Důsledky pro životní prostředí…

Důsledky pro životní prostředí…

Důsledky pro životní prostředí, světový mír, celosvětovou chudobu a budoucnost lidstva

Stručné shrnutí

Copyright © Steven M. Greer, M.D. – 2001

 

Pro většinu lidi patří otázka, zda jsme či nejsme ve vesmíru sami, mezi filozofické úvahy — je to „něco pro akademiky, ale bez praktického významu“… Dokonce i jistota, že jsme běžně navštěvováni nikoli lidskými vysoce vyvinutými životními formami, se mnohým ve světle globálního oteplování, drtivé chudoby a válečné hrozby zdá být bezvýznamnou. Tváří v tvář reálným výzvám, souvisejícím s dlouhodobou lidskou budoucností, jsou záležitosti jako UFO, mimozemštané a tajné vládní projekty pouze druhořadé, pravda?

 

CHYBA — osudná chyba!!!

Námi prezentované důkazy a svědectví potvrzují následující

Jde o nejtajnější, takříkajíc vodotěsný program, probíhající v USA a mnoha jiných zemích;

tyto projekty, jak ostatně upozornil už v roce 1961 president Eisenhower, unikají zákonnému dozoru a kontrole nejen v USA, ale i v Británii a jinde na světě;

vysoce vyvinuté kosmické lodě mimozemského původu, označované zpravodajskými agenturami jako „mimozemské dopravní prostředky“ (ETV – extraterestrial vehicles), byly sestřeleny, zčásti rekonstruovány a studovány při nejmenším od čtyřicátých, a možná dokonce už od třicátých let uplynulého století;

ze studia těchto objektů (a podobných lidských vynálezů pocházejících z dob Nicoly Tesly) byl odvozen významný technologický obrat v oblasti generování energie a pohonu. Tato technologie využívající novou fyziku nevyžaduje k výrobě ohromného množství energie spalování fosilních paliv ani ionizující radiaci;

přísněji než jako top-secret klasifikované projekty užívají plně funkčních antigravitačních pohonných zařízení a nové energetické zdroje, které, pokud budou odtajněny a zapřaženy k mírovému využití, mohou umožnit rozkvět nové lidské civilizace, bez nedostatku, chudoby a nutné devastace životního prostředí.

Ti, kdož nedůvěřují těmto tvrzením, by si měli pečlivě přečíst svědectví tuctů vojenských a vládních svědků, která uvedené skutečnosti jasně potvrzují. Pod dojmem rozsahu a hlubokých důsledků těchto výpovědí, ať už je někdo přijímá nebo o nich vážně pochybuje, musíme všichni požadovat veřejné slyšení před kongresem, abychom se v této věci dobrali k pravdě. Nejde o nic méně než o budoucnost lidstva, která je na vážkách.

Důsledky pro životní prostředí

Máme k dispozici do případu hluboce zasvěcené osoby a vědce, kteří mohou ve veřejném parlamentním slyšení dokázat, že ve skutečnosti už dávno ovládáme nejen přísně utajovaný způsob výroby energie, ale i antigravitační pohonné systémy, umožňující celkovou a trvalou náhradu všech dosud užívaných metod získávání energie a dopravních systémů.

Tato zařízení zpřístupňují okolní elektromagnetické záření a takzvaný „nulový bod stavu energie“, a dodávají ohromné množství energie bez jakéhokoliv znečišťování. Tyto systémy v podstatě generují energii pomocí napojení na všudepřítomné kvantum energetické hladiny vakua, základní energie, jenž je zdrojem všech ostatních energií a hmoty.
Veškerá hmota a energie vyvěrá ze základní hladiny energetického stavu a může být odčerpávána pomocí speciálně konfigurovaných elektromagnetických okruhů, sloužících k získání nevyčerpatelného množství energie z časoprostoru kolem nás. Toto NENÍ perpetuum mobile a nejsou přitom porušeny ani termodynamické zákony — tyto generátory slouží pouze jako přípojky na všeobklopující energetické pole.

Uvedené systémy nepotřebují palivo ke spalování ani atomy k štěpení nebo fúzi, žádné centralizované elektrárny, přenosová vedení a příslušnou infrastrukturu, pohlcující mnohamiliardové částky v US dolarech, zatím nezbytně potřebné k elektrifikaci a přenosu energie například do odlehlých oblastí Indie, Číny, Afriky a latinské Ameriky. Tyto systémy jsou lokální: mohou být zřízeny kdekoli a vyrábět potřebnou energii přímo na místě. Jde v podstatě o definitivní řešení převážné většiny problémů spojených se životním prostředím, které trápí náš svět.

Užitek pro životní prostředí z takového objevu se může jevit značně přehnaný, avšak už krátký seznam zahrnuje eliminaci nafty, uhlí a plynu coby zdrojů výroby energie; ergo odstranění všech rizik znečištění vzduchu a vody během dopravy a použití těchto paliv. Olejové havárie, globální oteplení, nemoci ze znečištěného vzduchu, kyselý déšť, atd. — to vše může a musí být ukončeno do 10 až 20 let;

geopolitické napětí, vyvěrající ze soutěže o takřka vyčerpané zdroje fosilních paliv, pomine;

již existující technologie, schopné vyčistit průmyslové odpady na nulové nebo téměř nulové emisní hodnoty ve vzduchu i vodě, spotřebují velmi mnoho energie, takže jsou považovány za velice nákladné aby mohly být využity ve velkém rozsahu. Nadto, protože jsou energeticky náročné a proto, že současné energetické systémy jsou dnes hlavní příčinou většiny znečištění vzduchu na světě, je bodu návratu emisí do okolního prostředí dosaženo velice rychle. Tato rovnice se ovšem dramaticky změní, bude-li průmysl schopen získat obrovské množství volné energie „punkcí“ (žádné palivo k zaplacení — pouze cena zařízení, které není dražší než běžné generátory + tyto systémy neprodukují žádná znečištění). Energeticky náročné snahy o recyklaci budou schopny dosáhnout plné míry využití, protože energie potřebná ke zpracování pevného odpadu bude i v tomto případě zdarma a v hojnosti;

v současné době energeticky velice náročné a znečišťující zemědělství může být transformováno prostřednictvím čistého, neznečišťujícího zdroje energie;

hrozivý postup světových pouští lze obrátit, pokud světovému zemědělství umožníme využití v současné době energeticky náročných a nákladných odsolovacích zařízení, která se však stanou cenově únosná, jakmile budeme moci využívat nový energetický zdroj.
Letecká a nákladní doprava, včetně meziměstských přepravních systémů, nahradí dosavadní stroje stroji, využívajícími novou energetickou a pohonnou technologii (antigravitační systémy, které umožní tichý pohyb nad povrchem). Nebudou vytvářeny žádné exhalace a ceny se podstatně sníží, protože náklady na energii budou zanedbatelné. Také hromadná doprava v městských oblastech může využít těchto systémů k provozu tiché a výkonné přepravy;

hladina hluku produkovaná tryskovými letadly, nákladními auty a ostatními dopravními prostředky poháněnými spalovacími motory, bude podstatně snížena použitím bezhlučných zařízení. Elektrárny zmizí, protože každý domov, úřad i továrna budou mít vlastní zařízení dodávající veškerou potřebnou energii. Mimo jiné zmizí i ohyzdná rozvodná vedení, náchylná k poškození za bouří a energetické výpadky se stanou minulosti. Také nezřídka praskající či netěsnící podzemní plynová potrubí, která poškozují půdu a vodní zdroje, už vůbec nebudou zapotřebí;

jaderné elektrárny budou zrušeny; technologie potřebná k vyčištění těchto objektů je po ruce. Ač je to k nevíře, skutečně už existují tajné a funkční technologie k neutralizaci jaderných odpadů.

Utopie? Ne, protože lidská společnost bude vždy nedokonalá – ale možná ne tak nefunkční jako dnes.

 

Tyto nové technologie jsou skutečné — viděl jsem je. Antigravitace je stejnou realitou jako výroba volné energie. Tohle není blouznění ani žert. Nevěřte těm, co říkají, že je to nemožné: jsou intelektuálními potomky těch, kteří kdysi tvrdili, že bratři Wrightové jakživ nebudou létat…

Současná lidská civilizace dosáhla bodu, v němž je schopna spáchat planeticidu: zničit celý svět. Můžeme a musíme to dělat lépe. Uvedené technologie existují a každý jedinec, jemuž jde o životní prostředí a lidskou budoucnost, by měl volat po naléhavém slyšení k dosažení toho, aby tyto technologie byly odhaleny, odtajněny a bezpečně aplikovány.

Důsledky pro společnost a světovou chudobu

Z dosud uvedeného vyplývá, že v současné době ještě utajené technologie dávají lidské civilizaci příležitost přežít. Samozřejmě, a o tom není pochyb, zde současně hovoříme o největší sociální, ekonomické a technologické revoluci v lidských dějinách. Nelze bagatelizovat celosvětové změny, které by takové odhalení nevyhnutelně provázely. Směřuji k tomuto uveřejnění po většinu svého dospělého života a jsem si přesně vědom toho, jak ohromné tyto změny budou.

Toto odhalení, bez ohledu na jedinečné a definitivní všeobecné pochopení skutečnosti, že homo sapiens NENÍ jediným či dokonce nejvyvinutějším tvorem ve vesmíru, postaví lidstvo tváří v tvář těm nejvyšším rizikům, ale i příležitostem ve známé historii. Jestliže neuděláme nic, tato civilizace se následkem přetíženého životního prostředí zhroutí ekonomicky, geopoliticky i sociálně. Nejpozději za 10 – 20 let poptávka po fosilních palivech a naftě vysoce překročí jejich zásoby — a nastoupí šílený Mad Max scénář, v němž budou všichni válčit o poslední barel oleje. Je ovšem velmi pravděpodobné, že geopolitickému a společenskému zhroucení předejde přírodní kolaps…

Zveřejnění principů nových technologií poskytne základ pro novou, únosnější civilizaci. Světová chudoba bude odstraněna ještě za našeho života. S příchodem nové energie a pohonných systémů, nebude žádné místo na Zemi muset trpět nedostatkem. Dokonce i pouště rozkvetou.

Hojná a téměř bezplatná energie bude dostupná i v nejchudších oblastech pro zemědělství, dopravu, výstavbu, průmyslovou výrobu a všeobecnou elektrifikaci. Tomu, co může lidstvo s její pomocí dosáhnout, není kladen žádný limit. Je směšné — lépe řečeno nemravné — vědět a mluvit o bídě a hladomoru ve světě, zatím co už léta sedíme na tajné technologii, která může úplně zvrátit tuto situaci.

Takže, proč neuvolnit tyto znalosti? Protože by se úžasně změnil sociální, hospodářský a geopolitický řád světa. Každý hluboce zasvěcený, se kterým jsem se setkal, zdůraznil, že by proběhla ta největší změna v celé známé lidské historii. Podstata je, že nové prostředky nejsou tak velice utajované proto, protože by byly pošetilé, ale protože lze očekávat tak hluboké a dalekosáhlé důsledky. V přirozenosti mocných, kteří kontrolují takové projekty, je to, že nemají rádi takovéto změny. Zde ale skutečně hovoříme o největší ze všech ekonomických, technologických, sociálních a geopolitických změn v historii lidstva. Proto je raději udržován současný status QUO, dokonce i přestože se naše civilizace řítí do zapomnění.

Jenže v intencích této argumentace by jakživ nedošlo k průmyslové revoluci a šlechta by svrchovaně vládla dodnes!

Bude zapotřebí mezinárodního úsilí, směřujícího k minimalizování trhlin v ekonomii a usnadnění přechodu do nové sociální a hospodářské reality. Můžeme a musíme to dokázat. Obzvlášť společnosti zainteresované na naftě, energii a na hospodářském sektoru s tím spojeném, musí být zvládnuty, ale přitom je třeba postupovat velmi citlivě: nikdo rád nepřihlíží tomu, jak se jeho moc a říše rozpadá. Národy dosud závislé na prodeji zemního oleje a plynu budou potřebovat pomoc při oživení, stabilizaci a přechodu k novému hospodářskému pořádku.

Spojené státy, Evropa a Japonsko se rovněž budou muset přizpůsobit nové geopolitické realitě, protože v současné době chudé, ale lidnaté země, se dramaticky rozvinou — technologicky i hospodářsky. Budou požadovat a právem také obdrží významné postavení u mezinárodního jednacího stolu. A tak by to mělo být. Mezinárodní společenství ovšem bude muset vytvořit vhodné záruky, předcházející tvorbě potenciálních geopolitických aliancí mezi zeměmi současného prvního a třetího světa, které by snadno mohly přejít v bojovné a rozvratné postupy z titulu nového zplnomocnění.

Hlavně USA budou muset vést svět pomocí síly, ale vyvarovat se současnému sklonu směřujícímu k jeho ovládání. Vedoucí postavení a nadvláda není totéž, a čím dříve pochopíme tento rozdíl tím lepší bude náš nový svět. Ten může mít mezinárodní vedení bez nadvlády a hegemonie. Spojené státy si nutně musí uvědomit tento rozdíl, pokud v této věci budou chtít zaujmout velmi potřebnou vedoucí roli.

Nové technologie, protože doslova i v přeneseném významu decentralizují moc, umožní miliardám lidí žijících dosud v nepopsatelné bídě a chudobě vstoupit do světa nové hojnosti. S jejich hospodářským a technologickým vývojem poroste i úroveň vzdělání a v důsledku toho postupně poklesne porodnost. Je dobře známo, že se stoupající úrovní vzdělání, prosperitou a technologickým vývojem, převzaly ženy stále rovnoprávnější úlohy ve společnosti, počet porodů prudce poklesl a populace se stabilizovala. Toto je dobrá věc pro přežití světové civilizace a budoucnost lidstva.

S každou čistě elektrifikovanou vesnicí poklesnou náklady na zemědělství a přepravu, provozovaným pomocí čisté a bezplatné energie, a nedostatek dramaticky rychle opustí náš svět. Jestliže budeme jednat ihned, pak budeme do roku 2030 schopni efektivně odstranit veškeré dnes na světě známé nedostatky. Musíme pouze najít odvahu přijmout změny a moudře, bezpečně a pokojně uvést lidstvo do nové doby.

Důsledky pro světový mír a bezpečnost

Před několika lety jsem o této věci diskutoval s prvním předsedou Výboru pro mezinárodní vztahy (Senate Foreign Relations Comittee), jímž byl senátor Claiborne Pell. Sdělil mi, že ačkoli je členem kongresu už od padesátých let, jakživ ho o těchto záležitostech nikdo neinformoval. Řekl jsem mu, že je v povaze těchto černých projektů, že většina našich vůdců je držena mimo úroveň jakéhokoliv rozhodování o těchto věcech, a za jak ostudné to považuji. Dodal jsem: „Senátore Pelle, v té době, kdy jste byl předsedou výboru pro mezinárodní vztahy, jste zanedbal vhodnou příležitost zabývat se těmi nejzazšími mezinárodními vztahy …“ a přitom jsem ukázal na hvězdy nad našimi hlavami.
Odvětil, „Vím, Dr. Greere, a obávám se, že máte pravdu…“

Je trpkou skutečností, že našim vrcholným diplomatům a moudrým starším lidem, jako je senátor Pell, exprezident Jimmy Carter, ale i ostatním mezinárodním vůdcům, bylo zásadně a záměrně bráněno v přístupu, o kontrole nad těmito záležitostmi nemluvě. Takováto praxe je temnou hrozbou světovému míru. Ve vakuu tajemstvím zahalených operací, nekontrolovaných žádnými veřejnými osobami, národními reprezentanty, orgány OSN ani žádnou jinou legitimní složkou, probíhá činnost přímo ohrožující světový mír.

Ze svědectví, vícenásobně potvrzeného vojenskými svědky, kteří o sobě navzájem nevědí a nikdy neměli žádnou příležitost se dohodnout, vyplývá, že USA i jiné země proti zmíněným ETV podnikly ozbrojené útoky, což v některých případech vedlo k jejich sestřelení.
Mohu jen opakovat to, co jsem kdysi řekl paní Boutros Ghali, manželce tehdejšího generálního sekretáře OSN: jestliže existuje pouze 10% šance, že je to pravda, pak tato skutečnost představuje nejvážnější hrozbu světovému míru v celé lidské historii.

Poté, co jsem osobně rozmlouval s mnoha věrohodnými vojenskými a úředními osobami odpovědnými za vojenskou činnost v kosmickém prostoru, tedy s lidmi disponujícími přímými vědomostmi o takových akcích, jsem si jist, že jsme to skutečně udělali. Proč? Protože se neznámé stroje zdržovaly v našem vzdušném prostoru bez našeho povolení — a protože jsme chtěli získat jejich technologii.

Nikdo nikdy netvrdil, že tyto objekty představují pro lidstvo jakousi aktuální hrozbu: jenže každá civilizace, schopná rutinně vykonávat mezihvězdné lety, by mohla ukončit naši civilizaci v nanosekundě, pokud by to byl její záměr. To, že stále ještě svobodně dýcháme vzduch Země, je svědectvím o nikoli nepřátelské povaze přítomných ET civilizací.

Máme rovněž informace o tom, že iniciativa takzvaných Star Wars (alias Národní protiraketový obranný systém) je ve skutečnosti krytím černého projektu rozmístění zbraňových systémů, které sledují, zaměřují a ničí ETV, pokud se přiblíží k Zemi nebo vstoupí do pozemské atmosféry.

O nic menší osobnost než Wernher von Braun ještě na smrtelné posteli varoval před těmito skutečnostmi a šílenstvím takového plánu. Zjevně zbytečně (viz svědectví BB, bývalého mluvčího Wernhera von Brauna). Takže, pokud nezměníme směr, jednou pravděpodobně skončíme tam, kde chvátáme…

Při použití nových druhů zbraní, které v současné době spočívají ve skrytých arzenálech — a jsou dokonce ještě hroznější než ty termonukleární — není žádná možnost přežít případný konflikt. Jménem všech lidí byly a jsou podnikány temnotou obestřené akce, které mohou vážně ohrozit naši budoucnost. Pouze úplné a otevřené odhalení může napravit danou situaci. Opravdu nenacházím vhodná slova, jimiž bych vyjádřil naléhavost takového počinu.

Po 10 let jsem pracoval jako pohotovostní lékař a viděl, že každý vhodný předmět lze použít jako zbraň. Každá technologie, pokud její použití není provázeno rozumem a touhou po dobré a pokojné budoucnosti — což je naše jediná možnost do budoucna — může být použita k válčení. Strůjcům supertajných projektů, lidem, kteří nepodléhají správě žádných legálně jmenovaných orgánů, jako například OSN, US kongresu nebo britskému parlamentu, nesmí být dovoleno pokračovat v jednání tímto způsobem ve jménu lidstva.

Jedním z největších nebezpečí extrémního utajení je, že vytváří neprodyšně utěsněný uzavřený systém, nepřipouštějící s ním neslučitelnou volnou výměnu myšlenek. V takovém prostředí lze vypozorovat, jak snadno lze udělat vážné chyby. Ze svědectví například vyplývá, že se výskyt ETV stal velmi markantním poté, když jsme vyvinuli první nukleární zbraně, a když jsme začali vstupovat do okolního prostoru. V mnoha případech doložených četnými věrohodnými oficiálními vojenskými osobami došlo k tomu, že se tyto objekty vznášely v blízkosti testovaných ICBM (mezikontinentálních balistických střel), ale dokonce je dokázaly neutralizovat.

Z čistě vojenského pohledu na věc by v takových případech možná mohlo dojít k ofenzivním protiopatřením, vedoucím až k pokusům o sestřelení takovýchto objektů. Opravdu, to by byla normální vojenská reakce. Ale co když tím ET civilizace chtěly jen říct: „Prosíme vás, nezničte si váš překrásný svět!?“ — anebo toto: „My vás nenecháme vstoupit do prostoru abyste takovým šílenstvím ohrožovali ostatní!“ Jistěže, i snahu naznačit zájem a dokonce ukázat větší kosmickou moudrost si lze opět a znovu vykládat jako akt agrese. Jenže právě z takových nedorozumění a mánií nakonec vznikají nesmyslné války.

Ať už jsou naše dojmy z cizích návštěvníků jakékoliv, neexistuje žádná šance, že obdobná nedorozumění mohou být vysvětlena a urovnána prostřednictvím násilí. Uvažovat o takovém šílenství znamená přemýšlet o zničení lidské civilizace.

Je načase, aby se naši moudří starší a vysoce postavení diplomaté, jako sen. Pell, začali pečlivě věnovat těmto závažným okolnostem. Ponechat záležitosti tohoto druhu v rukou kliky samozvanců, provádějících jakési záhadné skryté operace, představuje tu největší hrozbu nejen pro US národní bezpečnost, ale pro bezpečnost světa v celé známé lidské historii. Eisenhower měl pravdu, ale ani tehdy ho nikdo neposlouchal…

Protože se ve světle svědectví ukazuje, že byla a je prováděna skrytá činnost, která dokonce zahrnuje i násilné střety s cizími návštěvníky, je nevyhnutelné, aby mezinárodní společenství povšechně, a US kongres a president především, udělali následující:

Musí umožnit veřejné slyšení svědků ke stanovení výše rizika pro národní a mezinárodní bezpečnost, které představuje současný skrytý management tajných projektů;

Musí okamžitě zakázat veškeré zbraně umístěné ve vesmíru a specielně zakázat jejich zacílení na jakékoliv mimozemské objekty, protože takové akce jsou neospravedlnitelné a mohou ohrozit celé lidstvo;

Musí ustanovit speciální diplomatický sbor pro styk s mimozemskými civilizacemi za účelem podporovat komunikaci a mírové vztahy;

Musí sestavit přiměřeně zplnomocněnou a veřejnou mezinárodní dozorčí skupinu k řízení vztahů mezi lidstvem a mimozemšťany a zaručit tak mírové a vzájemně prospěšné interakce;

Dále je třeba podpořit mezinárodní instituce, které mohou zabezpečit mírové využití nových technologií ve spojení s vysoce vyvinutými energetickými a pohonnými systémy (viz dále v textu).

Kromě výše uvedeného, vyvstává sice méně zřetelná, ale asi stejně naléhavá hrozba světovému míru z faktu, že skrytá kontrola tohoto subjektu vyústila ve skutečnost, že svět byl dlouhodobě připravován o nezbytně nutné nové energetické a pohonné technologie, o nichž jsem už hovořil.

Světová chudoba a propast šířící se mezi bohatými a chudými, obojí je vážnou hrozbou světovému míru, ale lze snadno korigovat zveřejněním a mírovou aplikací výše uvedených technologií. Reálná hrozba budoucí války, vzhledem k tenčící se zásobě fosilních paliv v příštích 10 – 20 letech, jen podtrhuje potřebu tohoto odhalení. Co se stane, když 4 miliardy lidí žijících v chudobě začnou chtít auta, elektřinu a jiné moderní vymoženosti, když tohle všechno závisí na energii, spočívající na fosilních palivech? Každému myslícímu jedinci je jasné, že musíme co nejrychleji přejít na využití dosud utajovaných technologií — aplikovatelná řešení už dávno existují a práší se na ně kdesi v policích.

Přirozeně, několik zasvěcenců poukázalo i na to, že tyto technologie nejsou jako pradědečkův Oldsmobil. Protože jde pouze o technologické postupy jako jsou všechny ostatní, mohly by být zneužity teroristy, bojovnými národy nebo šílenci. Jenže tady stojíme před stejným dilema jako v Hlavě 22: Pokud tyto technologie nenastoupí brzy, ocitneme se tváří v tvář nevyhnutelnému úpadku lidské civilizace a životního prostředí; budou-li úžasně výkonné nové technologie odhaleny, vyvstává hrozba jejich eventuálního zneužití.

V blízké budoucnosti bude ovšem moudřejší počítat s lidstvem jako s pravděpodobným uživatelem této nové mocné technologie. To ovšem znamená, že musí být už předem vytvořeny mezinárodní agentury k zabezpečení — a uplatňování — výlučně mírového využití nových zařízení. Dnes už dokonce existuje i technologie, umožňující připojení každého takového zařízení prostřednictvím GPS (globálního polohovacího systému) k monitorovacího systému, který by mohl kdykoliv vypnout nebo učinit nepoužitelným každý nesprávně fungující generátor nebo zařízení, zneužívané pro jiné účely než mírovou výrobu energie a pohon. Tato technologie by měla být regulovaná a kontrolovaná. Mezinárodní společenství musí dospět na úroveň, na níž bude kompetentní zaručit její výlučně mírové použití.

Jakékoliv zneužívání by se mělo setkat s drtivým odporem všech ostatních národů Země.

Sjednání takových smluv představuje nezbytný další krok. Možná, že lidstvo bude jednou žít v míru, bez potřeby podobné kontroly. Ale nyní jsme stále ještě v situaci, kdy máme co do činění se smečkou k řetězům uvázaných psů — jisté silné šňůry poskytnou nepostradatelnou garanci.

Ale ani tyto záporné stránky věci nemohou posloužit k racionálnímu odůvodnění dalšího odkladu zveřejnění nových technologií. Máme potřebné znalosti i prostředky jak zajistit jejich bezpečné a mírové použití. Musí být ovšem aplikovány brzy, pokud ještě jsme schopni zabránit další degradaci životního prostředí, eskalaci celosvětové chudoby a konfliktů.

Závěrečná analýza

Čelíme sociální a duchovní krizi, která přesahuje veškeré technologické nebo vědecké výzvy. Technologická řešení jsou východiskem, ale máme vůbec vůli, rozum a odvahu použít je pro obecné dobro? Když se nad touto věcí zamyslíme ještě hlouběji je stále zřetelnější, že máme jedinou možnou budoucnost: Mír. Mír na Zemi a mír v kosmu — univerzální, moudrý a nevynucený mír; každá jiná cesta vede do záhuby.

Toto je největší výzva naší doby. Dokážou se s ní naše duchovní a sociální zdroje vyrovnat?

Na vážkách přitom není nic menšího, než osud lidského druhu…

 

 

Převzato:  http://www.gewo.applet.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz