Živé světlo

Živé světlo

Živé světlo

Nejsme pouze naše vnější tělesná schránka, v projevu nějaké existence, ale jsme především vědomí, čili elektromagnetická „jiskra“, jenž je odnoží moudrého, tvořivého a všemocného VŠE-Vědomí Univerza.

Je třeba si uvědomit si, že nejsme naše vnější schránka v projevu např. lidí, zvířat, insektu či cokoliv jiného, ale že jsme především vědomí (jiskra – odnož kosmického vše-vědomí), které svou aktivitou vytváří živé tvořivé světlo a to se může promítnout do čehokoliv si jen zamane. Takže žádné vtělení do nižších úrovní existencí není za trest, ale svobodná volba, kterou má naprosto každé individualizované vědomí.

Navíc, protože v Univerzu existuje jen jedno jediné vědomí – JÁ Absolutno, které se v procesu svého tvoření pouze individualizuje do nejrůznějších JSEM to či ono (např, jsem hvězda, slunce planeta, člověk, rostlina nerost, atom atp.), tak proto také v Univerzu existuje pouze jedna jediná multidimenzionální bytost, jejíž součástí je naprosto vše a to od např. nerostu, rostlin, přes židle, plasty živočichy planety až po hvězdy.

Jednotlivá vědomí (individualizovaná do nejrůznějších JSEM, např. hvězda) mentálními aktivitami svého tvořivého dvoj-plamene, což jsou centrální slunce obsahující kolektivní vědomí určité úrovně tvoření (fungující jako duše – troj-plamen svého systému) svými mentálními pochody vytváří další existence, čímž jsou tvořeny jednotlivé nižší úrovně vědomí, čili patra multidimenzionální existence, přičemž tvořivým ohniskem každého jednotlivého patra – dimenze jsou centrální slunce, fungující jako duše pro tu úroveň vědomí, kterou svými mentálními představami vytváří. Z toho jasně vyplývá, že všichni jsme naprosto vším, čím je i tato jedna jediná multidimenzionální bytost Univerza.

Jelikož ale každá duše pochází z jiné úrovně tvoření (čili z jiného patra – dimenze a jejího vortexu tvoření), tak proto si jednotlivé bytosti (což jsou nižší odnože duše, stvořené jejími mentálními pochody) mohou uvědomovat dřívější existence pouze do těch úrovní vědomí, odkud jejich vyšší duše (ta, která je stvořila) pochází a to třeba i ty, které nemuseli prožít oni sami, ale kterákoliv jiná odnož paralelní existence ze které pochází.

Existuje vnitřní, vně neprojevené pra-světlo, čili pasivní, nic netvořící, pouze existují Já vše-vědomí Absolutna, obsahující ve svých frekvencích nejen veškerou moudrost (z procesů veškerého tvoření toho, co kdy kde existovalo a existuje), ale i souhrn pocitů všeho příjemného, nádherného a povznášejícího, co kdy kde existovalo, existuje a může v nejrůznějších kombinacích existovat. Podstatou tohoto pra-světla (což je spirituální podstatou naprosto všeho co je, existuje), jsou tedy harmonické frekvence nic nepožadující, vše rozdávající Lásky.

Teprve až nějaká vůle a přání nějakého vědomí (čili nějakého JSEM) vytváří v tomto nepolarizovaném pra-světle pnutí, které toto pasivní, nic netvořící, pouze existující pra-světlo pra-podstaty štěpí, čili polarizuje na dvě opačné polarity, ve formě jednoho pólu Jang (vůle – projekce), druhého, opačného pólu Jin (přání – gravitace) a nějakého individualizovaného vědomí, čímž vzniká troj-plamen, čili duše aktivního tvořivého vědomí (které je svými vůlemi a přáními vyhraněné do nějakého specifického JSEM to či ono), které existuje v jádru, čili srdci svého osobního časo-prostorového vortexu, který si z frekvencí světla svými osobními vůlemi a přáními vytváří.

Vůlemi a přáními každého individualizovaného vědomí jsou tedy tvořena těla osobních vortexů (ve tvaru globu), čili bílé červí díry, tvořící projekční Jang spirály a černé červí díry, tvořící gravitační Jin spirály, jejich vzájemnými interakcemi vznikají osobní a kolektivní holografické světelné sítě, na které si takto individualizovaná a vyhraněná vědomí (do nějakých specifických JSEM to či ono) promítají své vnitřní představy, které všichni ti, co jsou fokusem svého osobního vědomí na tyto hologramy zaměřeni, považují za tzv. hmotu, prostor, čas a události v něm probíhající.

Naprosto vše vně projevené i to okem neviditelné (existující např. ve formě pouhých frekvencí) je ale pouhou iluzí, neboť naprosto vše, tedy i to zdánlivě hmotné, se skládá z pouhých jednotlivých holografických obrázků, které se z důvodu vnitřního, osobního přesvědčení – programu pouze jeví jako hmota, prostor, čas a události v něm probíhající.

Dvoj-plamen je mimo jiné i druhá polovina celé duše (která existuje v antihmotě (čili ve frekvenčním projevu existence), neboť tím, že bytosti vstoupili do polarizovaného světa, tak se rozdělily na dvě části. Jedna je ve formě Jin – ČÁSTIC, čili hmatatelné krystaly světla (které snížením vnitřní frekvence tuhnou do projevu zdání hmotného prostoru) a ve formě Jang – FREKVENCÍ, čili elektromagnetická pole tvořící auru, což jsou (z úhlu pohledu Absolutna) vně projevené, okem neviditelné frekvence světla. Osmá čakra tyto dvě části duše (jedné a té samé bytosti, ovšem ve zcela jiném projevu své existence) slučuje a propojuje opět do jednoho celku, ovšem stále individualizovaného do nějakého specifického JSEM to či ono.

Každý jednotlivý vortex (patro jednotlivých tvoření) je tvořen ze TŘÍ základních částí (troj-plamenu skládajícího se z vědomí a Jin/Jang polarit) a to z jednoho CENTRÁLNÍHO SLUNCE, čili VĚDOMÍM (individualizovaným do nějakého JSEM, např. planeta), které je v jádru každého jednotlivého vortexu (kde jsou polarity Jin a Jang v rovnovážném souznění), JANGových RAMEN spirál času, což jsou bílé červí díry, které z centrálního slunce energií přijímají ve formě frekvencí – antihmoty a vysílají je do prostoru (kde snížením vnitřních frekvencí krystalizují do tzv. hmoty) a JINových RAMEN spirál prostoru, což jsou černé červí díry, které z částic – hmoty v prostoru vyzářenou energii (nějakou činností) přijímají a vrací ji opět zpět do centrálního slunce, čili srdce svého systému – vortexu. Tím je v každém vortexu zaručena neustálá cirkulace této duchovní energie, čili prasvětla polarizovaného na Jin a Jang tvořivý dvoj-plamen, ze které je v Univerzu naprosto vše vně projevené tvořeno.

Takže si uvědomte, že my sami jsme tvůrci své osobní i kolektivní reality, proto nemusí být nikdo nikým ovládán, neboť každý jednotlivec je tvůrcem veškerých osobních událostí a i svého osudu. Více na:

www.trefy.cz/21.12.2012

 

 

Dodatky:


Nejdůležitější je uvědomit si, že jsme především vědomí, které se obléká do nejrůznějších těl (projevů existencí), které si ze spirituální podstaty (čili z duchovního pra-světla) vůlí, přáním a fokusem své pozornosti samo vytváří a následně se dle své vnitřní vůle či přesvědčení promítá do takových světů a jejich realit, se kterými svými vnitřními přáními či přesvědčeními (tvořící osobní programy) souzní. Jakmile si toto člověk začne uvědomovat, tak si tím začíná uvědomovat i to, že je svými osobními vnitřními programy nejen tvůrcem své osobní reality, ale i to, že s ním nemůže nikdy nikdo nijak manipulovat do té doby, dokud jim to sám, svými falešnými osobními přesvědčeními neumožní.

Z toho uvědomění jasně vyplývá, že pouhou změnou momentálního osobního přesvědčení se zároveň mění i situace a události v naší osobní realitě a že pouze pokud se někomu podaří v nás vyvolat nějaké disharmonické frekvence nejrůznějších forem obav – strachů, tak jedině potom je schopen v nás zviklat přesvědčení o našich neomezených možnostech a schopnostech přetvářet si svou osobní realitu a zůstávat tak neomezenými pány naprosto každé situace a to třeba i v samém pekle. Vyšší Já je totiž ve své podstatě rodič svých nižších já, jelikož to jsou jeho myšlenkové formy – děti a proto své děti (pokud o to tedy požádají) ochrání proti naprosto všemu a všem a to i ve zdánlivě beznadějných situacích.

Pokud jsme v tady a teď, čili v přítomnosti – nulovém bodě neomezených tvořivých možností, tak jsme neustále v přímém kontaktu se svým vyšším Já (kde je Jin a Jang v rovnovážném tvořivém souznění) a to nás na požádání (stačí pouhou myšlenkou) rychlostí myšlenky naprosto vždy okamžitě ochrání proti jakémukoliv zlu či nějaké nepříjemné situaci. Toto vyšší Já je totiž tvůrcem a neomezeným pánem naprosto všeho, co v jeho osobním vortexu existuje, tedy i nás (neboť my jsme jeho nižší Já) a proto pro něj není problém v mžiku vytvořit a zhmotnit např. celou „armádu“ všemožných ochránců, které mohou např. vidět (z důvodu aby nás nevyděsilo) pouze potencionální útočníci. (Jestliže znáte „pohádku“ ochránci z mošny ven a mnohé další tzv. pohádky, tak jistě víte o čem mluvím).

Jakmile kterákoliv bytost splyne s druhou polovinou svého Jin/Jang dvoj-plamene, tak se opět stává sama sobě svým vyšším já a může pak začít tvořit zcela jiné, nové světy a jejich reality. Toto se začne dít až vstoupíme do 5. dimenze, kde jednotlivé bytosti postupně začnou opět splývat s druhou polovinou svého dvoj-plamene, čili s druhou polaritou svého já (druhou polovinou své vlastní duše), tvoříc tak opět jeden harmonický celek kompletního, tvořivého Já.

Každá jednotlivá bytost (ať už např. v projevu atomu, živočichu, člověka, planety, slunce či centrálního slunce Univerza) si vytváří svůj vlastní, osobní časo-prostorový vortex, který je uvnitř a součástí většího vortexu a ten je součástí ještě většího vortexu atd. a to od vortexu atomu, přes vortexy např. země, slunce a centrálního slunce našeho vesmíru, až po vortex celého Univerza, přičemž všechny jádra jednotlivých vortexů jsou na nulové ose (páteři kosmického DNA) veškerého tvoření v Univerzu a proto se přes ně dá napojit na všechny své jednotlivé vyšší Já, tedy až NAD ty, co existují v tomto ovládaném matrixu a kdykoliv některé ze svých vyšších Já požádat o pomoc.

Do jakého světa a jejich realit se kdo dostane (zda do tzv. ráje nebo zase do ovládaného světa) již zaleží na každém jednotlivci, neboť záleží na tom, zda se bytost chce polarizovat pozitivně, což znamená, že smýšlí, chová se a jedná tak, aby pomáhala z více jak 50 % pro dobro všech zúčastněných (tvořící tzv. ráje), anebo zda se chce polarizovat negativně, což znamená že smýšlí, chová se a jedná tak, že pomáhá především sama sobě.

Děje se vždy POUZE a jen to, co si svým vnitřním přesvědčením, čili vnitřními programy, vytvářející gravitační pole, k sobě přitahujeme. Pokud ale začneme ve svém rozhodování poslouchat rady svého vnitřního „hlasu“ (což je naše přímé, osobní vyšší Já), tak začneme proplouvat životem zcela hladce, bez jakýchkoliv disharmonických turbulencí.

Osobní vyšší Já je totiž všem svým nižším Já nejlepším rádcem a průvodcem života, jelikož zná nejoptimálnější řešení naprosto všech situací (tedy i těch tzv. budoucích) a to z toho důvodu, že existuje v srdci svého osobního vortexu (čili v bezčasové dimenzi a její realitě kde existuje vše co toto vyšší já stvořilo), ze kterého jsou mentálními představami tvořeny jednotlivé světy a reality všech nižších úrovní existencí, čili všech jednotlivých vortexů jeho nižších Já.

Srdce každého jednotlivého vortexu je nulovým bodem a kolektivním vědomím veškerého tvoření v každém takovémto vorterxu a jelikož v nulovém době probíhají všechny možnosti pokračování naprosto každého jednotlivého děje v jednom a tom samém nyní, tak proto je každé vyšší Já schopné rychlostí myšlenky vybrat ze všech možností to nejvhodnější, nejrychlejší a nejideálnější řešení a tuto zprávu předávat (ve formě intuice či vnuknutí) svým nižším já.

 

Takže, pokud se necháte vést svým vnitřním „hlasem“, čili svým osobním duchovním Já, tak se Váš život opět stane procházkou růžovým sadem, jako tomu kdysi bývalo. 🙂

Naprosto vše v existenci je především aktivní vědomí uložené v jádru osobního elektromagnetického vortexu (a jeho aury), vytvářející si svými aktivitami živé světlo o specifických vnitřních frekvencích, ve kterých je uložen záznam naprosto všeho, co obsahuje, tedy např. i toho, co kdy kde prožilo a prožívá. Jelikož je vše se vším nejen propojeno světelnými vlákny, ale zároveň i „plave“ ve vše-vědomí – pra-světle Univerza, tak se lze na kterákoliv jednotlivá vědomí (což jsou individualizované bytosti) rychlostí myšlenky naladit (např. přes název niku či nějaká napsaná písmenka) a okamžitě znát veškeré informace, které to které jednotlivé vědomí, na které se naladíme, obsahuje. Já toto teda nedělám, pokud mi to bytost sama nedovolí, ale někteří to dělají již celá tisíciletí a to aniž by mnozí věděli, na jakém principu to vlastně vůbec funguje. Já osobně znalosti tohoto principu využívám k tomu, abych se naladil na různé úrovně vědomí Univerza a odtud získával informace o podstatě a zákonitostech tvoření veškeré tzv. hmoty a událostí v ní probíhajících.

Duchovně pokričilé bytosti tu nejsou od toho, abychom dělali někomu berličky a vytvářeli tím z lidí „závisláky“, ale z toho důvodu, abychom jim předali informace o tom, co ve své podstatě jsou a jak a čím jsou tvořeny světy a jejich kolektivní i osobní reality, aby si tím uvědomili, že naprosto vše, co potřebují vědět k vytváření ráje na Zemi, je uvnitř nich samotných (v informačních polích jejich DNA) a mohli si tímto poznáním začít již pomáhat ve všem a se vším sami, bez toho, aby byli nadále na někom či něčem závislí.

Takže stručně: naprosto vše zdánlivě hmotné jsou jednotlivá vědomí (čili energie, vytvářející svou aktivitou živé tvořivé světlo), která snížením své vnitřní osobní frekvence následně krystalizují do zdání tzv. pevné hmoty. Čili vše tzv. hmotné, včetně jednotlivých událostí, jsou pouhé jednotlivé mentální představy osobních, vnitřních přesvědčení (programů), které se NAPROSTO vždy formují a vzájemně přitahují dle svých zadání, čili vnitřních osobních přesvědčení, tvořících osobní programy.

Z toho jasně vyplývá, že každý je tvůrcem jak své osobní, tak i kolektivní reality a že změnou svého osobního přesvědčení lze kdykoliv jakkoliv cokoliv různě vymazávat, přetvářet nebo doplňovat anebo vzájemně propojovat s dalšími jinými mentálními představami ostatních a vytvářet tak komplexnější celky, které jdou osobním přesvědčením taktéž kdykoliv jakkoliv měnit.

Čili změňte jednoduše svá přesvědčení a změníte tím i svou osobní i kolektivní realitu, neboť tzv. hmota není nic jiného, než jednotlivé holografické obrázky, které se každou milisekundu mění dle nového přesvědčení, čímž je tvořeno zdání pohybu, času a událostí v něm probíhajících. Takže je na čase už konečně „dobrečet“ 🙂 a začít si tvořit to, co je dobré, prospěšné, příjemné, nádherné a povznášející nejen pro Vás osobně, ale i pro všechny ostatní zúčastněné.

Sem přijdou časem možná ještě další informace.

Nevadí pokud nerozumíte těmto slovům a obrazcům, neboť Vaše vnitřní Já tomu rozumí velice dobře.

 

Všichni a všechno jsou ve své podstatě pouze toto

The Chakras Part 3/3

 

Více podrobností naleznete na:

http://novazeme.ning.com/forum/topics/pochopenim-podstaty-tvoreni
a na: http://novazeme.ning.com/forum/topics/uz-jste-prisli-na-to-co-je

a na: http://novazeme.ning.com/forum/topics/buh-nikomu-zadnou-milost

 

Jak se účinně bránit všemožným disharmoniím nalaznete na:

http://novazeme.ning.com/forum/topics/co-zrejme-stoji-v-pozadi

 

Další podrobnosti o podstatě všeho a všech na:

http://novazeme.ning.com/forum/topics/hra-na-pohybujici-se-obrazky-v

Enlightenment Game~GoldRing – A 1- Minute Shift

 

Komentář od mandaliani k January 17, 2010 na 10:00pm

Ahoj světlo… Já se jako bytost mužu rozhodnout že se inkarnuju třeba do zvířete za učelem nějakeho pochopení ktere se mi v člověku nedostávalo. Můžu se rozhodnout že se narodím v úplně jiné galaxii v nějakyho tamnim podminkam odpovydajiciho tvora? a nebo jaksi podleham téhle samsáře která funguje jako hřiště pro vyvíjející se bytosti?

 

 

Komentář od Živé Světlo k January 21, 2010 na 3:58pm

Rozhodnout se můžeš být čím si jen přeješ, ale dokud nevezmeš na vědomí, že jsi především tvořivé kosmické vědomí (součást všemohoucího Boha a jeho nekonečné databáze veškerých informací), tak pouhé rozhodnutí samo o sobě nestačí. K tomu aby ses mohl do něčeho vtělit či se do něčeho jen momentálně promítnout, abys např. poznal pocity toho, do čeho se promítnout chceš (např. do kapky vody houpající se v peřejích), tak k tomu musíš znát strukturu toho, čím se stát chceš.

To znamená, že i když bys byl např. multi-dimenzionální Já existující v celém tomto vesmíru (to znamená od atomů nerostů, přes rostliny, zvířata, tuto Zemi, měsíc, naše, galaktické a hypergalaktické slunce až po centrální slunce tohoto vesmíru), tak nemůžeš být něčím jiným, co existuje mimo tento vesmír a je založeno na jiné formě struktury tvoření a existencí, neboť tu zkušenost a informace o ní nemáš uloženou ve svém osobní pozemském, ani vesmírném DNA.

Tím chci říci, že pro vše-vědomí anebo pro kteroukoliv bytost, která uzná za svou osobní pravdu to, že je nedílnou součástí kosmického vše-vědomí je toto již brnkačka, neboť tím že se bytost ztotožní s tou částí kosmického vše-vědomím, kam má namířeno (i když ji předtím doposud poznala), tak má tímto ztotožněním okamžitě k dispozici všechny údaje a postupy, které jsou zapotřebí ke vtělení či nahlédnutí do nějakého jiného světa, než do toho, který již zná.

Když však někdo trvá na tom, že je např. pouze Franta Opr-šálek, tak tím je mu pouhé rozhodnutí prd platné, neboť takovýmto vymezením a vyhraněním se do nějakého, specifického JSEM (pouze a jen to či ono) si uzavírá své čakry, dimenzionální brány, čímž si znemožňuje přístup k ostatním kosmickým úrovním vědomí a jejich informacím, které jsou potřebné na to, aby se mohl stát něčím jiným, než čím kdy byl.

PS: Získávání těchto informací, které zde předávám, funguje na naprosto stejném principu, takže to aktivací svých čaker může začít dělat teoreticky kde kdo. Vezměte ale na vědomí, že dokud člověk (či kterákoliv bytost) není dostatečně vnitřně zharmonizovaný, tak zachytává informace z negativné polarizovaných úrovní existencí, to znamená z úrovní vědomí tzv. padlých andělů, které do takto přijatých informací vkládají svá osobní přání, zájmy a záměry. Takže pozor, není vše zlatem, přestože se to třeba i třpytí.

 

 

Komentář od mandaliani k January 21, 2010 na 6:41pm

To je krásný… děkuji Ti Světlo za výživnou odpověď. Chapu to tak že žiju v tomhle vesmíru,jsem jim stvořen a naplnuji se jím. Ostatní světy kolem podlehají jiným struktúrám a zakonům. Mím cílem je tedy naplnit se tím v čem žiju… Je to tak?

 

 

Komentář od Živé Světlo k January 22, 2010 na 1:10pm

Každá Bytost tíhne k těm věcem, bytostem, lokalitám a i k takovému systému tvoření a událostí odkud pochází, jelikož s tím vším má vytvořeny emocionální vazby a jelikož tyto vazby vytváří projekční – Jang a gravitační – Jin pole, tak to každou jednotlivou bytost udržuje tam, k čemu svými vnitřními, osobními frekvencemi tíhne.

Jakmile ale kteroukoliv bytost hra na specifické JSEM to či ono přestane bavit, uvědomí si, že je ve své podstatě především čisté kosmické vědomí (a jeho tvořivý Jin&Jang dvoj-plamenem), tak má možnost se zbavit všech svých emocionálních vazeb a odpoutat se tím od všech specifických věcí, bytostí a lokalit. Po odpoutání se od svých emočních frekvenčních vazeb může následně opět splynout s druhou částí svého vlastního dvoj-plamene existujícím v antihmotě (čili ve světech frekvencí – vně projeveného světla, což je protipólem světů částic – vně projevené hmoty) a stát se tak zase čistým a třeba i pasivním vědomím, spirituálním – Božím nepolarizovaným, vně neprojeveným pra-světlem Absolutna.

Takovéto čisté vědomí se ale svou aktivitou může kdykoliv promítnou do něčeho již existujícího nebo si pomocí své vůle a svého přání (jenž toto pra- světlo opět polarizuje na Jin a Jang tvořivý dvoj-plamen) může vytvořit jakýkoliv projev své existence, jaký se jen přeje anebo si dokonce může vytvořit zcela jiné, nové světy a jejich reality.

Více podrobností na: www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile

Super-Normal Powers (Siddhis), Audiobook Preview by Yogani

 

 

Komentář od mandaliani k January 22, 2010 na 6:49pm

tyjo světlo supr širokospektrá odpověd. Takže až to tu vše pochopim a naučim se pracovat s energiema,proměním se v tu nejjemnější en. ve vesmíru v Lásku… Zcela ale nechápu pojem Jin Jang dvojplamen. párkrát to tu zaznělo i v některých diskusích a pořád mi to hlava nebere.Nechci tě připravovat o čas a proto jen by stačil nějaký odkaz na vysvětlení pojmu Jin&Jang dvoj-plamen.

 

 

Komentář od Živé Světlo k February 1, 2010 na 6:49pm

Mandalini, tak už jsem to konečně dopsal. Odpověď je vložena v textu hlavního článku. S pozdravem Lumír.

 

 

Komentář od mandaliani k February 10, 2010 na 5:41pm

díky za čas a energii

 

Komentář od Živé Světlo k February 10, 2010 na 6:51pm

Prosim, rádo se stalo. Hlavně ať je to všem k užitku.

 

Převzato:  http://novazeme.ning.com/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz