Diskuze na téma konspirace

Diskuze na téma konspirace

Diskuze na téma konspirace

03 Září 2011

solis

 

Pražská škola alternativ uvádí přednášky a diskuze na téma konspirační teorie

5.9.2011 18:00 – 22:00  –  Praha

 

Označit něco za konspirační teorii slouží hlavně médiím středního proudu jako nástroj k potlačování alternativního zpravodajství, investigativní žurnalistiky a svobodného bádání. Nálepka konspirační teorie umožňuje dané téma pominout, aniž bychom ho blíže zkoumali. Co jsou konspirační teorie? Jak vznikají? Kdo je jejich účastníkem a kdo odpůrcem? Jaká je společenská hodnota konspiračních teorií? Co je to informace, dezinformace nebo zpravodajská hra v kontextu globálních médií a internetu?

 

Vystoupí: Michael Hauser (Socialistický kruh)

Daniel Solis (Alternativa Zdola)

Vladimír Prorok (politolog).

Moderuje: Jiří Silný (Ekumenická akademie Praha)

Cílem tohoto dlouhodobého projektu Pražská škola alternativ je šířit informace, podněcovat rozhovor a výměnu zkušeností, povzbuzovat k praktickému uskutečňování alternativních konceptů ekonomiky, politického a sociálního života.

Adresa: Café V lese, Krymská 12, Praha 10 – Vršovice

 

Ku příležitosti nadcházející přednášky a diskuze na téma konspirační teorie přinášíme první díl studie k tomuto tématu. První díl je věnován pojmu „kognitivní disonance“ – fenoménu, který uvádí výraz „konspirační teorie“ do patřičného kontextu. Na první díl naváže díl druhý, věnovaný propagandě.

 

 

Úvod do problematiky konspiračních teorií

(přehled s četnými příklady)

Lic. Daniel Solis, LLM

2. 9. 2011

 

Díl I.

 

 

Jevy jsou čtvera druhů. Věci buďto jsou takové, jaké se jeví; nebo nejsou vůbec, ani se nikterak nejeví; nebo jsou, ale nejeví se, že jsou; nebo nejsou, ale přesto se jeví, jako by byly.

(Epiktétos)

 

 

KOGNITIVNí DISONANCE

 

Pojem konspirační teorie může mít neutrální konotaci a konotaci negativní až pejorativní a to až za hranici racionálního chápání, v oblasti emotivní. Příklad: pochybování o oficiální verzi událostí z 11. 9. 2001 a přiklánění se ke konspiračním teoriím typu „inside job“ tj. práce zevnitř, neboli k názoru, že útoky na objekty v SSA byly provedeny za vědomí, ba spoluúčasti struktur napojených na vládu Spojených Států je NEAMERICKÉ (orig. UN-AMERICAN). Kvůli takovým heretickým názorům lze dokonce přijít o zaměstnání, nebo být diskvalifikován pro zaměstnání ve státní správě!

Dříve nežli si rozvedeme pojem konspirační teorie a jeho možné významy v teorii a praxi, postavme jej do kontextu výrazu z domény Sociální psychologie, ve které se zde pohybujeme, termínu „kognitivní disonance“.

Myšlenkové procesy individua jsou ovlivňovány působením společnosti, v níž žije. Během formativního období si tak jedinec prostřednictvím interaktivního působení svého okolí a výchovy internuje určité systémy postojů, představ, názorů a přesvědčení, který už později nedokáže změnit.

Jestliže se již zformovaný jedinec setká s informacemi informace nebo fakty, která nezapadají do jeho ustáleného myšlenkového systému, jeho mysl je konfrontována s rozporem mezi skutečnostmi a jeho zafixovanými představami. Vzniká v něm nepříjemné napětí, zapříčiněné vzájemným nesouladem dvou nekonzistentních prvků, který tlačí na jeho stávající kognitivních struktury. Reakcí bývá snaha o potlačení konfliktní informace jejím zavržením.  Místo aby dotyčný přizpůsobil své představy novým poznatkům, snaží se je ignorovat, zavírá nad nimi oči, aby zachoval integritu svého internovaného systém představ, neboť ten mu umožňuje zachovat vnitřní stabilitu, aktivací podvědomých obranných mechanizmů ega pro zachování takzvaného sebe-vědomí, vnitřní představy sebe sama.

Mechanizmus, který má v tomto případě na starosti zachování „zdravého rozumu“ je nazýván adaptivní preference. Jako její příklad lze uvést Ezopovu bajku o lišce a kyselých hroznech:

„Liška běžela mimo vinný vysoký keř, a vidouci, že na něm hrozny zralé visí, zachtělo se jí jích. I hledala rozličných cest, jak by těch hroznův dojíti mohla, s rozbížkou i s doskokem. Ale tak jsou vysoko byli, že jich nikterakž dojíti nemohla. A porozuměvši tomu, že nic nezpůsobí, odtud preč běžela, a obrátila své pokoušení a k těm hroznům chtivost v radost, řkouci:

„Však jsou ti hroznové ještě kyselí, protož já jich jísti nechci, ač bych jich proto dojíti mohla.“ Tato báseň znamená, že muž moudrý má se tak ukázati, jako by toho nechtěl ani žádostiv toho byl, čehož míti nemůže.“

 

Liška zde řeší svou kognitivní disonanci vytvořením názoru, že hrozny nechce, protože vlastně určitě nebudou dobré.

Převedeno na konspirační teorie, zde nalézáme propagandisticky pečlivě prefabrikovaný nástroj, pomocí kterého lze v případě potřeby elegantně eliminovat kognitivní disonanci – rozpor mezi skutečnými událostmi a vžitými přesvědčeními.

Bude li jakákoliv nepohodlná interpretace nějaké události veřejně, k tomuto účelu určenými medii, označena za konspirační teorii, může tato interpretace být jejím příjemcem okamžitě zavržena ve prospěch interpretace oficiální, verze „zdravého rozumu“ – verze většinou důkladně předpřipravené k tomuto účelu, jako součást samotné konspirace. Toto platí i naopak, věří li někdo například na mimozemšťany, jen těžko si nechá vysvětlit, že neexistují. Not bene: po tolika filmech s mimozemskou tématikou se to i stává čím dál tím těžší.

Tímto se dostáváme k dalšímu významnému pojmu, nepostradatelnému pro kontextualizaci tématu, k termínu propaganda. Při jakékoliv plánované akci je příprava a nasazení propagandy vždy prvním krokem. Jak prodat veřejnosti něco, co by sama od sebe nepřijala? Plánuji li něco nehorázného a tajného – musím vždy počítat s tím, že to a) bude prozrazeno, nebo b) bude mít veřejný dopad.

Pro oba případy musím mít připravené plausibilní odůvodnění daného stavu. Aby odůvodnění bylo plausibilní, musí mít vztah ke stavu věcí před událostí. Proto každou akci začínám kampaní, která teprve svůj význam v budoucnosti dostane, ale ne tak, aby byl můj záměr předem prozrazen. Připravuji veřejnost na to, co přijde, nebo by mohlo přijít, na to, co nastane, nebo by mohlo nastat.

Naprogramuji mysl veřejnosti a veřejné mínění. Dlouhodobě vytvářím sémiotiku pro komunikaci s masou. Vytvářím archetypy, zkratky, spouštěče nálad, provozuji psychologické programování, kondicionování a kontrolu mysli prostřednictvím důmyslného neurolingvistického programování (NLP).

Slouží mi k tomu především vzdělávací systém, audiovizuální média – počítačové hry, filmy, seriály, televizní zpravodajství, rozhlas, sportovní utkání, politické komentáře, reklama, televizní soutěže a kvízy, atd. – prostě veškeré dostupné komunikační a mediální prostředky, armády odborníků, neomezené toky peněz.

A mám velmi bohatou tradici a vědomostní základnu. Proč! Protože jsem systém a mám neomezené možnosti. Komu patřím? Tomu, kdo mne uchvátí, protože má nejméně skrupulí a nejvíce prostředků.

A zde se velmi překotně dostáváme přímo doprostřed konspirační teorie už jen samotným popisem její funkce.  Propaganda je klíčem k pochopení konspiračních teorií jako fenoménu i jako „kladiva na čarodějnice“.

Fenoménu nejen coby psychotického projevu postmoderní přepsychologizované společnosti, ale i coby skutečného matrixu, ve kterém velmi vlivné skupiny prosazují skrytě svoji agendu, které následky ovlivňující dění  a události na celém světě, musí být vysvětleny tak, aby byly akceptovatelné pro zachování společenského smíru. Zásadní agenda těchto skupin je redistribuce majetku směrem od celé společnosti k hrstce privilegovaných jednotlivců, tzv. oligarchii. Vše ostatní jsou již jen prostředky sloužící tomuto cíli. Propaganda je prostředkem prominentním a výraz „teorie spiknutí“ jejím aktuálně oblíbeným nástrojem, roubíčkem pro umlčení hlasů, volajících k davu obdivujícímu císařovy nové šaty – „císař je nahý!

„Konspirační teorie existují v říši bájí, kde představy bují, strachy přebíjejí fakta a důkazy jsou ignorovány. V těchto dramatech jsou Spojené státy, coby velmoc, často puncovány jako zloduch.“ http://www.america.gov/conspiracy_theories.html

(citát z oficiálních antikonspiračníchstránek vlády SSA)

 

 

04 Září 2011

solis

 

Úvod do problematiky konspiračních teorií

(přehled s četnými příklady)

Lic. Daniel Solis, LLM

2. 9. 2011

 

Díl II.

 

PROPAGANDA a KONSPIRAČNÍ TEORIE

If any question why we died. Tell them, because our fathers lied.

(A kdo se optá, proč jsme padli. Rci jim že otcové nám lhali)

Rudyard Kipling, Common Form (1918)

 

 

Původ výrazu propaganda nalezneme v názvu katolického sdružení založeného papežem Řehořem XV. Propaganda Fide, tj. šíření víry. Šířila se víra v nejvyšší autoritu, kterou v té době, kolem roku 1622, symbolizoval Bůh a vykonával ji prostřednictvím svých služebníků, kléru.

V dnešní době je nejvyšší autoritou mamon, tedy touha po hmotném zisku a jeho veleknězi jsou vlivné korporace, které prostřednictvím svých agentů uchvátili státní aparát, včele s bankéři, zejména těmi, kteří vlastní Federální Rezervu, která není v ničem jiném federální, než ve svém honosném názvu, ale jinak je od roku 1913 s posvěcením prezidenta SSA, Woodrowa Wilsona, čistě soukromým monopolem na vydávání unijního dolaru.

Zmínkou o těchto kruzích se dostáváme do samého jádra konspirací. Při pozornějším pohledu na tyto kruhy přijdeme na to, co tyto kruhy vědí již dlouhá století, totiž že nejlepší cestou k ždímání peněz z ubohé populace je válka. Války jsou v moderním společenském uspořádání možné jen díky důmyslné a účinné propagandě. Jak jinak by byli lidé ochotní dobrovolně věnovat své prostředky a své životy na zničení prostředků a životů jiných lidí?

Propaganda moderní, nebo lépe, postmoderní doby slouží tedy výhradně šíření vlivu primárně těch kruhů, které se zmocnili kontroly nad penězi států, tudíž i státní moci a pod rouškou líbivých slov jako „demokracie“ redistribuují majetek směrem od společnosti skrze státní aparát a jeho elementy k soukromým entitám paradoxně označovaným jako elity.

Historický koncept patricijů, neboli optimů a plebejců, je touto cestou od pradávna pokračován dále a propaganda slouží k udržení moci jedněch nad druhými a nad to i k mobilizaci mas, které se díky přesvědčení nechají dobrovolně nahecovat do snad největšího šílenství moderní doby – 1. Světové války, která byla jen pouhou předzvěstí toho, co mělo nastat a býti nastoleno po ní… kam nedosáhne propaganda, tam nastoupí represe a koerce. O aktivitách britského úřadu pro válečnou propagandu (War Propaganda Bureau), tzv. Wellington House, založeném v září roku 1914, se veřejnost dozvěděla až v roce 1935. Tajná operace válečné propagandy byla velice úspěšná – v lednu roku 1916 se celkem 2.6 milionu mužů dobrovolně přihlásilo do Britské armády. Z toho 662 tisíc mužů padlo a dalších 140 tisíc bylo na konci války vedeno jako stracených v boji. Dva z předních britských autorů, kteří byli v přísném utajení naverbováni do WPB, Conan Doyle a Rudyard Kipling v první světové válce přišli o své syny. Kipling napsal několik básní, ve kterých vyjádřil své zklamání nad svoji zradou lidské morálky:

 

Rudyard Kipling: A Dead Statesman (1924)
I could not dig; I dare not rob; Therefore I lied to please the mob. Now all my lies are proved untrue
And I must face the men I slew. What tale shall serve me here among Mine young and defrauded young.

(Mrtvý státník – Nemohl jsem kopat, netroufl si loupit, proto jsem lhal, abych potěšil dav. Nyní se všechny lži mé prokázali nepravdivé a musím čelit mužům, které jsem zabil. Co nyní řeknu svému synu a podvedeným mladým?)

 

Více k počtu obětí této války zde:

http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I_casualties

http://europeanhistory.about.com/cs/worldwar1/a/blww1casualties.htm

Propaganda byla definována jako záměrný, systematický pokus vytvářet dojmy, manipulovat vědomí a přímé chování za účelem dosáhnutí  odezvy, která napomáhá dosáhnout kýženého úmyslu propagandisty.

(Garth Jowett and Victoria O’Donnell, Propaganda and Persuasion, 4th ed. Sage Publications)

„Propaganda je neutrálně definována jako systematická forma účelového přesvědčování, které se snaží ovlivnit emoce, postoje, názory a činy specifického cílového publika pro ideologické, politické, nebo obchodní záměry skrze kontrolovaný přenos jednostranných sdělení (které mohou, ale nemusí být skutečná) prostřednictvím masových a přímých mediálních kanálů. Propagandistická organizace zaměstnává propagandisty, kteří se zabývají propagandou – užitým vytvářením a šířením takových forem přesvědčování.

(Richard Alan Nelson, A Chronology and Glossary of Propaganda in the United States (1996).

Hrozné a deprimující je, že takové slovo pseudovědecké propagandy jakým je slovo“ terorizmus“ získalo hypnotický efekt na veřejnou debatu – slovo, které konstantně figurovalo v protipartizánských dikci Hitlerovy Třetí říše. Neměli bychom být obezřetní vůči výrazu, kterým vládci oblbují sami sebe a díky kterému jsou dějiny zrušeny a jazyk odcizen? Neoblbujeme a nevymlouváme se už i tak víc než dost?

 

– Christopher Hitchens,Harper’s, září 1986

Tak nějak by bylo možné hovořit právě i o sousloví „konspirační teorie“

Aby propagandistický „mem předsudku dobře fungoval, musí být pravidelně a vydatně dokrmován, neboli používán v kontextu co možná nejvíce absurdních konstrukcí, které lze lehce zavrhnout i bez větších znalostí nebo vědomostí.

Uveďme pár příkladů absurdních konspiračních teorií, které živý pejorativní výraz „teorie spiknutí“:

Země je ovládána reptiloidy – ještěrovitými mimozemskými bytostmi, které na sebe berou podobu lidí – zejména politiků a ovládají chod světa.

Vlády světových velmocí dlouhodobě utajeně spolupracují s mimozemšťany na technologických projektech. V Dulce, Nové Mexiko došlo dokonce ke krvavé konfrontaci v r. 1979.

Roswell crash – mimozemšťané měli nehodu a spadli s lítajícím talířem. Vláda SSA toto zatajovala, zatím co získávala z trosek důležité technologie.

Útok islámských mudžáhidů na civilní cíle v SSA pomocí moderních velkokapacitních dopravních letadel, zosnovaný saúdským velmožem, ukrývajícím se v afghánské jeskyni (podle plánu operace Northwoods, která byla krátce před tím odtajněna).

Ta poslední teorie je mimochodem oficiální verze událostí 11. září 2001.

Konspirační teorie se, nicméně, z pravidla věnují vesměs naléhavým společenským tématům, jako jsou fakta, že preventivní očkovací séra obsahují rtuť, hliník a formaldehyd – že se sterilizují ženy v rozvojových zemích, bez jejich vědomí a souhlasu prostřednictvím očkování proti tetanu obohaceného hormonem HGT – že umělá sladidla obsahují karcinogenní látky – že se do vzduchu a vody vypouští toxické prostředky sloužící/vedoucí k modifikaci počasí – že elektrosmog vyprodukovaný nejrůznějšími mikrovlnnými zářiči může mít negativní vliv na lidské zdraví – že fluorizace pitné vody má psychofarmaceutický efekt na konzumenty a je to přinejmenším způsob, jak se zbavit nebezpečného odpadu z průmyslové výroby hliníku a jaderného paliva.

Dále se konspirační teorie zabývají neobvyklými úmrtími, nebo sebevraždami politiků, aktivistů, novinářů či jinak veřejně činných osobností a uvádí je do souvislosti s aktuálními událostmi. Zabývají se tajnými zbraněmi, tak jako utajováním vynálezů nových forem výroby energie. Odposlouchávání, čipování a nastolování Orwellského společenského pořádku totální kontroly…  Nového světového řádu.

Patrně nejrozsáhlejší konspirační teorie patří jedenáctému září 2001. Počínaje osobou Bin Ládina, který nejen že popřel podíl na útocích, ale kategoricky je odsoudil, konče množstvím důkazů o téměř fyzikální nepravděpodobnosti oficiální verze, – přes desetiletí válek, započatých již dlouho před 11. zářím 2001 plánovanou invazí do Afghánistánu, která byla nicméně událostmi onoho dne naprosto hladce ospravedlněna a trvá až do dnes…

„Velký průmyslový národ je kontrolován svým úvěrovým systémem. Náš úvěrový systém je soustředěn do soukromých rukou. Růst národa a všechny naše aktivity jsou v rukou hrstky mužů. Stali jsme se jednou z nejhůře spravovaných a jednou z nejdokonaleji kontrolovaných a ovládaných vlád v civilizovaném světě. Již ne vláda svobodné vůle, vláda z přesvědčení a hlasování většiny, ale vláda názoru a rozmaru malých skupinek dominantních mužů.“

(Woodrow Wilson’s The New Freedom: A Call for the Emancipation of the Generous Energies of a People, New York and Garden City: Doubleday, Page & Company, 1913).

 

Vznik a fungování systému Federální rezervy patří k jedné z největších – pokud to není ta největší konspirační teorie vůbec. Když se nejbohatší muži světa, reprezentující ¼ světového jmění společně s nejvlivnějšími politiky Spojených států v roce 1910 tajně sešli na ostrově vlastněném Rockefellerovci, Jeckyll Island, aby se tam na vzniku tohoto molocha dohodli, jednalo se o čistý komplot. Vznikla tak velice kontroverzní struktura soukromého kartelu s monopolem na vydávání peněz největší velmoci světa, která velmi úspěšně funguje i dnes, kdy z celkového dluhu 14,5 bilionů dolarů stát dluží FEDu 11.3%, jak odhaluje Vincent Trivett v článku „The TRUTH About Who Really Owns All Of America’s Debt

Těmito muži, kteří se před 100 lety tajně setkali na Jeckyll Island, byli republikánský senátor Nelson Aldrich, předseda národní měnové komise, dědeček viceprezidenta Nelsona Rockefellera, prominentní společník J.P. Morgana. Dále Abraham Andrew ze státní pokladnice (ministerstva financí), později poslanec a vlivný bankéř. Dále Frank Vanderlip, prezident National City Bank of New York (s vazbami na Williama Rockefellera a investiční firmu Kuhn, Loeb & Company). Dále Henry Davison, společník J. P. Morgan Company. Dále Charles Norton, Prezident gigantické First National Bank of New York. Dále Benjamin Strong ředitel J. P. Morgan’s Banker’s Trust Company, muž, který se o tři roky později stal šéfem Federální Reservy. Konečně také Paul Warburg, nejdůležitější člen tajného setkání, díky svým znalostem bankovních praktik v Evropě. Paul Warburg se narodil v Německu, ale nabyl občanství Spojených států Amerických. Byl partnerem v Kuhn, Loeb & Company a reprezentoval bankovní dynastii Rothschildů z Anglie a Francie napojením na svého bratra, Maxe Warburga,  šéfa bankovního konsorcia Warburgů v Německu a Holandsku.

 

Griffin, G. Edward. The Creature From Jekyll Island: A Second Look At the Federal Reserve: An Address. Westlake Village, Calif.: American Media, 1998.

Dodnes patří systém Federální rezervy stejným rodinným klanům, jako před 100 lety. Přesné majetkové poměry jsou státním tajemstvím a záležitostí národní bezpečnosti Spojených států amerických. Dostupné zdroje uvádí, že 80% akcií The New York Federal Reserve Bank patří 8 rodinám.

(Mullins, Eustace; SECRETS OF THE FEDERAL RESERVE, online: http://www.whale.to/b/mullins5.html)

Prominentní místo mezi těmito rodinami zaujímá klan Rockefellerů. Zajímavé je poukázat, že s touto rodinou byli prostřednictvím sňatku spřízněni i s bratry Allenem a Johnem Fosterem Dullesem, kteří stáli u zrodu CIA.

(James Perloff, The Shadows of Power: The Council on Foreign Relations and the American Decline, Wisconsin: Western Islands Publishers, 1988.) a (James Srodes, Allen Dulles: Master of Spies, Washington: Regnery Publishing, Inc., 1999.)

Ref. http://www.answers.com/topic/david-rockefeller

Ústava SSA přitom hovoří celkem jasně: Článek 1, odstavec 8 prvaví, že Kongres má mít moc razit peníze a regulovat jejich hodnotu. K delegaci ústavní moci Kongresu na soukromé subjekty se ústavní soud vyjádřil kategoricky záporně. Dodnes trvá marná snaha některých vzpupných politiků FED zrušit a vráti jeho pravomoci státu. Aktivně se o to zasazuje například prezidentský kandidát Republikánů, senátor Ron Paul.

(viz DELEGATION OF LEGISLATIVE POWER: The History of the Doctrine of Nondelegability. http://law.onecle.com/constitution/article-1/03-delegation-of-legislative-power.html)

Více o propagandistické mašinérii popisuje Dr. John Coleman, ve své knize „The Tavistock Institute of Human Relations: Shaping the Moral, Cultural, Political, and Economic Decline of the United States of America“, kterou lze jako e-book stáhnout zde:

 

http://www.uloz.to/2110386/coleman-the-tavistock-institute-of-human-relations-shaping-the-moral-spiritual-cultural-political-and-economic-decline-of-the-united-states-of-america-2005-pdf

Různe techniky propagandy jsou popsány zde: http://www.serendipity.li/more/propagan.html

 

 

Zdroje:

“Military Propaganda for Arms Sales.” Global Issues. 21 Jun. 2003. Web. 04 Sep. 2011. http://www.globalissues.org/article/77/military-propaganda-for-arms-sales

 

Art, Propaganda and Resistance in the Great War

http://educationforum.ipbhost.com/index.php?showtopic=8670

 

War Propaganda Bureau

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/FWWwpb.htm

 

 

 

04 Září 2011

solis

 

 

Úvod do problematiky konspiračních teorií

(přehled s četnými příklady)

Lic. Daniel Solis, LLM

2. 9. 2011

 

Díl III.

 

 

Komu slouží propaganda: (Vojensko-průmyslový komplex)

 

„Ze všech nepřátel veřejné svobody, je válka, patrně tím, kterého je nutno se obávat nejvíce, protože obsahuje a rozvíjí semeno všech ostatních. Válka je matkou armád, z těch pocházejí dluhy a daně… známé nástroje, jak dostat širokou většinu pod nadvládu úzké menšiny… Žádný národ si nemohl zachovat svobodu uprostřed kontinuálního válčení.“

James Madison, Political Observations, 1795“

 

 

President Spojených států amerických, (a bývalý armádní generál) Dwight D. Eisenhower řekl ve svém proslovu na rozloučenou, proneseného 17. ledna 1961 následující slova:

„Toto spojení enormního vojenského aparátu a rozsáhlého zbrojního průmyslu je v amerických dějinách něco nového. Totální vliv – hospodářský, politický, ba dokonce duchovní – lze cítit v každém městě, každém státě, v každé kanceláři federální vlády. Chápeme nutnost pro tento vývoj, ale nesmíme ignorovat jeho vážné dopady. Náš boj, zdroje, životní prostředky jsou ve hře; tak jako samotná struktura naší společnosti. Ve vládních výborech musíme stát proti záměrnému či nikoliv, získávání neoprávněné moci vojensko-průmyslového komplexu. Existuje potenciál pro katastrofální nárůst nemístné moci a tento potenciál bude přetrvávat. Nesmíme nikdy dopustit, aby váha této vazby ohrozila naše svobody, nebo demokratický proces. Nesmíme nic považovat za samozřejmost. Pouze obezřetná a informovaná veřejnost může uvést do patřičných mezí ohromnou průmyslovou a vojenskou obrannou mašinérii našimi mírovými metodami a cíli, tak aby bezpečnost a svoboda mohli vzkvétat bok po boku.“

 

Podobná teze byla formulována roku 1936 v knize Fascism and Big Business autora Daniela Guérina, o podpoře těžkého průmyslu fašistickou vládou, kterou lze definovat jako neformální a proměnlivá koalice skupin s nároky na psychologické, mravní a hmotné zájmy o kontinuální rozvoj a údržbu vysokých stavů výzbroje pro udržování koloniálních trhů a z důvodů vojensko-strategických koncepcí vnitřních vztahů.

V roce 1956 tvrdil sociolog Charles Wright Mills ve své knize The Power Elite, že třída vojenských, obchodních a politických elit, hnaná společnými zájmy tvoří skutečné vládce státu a nachází se fakticky mimo demokratickou kontrolu. Friedrich Hayek zmiňuje ve své knize z roku 1944, The Road to Serfdom nebezpečí podpory monopolistické organizace průmyslu vycházející z poválečných pozůstatků takto:

Jiným prvkem, který po této válce pravděpodobně posílí tendence tímto směrem, budou lidé, kteří během války okusili moc autoritativní kontroly a nebudou schopni se smířit se skromnějšími rolemi, které budou muset zastávat v dobách míru.

 

Hayek, F.A., „The Road to Serfdom,“ London: Routledge, 1976.

Podle železného zákona oligarchie by tedy tyto struktury, které fungují od první světové války a upevnili se během druhé světové války, studené války, jen aby se etablovali během války v perském zálivu a uplynulém desetiletí, následující jedenácté září, svoji moc nebudou chtít omezit, ale naopak neustále upevňovat. Je jen logické, že s prostředky a zázemím, kterým disponují, jim se jim nikdo a nic postavit do cesty.

„Od té doby co jsem vstoupil do politiky, svěřovali se mi lidé se svými názory především soukromě. Jedni z největších mužů ve Spojených státech, v oblasti obchodu a výroby, se bojí někoho, se bojí něčeho.  Vědí, že tam někde je síla, tak organizovaná, tak nenápadná, tak pozorná, tak provázaná, tak dokonalá, tak pronikavá, že když ji odsuzují, tak hovoří raději šeptem.“

(Woodrow Wilson’s The New Freedom: A Call for the Emancipation of the Generous Energies of a People, New York and Garden City: Doubleday, Page & Company, 1913).

 

Myslet si naivně, že tyto struktury nejsou schopny učinit cokoliv, co je v jejich zájmu, by bylo prostoduché. Útok na Libyi, kterého jsme byly posledního půl roku svědky, je toho jenom důkazem.

Oblíbenou metodou, jak začít válku a přitom získat veřejnost na svoji stranu je technika útoku vedeného pod falešnou vlajkou.  Přehled nabízí zamyšlení Antonína Baudyše jr na stránkách http://baudysjr.blog.respekt.ihned.cz/c1-46303190-false-flag

Za zmínku by zde také stála doktrína asymetrického boje (Asymmetric warfare), ale její popis by byl nad rámec tématu i kapacity publika.

Po této exkurzi, která nás vedla od úvahy nad psychologicky-podmíněném vnímání konspiračních teorií, přes původ pachuti této hypnotizující formule v propagandě, která je všudypřítomná a slouží zájmům finančních elit, držících opratě světového hospodářství pevně ve svých rukou, prostřednictvím kontroly nad dolarem, až po jejich prodlouženou ruku, vojensko-průmyslový komplex. Propojuje se nám zde tedy psychologická manipulace veřejného mínění s nárokovanými zájmy finančních a vojensko-průmyslových kartelů, majících zásadní vliv na státní správu prostřednictvím pečlivě vybraných a dobře opečovávaných politických elit.

Stojíme zde tedy na rozcestí mezi, na jedné straně konspirační teorií, která je moderním kladivem na čarodějnice v rukou vykořisťujícího nekorporativního systému, sloužícím k útlaku svobodného bádání a svobody projevu, tak jako k potírání kritiků režimu odhalujících a poukazujících na jeho nezákonné, protizákonné či neetické postupy a praktiky – a na druhé straně konspirační teorií, která popisuje jednotlivé metody, spojitosti, události a hrozby, zločiny těch, kteří si systém osvojili a používají jej k páchání zločinů, vykořisťování a v konečném důsledku redistribuci majetku pomocí socializace ztrát a privatizace zisků.

Jako centrální téma dění spojeného s pojmem „konspirační teorie“ v obou významech lze identifikovat snahu o docílení zisků prostřednictvím války (teritoriálních, materiálních, politických, atd.). Proto se právě v této oblasti nacházejí nejbohatší líhniště konspiračních teorií a proto je zde tento koncept pomocí propagandy široce zesměšňován. Války se plánují, organizují a provádějí za zády občanů a jsou jim posléze prezentovány jako nevyhnutelnosti a priority národní bezpečnosti. Veřejnost se ale válkám instinktivně brání a snaží se proniknout mlhovou clonou propagandy a odhalit skutečné souvislosti a příčiny válek.

„Protože obchod ignoruje státní hranice a výrobce trvá na tom, že jeho trhem je celý svět, vlajka jeho národa jej musí následovat a dveře národů, které jsou mu zavřeny, musí být vyraženy.  Ústupky získané finančníky musí být zajištěny ministry státu, i kdyby měla suverenita neochotných národů být při tomto procesu zlomena. Kolonie musí být získány nebo založeny, proto aby žádný vhodný kousek světa nezůstal přehlédnut nebo nevyužit.“

Woodrow Wilson. Přednáška přednesená v r.  1907 (citace z knihy Williama Applemana Williamse, The Tragedy of American Diplomacy).

 

Od dob takovýchto projevů se rétorika dozajista změnila, ale praxe zůstává stejná. Proto lze komploty považovat za něco konstantního. A to déle než od dob vypálení Říma nebo vraždy Julia Cézara…

(Přehled konspiračních teorií zde: http://encyclopedia.thefreedictionary.com/List+of+conspiracy+theories).

Pro větší srozumitelnost tedy termíny diferencujme na konspirace jako předsudek a na termín komplot, který vyjadřuje spiknutí elit proti zbytku společnosti.  V literatuře je tento typ konspirační teorie nazýván „deep politics“ zavedl jej Peter Dale Scott, profesor na University of California.

V této optice si lze připomenout ságu rodiny Bushů, popsanou například ve článku, No Such Thing as Paranoia – On the culture of conspiracism zde: http://www.villagevoice.com/2004-05-18/news/no-such-thing-as-paranoia/1/

K rozáhlým finančním operacím zaměřeným na obě strany válečného konfliktu a tím zaručujícím maximalizaci zisku, je zapotřebí spolehlivý a rozsáhlý aparát zpravodajských služeb. Další díl se bude věnovat tomuto zásadním aspektu mezinárodního komplotu vydávaného za „konspirační teorii“

 

 

Příloha

 

Výdaje na zbrojení:

World Military Spending

http://www.globalissues.org/article/75/world-military-spending

 

Background paper on SIPRI military expenditure data, 20101

http://www.sipri.org/research/armaments/milex/factsheet2010

 

FPI Hides Massive Military Spending Growth By Framing DOD Budget As Percentage Of GDP And Total Federal Spending

http://thinkprogress.org/security/2011/07/28/281841/fpi-hides-massive-military-spending-growth-by-framing-dod-budget-as-percentage-of-gdp-total-federal-spending/

 

U.S. Defense Budget Request for the year 2012

http://comptroller.defense.gov/defbudget/fy2012/FY2012_Budget_Request_Overview_Book.pdf

 

 

 

04 Září 2011

solis

 

Úvod do problematiky konspiračních teorií

(přehled s četnými příklady)

Lic. Daniel Solis, LLM

2. 9. 2011

 

Díl IV.

 

Konspirace: Selhání -, nebo „hry“ zpravodajských služeb?

 

Lee Hamilton, (předseda poslaneckého výboru SSA pro vyšetřování aféry Írán-kontra, 1987) napomenul Olivera Northa: „Tato tajná politika prodávání zbraní do Íránu poškodila důvěryhodnost Spojených Států.“ Ale musel přiznat, „Nicméně jsou zde části Vaší výpovědi, se kterými souhlasím. Souhlasím s Vámi v tom, že naše vláda potřebuje být schopna provádět utajené operace. Během šesti let strávených v poslaneckém výboru pro tajné služby, více než 90% utajených operací, které nám byly doporučeny prezidentem, bylo podpořeno a odsouhlaseno.“

 

N.B. Lee Hamilton byl místopředseda komise pro vyšetřování teroristických útoků na Spojené státy (911 commission), zřízené v listopadu 2002 presidentem a Kongresem SSA.

http://www.loc.gov/law/find/nominations/gates/003_excerpt.pdf

Aféra Irán-Kontras je dobrým příkladem konspirace. Tím, že byla odhalena a vyšetřena je nyní klasifikována jako „aféra“ nikoliv konspirační teorie, kterou by byla tehdy, kdy by o ní hovořili jen nezávislí publicisté, blogeři, internetová fóra a třeba protiváleční aktivisté…

Ref.:

http://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Contra_affair

http://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_North

Dostáváme se touto cestou k roli tajných služeb, při budování tajných černých fondů a provádění černých operací. A roli příslušníků těch samých tajných služeb, kteří poukazují na případné nezákonné praktiky. Mimochodem, Philip Marshall, autor knihy False Flag 911, dlouholetý komerční pilot, ve své knize zmiňuje, že se svého času účastnil transportů zbraní mezi SSA-Íránem a Kontras.

Není to ojedinělý případ, kdy někdo ze zpravodajské komunity, kdo nesouhlasí s praktikami černých operací, veřejně promluví. Ekonom Kenneth Galbright jako jediný svého času přiznal, že spolupracoval ve skupině expertů, kteří vytvořili studii populárně nazvanou Záznam z Iron Mountain, o možnosti a vhodnosti míru (Report from Iron Mountain on the possibility and desirability of peace), o které se dodnes oficiálně tvrdí že se jedná o podvrh.

Lidem, kteří upozorňují na nepravosti, konspirace, zrůdnosti systému zevnitř, se říká „whistleblower“ neboť upozorní na nekalé, nezákonné praktiky státních služeb. Jakoby na poplach zapískají na píšťalku. Ve Spojených státech existují zákony na jejich ochranu, takzvaný „The Whistleblower Protection Act of 1989“.  Díky těmto aktivitám se ve Spojených státech dostávají na veřejnost informace jako Abu Grajb, Ilegální věznice a přelety, mučení typu „waterboarding“ a další nezákonné činy, praktikované tajnými službami nebo vojskem. Paradoxem je, že právě Barack Obama se stal tím prezidentem, který tyto odvážné bojovníky za spravedlnost nejvíce potírá, přesto že o něm Washington Post ještě 11 prosince 2008 psal jako o příteli píšťalkářů.

Zdroj:

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/10/AR2008121003364.html

 

V očích veřejnosti nedělá Obama moc dobrý obraz, když se na titulní stránce The New York Times objeví soupis veškerých ilegálních vojenských operací v zemích středního východu, autorizovaných generálem Patraeusem, viz http://www.nytimes.com/2010/05/25/world/25military.html?hp

„Většina toho, co má opravdový význam, co naše vláda dělá, se odehrává v temnotě. Píšťlakáři jsou jednou z velmi mála cest, které nám zbývají k tomu, abychom se něco z toho dozvěděli. A politici snažící se zachovat svou vlastní moc a schopnost operovat v tajnosti – jako Barack Obama – vnímají píšťalkáře jako své úhlavní nepřátele.“

Glenn Greenwald: War on whistle-blowers intensifies

http://www.salon.com/news/opinion/glenn_greenwald/2010/05/25/whistleblowers

Často nalézáme zprávy o podivuhodných sebevraždách, nebo úmrtích, která se přihodí lidem, kteří na něco upozorňovali, nebo jen něco věděli. Výčet by mohl být velmi dlouhý. Pro ilustraci uveďme namátkou jen tyto případy:

Australský novinář John Vialls, http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Vialls

Britský mladík a cestovatel, Rik Cay, který mimo jiné objevil kryptogram slovo ZION v logu olympijských her v Pekingu a Londýně. Nejen fakt že londýnské olympijské logo stálo 400.000,- Liber je na něm šokující…

David Kelly mikrobiolog a inspektor ZHN v Iráku, http://en.wikipedia.org/wiki/David_Kelly_%28weapons_expert%29

Závažný incident s pokusem o odcizení jaderných zbraní z vojenské základny SSA s mnoha podezřelými úmrtími z řad obsluhy vojenské letecké základny USA Air Force:

Missing Nukes: Treason of the Highest Order, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7158 i zde CONS: Barksdale Missile Number Six: The Stolen Nuclear Weapon, http://www.abovetopsecret.com/forum/thread302187/pg1

 

Záhadná úmrtí většího počtu mikrobiologů po 11. září 2001, http://www.rense.com/general39/death.htm a http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/deadbiologists.html

Je jasné, že konspirace jsou v mezinárodních vztazích na denním pořádku. Je také jasné, že ty, kteří se je snaží odkrýt a dostat na veřejnost, se budou ti, kteří je naopak chtějí udržet v tajnosti, snažit za každou cenu odradit, znevěrohodnit, zesměšnit, podplatit, zastrašit a v extrémním případě, i umlčet navždy. Prominentní obětí byl například John P Wheeler III, velmi blízký komplic G.H.W. , který byl zavražděn v prosinci 2010. Bývalý vysoký úředník Pentagonu a prezidentský poradce třech prezidentů a poradce zbrojního dodavatele MITRE Corp. zabývajícího se mimo jiné dálkovým ovládáním letadel.

I u nás v České republice dochází k likvidaci nepohodlných svědků. Kauzy z Orlické přehrady, úmrtí a sebevraždy z bezprostřední blízkosti vicepremiéra Kalouska. František „kmotr“ Mrázek, muž, který toho mnoho věděl a byl zapojen do ilegálních obchodů a politických špinavých her, neboť propojoval podsvětí s vysokou politikou a businessem, atd.

Taková propojení nejsou nikterak neobvyklá. Od dob opiových válek a prohibice lze v případě Spojených států amerických hovořit o standardu. Takovým vraždám se říká mimosoudní (extrajudicial killings).

Zde je jako příklad seznam odstřelů, které organizoval stát Izrael: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Israeli_assassinations

Philip Marshall taktéž zmiňuje úmrtí třech pilotů, kteří s ním létali kargo zbraní, peněz a drog pro plukovníka Olivera Northa, potažmo George H.W. Bushe, tehdy viceprezidenta SSA, během „aféry“ Irán-Kontra. Používala se ta samá letiště, zejména Pinal Park Air Field, Marana, Arizona, která byla během roku 2001 používána soukromou bezpečnostní firmou Blackwater (nyní XE Services) a která posloužila pod záštitou Saudského klanu Sudairů, zejména prince Bandara bin Sultana k výcviku únosců letadel AA11, UA175, UA93 a AA77. Park Air Field provozuje velmi dubiózní subdodavatel služeb pro CIA, Evergreen Inc. – firma založena Delfordem Smithem. Tato firma je v kruzích investigativní komunity označované jako konspirační teoretici platí za původce toxického postřiku planety označovaného jako „chem-trails“. Firma operuje z více než 100 leteckých základen po celém světě a zaměstnává přes 4,5 tisíc lidí a patří mezi CIA zástěrky.

Poznámka: viz Příloha „CIA fronts“

(Scahill, Jeremy, Blackwater: The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army, Nation Books 2007.)

 

Zde je na místě zmínit také operace tajných jednotek NATO pracujících v úzké spolupráci s CIA, zvaných Gladio. Tyto dlouho utajované oddíly připravené na záškodnickou práci v týlu nepřítele byly koncem 80. let aktivní ve „false flag“ operacích (pod falešnou vlajkou) po celé Evropě.  To, co mohlo být chápáno jako konspirační teorie blouznivců a bylo veřejností vnímáno, jako útoky extremně levicových teroristických brigád je nyní považováno za prokázaný komplot a zameteno elegantně pod stůl. Účel světí prostředky, krvavé úsilí utajených akcí nelítostných hrdlořezů vedlo k pádu komunismu. Z dnešní perspektivy je tedy v době, kdy Česká republika vyznamenává vrahy a pohřbívá je státními poctami, jsou násilí a teror legitimními prostředky všeobecně uznávané doktríny asymetrického boje, tedy nejen akceptovány, ale povýšeny na ctnost. Zvýšená agresivita ve společnosti a snížený práh snášenlivosti násilí jsou podporovanými průvodními jevy poslední dekády válek, která byla uvedena právě útoky z 11. září. O spoluúčasti těch struktur, které po 10 let z těchto válek a z boje proti terorizmu nehorázně profitují, nemůže být pochyb.

Rozpočty na zbrojení se vzdouvají a rozpočty zpravodajských služeb o to více, jak bude ukázáno v příloze na konci článku. Jak tyto struktury vojensko-průmyslového komplexu ve službách nadnárodních finančních kartelů s těmito enormními finančními prostředky nakládají, se veřejnost dozvídá – pokud vůbec, tak ve většině případů s velkým odstupem času.

Vraždy, mučení, ilegální věznění, obchod s drogami, zbraněmi, lidskými orgány, bílým masem, penězokazectví, komploty, státní převraty, války, lži, spekulace, manipulace veřejného mínění – vše mimo zákon a často povzneseno nad něj. Proti těmto praktikám je jakákoliv „konspirační teorie“ krátká. Je to každodenní praxe speciálních operací po celém světě, prováděných pod rouškou lidských práv, humanitárních misí, obchodních zálmů, vědeckých symozií, a věelijakých soukromých firema a dobročinných spolků. V příloze bude uveden dozajista neúplný seznam společností fungujících jako zástěrka pro operace CIA a dalších tajných služeb.

Není divu, že většina autorů pochází z milieu tajných služeb, nebo s nimi udržuje úzké kontakty. Zda informace, které přinášejí, jsou pravdivé, nebo do jaké míry obsahují cílenou desinformaci a stávají se součástí zpravodajských her, lze jen stěží odhadnout. V této informační džungli číhá mnoho nebezpečenství. Cesta za pravdou je klikatá a vede přes mnoho úskalí. Důležité je se nenechat odradit a v cestě za pravdou pokračovat.

Pejorativa typu „konspirační teorie“ je nutné brát jako integrální součást pokusu o utajení skutečností hluboké politiky, které se nemají dostat na povrch, nebo ne ve své čisté a často zcela nelichotivé formě. Instituce propagandy jako Tavistock Institute for Human Behavior, původně Wellington House, které byly vybudovány přesně pro účely válečné propagandy a zaměstnávaly ty nejlepší mozky, které byly a jsou k dispozici svým zřizovatelům a financiérům neudělají ostudu. Psychologické operace a mediální manipulace veřejného mínění dosáhla takové úrovně, že si to laik ani není schopen uvědomit.

Dnes takové úkoly plní cela pejáda institucí, financovaných filantropickými nadacemi velkých průmyslníků, vládami, a často samotným zbrojním průmyslem. I v ČR se proslýchá, že Občanský Institut byl financován zbrojním dodavatelem, firmou Lockheed Martin. Nalezneme v něm minimálně dvě postavy, které se s pomocí kontaktů k nadnárodní zbrojní lobby prokličkovali do nejvyšších řad české politiky: poradce premiéra v oblasti zahraniční politiky, lidských práv, Roman Joch a politruk Matyáš Zrno, zástupce vrchní ředitelky Sekce pro lidská práva a svého času vedoucím české civilní mise ve vojensky okupovaném Afghánistánu. Ještě prominentnějšími exponenty mezinárodního zbrojního průmyslu jsou Alexanr Vondra, toho času ministr obrany ČR, který si prošel poradenskou firmou Dutko Worldwide a zbrojařskou PR agenturou German Marshall Fund of the U.S. která ma mít podle informací publikovanćh v knize Bormann, the Nazi in Exile od Paula Manninga, úzké vazby na nacistický Fluchtkapitál, (konec konců i Vondrova sestra údajně pracovala ještě za socialismu pro podnik zahraničního obchodu Mototechna v oddělení pro vývoz zbraní do zemí jako Libye a Sýrie, takže i zde je vidět, že řemeslo zůstává v rodině). Druhým prominentm je Karel Schwarzenberg, toho času ministr vnitra, který udržuje se zbrojním průmyslem velmi vřelé styky již z dob železné opony, kdy působil jako kurýr mezi českými disidenty a účelovou subverzivní organizací Helsinky Watch, sídlící ve Vídni, financovanou vládní nadací NED. Dodnes hostí představitele těch největších zbrojních koncernů SSA na kontraktačních seminářích v Černínském paláci.

 

Z těch prominentnějších think-tanků lze zmínit v tomto kontextu tyto, pokud nejsou financovány zbrojaři přímo, jsou financovány časti naftařskými korporacemi, které většinou patří stejným majitelům:

AIPAC

American Enterprise Institute

Aspen Institute / Aspen Strategy Group

Atlantic Council of the United States

Bilderberg

Brookings Institution

Center for Strategic and International Studies

Club of Rome

Council on Foreign Relations

Heritage Foundation

Hudson Institute

Project for the New American Century

RAND Corporation

Royal Institute for International Affairs

Saban Center for Middle East Policy

Tavistock Institute for Human Behavior

 

zajímavý pohled na roli těchto politických institucí zprostředkovává publikace

U.S. FOREIGN POLICY A G E N D A – THE ROLE OF THINK TANKS

 

A to je účelem celé věci – nevědomí o hrách v zákulisí. Doufejme, že tento skromný přehled k tématu problematiky konspirací a konspiračních teorií trochu přispěl k tomu do temného zákulisí hluboké mezinárodní politiky nahlédnout.

 

 

Odkazy:

 

Conspiracy theory

http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Conspiracy_theory

The Official Version of 9/11 Is A Hoax

http://www.conspiracyplanet.com/channel.cfm?channelid=89&contentid=790&page=2

9/11 and the Orwellian Redefinition of „Conspiracy Theory“ by Paul Craig Roberts

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25339

On Being a ‘Conspiracy Theorist‘ by Butler Crittenden, Ph.D.

http://web.archive.org/web/20040226072611/http://home.pacbell.net/butlerc/Conspiracy/conspiracy.html

Conspiracy Theories and Clandestine Politics

http://dc.indymedia.org/newswire/display/25512

A brief introduction to conspiracy theory

http://karws.gso.uri.edu/JFK/Conspiracy_theory/Intro_to_CT.html

On Conspiracy Theories by John Emerson

http://www.democraticunderground.com/articles/01/10/03_conspiracy.html

No Such Thing as Paranoia – On the culture of conspiracism by Gary Indiana

http://www.villagevoice.com/2004-05-18/news/no-such-thing-as-paranoia/1/

Post 9/11 Conspiracism

http://www.publiceye.org/conspire/conspiracism-911.html

The Ontological Status of Conspiracy Theory by Hakim Bey

http://hermetic.com/bey/conspire.html

When “Conspiracy Theory” becomes Mainstream: Maybe A Secret Banking Cabal Does Run The World After All  – Bloomberg reports on the New York Fed’s backdoor bailout by Paul Joseph Watson

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17295

Exposing the best websites for „Conspiracies, Conspiracy Theory, Cover-ups, Collusion and Hidden Secrets“

http://conspiracy.top-site-list.com/

 

Zdroje:

 

 

Příloha „Zpravodajská komunita v SSA“

The United States Intelligence Community (IC) is a cooperative federation of 16 separate United States governmentintelligence activities considered necessary for the conduct of foreign relations and the protection of the national security of the United States. Member organizations of the IC include intelligence agencies, military intelligence, and civilian intelligence and analysis offices within federal executive departments. The IC is led by the Director of National Intelligence (DNI), who reports to the President of the United States. agencies that work separately and together to conduct

 

 

„Supporting the work of the 16 main agencies, The Washington Post has reported that there are 1,271 government organizations and 1,931 private companies in 10,000 locations in the United States that are working on counterterrorism, homeland security, and intelligence, and that the intelligence community as a whole includes 854,000 people who hold top-secret clearances“

„A hidden world, growing beyond control“, by Dana Priest and William M. Arkin, July 19, 2010

 

Budget

The U.S. intelligence budget (excluding the Military Intelligence Program) in fiscal year 2010 was $53.1 billion,[7] according to a disclosure required under a recent law implementing recommendations of the 9/11 Commission. This figure is up from $49.8 billion in 2009,[8] $47.5 billion in 2008,[9] $43.5 billion in 2007,[10] and $40.9 billion in 2006

Tracing the Rise and Fall of Intelligence Spending

As Portrayed in Official Government Publications

U.S. intelligence agencies long argued that public disclosure of intelligence budget appropriations would „damage national security“ and jeopardize „intelligence sources and methods.“ [1] This proposition has been disputed for decades by critics in Congress and elsewhere, and a growing number of other nations now routinely publish their intelligence spending levels as an act of democratic accountability. [2]

In any case, even under the prevailing secrecy policy, a good deal of information about intelligence spending could be discerned from official government sources.

The changes in the total annual budget for the former National Foreign Intelligence Program (which encompassed the budgets of all national-level intelligence agencies such as CIA, NRO, NSA, DIA, NGA, etc.) from the mid-1960s to the mid-1990s are evident from this bar chart published by Congress in 1993 [3]:

Remarkably, total intelligence funding grew by 125 percent in real (constant dollar) terms from 1980 to 1989, as noted by the Aspin-Brown Commission on intelligence. [4] It declined thereafter, but by the mid-1990s it still remained at a level 80 percent higher than the 1980 figure:

 

In response to Freedom of Information Act litigation [5], the Director of Central Intelligence declassified the total intelligence budget for fiscal year 1997: $26.6 billion.

The DCI again declassified the total intelligence budget for fiscal year 1998: $26.7 billion [6].

No identifiable damage to national security or intelligence methods ensued as a result of these official disclosures. Yet officials refused, with congressional acquiescence, to formally release subsequent or prior intelligence budget totals until the FY 2007 budget for the National Intelligence Program — $43.5 billion — was disclosed in October 2007.

The upward trend in intelligence spending since 9/11 is clear from this chart produced by the House Permanent Select Committee on Intelligence and published by the Congressional Joint Inquiry into September 11 [7]:

In 2007, the Director of National Intelligence declassified and disclosed the FY 2007 budget for the National Intelligence Program: $43.5 billion [8].

The FY 2008 budget total for the NIP was officially disclosed in 2008: $47.5 billion [9]. The FY 2009 budget total for the NIP was disclosed in 2009: $49.8 billion [10].

For the first time in FY 2010, the budget totals for the NIP — $53.1 billion — and for the Military Intelligence Program (MIP) — $27 billion — were both disclosed [11]. Budget totals for the MIP for FY 2007-2009 were also subsequently disclosed [12].

For the first time in 2011, the NIP budget request for the following fiscal year — $55 billion — was published [13].

 

Notes

1. See, for example, the April 2003 statement of Director of Central Intelligence George J. Tenet, in which he declared that disclosure of a single aggregate number for all intelligence spending for Fiscal Year 2002 posed an unacceptable risk to national security.

2. See, for example, official information on intelligence spending in the United Kingdom here. Several other countries disclose intelligence spending levels including Canada, the Netherlands, and others.

3. Based on unclassified data (in constant dollars) provided by the DCI and published in House Report 103-254, report of the House Appropriations Committee on Department of Defense Appropriations Bill, 1994, at page 14.

4. Preparing for the 21st Century: An Appraisal of U.S. Intelligence, report of the Commission on the Roles and Capabilities of the United States Intelligence Community, March 1, 1996, chapter 13 (available here).

5. The FOIA lawsuit was brought by the Federation of American Scientists with the assistance of Kate Martin of the Center for National Security Studies. For more information, see here.

6. A copy of the CIA statement announcing the disclosure is here.

7. Report of the Joint Inquiry into the Terrorist Attacks of September 11, 2001 by the House Permanent Select Committee on Intelligence and the Senate Select Committee on Intelligence, December 2002, at page 256.

8. DNI Releases Budget Figure for National Intelligence Program, news release, October 30, 2007.

9. DNI Releases Budget Figure for 2008 National Intelligence Program, news release, October 28, 2008.

10. DNI Releases Budget Figure for 2009 National Intelligence Program, news release, October 30, 2009.

11. A New Milestone in Intelligence Budget Disclosure, Secrecy News, November 1, 2010.

12. Total Intelligence Budget for 2007-2009 Disclosed, Secrecy News, March 16, 2011.

13. A New Milestone in Intelligence Budget Disclosure, Secrecy News, February 15, 2011.

 

Related Resources

FY1995 Intelligence Budget Figures Inadvertently Disclosed, House Appropriations Committee, 1994, with budget totals for TIARA and NFIP.

CIA Budget Documents for FY 1955, correspondence between CIA and the Senate Appropriations Committee, from the papers of Sen. Styles Bridges (courtesy of Prof. David Barrett, Villanova University)

CIA: Location of Budgeted Funds, Fiscal Year 1953, from the papers of Rep. George Mahon (courtesy of Prof. David Barrett, Villanova University)

DIA and NSA Appropriations, Fiscal Year 1972, from the papers of Rep. George Mahon (courtesy of Prof. David Barrett, Villanova University)

 

 

Převzato:  http://www.czechfreepress.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz