrosti a pravdy pro vaši duši a vašeho ducha.

 

Jak nakrmit a napojit vašeho ducha i vaši duši a jak udržet další pokrok ve všem, čeho jste doposud dosáhli prostřednictvím tohoto řádného duchovního nástroje – duchovní autohypnózy, vám vysvětlí následující body. Pamatujte si, že tento duchovní nástroj vám byl dán za účelem náležité péče o vlastní duši, ducha a tělo ve všech jejich aspektech, úrovních a stupních, abyste skutečně byli ve stavu stálého blahobytu a štěstí.

 

(1) Je absolutně vitální, závažné a nutné, abyste svůj duchovní trans konali minimálně dvakrát až třikrát denně. Ideální situace, rozpoložení a doba pro praktikování vašeho duchovního autohypnotického transu je před každým ze tří jídel a před každou jinou aktivitou (jakou je běhání, golf, tenis nebo cokoli, co pravidelně děláte ve svém volném čase). Ráno se probuďte (je-li to třeba, vstávejte daleko dříve než obvykle nevyhýbejte se realitě tím, že před ní unikáte do spánku a nemůžete se dospat. Ze své pravé Niterné mysli a u svých pravých duchovních rádců si můžete zjistit, kolik hodin nočního spánku skutečně potřebujete, abyste se udržovali svěží, čilí a zdraví.) a jděte do koupelny, umyjte se a oblečte. Poté ihned vstupte do svého autohypnotického transu, na vrchol své duchovní hory a stravte zde tolik času, kolik vám vaše Niterná mysl a vaši duchovní rádci naznačí. Neobávejte se, že zmeškáte své další aktivity a činnosti, protože vaše pravá Niterná mysl a duchovní rodina přesně vědí, kdy kde potřebujete být, a řeknou vám, kdy včas zastavit a přejít do své zevní mysli.

Druhé sezení téhož dne máte mít, pokud je to možné, během přestávky na oběd před tím, než byste cokoli snědli.duchovním transu tak dlouho, nakolik vám to vaše duchovní rodina naznačí, aniž byste se obávali, že vám čas vypršel. Vaše třetí pobývání na vrcholku vlastní duchovní hory by mělo být před večeří neboli právě tehdy, kdy přijdete domů z práce a než začnete připravovat večeři. Před sezením vůbec nikdy nepijte alkohol. Pití alkoholu před sezením otvírá dveře negativním duchům, kteří vstupují do vašeho transu a zamoří vrchol vaší duchovní hory a zdeformují celý postup. A opět setrvejte ve svém duchovním transu natolik dlouho, nakolik vám vaše duchovní rodina Opět setrvejte ve svém naznačí, že je to nutné.

 

(2) Když vejdete do svého duchovního autohypnotického transu a usadíte se na vrcholku své duchovní hory a všichni jsou přítomni, samou první věcí, kterou učiníte před vším ostatním, jsou důkladné bezpečnostní prověrky každého na vrcholku vaší duchovní hory včetně vlastní Niterné mysli, vnitřní mysli a vnější mysli. Bezpečnostní prověrky se provádějí přesně stejným způsobem, jak se popisuje v předešlé kapitole. Váš vrchní bezpečnostní důstojník začne sám u sebe, pak postoupí ke všem ostatním včetně Nejvyššího a vaší pravé Niterné, vnitřní a vnější mysli.

Požádejte svou pravou Niternou mysl a své duchovní rádce, aby změnili váš smysl pro čas tak, aby pět minut bylo jako půl hodiny nebo tak dlouho, jak je třeba pro dokončení tohoto závažného, kritického a důležitého ověření. V duchovním světě čili na vrcholu vaší duchovní hory se pět minut může natáhnout tak, jak je třeba, aby se tak každému poskytlo dostatek času na vlastní důkladnou prověrku. Toto je jeden z nejhodnotnějších fenoménů nejen duchovní hypnózy, ale i hypnózy tradiční. Pokud by vám prověrka naznačovala, že na vrchol vaší duchovní hory pronikli podvodníci či falešné mysli, nepokračujte dále, dokud tylo všechny podvodníky a falešné mysli neodstraníte. Jako vždy prozkoumejte důvody tohoto proniknuti a učiňte patřičné závěry. Vše čiňte lak, jak se popisuje v předešlé kapitole.

 

(3) Poté, co se prověrka dokončí, je dalším krokem, který musíte učinit dříve, než se udělá cokoli jiného, důkladné očištění, vyčištění, vymytí, vykouření a vypuzení všech nečistot, jedů, nákaz a problémů, kterým jste neustále vystaveni právě pro ten sám fakt, že žijete uprostřed aktivního, panujícího negativního stavu. Ujistěte se, že váš duch, vaše duše a tělo jsou důkladně očištěny, vyčištěny a umyty od všeho negativního, zlého, špatného, protivného a od nesprávných myšlenek, pocitů, přání, tužeb, emocí či čeho vše, co máte. Požádejte své duchovní rádce a Nejvyššího, aby vás vykoupali v lázni čisté, křišťálově průhledné vody pravdy, umyjte všechnu špínu a neřádstvo, které jste získali žijíce ve světě negativního stavu, přesně stejným způsobem, jakým smýváte ze svého fyzického těla a svých fyzických rukou veškerou špínu a neřádstvo jako následek vaší práce v rámci různých aktivit.

Poté je nechte, aby vás nastavili slunečním paprskům a zalili zářivě bílým světlem, pronikajícím všemi póry vašeho ducha, duše a těla a odnášejícím pryč vše, co k vám nepatří, aby to uložili mimo váš systém k vašim nohám a rozplynulo se to v nicotu. Opakuj tento postup sedmkrát (při tom zde opět můžete upravit čas shora uvedeným způsobem), dokud vás Nejvyšší spolu s všemi vašimi duchovními rádci neshledá zcela očištěnými a čistými. Požádejte je, aby vás naplnili vším pozitivním a dobrým a aby vás v období mezi sezeními ochránil před jakýmikoli protivnými, negativními či zlými stavy, kondicemi nebo událostmi.

 

(4) Poté, co je vyčištění a očista dokončena a vy jste shledáni čistými, komunikujte s každým duchovním rádcem v pořadí, začínajíce se svým vrchním bezpečnostním důstojníkem a končíce u Nejvyššího.

Následující komunikace se musí odehrát s každým jednotlivým rádcem za přítomnosti a za asistence všech ostatních duchovních rádců a Nejvyššího bez jakkoli výjimky a výluky. Položíte jmenovitě každému rádci následující otázku:

 

„Učinil/učinila jsem z tvého hlediska, (jméno), z hlediska toho, co ve mně reprezentuješ, něco nesprávného, špatného, zlého, negativního, falešného, hříšného, škodlivého, destruktivního, neadekvátního, nevhodného a odporujícího vůli Nejvyššího? Získal/získala jsem mezi těmito sezeními nějaké nové problémy či nemoci nebo choroby anebo něco jiného této povahy? Vůbec cokoli?“

 

Pokud obdržíte odpověď „ano“, požádejte tohoto jednotlivého duchovního rádce, aby vás upozornil na vše, z čeho byste mohli poznat přesně to, co se stalo zlého a proč. Zeptejte se ho, jak se z této situace můžete poučit a využít ji a jak můžete zabránit tomu, abyste to neudělali znovu. Když obdržíte odpovědi, pokračujte s tím, že požádáte Nejvyššího o milosrdenství a odpuštěni a aby zahladil vaše přestoupení tak, že nebudete potřebovat nést důsledky a následky takových činů. Požádejte Nejvyššího, aby vám pomohl při ochraně před takovýmto opětovným přestupkem.

Poté, co se toto zařídí a vy napravíte své nesprávné omyly, chyby či hříchy, odpusťte si a prokažte milosrdenství sami sobě a všem ostatním, kdo nevyhnutelně participovali na této situaci, pokud někdo vůbec do toho spadal. (Velmi často hřešíme zlými, špatnými, negativními a protivnými myšlenkami, pocity, přáními a tužbami, aniž je v tom angažován někdo jiný.) Poté, co se tato učiní, zeptejte se tohoto jednotlivého duchovního rádce, jestli je tu něco jiného, co vám chce říci či sdělit nebo nad čím chce v tomto jednotlivém sezení pracovat. Jestliže je odpovědí „ano“, pokračujte tak, že učiníte vše, co se vám radí a navrhuje. Jestliže ne, nikdy nezapomeňte s každým duchovním rádcem ukončit rozhovor položením následující otázky:

 

„Je tu něco, co bych mohl pro tebe udělat ?  Mohu ti nějak pomoci či posloužit?“ (A podobné otázky.)

 

Jakmile jste ukončili rozhovor s prvním svým duchovním rádcem a práci nad všemi problémy, které jste získali v mezidobí mezi svými pravidelnými sezeními, nebo pokud z hlediska tohoto prvního duchovního rádce není takových problémů, postupte k dalšímu duchovnímu rádci. Zopakujte tento postup přesně stejně s každým z vašich duchovních rádců včetně Nejvyššího,Nejvyšší shrne a naznačí, co je třeba učinit a jak byste v tomto dni měli postupovat. Svou konverzaci s každým duchovním rádcem zakončete vždy tím, že mu/ji poděkujete a pak poděkujte všem dohromady a zeptejte se jich, zdali jim můžete posloužit a jak. dokud je všechny neprojdete.

Zase můžete požádat svou duchovní rodinu, aby upravila váš čas, abyste ho měli sdostatek k vykonání veškeré důležité práce, jak potřebujete. (Půl hodina se např. může natáhnout tak, že se bude rovnat třem nebo více hodinám, pokud a jak bude třeba.)

Jestliže tento postup vykonáte vždy, když jste v autohypnotickém transu, jakékoli možné omyly, chyby, problémy, hříchy a vůbec cokoli protivného, co jste učinili nebo čím jste byli zamořeni; nebo jste-li napadeni nějakou fyzickou či duševní chorobou nebo problémem či virem nebo čímkoli, co jste měli v mezidobí mezi pravidelnými sezeními, nebude to mít čas se ve vás zachytit a způsobit vám nějaké potíže, problémy či choroby. Pamatujte si, že dokud jste na této Zemi a ve svém současném fyzickém těle, podléháte neustále všemožným omylům, chybám, zlům, nepravdám, problémům a nemocem a všemožným nepříjemným událostem. Nikdo tomu nemůže zabránit. Avšak účelem zde není vás zadržet před upadnutím do problémů (což není za současně existujících duchovních podmínek na Zemi nijak možné), ale ochránit vás od těchto problémů či čehokoli, co máte, a zabránit jim, aby vás neovládly a nezačaly na vás zničujícím a škodlivým způsobem působit. Nedovolit těmto problémům či čemukoli, aby vás v období mezi sezeními zamořily, zotročily a abyste si na ně uvykli. Pokud s důvěrou sledujete tyto postupy, zachováte si ve svém životě svobodu, nezávislost, štěstí, radost, potěšení a rozkoš a všechny ostatní blaženosti pravého duchovního blahobytu, které jsou vám neustále k dispozici z Nejvyššího ve vás.

 

(5) Jako dodatek k vašim pravidelným setkáním se svou duchovní rodinou na vrcholku vlastní duchovní hory, jak se naznačuje výše, existuje jiná životné závažná a důležitá bezpečnostní aktivita, kterou lze považovat za integrální součást vaší práce nad sebou samými.

Čas, o který zkrátíte neužitečné čtení novin, časopisů a bezcenných knih, věnujete dennodennímu čteni Bible Svaté. Přečtete si jednu kapitolu Starého zákona a jednu Nového zákona z těch třiceti pěti knih, které Nejvyšší označil jako mající vnitřní či niterný smysl (jak jsou výše vyjmenovány).

Proč potřebujete číst Svatou bibli? Je to proto, že Svatá Bible je vnějším prostředkem, kterým se udržuje kontakt se zbytkem Stvoření Nejvyššího. Zatímco váš duchovní autohypnotický trans je nástrojem niterného kontaktu se Stvořením Nejvyššího, Svatá Bible udržuje tuto spojnici v zevnějšnostech.

Abyste byli pravými duchovními a šťastnými lidskými bytostmi, je nutné, abyste do práce nad sebou samými zahrnuli denní čtení Svaté bible. Tím, že tak učiníte, nejenom že se naučíte něco důležitého, ale, a to je nejdůležitější, umožníte všem obyvatelům ostatních okruhů pravého Stvoření Nejvyššího, aby se prostřednictvím vás ve vašem zevním postavení podíleli na vašem životě a na všem, co se ve vašem světě stane. Jinak by nemohli být součástí tohoto vnějšího světa, neboť nejsou sami sebou s to být přímo v zevnějšnostech. Vy jste jejich spojující linkou.

Víte, co je jedním z nejběžnějších požadavků všech vašich duchovních rádců, když se jich zeptáte: „Jak vám mohu být nápomocen?“ Obvyklou odpovědí je, abyste dennodenně četli Svatou bibli, protože to jim dovolí jejich spojení s nejzevnějším stupněm tohoto světa. Z této pozice mohou ohromně přispět k odstranění negativního stavu. Jak víte, negativní stav je založen na zevním světě a na zevní mysli. Není v tom žádný rozdíl, jestliže vy svou uvědomělou vnější myslí nechápete či nevnímáte vnitřní smysl neboli všech deset úrovní vnitřního smyslu toho, co ve Svaté bibli čtete. Vaše Niterná mysl tomu rozumí a rozumí tomu dokonale všichni ti z ostatních dimenzí, kdo jsou s vámi spojeni. Doslovným čili zevním významem Svaté bible se vaše vnější mysl udržuje ve styku s vnitřními niternými světy. Je pro vaši vnější mysl krajně cenné, aby si uvědomovala různé duchovní události, kterých by si jinak nebyla vědoma. Takto vaše vnější mysl může dát vyvstat otázkám duchovní povahy, spojí se tak s vaší pravou Niternou myslí a stane se jejím pravým kanálem a služebníkem, jak se předpokládá, že tomu má především být.

Jedním z mnoha důvodů, proč vám Nejvyšší dal tento nástroj ve formě duchovní autohypnózy, která vás uvádí do přímého styku s vaší pravou duchovní rodinou a Nejvyšším, je, že se jich všech, když jste na své duchovní hoře a poté, co čtete Bibli denně, můžete zeptat, jaký je skutečný význam toho, co jste přečetli, a jak se to dá použít ve vašem osobním životě. Jak se vám ve stručné ilustraci ukáže, co znamená jedna úroveň takového vnitřního smyslu Svaté bible, budete velmi značně překvapeni poznáním pravdy o jejím uspořádání, obsahu a významu a toho, jak je použitelná ve vašem dennodenním životě. Více o této záležitosti vizte kapitolu osmnáctou „O struktuře, obsahu a významu Svaté bible“ v knize „Realita, mýty a iluze“.

Jakmile přečtete uvedených třicet pět knih Svaté bible od začátku až do konce, neodkládejte ji bokem. Neskončete se čtením. Začněte číst tyto knihy od začátku až do konce Bible svaté znova. Budete překvapeni zjištěním, kolik jste toho během prvního čtení vynechali a kolik nových aspektů pravdy vám bude zjevena. To je nevyčerpatelné. Pamatujte si, že niterný smysl Svaté bible obsahuje deset různých smyslů či významů. To je pravdou o každém slově, každém písmenu, každé čárce a tečce. Nekonečná Božská moudrost Božské lásky je obsažena v těchto třiceti pěti knihách Bible Svaté.

Vzhledem k této důležité, závažné a životně významné funkci Svaté bible, jak se popisuje výše a v kapitole čtrnácté knihy „Realita, mýty a iluze“, je nutné číst Svatou bibli, dokud jste na této Zemi a dokud existuje negativní stav. (Dokonce i poté, co z této Země odejdete.)

 

(6) Chcete-li se, jak je jen možné, ve svém životě vyhnout páchání chyb a získávání nových problémů, je velmi závažné a nutné, že se naučíte a učiníte pravidlem svého života to, abyste v jakémkoli ohledu bez jakékoli výjimky a výluky neučinili žádné rozhodnutí či volbu pouze z pozice své vnější mysli. Pamatujte si las a opět, že vnější mysl je jen vaší schránou, ale ne skutečně vámi. Nemůže činit správná rozhodnutí a volby. V mnoha případech se rozhoduje a volí v rozporu s vašimi nejlepšími zájmy z pozice negativního stavu. (Konec konců je vytvořena z prvků, které byly vytvořeny pseudotvůrci.) Bez ohledu na to, jak se takové volby a rozhodnutí zdají být rozumné, slibné a vzrušující, nenechte se jimi oklamat. Jediná správná, náležitá, řádná a hodnotná rozhodnutí a volby, které můžete učinit a která jsou ve vašem nejzazším nejlepším zájmu, jsou z pozice vaší pravé Niterné mysli, vaší duchovní rodiny a, což je nejdůležitější, z Nejvyššího bez ohledu na to, jak by se toto rozhodnutí či volba mohly v dané chvíli zdát nepřitažlivé a nepřinášející prospěch.

Je zde tudíž pravidlem, že vždy vejdete do nitra, na vrchol své duchovní hory a ke své duchovní rodině a požádáte o jejich radu, rozmlouvajíce s nimi o svých myšlenkách, pocitech, tužbách a preferencích, které si uvědomujete, a srovnávajíce své tužby a preference s jejich radou. A samozřejmě následujte jejich rady. Pamatujte si, že jejich rada vždy vyvěrá z vás a prostřednictvím vás. Vaše preference, volby a rozhodnutí z pozice vnější mysli jsou vždy z pozice negativního stavu a nevycházejí z vás. Proto, když následujete rady přicházející z negativního stavu, nakonec přinesou ztrátu bez ohledu na to, jak dobrou a uspokojivou se situace mezi tím zdá být.

 

Jestliže budete následovat tuto radu, naznačenou v bodě šestém, nepůjdete nikdy nesprávným směrem. To je další důvod, proč vám byl Nejvyšším poskytnut tento duchovní nástroj. Používejte ho a nezdráhejte se požádat o cokoli bez ohledu na to, jak se vám to zdá být nedůležité a triviální.

 

(7) Někteří lidé mívají sklon dojít k bláznivému závěru, že se pro vás vaše duchovní autohypnóza stane návykovou a že se u vás může vyvinout špatný návyk běžet se vším na vrchol své duchovní hory. Předpokládá se, že toto vás učiní závislými, a ne svobodnými. Buďte si vědomi takových hloupých a bláznivých tvrzení. Přesně toto negativní stav chce, abyste tomu věřili.

Ve skutečnosti je v tomto ohledu přesný opak pravdou. Pamatujte si, že vaše vnější mysl není vámi, ale jen bídnou schránkou sestavenou z elementů negativního stavu. Odvozovat vše ze své vnější mysli a spoléhat se na ni, je totéž, jak to vše odvozovat z negativního stavu a spoléhat se na vše v něm. Stanete se otroky negativního stavu a přitom si myslíte, že jste svobodní. Taková je vůbec pozice vzhůru nohama tohoto světa. Otroctví a závislost se považuje za svobodu a nezávislost, pravá svoboda a nezávislost se považují za otroctví a spoutanost. To platí o všem v tomto světě.

Kdykoli vcházíte do nitra, ke své Niterné mysli, ke své duchovní rodině a, což je nejdůležitější, k Nejvyššímu, vcházíte ke svému pravému „já“, k sobě samým. Jdete do svého pravého domova. Nechcete dělat veškerá svá rozhodnutí a volby z hlediska svého pravého já? Není toto pravá svoboda a nezávislost? Proto se tudíž již nikdy nezdráhejte jít si do nitra pro vše. Nikdy se neobávejte, že se stanete na svém duchovním autohypnotickém transu závislými a stane se pro vás návykovým. Konec konců, na kom se stanete závislí? Na svém vlastním pravém já. Nespočívá na tomto pozemský život vůbec? Poznávat, jak být závislými sami na sobě, a spoléhat se výlučně sami na sebe?

 

(8) Je důležité si uvědomit, že i když se cítíte dobře a neexistují problémy, které si uvědomujete a které by vás v dané chvíli trápily a sužovaly, a i když nepociťujete potřebu pravidelného duchovního sezení, je více jako kdykoli před tím nutné, abyste taková pravidelná sezení konali. Zdráhat se mít další duchovní sezení je problémem samým o sobě. Znamená to, že jste padli do nějaké léčky nastražené pro vás negativním stavem. Kdykoli taková situace nastane, radí se vám, abyste okamžitě vešli na vrchol své duchovní hory a prozkoumali, proč jste se zdráhali tak učinit a do jaké pasti jste spadli. A dokonce, jestliže vám všichni vaši duchovní rádci řeknou, že doposud nemáte žádné problémy a neměli byste v tomto ohledu co na práci, to neznamená, že nemáte očekávat nic jiného na práci a že nepotřebujete prostě být se svými rádci, spolu na vrcholku duchovní hory relaxujíce a odpočívajíce a zotavujíce se ze vší lopoty dennodenního žití na tomto světě.

Na druhé straně, pokud nemáte řádné problémy, na kterých máte pracovat v tomto jednotlivém sezení, neznamená to, že nezískáte jeden nebo více problémů v období mezi sezeními.

 

(9) Jak tak nad sebou stále více pracujete a následujete-li řádně všechny postupy a kroky, jak se popisují v této knize, vaše vcházení do duchovního transu bude stále snadnější a zabere stále méně času. V jistém bodě si uvědomíte, že vše, co musíte učinit, je prostě zavřít oči, a náhle se ocitnete na vrcholku své duchovní hory.

Existuje ale další důležitý krok, který v tomto ohledu budete s to provést. V určitém bodě své práce, pokud ji vykonáváte s vírou a pravidelně a v souladu se stanovenými pravidly, shledáte – bez ohledu na to, jak – u samých sebe, že jste si dokonce i z hlediska své vnější uvědomělé mysli neustále vědomi toho, jak jsou s vámi na vrcholku duchovní hory přítomni všichni vaši duchovní rádci. Bez ohledu na to, kde jste a co děláte, budete vše činit u vědomí, že vaše duchovní rodina je s vámi a že to konáte všichni společně.

Když dosáhnete tohoto důležitého bodu obratu svého života, bude to znamenat, že jste se nyní skutečně stali svou pravou Niternou myslí. Nyní je vaše vnější mysl skutečně integrována s vaší Niternou myslí a vy jste se stali skutečně samými sebou.

Neobávejte se – když stále vidíte své duchovní rádce a slyšíte jejich hlasy, jak jsou s vámi ve styku – že jste pozbyli na rozumu, jak by si někteří blázniví odborníci rádi mysleli. Jestliže byste pozbyli rozumu, váš život by se rozpadl a nic by nebylo na svém místě a nebylo by to v dobře vyváženém, organizovaném, uspořádaném a harmonickém stav, kterýžto stav je výsledkem vaší práce nad sebou samotnými s tímto vynikajícím duchovním nástrojem. V tomto ohledu je právě opak pravdou. Získáváte opět svou pravou mysl. Toto je nejpřirozenější, nejnormálnější, nejzdravější, nejvhodnější a nejžádanější stav, v jakém se má být. Co se týče jiného způsobu, neschopnost tímto způsobem komunikovat se svou pravou Niternou myslí, se svými duchovními rádci a s Nejvyšším znamená být ve stavu nezdravém, nepřirozeném, nenormálním a nežádoucím.

 

(10) Jakmile jste vyřešili své původní problémy, jakmile jste se zbavili všech symptomů, které pustošily váš život; a jakmile jste získali jisté poznatky o světě, ze kterého jste přišli, a o problémech, které jste získali v tom zvláštním intermediálním světě, budete hodni začít cestu poznání toho, kým jste a proč jste zde. Protože to je snaha a úkol na celý život, bude vám třeba toto denní sezení konat také z tohoto důvodu. Takže při každém sezení budete krůček za krůčkem s to poznat něco více o zvláštních aspektech svého já, svého poslání a účelu, za jakým jste se rozhodli vstoupit na tuto planetu a do negativního stavu. Toto poznání přispěje více a více k vaší integraci a celistvosti a učiní vás neustále více a více šťastnějšími, radostnějšími, naplněnějšími a spokojenějšími.

Duchovní rádci ve vaší Niterné mysli budou pod záštitou, dozorem a vedením Nejvyššího s to vám při každém sezení odhalit nějaké částečky a kousky poznání vás samotných a vašeho poslání, které budete schopni vložit do skládačky svého života na této planetě. Pokud ve svých sezeních provádíte cokoli jiného, co se popisuje v předešlých krocích, dokud tyto kroku a postupy pečlivě dodržujete a dokud zcela nevynecháváte či neodmítáte svá duchovní sezení, budete oprávněni poznat více o tom, kým jste, proč jste zde a co je vaším zvláštním posláním na této Zemi. Když projdete bezpečnostními prověrkami a tímto životně závažným, kritickým a důležitým procesem očišťování a vyčišťování, když vaše práce na všem, co bylo potřeba, je ukončena, můžete požádat Nejvyššího, aby vás vzal domů, odkud jste přišli, čili do zvláštního intermediálního světa, a dovolil vám znovu prožít a poznat vše, co potřebujete a co může přispět k lepšímu poznání vlastního já, poslání a života.

 

(11) V procesu své práce na sobě samých v duchovním autohypnotickém transu budete s to postupně vyvinout ohromnou schopnost ovládání a kontroly negativního stavu a sebe sama, jakož i sebedisciplíny. Vše ve vašem životě se stane organizovanější, řádnější a disciplinovanější. Jedním ze znaků bytí pravou duchovní bytostí a bytí vlastní pravou Niternou myslí je ten, že být skutečně sebou samým znamená ovládat negativní stav, schopnost sebekontroly a sebedisciplíny. Pamatujte si, že negativní stav je vždy nestálý, páchnoucí, mimo kontrolu, neorganizovaný, nedisciplinovaný, sporný, neposlušný, rebelantský a neustále všemu oponující. Pokud máte v sobě stále tyto rysy negativního stavu, nacházíte se stále v poutech a otroctví negativního stavu.

Požádejte Nejvyššího a svou pravou Niternou mysl i všechny své duchovní rádce, aby z vašeho života odstranili vše, co způsobuje a podporuje tyto vaše rysy. Požádejte je, aby vám ve vašem životě pomohli vyvinout skutečnou kontrolu, řád a disciplínu. Stvoření Nejvyššího je vždy řádné, organizované, elegantní a soudržné. Vždyť Nejvyšší je Sám/Sama zákonem a řádem. Jste-li neorganizovaní a nedisciplinovaní, jste v opozici k Nejvyššímu.

Požádejte Nejvyššího, aby vám zjevil, co znamená z Jeho/Jejího hlediska pravý zákon a řád ohledně vašeho osobního života. Tento požadavek je vznesen, abyste se mohli vyhnout upadnutí do iluzí, že zákon a řád či požadavky, předpisy a tabu, diktáty a očekávání pozemských institucí, organizací, náboženství, tradic, konvencí a zvyků jsou tím, co musíte následovat. Obvykle tomu tak není, vyjma těch, která reflektuje Desatero přikázání. Soudní systém včlenil těchto Deset přikázání do svých zákonů vlivem Božské prozřetelnosti. Vše v tomto ohledu si vždy ověřte u Nejvyššího při svých pravidelných sezeních.

 

(12) V procesu práce na sobě samých získáte nejkrásnější duchovní kvality, které budete ve svém životě potřebovat rozvíjet a přijmout: pokoru, skromnost, poníženost, ohebnost, pohyblivost a toleranci; pochopení, ohled, přijímání a oceňování vzhledem k druhým, tak jak jsou, aniž byste se jim kdy snažili vnucovat vaše způsoby a názory či váš životní styl bez ohledu na to, jak by se vám to líbilo a do jaké míry byste si mysleli, že váš způsob je vynikající a dobrý. Pamatujte si, že to, co je pro vás dobré a vhodné, může být pro ostatní velmi škodlivé a nevhodné. Nedovolte jim ale také, aby vám vnucovali své názory, způsoby a životní styly. Přestanete manipulovat, využívat a zneužívat jiné lidi a sebe sama a budete s to vyvinout schopnost zabránit jiným lidem, aby s vámi manipulovali a aby vás využívali a zneužívali a klamali vás. Prostě řečeno, když to bude vhodné a správné, budete schopni říci „ne“ či „ano“. Přestanete také chtít někoho vlastnit, někomu závidět a na někoho žárlit a přestanete dovolovat jiným, aby vás chtěli vlastnit, aby vám záviděli a žárlili na vás.

Takže se osvobodíte ze sobectví a sebestřednosti a začnete skutečně milovat Boha, jiné a sebe sama.

Provedení tohoto úkolu je nejobtížnější a potřebuje to čas dosáhnout této nejvyšší zralosti, moudrostí a duchovního postoje. Na tom musíte neustále pracovat při svých sezeních s Nejvyšším a s dalšími svými duchovními rádci a se svou Niternou myslí a požádat je, aby vám pomohli ukázat nejlepší a nejrychlejší způsob, jak se stát takovými.

Nejzazším cílem vašich sezení je získání a dosažení rozpoložení, v němž neustále milujete s moudrostí Nejvyššího – více a více, nade všechny a nade všecko, celým svým srdcem a z celé své duše, celou svou myslí, celým svým duchem a tělem bez jakékoli nízké motivace a bažení po zásluhách; v němž Ho/Ji milujte všemi svými skutky a svými činy, celým svým životem, tím, že jste užiteční a že trvale milujete ostatní nad sebe a s moudrostí; a v němž konečné milujte sebe kvůli Nejvyššímu a kvůli ostatním s moudrostí a bez jakýchkoli sobeckých a nízkých motivací a sklonů.

Radí se vám, abyste Nejvyššího požádali, aby vás naučil, co to je a jak se to projevuje v každodenním životě, když milujete Nejvyššího s moudrostí, nade všechny a nade všecko; když milujete ostatní s moudrostí nad sebe sama; a milujete sebe sama s moudrostí kvůli Nejvyššímu a jiným. Bude vám ukázáno a naučíte se, jak lze toto projevit ve svém osobním, dennodenním praktickém životě a žití.

Když se dostanete až do tohoto bodu, stali jste se skutečně mužem či ženou Boží. Stali jste se skutečně samými sebou. Od této chvíle si budete vědomi toho, kým jste a proč jste zde a jaké je vaše specifické pověření a poslání vzhledem k této planetě Zemi.

 

(13) Je pro vás velmi důležité, abyste spolu pravým Nejvyšším, se svými pravými duchovními rádci a se svou pravou Niternou myslí po dobu, co jste ve svém duchovním autohypnotickém transu, stanovili, kolik přibližně času a v jak náležitém rozsahu se máte věnovat každému aspektu svého jsoucna a bytí. Jinak řečeno, jaký je pro vás osobně správný a náležitý poměr, v jakém by se měly naplňovat vaše duchovní, duševní, sexuální a fyzické potřeby. Například kolik a co potřebujete jíst?  Kolik a co potřebujete pít? Kolik času potřebujete na zábavu, sex, humor a odpočinek? A, což je nejdůležitější, kolik potřebujete denně času na výkon duchovní autohypnózy? Potřebujete pít nějaký alkohol, a jestliže ano, co je bezpečnou hranicí, která by neumožnila otevřít dveře negativním duchům, aby do vás vstoupili? (Bezpečnou hranicí je žádný alkohol – pozn. zpracovatele.) Jak často a jak dlouho si potřebujete vzít při své práci dovolenou, kam máte jít, jak máte co nejlepším způsobem strávit svůj volný čas a čas pro záliby, jak vykonat své povinnosti a závazky v práci i doma a všechny ostatní náležitosti týkající se vašeho každodenního života?

Jedině vaše duchovní rodina, vaše Niterná mysl a Nejvyšší přesné vědí, co je pro vás duchovně vhodné, správné a náležité. Pamatujte si, že různí lidé mají různé potřeby, protože jsou všichni odlišní a jedineční. V žádném ohledu, ale obzvláště ne v tomto, nejsou možné ani žádoucí žádné generalizace. Proč si myslíte, že mi Nejvyšší poradil, abych do léto knihy nezařazoval žádné konkrétní případy?  Abyste nebyli pokoušeni následovat tyto příklady a, jestliže máte skutečný zájem, abyste mohli číst jiné knihy, v nichž se takové příklady prezentují.

Jedním z nejzávažnějších principů, které si musíte uvědomit, je, že jedině vy z pozice své pravé Niterné mysli můžete ve svém životě vytvořit takový příklad, jaký je třeba a je pro vás vhodný. Nechcete se stát otroky příkladu někoho jiného, neníliž pravda? To by zničilo účel, pro jaký byla tato kniha napsána či nadiktována Nejvyšším. Způsoby a prostředky dosažení těchto věcí a cílů a toho, jak stanovit náležitou rovnováhu svého života, jsou obsaženy v této knize a ve všech ostatních šesti knihách, obzvláště v knize „Poselství z nitra“.

 

(14) Když pracujete na sobě samých způsobem shora popsaným, počnete si uvědomovat, že vaše putování do nitra několikrát denně (Nejvyšší určuje, kolik sezení potřebujete denně mít a co je pro vás v tomto ohledu nejlepší) a vaše dennodenní čtení Svaté bible a to, že se stáváte více a více samými sebou, je tím, co je vlastně modlitbou. Takto se modlíte k Bohu. Všechny ostatní druhy modliteb, které jste se naučili v církvích, s výjimkou Modlitby Páně zaznamenané v Evangeliu dle Matouše, kapitola šestá, verše devátý až třináctý, jsou neužitečné a marné a nemají vůbec řádnou duchovní hodnotu. To je obzvláště pravdou o těch dlouhých modlitbách, které slýcháváte v protestantských kostelech a o modlitbách ke všem světcům a k Marii, matce Ježíšově, v katolických kostelech a o všech zaříkávacích a opakovacích úslovích ve všech církvích na této Zemi. Všechny jsou zkaženy a zamořeny negativním stavem. Zeptejte se Nejvyššího ve své pravé Niterné mysli, zdali jsou toto tvrzení a tento bod, jakož i všechny ostatní body v této knize, od začátku až do konce, správné.

Modlitba Páně je výjimkou z tohoto pravidla proto, že v jejím niterném smyslu jsou shrnuty veškeré duchovní principyNejvyššího. Abyste tudíž tyto pravé duchovní principyNiterné mysli, ukončili Modlitbou Páně, jak následuje: jakéhokoli pravého náboženství, duchovnosti a veškerého Stvoření ve svém životě potvrdili a vyvolali, radí se vám, abyste každé své sezení v transu poté, co jste poděkovali všem a své

 

NÁŠ OTČE V NEBESÍCH, AŤ JE POSVĚCENO TVÉ JMÉNO.

PŘIJĎ TVÉ KRÁLOVSTVÍ. AŤ SE KONÁ TVÁ VŮLE NA ZEMI, JAK JE TOMU V NEBI.

NÁŠ KAŽDODENNÍ CHLÉB DEJ NÁM DNES.

A ODPUSŤ NÁM NAŠE DLUHY, JAKO I MY ODPOUŠTÍME SVÝM DLUŽNÍKŮM A NEUVÁDĚJ NÁS DO POKUŠENÍ, ALE OCHRAŇUJ NÁS OD ZLÉHO.

NEBOŤ TVÉ JE KRÁLOVSTVÍ A MOC A SLÁVA, AMEN.

 

(15) Jestliže děláte tyto věci, sledujete krok za krokem všechny tyto postupy, jak je zjevuje Nejvyšší v této knize, fakticky naplňujete ke své vlastní spokojenosti a spokojenosti Nejvyššího účel svého života na planetě Zemi. Toto je obecným i zvláštním účelem vašeho života na této planetě. Toto je směr a cesta k Bohu, Pánu Ježíši Kristu, Jedinému Bohu Nedělitelnému, které máte zde na této Zemi nalézt a následovat. Povedou vás zpět ke ztracenému domovu a ke svému ztracenému já.

Více soukromý, intimní a osobni cíl vašeho života na této Zemi a způsob, jak ho naplnit ke spokojenosti vaší i Nejvyššího, může být Nejvyšším zjeven přímo jen vám, když budete dennodenně praktikovat to, co bylo popsáno v této knize.

 

(16)Jakmile jste plně a zcela splnili účel svého života na této Zemi – bez ohledu na to, zdali vám na to podle pozemských časových měřítek stačila jedna minuta či sto let pobytu zde – jste připraveni tuto Zemi opustit a přesunout se do jiné dimenze.

V tomto bodě chci, abyste si uvědomili, že předtím, než jste přišli na tento svět, jste si kvůli svým vlastním i ostatním důležitým duchovním důvodům a poučením ve Stvoření Nejvyššího zvolili způsob a cestu, jak se oddělit od své vnější schrány, která na této Zemi drží v pasti vašeho ducha. Může to být při nehodě, náhlou či pomalou smrtí, takzvanými přirozenými příčinami nebo sebevraždou nebo kvůli nějaké fyzické nemoci. Může to být smrt prostým opuštěním těla v klidu, když se nacházíte ve fyzickém spánku. Jakýkoli prostředek zvolíte, bude sloužit svému účelu vašeho osvobození z pout vašeho těla, které bylo původně zfabrikováno pseudotvůrci.

Jak se vám stalo při čtení této knihy zjevným, váš život ani nezačal, ani nekončí bytím na této planetě v tomto jednotlivém těle.

Co se s vámi stane, až opustíte toto tělo? Neboli co je to, co lidé bláznivě nazývají smrtí? Jestliže zemřete náhle nebo při nehodě, okamžitě se proberete. Zemřete-li nemocí či přirozenými příčinami, proberete se až třetí den po své fyzické smrti. Ať jakkoli, probouzíte se ve zvláštní dimenzi, takříkajíc v nádvoří obecného intermediálního světa. Není to tentýž specifický zprostředkující svět, kde jste se připravovali před svou inkarnací na této planetě. Na tomto „nádvoří“ jste uvedeni do svého nového stavu. Jestliže jste byli úplně nemocní či šílení a psychotičtí, budete ze svého rozpoložení vyléčeni. Pak vám bude dáno nové tělo, které nepodléhá zkáze a procesům stárnutí, jak tomu bylo u vašeho pozemského těla.

Poté, co na nějaký čas setrváváte v tomto předběžném místě a rozpoložení (délka se různí v závislosti na duchovních,duševních, emočních, intelektuálních a fyzických podmínkách, za jakých jste sem přišli), přemístíte se do obecného intermediálního světa, kde podstoupíte proces přehodnocení všech svých zkušeností a vašeho životního stylu, když jste byli na Zemi. Tento proces přehodnocení je tím, co se v Bibli nazývá posledním soudem. Toto je váš osobní poslední soud. Vy jste sami sobě soudcem, žalobcem, obhájcem, porotou a vynášíte rozsudek. Jestliže jste byli agentem negativního stavu a nekonvertovali jste do pozitivního stavu, pokud jste byli na Zemi, je vám předloženo na výběr, abyste se osvobodili a zkonvertovali do pozitivního stavu poté, co projdete procesem lítosti, vyznání hříchů a požádání o milosrdenství a odpuštění za vše, co jste učinili druhým a sobě samým. Pokud s konverzí souhlasíte, jste posláni do speciálního oddělení Nové školy, kde budete transformováni v pozitivního ducha. V průběhu tohoto transformačního procesu podstoupíte všemožné operace, genetické manipulace a jiné podobné procedury, o nichž nevíte. Někdy mohou být velmi bolestivé a svízelné. Poté, co svou transformaci završíte, bude vám dána příležitost si zvolit být a učinit, čímkoli chcete být a co chcete dělat v pozitivním stavu nebes.

Jestliže si nezvolíte konverzi, naleznete si pro sebe podle svého gusta nejvhodnější místo v pekelné společnosti (v odlišných peklech od těch, ze kterých jste se inkarnovali na Zemi), kde se zapojíte do užitečné práce a budete žít svým vlastním životním stylem, který nepochází od Nejvyššího. Občas vám bude poskytnuta příležitost zanechat tamního životního stylu. Poté, co se vám dostane veškerého poučení a co budete připraveni, budete s to požádat o pomoc. Pomoc vám bude dána a budete posláni do Nové školy pro duchovní, duševní, emoční, intelektuální, sexuální a fyzickou transformaci.

Jestliže nejste určeni pro pekla ani pro Novou školu, nejprve podstoupíte proces odstranění všeho nepravdivého a zlého čili všeho, co k vám nepatří a co na vás stále ulpívá, jak jste si to přinesli z planety Země. A opět poté vám bude dána příležitost pokračovat ve svém věčném duchovním pokroku v nebeské společnosti dle své vlastní volby.

Toto je velmi stručný a velmi obecný popis toho, co se s vámi stane, až z této Země odejdete. (Více o tom můžete číst ve Swedenborgově knize „Nebe a peklo“ a v titulu dr. Starka: „Doktor jde do nebe“; ačkoli od doby, kdy tyto knihy byly napsány, nastalo v duchovním světě mnoho změn, mnohá tvrzení v této knize tudíž již neplatí.)

Jedním z mnoha důvodů, proč vám Nejvyšší dal tento nový duchovní nástroj (jak se popisuje v této knize a v ostatních šesti knihách, jejichž seznam bude uveden na konci této knihy), je poskytnout každému příležitost projít procesem osvobození od všeho zlého a nesprávného, zatímco jste na této planetě. To se vykoná, abyste nepotřebovali jít buď do pekla, nebo setrvávat příliš dlouho v zprostředkujícím světě; a abyste nepadli do pasti bolestivého procesu sebezatracení, sebepotrestání, očišťování a vyčišťování.

Čím dále jste v procesu neustálého očišťování a vyčišťování prostřednictvím tohoto duchovního nástroje, zatímco jste stále na této Zemi, tím to bude pro vás snadnější, když se dostanete sem, a tím rychleji budete zpět doma či v novém poslání dle vaší volby. (Nikdy v témž místě a stavu.) Někteří z vás, co budou pokročilými v užívání tohoto nástroje a metody na sobě samých, budou muset setrvat v tomto světě jen sedm dní pozemského času čili jen nutné minimum, kolik se požaduje pro opětovné přizpůsobení se pravému duchovnímu světu. Maximální doba, po kterou je vám dovoleno setrvávat v tomto zprostředkujícím světě, je v tomto období čtyři roky pozemského času. Je to vaší duchovní výhodou, abyste v tomto světě setrvali po nejkratší možnou dobu, protože prodlévání a otálení zde není dobrým znamením pro váš duchovní blahobyt. Této nutnosti se můžete vyhnout tím, že budete ve svém životě, zatímco jste stále na této planetě Zemi, používat vše, čemu jste se z této knihy naučili.

 

(17) Každá lidská bytost, která kdy byla poslána na tuto Zemi, je vybavena vším nutným pro náležité přežití zde a pro nalezení své cesty zpět do duchovního pozitivního stavu. Každému jsou neustále poskytovány různé příležitosti pro změnu a uvědomění si, co je pravdou o tomto všem. Nikomu se nikdy nebrání, aby bud nalezl pravdu či se změnil, nebo zůstal v otroctví zevnějšností, a tedy negativního stav. Nikomu nic nechybí k tomu, aby mohl úspěšně a účinně dosáhnout tohoto cíle. Vše, co máte učinit, je dívat se a vidět, ale dívat se a vidět z nitra sebe samých do sebe samých, a ne z vnějšku sebe samých. Jestliže na vše pohlížíte z vnějšího světa,neuvidíte absolutně nic – žádné jiné světy, žádné jiné dimenze, žádné jiné bytosti a entity, žádný život na onom světě – a odmítnete vše, co bylo napsáno v této knize či v ostatních uvedených knihách. Pokud se však vynasnažíte a započnete se dívat z nitra ven, budete s to objevit mnohé světy, mnohé dimenze, o kterých jste nikdy nesnili a které jste si nepředstavovali ani v neodvážnějších představách. Jak a z jaké pozice si nyní zvolíte pohlížet ?  Volba je na vás.

 

A nakonec je důležité si uvědomit, že nikdo není nucen věřit čemukoli a dělat cokoli, o čem se píše v této knize či v nějaké jiné z ostatních šesti knih. Máte Bohem darovanou svobodu volby. Z této pozice budete posuzovat vše, co se vám prezentovalo. Jedinou věcí, která se na vás požaduje, je, abyste vešli do nitra a zeptali se své pravé Niterné mysli a Nejvyššího v ní na vše o těchto věcech, sledujíce přesně ty postupy této metody a duchovního přístupu. Nebudete-li rádi tomu, co naleznete, můžete se vždy navrátit do svého předcházejícího stavu. Opakuje se ještě jednou: Volba je vaše.

 

Nevynechejte, prosím, tuto příležitost a dopřejte si možnost poznat pravdu. Vždyť „KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ JE VE VÁS.“ (Evangelium dle Lukáše, kapitola sedmnáctá, verš dvacátý první.) Kde jinde si myslíte, že můžete nalézt pravé štěstí, radost a osvobození od svých problémů a strádání?

 

 

 

(6)

ZÁVĚR

 

VÍTE NYNÍ SKUTEČNĚ, KDO JSTE A PROČ JSTE ZDE A CO TO ZNAMENÁ BÝT PRAVOU DUCHOVNÍ A ŠŤASTNOU LIDSKOU BYTOSTÍ – LIDSKOU BYTOSTÍ INTEGROVANOU?

 

Poté, co jste přečetli tuto knihu a praktikovali jste to, co se vám radilo praktikovat, měli byste být v lepší pozici vzhledem k odpovědi na otázku, zdali skutečně víte, kým jste a proč jste zde a proč jste a co to je být pravou duchovní a šťastnou lidskou bytostí, to jest integrovanou lidskou bytostí.

 

Ačkoli je odpověď na otázku; „Kdo jsi?“ multidimenzionální a je součástí vašeho věčného duchovního pokroku, otázka druhá: „Proč jsi zde?“ se může odpovědět v progresivních krocích, jak budete pracovat na sobě. Odpověď na druhou otázku se vám vždy odhalí, když se splní a završí určité aspekty vašeho poslání. Pak je vám řečeno, co to je. Jak jste si v předešlých kapitolách povšimli, nemůžete vzhledem k bezpečnostním důvodům dopředu dočista znát veškerý obsah svého poslání, které na Zemi máte, a jeho velmi specifický, osobní, intimní a soukromý způsob. Jak ale budete ve svém životě aplikovat popsanou duchovní metodu, budete krůček za krůčkem poznávat dokonce i tento aspekt odpovědi.

 

To, co jste se dověděli ohledně toho, co to je být skutečné šťastnou, duchovní lidskou bytostí, to jest integrovanou lidskou bytostí, závisí na tom, co jste zjistili ve své vlastní pravé Niterné mysli a u svých vlastních pravých duchovních rádců a, což je nejdůležitější, u Nejvyššího ve vlastní Niterné mysli, jakmile jste se s nimi dostali do styku. Pokud je jejich odpovědí, že obsah této knihy je pravdivý a že přichází přímo od Nejvyššího a že je Jeho/Jejím zjevením, pak zajisté poznáte odpověď na tuto otázku. Dostanete-li při nějaké příležitosti negativní odpověď, pak se jich musíte na to vše a na všechny tyto otázky zeptat a oni vám to mají vysvětlit. Pak s jistotou poznáte přinejmenším to, jaké tyto odpovědi pro vás osobně a subjektivně jsou.

 

Rád bych vám nabídl několik závěrečných poznámek:

 

(1) Nikdo nemůže ani nesmí znát Absolutní pravdu, protože nikdo není absolutní, jen Nejvyšší. Proto jen Nejvyšší zná Absolutní pravdu, protože zjevuje v relativních, progresivních krocích. Kdykoli jste připraveni poznat něco nového a odlišného, je to On/Ona je touto Absolutní pravdou. Avšak rozličné aspekty této Absolutní pravdy NejvyššíNejvyšším zjeveno prostřednictvím někoho na této Zemi. Jeden krok obvykle následuje za předešlým. Je velmi časté a není neobvyklé, že to, co bylo platné, vhodné a účinné v předešlých krocích, není již platné, vhodné a účinné v současně zjeveném kroku. Tak to pokračuje u každého nové zjeveného kroku. Každý nový krok vyžaduje vývoj nové metody specifické k jeho obsahu a uspořádání.

 

(2) Pro současně existující duchovní podmínky na planetě Zemi odráží duchovní přístup a metoda prezentovaná v této knize obsah nového kroku, který máme před sebou a jsme připraveni poznat. Poznání a obsah tohoto nového kroku byly zjeveny v této knize a v před tím uvedených šesti knihách. Toto poznání a Zjevení a jeho metoda budou platné, vhodné a účinné, pokud tento krok trvá a dokud nevyčerpá svou užitečnost. V té době, kdy bude Nejvyšším prostřednictvím někoho jiného dáno jiné, nové zjevení o povaze a struktuře dalšího kroku, v té době bude také vyvinuta nová metoda relevantní tomuto kroku. Jak dlouho bude tento současně existující krok trvat a bude mít užitek, ví jen Nejvyšší. V tomto ohledu nám není dáno znát časy, dny a období. (Viz Skutky apoštolů, kapitola první, verš sedmý.) Nicméně si uvědomte, že tento krok, tento nový krok právě začal a my jsme na samém jeho počátku.

 

(3) Pokud jste tuto knihu přečetli až po tato slova, budete hodni toho, abyste získali vyšší pochopení obsahu, smyslu a účelu svého života a lidského života obecně na této planetě. Zdali získáte toto vyšší pochopení, či nikoliv, je zcela na vás. Závisí to od toho, jak odhodlaně budete ve svém životě používat tento Bohem darovaný nástroj a náležité postupy jeho využití, jak se popisují v této knize. Čím více je používáte, tím více poznáte a pochopíte. Uvědomte si, že ten/ta je požehnán/požehnána, kdo to slyší, zná a koná.

 

(4) Po celém Stvoření není nic důležitějšího, než náležitá a správná znalost Nejvyššího, jiných a sebe sama a následná aplikace a praktikování tohoto poznání ve vlastním životě. Duchovní přístup prezentovaný v této knize byl navržen pro tento vyšší účel a potřebu. S ním můžete, pokud si tak zvolíte, vstoupit branou tohoto poznání a praktikování a začít cestu věčného duchovního pokroku. Tento duchovní pokrok je určen postupným získáváním většino a většího, lepšího a lepšího i důkladnějšího poznání Nejvyššího, jiných a sebe sama a jeho účinnějšího, užitečnějšího a jedinečného využití ve všech aspektech vašeho ducha, duše i těla.

 

(5) Je důležité si uvědomit, že kvůli tomu, že nejste absolutní, můžete v sobě obsahovat pouze určité jedinečné aspekty Nejvyššího, ve kterých je Nejvyšší přítomen ve Svém celku. Ale On/Ona může k vám mít vztah jen z vašich vlastních aspektů a jejich prostřednictvím. Nikdo jiný po celém Stvoření od věčnosti do věčnosti neměl a nebude mít tytéž aspekty, jaké máte vy. Takže v každém z nás se Nejvyšší projevuje a je prožíván zcela odlišně. Toto je jedním z důvodů, proč je nutné, abychom sami sebe a jiné lépe znali. Tím, že sami sebe lépe znáte, znáte lépe ten aspekt Nejvyššího, který je vámi jedinečně reprezentován a který tedy můžete lépe sdílet s ostatními. Takto sdílíme Nejvyššího v sobě s ostatními. Tím, že známe lépe ostatní, začneme poznávat lépe ostatní aspekty Nejvyššího, jak je reprezentují ostatní a sdílejí je s námi rozšiřujíce a obohacujíce naše poznání a praktikování duchovního života do nekonečných rozměrů. Jediným způsobem, jak můžeme poznat Boha, je poutávat Ho v sobě a v druhých. Tím, že jsme relativní a stvoření, nemůžeme poutat Boha z Boha Samého/Samé a Jím/Jí Samým/Samou. Nemohli bychom takové poznání přežít. Můžeme ale poznat Boha v sobě a ve druhých.

Zde vám předložený duchovní přístup a metoda se od této chvíle stává jedním z hlavních nástrojů získání tohoto druhu poznání a jeho praktické aplikace a využití.

 

(6) Jedním z nejdůležitějších duchovních principů pravého Stvoření je, že cokoli je a existuje, je a existuje pro vzájemný prospěch, společné dobro a užitek. Bez ohledu na to, co děláte, pokud to děláte pro tento duchovní účel, je to Božské, pozitivní, správné a vysoce užitečné a duchovní. Na straně druhé, ať děláte cokoli, bez ohledu na to, jak pěkné, dobročinné, dobré a správné se vám a každému to zdá být, pokud se to nedělá s motivací a sklonem pro vzájemný prospěch, společné blaho a užitek všech, je to negativní, zlé, nedobré, neduchovní a neužitečné, co se vašeho duchovního stavu týče.

Duchovní metoda předložená v této knize vám dovoluje definovat a praktikovat vše z duchovní pozice vzájemného prospěchu, obecného blaha a užitku, jako jediného možného zdroje náležité, správné a Božské motivace a sklonů. Jak víte, je obsah a povaha vašich sklonů a vaší motivace tím, na čem záleží. Když například dáte milion dolarů nějaké charitativní organizaci a prvotním záměrem i motivací bylo vyhýbání se placení daní, nebo daňový odpis či vlastní reputace, nemá váš příspěvek pro vás osobně žádný duchovní užitek, protože jste to neučinili z pozice čisté, nepodmíněné lásky nebo z důvodu, že je duchovně vhodné, aby se takové organizaci pomohlo.

 

(7) Cokoli nevychází z Nejvyššího, od Nejvyššího, prostřednictvím Nejvyššího a s Nejvyšším, nemůže nikdy být pozitivní, vhodné a pravé bez ohledu na to, jak vynikající a prospěšné se to každému zdá. Je to proto, že jedině Nejvyšší jako Absolutní dobro a Pravda o Sobě může být pravým zdrojem všeho pozitivního, dobrého a pravého.

Jedním z důvodů, proč vám byly dány tento duchovní přístup a tato metoda, popsané v této knize, je, abyste byli s to poznat a pečlivě rozlišit to, co je a co není od Nejvyššího. A byli jste s to přijmout, do sebe začlenit a tvořivé využít svým vlastním jedinečným způsobem to, co je z Nejvyššího, a odmítnout vše ostatní jako odpad, který by mohl jen zašpinit, otrávit, zamořit a nakonec zničit vaše duchovní úsilí.

 

(8) Ze všeho, co jste se v této knize dověděli, můžete usoudit, že pravou radost, zábavu, štěstí, rozkoš a potěšení, lehkost, pohodlí, klid, zdraví, spokojenost, naplnění a vše pozitivní a dobré lze dosáhnout a získat jedině duchovními prostředky. Tyto duchovní prostředky jsou dobře vymezeny v této knize a v dalších šesti knihách. Bez ohledu na to, jak silně se snažíte dosíci a získat tento žádoucí stav pro svůj život jinými než duchovními prostředky, metodami a přístupy, nikdy nebudete mít trvalý úspěch. Nezapomínejte, že váš život nekončí smrtí vašeho fyzického těla.Fakticky právě skutečně začíná. Co si počnete se všemi těmito ostatními přístupy, prostředky a metodami, které nejsou skutečně duchovní, jak se zde popisuje, až překročíte práh duchovního světa, kde neplatí jiné zákony a principy, než duchovní? Opětovně je volba vaše. Máte svobodu vše toto přijmout či odmítnout.

Svou schopností si svobodně zvolit, cokoli chcete, ale jen sami sobě dokazujete, že jste duchovními bytostmi bez ohledu na to, zdali s tímto tvrzením z pozice své vnější mysli souhlasíte, či nikoli.

Schopnost volby je Bohem poskytnutý dar všem z nás, jehož prostřednictvím můžeme žít a fungovat. Cokoli nám Bůh dává, je vždy duchovního původu, neboť „BŮH JE DUCH A TI, KDO JEJ UCTÍVAJÍ, MUSÍ UCTÍVAT V DUCHU A PRAVDĚ.“ (Evangelium dle Jana, kapitola čtvrtá, verš dvacátý pátý.)

 

(9) Cokoli bylo v této knize zjeveno a vylíčeno, má přímý význam k jednomu z mnoha aspektů druhého příchodu Ježíše Krista. Ten/ta je vždy ve vás a s vámi. Je vám dána precizní metoda a procedura, jak se dostat do styku s Nejvyšším – Kdož je Ježíšem Kristem – ve vás. Obdrželi jste vhodné nástroje pro důkladné bezpečnostní prověrky každého, kdo se objeví na vrcholku vaší duchovní hory. Nyní víte, co a jak dělat. Ježíš Kristus se nyní pro vás muže stát velmi osobním zážitkem. Od tohoto okamžiku můžete mít k Bohu, Pánu Ježíši Kristu, vztah, jako ke svému pravému osobnímu rodiči, příteli, rádci, učiteli, poradci, příznivci, ochránci atd. Pokud si tak zvolíte ze své svobodné vůle, může se to pro vás stát realitou. Jako i v této chvíli Ježíš Kristus není zde či onde, ale ve vás, ve vaší Niterné mysli. Nemusíte jít na jakékoli místo ve vesmíru a hledat pravého Stvořitele.

Prostřednictvím negativního stavu jste svou zaneprázdněností a zaujetím bezcennými vnějšími hodnotami zdržování od toho, abyste si tento neoddiskutovatelný fakt uvědomili, přijali jej a aplikovali ve svém životě. Tento fakt je jednou z hlavních idejí Nového zjevení. Pravý význam Druhého příchodu Ježíše Krista spočívá ve faktu, že Bůh je ve vaší Niterné mysli a vy můžete s Bohem mít vztah v sobě samých tím, že vstoupíte do své Niterné mysli.

 

Druhý příchod Ježíše Krista má mnoho aspektů a úrovní chápání a výkladů. Jak je zjeveno Nejvyšším, Kdož je Pán Ježíš Kristus, je jedním z nejvýznamnějších, životně nejzávažnějších a nejdůležitějších výkladů Jeho/Jejího drahého příchodu samo přijetí a používání Nového zjevení a jeho nových metod a postupů – jak se popisují v této knize a v knihách ostatních (viz seznam doporučené literatury) – ve vlastním životě.

 

Pokud s vírou a oddaně vcházíte do nitra, k Nejvyššímu ve vaší Niterné mysli, Nejvyšší ve formě Ježíše Krista k vám vejde a ustanoví s vámi věčně trvající vztah. Z Něho/Ní budete s to objevit a poznat pravý význam a výklad ostatních aspektů Druhého příchodu Ježíše Krista, jak se týká vás osobně a soukromě.

 

Schopnost a dar přímé a osobní komunikace s Ježíšem Kristem, Kdož je pravým a jediným Nejvyšším, metodou popsanou v této knize, znamená a odráží jeden z nejdůležitějších aspektů Druhého příchodu Ježíše Krista.

 

S ohledem na tento základní fakt nevynechejte příležitost se setkat se svým Spasitelem, Vykupitelem a StvořitelemNejvyšším, Pánem Ježíšem Kristem, Duchem Svatým, Jedním Bohem Nedělitelným, neboť On/Ona říká:

 

HLE, STOJÍM PŘEDE DVEŘMI A TLUČU. ZASLECHNE-LI NĚKDO MŮJ HLAS A OTEVŘE DVEŘE, VEJDU K NĚMU A BUDU S NÍM VEČEŘET A ON SE MNOU.“ (Zjevení Ježíše Krista, kapitola 3, verš 20.)

 

Toto je nejcennější aspekt Druhého příchodu Ježíše Krista. Buď tento fakt a Nové zjevení přijmete, nebo je odmítnete. Volba je vaše. Také následky. V té volbě a v jejích následcích spočívá objektivita, poctivost, spravedlnost a soudnost. Pravý význam posledního soudu je obsažen v naší schopnosti volit a nést následky svých voleb.

 

V závěru mi dovolte ještě jednou zopakovat slova našeho Pána Ježíše Krista v Evangeliu dle Lukáše, kapitola 17, verše 20-21:

 

KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ NEPŘICHÁZÍ POZOROVÁNÍM; ANI NEŘEKNOU: „HLE TU!“ NEBO „HLE TAM!“ NEBOŤ KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ JE VSKUTKU VE VÁS.

 

Tato kniha nečiní nic jiného, než vám ukazuje cestu, jak vstoupit do nitra sebe samých – do Království Božího.

 

 

KAM JINAM  BYSTE CHTĚLI JÍT?

 

 

KONEC

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz