Historie trochu jinak

Historie trochu jinak

Historie trochu jinak

Na těchto stránkách se budeme zabývat historií od zániku Atlantidy ( vzniku Sumeru ) až po kontroverzní témata jako je Kulatý stůl, 1.světová válka, VŘSR adlší. čerpáno z z podkladů D.Ickeho

Konec Atlantidy

 

 

Ke konci Atlantidy skupina Atlanťanů začala unikat z jejich značně zdevastované země. Ti, kteří měli vysoké vibrace, opustili vězení, ostatní byli chyceni do události a plánu. Jak byla Atlantida zničena, část těchto lidí se usídlila v oblasti, kterou známe jako Egypt a Střední Východ, Střední Amerika a USA. Ti, kdo přežili katastrofu, která následovala, předali své znalosti svým dětem v mýtech a příbězích. Je to jedna z možných odpovědí, jak Evropané „objevili“ Američany v 15. a 16 st. Založili mnoho kultur a víru domorodých indiánů, která je pozoruhodně podobná ( někdy i stejná ) mýtům a kultuře ve „Starém světě“ – Evropa a na Středním Východě. Znalosti přinesli Atlanťané, i když ještě jiným důvodem je ovlivnění od mimozemských civilizací. Termín Vězeňští dozorci, kteří kontrolují vědomí je stále aktuální a je mnoho lidí, kteří jej interpretují v různých manipulačních příbězích.

Někteří Atlanťané plachtili na západ do Ameriky, někteří na východ do Evropy a Severní Afriky. Je možné, že příběh o Noahovi a Arše je z této doby, ale může i zahrnovat některou z potop tisíce let později. Po tisíciletí byly znalosti Atlanťanů a mimozemšťanů předávány následujícím generacím a jejich původní čistota byla ztracena jejich zpětnou interpretací. Znalosti se také staly nástrojem kontroly a byly podle toho, kdo vládl, měněny. Původní jádro znalostí bylo rozředěno do bezpočetných směrů, manifestováno v náboženstvích jako je Křesťanství, Islám, Židovství, Pohanství, Hinduismus…..Často je zničena pravda a to pomocí dogmat, mýtů a manipulační víry. Pohanství obsahuje více zbytků znalostí než Křesťanství, které je odsuzuje jako peklo. Vězeňští Strážci ze Čtvrté dimenze se nás snaží ochránit od znalosti, kdo jsme, jak jsme byli uvězněni a jak se můžeme dostat ven z vězení. Dostali nás do zmatení díky náboženstvím, faktům a jazykům. Byla to část jejich strategie.

 

 

V příběhu o Babylonské Věži je toto symbolicky popsáno :

 

„Ze začátku měli lidé na celém světě pouze jeden jazyk a užívali stejná slova. Jak se potulovali na Východě, přišli na pláň v Babylonu a osídlili ji. Mluvili jeden s druhým. „Pojďme a vezmeme cihly a vytvrdíme je. Postavíme město s věží, která sahá až k nebi a tak můžeme vytvořit něco pro sebe a nebudeme tak rozptýleni po celé Zemi“.

 

„Potom Bůh ( mimozemšťan ) sestoupil, aby si prohlédl město a věž, které lidstvo postavilo, a řekl: Nyní jsou všichni jeden člověk a mluví jedním jazykem. Je to však pouze začátek toho, co chtějí udělat. Brzo oni budou schopni dělat vše, co chtějí. Proto musíme sejít dolů a smíchat jejich jazyky tak, aby si nemohli vzájemě  porozumět. A tak je Bůh rozptýlil po celé Zemi a zastavil budování města. Město bylo nazváno Babylon, protože tam Bůh smíchal jazyky všech lidí a odsud je také rozptýlil po celém světě“.

 

 

 

 

Melchizedejci

 

 

Křesťanství vidí Atlanťany ve velice negativním světle. Je to jen jedna část pravdy. Byli to rebelové proti kontrole. Po Atlantidě se jiné civilizace začaly vynořovat z reinkarnací Atlantského vědomí. Znalosti, které se tak předávaly skrze generace a mimozemské intervence, byly jak pozitivní, tak i negativní. Vznikla civilizace v Sumeru v Mezopotámii ( nyní Irák ). Sumer se stal částí Babylónské říše, v které se rozvinulo Židovství a Křesťanství.

British Inteligence Agency shromáždila rozhovory s více jak 1.800 lidmi, kteří viděli mimozemšťany nebo měli s nimi styk. Ve více jak 75% bylo svědectví postaveno na stejných výpovědích – jak jim ET vysvětlovali, že planeta Melchizedek existovala v našem solárním systému, ale Melchedizejci byli posedlí materiálním světem a tak zničili jejich přírodu. Nakonec explodovala po mnoha nukleárních testech. Vytvořil se tak pás asteroidů.

Podle příběhu elita z Melchizedeku unikla a osídlila před 5000 lety Zemi v oblasti Sumeru. Měli blond vlasy a modré oči. A.Hitler ji popisoval jako Arynskou Mistrovskou Rasu. To byli Bohové, kteří jsou popisováni v Sumerských tabulkách. Jejich znalosti používali při cenotvorbě nové rasy Zemských lidí – bílé rasy dneška. To symbolizuje příběh Adama a Evy a zákaz jíst ze Stromu poznání – je to symbol plánu držet lidi od pravdy, kdo ve skutečnosti jsou. Tak byla vytvořena rasa otroků a jejich tvorba pokračuje dodnes. Melchedizejci se stali známí jako Elohim v Bibli. Původní lidé na Zemi byli černí, červení a ostatní přírodní národy a ne bílá rasa, jak mnozí uvádějí.

Byly zde 2 hlavní zdroje Melchizedeků : ti, kteří se křížili mezi sebou kvůli zachování bílých vlasů a modrých očí – genetické čistoty. Ti žijí mezi námi, ale většina je v podzemí. Druzí se křížili s jejich výtvory – lidmi – ale i ti se snaží křížit jen s určitými rodinami pro zachování podobné genetické základny. Jsou to rodiny Iluminátů, která zmanipulovala lidskou historii od dob Sumeru. Manipulace vede naší planetu po té samé cestě, jakou se dal Melchizedek. Podle svědectví je zde dalších 5 mimozemských ras, které chtějí pomoci Zemi a lidstvu zlomit mentální vězení a odstranit manipulaci Melchizedeků. Jedna z těchto ras jsou „obři“ ze starých legend. Dost možná to jsou bytosti z Čtvrté dimenze operující v naší frekvenci.

 

 

 

 

Sumer

 

 

Je jisté, že Sumer byl počátek, kde byla tvarována lidská existence a kultura. Idea obětního beránka za naše hříchy je symbol ze Sumeru, kdy byl obětován beránek na oltáři a tak byly odstraněni lidské hříchy. Dnešní náboženství je recyklací starobylé víry a symbolických příběhů, které byly použity a překrouceny pod dohledem vědomí Vězeňských strážců. Jsou to stále ty samé příběhy pod jinými jmény. V Křesťanství je to Ježíš, Bel ( Sumer ), Dionýs ( Řecko ), Mitra ( Persie a Řím ), Osiris ( Egypt ), Quetzalcoatl ( Střední a Jižní Amerika ), Krišna ( Indie )……Tento proces použití duchovních znalostí přes náboženství byl připravován s cílem kontrolovat lidskou rasu.

 

Cokoli založeno na tomto světě je pro kontrolu znalostí. Zatímco náboženství užívalo strach, vinu a podvod a prodávalo je skrze svá učení zoufalým lidem a jejíž výsledkem byl velice úzký pohled na život a sama sebe, tajná síť vyvinula a předala pouze pár vybraným pokročilé informace. Dokonce i uvnitř našeho vězení jsou znalosti, které jsou ve zbytcích ukryty před většinou lidí. Je to však nesrovnatelné se znalostmi vně vězení, ale pořád ještě jsou dost pokročilé než ty, které jsou nám dovoleny vědět. Jestliže chceš manipulovat s lidmi, je nezbytné mít informace, které ostatní nemají. Jedno z prvních pravidel kontroly a manipulace je „ Nedovol svým obětem znát to, co znáš ty“. Jedná se o esoterické znalosti. Ve slovnících je za definici esoteriky uváděno : ….filozofická doktrína míněna pouze pro iniciaci, ne všeobecně inteligentní, soukromá, důvěryhodná…Proto je držena od lidí.

 

 

 

 

Bratrstva

 

 

Pokročilé esoterické znalosti jsou používány tajnou sítí zvanou Bratrstvo. V něm probíhají iniciace podle starých mysteriózních škol. Má pyramidovou úroveň a každá vyšší úroveň obsahuje více znalostí než nižší. Nejvyšší úrovně jsou jen pro pár vyvolených, kteří manipulují se zbytkem. Znají, jak nás naprogramovat a daleko více než současná věda.

 

Toto hromadění znalostí však nebylo vždy děláno pro negativní účely. Když se křesťanství rozšířilo po celém světě, bylo zakázáno mluvit o jiných esoterických znalostech. Proto se předávaly skrze mýty a legendy. Znalosti jsou ve skutečnosti neutrální. Záleží na tom, jak jsou využity. Je to také jeden z důvodů, proč nejsou masově šířeny. Podle zákona, že vyšší úrovně znají více, jak nižší, Vězeňští Dozorci z Čtvrté dimenze znají více než vrchol lidské pyramidy manipulátorů. Znalosti jsou použity převážně k negativním účelům pod kontrolou Globální Elity. Členové této Elity jsou přímé inkarnace Vězeňských Dozorců nebo jejich mysl je jimi kontrolována. Jejich úsilí je centralizace moci. Jejich proces je velice pokročilý a globální úrovně díky moderní technologii. Jejich hra se jmenuje Nový Světový Řád. Snaží se představit světovou vládu, která bude kolonizovat ostatní národy. Svět centrální měny a banky, světové armády a mikročipové populace spojené přes globální počítač.

Tato idea je předávána od dob Atlantidy, možná i déle. Channelingové informace v chrámech Atlantidy jsou pravdivé. Civilizace, které se vynořily po Atlantidě, pokračovaly v iniciacích na různých úrovních znalostí. Mezi nimi byla Mysteriózní škola v Babylonu, Egyptě a Řecku, které schraňovaly jejich znalosti s velkým úsilím. Jakékoliv malinké znesvěcení a prozrazení bylo trestáno smrtí. Z těchto základů vznikla dnešní tajná síť. Tyto mysteriózní školy byly inspirovány negativními elementy z Čtvrté Dimenze a byly jimi kontrolovány skrze vědomí vysoce iniciovaných adeptů.

 

 

„Spojení všech Mysteriózních škol bylo přes tradice, které jim byly předány jako celé umění civilizace. Pocházeli od bohů nebo byly prezentovány, že jsou od nich – krátce řečeno byli to lidé s dalekosáhlými znalostmi. Byli to učitelé nevyvinutých ras…..“

 

„Tito ranní učitelé lidstva založili Mysteriózní instituce jako nejlépe fungující cestu pro instrukce nevyvinutému lidstvu. Duše se tak vyvinula na vyšší úroveň než v které je ta naše, protože byla řízena těmi, kdo věděli a nebyli narozeni zde na Zemi. Tyto znalosti lidstvo nebylo schopno vyvinout samo od sebe.“

 

( Fragments Of A Faith Forgotten – G.R.S.Mead )

 

 

 

Tato iniciace byla ze začátku negativní kvůli ambicím s lidstvem a později byla převzata s tímto vědomím. Velikou dominanci s negativní manipulací mělo Egyptské Bratrstvo od konce vlády faraóna Akhenatena, který zemřel okolo 1362 př.n.l. Přestěhoval se z Egyptského dvora do nového města El-Amarna a zde postavil Chrám Bratrstva pro esoterické iniciace. Když zemřel, jeho nástupce přestěhoval královský dvůr zpět do Théb, ale Bratrstvo zůstalo v El-Amarna a oddělilo se od státu. Během staletí se objevily další znalosti – např.od Katarů, kteří zničili mnoho katolických kostelů v Jižní Francii. Templáři po svém rozvoji ( období Katarů ) takticky odešli do ilegality a jejich vliv pokračoval až do dneška. Jsou součástí tajných organizací a mají stejný základ jako Kataři. Vzniklo mnoho tajných společenství ( Maltézští Rytíři ) ve všech kulturách. Arabské Bratrstvo Velké Lóže v Káhiře se stalo hlavní manipulátorem událostí.

 

Zaměření negativního Bratrstva je přesvědčit masy lidí, aby uvěřili starodávným nesmyslům, zatímco oni, jako manipulátoři si drží znalosti o přirozenosti a Tvoření a jak využít sílu mysli, zemské energetické pole a globální energetické sítě ( energetické linie známé různými kulturami jako čáry, meridiány a dračí linie ).  Ale i privilegované iniciace také nezanechali čistotu informací skrze století. Do dnešních dnů pracují s pokroucenou verzí znalostí, ale i přes to jsou daleko pokročilejší v pochopení zákonů Universa než můžeme my najít v náboženstvích a ve výsledcích vědy. Největší nedorozumění negativního Bratrstva se vztahuje k síle lásky. Vědomí Vězeňských dozorců, které kontroluje mysl těch, kdo manipulují Bratrstvím, nerozumí lásce. Generují a konzumují negativní energie a nutí tak je produkovat lidstvem, povzbuzují je v tom. Pro toto vědomí je láska jak je česnek pro upíry. Bez lásky – energie, na které je Tvoření založeno – nejsou znalosti použitelné. Znalosti bez lásky je stav bytí, které stále kontroluje vyšší úrovně Bratrské sítě směrem ke Globální Elitě. Je to intelekt bez srdce a bez vyrovnané ženské části ( síly ).

Zbytky symbolů Bratrstva, které zůstaly do dnešních časů jsou pyramida, vševidoucí oko, svastika, beránek, obelisk a mnoho dalších. Obelisk je symbolem penisu Osirise, Egyptského boha. V legendě je, že byl roztrhán na mnoho kusů zlým Sethem ( Lucifer, Satan, Ďábel…. ) a když se jeho žena snažila dát ho znovu dohromady, sebrala všechny kousky kromě tohoto jednoho. Tyto legendy jsou více než symbolické a obsahují přímé vědění.

Obelisk a penis Osirise je v příběhu symbol mužské energie, která dominuje ve světě skrze zaznamenanou historii.  Všichni z nás, a Tvoření jako celek, jsme v hledání rovnováhy a harmonie mezi opozity – negativním a pozitivním, mužským a ženským. Je to Jin a Jang tip síly v Čínské kultuře. Když jedna síla dominuje, vzniká nerovnováha, která se manifestuje jako nevyrovnané chování. Transformace planety probíhá skrze vyrovnání těchto sil tak, aby sloužily, aby žádná síla nedominovala. Potlačení ženské energie mužskou, která přinesla mužskou dominanci. To nebyla a není náhoda, bylo to zaranžováno Vězeňskými dozorci. Harmonie a vyrovnanost ve všech věcech = celistvost. Celistvost = nekonečný potenciál.To je poslední věc, kterou by Vězeňští dozorci chtěli, protože takové lidi je nemožné kontrolovat. Místo toho se snaží o naší nevyrovnanost. Disharmonie a nevyrovnanost = oddělení od vlastního Já. Oddělení od vlastního Já = limitní potenciál.

Dvě hlavní nevyrovnanosti v nás a všeobecně ve vězení je negativní dominance a mužská dominance. Není zde větší manifestace mužské převahy než ta, která je obsažena v hlavních náboženstvích a v tajné společenské síti. Znovuobjevení ženské energie je rozhodující k harmonizaci Země. Nejde jen o feminizaci, ale o znovuprobuzení ženské energie v mužské formě, která by změkčila mužskou dominanci a jejich program. Toto znovuvynoření ženské energie je symbolizováno jako „ návrat božství“.

Proto je vhodné, aby obelisk ( symbol mužské energie ) byl důležitý pro Bratrstvo celá století, protože to je koneckonců bratrstvo, a ne bratr – a –  sesterstvo. Tajná společenství jsou převážně s mužskou dominancí s vyloučením žen ze znalostí a rozhodujících pravomocí. Podívejme se např. na Zednáře. Takováto dominující organizace musí být nutně nevyrovnaná. Zednáři jsou jedna z nejdůležitějších tajných organizací, která je založena na struktuře a víře Bratrstva Mystických škol, jako jsou ostatní. Je to kult Vševidoucího oka, kult uctívání „bohů“ nebo „mistrů“ ze Čtvrté Dimenze. Tento zdroj manipulace stojí za Novým Světovým Řádem. Jedná se o fúzi starodávných esoterických znalostí, které se objevily z Babylonu, Egypta a Hebrejské Kabalistické školy. Vyšší úrovně Zednářů ještě uctívají „Boha“ nazývaného Jahbulon – Jah ( Hebrejsky Jehovah ), Bul ( Babylonsky Baal ) a On ( Egyptsky Osiris ).

 

 

 

 

Kolonizace Ameriky

 

 

Možná nejdůležitější úspěch Globální Elity – Bratrstva na cestě za světovou dominancí byla kolonizace Ameriky, země, známa dlouho předtím, než byla oficiálně „objevena“. V celé historii lidstva byly 2 úrovně znalostí, které operovaly na této planetě. Jedna byla veřejně vytvořena pro masu lidí a skrze ni bylo lidstvo manipulováno a probíhala kontrola myšlení, zatímco druhá je známa pouze pro menšinu, převážně na úrovni Elity Bratrstva. Konvenční příběh o objevení Ameriky je jeden takový klasický příklad. Historické knížky vyprávějí o Kryštofu Kolumbovi, který se v roce 1492 při plutí na západ domníval, že dosáhl Indie a Dálný Východ, jenž již objevil Marco Polo. On řekl, že „náhodou“ objevil Západní Indii ( podle dnešní terminologie ) a to se také domníval do své smrti. Poté John Cabot v roce 1497 se svým synem Sebastianem přistál u Severní Ameriky. Podle oficiální historie zde není spojitost mezi těmito dvěma událostmi. Ale pokud se na to podíváme hlouběji, je zde spojitost – znalosti držené Bratrstvem, které se předávaly tajně od dob Atlantidy.

 

Podle 33.stupně Zednáře Manly P.Halla se John Cabot skutečně jmenoval Giovanni Caboto. Narodil se v Ženevě, kde se také narodil i Kolumbus. Potom přešel do Benátek. Byl včleněn do tajemství Křesťanského Bratrstva přes Johanity, kteří měli velký vliv se svými esoterickými doktrínami na Templáře. Podle legend navštívil „Moudrého Muže z Blízkého Východu“ stejně jako Kolumbus. Kolumbus měl vlastní spojení s Bratrstvem. Jeho otec byl členem Bratrské větve – Řádu Krista. Kolumbus byl také zapleten do skupiny, která následovala ideje Danteho, který byl členem Katarů a byl iniciován Templáři. Kolumbus často nosíval háv, který byl spojován s Františkány. Jeho syn tvrdil, že jeho otec zemřel v takovém rouchu. Kněží ve starobylém Egyptském Bratrském Chrámu v EL-Amarna měli podobný zvyk jako Františkáni v Kolumbově době. To jsou pouze některé spojitosti Bratrstva. Kolumbův tchán byl členem Rytířů Krista. Bylo to skryté jméno Templářů. Po jejich likvidaci se zbytek usídlil v Portugalsku pod jménem Rytíři Krista. Zde začali s námořnictvím. Objevitel Vasco de Gama byl Rytíř Krista stejně jako byl Princ Henry Navigátor, Velký Mistr Řádu. Kolumbův tchán byl jedním z jeho kapitánů a zdědil mapy a tabulky, které Kolumbus použil při „hledání“ Ameriky. Červený kříž na bílém podkladě byl symbol Templářů. Byl zakázán Papežem v časech čistky. Kolumbovy lodě pluly pod tímto znamením. Leonardo da Vinci a Lorenzo de Medici byli vysoce postavení v Bratrstvu tajných společností. Ti podporovali Kolumba. To podporuje, že objevení Ameriky nebyla žádná náhoda. Mnoho objevitelů a kolonizátorů bylo členy Bratrstva. Věděli, co hledají, protože měli mapy světa předávané po tisíce let Bratrstvem od dob Atlantidy.

 

1513 Piri Reis vytvořil mapu znázorňující kontinent Antarktidu, která do té doby nebyla prozkoumána. Oficiálně byla objevena až za 300 let. Americká Airforce tvrdí, že tato mapa neuvěřitelně souhlasí s seismickým profilem vytvořeným Švédsko- Britskou expedicí v roce 1949. Svět byl zmapován daleko dříve než začala startovat nová civilizace. Kolumbus a Cabot objevili Ameriku z jednoho prostého důvodu : věděli, co je zde.

Kolonizace Ameriky, zvláště Severní Ameriky byl dlouho plánováno Novým Světovým Řádem. Sir Francis Bacon, Kancléř Anglický, byl členem Bratrstva ve vysoké hodnosti. Byl Velký Velitel Bratrského Řádu zvaného Rosecruciáni a byl velice zapleten do podzemních operací Templářských Rytířů. Předal znalosti tajně v kódech, které byly obsaženy v pracích například Shakespearea, které sám napsal. Shakespearovi hry jsou mýty. Bacon využil síť k povzbuzení ke kolonizaci Severní Ameriky.

Ne všichni členové Bratrstva měli negativní zaměření. Někteří byli pronásledováni těmi vyššími, protože chtěli pracovat pro dobro všech. Neměli ponětí o despotismu, který byl znám pouze některým. Skutečná agenda byla známa pouze Vězeňským Dozorcům ze Čtvrté dimenze, kteří byli zapojeni do konspirací po tisíce let.

 

V jeho práci, Nová Atlantida, Bacon vydal jeho vizi nového světa, v kterém je síla použita tajnou společností. Ve vizi privilegovaná elita studuje tajnosti vědy a jedná jako neviditelná vláda, rozhodujíce o tom, co bude lidem řečeno a co ne. Vše zde je jako dnešní tajná manipulace událostí a informací. Je to cesta, jak může menšina ovládnout nás všechny. Ale Bratrstvo neví, že jsou ovládáni Vězeňskými dozorci, kteří jimi manipulují.

 

Jiné významné jméno v této periodě je Dr.John Dee, adept a oficiální astrolog Královny Elizabeth I. byl její neoficiální tajný agent. Královna sama podepsala jeho zprávu 007. V jeho diáři, napsaném v Praze v roce 1586, popisuje střetnutí s „malým mužem“, jehož chodidla se nedotýkají země, který se přemísťuje v ohnivém oblaku a který vzešel do oblohy po „velkém pilíři ohně“. V Praze dal Dee Císaři Rudolfovi ilustrovaný manuskript, napsaný v kódech, tvrdíc, že jej napsal Roger Bacon, františkánský mnich, který svrhl kostelní autority s jejich ideami a názory. Obsahuje proroctví mikroskopu, teleskopu, auta, ponorek a letadel a víru, že Země byla koule. Všechna tato fakta byla předána ze 4.dimenze. Roku 1912 tento manuskript byl koupeno americkým knižním obchodníkem Wilfridem Voynichem a stal se známým jako Voynův Manuskript. Stovky rostlin zde vyobrazených nikdy na Zemi nerostli. Mnoho tkanin pod mikroskopem zobrazují hvězdné systémy a konstelace. Je přesně vyobrazena Andromeda z úhlu, z kterého nemohla být viděna ze Země.

Dee byl Adept a chanellingový kanál velkých znalostí. Tvrdil, že komunikuje s andělem s kouzelnickou hůlkou. Znalosti držené v tajné společnosti byly velice pokročilé od těch, které masy lidí mohly znát. Znalosti o existenci Ameriky měla Čtvrtá dimenze manipulátorů, kteří vedli Kolumba a Cabota.

 

První stálé osídlení Angličanů v Severní Americe bylo založeno v Jamestownu ve Virginii v 1607. Mezi nimi bylo mnoho členů rodiny Francise Bacona. Dále ji osídlili Španělé a Portugalci. Indiáni byli bez lítosti zotročeni a jejich kultura byla zničena. Tisíce osadníků vyplulo z Evropy a začalo pod taktovkou Bratrstva šířit křesťanství. Rozdělili se na protestanty a katolíky. Způsobili tím rozdělení a konflikt a vzrostla síla Papeže.

 

USA je klíčovou zbraní Bratrstva ve snaze po světové dominanci. Zednáři po Anglické civilní válce prošli změnami, zejména z počátku 1700. Do té doby jen ti, kteří stavěli budovy, mohli být členy Svobodných Zednářů. Od této doby začali se aktivovat spekulativní Zednáři. Je pravděpodobné, že Francis Bacon stál za touto transformací. Centrum Svobodných Zednářů byla Velká Lóže ( vznikla  roku 1717 v Londýně ), která se stala známou jako Mateřská Velká Lóže Světa. Byla centrem Zednářské manipulace povzbuzující ostatní lóže založené v Evropě, v Britském Impériu a Americe. Mnoho jiných verzí Svobodných Zednářů byly představeny včetně York Rite a Scottish Rite Michala Ramseye ( založeny na stejném základě jako Templářští Rytíři ).  Scottish Rite má 33 stupňů iniciace a dnes má ohromný vliv na politiky, ekonomy, armádu a strážní společnosti  Británii, Evropě, USA a v ostatních mnoha zemích. New York byl pojmenován podle York Rite Svobodných Zednářů.

 

Bratrstvo plánovalo nezávislost USA vlády a Britské vlády. Neplánovalo však nezávislost na Bratrstvu. Povzbuzováni Mateřskou Velkou Lóží v Londýně, Svobodní Zednáři v mnoha koloniích Ameriky začali agitovat a intrikovat proti Britské vládě.  Ekonomické krize byly inscenovány a použita byla také válka mezi Británii a Francií. V beznaději Britská vláda zavedla vysoké daně v Amerických koloniích. Byla to operace, která byla vytvořena a koordinována Globální Elitou, která byla opakována znovu a znovu. Síť v Anglii, jako v každé zemi, je tvořena klíčovými bankéry, politiky a nejdůležitěji, jejich politickými poradci. Tajně ovládali události, které způsobili ekonomickou krizi v Anglii. Poté radily Britské vládě, že jediná cesta, jak se dostat z těchto trablí, je vybírání vysokých daní v Amerických koloniích. V tu samou dobu americká odnož Bratrstva vybičovala nepřátelství proti této akci a obratila jej do požadavku nezávislosti na Anglii. Ta samá síť manipulovala oběma stranami. Tak byly vytvořeny všechny hlavní války a revoluce.

 

„Mystické aliance mohou jednat pouze skrze tajné společnosti…..Jinak jsou neschopni. Postupně, jak potřebovaly, se rozdělily do odlišných skupin, které byly zdánlivě v opozici a někdy zastávaly opačné postoje v náboženství, politice, ekonomice a literatuře. Ale všichni jsou spojeni, ovládáni z neviditelného centra, kde je ukryta síla, která pohybuje veškerou mocí světa“.

 

Historie et doctrine des Rose-Croix

P.Sedir, Paris 1910

 

 

 

Opozice Amerických kolonií dovedla Britskou vládu ke stáhnutí nových daní, vyjma těch, které se týkaly čaje. Hněv ale nepřestával. Bratrstvo nechtělo. Členové Lóže Svobodných Zednářů v Bostnu, vedená Junior Wardenem a Pul Reverem se přestrojila za indiány a hodila v přístavu do moře bedny s čajem. Byla to tazv. Bostonská čajová Party, v době večeře u domu Bradlee Brother, kteří oba byli členové Bratrstva. Tento moment byl začátkem války za „nezávislost“.

 

Vedoucí revolucionáři a ti, co podepsali Deklaraci o nezávislost v 1776 byli téměř všichni Svobodní Zednáři. Georgie Washington, první prezident USA, byl vysoce postavený Svobodný Zednář a jeho 2 generálové ve válce byli Zednáři. Z 56 mužů, kteří podepsali nezávislost, bylo 50 známých Zednářů. 17 prezidentů, kteří začali ve Washingtonu, byly členové Řádu. Druhý prezident John Adams patřil k tajné společnosti DRAKŮ, pojmenované po magnetických energetických liniích v Zemské síti. Studoval posvátnou geometrii obsaženou v energetické síti a věděl, jak tuto sílu využít.

Jeden ze zakladatelů USA byl Benjamin Franklin, první Velký Mistr Svobodných Zednářů z Pensylvánie. Stal se přítelem Sira Francise Dashwooda, kancléře Britského pokladu a zakladatele tajné společnosti Klubu Pekelného Ohně. Franklin se stal členem společně s Princem z Walesu. Cestoval do Francie agitovat francouzské Zednáře pro Americkou revoluci a dále i německé. Franklinovo spojení s francouzským Bratrstvem bylo velmi úzké a stal se tak členem Lóže  San Juana a Devíti sester, která ve spojení s Velkou Orientální Lóží v Paříži spustily francouzskou revoluci v roce 1789. Franklin byl Velkým Mistrem Devíti sester.

 

Svobodní Zednáři manipulovali a vyhráli Válku o Nezávislost poté převzali kontrolu nad novými USA. Oni a ostatní Bratrstvo  nikdy nepřiznali tuto kontrolu. Jak vhodné potom bylo, když zakladatelé si vzali jako symbol Velkou pečeťAnuit Coeptis a Novu Ordo Seclorum ( hlásající narození, tvorbu nebo příchod z Nového Řádu Věků ). Jinými slovy vytvoření Nového Světového Řádu. Vytvoření USA byl obrovský krok k centralizaci globální síly. Rozhodnutí dát symbol pyramidy / symbol Nového Světového Řádu / na dolar, bylo realizováno členem 33 stupně Svobodných Zednářů – Franklinem D. Rooseveltem v roce 1935.  Socha Svobody je dalším symbolem, který byl dán Americkými Svobodnými Zednáři za součinnosti Francouzského Velkého Zednářského Řádu Orientu. USA, která zahrnovala symbol klasického Bratrstva ( Vězeňští dozorci ). Ten sahá zpět až ke starodávnému Egyptu společně s pyramidou a vše-vidoucím okem. Tento symbol jsou vlastně 2 Latinské fráze –

Po válce bylo dále těsné spojení Anglie a USA a to přes tajné společnosti a vládnoucí rodiny. Americká válka za Nezávislost byla první ze série“lidských revolucí“, které byly vytvořena a podporovány Bratrstvem. Pod vlajkou svrhnutí monarchie bylo nastoleno jiné diktátorství nazývané komunismem, fašismem nebo měkčeji – demokratismem, který byl a je vládou Elity.

 

Souhrnně : pyramidální struktura lidské společnosti byla vytvořena pod vlivem a taktovkou negativních manipulátorů ze Čtvrté dimenze – Vězeňských dozorců. Ti kontrolují z vrcholu pyramidy GLOBÁLNÍ ELITU. Ti manipulují s nižšími úrovněmi pyramidy – politiky, bankéři, průmyslem, obchodem, médii, armádou……Každá nižší úroveň neví, co zná úroveň nad ní a nikdo z nich neví, co znají Vězeňští Dozorci. Je to manipulační ráj, kde většina lidí neví, jakou částí jsou a jaký bude finální cíl.  Je to manipulace slepé lidské masy.

 

 

 

 

Templáři a Rothschildi

 

 

Nový Světový Řád naplánoval další fázi kontroly a to prostřednictvím fenoménu peněz. To je proces, v kterém banky půjčují peníze, které neexistují a ty musíš platit úrok. A čemu se rovnají dluhy? Kontrole.

 

První bankéři byli Templářští Rytíři. Získali značné bohatství na svých křižáckých výpravách za podpory křesťanů od lidí, kteří si chtěli koupit místo v Nebi. Měli nejbohatší organizace v zemi a jejich chrámy v Paříži a Londýně se staly finančními centry. Král Filip IV. za přispění papeže Klementa V. zničil Templáře – jejich výsadu neplatit daně. Velký Mistr Templářů Jacques de Molay byl upálen na kůlu a hnutí přešlo do ilegality. Operovalo přes jiné organizace

 

Oběživo v těchto časech byly drahocenné mince ( zlato nebo stříbro ). Jejich vlastníci je ukrývaly v sejfech u zlatníka. Ten mohl vydávat papírové potvrzení na základě výše depositu a majitelé mincí mohli tak platit své dluhy. Postupně se toto potvrzení stávalo platidlem. Zlato a stříbro bylo málokdy v pohybu. Dnes je stejným způsobem vytvořen pohyb peněz v číslech na počítačích.

Zlatníci si uvědomovali, že vždy se vybere jen část zlata a stříbra v depositu, ne vše najednou. Proč by nemohli vydat bankovky i ostatním lidem, kteří by za ně mohli platit úrok? A tak vydali bankovek více než bylo krytí. Je to vlastně popis dnešního bankovního systému.

Lidé a vlády jsou ponořeny do dluhů a zoufale se snaží zaplatit úrok z peněz, které nikdy neexistovaly a existovat nebudou. Banky mají jen 1/10 toho, co půjčují, mají však za to 10-ti násobky úroků. V některých zemích je pravidlo, že v případě kdyby mnoho lidí chtělo najednou peníze, banky by se zavřely. Banka vytváří peníze ze vzduchu na obrazovce.  Banky neslouží lidem, ale jen nás využívají.

Jestliže upadneme do dluhů, banky nám vezmou za neexistující peníze existující majetky – auto, dům……S každým placením podporujeme tento systém Globální Elity, která půjčuje neexistující peníze a vrhá stále více lidí do dluhů.

V 18 st. byl tento bankovní systém skokově rozšířen prostřednictvím Domu Rothschildů.

 

 

Mayer Amschel Bauer ( později Rothschild ) se narodil 1743 ve Frankfurtu. Vzal si Gutle Schnaper v roce 1770. Spolu měli 5 chlapců a 5 děvčat.  Byl vysvěcen rabínem, ale krátce pracoval v Oppenheimer bank v Hannoveru a stal se půjčovatelem peněz. Byl agentem Williama IX.  Ten zdědil velký rodinný majetek v Evropě v odhadu asi 40 mil.USD. Byl naakumulován při Válce o Nezávislost jako nájemné jednotek, které zde válčily.

Rothschildovo impérium tedy vzniklo zpronevěřením Amschela majetku od Williama, který je vlastně ukradl vojákům. 3 mil.USD dala Britská vláda Williamovi, aby je vyplatil vojákům, ale ten si je nechal pro sebe. Dal je Rothschildovi, aby je skryl před Napoleonovou armádou. Ten je však poslal po svém synovi Nathanovi, aby založil Londýnské odvětví své rodinné říše. Nathan koupil velké množství zlata z Východní Indické společnosti a použil jej pro financování Duke Wellington vojenské. To byl začátek jejich obrovského bohatství. Nesmíme zapomenout, že peníze, jako všechno, jsou energie. Můžou být použity jak pro pozitivní, tak i pro negativní účely a nesou záměr, který je skryt za nimi. Jejich říše byla postavena na negativní energii.

 

Dům Rothschildův byl postaven v Berlíně, Paříži, Vídni. Mayerovi synové měli z nich příjmy. Dnes je holding Rothschilda v držení Korporace 5 šípů v Curacau a Torontu. Symbol pochází z Rothschildova symbolu orla s 5 šípy v pařátech – má to význam 5 synů. Jejich kolosální skok v bohatství byl skrze financování sítě Bratrstva – vytvoření válek a revolucí, často půjčující obou stranám. To můžeme vidět i u bankovní elity jako standardní operaci. Je snadné vytvořit konflikt, musíme mít jen kontrolu na diktátorem nebo vládou. Pomoci jim vybudovat armádu a správně je instruovat k napadnutí jiných zemí.

Obecné pravidlo, že nikdo ve válce není vítězem, je lživé. Bankéři vždy vyhrávají. Půjčují peníze, které neexistují oběma stranám a inkasují obrovské úroky za ně. Financují továrny, které vyrábí oběma stranám potřebnou výzbroj a zbraně. Takže neexistující peníze půjčují na mnohokrát a úroky se jim vrací z mnoha stran. Poté, co se ve válce země zničí, bankéři jim půjčí na obnovu jejich infrastruktury. Tak si získají nad nimi kontrolu. Rothschildovo impérium v tom bylo velice zručné. Rothschildovo impérium stálo za americkým obchodem i bankovním impériem zároveň. Brilantně skryly svoji sílu za frontmany a organizacemi.

Ale bankéři toto všechno nemohli zvládnout sami. Potřebovali pomoc Bratrstva a jejich sítě k manipulaci okolností, do kterých se konflikty dostanou. Rothschildovi byli obklopeni Svobodnými Zednáři a Napoleonem, kterému radili v politice expanze. Přesvědčili ho, aby při napadení Egypta vyplenil posvátná starodávná místa znalostí a artefaktů, které potřebovali pro své rituály. Napoleon přivezl masivní Egyptský obelisk do Paříže. Poté s dostal do Londýna jako jehlice Kleopatry. U Waterlo roku 1815 Wellington porazil Napoleona. Nathan Rothschild však na anglické burze rozhlásil, že Wellington byl poražen. To nastartovalo paniku na trhu a každý se snažil prodat akcie Anglického kanálu za jakoukoli nízkou cenu. Nathan vše koupil. Po několika dnech však přišla zpráva, že vyhrál. Akciový trh šel okamžitě nahoru. Nathan okamžitě prodal akcie, které tajně koupil. Tento postup byl používán v minulosti a slouží k manipulaci na finančním trhu dodnes.

Nathan 2500 x znásobil během 5 let jejich kapitál. Založil bankovní koncern N.M. Rothschild a Sons v Londýně s pobočkami v Paříži, Berlíně, Vídni a Neapoli. Vše za účelem operovat na burzách a poskytovat půjčky vládě a ostatním. Patřily mu také organizace, které pracovaly pod jiným jménem, aby zůstal skryt jeho vliv. Je to dnes tak, že za mnoha jmény se skrývá ta samá organizace.

 

 

„Půjčka Waterloo z něj udělala jednoho z nejbohatších kapitalistů v Evropě. Sídlo měl v Londýně. Půjčoval vládám  Francie, Rakouska, Pruska a Ruska. Jediné zemi, které se vyhýbal bylo Španělsko, kde jej znali, jak k bohatství přišel“.

 

„Spolupracoval s bratrem, kterému mohl důvěřovat. Stal se lordem a mistrem na finančním trhu světa a samozřejmě virtuálním mistrem všeho jiného. Dotoval státní příjmy v Jižní Itálii ministrům, pěšákům a monarchům, kteří rozhodovali podle jeho rad a byli jím řízeny“.

 

 

Když Nathan zemřel tak jeho nejstarší syn Lionel převzal jeho místo v N.M. Rothschild. Pokračoval v masivních půjčkách Britské a Americké vládě a ostatním jako Egyptu. To zahrnovalo i půjčku Anglii ve výši okolo 80 mil. USD na Kriminální válku, v které zemřelo desítky tisíc lidí. Lionel byl zároveň po 20 let agentem Ruské vlády. Byl úspěšný s jeho nejstarším synem Nathanem Mayerem, který se stal prvním Lordem Rothschildem a byl pozvednut do šlechtického stavu. Převzal křeslo v Britské Sněmovně Lordů v roce 1885.  Stal se guvernérem The Bank of England s nedozírnou mocí a vlivem nad světovým finančním systémem. Banka byla v rukou Globální Elity. Dále pokračoval v manipulaci událostí a rozšiřoval sílu.

Je to jen nástroj k ovládání celého lidstva, kdy na konci všeho stojí mocní Vězeňští dozorci z Čtvrté dimenze.

 

 

 

 

Bankovní síť Globální Elity

 

 

Bankovní síť Globální Elity byla vtvořena přes centrální banku v každé zemi, které mezi sebou spolupracují v manipulaci systému po Evropě a USA. Celé dění bylo později koordinováno Bankou Mezinárodní dohody v Basle ve Švýcarsku. Mohli jsme si všimnout, že Švýcarsko bylo vždy stranou, když Evropa šla do války. Je to proto, že je finančním centrem Globální Elity.

Myšlenka centrální banky v každé zemi je také výsledkem Elitářské inspirace. Začalo to v roce 1609 založením Bank of Amsterodam, poté následovala Bank of Hamburg v roce 1619 a Bank of Sweden v roce 1661. Byly pověřeni potomci bankéřů z Benátek a Ženevy. To byli Warburgové z Hamburgu, kteří byli potomci rodiny Abraham del Banco – největších benátských bankéřů. Manipulátoři z Bank of Amsterodam byli ti, kdo stáli za holandským Williamem Oranžským, který převzal anglický trůn v roce 1689 za pomoci Oranže Order. Ten udělil povolení ke vzniku Bank of England v roce 1694.  Někteří badatelé poukazují na to, že všichni evropští monarchové mají spojitost s Williamem. Odpor Parlamentu k bance byl překonán, když vrhl Anglii do války s Francií a potřeboval půjčit neexistující peníze Britské vládě. Fantastický úrok zaplacen z peněženek obyčejných lidí formou daně z příjmu. Tím se narodila instituce nazvaná Národní dluh.

 

Vedoucí částí Globální Elity na vrcholu lidské pyramidy je skupina známá jako Černá šlechta, z které pochází rodiny jako Warburgové z Hamburgu. Jsou to tvůrci bankovního systému, jaký dnes známe. Jsou také síla, která stála za Normani při dobytí Anglie ve Válce Hastingů, vedeném Williamem Dobyvatelem v roce 1066. Později, když založili Ženevu, stály za Robertem Brucem, který dobyl Skotsko. Stály také za zvolením Williama Oranžského anglickým králem. Skrz něho založili Bank of England a známou East India Company, která vládla obchodu s drogami v Ásii. Abraham Lincoln aby snížil vládní dluhy, nechal vydat“Greenbacks“ – volné peníze. To bylo však nebezpečné pro banky a tak jej nechaly zabít Johnem Wilkesem Boothem ( agent House of Rothschild ). Po jeho smrti bylo vydání takovýchto bankovek zakázáno.

 

Proti úsilí dvou opozičních zakladatelů centrálního bankovnictví v USA – Thomasu Jeffersonu a Jamesu Madisonu, zakladatelům první US Central Bank stál jejich kolega Alexander Hamilton, který rozběhl Bank of New York. Byl tajně spojen s Bank of England a Rothschild Empire, které reprezentovaly vlastně to samé. Georgie Washington, vysoký hodnostář Svobodných Zednářů, po svém zvolení v roce 1789 dosadil na pozici tajemníka financí Hamiltna. Ten hájil jeho zájmy v US Central Bank a z ní vytvořil Bank of the United States.  Bank of England kontroluje nyní americkou ekonomiku. Prezident Andrew Jackson měl odvahu převzít Bank of the United States. Centrální banka tak přestala existovat.

Elita převzala intriky zpět kontrolu na US ekonomikou. Chtěli 2 věci :

 

novou centrální banku s kontrolou nad půjčením peněz jednotlivých národů

představit federální daň z příjmu a tak mít kontrolu nad státními příjmy

 

 

Elita podporovala volby prezidenta Woodrow Wilsona v roce 1909. Byl to frontmen, politická loutka a  Rosekrucián. Skutečnou moc měl muž zvaný „Kolonel“, Edward Mandel House, který zde byl jen pro jeden důvod a to sloužit Elitě. Takže Elita instruovala Kolonel House a ten Woodrow Wilsona. Vše se dělo pod záminkou demokracie.

Bankéři Elity se potkali na místě zvaném Jekyl Island v Georgii, aby dali dohromady účet, který bude představen nové US Central Bank – Federální systém rezerv. Cestovali tam luxusním privátním vlakem, který vlastnil Senátor Nelson Aldrich, politický mírový mluvčí Elity ve Washingtonu. Jeho dcera Abby se vdala za Johna D.Rockefellera. 4 roky poté komentátoři a historikové odmítali významnost tohoto setkání. Nyní je však akceptováno, ale považováno stále za bezvýznamné. Byl to moment převzetí US ekonomiky Elitou, lidmi, kteří založili organizaci nazvanou Federální Systém Rezerv, který není ani federální, ani rezervní!

 

V roce 1902 poslali Rothschildi agenty Paul Warburga a jeho bratra Felixe do Ameriky „znovuzřídit“ US bankovnictví  vhodné pro zájmy Rothschildů a Elity. Další bratr Max Wartburg zůstal doma ve Franfurktu, aby rozvíjel  rodinné bankovnictví. Po příchodu do USA Paul Warburg se oženil s Nina Loeb ( firma Loeb, Kun and Company, která byla kontrolovaná Rothschildy ) a Felix si vzal Fredu Schiff, dceru Jakoba Schiffa, hlavu této firmy. Tak se staly překvapivě oba bratři partneři v této firmě a Paul dostal roční plat ve výši 0,5 mil.USD ( na začátku minulého století! ). Připravoval půdu pro zavedení daní z Federálního Systému Rezerv na lidi v USA. Vše pro Rothschildy a pro své životní partnery. Tento okruh lidí se mezi sebou křížil, jak jen to bylo možné. Tak si zajišťovaly geny pro udržení peněz v rodinách. Když Jacob Schiff přijel do Ameriky, oženil se s dcerou Salomona Loeba, aby založil firmu Kun, Loeb and Co. Jacob Schiff byl jeden z klíčových manipulátorů v 1 ½ minulého století.

 

Federální systém rezerv je kartel privátních bank, z kterých je nejmocnější Bank of New York. Do dnešních dnů kontroluje US ekonomiku a tím působí na vše v našich životech. Skrze odnože US a jejich spojení jako je J.P.Morgan, Kun, Loeb and Co., Rothschild Empire kontrolují systém New York bank. Federální systém rezerv kontroluje vládu. Jde vlastně o kontrolu Elity. Kartel půjčuje US vládě peníze, které neexistují a tak mají jistotu, že lidé si půjčí od bank a stanou se dlužníky. Elita musela vymyslet cestu, jak přesvědčit americkou veřejnost o svoji platné a nutné existenci. Dále také o nutnosti dluhů vlády na základě Federal Reserve Bill, který vznikl v roce 1913, krátce před Vánocemi, když mnoho kongresmanů bylo již doma u svých rodin a nemohli pružně reagovat.

 

Nyní Elita kontroluje Americkou vládu přes půjčené peníze a úroky umožňujíc jim vytvářet boom nebo naopak úpadek, kdy se jim zachce. Cesta, kterou představili Federální daň z příjmu byla velice odvážná, ale nesmíme zapomenout na jejich drzost. Zakomponovali vše do právních předpisů. To vyžadovalo souhlas 36 států. Pouze 2 státy souhlasily. V demokracii by vše bylo odmítnuto. Státní Kancléř Flander Knox informoval Kongres, že přijetí Federální daně z příjmu je nezbytné a je ho potřeba právně přijmout. A tak se i stalo. V roce 1985 jeden americký podnikatel se začal kvůli tomu soudit a vyhrál. Napsal na Internal Revenue Service, že Federální daň z příjmu je zlodějina a vše uveřejnil. Mnoho lidí si myslelo, že je to novinový padělek. Ale nebyl.

Ovládání přes politické a lidské události zesílilo se zvýšením pout tohoto fiktivního peněžního systému, který expandoval po celém světě. Dal bankéřům Elity sílu k manipulaci válek a revolucí. Jiná větev Bratrstva byla oficiálně započata německým profesorem Adamem Weishauptem 1.Května 1776. Jejich snažením bylo infiltrovat se do všech míst moci na celém světě. Byli nazváni Bavorskými Ilumináty. Navenek byli složeni z Bratrské linie, která byla zdánlivě nespojena, ale za scénou manipulovali a řídili ty samá kontrolovaná centra. Jednou řekl:

 

„Velká síla našeho Řádu leží v utajení. Neobjeví se naše jména, ale pouze přezdívky, jiná zaměstnání“.

 

 

To se týká všech Iluminátů. Tajná společenství Bratrstva tajně intrikovali ke zničení evropských monarchů, které nahrazovali republikou nebo méně častěji jim vzali skutečnou sílu a nechali je jako loutky v čele. Monarcha byl nechán v případě, když podporoval Ilumináty ve snaze vytvořit Nový Světový Řád. Když ne, byl odstraněn. To však bylo nebezpečné, a proto stále více používali volby svých kandidátů, kteří byli vždy za pár let převoleni. Když kontroluješ peníze a média, kontroluješ i kdo se dostane na politickou špičku nebo do vlády. Iluze nazvaná směšně demokracie je báječná pomůcka pro Ilumináty / Globální Elitu. Byl to jejich výtvor a poslední, co není demokratické.

 

 

Francouzská revoluce roku 1789 byla stále se opakující metoda, jak dostat do čela nedemokratického monarchu a parlament. Jediný opravdový rozdíl mezi typy vlád je, že jeden je diktátorstvím a druhý „svobodou“.  A lidé, kterým vládl diktátor v jakékoliv formě, touží po demokracii. Stávají se rebelové. A tak se zkonstruuje iluze změny vlády. Je to jakási divadelní show. S manipulací událostí a voleb přes intervenci, korupci a mediální sílu je si Elita jista, že bude dosazen jejich vybraný prezident a vláda. Lidé se diví, proč jsou tito lidé po volbách nekompetentní a zkorumpovatelní. Teď již to víme. Proto jsme přesvědčováni, že žijeme ve skutečné realitě. Jedna forma diktátorství je vyměněna za jinou.

Jestliže se podíváme na to, jak Francouzská revoluce byla rozvinuta, budeme vědět pozadí strategie Globální Elity a jejích Iluminátských odnoží ve vytváření konfliktů a manipulací s lidmi. Začala jako obvykle s manufakturní ekonomickou krizí. Země a lidé se nacházeli v zoufalé chudobě a ekonomickém kolapsu. Neustále se poté opakuje heslo manipulátorů, kteří tvoří okolnosti a to je :“něco musí být uděláno“. Vždy je nutné provést první krok – ekonomická krize, válka nebo cokoli jiného. Poté stojí manipulátoři již v předvoji a nabízí lidem „řešení“ problému, který sami vytvořili. Tyto řešení jsou přesně taková, která chtějí a která jsou částmi jednotlivých kroků k vytvoření Nového Světového Řádu. Je to přesně to, co nazýváme problém – reakce – řešení. V tomto případě chtěli převrátit Francii na monarchii a tak zaseli semeno revolty pomocí starých metod chudoby a dluhů.

 

Dluhy jsou měřeny ve zlatě nebo stříbře, které ani jedno Francie neprodukovala. Proto její dluhy byly pouty růstu a bylo nemožné je zaplatit. Bratrstvo mělo lidi uvnitř, jako vždy včetně jednoho klíčové postu ministra financí Neckera. Ten tvrdil, že má německý nebo švýcarský původ. Po čtyři roky manipuloval s francouzskými financemi ve prospěch iluminátské Elity a prohloubil národní dluh o 170 mil. liber. A tak v době ekonomického úpadku a chudoby přistoupili Ilumináti k dalšímu kroku a to nasimulováním revoluce. To udělali skrze síť Svobodných Zednářů.

 

Od roku 1730 přicházeli Svobodní Zednáři z Anglie do Francie a měli velice atraktivní jména jako Filip Egalite, Duke of Chartres a Duke of Orleans, který se stal Velkým Mistrem. Egalite byl vhodný jako první král demokratického státu. Měli ideu zasít semeno krevní linie stejně jako to bylo s jiným revolucionářem Lafayettem, přítelem Benjamina Franclina. Tito lidé byli použity pouze jako prostředek k nastartování revolučního pekla. Poté byl Egalite poslán pod gilotinu. Takovým lidem nebyl sdělován skutečný záměr, ale byli udržovány v tom, že hrají důležitou roli. Po jejich využití byli odloženi.

 

 

Plán Bratrstva byl odkryt po zabití Adama Weishaupta ( Bavorského Ilumináta ) v Ratisbonu, když nesl tajné dokumenty. Ty obsahovaly plány pro světovou revoluci a Nový Světový Řád a měly pozoruhodnou podobu s Protocols Of The Elders Of Zion. V Bavorské vládě měli Ilumináti své lidi.  Dodnes se však nic nepodniklo k zábraně těchto plánů. Od roku 1789 více jak 2.000 Svobodných Zednářů bylo kontrolováno Ilumináty a ti Globální Elitou.

Centrální organizace revoluce a distribuční propagandy byla založena v Palais Royal, domově Egaliteho. Byl zadlužen, palác zastavil věřitelům. Jako součást myšlenkové manipulace prováděli vraždy opozice. Různé skandály otřásaly světem. Například komplot proti Královně Marii Antionetě, která byla varována svojí sestrou před Svobodnými zednáři. Ti zinscenovali nákup drahého diamantového náhrdelníku za 250.mil.liber v době, kdy byla Francie na pokraji chudoby. Vše zařizoval Joseph Baldami ( vlastním jménem Cagliostro ), Ital z Palerma samozřejmě bez vědomí Královny. Byl z toho politický skandál a další dynamit pro revoluci.

 

Když se podrobněji podíváme na pozadí jakékoli revoluce nebo války, vidíme, tyto praktiky. Jsou to metody, skrz které, mimozemští Vězeňští dozorci a Luciferské vědomí, které existuje v nefyzických frekvencích kolem naší planety, projektují jejich kontrolu fyzického světa přes Globální Elitu ( Ilumináty ) a síť Bratrstva. Rozděl a panuj, kontroluj tok informací, skrytě manipuluj a vytvářej konflikty.

 

Za posledních 300.000 let jsou tyto metody uplatňovány v síti Elity na Zemi. Revoluce a války během 19.století pokračovaly v Evropě. Mnoho z nich bylo koordinováno Lordem Palmersonem, Britským Premiérem. Byl to Velký Patriarcha nebo Velký Mistr Velkého Východní Svobodného Zednářství – jiné jméno pro Ilumináty.

 

Je zde jiný zájem Vězeňských dozorců/Globální Elity – konec Boha v lidské mysli. Bůh Elity je Luciferské Vědomí. Chtějí, by lidská mysl odmítla všechny víry vnitřního života a abychom věřili v smrtelnost, konečnost a materialistickou vědu. Toto obrátí lidské vědomí do velkého otroctví této materiální úrovně. V 18.st byl zveřejněn kontroverzní dokument nazvaný „Protokol ze Starodávného Sionu“. Nazýváme jej Protokol Iluminátů. Někteří tvrdí, že je to padělek, který byl vydán aby zdiskreditoval Židy. Ale mějme na paměti, že je to Protokol Iluminátů. Kdo a proč by jej padělal? Ti, kteří vydali knihu o Svatém grálu, svaté krvi tvrdí, že je autentický. Předpokládají, že jde o práci elitní skupiny nazvané Převorství Siónské, vnitřní kontrolní jádro Templářských Rytířů. Po jeho objevení byl změněn na Židovský záměr. Jedno je ale jisté. Tento dokument je omračujícím proroctvím toho, co se stalo v 20 st. a to, co stálo za válkami a manipulací. Již tehdy věděli, jaký je plán a hra. Protokol hovoří o manipulačním záměru zničit myšlenku Boha v lidské mysli:

 

„Je jasné, že slepá důvěra je špatná. Naše agentury musí posbírat roztříštěné vědecké poznatky a sestavit je tak, aby intelektuálové, kteří čerpají z vědy, věřili tomu, čemu chceme my. Nepředpokládejme, že to jsou prázdná slova, která zde píšeme. Mysleme obezřetně na úspěch, který jsme zaranžovali s darwinismem….“

 

„…je nepostradatelné, aby byly podkopány všechny víry, vyplavit z myslí principy Boha a ducha a místo toho jim implantovat matematické kalkulace a materiální potřeby.“

 

Darwinismus a samozřejmě Charles Darwin, jako muž, který efektivně rozprostřel ideu víry v jeden život. V polovině 18 st. navrhnul, že potenciál mysli se rozvíjí genetickým dědictvím. Je to jasný nesmysl, ale tím poskytl ospravedlnění pro rasovou čistotu, která následovala Adolfem Hitlerem a pokračuje dodnes. Jeho dílo „O původu druhů“ se stalo základnou pro „vědecké“ myšlení, které dominuje do dnešních dnů a které statečně bráníme. V jeho prvních dílech nebyla ani zmínka o evoluci a přežití nejvhodnějších. To se objevilo až v dílech Herberta Spencera, který ji povznesl. Darwin zřejmě nebyl přesvědčen o své teorii konce života a věřil, že Bůh stvořil lidské bytosti. Ale v jeho díle „O původu druhů“ ale pokračoval v těchto „vědeckých“ myšlenkách. Byl instruován Elitou, aby v tom pokračoval dál. Darwin byl jejich poskokem. Byl frontmanem manipulace lidské mysli, která je věky koordinována. Významnou roli v tom hrála malá skupina lidí,  známa jako Lunární spolek v Birminghamu. Skupina pokračovala ve svém ovlivňování pod jménem Královská londýnská společnost, která je stále jednou z nejvíce vlivných společností směrem k vědě. Královská společnost byla založena Řádem Kříže Růže za vlády Karla II. Jiný známý „vědecký“ vliv byl Sir Isaac Newton, rosekrucián a Velký Mistr Převorství Siónského, vnitřního jádra Templářů. Nápadně podobná skupina jako Lunární spolek je Invisible College, popisovaná v díle Farncise Bacona „Nová Atlantida“. Byla známa jako Lunární spolek, který se setkával 1 x měsíčně při úplňku. Mezi členy byl Benjamin Franklin, jeden ze zakladatelů  USA, blízký francouzským revolucionářům a dále členem byl i Erasmus Darwin, dědeček Charlese Darwina. Jaká náhoda! Jiný zakladatel byl Josiah Wedgwood, jehož dcera byla matkou Charlese Darwina.

Šest z Lunárního spolku se vzdělávali na Universitě v Edinburgu. Jedním z nich byl Charles Darwin. Společnost byla revoluční organizací, která podporovala monarchii a podkopávala víru v Boha. Kniha „In The Minds Of Men: Darwin And The New World Order“ spisovatele Ian T. Taylora, odkrývá příběh, jak moderní „vědecké“ teorie byly vytvořeny a prodány jako pravda, která má oklamat lidskou mysl. S detailní dokumentací obnažuje celou strukturu vědecké instituce, víry, tvrzení a manipulace.

 

Ale většina lidí tyto důkazy nečte. Jsou do nás vpravena přes školy a univerzitní systém. Jsou nám předsouvána tvrzení, že jsme ve Vesmíru náhodou a že život je pouze o vhodném přežití. Hnutí, které se objevilo podle Darwinova hlediska, byl humanismus, jiný nástroj manipulace. Organizace, jako Výbor pro vědecké výzkumy pro důkazy paranormálních jevů, mají za úkol zdiskreditovat jakékoli vyšetřování nebo fenomén, který se objeví. Vědecky znevažují důkazy.

V naší krátké historii manipulátoři vytvořili bankovní a finanční systém, vědecké vysvětlení našeho života, revoluce a zdánlivé demokracie, které kontrolují a řídí, zatímco si lidé myslí, jak jsou svobodní. V jejich oklamaných myslích   (kontrolovaných Vězeňskými dozorci z 4.dimenze) čas byl použit pro nakročení do Nového Světového Řádu.

 

 

 

 

Kulatý stůl

 

 

Cecil Rhodés byl bohatý Angličan, který vykořisťoval zemi a lidi v Africe a těžil částečně diamanty v Jižní Africe. Jméno Rhodésie – nyní Zimbabwe, je důkazem jeho vlivu. V době jeho studií na Oxfordu byl inspirován profesorem Johnem Ruskinem, legendární osobou v Oxfordu. Ruskin se narodil v Londýně v roce 1819 jako syn bohatého obchodníka. Jeho hrdinou byl řecký filozof Platón, kterého četl každý den. Ruskin věřil v Nový Světový Řád, který zcentralizuje moc a který by kontroloval produkci a distribuci. Je to ta samá filozofie, kterou propagovala Britská Labour Party před tím, než se stala Konzervativní stranou. Ruskin byl další, kdo věřil v kontrolu jednoho Státu, jako jedné velmoci, která v jedněch rukou bude jedním diktátorem s výjimečnou inteligencí vládnout zbytku společnosti. Ruskin pravděpodobně nefalšovaně chtěl lepší podmínky pro chudé, ale měl zřejmě chybný názor, jak toho dosáhnout. Jeho ideu následoval Karel Marx a Bedřich Engels (další studenti Platóna), kteří založili marxismus jako základnu komunismu.

 

Z Platónových myšlenek vycházela také tajná společnost „Vševidoucí oko“. Moses Mendelssohn, architekt Francouzské revoluce, přeložil 3 Platónovy knihy a byl znám jako „Německý Platón“. Jeho díla však nebyla nikdy publikována. Proti tomu se postavila bankovní rodina Warburgů, která byla podřízena Rotschildům ( založili Federální Systém Rezerv ). Ti později podporovali A.Hitlera.

Rhodés obdivoval Ruskina. Založil společnosti Consolidated Gold Fields a DeBeers Consolidated Mines. Svým bohatstvím z vytěžených diamantů v Jižní Africe ovlivňoval politiku Anglie. Byl členem elitní skupiny Výboru 300, známou také jako Olympionici.

Rhodésova myšlenka byla založit tajnou společnost, která by manipulovala událostmi, které by vedly k centralizované globální kontrole. Tak byl založen Kulatý stůl. Jeho členy byli Ilumináti a Svobodní Zednáři. Bylo to vnitřní jádro Společnosti Vyvolených, lidí, kteří byli schopni dopomáhat k jejich účelům. Neznali však skutečné ambice Kulatého Stolu. Byli to většinou ti, kteří na veřejnosti drželi moc, ale ve skutečnosti byli řízeni.

 

Lord Astor ( Výbor 300 )  byl členem  vnitřní elity Kulatého Stolu a byl příkladem jiné klíčové plochy kontroly Elity : médií. Stal se vlastníkem novin The Times. Do dneška síla neleží v rukou politiků, ale v rukou stínových postav, kteří jim „radí“, kontrolují je a manipulují daty na veřejnosti. Kulatý Stůl, další výtvor Rothschildů, zapletl tisíce lidí do války v Jižní Africe ( 1899 – 1902 ), v které bylo zabito tisíce mužů, žen a dětí. Mnoho z nich v koncentračních táborech, které zřídil lord Kitchener ( Výbor 300 ), Britský Prime ministr a ministr zahraničí Lord Salisbury ( Výbor 300 ), blízký přítel Winstona Churchilla (Výbor 300) a člen rodiny Cecil, která byla klíčovým hráčem v rhodéské operaci Kulatého Stolu. Tuto manipulaci zabezpečovala britská kontrola nerostného bohatství, která se představila jako Svaz Jižní Afriky. Nathan ( Baron ) Rothschild byl členem Kulatého Stolu, který reprezentoval zájmy Rothschildů.

Když Rhodes zemřel v roce 1902, odkázal své bohatství Kulatému Stolu. Vytvořil také systém, který vedl k poklesu vzdělanosti. Podporoval nábor zahraničních studentů na Oxford, kde se seznamovali s myšlenkou světové vlády. Byli označováni jako „ Rhodéští školáci“, z kterých se stávali vůdci a představitelé vzdělávání ve zemích, kam byli dosazeny Elitou. Jeden z nejznámějších byl Bill Clinton, který byl inaugurován na amerického prezidenta v roce 1993.

V letech, která následovala, Kulatý Stůl kontroloval londýnské Times a ostatní publikace. Skrze Alfreda Milnera, nadšeného pokračovatele Ruskina, kontroloval britský válečný kabinet v 1.světové válce a jeho představitele Lloyda George ( Výbor 300 ). Dominoval britské delegaci na „Mírové konferenci“ v roce 1919, kde bylo rozhodnuto o uspořádání poválečného světa a německé pokutě. Kabinet byl také hlavní silou za vytvořením Ligy Národů, jako prvního pokusu o nastolení světové vlády. Kulatý stůl rozhodl o nastolení Britské policie v Irsku, Palestině a Indii v období 1917 – 1945 a kontroloval zdroje pro psaní historie o Britském Impériu. Znovupřepsání historie je životně důležitá část strategie Elity, protože jak vnímáme historii, určuje náš pohled na svět a jeden druhého. Kdo kontroluje historii, kontroluje současnost, a kdo kontroluje současnost, kontroluje historii.

 

Pobočky Kulatého stolu byly založeny v Británii, Jižní Africe, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu, Indii a USA. Lidé nevěděli, že taková organizace vůbec existuje a co vlastně dělá. Pokud bychom se dnes zeptali lidí, zda něco ví o Rhodésii a Milnerově Kulatém Stolu, nevěděli by. Kulatý Stůl rozšířil svůj vliv přes Atlantik do USA. Odtud se kontrolovala veškerá politická, průmyslová a ekonomická moc. Zde se zakládali organizace a obchodní firmy, které spolupracovaly s Britským a Evropským Kulatým Stolem. Mezi hlavní hráče a podporovatele Kulatého Stolu v USA byl Carnegie United Kingdom Trust, J.P.Morgan, Rothschildi a Lazard Brothers. Ti všichni podporovali světovou vládu a myšlenku Nového Světového Řádu. Kulatý Stůl úzce spolupracoval s Elitou, Svobodnými Zednáři a Skull and Bones Society ( založena na univerzitě v Yale ). Posledně jmenovaná stála za 1.světovou válkou a Bolševickou revolucí.

 

Dvě jména, která dominovala Elitě/Kulatému stolu v Americe byl Rockefeller a Morgan, kteří byli spojeni s Rothschildama ( Výbor 300 ). Rockefellerové ( pravým jménem Rockenfelderové )jsou srdcem Nového Světového Řádu do dnešního dne. J.D.Rockefeller začínal v roce 1853 v jeho firmě Standard Oil Company vyrábět palivo pro olejové lampy a po jeho vytěžení se stal globální firmou. Potom začal podnikat v průmyslu a železnici. Vlastnili nebo kontrolovali National City Bank, Hanover National Bank, United States Trust Company. Morganovo impérium bylo založeno na oceli, lodním průmyslu a elekrickém průmyslu včetně General Elektric. Jako jediný nepotřebovali nikdy souhlas US vlády k čemukoli.

 

 

 

 

Marx a Engels, fašimus a komunismus

 

 

Organizace Elity/Bratrstva/Iluminátů stály za II.světovou válkou, Ruskou Revolucí, vznikem A.Hitlera a nepřetržitou manipulací finančního systému. Tyto události drželi lidstvo ve strachu a rozdělení, jak bylo vyžadováno. Jak ale byl najednou podporován fašismus, komunismus a kapitalismus? A jak to vše pomáhalo Novému Světovému Řádu?

To je možné vidět z mnoha pohledů. Finančně revoluce a války jsou profitabilní pro bankéře a dodavatele. Ale hlouběji jde o to, že národy zbavíte jejich vlastní suverenity a převezmete rozhodování a autoritu. To se stává na vzorci problém – reakce – řešení. Elita chce mnoho bolesti a válek mezi národy a pak veřejně propaguje, že něco musí být uděláno. Světové války vyústily ve vznik Spojených Národů. Podívejme se na UN ( Spojené Národy ) dnes, kam se dostaly. Strategie Elity byla použita ve 2.světové válce, Ruské Revoluci a dalších početných konfliktech během století. Je přisuzována muži jménem Hegel a jeho práci. Byl spouštěčem pro ostatní a změnil jejich myšlení a vytvořil zlověstný fenomén. Hegel byl pravý muž. Vynalezl modifikované myšlení označované jako „krizový management“, který se zdál jako nekontrolovatelný, ale ve skutečnosti byl extrémně zkalkulovaný. Lepší název by byl „řízený konflikt“ nebo „kontrolovaná volba“. Myšlenka byla vytvořit válku a potom vítězství míru způsobem rekonstrukce zdevastovaného světa.

 

Georgie Wilhelm Friedrich Hegel byl německý filozof, narozen v Stuttgartu v roce 1770. Během svého života nemohl nikdy znát, jak se jeho materialistický fenomén později použije a zmodifikuje. Jeho pojednání o duchovním vývoji mysli bylo dále rozpracováno Karlem Marxem a tak idea vypadá asi takto: jestliže vytvoříš 2 protistrany a navodíš je do konfliktu, vytvoříš třetí sílu, která je s nimi synchronizována. Je známa jako these v antithesi = synthesa, nebo-li nový řád. Marx byl jeho horlivým žákem. Rozdíl mezi nimi byl v tom, že Hegel mluvil o duši a mysli, zatímco Marx odmítl myšlenku Boha a života po smrti. Byl materialista. Pro něj byl tento svět všechno. Jak jednou řekl:“obrátil jsem Hegela na jeho hlavu“.

 

Marx a jeho německý přítel Friedrich Engels napsali Komunistický Manifest. Engels byl promotérem svobody mas, jehož bohatství pocházelo z dětské strany v Lancashire. Manifest nebyl ničím novým a jistě nebyl inspirován Marxem. Jeho idea pocházela z prací jiných, které četl během nespočetných hodin v Britském muzeu. Jeho víra v třídní válku pocházela od Weishaupta a Bavorských Iluminátů.

 

„Komunistický Manifest koloval mnoho roků dříve před Marxovým pojmenováním ho tak, jak je dnes znám. Marx jej upravil podle revolučních plánů a principů Adama Weishaupta, zakladatele Řádu Iluminátů v Bavorsku. A to jsme však o 70 let před jeho vznikem“.

 

 

Marx byl členem tajné společnosti, které byla v síti elity, nazvaná Spolek Spravedlivých, který se později stal Komunistickým spolkem. Ten byla odnoží Společnosti period, která hrála hlavní roli ve Francouzské Revoluci. A zase jednou jsme se dostali do Německa, místa zrození Bavorských Iluminátů. Spolek Spravedlivých byla síla, která stála za rozvojem Marxismu a Marx byl jeho frontmanem. 1.Květen byl vybrán jako roční oslava marxismu – leninismu a socialistických zemí. Bavorští Ilumináti byly založeni 1.5 1776. Marx byl úzce spojen s Britskou aristokracií skrze svatbu s Jenny von Westphalen, která byla příbuzná se Skotskou aristokracií – Campbelli. Anna Campbell, hraběnka z Balcarras, byla vychovatelka Prince Oranžského, později Krále Williama, který způsobil bídu v Irsku.

 

Úzká entita koordinovala všechny tyto navenek nesouvisející události. Podporovali marxismus – leninismus i jejich opozice jako fašismus a kapitalismus. To je pro naše chápání nepochopitelné, ale je to tak. Podporují vzájemně opoziční strany, které jsou do hry vtáhnuty proti sobě a vytvářejí další sílu – Nový Světový Řád. Thése v Antithési = Synthésa. To se stalo při 2.světové válce ( synthesa ), která vyšla z dvou antithes – komunismus, kapitalismus x fašismus. Výsledkem bylo založení Organizace společných národů Evropské Unie po 2.světové válce.

 

Komunismus jako krajní levice se postavila proti fašismu ( krajní pravice ). Navenek byla pro nás zinscenována iluze. Fašismus a komunismus nejsou opozice, jsou jen tak představovány. Oba zahrnují centrální kontrolu úzké elity. Politické spektrum je na jedné straně opravdu svobodné ve svém vyjádření, myšlenkách a životním stylu a společným autorstvím ( fašismus/Marx-leninismus ) na druhé straně. Ještě jsou lidé, kteří jsou Marxisté a bojují proti fašismu pro jejich špatné názory. Tito „opozité“ jsou Elita, která vytvořila iluzi extrémů, které potom mohou použít k vytvoření konfliktu, který vyústí v synthesu – centralizované globální instituty. A političtí radikálové – jsou to vlastně Radikální Roboti, hrají v tom rozhodující úlohu.

 

S užitím Hegelovy filozofie, Elita, jejich rodiny a organizace manipulují s lidskou rasou. Je to stejné, jako když vezmete z knihovny knížku, která jediná nám říká celou historii. Tři události, které byly v naší „historii“ zmanipulovány pár lidmi a o kterých jsme se ve škole učili méně, jak pravdu byly 1.světová válka, Ruská revoluce a vytvoření státu Izrael.

 

 

 

 

1.SVĚTOVÁ VÁLKA

 

 

Atentát na Ferdinanda byl použit jako důvod pro vypuknutí války, ale konflikt byl rozhodnut již dlouho před tím. Rakousko obvinilo Srbsko z vraždy a vyhlásilo válku. Vražda byla provedena 28.6 1914 Srbskou tajnou společností kontrolovanou Elitou a nazývanou Černá ruka. Ferdinand jel se svojí ženou do Sarajeva v Bosně. Šest vrahů ho čekalo a jak projížděli kolem nich, zaútočili, avšak minuli. Řidič zazmatkoval, sjel a v šoku zastavil před jedním rádoby vrahem – Gavrilo Princip, který šanci podruhé využil. Ferdinand věděl, že ho chtějí zabít, rok před vraždou pověděl svému příteli Countu Czerinovi, že Svobodní Zednáři jej odsoudili k trestu smrti.  V ten samý čas byl v Rusku neúspěšně napaden nožem Rasputin, který nechtěl válku. Je to koincidence?

 

 

Kaiser Wilhelm ( vládce Německa ) naléhal na Bratrství, podporované Rakouskem na vyhlášení války Rusku a Francii. Jeden z architektů války – kancléř Bethmann-Hollweg, byl členem bankovní rodiny Bethmannn a bratranec Rotschildů. Anglie povstala proti Německu a USA ji následovalo v roce 1917 na nátlak veřejnosti. Kaiser pomocí agenta Wolffa dosáhl toho, že ostatní lidé byli dychtiví po válce. 20 let poté tento vzorec použil Hitler pomocí DNB.

Kent Cooper ve své autobiografii napsal v roce 1944, že Rotschildi použili pro propagaci a rozdmýchání války 3 agentury: Wolff v Německu, Havas ve Francii a Reuters v Anglii. Pro toho, kdo neví, jak zpravodajské agentury pracují: vytvářejí zpravodajství na množství papírech a mediální východiska, která se neustále opakují. „Musí to být pravda“, protože to neustále říkají. Tisknou stejné zprávy ze stejných zdrojů a tak se tvoří dezinformace.

 

Zapojení USA do války bylo jen část strategie Elity za účelem vytvoření světové autority. Prezident Wilson dělal vše, co mu jeho poradce Colonel House ( Výbor 300 ) nakázal. Roku 1915 se potopila německá loď Lusitania, na které byli i američtí pasažéři. Německo se omluvilo USA, ale pro USA to byl důvod pro vyhlášení války a atak Pearl Harboru v II.světové válce. Lusitania plachtila na území Německa bez jakékoli ochrany a lidé na lodi byli obětováni otřesným ambicím Elity. V archivu jsou záznamy, že Lusitania vezla vojenskou podporu pro Anglii, to však cestující nevěděli.

 

Další důkaz, že 1.světová válka byla zinscenována, byl objeven v roce 1950 s vyšetřováním US Kongresu. Carnegiho Nadace byla založena za účelem organizace a vytvoření války. Tato organizace je jedna ze sítí takzvaných nadací, které založil Carnegie, Rockefeller a rodina Ford, kteří pomohli založit plán Nového Světového Řádu.

 

„A potom je zde jedna otázka: Jak kontrolovat diplomatickou mašinérii USA? A odpověď byla: Musíme kontrolovat Státní vládu. A to uděláme skrze agenturu Carnegiho Nadaci. A na konci toho bude válka. A sami řekneme, až bude muset válka skončit.“

( Ředitel vyšetřování odtajnil )

 

 

…přišli k závěru, že předejdou převratu kontrolou vzdělání. Použili Rockefellerovu nadaci – byla to akvizice do kontroly vzdělání. Rozhodli, že klíčové bude vyučování Americké historie a tu musí tedy změnit. A tak použili „prominentní“ historiky té doby, aby změnili způsob její prezentace.“

 

 

To je také důvod, proč informace zde, které popisují skutečné pozadí světových událostí, nebudou nikdy vyučovány na školách nebo univerzitách. Kdyby se vyučovaly, začali by být lidé pro tento systém nebezpeční.

 

 

 

 

RUSKÁ REVOLUCE

 

 

Je to stejná forma jako Francouzská revoluce. Elita vytvořila ekonomický chaos a vládnoucího diktátora – Cara – který hrál do jejich rukou a odmítal jakoukoli demokracii. 1905 byl Car zmanipulován Rotschildy do války s Japonskem. Tím podkopal ruskou ekonomiku a zasel semeno nespokojenosti mezi lidmi. Rothschildi řekli Carovi, aby financoval válku, zatímco v USA Rothschildova společnost Kuhn, Loeb and Co tajně  zásobovala Japonsko. Potom ve válce s Německem roku 1914 bylo Rusko neustále oslabováno vnějšími vlivy. Elita Rusku posílala podřadné zbraně. Britský Prime Minister Lloyd George ( Výbor 300 ) zaslal Rusku výzbroj, která měla 5 měsíců zpoždění, a byla stejně nedostatečná. To odstartovalo revoluci přesně tak, jak byla naplánována. Elita tak chtěla demoralizovat vojáky.

Revoluce se rozběhla pod taktovkou Svobodných Zednářů a to Alexandrem Kerenskim. Před ním to rozdmýchal Princ Lvov. Naplánoval vytvoření amerického stylu republiky a tehdejší car Nikolas II měl odstoupit. Trocky a Lenin se však vrátili a nastolili despotickou vládu zvanou Marxismus-Leninismus. To nebyla Ruská revoluce. Karty rozdaly USA financované Globální Elitou a kontrolovanou Rotschildy. Leon Trocky, žijící v New Yorku dostal 10.000$ od Rockefellerů. Měl US pas, který mu zajistil prezident Wilson. Tak se dostal do Ruska. Původem nebyl Rus, ale Němec. Jeho pravé jméno bylo Braunstein. Byl navázán na FBI ( British Intelligence ).

 

Zajímavé je, že komunismus a fašismus byly vytvořeny v té samé zemi – Německu, domovu mnoha tajných společností Elity a rodištěm Adamových Weishauptových Bavorských Iluminátů. Po návratu do Ruska se Trocký připojil k Leninovi, který přicestoval přes Německo vlakem ze Švýcarska v dubnu 1917 doprovázen 32 dalšími „revolucionáři“. Cesta byla schválena a zaplacena německým generálním štábem. Němci také utratili velkou sumu na založení bolševické propagandy uvnitř Ruska.

 

Komunismus byl použit k rozdělení, implantování strachu. Rozděl dvě strany, potom vládni a kontroluj. Strach je také největším producentem negativní energie. Zatímco Trocký, Lenin a jejich zástupy kritizovaly kapitalismus, byly financovány londýnskými a newyorskými bankéři. Trocký řekl v ruských novinách Ruskoe :“Sověti nikdy nemohou stát po boku kapitalismu, který je zrádný….“. Trocký a jeho lidé byli podporováni těmi samými lidmi, kteří podporovali Hitlera a fašisty – protože Elita nemá politickou linii. V autobiografii Trockého jsou uvedeny půjčky od britských finančníků. Např. Olof Aschberg, který se stal známý jako bolševický bankéř. Vlastnil banku Nya, založenou ve Stockholmu v roce 1912. V roce 1915 americká mezinárodní korporace zformovala základy ruské revoluce. Ty vycházely ze zájmů Rockellerů, Rotschildů, DuPonta, Loeba, Harrimana a Federálních Rezerv. Ty zahrnuly i Franka Vanderlipa ( jeden ze členů Jekyl Island Group, která vytvořila Federální Systém Rezerv ) a George Herberta Walkera, dědečka prezidenta George Bushe.

Rotschildi přímo financovali revoluční cestu Jakoba Schiffa z Kuhn, Loeb and Co. Mezinárodní bankéři z Anglie, USA, Ruska, Německa a Francie se potkali ve Švédsku v létě 1917. Dohodli se, že Kuhn, Loeb dají deposit ve výši 50 mil.$ na účet Lenina a Trockého ve švédské bance. Dědeček Schiffa financoval 20 mil$ „dva revolucionáře“. Lenin zpět zaplatil Kuhn, Loeb and Co během období 1918 až 1922 450 mil rublů. To však nebylo nic ve srovnání s profitem bankéřů, kteří využili půdu, ekonomiku a lidi v Rusku. Dále bylo ukradeno zlato Cara.

 

V 1917 Elita použila tajnou misi Červeného kříže do Ruska k zaranžování finálních detailů bolševického převzetí. Pouze 7 z 24 byli doktoři, ostatní byli finančníci a jejich asistenti z New Yorku. Oficiální vůdce Dr.Fraank Billings byl znechucen zřejmými politickými aktivitami nelékařských členů. Jeden z tlumočníků se později stal sekretářem Lenina. To vše je nebezpečné pro 99% lidí, kteří pracují s ryzím a ušlechtilým záměrem pro blaho a pomoc chudým zemím. Červený kříž je také symbolem Templářských Rytířů, anglické vlajky a symbol, který měl Kolumbus na svých „objevitelských“ cestách v zájmu Templářů.

 

V ten samý čas, kdy bankéři Elity vytvořili organizace podporující Bolševiky, založili anti-bolševické skupiny.

Otto Khan zformoval skupinu nazvanou Spojení Američani, která rozběhla propagandu antikomunismu a antisemitismu. Tak se naoko tváří a pokračuje to do dnešních dní pod formou Radikálních Robotů, kteří tancují tak, jak Globální Elita píská. Zároveň jejich odpůrce také podporuje Elita. Jsou to vlastně ti samí lidé.

Thompson se na své cestě z Ruska zastavil v Londýně a spolu s britským ministrem L.Georgem a Lamontem, který cestoval z Paříže a dohodli se, že zabrání médiím v kritice bolševismu.

 

 

Ruská revoluce byla částí Velkého Plánu, který založil Rotschild s Federální bankou Rezerv v New Yorku. Ti podporovali bolševismus. Roku 1919 Britská zahraniční kancelář vydala prohlášení – Bílý Papír v Rusku, který odhaluje skutečnost, že revoluce byla organizována a financována mezinárodními bankéry. Tento dokument byl velice rychle stáhnut a tato informace byla odstraněna. Někteří tvrdí, že Ruská Revoluce byla revolucí židovskou. Ale pravdou je, že to byla revoluce Rotschildů Warburgů, Morganů a Rockefellerů.

 

Během revoluce Elita poslala do Ruska inteligentní osoby a agenty – Bruce Lockharta ( Výbor 300 ), který vedl Červený kříž v roce 1918. Francouzi poslali starého přítele Trockého – J.Sadoula. Tak se infiltrovali do vlády. Lenin a Trocký odebrali moc institucím a dělnickým skupinám. A tak ruská revoluce, která měla pomoci lidem, se nakonec obrátila proti nim samotným. Byli umučeni v koncentračních táborech. Karta Sovětů hrála velkou roli v nadcházejících desetiletích.

 

 

Převzato:  http://www.matrix-neo.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz