Všechny světy v pohybu

Všechny světy v pohybu

Všechny světy v pohybu – komplexní pohled
na současnou a budoucí situaci

 

Proč se stále obracíme k předpovědím předků a jejich vizím budoucnosti? Lze přepokládat, že jejich přístup k informačnímu poli byl lepší než náš, minimálně z toho důvodu, že tomu věřili a takovýto přístup trénovali. Na druhé straně, pokud se nám podaří vstoupit do informačního pole teď, naše informace musí být přesnější, protože zobrazují současný stav minulosti (která pro předky byla ještě pouze jednou z alternativních budoucností), přítomnosti a z toho vycházejících navazujících alternativních budoucností, tedy logicky rozsah pravděpodobných budoucností měl být významně užší. Je však možné, že i toto je součástí manipulace, jejímž cílem je šikovně odpoutat lidi od toho, aby se sami pokoušeli získat údaje z informačního pole Vesmíru.

Kdysi jsem v jednom článku uvedl, že pokud člověk nemá co říct, že je lepší mlčet, než rozmělňovat nebo opakovat to, co již napsal. Takže, když se inspirace toulala v jiných končinách časoprostoru, než se zrovna vyskytovala má mysl, tak jsem se na relativně delší čas odmlčel. Možná je to dáno rovněž tím, že jsem na své poměry dost často v uplynulém měsíci těžce fyzicky pracoval a múze se nechtělo líbat upoceného a unaveného pisatele. Naštěstí čas a síly na sledování dění mi zbyly.

 

Myslím, že většina čtenářů se mnou bude souhlasit, že stále pokračuje konflikt o ovlivňování našich vědomí, a to dvěma základními silami. Na jedné straně tou, jejíž zájem je v souladu se zájmem podstatné většiny lidstva a tou, jejíž zájem je rozdílný. Co však považuji za důležité a co často ne dostatečně vnímáme a uvědomujeme si je, že toto ovlivňování probíhá na více, ne-li na mnoha úrovních. Další neméně podstatnou, ale zároveň rovněž někdy opomíjenou skutečností je to, že všechny děje a jevy na různých úrovních jsou vzájemně propojeny a také se vzájemně ovlivňují, a proto jejich oddělené zkoumání bez respektování vlivu ostatních úrovní přináší zpravidla zkreslené či neúplné výsledky. Aby nedošlo ke zkreslení, používané prostředky působení v tomto konfliktu nejsou pouze informace (samozřejmě pokud neredukujeme všechny jevy pouze na tok informací), ale energie všeho druhu.

 

Jsou různé úrovně a na všech probíhá v současnosti „zápas“ o směr vývoje, kterým se bude budoucnost na Zemi, ale možná nejen na Zemi, ubírat. Na různých úrovních probíhají tyto zápasy podle různých pravidel, i když základní principy jsou všude stejné. Pro názornost uvedu ve stručnosti příklady některých úrovní a upozorňuji, že se v žádném případě nejedná o výčet vyčerpávající a ani přesnost popisu jednotlivých úrovní není pro účely tohoto článku to nejpodstatnější. Informace o konfliktech na jednotlivých úrovních jsou většinou k dispozici na internetu, i když (a to je právě to, na co se snažím upozornit) takřka vždy se zabývají pouze jedinou úrovní. Zdánlivá rozpornost informací z různých úrovní pak může způsobovat (což se také často děje) chaos a zmatek v mysli některých příjemců těchto informací, což mívá za následek jejich odmítání jako celku.

 

Základním principem tohoto textu není exaktní popis jednotlivých úrovní a jejich vzájemných vztahů, ale upozornění na jejich existenci a vzájemnou provázanost. Velká většina textů věnujících se současné situaci a roku 2012 a roků následujících popisuje obraz z pohledu jedné, maximálně dvou úrovní a nezohledňuje vliv dalších úrovní a v mnoha případech ani neuvažuje o jejich existenci. Tím dochází ke zkreslení a až zavádějícímu zjednodušení, protože za hybnou sílu současných i budoucích událostí většinou tyto texty považují pouze jeden nebo dva elementy, jejichž vývoj pak považují za rozhodující. Při hlubším zamyšlení a logickém rozboru však takovýto závěr vypadá velmi nepravděpodobně.

 

Základní úrovní je úroveň nám všem viditelné 3D reality, která je pro většinu lidí relativně pochopitelná a přijatelná, a jejíž popis je nám nejčastěji zprostředkováván hlavními médii, jimž by se také dalo podle způsobu jejich informování říkat „média hromadného ničení“. Informace o této úrovni jsou typu prasečí chřipka, globální oteplování, povodně a jiné katastrofy (není možné nezaregistrovat, jak se i v hlavních médiích rozmáhají katastrofické vize typu přepólování Země, nárazu komety, mohutné elektromagnetické vlny ze Slunce a dokonce už i hrozba ze strany negativních mimozemšťanů), krize, utahování opasků apod. Zaznamenat zde informace, které by mohly ovlivnit něčí vědomí směrem ke zvýšení frekvence vibrací je pravděpodobně téměř nemožné.

 

Druhou úrovní se hlavní média zabývají již jen okrajově a víceméně se záměrem obdobné informace popřít či zesměšnit, takže ústřední roli zde hraje internet a zdroje, které jsou většinou označované jako alternativní a informace z těchto zdrojů jsou označované jako konspirační teorie. Pohybujeme se zde na úrovni skrytých sil lidské společnosti, globálních elit a připravovaného NWO. Tato úroveň velmi ovlivňuje úroveň základní, což je také jejím cílem, ale na druhé straně je samozřejmě i ovlivňována úrovní základní, protože k zajištění svých cílů musí na změny a dění v první úrovni reagovat. Základní konflikt se odehrává mezi zájmem skupiny lidí označovaných jako globální elity a zájmem většiny lidstva. Mezi tím se pohybuje vrstva lidí, která je vnímána jako oficiálně vládnoucí. Není sice zcela homogenní, ale převážně je zmanipulována pracovat ve prospěch globálních elit, což mnozí z nich ani netuší.

 

Třetí úrovní, jejíž existence je oficiálními médii zpochybňována a zesměšňována ještě více než úroveň druhá (dalšími se již vůbec nezabývají) je úroveň mimozemských civilizací, které jsou ještě plně součástí naší 3D reality, ale jsou na vyšší technologické nebo (případně i) duchovní úrovni než lidstvo na Zemi. Konflikt je zde mezi mimozemskými civilizacemi, jejichž zájem je v souladu se zájmem většiny lidstva a mimozemskými civilizacemi či dalšími silami (zemskými či nadpozemskými), jejichž zájem není v souladu se zájmem většiny lidstva.

 

Čtvrtou úrovní je úroveň bytostí, jako je Gaia, Slunce apod. Konflikt je zde mezi zájmem těchto bytostí a současným způsobem života lidstva na Zemi, včetně sil, které se snaží udržet současný status quo.

 

Pátou úrovní je úroveň, která se dá při větší míře zjednodušení nazvat astrální úrovní. Konflikt je zde mezi některými astrálními bytostmi (např. egregory různých -ismů), jejichž zájem je opět na zachovávání statu quo a silami, které mají zájem na jeho změně.

 

Šestou úrovní (úrovní poslední, kterou má ještě smysl se zabývat, abychom vůbec byli schopni alespoň částečně chápat její záměry a zájmy) je úroveň vyšších nehmotných inteligencí či energií. Jejich pojmenováním se autor od autora (channeling od channelingu) liší a jen pro orientaci uvedu pár příkladů – stvořitelé, bohové, archandělé, síly světla versus démoni, satani, luciferové, síly temna apod. Bytosti této úrovně, jejichž zájmy a záměry nelze v žádném případě podceňovat (ale osobně nesouhlasím ani s jejich přeceňováním ve smyslu jediné rozhodující síly), jsou dle mého názoru většinou autorů příliš personifikovány a jsou jim přisuzovány lidské vlastnosti, zájmy či cíle, což je často způsobeno tím, že způsob jejich vnímání, „myšlení“ a tvoření je již mimo rozsah možností našich myslí a naše vnímání si jejich působení přizpůsobuje nám známým a pochopitelným formám a projevům.

 

Z určitého pohledu je fantastické vnímat všechny tyto úrovně jako jeden neuvěřitelně spletitý, vzájemně provázaný a vzájemně se ovlivňující celek. Osobně jsem přesvědčen a kladu na to vždy velký důraz, že lidstvo jako celek v tomto ohromujícím divadelním představení je významným prvkem, a při probuzení dostatečného počtu jednotlivců může být i prvkem rozhodujícím. Toto probouzení a uvědomování si vlastní podstaty, vlastních sil a možností je však právě to, co je předmětem konfliktu uvedených úrovní a je jimi ovlivňováno.

 

Při použití podobenství se dá současný děj připodobnit k zápasu dvou hlavních sil. Obě jsou si vědomy, že v určitém období je z více důvodů kvalita času vhodná pro provedení změn (transformaci lidstva a Země). Jedna síla se snaží udržet bránu otevřenou pro průchod na vyšší úroveň co nejdéle, a druhá síla se naopak snaží vrata co nejrychleji zabouchnout, tak aby z jejich „sféry vlivu“ uniklo co nejméně bytostí (zdrojů energie v nejširším slova smyslu). Bytosti či kvazibytosti z této druhé strany se dají charakterizovat jako víceméně parazitické formy života (např. globální elity, některé mimozemské entity, egregory a jiné astrální bytosti).

 

Osobně považuji za velmi důležité, že všechny tyto úrovně (případně i další úrovně či faktory, o nichž jsem se nezmínil) se vzájemně ovlivňují a nelze říct, že jedna úroveň (např. šestá) hraje zcela rozhodující roli a druhé jsou na ní pouze závislé. Zdá se sice víceméně nepochybné, že síly (energie), kterými disponují bytosti šesté úrovně, jsou nesrovnatelné se silami jednotlivých lidských bytostí, ale síla vědomí 7 miliard lidských bytostí je rovněž velmi vysoká. Bytosti každé úrovně mají své specifické možnosti a formy energií, jimiž se snaží ovlivnit realitu v souladu s vlastními zájmy a cíli. Výsledný děj se realizuje na základě působení všech těchto energií, které se vzájemně ovlivňují. V některých případech se doplňují či posilují (vzniká synergický efekt), v jiných případech se eliminují či oslabují.

 

Na internetu se v současnosti objevují nabídky sázek, že 21.12.2012 se nestane nic (i v poněkud vulgární formě). Tento názor je ovlivněn i představami, že vše podstatné se odehraje v řádu sekund, minut, hodin či maximálně dnů (což je živeno i některými hypotézami o roku 2012). Dle mého názoru je dokonce pravděpodobné, že se tento den nestane viditelně významná událost. To však může (a já v to doufám) být způsobeno rovněž tím, že v té době již významné události a děje proběhnou. Dle mého názoru ke kvantovému skoku dojde postupným navyšováním frekvence vibrací a přeskoku na vyšší kvantovou úroveň si možná většina lidí ani okamžitě nevšimne.

 

Očekávaným budoucím událostem je samozřejmě věnována velká pozornost. Osobně nepochybuji, že existují ve světě superpočítače, které jsou „nakrmeny“ mnoha informacemi o minulých událostech dle času a místa a z těchto údajů je na principu fraktálního uspořádání časoprostoru zpracovávána předpovědnostní mapa, ze které lze vyčíst jaké události (přesněji události jakého druhu či typu) lze očekávat v určité době a na určitém místě. Dokonce je neméně pravděpodobné, že určité akce nebo události jsou připravovány k určitému datu, v toto datum také realizovány a předpokládá se, že čas svou kvalitou umožní či napomůže úspěšné realizaci akce. Je to obdobný princip jako astrologické stanovení vhodného času. Rozdíl spočívá v tom, že vhodný čas pro určité místo a akci je v astrologii stanovován dle polohy planet (zjednodušeně řečeno), zatímco u principu fraktálního uspořádání časoprostoru (či dokonce Teoversa) se vychází z již realizovaných akcí a událostí dle jejich druhu (a samozřejmě výsledku) a času a místa.

 

Při všech těch vizích budoucnosti, které se objevují na internetu, je možné, že různé vize odrážejí různý vibrační stav vědomí bytosti předkládající vizi. S pozitivními vizemi, které jsou obrazy vyšších vibračních stavů budoucnosti, rezonují spíše bytosti s vyššími frekvencemi vibrací a naopak s negativními vizemi budoucnosti rezonují spíše bytosti s nižšími frekvencemi vibrací. Každý se podstatně snáze napojuje na tu alternativní budoucnost, která odpovídá jeho frekvenci vibrací.

 

Stále však nelze zapomínat, že mnoho z těchto vizí jsou cílené desinformace. Nejzřetelnější se mi to zdá ve dvou krajních případech, mezi kterými je však celá škála různých mezistupňů.

 

Prvním případem jsou katastrofické vize všeho typu (NWO typu Big Brother, kosmické a přírodní katastrofy všeho druhu, ovládnutí negativními mimozemšťany apod.), pro které je typické, že už je vše rozhodnuto a že lidstvo již nemá naději. Jejich cílem je především probouzet v lidech strach a pocit beznaděje, případně odevzdanosti osudu. Jejich hlavním zdrojem jsou tak zvané konspirační teorie.

 

Druhým případem a zároveň opakem jsou vize neuvěřitelně krásných budoucností (přestupy Země a lidstva do páté dimenze či hustoty, království boží na Zemi, Zlatý věk lidstva apod.), které předpokládají, že těchto budoucností bude dosaženo jakýmsi (z našeho pohledu nadpřirozeným) zásahem bez nějaké zvláštní účasti lidstva (transformační vlna, zásah mimozemšťanů, archandělů či boha). Účelem těchto informací je přesvědčit lidi, že je již vše zařízeno vyšší silou v souladu s božím plánem a že již stačí jen nečinně čekat až to za nás „někdo nebo něco zařídí“. Snad jen v některých případech je nutno pro individuální „spásu“ zachovávat základní zásady „slušného chování“ (někdy také označované jako boží principy). Tyto informace pocházejí převážně z channelingových zdrojů.

 

Některé z těchto zdrojů sleduji již tak dva, tři roky a vzhledem k téměř naprosté absenci nových či jakýchkoliv konkrétních informací se domnívám, že není vyloučeno, že jsou tvořeny počítačovými programy. Pokud by se někomu tato varianta zdála nepravděpodobná, upozorňuji, že již před lety byl vytvořen speciální program na tvorbu vědeckých článků, které však nemají v podstatě žádný smysl a autorům se podařilo dva články prosadit do seriózních vědeckých časopisů.

 

Proč se stále obracíme k předpovědím předků a jejich vizím budoucnosti? Lze přepokládat, že jejich přístup k informačnímu poli byl lepší než náš, minimálně z toho důvodu, že tomu věřili a takovýto přístup trénovali. Na druhé straně, pokud se nám podaří vstoupit do informačního pole teď, naše informace musí být přesnější, protože zobrazují současný stav minulosti (která pro předky byla ještě pouze jednou z alternativních budoucností), přítomnosti a z toho vycházejících navazujících alternativních budoucností, tedy logicky rozsah pravděpodobných budoucností měl být významně užší. Je však možné, že i toto je součástí manipulace, jejímž cílem je šikovně odpoutat lidi od toho, aby se sami pokoušeli získat údaje z informačního pole Vesmíru.

 

Tím nechci říct, že bychom neměli studovat záznamy našich předků, ale neměli bychom jim přikládat takový význam v porovnání s našimi informacemi získanými v této době přímo z informačního pole. Jejich výzkumy, závěry a názory na cykličnost dějů a událostí v závislosti na vesmírných cyklech je však možno brát jako významnou pomůcku, protože se opírají o zkušenosti mnoha tisíců a možná i desetitisíců let. Z těchto jejich poznatků o cykličnosti času a tím i určitého opakování se kvalit konkrétní doby, je možno usuzovat na určité druhy událostí, které by v této době mohly nastat.

 

Je však mnohem pravděpodobnější, že informace o tom, jaké konkrétní události by mohly nastat, můžeme získat nyní přesněji, protože množina pravděpodobných budoucností se vzhledem k již „uskutečněné“ minulosti a stavu současnosti významně zmenšila. Proto všechna proroctví Sybily, Nostradama, Mayů, Hopiů či kohokoliv jiného měla svoji relativně velkou pravděpodobnost uskutečnění v době, kdy byla proroky přijata a sepsána či pronesena. Čím jsou tato proroctví a vize budoucnosti „staršího data“, tím spíše je možno předpokládat, že došlo k více a větším odchylkám od původního pravděpodobného děje.

 

Na druhou stranu použití metod a přístupů dávných i nedávných civilizací může pro nás být velkým přínosem, protože se zdá, že naše civilizace je příliš pod vlivem linearity jevů a dějů. Přitom veškerý pohyb ve vesmíru (snad s výjimkou částic jako je např. foton) není lineární.

 

Na závěr článku zaměřeného do značné míry obecně považuji za vhodné uvést jednu konkrétnější informaci o současné situaci, kterou jsem obdržel po dopsání předcházejícího textu. Hodně se píše o tom, že významné a možná i rozhodující pro další vývoj transformace na Zemi je, aby kritické množství lidí dosáhlo určitého stavu vědomí, který není zcela jednoduché definovat, ale dal by se volně formulovat jako probuzení či odpojení od matrixu (dle mého názoru se nejedná ostav osvícení v jakémkoliv smyslu slova).

 

Mnoho indicií nasvědčuje tomu, že se tohoto stavu (sté opice) podařilo již dosáhnout. Není již tak podstatné, kdy přesně k tomu došlo a kolik činí toto limitní množství lidských bytostí (na to se názory dost různí). Došlo tak k významné změně v morfogenetickém poli Země a lidstva, jejímž důsledkem je, že obdobné procesy u dalších lidí probíhají rychleji a snadněji a dochází tak k akceleraci transformačního procesu. Změněné morfogenetické pole rovněž ovlivňuje egregory (protože i egregory podléhají jeho působení), což zase má zpětný vliv, a to nejen na lidské bytosti.

 

Tato změna se projevila i na změněné auře Země, což je vnímáno vyššími duchovními bytostmi. Změna morfogenetického pole byla ovšem zaznamenána i entitami tak zvaně negativními (z našeho pohledu), což může mít pravděpodobně dvojí účinek. První část (bohužel asi ta výrazně menší) se rozhodne vzdát svůj zápas a zaměří svou aktivitu na jinou oblast časoprostoru, druhá část se naopak bude snažit vystupňovat svoji agresivitu a akcelerovat své aktivity a své plány realizovat v době co nejkratší.

 

Na úplný závěr – byl bych rád, kdybyste si alespoň někteří připustili svůj aktivní podíl na této významné události svojí prací na sobě či pomoci druhým.

 


(c)2010 Miroslav Zelenka

 

Převzato:  http://www.miroslav-zelenka.cz/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz