Soumrak psychopatů

Soumrak psychopatů

Soumrak psychopatů

Dr. Kevin Barrett

The Canadian

 

„Naše společnost je řízena šílenými lidmi za účelem dosažení šílených cílů. Myslím si, že nás řídí maniaci pro své maniakální cíle a myslím, že můžu být za své vyjádření zavřen jako šílenec. To je na tom to šílené.“

– John Lennon, předtím než byl zavražděn Markem Davidem Chapmanem, subjekt programu CIA na ovládání mysli.

 

Když se Gándhího zeptali na jeho názor na západní civilizaci tak odpověděl, že by to byl dobrý nápad. Ale tento často citovaný citát je zavádějící, protože předpokládá že civilizace je dokonalé požehnání.

Říká se, že civilizovaní lidé žijí se svými společníky v míru a spolupráci, že se dělí o nezbytnou práci proto, aby zbyl volný čas rozvinout umění a vědy. Ale zatímco výše popsané je dobrý nápad, nejde zrovna o dobrý popis toho co probíhalo během posledních 8000 let v takzvaných rozvinutých společnostech .

 

 

Nám známá civilizace je převážně výtvorem psychopatů. Základ každé civilizace, včetně té naší, spočíval na otroctví a válčení.“ Ostatně tento druhý výraz je jen eufemismem pro hromadnou vraždu.

 

 

Obecný recept na civilizaci je jednoduchý:

 

  1. S pomocí lží a vymývaní mozků vytvořit armádu řízených a systematických masových vrahů,
  2. Využít tuto armádu pro zotročení velkého počtu lidí (tzn. zmocnit se a ovládnout jejich pracovní sílu a z ní plynoucí výnosy),
  3. Využít tuto otrockou pracovní sílu pro zdokonalení procesu vymývání mozků (využití ekonomické rezervy pro zaměstnání písařů, kněží a public relations lidí). Potom se vrátit na začátek a opakovat celý proces.

 

 

Při rozvoji civilizace hráli psychopati nepřiměřeně velkou roli. Je to tím že jsou pevně naprogramováni lhát, zabíjet, zraňovat a obecně se na ostatních lidech dopouštět velkého utrpení, aniž by pociťovali sebemensší záchvěv pocitu viny. Vynálezce civilizace – tedy první náčelník který úspěšně zmanipuloval armádu řízených masových vrahů – byl téměř jistě genetickým psychopatem. Od dob tohoto důležitého objevu, se v zápase o moc v hierarchiích civilizace se psychopati v porovnání s nepsychopaty – obzvlášť ve vojenských hierarchiích – těší zásadní výhodě.

 

Uklidni se. Jenom jsem řekl že jsme morálně zkorumpovaní.

 

Vojenské instituce jsou psychopatickým zabijákům šité na míru. Těch zhruba 5% lidských samců, kteří při zabíjení jiných lidí necítí žádný soucit, patří mezi nejlepší vojáky. A těch 95%, kteří jen velmi neochotně zabíjejí, patří mezi velmi špatné vojáky, tedy pokud jim prostřednictvím velmi důmyslných moderních postupů nejsou vymyty mozky, které je promění (doufá se že jen na přechodnou dobu) ve funkční psychopaty.

V knize pod názvem O zabíjení [On Killing] přepsal podplukovník Dave Grossman vojenskou historii tím, že vyzdvihl to co jiné historie skrývají: fakt že vojenská věda není ani tak o strategii nebo technologii, ale o tom jak překonat lidský instinktivní odpor zabíjet příslušníky našech vlastního druhu. Tou opravdovou „revolucí ve vojenských záležitostech“ nebyl přechod na špičkové technologie pod Donaldem Rumsfeldem v roce 2001, ale objev brigádního generála S.L.A. Marshala, ke kterému došlo ve 40. letech minulého století, tedy že ve druhé světové válce použilo své zbraně v palebných pozicích pouhých 15-20% vojáků. „Ti (80-85%) kteří nestříleli ale ani neutekli, ani se neskrývali (v mnoha případech byli ochotni se vystavit velkému nebezpečí pro záchranu svých soudruhů, obstarat munici nebo předávat zprávy), ale jednoduše ze své zbraně na nepřítele nevystřelili, i když byli vystaveni opakovaným vlnám prudkých útoků“ (Grossman, p.4).

 

Marshallův objev spolu s jeho náslédným výzkumem prokázal, že v každé předchozí válce provádělo téměř veškeré zabíjení – těch 5% kteří jsou rodilí psychopaté a možné několik přechodně šílených imitátorů – pouze nepatrná menšina vojáků. Normální muži boj jenom předstírali a pokud to bylo jen trochu možné, odmítli vzít život nepřátelského vojáka, i v případě kdy to znamenalo vzdát se svého vlastního. Z toho vyplývá, že války jsou psychopatické ritualizované masové vraždy nepsychopatů. (Což nemůže být dobré pro genetickou výbavu lidstva!)

 

Marshallova práce přinesla do vojenské vědy koperníkovskou revoluci. V minulosti každý věřil že voják, který byl ochoten zabíjet pro svou zemi, byl (hrdinskou) normou, zatímco ten který odmítl bojovat byl (zbabělou) odchylkou. Jak se ale nakonec ukázalo, pravda byla taková, že normě odpovídající voják vycházel ze skupiny psychopatických pěti procent. Normální většina by raději zemřela než bojovala.

Důsledek, příliš děsivý na to aby byl plně stráven i takovými osobnostmi jakými byli Marshall nebo Grossman, byl takový, že zásady pro vojákovo chování v bitvě bylo stanoveo psychopaty. To znamená že psychopati ovládají armády jako instituci. Ještě horší na tom je, že to znamená že psychopati ovládají způsob kterým společnost vnímá vojenské záležitosti. Psychopati evidentně uplatňovali ohromné míru moci ve zdánlivě příčetné a normální společnosti.

 

Jak je to možné? V knize Ponerologie v politice [Political Ponerology] Andrzej Lobaczewski vysvětluje, že kliničtí psychopati jsou při vzestupu ve společenských hierarchiích zvýhodněni i v případě nenásilného soutěžení. Protože jsou schopni lhát bez výčitek svědomí (a bez příznaků psychologického stresu, který je měřen v testech dektoru lži) mohou psychopaté říci cokoliv je třeba k tomu, aby dosáhli to co chtějí. Například psychopaté u soudu mohou hodnověrným způsobem nestydatě lhát, zatímco jejich příčetní soupeři jsou ochromeni emocionálním sklonem držet se nadohled pravdy. Soudce nebo porota se většinou domnívají, že pravda musí být někde uprostřed a tudíž činí rozhodnutí, která jsou ve prospěch psychopata. To samé jako v případě soudců a porot se vztahuje na ty, kteří jsou pověřeni rozhodnout o tom, kdo bude nebo nebude v korporátních, vojenských nebo vládních hierarchiích povýšen. Výsledek je takový, že veškeré hierarchie jsou na vrcholu nevyhnutelně plné psychopatů.

Takzvaní teoretici spiknutí [conspiracy theorists], i když mnozí z nich si zaslouží toto hanlivé ozančení spojené s velmi často zneužívaným pojmem, si často představují, že tajné společnosti Židů, Jezuitů, bankéřů, komunistů, Bilderbergů, muslimských extrémistů, katolíků, atd. tajně řídí historii, dělají podlé činy a/nebo se snaží ovládnout svět. Protože jsem podle Wikipedie jedním z předních „teoretiků spiknutí“, cítím se proto být kvalifikovaný nabídnout alternativní teorii spiknutí, která, stejně tak jako alternativní teorie spiknutí o 11. září, je zároveň jednodušší a mnohem přesnější než převažující moudrost. Jediné spiknutí na kterém záleží je spiknutí psychopatů proti nám ostatním.

 

 

Za zjevným šílenstvím současné historie stojí skutečné šílenství psychopatů, kteří bojují o udržení své nepřiměřené moci. A čím je jejich moc stále více ohrožována, tím jsou psychopaté stále více zoufalejší.

 

Jsme svědky apoteózy podsvětí – zločinecké organizace, nebo řady překrývajících se zločineckých skupin, skrývajících se nad běžnou společností a zákonem, stejně tak jako podsvětí které se pod nimi skrývá. V případě 11. září a válek 11. září jsme svědky konečné, zoufalé uzurpace moci nebo-li „koncovky“ brutálních a proradných pašeráckých gangů drog ze CIA a prezidentských zabijáků; mezinárodních bankéřů kteří perou špinavé peníze a jejich najatých vrahounů, ať už ekonomických či jiných; zkorumpovaných armádních dodavatelů; přespříliš horlivých generálů; korporátních predátorů a jejich politických dohazovačů; vymývačů mozků a znásilňovačů kteří jsou eufemisticky známí pod označením psy-ops a PR specialisti – ve zkratce celé té nechutné bandy ověřených psychopatů, kteří řídí naši takzvanou civilizaci. Mají strach že budou přemoženi. Jejich hrůza ze ztráty své moci ovládat, která byla na nás promítnuta, stála za výbuchem v Twin Towers a vedla k navození dočasného psychopatického teroristického běsnění u americké veřejnosti.

 

Proč se patokracie obáva že ztrácí kontrolu? Protože je ohrožena šířením vědomostí. Největší obavou jakéhokoliv psychopata je strach z odhalení. Jak řekl George H. W. Bush novinářce Sarah McClendonové při rozhovoru v prosinci roku 1992, „Kdyby lidé věděli co jsme udělali, štvali by nás ulicemi a zlyčovali by nás.“ Jelikož se udává, že se Bush účastnil večírků na kterých byly przněny a jinak zneužívány dětské prostitutky/ti, a to jen tak jako že namátkově mezi jeho mnoha dalšími zločiny, by se jeho prohlášení při rozhovoru s McClendonovou mělo brát vážně.

 

Psychopati jdou životem s vědomím, že se zcela odlišují od ostatních lidí. Hluboko uvnitř vědí, že jim něco chybí. Velmi rychle se naučí skrýt absenci empatie, zatímco opatrně studují emoce druhých k tomu, aby mohli předstírat normálnost zatímco chladnokrevně manipulují normální lidi.

 

Dnes, díky nových informačním technologiím, stojíme na pokraji odhalení psychopatů a možnosti vybudovat civilizaci od a pro zdravé lidské bytosti – civilizaci bez válek, civilizaci založenou na pravdě, civilizaci ve které bude světecká menšina, spíše než ďábeslká menšina, směřovat k moci. Máme potřebné vědomosti k tomu, abychom mohli diagnostikovat psychopatické osobnosti a udržet je daleko od moci. Máme potřebné vědomosti, které jsou zapotřebí k rozložení institucí ve kterých se psychopatům obzvlášť daří – armáda, informační služby, velké korporace, a tajné společnosti. Jednoduše musíme šířit tyto informace, spolu s vůlí je použít, na co nejvíce místech.

 

Především je třeba informovat veřejnost o tom, jak psychopaté korumpují a jak se jim daří získat na svou stranu normální lidské bytosti. Jeden způsob který používají je manipulace studu a sebezapření – emoce které jsou psychopatům cizí, ale běžné a lehce vyvolatelné u normálních lidí.

Zvažte způsob jakým gangy a tajné společnosti (maskované cechy psychopatů) verbují nové členy. Některé zločinecké gangy a satanské pakty vyžadují, aby kandidát pro úspěšné přijetí spáchal vraždu aby se tak „stal jedním z nich.“ Skull and Bones, tajná společnost na Yaleské univerzitě, zásobuje CIA mimojiné pašeráky drog, znásilňovači myslí, těmi co zneužívají děti a profesionálními zabijáky, po novicích vyžaduje aby si nazí lehli do rakve a masturbovali před staršími členy, během čehož se současně recituje kandidátova úplná sexuální historie. Tím že psychopatický cech donutí novice, aby provozoval rituální chování, které by v normánlní společnosti bylo ostudné, zničí kandidátovu normální osobnost, pokud budeme předpokládat že nějakou vůbec měl, a promění jednotlivce v kooptovaný, zkorumpovaný a degradovaný stín svého předchozího já, jinými slovy ve vyrobeného psychopata nebo psychopatického učně.

Tato manipulace studu má další výhodu v tom, že činí psychopatické organizace pro normální společnost v podstatě neviditelné. V roce 2004, navzdory lehce dostupným reportážím v médiích, američtí voliči jednoduše odmítli vidět, že dva prezidentští kandidáti dvou největších stran, leželi nazí v rakvi a masturbovali před zraky starších Bonesmanů, proto aby si zajistili vstup do Skull and Bones a stali se tak členy zločineckého podsvětí. Stejně tak mnoho Američanů dlouho odmítalo vidět dravé prvky podsvětí, které operovaly prostřednictvím CIA a jasně stojí za vraždou Johna F. Kennedyho, Martina Luthera Kinga, Roberta F. Kennedyho, Johna F. Kennedyho juniora, Malcoma X, Cheho, Allendeho, Wellstonea, Lumumba, Aguilera, Diema a bezpočtu dalších relativně nepsychopatických vůdců. Odmítají vidět pokračující celosvětové vraždění milionů lidí, které je v konečném důsledku americkým holokaustem. Odmítají vidět důkaz že psychopatické cechy, které řídí nejmocnější americké instituce, používají nejhrůznější formy sexuálního zneužívání které si jen lze představit, aby u dětských obětí způsobily poruchu mnohotné osobnosti, aby tyto oběti byly následně využitiy v roli řízených otroků: nahraditelných pašeráků drog, protitutek/tů, tzv. Manchuriánských kandidátů a dokonce i jako diplomatických vyslanců. A samozřejmě odmítají vidět, že 11. září bylo průhledně jasná zrada zevnitř a že jejich vlastní psychopaty ovládaný vojensko-zpravodajský aparát stojí během nedávných desetiletích za téměř každým teroristickým násilím.

 

Veškeré psychopatické činy, ke který dochází na vrcholu společenské hierarchie, jsou pro běžné lidi jednoduše příliš ohavné a proto odvracejí svůj pohled stejným způsobem, jakým jej odvracejí manželky mužů, kteří sexuálně zneužívají své děti a které někdy odmítají vidět to co lze jasně vidět. Pokud by hluboké zapírání bylo egyptskou řekou, potom vědomá nevidomost amerických občanů by spíš byla Mariánským příkopem.

Ale díky síle internetu se lidé na mnoha místech probouzejí. Ron Paul, jako jediný zřejmý nepsychopat mezi americkými republikány, kteří kandidují na prezidenta, je shodou okolností jediným kandidátem v obou stranách, který má podstanou podporu prostých lidí.

Pokud je do revoluce kterou Ron Paul ohlašuje zakomponovaná „láska“ , je to proto že Dr. Paul, který je laskavým a uhlazeným doktorem a který přivedl na svět více než 4000 dětí, si je implicitně vědom toho, že vláda je vynálezem a nástrojem psychopatů, jehož rozsah je nutné striktně omezit a podrobit jej důslednému řádu kontrol a bilancování, aby nástroje psychopatů – strach a nenávist – nenahradily lásku jako tmel, který drží společnost pohromadě.

Pokles militarismu v rozvinutých zemích v době po druhé světové válce, rozmach gramotnosti a komunikačních technologií a rostoucí požadavek lidí na lepší život, společně představují rostoucí sílu, která patokracii děsí (ty gangy psychopatů které spolu střídavě soutěží nebo spolupracují, kteří vládli prostřednictvím lží, strachu a zastrašování od počátku takzvané civilizace).

Od doby kdy jaderné zbraně učinily přítrž válkám, je patokracie vyděšená tím, že jejich oblíbený nástroj na ovládání společností, tedy ritualizovaná hromadná jatka, je v rostoucí míře nepoužitelný. A pokud byla válka tou velkou tregédií lidstva, je ubohý pokus psychopatů o náhražku války průhledně umělou „válkou proti teroru“ naprostou fraškou.

Jsme vskutku svědky soumraku psychopatů. Zda-li se jim v jejich smrtelné agónii podaří zatáhnout oponu věčné noci nad každým z nás, nebo zda-li budeme vzdorovat abychom zažili úsvit civilizace která si zaslouží toto označení, to je to velké rozhodnutí na kterém se my všichni, bez ohledu na to jak skromně, nyní spoluúčastníme.

 

 

 

O autorovi:

 

Dr. Kevin Barrett je spoluzakladatelem muslimsko-křesťansko-židovské aliance pro odhalení pravdy o 11. září, vyučoval angličtinu, francouzštinu, arabštinu, americkou civilizaci, humanitní vědy, africkou literaturu, folklór a Islám na vyšších odborných školách a univerzitách v oblasti San Francisca, Paříži a Madisonu, Wisconsinu. Barret se stal aktivistou bojujícím o zveřejnění pravdy o 11. září v roce 2004, poté co přečetl knihu Davida Griffina The New Pearl Harbor a po následném výzkumu který jej přesvědčil, že Griffin správně shrnul důkazy o tom, že 11. září byl tvz. „inside job“ – tedy zločin, který byl proveden, nebo s pomocí člověka nebo skupiny které oběť důvěřuje.

 

 

Zdroj: Twilight of the Psychopaths

 

 

Poznámka na konec: V tomto článku byl mimojiné zmiňován jeden z letošních kandidátů na amerického prezidenta Ron Paul. I když Ron Paul je již dávno mimo, chtěl bych jenom vyzvihnout dřívější článek nazvaný Nový rok, podvody ve volbách a Ron Paul , který se zabývá tématem vkládání nadějí do tzv. „alternativních kadidátů“ v politice.

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz