Elementárny rozpor medzi všeobecnou teóriou relativity a teóriou čiernych dier

Elementárny rozpor medzi všeobecnou teóriou relativity a teóriou čiernych dier

Elementárny rozpor medzi všeobecnou teóriou relativity a teóriou čiernych dier

Celý súčasný fyzikálny obraz sveta je založený na princípoch všeobecnej teórie relativity. Jedným z najpodstatnejších nosných pilierov tejto teórie je rýchlosť c. Je to okrem iného maximálna možná hranica šírenia sa informácií či už vo forme pohybu častíc s nenulovou kľudovou hmotnosťou, ale taktiež polí, či už elektromoagnetických alebo gravitačných.

 

Experimenty, ktoré tento fakt potvrdzujú, sú jednoznačné pre elektromagnetické vlny. Častice s nenulovou kľudovou hmotnosťou síce túto rýchlosť nikdy dosiahnuť nemôžu, lebo ich hmotnosť by bola nekonečne veľká, experiment však túto limitnú rýchlosť taktiež plne potvrdzuje.

Navzdory tomu, že napriek enormnému úsiliu sa doteraz gravitačné vlny objaviť nepodarilo, v teórii relativity sa predpokladá, že i pre ne je rýchlosť c rýchlosťou ich šírenia sa.

 

Vo všeobecne priznanej kozmologickej teórii veľkého tresku sa v procese vývoja uvažuje so vznikom tzv.čiernych dier, t.j. objektov s natoľko veľkou hmotnosťou a polomerom menším než je Schwartschildov polomer, kde úniková rýchlosť je väčšia ako je rýchlosť svetla. Takéto teleso principiálne nemôže opustiť nielen žiadna častica s nenulovou kľudovou hmotnosťou, ale ani s nulovou, t.j. ani fotóny.

Ak sa pohybujú gravitačné vlny taktiež rýchlosťou c, čo Einsteinova teória predpokladá, čiernu dieru by nemali opustiť ani gravitačné vlny. Čierna diera by vlastne stratila gravitačné vlastnosti a nebolo by ju možné principiálne pozorovať. Dôsledky by boli natoľko ďalekosiahle, že by to úplne zmenilo základné charakteristiky vesmíru oproti súčasným predstavám. Nič také sa však nepozoruje a ani nepredpokladá. Po vzniku čiernej diery gravitačné účinky na okolie zostávajú zachované bez akýchkoľvek zmien. Tento paradox má teda nasledovné východiská:

 

  1. Všeobecná teória relativity zostáva v platnosti, ale všetky súčasné kozmologické predstavy sú nesprávne.
  2. Rýchlosť šírenia gravitačných vĺn je iná ako rýchlosť c šírenia sa elektromagnetických vĺn. To je ale mimoriadne vážny zásah do všeobecnej teórie relativity!!!
  3. Nerozumiem základným predstavám súčasného fyzikálneho obrazu sveta.

 

Východisko č.1 nezodpovedá experimentálnym faktom pozorovaných v kozmológii. Súčasný stav a vývoj vesmíru by musel vyzerať úplne inak.

 

Predpoklad č. 3. sa snažím odstrániť konzultáciami s inými odborníkmi, ktorí ovládajú túto problematiku. Napriek enormnej snahe som uspokojivú odpoveď doteraz nedostal. Pri rýchlosti šírenia sa gravitačných vĺn väčšej, ako je c, by pri riešení rovníc vznikol paradox narušenia kauzality, čo prirodzene byť nemôže. Avšak tieto rovnice boli takto konštruované. Príroda sa predsa nespráva podľa nami napísaných vzorcov, ale rovnice musíme písať tak, aby zodpovedali skutočnosti. Argumentom, a veľmi závažným, je taktiež fakt, že čierna diera vytvára statické gravitačné pole. Z jej vnútra teda žiadne gravitačné vlny neunikajú, podobne ako elektromagnetické. Hypotetická čierna diera s nevyváženým elektrickým nábojom by teda mala vytvárať okolo seba statické elektrické pole. Zaujímavé by bolo v rámci súčasných predstáv teoreticky sledovať interakciu takéhoto objektu s okolím. Interakciu objektov v statickom poli súčasná teória popisuje pomocou virtuálnych kvantov. Ich rýchlosť môže prevyšovať rýchlosť c, lebo nenesú žiadnu informáciu. Ide však o matematickú fikciu. V skutočnosti také kvanty neexistujú. Námietky sa vyskytujú taktiež občasným spájaním pojmov kvantovej fyziky a všeobecnej teórie relativity. Matematický aparát, ale ani jasná fyzikálna predstava kvantovej teórie relativity, nie sú prepracované, i keď v budúcnosti sa vhodný formalizmus môže nájsť.

Predpoklad č.2 by radikálne zmenil naše predstavy o hmote, priestore i čase. Jeho potvrdenie by ukončilo Einsteinovu paradigmu. Je preto potrebné pristupovať k nemu so všetkou vážnosťou, ale i opatrnosťou. Myslím si, že protiargumenty a paradoxy sa dajú odstrániť. Ten najzávažnejší – narušenie kauzality – vlastne ani neexistuje. Udalosť vzniknutá v čase To by sa šírila by sa šírila rýchlosťou c pomocou elektromagnetických vĺn i rýchlosťou c/g pomocou gravitačných vĺn. „Gravitoskopom? by síce vzdialený pozorovateľ uvidel udalosti v predstihu oproti „elektromagnetoskopu?, ale predbehnúť udalosť v mieste konania sa nedá.

Každá úplne nová paradigma je spočiatku zosmiešňovaná, neskôr znevažovaná a napokon samozrejmá. Ak sa uvedená skutočnosť naozaj ukáže byť novou paradigmou, prosím zosmiešnovateľov o nepredpojatú vecnú argumentáciu.

 

 

RNDr. Ľubomír Valenčík, CSc.

 

Převzato:  http://www.hyperion.sk/

/ Různé / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz