Sibyla

Sibyla

Sibyla – znamení před koncem světa

 1. Lidem nepostačí to, co mu Hospodin na Zemi k používání dal. V hlubokých útrobách matky naší Země další zdroj příjmů svých nalezne. Sta a sta sáhů hluboko pod zemi bude kopati, aby zemi vydrancoval a ochudil. Tisíce jich tam zůstane, aby zaplatili matce Zemi krvavou daň.
 2. V dobách dnešních mužové naši, obchod provozující, obchodují tak, aby kupec dostal za svůj peníz to, co si koupil. Ale přijde doba, že kupectví zavrhne se na úplné lupičství, že obchodník nebude dbalým ani svých přátel. Založí své obchodování čistě na podvodném základu, aby sebe rychle obohatil a druhé do neštěstí a bídy uvedl. Obchodník postaví paláce přepychové pro obchod svůj, aby tyto jenom pro mámení lidí byly. Okna veliká v těchto domech budou a za nimi lákadla pro ty, kteří s potřebou k obchodníkovi půjdou. Obchodní domy tyto ze skel a drahého kamení zhotoveny budou.
 3. Bude to doba, že bratr bratra zapře, syn otce proklne a matka dceru svou na výdělek vyžene. Rodina přestane míti rodinného kouzla. Nezapírejte krve svoji i kdyby váš vlastní život měl v oběť padnouti. Nesnižte se nikdy ke slovům: Neznám anebo není bratr můj ani sestra má! A tenkráté, kdy doba přinese tento hanlivý mrav, tenkráté objeví se kometa po druhé, aby varovala.
 4. Mečem dobude Řím mocí svojí a mečem také moc svou ztratí. Na všech světových stranách budou lidé jenom vzpomínati, že kdysi byl velký a slaný Řím.
 5. Na západě Evropy povstane člověk proti vladaří svému, kterého rukou sou ubije! Lid si podmaní a úplně zotročí. Nebude mu stačit ani země jeho vlastní a podnikne výpravy daleko na východ, sever i jih. Všechno před ním se bude třásti, celý svět se mu bude klaněti a volati: Ó, veliký, ušetři nás, smiluj se nad námi!
 6. Králové císaři nebudou spokojeni s tím, že lid chudý a poddaný jim jen desátky dává a tak mocí svou přinutí ho, aby zadarmo po 4 dny na statcích pánských robotoval. V té době člověk zmlácen jsa do krvava na zem padá a není mu dána ani taková pomoc jako padlému zvířeti. Žena s dítětem pod karabáčem padá. Pak na trůn v zemi jedné nastoupí člověk z rodu královského, který utrpení selského lidu zmírní a po něm přijde nástupce, který robotování úplně zruší.
 7. Nad Evropou objeví se opět kometa. V té době bude již člověk velmi učeným, takže zjev tento si jako pravidelný úkaz vysvětlovati bude. Ale není tomu tak. Je to znamení příchodu doby velmi zlé. První výbuch nastane na jihu země Evropy, kde bratrovražedném boji utká se několik národů. Budou se rvát, aniž by přesně věděli proč, ne pro zabrání území, ne pro pomstu. Tato bratrovražda potrvá 2 roky. Až národy budou úplně vyčerpány, pak přestanou. Za několik let poté, vypukne, a to opět na jihu Evropy, nová válka. Čtyři vladaři zkříží své meče a potom padne do války téměř celý svět. Od severu na jih a od východu na západ požene se hrůzná válka. Tato válka počne v době, kdy slunce nejvíce bude hřáti. Prvé dny se bude zdáti, že nežli první listí v Evropě opadne, bude tomuto krveprolití konec. Ale ne! Hvězdy praví, že mnohokráté vrátí strom matce zemi to, co mu poskytla, nežli válka skončí. Na jihu počne, na severu skončí. Těžké dny nastanou všemu lidu těchto zemích, které se války účastní. Lid zbitý hladem k zemi bude padati. Matky své děti od prsu odhodí, neboť nebudou míti mléka, mnohé dítě v den svého narození zemře, mnoho matek raději své děti utratí, než aby se dívaly, jak tyto hladem umírají.

 

Sibyla

Sibyla předpovídala jak vynálezy, pokrok, auta, letadla, podmořské čluny, tak i osvobození poddaných, pády mnoha velkých říší a královských rodů. A snad pro zachování dědičnosti trůnu pro svůj rod, zakazovali panovníci čísti tato proroctví.

Sibyla předpověděla mnohé a mnohé se také vyplnilo a ještě se vyplní i další předpovědi, až se naplní čas.

Začtěte se do hlasu královny ze Sáby, co předpovídá dvacátému století.

 • Přijde doba úpadku

Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou.

Nápojů opojných užívati budou, takže plodnosti jejich ubude a lidstvu zánik úplný hroziti bude.

A pak-li z ženy, nápoj omamný požívající, dítě se zrodí, tichému šílenství propadne.

Tyto děti pak nebudou více potomků míti.

Na rukou těžké a kamenné ozdoby nositi budou.

Jednou velmi dlouhý, pak krátký a v době, kdy bude lidstvu nejhůře, vlas kratší mužů nositi budou.

Rovněž ústa svá a oči mnohých pozmění, takže žena v té době sově se podobati bude.

A pak v té době mravnost dětí tak upadne, že matek svých poslušnými nebudou. Dítě nezná falše, nezná přetvářky a je-li nuceno těmto neřestem tváří v tvář se dívati, odvrací se od nich a nenávidí je. Nečiní pak rozdílů, zda faleš u své matky vidí a stejně tuto nenávidí.

 • Mnoho mužů manželky své, které jménem Hospodinovým do ložnic svých vedli, vyženou a pojmou manželky jiné.
 • Přijde doba, že z tisíce děveček jediné panny nebude, neboť děvečky panenství své už před zasnoubením mužům jiným za zlato a víno dají.
 • Přijde doba, kdy matky své dcery do měst vyženou, aby tam, prodávajíce své tělo a tak dobývajíce s muži cizími, statků pozemských nabyly.
 • Manželky s několika muži tělem svým obcovati budou, aniž pohoršení v domě sousedůsvých činili, neboť i manželka sousedova s několika jinými muži, nežli s manželem svým, obývati bude.
 • Ó, králi Šalamoune, tak jako dnes živí se mužové národa tvého obchodem a obhospodařováním svých stád, tak přijde doba, kdy ženy prodejem těla svého živiti se budou.
 • Jejich lůna mateřská odumrou, přestanou ploditi a zmalomocní.

Jejich těla pomalu uhnívati budou.

Tak stane se v době té, kdy žena a muž před zákony plné rovnosti dosáhnou.

Bude to pro ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti.

 • Tak jako nekladeš velké ceny velbloudu, kterého na tržišti od kupců koupiti můžeš, tak nemá a nebude míti ceny žena, která, byť tebe stejné úrovně, za zlato a víno se ti prodá.
 • Věz, že prvým tvorem Hospodinu podobným byl muž a posledním tvorem, který na této zemi zmírati bude, bude žena. Nebude to však žena z rodu tvého izraelského, která poslední z této země odejde, neboť před skonáním světa dávno již rod tvůj a veškerý Izrael vymře.
 • Poslední žena bude z rodu těch, kteří teprve po tisíciletích panství nad světem dosáhnou.

– A já pravím tobě:

Přijde doba, kdy člověk úplně ovládne svět a bude se snažiti vniknouti do tajů díla Hospodinova, aby i chod země ovládl.

A vidím, jak podmaní si všechna zvířata, aby člověku sloužila a jak zachytí vzduch, vodu i slunce. Vzduch, aby za něho pracoval, vodu, aby jemu nesmírný užitek dávala a slunce, aby v dobách dešťů a sněhů jasem a teplem obydlí zpříjemňovalo.

A v tom čase se nespokojí člověk ani s tím, že zneužije díla Hospodinova pro sebe, ale vytvoří umělá zvířata, aby i tato jemu podmaněna byla a člověk vytvoří něco, co předčí svět i člověka.

Vidím ono divné zvíře, vytvořené z různých kusů kovů člověkem. Místo nohou divné obruče, místo těla kus lesklého kovu a místo hlavy jakás křídla.

Toto člověkem umělé zvíře, sluncem a vodou živené, utíká rychle po zemi, že síla větru mu nestačí, pluje po mořích, že i před dopadem vln se zachraňuje a letí v oblacích rychlostí supa.

Člověk pak tvorbu svou, již silou svou a rozumem k výkonu donutil, ovládající, říditi bude celý svět a všechno co na tomto světě jest: slunce, déšť, vítr i oblaka.

Nebude však člověku stačiti ani tento svět a proto s nářadím, mi dnes velmi podivným, bude se snažiti odletěti z tohoto světa a tam někde, kde jen vůle Hospodinova jest, zkoumati, zda cesty lidstva, světa i hvězd pozměniti by mohl.

Tomuto přání člověka nikdy vyhověno nebude.

Přijde doba, že lidé budou jen přemýšlet, jak by jeden druhého jen okradl, aby tím jenom získal. Přijde doba, že mnoho lidí svěří své peníze druhým a tito je o ně okradou, aniž by byli potrestáni. Pán řekl, že je nutno živit se prací! Sibylino proroctví všemu lidstvu Ne obchodem s penězi a zlatem, neboť mohu říci, že přijde doba, kdy peníze a zlato nebude mít žádnou cenu. Tak se stane kolem roku 2000 po narození Mesiáše po hrozné válce, ve které se bude ubíjet celý svět. Proto také příznakem každé války bude, že se velmi rozmůže obchod s penězi, že lidé budou nesvědomitě okrádáni a uváděni v zoufalství…

Nebudeš obcovat s mužským pohlavím jako se ženou, je to ohavnost! A přece tato neřest se rozmůže v letech kolem 2000 po narození Mesiáše. Bude příčinou mnoha smrtí a vražd…

Zvláště ten, kdo se obětuje Hospodinu z vůle lidu, ten musí mít čisté ruce! Ten, kdo se z vůle lidu modlí k hospodinu, musí mít čistá ústa!

Všechna období lidstva se budou vždy měnit každých sedm, sedmdesát, sedm set a sedm tisíc let“

/ Proroctví / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz