Co skrývá OSN?

Co skrývá OSN?

Co skrývá OSN?

 

„Podíváme-li se globálně, koho ‚potrestali‘ soudci Svobodných zednářů za početné oběti druhé světové války, pak je zcela pochopitelné, že ‚odsouzení‘ byli pouhými veřejnými loutkami nacizmu, případně ‚druhořadými‘ lidmi, kteří věděli jen velmi málo o reálných vůdcích a jejich činech.

Avšak lidé u nacistické mašinérie, kteří měli pro Archónty určitou ‚hodnotu‘, nejenže byli zachráněni před pomstou jejich ‚soudnictví‘, ale také se poměrně dobře zařídili v tomto životě, aby mohli dál pracovat pro Svobodné zednáře. S realizací těchto záměrů jim také velmi intenzivně pomáhal Vatikán, který pod záštitou katolické církve převážel důstojníky SS do Švýcarska, Argentiny, Paraguaye, USA. Mnozí ti, kteří stáli v čele různých výzvědných služeb nacistů, po válce velmi rychle získali nového Pána – Úřad pro strategické služby USA a prakticky pokračovali ve své výzvědné činnosti v západní Evropě. A NATO? Co si myslíte, o čí zkušenosti a profesionalitu se opírala tato organizace, když prováděla své špinavé akce v regionech arabského a islámského světa, v Indonésii, na Blízkém východě, v severní Africe? Nebo když prováděla teroristické útoky v Evropě v sedmdesátých letech? No, přece o zkušenosti právě těchto bývalých nacistů, kteří s požehnáním USA ‚podpořili‘ tuto novou strukturu vytvořenou po válce, tak zvanou Severoatlantickou alianci… Dokonce vezmeme-li si takovou organizaci jako je Interpol, ani tady se to neobešlo bez účasti Svobodných zednářů. Tuto soukromou policejní organizaci na mezinárodní úrovni, vytvořenou pro boj se zločinci a drogovými dealery, až do roku 1972 vedli bývalí důstojníci SS. A takových příkladů bychom mohli uvést celou řadu.“

„Tááák,“  protáhl Viktor. „Tady máte ten ‚duhový svět‘! Jakápak demokracie a svoboda! Je to jen samá lež, klam a otroctví!“

 

 

*    *    *

 

 

„Takže, vzhledem k tomu, že se Liga národů zdiskreditovala v očích světové veřejnosti, Archóntové jako vždy vyměnili starý vývěsní štít za nový, ale ponechali původní podstatu. A pak došlo po druhé světové válce k oficiálnímu rozpuštění Ligy národů ve Švýcarsku a k oficiálnímu založení ve zcela jiné části světa – ve Spojených Státech, ve městě San Francisco – mezinárodní Organizace spojených národů, která byla vytvořena pro podporu a zachování míru a bezpečí a pro rozvoj mezinárodní spolupráce.“

„No jo, vždyť je to stejné, jen se to čte obráceně,“ zasmál se Žeňa.

„Mimochodem, sídlo OSN se nacházelo v New Yorku, na pozemku, který byl za tímto účelem vyčleněn a věnován rodinou Rockefellerů. Při oficiálním založení OSN bylo jen v americké delegaci 47 členů CFR…“

Žeňa vybuchnul smíchy společně se staršími chlapci a sarkasticky pronesl heslo:

„Aha, Svobodní zednáři všech zemí spojte se!“

„Nebo spíš –  všechny země spojte se pod nadvládou Archóntů,“  žertem vyslovil jinou variantu Sensei. „Už jen ten úvod ke Stanovám OSN, vypracovaný Svobodnými zednáři, stál opravdu za to!

…Původně bylo do OSN vlákáno jen padesát jedna států a pouze třicet z nich byly vyspělé státy, ty ostatní byly, jak se říká, rozvojové země. Přirozeně, že dnes je členů OSN mnohem víc… Na první pohled Archóntové vytvořili OSN jako takového ‚hodného policejního přítele‘ pro všechny, který přijde na pomoc a pomůže, když to někdo bude velmi potřebovat. Jenže v těch otázkách, které bezprostředně souvisí se záležitostmi Archóntů, tento ‚hodný strýček‘ maximálně tak vysloví důrazný nesouhlas a tím to také skončí… Aby Archóntové dostali celý svět pod svoji kontrolu, snažili se vytvořit v obnovené struktuře této organizace několik ‚Rad‘,které by zasahovaly do sféry mezinárodní ekonomiky a ‚bezpečnosti‘, do sociální sféry: …Mezinárodní soud, Generální shromáždění OSN, Sekretariát. Dokonce do znaku OSN vecpali svou číselnou symboliku – na glóbu vytvořili 33 polí, kolem glóbu napravo a nalevo je 13 klasů. No, jednoduše jako obvykle. Jo, kromě obvyklých ‚Rad‘ tato organizace dnes řídí množství zvláštních služeb. Například Mezinárodní radu pro telekomunikaci, Světovou zdravotnickou organizaci, UNESCO, Světovou banku, Mezinárodní měnový fond.“

„Táák,“  zaraženě promluvil Nikolaj Andrejevič. „To tedy vypadá, že když se dnes státy obrací na OSN jako na rozhodčího se žádostí o vyřešení jejich problémů a ukončení válek, tak se v podstatě jejich prostřednictvím obrací na Archónty, neboli na ty, kdo rozpoutává tyto války a rozsévá globální konflikty?!“

…Sensei pokračoval:

„OSN není jedinou organizací, kterou Archóntové ovládají. Pokud se na to podíváte pozorně, tak zjistíte, že Archóntové jsou skutečnými pány více než poloviny velkých mezinárodních organizací, které v současnosti existují.“

„A k čemu toho Archóntové tolik potřebují?“ nechápavě pokrčil rameny Slávek.

„Přece kvůli vlivu na svět a pro rozšíření své moci. Používají k tomu jakékoli prostředky, neštítí se ničeho, počínaje ideologickým zpracováním lidí a finančním nátlakem konče.“

„Finančním?“
„Ano. Rozhlédněte se kolem sebe, jak neustále rostou ceny všeho – nemovitostí, zboží, potravin – podívejte se jak stoupá míra inflace. Jak je v tisku  tento proces zobrazován jako ‚proces živelný a nepředvídatelný‘ a ospravedlňuje se ‚celosvětovým‘ zvyšováním cen. Jenže opravdu je tento proces ‚nepředvídatelný‘? Cožpak tento rok země neurodila stejné ovoce a zeleninu jako vloni? Cožpak stoupla kvalita zboží? A vůbec, kdo diktuje celosvětové zvyšování cen? Mezinárodní bankéři, kteří jsou ovládaní Archónty. A dochází k tomu uměle! Proč? Aby se člověk dostal do hmotné závislosti. Aby se jeho mysl zabývala neustálou starostí o to, jak zvýšit svůj příjem tak, aby jeho rodina mohla nějak existovat na tomto světě. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Podívejte se na své známé, při každém setkání, u čeho končí každá debata? Zpravidla u rozboru zvyšování cen, u stížností na neustálý nedostatek peněz a s tím souvisejících problémů. A tady máte odpověď na otázku, jak Archóntové zotročují člověka materiálnem.

Takže pod rouškou všech těchto na první pohled počestných archóntovských organizací, které ovlivňují dění ve společnosti, se ve skutečnosti skrývá vnucování  Arhimanovy ideologie, která přetváří mysl člověka ve prospěch hmotné agrese, ve prospěch volby Materiální  podstaty a v globálním měřítku – vtahuje lidskou civilizaci jako celek do materiální propasti. Jak to může pro lidstvo dopadnout, to už víte.“

„No, ale co se s tím dá dělat?!“ s panikou v hlase  promluvil Slávek.

„Odvěká otázka všech lidí a národů,“ poznamenal Viktor.

Kdežto Sensei klidně a stručně odpověděl:

„Vše je v rukou samotných lidí, vše záleží na osobní volbě každého z nás.“

„Zajímavé, a alespoň někdo se na tomto světě se už někdy Archóntům postavil?“ zajímalo Stase.
„Bezesporu. Jinak by dějiny lidstva skončily už dávno.“

„No, a kdo jim tedy čelí?“

„Různí lidé, osobnosti z oblasti vysoké politiky, ale také z lidu. Existují i tací, kteří, když si uvědomí, že se stali loutkami Archóntů, snaží se vymanit se z jejich vlivu.“

„Co bychom měli dělat, abychom těmto lidem pomohli?“

„Především je třeba, abys byl sám Člověkem a neuvíznul v zajetí materiálních tužeb a egoistických přání, které jsou hlavní pákou ideologie Archóntů.“

 

„Předpovědi budoucnosti a pravda o minulosti a současnosti“

 

Převzato:  http://polahoda.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz