Boj proti PŘELIDNĚNÍ

Boj proti PŘELIDNĚNÍ

Boj proti PŘELIDNĚNÍ

(Velice rozsáhlé a hrozivé téma, o kterém se nikdo neodváží hovořit).

 

Pozemský člověk a jeho planeta trpí mnohými a výhradně a pouze jím samotným zapříčiněnými zly a problémy. Stávající zla se však ještě mnohokrát znásobí tak, že nakonec překonají všechny meze.

Člověk Země je sužován hladomory, nedostatkem energie, chorobami, znečištěním životního prostředí, zvrhlostmi, terorismem, diktaturou, anarchismem, otroctvím, hromaděním odpadů, rasovou nesnášenlivostí, nedostatkem potravin, ničením deštných pralesů, skleníkovým efektem, znečišťováním vodstva, nenávistí vůči azylantům, radioaktivním zamořením a chemickým znečištěním vodstva, vzduchu, rostlin, potravin, lidí a zvířat. Kriminalita, vraždy, masové vraždy a zabíjení, alkoholismus, nenávist k cizím lidem, nenávist k cizincům, utiskování, nenávist k bližnímu, extremismus, sektářství, drogová závislost, přelidnění, hubení zvěře, války, násilí, mučení a trest smrti, špatné hospodářství, zamoření vody, vymýcení rostlin, zášť, neřest, žárlivost, bezcitnost, nelogičnost, falešná humanita, bytová nouze, nárůst dopravního zatížení, ničení národní kultury, nezaměstnanost, kolaps zdravotní péče a kolaps péče o staré lidi, celkové zničení přírody, kolaps odklízení odpadu, nedostatek životního prostoru, atd. – to jsou další zla. Navzdory mnohým snahám problémů neubývá, ale je jich stále více a více, s přírůstkem celkového počtu obyvatelstva pořád přibývají.

Pozemský člověk se neustále pokouší bojovat novým zlem proti zlu starému. Ve skutečnosti je to však cesta k definitivní zkáze. Je to stejné jako když si člověk nadělá dluhy, splácí je novými dluhy a ty nové dluhy opět novými dluhy, takže je nakonec dluhů nezměrně mnoho – totiž tolik, že již nemohou být splaceny. Přesně to ale dělá také pozemský člověk, když proti starému zlu bojuje zlem novým. Ano, člověk Země jedná a myslí velmi často zcela nelogicky, pročež se navzdory veškerému rozumu pokouší vymýtit staré zlo nově vymyšleným a nově způsobeným zlem. Nelogické v každém ohledu.

Vznikne-li pozemskému člověku nedostatek energie, pak jsou jednoduše naplánovány a vystavěny nové a kapacitně bohatší atomové, ropné, uhelné a vodní elektrárny a je mu úplně jedno, že obzvláště díky atomovým, ropným a uhelným elektrárnám se ohromně znečišťuje životní prostředí, přičemž také atomové záření unikající z jaderných elektráren ohrožuje veškerý pozemský život. Vůbec nehledě na to, že všechny tyto nové zdroje energie jsou po 3-7 letech výstavby, v době svého dokončení, opět zčásti zastaralé a na druhou stranu již kapacitně nedostačující, aby mohly pokrýt stávající energetickou potřebu. Ve skutečnosti se během výstavby nárůst porodnosti a tím i přelidnění nezastavil, nýbrž pilně pokračoval dál. Na celém světě se narodí během výstavby jedné elektrárny mnoho set milionů lidí – a všechny tyto miliony nově příchozích lidí potřebují přirozeně další energii. Je tedy jasně patrné, že nezadržitelné přibývání pozemského obyvatelstva navyšuje také poptávku po energii. Tím zažívá Země neustále větší a rychlejší vykořisťování – musí být stavěno a uváděno do provozu stále více atomových elektráren, stejně jako i jiných typů elektráren, díky nimž je stále více ohrožováno a ničeno životní prostředí a veškerý život. Avšak jsou tu i další zdroje, které nesou vinu na ohrožování a ničení planety a veškerého života, jako např.: bez rozmyslu použité chemikálie, americký projekt HAARP na Aljašce, pokusy s atomovými bombami a komerční využití atomových bomb, kterými jsou vybudovány jezera, toky a podzemní úložiště pro suť, odpadní vody, smetí a jaderný odpad. Za zmínku však stojí také kácení deštných pralesů a vypalování lesů ke zločinnému získávání stavebních ploch atd., a všechny druhy těch kriminálních sportů, které používají spalovací motory na plyn, alkohol, benzín nebo motorovou naftu, atd.

Člověku Země je vlastní, že v důsledku svého nerozumného a čistě materialistického myšlení, prakticky ve všech věcech myslí a jedná chybně. Jedná nelogicky ve velmi mnoha ohledech, také ohledně problému hladovění ve světě. Zakládá bezpočet humanitárních organizací, aby sesbíral peníze, potraviny a ostatní prostředky pomoci pro strádající a hladovějící lidi, avšak jenom proto, aby na jednu stranu zákonně nahospodařil do vlastní kapsy 40% nasbíraných financí jako krytí nákladů a aby na druhou stranu k problému přelidnění dále přispíval a rozdmýchával ho až do nemyslitelných rozměrů. Tímto zdánlivě humánním – ve skutečnosti však nehumánním a destruktivním činem – nebude totiž utrpení pozemských lidí zmírněno a problém hladu vyřešen, nýbrž se utrpení a hlad budou ještě více rozšiřovat. Tato špatně pochopená láska k bližnímu a lidskost (humanita) a z toho plynoucí pomoc na nesprávném místě – vytvářena hlavně absolutně falešným humanismem, který vzniká zpravidla pod vlivem náboženských, sektářských a různých jiných bludných učení – odpovídají všemu jinému než lásce, lásce k bližnímu a humanitě. Tím totiž vznikají ještě větší a horší problémy než ty, které zde byly předtím. Nezodpovědně a bez přemýšlení ve věcech skutečné pravdy a bez opravdové povinnosti k zodpovědnosti, stejně jako bez úcty k životu a k plnění přírodně-tvořivých zákonů a přikázání, poskytuje mnoho lidí neuváženě tzv. »pomoc«, aby tím však vlastně teprve podporovali jalovou pomoci a ničení života. Přitom nehrají rozhodující úlohu jen špatně pochopený soucit a sektářské vlivy, nýbrž i skutečnost, že mnozí na takovýchto «humanitárních akcích» lpí jen proto, aby ukonejšili své špatné svědomí, protože právě jim samotným se daří lépe. Přitom však neberou v potaz, že je to jejich zásluha a zásluha jejich spoluobčanů v dotyčné civilizované zemi, že se jim daří lépe – právě proto, že v první řadě nenechávají příliš narůst počet obyvatel své země, resp. že jej drží nízko na rozumné úrovni v porovnání s lidmi v tzv. »potřebných« či rozvojových zemích. V těchto zemích se lidé bez uvážení a nezodpovědně rozmnožují jako morčata a králíci, aby pak hladověli a křičeli o pomoc, protože jim chybí skutečná pomoc v podobě kontroly porodnosti.

Všude tam, kde je to jen možné, darují falešní humanisté zboží a peníze na akce typu «Chléb pro všechny» a «Hlad ve světě» atd., aniž by tím však poskytovali skutečnou pomoc, neboť právě tím fušují do řemesla logice a Přírodě, která se nakonec proti přelidnění brání hladomorem. O tom ale falešní humanisté nemají buď ani ponětí, nebo o tom nechtějí nic vědět. V důsledku nepřirozeného soucitu, falešné lásky k bližnímu a falešné humanity, se tak rodí a jsou přiváděny na svět další stamiliony hladovějících, ačkoliv by se tomu dalo zabránit dobrovolnou nebo uzákoněnou kontrolou porodnosti. Velká masa lidí zákonitě způsobí, že se ocitá ve stále větších problémech a nouzi a pomalu je také ničena fauna a flóra, stejně jako veškerý život na planetě.

Lidé zachránění od smrti hladem se stávají znovu dobře živení, silní a statní – a již také oni budou v důsledku chybějící kontroly porodnosti opět nepoučeni plodit ve velké míře potomky, jejichž počet jde ročně do desítek milionů. To nevytváří jen další okamžité problémy s hladem, energií, stejně jako s léky, prostorem a financemi, atd., nýbrž tito potomci také znovu přispívají k problému přemnožení pozemského lidstva. Až budou tito potomci starší a pohlavně zralí tak přece také oni začnou plodit potomstvo – a znovu budou plozeni potomci v ještě větším počtu, atd. atp. Rychleji a pořád rychleji – a v zatraceně krátkém čase – se bude Země stále více přelidňovat. A pokud jsme v roce 1978 napočítali na Zemi ještě 4 miliardy lidí, pak to bude v roce 2000 již kolem 7 miliard. Tímto neustále a nezadržitelně se zvětšujícím přelidněním narůstají také všechny ostatní problémy v nezměrné a nebývalé míře. Jsou to přitom problémy, které se týkají úplně všeho a každého, života samotných lidí, jakož i života planety, fauny a flóry. Tak jak bude v nadcházejících desetiletích nezadržitelně přibývat zvrhlost pozemského člověka, bude se zvrhávat také planeta samotná a příroda. Už jenom hrozivé ničení ozonové vrstvy lidmi přináší netušené utrpení celé Zemi a všemu životu, tak ale také šířící se nákazy v důsledku oslabení imunity. Následkem válek a revolucí, atd., se bude odehrávat skutečné stěhování národů, kdy budou lidé utíkat ze svých domovských zemí a hledají azyl jinde. To opět povede k nenávisti vůči cizincům, azylantům a jiným rasám, z čehož vyplynou těžké nepokoje a vraždy atd., spáchané extrémisty všeho druhu. Nákazy v důsledku užívání narkotik naberou na rozměrech, a tak tedy i mezinárodní politický terorismus. Znovu se budou vyskytovat recese a inflace a miliony lidí se ocitnou bez práce a bez příjmu. Kriminalita a organizovaný zločin ohromně narostou a vraždy jednotlivců budou v masovém měřítku rovněž na denním pořádku, tak jako masová jatka lidí v nábožensko-sektářském a politickém zaslepení. Životní prostředí bude stále více a více ničeno a tedy samotná planeta vypleněna a »stažena z kůže«. Proto se ale bude planeta a příroda mstít neobyčejně mocnými bouřemi, orkány, cyklóny a hurikány, ale také rozsáhlými požáry, kdy shoří lesy, pole atd. Vyskytnou se ohromné nečasy, jaké Země nepamatuje – a ty se budou hnát přes planetu. Lidstvo a Zemi zasáhnou ohromná sucha, ale i ohromné potopy, masy sněhu, krupobití a mnoho dalšího. Od pradávna klidné vulkány budou probuzeny k nové činnosti a budou negativně ovlivňovat celkové světové klima. Také činné sopky budou tedy hřmět stále intenzivněji, jakož i zemětřesení se bude vyskytovat stále častěji a bude silnější – v neposlední řadě díky pozemským člověkem zapříčiněnému nezodpovědnému komerčnímu, stejně jako pokusnému užívání atomových bomb, jakož i jiných explozivních materiálů, které otřásají zemí, atd.

Jestliže jsme měli v roce 1978 na Zemi 4 miliardy lidí, pak je dnes tento počet již překročen o tolik, kolik je Země v zásadě schopna přirozeně a v rámci normálu a zdraví unést a uživit, aniž by muselo být produkováno lidským přičiněním a zásahy do přírody, znásilňováním a rabováním přírody více obživy a potravin, a bez toho, aby musel hladovět byť jen jeden jediný člověk. Země je opravdu překrásná planeta, která může se vším všudy a bez jakýchkoliv problémů pojmout a v hojnosti uživit 529 milionů lidí. Člověk však vytvořil tak obrovský nadbytek obyvatel, že je tím nucen chemií a novými kultivacemi přimět všechny potravinové plodiny k nepřirozeným výkonům. To však ještě není všechno, neboť rostoucím přelidněním se umocňuje také vykořisťování Země všeho druhu, i co se týče těžby surovin, aby byla pokryta stále stoupající spotřeba všech látek. O tom, že se šílenstvím přelidnění, stejně jako chemií a rozšiřováním lidských sídel, atd. ničí i využitelné pozemky, už vůbec nikdo nemluví – ani o tom, že mnoho potravin pro lidi je nejen chemicky upraveno, nýbrž se dokonce z větší části skládá pouze z umělé chemie.

Původně žilo v každé jednotlivé oblasti Země jen tolik lidí, kolik dotyčná oblast byla schopna přirozenou cestou uživit. Chemie a další jedy, nové kultivace rostlin a intenzivní vykořisťování půdy byly v té době ještě zcela neznámé. To se ale rychle změnilo, když v době středověku, obzvláště v době Velké francouzské revoluce, vyvstala bláznivá myšlenka, že musí být mnohem více lidí, chce-li se člověk vzepřít vrchnosti, aby ji pak svrhl. Proto se pak národ nabádal k plození potomků, aby se tím stal mocný a silný. Na tom mělo podíl také křesťanství a jeho sekty, přičemž je třeba uvést obzvláště katolicizmus, který mocně jako vždy hlásal svým bludným a šíleným učením: »Jděte a množte se«. Heslo, které je ještě dnes pilně hlásáno a dále rozšiřováno do světa katolickou vrchností a jejími biřiči v sutanách. A to vše za tím účelem, aby došlo ve všech koutech světa k »získání oveček« a »štědrých dárců«, k rozmnožování lidí jak na běžícím páse. Z toho vyplývající přelidnění vyžaduje také přirozeně více potravin, mnohem více energie, mnohem více surovin a více všeho ostatního. Už jenom co se týče potravin to nakonec musí vyústit v to, že přirozené rostlinné produkty budou brzy už jen vzácností, protože celková spotřeba potravin pro naprosto a zcela přemnožené lidstvo bude moci být pokryta již jen na čistě chemické bázi. Tak je tomu z části již dnes, neboť spotřeba potravin v posledních desetiletích nezadržitelně narůstala. Nenarůstal však jen problém obstarávání potravy, nýbrž také problém nedostatku energie.

Člověku Země hrozí zamoření a zničení světa i života mnohými dalšími zly. Mohou být sestaveny sáhodlouhé seznamy, jak člověk vše ohrožuje, ničí, plení a likviduje, avšak přes všechny ty škody, které přírodě, planetě a životu všeho druhu způsobil, stále ještě nezmoudřel. A nyní dospěl člověk Země, planeta a všechen život vůbec až do situace, že se mele z posledního – a to vše vinou těch, kteří lpí na falešné lásce k bližnímu a falešné humanitě, a kteří proto jednají a chovají se stejně tak zločinecky jako ti, kteří dřepí v zodpovědných pozicích ve správách, vládách a v humanitárních organizacích, a dělají všechno myslitelné proto, aby zcela vystavili zbytek života a planety Země ke zničení, a to až k definitivnímu a neodvolatelnému zničení. Vinní jsou ale také všichni ti, kteří nezodpovědně a bez iniciativy všechen začátek změn k lepšímu přesouvají na ostatní, s primitivní a slabomyslnou výmluvou: »Copak sám zmůžu?« nebo »Kdyby se zapojili i ostatní, pak se zapojím samozřejmě také«, atd. atp. Kdo ale takto myslí, ten není svého života hoden ani schopen, právě tak jako ti, kteří falešnou humanitou a falešnou láskou k bližnímu atd., celé to šílenství dalšího přelidňování podporují a všechny ostatní, ještě horší a nastávající problémy pozemského lidstva stupňují do nezměrnosti. Kdo si myslí, nebo je názoru, že svět je v pořádku takový jaký je, ten chce, aby neexistoval žádný pokrok a aby byl svět a všechen život zničen a vyhuben.

Všechna ta do očí bijící zla pozemského lidstva nachází svůj původ a svou existenci ve skutečnosti přelidnění a v jeho neustálém dalším nezodpovědném narůstání. Toto zlo může být tedy zlikvidováno a odstraněno pouze tím, že ho člověk uchopí za kořeny, vytrhne a zničí: Pozemské lidstvo musí být drasticky zredukováno. Jediná humánní podstata zredukování lidstva však může spočívat jen v regulaci porodnosti, která povolí manželství teprve od určitého věku a povolí pouze co nejpřísněji stanovený počet potomků – a toto oproti všem výmluvám, odmlouváním, strachům a nesmyslným komentářům těch slabomyslných hlupáků a omezenců, kteří tvrdí z vojenských, náboženských, sociálních a egoistických důvodů nebo z důvodů falešné humanity a lásky k bližnímu, že jsou prý potomci ve velkém počtu žádoucí, a že kontrola porodnosti odporuje náboženství a je nelidská a nehumánní atd. Takovéto slabomyslnosti mohou předkládat pouze bezmezní egoisté, sektáři a ostatní života neschopní lidé, kteří nemají ani sebemenší potuchy o přírodních zákonech a přikázáních, natož o pravdivé logice.

Všechny stávající velké problémy pozemského lidstva mohou být vyřešeny pouze cílenou kontrolou porodnosti, čímž bude lidstvo zredukováno na normální počet příslušející planetě. Všechny ostatní soubory opatření k řešení problému přelidnění představují výhradně a pouze žalostně-ubohé a neužitečné pokusy, které se nerovnají ani »kapce na horkém kameni« a které naopak všechna zla a všechny problémy ještě dál více stupňují.

Je kontrola populace barbarská, nehumánní a bez lásky k bližnímu? Právě naopak; jestliže sám(a) logicky zapřemýšlíte o těchto skutečnostech (pakliže jste to již tak dávno neudělal(a) a nenalezl(a) v tom stejnou pravdu), pak také Vy naleznete pravdu v logické podobě, která odpovídá dříve řečenému. Pouze nelogicky myslící a na falešné lásce k bližnímu a falešné humanitě lpějící lidé, mohou pravdu zatloukat a popírat, protože jsou donuceni k myšlení dle sektářských pletich a bludných učení, které činí člověka být »pokorným jako pes«, a které loupí zdravé, rozumné, normální a pravdivé myšlení, cítění a jednání, čímž namísto soucítění se všemi formami života vzniká pouze lítost a sebelítost, slabomyslnost a nelogičnost. Veškerá úcta před pravdivým životem a k pravdivému životu je tím zničena, čímž dále vzniká falešná humanita a falešná láska k bližnímu jako hnisavý vřed, který se může epidemicky rozšiřovat.

Odjakživa byla pravda s ohledem na objasnění chyb a viny zatraceně tvrdá a pouze zřídka je pravda lidmi přijata bez bručení a kňučení. Neustále se člověk Země cítí ve své osobnosti napaden, když mu je pravda řečena a vysvětlena. Člověk Země úplně všechno jednoduše ignoruje a ničeho nedbá, a má ještě za to, že je bezchybný a bez viny, protože pravdu nesnese a rebeluje proti ní, jelikož taková pravda neodpovídá jeho vlastnímu a falešnému názoru. Skutečně, takovéto konání a jednání člověka není nic víc než páchnoucí zbabělost, ze které se chce zvracet každému, kdo je alespoň trochu schopen normálního myšlení.

Pravda zní již od věků neustále tvrdě, a tedy právě tak tvrdě zní pravdivá láska, láska k bližnímu a humanita, neboť to všechno do jednoho vyžaduje od lidí logické myšlení a jednání. Tedy také ve smyslu odstraňování problémů u pozemského lidstva, které značí, že všechna stávající velká zla může odstranit výhradně a pouze redukce prostřednictvím tvrdých kontrol porodnosti, a že nesmí být poskytována žádná nehumánní pomoc.

Také pro lidi Země platí zákony přírody, které je schopen každý vidoucí člověk s lehkostí rozpoznat: Je-li tu a tam nějaká oblast, kde náhle vzroste ve svém množství nějaký zvířecí druh a hrozí nebezpečí, že dotyčná oblast nebude moci uživit tuto narůstající populaci, pak nastanou epidemie, které rostoucí a přílišnou populaci opět zdecimují. Dále v takových případech také nastane, že příliš velká populace jednoduše vymírá hladem, nebo se kvůli vyhladovění stává potravou svých přirozených nepřátel. Tak udržuje příroda přirozenou populaci, přičemž na určité ploše žije neustále pouze tolik forem života faunické podoby, kolik je tato oblast právě schopna uživit. Pouze člověk, jako myslící bytost, jedná proti tomuto přirozenému zákonu a dupe po něm oběma nohama. V protikladu s faunickými formami života plodí totiž potomky v překypujícím množství, a již dlouho jsou oblasti poskytující obživu člověkem přelidněny v takovém měřítku, že lidé již nemohou vypěstovat a nalézt dostatek potravin. Na druhou stranu se lidé také srotili v milionových stádech ve městech, která byla kdysi vybudována na úrodné půdě poskytující obživu a tato města tuto obživu nyní odebírají odevšad, kde ještě zbyly volné pozemky pro zahradnictví a zemědělství (aniž by sami hnuli brvou při zasívání, obdělávání a sklízení).

Člověk se mylně domnívá, že je pánem tvorstva a uzurpuje si proto právo chorobomyslně věřit, že je v důsledku své schopnosti myslet všemu nadřazen a oprávněn, mít na planetě přelidnění, nedbat zákonů a přikázání a smět po nich dupat oběma nohama. V tomto šíleneckém postoji se stal již tak nehumánní, bez lásky k bližnímu a slabomyslný, že je vše zvrhlé do bezmezné zbabělosti: Reálné a rozumné myšlení, stejně jako pravdivá láska, láska k bližnímu, humanita a láska k pravdě jsou zcela otupené, čímž se již nemůže rozpoznat, že například vinou přelidnění vyvstávají všechny velké problémy pozemského lidstva. Problémy, které mohou být odstraněny pouze redukcí v podobě tvrdých kontrol porodnosti. Avšak namísto rozpoznání této pravdy, jsou zakládány a podporovány zločinné humanitární organizace, které – proti přírodním zákonům – způsobují více zla než užitku, protože nevysvětlují a nepřivádí s sebou žádné kontroly porodnosti, a proto se nadále plodí desítky milionů potomků a všechny velké problémy stoupají do nezměrných výšin. Zámožní lidé podporují tyto intriky až milionovými obnosy, avšak pouze proto, aby ukonejšili své špatné svědomí, které plyne z jejich falešné humanity a falešné lásky k bližnímu. Tito pomáhající lidé zbaběle obelhávají své vlastní svědomí, protože jsou neschopní rozpoznat skutečnou pravdu a sami podle ní jednat. A tak pomáhají na špatném místě a pro špatnou věc, kladou na sebe vinu a sami přímo spolupůsobí a jsou zodpovědní za vývoj dále příchozí a nezadržitelně stoupající celosvětové bídy, zla a mnohých dalších katastrof a nouzí.

Ti chybující falešně pomáhající lidé, falešní humanisté a ploditelé přelidnění dále nesou vinu také na přemnohých dalších zlech, a ba dokonce na ohromných zločinech, které se na Zemi dějí. K tomu patří také mučení a trest smrti, jež jsou stále ještě celosvětově v mnohých státech praktikovány a jejichž přimlouvači a obhájci jsou často ti živlové, kteří zastupují a obhajují náboženství a všelijaké sektářství, stejně jako pomoc proti hladu bez souborů opatření k regulaci porodnosti. A tak si podávají ruku s paradoxem, který nemá sobě rovného, neboť na jednu stranu horují za přežití, aby na druhou stranu vraždou nebo ztýráním zničili život, který se provinil nějakým zločinem nebo kriminálním či politicko-revolucionářským činem nebo názorem. Jakoupak tohle má logiku?! A že jsou prostřednictvím falešné pomoci znovu nově plozeny stovky milionů lidí, a z toho opět vznikají miliony nových kriminálníků, násilníků, narkomanů a extrémistů všeho druhu atd. – o tom nechce nikdo nic vědět.

Prostřednictvím falešně pomáhajících, nelogicky myslících, opovrhovačů tvořivých zákonů, falešných humanistů a ploditelů přelidnění všeho nejrozličnějšího druhu je půda osazena semeny všeho možného zla, z čehož pak klíčí a zraje zničení, které zatěžuje celou zeměkouli a které nese mnoho jmen, přičemž však základní zlo všeho globálního zla a zničení nese název PŘELIDNĚNÍ. Z něho vyplývá také zaslepení co se týče nenávisti k cizím lidem, rasové nesnášenlivosti, nenávisti k cizincům, zášti vůči azylantům a vůči bližním, tak ale také to, co se týče jakéhokoliv sektářství náboženské, světské, esoterické, ufologické, filozofické, volno-církevní nebo jinak uskupené podoby, přičemž tím není vyloučeno ani sektářství hlavních náboženství. Z přelidnění vyplývají také zločiny a války, jako taktéž epidemie a drogová závislost, zneužívání léků, alkoholizmus, kuřácká závislost, šňupací mánie, sadizmus, masochizmus a přemnohé další metly, kterým lidé propadají a které budou stále drsnější a četnější díky ustavičnému nárůstu celkové populace Země. Tato skutečnost je již dlouho prokázána a nemůže už se jen tak odbýt a dále se zatajovat. Pouze na lidstvu zločinní ploditelé přelidnění všeho druhu nechtějí tuto skutečnost a pravdu ani vidět, ani rozpoznat, ani vnímat. Ale proč to? Proč nechtějí tito na lidstvu zločinní ploditelé přelidnění tuto pravdu a skutečnost globálního zla a zničení vidět, slyšet, rozpoznat, uchopit ani vnímat? Odpověď na to není jednoduchá, neboť důvody pro to jsou různé u všech, kteří propadli alkoholizmu, drogové závislosti, zneužívání léků, závislosti na kouření, šňupací mánii, sadizmu či masochizmu, jakémukoliv náboženskému, volno-církevnímu, jinak uskupenému, filozofickému, esoterickému, parapsychologickému, spiritistickému sektářství nebo sektářství pocházejícímu z hlavních náboženstev, nebo propadli válkám, vraždám, zločinům, stejně jako nenávisti vůči cizím lidem, rasové nesnášenlivosti, nenávisti k azylantům, zášti vůči cizincům nebo vůči bližním atd. Je tedy mylné předpokládat, že pro všechny tyto zvrhlosti existuje jen jeden jediný důvod, neboť ve skutečnosti se důvody pro toto štěpí tisícinásobně, přičemž však tyto tisícinásobné důvody dochází platnosti a jsou význačné jak u extrémistických, tak také u sektářských myšlenkových směrů a u mánií všeho druhu, atd. Důvody jsou například:

 

 1. Neschopnost života
 2. Neřest
 3. Ztráta sebekontroly
 4. Poškození psychiky
 5. Sektářská propaganda
 6. Propaganda jiných uskupení
 7. Politická propaganda
 8. Nedostatek kontaktů s druhými
 9. Euforie
 10. Nezaměstnanost
 11. Úzkosti (fobie)
 12. Nemoc
 13. Existenční problémy
 14. Problémy s navazováním kontaktů
 15. Problémy s bližními
 16. Komunikační problémy
 17. Frustrace
 18. Bezcitnost
 19. Schizofrenie
 20. Bludná víra
 21. Uvedení v omyl
 22. Nátlak
 23. Terorizování
 24. Despotizmus
 25. Špatná výchova
 26. Zneuznání pravdy
 27. Ztráta sebe-zodpovědnosti
 28. Hledání vyšších sil
 29. Hledání smyslu života
 30. Hledání pravdy
 31. Sociální nepřístojnosti
 32. Nenávist všeho druhu
 33. Lačnost a chtíč
 34. Lehkomyslnost
 35. Pomstychtivost
 36. Krvelačnost
 37. Touha vraždit
 38. Problémy v rodině
 39. Citová chladnost
 40. Náhlé citové vzplanutí
 41. Hoře z lásky
 42. Lhářství
 43. Podvod
 44. Velikášství
 45. Domýšlivost
 46. Pýcha
 47. Pochlebování
 48. Státní zmatky
 49. Politické zmatky
 50. Válka nebo revoluce
 51. Zmatek všeho druhu
 52. Svár
 53. Hádka
 54. Žal
 55. Trápení
 56. Nevědoucnost
 57. Sebe-velkolepost
 58. Špatné hospodářství
 59. Omezování jakéhokoliv typu
 60. Krize osobnosti
 61. Vrtkavost
 62. Slabá vůle
 63. Ztráta iniciativy
 64. Ztráta vlastního názoru
 65. Bezmyšlenkovitost
 66. Porušení důvěry
 67. Cizoložství / Nevěra
 68. Rozbití přátelství
 69. Nedodržení slibu
 70. Falešné sliby
 71. Zádumčivost
 72. Trudomyslnost
 73. Smutek
 74. Přehnané nadšení
 75. Osamělost
 76. Touha po něčem mimořádném
 77. Nutkání ke zvrhlosti
 78. Touha po uznání
 79. Předsudky
 80. Vševědoucí postoj
 81. Falešná kritika
 82. Zchoulostivělost
 83. Nespravedlnost
 84. Falešný humanizmus
 85. Slabomyslnost
 86. Trápení všeho druhu
 87. Mučení
 88. Zlé zacházení
 89. Znásilnění
 90. Vykořisťování
 91. Státní důvody
 92. Neschopnost
 93. Nezájem
 94. Nechávání se přemluvit
 95. Přívrženectví
 96. Neschopnost posouzení
 97. Závist a zloba
 98. Lakota
 99. Ztráta všech zábran
 100. Bezuzdnost
 101. Egoizmus
 102. Žárlivost
 103. Narušené chování
 104. Odpor k práci
 105. Touha po válčení
 106. Touha po moci

Toto je pouze sto šest z mnoha tisíc odůvodnění, důvodů, příčin, výchozích bodů a směrodatných věcí, které vedou k sektářství všech druhů a odstínů, stejně jako k drogové závislosti, závislosti na kouření, alkoholizmu a šňupání, jakož i k zaslepení co se týče nenávisti vůči cizím lidem, rasové nesnášenlivosti, nenávisti vůči cizincům, nenávisti vůči azylantům a nenávisti vůči bližním, atd. – tato zla obzvláště dosahují své zvrhlosti díky spolku Ku-Klux-Klan, antisemitismu a neonacizmu atd., přičemž ze všeho tohoto zla, v široce rozvětvené podobě, opět vyplývá bezpočet dalších zel a zničení, které končí velmi často v úplném zbídačení nebo sebevraždou, stejně jako vraždou, týráním, trestem smrti (který je taktéž vraždou), kriminalitou, masovými vraždami a vyvražďováním národů. Budoucnost ukáže, že všechna tato a mnohá další zla a zničení budou neustále nabývat převahy a upadat do zvrhlosti – jak sektářství všeho druhu, tak i neřesti a mánie, jako drogová závislost, závislost na medikamentech, alkoholizmus a šňupání atd. Avšak také kriminalita nejhrubšího zrna a organizovaný zločin všeho druhu budou nabývat převahy a vyžádají si mnoho lidských životů, stejně jako nenávist k cizím lidem, bratrská nenávist, nenávist vůči azylantům, rasová nenávist a zášť vůči bližním. Týrání nabere právě tak zlou a široce rozsáhlou smrtící podobu, jako též trest smrti, znásilňování, vraždy, masové vraždy, náboženské a sektářské vraždy, stejně jako vyvražďování národů. Taktéž přemnohá další zhoubná zla nábožensko-sektářské, politické a jinak uskupené podoby a ražení budou přibývat v horentním rozměru a budou vládnout světu a pozemským lidem, a přivádět strach a hrůzu. Avšak na tom jsou pozemšťané vinni úplně sami, a sice všichni ti, kteří musí být označeni jako pěstitelé přelidnění – úplně jedno v jaké podobě se přitom provinili. A jsou to všichni tito provinilci, kteří zcela vědomě ohrožují všechen život na Zemi a hrozí jeho zničením. Díky všem těmto nezodpovědným pozemšťanům jsou na Zemi dále vědomě pěstována všechen život zničující zla – a to díky neustálému plození nových lidských potomků, a tím tedy díky stále stoupajícímu přelidnění. A to vše jen proto, že mnoho pozemských lidí je pomatených a nemá v sobě pražádný pocit zodpovědnosti – ani vůči sobě, ani vůči svým vlastním potomkům, ani vůči svým bližním, a taktéž ho nemají vůči zbylému lidstvu. Tedy nemají právě tak žádný pocit zodpovědnosti vůči samotné planetě Zemi, a ani vůči veškerému životu fauny a flóry na tomto světě. A to vše jenom proto, že nezodpovědní, samolibí a megalomansky šílení lidé vidí sebe samotné jakožto pány tvorstva a věří, že jejich slabomyslnost odpovídá reálnému a rozumnému myšlení. Zatímco ve skutečnosti nejsou schopni dle své vůle a vedení nechat na své hlavě vyrůst ani jeden jediný vlásek. Skutečně, tento typ lidí člověk nemůže a nesmí označit jako rozumný, neboť jak by jinak mohli všichni tito lidé dělat všechno proto a dopouštět, že jsou nadále trpěny náboženské a světské sekty a bludné víry všeho druhu, stejně jako extrémistické zaslepení se všemi zvrhlostmi, a že jsou dokonce přímo podporovány a bráněny, a že je život na Zemi, a přímo planeta samotná, odsouzena k zániku a ke zničení. Jsou to také tito nezodpovědní, tito falešní humanisté, sektářsky věřící, přívrženci bludů, pěstitelé přelidnění a pohrom, stejně jako ničitelé života a planety, kteří dělají všechno proto, aby se všechno zlo na Zemi drasticky množilo, neustále dále se rozpínalo a ohrožovalo a ničilo všechen život ve své existenci – k čemuž napomáhají svojí falešně humanistickou sektářskou vírou, díky níž se člověk Země rozmnožuje rychleji, hrůzněji a nekontrolovatelněji než morčata a králíci.
Na zlu přelidnění a na pomalu a jistě neustále rychleji postupujícím zničení celého života na Zemi a na planetě samotné jsou ve skutečnosti na vině také špatné hospodářství a korupce, stejně jako organizace a podporovatelé rozvojové pomoci, i když to ti, co nesou zodpovědnost nechtějí vnímat. Právě díky rozvojové pomoci průmyslových států, tzv. civilizovaného a hospodářsky vyspělého světa, byla v zemích třetího světa páchána zkáza, která vedla od kácení deštných pralesů až k úplnému zpustošení a devastaci kdysi velmi úrodných krajů. Tam kde kdysi stávaly deštné pralesy, které dodávaly kyslík a regulovaly klima, leží dnes liduprázdná, zdevastovaná, narušená, vyluhovaná a mrtvá půda, na které stěží roste jediné stéblo trávy; a kde se rozprostíraly kvetoucí pole a lány, nebo kde mohla ještě skrovná políčka poskytovat dostačující sklizeň se všemi druhy obilí a zeleniny, tam jsou dnes solné pouště, zpustlá a mrtvá krajina nebo neúrodné bažinaté plochy, které navíc často bývají líhní smrtících zárodků nemocí. A to vše vinou rozvojové pomoci těch, kteří nezodpovědně vydělávají ohromné zisky a do zemí třetího světa pumpovali a nadále pumpují nesmírné finanční prostředky z hospodářských a civilizovaných zemí, aby tím provozovali nebo nechávali provozovat špatné hospodářství a korupci, a aby stavěli přehrady, závody a rozvojové podniky podle hospodářského vzoru. A aby tak dále káceli deštné pralesy a zničili krajinu a život, čímž budou vyvolány ohromné klimatické změny, které negativně ovlivní celou Zemi a všechen život a které vyvolají obrovské bouře, orkány a tajfuny, jakož i záplavy, sesuvy půdy, zemětřesení, sucho a mnoho dalších katastrof. Avšak i se zřetelem na samotného člověka byly rozvojovou pomocí zaviněny a přivolány různé katastrofy: Například «chudí» rolníci ze zemí třetího světa byli «vyvinuti» tím, že byli prostřednictvím rozvojové pomoci buď vyhnáni ze svých pozemků nebo jim bylo zamezeno dále obdělávat svoji skrovnou zemi, aby dosáhli skrovné úrody, kterou se již po staletí mohli jakž takž uživit a díky níž mohli žít. Vyhnáním nebo zamezením obdělávání půdy ztratili sedláci a rolníci atd., svůj životní základ, jak se to, díky rozvojové pomoci, dělo také přebudováním nebo zničením a zdevastováním jejich skrovných, avšak přesto nějakým způsobem úrodných, pozemků a polností.
Lidé, kteří po staletí a tisíciletí obdělávali svoji skrovnou, ale přesto částečně úrodnou zemi a kteří vždy nějak měli dostatek potravy, neztráceli velmi často díky špatnému hospodářství, korupci, stejně jako rozvojové pomoci samotné jen svou zemi, nýbrž i svou odedávna navyklou práci, se kterou již po staletí mírumilovně žili. Se ztrátou jejich země a jejich práce zmizela i jejich iniciativa, neboť díky dalšímu faktoru – totiž že těm vyvlastněným, vyhnaným a nezaměstnaným lidem byla díky rozvojové pomoci zdarma dána k dispozici potrava všeho druhu – ztratili rovněž iniciativu k vlastní zodpovědnosti a k vlastnímu snažení o životní zaopatření. Následkem toho začali jednoduše civět do prázdna a vést lhostejný způsob života, a čekali na to, až jim budou létat pečení holubi přímo do pusy ve formě potravin rozvojové pomoci, nebo očekávali, že se tomu bude dít přinejmenším zdarma. A protože jim chybělo to odpradávna staré zaměstnání v procesu obstarávání potravy díky těžké práci na skrovných pozemcích, již nevěděli, jak by se měli chovat a co by měli dělat. V dlouhých chvílích se tito lidé zaměstnávali mezi sebou, obzvláště ve formě sexu, přičemž spolu muži a ženy souložili a začali ve velkém plodit potomky. Měla-li kdysi na přírůstku obyvatelstva vinu Francouzská revoluce, díky níž se – v důsledku zaslepení – muselo plodit hodně potomků, aby tito mohli mocně vystoupit proti vrchnosti a vykázat ji do patřičných mezí – přidala se k tomu ještě stará bludná myšlenka, že se musí plodit mnoho potomků za tím účelem, aby tito mohli zabezpečit staré lidi. Díky rozvojové pomoci atd., to potom dále byla i dlouhá chvíle a nuda lidí náhle nezaměstnaných, vyhnaných, vyvlastněných a neiniciativních atd., která vedla k explozivnímu plození potomstva, a tím i k rapidně rostoucímu přelidnění. Vinu na přelidnění Země, stejně jako na zničení a ohrožení všeho pozemského života a planety samotné, má tedy i rozvojová pomoc.
Ve stejném rámci zničení planety a veškerého života na Zemi jsou na vině také hlavní náboženství a sekty, a to díky pěstování nekonečně mnoha potomků pozemských lidí, z čehož přec vyplývá přelidnění. Náboženství a sekty neustále misionaří, vtrhávají jako zvrhlá dravá zvěř do zemí třetího světa a rozšiřují šílenství své náboženské a sektářské víry se všemi jejími nelidskými, člověka nedůstojnými následky a zvrhlostmi, které spočívají na zotročení, mizerném hospodářství a korupci, stejně jako na vykořisťování a negativním ovlivňování vědomí, na vědomém olupování o svobodu, na bludné víře, náboženských válkách a náboženských vraždách, stejně jako na ohlupování lidí, atd. a na základním zlu veškeré hlouposti kolem přelidnění: Totiž na šílenství sektářské věty: «Jděte a množte se ».
Pravda je ale tato: Země je ohromně přelidněna a jde vstříc svému zničení, stejně jako zničení veškerého života, a to v důsledku přelidnění. Jen a výhradně člověk samotný je vinen na tomto přelidnění, protože v tomto ohledu nezná žádné meze právě tak, jako je nezná u všech svých dalších zvrhlostí. V protikladu k člověku jedná zvířena čistě instinktivně rozumněji a podle přírodních zákonů, neboť reguluje v pudovém a instinktivním sledu svoji populaci sama a přizpůsobuje ji daným možnostem obživy a života. Následuje-li ale přesto, prostřednictvím jakýchkoli okolností, přelidnění, pak nastane přirozeně podmíněné masové vymírání, aby došlo k vytřídění a eliminaci přebytečných zvířat. Člověk jakožto rozumem obdařená bytost by si z toho mohl vzít příklad, avšak ten se o to ve svém velikášství žádným způsobem nestará. Věří, že je pánem tvorstva a jako takový se cítí být oprávněn smět se proviňovat vůči všem přírodním zákonům. A proto dále pěstuje přelidnění s takovým úspěchem, že se lidstvo nezadržitelně dále rozmnožuje, čímž se nadále stupňuje nouze, zlo a bída, kriminalita, nemoci, epidemie a nákazy a všechny ostatní nespravedlnosti a zvrhlosti. Ty budou tak nezměrné a nezadržitelné, až nakonec skončí v řvoucím chaosu a úplném zničení všeho pořádku a veškerého života.

Čím více bude ve všech dotyčných zemích z důvodu falešného humanismu a zvráceného soucitu poskytována rozvojová pomoc, pomoc proti hladu a ostatní druhy pomoci, a přitom nebudou poskytovány žádné regule k zamezení porodnosti, tím hrůznější nastane nouze, zlo, bída a ostatní zvrhlosti, kterými bude život a planeta zruinována a zničena. Bez směrodatné, skutečně lidské a vhodné pomoci nemohou být ani země ani národy rozvojového typu za několik let nebo desetiletí zkultivovány, zcivilizovány a ani hospodářsky vyrovnané a pokrokové. Ani lidé těchto národů a států nemohou být jednoduše bez mezinárodních návodů «přetvořeni» a nemohou zvládnout a přizpůsobit se myšlení a jednání světa, který si osvojil zdravé hospodářství a politiku, stejně jako obsáhlé vzdělání a všeobecný přehled, jakož i zdravé sociální zázemí a zdravé vedení státu, zákonodárství a směrnice celkového vývoje. To vše si musely tyto státy vypracovat v řadě dlouhých staletí.

Přirozeně, pomoc v každé podobě je velmi vhodná, avšak pouze tam, kde je tuto pomoc zodpovědné uplatňovat a poskytovat. Taková pomoc může být dodávána také do rozvojových zemí třetího světa atd., avšak nikdy v té podobě, jako se tomu děje prostřednictvím rozvojové pomoci a pomoci pro hladovějící – bez instrukcí ke kontrole porodnosti. Pomoc pro tyto země a pro tyto lidi by musela spočívat v tom, aby byli vzděláváni v pokrokové práci a v právě takových pracovních metodách, v lepší a plody sklízející výstavbě jejich země, aniž by bylo v ničitelské podobě zasahováno do přírodního systému. A pomoc by tedy měla spočívat v tom, poskytovat lidem dobré školní a všeobecné vzdělání, čímž také vznikne pokrokový a sociální způsob myšlení a vědomí toho, že jeden každý člověk je sám zodpovědný za své vlastní konání a jednání a za svou práci, stejně jako za svůj život. Pomoc tedy musí tkvět i v tom, že lidé musí být zpraveni o katastrofálních následcích, které vznikají díky přelidnění, a z toho důvodu musí pomoc spočívat taktéž v objasňování ohledně nezbytné regulace porodnosti, antikoncepce a rigorózního zastavení porodnosti.

Pomoc v každé náležité podobě je vhodná tam, kde lidé nepěstují přelidnění a nerozmnožují se jako morčata a králíci, je vhodná tam, kde jsou lidé pracovití a nezadlužení a kde se neocitají v nouzi vlastním zapříčiněním. Je vhodná také tam, kde si lidé vytváří určité vzdělání a všeobecný přehled, v jejichž důsledku také myslí a jednají pokrokově a zodpovědně, z čehož opět vyplývá, že své potomstvo drží v přiměřené míře a nenesou žádnou vinu na stoupajícím přelidnění.

Nechť člověk Země nechá vládnout čistě přírodní zákony a přikázání ve všech věcech, obzvláště pak s ohledem na přelidnění, které může redukovat pouze prostřednictvím radikálního a rigorózního celosvětového zastavení porodnosti v určené podobě. Pouze v této podobě jedná člověk správně, čímž mohou být bída, nouze a zlo všeho druhu na naší krásné modré planetě Zemi omezeny a konečně vymazány.

Přelidnění s sebou přináší také etnické problémy a tyto přímo zapříčiňuje, z čehož vzniká stěhování národů, stejně jako války, vraždy a zabíjení. Neustálým růstem pozemské populace jsou lidé stále více a více koncentrováni a prostor pro jednotlivého člověka je stále menší a menší. Proto nemůže nenastat, že se lidé různých národů, příslušností, náboženství, názorů, mínění, filozofií a myšlenkových směrů atd. na sebe stále více těsnají a navzájem se omezují, což vede automaticky a zcela nutně k třenicím, neshodám a sporům, ze kterých opět zcela neodvratně a automaticky vznikají války, vraždy a zabíjení, stejně jako stěhování národů, přičemž samo stěhování národů vede k novým, zlým a celosvětově se zvrhávajícím problémům. Utečenci totiž neopouštějí svá rodná sídla, aby hledali svůj nový domov jinde ve své zemi, nýbrž prchají do cizích zemí – a sice do států, které jsou finančně a hospodářsky atd. lépe postavené, než je to v případě jejich vlastní rodné země. A skutečně, tito uprchlíci vycestovávají utečeneckým způsobem ze svých domovin po tisících a desetitisících – a dokonce přímo po statisících a milionech – a zaplavují cizí a lépe postavené státy, které jsou tak zatíženy přemírou cizího vlivu a téměř neřešitelnými problémy. Tyto problémy stojí státy, které utečence přijmou miliardové obnosy, jež budou muset vyklopit pilní obyvatelé dotyčné »hostitelské země« tvrdě vydělanými penězi prostřednictvím horentních daní.
Utečenci z těch států, ve kterých vládnou etnické problémy, války, vraždy a zabíjení, stejně jako pronásledování jakéhokoliv typu atd., vpadávají stále více a více do lépe postavených států a usazují se v nich – velmi často díky lžím a kriminálním intrikám. Utečenci svým cizím vlivem zatěžují více a více lépe postavené státy světa, do kterých mohou vycestovat velmi často pouze ilegálním způsobem. A přemíra cizího vlivu, která vzniká díky všem těmto uprchlíkům, s sebou přináší nové problémy sociální, hospodářské, politické, ale také náboženské a etnické povahy. Sociální podstata se začíná pomalu ale jistě hroutit, náklady na život a na bydlení stoupají stále výše a výše, nouze o bydlení je stále větší a větší, a utečenci se mísí s domácími a pomalu ale jistě smazávají vlastní linii domácího národa tím, že vznikají smíšená manželství, ze kterých opět vznikají smíšení potomci, a sice v takovém počtu a množství, které již není zodpovědné. Uskuteční-li se smíšená manželství tím, že se lidé poznají v různých zemích na cestách nebo díky svým povoláním atd. – načež pak společně vytvoří smíšený pár – pak je to normální a pochopitelné, a tedy taková ojedinělá smíšená manželství neškodí ani linii národa ani národu samotnému. Jsou-li ale masovým způsobem vytvářena smíšená manželství a plozeni smíšení potomci, prostřednictvím utečenců, kteří zemi přetěžují svým cizím vlivem, pak vznikne během krátké doby nová rasa a smíšený národ, kterým bude ten původní, domovský národ potlačován a vykořeňován.
Typy utečenců, které prchají do cizích zemí, nevykazují žádnou jednotnost, neboť pocházejí ze všech vrstev společnosti a skutečné důvody k útěku jsou často velmi rozdílné a sahají od důvodů týkajících se hospodářství, vlastních problémů, soužení s láskou, drogové závislosti a náboženství až po důvody vojenské, politické, rodinné, dobrodružné a pracovní atd. A všichni tito utečenci nejrůznějšího druhu prchají ze svých domovin, aby hledali útočiště v lépe postavených státech, načež tyto státy začínají trpět cizineckým přetížením se všemi jeho zlými, stát a národ ohrožujícími důsledky. Největší část všech uprchlíků tvoří azylanté, kteří stojí hostující státy, a tím i pilné daňové poplatníky, miliardové částky. To se přirozeně zase nelíbí různým skupinám domácích obyvatel, a proto se vzdouvá a rozdmýchává nenávist vůči cizím lidem, nenávist vůči azylantům, jakož i rasová nenávist atd., což vede ke smrtícím eskalacím, které vyvolávají hmotné škody a zapříčiňují netušené pohromy.

U utečenců vstupuje do hry ještě další faktor, který nesmí zůstat nezmíněn, a sice ten, že zpravidla ze svých domovin prchají pouze ti lidé, kteří jsou finančně lépe situovaní a kteří mají nějaký majetek, dům nebo pozemek, které mohou vyměnit za hotové peníze, aby si jimi mohli financovat svůj útěk. A tento typ uprchlíků také není zrovna příliš skromný, neboť se v zemích do kterých uprchli příliš často domáhají nestydatých požadavků ohledně peněz, bydlení, aut, nákladů na živobytí, oblečení a sociální pomoci všeho druhu, atd. Avšak lidé v uprchlických zemích, kteří musejí z důvodů vlastní bezpečnosti uprchnout nebo opustit svou domovinu, ti si útěk dovolit nemohou, nebo pouze ve vzácných případech, neboť jim k tomu prostě a jednoduše schází nezbytné finanční prostředky, a proto jsou velmi často vězněni, mučeni a zavražděni. Zpravidla se tedy vyznačují jako uprchlíci pouze takoví lidé, kteří v nějaké podobě disponují určitým kapitálem. Právě u těch je ale velmi často pravidlem, že prchají pouze proto, aby mohli v nějaké hospodářsky a sociálně lépe postavené zemi vést pohodlnější život, než jak jim to bylo možné ve vlastní domovině, protože by je to doma stálo příliš mnoho úsilí a námahy. Jako utečenci z čistě hospodářských důvodů, atd., se pak v zemích do kterých utekli zastírají lhaním a švindly, že prý z domovské země uprchli z důvodů náboženského, vojenského nebo politického pronásledování atd. Tedy tvrzení, lži, podvody a švindly, které v těchto případech neodpovídají pravdě. Často se také vyskytuje, že vstupují do hry utečenci, kteří nejsou jen obyčejní kriminálníci, nýbrž přímo těžcí zločinci, kteří páchají ve státech do kterých uprchnou těžké zločiny, které se jim vyplácí. Vyskytují se také stále častěji utečenci toho typu, kteří dorazí do států kam uprchnou, aby se tam neoficiálně – či přímo s oficiálním povolením úřadů – uplatňovali jako sběratelé obrovských peněžitých obnosů, s nimiž pak ve svých domovských zemích finančně podporují války, bratrovražednictví nebo revoluce; nebo s nimiž pak nakupují zbraně či všelijaké válečné nástroje.
Jen velmi málo uprchlíku skutečně spadá do kategorie opravdových uprchlíků. Ze všech těch desítek tisíc utečenců je ve skutečnosti jen velmi málo těch, kteří musí z důvodů životní bezpečnosti uprchnout ze své domoviny a kteří oprávněně platí za uprchlíky a jako takoví mohou být uznáni, i když lidé zodpovědní za tuto problematiku ve státech, které uprchlíky přijímají, paradoxně tisícům a desetitisícům takovým zdánlivým uprchlíkům propůjčují status skutečného uprchlíka a náklady za to pak nese celý stát. Tito za to zodpovědní lidé nechápou, nebo z důvodů falešného humanismu nechtějí chápat, že tento typ uprchlíků jsou právě jen «hospodářští uprchlíci», atd., kteří nechávají hanebně na holičkách svoji vlastní domovinu. Právě tehdy, když stát zasáhnou zmatky a nouze, a když je stát odkázán na pomoc a spolupráci každého jednotlivého občana, právě tehdy prchají ze své domoviny ti, jejichž pomoc je potřeba ze všeho nejvíc k zachování země, státu a života. Zbaběle utíkají ze své vlastní domoviny místo aby v ní spolupracovali na zavedení vhodného pořádku, čímž by mohl být vypracován vzkvétající stát a vytvořena vzkvétající země. Zbabělým úprkem se toho však nikdy nemůže dosáhnout, úplně jedno zda je přitom řeč o nějaké alespoň trochu normální zemi nebo o státu, který se nachází ve zlé diktatuře a nejhlubším chaosu. Jedna každá země potřebuje své občany, neboť pouze díky nim samotným může být společně s vhodnými vládnoucími silami vypracována a dosažena civilizovaná, sociální a skutečně života hodná struktura s náležitým hospodářstvím a politikou, stejně jako s dobrou životní úrovní. Prchají-li však obyvatelé zbaběle ze své domovské země namísto toho, aby v ní zůstali, zasadili se za ni a v případě nouze za ni bojovali, pak se může chaos, bída, nouze a všechno zlo stát zcela nevyhnutelně ještě větší a neodvratitelnější.

Nakonec existují ještě ti uprchlíci, kteří jsou skutečnými oběťmi náboženských a politických zmatků, stejně jako válek, revolucí a neoprávněného pronásledování. Že je takovýmto lidem poskytnuta podpora a pomoc přijmutím za skutečného uprchlíka, by mělo být z čistě lidského pohledu samozřejmostí, avšak výhradně a pouze pod podmínkou, že se tito utečenci opět vrátí zpět do svých domovských zemí, kde se narodili, a nesmí zůstat v hostitelské zemi, když se situace v jejich domovských zemích opět znormalizovala a zlepšila do té míry, že může následovat návrat bez nebezpečí jakéhokoliv ublížení na těle či životě, stejně jako když je opět dán stav do určité míry normální hospodářské a životní úrovně.

Veškerá fakta ve věci uprchlického problému poukazují jednoznačně na to, že musí být přísně zastaveno proudění a vpouštění uprchlíků, jestliže nemají problémy s cizineckým zatížením, s utečenci a s azylanty, stejně jako s nenávistí vůči cizincům, azylantům a jiným rasám nabírat takových rozměrů, že z toho nakonec vzniknou katastrofy, které již nikdo nebude s to zvládnout.
Brutální a nehumánní, jestliže se budou následovat přírodní zákony a přikázání? Ne, brutální, nehumánní a bez lásky k bližnímu je to tehdy, když člověk všemi prostředky nadále uchovává a ještě podporuje své přelidnění, aby mohly být plozeny desítky milionů dalších potomků – brutální a nehumánní je to tehdy, když kvůli sektářství a slabomyslné citové pomatenosti nejsou prováděny tvrdé kontroly porodnosti. Tím se všechna bída a vše ve svých problémech stává ještě větší a nezvládnutelnější, čímž nakonec nebude možné již žádné řešení a žádná záchrana.
Potřebné soubory opatření v celosvětovém měřítku:

 

Jedna možnost mezi mnoha!

(neplatí pouze pro malé přírodní národy v pralesích, kteří od věků provádí vlastní tvrdé soubory opatření ke kontrole porodnosti)

 

Dovolený věk svatby:

o ženy: 25 let
o muži: 30 let

 

Věk pro plození potomků:

o ženy: 28 let

o muži: 33 let

 

Předpoklady pro plození potomků:

A.existující manželství přinejmenším 3 roky.

B.Doklad harmonického a zdravého manželství.

C.Doklad nezávadného způsobu života partnerů v manželství.

D.Doklad schopnosti vychovávat děti.

E.Doklad o zdraví: žádné dědičné a infekční nemoci, žádná závislost na drogách, lécích nebo alkoholu, atd.

F.Žádná příslušnost k extrémistickým a státu nepřátelským skupinám.

Maximální počet potomků:

o 3 potomci na manželství

 

Interval zastavení porodnosti:

o 7leté úplné zastavení porodnosti celosvětově

o 1 rok povolení plození potomků podle povolujících osnov zákona

o 7leté úplné zastavení porodnosti celosvětově

o 1 rok povolení plození potomků podle povolujících osnov zákona; prováděné tak dlouho, dokud snížení pozemského lidstva nedosáhne normálního stavu.

Následně: Povolující osnova zákona pro manželství a pro plození potomků zůstane v platnosti, přičemž však odpadne sedmiletý cyklus zastavení porodnosti.

Dále zůstane v platnosti:

o 3 potomci na manželství (nebo 3 děti v opatrovnictví, resp. v adopci)
Trestné soubory opatření při jednání proti těmto zákonům:

 1. Peněžní trest ve výši 10tileté mzdy obou chybujících.
 2. Sterilizace obou chybujících.
 3. Kastrace chybujících při násilném smilstvu a znásilnění atd., stejně tak jejich doživotní a pohlavně oddělené vyloučení ze společnosti.
 4. Státní odnětí a výchova všech dětí proviněných = pečovatelští / adoptivní rodiče.
  Prosím, všimněte si v naší brožuře PŘELIDNĚNÍ č. 3 bližšího vysvětlení výše uvedených souborů opatření.

 

Brutální a nehumánní

 

 

Co je podle Vás brutálnější, nehumánnější a nepřátelštější vůči bližním, stejně jako vůči životu:

1) lidmi přelidněný svět, ve kterém vládne hlad, bída, nouze a hrůzná smrt, ve kterém jsou na denním pořádku války, vraždy, zabíjení, mučení a trest smrti, znásilnění, kriminalita, nenávist, choroby a zničení, neřesti a mánie, nepřátelství vůči životu, extremizmus, lži, podvody a zvrhlosti atd., čímž ročně bídně chcípají miliony lidí v hrůzných bolestech nebo desítky tisíc lidí žalostně zmírají na následky mučení svých trýznitelů a katů, stejně jako hladem a bídou.

 

NEBO

2) lidmi normálně obydlený svět, ve kterém jsou všechna zla, problémy a svízele malé a normální, ve kterém nevládne žádný hlad ani bída, a strach z válek a všeho zla je natolik snížen, že je skutečně dána možnost míru, jenž sjednotí celý svět, jenž nechá zmizet neustálý strach z budoucnosti a umožní život v lásce, logice a rozumu, atd.

Skutečně, pravda nemůže být řečena jen jednou vyslovenými, falešně-humanistickými a diplomatickými slovy, nýbrž výhradně a pouze slovy často se opakujícími, trefnými, tvrdými a nediplomatickými, jež pravdu nezastírají, nýbrž ji ozřejmují, slovy která nešetrně vykládají skutečná fakta, neboť pouze tak se lidé cítí osloveni nebo dotčeni, načež pak odpovídajícím způsobem také reagují a začínají se vypořádávat se skutečnostmi efektivní pravdy. Že pak prostřednictvím této reakce vyjde najevo skutečný postoj dotyčného člověka, a tak dojde k vyjádření jeho rozumnosti či nerozumnosti, to by mělo být jasné každému. Lidé rozumní a nesamolibí se zpravidla nechají přesněji informovat a poučit – zatímco ti nerozumní samolibě všechno neustále zpochybňují, nemají žádné skutečné znalosti o přesném stavu věcí, myslí falešně a neoprávněně chtějí poučovat chytřejší, a ty pak pomlouvat jako kacíře, štváče a polemiky – jen proto, že nejsou ve svém rozumu dostatečně velcí, aby rozpoznali a pochopili skutečnou pravdu – nebo proto, že jsou nositeli nějakého titulu a žijí tak v mylné víře, že jsou více vědoucí, poučenější a lepší než ostatní, kterým není titulování vlastní. Jak neobyčejně se ale tito, tituly ověnčení lidé mýlí a klamou, neboť pravidlo dokazuje, že jejich osvícení není s to dosvítit ani pod jejich vlastní trůn.

Zapřemýšlej o tom, v jakém světě by sis Ty přál žít; a zda opravdová, skutečná humanita, láska, láska k bližnímu a pravda přeci jen nepřekonává všechnu falešnou humanitu, falešnou lásku k bližnímu, a všechny lži – a zeptej se přitom také sám sebe, v jakém světě by si přáli žít Tvoji potomci a potomci Tvých potomků.

 

Billy

 

Převzato:http://www.exopolitika.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz