Původ omezení lidstva včetně…

Původ omezení lidstva včetně…

Původ omezení lidstva včetně náboženství, materialismu a změny DNA

(Přijal: Tom H. Smith) 8.9.1992.

Místo: Louisville, Kentucky, USA.

„Dnes večer chci hovořit o kontrole, virech, paměť vymazávajících praktikách a jiných událostech a okolnostech, které přímo přivedly lidstvo tam, kde je dnes. Jako Směs milujících energií jsme se dotkli některých těchto otázek, abychom dali vývoji lidstva všeobecný směr. Já se tentokrát zaměřím na některé specifika. Při tom si však uvědomuji nebezpečí, že někteří mohou říct, že degraduji, či dokonce odsuzuji určité aspekty lidstva. Nic z toho není pravda. Ačkoliv lidstvo podstoupilo určité události trochu „mimo? svojí kontroly, lidstvo s tím na určité úrovni souhlasilo a zúčastňovalo se na tom. Lidstvo tu vystupovalo jako partner, sice s určitými zlými předtuchami, naproti tomu však jako partner. Lidstvo jsi jako rasa přálo zažít určité emoce. My všichni to uznáváme a respektujeme. Zároveň jsme si však velmi dobře vědomi toho, co to lidstvu a Zemi způsobilo.

Je zřejmé, že lidská rasa byla naprostým partnerem Země, tak, jako se lidstvo i země vyvíjeli. Lidstvo bylo velmi blízko dokonalé harmonie s přírodou. Všem energiím vysoké úrovně bylo úplně zřejmé, že toto manželství je přesně to, co lidská rasa a Země potřebují. „Časové období?, o kterém nyní hovořím, bylo časem po katastrofě Atlantidy. Bylo to před nějakými 20 000 lety. Lidstvo si uvědomovalo duchovní „problémy?, které vedly ke zničení Atlantidy, a bylo odhodláno je nezopakovat.Přitom nešlo o moderního anebo vysoko technického člověka. Většina vyspělé technologie se ztratila společně s Atlantidou. Kromě toho lidstvo v té době nepotřebovalo a ani si nepřálo takovéto rozptýlení.

Lidstvo svým vlastním způsobem rozpoznalo cestu, kterou se ono a Země ubírá, a bylo si mimořádně vědomo toho, kdy a jak to půjde, dokonce i přibližného časového rámce. Jak to bylo možné ? Jednoduše. Lidstvo bylo v dokonalém kontaktu se svojí celkovou bytostí – tehdejší fyzickou bytostí a svým vyšším Já. Existovala tu otevřená a akceptovatelná komunikace a vedení. Existovala tu otevřená komunikace s vesmírnými bratry a sestrami. Lidstvo ani v nejmenším netoužilo následovat cestu podobnou Atlantidě nebo dokonce Lemurii.

Před tím tu byla jiná planeta, na které mnoho stejných lidí (duší). Energie této konkrétní planety si vybraly mnohé stejné možnosti volby jako Atlantida, což fakticky vedlo ke zničení této planety. Zde mám na mysli Maldek. Jak jsou si mnozí nyní vědomí, Maldek byl zničen takovou silou, že všechno, co z něho zůstalo, jsou fragmenty jeho masy. Ty jsou identifikované jako pás asteroidů, který obíhá kolem Slunce. Opakuji, že obyvatelé Země si nepřáli zopakovat tento proces.

Lidstvo si dobře pamatovalo, co dělat nemá, a s tímto novým zaměřením začalo vyrovnávat nerovnováhu, kterou vytvořilo.

Byly zde však ty energie na jiných planetách, které si nepřály podílet se na celkových energiích Slunce, a které zároveň nechtěly, aby Země nabyla stejný nebo vyšší statut, jako jejich vlastní planetární systémy. Rozpoznaly, že to je možné dosáhnout jen přesměrováním zaměření lidstva a zásahem do růstu, vývoje a energetických polí Země. Zní to jako příběh ze Star Treku, že ?

A zde ve skutečnosti začíná náš příběh. Bohové Jupiteru, Saturnu a planetárních systémů mimo této Sluneční soustavy se soustředili na Zemi. Věděli však, že lidstvo si je velmi dobře vědomo jakékoliv interference „zvenku?, protože si pamatovalo Atlantidu, Maldek a Lemurii. Venuše a Mars taktéž prošly podobným procesem. Tito bohové, anebo jiné bytosti, nemohly jednoduše lidskou rasu fyzicky zničit, protože tu byly jiné vesmírné bytosti láskyplné povahy, které z lásky sledovaly vývoj Země. Tyto hvězdné bytosti se nejenom že nacházely na mnohem vyšší úrovni lásky než právě vzpomenutí „bohové?, byly též vysoko nad nimi v technických prostředcích. To však bylo vše, co si dovolili udělat, neboť měli naprostý respekt před svobodnou vůlí lidstva. Nemohly zasáhnout žádným způsobem, jako například vnutit lidstvu svoji víru. A nechtělo to ani lidstvo.

To byla výzva pro „válečné bohy?, jak je budu nazývat, aby přišli na to, jak porazit lidstvo i planetu. Váleční bohové byli v tomto velmi zkušení, protože měli milióny let na to, aby zdokonalily své štíty dominance – ať už cestou přímého konfliktu anebo méně nápadnými způsoby. Ale lidstvo bylo odhodlané na své cestě.

V období následujících 10 000 – 15 000 let vyzkoušely různé přístupy, aby změnili zaměření těch na Zemi. Musím říci, že dosáhli značný úspěch s určitými jednotlivci a dokonce s určitými skupinami, tito však nesplňovali nároky na globální účinek, který chtěli váleční bohové dosáhnout. Jedna věc se však děla. Odhodlání lidstva se trochu zeslabovalo, jakmile experimentovalo s určitými emocionálními systémy dokonce s určitými systémy víry. Pamatujte, že toto lidstvo plně znalo sílu mysli a duchovních spojení s Vesmírem a s nekonečným Stvořitelem. Lidstvo poznalo a realizovalo vytváření svých vlastních realit. Stávalo se však více troufalým a začalo experimentovat na svoji vlastní pěst. To však neodvrátilo lidstvo od hlavního cíle. Bylo to pro lidstvo určité rozptýlení.

Váleční bohové si byli také vědomí DNA, anebo základní struktury lidstva jako fyzické bytosti. Experimentovali na tomto poli s určitými menšími úspěchy. Přibližně před 5 000 lety začali neustálé experimenty a testy válečných bohů zaznamenávat určitý pokrok. Zjistili, že určitá změna struktury DNA může vytvořit velmi jemný filtrovací účinek na lidstvo ve vztahu k jejich celkovému bytí. Toto byla velmi jemná „ztráta paměti?.

Tito váleční bohové také zjistili, že by mohli lépe operovat, pokud by se inkarnovali jako lidé. To také udělali i přes riziko, že inkarnovaný agent zapomene na své spojení s nimi. Podstoupili toto riziko bez jakéhokoliv ohledu na svoji lidskou stránku. Po té, co pracovali se svými agenty dlouhé časové období, měli na Zemi ty, kteří mohli učit jejich vlastní „pravdy?. Milující vesmírní přátelé nemohli zasáhnout do tohoto procesu. Lidstvo mělo nyní čelit jiným lidem, kteří by je mohli celkem dobře přesvědčit o „lepším způsobu?. Ve stejném období se začal udomácňovat i „virus? DNA. Ačkoliv nešlo o kompletní filtr, který by úplně zabraňoval fyzickému Já v kontaktu s duchovním Já, stával se dost efektivní, když se použil ve spojitosti s učením určitých vysoce postavených knězů. To způsobovalo i jistý fyzický boj. Lidstvo začalo o sobě pochybovat. Brzy byla zavedena koncepce „dobrého Boha? a „zlého Boha? (pekla). Zrodil se separatismus a dobře prosperoval. Lidstvo, Bůh a říše ducha byly odděleny a ne součástí Jednoho (ve smyslu efektivní komunikace – pozn. zpracovatele). S těmito koncepcemi se zrodila „vina a potřeba kát se? za své hříchy a špatné chování se, jinak hrozilo uvrhnutí do věčných plamenů Bohů zla. Náboženství jako takové bylo ve své podstatě virus, který se sám udržoval v chodu. Agenti získali postupně takovou moc, že začali dělat fyzické čistky na těch, kteří nemohli přijmout jejich způsoby.

A tak byly „kostky vrženy?, protože došlo k jasnému rozkolu mezi těmi, kteří byli schopni jít do svého nitra a udržet si své vedení, a těmi, kteří přenesli tento svůj aspekt na agenty nebo vysoké kněze. Netrvalo dlouho, a skutečně upřímní lidé také pocítili volání kněžského stavu. Byli to ti, kteří ztratili kompletní pohled na své celkové Já. Nevědomky se stali loutkami pro agenty z temné strany.

Zde však kreativita válečných bohů nekončila. Zavedli další koncepce, které ještě umocnily jejich kontrolu nad lidstvem. Zavedli obchod a průmysl s myšlenkami odměny, bohatství a moci. Tehdy se materialismus stal zaměřením pro rasu, která předtím věděla, že není potřebné se zaměřovat na ty věci, které nejsou spojeny s duchovnem – věci, které nepřinášely duchovní vývoj. Nebylo to tím, že by se materiální věci nevyužívaly. Konec konců šlo o fyzickou existenci. Materialismus byl jednoduše sekundární v porovnání se žitím ve vzájemné harmonii a v harmonii se Zemí. Když se udržovala harmonie a rovnováha, i lidské potřeby byly naplněné.

A tak se stalo, že váleční bohové nabyli téměř totální kontrolu nad rasou, která nyní přijala systém víry založený na náboženství a industrializaci. Oba tyto samočinně udržovaly svoji existenci. Lidstvo pomalu přenášelo zodpovědnost za svoji spásu na jiné a na pravidla, nařízení a PŘIKÁZÁNÍ. Lidstvo začalo měřit svoji lidskou hodnotu a hodnotu svých bližních podle určitých nařízení, co smí a co nesmí, a podle bohatství a moci, kterou jednotlivci nabyli.

Kde myslíte, že mají svůj původ různé sociální třídy a kasty společnosti ? Když se na sebe a na ostatní podíváte jako na rovnocenné a jako na součást Jednoho, nemůže mezi lidmi existovat žádná diferenciace. Bylo to právě náboženství, které určilo, že někteří byli hříšníci a vinní a jiní ne. Bylo to náboženství, které dalo vysokým knězům plnou moc. A byli to ti náboženští vůdci, kteří zneužili svoji moc na rozvrácení mas. Tehdy bylo zavedeno materiální bohatství. S ním přišla moc a další způsob, jak oddělit chudého člověka od bohatého.

Samozřejmě, že náboženské koncepce obsahují myšlenky lásky a pravdy. Právě pro toto začaly být akceptované. Zdálo se, že zahrnují mnohé duchovní pravdy, ale je dělají „jednoduššími?, jak to bylo tehdy naservírované uspořádaným, černo – bílým způsobem.

Existovali mnozí, kteří rozpoznali svoji vlastní hodnotu a své místo ve Vesmíru. Těchto však bylo stále méně a méně. Každá civilizace měla své vizionáře, kteří se pokoušeli udržet pozornost lidstva na jejich duchovním Já, na harmonii se Zemí. Jména, která znáte, a některé, které možná nepoznáte, se pokoušela učit pravdu. Seznam těchto jmen je dlouhý, a tak vzpomenu jen několik – Buddha, Eliáš, Konfucius, Kristus, Abrahám, Jakub, Mojžíš a další a další. Někteří z nich měli celkem záměrně božsky orientované inkarnace – například Ježíš a Buddha. Ale genialita válečných bohů a chamtivost a naivita lidstva dovolily, aby se učení těchto jednotlivců dezinterpretovalo, ba dokonce úplně mylně vykládalo. Tímto se systém oživoval sám a nebylo třeba zasahovat zvenčí. Lidstvo se naučilo totálně limitovat samo sebe prakticky ve všech aspektech duchovního vývoje a též v jiných směrech. Lidstvo svým hladem po expanzívnějším a rozvinutějším průmyslu a technologii zabezpečilo konzistentní a nepřetržité drancování Země.

To nás v kostce přivádí k dnešním časům. Nebylo mým úmyslem podat rozsáhlé vysvětlení podstaty náboženství, jeho dobrých a ne tak dobrých aspektů. Na toto téma budou jiné sdělení. Dokonce i jen s perspektivou tu načrtnutou potřebujete jen vycouvat z tohoto systému (náboženství) a lehce pochopíte mnohé jeho nedostatky.

Co leží před vámi ? I toto bude vysvětlené, uvědomte si však, že jen velmi málo je toho, co je absolutní, díky vaší svobodné vůli.

Lidská rasa je na skutečné křižovatce svého vývoje jako obyvatele Země a jako duchovního bratra a sestry a rovného s jinými v rámci Vesmíru. Každý jeden a vy všichni máte před sebou možnosti volby, které absolutně ovlivní vaše pokračování jako rasy, anebo nepokračování, v závislosti na vašich rozhodnutích.

Váš vývoj je oddělený od Země, naproti tomu je však s ní spojený. Země se rozhodla, že si přeje přesunout se do 5. Dimenze a podporovat lidi se světelnými těly jako své obyvatele. Nyní záleží jen na lidstvu, zda tuto cestu projde v harmonii s matkou Zemí, anebo zda bude pokračovat v poškozování Země, které se manifestuje jako fyzické i vibrační.

Bez ohledu na rozhodnutí masového vědomí lidstva prožijete určité události, o kterých si myslíte, že nejsou možné. Stupeň těchto zážitků je volbou každého jednoho na Zemi. Není se čeho bát, radíme vám však být mimořádně obezřetní.

Já a jiní jsme už vzpomenuli, že DNA lidské rasy byla změněná. Ale ještě důležitější bylo zavedení a přijetí takových kontrolních prostředků a limitací, jako je náboženství, industrializace, separatismus a mnohé stránky těchto oblastí. Toto byla očividně práce určitých technologicky nadřazených sil. Pokud jste schopni uvěřit tomu, co tyto síly způsobily lidské rase na Zemi, potom bude stejně lehké uvědomit si, že tyto „nadřazené? síly nekonají v nejlepším zájmu lidstva ani Země. Tyto síly jsou ve skutečnosti „negativního typu? anebo z temné strany světla. Není třeba mentálního obra, aby jste si též uvědomili, že jejich úloha není u konce, protože lidstvo a Země jsou krůček od toho, aby unikly jejich sevření a přesunuli se do vyšší úrovně lásky.

Dnes tito agenti temna vyvíjejí a budou vyvíjet usilovné snahy, aby zajistili permanentnost své kontroly. Dovolím si říci, že ztratili svoji kontrolu nad planetou Zemí. Země vskutku postoupí do 5. dimenze. Ale způsob tohoto přesunu může být těžší nebo příjemnější, v závislosti na tom, jaké rozhodnutí lidstvo udělá. Co tedy mohou tito agenti temna udělat pro lidstvo nebo lidstvu ?

Především, mnoho těchto agentů je inkarnovaných v dnešní době. Někteří z nich jsou si vědomi své cesty a své „historie? a jiní ne. Mnozí, skutečně mnozí z nich jsou součástí vaší vlády (rozuměj vlády USA) jakož i jiných vlád. Vaše vláda je však orgán s takovým vlivem, že více jich je koncentrováno v ní. Jiné vlády mají také své agenty anebo „vysoké kněze?, kromě jiných Rusko, Japonsko, Čína, Německo, Peru, Francie, Velká Británie, Irák, Írán. V podstatě všechny státy mají tyto reprezentanty v té či oné formě. Ne však všichni ve vládě jsou agenti. Většina ve skutečnosti těmito není. Tito agenti vždy byli velmi vlivní, protože se naučili uzurpovat moc, kterou jim dalo masové vědomí. Jsou dokonale soustředění na svůj cíl, protože pozvali nemoc známou jako „lhostejnost?, která jim umožňuje volný pohyb a dosahování vytoužených cílů. Pokud by si snad někdo ve vládě toto přečetl a bál by se, že je vinen, říkám, mějte toto na paměti. Většina z vás není z temné strany. Jen jste dovolili sami sobě, aby jste se stali jejich loutkami, přesně jak to udělali vysocí kněží před 5 000 lety. Dovolili jste, aby tajné a utajované akce vaší vlády vytvořily mýtus „národní bezpečnosti?, takže vláda může fungovat bez vědomí veřejnosti. Dovolili jste, aby byly vytvořené programy veřejného zájmu (sociální zabezpečení apod.), které svým účinkem způsobily, že milióny lidí jsou na vás závislé, ba dokonce, takříkajíc, drogově závislé na vaší moci. Mohl bych lehce pokračovat, měli by jste však už chápat, co vám chci říct. Pokaždé, když kdokoliv z vás ztratí svoji osobní moc, a pokaždé, když přenesete svoji zodpovědnost na někoho jiného anebo jinou organizaci, nahráváte do rukou agentům z temné strany. Kontrola je jejich živnou půdou. Když mají téměř dokonalou kontrolu, tehdy se můžete pohybovat jen ve směru toho, co chtějí oni, ne vy.

A tak je lehké kontrolovat zkušenost lidstva. Tato zkušenost je však vaše a vy můžete pokračovat tak, jako předtím. Ačkoliv v těchto kritických chvílích tu existuje významná odlišnost. Mám, samozřejmě, na mysli přesun anebo vzestup Země do vyšší vibrace. Tento a jiné planetární faktory, takříkajíc, nutí řešit tuto záležitost.

 

DNA lidstva byla změněna, tuto změnu je však lehké překonat, pokud si každý jednotlivec uvědomí a rozpozná svoji vlastní duchovní podstatu. Zde hovořím o jednotě lidstva se sebou samým, s duchy Země, se Zemí, s Božím zdrojem, s vesmírnými přáteli – se vším ve Vesmíru. Nejde o autoritativní a zkostnatělou duchovnost mnoha náboženství tak, jak se to ve všeobecnosti chápe. A tak, když rozpoznáte svoji duchovní podstatu, podařilo se vám překonat účinky změn na lidské DNA.

K čemu toto všechno vede ? Proč děláme takovou vědu z některých aspektů lidské bytosti ? Jednoduché. Jestliže máte informace a poznatky, každý z vás je lépe připraven provést svá rozhodnutí. Co byste mohli očekávat ? Řeknu vám.

Agenti se nevzdají své kontroly bez boje. Použijí každý dostupný trik. Bratři se obrátí proti bratrům, synové proti otcům – znějí vám tyto slova povědomě ? Tyto slova se týkají nadcházejících časů. Nemusí to však být tak. Není to čas strachu, protože strach přitahuje strach. Je to čas pro lásku a přijetí (sebe a jiných).

Vaše vláda (USA) (a jiné vlády), pokud jim to bude dovoleno, začnou vás, své občany, stále více kontrolovat. Budete slyšet o stále více zákonech dávajících vládě absolutní kontrolu za „určitých okolností?. Přijde hnutí směrem k centralizované evidenci každého jedince – velký počítač. Toto se udělá ve jméně vyšší efektivnosti. Skutečný důvod je však centralizované sledování, které má zabezpečit, aby byl každý zaregistrovaný, aby si vláda zajistila totální podporu čehokoliv, co udělá. Dojde k vývoji směrem k menším, ale komplikovanějším a propracovanějším ozbrojeným silám. Menší proto, že bude jednodušší je kontrolovat a vycvičit. Některé z technologií, jejichž vývoj probíhá, nejsou v nejlepším zájmu žádného občana této planety. Tyto technologie by nebyly možné bez přímé asistence agentů ve formě těch z Vesmíru z jiných planet. Vaše vláda spolupracuje s těmito „negativními? mimozenšťany už nějakých 35 – 40 let. Toto je jiný příběh, oni vám však pomáhali při vývoji zbraní a kosmických lodí. Na oplátku dostali volnou ruku, aby vykonávali své vlastní potřeby na lidské rase.

Lidstvo se stalo mistrem ve vytváření chorob a nemocí. Ale i v tomto ohledu byla poskytnuta určitá pomoc. Vedení válek s použitím choroboplodných zárodků se stalo vědou za pomoci vesmírných agentů. Ti stejní agenti rozšířili mezi lidmi víceré choroby – AIDS není jednou z nich. To je váš vlastní výtvor. Dopady spolupráce vaší vlády a jiných vlád s temnou stranou jsou mnohem rozsáhlejší, než si dokážete představit.

Nemám v úmyslu podat podrobné vysvětlení, kde se nacházíte v tomto období a kam možná kráčíte. Mým úmyslem je všeobecně seznámit každého z vás s určitými aktivitami, událostmi a možným vývojem v budoucnosti. Dojde k telepatickým sdělením z mnohých zdrojů, které toto podrobně objasní. Každý z vás bude mít užitek z toho, když budete schopni rozeznat správnou cestu pro vás. Sebeuvědomění bude nesmírně důležité, když začnete prožívat něco z toho, o čem hovořím, a budete se rozhodovat, co je pro vás dobré a co ne. Lidstvo, individuálně i kolektivně, udělalo mnohé „historii tvořící? rozhodnutí od doby jeho příchodu na tuto planetu. Ani ne před tolika lety cítila vaše vláda (USA) a jiné vlády potřebu posilnit své ozbrojené síly. Cílem bylo vybudovat obranu. Někteří to záměrně dělali provokativním způsobem. Vaše vláda (USA) je jednou z nich. Časem to však může vést k ještě agresivnějším taktikám, které zase přitahují podobné protiakce z druhé strany, zvláště když budou tyto taktiky zaměřeny proti zemi, jednotlivci, nebo dokonce ideologii. Celý tento proces se může lehce vymknout z rukou a brzy se můžete ocitnout uprostřed závodů ve zbrojení. Za takových okolností se každá země stává opovážlivější a klade větší důraz na nové a lepší zbraně. Do dnešních časů se priority změnily natolik, že na jednotlivce – lidi – se nebere žádný ohled. Lehce se oželí. Pro mnohé to může znít jako éra Hitlera a Stalina. Ale vláda USA je DNES (1992) de fakto na této pozici.

V období této cesty uzavřela vaše vláda (USA) určité aliance anebo smlouvy s neočekávanými hosty – ufony, vesmírnými bytostmi, těmi ze vzdálených planet. Ale vaše vláda (USA) i Sovětský svaz měli příležitost vykročit v jiném směru, než vykročili. Ambasádoři z Plejád (planet) a jiných hvězdných systému zorganizovali a vskutku navštívili prezidenta Trumana (a jiné) a Josefa Stalina. (K těmto návštěvám došlo před návštěvou z temné strany). Plejáďané jsou milující a mírumilovný planetární systém. Měli civilizace v mnohých ohledech podobné dnešní Zemi. Měli mnohé problémy stejného typu jako vy a překonali je tím nejmírumilovnějším láskyplným způsobem. To bylo velmi dávno. Dnes jsou ještě mnohem vyspělejší.

A tak oni (Plejáďané) nabídli těmto vládám svoji pomoc z lásky k lidstvu a k Zemi. Přišli v míru a pomohli by jen klidným a láskyplným způsobem. Jejich požadavkem bylo, že vlády se musí vzdát závodů ve zbrojení a pracovat na čistě mírových a nemilitantních rešeních světových problémů. Obě vlády však podezřívaly jedna druhou, a proto odmítly. OBĚ VLÁDY (USA a SOVĚTSKÝ SVAZ) promluvily za své občany a ODMÍTLY POMOC MILUJÍCÍCH A MÍRUMILOVNÝCH HVĚZDNÝCH BYTOSTÍ. Obě vlády promluvily za své občany a řekly, že VÁM VYHOVUJE JEJICH PŘÍSTUP. A tak Plejáďané, společně s pozitivními a milujícími bytostmi z jiných dimenzí, nemohli zasáhnout a proto „odtáhli? z planety. Viděli už destruktivní sílu jaderných zbraní na Zemi i na jiných planetárních systémech. Ale nyní rozeznali ještě větší destruktivní sílu, sílu negativního myšlení.

Tato objevení se láskyplných hvězdných bytostí umožnila konečnou intervenci těch vesmírných bytostí, které už tak dlouho pracovali za jevištěm (s tahátky – pozn. zpracovatele). Oni také provedly oběma vládám nabídky, ale oni věděli, co tyto vlády chtějí. Věděli, že klíčem jsou zbraně a moc. A tak zvláště vaše vláda (USA) spolupracovala s těmito bytostmi z temné strany. Rusko se nezúčastnilo do také míry, protože měli své vlastní občanské nepokoje, které museli řešit, ačkoliv také z této aliance vytěžilo. Budou vám poskytnuty víceré podrobnosti o těchto okolnostech a aktivitách. Toto vám nyní dává všeobecnou představu o tom, jak přišla vaše vláda (USA) k některým technologiím. Pamatujte, že ani jedna strana nedůvěřovala druhé – agenti či vláda. V případě „nesvatých? aliancí je tomu vždy tak. Následně, vesmírní spojenci nikdy nebyli ochotní poskytnout lidstvu celou svoji technologii ze strachu, že by ji použilo proti nim. Taktéž vláda USA nedodržela některé své sliby a neposkytla určité svobody z těch samých důvodů. Naproti tomu však zavládla ohromná aktivita a interakce mezi příslušnými organizacemi.

Vesmírní agenti nebyli k vaší vládě (USA) celkem upřímní. Většina zainteresovaných lidí nebyla schopna předvídat mnohé budoucí události, a proč by také. Vláda si není vědomá budoucího směrování planety Země. Jsou si vědomi určitých úrovní potenciální aktivity, ale to je vše.

Poznámka zpracovatele:

Další záměry černých triček jsou zde sice uvedeny v původním sdělení, ale ne všechny se jim podařilo uskutečnit do dnešního dne, tj. 6.10.1999 (tedy zveřejnění Temna vydávajícího se za zachránce a odvoz lidí, kteří jim uvěří jejich nabídky na záchranu před očistou Země), zdroj je z roku 1992, dnes je 1999 a průběh nedávné bitvy flotil lodí mezi Temnem a Světlem rozhodl o mnohém, ale nikoli o lidstvu jako takovém, to si určuje svoji budoucnost samo. Zde je tedy uvedeno, jaké s námi měla černá trička záměry ve finiši svého tisíciletého ovládání pozemského lidstva.

A tak přicházíme opět k dnešku, ale z trochu jiné perspektivy. Mnozí ve vaší vládě (USA) se připravují na to, že budou iniciovat určité činnosti zaměřené na sebezáchovu za určitých okolností. K tomu budete mít brzy k dispozici více informací. Dojde k tomu ve jménu „národní bezpečnosti? a zachování určitých vůdců a makléřů moci. Vláda přizná existenci vesmírných agentů, ale popře jakékoliv nepravosti. Vesmírné bytosti budou představeny jako bytosti, které jsou zde, aby pomohli lidstvu. Ve vaší marketingové hantýrce, budete prodaní jako „balíček? a mnozí jej koupí, protože nevěří, že by vláda poškodila své občany. Jsou zde však alternativy.

Předpokládám, že k tomu dojde v blízké budoucnosti, pravděpodobně do jednoho roku. Pamatujte, že hlavním cílem agentů z temné strany je pokračovat v kontrole lidí a ještě ji upevnit. Jsou si dobře vědomi části Božího plánu a vědí, že budoucnost této planety je pohyblivá. Nejsou schopni zastavit vzestup Země (převibrování do 5. dimenze – pozn. zpracovatele) protože má požehnání Boha Slunce a Božího zdroje. Mohou se však i nadále zaměřovat na lidstvo, pokud jim to dovolíte. Toto (dovolení) bylo, je a bude nejdůležitější, co by každý z vás měl vědět. Vaše kolektivní vědomí to může dovolit anebo nedovolit, podle toho, kterou možnost si zvolíte.

Aby upevnili svoje postavení, vesmírné bytosti v budoucnosti provedou speciální fyzické objevení se. Země navštíví bohové, kteří mají podobnou kontrolu nad těmito bytostmi, které pracují přímo na Zemi. Jsou skutečně mocní, protože používají svoje myšlenky, aby upevnili svoji moc. Oni jsou také z temné strany a jsou to ti, kteří nesou zodpovědnost za změnu vaší DNA a zavedení různých kontrolních systémů. Poznají lidskou rasu jako vlastní kapsu, a tak není možné je oklamat.

Tito bohové přijdou naoko v míru a v lásce. Přijdou, aby „zachránili? lidstvo. Udělají dokonce několik velmi záslužných skutků pro lidstvo. To bude zahrnovat takové věci, jako že vás naučí nové léčebné a jiné technologie. Vyléčí určité nemoci, které sami na lidstvo přenesli. Takto budou vypadat dobří. A lidstvo je bude mít za to rádo. Budou hovořit o lásce a pravdách. To způsobí v myslích mnohých mnoho zmatku, protože laskavé a milující vesmírné bytosti se také budou prezentovat. Pro ty, kteří umí rozlišovat, to nebude představovat žádný problém. Pro ty, kteří si rozvinuli své sebe-uvědomění, to nebude žádný problém. Ale masy, které se stále přidržují svých starých způsobů podpisujících se na jejich omezeních, ty budou mít potencionální problém.

Tyto „negativní? vesmírné bytosti nabídnou lidstvu velmi atraktivní alternativu k vaší nynější situaci. Je to naprostá iluze, ale ti, kteří to přijmou, si to neuvědomí, dokud nebude pro příliš pozdě.

Budou rozhodnutí, která může udělat každý jeden z vás, a které může udělat masové vědomí vystupující jako celek. Každý člověk na této planetě dostal STEJNOU PŘÍLEŽITOST, TY SAMÉ INFORMACE PRO SVÉ SEBEURČENÍ. NEEXISTUJE ABSOLUTNĚ NIKDO, KDO MŮŽE ŘÍCT, ŽE ON NEVĚDĚL. KAŽDÝ Z VÁS SE INKARNOVAL SE STEJNOU SCHOPNOSTÍ VYUŽÍVAT VLASTNÍ SÍLY, BÝT SI VĚDOM SVÉ JEDNOTY, BÝT SCHOPNÝ ROZLIŠIT, CO JE LÁSKA A CO JE ILUZE. ZVOLILI JSTE SI SVÉ VLASTNÍ TYPY NAPROGRAMOVÁNÍ, ABY ZAKRYLY VAŠE VĚDOMOSTI O VAŠEM JÁ A VESMÍRU.

TOTO TAKTÉŽ MŮŽETE ZVRÁTIT.

NIKDO TO ZA VÁS ALE NEUDĚLÁ.

Vysvětlil jsem podrobněji události v minulosti, přítomnosti a budoucnosti, jak to vy nazýváte. Na toto téma vám však přijdou ještě celé svazky informací.

Nemám vůbec v úmyslu kritizovat náboženství, jen všeobecným způsobem poukázat na jeho skutečný účinek na lidstvo. Dokonce i v rámci této tradice může být a je láska. Láska vždy potěší Otce. Je však omezená, protože je založená na souzení a vině. Je to však volba mnohých a může to tak být dokonce i v době přechodu Země do 5. dimenze. Říkám vám však, že obyvatelé (budoucí) Země se světelnými těly budou mít vibraci, která nezahrnuje náboženství tak, jako jej lidstvo zná.

Nemám vůbec v úmyslu odsoudit vlády, protože i tyto jsou produktem kolektivního vědomí svých občanů. Je to vaše volba. Každý z vás se musí rozhodnout, co od své vlády očekává. Zatím jste dovolili, aby vaše vláda (USA) hovořila ve vašem jméně. Chcete, aby to pokračovalo i nadále ? Je to vaše volba.

Nemám vůbec v úmyslu charakterizovat vesmírné bytosti z temné strany jinak, než patřící jedinému Stvořiteli. Protože my všichni jsme součástí JEDNOHO. Ale Otce nás všech netěší ti, jejichž cesta není cestou lásky. Jediný Stvořitel miluje všechny, protože jeho láska je dokonalá. Ale Stvořitel také říká, že každý skutek, který ublížil, musí být vyvážený činem lásky. Nakonec, v říši bez času, i ti z temné strany se musí vrátiti k lásce, kterou Boží zdroj nabízí všem. Mohou to udělat jen milujícím způsobem, který vyváží všechno to ublížení a nelásku, kterou každý z nich zapříčinil.

Poslední věc týkající se vaší vlády (USA). Její postupy, ačkoliv zdánlivě v jejím nejlepším zájmu, jsou přímou podporou agentů, kteří každému z vás pomohli uvalit kontrolu a omezení na sebe samé. Důsledky však je možné předvídat, je to očekávání příchodu bohů, kteří už tisíciletí hrají s lidstvem tuto hru.

Zde končím, Miluji každého jednoho z vás a miluji jediného Stvořitele nás všech.

Abrahám.?

Děkuji za vyčerpávající a obsažné informace rád je předám lidem zemí českých. Čtenář nechť si toto porovná např. s „vědeckým Darwinovým učením o vývoji druhů a lidstva?, zjistí naprostou „nekompatibilitu? informací, řečeno velmi jemným způsobem. S láskou Ivo.

 

 

http://ee.dunres.sk/

/ Spiknutí / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz